DW246 | DeWalt DW246 DRILL Type 5 instruction manual

372000-80 EST
DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
1
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
4
6
3
5
1
2
7
A
3
B
C
8
1
2
D
4
E
5
F
G
5
EESTI KEEL
TRELL DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/
DW248
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad
DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Tarbitav võimsus
Koormuseta kiirus
Max puurimissügavus
terases / pehmes puidus
Padruni spindli keerme
suurus
Krae diameeter
Max padruni mahutavus
Kaal
ilma külgkäepidemeta
külgkäepidemega
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus K)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus K)
W
min-1
DW217
230
5
675/675
0-4 000
DW221
230
5
701/701
0-2 500
DW226
230
5
701/701
0-1 200
DW236
230
5
701/701
0-850
DW246
230
5
701/701
0-600
DW248
230
5
701/701
0-600
mm
8/20
10/25
10/30
13/30
13/35
13/35
UNF
mm
mm
1/2“ x 20
10
1/2“x 20
43
10
1/2“ x 20
43
13
1/2“ x 20
43
13
1/2“ x 20
43
13
1/2“ x 20
43
13
kg
kg
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3,0
91
85
3,0
93
84
3,0
93
85
3,0
93
86
3,0
92
84
3,0
93
dB(A)
3,7
3,0
4,0
4,5
3,0
3,1
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
V
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Metalli puurimine
ah,D =
m/s2
4,6
4,8
≤ 2,5
≤ 2,5
Hälve K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
Tagasiköögita kruvimine
ah,D =
m/s2
2,5
≤ 2,5
2,5
≤ 2,5
Hälve K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
seadmetega või kui tööriist on halvasti
hooldatud, võivad vibratsiooni mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel juhul võib
kogu tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate lisa-
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel tuleb
arvesse võtta ka aega, mil tööriist on
väljalülitatud või pöörleb vabakäigul ning
tööd ei tee. See võib märkimisväärselt
6
EESTI KEEL
vähendada kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad ohutusmeetmed,
mis on vajalikud kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni tagajärgede eest:
elektritööriistade ja tarvikute hooldus,
käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
Kaitsmed:
230 V tööriistad 10 amprit, elektrivõrgus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis kui seda ei väldita, lõppeb
surma või raskete kehavigastustega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita
võib see lõppeda surma või tõsise
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab kasutusviisile, mis ei
ole seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 98/37/
EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. detsember 2009), 2006/95/EÜ, EN 60745-1,
EN60745-2-1, EN 60745-2-2.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust DEWALTiga
järgneval aadressil või kasutusjuhendi tagaküljel
asuvatel kontaktidel.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Tehnika ning tootearenduse asepresident
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
04.08.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege kõiki hoiatusi ja
juhendeid. Kui ei järgita kõiki hoiatusi
ja juhiseid, võib see lõppeda elektrišoki,
tulekahju ja/või tõsise vigastusega.
JÄTKE ALLES KÕIK HOIATUSED JA
INTRUKTSIOONID
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖKOHA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi
ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
7
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista
sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku
tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub esile
õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
8
g)
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud tööriista tõttu.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui tehtava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
EESTI KEEL
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trellpuuride kasutamisel
•
•
•
•
•
•
Kandke kõrvakaitsmeid. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui
teete tööd, mille käigus võib lõikeketas
puutuda kokku varjatud juhtmetega või
oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Puurimistööd põhjustavad
laastude lendamist. Lendavad osakesed
võivad põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
Terad ja tööriistad muutuvad töötamise
ajal kuumaks. Kandke nende puudutamisel
kindaid.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad, õli- ja
määrdevabad. Soovitatav on kasutada
kummikindaid. See võimaldab tööriista
paremini kontrollida.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
ANDMETE KOODI POSITSIOON (JOON. A)
Andmekood (7), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Trell
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei oleks
transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa ümber.
Tagajärjeks võib olla kahjustus või
kehavigastus.
Muud riskid
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Trellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
Teie trell on ette nähtud professionaalseks
puurimiseks ja kruvide keeramiseks.
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
Need trellid on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
1 Kiiruselüliti
2 Lukustusnupp (DW217/DW221/DW226/DW236/
DW246)
3 Pöörlemissuuna liugur
4 Spindlilukusti (DW221/DW226/DW236/DW246/
DW248)
5 Võtmeta padrun
6 Põhikäepide
9
EESTI KEEL
DW248 – Seiskumisvastane seadis
Seiskumisvastane funktsioon on mõeldud puuri
kontrollimiseks selle seiskumise ajaks ning seadme
käte vahelt ära rebimise vältimiseks. See võib
juhtuda siis, kui puurite metalli või kasutate puidu
puurimisel suure läbimõõduga puuri.
Seiskumise korral lülitatakse mootorit sisse ja välja
regulaarsete intervallidega.
Häiresignaale on kolm.
− Kontrolltase: seiskumise märgutuli vilgub kui
vajutate lülitit (1). Elektroonika on töökorras.
− Rakendumise tase: kui seiskumisfunktsioon on
rakendunud, siis tööriist seiskub ja märgutuli
hakkab vilkuma.
− Häirerežiim: kui märgutuli vilgub, elektroonika ei
tööta korralikult. Viige tööriist DEWALTi volitatud
hooldustöökotta.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Otsiku paigaldamine ja eemaldamine (joon. A,
B)
• Avage padrun, keerates hülssi vastupäeva, ja
sisestage puuritapp.
• Keerake kõvasti kinni, keerates hülssi päripäeva.
• Puuriotsaku eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 –
spindlilukk
Need mudelid on varustatud spindli lukustusnupuga
(4).
• Vajutage spindlilukustusnuppu, et lukustada
padrun otsiku sisestamise või eemaldamise ajal.
HOIATUS. Ärge vajutage spindli
lukustusnuppu tööriista käitamise ajal.
Pöörlemissuuna liugur (joon. C)
• Edasi-/tagasisuunalise pöörlemise valimiseks
kasutage edasi-/tagasisuuna lülitit (3) (vt tööriistal
olevat joont).
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor oleks
täielikult peatunud.
Padruni eemaldamine (joonis E ja F)
Juhet võib vahetada ainult volitatud hooldustöökojas
või seda peab tegema kvalifitseeritud elektrik.
• Avage padruni haarad nii palju kui võimalik.
• Sisestage kruvikeeraja padrunisse ja eemaldage
padruni kinnituskruvi(8), keerates seda
päripäeva.
Pikendusjuhtme kasutamine
• Sisestage kuuskantvõti padrunisse ja koputage
sellele haamriga, nagu näidatud joonisel.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhi ristlõike suurus
on 1,5 mm2. Kasutades kaablirulli, kerige see alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTUS
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Enne kasutamist
• Sisestage otsik.
• Märkige puurimiskoht.
KASUTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Kasutusjuhised
HOIATUS.
• Alati järgi turvalisusnõudeid ja eeskirju.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
10
EESTI KEEL
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Suurem rakendatud jõud ei
kiirenda puurimist, kuid vähendab
tööriista sooritusvõimet ja lühendab selle
eluiga.
Õige käte asend (joon. A, G)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste ohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
käte asendit (nagu näidatud joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste ohu
vähendamiseks hoidke ALATI tööriistast
tugevalt kinni, et vältida selle äkilisi
liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on korpuse all
ja teine käsi põhikäepidemel (6).
Sisse- ja väljalülitamine (joonis D)
• Tööriista käivitamiseks vajutage kiiruslülitit (1).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• Vajadusel vajutage kestvaks töötamiseks
lukustusnuppu (2) ja vabastage lüliti.
Lukustusnupp töötab ainult täiskiirusel.
• Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise,
vajutage korraks lülitit ja vabastage see. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
HOOLDUS
See DEWALT elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Määrimine
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis osades
kasutatud materjale. Kasutage vaid
veega või pehme seebiga niisutatud
lappi. Ärge kunagi laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kunagi
kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid, peale
DEWALTi poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
11
EESTI KEEL
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALTi pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode
tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti
on a list DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов
на х. х.
об./мин.
Максимальный диаметр
сверления металл/
мягкая древесина
мм
Резьба шпинделя патрона UNF
Диаметр муфты патрона
мм
Макс. размер патрона
мм
Вес
без боковой рукоятки
кг
с боковой рукояткой
кг
LρA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность
измерения звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KWA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
DW217
230
5
675/675
DW221
230
5
701/701
DW226
230
5
701/701
DW236
230
5
701/701
DW246
230
5
701/701
DW248
230
5
701/701
0-4 000
0-2 500
0-1 200
0-850
0-600
0-600
8/20
1/2”x20
10
10/25
1/2”x20
43
10
10/30
1/2”x20
43
13
13/30
1/2”x20
43
13
13/35
1/2”x20
43
13
13/35
1/2”x20
43
13
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
84
85
84
85
86
84
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
91
93
93
93
92
93
3,7
3,0
4,0
4,5
3,0
3,1
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
4,6
4,8
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание без удара
ah =
м/с²
2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
≤ 2,5
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), 2006/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
14
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
РУССКИЙ ЯЗЫК
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
16
f)
g)
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
•
•
•
•
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во
все стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (7), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Электрическая дрель
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша электрическая дрель предназначена
для профессиональных работ по сверлению
и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дрели являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
18
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
(DW217/DW221/DW226/DW236/DW246)
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
4. Кнопка блокировки шпинделя (DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248)
5. Быстрозажимной патрон
6. Основная рукоятка
DW248 – Защита от внезапного останова
Данная функция специально разработана
для контроля над инструментом и поможет
удержать его в руках во время внезапного
останова двигателя. Внезапный останов может
случиться во время сверления в металле или
при использовании сверл крупного диаметра при
сверлении в древесине. В случае внезапного
останова двигатель будет включаться
и выключаться с регулярными интервалами.
Существует 3 предупреждающих сигнала:
− Контрольный сигнал: индикатор останова
будет загораться при каждом нажатии на
клавишу пускового выключателя (1). Все
электронные функции инструмента работают
исправно.
− Сигнал останова: если инструмент все еще
находится в режиме внезапного останова, все
электронные функции прекратят свою работу
и индикатор будет гореть непрерывно.
− Сигнал тревоги: постоянное мигание
индикатора указывает на выход из строя
электронной системы инструмента. Отнесите
инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При необходимости замены электрического
кабеля, ремонт устройства должен
производиться только официальными
сервисными агентами или квалифицированными
техническими специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. С)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем поменять
направление вращения, обязательно
дождитесь полной остановки
двигателя.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
Снятие зажимного патрона (Рис. E и F)
• Максимально раскройте зажимной патрон.
• Выньте стопорный винт (8), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
• Зажмите в патроне ключ-шестигранник
и ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Перед началом работ
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение насадок (Рис. А, В)
• Раскройте патрон, поворачивая муфту
в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Надежно затяните патрон, поворачивая муфту
в направлении по часовой стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 –
Блокировка шпинделя
Данные модели оснащены кнопкой блокировки
шпинделя (4).
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя, чтобы
заблокировать патрон во время установки или
извлечения сверла.
ВНИМАНИЕ: Никогда не нажимайте
кнопку блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
• Вставьте нужную насадку.
• Точкой отметьте место, в котором необходимо
высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных труб
и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
большую силу. Излишнее давление
на инструмент не ускорит процесс
сверления, но понизит эффективность
его работы и может сократить срок его
службы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте корпус инструмента,
другой рукой возьмитесь за основную рукоятку
(6).
Включение и выключение (Рис. D)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки пускового
выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя. Кнопка блокировки
работает только на полной скорости.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
20
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по мере
видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для
очистки неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201754 - 12-04-2013
21
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
DW217
TRELL / ДРЕЛЬ 5
©
24
DW221
TRELL / ДРЕЛЬ 5
©
25
DW248
TRELL / ДРЕЛЬ 4
©
26
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising