DC733K | DeWalt DC733K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

www.
.eu
DC733
DC740
DC750
DW907
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
16
English (original instructions)
30
Español (traducido de las instrucciones originales)
42
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
55
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
68
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
81
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
94
Português (traduzido das instruções originais)
106
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
120
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
132
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
144
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
157
Figure 1
f
e
c
d
b
m
a
h
DC733
DC740
DC750
n
DC733, DC740
j
i
e
d
f
c
b
a
DW907
h
i
j
1
Figure 2
j
k
l
Figure 3
B
A
o
o
Figure 4
Figure 5
e
p
2
q
Figure 6
Figure 7
b
f
Figure 8
Figure 9
Figure 10
3
DANSK
TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUEMASKINE
DC733, DC740, DC750, DW907
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tekniske data
Spænding
V
Type
Tomgangshastighed
1. gear
min-1
2. gear
min-1
Maks. moment
Nm
Patronkapacitet
mm
Maksimal borekapacitet
i stål/træ
mm
Vægt (uden
batteripakke)
kg
LPA (lydtryk)
KPA (lydtryk
usikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed
lydeffekt)
DC733 DC740 DW907 DC750
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
0-400 0-350 0-350 0-300
0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
30
26
21
20
10
10
10
10
10/30 10/25 10/25 10/22
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
V
Ah
kg
DE9062 DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
9,6
12
12
1,3
1,3
2,0
0,42
0,5
0,65
V
Ah
kg
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14,4
14,4
2,6
2,6
2,0
0,58
0,82
0,84
DE9094 DE9140 DE9141
NiCd
Li-Ion Li-Ion
14,4
14,4
14,4
1,3
2,0
1,1
0,64
0,58
0,40
1,1
1,1
1,1
1,1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
3
83
3
83
dB(A)
3,3
3,3
3,3
3,3
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
1,6
1,5
1,5
1,5
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
V
Ah
kg
1,2
1,5
1,1
1,5
Oplader
Batteritype
DE9116
NiCd/NiMH
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt
i henhold til EN 60745:
Boring i blødt stål
ah,D =
m/s²
1,7
1,6
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
Skruning uden slag
ah =
m/s²
1,3
1,2
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
4
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Netspænding
Ca. opladningstid
Vægt
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
VAC 230
min 40
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker) batteripakker)
kg
0,4
0,9
0,52
DANSK
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
2,5 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
5
DANSK
d)
e)
f)
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
6
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
DANSK
c)
d)
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler
for boremaskiner
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i
emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske
metoder til at fastgøre og støtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden eller
mod kroppen og kan medføre manglende
kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent
øjenskade.
Værktøjet og delene bliver varme under
betjening. Anvend handsker, når du rører
ved dem.
•
Hold håndtagene tørre, rene og uden
olie og fedt. Det anbefales at anvende
gummihandsker. Dette giver bedre kontrol
over værktøjet.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs vejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9116/DE9118/DE9135
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
7
DANSK
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet af
udefrakommende materialer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes væk fra åbninger i opladeren.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALTgenopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placér aldrig
8
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placér ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
Din DE9116-oplader kan anvendes til DEWALT
NiCd- og NiMH-batteripakker fra 7,2 V til 18 V.
Din DE9118-oplader kan anvendes til DEWALT NiCd
batteripakker fra 7,2 V til 14,4 V.
Din DE9135-oplader accepterer 7,2 til 18 V NiCd-,
NiMH- eller Li Ion-batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (k) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
DANSK
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
(DE9116, DE9135)
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
(DE9116, DE9135)
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isætning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
9
DANSK
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene,
skal de skylles med rent vand i mindst 10
minutter, og søg omgående lægehjælp
(medicinsk bemærkning: Væsken er en
25–35 % kaliumhydroxidopløsning).
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batterihætte (fig. 3)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken (o)
sættes i opladeren eller værktøjet (fig. 3A).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
DC733 fungerer på 14,4 volt batteripakker.
DC740 og DW907 fungerer på 12 volt batteripakker.
10
DC750 fungerer på 9,6 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.s
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
DANSK
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
Se tekniske data for opladetid.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Trådløs boremaskine/skruemaskine
1 Bæltekrog (DC733, DC740)
1 Oplader
1 Batteripakke (K-modeller)
2 Batteripakker (KL- og KB-modeller)
1 Skruetrækkerbit
1 Kasse (kun K-modeller)
1 Vejledning
1 Eksplosionstegning
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
• Kontroller for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele heraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Variabel hastighedskontakt
b. Forlæns/baglæns-skyder
c. Nøglefri patron
d. Funktionsvælger/momentjusteringskrave
m. Bæltekrog (DC733, DC740)
TILSIGTET BRUG
Din trådløse boremaskine/skruemaskine er designet
til professionelt bore- og skruearbejde.
MÅ IKKE anvendes under fugtige forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
En trådløs boremaskine/skruemaskine er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Det er påkrævet at holde uerfarne brugere af
værktøjet under opsyn.
Bæltekrog (DC733, DC740) (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
du IKKE ophænge værktøj over
hovedet eller lade genstande hænge
i bæltekrogen. Hæng KUN værktøjets
bæltekroge fra et arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du sørge for,
at skruen (n), der holder bæltekrogen
sidder godt fast.
Bæltekrogen (m) kan sættes på begge sider
af værktøjet for at tilpasse sig til venstre- og
højrehåndede brugere. Hvis man slet ikke ønsker
krogen, kan man fjerne den fra værktøjet.
For at fjerne bæltekrogen skal du fjerne skruen
(n), der holder bæltekrogen på plads, og derefter
påsætte den igen på den modsatte side.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
e. Kraveindstillinger
Brug af forlængerledninger
f. 2-trins gearvælger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
h. Håndtag
i. Batteripakke
j. Frigivelsesknapper
k. Oplader
l. Opladningsindikator (rød)
11
DANSK
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
FREMAD/TILBAGE-SKYDER (FIG. 6)
For at vælge rotation fremad eller tilbage skal du
bruge fremad/tilbage-skyderen (b) som vist (se pile
på værktøjet).
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for personskade skal man altid vente
til motoren står fuldstændig stille, før
rotationsretningen ændres.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, før batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
batteripakker og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sluk og tag
batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation
af udstyr eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
2-TRINS GEARVÆLGER (FIG. 7)
Dit værktøj er udstyret med en 2-trins gearvælger (f)
til at variere hastigheden/momentet.
1 lav hastighed/højt moment
(boring af store huller, iskruning af skruer)
2 høj hastighed/lavt moment
(boring af mindre huller)
Se under tekniske data for hastighedsforhold.
ADVARSEL: Sådan mindskes risikoen
for personskader:
• Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Juster værktøjets base så den flugter med
kærven indvendigt i værktøjets håndtag (fig. 2).
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (j) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
ISÆTNING OG UDTAGNING AF BOR (FIG. 1, 4)
1. åbn patronen ved at dreje muffen (p) mod urets
retning og isætte borskaftet.
2. Sæt boret så langt ind i patronen, som det
kan komme, og træk det en anelse ud, før du
strammer.
3. Stram til ved at dreje muffen i urets retning.
4. Gå frem i omvendt rækkefølge for at fjerne
boret.
SÅDAN VÆLGES FUNKTIONSTILSTAND ELLER JUSTERES
MOMENTET (FIG. 5)
Værktøjets krave har 15 positioner til justering af
momentet, så det passer til skruens størrelse og
arbejdsemnematerialet. Se under skruning for
justering af moment.
Vælg boretilstand eller moment ved at justere
symbolet eller tallet på kraven (e) med indikatoren (q)
på kabinettet.
12
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
under brugen.
Afmontering og montering af
patronen (fig. 8, 9)
DW907
1. åbn patronens kæber så langt som muligt.
2. Sæt en skruetrækker ind i patronen og fjern
patronens holdeskrue ved at dreje i urets retning
som vist i figur 8.
3. Før en sekskantet indstiksnøgle ind i patronen
og slå på den med en hammer som vist i
figur 9. Derved løsnes patronen, så den kan
skrues af med håndkraft.
4. Gå frem i omvendt rækkefølge for at montere
patronen igen.
Før Brugen
1. Kontroller, at batteripakken er (helt) opladet.
2. Isæt det ønskede bor.
3. Marker stedet, hvor hullet skal bores.
4. Vælg forlæns eller baglæns rotation.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Sådan mindskes risikoen
for personskader:
DANSK
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
For meget styrke øger ikke
borehastigheden, men reducerer
værktøjets ydelse og kan forkorte
værktøjets levetid.
• For at minimere blokering ved
gennembrud skal du løbende mindske
trykket på borepunktet ved slutningen
af brugen.
• Hold motoren i gang, mens boret
trækkes ud af et boret hul. Det hjælper
med at forhindre klemning.
Korrekt håndposition (fig. 1, 10)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist på
figur 10.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition indebærer en hånd under
huset og den anden hånd på hovedhåndtaget (h).
TÆNDE OG SLUKKE (FIG. 1, 6)
1. Tryk på den variable hastighedskontakt (a) for
at starte værktøjet. Trykket på den variable
hastighedskontakt bestemmer værktøjets
hastighed.
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
3. Flyt forlæns/baglæns-skyderen (b) til
midterpositionen for at låse værktøjet i slukket
tilstand.
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand.
3. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrækkelig
hårdt til at boret bider, men tryk ikke så hårdt, at
motoren blokerer eller boret afbøjes.
4. Hold værktøjet fast med begge hænder for at
kontrollere borets rotation.
5. HVIS BORET BLOKERER, er det normalt fordi
det bliver overbelastet. SLIP UDLØSEREN
OMGÅENDE, fjern boret fra arbejdet og
afgør årsagen til blokeringen. SLÅ IKKE
UDLØSEREN FRA OG TIL I ET FORSØG PÅ
AT STARTE ET BLOKERET BOREMASKINEN
- DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.
6. Hold motoren i gang, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Det hjælper med at forhindre
klemning.
SKRUNING (FIG. 1)
1. Vælg forlæns eller baglæns rotation ved hjælp
af skyderen (b). Tilpas hastighed og moment
til den planlagte brug. Isæt det ønskede
fastgørelsestilbehør i patronen ligesom med et
bor.
2. Indstil kraven (d) til position 1, og begynd
skruearbejdet (lavt moment). Lav nogle få
prøvekørsler i affald eller skjulte områder
for at bestemme den rigtige position for
koblingskraven.
3. Hvis koblingen skralder for hurtigt, skal du
justere kraven for at øge momentet.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for
personskade er boremaskinen udstyret
med en bremse til at stoppe værktøjet,
så snart den variable hastighedskontakt
er sluppet helt.
Betjening af boremaskinen
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer til
hastighed og moment for den planlagte brug.
2. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
13
DANSK
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
14
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på
forsvarlig vis.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
15
DEUTSCH
AKKU-BOHRSCHRAUBER
DC733, DC740, DC750, DW907
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment
Max.
Bohrfutterspannweite
Max. Bohrleistung
in Stahl/Holz
Gewicht (ohne Akku)
V
DC733 DC740 DW907 DC750
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
min-1 0-400 0-350 0-350 0-300
min-1 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Nm
30
26
21
20
mm
mm
kg
10
10
10
10
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
10/30 10/25 10/25 10/22
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (Schalldruckpegel) dB(A) 76
75
KPA (Schalldruckpegelunsicherheit)
dB(A)
3
3
LWA (Schallleistung) dB(A) 84
83
KWA (Schallleistung-Messungenauigkeit)
dB(A) 3,3
3,3
75
74
3
83
3
83
3,3
3,3
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Bohren in Weichstahl
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
Unsicherheit K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Schrauben ohne Schlag
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
Unsicherheit K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
16
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,40
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
DEUTSCH
Ladegerät
Akkutyp
DE9116
NiCd/NiMH
Gewicht
DE9118 DE9135
NiCd NiCd NiCd/
NiMH/Li-Ion
VWS
230
230
230
min 40 (2,0 Ah 60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
Akkus)
Akkus)
Akkus)
kg
0,4
0,9
0,52
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
Netzspannung
Ungefähre Ladezeit
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
2,5 A, Netz
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
17
DEUTSCH
c)
Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
18
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
DEUTSCH
d)
e)
f)
g)
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
d)
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Bohrmaschinen
•
•
•
•
•
•
Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von
Lärm kann zu Gehörverlust führen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug nur
an den isolierten Griffflächen, wenn
Sie Arbeiten durchführen, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidzubehörs mit einer Strom führenden
Leitung kann die exponierten Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag beim Anwender führen.
Verwenden Sie Klemmen oder andere
praktikable Methoden, um das
Werkstück an einer stabilen Halterung zu
befestigen und abzustützen. Das Halten
des Werkstücks in der Hand oder gegen
Ihren Körper ist nicht stabil und kann zu
Kontrollverlust führen.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Einsätze (Bits) und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber
und öl- und fettfrei. Der Gebrauch von
Gummihandschuhen wird empfohlen. So
haben Sie das Gerät besser unter Kontrolle.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
19
DEUTSCH
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9116/DE9118/
DE9135 Ladegeräte.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an
den Ladeanschlüssen an. Nicht mit
elektrisch leitenden Gegenständen
berühren. Ein elektrischer Schlag oder
ein tödlicher Stromschlag kann die Folge
sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
20
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel,
aber nicht ausschließlich, Stahlwolle,
Alufolie oder die Ansammlung
von Metallpartikeln sollte von den
Hohlräumen des Ladegerätes
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Stecker des Ladegerätes immer aus
der Steckdose, wenn kein Akku im
Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem
anderen Ladegerät als dem in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen geladen
werden. Das Ladegerät und der Akku sind
speziell zur gemeinsamen Verwendung
konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem
Stromschlag führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird
das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern
kann oder dass es auf andere Weise
Beschädigungen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
DEUTSCH
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der
oberen Seite und am Boden des Gehäuses
belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann zur Gefahr eines
elektrischen Schlages, eines tödlichen
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit
Standard-230-V-Haushaltsstrom konstruiert.
Versuchen Sie nicht, es mit einer anderen
Spannung zu betreiben. Dies betrifft nicht das
Fahrzeug-Ladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Ihr Ladegerät DE9116 nimmt DEWALT NiCd und
NiMH Akkus zwischen 7,2 V und 18 V auf.
Ihr Ladegerät DE9118 nimmt DEWALT NiCd Akkus
zwischen 7,2 V und 14,4 V auf.
Das DE9135 Ladegerät ist für 7,2 - 18 V NiCd,
NiMH oder Li-Ion-Akkus konstruiert.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefahr eines elektrischen Schlages oder
eines tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (k) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
zu gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
(DE9116, DE9135)
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
(DE9116, DE9135)
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
21
DEUTSCH
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Beim Einsetzen oder Herausnehmen
des Akkus aus dem Ladegerät können sich
Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Gerät oder den Akku niemals an
Orten lagern oder verwenden, an denen
die Temperatur 40 °C erreichen oder
übersteigen könnte (wie z. B. in Schuppen
oder in Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
22
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
DEUTSCH
Akkuschutzkappe (Abb. 3)
Temperaturverzögerung.
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe (o) ab, bevor
Sie den Akku in das Ladegerät oder in das
Werkzeug stecken (abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku (Abb. 1)
AKKUTYP
Das Gerät DC733 wird mit 14,4 V Akkus betrieben.
Die Geräte DC740 und DW907 werden mit 12 V
Akkus betrieben.
Das Gerät DC750 wird mit 9,6 V Akkus betrieben.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Schnurloser Bohrschrauber
1 Gürtelhaken (DC733, DC740)
1 Ladegerät
1 Akku (K-Modelle)
2 Akkus (KL- und KB-Modelle)
1 Schraubendreher-Einsatz
1 Transportkoffer (nur K-Modelle)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
23
DEUTSCH
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1–3)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Verstellbarer Drehzahlregler
b. Vorwärts/Rückwärts-Schiebeschalter
c. Schnellspannfutter
d. Betriebsart/Drehmoment-Einstellring
e. Einstellungen am Einstellring
zu werden. Wird der Haken überhaupt nicht
gewünscht, kann er vom Werkzeug entfernt werden.
Um den Gürtelhaken zu versetzen, entfernen Sie die
Gürtelhaken-Befestigungsschraube (n) und bringen
ihn an der gegenüberliegenden Seite wieder an.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
f. Zweigang-Wahlschieber
h. Griff
i. Akku
j. Löseknöpfe
k. Ladegerät
l. Ladeanzeige (rot)
m. Gürtelhaken (DC733, DC740)
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr schnurloser Bohrschrauber ist für das
professionelle Bohren und Schrauben konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese schnurlosen Bohrschrauber sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Gürtelhaken (DC733, DC740) (Abb. 1)
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
mindern, hängen Sie das Werkzeug
NICHT über Ihren Kopf und
hängen Sie keine Gegenstände an
den Gürtelhaken. Hängen Sie den
Gürtelhaken des Werkzeugs NUR an
einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Um das Risiko ernsthafter
Verletzungen zu mindern, stellen
Sie sicher, dass die GürtelhakenBefestigungsschraube (n) fest ist.
Der Gürtelhaken (m) kann auf jeder Seite des
Werkzeugs angebracht werden, um sowohl
Linkshändern als auch Rechtshändern gerecht
24
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
DEUTSCH
Einsatz in und Entnahme des Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie
das Werkzeug vom Akku, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder
Zubehörteile entfernen oder anbringen.
Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie die Unterseite des Werkzeugs an
der Öffnung im Werkzeuggriff aus (Abb.2).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu verringern, warten
Sie, bis der Motor vollständig zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung ändern.
ZWEI-GANG-WAHLSCHIEBER (ABB. 7)
Ihr Werkzeug ist mit einem Zweigang-Wahlschieber
(f) ausgestattet, um die Umdrehungszahl/
Drehmoment zu ändern.
1 Niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
(Bohren großer Löcher, Schrauben drehen)
2 Hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
(Bohren kleinerer Löcher)
Schauen Sie in den technischen Daten nach, welche
Drehzahlen zum Einsatz kommen.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu verringern:
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUG
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (j) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
• Schieben Sie den ZweigangWahlschieber immer vollständig nach
vorne oder nach hinten.
2. Legen Sie den Akku, wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben,
in das Ladegerät.
• Wechseln Sie den Gang nicht bei
voller Drehzahl oder während des
Betriebs.
EINSATZ UND ENTFERNEN DER EINSÄTZE AUS DEM
WERKZEUG (ABB. 1, 4)
1. Öffnen Sie das Bohrfutter durch Drehen der
Manschette (p) entgegen dem Uhrzeigersinn
und setzen Sie den Schaft des Einsatzes ein.
2. Schieben Sie den Einsatz so tief wie möglich
in das Bohrfutter und heben Sie ihn leicht an,
bevor Sie festdrehen.
3. Drehen Sie die Manschette fest im
Uhrzeigersinn an.
4. Um den Einsatz zu entfernen, gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
AUSWAHL DER BETRIEBSART ODER EINSTELLUNG DES
DREHMOMENTS (ABB. 5)
Der Einstellring dieses Werkzeugs besitzt 15
Positionen für die Einstellung des passenden
Drehmoments je nach Schraubengröße und
Material des Werkstücks. Für die Einstellung
des Drehmoments lesen Sie bitte unter
Schrauberbetrieb.
Wählen Sie den Bohrbetrieb oder das Drehmoment
durch Ausrichtung des Symbols oder der Zahl am
Einstellring (e) an der Anzeige (q) am Gehäuse.
Einsatz in und Entfernen des
Bohrfutters aus dem Werkzeug
(Abb. 8, 9)
DW907
1. Öffnen Sie die Bohrfutterbacken so weit wie
möglich.
2. Setzen Sie einen Schraubendreher in
das Bohrfutter und entfernen Sie die
Bohrfutterbefestigungsschraube durch Drehen
im Uhrzeigersinn, wie in Abb. 8 dargestellt.
3. Befestigen Sie einen Inbusschlüssel im
Bohrfutter und schlagen Sie mit einem Hammer
darauf, wie in Abb. 9 dargestellt. Dadurch wird
das Bohrfutter gelöst, sodass es von Hand
abgeschraubt werden kann.
4. Um das Bohrfutter wieder anzuschrauben,
gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Vor Dem Betrieb
1. Überprüfen Sie, dass Ihr Akku (voll) geladen ist.
VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS-SCHIEBESCHALTER (ABB. 6)
2. Setzen Sie den passenden Bohreinsatz ein.
Benutzen Sie den Vorwärts/RückwärtsSchiebeschalter (b) für die Vorwärts- oder
Rückwärtsdrehrichtung, wie abgebildet (siehe Pfeile
am Werkzeug).
3. Markieren Sie die Bohrstelle.
4. Wählen Sie Vorwärts- oder
Rückwärtsdrehrichtung.
25
DEUTSCH
BETRIEB
Betriebsanleitung
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu verringern:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Achten Sie auf die Lage von Rohrund Stromleitungen.
• Üben Sie nur sanften Druck auf
das Werkzeug aus. Zu starker
Druck beschleunigt das Bohren
nicht, mindert aber die Leistung
des Werkzeugs und kann dessen
Lebensdauer verkürzen.
• Um die Abwürgegefahr beim
Durchbruch zu verringern, mindern Sie
gegen Ende des Betriebs zunehmend
den Druck auf die Bohrstelle.
• Lassen Sie den Motor weiterlaufen,
wenn Sie den Bohreinsatz aus
dem Bohrloch herausziehen. Dies
verhindert ein Verklemmen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 10)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie in Abbildung 10 gezeigt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand unter dem Gehäuse liegt, während die andere
Hand den Hauptgriff (h) hält.
EIN- UND AUSSCHALTEN (ABB. 1, 6)
1. Um das Werkzeug einzuschalten, drücken
Sie den verstellbaren Drehzahlregler (a). Durch
Druck auf den verstellbaren Drehzahlregler wird
die Drehzahl des Werkzeugs geregelt.
2. Lassen Sie zum Stoppen den Regler los.
3. Um das Werkzeug in der AUS-Position
zu verriegeln, bewegen Sie den Vorwärts/
Rückwärts-Schiebeschalter (b) in die mittlere
Position.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu verringern, ist der Bohrer mit einer
Bremse ausgestattet, die das Werkzeug
26
stoppt, sobald der verstellbare
Drehzahlregler vollständig losgelassen
wird.
Bohrbetrieb
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment zu setzen.
2. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Maschinenbohrer oder Lochfräser. Bei METALL
verwenden Sie HochgeschwindigkeitsSchlangenbohrer oder Lochfräser. Beim Bohren
in Metall verwenden Sie Bohröl. Ausnahmen
bilden Gusseisen und Messing, die trocken
gebohrt werden sollten.
3. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
5. WENN DER BOHRER ABGEWÜRGT IST,
ist meistens eine Überlastung die Ursache.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Abwürgen. SCHALTEN SIE
NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER EIN
UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
ABGEWÜRGTEN BOHRER ZU STARTEN DIES KANN DEN BOHRER BESCHÄDIGEN.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, wenn
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
SCHRAUBERBETRIEB (ABB. 1)
1. Wählen Sie Vorwärts- oder
Rückwärtsdrehrichtung mit dem
Schiebeschalter (b). Passen Sie Drehzahl
und Drehmoment dem vorgesehenen
Einsatz an. Setzen Sie den gewünschten
Schraubendrehereinsatz wie beim Bohreinsatz
in das Bohrfutter.
2. Stellen Sie den Einstellring (d) auf Position 1 und
beginnen Sie mit dem Schrauben (niedriges
Drehmoment). Machen Sie ein paar Übungen in
Abfallwerkstücke oder an unsichtbaren Stellen,
um die passende Position des BohrfutterEinstellrings zu finden.
3. Wenn das Bohrfutter zu früh rutscht, stellen Sie
am Einstellring das passende Drehmoment ein.
DEUTSCH
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren des
Ladegeräts.
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
27
DEUTSCH
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
28
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
29
EN GLI S H
CORDLESS DRILL/DRIVER
DC733, DC740, DC750, DW907
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
DC733 DC740 DW907
Voltage
V
14.4
12
12
Type
1
3
2
No-load speed
1st gear
min-1 0-400 0-350 0-350
2nd gear
min-1 0-1300 0-1200 0-1200
Max, torque
Nm
30
26
21
Chuck capacity
mm
10
10
10
Maximum drilling capacity
in steel/wood
mm 10/30 10/25 10/25
Weight (without
battery pack)
kg
1.1
1.1
1.1
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
DC750
9.6
2
10/22
1.1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
3
83
3
83
dB(A)
3.3
3.3
3.3
3.3
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Drilling into metal
m/s² 1.7
1.6
1.6
ah,D =
Uncertainty K = m/s² 1.5
1.5
1.5
Screwdriving without impact
ah =
m/s² 1.3
1.2
1.2
Uncertainty K = m/s² 1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.1
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
30
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
0-300
0-1100
20
10
Battery pack
Battery type
Voltage
V
Capacity
Ah
Weight
kg
DE9062 DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
9.6
12
12
1.3
1.3
2.0
0.42
0.5
0.65
Battery pack
Battery type
Voltage
V
Capacity
Ah
Weight
kg
DE9501 DE9502 DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
12
14.4
14.4
2.6
2.6
2.0
0.58
0.82
0.84
Battery pack
Battery type
Voltage
V
Capacity
Ah
Weight
kg
DE9094 DE9140 DE9141
NiCd
Li-Ion
Li-Ion
14.4
14.4
14.4
1.3
2.0
1.1
0.64
0.58
0.40
Charger
Battery type
DE9116
NiCd/NiMH
230
Mains voltage VAC
Approx. charging
time
min 40 (2,0 Ah
battery
packs)
Weight
kg
0.4
DE9118
NiCd
230
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
battery
battery
packs)
packs)
0.9
0.52
ENGLISH
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.09
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
31
EN GLI S H
d)
e)
f)
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
32
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
ENGLISH
d)
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
DATE CODE POSITION
Additional Specific Safety Rules
for Drills
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and shock the operator.
Use clamps or other practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand
or against your body is unstable and may
lead to loss of control.
Wear safety goggles or other eye
protection. Drilling operations cause chips to
fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
Bits and tools get hot during operation.
Wear gloves when touching them.
Keep handles dry, clean, free from oil and
grease. it is recommended to use rubber
gloves. This will enable better control of the
tool.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
Read instruction manual
before use.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116/DE9118/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
33
EN GLI S H
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9118 charger accepts DEWALT NiCd battery
packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.
The DE9135 charger accepts 7.2 to 18 V NiCd,
NiMH or Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (k) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
Charging Process
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
34
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
(DE9116, DE9135)
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
ENGLISH
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
(DE9116, DE9135)
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
35
EN GLI S H
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap (o) before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack (fig. 1)
BATTERY TYPE
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4° C and 40° C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
The DC733 operates on 14.4 volt battery packs.
The DC740 and DW907 operate on 12 volt battery
packs.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
The DC750 operate on 9.6 volt battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless drill/driver
1 Belt hook (DC733, DC740)
1 Charger
1 Battery pack (K models)
2 Battery packs (KA, KL and KB models)
1 Screwdriver bit
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
Battery charging.
Battery charged.
36
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
Battery defective.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Hot/cold pack delay.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
ENGLISH
DESCRIPTION (fig. 1–3)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed switch
b. Forward/reverse slider
c. Keyless chuck
d. Mode selector/torque adjustment collar
e. Collar settings
f. Two gear selector
h. Grip
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
i. Battery pack
j. Release buttons
k. Charger
l. Charging indicator (red)
m. Belt hook (DC733, DC740)
INTENDED USE
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Your cordless drill/drivers have been designed for
professional drilling and screwdriving applications.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
DO NOT use under humid conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
Using an Extension Cable
These cordless drill/drivers are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Belt Hook (DC733, DC740) (fig. 1)
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY
hang tool’s belt hook from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw (n) holding the belt hook is
secure.
The belt hook (m) can be be attached to either side
of the tool to accommodate left- or right- handed
users. If the hook is not desired at all, it can be
removed from the tool.
To move belt hook, remove the screw (n) that holds
the belt hook in place then reassemble on the
opposite side.
Electrical Safety
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
37
EN GLI S H
• Do not change gears at full speed or
during use.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the base of the tool with the notch inside
the tool’s handle (fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (j) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
INSERTING AND REMOVING BITS (FIG. 1, 4)
1. Open the chuck by turning the sleeve (p)
counterclockwise and insert the bit shank.
2. Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
3. Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
4. To remove the bit, proceed in reverse order.
Removing and Fitting the Chuck
(fig. 8, 9)
DW907
1. Open the chuck jaws as far as possible.
2. Insert a screwdriver into the chuck and remove
the chuck retaining screw by turning clockwise
as shown in figure 8.
3. Tighten an hex key into the chuck and strike it
with a hammer as shown in figure 9. This will
loosen the chuck so that it can be unscrewed
by hand.
4. To refit the chuck, proceed in reverse order.
Prior to Operation
1. Make sure your battery pack is (fully) charged.
SELECTING THE OPERATING MODE OR ADJUSTING THE
TORQUE (FIG. 5)
2. Insert the appropriate bit.
The collar of this tool has 15 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to Screwdriving.
4. Select forward or reverse rotation.
Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (e) with the indicator
(q) on the housing.
FORWARD/REVERSE SLIDER (FIG. 6)
To select forward or reverse rotation, use the
forward/ reverse slider (b) as shown (see arrows on
tool).
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, always wait until the
motor has come to a complete standstill
before changing the direction of rotation.
TWO-GEAR SELECTOR (FIG. 7)
Your tool is fitted with a two-gear selector (f) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving screws)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes)
For speed rates, refer to the technical data.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury:
• Always push the two gear selector
completely forward or backward.
38
3. Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: To reduce the risk of
personal injury:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool. Excessive force does not
speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
• To minimise stalling on break-through,
progressively reduce the drill point
pressure towards the end of the
operation.
• Keep the motor running when pulling
the bit back out of a drilled hole. This
will help prevent jamming.
Proper Hand Position (fig. 1, 10)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
use proper hand position as shown
in figure 10.
ENGLISH
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
2. Set the collar (d) to position 1 and begin
screwdriving (low torque). Make a few practice
runs in scrap or unseen areas to determine the
proper position of the clutch collar.
Proper hand position requires one hand on top of
the housing, with the other hand on the grip (h).
3. If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
SWITCHING ON AND OFF (FIG. 1, 6)
1. To run the tool, press the variable speed switch
(a). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
2. To stop the tool, release the switch.
3. To lock the tool in the off position, move the
forward/reverse slider (b) to the central position.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury the drill is equipped with
a brake to stop the tool as soon as the
variable speed switch is fully released.
Drill Operation
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
1. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter to match the speed and torque to
the planned operation.
2. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
Lubrication
3. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
Cleaning
4. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
5. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work, and
determine cause of stalling. DO NOT CLICK
TRIGGER OFF AND ON IN AN ATTEMPT
TO START A STALLED DRILL – THIS CAN
DAMAGE THE DRILL.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
SCREWDRIVING (FIG. 1)
1. Select forward or reverse rotation using the
slider (b). Match the speed and torque to the
planned operation. Insert the desired fastener
accessory into the chuck as you would any drill
bit.
Your power tool requires no additional lubrication.
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
39
EN GLI S H
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
40
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
41
ESPAÑOL
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO
DC733, DC740, DC750, DW907
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
DC733 DC740 DW907
Voltaje
V 14,4
12
12
Tipo
1
3
2
Velocidad sin carga
1ª marcha
min-1 0-400 0-350 0-350
2ª marcha
min-1 0-1300 0-1200 0-1200
Par motor máx.
Nm 30
26
21
Capacidad del
portabrocas
mm 10
10
10
Capacidad máxima de taladrado
en acero/madera
mm 10/30 10/25 10/25
Peso (sin la batería)
kg 1,1
1,1
1,1
LPA (presión acústica) dB(A) 76
KPA (incertidumbre de
presión acústica) dB(A) 3
LWA (potencia acústica) dB(A) 84
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica) dB(A) 3,3
DC750
9,6
2
0-300
0-1100
20
10
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
10/22
1,1
75
75
74
3
83
3
83
3
83
3,3
3,3
3,3
Valores totales de vibración (suma de valores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con las normas
EN 60745.
Taladrado en acero blando
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
ah,D =
Incertidumbre K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Destornillado sin impacto
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
Incertidumbre K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
42
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Batería
Tipo de pila
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de pila
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de pila
Voltaje
Capacidad
Peso
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
ESPAÑOL
Cargador
Tipo de pila
DE9116
NiCd/NiMH
Voltaje de la red
Tiempo de
carga aprox.
VAC
min
Peso
kg
230
40
(2,0 Ah
batería
0,4
Fusibles:
Europa Herramientas de 230 V
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batería)
batería)
0,9
0,52
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.08.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
43
ESPAÑOL
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto
a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
44
c)
d)
e)
f)
g)
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
ESPAÑOL
d)
e)
f)
g)
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para taladros
•
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el
accesorio para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto
de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar
una pérdida de control.
Póngase gafas protectoras u otra
protección para los ojos. Las operaciones
de perforación pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes
pueden ocasionar daño permanente a los
ojos.
Las brocas y las herramientas se calientan
durante el funcionamiento. Use guantes
cuando las toque.
Mantenga las asas o mangos secos,
limpios y sin aceite y grasa. Se
recomienda usar guantes de goma. Así se
tendrá un mayor control de la herramienta.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
45
ESPAÑOL
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9116/DE9118/DE9135.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 voltios. No realice pruebas
con objetos conductores. Puede
haber riesgo de descarga eléctrica o
electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
46
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
cargue sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponjas de acero, láminas
de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya una batería en la
cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece
con él, y que no esté sujeto a daños o
tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
ESPAÑOL
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato,
existe el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
de la toma de corriente. Con ello minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar la
batería no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores
juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
(DE9116, DE9135)
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
El cargador DE9116 acepta baterías DEWALT de
NiCd y NiMH de 7,2 V a 18 V.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
El cargador DE9118 acepta baterías DEWALT de
NiCd de 7,2 V a 14,4 V.
El cargador DE9135 acepta baterías de 7,2 a 18 V
de NiCd, NiMH o Li-Ion.
Retraso por batería caliente/fría
(DE9116, DE9135)
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. 2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (k) en una toma de
corriente apropiada antes de introducir la
batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
47
ESPAÑOL
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40˚ C (como
cobertizos al aire libre o construcciones de
metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con
agua y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediatamente. (Nota
médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
1. Retire el capuchón protector (o) de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 3A).
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 3B).
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de
la batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
48
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
ESPAÑOL
Batería (fig. 1)
TIPO DE PILA
El DC733 funciona con baterías de 14,4 voltios.
El DC740 y el DW907 funcionan con baterías de
12 voltios.
El DC750 funciona con baterías de 9,6 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro percutor inalámbrico
1 Gancho de cinturón (DC733, DC740)
1 Cargador
1 Batería (modelos K)
2 Baterías (modelos KA, KL y KB)
1 Broca de destornillador
1 Estuche para equipo (Sólo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (figs. 1–3)
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
49
ESPAÑOL
a. Interruptor de velocidad variable
b. Guía de deslizamiento adelante/atrás
c. Portabrocas sin llave
d. Abrazadera de selector de modo/ajuste de par
motor
e. Posiciones de la abrazadera
f. Selector de dos marchas
h. Empuñadura
i. Batería
j. Botones de liberación
k. Cargador
l. Indicador de carga (rojo)
m. Gancho de cinturón (DC733, DC740)
USO PREVISTO
Sus taladros percutores han sido diseñados para
aplicaciones profesionales de taladro y destornillado.
NO DEBEN usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros percutores inalámbricos son
herramientas eléctricas profesionales.
NO PERMITA que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Gancho de cinturón
(DC733, DC740) (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave,
NO cuelgue la herramienta en alto
ni cuelgue objetos del gancho de
cinturón. SÓLO cuelgue el gancho de
cinturón de herramientas a un cinturón
de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal grave, asegúrese de
que el tornillo (n) que sujeta al gancho
de cinturón esté bien puesto.
El gancho de cinturón (m) puede sujetarse a ambos
lados de la herramienta para ajustarse a los usuarios
diestros o zurdos. Si no se quiere el gancho en
absoluto, puede quitarse de la herramienta.
Para mover el gancho de cinturón, saque el
tornillo (n) que lo sujeta en su sitio y luego vuelva a
ensamblarlo en el lado opuesto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
50
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la batería de la
herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de hacer
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la base de la herramienta con la muesca
dentro del mango de la herramienta (fig. 2).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (j) y saque la
batería del mango de la herramienta tirando
hacia afuera con firmeza.
ESPAÑOL
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
INTRODUCIR Y SACAR BROCAS (FIGS. 1, 4)
1. Abra el portabrocas girando el manguito (p)
en sentido contrario a las agujas del reloj e
introduzca el vástago de la broca.
2. Ponga la broca en el portabrocas hasta donde
llegue y levante ligeramente antes de apretar.
3. Apriete firmemente girando el manguito en el
sentido de las agujas del reloj.
4. Para sacar la broca, proceda en orden inverso.
SELECCIONAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO O
AJUSTAR EL PAR MOTOR (FIG. 5)
La abrazadera de esta herramienta tiene 15
posiciones de ajuste del par motor para ajustarse
al tamaño del tornillo y al material de la pieza de
trabajo. Para el ajuste del par motor, consulte la
sección de Destornillado.
Seleccione el modo de taladrado o par motor
alineando el símbolo o número en la abrazadera (e)
con el indicador (q) de la caja protectora.
GUÍA DE DESLIZAMIENTO ADELANTE/ATRÁS (FIG. 6)
Para seleccionar la rotación hacia delante o hacia
atrás, use la guía de deslizamiento adelante/atrás
(b) como se muestra (véanse las flechas en la
herramienta).
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal, espere siempre
hasta que el motor que el motor se
haya parado por completo antes de
cambiar la dirección de la rotación.
SELECTOR DE DOS MARCHAS (FIG. 7)
Su herramienta tiene un selector de dos marchas (f)
para cambiar el ratio velocidad/par motor.
1 velocidad baja/par motor alto
(taladrar agujeros grandes, clavar tornillos)
2 velocidad alta/par motor bajo
(taladrar agujeros más pequeños)
Para tasas de velocidad, consulte los datos
técnicos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal:
• Empuje siempre el selector de dos
marchas completamente hacia
delante o hacia atrás.
• No cambie de marcha en plena
velocidad o durante el uso.
Sacar y colocar el portabrocas
(fig. 8, 9)
DW907
1. Abra las mordazas del portabrocas lo más
posible.
2. Introduzca un destornillador en el portabrocas
y saque el tornillo de sujeción del portabrocas
girando en el sentido de las agujas del reloj,
como se muestra en la figura 8.
3. Apriete una llave hexagonal en el portabrocas
y golpéela con un martillo, como se muestra
en la figura 9. Así se aflojará el portabrocas de
manera que pueda desenroscarse con la mano.
4. Para volver a poner el portabrocas, proceda en
orden inverso.
Antes de Usar la Herramienta
1. Compruebe que la batería esté (totalmente)
cargada.
2. Introduzca la broca adecuada.
3. Marque el lugar donde debe taladrarse el
agujero.
4. Seleccione una rotación hacia delante o hacia
atrás.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. La fuerza excesiva no
acelera el taladrado pero disminuye el
rendimiento de la herramienta y puede
acortar la vida útil de la misma.
• Para minimizar la parada del motor
durante la penetración, reduzca
progresivamente la presión del
punto de taladro hacia el final de la
operación.
• Mantenga el motor en funcionamiento
cuando saque la broca del agujero
taladrado. Esto ayudará a evitar que
se bloquee.
51
ESPAÑOL
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 10)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra en la
figura 10.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano por debajo de la caja protectora y
la otra en la empuñadura principal (h).
ENCENDIDO Y APAGADO (FIG. 1, 6)
1. Para poner en marcha la herramienta,
presione el interruptor de velocidad variable
(a). La presión ejercida en el interruptor de
velocidad variable determina la velocidad de la
herramienta.
2. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
3. Para bloquear la herramienta en la posición de
apagado, mueva la guía de deslizamiento hacia
delante/atrás (b) hasta la posición central.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal el taladro
está provisto de un freno para parar la
herramienta cuando el interruptor de
velocidad variable está liberado por
completo.
Funcionamiento del taladro
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada.
2. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas
de taladro de acero de alta velocidad o brocas
huecas cilíndricas. Use un lubricante de corte
al taladrar metales. Las excepciones son hierro
fundido y latón, que deben ser taladrados en
seco.
3. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Ejerza suficiente presión para mantener
la broca del taladro calando, pero no empuje lo
suficientemente fuerte como para parar el motor
o desviar la broca.
4. Mantenga la herramienta firmemente con
ambas manos para controlar la acción de giro
del taladro.
52
5. SI EL TALADRO SE PARA, normalmente
es porque se está sobrecargando. LIBERE
EL DISPARADOR INMEDIATAMENTE,
saque la broca del taladro de la pieza de
trabajo y determine la causa de la parada. NO
ENCIENDA Y APAGUE EL DISPARADOR
PARA INTENTAR PONER EN MARCHA UN
TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DAÑAR EL TALADRO.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca del agujero taladrado. Esto
ayudará a evitar que se bloquee.
DESTORNILLAR (FIG. 1)
1. Seleccione la rotación hacia delante o hacia
atrás utilizando la guía de deslizamiento (b).
Haga corresponder la velocidad y el par motor
con la operación planeada. Introduzca el
accesorio de cierre deseado en el portabrocas
como lo haría con cualquier broca de taladro.
2. Fije la abrazadera (d) en la posición 1 y empiece
a destornillar (par motor bajo). Practique unas
cuantas veces en restos o zonas que no se
vean para determinar la posición adecuada de
la abrazadera del embrague.
3. Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste
la abrazadera para aumentar el par motor
según sea necesario.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DeWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ningún ajuste o de
quitar/instalar aditamentos o accesorios.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
No se le puede realizar mantenimiento al cargador.
Dentro del cargador no hay piezas a las que el
usuario pueda hacerles mantenimiento.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
ESPAÑOL
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
53
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
54
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
PERCEUSE/TOURNEVIS SANS FIL
DC733, DC740, DC750, DW907
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
DC733 DC740 DW907
Tension
V
14,4
12
12
Type
1
3
2
Vitesse à vide
1ère vitesse
min-1 0-400 0-350 0-350
2ème vitesse
min-1 0-1300 0-1200 0-1200
Couple max.
Nm
30
26
21
Capacité de mandrin mm
10
10
10
Capacité maximale pour
percer l’acier/le bois mm 10/30 10/25 10/25
Poids (sans batterie) kg
1,1
1,1
1,1
LPA (pression
acoustique)
dB(A) 76
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
3
LWA (puissance
acoustique)
dB(A) 84
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A) 3,3
DC750
9,6
2
0-300
0-1100
20
10
10/22
1,1
75
75
74
3
3
3
83
83
83
3,3
3,3
3,3
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément aux normes EN 60745:
Percer l’acier léger
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
Incertitude K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Vissage sans impact
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
ah =
Incertitude K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
55
FRANÇAIS
Chargeur
Type de batterie
DE9116
NiCd/NiMH
Tension du secteur VAC
230
Temps de charge min
40
approx.
(Batteries
2,0 Ah)
Poids
kg
0,4
Fusibles :
Europe
Outils 230 V
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60
40
(Batterie (Batterie
2,0 Ah)
2,0 Ah)
0,9
0,52
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
56
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.08.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
FRANÇAIS
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c)
d)
e)
f)
g)
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
57
FRANÇAIS
e)
f)
g)
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
58
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux
perceuses
•
•
•
•
•
•
Porter un dispositif de protection auditif.
Le bruit en résultant pourrait occasionner une
perte de l’acuité auditive.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon (boulon).
Tout contact de l’organe de coupe avec un
fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le
matériau sur une surface stable. Tenir
la pièce à la main ou contre le corps offre
une stabilité insuffisante qui pourrait en faire
perdre le contrôle par l’utilisateur.
Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
perçage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents.
Les mèches et les outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants
pour les manipuler.
Maintenir les poignées propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse. Il est
recommandé d’utiliser des gants en
caoutchouc. Cela permettra à l’utilisateur
une prise plus solide de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
FRANÇAIS
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie DE9116/
DE9118/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne
et avertissement apposés sur le chargeur, la
batterie et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des
batteries rechargeables DEWALT. Tout
autre type de batteries pourrait exploser
et causer des dommages corporels ou
matériels.
ATTENTION : Sous certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le secteur, les bornes
de charge exposées à l’intérieur du
chargeur pourraient être court-circuitées
par des corps étrangers. Les corps
étrangers de nature conductrice tels
que, mais sans s’y limiter, la paille de
fer, les feuilles d’aluminium ou toute
accumulation de particules métalliques
doivent être maintenus à distance
des orifices du chargeur. Débrancher
systématiquement le chargeur
lorsqu’aucune batterie n’y est insérée.
Débrancher le chargeur avant tout
entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour
des utilisations autres que recharger les
batteries rechargeables DEWALT. Toute
autre utilisation pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa
fiche plutôt que sur son cordon. Cette
précaution réduira tout risque d’endommager la
fiche ou le cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne
pas mettre le chargeur sur une surface
molle qui pourrait en bloquer la ventilation
et provoquer une surchauffe interne. Éloigner
le chargeur de toute source de chaleur. Le
chargeur dispose d’orifices d’aération sur le
dessus et le dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Le ramener
dans un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
le réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques,
d’électrocution ou d’incendie.
59
FRANÇAIS
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner
sur courant électrique domestique standard
de 230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser
sous toute autre tension. Cette directive
ne s’applique pas aux chargeurs de postes
mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9116 accepte des batteries DEWALT
NiCd et NiMH de 7,2 à 18 volts.
Le chargeur DE9118 accepte des batteries DEWALT
NiCd de 7,2 à 14.4 volts.
Le chargeur DE9135 accepte des batteries NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. 2)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (k) dans la prise
appropriée avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH et
Li-Ion, les recharger pendant un minimum de
10 heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
problème
•• •• •• ••
Équilibrage automatique
(DE9116, DE9135)
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la
batterie dans son chargeur un minimum de
10 heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
(DE9116, DE9135)
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
60
FRANÇAIS
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute
poussière ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou
tout autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et
la batterie à une température ambiante
pouvant excéder 40 °C (comme dans des
hangars ou des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente
en aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant
au moins une dizaine de minutes puis
consulter immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est composé
d’une solution d’hydroxyde de potassium à
25–35 %).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 3)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur (o) avant de placer
le bloc-piles dans le chargeur ou l’outil (fig. 3A).
61
FRANÇAIS
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Batterie (fig. 1)
TYPE DE BATTERIE
La DC733 fonctionne sur des batteries de 14,4 volts.
La DC740 et la DW907 fonctionnent sur des batteries
de 12 volts.
La DC750 fonctionne sur des batteries de 9,6 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
62
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse/Tournevis sans fil
1 Crochet de ceinture (DC733, DC740)
1 Chargeur
1 Batterie (modèles K)
2 Batteries (modèles KA, KL et KB)
1 Embouts de tournevis
1 Coffret (modèles K seulement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : La batterie et le chargeur ne sont
pas inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
FRANÇAIS
Description (fig. 1, 3)
AVERTISSEMENT : Ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur à vitesse variable
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
b. Glissière de marche avant/arrière
c. Mandrin automatique
d. Bague de réglage du sélecteur de mode/couple
e. Bague de paramétrage
f. Sélecteur à deux vitesses
h. Poignée
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
i. Batterie
j. Boutons de verrouillage
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
k. Chargeur
l. Voyant de charge (rouge)
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
m. Crochet de ceinture (DC733, DC740)
USAGE PRÉVU
Votre perceuse/tournevis sans fil a été conçue
pour des applications de perçage et de vissage
professionnels.
NE PAS utiliser l’outil en milieu ambiant humide ou
en présence de liquides ou gaz inflammables.
Ces perceuses/tournevis sans fil sont des outils de
professionnels.
NE PAS laisser l’outil à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Crochet de ceinture
(DC733, DC740) (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, NE PAS suspendre l’outil
au-dessus de la tête ou suspendre
des objets au crochet de ceinture.
NE suspendre le crochet de ceinture de
l’outil QU’à une ceinture de travail.
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
s’assurer que la vis (n) maintenant le
crochet de ceinture est bien serrée.
Le crochet de ceinture (m) peut être positionné
d’un côté ou de l’autre de l’outil pour accommoder
les droitiers ou les gauchers. Si le crochet est
totalement inutile, il peut être retiré de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture, retirez la vis (n)
qui maintient le crochet de ceinture en place puis le
réassembler de l’autre côté.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Avant
tout montage ou réglage, retirer
systématiquement la batterie. Arrêter
systématiquement l’appareil avant
d’insérer ou de retirer la batterie.
AVERTISSEMENT : N’utiliser que des
batteries et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
63
FRANÇAIS
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels :
• Pousser systématiquement
le sélecteur à deux vitesses
complètement vers l’avant ou l’arrière.
• Ne pas changer de vitesse à plein
régime ou pendant le fonctionnement
de l’outil.
1. Alignez la base de l’outil sur l’encoche de la
face interne de sa poignée (fig. 2).
2. Insérez la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Poussez sur le bouton de dégagement (j) et
tirez fermement la batterie hors de la poignée
de l’outil.
2. Insérez la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
INSERTION ET RETRAIT DES MÈCHES (FIG. 1, 4)
1. Ouvrez le mandrin en tournant le manchon (p)
vers la gauche et insérez la tige de la mèche.
2. Placez la mèche dans le mandrin aussi loin que
possible et soulevez-la légèrement avant de
resserrer.
3. Resserrez fermement en tournant le manchon
vers la droite.
4. Pour retirer la mèche, procédez de façon
inverse.
SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT OU DE
RÉGLAGE DU COUPLE (FIG. 5)
La bague de cet outil offre 15 différentes positions
de réglage de couple pour s’adapter aux différentes
tailles de vis et différents matériaux. Pour régler le
couple, se reporter à la section Vissage.
Sélectionnez le mode de perçage ou de couple en
alignant le symbole ou le numéro sur la bague (e) sur
le repère (q) du boîtier.
GLISSIÈRE DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE (FIG. 6)
Pour sélectionner la rotation avant ou arrière, utilisez
la glissière de marche avant/arrière (b) comme illustré
(voir les flèches sur l’outil).
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
attendre systématiquement l’arrêt
complet du moteur avant de changer la
direction de rotation.
SÉLECTEUR À DEUX VITESSES (FIG. 7)
Cet outil est équipé d’un sélecteur à deux vitesses (f)
pour varier le rapport vitesse/couple.
1 vitesse lente/couple élevé
(percer des gros trous, enfoncer des vis)
2 vitesse élevée/faible couple
(percer des trous plus petits)
Se reporter à la fiche technique pour les courbes de
vitesse.
64
Retrait et installation du mandrin
(fig. 8, 9)
DW907
1. Ouvrez les mâchoires du mandrin aussi grandes
que possible.
2. Insérez un tournevis dans le mandrin et retirez la
vis de fixation de ce dernier en tournant vers la
droite, comme illustré en figure 8.
3. Bloquez une clé hexagonale dans le mandrin
puis lui donner un coup de marteau comme
illustré en figure 9. Cela desserrera le mandrin et
permettra de le dévisser manuellement.
4. Pour réinstaller le mandrin, procédez de façon
inverse.
Avant Toute Utilisation
1. Assurez-vous que la batterie est (pleinement)
chargée.
2. Insérez la mèche appropriée.
3. Marquez le point où le trou doit être percé.
4. Sélectionnez la rotation avant ou arrière.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels :
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Toute force excessive
n’accélèrera pas le perçage, mais
diminuera les performances de l’outil
et sa durée de vie.
• Pour minimiser tout raté de blocage,
réduire progressivement le point
de pression de perçage en fin
d’opération.
FRANÇAIS
• Laisser le moteur en marche alors que
l’on retire la mèche du trou pour éviter
qu’elle y reste coincée.
Position correcte des mains
(fig. 1, 10)
VERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure 10.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sous le boîtier, et l’autre sur la poignée principale (h).
MISE EN MARCHE ET ARRÊT (FIG. 1, 6)
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à vitesse variable (a). La pression
exercée sur l’interrupteur à vitesse variable
déterminera la vitesse de l’outil.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
3. Pour verrouiller l’outil en position d’arrêt, placez
la glissière de marche avant/arrière (b) en
position centrale.
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels, la
perceuse est équipée d’un frein pour
arrêter l’outil dès que l’interrupteur
à vitesse variable est complètement
relâché.
Perçage
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée.
2. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec.
3. Appliquez systématiquement une certaine
pression sur la mèche tout en restant dans
l’alignement. Utilisez assez de pression pour
que la perceuse avance, mais sans pousser
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou
dévier la mèche.
4. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour
contrôler toute action de torsion de la perceuse.
5. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHEZ
ALORS LA GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT,
retirez la mèche de la pièce puis déterminez
quelle est la cause du blocage. N’APPUYEZ
PAS RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
6. Laissez le moteur en marche alors que vous
retirez la mèche du trou pour éviter qu’elle y
reste coincée.
VISSAGE (FIG. 1)
1. Sélectionnez la rotation avant ou arrière à l’aide
de la glissière (b). Appariez la vitesse et le
couple à l’opération désirée. Insérez l’accessoire
voulu dans le mandrin comme vous le feriez
pour une mèche.
2. Ajustez la bague (d) sur la position 1 et
commencez à visser (faible couple). Faites
quelques essais sur un rebut ou un endroit
caché pour déterminer la position correcte de la
bague d’embrayage.
3. Si l’embrayage patine trop vite, ajustez la bague
pour augmenter le couple comme nécessaire.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et enlevez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
Le chargeur n’est pas réparable. Il n’y a pas de
pièces réparables par l’utilisateur dans le chargeur.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
65
FRANÇAIS
Respect de l’environnement
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
66
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
67
ITALIANO
TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA
DC733, DC740, DC750, DW907
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tensione
V
Tipo
Velocità a vuoto
1ª marcia
min-1
2ª marcia
min-1
Coppia massima
Nm
Capacità mandrino mm
Capacità massima foratura
in acciaio/legno
mm
Peso (senza
pacco batterie)
kg
LPA (pressione sonoro)
KPA (incertezza
pressione sonoro)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza
potenza sonora)
DC733 DC740 DW907 DC750
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
0-400 0-350 0-350 0-300
0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
30
26
21
20
10
10
10
10
10/30 10/25
10/25 10/22
1,1
1,1
1,1
1,1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
3
83
3
83
dB(A)
3,3
3,3
3,3
3,3
Valori totali vibrazione (somma tre valori assiali)
secondo le norme EN 60745:
Foratura in acciaio dolce
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
Incertezza K = m/s² 1,5
1,5
Avvitatura senza impatto
ah =
m/s² 1,3
1,2
Incertezza K = m/s² 1,5
1,5
calcolati
1,6
1,5
1,5
1,5
1,2
1,5
1,1
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
68
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Pacco batterie
Tipo batterie
Tensione
V
Capacità
Ah
Peso
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
Pacco batterie
Tipo batterie
Tensione
V
Capacità
Ah
Peso
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,082
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
Pacco batterie
Tipo batterie
Tensione
V
Capacità
Ah
Peso
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
ITALIANO
Caricabatteria
Tipo batterie
Tensione di rete
Tempo di carica
approssimativo
VAC
min
Peso
kg
Fusibili:
Europa
DE9116
NiCd/NiMH
DE9118
NiCd
230
40
(2,0 Ah
pacchi
batteria)
0,4
230
60
(2,0 Ah
pacchi
batteria)
0,9
230 V per apparati
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
40
(2,0 Ah
pacchi
batteria)
0,52
da 10 Ampere, di rete.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
69
ITALIANO
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
70
d)
e)
f)
g)
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
ITALIANO
e)
f)
g)
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per trapani
•
•
•
•
•
•
Utilizzare protezioni acustiche.
L’esposizione al rumore può causare danni
all’udito.
Sostenere l’utensile unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono operazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da
taglio che vengono a contatto con un
cavo “sotto tensione” trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e posso provocare la
folgorazione dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte
per sostenere e bloccare il pezzo in
lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il
proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con
l’uso del trapano può emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Le punte e il trapano si scaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
Tenere le impugnature asciutte e libere da
olio e grasso. Si consiglia l’uso di guanti
con presa gommata. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
71
ITALIANO
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2010 XX XX
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
Anno di fabbricazione
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e
la sicurezza dei caricabatteria DE9116/DE9118/
DE9135.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
72
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati - farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
ITALIANO
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatteria
Il caricabatteria DE9116 accetta i pacchi batterie
DEWALT NiCd e NiMH che vanno da 7,2 V a 18 V.
Il caricabatteria DE9118 accetta i pacchi batterie
DEWALT NiCd che vanno da 7,2 V a 14,4 V.
Il caricabatteria DE9135 accetta batterie NiCd, NiMH
o Li-Ion da 7,2 a 18 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (k) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
(DE9116, DE9135)
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la
stessa quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
(DE9116, DE9135)
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
73
ITALIANO
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40˚ C (105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a. e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%).
74
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Calotta della batteria (fig. 3)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva (o) della
batteria prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (fig. 3A).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento (fig. 3B).
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Pacco batterie (fig. 1)
TIPO BATTERIE
Il DC733 funziona con pacchi batteria da 14,4 volt.
Il DC740 e il DW907 funzionano con pacchi batteria
da 12 volt.
Il DC750 funziona con pacchi batteria da 9,6 volt.
ITALIANO
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Trapano/avvitatore a batteria
1 Gancio per cintura (DC733, DC740)
1 Caricabatteria
1 Caricabatteria (modelli K)
2 Pacchi caricabatteria (modelli KA, KL e KB)
1 Punta avvitatore
1 Custodia (solo modelli K)
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
NOTA: I pacchi batterie ed i caricabatteria non sono
compresi con i modelli N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente
e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto.
Descrizione (fig. 1–3)
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali
e danni.
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato elettrico o alcuna parte di
esso. Potrebbe dar luogo a danni o
lesioni personali.
a. Pulsante velocità variabile
Non esporre all’acqua.
b. Levetta diretta/inversa
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
d. Ghiera regolazione modo selettore/coppia
c. Mandrino autoserrante
e. Regolazioni ghiera
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
f. Selettore a due marce
75
ITALIANO
h. Impugnatura
i. Pacco batterie
j. Pulsanti di rilascio
k. Caricabatteria
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
l. Spia della carica (rossa)
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
m. Gancio per cintura (DC733, DC740)
DESTINAZIONE D’USO
Il trapano/avvitatore a batteria è stato progettato per
eseguire fori a livello professionali e applicazioni di
avvitatura.
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori a batteria sono utensili
professionali.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. Per utilizzatori inesperti,
l’uso di questo apparato deve avvenire sotto
sorveglianza.
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Gancio per cintura
(DC733, DC740) (fig. 1)
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
AVVERTENZA: per evitare il rischio
di lesioni gravi, NON appendere
l’utensile sopra la testa nè
appendere oggetti al gancio per la
cintura. Appendere l’utensile, tramite
l’apposito gancio, ESCLUSIVAMENTE a
una cintura da lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni gravi, accertarsi che la vite (n) che
fissa il, gancio per cintura sia avvitata
saldamente.
Il gancio per cintura (m) può essere fissato
su entrambi i lati dell’utensile, a seconda che
l’utilizzatore sia mancino o destrimane. Se lo si
desidera, è possibile rimuovere completamente il
gancio.
Per spostare il gancio sull’altro lato dell’utensile,
svitare la vite di fissaggio (n) e riavvitarla, assieme al
gancio, sul lato opposto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
76
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batterie. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batterie.
AVVERTENZA: Utilizzare
esclusivamente pacchi batterie e
caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batterie dall’apparato (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
INSTALLARE IL PACCO BATTERIE DENTRO IL MANICO
DELL’APPARATO
1. Allineare la base dell’apparato alla dentellatura
interna al manico (fig. 2).
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno del
manico fino a sentire lo scatto che lo blocca al
suo posto.
ITALIANO
• Non cambiare le marce alla massima
velocità o mentre si sta lavorando.
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere i pulsanti di rilascio (j) ed estrarre il
pacco batteria dal manico dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
come descritto nella relativa sezione in questo
manuale.
INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLE PUNTE (FIG. 1, 4)
1. Aprire il mandrino girando il manicotto (p) in
senso antiorario ed inserire il codolo della punta.
2. Posizionare la punta all’interno del mandrino fino
al suo fondo e sollevarla leggermente prima di
stringere.
3. Stringere forte girando il manicotto in senso
orario.
4. Per sostituire la punta, procedere in modo
inverso.
SELEZIONARE IL MODO DI FUNZIONAMENTO O REGOLARE
LA COPPIA (FIG. 5)
La ghiera di questo apparato ha 15 posizioni
di regolazione della coppia, per adeguarsi alla
dimensione della vite ed al materiale da lavorare.
Per la regolazione della coppia, far riferimento al
paragrafo Avvitatore.
Selezionare il modo trapano o il modo coppia
allineando il simbolo o il numero sulla ghiera (e) con
l’indicatore (q) presente sull’alloggiamento.
Rimozione e inserimento del
mandrino (fig. 8, 9)
DW907
1. Aprire le ganasce del mandrino al massimo.
2. Inserire un giravite all’interno del mandrino
e rimuovere la vite di ritenuta del mandrino
girando in senso orario come mostrato in
figura 8.
3. Inserire una chiave esagonale all’interno del
mandrino e batterla con un martello come
mostrato nella figura 9. Questo serve ad
allentare il mandrino in modo che possa essere
svitato a mano.
4. Per rimontare il mandrino, procedere in modo
inverso.
Prima di Cominciare
1. Assicurarsi che il pacco batteria sia carico
(completamente).
2. Inserire la punta appropriata.
3. Segnare il punto dove va eseguito il foro.
4. Selezionare la rotazione diretta o inversa.
LEVETTA DIRETTA/INVERSA (FIG. 6)
FUNZIONAMENTO
Per selezionare la rotazione diretta o inversa,
utilizzare il selettore diretta/inversa (b) come mostrato
(vedere le frecce sull’apparato).
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, attendere sempre che
il motore sia arrivato all’arresto completo
prima di cambiare la direzione della
rotazione.
SELETTORE A DUE MARCE (FIG. 7)
L’apparato è dotato di un selettore a due marce (f)
per variare il rapporto velocità/coppia.
1 bassa velocità / coppia elevata
(trapanatura di fori grandi), avvitatura)
2 alta velocità / coppia bassa
(trapanatura di fori più piccoli)
Per le velocità, far riferimento ai dati tecnici.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali:
• Spingere sempre i due selettori
completamente avanti o indietro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali:
• osservare sempre le istruzioni di
sicurezza e le normative in vigore.
• Far attenzione alle tubature ed ai cavi
elettrici.
• Applicare solo una pressione delicata
sull’apparato. Una forza eccessiva non
aumenta la velocità di foratura, anzi
diminuisce le prestazioni dell’apparato
e può abbreviarne la durata.
• Per minimizzare lo stallo appena
si è trapassato il foro, ridurre
progressivamente la pressione della
punta quando si è prossimi alla
conclusione del foro.
• Mantenere il motore acceso mentre si
estrae la punta fuori dal foro. Questo
aiuta ad evitare che la punta si incastri.
77
ITALIANO
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato in figura 10.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’alloggiamento, mentre
l’altra sull’impugnatura principale (h).
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (FIG. 1, 6)
1. Per avviare l’apparato, premere il pulsante della
velocità variabile (a). La pressione esercitata sul
pulsante della velocità variabile determina la
velocità dell’apparato.
2. Per fermare l’apparato, rilasciare il pulsante.
3. Per bloccare l’apparato in posizione di spento,
spostare il selettore diretta/inversa (b) nella sua
posizione centrale.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, il trapano è
equipaggiato con un freno per arrestare
l’apparato non appena il pulsante
della velocità variabile è stato rilasciato
completamente.
Funzionamento trapano
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore del cambio
per accoppiare velocità e coppia più adatte alle
lavorazioni stabilite.
2. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che dovrebbero essere forati a
secco.
3. Applicare sempre una pressione in linea con
la punta. Utilizzare una pressione sufficiente a
permettere alla punta del trapano di forare, ma
non troppo energica per non far andar il motore
in stallo o deformare la punta.
4. Tenere saldamente con entrambe le mani
l’apparato per contenere l’azione rotante della
punta.
78
5. SE LA PUNTA VA IN STALLO, la causa
è generalmente dovuta al sovraccarico
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE IL
GRILLETTO, rimuovere la punta dal foro, e
cercare la causa che ha provocato lo stallo.
NON PREMERE IL GRILLETTO SU E GIÙ
NEL TENTATIVO DI AVVIARE IL TRAPANO
IN STALLO - SI PUÒ DANNEGGIARE IL
TRAPANO.
6. Mantenere il motore acceso mentre si estrae la
punta fuori dal foro trapanato. Questo aiuta ad
evitare che la punta si incastri.
AVVITATORE (FIG. 1)
1. Selezionare la rotazione diretta o inversa
utilizzando il selettore (b). Accoppiare la velocità
e la coppia adatta alla lavorazione stabilite.
Inserire l’accessorio per avvitare desiderato
all’interno del mandrino allo stesso modo delle
punte da trapano.
2. Impostare la ghiera (d) sulla posizione 1 ed
iniziare ad avvitare (coppia bassa). Fare un po’
di esercizio lavorando con scarti o su zone
nascoste per determinare la posizione corretta
della ghiera della frizione.
3. Se la frizione ingrana troppo presto, regolare
la ghiera per aumentare la coppia secondo
necessità.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e staccare il blocco
batteria prima di eseguire regolazioni
o staccare/installare accessori vari. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
Il caricabatteria non è riparabile. All’interno del
caricabatteria non vi sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive
ITALIANO
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
79
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
80
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
NEDERLANDS
DRAADLOZE BOOR/AANDRIJVER
DC733, DC740, DC750, DW907
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professionele gereedschapsautomaten.
Technische gegevens
DC733 DC740 DW907 DC750
Voltage
V
14,4
12
12
9,6
Type
1
3
2
2
Onbelaste snelheid
1e versnelling min-1 0-400 0-350 0-350 0-300
2e versnelling min-1 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Max. torsie
Nm
30
26
21
20
Capaciteit boorhouder mm 10
10
10
10
Max. boorcapaciteit in
staal/hout
mm 10/30 10/25 10/25 10/22
Gewicht (zonder accu) kg
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheid
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch
vermogen)
dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
76
75
75
74
3
3
3
3
84
83
83
83
3,3
3,3
3,3
3,3
Totaalwaarden vibratie (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Boren in zacht staal
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
Onzekerheid K = m/s2 1,5
1,5
1,5
Schroeven zonder weerstand
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
Onzekerheid K = m/s2 1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
81
NEDERLANDS
Acculader
Accutype
DE9116
NiCd/NiMH
Stroombron
VAC
Oplaadtijd (ong.) min
Gewicht
kg
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
accu)
accu)
0,9
0,52
230
40
(2,0 Ah
accu)
0,4
Zekeringen:
Europa
230 V gereedschappen
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
82
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.08.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
NEDERLANDS
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c)
d)
e)
f)
g)
Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
83
NEDERLANDS
e)
f)
g)
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op
verwondingen en brand tot gevolg hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
84
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor boren
•
•
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling
aan geluid kan leiden tot gehoor verlies.
Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakten als u
een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Snijdaccessoires die in contact
komen met bedrading die onder stroom
staat kunnen ijzeren onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de
operator een elektrische schok geven.
Gebruik klemmen of een andere
praktische oplossing om het werkstuk
vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk
tegen uw lichaam houdt, is dat onstabiel en
kan het leiden tot het verlies van de controle.
Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
Houd de hendels droog, schoon, vrij
van olie en vet. Het wordt aanbevolen
rubberhandschoenen te dragen. Dit
zorgt voor een betere controle over het
gereedschap.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
NEDERLANDS
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DE9116/DE9118/DE9135.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader,
accu, en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico
van letsel te verminderen uitsluitend
DEWALT oplaadbare accu’s op. Andere
accutypes kunnen uiteenspatten
hetgeen tot persoonlijk letsel en schade
leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om
met elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden
tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde
en de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
85
NEDERLANDS
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de
stroomvoorziening voordat u deze gaat
reinigen. Dit zal het risico op een elektrische
schok verminderen. Het verwijderen van de
accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De acculader is ontworpen om te
worden gebruikt op standaard 230V
huishoudstroom. Probeer de lader niet op
enig ander voltage uit. Dit geldt niet voor de
transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Opladers
De DE9116 is geschikt voor DEWALT NiCd en NiMH
accu’s in het bereik tussen 7,2 V en 18 V.
De DE9118 acculader is geschikt voor DEWALT
NiCd accu’s in het bereik tussen 7,2 V en 14,4 V.
De DE9135 oplader gebruikt 7,2 tot 18V NiCd,
NiMH of Li-Ion accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 2)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (k) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
86
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
Automatisch verversen
(DE9116, DE9135)
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te
worden opgeladen of telkens als de accu niet meer
dezelfde hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
(DE9116, DE9135)
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
NEDERLANDS
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE
(NiMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van
de accucellen kan zich voordoen
bij extreem gebruik of extreme
temperatuuromstandigheden. Dit is geen
storing.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was
dit dan onmiddellijk gedurende een aantal
minuten met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accudop (afb. 3)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop (o)
voordat u de accuset in de lader of het apparaat
plaatst (afb. 3A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (afb. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
87
NEDERLANDS
Accu (afb. 1)
ACCUTYPE
De DC733 werkt op 14,4 volt accu’s.
De DC740 en DW907 werken op 12 volt accu’s.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
De DC750 werkt op 9,6 volt accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Laadt Li-Ion accusets op.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
Labels op de oplader en accu
1 Draadloze boor/aandrijver
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
1 Gordelhaak (DC733, DC740)
1 Acculader
1 Accu (K modellen)
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2 Accu’s (KA, KL en KB modellen)
Accu opladen.
1 Gereedschapskit (uitsluitend K modellen)
1 Schroevendraaier bevestiging
1 Gebruiksaanwijzing
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
1 Vergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en acculaders worden niet
meegeleverd bij de N modellen.
Hete/koude accuvertraging.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
Niet blootstellen aan water.
Beschrijving (afb. 1–3)
WAARSCHUWING: Pas de
gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. Variabele snelheidsschakelaar
b. Schuif vooruit/achteruit
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
88
c. Sleutelloze boorhouder
d. Moduskeuze/aanpassingsring torsie
NEDERLANDS
e. Kraaginstellingen
f. Keuze twee versnellingen
h. Handgreep
i. Accu
j. Vrijgaveknoppen
k. Acculader
l. Oplaadindicator (rood)
m. Gordelhaak (DC733, DC740)
GEBRUIKSDOEL
Uw draadloze boor/aandrijver is ontworpen voor
professioneel boren het schroeftoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij vochtige omstandigheden
of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze draadlozen boren/aandrijvers zijn professionele
gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Gordelhaak (DC733, DC740) (afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het
risico op ernstig persoonlijk
letsel te voorkomen houdt u het
gereedschap NIET boven uw hoofd
en hangt u geen objecten aan de
gordelhaak. Hang de gordelhaak van
het gereedschap UITSLUITEND aan
een werkgordel.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te voorkomen,
zorgt u ervoor dat de schroef (n)
die de gordelhaak beveiligt goed is
vastgemaakt.
De gordelhaak (m) kan aan beide kanten van het
gereedschap worden bevestigd om op die manier
zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers van
dienst te zijn. Als de haak helemaal niet gewenst is,
kan deze van het gereedschap worden verwijderd.
Om de gordelhaak te verplaatsen, maakt u de
schroef (n) los die de gordelhaak op zijn plaats houdt
en maakt u de haak vervolgens aan de andere kant
vast.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd de
accu. Schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en acculaders.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (afb. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt of
hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
1. Richt de onderkant van het gereedschap op de
inkeping in de handgreep van het gereedschap
(afb. 2).
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (j) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
89
NEDERLANDS
BOORIJZER PLAATSEN EN VERWIJDEREN (AFB. 1, 4)
1. Open de boorhouder door de huls (p) tegen de
klok in te draaien en plaats de boorschacht.
2. Plaats de boor in de boorhouder zover deze
erin gaat en til hem licht op voordat u hem
vastdraait.
3. Maak hem stevig vast door de huls met de klok
mee te draaien.
4. Ga in omgekeerde volgorde te werk om de
boor weer te verwijderen.
DE BEDIENINGSMODUS KIEZEN OF DE TORSIE
AANPASSEN (AFB. 5)
De kraag van dit gereedschap heeft 15 posities voor
het aanpassen van de torsie om geschikt te zijn
voor de grootte van de schroef en het materiaal van
het werkstuk. Zie voor aanpassing van de torsie de
paragraaf Schroeven.
Kies de boormodus of torsie door het pictogram of
het nummer op de kraag (e) in een lijn te brengen
met de indicator (q) op de behuizing.
SCHUIF VOORUIT/ACHTERUIT (AFB. 6)
Om rotatie vooruit of achteruit te kiezen, gebruikt u
de schuif vooruit/achteruit (b) zoals afgebeeld (zie
pijlen op het gereedschap).
WAARSCHUWING: Om het risico
op persoonlijk letsel te verminderen
wacht u altijd totdat de motor volledige
tot stilstand is gekomen voordat u de
draairichting wijzigt.
KEUZE TWEE VERSNELLINGEN (AFB. 7)
Uw gereedschap is uitgerust met een keuze voor
twee versnellingen (f) om de snelheid/torsie ratio te
variëren.
1 lage snelheid/hoge torsie
(boren van grote gaten, schroeven vastmaken)
2 hoge snelheid/lage torsie
(boren van kleinere gaten)
Zie voor de snelheden de technische gegevens.
WAARSCHUWING: Om het risico op
persoonlijk letsel te verminderen:
• Druk de keuzeschakelaar voor twee
versnellingen altijd volledig naar voren
of naar achteren.
• Verander de versnelling niet op
volledige snelheid of tijdens gebruik.
90
De boorhouder verwijderen en
vastmaken (afb. 8, 9)
DW907
1. Open de klemmen van de boorhouder zo ver
mogelijk.
2. Steek een schroevendraaier in de boorhouder
en verwijder de bevestigingsschroef van de
boorhouder door met de klok mee te draaien
zoals afgebeeld in figuur 8.
3. Draai een zeskantsleutel vast in de boorhouder
en sla er met een hamer op zoals afgebeeld in
figuur 9. Zo komt de boorhouder los en kunt u
deze met de hand losschroeven.
4. Ga in omgekeerde volgorde te werk om de
boorhouder weer te aan te brengen.
Voor de Bediening:
1. Zorg ervoor dat de accu (volledig) is opgeladen.
2. Plaats een geschikte boor.
3. Markeer het punt waar het gat dient te worden
geboord.
4. Kies draaien vooruit of achteruit.
BEDIENING
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
WAARSCHUWING: Om het risico op
persoonlijk letsel te verminderen:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit. Overmatige druk
maakt het boren niet sneller maar
vermindert de prestaties van het
gereedschap en kan de levensduur
van het gereedschap bekorten.
• Om het vastzitten bij een doorbraak te
minimaliseren, vermindert u geleidelijk
de druk van het boorpunt tegen het
einde van het boren.
• Houd de motor draaiende als u de
boor uit een geboord gat trekt. Dit
helpt vastzitten te voorkomen.
NEDERLANDS
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 10)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld in
figuur 10.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
onder de behuizing, terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (h) vasthoudt.
AAN- EN UITSCHAKELEN (AFB. 1, 6)
1. Om het gereedschap te bedienen drukt u
variabele schakelaar (a) in. De druk die wordt
uitgeoefend op de schakelaar variabele snelheid
bepaalt de snelheid van het gereedschap.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
3. Om het gereedschap in de positie “uit” op slot
te doen, schuift u de vooruit/achteruit schuif (b)
naar het midden.
WAARSCHUWING: Om het risico
op persoonlijk letsel te verminderen
is de boor voorzien van een rem om
het gereedschap te stoppen zodra de
schakelaar variabele snelheid volledig
wordt losgelaten.
5. ALS DE BOOR VASTLOOPT komt dit
meestal omdat hij overbelast wordt. LAAT DE
TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, verwijder
de boor uit het werkstuk en stel de reden van
het vastlopen vast. KLIK DE TREKKER NIET
UIT EN AAN IN EEN POGING OM EEN
VASTGELOPEN BOOR OP TE STARTEN DIT KAN DE BOOR BESCHADIGEN.
6. Houd de motor draaiende als u de boor uit
een geboord gat trekt. Dit helpt vastzitten te
voorkomen.
SCHROEVEN (AFB. 1)
1. Kies vooruit of achteruit draaien met behulp
van de schuif (b). Breng de snelheid en torsie in
overeenstemming met de geplande handeling.
Plaats het gewenste bevestigingsaccessoire in
de boorhouder zoals u dat met iedere boor zou
doen.
2. Zet de kraag (d) op positie 1 en begin met
schroeven (lage torsie). Voer een paar tests uit
in afval of onzichtbare gebieden om de juiste
positie van de koppelingskraag te bepalen.
3. Als de koppeling te snel ratelt, past u de kraag
aan om de torsie naar wens te verhogen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Boren
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen.
2. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als u
metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn
gietijzer en koper, die droog dienen te worden
geboord.
3. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de
boor. Gebruik voldoende druk om de boor
verder te laten boren, maar druk niet zo hard
dat de motor vastloopt of de boor doorbuigt.
De lader kan niet worden onderhouden. Er zijn geen
onderdelen in de lader die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
4. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om het wegdraaien van de boor te
voorkomen.
91
NEDERLANDS
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
92
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
93
NORSK
BATTERIDRILL/BORMASKIN
DC733, DC740, DC750, DW907
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Ubelastet hastighe
1. gir
2. gir
Maks. moment
Chuck-kapasitet
Maksimum borytelse
i stål/tre
Vekt uten
batteripakke
V
DC733 DC740 DW907 DC750
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
min-1 0-400 0-350 0-350 0-300
min-1 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Nm
30
26
21
20
mm 10
10
10
10
mm 10/30 10/25 10/25 10/22
kg
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (lydtrykk)
dB(A) 76
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA (lydeffekt)
dB(A) 84
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,3
75
3
83
3,3
75
3
83
3,3
74
3
83
3,3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Boring i bløtt stål
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Skruing uten slag
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
Usikkerhet K = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
94
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Batteritype
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
DE9116
NiCd/NiMH
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
Nettspenning VAC
230
230
230
Ca. ladetid
min
40
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker) batteripakker)
Vekt
kg
0,4
0,9
0,52
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
Betegner fare for elektrosjokk.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
95
NORSK
e)
f)
Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
96
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
NORSK
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for driller
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen
praktisk metode for å feste og støtte
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med
hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre
til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen
øyebeskyttelse. Boring fører til at spon
kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade.
Bitt og verktøy blir varme under bruk. Bruk
hansker når du skal berøre disse.
Hold håndtakene tørre, rene, frie for
olje og smørefett. Vi anbefaler å bruke
gummihansker. Dette gjør at du har bedre
kontroll på verktøyet.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9116/DE9118/DE9135
batteriladere.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Dette kan føre til
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Dette kan
føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen
under visse forhold bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid laderen
fra kraftforsyningen når det ikke er noen
batteripakke i kammeret. Koble fra
laderen før rengjøring.
97
NORSK
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt
i denne håndboken. Laderen og batteripakken
er spesielt designet for å virke sammen.
Ladere
• Disse laderne er ikke beregnet for noen
annen bruk enn å lade opp DEWALTbatterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for
brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Din DE9118-lader aksepterer DEWALT NiCd
batteripakker fra 7,2 V til 14,4 V.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når
du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen
for skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
Din DE9116-lader aksepterer DEWALT NiCd og
NiMH batteripakker fra 7,2 V til 18 V.
DE9135-laderen aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Ladeprosedyre (fig. 2)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Fare for elektrosjokk eller
dødelig elektrosjokk.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
1. Plugg laderen (k) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
dødelig elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
98
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk fornyelse
(DE9116, DE9135)
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
NORSK
Forsinkelse for varm/kald pakke
(DE9116, DE9135)
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25ñ35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
99
NORSK
Batterihette (fig. 3)
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
1. Ta av den beskyttende batterihetten (o) før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy (fig. 3A).
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet (fig. 3B).
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
DC733 drives av 14,4 volt batteripakker.
DC740 og DW907 drives av 12 volt batteripakker.
DC750 drives av 9,6 volt batteripakker.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
Defekt batteri.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
100
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Batteridrill/skrutrekker
1 Beltekrok (DC733, DC740)
1 Lader
1 Batteripakke (K-modell)
2 Batteripakker (KA, KL og KB-modeller)
1 Skrutrekkerbit
1 Settboks (bare K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 ”Eksplosjons”-tegning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
NORSK
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. Glidebryter forover/revers
c. Nøkkelfri chuck
d. Modusvelger/momentjusteringskrage
e. Krageinnstillinger
f. Togirs velger
h. Grep
i. Batteripakke
j. Utløserknapper
k. Lader
l. Ladeindikator (rød)
m. Beltekrok (DC733, DC740)
TILTENKT BRUK
Din batteridrill/skrutrekker er konstruert for boringsog skrutrekking for profesjonelle.
IKKE bruk under fuktige forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse batteridrill/skrutrekker er elektriske verktøy for
profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Det
er viktig at uerfarne brukere veiledes ved bruk av
dette verktøyet.
Beltekrok (DC733, DC740) (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, må man
IKKE henge verktøy over hodet eller
henge gjenstander i beltekroken.
Heng verktøyets beltekrok KUN i et
arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, må du
sørge for at skruen (n) som holder
beltekroken er sikker.
Beltekroken (m) kan festes på en hvilken som
helst side av verktøyet for å tilpasses venstre- eller
høyrehendte brukere. Hvis kroken ikke er ønskelig å
bruke i det hele tatt, kan den tas av verktøyet.
For å fjerne beltekroken, tar du ut skruen (n) som
holder beltekroken på plass. Monter deretter igjen
på motsatt side.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk bare DEWALT
batteripakker og ladere.
Sette inn og ta ut batteripakken fra
verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
1. Innrett sokkelen til verktøyet med hakket inne i
håndtaket på verktøyet (fig. 2).
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører at den låses på plass.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (j) og trekk batteripakken
bestemt ut av håndtaket på verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
101
NORSK
SETTE INN OG FJERNE BITS (FIG. 1, 4)
1. åpne chucken ved å dreie kragen (p) mot
urviseren og føre inn bitsen.
2. Sett bitsen inn i chucken så langt som mulig, og
løft den lett opp før du strammer.
3. Stram godt ved å dreie kragen med urviseren.
4. For å fjerne bitsen, gå frem i motsatt rekkefølge.
3. Stram en sekskantnøkkel i chucken og slå på
den med en hammer, som vist i figur 9. Da vil
chucken løsne slik at den kan skrues løs for
hånd.
4. For å montere chucken igjen, gå frem i motsatt
rekkefølge.
Før Bruk
VELGE DRIFTSMODUS ELLER JUSTERE MOMENTET
(FIG. 5)
1. Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
Kragen på dette verktøyet har 15 posisjoner
for justeringen av momentet, slik at det passer
skruestørrelsen og materialet i arbeidsstykket. For
justering av moment, se Skrutrekking.
3. Marker punktet der hullet skal bores.
Velg drillemodus eller moment ved å innrette
symbolet eller nummeret på kragen (e) med
indikatoren (q) på huset.
2. Sett inn den egnede bitsen.
4. Velg rotasjon forover eller revers.
BRUK
Bruksanvisning
GLIDEBRYTER FOROVER/REVERS (FIG. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade:
For å velge rotering forover eller revers, skal du
bruke glidebryteren forover/revers (b) som vist (se
piler på verktøyet).
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskader, skal du alltid vente til
motoren har stoppet helt før du bytter
rotasjonsretning.
TOGIRS VELGER (FIG. 7)
Verktøyet ditt er utstyrt med en togir-velger (f) for å
variere forholdet mellom hastighet/moment.
1 lav hastighet /høyt moment
(boring av store hull, skruing av skruer)
2 høy hastighet /lavt moment
(boring av mindre hull)
Se tekniske data for hastigheter.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade:
• Skyv alltid togir-velgeren helt frem eller
tilbake.
• Ikke skift gir ved full hastighet eller
under bruk.
Fjerne og innsetting av chucken
(fig. 8, 9)
DW907
1. åpne kjevene til chucken så mye som mulig.
2. Sett inn en skrutrekker i chucken og fjern
festeskruen til chucken ved å dreie med
urviseren som vist i figur 8.
102
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet.
Overdreven makt gjør ikke boringen
raskere, men reduserer ytelsen til
verktøyet, og kan føre til at det får
kortere levetid.
• For å minimere fastkjøring ved
gjennombrudd, skal du utøve mindre
og mindre trykk på borepunktet mot
slutten av operasjonen.
• Hold motoren i gang når du trekker
bitsen tilbake ut av borehullet. Dette vil
bidra til å forhindre fastsetting.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 10)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur 10.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig posisjon for hendene krever en hånd
under huset, med den andre hånden på
hovedhåndtaket (h).
NORSK
SLÅ PÅ OG AV (FIG. 1, 6)
1. For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel
hastighet (a). Trykket som utøves på bryteren
for variabel hastighet avgjør hastigheten til
verktøyet.
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
3. For å låse verktøyet i av-posisjon, må du skyve
glidebryteren forover/revers (b) til midtstilling.
3. Hvis clutchen skraller for raskt, må du justere
kragen for å øke momentet om nødvendig.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet
før du endrer verktøyinnstillinger eller
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskader, er drillen utstyrt med
en bremse til å stoppe verktøyet straks
bryteren for variabel hastighet er sluppet
helt.
Bruk av drillen
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen.
2. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, powerspiralbor eller hullsag. For MetalL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
3. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok
trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt
at motoren stopper eller bitsen bøyes.
4. Hold verktøyet godt fast med begge hender for
å kontrollere torsjonskraften til drillen.
5. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis
fordi den er overbelastet. SLIPP UTLØSEREN
UMIDDELBART, fjern drillbitsen fra
arbeidsstykket, og fastslå årsaken til at den
stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN AV OG
PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE EN DRILL
SOM HAR KJØRT SEG FAST – DETTE KAN
SKADE DRILLEN.
6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen
tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å
forhindre fastsetting.
SKRUTREKKING (FIG. 1)
1. Bruk glidebryteren (b) og velg rotasjon forover
eller revers. Tilpass hastighet og moment i
forhold til den planlagte operasjonen. Før inn
ønsket festeanordning i chucken som du ville ha
gjort med en drillbit.
2. Sett kragen (d) i posisjon 1. Begynn så å skru
(lavt moment). Prøv først et par ganger på
skrap eller usynlige områder for å fastslå om
clutchkragen har riktig posisjon.
Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på
innsiden av laderen som behøver service av bruker.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
103
NORSK
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
104
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
105
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIOS
DC733, DC740, DC750, DW907
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança para os utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DC733 DC740 DW907
Voltagem
V
14,4
12
12
Tipo
1
3
2
Velocidade em vazio
1.ª velocidade
min-1 0-400 0-350 0-350
2.ª velocidade
min-1 0-1300 0-1200 0-1200
Binário máximo
Nm
30
26
21
Capacidade do mandril mm
10
10
10
Capacidade de perfuração
máxima em aço/madeira mm 10/30 10/25 10/25
Peso (sem bateria)
kg
1,1
1,1
1,1
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
DC750
9,6
2
0-300
0-1100
20
10
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
10/22
1,1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
3
84
3
83
3
83
3
83
dB(A)
3,3
3,3
3,3
3,3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com as normas EN 60745:
Perfuração em aço macio
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
K de variabilidade = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Aparafusamento sem impacto
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
K de variabilidade = m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
106
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
PORTUGUÊS
Carregador
Tipo de bateria
DE9116
NiCd/NiMH
Voltagem de rede VCA
230
Tempo de
min
40
carregamento
(baterias
aproximado
de 2,0 Ah)
Peso
kg
0,4
Fusíveis:
Europa
ferramentas de 230 V
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60
40
(baterias (baterias
de 2,0 Ah) de 2,0 Ah)
0,9
0,52
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC733, DC740, DC750, DW907
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1 e
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.08.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
107
PORTUGUÊS
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
108
d)
e)
f)
g)
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
PORTUGUÊS
e)
f)
g)
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para berbequins
•
•
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório da mesma possa
entrar em contacto com fios ocultos ou
com o próprio cabo da ferramenta. Um
acessório que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
Utilize grampos ou outra forma prática
de fixar e apoiar a peça de trabalho
numa plataforma estável. Segurar a peça
de trabalho com as mãos ou contra o seu
corpo não proporciona uma fixação estável
e poderá resultar na perda do controlo da
ferramenta.
Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. As
operações de perfuração originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras
podem causar danos oculares permanentes.
As brocas e a ferramenta ficam quentes
durante a respectiva utilização. Use luvas
ao manuseá-las.
Mantenha as pegas secas, limpas e
isentas de óleo e gordura. Recomenda-se
que use luvas de borracha. Isto irá permitir
controlar melhor a ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
109
PORTUGUÊS
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9116/DE9118/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de
aviso no carregador, na bateria e no produto
que a for utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá
resultar em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura.
Para reduzir o risco de ferimentos,
carregue apenas baterias recarregáveis
da DEWALT. Outros tipos de baterias
podem explodir, causando ferimentos e
danos.
110
CUIDADO: em determinadas
condições, com o carregador ligado à
tomada de electricidade, os contactos
de carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica
posicionado de forma a não ser pisado,
fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma tensão excessiva ou
quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione
o carregador num local afastado de qualquer
fonte de calor. O carregador é ventilado através
das ranhuras na parte superior e inferior da
respectiva caixa.
PORTUGUÊS
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
1. Ligue o carregador (k) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído
ou tiver sido danificado de qualquer outra
forma. Leve-o a um centro de assistência
autorizado.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de
230 V. Não o utilize com qualquer outra
voltagem. Isto não se aplica ao carregador de
automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O seu carregador DE9116 é compatível com
baterias de NiCd (Níquel-Cádmio) e NiMH (NíquelHidreto de metal) da DEWALT com voltagens entre
7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9118 é compatível com
baterias de NiCd da DEWALT com voltagens entre
7,2 e 14,4 V.
O carregador DE9135 é compatível com baterias de
NiCd, NiMH ou Li-Ion (Iões de lítio) entre 7,2 e 18 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada
e poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro automático
(DE9116, DE9135)
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
(DE9116, DE9135)
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
111
PORTUGUÊS
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal
no Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
112
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU
NÍQUEL-HIDRETO DE METAL (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de
líquido das células da bateria em condições
de utilização intensa ou de temperatura
extrema. Isto não significa que a bateria esteja
defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave-a imediatamente com
sabão e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água
limpa durante, no mínimo, 10 minutos e
procure imediatamente assistência médica
(nota médica: o líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Tampa da bateria (fig. 3)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção (o) da bateria
antes de colocar a bateria no carregador ou na
ferramenta (fig. 3A).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Bateria (fig. 1)
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
TIPO DE BATERIA
O DC733 funciona com baterias de 14,4 volts.
O DC740 e o DW907 funcionam com baterias de
12 volts.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
O DC750 funciona com baterias de 9,6 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Carrega baterias Li-Ion.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim/aparafusador sem fios
1 Gancho para cinto (DC733/DC740)
1 Carregador
1 Bateria (modelos K)
113
PORTUGUÊS
2 Baterias (modelos KA, KL e KB)
1 Cabeça de chave de parafusos
1 Caixa de kit (apenas nos modelos K)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: os modelos N não incluem baterias e
carregadores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1–3)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Gatilho de velocidade variável
Gancho para cinto
(DC733, DC740) (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO pendure
a ferramenta por cima da cabeça
NEM pendure objectos no gancho
para cinto. Utilize o gancho para
cinto da ferramenta APENAS para a
pendurar num cinto de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se de que
o parafuso (n) que segura o gancho
para cinto está bem apertado.
O gancho para cinto (m) pode ser colocado no
lado esquerdo ou direito da ferramenta para facilitar
a respectiva utilização por parte de utilizadores
canhotos ou dextros. Se não pretender utilizar o
gancho, este pode ser retirado da ferramenta.
Para instalar o gancho para cinto no lado oposto da
ferramenta, retire o parafuso (n) que o segura e, em
seguida, aparafuse o gancho no outro lado.
b. Selector de rotação para a frente/para trás
Segurança eléctrica
c. Mandril sem chave
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
d. Anel de ajuste do binário/selector de modo
e. Definições do anel
f. Selector de duas velocidades
h. Punho
i. Bateria
j. Botões de libertação
k. Carregador
l. Indicador de carregamento (vermelho)
m. Gancho para cinto (DC733/DC740)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu berbequim/aparafusador sem fios foi
concebido para aplicações de perfuração e
aparafusamento profissionais.
NÃO utilize esta ferramenta em condições de
humidade ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Este berbequim/aparafusador é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão quando
esta ferramenta for manuseada por utilizadores
inexperientes.
114
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Uma
activação acidental pode causar
ferimentos.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (fig. 2).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, aguarde sempre até que o
motor pare completamente antes de
alterar a direcção da rotação.
SELECTOR DE DUAS VELOCIDADES (FIG. 7)
A sua ferramenta encontra-se equipada com um
selector de duas velocidades (f) para seleccionar a
velocidade/taxa de binário.
1 velocidade baixa/binário alto
(para perfurar orifícios grandes e aparafusar
parafusos)
2 velocidade alta/binário baixo
(para perfurar orifícios mais pequenos)
Para obter mais informações sobre as velocidades,
consulte os dados técnicos.
ATENÇÃO! Para reduzir o risco de
ferimentos:
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
• Empurre sempre o selector de duas
velocidades completamente para a
frente ou para trás.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de libertação (j) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
• Não altere as velocidades da
ferramenta enquanto estiver a
perfurar/aparafusar uma peça de
trabalho.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
INSERIR E RETIRAR BROCAS (FIG. 1, 4)
1. Abra o mandril rodando a manga (p) para a
esquerda e insira a haste da broca.
2. Coloque a broca no mandril, inserindo-a o
máximo possível e, em seguida, puxando-a
ligeiramente antes de a apertar.
3. Aperte a broca com firmeza rodando a manga
para a direita.
4. Para retirar a broca, efectue os procedimentos
indicados acima na ordem inversa.
SELECCIONAR O MODO DE UTILIZAÇÃO OU AJUSTAR O
BINÁRIO (FIG. 5)
O anel desta ferramenta possui 15 posições para
o ajuste do binário de acordo com o tamanho do
parafuso e do material da peça de trabalho. Para
obter mais informações sobre o ajuste do binário,
consulte a secção Aparafusar.
Retirar e instalar o mandril
(fig. 8, 9)
DW907
1. Abra as mandíbulas do mandril o mais possível.
2. Insira uma chave de fendas no mandril e retire o
parafuso de fixação do mesmo rodando-o para
a direita, tal como indicado na fig. 8.
3. Prenda o mandril com uma chave sextavada e
bata-lhe com um martelo, tal como indicado na
fig. 9. Isto irá desapertar o mandril, de forma a
poder ser desenroscado à mão.
4. Para voltar a instalar o mandril, efectue os
procedimentos indicados acima na ordem
inversa.
Antes de Qualquer Utilização
Seleccione o modo de perfuração ou o binário
alinhando o símbolo ou o número no anel (e) com o
indicador (q) na caixa da ferramenta.
1. Certifique-se de que a sua bateria está
(totalmente) carregada.
SELECTOR DE ROTAÇÃO PARA A FRENTE/PARA TRÁS
(FIG. 6)
3. Marque o local onde pretende perfurar o orifício.
Para seleccionar uma rotação para a frente ou para
trás, utilize o selector de rotação para a frente/
para trás (b) tal como indicado (observe as setas na
ferramenta).
2. Insira a broca apropriada.
4. Seleccione a rotação para a frente ou para trás.
115
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO
Instruções de utilização
ATENÇÃO! Para reduzir o risco de
ferimentos:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios nas paredes.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Aplicar uma força
excessiva não acelera a perfuração,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a
respectiva vida útil.
• Para minimizar a perda de velocidade
quando a broca atravessa a peça
perfurada, reduza progressivamente
a pressão no ponto de perfuração no
final da operação.
• Mantenha o motor a funcionar
enquanto puxa a broca para fora de
um orifício perfurado. Isto irá ajudar a
evitar os encravamentos.
Posição correcta das mãos
(fig. 1, 10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 10.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em colocar
uma mão por baixo da caixa do motor e segurar o
punho principal (h) com a outra.
LIGAR E DESLIGAR A FERRAMENTA (FIG. 1, 6)
1. Para activar a ferramenta, prima o gatilho de
velocidade variável (a). A pressão exercida
no gatilho de velocidade variável determina a
velocidade da ferramenta.
2. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
3. Para bloquear a ferramenta na posição de
ferramenta desligada, desloque o selector
de rotação para a frente/para trás (b) para a
posição central.
116
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, o berbequim encontra-se
equipado com um travão para parar
a ferramenta logo que o gatilho de
velocidade variável seja completamente
solto.
Utilização do berbequim
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
pretendido utilizando o selector de velocidade
de acordo com a velocidade e o binário
adequados à operação planeada.
2. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais HSS. Utilize
um lubrificante de corte ao perfurar metais. As
excepções são o ferro fundido e o latão, os
quais devem ser perfurados a seco.
3. Aplique sempre pressão numa linha recta em
relação à broca. Utilize pressão suficiente para
manter a broca a perfurar, mas não empurre
a ferramenta com demasiada força, dado que
tal poderá fazer o motor perder velocidade ou
desviar a broca.
4. Segure a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos para controlar a força de torção do
berbequim.
5. SE O BERBEQUIM PERDER VELOCIDADE,
tal deve-se normalmente ao facto de
estar em sobrecarga. SOLTE O GATILHO
IMEDIATAMENTE, retire a broca da peça
perfurada e determine a causa da perda de
velocidade. NÃO PRESSIONE E LIBERTE
O GATILHO NUMA TENTATIVA DE FAZER
VOLTAR A ARRANCAR UM BERBEQUIM
QUE ENTROU EM PERDA DE VELOCIDADE
– ISTO PODE DANIFICAR O BERBEQUIM.
6. Mantenha o motor a funcionar enquanto puxa a
broca para fora de um orifício perfurado. Isto irá
ajudar a evitar os encravamentos.
APARAFUSAR (FIG. 1)
1. Seleccione a rotação para a frente ou para trás
utilizando o selector (b). Ajuste a velocidade
e o binário de acordo com a operação
planeada. Insira o acessório de aparafusamento
pretendido no mandril, tal como faria com
qualquer broca.
2. Coloque o anel (d) na posição 1 e comece a
aparafusar (binário baixo). Efectue alguns testes
em sobras ou áreas ocultas para determinar
a posição mais apropriada do anel da
embraiagem.
PORTUGUÊS
3. Se a embraiagem engrenar demasiado cedo,
ajuste o anel para aumentar o binário de acordo
com o necessário.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar quaisquer
ajustes ou remover/instalar acessórios
ou extras. Um arranque acidental pode
causar lesões.
O carregador não está incluído no serviço de
reparação. Este carregador não contém peças cuja
manutenção possa ser efectuada pelo utilizador.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
117
PORTUGUÊS
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
118
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
119
SUOMI
AKKUPORAKONE/-RUUVINVÄÄNNIN
DC733, DC740, DC750, DW907
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DC733 DC740
Jännite
V
14,4
12
Tyyppi
1
3
Kuormittamaton nopeus
1, vaihteella
min-1 0-400 0-350
2, vaihteella
min-1 0-1300 0-1200
Enimmäisvääntömomentti
Nm
30
26
Istukan kapasiteetti mm
10
10
Suurin porauskapasiteetti teräkseen/puuhun
mm 10/30 10/25
Paino (ilman akkua)
kg
1,1
1,1
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
DW907 DC750
12
9,6
2
2
0-350 0-300
0-1200 0-1100
21
10
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
20
10
10/25 10/22
1,1
1,1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
84
3,3
3
83
3,3
3
83
3,3
3
83
3,3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma)
EN 60745-standardien mukaisesti:
Poraaminen pehmeään teräkseen
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
Vaihtelu K =
m/s2 1,5
1,5
1,5
Ruuvaaminen ilman iskutoimintoa
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
Vaihtelu K =
m/s2 1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,1
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
120
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Akku
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074
NiCd
12
1,3
0,5
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,82
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
SUOMI
Latauslaite
Akkutyyppi
DE9116
NiCd/NiMH
Verkkojännite
VAC
Arvioitu latausaika min
Paino
kg
Sulakkeet:
Eurooppa
DE9118
NiCd
DE9135
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
60
40
(2,0 Ah:n (2,0 Ah:n
akku)
akku)
0,9
0,52
230
40
(2,0 Ah:n
akku)
0,4
230 V
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
121
SUOMI
b)
c)
d)
e)
f)
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
122
f)
g)
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
SUOMI
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut porakoneiden
turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle
voi heikentää kuuloa.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla.
Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten
voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta
silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa
lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi.
Poranterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
•
Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä
ja rasvattomina. On suositeltavaa käyttää
kumisia käsineitä. Ne auttavat hallitsemaan
työkalua paremmin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9116-/DE9118-/DE9135-akkulatureita
koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
123
SUOMI
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa.
Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma
kiertää latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen
kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
124
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta
latauslaitetta toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9116-laitteessa voidaan ladata DEWALTin NiCdja NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2–18 volttia.
DE9118-laitteessa voidaan ladata DEWALTin NiCdakkuja, joiden jännite on 7,2–14,4 volttia.
DE9135-latauslaitteessa voi ladata 7,2–18 voltin
NiCd-, NiMH- tai litiumioniakkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Sähköiskun vaara on
olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (k) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
SUOMI
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistäminen
(DE9116, DE9135)
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
(DE9116, DE9135)
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun
asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen
siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
125
SUOMI
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akun kansi (kuva 3)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin (o) asetat akun
laturiin tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 3B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Akku (kuva 1)
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
AKKUTYYPPI
DC733 toimii 14,4 voltin akulla.
DC740 ja DW907 toimivat 12 voltin akulla.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
DC750 toimii 9,6 voltin akulla.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
126
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Akkukäyttöinen pora/ruuvinväännin:
1 Vyökoukku (DC733 ja DC740)
1 Latauslaite
1 Akku (K-mallit)
2 Akut (KL- ja KB-mallit)
1 Ruuvinvääntöpää
1 sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva. 1–3)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Portaaton nopeudensäätö
b. Toimintasuunnan valitsin
c. Avaimeton istukka
d. Tilan valitsin / vääntömomentin säädin
e. Kaulus
f. Vaihteenvalitsin
h. Kahva
i. Akku
j. Vapautuspainikkeet
k. Latauslaite
l. Latauksen merkkivalo (punainen)
m. Vyökoukku (DC733 ja DC740)
KÄYTTÖTARKOITUS
Akkukäyttöinen pora/ruuvinväännin on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamisen ja ruuvien
vääntämiseen.
ÄLÄ KÄYTÄ kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä akkukäyttöiset porakoneet/ruuvinvääntimet on
tarkoitettu ammattikäyttöön.
Vyökoukku (DC733 ja DC740)
(kuva 1)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi ÄLÄ ripusta
työkalua pään yläpuolelle äläkä
ripusta vyökoukkuun muita esineitä.
Ripusta työkalu koukkunsa varaan vain
työskentelyvyöhön.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi varmista,
että vyökoukun ruuvi (n) on tiukasti
paikallaan.
Vyökoukku (m) voidaan kiinnittää työkalun kummalle
puolelle tahansa käyttäjän kätisyyden mukaan. Jos
koukkua ei tarvita ollenkaan, se voidaan irrottaa
työkalusta.
Voit irrottaa vyökoukun irrottamalla sen kiinnitysruuvin
(n) ja irrottamalla toiselta puolelta.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
127
SUOMI
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAIHTEENVALITSIN (KUVA 7)
Työkalussasi on vaihteenvalitsin (f) nopeuden ja
vääntövoiman säätämiseksi.
1 alhainen nopeus, suuri vääntö
(suuria reikiä porattaessa tai ruuveja
väännettäessä)
2 suuri nopeus, alhainen vääntö
(pieni reikiä porattaessa)
Nopeudet näkyvät teknisissä tiedoissa.
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva 2).
VAROITUS: Voit vähentää
henkilövahingon vaaraa toimimalla
seuraavasti:
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
• Työnnä vaihteenvalitsin kokonaan
eteen tai taakse.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
• Älä vaihda vaihdetta kesken
käyttämisen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (j) ja vedä akku ulos
kahvasta.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
TERIEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN JA POISTAMINEN
(KUVA 1, 4)
1. Avaa istukka kääntämällä muhvia (p)
vastapäivään. Työnnä terän varsi sisään.
2. Työnnä terä niin pitkälle kun se menee. Nosta
sitä hieman ennen kiristämistä.
Istukan asettaminen paikoilleen ja
poistaminen (kuva 8, 9)
DW907
1. Avaa istukan leuat mahdollisimman auki.
2. Aseta istukkaan ruuvimeisseli. Irrota istukan
kiinnitysruuvi kääntämällä sitä myötäpäivään
kuvassa 8 näkyvällä tavalla.
3. Kiristä tiukasti kääntämällä muhvia
myötäpäivään.
3. Työnnä istukkaan kuusiokulma-avain ja lyö sitä
vasaralla kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tämä
löysentää istukan, jotta se voidaan ruuvata irti
käsin.
4. Voit irrottaa terän tekemällä nämä toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Voit asettaa istukan takaisin paikalleen tekemällä
nämä toimet päinvastaisessa järjestyksessä.
TOIMINTATILAN VALITSEMINEN TAI VÄÄNTÖMOMENTIN
SÄÄTÄMINEN (KUVA 5)
Tämän työkalun muhvissa on 15 asentoa
vääntömomentin säätämiseksi ruuvin koon ja
työstettävän kappaleen materiaalin mukaan.
Vääntömomentin säätämisestä kerrotaan
Ruuvaaminen-kohdassa.
Valitse poraaminen tai vääntömomentti kohdistamalla
muhvissa (e) näkyvä symboli tai numero kotelossa
näkyvän merkin (q) kohdalle.
TOIMINTASUUNNAN VALITSIN (KUVA 6)
Voit valita pyörintäsuunnan säätimen (b) avulla.
Työkaluun on merkitty nuolet.
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan
vaihtamista odota, että moottori
pysähtyy kokonaan. Tämä vähentää
henkilövahingon mahdollisuutta.
128
Ennen käyttämistä
1. Varmista, että akku on ladattu täyteen.
2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen.
3. Merkitse kohta, johon reikä on porattava.
4. Valitse toimintasuunta.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Voit vähentää
henkilövahingon vaaraa toimimalla
seuraavasti:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Tarkista, missä putket ja johdot
kulkevat.
SUOMI
• Paina työkalua vain varovaisesti. Liian
suuri voima ei nopeuta poraamista
vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää
työkalun ikää.
• Voit vähentää hallitsematonta
painumista terän mennessä kappaleen
läpi vähentämällä painamista.
• Pidä moottori käynnissä, kun vedät
terän ulos poratusta reiästä. Tämä
auttaa estämään jumiutumista.
Käsien oikea asento (kuva 1, 10)
PYSÄHTYNYTTÄ PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA. TÄMÄ VOI VAURIOITTAA
PORAA.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terän ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa estämään
jumiutumista.
RUUVAAMINEN (KUVA 1)
1. Valitse toimintasuunta säätimen (b) avulla.
Valitse nopeus ja vääntö tehtävän vaatimusten
mukaisesti. Kiinnitä terä istukkaan samalla
tavalla kuin porausterä.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa kuvassa 10
näkyvällä tavalla.
2. Aseta muhvi (d) asentoon 1 ja aloita
ruuvaaminen (alhainen vääntö). Harjoittele
muutaman kerran hylkytavaraan tai piiloon
jäävään paikkaan, jotta voit valita muhvin
asennon oikein.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
3. Jos kytkin laukeaa liian pian, säädä muhvia
väännön lisäämiseksi.
Kädet ovat oikeassa asennossa kotelon alla, kun
tartut toisella kädellä pääkahvaan (h).
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN (KUVA 1 JA 6)
1. Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä
(a). Voit säätää nopeutta painamalla
nopeudensäädinhtä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
3. Voit lukita työkalun siirtämällä suunnanvalitsimen
(b) keskiasentoon.
VAROITUS: Henkilövahinkojen vaaran
vähentämiseksi tässä työkalussa on
jarru, joka pysäyttää sen heti kun
nopeudenvalitsin vapautetaan.
Poraaminen
Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
1. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
2. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
METALLIA suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat valurauta
ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
3. Paina terää aina suoraan. Paina riittävästi, jotta
terä puree, mutta älä paina liikaa. Muutoin
moottori pysähtyy tai terä vioittuu.
4. Pitele työkalua tiukasti molemmin käsin, jotta se
pysyy vakaana.
5. JOS PORA PYSÄHTYY, syynä on yleensä
ylikuormitus. VAPAUTA LIIPAISIN HETI,
irrota terä porattavasta kohteesta ja selvitä
pysähtymisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
129
SUOMI
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
130
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
131
SVENSKA
SLADDLÖS BORR/SKRUVDRAGARE
DC733, DC740, DC750, DW907
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Tekniska data
DC733 DC740 DW907
Spänning
V
14,4 12
12
Typ
1
3
2
Frigångshastighet
1a växel
min-1 0-400 0-350 0-350
2a växel
min-1 0-13000-1200 0-1200
Max. vridmoment
Nm
30
26
21
Chuck-kapacitet
mm
10
10
10
Maximal borrningskapacitet i stål/trä
mm 10/30 10/25 10/25
Vikt (utan batteripaket)
kg
1,1
1,1
1,1
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck,
osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
DC750
9,6
2
10/22
1,1
dB(A)
76
75
75
74
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
84
3,3
3
83
3,3
3
83
3,3
3
83
3,3
Vibration totalvärden (triaxvektor-summa) fastställda i enlighet
med EN 60745:
Borrning i mjukt stål
ah,D =
m/s² 1,7
1,6
1,6
1,5
Osäkerhet K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Skruvdrivning utan slag
ah =
m/s² 1,3
1,2
1,2
1,1
Osäkerhet K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
132
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
0-300
0-1100
20
10
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt kg
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt kg
Laddare
Batterityp
Starkströmsspänning
Ung. laddningstid
Vikt
V
Ah
kg
DE9062
NiCd
9,6
1,3
0,42
DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
12
12
1,3
2,0
0,5
0,65
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,58
DE9502 DE9091
NiMH
NiCd
14,4
14,4
2,6
2,0
0,82
0,84
V
Ah
kg
DE9094
NiCd
14,4
1,3
0,64
DE9140 DE9141
Li-jon
Li-jon
14,4
14,4
2,0
1,1
0,58
0,40
DE9116 DE9118 DE9135
NiCd/NiMH NiCd
NiCd/
NiMH/Li-Ion
230
230
230
VAC
min
40
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah (2,0 Ah
batteri
batteri
batteri
paket)
paket)
paket)
kg
0,4
0,9
0,52
SVENSKA
Säkringar:
Europa
230 Volt verktyg 10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
133
SVENSKA
f)
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
134
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
SVENSKA
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande specifika
säkerhetsregler för borrar
•
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin
egen sladd. Kapningstillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande tråd kan
göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk
metod för att förankra och stödja
arbetsstycket på en stabil plattform. Att
hålla arbetet med handen eller mot din kropp
är instabilt, och kan leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Borrande verksamhet gör att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanent ögonskada.
Borrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Håll handtagen torra , rena, fria från olja
och smörjfett. Det är att rekommendera
att använda gummihandskar. Detta
möjliggör bättre kontroll av verktyget.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9116/DE9118/
DE9135.
• Innan du använder laddaren, läs alla
instruktioner och varnande märken på laddare,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk
stöt kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden,
med laddaren inkopplad i
strömförsörjningen, kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande ämnen.
Främmande ämnen som är ledande,
såsom, men inte begränsade till, stål
ull, aluminiumfolie eller någon ansamling
135
SVENSKA
av metalliska partiklar, bör hållas borta
från laddarens håligheter. Dra alltid
ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett
hårt slag, tappats eller på annat sätt blivit
skadad. Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera
i risk för elektrisk stöt, dödande elchock eller
eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna
risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
136
• Laddaren är konstruerad att fungera på
vanlig 230 V hushållsström. Försök inte att
använda den med någon annan spänning.
Detta gäller inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Din DE9116-laddare accepterar DEWALT NiCd och
NiMH batteripaket inom intervallet 7,2 V till 18 V.
Din DE9118-laddare accepterar DEWALT NiCd och
NiMH batteripaket inom intervallet 7,2 V till 14,4 V.
DE9135-laddaren accepterar 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-jon-batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 2)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (k) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jonbatterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar
före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
SVENSKA
Automatisk Uppfriskning
(DE9116, DE9135)
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
(DE9116, DE9135)
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Insättning eller borttagning av batteriet från
laddaren skulle kunna antända dammet eller
ångorna.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C
(såsom utanför skjul eller metallbyggnader
på sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från
batteripaketets celler kan förekomma
under extrema användnings- eller
temperaturförhållanden. Detta indikerar inte
fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25-35 % lösning av kaliumhydroxid.)
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs
laddare.
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
137
SVENSKA
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batterilock (fig. 3)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket (o) innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (fig. 3A).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (fig. 3B).
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket (fig. 1)
BATTERITYP
DC733 arbetar med batteripaket på 14,4 volt.
DC740 och DW907 arbetar med batteripaket på
12 volt.
DC750 arbetar med batteripaket på 9,6 volt.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
138
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Laddar batteripaket Li-Ion.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
SVENSKA
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös borr/skruvdragare
1 Bälteskrok (DC733, DC740)
1 Laddare
1 Batteripaket (K-modellerna)
2 Batteripaket (KL- och KB-modellerna)
1 Skruvmejsel-borrspets
1 Satsbox (endast K-modellerna)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBS! Batteripaket och laddare är inte inkluderade
med N-modellerna.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1–3)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Omkopplare för varierbar hastighet
b. Skjutreglage för framåt/back
c. Nyckellös chuck
d. Lägesväljare/krage för vridmomentjustering
e. Inställningar för krage
f. Tvåväxel-väljare
h. Grepp
i. Batteripaket
j. Uppsläppsknappar
k. Laddare
l. Laddningsindikator (röd)
m. Bälteskrok (DC733, DC740)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din sladdlösa borrmaskin/skruvdragare har
konstruerats för yrkesmässig borrning och and
skruvdragning.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa sladdlösa borrmaskiner/skruvdragare är
yrkesmässiga elektriska verktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
Bälteskrok (DC733, DC740) (fig. 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, häng INTE
verktyget ovanför huvudet och häng
inte föremål från bälteskroken. Häng
ENDAST verktygs-bälteskrok från ett
arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, se till att
den skruv (n) som håller bälteskroken
sitter fast.
Bälteskroken (m) kan fästas på endera sidan av
verktyget för att tillmötesgå vänster- eller högerhänta
användare. Om kroken inte önskas alls, kan den tas
bort från verktyget.
För att flytta bälteskroken, ta bort den skruv (n) som
håller bälteskroken på plats, och sätt därefter ihop
den på den motsatta sidan.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens elintag
(se tekniska upplysningar). Minimum ledningsstorlek
är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING! Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du sätter
in eller tar bort batteripaketet.
139
SVENSKA
VARNING! Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. 2)
VARNING! För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
VARNING! För att minska risken för
personskada, vänta alltid tills motorn
har stannat fullständigt innan du byter
rotationsriktning.
TVÅVÄXEL-VÄLJARE (FIG. 7)
Ditt verktyg är utrustat med en tvåväxel-väljare (f) för
att variera hastighets/vridmoment-förhållandet.
1 låg hastighet/högt vridmoment
(borrning av stora hål, indrivning av skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment
(borrning av mindre hål)
För hastighetsnivåer hänvisas till tekniska data.
VARNING! För att minska risken för
personskada:
1. Passa in verktygets bas med skåran inuti
verktygets handtag (fig. 2).
• Skjut alltid tvåväxel-väljaren helt och
hållet framåt eller bakåt.
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
• Ändra inte växel vid full hastighet eller
under användning.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (j) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
Att ta bort och Sätta på Chucken
(fig. 8, 9)
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs
i laddar-avsnittet i denna handbok.
DW907
INSÄTTNING OCH BORTTAGNING AV BORRSPETSAR
(FIG. 1, 4)
1. Öppna chucken genom att vrida chuckhylsan
(p) moturs och stick in borrspetsens skaft.
2. Placera borrspetsen i chucken så långt in den
går, och lyft den en aning innan du drar åt.
3. Dra åt ordentligt genom att vrida chuckhylsan
medurs.
4. För att ta bort borrspetsen, arbeta i omvänd
ordning.
ATT VÄLJA ARBETSLÄGE ELLER JUSTERA
VRIDMOMENTET (FIG. 5)
Kragen på detta verktyg har 15 ställningar för
justeringen av vridmomentet så att det passar
skruvens storlek och arbetsstyckets material. För
justering av vridmomentet, se Skruvdragning.
Välj borrningsläget eller vridmomentet genom att
rikta in symbolen eller numret på kragen (e) med
indikatorn (q) på kåpan.
SKJUTREGLAGE FÖR FRAMÅT/BACK (FIG. 6)
För att välja framåt- eller backrotation, använd
skjutreglaget för framåt/back (b) så som visas (se
pilarna på verktyget).
140
1. Öppna chuck-käkarna så mycket som möjligt.
2. Sätt in en skruvmejsel i chucken och ta bort
chuckens fasthållande skruv genom att vrida
den medurs så som visas i figur 8.
3. Dra åt med en sexkantsnyckel inuti chucken
och slå på den med en hammare så som visas
i figur 9. Detta lossar chucken så att den kan
skruvas av för hand.
4. För att sätta tillbaks chucken, arbeta i omvänd
ordning.
Före Användning:
1. Se till att ditt batteripaket är (helt) laddat.
2. Sätt in den tillämpliga borrspetsen.
3. Märk ut den punkt där hålet ska borras.
4. Välj framåt- eller back-rotation.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING! För att minska risken för
personskada:
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
SVENSKA
• Var medveten om att placeringen av
rördragning och tråddragning.
vid borrning i metaller. Undantagen är gjutjärn
och mässing, som bör borras torra.
• Applicera bara ett milt tryck på
verktyget. För stor kraft påskyndar inte
borrningen, men minskar verktygets
prestation och kan eventuellt förkorta
verktygets livslängd.
3. Applicera alltid trycket i en rak linje med
borrspetsen. Använd tillräckligt tryck för att
bibehålla borrspetsens bett, men tryck inte så
hårt att motorn överstegras eller borrspetsen
böjs.
• För att minimera överstegring
vid genombrott, minska gradvis
borrmaskinens punkttryck mot slutet
av arbetsmomentet.
4. Håll verktyget i ett stadigt grepp med bägge
händer för att kontrollera borrens vridande
verkan.
• Håll motor gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta
bidrar till att förebygga att den fastnar.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 10)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas i
figur 10.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand under kåpan
och den andra handen på huvudhandtaget (h).
ATT SÄTT PÅ OCH STÄNGA AV (FIG. 1, 6)
1. För att köra verktyget, tryck på omkopplaren för
varierbar hastighet (a). Det tryck som sätts på
omkopplaren för varierbar hastighet bestämmer
verktygets hastighet.
2. För att stoppa verktyget, släpp upp
strömbrytaren.
3. För att låsa verktyget i avstängt läge, flytta
skjutreglaget för framåt/back (b) till mittläget.
VARNING! För att minska risken för
personskada är borrmaskinen utrustad
med en broms för att stanna verktyget
så snart omkopplaren för varierbar
hastighet släpps upp helt och hållet.
Borrmaskinens Användning
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet.
2. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
5. OM BORREN ÖVERSTEGRAS, beror det
vanligtvis på att den överbelastas. SLÄPP
OMEDELBART AVTRYCKAREN, ta bort
borrspetsen från arbetet, och fastställ
anledningen till överstegringen. KLICKA INTE
PÅ OCH AV PÅ AVTRYCKAREN FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN ÖVERSTEGRAD
BORR — DETTA KAN SKADA BORREN.
6. Håll motor gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta bidrar till att
förebygga att den fastnar.
SKRUVDRAGNING (FIG. 1)
1. Välj framåt- eller back-rotation genom att
använda skjutreglaget (b). Matcha hastigheten
och vridmomentet med det planerade
arbetsmomentet. Sätt in det önskade
fästanordningstillbehöret i chucken på samma
sätt som en borrspets.
2. Sätt kragen (d) i läge 1 och påbörja
skruvindragning (lågt vridmoment). Gör några
provkörningar på avskräde eller på osynliga
områden för att fastställa korrekt läge på
kopplingskragen.
3. Om kopplingen hakar i för tidigt, justera kragen
för att öka vridmomentet efter vad som krävs.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar eller tar
bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Oavsiktlig påslaging av verktyget kan
orsaka personskador.
Laddaren är inte reparerbar. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan repareras av användaren.
141
SVENSKA
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
142
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon-, NiCd- och NiMH-celler är
återvinningsbara. Tag dem till din återförsäljare
eller till en lokal återvinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas
eller kasseras på ett korrekt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
143
TÜRKÇE
KABLOSUZ MATKAP/TORNAVIDA
DC733, DC740, DC750, DW907
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik
DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
DC733 DC740 DW907 DC750
Voltaj
V
Tip
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
Yüksüz hız
1. kademe dev/dak 0-400 0-350 0-350 0-300
2. kademe dev/dak 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Azami tork
Nm
30
26
21
20
Mandren
kapasitesi
mm
10
10
10
10
Çelik/tahtada azami delme
kapasitesi
mm
10/30 10/25
10/25 10/22
Ağırlık (pil
takımı hariç
kg
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (ses
basıncı)
dB(A)
76
75
75
74
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Pil takımı
DE9062
Pil tipi
DE9074 DE9071
NiCd
NiCd
V
9,6
12
NiCd
12
KPA (ses basıncı
belirsizliği) dB(A)
3
3
3
3
Kapasite Ah
1,3
1,3
2,0
LWA (ses gücü) dB(A)
84
83
83
83
Ağırlık
0,42
0,5
0,65
KWA (ses gücü
belirsizliği) dB(A)
3,3
3,3
3,3
3,3
Voltaj
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı)
EN 60745’ye göre belirlenmiştir:
Yumuşak çelik delme
m/s²
ah,D =
Belirsizlik
değeri K = m/s²
Darbesiz vidalama
ah =
m/s²
Belirsizlik
değeri K = m/s²
144
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
kg
Pil takımı
DE9501
Pil tipi
NiMH
NiCd
V
12
14,4
14,4
Kapasite Ah
2,6
2,6
2,0
Ağırlık
0,58
0,82
0,84
Voltaj
kg
Pil takımı
DE9094
Pil tipi
1,3
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,1
1,5
DE9502 DE9091
NiMH
DE9140 DE9141
NiCd
Li-İyon
Li-İyon
V
14,4
14,4
14,4
Kapasite Ah
1,3
2,0
1,1
Ağırlık
0,64
0,58
0,40
Voltaj
kg
TÜRKÇE
Şarj cihazı
DE9116
Pil tipi
DE9118 DE9135
NiCd/NiMH
NiCd
NiCd/
NiMH/
Li-İyon
230
230
Şebeke voltajı
VAC
230
Yaklaşık
şarj süresi
dk
40
(2,0 Ah
pil)
Ağırlık
kg
0,4
60
40
(2,0 Ah (2,0 Ah
pil)
pil)
0,9
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
0,52
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DC733, DC740, DC750, DW907
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 607452-1 ve EN 60745-2-2 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.08.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
145
TÜRKÇE
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
146
d)
e)
f)
g)
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
TÜRKÇE
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye
maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
•
•
•
•
açabilecek çalışmalarda elektrikli aleti
sadece izole edilmiş saplarından tutun.
Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden
operatöre iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka
araçlar kullanın. Parçanın elinizle
veya vücudunuzu kullanarak tutulması
güvenilmezdir ve kontrol kaybına neden
olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden
olabilir.
Uçlar ve araçlar çalışırken ısınabilir.
Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Makinenin saplarını mutlaka kuru ve
temiz tutun ve saplara yağ veya gres
bulaşmasını önleyin. Kauçuk eldiven
kullanılması tavsiye olunur. Bu sayede
aleti daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
147
TÜRKÇE
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9116/DE9118/DE9135 pil şarj cihazları için
önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Şarj yuvasında akü
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı
ve akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
148
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku
riskini azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski
azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
TÜRKÇE
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9116 şarj cihazı 7,2 – 18 V arasında değişen
DEWALT NiCd ve NiMH pillerle kullanılabilir.
DE9118 şarj cihazı 7,2 – 14,4 V arasında değişen
DEWALT NiCd pillerle kullanılabilir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
(DE9116, DE9135)
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Şarj Etme (şekil [fig.] 2)
SADECE LI-ION AKÜLER
DE9135 şarj cihazınız 7,2 - 18 V’luk NiCd, NiMH
veya Li-İyon pilleri şarj edebilir.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (k) fişini
uygun prize takın.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
arızalı akü, değiştirin
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik Yenileme
(DE9116, DE9135)
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
149
TÜRKÇE
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
150
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Kapağı (şekil 3)
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını (o) çıkarın
(şek. 3A).
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şek. 3B).
UYARI: Bağlantısız bir aküyü
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu akü kapağının yerinde
olduğundan emin olun.
Akü (şekil 1)
AKÜ TİPİ
DC733 14,4 voltluk pillerle çalışır.
DC740 ve DW907 12 voltluk pillerle çalışır.
DC750 9,6 voltluk pillerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
TÜRKÇE
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
1 Kemer kancası (DC733, DC740)
Pil şarj oluyor.
2 Pil takımı (KA, KL ve KB modelleri)
1 Şarj cihazı
1 Pil takımı (K modelleri)
1 Tornavida ucu
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: N modelleriyle birlikte pil takımları ve şarj
cihazları verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (şekil 1–3)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hız düğmesi
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
b. İleri/geri düğmesi
c. Anahtarsız mandren
d. Mod seçici/tork ayarlama bileziği
e. Bilezik ayarları
f. Çift kademeli seçici
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
h. Tutamak
i. Pil takımı
j. Çıkarma düğmeleri
k. Şarj cihazı
l. Şarj göstergesi (kırmızı)
m. Kemer kancası (DC733, DC740)
KULLANIM ALANI
Kablosuz matkap/tornavidanız profesyonel delme
ve vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Nemli koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kablosuz matkap/tornavidalar profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
1 Kablosuz matkap/tornavida
151
TÜRKÇE
Kemer kancası
(DC733, DC740) (şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için aleti baş üstü
ASMAYIN veya kemer kancasına
eşya ASMAYIN. Aletin kemer
kancasını SADECE çalışma kemerine
asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için kemer kancasını tutan
vidanın (n) sağlam olduğunu kontrol
edin.
Kemer kancası (m) sağ veya sol elle çalışan
kullanıcıların kullanabilmeleri için aletin iki tarafına
da takılabilir. Kanca hiç kullanılmayacaksa aletten
çıkarılabilir.
Kemer kancasını çıkarmak için kemer kancasını
tutan vidayı (n) sökün ve ardından diğer tarafa
yeniden takın.
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Pil Takımını Alete Takıp
Çıkarma (şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve pili ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
PILI ALETE TAKMAK IÇIN
1. Aletin sapındaki tırnak ile aletin tabanını
hizalayın (şekil 2).
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek pili sıkıca
sapa sokun.
PILI ALETTEN ÇIKARMAK IÇIN
Elektrik emniyeti
1. Çıkarma düğmelerine (j) basın ve pili aletin
sapından çekerek çıkarın.
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın
voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına
dikkat edin.
2. Pili şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanma
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman pili
çıkarın. Pil takımını takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
152
UÇLARIN TAKILIP ÇIKARILMASI
(ŞEKIL 1, 4)
1. Manşonu (p) saatin aksi yönünde çevirerek
mandreni açın ve ucu takın.
2. Ucu mandrene sonuna kadar sokun ve
sıkmadan önce hafifçe kaldırın.
3. Manşonu saat yönünde çevirerek iyice sıkın.
4. Ucu çıkarmak için ters sırayı takip edin.
ÇALIŞMA MODUNUN SEÇILMESI VEYA
TORKUN AYARLANMASI (ŞEKIL 5)
Vidanın boyutu ve parçanın malzemesine
uydurmak üzere torku ayarlamak için bu aletin
bileziği 15 pozisyona sahiptir. Tork ayarı için
Vidalama kısmına bakın.
Bilezik (e) üzerindeki sembol veya numara ile
gövde üzerindeki göstergeyi (q) hizalayarak
matkap modunu veya torku seçin.
İLERI/GERI DÜĞMESI (ŞEKIL 6)
İleri veya geri dönüşü seçmek için şekilde
gösterildiği gibi ileri/geri düğmesini (b) kullanın
(aletin üzerindeki oklara bakın).
UYARI: Yaralanma tehlikesini
azaltmak için dönüş yönünü
değiştirmeden önce daima motorun
tamamen durmasını bekleyin.
TÜRKÇE
ÇIFT KADEMELI SEÇICI (ŞEKIL 7)
Hız/tork oranını değiştirmek için aletinizde çift
kademeli seçici (f) bulunmaktadır.
1 düşük hız/yüksek tork
(büyük delik delme, vidalama)
2 yüksek hız/düşük tork
(küçük delik delme)
Hız oranları için teknik verilere bakın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için:
• İki kademeli seçiciyi daima tamamen
ileri veya geri ittirin.
• Tam hızda veya kullanım sırasında
kademe değiştirmeyin.
Mandrenin Takılıp Çıkarılması
(şekil 8, 9)
DW907
1. Mandren dişlerini mümkün olduğunca açın.
2. Mandrene bir tornavida sokun ve şekil 8’de
gösterildiği gibi saat yönünde çevirerek
mandren tespit vidasını sökün.
3. Mandrene bir altı köşeli anahtar sıkıştırın ve
şekil 9’de gösterildiği gibi bir çekiçle vurun.
Bu sayede mandren gevşeyecek ve elle
döndürerek sökülebilir hale gelecektir.
4. Mandreni tekrar takmak için ters sırayı takip
edin.
Çalıştırmadan Önce:
1. Pilin (tam) şarjı olduğundan emin olun.
2. Uygun uç takın.
3. Delik delinecek yeri işaretleyin.
4. İleri veya geri dönüşü seçin.
KULLANMA
KULLANMA TALIMATLARI
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Aşırı güç uygulamak delme
işlemini hızlandırmadığı gibi aletin
performansını düşürerek ömrünü
kısaltır.
• Delme sırasında tutukluk yapmasını
en aza indirmek için işlemin sonuna
doğru delme noktasına uygulanan
basıncı kademeli olarak azaltın.
• Delinen delikten ucu geri çekerken
motoru çalışır durumda muhafaza
edin. Bu işlem sıkışmayı önlemeye
yardımcı olur.
Uygun El Pozisyonu
(şekil 1, 10)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekil 10’de
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin gövdenin altında ve
diğer elin ana tutamakta (h) olmasını gerektirir.
AÇMA KAPAMA (ŞEKIL 1, 6)
1. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine
(a) basın. Değişken hız düğmesine uygulanan
basınç, aletin hızını belirler.
2. Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
3. Aleti kapalı konumda sabitlemek için ileri/geri
düğmesini (b) ortaya alın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için matkap, değişken hız düğmesi
tamamen bırakılır bırakılmaz aleti
durduran bir fren ile donatılmıştır.
Delme İşlemi
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için kademe seçicisini kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin.
2. AHŞAP için matkap ucu, elektrikli burgu
ucu veya delik testeresi kullanın. METAL
için yüksek hızlı çelik matkap ucu veya delik
testeresi kullanın. Metalleri delerken kesim
yağı kullanın. Kuru olarak delinmesi gereken
istisnalar dökme demir ve pirinçtir.
3. Uç ile düz bir hatta daima basınç uygulayın.
Delme ucunun delmeye devam etmesi için
yeterli basınç kullanın ancak motorun tutukluk
yapması veya ucun sapmasını engellemek için
aşırı güç kullanmayın.
153
TÜRKÇE
4. Matkabın dönüş hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
5. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmesidir.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu
parçadan çekin ve tutukluk yapmasının
nedenini belirleyin. SIKIŞMIŞ DURUMDAKİ
MATKABI DÖNDÜRMEK İÇİN TETİĞİ
BIRAKIP YENİDEN BASMAYIN - BU İŞLEM
MATKABA HASAR VEREBİLİR.
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalışır durumda muhafaza edin. Bu işlem
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
VİDALAMA (ŞEKIL 1)
1. Düğmeyi (b) kullanarak ileri veya geri dönüşü
seçin. Planlanan işleme uygun hız ve tork
seçin. İstediğiniz vidalama ucunu mandrene
takın.
2. Bileziği (d) pozisyon 1’e alın ve vidalamaya
başlayın (düşük tork). Kavramalı bileziğin
uygun pozisyonunu belirlemek için
kullanılmayan bir parça veya gözükmeyen bir
alan üzerinde birkaç deneme yapın.
3. Kavrama çok kısa süre sonra boşta dönmeye
başlıyorsa torku istediğiniz kadar artırmak için
bileziği ayarlayın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve pil takımını
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
154
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
TÜRKÇE
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil
takımının teknik ömrünün tamamlanmasından
sonra, çevre unsuruna dikkat ederek imha
işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
155
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
156
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΟΔΗΓΟΣ
DC733, DC740, DC750, DW907
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DC733 DC740 DW907 DC750
Τάση
V
Τύπος
14,4
12
12
9,6
1
3
2
2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα min-1 0-400 0-350 0-350 0-300
2η ταχύτητα min-1 0-1300 0-1200 0-1200 0-1100
Μέγιστη ροπή
στρέψης
Nm
30
26
21
20
Ικανότητα σφιγκτήρα
δράπανου
mm
10
10
10
10
10/25
10/22
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε
χάλυβα/ξύλο mm 10/30 10/25
Βάρος (χωρίς την
μπαταρία)
kg
1,1
1,1
1,1
1,1
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
76
75
75
74
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
3
3
3
LWA (ηχητική
ισχύς)
84
83
83
83
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A) 3,3
3,3
3,3
3,3
dB(A)
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60745:
Μπαταρία
Διάτρηση σε μαλακό χάλυβα
m/s²
1,7
ah,D =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
Τάση
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
ah =
m/s²
1,3
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,1
DE9062
DE9074
DE9071
NiCd
NiCd
NiCd
V
9,6
12
12
Ικανότητα
Ah
1,3
1,3
2,0
Βάρος
kg
0,42
0,5
0,65
DE9501
DE9502
DE9091
NiMH
NiMH
NiCd
14,4
Τύπος μπαταρίας
Μπαταρία
1,5
1,5
1,5
Τύπος μπαταρίας
Τάση
V
12
14,4
Χωρητικότητα
Ah
2,6
2,6
2,0
Βάρος
kg
0,58
0,82
0,84
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπαταρία
DE9094 DE9140 DE9141
Τύπος μπαταρίας
NiCd
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
V
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
1,3
2,0
1,1
Βάρος
kg
0,64
0,58
0,40
Φορτιστής
Τύπος μπαταρίας
Τάση ηλεκτρικού
δικτύου
VAC
DE9116
DE9118
DE9135
NiCd/NiMH
NiCd
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
230
230
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση
λεπτά
40 (2,0 Ah 60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah
ΜπαταΜπαταΜπαταρίες)
ρίες)
ρίες)
Βάρος
kg
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
0,4
0,9
0,52
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
158
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC733, DC740, DC750, DW907
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.08.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
160
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για δράπανα
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
μόνο, όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις
οποίες το εξάρτημα κοπής ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις
ή με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
του εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται
να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή
άλλα προστατευτικά για τα μάτια. Οι
εργασίες διάτρησης έχουν ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών.
Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
•
•
Τα τρυπάνια και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας τους. Να φοράτε γάντια
όταν τα αγγίζετε.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές
και χωρίς λάδι ή γράσο. Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε λαστιχένια γάντια. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο
του εργαλείου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές μπαταρίας
DE9116/DE9118/DE9135.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή,
διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις
προειδοποιητικές ενδείξεις επάνω στο
φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο
οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
162
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο
το καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται
ο κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε
να το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό
ή να υποστεί άλλου είδους φθορά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά
από κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής
αερίζεται μέσω υποδοχών στο επάνω και το
κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις.
Φροντίστε για την άμεση αντικατάστασή τους.
Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση ή
άλλου είδους φθορά με οποιονδήποτε
τρόπο. Φροντίστε για τη μεταφορά του σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις. Η λανθασμένη
επανασυναρμολόγηση ενέχει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116 δέχεται μπαταρίες NiCd και
NiMH της DEWALT που κυμαίνονται από
7,2 V έως 18 V.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
Πλήρης φόρτιση
– – – –
–––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– – –– –
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Πρόβλημα
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
(DE9116, DE9135)
Ο φορτιστής DE9135 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
NiCd, NiMH ή Li-Ion τάσης από
7,2 έως 18 V.
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί
ή αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας
μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες
πρέπει να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε
φορά που η μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο
βαθμό.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 3)
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
(DE9116, DE9135)
Ο φορτιστής DE9118 δέχεται μπαταρίες NiCd της
DEWALT που κυμαίνονται από 7,2 V έως 14,4 V.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (k) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα
το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
164
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με
νερό και σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
β. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά
και ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση
για τους γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα
καυστικού καλίου περιεκτικότητας 25–35%.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. 3)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας που
δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε αυτό
το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας (o), προτού τοποθετήσετε τη
μπαταρία στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. 3A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο
(εικ. 3B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Μπαταρία (εικ. 1)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DC733 λειτουργεί με μπαταρίες των 14,4 Volt.
Τα DC740 και DW907 λειτουργούν με μπαταρίες
των 12 Volt.
Το DC750 λειτουργεί με μπαταρίες των 9,6 Volt.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και 5
έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DeWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
m. Άγκιστρο ζώνης (DC733, DC740)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ:
Το ασύρματο δράπανο/οδηγός σχεδιάστηκε
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης και
βιδώματος.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
1 Ασύρματο δράπανο/οδηγός
1 Άγκιστρο ζώνης (DC733, DC740)
Τα δράπανα/οδηγοί είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
1 Φορτιστής
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
1 Μπαταρία (μοντέλα K)
2 Μπαταρίες (μοντέλα KA, KL και KB)
1 Τρυπάνι κατσαβιδιού
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για
να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε
το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1–3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
b. Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω
c. Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί
d. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας/κολάρο
ρύθμισης ροπής στρέψης
e. Ρυθμίσεις κολάρου
f. Επιλογέας δύο ταχυτήτων
h. Λαβή
i. Μπαταρία
j. Κουμπιά απελευθέρωσης
k. Φορτιστής
l. Δείκτης φόρτισης (κόκκινος)
166
Άγκιστρο ζώνης
(DC733, DC740) (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, ΜΗΝ αφήνετε
αντικείμενα να κρέμονται στον αέρα
και μην αναρτάτε αντικείμενα από
το άγκιστρο ζώνης. Να αναρτάτε το
άγκιστρο ζώνης ΜΟΝΟ από μια ζώνη
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να βεβαιώνεστε ότι
η βίδα (n) που συγκρατεί το άγκιστρο
ζώνης έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης (m) μπορεί να προσαρτηθεί
σε οποιαδήποτε από τις πλευρές του εργαλείου,
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αριστερόχειρες
και οι δεξιόχειρες χρήστες. Εάν το άγκιστρο δεν
θεωρηθεί απαραίτητο, μπορεί να αφαιρεθεί από το
εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης, αφαιρέστε
τη βίδα (n) που συγκρατεί το άγκιστρο στη θέση
του και στη συνέχεια, επανασυναρμολογήστε στην
αντίθετη πλευρά.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DeWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου με την
εγκοπή στο εσωτερικό της χειρολαβής του
εργαλείου (εικ. 2).
2. Μετακινήστε την μπαταρία σταθερά στη
χειρολαβή έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ
που υποδηλώνει ότι η μπαταρία ασφάλισε στη
θέση της.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (j) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στην ενότητα για το
φορτιστή στο παρόν εγχειρίδιο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ
(εικ. 1, 4 )
1. Ανοίξτε το σφιγκτήρα του δράπανου
περιστρέφοντας αριστερόστροφα το
περίβλημα (p) και εισάγετε το στέλεχος του
τρυπανιού.
2. Εισάγετε το τρυπάνι στο σφιγκτήρα του
δράπανου έως το σημείο που φτάνει και
ανασηκώστε ελάχιστα προτού συσφίξετε.
3. Συσφίξτε με ασφάλεια περιστρέφοντας το
περίβλημα δεξιόστροφα.
4. Για να αφαιρέσετε το τρυπάνι, ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ (εικ. 5)
Το κολάρο του εργαλείου αυτού διαθέτει 15 θέσεις
για τη ρύθμιση της ροπής στρέψης, προκειμένου
να ταιριάζει στο μέγεθος της βίδας και το υλικό του
υπό κατεργασία αντικειμένου. Για τη ρύθμιση της
ροπής στρέψης, ανατρέξτε στην ενότητα Βίδωμα.
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας διάτρησης ή τη
ροπή στρέψης, ευθυγραμμίζοντας το σύμβολο ή
τον αριθμό που βρίσκεται στο κολάρο (e) με το
δείκτη (q) στο περίβλημα.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ (ΕΙΚ. 6 )
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό
περιστροφής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (b)
όπως φαίνεται (δείτε τα βέλη επάνω στο εργαλείο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την
ελάττωση του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, περιμένετε πάντοτε έως
ότου ο κινητήρας σταματήσει εντελώς,
προτού αλλάξετε την κατεύθυνση
περιστροφής.
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΕΙΚ. 7)
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με επιλογέα
δύο ταχυτήτων (f) για τη μεταβολή της αναλογίας
ταχύτητας/ροπής στρέψης.
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Χαμηλή ταχύτητα/υψηλή ροπή στρέψης
(διάτρηση μεγάλων οπών, εισαγωγή βιδών)
2 Υψηλή ταχύτητα/χαμηλή ροπή στρέψης
(διάτρηση οπών μικρότερου μεγέθους)
Για τις τιμές ταχύτητας, ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού:
• Πάντοτε να ωθείτε τον επιλογέα δύο
ταχυτήτων εντελώς προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω.
• Μην αλλάζετε ταχύτητες όταν το
εργαλείο λειτουργεί στη μέγιστη
ταχύτητα ή κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
Αφαίρεση και τοποθέτηση του
σφιγκτήρα του δράπανου
(εικ. 8, 9)
DW907
1. Ανοίξτε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα όσο
περισσότερο γίνεται.
2. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο σφιγκτήρα του
δράπανου και αφαιρέστε τη βίδα συγκράτησης
του σφιγκτήρα περιστρέφοντας δεξιόστροφα
όπως φαίνεται στην εικόνα 8.
3. Στερεώστε ένα εξαγωνικό κλειδί στο σφιγκτήρα
και χτυπήστε το με ένα σφυρί, όπως φαίνεται
στην εικόνα 9. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο
σφιγκτήρας θα χαλαρώσει και θα είναι δυνατό
να ξεβιδωθεί με το χέρι.
4. Για να επανατοποθετήστε το σφιγκτήρα,
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με
αντίστροφη σειρά.
Πριν Τη Λειτουργία
1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι (πλήρως)
φορτισμένη.
2. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
3. Σημειώστε το σημείο, στο οποίο πρέπει να
γίνει η διάνοιξη της οπής.
4. Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω.
168
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Η υπερβολική πίεση δεν
επιταχύνει τη διάτρηση αλλά μειώνει
την απόδοση του εργαλείου και
μπορεί να ελαττώσει το χρόνο ζωής
του.
• Για να ελαχιστοποιήσετε το
ενδεχόμενο να σβήσει ο κινητήρας
κατά τη διάνοιξη, ελαττώνετε
προοδευτικά την πίεση στο σημείο
διάτρησης όταν πλησιάζετε προς το
τέλος της εργασίας.
• Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία
ενόσω τραβάτε το τρυπάνι έξω
από την οπή που διανοίξατε. Έτσι,
βοηθάτε στην αποτροπή εμπλοκών.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
κάτω από το περίβλημα και το άλλο χέρι στην
κύρια λαβή (h).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΚ. 1, 6)
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία,
πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας (a).
Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα του
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
3. Για να κλειδώσετε το εργαλείο στη θέση
απενεργοποίησης, μετακινήστε το ρυθμιστικό
περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω
(b) στην κεντρική θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την
ελάττωση του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, το δράπανο είναι
εξοπλισμένο με φρένο για να είναι
δυνατό να σταματάει το εργαλείο
αμέσως μόλις απελευθερώνεται
εντελώς ο διακόπτης μεταβολής
ταχύτητας.
Λειτουργία δράπανου
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας.
2. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα
οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
3. Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία
γραμμή με το τρυπάνι. Να εφαρμόζετε
επαρκή πίεση για να διατηρείτε το τρυπάνι
του δράπανου σε σωστή θέση, αλλά μην το
ωθείτε υπερβολικά ώστε να σβήσει απότομα ο
κινητήρας ή να παρεκκλίνει το τρυπάνι.
4. Κρατάτε το εργαλείο σταθερό με τα δύο
χέρια, προκειμένου να ελέγχετε την ενέργεια
περιστροφής του δράπανου.
5. ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ οφείλεται συνήθως
σε υπερφόρτωση του εργαλείου.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ, αφαιρέστε το τρυπάνι του
δράπανου από τη θέση εργασίας και
εντοπίστε την αιτία της απότομης διακοπής.
ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
6. Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία ενόσω
τραβάτε το τρυπάνι έξω από την οπή που
διανοίξατε. Έτσι, βοηθάτε στην αποτροπή
εμπλοκών.
ΒΙΔΩΜΑ (ΕΙΚ. 1 )
1. Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή
προς τα πίσω, με τη βοήθεια του ρυθμιστικού
(b). Προσαρμόστε την ταχύτητα και τη
ροπή στρέψης ανάλογα με τις ανάγκες της
προγραμματισμένης λειτουργίας. Εισάγετε το
επιθυμητό εξάρτημα βυσμάτων στερέωσης
στο σφιγκτήρα, όπως θα κάνατε με
οποιοδήποτε τρυπάνι του δράπανου.
2. Ρυθμίστε το κολάρο (d) στη θέση 1 και
αρχίστε να βιδώνετε (χαμηλή ροπή στρέψης).
Πραγματοποιήστε λίγες δοκιμές σε άχρηστες
επιφάνειες ή επιφάνειες που δεν φαίνονται
για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το κολάρο του
συμπλέκτη στην κατάλληλη θέση.
3. Εάν ο συμπλέκτης συναντά αντίσταση πολύ
σύντομα, ρυθμίστε το κολάρο έτσι ώστε να
αυξηθεί ανάλογα η ροπή στρέψης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το σετ
μπαταριών προτού προβείτε σε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε παρελκόμενα ή
εξαρτήματα. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επισκευαστεί από
το χρήστη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα εντός
του φορτιστή που μπορεί να συντηρηθούν ή
επισκευαστούν από το χρήστη.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
170
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
172
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
173
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N074721
04/10
Download PDF

advertising