DE7400 | DeWalt DE7400 LEG STAND instruction manual

599333-71 SK
DE7400
Obrázok 1
Obrázok 2
2
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
3
Obrázok 8
Obrázok 9
Obrázok 10
Obrázok 11
Obrázok 12
Obrázok 13
4
MOBILNÝ STOJAN PRE STOLOVÚ PÍLU
DE7400
Blahoželáme Vám!
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Zvolili ste si náradie značky D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
08
DE7400
Spoločnosť D EWALT prehlasuje, že tento výrobok, ktorý je popisovaný v technických údajoch, bol vyrobený tak, aby spĺňal požiadavky
platných technických predpisov.
Technické údaje
DE7400
Dĺžka
Výška
Maximálna nosnosť
Hmotnosť
mm
mm
kg
kg
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
910
830
68
15,5
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu prípade, že sa tomu
nezabráni.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škôd
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a výrobu produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
4. 8. 2008
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím akéhokoľvek
príslušenstva prečítajte návod na obsluhu stolovej píly. Ak sa nesplní táto
požiadavka, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu stolovej
píly a jej príslušenstva. Pri opravách
tohto náradia používajte iba zhodné
náhradné diely.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Základné bezpečnostné pokyny
pre príslušenstvo stolových píl
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika úrazu:
• Pred začatím práce so stolovou
pílou zaistite, aby boli všetky
montážne prvky stojanu riadne
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
5
•
•
•
•
Popis (obr. 1A, 1B)
pritiahnuté a aby boli všetky
mechanizmy stojanu v dobrom
stave.
NEPREKR AČUJTE maximálnu nosnosť stojanu. Stojan pre
stolovú pílu DE7400 je vyrobený
tak, aby v pracovnom prostredí
bezpečne udržal hmotnosť 68 kg.
Šplhanie, sedenie alebo státie na
stojane je nebezpečné.
Starostlivo dodržujte montážne
pokyny. Pripevnite pílu bezpečne
ku všetkým montážnym konzolám
podľa uvedených pokynov.
NEROBTE úpravy na stojane a nepoužívajte stojan na také účely, na
ktoré nie je určený.
NEPOUŽÍVAJTE stojan na nerovnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE
stojan, ak sú sklopené jeho nohy
a ak stojí priamo na zemi. Stojan
je určený na použitie na rovnom
a stabilnom povrchu.
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto príslušenstva alebo
akejkoľvek jeho časti.Mohlo by dôjsť
k úrazu alebo k poškodeniu náradia.
POZNÁMKA: Obrázok 1B zobrazuje prednú
časť stojanu DE7400.
a. Os
b. Podpera opornej nohy
c. Kolieska
d. Montážna konzola píly
e. Uvoľňovacie páky konzol
f. Uvoľňovacie páky oporných nôh
g. Poistné kolíky
h. Oporné nohy
i. Nosníky
j. Polohovacia svorka
k. Rukoväť
l. Poistka rukoväte
m. Gumené dorazy
n. Sklápací stojan
o. Zátky
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Tento mobilný stojan pre stolovú pílu je určený
iba na použitie so stolovými pílami D EWALT
DW744 a DW745. Ak máte akékoľvek problémy so zarovnaním alebo montážou, spojte sa
prosím so zástupcom autorizovaného servisu
D EWALT.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 stojan
2 skrutky podvozku
2 montážne konzoly
4 poistné matice M8
2 kolieska
1 zadnú os
2 gumené dorazy
2 skrutky M4
4 podložky
2 poistné matice M4
1 zostavu sklápacieho stojanu
2 zátky
4 skrutky M6
1 šesťhranný kľúč
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu.Ak používa toto náradie neskúsená osoba, je nutná prítomnosť dozoru.
Nastavenie
Montážne prvky pre pílu:
4 skrutky so šesťhrannou hlavou
8 podložiek
4 matice
4 poistné podložky
1 návod na obsluhu
•
•
Pripevnenie koliesok a osi
(obr. 1, 2)
1. Po zarovnaní predvŕtaných otvorov pripevnite os (a) k podpere opornej nohy (b).
Zaistite, aby bola dlhšia časť osi v zadnej
časti stojanu, ako je na uvedenom obrázku.
Pripevnite os k podpere opornej nohy pomocou dvoch skrutiek podvozku, podložiek
a poistných matíc.
2. Nasaďte na os kolieska (c) a zaistite ich
pomocou podložiek a poistných matíc ako
je na obrázku. Pritiahnite riadne kolieska
a matice osi.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred použitím tohto náradia venujte dostatok času prečítaniu celého návodu a jeho
dôkladnému naštudovaniu.
6
Pripevnenie sklápacieho stojanu
(obr. 3 - 5)
2. Otočte stojan do zvislej polohy. Stojan by
mal byť stabilný a nemalo by dochádzať
k jeho kývaniu.
Zasuňte zátky (o) do trubiek sklápacieho stojanu (n). Drážka v zátke by mala smerovať dole
ako je uvedené na obrázku. Pred vložením
zátiek sa uistite, či sú otvory (p) v zátkach zarovnané s otvormi (q) v trubkách stojanu.
VAROVANIE: Uistite sa, či sú poistné kolíky riadne zasunuté a či sú
oporné nohy pevne zaistené vo svojej
polohe.
DÔLEŽITÉ: Montážne konzoly MUSIA BYŤ
pripevnené tak, aby šípky smerovali k prednej
časti stojanu ako na obrázku 1B.
3. Polohovacia svorka (j) znemožňuje pri rezaní a počas prepravy posúvanie stolovej
píly doprava alebo doľava. Namontujte
montážne konzoly na nosník ako je uvedené na obrázku. Zarovnajte vyklenutú
prednú hranu montážnej konzoly so zaoblenou prednou hranou nosníka. Jedna
z konzol musí zapadnúť do polohovacej
svorky (j). Uvoľňovacie páky montážnych
konzol (e) musia byť umiestnené v zadnej
časti stojanu ako je na obrázku.
4. Zmerajte vzdialenosť medzi montážnymi
otvormi stolovej píly. Umiestnite druhú
montážnu konzolu na nosník v tejto vzdialenosti od prvej montážnej konzoly.
5. Zarovnajte otvory v základni stolovej píly
s drážkami v montážnych konzolách píly
(d).
6. Zasuňte do každého zo štyroch otvorov
v základni stolovej píly a v montážnych
konzolách skrutku so šesťhrannou hlavou s plochou podložkou. Zaistite každú
pozíciu dodávanou plochou podložkou,
poistnou podložkou a maticou.
Zasuňte trubky stojanu (n) do otvorov v podpere opornej nohy (b) z tej strany, kde sú
kolieska s osou. Uistite sa, či stojan smeruje
nahor, ak je stojan vo zvislej polohe. Pomocou
štyroch dodaných skrutiek M6 pripevnite stojan
k nosníkom (i).
Šesťhranný kľúč sa môže uložiť v koncovej
časti zátky ako je uvedené na obrázku.
Pripevnenie gumených dorazov
(obr. 6)
Pomocou dodaných skruriek a poistných matíc
pripevnite dva gumené dorazy (m) k rukoväti
podpery opornej nohy ako je uvedené na
obrázku.
Montáž konzoly stolovej píly
(obr. 7 - 10)
VAROVANIE: Pred montážou stolovej píly na stojan z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia najskôr
vypnite náradie a odpojte stroj od
zdroja napätia. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím akéhokoľvek
príslušenstva prečítajte návod na obsluhu stolovej píly. Ak sa nesplní táto
požiadavka, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu stolovej
píly a jej príslušenstva.
VAROVANIE: Montážne konzoly pre
stolovú pílu dodávané s týmto stojanom sú vybavené pákovými poistkami.
Z dôvodu zníženia rizika zranenia
NEROBTE úpravy pákových poistiek
montážnych konzol.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia osôb sa uistite, či je stolová
píla pevne pripevnená k stojanu.
VAROVANIE: Stolová píla musí byť
umiestnená na stojane tak, aby mohli
by ť všetky štyri rohy pripevnené
k montážnym konzolám. Ak je píla
umiestnená správne, montážne konzoly budú umiestnené kolmo vzhľadom
k nosníkom stojanu, ak bude píla na
stojane.
Ak chcete-li získať ďalšie informácie týkajúce sa vyššie uvedených pokynov, spojte sa
prosím so zástupcom autorizovaného servisu
D EWALT.
1. Po stlačení uvoľňovacích pák (f) vyklopte
oporné nohy (h). Vyklopte nohu tak, aby
došlo k zasunutiu poistného kolíka (g) do
príslušnej západky (r).
7
Demontáž píly zo stojanu
(obr. 11, 12)
kou. Zaistite každú pozíciu dodávanou
plochou podložkou, poistnou podložkou
a maticou.
VAROVANIE: Pred demontážou
stolovej píly zo stojanu z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia zranenia
najskôr vypnite náradie a odpojte
stroj od zdroja napätia. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia NIKDY
nepoužívajte stolovú pílu s vysunutou
rukoväťou. Vysunutá rukoväť vytvára
nebezpečné pracovné prostredie.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia nezavesujte na
rukoväť žiadne predmety. Ak bude
na stojan pôsobiť sila, ktorá bude
smerovať kolmo dole, stojan sa môže
prevrhnúť.
Montážne konzoly píly dodávané so stojanom
DE7400 sú vybavené gumenou pätkou, ktorá
môže podoprieť pílu pri rezaní dreva na pracovisku bez použitia stojanu.
DEMONTÁ Ž PÍLY Z DÔVODU PRENÁŠANIA PÍLY ALEBO POUŽITIE PÍLY BEZ
STOJANU
1. Uchopte pílu z oboch strán a stlačte uvoľňovacie páky (e).
2. Zdvihnite pílu opatrne nahor, aby došlo
k uvoľneniu píly z nosníka a nakloňte pílu
na seba, aby ste ju mohli preniesť.
Preprava píly na stojane (obr. 13)
SKLADANIE STOJANU Z DÔVODU PREPRAVY
1. Umiestnite jednu ruku pod podperu opornej
nohy (b) a držte oporné nohy (h) mierne
nad zemou.
2. Druhou rukou stlačte uvoľňovaciu páku
opornej nohy (f) a potom sklopte opornú
nohu pod nosník stojanu. Zopakujte tento
postup i s druhou opornou nohou stojanu
a postavte stojan na kolieska.
3. Zopakujte tento postup i na druhej strane
stojanu.
4. Vytiahnite nastaviteľnú rukoväť (k) smerom od stojanu. Pružne uložená poistka
rukoväte (l) zaistí rukoväť v polohe na
prepravu píly na stojane. Ak chcete rukoväť
uvoľniť, stiahnite poistku rukoväte smerom
dole a potom posuňte rukoväť do úložnej
polohy.
OPÄTOVNÉ PRIPEVNENIE PÍLY A MONTÁŽNYCH KONZOL PÍLY KU STOJANU
1. Postavte sa čelom k píle a uchopte stôl
stolové píly ako je uvedené na obrázku.
2. Umiestnite ľavú montážnu konzolu do
polohovacej svorky.
3. Akonáhle budú predné vyklenuté hrany
oboch montážnych konzol zarovnané
s prednou zaoblenou hranou nosníka,
otočte pílu dozadu a spustite ju dole tak,
aby ste umožnili zaklapnutie uvoľňovacích
pák (e) do príslušných miest zadného
nosníka. Opatrne s pílou kývnite, aby ste
overili, či sú montážne konzoly na nosníkoch riadne zaistené.
4. Ak bola rukoväť (k) vysunutá, stiahnite
poistku rukoväte (l) smerom dole, aby došlo
k uvoľneniu rukoväte a potom rukoväť
zasuňte do úložného priestoru.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zraneniaNEOBSLUHUJTE stolovú pílu namontovanú na stojane, ktorý má sklopené oporné nohy
a ktorý je položený priamo na zemi.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia sa NEPOKÚŠAJTE skladovať stojan - s namontovanou pílou alebo bez namontovanej
píly - vo zvislej polohe. Mohlo by dôjsť
k strate stability.
MONTÁŽ STOLOVEJ PÍLY DEWALT DW745
NA MONTÁŽNE KONZOLY
1. Vyberte zo stolovej píly DW745 skrutky
prednej pätky a prednú gumenú pätku.
2. Zo zadného nosníka rámu píly vyberte
zadnú pätku.
3. Uschovajte tieto diely pre použitie v budúcnosti.
4. Do každého zo štyroch otvorov v nosníkoch rámu, v ktorých boli skôr namontované predné a zadné pätky, zasuňte skrutku
so šesťhrannou hlavou s plochou podlož-
Zdvíhanie stojanu zo zloženej
polohy
Premiestnite stojan do vhodného pracovného
priestoru. Pred montážou píly a stojanu sa
uistite, či je zvolený povrch rovný a stabilný.
8
1. Nakloňte stojan tak, aby bola píla naklonená v uhle 45 stupňov.
2. Stlačte postupne uvoľňovacie páky pre
oporné nohy, aby došlo k uvoľneniu poistných kolíkov a vyklopte predné oporné
nohy tak, aby došlo k zasunutiu každého
poistného kolíka do príslušnej západky.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
VAROVANIE: Uistite sa, či sú poistné kolíky riadne zasunuté a či sú
oporné nohy pevne zaistené vo svojej
polohe.
Jedného dňa zistíte, že náradie D E WALT
musíte vymeniť alebo že ho nebudete ďalej
používať. V tomto prípade myslite na ochranu
životného prostredia a nevyhadzujte prístroj do
domáceho odpadu. Zlikvidujte tento výrobok
v triedenom odpade.
3. Postavte stojan na oporné nohy.
4. Stlačte poistku rukoväte (l), aby došlo
k uvoľneniu rukoväte. Zasuňte rukoväť (k)
do podpery opornej nohy (b), kde bude
uložená počas práce s pílou.
5. Prejdite na druhú stranu stojanu a uchopte
pílu pod zadnou osou. Zdvihnite pílu spoločne so stojanom.
6. Siahnite pod stojan a postupne stlačte
jednotlivé uvoľňovacie páky pre oporné
nohy, aby došlo k uvoľneniu poistných
kolíkov. Vyklopte dve zostávajúce oporné
nohy. Uistite sa, či sú poistné kolíky riadne
zasunuté a či sú oporné nohy pevne zaistené vo svojej polohe. Postavte stojan na
zem.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
ÚDRŽBA
Vaše príslušenstvo DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
VAROVANIE: Pred demontážou
stolovej píly zo stojanu z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia zranenia
najskôr vypnite náradie a odpojte
stroj od zdroja napätia. Náhodné
zapnutie náradia môže spôsobiť
zranenie.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Keďže iné príslušenstvo, než to, ktoré je odporúčané
výrobcom D EWALT, sa s týmto výrobkom netestovalo, použitie takéhoto
príslušenstva môže byť nebezpečné.
Z dôvodu zníženia rizika vážného zranenia umiestnite stojan vždy na rovný
a stabilný povrch. NEVYTVÁRAJTE
nestabilné podmienky.
zst00241233- 16-07-2014
9
BEINSTÄNDER 1
©
DE7400
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising