PD1200 | Black&Decker PD1200 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Instrucțiuni de utilizare pe verso
402113 - 86 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
PD1200
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de mână Вlack & Decker Dustbuster® a fost conceput
pentru aplicaţii de aspirare. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Citiţi cu atenţie acest manual în întregime înainte de
a utiliza aparatul.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Avertisment! Atunci când
utilizaţi aparate alimentate de
baterii, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din
continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de baterii care
prezintă scurgeri de lichide, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦ Citiţi cu atenţie acest manual în
întregime înainte de a utiliza aparatul.
♦ Destinaţia de utilizare este
descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei
2
operaţiuni cu acest aparat diferite
de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
♦ Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦ Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice materiale care
se pot aprinde.
♦ Nu utilizaţi aparatul în apropierea
surselor de apă.
♦ Nu scufundați aparatul în apă.
♦ Nu trageţi niciodată de cablul
încărcătorului pentru a deconecta
din priză. Ţineţi cablul încărcătorului departe de surse de căldură,
ulei şi muchii ascuţite.
♦ Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe dacă acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile
pe care le implică. Nu lăsaţi copiii
să se joace cu unealta. Curăţarea
ROMÂNĂ
şi operaţiunile de întreţinere ale
uneltei nu trebuie efectuate de
copii fără supraveghere.
Inspecţia şi reparaţiile
♦ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele
eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există componente
rupte, întrerupătoare deteriorate
sau orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
♦ Nu utilizaţi aparatul în cazul în
care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
♦ Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate
sau defecte de către un agent
autorizat de reparaţii.
♦ Verificaţi în mod regulat cablul
încărcătorului pentru a depista
eventualele deteriorări. Înlocuiţi
încărcătorul în cazul în care cablul
este deteriorat sau defect.
♦ Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate
în acest manual.
Instrucţiuni suplimentare
de siguranţă
După utilizare
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de a-l curăţa sau înainte de
a curăţa suportul încărcătorului.
♦ Atunci când nu este folosit, acest
aparat trebuie să fie depozitat întrun spaţiu uscat.
♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la
aparatele depozitate.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei,
riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate.
Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul
schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
3
ROMÂNĂ
♦ Vătămări cauzate de utilizarea
prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate
de inhalarea prafului rezultat în
urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF).
Acumulatori și încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi
acumulatorul pentru niciun fel de
motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la
căldură.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu aparatul. Utilizarea unui încărcător
incorect poate determina şocul
electric sau supraîncălzirea acumulatorului.
4
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate
în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător".
♦ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera
riscul de vătămare şi incendiu.
♦ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦ În condiţii extreme, pot surveni
scurgeri din acumulatori. Atunci
când observaţi lichid pe acumulatori, ştergeţi-l cu atenţie folosind
o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu
lichidul.
♦ În cazul contactului cu pielea sau
ochii, urmaţi instrucţiunile de mai
jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea corporala
sau deteriorarea obiectelor. În cazul
contactului cu pielea, clătiţi imediat
cu apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul.
În cazul contactului cu ochii, clătiţi
imediat cu apă curată şi consultaţi
medicul.
ROMÂNĂ
Încărcătoare
Siguranţa electrică
Încărcătorul dvs. a fost conceput
pentru o anumită tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată
să înlocuiţi unitatea de încărcare cu
o priză normală de alimentare.
♦ Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din aparatul cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori
ar putea exploda, determinând
vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi
acumulatori neîncărcabili.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie
să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service
Black & Decker autorizat pentru
a evita orice pericol.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
♦ Aparatul/acumulatorul trebuie să
fie poziţionat într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Simboluri pe încărcător
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare,
nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna
ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de
pe plăcuţa cu specificaţii.
Transformator de izolare de siguranţă la scurtcircuitare. Reţeaua principală de alimentare este separată
electric de ieşirea transformatorului.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat dacă
temperatura ambientală devine prea ridicată. Prin
urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Suportul de
încărcare trebuie să fie deconectat de la reţeaua principală de alimentare şi dus la un centru de service
autorizat pentru a fi reparat.
Suportul încărcătorului este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Întreţinere
Aparatul dvs. fără fir Вlack & Decker a fost conceput pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe
aparatele fără cablu:
♦ Descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin şi apoi opriţi
unealta.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării periodice.
♦ Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie
aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Вlack & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu
îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea
selectivă pentru acest produs.
5
ROMÂNĂ
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale
de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi
un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au
ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de
acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă
o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Вlack & Decker se defectează din
cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, Вlack & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea
produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel
de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau
spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine,
substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de
service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii
autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
6
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.
co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration Înregistraţi-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/ productregistration sau transmiteţi prenumele, numele şi codul produsului
dvs. filialei Вlack & Decker din ţara dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
SpeciÀcaġie tehnicĄ
Vc.c.
Tip
rot/min
kg
Tensiune
Acumulator
RotaĠie perie
Greutate
Vc.c.
Tip
kg
Tensiune
Acumulator
Greutate
ÎncĄrcĄtor
Tensiune de intrare
Tensiune de ieúire
Curent
Timp aproximativ de încărcare
Greutate
Vc.a.
Vc.a.
mA
h
kg
PD1200
(H2)
12
NiMH
1,8
Perie motorizatĄ
(H1)
2,4
NiMH
2.500
0,3
VA170020D
BA170020D
230
17
200
24
0,2
10
Destinaġia de utilizare
Aspiratorul de mână ȼlack & Decker Dustbuster® a fost conceput
pentru aplicaĠii de aspirare. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Avertisment! Citiġi cu atenġie manualul „SiguranġĄ,
Întreġinere, Service” înainte de a utiliza acest aparat. CitiĠi cu atenĠie acest manual în întregime înainte
de a utiliza aparatul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile
următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Furtun/mâner detaúabil
3. Disc curăĠare ¿ltru
4. Indicator LED de încărcare
5. Încuietoare uúă
6. Accesoriu duză 2 în 1
7. Clamă accesoriu
8. Intrare încărcare
9. Perie motorizată
10. Suport accesorii
11. Accesoriu pentru spaĠii înguste
Înlocuirea Àltrelor
Filtrele trebuie să ¿e înlocuite la interval de 6 până la 9 luni úi
ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. ȼlack & Decker (nr. piesă PD10):
Acumulator
Dacă doriĠi să eliminaĠi singuri produsul, bateria trebuie
să ¿e scoasă conform descrierii de mai jos úi trebuie să
¿e eliminată conform regulamentelor locale.
Ƈ DescărcaĠi acumulatorul utilizând aparatul până când motorul se opreúte.
Ƈ RăsturnaĠi aparatul pentru a avea acces la úuruburile care
prind baza.
Ƈ Scoateʕi cele 4 ʓuruburi.
Ƈ ScoateĠi baza.
Ƈ DeconectaĠi conectorul cu 3 pini.
Ƈ PuneĠi acumulatorul într-un ambalaj adecvat pentru a vă
asigura că bornele nu pot ¿ scurtcircuitate. DuceĠi acumulatorul la agentul dvs. de service sau la un centru local de
reciclare.
După ce a fost scoasă, bateria nu poate ¿ montată la loc.
9
Descriere
8
CurĄʖaʖi Àltrul
4
3
2
1
Uscaʖi bine
7
Golire
Pentru a păstra forĠa de aspiraĠie la un nivel optim, ¿ltrele trebuie să ¿e curăĠate în mod regulat în timpul utilizării.
6
Accesorii
Conectarea la mâner
Demontarea mânerului
Conectarea la furtun
5
Aparatul poate ¿ lăsat conectat la încărcător ʓi se poate încălzi în timpul utilizării.
Utilizare
Pornit
Oprit
4
Oprit
Ore
Încărcări ulterioare
Ore
Prima încărcare
3
ÎncĄrcare
Oprit
Ore
Încărcări ulterioare
Ore
Prima încărcare
2
Instrucġiuni de utilizare
Download PDF

advertising