GW2600 | Black&Decker GW2600 BLOWER VAC Type 5 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-04 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GW2600
GW3000
2
3
ČEŠTINA
♦
Použití výrobku
Váš zahradní vysavač Black & Decker je určen
pro úklid spadaného listí. Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití.
♦
♦
♦
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného kabelem nebo z akumulátoru
by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.
Bezpečnost obsluhy
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě prostudujte tento návod k použití, seznamte se
s jeho obsluhou a správným použitím.
♦ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Označení „zařízení“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na váš výrobek napájený ze sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo
z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
♦
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci držte děti, ostatním osoby a zvířata z dosahu zařízení. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
Tento výrobek neponořujte do vody.
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. V zařízení nejsou žádné části, které
by mohl opravit uživatel.
Při použití zařízení buďte vždy opatrní.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti a nedostatečné osvětlení může vést
ke způsobení nehody.
Zařízení používejte pouze za denního
světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
Nepoužívejte toto zařízení v prostředí
s výbušnou atmosférou, ve kterém se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
Nikdy neumožněte dětem nebo osobám,
které nejsou s těmito pokyny seznámeny,
aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Věk obsluhy může být místními předpisy
omezen.
Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly přívodního napájecího
kabelu.
♦
♦
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní,
stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívejte výrobek pokud jste
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto výrobkem může přivodit
vážné zranění.
Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky jako
ochranné brýle, respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu, používané za příslušných okolností, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením výrobku zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení výrobku s prstem na hlavním vypínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní vypínač
výrobku v poloze zapnuto, může způsobit
úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost výrobku v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Použití výrobku a jeho údržba
♦
♦
4
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné
části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části
rozbity a zda nejsou poškozeny spínače
nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek nepoužívejte. Jakékoliv zařízení s nefunkčním
♦
♦
♦
♦
♦
Po použití
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud výrobek
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě
nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění.
Pokud je možné, udržujte řezné nástroje
ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami a lépe se
s nimi manipuluje.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli
jeho část poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním
středisku.
Nikdy se nepokoušejte odstranit nebo
vyměnit části, které nejsou specifikovány
v tomto návodu k obsluze.
♦
♦
♦
Opravy
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy elektrického zařízení svěřte kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné
náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte
stálou bezpečnost výrobku.
Další bezpečnostní pokyny pro fukary
a vysavače
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění obsluhy
nebo riziko hmotných škod.
♦ K ochraně chodidel a nohou během práce
se zařízením noste dlouhé kalhoty a robustní obuv.
♦ Nepoužívejte toto zařízení v režimu vysavač, aniž by byly na vysavači řádně připevněny trubice a sběrný vak.
♦ Při následujících okolnostech vždy vypněte zařízení, počkejte, až se zastaví ventilátor a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky:
- Při změně z režimu fukar na režim vysavač.
- Došlo-li k poškození nebo zapletení napájecího kabelu.
- Ponecháte-li výrobek bez dozoru.
- Odstraňujete-li blokující předměty.
- Při kontrole, seřizování, čištění a při jakékoli práci na tomto výrobku.
- Začne-li toto zařízení abnormálně vibrovat.
♦ Při provozu nenastavujte vstupní nebo
výstupní otvor vysavače do blízkosti očí
nebo uší. Nikdy neodfukujte úlomky směrem k okolním osobám.
♦ Nepoužívejte vysavač během deště a nenechávejte jej na dešti.
Elektrická bezpečnost
♦
Není-li zařízení používáno, mělo by být
uloženo na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah dětí.
K uloženému výrobku by neměly mít přístup děti.
Je-li zařízení skladováno nebo přepravováno ve vozidle, mělo by být umístěno
v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy.
Zástrčka napájecího kabelu výrobku musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do výrobku vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
výrobku, tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s výrobkem pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací
kabel určený do venkovního prostředí.
Použití napájecího kabelu vhodného pro
venkovní prostředí snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
5
Bezpečnost ostatních osob
♦
Nepřejíždějte vysavačem/fukarem přes
štěrkové chodníčky nebo cestičky, je-li toto
zařízení zapnuto. Zvolna kráčejte, nikdy
neběhejte.
♦ Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte
jej na štěrk.
♦ Vždy udržujte pevný postoj, zejména na
při práci na svahu. Při práci se nepřetěžujte a vždy udržujte pevný postoj.
♦ Nikdy nevysávejte materiály, které mohou
být kontaminovány hořlavými nebo zápalnými kapalinami, jako je benzín, a nepoužívejte tento výrobek na místech, kde by
se tyto látky mohly vyskytovat.
♦ Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
Vysavač nikdy nepoužívejte, pokud jsou
štěrbiny zaneseny - udržujte je v čistotě
bez zanesených vlasů, cupaniny, prachu a
čehokoliv, co může snížit průtok vzduchu.
Varování! Výrobek používejte vždy způsobem
popsaným v tomto návodu k použití. Váš výrobek je zkonstruován pro práci ve svislé poloze, pokud bude použit jakýmkoliv jiným způsobem, může způsobit úraz. Nikdy vysavač
nepouštějte pokud je obrácen na boční stranu
nebo pokud je v poloze vzhůru nohama.
♦ Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za úrazy a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich majetku.
♦ Nikdy nepřenášejte vysavač za napájecí
kabel.
♦ Vždy veďte napájecí kabel tak, aby směřoval za vysavač, směrem dozadu.
Varování! Dojde-li během použití vysavače
k poškození napájecího kabelu, okamžitě napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky. Před
odpojením napájení se napájecího kabelu nedotýkejte.
♦ K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla ani čistící kapaliny. K odstranění zanesených úlomků trav a nečistot používejte
škrabku.
♦ Pravidelně provádějte kontrolu opotřebování a poškození sběrného vaku.
♦ V autorizovaném servisu Black & Decker
můžete získat náhradní ventilátory. Používejte pouze doporučené náhradní díly
a příslušenství společnosti Black & Decker.
♦ Zajistěte, aby byly veškeré šrouby, matice
a upevňovací prvky řádně dotaženy, zajistíte tak bezpečný provozní stav zařízení.
♦
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se
zařízením nehrály.
Elektrická bezpečnost
♦
♦
Toto zařízení je chráněno dvojitou izolací; proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí zdroje odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací kabel
musí být vhodný pro venkovní použití a musí
být také tak označen. Může být použit prodlužovací kabel HO5V V-F s délkou až 30 m a s
průřezem vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo
k výkonovým ztrátám při provozu nářadí. Před
použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li
tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou jeho délku.
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při způsobu použití nářadí, který nebyl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vznikat při nesprávném použití, dlouhodobým
použitím nářadí, apod.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Tato
zahrnují:
6
♦
♦
♦
♦
♦
Sestavení
Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo pohyblivými díly nářadí.
Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv dílů, řezných nástrojů nebo
příslušenství.
Poranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Pokud jakékoliv nářadí
používáte delší dobu, ujistěte se, zda
děláte pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Ohrožení zdraví vdechováním prachových částic při práci s nářadím (například:- práce se dřevem, zvláště pak
s dubovým, bukovým a MDF.)
Varování! Před montáží se ujistěte,
zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Varování! Při práci se zahradním vysavačem vždy používejte ochranné
rukavice.
Nasazení trubic (obr. A)
Před použitím musí být trubice vysavače sestaveny dohromady.
Varování! Nepoužívejte toto zařízení, nejsouli nasazeny trubice.
♦ Na místa spojů naneste mýdlový roztok,
aby došlo ke zjednodušení montáže.
♦ Srovnejte zářezy (11) a trojúhelníky (12)
na horní (8) a spodní (7) sací trubici.
♦ Zasuňte spodní trubici (7) pevně do horní
trubice (8) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí trojúhelníků.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou vyznačeny následující piktogramy:
Varování! Před zahájením obsluhy
si řádně prostudujte tento návod.
Vždy používejte ochranu zraku.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
Nářadí nevystavujte dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí, ani jej neponechávejte za deště venku.
Nasazení trubice fukaru (obr. B)
Před použitím musí být na nástavec fukaru (4)
nasazena odfukovací trubice (5).
♦ Srovnejte kroužky (13) na nástavci fukaru
(4) a na trubici fukaru (5).
♦ Nasuňte trubici fukaru (5) pevně na nástavec fukaru (4) tak, aby došlo k řádnému
zajištění kroužků (13).
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
Vypnutí: Před čištěním nebo údržbou odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Udržujte ostatní osoby v bezpečné
vzdálenosti.
Směrnice 2000/14/EC,
akustický výkon.
zaručený
Použití
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dvojrychlostní spínač
Držák kabelu
Sběrný vak
Nástavec fukaru
Trubice fukaru
Škrabka
Sací trubice - dolní
Sací trubice - horní
Uvolňovací tlačítko
Blok motoru
Varování! Při zapínání držte pevně vysavač
oběma rukama.
♦ Na rukojeti bloku motoru se nachází dvojrychlostní spínač, který zaručuje lepší
ovladatelnost vysavače a fukaru.
♦ Tento spínač má středovou polohu pro
stav vypnuto (0)
♦ Nízké otáčky nastavíte přepnutím spínače
zcela vzad (I).
♦ Vysoké otáčky nastavíte přesunutím spínače zpět do vypnuté polohy a poté zcela
vpřed. (II)
7
Příchytka kabelu (obr. D)
♦
Umístěte trubici vysavače nad nahromaděné listí a nečistoty. Zapněte vysavač
a používejte pohyby jako při zametání.
Listí a nečistoty budou vysávány, drceny
a odváděny do sběrného vaku (obr. J).
♦ Trubice vysavače je vybavena škrabkou
(6), která umožní uvolnění nalepeného listí a ulpívajících nečistot. Použijte škrabku
k uvolnění nečistot a pokračujte normálně
ve vysávání.
♦ Během plnění sběrného vaku dochází ke
snižování výkonu vysavače. Jakmile je
vak naplněn, vypněte vysavač a odpojte
napájecí kabel od síťové zásuvky.
♦ Chcete-li sběrný vak sejmout, stiskněte
západku (19), čímž dojde k uvolnění vaku
od držáku a vysuňte vak z vysavače.
♦ Při vyprazdňování držte plastovou rukojeť
sběrného vaku (20) a uchopte nylonovou
rukojeť na spodní části vaku. Obraťte vak
vzhůru nohama a vytřepejte z něj všechny
nečistoty a sebrané listí.
Varování! Varování! Nikdy nesnímejte sběrný
vak, pokud není vysavač vypnut a odpojen od
elektrické sítě.
Poznámka: Pokud sací výkon klesá a sběrný
vak není plný, sací trubice je pravděpodobně
zanesená úlomky. Před pokračováním v práci
vysavač vypněte a sací trubici vyčistěte.
Příchytka kabelu (2) je zabudována do zadní
části bloku motoru.
♦ Protáhněte kabel (14) touto příchytkou
(2).
Použití výrobku
Varování! Pokud používáte zařízení jako vysavač nebo fukar, vždy používejte ochranné
brýle. Pracujete-li v prašném prostředí, používejte ochrannou masku.
Varování! Před prováděním jakéhokoli nastavení, oprav nebo údržby vysavač vypněte,
počkejte, až se ventilátor zcela zastaví a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
Režim ofukování (obr. E a F)
♦
♦
♦
Připevněte k bloku motoru (10) nástavec
fukaru (4) a trubici (5) (obr. E). Umístěte
fukar do polohy označené šipkou, potom
proveďte jeho otočení kolem tohoto bodu
a stiskněte uvolňovací tlačítko (9) tak, aby
došlo k úplnému zajištění západky (15).
Držte trubici fukaru přibližně 180 mm nad
povrchem terénu, zapněte fukar, pomalu
postupujte dopředu a pomocí pohybů ze
strany na stranu udržujte nahromaděné
listí a smetí před sebou (obr. F).
Jakmile dostanete listí a smetí na hromadu, můžete změnit pracovní režim zařízení
na vysavač a nahromaděný materiál můžete vysát.
Řešení problémů
Závada
Možné řešení
Nelze provozovat Zkontrolujte připojení ke
zdroji napětí.
Zkontrolujte pojistku v
zástrčce. Je-li spálená,
vyměňte ji (pouze pro
Velkou Británii).
Zkontrolujte, zda je
sestava trubice fukaru/
vysavače správně
připevněna k bloku
motoru.
Pokud dochází i nadále
ke spálení pojistky
- okamžitě vysavač
odpojte od napěťového
přívodu a spojte se
s autorizovaným
servisním zástupcem
Black & Decker.
Sejmutí trubice fukaru/vysavače (obr. E)
♦ Oddělení nástavce fukaru (4) nebo sací
trubice (8) od bloku motoru (10) provedete
tak, že stlačíte uvolňovací tlačítko (9). Zajistěte, aby trubice neupadly na zem.
♦ Není-li hlavní spínač (1) v poloze zapnuto,
uvolňovací tlačítko (9) není funkční.
Režim vysavač (obr. G - I)
Připevněte k zařízení sběrný vak (obr. G, H, I)
Poznámka: Budete-li provádět vysávání/drcení, na zařízení musí být nasazen sběrný
vak (3).
♦ Umístěte rámeček sběrného vaku (16) do
drážky držáku vaku (17) a ujistěte se, zda
je přední část vaku nasazena na výstupním otvoru vysavače (18) (obr. H).
♦ Zasuňte vak zcela do drážky a stiskněte
západku (19), aby došlo k zajištění rukojeti
a horní části vaku (obr. H a I).
8
♦
Slabé sání /
Vypněte vysavač
pronikavé pískání - odpojte jej od
napěťového přívodu,
úlomky by měly z trubice
vypadnout.
Sejměte a vyprázdněte
sběrný vak.
Zkontrolujte, zda nejsou
ve vstupním i výstupním
otvoru sací trubice
zachyceny nečistoty.
Odstraňte zachycené
úlomky z oblasti
ventilátoru.
Dochází-li i nadále ke
snížení výkonu sání,
okamžitě vysavač
odpojte od síťové
zásuvky a spojte se s
autorizovaným servisem
Black & Decker.
Závada
Slabé drcení
♦
♦
Sběrný vak pravidelně vyprazdňujte a zajistěte, aby byl po každém použití prázdný
a čistý.
K čištění vysavače používejte pouze navlhčený hadřík v jemném mýdlovém roztoku. Zabraňte, aby se jakákoliv kapalina
dostala do vnitřních částí nářadí a nikdy
neponořujte žádnou část zařízení do kapaliny. Nepoužívejte žádné brusné čisticí
prostředky nebo rozpouštědla.
V tomto výrobku jsou použita samomazná
ložiska, a proto není nutné žádné mazání.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
U.K. a Irsko)
Musí-li dojít k výměně síťové zástrčky:
♦ Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
♦ Připojte hnědý vodič k fázové svorce nové
zástrčky.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič. Řiďte se pokyny uvedenými
v návodu k připojení dodávaném u kvalitních
síťových zástrček. Doporučená pojistka: 13 A.
Možné řešení
Vypněte vysavač
- odpojte jej od
napěťového přívodu
a sejměte sběrný vak.
Sejměte sací trubici
a zkontrolujte ventilátor.
Odstraňte zachycené
úlomky z lopatek
ventilátoru.
Pokud je ventilátor
zlomen nebo poškozen,
vysavač nepoužívejte
- spojte se
s autorizovaným
servisem Black & Decker.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým,
nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním
odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrny
tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Údržba
Vaše zařízení Black&Decker bylo zkonstruováno tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu
s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
♦ Zařízení udržujte čisté a suché.
♦ Odstraňujte listí, které zůstává nalepeno
uvnitř trubice vysavače.
♦ Pomocí čistého a suchého kartáče pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
9
Adresu nejbližšího značkového servisu
naleznete u svého značkového prodejce
Black & Decker na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace,
týkající se našeho poprodejního servisu,
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black Decker.
Technické údaje
Napájecí
napětí
Výkon
Kapacita
Hmotnost
(fukar)
Hmotnost
(vysavač)
VAC
GW2600
Typ. 5-6
230
GW3000
Typ. 5-6
230
W
l
kg
2600
35
3,4
3000
35
3,4
kg
4,76
4,76
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/12/2012
Vibrace přenášené na obsluhu měřené dle normy
EN 60745:
Záruka
Hodnota vibrací (ah) 12 m/s , odchylka (K) 1,5 m/s
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
2
2
Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
12
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
GW2600, GW3000
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60335
2000/14/EC, zahradní vysavač, příloha V
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Holandsko
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344
Hladina akustického tlaku podle 2000/14/EC
(článek 13, příloha III):
LWA (meřená hodnota akustického výkonu)
105 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
107 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
10
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00199979 - 07-02-2013
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising