GW2600 | Black&Decker GW2600 BLOWER VAC Type 5 instruction manual

371000-19 LV
www.blackanddecker.eu
GW2600
GW3000
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
♦
Šis Black & Decker pūtējs/vakuumsūcējs ir paredzēts lapu aizvākšanai. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai ārpus telpām.
Personīgā drošība
♦
Vispārīgi instrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Lietojot bezvadu instrumentu
vai instrumentu ar vadu, vienmēr jāievēro
galvenie drošības noteikumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet
visu rokasgrāmatu, kā arī iepazīstieties ar
kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šai ierīcei, var gūt ievainojumus.
Termins „instruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz instrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
instrumentu (bez vada).
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
♦
♦
Ierīces ekspluatācija
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ekspluatējot šo instrumentu, vienmēr
ievērojiet piesardzību.
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Neļaujiet ar instrumentu strādāt bērniem vai
personām, kas nepārzina šos noteikumus;
vietējos noteikumos var būt noteikts instrumenta operatora vecuma ierobežojums.
Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties
darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.
Strādājot ar instrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām,
kā arī dzīvniekiem. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Šis instruments nav rotaļlieta.
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦
♦
♦
Neatveriet galveno korpusu. Instrumentā nav
tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
Instrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs,
skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet instrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības
instrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt
smagus ievainojumus.
Ja vajadzīgs, lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus, piemēram, acu aizsargus, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja instrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat instrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varēsiet saglabāt kontroli pār
instrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet
matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām.
Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Instrumenta ekspluatācija un apkope
♦
♦
♦
♦
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja ar slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav
iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms instrumenta regulēšanas, piederumu
nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota
un/vai no instrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas instrumenta iedarbināšanas risks.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus, ja tādi ir. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
5
LATVIEŠU
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
♦
♦
♦
Elektrodrošība
♦
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem instrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Instrumentu nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai. Ja instrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet instrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
Strādājot ar instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja instrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē,
ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
♦
♦
♦
♦
Pēc ekspluatācijas
♦
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, labi vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai jānostiprina ar siksnām, lai neizkustētos
asos pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim
strauji palielinot vai samazinot ātrumu.
♦
♦
6
Apkalpošana
♦
Instrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalifi cēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
instrumenta drošība.
Papildu drošības noteikumi pūtējiem/vakuumsūcējiem
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci,
kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai
veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
♦ Lai, strādājot ar instrumentu, pasargātu kājas
un pēdas, jāvalkā izturīgi apavi un garās bikses
♦ Instrumentu nedrīkst darbināt vakuuma režīmā, ja nav uzstādītas vakuuma caurules un
savākšanas maiss.
♦ Instruments ir jāizslēdz, jānogaida, līdz
ventilators pārstāj darboties, un kontaktdakša
jāatvieno no barošanas avota, ja:
- pūtēja režīms tiek nomainīts uz vakuumsūcēja režīmu;
- barošanas vads ir bojāts vai sapinies;
- instruments tiek atstāts bez uzraudzības;
- tiek novērsts aizsprostojums;
- instrumentam tiek veikta pārbaude, regulēšana, tīrīšana vai cita veida darbi;
- instruments sāk savādi vibrēt.
♦ Darba laikā nevērsiet vakuuma ieeju vai izeju
pret acīm vai ausīm. Nekad nepūtiet netīrumus uz tuvumā esošo personu pusi.
♦ Nestrādājiet ar instrumentu un neatstājiet to
laukā lietainā laikā.
♦ Nešķērsojiet grantētus ceļus vai taciņas, ja
instruments darbojas pūtēja vai vakuumsūcēja režīmā. Vienmēr ejiet un nekādā gadījumā
neskrieniet.
♦ Nenovietojiet ieslēgtu instrumentu uz grantētas virsmas.
♦ Vienmēr saglabājiet stabilu stāju, īpaši nogāzēs. Nesniedzieties pārāk tālu un vienmēr
saglabājiet līdzsvaru.
♦ Nelietojiet instrumentu tādu materiālu savākšanai, kas var būt piesārņoti ar uzliesmojošām vai degošām vielām, piemēram, benzīnu,
kā arī nestrādājiet vietās, kur varētu būt šādas
vielas.
♦ Neko neievietojiet instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet no tām matus, auduma šķiedras,
putekļus un visu pārējo, kas var kavēt gaisa
plūsmu.
LATVIEŠU
Brīdinājums! Instruments jāekspluatē tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Instrumentu ir paredzēts
darba laikā turēt augšupvērstā stāvoklī, tāpēc,
ja to pagriež citā stāvoklī, var gūt ievainojumus.
Instrumentu nedrīkst darbināt, ja tas ir novietots uz
sāniem vai apvērstā stāvoklī.
♦ Ņemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par citām personām vai to īpašumam nodarītajiem
kaitējumiem vai izraisītajiem negadījumiem
♦ Nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada.
♦ Vienmēr novirziet vadu uz aizmuguri prom no
instrumenta.
Brīdinājums! Ja lietošanas laikā vads tiek bojāts,
nekavējoties atvienojiet to no barošanas avota.
Nepieskarieties vadam pirms tas nav atvienots no
barošanas avota.
♦ Instrumenta tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus
vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus. Notīriet zāles
un netīrumu paliekas ar neasu skrāpi.
♦ Regulāri pārbaudiet, vai savākšanas maiss
nav nodilis vai nolietojies.
♦ Rezerves ventilatorus var iegādāties pie
Black & Decker servisa pārstāvja. Izmantojiet
tikai Black & Decker ieteiktās rezerves daļas
un piederumus.
♦ Visiem uzgriežņiem, bultskrūvēm un skrūvēm
jābūt cieši pieskrūvētiem, lai instruments būtu
drošā darba stāvoklī.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Elektrodrošību var uzlabot, ierīkojot 30 mA
noplūdstrāvas aizsargierīci ar augstu jutību.
piemērotam lietošanai ārpus telpām un attiecīgi
marķētam. Lai nezustu instrumenta darba efektivitāte, var izmantot maks. 30 m garu HO5V V-F
pagarinājuma vadu ar diametru 1,5 mm2. Pirms
lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav
bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads
ir bojāts vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret
jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu
no tā pilnībā nost.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Pirms ekspluatācijas izlasiet
rokasgrāmatu.
Vienmēr valkājiet ausu un acu aizsargus.
Nepakļaujiet instrumentu lietus un liela mitruma iedarbībai, kā arī neatstājiet to laukā
lietainā laikā.
Pirms tīrīšanas vai apkopes darbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet no
barošanas avota.
Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Pagarinājuma vadam jābūt
Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas
jauda.
7
LATVIEŠU
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
divātrumu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
vada aizturis
savākšanas maiss
pūtēja uzgalis
pūtēja caurule
skrāpis
apakšējā vakuumsūcēja caurule
augšējā vakuumsūcēja caurule
atlaišanas poga
piedziņas mehānisms
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet,
vai instruments ir izslēgts un atvienots no
barošanas.
Brīdinājums! Strādājot ar pūtēju/vakuumsūcēju, jāvalkā aizsargcimdi.
Vakuumsūcēja cauruļu salikšana (A. att.)
Pirms ekspluatācijas savienojiet kopā abas vakuumsūcēja caurules.
Brīdinājums! Nestrādājiet ar instrumentu, ja vakuumsūcēja caurules nav savienotas.
♦ Lai būtu vieglāk paveikt šo darbu, apstrādājiet
savienojuma vietu ar ziepjūdeni.
♦ Savietojiet augšējās (8) un apakšējās (7)
vakuumsūcēja caurules iedobumus (11) un
trīsstūrveida elementus (12).
♦ Stingri iespiediet apakšējo vakuumsūcēja
cauruli (7) augšējā vakuumsūcēja caurulē (8),
līdz trīsstūrveida elementi nofiksējas vietā.
♦
♦
♦
♦
Lai būtu ērtāk strādāt ar pūtēju/vakuumsūcēju, tas ir aprīkots ar divātrumu slēdzi, kas
atrodas uz piedziņas mehānisma roktura.
Iestatot slēdzi pa vidu, tas ir izslēgtā pozīcijā
(0).
Lai aktivizētu mazu ātrumu, bīdiet slēdzi līdz
galam atpakaļ (I).
Lai aktivizētu lielu ātrumu, nospiediet slēdzi
izslēgtā pozīcijā un tad bīdiet līdz galam uz
priekšu (II).
Vada aizturis (D. att.)
Vada aizturis (2) atrodas piedziņas mehānisma
aizmugurē.
♦ Izveriet vadu (14) caur vada aizturi (2).
Lietošana
Brīdinājums! Lietojot instrumentu pūtēja vai vakuumsūcēja režīmā, jāvalkā aizsargbrilles. Strādājot
putekļainos apstākļos, valkājiet arī masku ar filtru.
Brīdinājums! Pirms regulēšanas, apkalpošanas vai
apkopes veikšanas izslēdziet instrumentu, nogaidiet, līdz ventilators pārstāj darboties, un atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota.
Pūtēja režīms (E. un F. att.)
♦
♦
Brīdinājums! Pēc salikšanas neatdaliet caurules
vienu no otras.
Pievienojiet pūtēja uzgali (4) un cauruli (5) pie
piedziņas mehānisma (10) (E. att.), novietojot
pūtēja uzgali (4) tā, kā norādīts ar bultiņu, pēc
tam pagrieziet ap šo vietu un nospiediet atlaišanas pogu (9), līdz fiksators (15) ir pilnībā
saslēgts.
Turiet pūtēja cauruli aptuveni 180 mm virs
zemes, ieslēdziet instrumentu un, viegli vēzējot to no viena sāna uz otru, lēnām virzieties
uz priekšu tā, lai sapūstās lapas un netīrumi
atrastos jums priekšā (F. att.).
Kad lapas un netīrumi ar pūtēju ir savākti vienā kaudzē, tos var savākt instrumenta maisā,
ieslēdzot vakuumsūcēja režīmu.
Pūtēja cauruļu salikšana (B. att.)
♦
Pirms ekspluatācijas pūtēja caurule (5) jāsavieno
ar pūtēja uzgali (4).
♦ Savietojiet pūtēja uzgaļa (5) apļveida elementu (13) ar pūtēja caurules (5) apļveida
elementu (13).
♦ Stingri iespiediet pūtēja cauruli (5) pūtēja uzgalī (4), līdz apļveida elementi (13) nofiksējas
vietā.
Brīdinājums! Pēc salikšanas neatdaliet caurules
vienu no otras.
Pūtēja/vakuumsūcēja caurules noņemšana
(E. att.)
♦ Lai no piedziņas mehānisma (10) atvienotu
pūtēja uzgali (4) vai vakuumsūcēja cauruli (8),
nospiediet atlaišanas pogu (9), raugoties, lai
caurule nenokristu zemē.
♦ Atlaišanas poga (9) nedarbojas, ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (1) ir ieslēgtā pozīcijā.
Lietošana
Ieslēgšana un izslēgšana (C. att.)
Brīdinājums! Ieslēdzot instrumentu, turiet to cieši
ar abām rokām.
8
Vakuumsūcēja režīms (G.-I. att.)
Uzstādiet uz pūtēja/vakuumsūcēja maisu (G., H.
un I. att.).
LATVIEŠU
Piezīme: Strādājot vakuumsūcēja režīmā un smalcinot savākto materiālu, jābūt uzstādītam savākšanas
maisam (3).
♦ Ievietojiet maisa turētāja gropē (17) maisa stīpu (16) tā, lai maisa priekšdaļa būtu novietota
zem vakuumsūcēja izejas (18) (H. att.).
♦ Bīdiet maisu līdz galam gropē un nospiediet
slēgsviru (19), lai rokturi nofiksētu maisa
augšpusē (H. un I. att.).
♦ Turiet cauruli mazliet paceltu virs lapām un
netīrumiem. Ieslēdziet pūtēju/vakuumsūcēju
un vēzējiet to no viena sāna uz otru; lapas un
netīrumi tiek iesūkti caurulē, sasmalcināti un
novadīti savākšanas maisā (J. att.).
♦ Vakuumsūcēja caurulei ir pievienots skrāpis
(6), ar ko notīrīt cieši pielipušas lapas un netīrumus. Noņemiet ar skrāpi lapas un netīrumus, tad turpiniet vakuumsūkšanas darbu kā
parasti.
♦ Maisam pildoties, samazinās sūkšanas jauda.
Izslēdziet pūtēju/vakuumsūcēju un atvienojiet
no barošanas avota.
♦ Lai noņemtu maisu, nospiediet slēgsviru (19)
un atbrīvojiet maisu no turētāja, pēc tam izvelciet maisu ārā.
♦ Lai iztukšotu maisu, turiet savākšanas maisa
plastmasas rokturi (20) un satveriet neilona
rokturi, kas atrodas maisa apakšpusē. Apvērsiet maisu otrādi un pakratiet, lai izbērtu no tā
lapas un netīrumus.
Brīdinājums! Brīdinājums! Savākšanas maisu
drīkst noņemt vienīgi tad, ja instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas avota.
Piezīme Ja vakuumsūkšanas jauda samazinās, bet
maiss nav pilns, tad, visticamāk, netīrumi ir aizsprostojuši cauruli. Izslēdziet pūtēju/vakuumsūcēju un
atvienojiet no barošanas avota, tad iztīriet cauruli,
lai varētu turpināt darbu.
Problēmu novēršana
Problēma
Instruments
nedarbojas
Iespējamais risinājums
Pārbaudiet, vai tas ir pievienots
barošanas avotam.
Pārbaudiet kontaktdakšas
drošinātāju — ja tas ir izdedzis,
nomainiet pret jaunu (tikai
Apvienotajai Karalistei).
Pārbaudiet, vai pūtēja/
vakuumsūcēja caurules ir pareizi
ievietotas piedziņas mehānismā.
Ja arī šis drošinātājs izdeg,
nekavējoties atvienojiet
instrumentu no barošanas
avota un sazinieties ar tuvāko
Black & Decker pilnvaroto
remonta darbnīcu.
Nepietiekama Izslēdziet instrumentu un
vakuumsūcēja atvienojiet no barošanas
jauda vai
avota — no caurules vajadzētu
sīcoša skaņa izkrist netīrumiem.
Noņemiet un iztukšojiet
savākšanas maisu.
Pārbaudiet, vai vakuumsūcēja
ieejas atvere un izejas atvere
nav nosprostotas.
Notīriet netīrumus no ventilatora.
Ja vakuumsūcēja jauda joprojām
ir pārāk zema, nekavējoties
atvienojiet instrumentu no
barošanas avota un sazinieties
ar tuvāko Black & Decker
pilnvaroto remonta darbnīcu.
Izslēdziet instrumentu un
Materiāls
netiek
atvienojiet no barošanas avota,
pietiekami
pēc tam noņemiet savākšanas
sasmalcināts maisu.
Noņemiet vakuumsūcēja cauruli
un pārbaudiet ventilatoru.
Notīriet netīrumus no ventilatora
lāpstiņām.
Ja ventilators ir saplaisājis
vai bojāts, to nedrīkst
lietot — sazinieties ar tuvāko
Black & Decker pilnvaroto
remonta darbnīcu.
9
LATVIEŠU
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
♦ Rūpējieties, lai instruments būtu sauss un tīrs.
♦ Ja vakuumsūcēja caurulē ieķērušās lapas,
iztīriet tās.
♦ Ar tīru, sausu krāsošanas otu regulāri notīriet
ventilatoru.
♦ Regulāri tīriet savākšanas maisu; pēc katras
lietošanas reizes tam jābūt iztukšotam un
notīrītam.
♦ Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai maigas
ziepes un mitru lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
♦ Instrumenta gultņi tiek automātiski ieeļļoti,
tāpēc tie nav manuāli jāeļļo.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
10
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Jauda
Jauda
Svars (pūtējs)
Svars (vakuumsūcējs)
VAC
W
l
kg
kg
GW2600
Typ. 5-6
230
2600
35
3,4
4,76
GW3000
Typ. 5-6
230
3000
35
3,4
4,76
Svērtā vibrāciju vērtība attiecībā uz plaukstu/roku saskaņā
ar EN ISO 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 12 m/s2,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
GW2600, GW3000
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60335.
2000/14/EK: pūtējs/savācējs, V pielikums
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
The Netherlands (Nīderlande)
Pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0344
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(13. pants, III pielikums):
105 dB(A)
LWA (izmērītā skaņas jauda)
neprecizitāte
3 dB(A)
LWA (garantētā skaņas jauda)
107 dB(A)
neprecizitāte
3 dB(A)
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās
inženiertehniskās nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20-12-2012
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш садовый пылесос Black & Decker предназначен для сбора листьев. Данный прибор предназначен только для бытового использования
на открытом воздухе.
Общие правила безопасности при
работе с электроприборами
Внимание! При использовании электрических/аккумуляторных приборов
соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность
возникновения пожара, пора жения
электрическим током, получения травм
и повреждения личного имущества.
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации, изучите все средства
управления прибором и используйте его
по назначению.
♦ Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Термин «Прибор» во всех приведенных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному)
прибору.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
♦
♦
♦
♦
♦
Личная безопасность
♦
♦
♦
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
♦
12
Всегда соблюдайте осторожность при
работе с данным прибором.
Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
Работайте прибором только при дневном
свете или в условиях хорошего искусственного освещения.
Не используйте прибор, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Не допускайте детей и любых лиц, не
знакомых с данным правилами техники
безопасности, к работе прибором. Местное законодательство может ограничивать
возраст оператора.
Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне, дотрагиваться
до прибора или электрического кабеля.
Во время работы прибором не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
Не используйте данный прибор в качестве
игрушки.
Не погружайте прибор в воду.
Не пытайтесь разобрать прибор. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
♦
♦
При работе с прибором будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте прибор, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с прибором
может привести к серьезной травме.
Если требуется, при работе используйте средства индивидуальной защиты.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: защитных очков,
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить прибор
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено».
Не переносите прибор с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой
розетке прибор, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Работайте в устойчивой позе. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие.
Это позволит Вам не потерять контроль
при работе с прибором в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную
одежду или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от
РУССКИЙ ЯЗЫК
движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
♦
Использование прибора и технический
уход
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Не используйте прибор, если его выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Прибор с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте прибор от сетевой розетки и/
или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или
при хранении. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения
прибора.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей (при наличии).
Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Электробезопасность
♦
♦
Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если
в силовом кабеле прибора есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Не используйте прибор под дождем или во
влажной среде. Попадание воды в прибор
увеличивает риск поражения электрическим током.
♦
♦
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски прибора или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок или движущихся частей прибора. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе с прибором на открытом воздухе используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы с прибором
во влажной среде используйте источник
питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
После использования
♦
♦
♦
Храните не используемый прибор в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Во время хранения или перевозки прибора
в автомобиле, помещайте его в багажник
или закрепляйте, чтобы исключить его
перемещение при резком изменении скорости или направления движения.
Техническое обслуживание
♦
Ремонт Вашего прибора должен производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего прибора в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности
при работе садовыми пылесосами
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным прибором любых
видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреж дению
личного имущества.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Для защиты щиколоток и ступней всегда надевайте прочную закрытую обувь
и длинные брюки.
♦ Никогда не используйте пылесос в режиме
всасывания без установленных всасывающих труб и мешка для сбора мусора.
♦ Всегда выключайте прибор, дожидайтесь
полной остановки встроенного измельчителя и вынимайте вилку кабеля из розетки
электросети:
- При смене режима сдува на режим
всасывания мусора.
- Если электрический кабель запутан
или поврежден.
- Если Вы оставляете прибор без присмотра.
- При устранении засорения пылесоса.
- При необходимости проведения осмотра, настройки, чистки или устранения
неисправностей в Вашем приборе.
- Если прибор при запуске начинает
сильно вибрировать.
♦ Во время работы прибором никогда не
подносите впускное или выпускное отверстие пылесоса близко к глазам или ушам.
Никогда не сметайте мусор в направлении
стоящих рядом лиц.
♦ Не используйте прибор во время дождя
и не оставляйте его на открытом воздухе
под дождем.
♦ Не ходите по посыпанным гравием дорожкам с включенным пылесосом, работающим в режиме всасывания/сдува мусора.
Всегда передвигайтесь спокойно, не
бегите.
♦ Никогда не кладите включенный пылесос
на поверхность, посыпанную гравием.
♦ Всегда сохраняйте устойчивость, особенно при работе на склонах. Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие.
♦ Не собирайте пылесосом вещества и предметы, которые могут быть загрязнены
огнеопасными или горючими жидкостями,
например, бензином, и не используйте прибор в местах их возможного присутствия.
♦ Не вставляйте никакие предметы в отверстия пылесоса. Никогда не используйте
прибор, если отверстия заблокированы
– регулярно очищайте их от волос, пуха,
пыли и пр. мусора, который может уменьшить интенсивность потока воздуха.
Внимание! Всегда используйте садовый пылесос таким образом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации. Данный прибор
разработан для использования в вертикаль14
ном положении. Использование прибора иным
способом может привести к получению травмы.
Никогда не включайте прибор, лежащий на боку
или в перевернутом положении.
♦ Оператор или пользователь несет ответственность за нанесение травм или риски,
которые могут возникнуть в отношении
других лиц или их имущества.
♦ Не переносите прибор за электрический
кабель.
♦ Всегда следите, чтобы электрический
кабель находился вдали от прибора.
Внимание! В случае повреждения кабеля во
время работы, немедленно выньте его вилку из
штепсельной розетки. Не прикасайтесь к кабелю, пока он не будет отсоединен от электросети.
♦ Не используйте растворители или чистящие
средства для чистки Вашего прибора. Для
удаления травы и грязи используйте тупоносый скребок.
♦ Часто проверяйте мешок для сбора мусора на износ и повреждения.
♦ Замену измельчителя можно произвести
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker. Используйте запасные
детали и устройства, рекомендованные
Black & Decker.
♦ Обеспечивайте безопасные условия работы, надежно затягивая все гайки, болты
и винты.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или
умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Электробезопасность
Данный прибор защищен двойной изоляцией, иск лючающей потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
прибора.
♦
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Электробезопасность может быть повышена при использовании высокочувстви-
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельного 30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Всегда используйте средства защиты
органов слуха и зрения.
Использование удлинительного кабеля
Не используйте прибор под дождем или
во влажной среде и не оставляйте его на
открытом воздухе под дождем.
Выключение: вынимайте вилку кабеля
из розетки электросети перед чисткой
или техническим обслуживанием.
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»). Удлинительный кабель должен быть пригоден для
использования на открытом воздухе и иметь
соответствующую маркировку. Использование
удлинительного кабеля HO5VV-F длиной до 30
м и диаметром в поперечном сечении 1,5 мм2
не снизит производительность прибора. Перед
использованием проверьте удлинительный
кабель на наличие признаков повреждения,
старения и износа. В случае обнаружения повреждений удлинительный кабель подлежит
замене. При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
прибора. При использовании прибора
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при распиле древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.)
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Перед работой прочтите
полностью данное руководство по эксплуатации.
Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Составные части
1. Двухскоростной переключатель/Пусковой
выключатель
2. Кабельный зажим
3. Мешок для сбора мусора
4. Воздуходувный ковш
5. Воздуходувная труба
6. Скребок
7. Всасывающая труба – нижняя
8. Всасывающая труба – верхняя
9. Отпирающая кнопка
10. Корпус электродвигателя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки
убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от электросети.
Внимание! При работе садовым пылесосом всегда надевайте защитные
перчатки.
Сборка всасывающей трубы (Рис. А)
Перед использованием прибора обе всасывающие трубы должны быть соединены.
Внимание! Не используйте прибор с разобранными трубами.
♦ Для облегчения процесса сборки протрите
место соединения труб мыльным раствором.
♦ Расположите друг напротив друга точки (11)
и треугольники (12), изображенные на верхней (8) и нижней (7) всасывающих трубах.
♦ Вдвигайте нижнюю всасывающую трубу
(7) в верхнюю всасывающую трубу (8),
пока треугольники не соединятся с характерным щелчком.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Не разбирайте соединенные трубы.
Сборка воздуходувной трубы (Рис. В)
Перед использованием инструмента воздуходувная труба (5) должна быть соединена с воздуходувным ковшом (4).
♦ Расположите друг напротив друга круги
(13), изображенные на воздуходувном
ковше (4) и воздуходувной трубе (5).
♦ Вдвигайте воздуходувную трубу (5) в воздуходувный ковш (4), пока круги (13) не
соединятся с характерным щелчком.
Внимание! Не разбирайте соединенные трубы.
Эксплуатация
Включение и выключение (Рис. C)
Внимание! При включении прибора крепко
держите его обеими руками.
♦ Для обеспечения дополнительного контроля, Ваш садовый пылесос оборудован
двухскоростным переключателем, расположенным на рукоятке корпуса электродвигателя.
♦ Переключатель установлен в центральное
положение 0 («Выкл.»).
♦ Для работы на низкой скорости, переведите переключатель до упора назад (I).
♦ Для переключения на высокую скорость,
передвиньте переключатель сначала
в центральное положение, а затем до
упора вперед (II).
Кабельный зажим (Рис. D)
Кабельный зажим (2) расположен в задней части
корпуса двигателя прибора.
♦ Пропустите удлинительный кабель (14)
через кабельный зажим (2).
Использование прибора
Внимание! При работе пылесоса в режиме
сдува или всасывания мусора всегда надевайте
защитные очки. При работе в условиях повышенной запыленности рекомендуется также
надевать пылезащитную маску.
Внимание! Перед проведением настройки, осмотра или технического обслуживания выключайте прибор, дожидайтесь полной остановки
встроенного измельчителя и вынимайте вилку
кабеля из розетки электросети.
Режим сдува мусора (Рис. E и F)
♦
16
Присоедините воздуходувный ковш
(4) и трубу (5) к корпусу двигателя (10)
(Рис. Е), расположив ковш (4), как обозна-
♦
♦
чено стрелкой, поверните его вокруг этой
точки, нажмите отпирающую кнопку (9)
и удерживайте ее до полного защелкивания запора (15).
Удерживая воздуходувную трубу на
расстоянии приблизительно 180 мм от
земли, включите пылесос и, покачивая им
плавным движением из стороны в сторону,
медленно двигайтесь вперед, собирая
мусор/листья перед собой (Рис. F).
Сметя мусор/листья в кучу, вы можете
переключить инструмент на режим всасывания и собрать весь мусор.
Снятие воздуходувной/всасывающей трубы
(Рис. Е)
♦ Чтобы отсоединить воздуходувный ковш
(4) или всасывающую трубу (8) от корпуса
двигателя (10), нажмите на отпирающую
кнопку (9), следя за тем, чтобы труба не
упала на землю.
♦ Отпирающая кнопка (9) не сработает, если
клавиша пускового выключателя (1) находится в положении «вкл.».
Режим всасывания мусора (Рис. G - I)
Установите на садовый пылесос мешок для
сбора мусорв (Рис. G, H, I)
Примечание: При работе в режиме всасывания/
измельчения мусора на пылесосе должен быть
установлен мешок для сбора мусора (3).
♦ Установите обод мешка (16) в паз держателя (17), убедившись, что передняя часть
мешка надета на выпускное отверстие
пылесоса (18) (Рис. Н).
♦ Вдвиньте мешок по пазу до упора и нажмите на затвор (19), фиксируя рукоятку на
верхней части мешка (Рис. Н и I).
♦ Держите трубу над собранными листьями/
мусором. Включите садовый пылесос и направляйте его плавным движением; мусор/
листья будут всосаны в трубу, измельчены
и сброшены в мешок (Рис. J).
♦ Для избавления от застрявших листьев/
мусора Ваш садовый пылесос оборудован
скребком (6). При помощи скребка очистите мусор и продолжайте работать в режиме всасывания обычным способом.
♦ По мере наполнения мешка интенсивность
всасывания уменьшится. Выключите садовый пылесос и выньте вилку кабеля из
электрической розетки.
♦ Чтобы снять мешок, нажмите на затвор
(19) и отсоедините мешок от держателя.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы опорожнить мешок, возьмитесь
за пластиковую рукоятку мешка (20) и за
ручку в нижней части мешка. Переверните
мешок и вытряхните из него мусор и листья.
Внимание! Перед снятием мешка для сбора
мусора всегда сначала выключайте пылесос
и отсоединяйте его от электросети.
Примечание: Если интенсивность всасывания
снижается и мешок не наполняется, проверьте
всасывающую трубу – возможно, она засорена
мусором. Прежде чем продолжить работу, выключите пылесос, отключите его от электросети
и прочистите трубу.
Возможные неисправности и способы их устранения
Проблема
Инструмент
не работает
Возможное решение
Проверьте подключение
к электросети.
Проверьте правильность подсоединения воздуходувной/
всасывающей трубы к корпусу
двгателя.
Если предохранитель перегорел, немедленно отключитесь
от электросети и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Выключите пылесос и отклюСлабое
всасывание / чите его от электросети; мусор
пронзитель- выпадет из трубы.
ный звук
Снимите и опорожните мешок
для сбора мусора.
Проверьте, чтобы впускное
и выпускное отверстия всасывающей трубы были чистыми.
Удалите мусор из измельчителя.
Если слабое всасывание
продолжается, немедленно
отключитесь от электросети
и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Проблема
Возможное решение
Слабое
Выключите пылесос и отизмельчение ключите его от электросети
и снимите мешок для сбора
мусора.
Снимите всасывающую трубу
и осмотрите измельчитель.
Очистите ножи измельчителя
от мусора.
Не используйте пылесос, если
измельчитель сломан или
поврежден. Проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
Техническое обслуживание
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
♦ Содержите прибор сухим и чистым.
♦ Удаляйте застрявшие листья из всасывающей трубы.
♦ Регулярно чистите вентиляционные прорези чистой сухой малярной кистью.
♦ Регулярно чистите мешок для сбора мусора. Опорожняйте и чистите мешок после
каждого использования пылесоса.
♦ Для чистки прибора используйте только
слабый мыльный раствор и влажную
ткань. Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора и никогда
не погружайте в воду какую-либо из его
частей. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства
на основе растворителей.
♦ В данном приборе использованы самосмазывающиеся подшипники, поэтому
дополнительная смазка не требуется.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
GW2600, GW3000
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
2000/14/EC, Садовый пылесос, Приложение V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
GW2600
Тип 5-6
Напряжение
питания
В перем. тока 230
Мощность
Вт 2600
л 35
Емкость мешка
Вес (воздуходувка)
кг 3,4
Вес (пылесос)
кг 4,76
GW3000
Тип 5-6
230
3000
35
3,4
4,76
Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 12 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 13, Приложение III):
LwA (акустическая мощность)
105 дБ(А)
Погрешность
3 дБ(А)
LwA (гарантированная
акустическая мощность)
107 дБ(А)
Погрешность
3 дБ(А)
Эта продукция соответствует дирек тивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20-12-2012
zst00197790 - 25-02-2013
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising