PD1200 | Black&Decker PD1200 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Powerful Solutions
TM
11
10
12
666444 - 96 IL
www.blackanddecker.eu
PD1200
PD1080
17
13
12
11
14
16
15
A
B
‫ בלבד‬PD1200
‫ בלבד‬PD1200
18
14
12
18
C
D
19
6
F
2
21
20
H
G
22
I
22
3
21
‫עברית‬
‫ייעוד‬
‫●‬
‫שואב האבק שלך‪ , ™Dustbuster Flexi ,‬מתוצרת בלק‬
‫אנד דקר‪ ,‬תוכנן לשאיבת חומרים יבשים‪ .‬מכשיר זה מיועד‬
‫לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫●‬
‫הוראות בטיחות‬
‫הנחיות בטיחות נוספות לסוללות ולמטענים‬
‫אזהרה! כשמשתמשים במכשירים חשמליים הניזונים‬
‫ממתח סוללות חובה לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים‪,‬‬
‫כולל אלה המפורטים להלן‪ ,‬כדי להפחית את סכנת‬
‫התלקחות אש‪ ,‬דליפה מסוללות‪ ,‬פגיעה גופנית אחרת‬
‫או נזק לרכוש‪.‬‬
‫● קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫● השימוש המיועד מתואר בחוברת זו‪ .‬שימוש באביזרי‬
‫עזר או ציוד נלווה וכן ביצוע פעולה כלשהי באמצעות‬
‫מכשיר זה השונה מאלה המומלצות בחוברת זו עלולים‬
‫לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫● שמור חוברת זו לשימוש עתידי‪.‬‬
‫סוללה ומטען‬
‫● אסור בהחלט לבצע ניסיונות פתיחה כלשהם‪.‬‬
‫● אין לחשוף את הסוללה למים‪.‬‬
‫● אין לקצר את מגעי הטעינה של הסוללה במיכל שואב‬
‫האבק או ביחידת הטעינה‪.‬‬
‫● אין לאחסן במקומות בהם הטמפרטורה עלולה להיות‬
‫גבוהה מ‪.40°C-‬‬
‫● יש לטעון את הסוללה רק בטמפרטורות סביבה‬
‫הנמצאות בתחום ‪ 10°C‬עד ‪.40°C‬‬
‫● אין לשרוף את הסוללה‪.‬‬
‫● בעת סילוק סוללות‪ ,‬פעל לפי ההנחיות המופיעות‬
‫בנושא ”הגנת הסביבה“‪.‬‬
‫● החלף מייד כבלי חשמל פגומים‪.‬‬
‫● אין לחשוף את בסיס הטעינה למים‪.‬‬
‫● אין לפתוח את בסיס הטעינה‪.‬‬
‫● אין להכניס או לדחוף פריטים כלשהם לתוך המטען‪.‬‬
‫שימוש במכשיר‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫בדוק באופן סדיר את כבל הזנת המתח של המטען‬
‫לגילוי סימני נזק‪ .‬החלף את המטען אם התגלו נזק‬
‫או פגם בכבל החשמל שלו‪.‬‬
‫אסור בהחלט להסיר או להחליף חלק כלשהו במכשיר‪,‬‬
‫למעט אלה המפורטים בחוברת זו‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר זה בקרבת מים‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשיר זה לשאיבת נוזלים או חומרים‬
‫כלשהם שעלולים להתלקח‪.‬‬
‫אל תטבול את המכשיר במים‪.‬‬
‫אסור בהחלט למשוך בכבל המטען כדי לשלוף את‬
‫תקע המטען מהשקע‪ .‬הרחק את כבל המטען ממקורות‬
‫חום‪ ,‬משמן וממקומות חדים‪.‬‬
‫מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים )כולל‬
‫ילדים( בעלי כישורים פיזיים‪ ,‬חישתיים או שכליים‬
‫ירודים‪ ,‬או חסרי ניסיון וידע בהפעלת המכשיר‪ ,‬אלא‬
‫אם קיים עליהם פיקוח וניתנו להם הסברים והדרכה‬
‫על הפעלת המכשיר על‪-‬ידי אדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו עם‬
‫הכלי‪.‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המטען מתוכנן למתח מסוים‪ .‬הקפד תמיד לבדוק שמתח‬
‫המקור מתאים למתח ההפעלה הרשום על לוחית הזיהוי‪.‬‬
‫אסור להחליף את יחידת הטעינה בשקע חשמל רגיל‬
‫מכשיר זה בנוי בשיטת הבידוד הכפול; לכן אין‬
‫צורך במוליך ארקה‪ .‬לפני חיבור הכלי לרשת‬
‫החשמל ודא תמיד שמתח הרשת מתאים‬
‫למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על לוחית‬
‫הזיהוי שלו‪.‬‬
‫מכשיר זה מיועד לשימוש במקומות מקורים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫לאחר השימוש‬
‫● נתק את המטען ממקור המתח לפני ניקוי המטען או‬
‫בסיס הטעינה‪.‬‬
‫● כשלא משתמשים במכשיר‪ ,‬יש לאחסן אותו במקום‬
‫נקי ויבש‪.‬‬
‫● אסור לאפשר גישת ילדים אל המכשיר המאוחסן‪.‬‬
‫קרא חוברת זו בעיון לפני השימוש במכשיר‪.‬‬
‫המטען יפסיק לפעול באופן אוטומטי כאשר‬
‫טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי‪ .‬כאשר‬
‫טמפרטורת הסביבה תרד‪ ,‬המטען יחדש את‬
‫פעולתו‪.‬‬
‫ביקורת ותיקונים‬
‫● לפני השימוש‪ ,‬בדוק את המכשיר לגילוי נזק או חלקים‬
‫פגומים‪ .‬בדוק לגילוי חלקים שבורים‪ ,‬נזק למתגים או‬
‫תנאים אחרים שעלולים להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של המטען‪.‬‬
‫● אל תשתמש במכשיר אם התגלה בו פגם או נזק‪.‬‬
‫● תיקון של נזק או של חלקים פגומים חייב להתבצע רק‬
‫על‪-‬ידי סוכנות תיקון מורשית‪.‬‬
‫‪+40ºC‬‬
‫‪+10ºC‬‬
‫יש לטעון את הסוללה רק בטמפרטורות סביבה‬
‫הנמצאות בתחום ‪ 10°C‬עד ‪.40°C‬‬
‫מאפיינים‬
‫מכשיר זה כולל חלק מן המאפיינים הבאים או את כולם‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬צינור גמיש‪/‬ידית נתיקים‬
‫‪ 3‬טבעת נעילה‬
‫‪4‬‬
‫●‬
‫‪ 4‬צינור גמיש‬
‫‪ 5‬גלגל ניקוי המסננים‬
‫‪ 6‬כניסת מטען‬
‫‪ 7‬דלת שקופה‬
‫‪ 8‬נורית טעינה‬
‫‪ 9‬סגר דלת‬
‫‪ 10‬אביזר ‪ 2‬פיות יניקה‬
‫‪ 11‬תפס אביזרים‬
‫האביזרים הבאים זמינים רק בדגם ‪) PD1200‬ציורים‬
‫‪ A‬ו‪:(B-‬‬
‫‪ 12‬מנשא אביזרים‬
‫‪ 13‬ראש מברשת חשמלי‬
‫‪ 14‬אביזר למקומות צרים‬
‫ראש מברשת חשמלי אינו נכלל בכל הדגמים‪.‬‬
‫כדי להסיר את מנשא האביזרים )‪ (12‬משוך והסר‬
‫אותו מבסיס המכשיר‪.‬‬
‫שימוש‬
‫לפני השימוש הראשון‪ ,‬יש לטעון את הסוללות לפחות‬
‫במשך ‪ 16‬שעות‪.‬‬
‫● חבר את המכשיר ואת ראש המברשת החשמלי )‪(13‬‬
‫למטען לפחות במשך ‪ 16‬שעות‪.‬‬
‫● טען את הסוללות כמתואר להלן‪.‬‬
‫ייתכן שתצטרך לטעון‪/‬לפרוק את המכשיר לפחות ‪ 5‬פעמים‪,‬‬
‫כדי להשיג את ביצועי משך ההפעלה הטובים ביותר‪.‬‬
‫טעינת הסוללות )ציורים ‪ A‬ו‪(E-‬‬
‫אזהרה! אין לטעון את הסוללה בטמפרטורות סביבה‬
‫הנמוכות מ‪ 10°C -‬או הגבוהות מ‪.40°C-‬‬
‫הערה‪ :‬אם שואב האבק שברשותך סופק עם מטען יחיד‬
‫בעל כבל כפול לטעינת המכשיר וראש המברשת החשמלי‬
‫)‪ ,(13‬התקעים יהיו בגודל זהה וניתן להחליף ביניהם‪.‬‬
‫ניתן לטעון את המכשיר וראש המברשת החשמלי )‪(13‬‬
‫בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫התקנת אביזרים )ציור ‪ B ,A‬ו‪(C-‬‬
‫לאביזר ‪ 2‬פיות היניקה )‪ (10‬יש מברשת שניתנת לקיפול‬
‫לפנים לצורך ניקוי אבק וניקוי ריפודי ריהוט‪.‬‬
‫האביזר למקומות צרים )‪ (14‬מיועד להקל על השאיבה‬
‫במקומות צרים‪ ,‬שהגישה אליהם קשה‪.‬‬
‫לראש המברשת החשמלי )‪ (13‬יש סוללות נטענות‬
‫משלו והוא נטען בנפרד מהמכשיר‪ ,‬עיין בנושא ”טעינת‬
‫הסוללות“‪.‬‬
‫● כדי להתקין אביזר‪ ,‬לחץ על תפס האביזרים )‪(11‬‬
‫והחלק את האביזר על הידית )‪.(2‬‬
‫● להסרת האביזר‪ ,‬לחץ על תפס האביזרים )‪ (11‬והסר‬
‫את האביזר‪.‬‬
‫לטעינת המכשיר‪:‬‬
‫● ודא שהמכשיר מנותק‪ .‬הסוללה לא תוכל להיטען‬
‫כשמתג ההפעלה )‪ (1‬במצב פעולה‪.‬‬
‫● הכנס את התקע לכניסת הטעינה )‪ (6‬בבסיס‪.‬‬
‫● חבר את המטען והפעל את מתג הטעינה‪.‬‬
‫● מחוון הטעינה )‪ (8‬יאיר‪.‬‬
‫● בטעינה הראשונה‪ ,‬הנח למכשיר להיטען לפחות ‪16‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫ניתן להסיר את הידית )‪ (2‬מהצינור הגמיש )‪ (4‬וכך ניתן‬
‫לחבר את האביזרים ישירות אל תושבת חיבור הצינור‬
‫הגמיש )‪ (18‬לפי הצורך‪ .‬להסרת הידית‪:‬‬
‫● שחרר את הידית )‪ (2‬מהמכשיר‪.‬‬
‫● סובב את טבעת הנעילה )‪ (3‬נגד כיוון השעון ושחרר‬
‫את התפסים‪.‬‬
‫● משוך והסר את הצינור הגמיש )‪ (4‬מהידית )‪.(2‬‬
‫● התקן את האביזר ישירות על תושבת חיבור הצינור‬
‫הגמיש )‪.(18‬‬
‫לטעינת ראש המברשת החשמלי‪:‬‬
‫● ודא שראש המברשת החשמלי )‪ (13‬מנותק‪ .‬הסוללה‬
‫לא תוכל להיטען כשמתג ההפעלה )‪ (17‬במצב פעו־‬
‫לה‪.‬‬
‫● הכנס את התקע לכניסת הטעינה )‪.(16‬‬
‫● חבר את המטען והפעל את מתג הטעינה‪.‬‬
‫● מחוון הטעינה )‪ (15‬יאיר‪.‬‬
‫● בטעינה הראשונה‪ ,‬הנח למכשיר להיטען לפחות ‪16‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫להתקנת הידית‪:‬‬
‫● הסר את האביזר מהצינור הגמיש‪.‬‬
‫● דחף את הצינור הגמיש )‪ (4‬אל הידית )‪ .(2‬סובב את‬
‫טבעת הנעילה )‪ (3‬בכיוון השעון עד שהיא ננעלת‬
‫במקומה‪.‬‬
‫במהלך הטעינה‪ ,‬המטען עלול להתחמם‪ .‬זוהי תופעה רגילה‬
‫והיא אינה מצביעה על תקלה כלשהי‪.‬‬
‫אמנם מבחינה בטיחותית ניתן להשאיר את המכשיר‪/‬ראש‬
‫המברשת החשמלי מחוברים אל המטען ללא הגבלת זמן‪,‬‬
‫אולם אנו ממליצים לנתק את המטען לאחר ‪ 24‬שעות‬
‫כדי לחסוך בחשמל‪ .‬מחוון )נורית חיווי( הטעינה ימשיך‬
‫להאיר כל זמן שהמכשיר מונח על המטען‪ ,‬המחובר אל‬
‫מקור המתח‪.‬‬
‫התקנת מנשא האביזרים )‪) (PD1200‬ציור ‪(D‬‬
‫כאשר האביזרים אינם בשימוש‪ ,‬ניתן לאחסן אותם במנשא‬
‫האביזרים )‪ .(12‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן להסיר את מנשא‬
‫האביזרים‪.‬‬
‫● כדי להתקין את מנשא האביזרים )‪ ,(12‬החלק אותו אל‬
‫הלשוניות שעל גוף המכשיר עד שהא ננעל במקומו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה‬
‫● להפעלת המכשיר‪ ,‬החלק את מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫)‪ (1‬לימין למיקום ‪.1‬‬
‫● לכיבוי המכשיר‪ ,‬החלק את מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪(1‬‬
‫לשמאל עד שהוא ננעל בנקישה במצב כבוי‪.‬‬
‫● לחץ על תפס הדלת )‪ (9‬ופתח את הדלת השקופה )‪(7‬‬
‫לזווית של ‪ 180°‬עד שהיא ננעלת במצב הפתוח‪.‬‬
‫● הסר את מסנן הקדם )‪.(19‬‬
‫● רוקן את מיכל האבק‪.‬‬
‫● נקה את מסנן הקדם )‪ (19‬על‪-‬ידי טלטול עדין מעל‬
‫לפח אשפה‪.‬‬
‫● התקן מחדש את מסנן הקדם )‪.(19‬‬
‫● סגור את הדלת השקופה )‪ (7‬וודא שהיא ננעלת‬
‫במקומה‪.‬‬
‫אזהרה! אסור בהחלט לשטוף במים את מיכל האבק‪.‬‬
‫אזהרה! אל תטבול את המכשיר במים‪ .‬יש לנקות את המ־‬
‫שטחים החיצוניים של המכשיר במטלית לחה ומי סבון‪ .‬ודא‬
‫תמיד שהמכשיר יבש לגמרי לפני שימוש חוזר או אחסון‪.‬‬
‫שאיבה‬
‫● בזמן הפעלת המכשיר‪ ,‬ודא שהצינור הגמיש אינו לכוד‪,‬‬
‫מפותל או חסום‪.‬‬
‫● ניתן להסיר בקלות את הידית )‪ (2‬מהמכשיר‪ ,‬וכך תוכל‬
‫להגיע לגבהים של עד ‪ 1.5‬מטר מהמכשיר‪.‬‬
‫● כשהידית )‪ (2‬מוסרת‪ ,‬ניתן לשאת את המכשיר‬
‫באמצעות הידית המובנית‪.‬‬
‫● ניתן גם להסיר את הידית )‪ (2‬מהצינור הגמיש )‪ (4‬וכך‬
‫ניתן לחבר את האביזרים ישירות אל תושבת חיבור‬
‫הצינור הגמיש )‪ (18‬לפי הצורך‪.‬‬
‫ניקוי מיכל האבק העדין )ציור ‪(H‬‬
‫מסנן האבק העדין )‪ (20‬מונע חדירת חלקיקים ואובייקטים‬
‫גדולים יותר לבית המנוע‪.‬‬
‫המסנן )‪ (20‬ניתן לשימוש חוזר‪ ,‬וחובה לנקות אותו באופן‬
‫סדיר‪.‬‬
‫● הסר את מסנן הקדם )‪ (19‬מהמכשיר כמתואר לעיל‪.‬‬
‫● הסר את מסנן האבק העדין )‪ (20‬במשיכה חזקה‪.‬‬
‫● טפח טפיחות קלות על המסנן כדי לשחרר ולהסיר‬
‫אבק מהמסנן‪.‬‬
‫● במידת הצורך‪ ,‬רחץ את המסנן בתמיסת מי‪-‬סבון‬
‫פושרים‪.‬‬
‫● ודא שהמסננים יבשים‪.‬‬
‫● התקן את מסנן האבק העדין )‪ (20‬במכשיר‪.‬‬
‫● התקן מחדש את מסנן הקדם )‪ (19‬כמתואר לעיל‪.‬‬
‫עצות לשימוש יעיל‬
‫● בזמן עבודה במקומות צפופים‪ ,‬הסר זמנית את‬
‫מנשא האביזרים )‪ (12‬מהבסיס כדי לשפר את טווח‬
‫הפעולה‪.‬‬
‫● בזמן שאיבת מדרגות‪ ,‬התחל תמיד למטה והתקדם‬
‫במעלה המדרגות‪.‬‬
‫שימוש בראש מברשת חשמלי )ציור ‪(A‬‬
‫ניתן להשתמש בראש המברשת החשמלי )‪ (13‬רק כשהי־‬
‫דית מוסרת מהמכשיר‪.‬‬
‫● להפעלת ראש המברשת החשמלי‪ ,‬החלק את מתג‬
‫הפעלה‪/‬הפסקה )‪ (17‬למצב ההפעלה‪.‬‬
‫● החלק את מתג ההפעלה‪/‬הפסקה )‪ (1‬למצב ההפע־‬
‫לה‪.‬‬
‫● הנע את ראש המברשת החשמלי )‪ (13‬באופן רצוף‬
‫לפנים ולאחור‪ .‬אל תשאיר את המברשת במקום‬
‫אחד למשך זמן רב מכיוון שמצב זה עלול לגרום נזק‬
‫למשטח‪.‬‬
‫● להפסקת הפעולה של ראש המברשת החשמלי‪ ,‬החלק‬
‫את מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪ (17‬למצב מנותק‪.‬‬
‫ניקוי ראש המברשת החשמלי )ציור ‪(H‬‬
‫● הסר שיער וסיבים שנאספו במברשת‪ ,‬והשתמש‬
‫במספריים לפי הצורך‪.‬‬
‫החלפת המסננים‬
‫יש להחליף את המסננים בכל ‪ 6‬עד ‪ 9‬חודשים וכאשר הם‬
‫מתבלים או נגרם להם נזק‪ .‬תוכל לרכוש מסננים חלופיים‬
‫מסוכן בלק אנד דקר )מספר קטלוגי ‪:(PD10‬‬
‫● הסר את המסננים הישנים כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫● התקן את המסננים החדשים כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫שיפור עצמת היניקה‬
‫כדי לשמור על עצמת יניקה מיטבית‪ ,‬יש לנקות את המסננים‬
‫באופן סדיר במהלך השימוש‪.‬‬
‫● סובב את גלגל ניקוי המסננים )‪ (5‬שני סיבובים בכיוון‬
‫השעון כדי להסיר את האבק מהמסננים‪.‬‬
‫● חובה לנקות את מסנן האבק העדין באופן סדיר‪ ,‬עיין‬
‫בנושא ”ניקוי מסנן האבק העדין“ ‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שעליך להחליף את כלי העבודה‬
‫שלך מתוצרת בלק אנד דקר‪ ,‬או אם אין לך יותר צורך בו‪,‬‬
‫אל תשליך אותו לאשפה הביתית‪ .‬הכן את הכלי לאיסוף‬
‫נפרד של אשפה‪.‬‬
‫ניקוי ותחזוקה‬
‫ריקון מיכל האבק )ציור ‪(F‬‬
‫חובה לנקות את מסנן האבק באופן סדיר‪ ,‬ומומלץ לעשות‬
‫זאת לאחר כל שימוש‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים לשי־‬
‫מוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫מתח‬
‫משקל‬
‫‪Vdc‬‬
‫ק“ג‬
‫מטען סוללה‬
‫‪Vac‬‬
‫מתח כניסה‬
‫משך טעינה מקורב שעות‬
‫ק“ג‬
‫משקל‬
‫ייתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף‬
‫נפרד למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים‬
‫או שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫ראש מברשת חשמלי‬
‫‪Vdc‬‬
‫מתח‬
‫מהירות סיבוב‬
‫סל“ד‬
‫המברשת‬
‫חברת בלק אנד דקר מעמידה לרשותך מתקן לאיסוף‬
‫ומיחזור של מוצרי בלק אנד דקר‪ ,‬לאחר שהגיעו לסוף חיי‬
‫השירות שלהם‪ .‬כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך‬
‫לכל תחנת שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫‪PD1080 PD1200‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪230‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2500‬‬
‫הצהרת תאימות ‪CE‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק אנד דקר‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד דקר‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫‪PD1200 - H1, PD1080 - H1‬‬
‫חברת בלק אנד דקר )‪ (Black & Decker‬מצהירה שמו־‬
‫צרים אלה תואמים לדרישות התקנים‪:‬‬
‫‪EC, EN 60335/2006/95‬‬
‫רמת עצמת הרעש‪ ,‬הנמדדת‬
‫על‪-‬פי תקן )‪EN 60704-1: = 72 dB(A‬‬
‫סוללות‬
‫ניתן לטעון סוללות בלק אנד דקר פעמים רבות‪.‬‬
‫בתום חיי השימוש שלהן‪ ,‬סלק את הסוללות‬
‫תוך דאגה לסביבה‪:‬‬
‫החתום מטה אחראי לאיסוף החומר הטכני ולהצהרה זו‬
‫בשם חברת בלק אנד דקר‪.‬‬
‫אם ברצונך להיפטר מהמכשיר בעצמך‪ ,‬חובה להסיר‬
‫את הסוללה ולסלק אותה על‪-‬פי הוראות החוק והתקנות‬
‫המקומיות התקפות‪.‬‬
‫● רצוי לפרוק את הסוללה על‪-‬ידי הפעלת המכשיר עד‬
‫שהמנוע מפסיק לפעול‪.‬‬
‫● הפוך את המכשיר כדי לאפשר גישה לברגים שמא־‬
‫בטחים את הבסיס )ציורים ‪ H‬ו‪.(I-‬‬
‫● הסר את ‪ 4‬הברגים )‪ 21‬או ‪.(22‬‬
‫● הסר את הבסיס‪.‬‬
‫● נתק את מחבר ‪ 3‬פינים‪.‬‬
‫● הכנס את הסוללה לאריזה מתאימה כדי להבטיח‬
‫שקוטבי הסוללה לא יוכלו להתקצר‪.‬‬
‫● ניתן למחזר סוללות ניקל‪-‬הידריד מתכת )‪.(NiHM‬‬
‫הבא את הסוללה לכל תחנת שירות מורשית או‬
‫לתחנת מיחזור מקומית‪.‬‬
‫‪Kevin Hewitt‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסת מוצרי צריכה‬
‫‪,Spennymoor, County Durham, DL16 6JG‬‬
‫בריטניה‬
‫‪24-03-2009‬‬
‫אחריות‬
‫חברת בלק אנד דקר בטוחה באיכות הגבוהה של מוצריה‬
‫ומספקת אחריות יוצאת מן הכלל‪ .‬הצהרת אחריות זו‬
‫מתווספת על הזכויות שלך על‪-‬פי דין ואינה גורעת מהן‬
‫מאומה‪ .‬אחריות זו תקפה בכל המדינות החברות באיחוד‬
‫האירופאי וכן באזור הסחר החופשי האירופאי‪.‬‬
‫אם מוצר של בלק אנד דקר מתקלקל כתוצאה מחומרי ייצור‬
‫פגומים‪ ,‬ייצור לקוי או חוסר תאימות בתוך ‪ 24‬חודשים‬
‫מתאריך הרכישה‪ ,‬חברת בלק אנד דקר תחליף חלקים‬
‫פגומים‪ ,‬תתקן מוצרים שפעלו בתנאי עבודה סבירים או‬
‫תחליף מוצרים כאלה כדי להבטיח גרימת אי‪-‬נוחות מזערית‬
‫ללקוח‪ ,‬אלא אם‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫המוצר שימש לצורך מסחרי‪ ,‬מקצועי או למטרות‬
‫השכרה‪.‬‬
‫המוצר הופעל שלא כהלכה או הוזנח‪.‬‬
‫נזק נגרם למוצר כתוצאה מגופים זרים‪ ,‬חומרים זרים‬
‫או במקרה של תאונה‪.‬‬
‫בוצע ניסיון תיקון של המכשיר על‪-‬ידי מי שאינו שייך‬
‫לתחנת שירות מוסמכת על‪-‬ידי חברת בלק אנד‬
‫דקר‪.‬‬
‫לתביעת שירות במסגרת אחריות זו‪ ,‬עליך להציג את‬
‫חשבונית הרכישה למוכר המכשיר או לגורם המוסמך‬
‫לתקן אותו‪ .‬תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות‬
‫המורשית הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות בלק‬
‫אנד דקר המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪.‬‬
‫לחליפין‪ ,‬רשימת תחנות השירות המורשות של בלק אנד‬
‫דקר‪ ,‬כולל פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת‬
‫באינטרנט בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫בקר באתר שלנו ‪ www.blackanddecker.co.uk‬כדי‬
‫לרשום מוצר בלאק אנד דקר חדש וכדי להתעדכן במו־‬
‫צרים חדשים ובהצעות מיוחדות‪ .‬מידע נוסף על המותג‬
‫בלאק אנד דקר ועל מגוון המוצרים שלנו זמין באתר‬
‫‪.www.blackanddecker.co.uk‬‬
‫‪zst00119127 - 14-01-2010‬‬
‫‪8‬‬
9
10
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫דקר ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
D
CZ
No.
Nr.
Číslo
Sorszám
H
Date of repair
repair
Nr.
LV
N.p.k.
PL
Nr.
IL
‫‘מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Auftragsnum-
Signature
Annahmedatum
Reparaturdatum
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
mer
Unterschrift
Podpis
Jótállás új határideje
LT
10/05
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Paraksts
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
‫חתימה‬
Download PDF

advertising