GW2600 | Black&Decker GW2600 BLOWER VAC Type 5 instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533444-19 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GW2600
GW3000
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
A Black & Decker avartakarító a lehullott falevél
összegyűjtésére szolgál. A készülék kizárólag
háztartási és kültéri használatra alkalmas.
♦
A készülék általános biztonsági
figyelmeztetései
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett/vezeték nélküli
készülékek használatakor be kell
tartani az alapvető biztonsági előírásokat, többek között a következőket a tűz, az áramütés, a személyi
sérülés és az anyagi károkozás
kockázatának csökkentése érdekében.
Személyi biztonság
♦
♦
A készülék használata előtt olvassa el a
teljes kézikönyvet, ismerkedjen meg a gép
kezelőszerveivel és helyes használatával.
♦ Ez az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése
személyi sérülés és/vagy anyagi kár kockázatával jár.
A „készülék“ kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy
akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
készüléket jelenti.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa.
♦
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
hozzányúljanak a készülékhez és a tápkábelhez.
A készülék használata közben tartsa távol
a gyerekeket, a nézelődőket és az állatokat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az
ellenőrzést a szerszám fölött.
A készülék nem játékszer.
Ne merítse vízbe a készüléket.
Ne nyissa fel a burkolatot. Belsejében nem
találhatóak olyan alkatrészek, amelyeket
a felhasználó meg tudna javítani.
Mindig körültekintően használja a készüléket.
A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
A készüléket csak nappal vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek
vagy a használati utasítást nem ismerő
személyek használják. A helyi rendelkezések korlátozhatják a kezelő korát.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok
a munkaterület közelébe menjenek, illetve
♦
♦
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál és használja a józan
eszét, ha elektromos készülékkel dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos készülékkel, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll.
A készülék használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyes sérüléshez vezethet.
Szükség esetén viseljen egyéni védőfelszerelést. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például a védőszemüveg, a pormaszk, a biztonsági csúszásmentes védőcipő, a védősisak és fülvédő
csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a készülék
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt azt
az elektromos hálózathoz vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a készüléket. Ha a készüléket úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan
készüléket helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, balesetet okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, hogy
ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a készüléket váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
A készülék használata és ápolása
♦
4
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e
a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik
alkatrésze. Ellenőrizze, hogy az alkatré-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
szek nem töröttek-e, a kapcsolók nem
sérültek-e és nincs-e más olyan sérülés,
amely befolyásolhatja az eszköz működését.
Ne használja a készüléket, ha a kapcsolójával nem lehet ki- vagy bekapcsolni.
A kapcsolóval nem irányítható elektromos
készülékek használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
A súlyos személyi sérüléssel járó kockázatok elkerülése érdekében kapcsolja ki
a készüléket és válassza le az áramforrásról, mielőtt beállítást végez, tartozékot
cserél vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a készülék véletlen beindításának kockázatát.
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán - ahol ez értelmezhető. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban irányítható.
Ne használja a készüléket, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben cseréltesse ki, illetve javíttassa
meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv
nem említ.
♦
Használat után
♦
♦
♦
♦
♦
A nem használt készüléket száraz, jól
szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek
nem érhetik el.
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt eszközhöz.
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve
szállítja vagy a csomagtartóban tartja,
akkor kösse le, hogy ne mozdulhasson el
a hirtelen gyorsításkor vagy irányváltáskor.
Szerviz
♦
A készüléket képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja
a készülék folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági utasítások fúvó
és szívó berendezésekhez
Elektromos biztonság
♦
Ha a szabadban használja a készüléket,
kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel csökkentheti
az elektromos áramütés veszélyét.
Ha a készülék nedves helyen való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
A készülék dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen
módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt készülékekkel soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az
áramütés kockázatát.
Ne engedje, hogy a készülék megázzon,
ill. nedvesség érje. Ha víz kerül a készülékbe, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. A készüléket soha ne vigye és ne húzza a kábelnél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt műveletek
végzése a készülékkel személyi sérülés és/
vagy anyagi kár veszélyével jár.
♦ Lába és lábfeje védelmében a készülék
használata közben, mindig nagy igénybevételre alkalmas cipőt és hosszúnadrágot
viseljen.
♦ Ne használja szívó üzemmódban, csak
ha a szívócső és a gyűjtőzsák is a helyén
van.
♦ Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja meg, míg a ventilátor leáll és húzza ki
a konnektorból, ha:
- fúvás üzemmódról szívásra vált;
- a tápkábel megsérült vagy összegabalyodott;
- felügyelet nélkül hagyja a készüléket.
- dugulást hárít el;
5
- ellenőrzi, beállítja, tisztítja a készüléket
vagy dolgozik rajta;
- ha a készülék rendellenesen vibrál.
♦ Működés közben ne vigye a porszívó bevagy kivezető nyílását a szem vagy fül
közelébe. Ne fújjon törmeléket a közelben
állók felé.
♦ Ne használja esőben és ne hagyja a szabadban, ha esik.
♦ Ne haladjon át kavicsos ösvényeken vagy
utakon a bekapcsolt készülékkel sem szívó, sem fúvó üzemmódban. Ne fusson,
csak sétáljon.
♦ Bekapcsolt állapotban ne tegye le a készüléket a kavicsra.
♦ Álljon biztosan a talajon, különösen lejtőn.
Ne nyúljon túl messzire, és ügyeljen, hogy
ne veszítse el egyensúlyát.
♦ Ne szedjen föl olyan anyagot, ami gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékkal, például benzinnel szennyezett lehet, és ne
használja olyan területen, ahol ilyen folyadék előfordulhat.
♦ Semmilyen tárgyat ne helyezzen a nyílásokba. Semmiképpen ne használja, ha nyílásai
el vannak záródva - mindig tisztítsa meg
a hajtól, szösztől, portól vagy bármi mástól,
ami csökkentheti a levegő áramlását.
Figyelmeztetés! Mindig a jelen útmutatóban
ismertetett módon használja a készüléket. A
készüléket függőlegesen álló helyzetben való
használatra tervezték, más módon való használata sérülést okozhat. Ne működtesse a készüléket fekvő helyzetben vagy fejjel lefelé.
♦ A készülék kezelője felel az okozott és potenciális személyi sérülésekért vagy anyagi kárért.
♦ Ne vigye a készüléket a kábelénél fogva.
♦ Mindig hátrafelé, a készülékkel ellentétes
irányba vezesse a tápkábelt.
Figyelmeztetés! Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa
le a hálózati áramforrásról. Az áramtalanítás
előtt ne nyúljon a tápkábelhez.
♦ Ne használjon oldószert vagy tisztítószert
a készülék tisztítására. Mindig tompa kaparóval távolítsa el a füvet és a szennyeződéseket.
♦ Gyakran ellenőrizze, nem kopott-e vagy
szakadt-e a gyűjtőzsák.
♦ A Cserealkatrész beszerezhető
a Black & Decker márkaszervizekben. Csak
a Black & Decker által javasolt alkatrészeket
és tartozékokat használja.
♦
A csavarok és anyák mindig legyenek
meghúzva, hogy biztos lehessen benne,
a készülék biztonságos üzemkész állapotban van.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is);
kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet és tájékoztatást biztosít
számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a készülékkel.
Elektromos biztonság
♦
♦
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le egy Black & Decker szakszervizben.
Az elektromos biztonság egy érzékeny,
30 mA-es maradékáramos biztosítékkal
(FI relével) növelhető.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon
(lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott hoszszabbító kábelt használjon. Legfeljebb 30 m
hosszú, 1,5 mm2 keresztmetszetű HO5V V-F
hosszabbító kábel használható anélkül, hogy
a szerszám teljesítménye csökkenne. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt
sérülésre, kopásra és öregedésre. Cserélje ki
a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
6
9. Kioldó gomb
10. Motor
A vonatkozó biztonsági előírások betartása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos
kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használja, tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦ Halláskárosodás.
♦ A használat közben famunkáknál keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy,
bükk és MDF anyagokra).
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy
a készülék ki van kapcsolva,
és a konnektorból is ki van húzva.
Figyelmeztetés! Mindig viseljen
védőkesztyűt, ha az avartakarítóval
dolgozik.
Szívócső összeszerelése (A ábra)
Használat előtt a szívócsövet össze kell szerelni.
Figyelmeztetés! Ne működtesse a készüléket
szívócső nélkül.
♦ Az összeszerelés megkönnyítése érdekében az illeszkedő részeket kenje be szappanos vízzel.
♦ Igazítsa össze a bevágásokat (11) és
a háromszögeket (12) a szívócső alsó (8)
és felső (7) részén.
♦ Határozottan nyomja az alsó csövet (7)
a felső szívócsőbe (8) míg a helyére nem
kattan.
Címkék a készüléken
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el a használati
utasítást.
Mindig viseljen védőszemüveget.
Ne használja esőben, ne tegye ki
nedvességnek és ne hagyja a szabadban, ha esik.
Figyelmeztetés! Az összeszerelt csövet ne
szedje szét.
Kikapcsolás: tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.
Fúvócső összeszerelése (B ábra)
Használat előtt a fúvócsövet (5) össze kell
szerelni a fúvó gyűrűvel (4).
♦ Igazítsa össze a gyűrűn (4) és a fúvócsövön (5) lévő köröket (13).
♦ Határozottan nyomja a fúvócsövet (5)
a gyűrűbe (4) míg a körök (13) a helyükre
nem kattannak.
Figyelmeztetés! Az összeszerelt csövet ne
szedje szét.
Ne engedje közel a bámészkodókat.
A 2000/14/EK irányelv szerint garantált hangerő.
Használat
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kétsebességes főkapcsoló
Kábelrögzítő
Gyűjtőzsák
Fúvó gyűrű
Fúvócső
Kaparó
Szívócső -alsó
Szívócső -felső
Be- és kikapcsolás (C ábra)
Figyelmeztetés! Bekapcsoláskor fogja erősen, két kézzel a készüléket.
♦ A még jobb irányíthatóság érdekében az
avartakarító a motorház fogantyúján kétfokozatú kapcsolóval rendelkezik.
7
♦
♦
♦
♦
Tegye a zsáktartó karimát (16) a zsáktartó
csatornába (17), ügyelve, hogy a zsák eleje kerüljön a szívócső kimenetére (18) (H
ábra).
♦ Csúsztassa teljesen a zsákot a csatornába és nyomja meg a reteszgombot (19),
hogy a fogantyú rögzüljön a zsák tetejére
(H és I ábra).
♦ A szívócsövet kis távolságra tartsa a levelektől/törmeléktől. Kapcsolja be az avartakarítót, végezzen kaszáló mozdulatokat;
a törmeléket/leveleket a cső felszívja,
a gép szecskázza és a gyűjtőzsákba löki
(J ábra).
♦ A nehezen felszívható törmelék/levelek
összegyűjtéséhez a csövön kaparó található (6). Ezzel a kaparóval lazíthatja föl
a törmeléket, hogy folytathassa a munkát.
♦ Ahogy a zsák kezd megtelni, a szívóerő
csökken. Kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a csatlakozó aljzatból.
♦ A zsák eltávolításához nyomja meg a reteszgombot (19), így a zsákot kioldhatja
tartójából és leveheti.
♦ Ürítéskor egyik kezével fogja a műanyag
zsákfogantyút (20), a másikkal pedig
a zsák alján lévő fogantyút. Fordítsa föl
a zsákot és rázza ki belőle a hulladékot.
Figyelmeztetés! Soha ne vegye le a zsákot,
ha nem kapcsolta ki és nem áramtalanította
a készüléket.
Megjegyzés: Ha a szívóerő csökken, de
a zsák még nincs teli, valószínűleg a szívócső tömődött el. Kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket, tisztítsa meg a csövet, ezután
folytassa a munkát.
A kapcsoló középső állásában van kikapcsolva (0) a gép.
Az alacsonyabb sebességfokozat a kapcsoló hátsó állása (I).
A magasabb fokozat kapcsolásához először tolja középső állásba, majd előre
a kapcsolót. (II)
Kábelrögzítő (D ábra)
A motorház hátsó részén kábelrögzítő (2) található.
♦ Bújtassa át a kábelt (14) a kábelrögzítőn
(2).
A készülék használata
Figyelmeztetés! Akár fúj, akár szív a géppel,
mindig viseljen védőszemüveget. Ha poros
környezetben dolgozik, porvédő maszkot is
viseljen.
Figyelmeztetés! Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja meg, míg a ventilátor leáll és húzza
ki a konnektorból, mielőtt beállítást végez rajta, javítja vagy karbantartja.
Fúvás üzemmód (E és F ábra)
♦
♦
♦
Szerelje föl a fúvó gyűrűt (4) és a fúvócsövet (5) a motorházra (10) (E ábra)
úgy, hogy a fúvó gyűrűt (4) a nyíllal jelzett módon állítja be, majd elfordítja ezen
a pontos és megnyomja a kioldógombot (9),
hogy az akasztó (15) teljesen beakadjon.
A fúvócsövet kb.180 mm-rel a talajszint fölött tartva kapcsolja be a készüléket, majd
lassan, kaszáló mozdulatokkal haladjon
előre, így a felgyűlt törmeléket, leveleket
maga előtt tartja (F ábra).
Ha egy csomóba gyűjtötte a leveleket és
a törmeléket, átválthat szívó módba, a hulladék felszívásához.
Hibaelhárítás
Hiba
A gép
nem
kapcsol
be
A fúvó/szívócső eltávolítása (E ábra)
♦ A fúvó gyűrű (4) illetve a szívócső (8) motorházról (10) való lecsatlakoztatásához
nyomja meg a kioldó gombot (9), közben
ügyeljen, a cső ne essen a földre.
♦ A kioldó gomb (9) nem működik, ha a főkapcsoló (1) bekapcsolt helyzetben van.
Szívó üzemmód (G -I ábra)
Szerelje föl a gyűjtőzsák-szerelvényt a készülékre (G, H, I ábra)
Megjegyzés: A szíváshoz/szecskázáshoz
a gyűjtőzsákot (3) föl kell szerelni.
8
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze a hálózati
csatlakozást.
Ellenőrizze a dugasz biztosítékát,
ha kiolvadt, cserélje ki (csak az
Egyesült Királyságban).
Ellenőrizze, hogy a fúvó/
szívócső-szerelvény helyesen
van-e összeszerelve
a motorházzal
Ha a biztosíték újra kiolvad azonnal áramtalanítsa
a készüléket, és forduljon a helyi
Black & Decker márkaszervizhez.
Gyenge
szívóerő/
magas
vinnyogó
hang
Kapcsolja ki - áramtalanítsa
a gépet, a törmelék magától
kihullik a csőből.
vegye le és ürítse ki
a gyűjtőzsákot.
Ellenőrizze, hogy a szívócső beés kimenete tiszta-e.
Távolítson el minden törmeléket
a ventilátor környékéről.
Ha továbra is gyenge a szívóerő
- azonnal áramtalanítsa a
készüléket, és forduljon a helyi
Black & Decker márkaszervizhez.
Tápcsatlakozó dugasz cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Hiba
Elégtelen
szecskázás
Lehetséges megoldás
Kapcsolja ki - áramtalanítsa
a gépet, és vegye le
a gyűjtőzsákot.
Vegye le a szívócsövet és
vizsgálja meg a ventilátort.
Távolítson el minden törmeléket
a ventilátor lapátjairól.
Ha a ventilátor repedt, sérült,
ne használja a gépet - forduljon
a helyi Black & Decker
márkaszervizhez.
Környezetvédelem
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦ A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem
kell vezetéket kötnie. Kövesse a jó minőségű
csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális
karbantartás melletti hosszú távú használatra
terveztük.
A készülék folyamatos kielégítő működésének
feltétele a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.
♦ Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
♦ Távolítsa el a szívócsőbe ragadt leveleket.
♦ Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa
meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ Rendszeresen tisztítsa a gyűjtőzsákot,
minden használat után tisztán és üresen
tárolja.
♦ A készüléket csak enyhe mosószeres vízzel, nedves ronggyal tisztítsa. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is mártsa a szerszám alkatrészeit folyadékba. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
♦ A készülékben önkenő csapágyak találhatók, ezért további kenésre nincs szükség.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt
a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét
a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő
Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
9
Műszaki adatok
Feszültség
Teljesítmény
Gyűjtőzsák
űrtartalma
Súly (fúvó)
Súly (szívó)
Vv.á.
W
l
kg
kg
GW2600
Típus 5-6
230
2600
35
GW3000
Típus 5-6
230
3000
35
3.4
4.76
3.4
4.76
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
20/12/2012
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének
részletes
ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 12 m/s ,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
GW2600, GW3000
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335
2000/14/EK, Avartakarító, V. függelék
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(III. függelék, 13. cikkely):
LWA (mért hangteljesítményszint) 105 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 107 dB(A)
Bizonytalanság = 3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK
és a 2011/65/EU irányelveknek
is megfelelnek. További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi
címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244052 - 15-08-2014
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising