BDPC100C | Black&Decker BDPC100C POWER INVERTER instruction manual

1
2
5
4
3
509111-30 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
BDPC100
A
B
6
7
C
2
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
•
Falownik Black & Decker służy do
przekształcania prądu stałego w przemienny. Za
pomocą tego falownika można z akumulatora
pojazdu o napięciu stałym 12 V zasilać sieciowe
urządzenia elektryczne. Przyrząd ten nie nadaje
się do celów przemysłowych.
•
Przy transportowaniu falownika w
samochodzie umieść go w bagażniku
lub odpowiednim schowku, by nie mógł
się przemieścić w razie nagłej zmiany
prędkości lub kierunku ruchu.
Chroń falownik przed wilgocią,
wysoką temperaturą i bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym.
Kontrola i naprawy
• Przed użyciem falownika sprawdź, czy nie
zawiera jakichś uszkodzonych elementów
lub czy nie wystąpiły inne okoliczności,
które mogłyby negatywnie wpłynąć na
działanie urządzenia.
• Nie używaj falownika, gdy jakaś jego część
jest niesprawna.
• W razie uszkodzenia jakiegoś elementu
zleć naprawę lub wymianę jednemu
z naszych autoryzowanych warsztatów
serwisowych.
• Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych
części nieopisanych w tej instrukcji.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych lub bateryjnych dokładnie
przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku
elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
• Przed pierwszym użyciem przyrządu
dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
• W instrukcji tej opisano zgodne
z przeznaczeniem zastosowanie przyrządu.
Używanie akcesoriów lub przystawek
innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie przyrządu w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
• Przechowuj niniejszą instrukcję.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy
falowników
Ostrzeżenie! Falownik przekształca napięcie
stałe z akumulatora 12 V w napięcie przemienne
230 V. By nie narażać siłę na porażenie
prądem elektrycznym, szczególnie przestrzegaj
następujących wskazówek:
• Do falownika przyłączaj tylko wtyczkę kabla
sieciowego urządzenia elektrycznego, a nie
przedłużacza.
• Nigdy nie przyłączaj urządzenia z wtyczką
przerobioną lub zawierającą adapter.
• Nigdy nie przyłączaj uszkodzonego lub
niekompletnego urządzenia.
• Nigdy nie przyłączaj falownika do napięcia
sieciowego ani do wyj ścia innego
falownika.
- Falownik ten nie może przekształcać
napięcia sieciowego w napięcie stałe.
- Falownika nie można używać jako
uzupełnienia istniejącej sieci.
• Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia falownika wyjmij wtyk
z gniazda zapalniczki, a wtyczkę zasilanego
urządzenia elektrycznego - z gniazda
wtykowego falownika
• Nie przykrywaj niczym falownika. Używaj go
tylko w dobrze wentylowanych miejscach.
• Nie otwieraj obudowy falownika. W
jego wnętrzu nie ma żadnych części
podlegających konserwacji. Nie próbuj
badać układu elektronicznego falownika.
Zastosowanie falownika
Z przyrządem tym zawsze obchodź się
ostrożnie.
• Zabrania się używania falownika przez
dzieci lub osoby niezapoznane z obsługą
bez należytego nadzoru.
• Falownik nie jest zabawką.
• Używaj falownika tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
• Nie zanurzaj falownika w wodzie.
• Nie próbuj otwierać obudowy falownika.
W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji.
• Nie używaj falownika w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się palne ciecze, gazy lub pyły.
• Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego. Grozi to
uszkodzeniem kabla i wtyczki.
Po użyciu
• Nieużywany falownik przechowuj w
suchym, dobrze wentylowanym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Uniemożliw dzieciom dostęp do
przechowywanych urządzeń.
3
•
•
•
•
jednak korzystać w czasie rozruchu pojazdu,
gdyż znacznie spada wówczas napięcie
akumulatora.
Sprawdź, czy zaciski przyłączeniowe
falownika są czyste i dobrze dokręcone.
Luźne styki powodują przegrzewanie się
kabla, co może doprowadzić do stopienia
się izolacji.
Sprawdź, czy polaryzacja jest prawidłowa.
Nie montuj falownika w pomieszczeniu
silnika.
Nie używaj falownika do zasilania aparatury
medycznej.
Podłączenie do źródła prądu stałego
o napięciu 12 V za pomocą wtyku do gniazda
zapalniczki samochodowej (rys. rys. A i B)
Wtyk do 12 V gniazda zapalniczki (3) może
być wykorzystywany do zasilania falownika
przy poborze mocy maks. 100 W. Końcówka
wtyku łączy się z plusem (+), a jego boczne
sprężynujące styki łączą się z minusem (-).
Wskazówka: Przyłącz wtyczkę dostarczonego
kabla do odpowiedniego gniazda falownika.
• Przyłącz wtyczkę (6) do gniazda (7).
• Przyłącz falownik do źródła prądu przez
włożenie wtyku (3) w 12 V gniazdo
zapalniczki pojazdu lub w inne pasujące
gniazdo przyłączeniowe o takim samym
napięciu.
Wskazówka: W niektórych pojazdach gniazdo
zapalniczki jest zasilane dopiero wtedy, gdy
kluczyk zapłonowy znajduje się w odpowiedniej
pozycji.
• Włóż wtyczkę zasilanego urządzenia w
gniazdo wtykowe (1) falownika i normalnie
korzystaj z urządzenia.
Elementy falownika
1.
2.
3.
4.
5.
Gniado wtykowe
Dioda świecąca
Wtyk do gniazda zapalniczki 12 V
Wentylator
Złącze USB
Zasada działania falownika
Falownik przekształca niskie napięcie stałe
z akumulatora w napięcie przemienne (sieciowe)
230 V.
Kształt fali na wyjściu falownika
Na wyjściu falownika jest wytwarzane
„zmodyfikowane napięcie sinusoidalne”.
Ten kształt fali dobrze nadaje się dla większości
odbiorników prądu przemiennego, a zwłaszcza
liniowych zasilaczy sieciowych i zasilaczy
impulsowych, transformatorów i silników.
Ostrzeżenie! Nie używaj falownika w
instalacjach elektrycznych, w których uziemiony
jest plus (np. w starszych pojazdach).
Instrukcja obsługi
Ostrzeżenie! Zamiana polaryzacji powoduje
wprawdzie przepalenie bezpiecznika, ale może
też doprowadzić do poważnego uszkodzenia
falownika.
• Po użyciu falownika odłącz wtyk (3) od 12
V gniazda zapalniczki.
Umieść falownik na podstawce pod pojemnik
z napojem tak, by nie przeszkadzał w obsłudze
pojazdu (np. dźwigni zmiany biegów, dźwigni
hamulca ręcznego itd.)
Wskazówka: Nie zasłaniaj wentylatora (4)
Ostrzeżenie! Luźne styki mogą doprowadzić
do przegrzania kabla i stopienia się izolacji.
Sprawdź, czy polaryzacja jest prawidłowa.
Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń
spowodowanych zamianą polaryzacji.
Przy użyciu falownika można zasilać urządzenia
elektryczne o mocy do 100 W, jak np.:
• odtwarzacz MP3
• telefony komórkowe
Wskazówka: Niektóre telefony komórkowe nie
mogą być ładowane ze standardowego złącza
USB. By uzyskać więcej informacji na ten temat,
porozum się z producentem telefonu.
• Palmtopy
• Aparaty cyfrowe i wideokamery
• Laptopy
Wymagania stawiane źródłu prądu
Źródło prądu stałego musi mieć napięcie
12 V i wystarczającą moc do zasilania
przyłączonego odbiornika.
Ostrzeżenie! Falownik wolno przyłączać tylko
do akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V.
Akumulator o napięciu 6 V jest niewystarczający,
a napięcie 24 V powoduje trwałe uszkodzenie
przyrządu.
Podłączenie do źródła prądu
Falownik jest dostarczany z jednym wtykiem do
12 V gniazda zapalniczki samochodowej (3) .
Wskazówka: Najwyższą sprawność uzyskuje
się, gdy podczas pracy falownika silnik pozostaje
uruchomiony. Z falownika nie powinno się
4
•
Przyłączanie urządzeń elektrycznych do
falownika
Urządzenia na prąd przemienny
Falownik zawiera znormalizowane gniazdo
wtykowe (1). Włóż w to gniazdo wtyczkę
zasilanego urządzenia elektrycznego. Pamiętaj,
że pobór mocy przez przyłączone urządzenie
elektryczne nie może przekroczyć wartości
określonej w danych technicznych.
•
Wskazówka: Falownik może nie być w stanie
zasilać niektórych urządzeń elektrycznych
o dużym natężeniu prądu załączania. W razie
przeciążenia falownik wyłącza się.
•
Urządzenia USB (rys. C)
Falownik jest wyposażony w standardowe
złącze USB (5).
• Wtyk USB zasilanego urządzenia przyłącz
do gniazda USB (6).
Zabezpieczenie przed zwarciem.
Zamiana polaryzacji lub zwarcie
powoduje przepalenie zewnętrznego lub
wewnętrznego bezpiecznika, ale może
też doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia falownika. Szczególną uwagę
zwracaj na właściwą polaryzację przy
podłączaniu.
Zabezpieczenie przeciążeniowe. Gdy
ciągłe obciążenie przekroczy wartość
nominalną, falownik automatycznie się
wyłącza. Po usunięciu przeciążenia przyrząd
można wyzerować przez wyłączenie go
i ponowne załączenie.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem. W
razie przegrzania falownik automatycznie
się wyłącza. Przed ponownym załączeniem
pozostaw go dla ochłodzenia na
przynajmniej 15 minut. Na ten czas odłącz
wszystkie przewody od przyrządu.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, ustaw
falownik na płaskim, stabilnym podłożu w
miejscu spełniającym następujące kryteria:
• SUCHO: Uważaj, by do wnętrza falownika
nie dostała się woda ani inne ciecze.
• CHŁODNO: Temperatura powietrza
otaczającego powinna się zawierać w
granicach od 4 do 40 o C, a najlepiej
między 15 a 25 oC. W miarę możliwości
chroń falownik przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym.
• WYSTARCZAJĄCA WENTYLACJA:
Zadbaj o wystarczającą wolną przestrzeń
wokół falownika, umożliwiającą swobodną
cyrkulację powietrza.
• W czasie pracy przyrządu nie umieszczaj
na nim lub nad nim żadnych przedmiotów.
W razie zbyt wysokiej temperatury falownik
automatycznie się wyłącza.
• BEZPIECZNIE: Nie używaj falownika
w pobliżu palnych materiałów ani w
obszarach, w których mogą się gromadzić
palne pary lub gazy. W czasie wykonywania
lub rozłączania połączeń elektrycznych
istnieje niebezpieczeństwo zaiskrzenia.
Ostrzeżenie! Ładowalne urządzenia: niektóre
ładowalne urządzenia elektryczne nie działają
prawidłowo przy zastosowaniu falownika,
wytwarzającego zmodyfikowane napięcie
sinusoidalne. Dla prawidłowej pracy wymagają
one znormalizowanej sieci, która dostarcza
czystego napięcia przemiennego. Dlatego
Wskazówka: Niektóre telefony komórkowe nie
mogą być ładowane ze standardowego złącza
USB. By uzyskać więcej informacji na ten temat,
porozum się z producentem telefonu.
Falownik zawiera zabezpieczenie
przeciążeniowe. Gdy ciągłe obciążenie
przekroczy wartość nominalną, falownik
automatycznie się wyłącza. Po takim wyłączeniu
można po usunięciu przyczyny przeciążenia
wyzerować przyrząd przez wyłączenie go
i ponowne załączenie.
Ostrzeżenie! Z falownika nie można zasilać
urządzeń o dużym poborze mocy lub
wytwarzających ciepło, jak suszarki do włosów,
tostery i kuchenki mikrofalowe.
Zabezpieczenia falownika
W falowniku są wskazywane następujące
potencjalnie niebezpieczne stany:
• Zabezpieczenie przed zbyt niskim
napięciem akumulatora. Stan ten nie
stwarza zagrożenia dla falownika, a tylko
dla źródła prądu. Gdy napięcie źródła
prądu stałego spadnie poniżej 10 V ± 0,5
V, falownik automatycznie się wyłącza. Po
przywróceniu normalnych warunków pracy
wyłącz falownik i ponownie go załącz.
• Zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe.
Gdy napięcie wejściowe (stałe) przekroczy
16,75 V ± 0,25 V, falownik automatycznie
się wyłącza. Po przywróceniu normalnych
warunków pracy odłącz źródło prądu
stałego i ponownie je przyłącz.
5
producent nie zaleca zasilania ich z falownika,
a jedynie z sieci elektrycznej.
W większości urządzeń akumulatorowych,
które korzystają z oddzielnej ładowarki lub
transformatora przyłączanych do sieci, problem
ten nie występuje. Większość ładowarek
i transformatorów normalnie współpracuje
z falownikiem.
•
•
Ochrona środowiska
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Usuwanie usterek
Gdy falownik jest załączony, ale nie dostarcza
napięcia i nie świeci się zielona dioda (2):
• Sprawdź, czy wszystkie połączenia ze
źródłem prądu są prawidłowe.
Gdy falownik jest załączony, ale nie działa
i świeci się czerwona dioda (2), mógł zaistnieć
jeden z następujących stanów:
•
•
•
•
•
rodzaju i o takim samym natężeniu prądu
(T10AL 250 V).
Załóż kołek centrujący i kapturek.
Zamocuj kapturek przez obrócenie go w
prawo.
niskie napięcie akumulatora
nadmiar napięcia
zwarcie
przeciążenie
przegrzanie
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Wyzeruj przyrząd przez wyłączenie go
i ponowne załączenie
Zakłócenia odbioru telewizyjnego
Falownik jest ekranowany, by do minimum
ograniczyć zakłócenia odbiorników
telewizyjnych. Czasem jednak mogą się one
zdarzyć zwłaszcza wtedy, gdy odbierany sygnał
TV jest słaby.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Konserwacja
Falownik firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego
regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji
lub czyszczenia przyrządu odłącz go od źródła
zasilania.
• Od czasu do czasu przecieraj przyrząd
wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu
żadnych ściernych środków czyszczących
ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Nie zanurzaj przyrządu w wodzie.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Wymiana bezpiecznika we wtyku do gniazda
zapalniczki samochodowej
• Odkręć kapturek w lewo.
• Zdejmij kapturek i kołek centrujący.
• Wyjmij bezpiecznik.
• Włóż nowy bezpiecznik tego samego
6
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
wejściowego (maks.)
Moc oddawana
Złącze USB
Masa
VDC
VAC
A
BDPC100C
12
230
9
W
V
kg
100
5, 500 mA
0,4
Deklaracja zgodności z normami
UE
BDPC100C H1
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że produkt nr kat.BDPC100CH1 jest zgodny
z następującymi normami:
EN60950, 2006/95/EG
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
prawdziwość danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds.Technologii Użytkowej
Black & Decker,
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
20-01-2008
7
Black & Decker
7.
a)
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
9.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. w szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
a)
b)
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. w szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00129034 - 23-06-2010
8
9
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising