BDBB26 | Black&Decker BDBB26 FLASHLIGHT Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-24 CZ
BDBB26
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Vaše závěsná svítilna Black & Decker je určen k zajištění
osvětlení při drobných řemeslnických pracích a pro volný
čas. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
•
Zničené kryty a jiné poškozené díly nechejte vyměnit
ve značkovém servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro závěsné svítilny
•
Po nárazu, nebo pokud vám svítilna upadne
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození čoček.
Neprovozujte svítilnu bez nasazené čočky nebo
pokud je čočka poškozena.
•
Nikdy se nedívejte přímo do světla ani světlem
nikomu nemiřte do očí.
•
Svítilnu nenamáčejte do vody.
•
Používejte pouze nabíjecí adaptery Black & Decker
dodané s přístrojem. Nejdříve zasuňte nabíjecí
adapter do svítilny a poté do nabíjecího zdroje.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
z akumulátoru by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z akumulátoru,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění,
případně materiálních škod.
•
Před použitím zařízení pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40°C.
•
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s přístrojem.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu
akumulátoru kapalinu, opatrně ji setřete hadrem.
Zabraňte kontaktu pokožky s touto kapalinou.
•
Dojde-li ke kontaktu kapaliny s pokožkou nebo
zasáhne-li kapalina oči, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Varování! Kapalina v akumulátoru je zředěná kyselina
sírová, která může způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. V případě potřísnění pokožky zasažené místo
okamžitě opláchněte vodou . Dojde-li ke zrudnutí, bolesti
nebo podráždění, vyhledejte lékařské ošetření. Zasáhneli kapalina oči, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou
vodou a ihned vyhledejte lékařské ošetření.
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
•
Tento výrobek není určen pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru.
•
Tento přístroj nesmí být použit jako hračka.
•
Používejte toto zařízení pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se zařízení dostalo do vlhkého
prostředí.
•
Přístroj neponořujte do vody.
•
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
zařízení nejsou žádné prakticky použitelné díly.
•
Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
•
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel,
abyste uvolnili zástrčku ze zásuvky.
Po použití
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
•
K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.
•
Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v zavazadlovém prostoru
a mělo by být zajištěno tak, aby při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy nedocházelo k jeho
pohybu.
•
Zařízení by mělo být chráněno před přímým
slunečním světlem, teplem a vlhkostí.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá hodnotě na výrobním štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
běžnou síťovou zásuvkou.
Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu. Ostatní akumulátory
mohou prasknout, což by vedlo ke hmotným škodám
a zraněním.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
Je-li jakákoliv část svítilny poškozena, nepoužívejte
ji.
3
polohy. Ujistěte se, zda je hák za oporu bezpečně
zavěšen.
Při nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře
odvětraném místě.
NEPŘEBÍJEJTE
•
Maximální doba nabíjení AC je 10 hodin.
•
Po nabití odpojte nabíjecí adapter a před použitím
počkejte 5 minut.
Obsluha svítilny (obr. C)
•
Pro rozsvícení poloviny diod LED přesuňte spínač
•
Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:
zapnuto/vypnuto/jas (4) do polohy
.
Svítilnu vypnete přesunutím spínače zapnuto/
vypnuto/jas (4) do polohy 0.
Nabíječka je opatřena dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče.
•
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními nároky na
údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové
funkce je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
Varování! Před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění
zařízení odpojte od zásuvky.
•
Občas zařízení otřete navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresivní nebo rozpouštěcí
čisticí prostředky. Svítilnu nenamáčejte do vody.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Následkem toho
nabíječka přestane nabíjet. Nabíjecí základna
musí být odpojena od síťového přívodu
a odevzdána v autorizovaném servisním
středisku k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací;
proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
•
zapnuto/vypnuto/jas (4) do polohy
.
Pro rozsvícení všech diod LED přesuňte spínač
Jednoho dne zjistíte, že zařízení musíte vyměnit nebo
jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete
na ochranu životního prostředí. Zástupci servisu
Black & Decker od vás staré zařízení Black & Decker
odeberou a postarají se o jeho zpracování, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem autorizovaného servisu
firmy Black & Decker.
Popis
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Závěsný hák
2. Světelný sloupec LED
3. Kontrolka LED stavu akumulátoru
4. Spínač zapnuto/vypnuto/jas
5. Nabíjecí zásuvka 12 Vdc
6. Síťový adaptér
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
Vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker, poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Chceteli získat výhody této služby, odevzdejte prosím vaše
nářadí jakémukoliv autorizovanému servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Nabíjení světelného sloupce (obr. A)
•
Ujistěte se, zda je světelný sloupec vypnut (spínač
zapnuto/vypnuto/jas je v poloze 0).
Varování! Neprovádějte nabíjení déle než 10 hodiny.
•
Konektor nabíječky (7) zasuňte do nabíjecí zásuvky
12 Vdc (5).
•
Síťový adapter (6) zasuňte do zásuvky ve zdi.
•
Jako indikace nabíjení se rozsvítí červená kontrolka
LED stavu akumulátoru (3) (nenabíjejte déle jak
10 hodin).
Kontakty na Vaše regionální střediska Black & Decker
naleznete v tomto návodu. Seznam autorizovaných
středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Použití
Použití závěsného háku (obr. B)
•
Závěsný hák (1) lze použít k uskladnění nebo
odložení svítilny. Závěsný hák je otočný, aby bylo
možné světelný sloupec (2) natočit do jakékoliv
4
Technické údaje
Napájecí napětí
Vstupní proud
Hmotnost
Akumulátor
Vdc
mA
kg
Typ 3,6V
Nabíječka
Příkon
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Vac
hod
kg
BDBB26
12
max 300
0,46
,5Ah SLA
230
10
0,2
ES Prohlášení o shodě
07
BDBB26
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: Standardy & Legislativa
2006/95/EC, 89/336/EEC, 95/54/EC, EN60335, EN61000,
EN60598, EN61347, EN55014
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
02-04-2007
5
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00051195- 27-11-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising