BDBB26 | Black&Decker BDBB26 FLASHLIGHT Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-43 PL
BDBB26
2
POLSKI
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy lamp
diodowych
•
Gdyby lampa upadła na ziemię lub doznała
podobnych, silnych obciążeń mechanicznych,
sprawdź soczewkę, czy nie uległa uszkodzeniu.
Nigdy nie włączaj lampy z uszkodzoną soczewką
lub bez soczewki.
•
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
•
Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki
Black & Decker. Najpierw przyłącz ładowarkę do
lampy, a następnie do źródła prądu.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lampa diodowa Black & Decker jest przeznaczona dla
majsterkowiczów i hobbistów. Urządzenie to nie nadaje
się do użytku w celach profesjonalnych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem lampy dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie lampy zgodne
z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie lampy w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturach powyżej
40 °C.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturach otoczenia
od 10 do 40 °C.
•
Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych wraz
z lampą.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą stracić szczelność. W razie zauważenia
wypływu elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą.
Unikaj kontaktu ze skórą.
•
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór kwasu siarkowego,
który jest szkodliwy dla zdrowia i innych przedmiotów.
Gdyby środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. W razie zaczerwienienia,
podrażnienia lub innych niepokojących objawów zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się
do lekarza.
Zastosowanie lampy
Z lampą tą zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania lampy przez dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Lampa nie jest zabawką.
•
Używaj lampy tylko w suchym otoczeniu. Uważaj,
by jej nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj lampy w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
Po użyciu
•
Nieużywaną lampę przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu lampy w samochodzie umieść
ją w bagażniku lub odpowiednim schowku, by
nie mogła się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń lampę przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Ładowarka
Ładowarka jest przystosowana tylko do określonego
napięcia. Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce
znamionowej zgadza się z lokalnym napięciem
sieciowym.
Uwaga! Nigdy nie przyłączaj lampy bezpośrednio do
sieci.
Ładowarka Black & Decker jest przeznaczona wyłącznie
do ładowania akumulatora, z którym została dostarczona.
Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie prowadzi
do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie próbuj otwierać ładowarki.
•
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem lampy sprawdź, czy nie zawiera
jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogą
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj lampy, gdy jakaś jej część jest
niesprawna.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
•
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
3
W czasie ładowania akumulatora zapewnij wystarczającą
wentylację.
NIE PRZEŁADOWUJ AKUMULATORA.
•
Przy zasilaniu z sieci maksymalny czas ładowania
wynosi 10 godzin.
•
Po zakończeniu ładowania odłącz lampę od źródła
zasilania i przed użyciem odczekaj 5 minut.
Zastosowanie
Zastosowanie haka (rys. B)
•
Hak (1) służy do przechowywania oraz mocowania
lampy diodowej. Hak daje się obracać, co pozwala
na ustawienie lampy diodowej (1) w dowolnej
pozycji. Sprawdź, czy hak jest dobrze zaczepiony
o uchwyt.
Na ładowarce umieszczono następujące symbole:
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Zastosowanie lampy diodowej (rys. C)
•
Jeżeli chcesz, by świeciła się tylko połowa diod,
przesuń wyłącznik/nastawnik jasności (4) do pozycji
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
•
•
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
.
wyłącznik/nastawnik jasności (4) do pozycji
By włączyć lampę, przesuń wyłącznik/nastawnik
jasności (4) do pozycji 0.
Konserwacja
Lampa firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia
lampy odłącz ją od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj lampę wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki. Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Bezpieczeństwo elektryczne
Lampa ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej urządzenia.
•
.
Gdy mają się świecić wszystkie diody, przesuń
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć jego
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Elementy lampy
Lampa ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Hak
2. Lampa diodowa
3. Dioda elektroluminescencyjna ładunku
akumulatora
4. Wyłącznik/nastawnik jasności
5. Gniazdo wejściowe do ładowarki sieciowej
6. Ładowarka sieciowa
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Ładowanie lampy diodowej (rys. A)
•
Sprawdź, czy lampa diodowa jest wyłączona
(wyłącznik/nastawnik jasności musi się znajdować
w pozycji 0).
Uwaga! Nie ładuj akumulatora dłużej niż 10 godzin.
•
Włóż wtyk (7) ładowarki do gniazda wejściowego
(5).
•
Przyłącz ładowarkę (6) do gniazda sieciowego.
•
Zapala się czerwona dioda elektroluminescencyjna
ładunku akumulatora (3), informując, że lampa jest
ładowana (nie ładuj dłużej niż 10 godzin).
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By z niej
skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
4
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
firmy Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Prąd wejściowy
Masa
Akumulator
VDC
mA
kg
typ
BDBB26
12
maks. 300
0,46
3,6 V, 1,5 Ah,
SLA
Ładowarka
Wejście
Przybliżony czas ładowania
Masa
VAC
h
kg
230
10
0,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje, że lampa diodowa
BDBB26 jest zgodna z następującymi normami
i przepisami: 2006/95/EG, 89/336/EEC, 95/54/EC,
EN 60335, EN 61000, EN 60598, EN 61347, EN 55014
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
02-04-2007
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
5
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00053162 - 04-10-2007
6
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising