DW246 | DeWalt DW246 DRILL Type 5 instruction manual

371000-53 LV
DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
1
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
4
6
3
5
1
2
7
A
3
B
C
8
1
2
D
4
E
5
F
G
5
LATVIEŠU
PERFORĒTĀJS DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
DW217
230
5
675/675
0-4 000
DW221
230
5
701/701
0-2 500
DW226
230
5
701/701
0-1 200
DW236
230
5
701/701
0-850
DW246
230
5
701/701
0-600
DW248
230
5
701/701
0-600
8/20
1/2 collas
x 20
-
10/25
1/2 collas
x 20
43
10/30
1/2 collas
x 20
43
13/30
1/2 collas
x 20
43
13/35
1/2 collas
x 20
43
13/35
1/2 collas
x 20
43
10
10
13
13
13
13
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
dB(A)
84
85
84
85
86
84
dB(A)
dB(A)
3,0
91
3,0
93
3,0
93
3,0
93
3,0
92
3,0
93
dB(A)
3,7
3,0
4,0
4,5
3,0
3,1
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Spriegums
V
Veids
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/ mīkstā koksnē
mm
Spīļpatronas vārpstas
UNF
vītnes izmērs
Uzmavas diametrs
mm
Maksimālais spīļpatronas
dziļums
mm
Svars
bez sānu roktura
kg
ar sānu rokturi
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte K)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte K)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana metālā
ah,D =
m/s2
4,6
4,8
≤ 2,5
≤ 2,5
Neprecizitāte K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Skrūvēšana bez triecienrežīma
ah,D =
m/s2
2,5
≤ 2,5
2,5
≤ 2,5
Neprecizitāte K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
6
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
LATVIEŠU
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem vērā
arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts
vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos
var ievērojami samazināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji:
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīkls
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.),
2006/42/EK (no 2009. g. 29. dec.), 2006/95/EK,
EN 60745-1, EN60745-2-1, EN 60745-2-2.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja
to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
7
LATVIEŠU
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
8
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
norādījumi urbjmašīnām
•
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
•
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
•
Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
•
Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
•
Ekspluatācijas laikā uzgaļi un instruments
sakarst. Lai tiem varētu pieskarties, valkājiet
cimdus.
•
Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
9
LATVIEŠU
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
Datuma kods (7), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 perforators
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai
tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt
vai var gūt ievainojumus.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis perforators ir paredzēts profesionāliem urbšanas
un skrūvēšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie perforatori ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu.
Ja šo instrumentu ekspluatē nepieredzējuši
operatori, viņi ir jāuzrauga.
1 regulējama ātruma slēdzis
2 bloķēšanas poga (DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246)
3 turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
4 vārpstas bloķētājs (DW221/DW226/DW236/
DW246/DW248)
5 spīļpatrona bez atslēgas
6 galvenais rokturis
DW248: pretiestrēgšanas funkcija
Pretiestrēgšanas funkcija ir paredzēta tam, lai varētu
savaldīt perforatoru, kad tas ir iestrēdzis, un lai to
neizrautu no rokām. Tā var gadīties, urbjot tēraudā
vai ar liela diametra uzgaļiem urbjot koksnē.
10
Ja instruments ir iestrēdzis, dzinējs tiek ieslēgts un
izslēgts regulāros intervālos.
Trīs brīdinājuma signāli ir šādi:
− pārbaudes režīms: ikreiz, nospiežot slēdzi (1),
iestrēgšanas indikators vienu reizi iemirgojas.
Elektronika darbojas pareizi;
− aktivizācijas režīms: ja instruments ir joprojām
iestrēdzis, elektronika izslēdz instrumentu un
indikators deg nepārtraukti;
− brīdinājuma režīms: ja indikators nepārtraukti
mirgo, elektronika nedarbojas pareizi. Nogādājiet
šo instrumentu pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja ir jānomaina vads, tad šis remonts jāveic tikai
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
elektriķim.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs
ir 1,5 mm2. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet
vadu no tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Uzgaļa ievietošana un izņemšana (A., B. att.)
• Atveriet spīļpatronu, griežot uzmavu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un ievietojiet uzgaļa
kātu.
• Cieši pievelciet, griežot uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā.
LATVIEŠU
• Lai noņemtu uzgali, rīkojieties salikšanai pretējā
kārtībā.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 - Spindle
Lock
Šiem modeļiem ir vārpstas bloķēšanas poga (4).
• Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu, lai
nobloķētu vārpstu un varētu ievietot vai izņemt
uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Darba laikā nedrīkst
nospiest vārpstas bloķēšanas pogu.
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (C. att.)
• Lai izvēlētu turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju,
lietojiet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (3) (sk.
bultiņu uz instrumenta).
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas virziena
maiņas obligāti jānogaida, līdz dzinējs ir
pilnībā pārstājis darboties.
Spīļpatronas noņemšana (E., F. att.)
• Atveriet spīļpatronas spīles līdz galam.
• Ievietojiet spīļpatronā skrūvgriezi un izskrūvējiet
spīļpatronas sprostskrūvi (8), griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
• Iestipriniet spīļpatronā sešstūru atslēgu un ar
āmuru pa to uzsitiet, kā norādīts.
Pirms ekspluatācijas
• Ievietojiet piemērotu uzgali.
• Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas
un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota.
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Pārmērīgs spiediens
nepalielina urbšanas ātrumu, bet gan
samazina instrumenta veiktspēju un var
saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
Pareizs rokas novietojums (A.,
G. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet roku
pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet
ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai
reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
zem korpusa, bet otru — uz galvenā roktura (6).
Ieslēgšana un izslēgšana (D. att.)
• Lai darbinātu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (1). Spiežot spēcīgāk uz
regulējamā ātruma slēdža, instrumenta ātrums ir
lielāks, un otrādi.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet slēdzi. Bloķēšanas poga darbojas tikai maksimālā ātrumā.
• Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdzi un tad to atlaidiet.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir jāizslēdz.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
11
LATVIEŠU
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
12
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu
savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti
jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu
kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu
vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов
на х. х.
об./мин.
Максимальный диаметр
сверления металл/
мягкая древесина
мм
Резьба шпинделя патрона UNF
Диаметр муфты патрона
мм
Макс. размер патрона
мм
Вес
без боковой рукоятки
кг
с боковой рукояткой
кг
дБ(А)
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность
измерения звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KWA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
DW217
230
5
675/675
DW221
230
5
701/701
DW226
230
5
701/701
DW236
230
5
701/701
DW246
230
5
701/701
DW248
230
5
701/701
0-4 000
0-2 500
0-1 200
0-850
0-600
0-600
8/20
1/2”x20
10
10/25
1/2”x20
43
10
10/30
1/2”x20
43
13
13/30
1/2”x20
43
13
13/35
1/2”x20
43
13
13/35
1/2”x20
43
13
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
84
85
84
85
86
84
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
91
93
93
93
92
93
3,7
3,0
4,0
4,5
3,0
3,1
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
4,6
4,8
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание без удара
ah =
м/с²
2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
≤ 2,5
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), 2006/95/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
14
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
РУССКИЙ ЯЗЫК
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
16
f)
g)
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
•
•
•
•
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во
все стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (7), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Электрическая дрель
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша электрическая дрель предназначена
для профессиональных работ по сверлению
и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дрели являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
18
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
(DW217/DW221/DW226/DW236/DW246)
3. Переключатель направления вращения
(реверса)
4. Кнопка блокировки шпинделя (DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248)
5. Быстрозажимной патрон
6. Основная рукоятка
DW248 – Защита от внезапного останова
Данная функция специально разработана
для контроля над инструментом и поможет
удержать его в руках во время внезапного
останова двигателя. Внезапный останов может
случиться во время сверления в металле или
при использовании сверл крупного диаметра при
сверлении в древесине. В случае внезапного
останова двигатель будет включаться
и выключаться с регулярными интервалами.
Существует 3 предупреждающих сигнала:
− Контрольный сигнал: индикатор останова
будет загораться при каждом нажатии на
клавишу пускового выключателя (1). Все
электронные функции инструмента работают
исправно.
− Сигнал останова: если инструмент все еще
находится в режиме внезапного останова, все
электронные функции прекратят свою работу
и индикатор будет гореть непрерывно.
− Сигнал тревоги: постоянное мигание
индикатора указывает на выход из строя
электронной системы инструмента. Отнесите
инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При необходимости замены электрического
кабеля, ремонт устройства должен
производиться только официальными
сервисными агентами или квалифицированными
техническими специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. С)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (3) (см.
стрелки на корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем поменять
направление вращения, обязательно
дождитесь полной остановки
двигателя.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
Снятие зажимного патрона (Рис. E и F)
• Максимально раскройте зажимной патрон.
• Выньте стопорный винт (8), находящийся
в патроне, открутив его по часовой стрелке
с помощью отвертки.
• Зажмите в патроне ключ-шестигранник
и ударьте по нему молотком, как показано на
рисунке.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Перед началом работ
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение насадок (Рис. А, В)
• Раскройте патрон, поворачивая муфту
в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Надежно затяните патрон, поворачивая муфту
в направлении по часовой стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 –
Блокировка шпинделя
Данные модели оснащены кнопкой блокировки
шпинделя (4).
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя, чтобы
заблокировать патрон во время установки или
извлечения сверла.
ВНИМАНИЕ: Никогда не нажимайте
кнопку блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
• Вставьте нужную насадку.
• Точкой отметьте место, в котором необходимо
высверлить отверстие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных труб
и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
большую силу. Излишнее давление
на инструмент не ускорит процесс
сверления, но понизит эффективность
его работы и может сократить срок его
службы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте корпус инструмента,
другой рукой возьмитесь за основную рукоятку
(6).
Включение и выключение (Рис. D)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки пускового
выключателя (2) и отпустите клавишу
пускового выключателя. Кнопка блокировки
работает только на полной скорости.
• Для выключения непрерывного режима
работы инструмента кратко нажмите
и отпустите клавишу пускового выключателя.
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
20
изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по мере
видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для
очистки неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную в воде
с мягким мылом. Не допускайте
попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201756 - 12-04-2013
21
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
DW217
URBIS / ДРЕЛЬ 5
©
24
DW221
URBIS / ДРЕЛЬ 5
©
25
DW248
URBIS / ДРЕЛЬ 4
©
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising