KA89E | Black&Decker KA89E BELT SANDER instruction manual

555222-76 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA89E
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo
-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Szlifierka taśmowa firmy Black & Decker jest przeznaczona do szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to nie
nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
♦
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
♦
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek.
♦
♦
♦
♦
♦
mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz szczególne środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami szlifierki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na
będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad szlifierką.
Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów szlifierskich zagraża zdrowiu. Zakładaj specjalną maskę
chroniącą przed pyłem i parami, a ponadto dbaj
o bezpieczeństwo innych osób przebywających
w miejscu pracy.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać ołów,
lub określonych rodzajów drewna i metalu, które
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały
zmierzone standardową metodą opisaną w normie
EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do
porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
5
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ustawienie rękojeści (rys. C)
Rękojeść można ustawić w jednej z trzech pozycji.
♦
Odblokuj rękojeść (4) przez odchylenie dźwigni
ustalającej (10) na zewnątrz.
♦
Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
♦
Zablokuj rękojeść przez naciśnięcie dźwigni ustalającej do wewnątrz.
Tabliczki na szlifierce
Na szlifierce umieszczono następujące symbole:
Odchylanie osłony do tyłu (rys. D)
Przy szlifowaniu trudno dostępnych miejsc można
odchylić osłonę do tyłu.
Ostrzeżenie! By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Ostrzeżenie! Osłona daje się odchylić do tyłu tylko
wtedy, gdy rękojeść znajduje się w górnej pozycji.
♦
Ustaw rękojeść (4) w pionie.
♦
Odchyl osłonę (6).
♦
By zamknąć osłonę, najpierw odchyl zapadkę (11)
na bok.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
♦
Zakładanie i zdejmowanie kasety pyłowej (rys. E)
♦
Nasuń kasetę pyłową (12) na przyłącze do odsysania pyłu (8).
♦
By zdjąć kasetę pyłową, zsuń ją z przyłącza.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Przyłączanie odkurzacza (rys. F)
♦
Nasuń adapter (13) na przyłącze do odsysania pyłu
(8).
♦
Przyłącz wąż odkurzacza do adaptera.
Elementy szlifierki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zastosowanie
Wyłącznik
Przycisk ustalający
Regulator prędkości przesuwu taśmy
Nastawna rękojeść
Dźwignia napinająca
Zdejmowana osłona
Pokrętło centrujące taśmy
Przyłącze do odsysania pyłu
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
Regulacja prędkości przesuwu taśmy
Za pomocą regulatora można dostosować prędkość
przesuwu taśmy do rodzaju obrabianego materiału.
♦
Regulatorem (3) nastaw żądaną prędkość przesuwu taśmy. W celu szlifowania drewna, wybierz
dużą, w celu szlifowania forniru i tworzyw sztucznych - średnią, a w celu szlifowania metali nieżelaznych i usunięcia starej powłoki malarskiej - małą
prędkość przesuwu taśmy.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Załączanie i wyłączanie
♦
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (1).
♦
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij przycisk
ustalający (2) i zwolnij wyłącznik.
♦
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By wyłączyć szlifierkę załączoną na stałe, naciśnij i zwolnij
wyłącznik (2).
Zakładanie taśmy szlifierskiej (rys. A)
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej
taśmy szlifierskiej.
♦
Odchyl dźwignię napinającą (5) na zewnątrz, by
poluzować taśmę szlifierską (9).
♦
Zdejmij starą taśmę.
♦
Załóż nową taśmę na rolki prowadzące. Upewnij
się, czy strzałka na taśmie szlifierskiej jest zwrócona w tym samym kierunku, co strzałka na szlifierce.
♦
Obróć dźwignię napinającą (5) do wewnątrz, by
naprężyć taśmę.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. rys. E i G)
W trakcie szlifowania kasetę pyłową opróżniaj co
10 minut.
♦
Ściągnij kasetę pyłową (12) do tyłu ze szlifierki.
♦
Zdejmij pokrywę (14) przez obrócenie jej w lewo.
♦
Obróć kasetę pyłową filtrem (15) do dołu i potrząśnij
ją w celu opróżnienia. Wytrzep pokrywę, by usunąć
z niej pył.
♦
Ponownie załóż pokrywę (14) na kasetę. W tym
celu obróć ją w prawo aż do zatrzaśnięcia.
♦
Ponownie załóż kasetę na szlifierkę.
Centrowanie taśmy szlifierskiej (rys. B)
Taśma musi przebiegać centrycznie na rolkach. W przeciwnym razie:
♦
Załącz szlifierkę i obróć ją do góry spodem.
♦
W razie potrzeby obróć pokrętło centrujące (7) aż
do uzyskania centrycznego przebiegu taśmy.
6
Czyszczenie filtra kasety pyłowej
Filtr kasety pyłowej jest filtrem wielokrotnego użytku
i trzeba go regularnie czyścić.
♦
Opróżnij kasetę pyłową (12) zgodnie z powyższym
opisem.
♦
Wyjmij filtr (15) z kasety pyłowej.
Ostrzeżenie! Nie obracaj filtra.
♦
Usuń przywarty pył, ostukując filtr o wewnętrzną
ściankę kubła na śmieci.
Ostrzeżenie! Nie czyść filtra szczotką, ostrymi przedmiotami ani sprężonym powietrzem. Nie myj filtra wodą.
♦
Ponownie załóż filtr.
♦
Ponownie załóż pokrywę.
♦
Ponownie nasadź kasetę na przyłącze szlifierki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
Zawsze trzymaj szlifierkę obiema rękami.
♦
Nie wywieraj na szlifierkę zbyt dużego nacisku.
♦
Regularnie sprawdzaj stan taśmy szlifierskiej.
W razie potrzeby zmień ją.
♦
Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
♦
Do szlifowania świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych używaj bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
♦
Do szlifowania bardzo nierównych powierzchni
i do zdzierania starych powłok malarskich najpierw
zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych
powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się
przy użyciu papieru średnioziarnistego. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień go na papier
drobnoziarnisty, by ostatecznie osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię
♦
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą
jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności
narzędzia.
Napięcie
V
Pobór mocy
W
Prędkość przesuwu taśmy m/min
Wymiary stopy
mm
Masa
kg
Konserwacja
Szlifi erka fi rmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
KA89E
Typ 1
230
750
120-250
75 x 533
3,7
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej:
99 dB(A), niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub
konserwacji wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w obudowie szlifierki.
♦
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna: 5,3 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
7
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KA89E
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat.KA89E opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
30/03/2010
8
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00129035 - 04-06-2010
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising