KA902E | Black&Decker KA902E POWERFILE instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-74 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KA902E
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša prstová brúska Black & Decker Powerfi leTM je
určená na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných
povrchov. Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
iné vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Označenie "elektrické náradie"
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú k nehodám.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní
náradia od elektrickej siete za neho neťahajte.
Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
a s pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte
predlžovacie káble určené na použitie vonku.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Použitie kábla určeného na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite zdroj napätia s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak sa umožní lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva alebo iných pripojených súčastí, pred
vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
-
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby toto náradie
použili osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Zvyškové riziká.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými dielmi náradia.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa prstových brúsok.
♦
♦
♦
♦
♦
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by
mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
hmotných škôd.
Držte elektrické náradie za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného
kábla brúsnym pásom alebo základňou brúsky.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo jeho
pritlačenie k telu nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri brúsení. Tento prach môže
ohrozovať zdravie obsluhy a okolo stojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
6
Nasadenie a vybratie brúsnych ramien (obr. A a B)
Náradie sa dodáva s nasledujúcimi brúsnymi ramenami:
♦
Priame rameno (7), brúsna šírka 13 mm
♦
Úzke rameno (8), brúsna šírka 6 mm, je na zložitejšie práce
♦
Zalomené rameno (9) na drážkovanie a brúsenie
uprostred obrobku a na prácu v zle prístupných
miestach.
Pred prvým použitím musíte na náradie nasadiť brúsne
rameno.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení dĺžky vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Nasadenie
♦
Uistite sa, či páka na napínanie pásu (5) je v zobrazenej polohe.
♦
Uvoľnite a odstráňte skrutku na centrovanie brúsneho pásu (6).
♦
Odstráňte pásku zadržujúcu pružinu (12) (pokiaľ
tam nejaká je).
♦
Skontrolujte, či je pružina (12) umiestnená v príslušnom montážnom otvore.
♦
Nasaďte rameno ako je uvedené na obrázku.
♦
Nasaďte centrovaciu skrutku (6) a utiahnite ju tak,
aby bolo rameno (7) celkom zarovnané s náradím.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento
návod na použitie.
Pred použitím náradia na drevených obrobkoch sa uistite, či je k prstovej brúske pripevnený vak na zachytávanie prachu.
Pred použitím prstovej brúsky na obrobkoch
z kovu alebo obrobkoch obsahujúcich kov
sa uistite, či je nádoba alebo zberný vak na
zachytávanie prachu z brúsky odpojený.
Vybratie
♦
Brúsny pás (13) vyberte (pokiaľ je nasadený) nižšie
popísaným spôsobom.
♦
Uvoľnite a odstráňte skrutku na centrovanie brúsneho pásu (6).
♦
Odstráňte rameno.
Varovanie! Dávajte pozor, aby ste nestratili pružinu (12).
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Nasadenie a vybratie brúsnych pásov (obr. B)
Varovanie! Pružina musí byť nasadená. Dávajte pozor,
aby ste nestratili pružinu (12).
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zamedzilo riziku zranení.
Nasadenie
♦
Otočte napínaciu páku brúsneho pásu (5) do prednej polohy (A).
♦
Uistite sa, či šípky na vnútornej strane brúsneho
pásu (13) smerujú rovnakým smerom, ako šípky
(14) na kryte.
♦
Umiestnite brúsny pás (13) na prednú (15) a zadnú
remenicu (16) a prevlečte ju otvorom v kryte.
♦
Otočte napínaciu páku brúsneho pásu (5) do zadnej
polohy (B).
♦
Pás nastavte podľa nižšie uvedeného postupu.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač
2. Regulátor otáčok
3. Poistné tlačidlo
4. Pomocná rukoväť
5. Napínacia páka brúsneho pásu
6. Skrutka na centrovanie brúsneho pásu
7. Priame rameno
Vybratie
♦
Otočte napínaciu páku brúsneho pásu (5) do prednej polohy (A).
♦
Brúsny pás (13) vyberte z remeníc.
Obr. A
8. Úzke rameno
9. Zalomené rameno
Stredenie brúsneho pásu (obr. C)
♦
Zapnite náradie.
♦
Podľa potreby otáčajte skrutkou (6), pokiaľ pohyb
brúsneho pásu (13) nebude zarovnaný po celej
dĺžke ramena.
Obr. D
10. Nádoba na prach
11. Odchyľovač
Nastavenie
Nasadenie a vybratie vrecka na prach (obr. D a F)
Varovanie! Ak budete prstovú brúsku používať na
brúsenie kovových obrobkov, vždy vyberte nádobu na
prach a nasaďte na prstovú brúsku odchyľovač.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
7
♦
♦
♦
Nasaďte nádobu na prach (10) na výstupný otvor
na odvod prachu.
Nasuňte ju na náradie a uistite sa, či je správne
umiestnená.
Ak chcete nádobu z náradia vybrať, stiahnite ho
z výstupného otvoru pre odvod prachu.
♦
♦
♦
Filter (18) vložte späť do prístroja.
Nasaďte kryt (17).
Nasuňte ju na náradie (10) a uistite sa, či je správne
umiestnená.
Špeciálne použitie (obr. H, I a J)
Vybratie a nasadenie odchyľovača (obr. D aE)
Varovanie! Odchyľovač sa musí použiť pri brúsení
kovových obrobkov.
♦
Nasaďte odchyľovač (11) na výstupný otvor na
odvod prachu.
♦
Nasuňte odchyľovač na náradie a uistite sa, či je
správne umiestnený.
♦
Ak chcete odchyľovač z náradia vybrať, stiahnite
ho z výstupného otvoru pre odvod prachu.
Zalomené rameno (obr. H)
♦
Časť A používajte na drážkovanie a brúsenie
uprostred obrobku a na prácu v zle prístupných
miestach.
♦
Časť B používajte na zakrivené plochy.
Použitie
Úzke rameno (obr. J)
♦
Úzke rameno používajte na jemnejšie detaily, na
rezanie a vyrezávanie.
Priame rameno (obr. I)
♦
Normálne alebo úzke rameno je určené na všeobecné použitie, na drážkovanie a na brúsenie
špár.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Užitočné rady
♦
Náradie držte vždy oboma rukami.
♦
Nevyvíjajte na náradie príliš veľký tlak.
♦
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho pásu (12). Ak
je to nutné, vymeňte ho.
♦
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
♦
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
♦
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní náterových vrstiev zahájte prácu s brúsnym
papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch zahájte prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne
nahradzujte hrubší brúsny papier jemnejším, aby
ste dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
♦
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Regulácia otáčok (obr. G)
Regulátor otáčok Vám umožňuje prispôsobiť otáčky
náradia materiálu obrobku.
♦
Ovládač regulácie otáčok (2) nastavte na požadovanú hodnotu. Vysokú rýchlosť používajte na
drevo, strednú rýchlosť na dyhu a umelé hmoty,
nízku rýchlosť na plexisklo, neželezné kovy a na
odstraňovanie náterov.
Zapnutie a vypnutie (obr. G)
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
♦
Nepretržitý chod zaistíte stlačením poistného
tlačidla (2) a uvoľnením hlavného vypínača (1).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(1).
♦
Ak chcete vypnúť náradie v režime nepretržitého
chodu, ešte raz stlačte vypínač (1) a potom ho
uvoľnite.
Vyprázdnenie nádoby na prach (obr. F)
Nádoba na zachytávanie prachu (10) by sa mala vyprázdňovať po každých 10 minútach prevádzky brúsky.
♦
Vyberte nádobu (10) zo zadnej časti náradia.
♦
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek
vyberte kryt (17).
♦
Držte nádobu na prach (10) tak, aby fi lter (18)
smeroval dole a vyklepte obsah nádoby (10).
♦
Z krytu tiež vyklepte prach (17).
♦
Kryt (17) nasaďte späť na nádobu (10) a otočením
v smere chodu hodinových ručiček ho zaistite.
♦
Nasaďte nádobu na prach (10) späť na náradie.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie zariadenia závisí od jeho správnej údržby a pravidelného
čistenia.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby náradie vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou
kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Čistenie filtra zbernej nádoby (obr. F)
Varovanie! Na vyčistenie filtra nepoužívajte stlačený
vzduch a ostré predmety. Filter neoplachujte vodou.
♦
Filter (18) môže byť opakovane použitý a mal by
byť pravidelne čistený.
♦
Vyššie popísaným spôsobom vyprázdnite zbernú
nádobu na prach (10).
♦
Z nádoby na prach (10) stiahnite filter (18).
♦
Vyklepte prach zachytený na filtri (18) do odpadkového koša.
8
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/03/2010
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Záruka
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov Black & Decker a akumulátorov po
skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či
výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie
vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
V
W
min -1
kg
KA902E Typ 1
230
400
900 - 1600
1,6
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky Black & Decker sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 84 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 1,7 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále prehľad
o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk
ES prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
KA902E
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4
9
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00129042 - 14-07-2010
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising