KA89E | Black&Decker KA89E BELT SANDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-36 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA89E
2
3
ČEŠTINA
dovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Použití výrobku
Vaše pásová bruska Black & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín elektrické nářadí
ve všech níže uvedených varováních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo
nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, které může způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu určeného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s prou-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost obsluhy
Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv,
přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných
zásobníků, zajistěte jejich správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může
snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto
nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se pásových brusek.
♦
♦
♦
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu
k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
hmotných škod.
Elektrické nářadí držte za izolované rukojeti,
protože může dojít k zachycení napájecího
kabelu brusným pásem. Při kontaktu s „živým“
vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu
olova, nebo při broušení dřevěných nebo kovových
materiálů, při kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
5
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Seřízení rukojeti (obr. C)
Rukojeť pásové brusky může být nastavena do 3 poloh.
♦
Uvolněte rukojeť (4) vyklopením zajišťovací páky
(10).
♦
Nastavte rukojeť do požadované polohy.
♦
Zajistěte rukojeť v požadované poloze přiklopením
zajišťovací páky do původní polohy.
Odklopení krytu (obr. D)
Při broušení na omezených místech můžete provést
odklopení krytu.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Varování! Kryt může být odklopen pouze v případě,
je-li nastavitelná rukojeť v horní poloze.
♦
Nastavte rukojeť (4) do svislé polohy.
♦
Zvedněte nahoru kryt (6).
♦
Chcete-li kryt zavřít, nejdříve odsuňte stranou
pojistku (11).
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Nasazení a sejmutí kazety na prach (obr. E)
♦
Nasuňte kazetu (12) na výstupní otvor pro odvod
prachu (8).
♦
Chcete-li kazetu sejmout, stáhněte ji z výstupního
otvoru pro odvod prachu.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Připojení vysavače (obr. F)
♦
Nasuňte adaptér (13) na výstupní otvor pro odvod
prachu (8).
♦
Připojte hadici vysavače k adaptéru.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spínač zapnuto/vypnuto
Zajišťovací tlačítko
Regulátor otáček
Nastavitelná rukojeť
Napínací páka
Odklápěcí kryt
Středicí šroub
Výstup pro odvod prachu
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Regulace otáček
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky
nářadí materiálu obrobku.
♦
Nastavte regulátor otáček (3) na požadované otáčky. Vysokou rychlost používejte pro dřevo, střední
rychlost pro dýhu a umělé hmoty, nízkou rychlost
pro plexisklo, neželezné kovy a k odstranění nátěrů.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Uchycení brusného pásu (obr. A)
Varování! Nikdy nepoužívejte pásovou brusku bez
brusného pásu.
♦
Vytáhněte napínací páku (5) směrem ven, abyste
uvolnili napnutí brusného pásu (9).
♦
Vyjměte starý brusný pás.
♦
Umístěte na vodicí válce nový brusný pás. Ujistěte
se, zda jsou šipky na brusném pásu ve stejném
směru jako šipky na nářadí.
♦
Zatlačte napínací páku (5) směrem dovnitř, aby
došlo k napnutí brusného pásu.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
♦
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku spínače (1).
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač (1).
Chcete-li vypnout nářadí v režimu nepřetržitého
chodu, ještě jednou stiskněte spínač (1) a potom
jej uvolněte.
Vyprázdnění kazety na prach (obr. E a G)
Kazeta na prach by měla být vyprázdněna po každých
10 minutách provozu pásové brusky.
♦
Sejměte kazetu (12) ze zadní části nářadí.
♦
Otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček
sejměte kryt (14).
♦
Držte kazetu na prach tak, aby filtr (15) směřoval
dolů a vytřepejte ji. Vyklepejte prach také z krytu.
♦
Nasaďte kryt (14) zpět na kazetu a otáčením proti
směru pohybu hodinových ručiček jej zajistěte.
♦
Nasaďte kazetu na prach zpět na nářadí.
Seřizování brusného pásu (obr. B)
Chcete-li zajistit správný pohyb brusného pásu, musí
být tento pás na vodicích válcích správně vystředěn.
♦
Zapněte pásovou brusku a držte ji otočenou tak,
aby byla horní strana dole.
♦
Podle potřeby otáčejte středicím šroubem (7),
dokud nebude pohyb brusného pásu na vodicích
válcích zcela vystředěn.
6
Čištění filtru kazety na prach
Filtr může být opakovaně použit a měl by být pravidelně
čištěn.
♦
Výše popsaným způsobem vyprázdněte kazetu na
prach (12).
♦
Vyjměte filtr (15) z kazety na prach.
Varování! Filtr nemačkejte a nekruťte.
♦
Vyklepejte prach zachycený na filtru do odpadkového koše.
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte
stlačený vzduch a ostré předměty. Filtr neoplachujte
vodou.
♦
Vložte filtr zpět.
♦
Nasaďte kryt.
♦
Nasaďte kazetu na prach zpět na nářadí.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Užitečné rady
♦
Vždy držte nářadí oběma rukama.
♦
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
♦
Pravidelně kontrolujte stav brusného pásu. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
♦
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
♦
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
♦
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte
práci s brusným papírem se střední velikostí zrn.
V obou případech postupně nahrazujte hrubější
brusný papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé
povrchové úpravy.
♦
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou
vyrobena podle nejpřísnějších norem a zvyšují výkon
vašeho nářadí. Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete
s vaším nářadím nejlepších výsledků.
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost brusného pásu
Rozměry brusné plochy
Hmotnost
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po
dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
V
W
m/min
mm
kg
KA89E
Typ 1
230
750
120 - 250
75 x 533
3,7
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 88 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 99 db(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 5,3 m/s2 , odchylka (K) 1,5 m/s2
7
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KA89E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30/03/2010
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
N e by l y p r ovád ě ny o p r av y v ý r o b k u j i ný m i
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00128533 - 04-06-2010
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising