DE7400 | DeWalt DE7400 LEG STAND instruction manual

370000 - 26 LT
DE7400
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
11
1 pav. / Рисунок 1
2 pav. / Рисунок 2
3
3 pav. / Рисунок 3
4
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. / Рисунок 5
6 pav. / Рисунок 6
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
9 pav. / Рисунок 9
10 pav. / Рисунок 10
11 pav. / Рисунок 11
12 pav. / Рисунок 12
13 pav. / Рисунок 13
5
LIETUVIŲ
DIDELIO GALINGUMO PASUKAMO PJŪKLO
STOVAS DE7400
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Ilgis
Aukštis
Maks. darbinė apkrova
Svoris
mm
mm
kg
kg
DE7400
910
830
68
15,5
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigsis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis mirtimi
arba sunkiu sužeidimu.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis nesunkiu arba
vidutiniu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis turtui
padaryta žala.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Žymi gaisro pavojų.
Atitikimo deklaracija
08
DE7400
„DEWALT“ bendrovė pareiškia, kad techninių
duomenų skyriuje aprašytas gaminys buvo
sukurtas laikantis toliau nurodytų galiojančių
techninių sąlygų:
6
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo bei gaminių vystymo padalinio
direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2008.08.04
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą,
perskaitykite pasukamo pjūklo
naudojimo instrukciją. Nesilaikant
šių įspėjimų, galima susižeisti arba
smarkiai sugadinti pasukamą pjūklą
ir šį stovą. Techniškai aptarnaudami
įrankius naudokite tik originalias
keičiamąsias dalis.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS DĖL SAUGOS ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės,
taikytinos naudojant
pasukamo pjūklo priedus
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti:
• Prieš pradėdami naudoti pjovimo
stakles, patikrinkite, kad visi stovo
veržikliai būtų saugiai priveržti ir visi
stovo mechanizmai būtų sumontuoti
tinkama tvarka.
• NEVIRŠYKITE svorio, kurį gali
atlaikyti šis stovas. Pasukamo pjūklo
stovas DE7400 skirtas saugiai
išlaikyti 68 kg (150 svar.) darbo
aplinkoje. Nelipkite, nesėdėkite
ir nestovėkite ant stovo, nes tai
nesaugu.
• Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės
montavimo instrukcija. Saugiai
LIETUVIŲ
priveržkite įrankį prie pjūklo
montavimo rėmo, kaip nurodyta.
c. Ratukai
d. Pjūklo montavimo kronšteinas
• NEMODIFIKUOKITE ir nenaudokite
stovo darbams ne pagal numatytąją
patirtį.
e. Kronšteino atlaisvinimo svirtys
• NENAUDOKITE stovo ant nelygių
paviršių. NENAUDOKITE stovo su
sudėtomis kojomis ir stovo, pastatyto
ant žemės. Stovas skirtas naudoti ant
lygaus, nejudamo paviršiaus.
g. Fiksavimo kaiščiai
Pakuotės sudėtis
f. Kojų atlaisvinimo svirtys
h. Kojos
i. Sijos
j. Stabdiklio spaustukas
k. Rankena
l. Rankenos fiksatorius
Pakuotėje yra:
m. Guminiai amortizatoriai
Stovas, 1 vnt.
n. Paspyris
Laikiklio galvutės varžtai, 2 vnt.
o. Vamzdžių kaiščiai
Montavimo kronšteinai, 2 vnt.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
M8 fiksavimo veržlės, 4 vnt.
Šis pasukamo pjūklo stovas skirtas naudoti tik su
pjovimo staklėmis DEWALT DW744 ir DW745.
Jeigu kiltų kokių nors problemų dėl sutapdinimo
ar montavimo, pasikonsultuokite su įgaliotuoju
DEWALT techninės priežiūros atstovu.
Ratukai, 2 vnt.
Galinė ašis, 1 vnt.
Guminiai amortizatoriai, 2 vnt.
M4 varžtai, 2 vnt.
Poveržlės, 4 vnt.
M4 fiksavimo veržlės, 2 vnt.
Paspyrio mechanizmas, 1 vnt.
Vamzdžių kaiščiai, 2 vnt.
M6 varžtai (4)
M4 šešiakampis veržliaraktis
Pjūklo montavimo įranga:
Varžtais su šešiakampėmis galvutėmis, 4 vnt.
Poveržlės, 8 vnt.
Veržlės, 4 vnt.
Fiksavimo poveržlės, 4 vnt.
Naudojimo instrukcija, 1 vnt.
•
Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
•
Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1A, 1B pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
priedo arba kokios nors jo dalies.
Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
PASTABA: 1B pav. parodytas stovo DE7400
priekis.
a. Ašis
b. Kojų atramos
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
NELEISKTIE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
MONTAVIMAS
Ratukų ir ašies montavimas
(1, 2 pav.)
1. Prijunkite ašį (a) prie kojų atramos (b),
sulygiuodami iš anksto išgręžtas skyles. Ilgoji
ašies dalis turi būti stovo gale, kaip parodyta.
Priveržkite ašį prie kojų atramos dviem
pateiktais laikiklio varžtais, poveržlėmis ir
fiksavimo veržlėmis.
2. Užmaukite ratukus (c) ant ašies ir priveržkite
juos poveržlėmis bei fiksavimo veržlėmis, kaip
parodyta. Saugiai priveržkite ratukų ir ašies
veržles.
Paspyrio montavimas
(3–5 pav.)
Įkiškite vamzdžių kaiščius (o) į paspyrio galus (n).
Vamzdžio kaiščiuose padaryti grioveliai turėtų būti
nukreipti žemyn. Prieš įkišant vamzdžio kaiščius,
vamzdžio kaiščiuose esančios angos (p) turi būti
sutapdintos su paspyrio vamzdyje esančiomis
angomis (q).
Įkiškite paspyrį (n) pro kojų atramos (b), esančio
stovo ratų ašies pusėje, angas. Pakėlus stovą,
7
LIETUVIŲ
paspyris turi būti nukreiptas į viršų. Pritvirtinkite
paspyrį prie sijų (i) with pateiktais keturiais M6
varžtais.
atlaisvinimmo svirtys (e) turi būti išdėstytos
stovo gale, kaip parodyta.
Šešiakampį veržliaraktį galima laikyti vamzdžių
kaiščio gale kaip parodyta paveikslėlyje, kad jį
galima būtų panaudoti vėliau.
4. Išmatuokite atstumą tarp sukamojo disko
montavimo skylių. Antrąjį montavimo
kronšteiną dėkite ant sijos šiuo atstumu nuo
pirmojo montavimo kronšteimo.
Guminių amortizatorių
uždėjimas (6 pav.)
5. Sulygiuokite pjūklo pagrinde esančias skyles
su pjūklo montavimo kronšteinuose (d)
esančiomis angomis.
Pritvirtinkite du guminius amortizatorius (m) prie
rankenos šoninės kojos atramos, kaip parodyta;
naudokite pateiktus varžtus ir fiksavimo veržles.
6. Įkiškite šešiakampius varžtus su plokščiomis
poveržlėmis į keturias pjūklo pagrinde ir
montavimo kronšteinuose esančias skyles.
Pritvirtinkite kiekvieną vietą pateikta plokščiąja
poveržle, fiksavimo poveržle ir varžtu.
Pasukamo pjūklo kronšteino
montavimas (7–10 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš montuodami
pjovimo stakles ant stovo, išjunkite
įrenginį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą,
perskaitykite pasukamo pjūklo
naudojimo instrukciją. Nesilaikant
šių įspėjimų, galima susižeisti arba
smarkiai sugadinti pasukamą pjūklą ir
šį stovą.
ĮSPĖJIMAS: pjūklo montavimo
kronšteinuose, pateiktuose su šiuo
stovu, yra įrengti svirtiniai stabdikliai.
Norėdami sumažinti pavojų susižeisti,
NEKEISKITE montavimo kronšteinų
svirtinių stabdiklių.
1. Nuspauskite kojų atlaisvinimo svirtis (f) ir
nulenkite kojas (g). Sukite kojas, kol fiksavimo
kaištis (g) užsifiksuos stabdiklis (r).
2. Pastatykite stovą stačią. Stovas turi stovėti
stabiliai ir nejudėti.
ĮSPĖJIMAS: patikrinkite, ar fiksavimo
kaiščiai tinkamai užfiksuoti ir kojos
tvirtai stovi.
SVARBU: Montavimo kronšteinai PRIVALO būti
pritvirtinti rodyklėmis į stovo priekį kaip parodyta
1B pav.
3. Stabdiklio spaustukas (j) neleidžia pjūklui
pasislinkti į kairę ar dešinę pjovimo ir
gabenimo metu. Sumontuokite montavimo
kronšteinus ant sijos, kaip parodyta, įkišdami
gaubtą priekinę montavimo kronšteino
briauną į apvalų priekinį sijos kraštą. Vienas
iš kronšteinų turi būti sujungtas su stabdiklio
spaustuku (j). Montavimo kronšteino
8
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, pjūklas būtinai turi
būti pritvirtintas prie stovo.
ĮSPĖJIMAS: Sukamasis pjūklas
turi būti pritvirtintas prie stovo taip,
kad keturis kampus galima būtų
prisukti varžtais prie montavimo
kronšteinų. Jeigu pjūklas yra tinkamai
sumontuotas, uždėjus pjūklą ant stovo,
montavimo kronšteinai yra statmeni
stovo strypui.
Kilus klausimų ar prireikus paaiškinti pirmiau
pateiktus nurodymus, pasikonsultuokite su
įgaliotuoju DEWALT meistru.
Pjūklo nuėmimas nuo stovo
(11, 12 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš nuimdami
pjovimo stakles nuo stovo, išjunkite
įrenginį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
Pjūklo montavimo kronšteinuose, pateiktuose su
stovu DE7400, įrengtos guminės kojelės, kurios
gali prilaikyti pjūklą darbinėje padėtyje, kaip pjūklas
naudojamas be stovo.
PJŪKLO NUĖMIMAS, KAI JĮ REIKIA PERNEŠTI
Į KITĄ VIETĄ, ARBA NAUDOTI BE STOVO
1. Pjūklo šonuose rasite atlaisvinimo svirtis (e).
2. Truputį atkelkite jas nuo sijos ir pakreipkite
pjūklą link savęs, kad galėtumėte jį nešti.
PJŪKLO UŽDĖJIMAS IR JO MONTAVIMO
KRONŠTEINO SUMONTAVIMAS ANT STOVO
1. Suimkite pjovimo staklių stalą, kaip parodyta,
atsisukę į pjūklo priekį.
2. Nustatykite kairįjį montavimo kronšteiną ant
stabdiklio spaustuko.
LIETUVIŲ
3. Abejas įgaubtų priekinių montavimo kronšteinų
briaunas sumontavus ant sijos priekinio
apvalaus krašto, pasukite pjūklą atgal ir
žemyn, kad atlaisvinimo svirtys (e) užsifiksuotų
ant galinės sijos. Atsargiai pajudinkite pjūklą,
kad įsitikintumėte, jog montavimo kronšteinai
yra užfiksuoti ant sijų.
4. Jei rankena (k) yra pailginta, nuleiskite
rankenos stabdiklį (l) žemyn, kad rankena
atsilaisvintų, tuomet patraukite rankeną į
saugojimo arba pjūklo naudojimo padėtį.
DEWALT DW745 PJOVIMO STAKLIŲ
MONTAVIMO KRONŠTEINŲ PRITVIRTINIMAS
1. Išsukite priekinių kojelių varžtus ir ištraukite
priekines gumines kojeles iš pjovimo staklių
DW745.
2. Ištraukite galines kojeles iš pjūklo galinio rėmo
strypo.
atsilaisvintų, tuomet įkiškite rankeną, kad ji
būtų saugojimo padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NENAUDOKITE ant
stovo sumontuotų pjovimo staklių, kai
stovo kojos yra sudėtos ir stovas yra
padėtas ant žemės.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NEBANDYKITE
laikyti stovo (su sumontuotu pjūklu ar
be jo) vertikalioje padėtyje.
Gali būti prarasta kontrolė.
Stovo pakėlimas iš sudėjimo
padėties
Nuvežkite stovą į darbo vietą. Įsitikinkite, kad darbo
vieta yra lygi ir stabili, tik tuomet statykite stovą su
pjūklu.
3. Padėkite šias sudedamąsias dalis, kad
galėtumėte jas panaudoti vėliau.
1. Pakreipkite stovą, kad pjūklas stovėtų būtų
45 laipsnių kampu.
4. Įkiškite varžtus su šešiakampėmis galvutėmis
ir suontuotomis plokščiomis poveržlėmis į
visas keturias rėmo strypų skyles ten, iš kur
prieš tai ištraukėte priekines ir galines kojeles.
Pritvirtinkite kiekvieną vietą pateikta plokščiąja
poveržle, fiksavimo poveržle ir varžtu.
2. Po vieną nuspauskite kojų atlaisvinimo
svirtis, kad atsilaisvintų stabdiklio kaiščiai, ir
traukite kojas į priekį tol, kol stabdiklio kaiščiai
užsifiksuos stabdiklyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NIEKADA
nenaudokite pjovimo staklių, kai
jų rankena yra pailginta. Pailginta
rankena sukuria nesaugią darbo vietą.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, nekabinkite ant
rankenos jokių daiktų. Veikiamas jėgų
žemyn, stovas gali apvirsti.
Ant stovo sumontuoto pjūklo
gabenimas (13 pav.)
STOVO SUDĖJIMAS GABENIMUI
1. Vieną ranką dėkite po kojos atrama (b) ir
truputį pakelkite koją (h) nuo žemės.
2. Kita ranka nuspauskite kojos atlaisvinimo
svirtį (f), tuomet pastumkite koją po stovo sija.
Tą patį pakartokite su antrąja stovo koja ir
nuleiskite stovą ant ratukų.
3. Tą patį padarykite ir kitame stovo gale.
4. Ištraukite pailginamą rankeną (k) iš stovo
šono. Rankenos svirtis su spyruokle (l)
užfiksuos rankeną tinkamoje ant stovo
sumontuoto pjūklo gabenimui padėtyje.
Nuleiskite rankenos stabdiklį, kad rankena
ĮSPĖJIMAS: patikrinkite, ar fiksavimo
kaiščiai tinkamai užfiksuoti ir kojos
tvirtai stovi.
3. Pastatykite stovą ant kojų.
4. Nuspauskite rankenos stabdiklį (l), kad
rankena atsilaisvintų. Prieš pradėdami
darbą, įkiškite rankeną (k) į kojų atramą (b)
saugojimui.
5. Nueikite į priešingą stovo pusę ir suimkite
pjūklą po galine ašimi. Pakelkite pjūklą ir
stovą.
6. Kiškite ranką po stovu ir po vieną paspauskite
kojų atlaisvinimo svirtis, kad atsilaisvintų
stabdiklio kaiščiai. Ištraukite likusias dvi kojas.
patikrinkite, ar fiksavimo kaiščiai tinkamai
užfiksuoti ir kojos tvirtai stovi. Pastatykite stovą
ant žemės.
Techninė priežiūra
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš nuimdami
pjovimo stakles nuo stovo, išjunkite
įrenginį ir ištraukite kištuką iš
9
LIETUVIŲ
maitinimo šaltinio. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: kadangi kiti nei
„DEWALT“ priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sunkaus susižeidimo pavojų,
stovą statykite ant lygaus, stabilaus
paviršiaus.
NESUDARYKITE nestabilių sąlygų.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
РОЛИКОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ
ПИЛЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ DE7400
Поздравляем Вас!
Декларация соответствия
Вы выбрали устройство фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Длина
Высота
Максимальная рабочая
нагрузка
Вес
мм
мм
DE7400
910
830
кг
кг
68
15,5
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово
означает потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
08
DE7400
DEWALT заявляет, что данный продукт,
обозначенный в разделе «Технические
характеристики», разработан в полном
соответствии с существующими техническими
нормами.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.08.08
ВНИМАНИЕ: В целях безопасности,
перед использованием любых
дополнительных приспособлений
прочтите руководство по
эксплуатации настольной
пилы. Несоблюдение правил
по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению настольной пилы
и дополнительного приспособления.
При техническом обслуживании
данного приспособления
используйте только идентичные
запасные части.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Огнеопасность!
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие инструкции по
технике безопасности
при использовании
дополнительных
принадлежностей для
настольных пил
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы:
• Перед использованием
настольной пилы убедитесь,
что все крепежные элементы
стола надежно затянуты и все
механизмы находятся в хорошем
рабочем состоянии.
• НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальный
рабочий вес, предусмотренный
для данного роликового
стола. Стол для настольной
пилы DE7400 разработан для
безопасного поддержания веса
не более 68 кг в рабочей зоне.
Взбираться, сидеть или стоять
на столе опасно!
4 Шайбы
2 Стопорные гайки М4
1 Комплект откидной подставки
2 Заглушки для трубы
4 Винта М6
1 Шестигранный гаечный ключ М4
Арматура для крепления пилы:
4 Болта с шестигранными головками
8 Шайб
4 Гайки
4 Стопорные шайбы
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1A, 1B)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте дополнительную
принадлежность или какую-либо
ее часть. Это может привести
к получению травмы или
повреждению инструмента.
• Точно следуйте инструкциям по
монтажу. Надежно закрепляйте
пилу на монтажных кронштейнах,
как описано в инструкции.
• НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ и не
используйте стол для выполнения
работ, для которых он не
предназначен.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол
на неровных поверхностях.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол
с подвернутыми ножками и не
устанавливайте его на земле.
Данный стол разработан
для использования на ровной
устойчивой поверхности.
Комплект поставки
В упаковку входят:
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке 1В принадлежность
DE7400 изображена спереди.
a. Ось
b. Опоры для ножек
c. Колеса
d. Монтажный кронштейн для пилы
e. Рычаги фиксации кронштейнов
f. Рычаги фиксации ножек
g. Стопорные штифты
h. Ножки
i. Перекладины
1 Стол
j. Зажим фиксатора
2 Болта
k. Рукоятка
2 Монтажных кронштейна
l Фиксатор рукоятки
4 Стопорные гайки М8
m. Резиновые амортизаторы
2 Колеса
n. Откидная подставка
1 Задняя ось
o. Заглушки для трубы
2 Резиновых амортизатора
2 Винта М4
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Данный роликовый стол разработан для
использования только с настольными пилами
DEWALT DW744 и DW745. Если возникнут
трудности при выравнивании или монтаже,
обратитесь в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление
во влажных условиях или при наличии
в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
СБОРКА
Установка колес и оси
(Рис. 1, 2)
1 Установите на опору для ножек (b) ось (а),
совместив предварительно просверленные
отверстия. Убедитесь, что длинный конец
оси расположен в задней части стола, как
показано на рисунке. Закрепите ось на
опоре для ножек, используя 2 болта, шайбы
и стопорные гайки, входящие в комплект
поставки.
2. Поместите на ось колеса (с) и закрепите
их шайбами и стопорными гайками, как
показано на рисунке. Крепко затяните гайки
колес и оси.
Установка откидной
подставки (Рис. 3-5)
Вставьте заглушки (о) в трубы откидной
подставки (n). Бороздки на заглушках должны
быть расположены лицом вниз, как показано
на рисунке. Прежде чем вставлять заглушки,
убедитесь, что отверстия (р) на заглушках
совмещаются с отверстиями (q) на трубах
откидной подставки.
Вставьте откидную подставку (n) через
отверстия в опоре для ножек (b) со стороны
расположения оси и колес. Убедитесь, что при
установке роликового стола в вертикальное
положение, откидная подставка направлена
вверх. Закрепите откидную подставку на
перекладинах (j) при помощи 4-х винтов М6,
входящих в комплект поставки.
Шестигранный гаечный ключ можно хранить
в торце заглушки, как показано на рисунке, для
последующего использования.
Установка резиновых
амортизаторов (Рис. 6)
На опору для ножек со стороны рукоятки
установите 2 резиновых амортизатора (m),
как показано на рисунке, используя винты
и стопорные гайки, входящие в комплект
поставки.
Монтаж кронштейна для
настольной пилы (Рис. 7-10)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
установкой настольной пилы
на роликовый стол выключайте
инструмент и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: В целях безопасности,
перед использованием
инструмента прочтите и изучите
руководство по эксплуатации
настольной пилы. Несоблюдение
правил по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению настольной
пилы и дополнительного
приспособления.
ВНИМАНИЕ: Монтажные
кронштейны, входящие в комплект
поставки данного роликового
стола, оборудованы рычагами
фиксации. Чтобы снизить риск
получения травмы, НИКОГДА не
видоизменяйте рычаги фиксации
монтажных кронштейнов.
1. Откиньте ножки (h), нажав на рычаги
фиксации ножек (f). Поворачивайте ножки,
пока стопорный штифт (g) не войдет в свое
отверстие (r).
2. Поверните роликовый стол в вертикальное
положение. Роликовый стол должен быть
установлен на устойчивой поверхности и не
наклоняться.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
стопорные штифты вошли
в отверстия, а ножки надежно
закреплены на месте.
ВАЖНО: Монтажные кронштейны ДОЛЖНЫ
устанавливаться со стрелками, направленными
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
на переднюю часть роликового стола, как
показано на рисунке 1В.
3. Зажим фиксатора (j) предотвращает
смещение пилы влево или вправо при
выполнении операций по резке и во время
транспортировки. Установите монтажные
кронштейны на перекладине, как
показано на рисунке, совместив передний
вогнутый язычок каждого монтажного
кронштейна с передним округлым краем
перекладины. Один из кронштейнов должен
фиксироваться зажимом фиксатора (j).
Рычаги фиксации монтажных кронштейнов
(е) должны располагаться в задней части
роликового стола, как показано на рисунке.
4. Измерьте расстояние между
монтажными отверстиями настольной
пилы. Расположите второй монтажный
кронштейн на перекладине именно на
таком расстоянии от первого монтажного
кронштейна.
5. Совместите отверстия в основании
настольной пилы с отверстиями
в монтажных кронштейнах (d).
6. В каждое из четырех отверстий
в основании настольной пилы и монтажных
кронштейнов вставьте болт с шестигранной
головкой с установленной плоской шайбой.
Каждый болт закрепите при помощи
плоской шайбы, стопорной шайбы и гайки,
входящих в комплект поставки.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы
убедитесь, что настольная
пила полностью закреплена на
роликовом столе.
ВНИМАНИЕ: Настольная пила
должна быть расположена
на монтажной поверхности
роликового стола таким образом,
чтобы все 4 угла пилы можно было
закрепить болтами на монтажных
кронштейнах. При правильной
установке пилы монтажные
кронштейны могут располагаться
перпендикулярно роликовому столу.
Дополнительную информацию и разъяснения
инструкций Вы можете получить
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Снятие настольной пилы
с роликового стола
(Рис. 11, 12)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
снятием настольной пилы
с роликового стола выключайте
инструмент и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Монтажные кронштейны, включенные
в поставку роликового стола DE7400,
оборудованы резиновыми ножками, которые
могут поддерживать пилу в рабочей зоне во
время резания без использования стола.
СНЯТИЕ ПИЛЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИЛИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ СТОЛА
1. Захватите обеими руками рычаги фиксации
(е), расположенные по обе стороны пилы.
2. Поднимите рычаги, отпуская перекладину,
и наклоните пилу к себе для переноски.
ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ПИЛЫ И
МОНТАЖНЫХ КРОНШТЕЙНОВ НА СТОЛ
1. Удерживайте стол настольной пилы,
как показано на рисунке, повернув пилу
лицевой стороной к себе.
2. Расположите левый монтажный кронштейн
поверх зажима фиксатора.
3. Когда передние вогнутые язычки обоих
кронштейнов совместятся с передним
округлым краем перекладины, разверните
пилу назад и вниз, позволяя рычагам
фиксации (е) защелкнуться на месте на
задней перекладине. Слегка покачайте
пилу из стороны в сторону, проверяя, что
монтажные кронштейны зафиксированы на
перекладинах.
4. Если рукоятка (k) вытянута, нажмите на
фиксатор рукоятки (l), освобождая рукоятку,
и вдвиньте рукоятку внутрь для хранения
или при использовании пилы.
УСТАНОВКА НАСТОЛЬНОЙ ПИЛЫ DEWALT
DW745 НА МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
1. Снимите с настольной пилы DW745 болты
передней ножки и переднюю резиновую
ножку.
2. Снимите заднюю ножку с задней рамной
стойки пилы.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Сохраните данные детали для
последующего использования.
4. В каждое из четырех отверстий в рамных
стойках, из которых были извлечены
установленные ранее передняя и задняя
ножка, вставьте болт с шестигранной
головкой с установленной плоской шайбой.
Каждый болт закрепите при помощи
плоской шайбы, стопорной шайбы и гайки,
входящих в комплект поставки.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения травмы, НИКОГДА
не управляйте инструментом
с вытянутой рукояткой.
Вытянутая рукоятка снижает
безопасность в рабочей зоне.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, не вешайте
на рукоятку посторонние
предметы. При оказании силового
воздействия, направленного вниз,
стол может перевернуться.
Транспортировка пилы,
установленной на столе
(Рис. 13)
СДВИГАНИЕ СТОЛА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
1. Поместите одну руку под опорой для ножек
(b) и захватите ножки (h) почти у самого
пола.
2. Другой рукой нажмите на рычаг фиксации
ножек (f), затем сложите ножку под
перекладину стола. Повторите процедуру
со второй ножкой стола и оставьте стол на
одних колесах.
3. Повторите с другим концом стола.
4. Вытяните выдвижную рукоятку (k) с боковой
стороны стола. Подпружиненный фиксатор
(l) зафиксирует рукоятку в положении,
пригодном для транспортировки пилы,
помещенной на роликовый стол. Нажмите
на фиксатор рукоятки, освобождая рукоятку,
и вдвиньте рукоятку внутрь для хранения.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения телесной травмы, НЕ
РАБОТАЙТЕ пилой, установленной
на стол, ножки которого сложены
и который установлен прямо на
полу.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения телесной травмы,
НЕ УБИРАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ
стол - с установленной пилой
или без установленной пилы
– в вертикальном положении.
Это может привести к потере
контроля над принадлежностью.
Раздвигание стола
Подкатите стол к рабочей зоне. Перед началом
регулировки пилы и стола, убедитесь, что
рабочая поверхность плоская и устойчивая.
1. Наклоните стол, пока пила не окажется под
углом 45°.
2. Одновременно нажмите на оба рычага
фиксации ножек, освобождая стопорные
штифты, и вытяните передние ножки
наружу, пока каждый из стопорных штифтов
не войдет в свое отверстие.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
стопорные штифты вошли
в отверстия, а ножки надежно
закреплены на месте.
3. Поставьте стол на ножки.
4. Для разблокировки рукоятки нажмите на
фиксатор рукоятки (l). Вдвиньте рукоятку (k)
в опору для ножек (b), чтобы начать работу
пилой.
5. Пройдите к противоположной стороне стола
и возьмитесь за пилу под задней осью.
Поднимите пилу и стол.
6. Протяните руку под столом и нажмите
одновременно на оба рычага фиксации
ножек, освобождая стопорные штифты из
отверстий. Вытяните наружу оставшиеся 2
ножки. Убедитесь, что стопорные штифты
вошли в отверстия, а ножки надежно
закреплены на месте. Поставьте стол на
землю.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваше приспособление DEWALT рассчитано на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность приспособления
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
снятием настольной пилы
с роликового стола выключайте
инструмент и отсоединяйте
его от электросети.
Непреднамеренный запуск
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента может привести
к получению травмы.
Дополнительные
принадлежности
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Чтобы
снизить риск получения тяжелой
травмы, помещайте стол на
плоской устойчивой поверхности.
ИЗБЕГАЙТЕ условий неустойчивой
работы.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
16
zst002015299 - 14-03-2013
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
DE7400
СТОЛ 1
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising