PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

372002-41 EST
www.blackanddecker.eu
PAD1200
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Decker Dustbuster ® automaatne autotolmuimeja on ette nähtud kergeks tolmuimemiseks.
Seda seadet varustatakse elektriga auto elektrisüsteemist ja see on ühendatud sigarisüütajaga.
See seade on mõeldud ainult kodumajapidamises
kasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Akutoitega seadmete kasutamisel peab
rakendama elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad tulekahju, akude lekkimise,
kehavigastuste ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.
♦ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu see kasutusjuhend läbi.
♦ Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles manuaalis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil,
mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
♦ Ärge kasutage vee lähedal.
♦ Ärge kasutage seadet vedelike kokkukogumiseks või muude materjalide jaoks, mis võivad
süttida.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge tõmmake toitejuhet, et katkestada
seadme ühendus pistikupesaga. Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist ja teravatest
servadest.
♦ Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud
kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab seadme
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Pärast kasutamist
♦ Eemaldage seade enne puhastamist vooluvõrgust.
♦ Kui seda ei kasutata, tuleb seadet hoida kuivas kohas.
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele
juurde pääseda.
Kontrollimine ja parandustööd
♦ Enne kasutamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade, kahjustunud
4
♦
♦
♦
♦
lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis
võivad mõjutada seadme kasutamist.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
Kontrollige regulaarselt toitejuhet kahjustuse
suhtes.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada
muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.
Lisaohutusjuhised tarviku pistikute ja pistikupesade jaoks
Tuleriski vähendamiseks, tuleb veenduda, et 12 Vdc
väljund oleks jäätmetest vaba, ning kui adapteri pistik on pesas, siis veenduda, et ühendus oleks tugev.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Eemaldata vooli/käepide
3. Lukustusrõngas
4. Voolik
5. Filtri puhastusketas
6. Läbipaistev uks
7. Ukse riivistus
8. 2 in 1 kombiharja tarvik
9. Tarviku klamber
10. Lõhega tööriist
Kokkupanemine
Paigaldustarvikud (joonis A ja B)
2-in-1 kombidüüsil (8) on hari, mille saab ette kokku
murda tolmu eemaldamiseks või katete puhastamiseks.
Lõhega tööriist (10) aitab tolmu imeda kitsastest ja
raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
♦ Tarviku paigaldamiseks vajutage tarviku
klambrit (9) ja libistage tarvik käepidemele (2).
♦ Tarviku eemaldamiseks vajutage tarviku
klambrit (9) ja eemaldage tarvik.
Käepideme (2) saab voolikult (4) eemaldada,
lubades tarviku ühendada vajadusel otse vooliku
mansetiga (11). Käepideme eemaldamiseks:
♦ Avage käepideme (2) klamber seadme küljest.
♦ Keerake lukustusrõngast (3) vastupäeva
klambri vabastamiseks.
♦ Tõmmake voolik (4) käepideme (2) küljest ära.
♦ Paigaldage tarvik otse vooliku manseti (11)
külge.
Käepideme tagasi paigaldamiseks:
♦ Eemaldage tarvik vooliku küljest.
EESTI KEEL
♦
Lükake voolik (4) käepideme (2) külge. Keerake lukustusrõngaid (3) päripäeva, kuni see
oma kohale lukustub.
Kasutamine
Toiteallika ühendamine 12 Vdc tarviku pistikuga
(joonis C ja D).
Märkus: Pistiku ots on positiivne (+) ja küljekontakt
on negatiivne (-).
♦ Eemaldage 12 Vdc tarviku pistik (12) hoiusahtlist (13), mis on seadme põhjas.
♦ Eemaldage juhtme klamber (14) juhtme hoiukohast.
♦ Täielikult välja keritud juhe juhtme hoiukohast
(15).
♦ Ühendage seade toiteallikaga, sisestades
12 Vdc tarviku pistiku (12) tugevalt sõiduki või
muu dc toiteallika tarviku väljundisse.
Märkus: Mõne sõiduki puhul on pistik pinge all vaid
siis, kui süütevõti on tarvikuasendis.
Hoiatus! Ärge kasutage positiivse maandusega
elektrisüsteemi (nt vanemad sõidukid).
Hoiatus! Pöördpolaarsusega ühenduse tagajärjel
lüüakse korgid välja ja see võib seadet jäädavalt
kahjustada.
♦ Kui olete seadme kasutamise lõpetanud:
♦ Eemaldage 12 Vdc tarviku pistik (12) 12 Vdc
allika küljest.
♦ Kerige juhe juhtme hoiukohta (15) ja kinnitage
juhtme klambriga (14).
♦ Hoiustage 12 Vdc tarviku pistikut (12) hoiusahtlis (13), mis on seadme põhjas.
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Seadme sisselülitamiseks libistage toitelüliti
(1) paremale.
♦ Seadme väljalülitamiseks libistage toitelüliti (1)
vasakule, kuni kuulete klõpsatus off-asendisse jõudes.
Seadet saab kasutada kuni 30 minuti kaupa mõjutamata märkimisväärselt heas töökorras olevat
tavaliselt laetud auto akut.
Hoiatus! Pikemaajaline kasutamine teeb auto
toite tühjaks. Ärge laske sõiduki mootoril töötada
puhastamise ajal, kuna see võib seadme eluiga
lühendada.
Tolmu imemine
♦ Kui kasutate seadet, siis veenduge, et voolik
poleks kinni, keerdus ega blokeerunud.
♦ Käepideme (2) saab kergesti seadme küljest
eemaldada, võimaldades jõuda seadmega
kuni 1,5 m kaugusele.
♦ Kui käepide (2) on eemaldatud, saab seadet
kanda integreeritud käepidemest.
♦
Käepideme (2) saab eemaldada ka vooliku
(4) küljest, et saaksite vajadusel ühendada
tarviku otse vooliku manseti (11) külge.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
♦ Kui võtate tolmu treppidelt, alustage alati alt
ning liikuge üles.
Imijõu optimaalsena hoidmine
Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutamisel korrapäraselt puhastada.
♦ Keerake filtri puhastusketast (5) kahe keeruga
päripäeva, et eemaldada mis tahes tolm filtritelt.
♦ Väikeste osakeste filtrit saab regulaarselt
puhastada, vt jagu “Väikeste osakeste filtri
puhastamine”.
Puhastamine ja hooldus
Teie Black & Decker tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne mis tahes hooldus- ja puhastustöid
seadme kalal, eemaldage pistik vooluvõrgust.
Aeg-ajalt pühkige seadet niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kastke seadet vette.
Tolmukonteineri tühjendamine (joonis E)
Tolmukonteinerit saab regulaarselt tühjendada,
eelistatavalt pärast iga kasutuskorda.
♦ Vabastage ukse riivistus (7) ja avage läbipaistev uks (6) 180° võrra, kuni kuulete avatud
asendis klõpsatust.
♦ Eemaldage eelfilter (16).
♦ Tühjendage tolmukonteinerit.
♦ Puhastage eelfiltrit (16), raputades kergelt
prügikasti kohal.
♦ Asetage eelfilter (16) tagasi.
♦ Sulgege läbipaistev uks (6) ja veenduge, et
see klõpsaks oma kohale.
Hoiatus! Ärge mitte mingil juhul loputage tolmukonteinerit.
Hoiatus! Ärge kastke seadet vette. Niisket riiet ja
seebivett peaks kasutama seadme välise külje puhastamiseks. Veenduge alati, et seade on täielikult
kuiv enne uuesti kasutamist või ladustamist.
Väikeste osakeste filtri puhastamine (joonis F)
Väikeste osakeste filter (17) takistab osakeste ja
suurte objektide sisenemist mootori korpusesse.
Filter (17) on korduvkasutatavad ja neid tuleb korrapäraselt puhastada.
♦ Eemaldage eelfilter (16) seadmelt vastavalt
eespool toodud kirjeldusele.
5
EESTI KEEL
♦
Eemaldage väikeste osakeste filter (17) tõmmates tugevalt.
Koputage tugevalt filtrile, et eemaldada filtrist
lahtine tolm.
Vajadusel peske filtrit sooja seebiveega.
Veenduge, et filtrid on kuivad.
Asetage väikeste osakeste filter (17) seadmele.
Paigaldage eelfilter (16) tagasi, nagu kirjeldati
eespool.
♦
♦
♦
♦
♦
Filtrite väljavahetamine
Filtrid tuleb uute vastu välja vahetada iga 6 kuni 9
kuu järel ning kui need on kulunud või kahjustunud.
Asendusfiltrid on saadaval teie Black & Deckeri
edasimüüja juures: (kat. nr PD10):
♦ Eemaldage vanad filtrid, nagu kirjeldati eespool.
♦ Paigaldage uued filtrid, nagu kirjeldati eespool.
Tehnilised andmed
Pinge
Mass
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
6
PAD1200
12
1,6
EÜ vastavusavaldus
PAD1200 - H1
Black & Decker kinnitab, et need tooted on kooskõlas: 2006/95/EÜ, EN 60335
Helirõhu tase mõõdetud vastavalt standardile
EN 60704-1: = 66 dB(A)
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Tarbija tooteehituse direktor
Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, Suurbritannia
23-03-2009
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Vdc
kg
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
EESTI KEEL
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk ,et registreerida
oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш автомобильный пылесос Black & Decker
Dustbuster ® предназначен для сухой уборки
салона автомобиля. Питание прибора осуществляется от автомобильной электросети через
гнездо прикуривателя. Прибор предназначен
только для бытового использования.
Правила безопасности
Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумуляторной батареи соблюдение
правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Используйте
все насадки и приспособления и работайте
данным инструментом строго в соответствии
с руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не используйте пылесос рядом с водой.
♦ Не используйте пылесос для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
♦ Не опускайте пылесос в воду.
♦ Никогда не тяните за кабель питания, чтобы
отключить зарядное устройство от розетки.
Оберегайте кабель питания от высоких температур, масла и острых кромок.
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами, допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица. Всегда следите,
чтобы дети не играли с устройством.
После использования
♦ Перед чисткой прибора всегда отключайте
его от источника питания.
♦ Храните неиспользуемый прибор в сухом месте.
♦ Следите, чтобы дети не имели доступа
к прибору.
Осмотр и ремонт
♦ Перед использованием проверьте прибор
на наличие поврежденных и неисправных
частей. Убедитесь в отсутствии поломан8
♦
♦
♦
♦
ных деталей, поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными деталями.
Ремонт или замена поврежденных деталей
должны осуществляться в авторизованном
сервисном центре.
Регулярно проверяйте кабель питания на
наличие повреждений.
Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые
в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
использовании штепселей и гнезд для подключения аксессуаров
Чтобы снизить риск возникновения пожара,
перед подключением проверьте, чтобы гнездо
12 В пост. тока оставалось чистым и не содержало посторонних предметов; при подключении
штепселя адаптера убедитесь в плотности
соединения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 20 XX
2012 – год изготовления
20-неделя изготовления
Составные части
Данный прибор состоит из некоторых или всех
приведенных ниже частей:
1. Пусковой выключатель
2. Съемный шланг/ручка
3. Зажимное кольцо
4. Шланг
5. Диск очистки фильтра
6. Прозрачная дверца
7. Дверная защелка
8. Насадка с щеткой 2 в 1
9. Зажим для насадок
10. Узкая насадка
Сборка
Установка насадок (Рис. A и В)
Насадка 2 в 1 (8) снабжена отворачивающейся
щеткой для чистки пыли и обивки сидений.
Узкая насадка (10) позволяет проводить уборку
в узких и труднодоступных местах.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Чтобы установить насадку, нажмите на зажим (9) и наденьте насадку на ручку (2).
Чтобы снять насадку, нажмите на зажим (9)
и снимите насадку.
При необходимости со шланга (4) можно снять
ручку (2) и устанавливать насадки непосредственно на манжет шланга (11). Чтобы снять
ручку:
♦ Открепите ручку (2) от прибора.
♦ Поверните зажимное кольцо (3) в направлении против часовой стрелки, освобождая
зажимы.
♦ Выньте шланг (4) из ручки (2).
♦ Установите насадку непосредственно на
манжет шланга (11).
Для установки ручки:
♦ Снимите со шланга насадку.
♦ Вставьте шланг (4) в ручку (2). Поверните зажимное кольцо (3) в направлении по часовой
стрелке до полной установки на месте.
Эксплуатация
Подсоединение к источнику питания при
помощи штекера 12 В пост. тока (Рис. С и D)
Примечание: Наконечник штекера имеет положительную полярность (+), а боковой контакт
отрицательную полярность (-).
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из углубления (13) в основании прибора.
♦ Раскройте зажим провода (14) в отсеке для
хранения провода.
♦ Полностью размотайте провод с барабана
для хранения провода (15).
♦ Подсоедините пылесос к источнику питания,
вставив штекер 12 В пост. тока (12) в гнездо
для подключения аксессуаров автомобиля
или другого источника питания пост. тока.
Примечание: В некоторых транс портных
средствах гнездо для подключения аксессуаров работает только в том случае, если ключ
зажигания повернут в положение добавочного
питания.
Внимание! Не используйте с заземленными
электрическими системами (например, автомобили старых моделей).
Внимание! Несоблюдение полярности при
подсоединении может привести к перегоранию
плавкого предохранителя и выходу пылесоса
из строя.
♦ Закончив использование пылесоса:
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из источника питания 12 В пост. тока.
♦
♦
Намотайте провод на барабан (15) и закрепите зажимом (14).
Поместите штекер 12 В пост. тока (12) в углубление (13), расположенное в основании
прибора.
Включение и выключение
♦ Для включения пылесоса передвиньте клавишу пускового выключателя (1) вправо.
♦ Для выключения пылесоса передвиньте
клавишу пускового выключателя (1) влево
до упора.
Желательно не использовать пылесос более
30 минут, так как это может значительно разрядить аккумулятор автомобиля.
Внимание! Продолжительное использование
приводит к понижению заряда аккумулятора.
Когда пользуетесь пылесосом, не оставляйте двигатель работать. Это может привести
к уменьшению срока службы прибора.
Использование пылесоса
♦ При использовании пылесоса, следите,
чтобы шланг не пережимался, не перекручивался и не забивался.
♦ Ручка (2) легко снимается с пылесоса, позволяя работать на расстоянии 1,5 м от
прибора.
♦ При снятии ручки (2) пылесос должен переноситься за встроенную ручку.
♦ Ручка (2) может быть снята также и со шланга (4); в этом случае насадки устанавливаются непосредственно на манжету шланга
(11).
Советы по оптимальному использованию
♦ При чистке лестниц всегда начинайте с нижней ступеньки и работайте снизу вверх.
Улучшение всасывания
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
очищать фильтры.
♦ Дважды поверните диск очистки фильтра
(5) в направлении по часовой стрелке, вытряхивая пыль из фильтров.
♦ Регулярно чистите фильтр для задержания
мелких частиц, следуя инструкциям в разделе «Чистка фильтра для задержания мелких
частиц».
Чистка и техническое обслуживание
Ваш пылесос Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного периода
времени при минимальном техническом обслуживании.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Срок службы прибора и его надежность увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки отключите прибор от
источника питания.
Время от времени протирайте прибор влажной
тканью. Не используйте абразивные средства
для очистки или чистящие вещества на основе
растворителей. Не погружайте прибор в воду.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения. Дополнительные фильтры Вы найдете
у Вашего дилера Black & Decker (номер по
каталогу PD10):
♦ Выньте использованные фильтры, как описано выше.
♦ Установите новые фильтры, как описано
выше.
Чистка пылесборника (Рис. Е)
Пылесборник должен регулярно очищаться,
желательно после каж дого использования
пылесоса.
♦ Ослабьте зажим (7) и откройте прозрачную
дверцу на 180°; щелчок укажет на фиксацию
дверцы в открытом положении.
♦ Выньте префильтр (16).
♦ Опорожните пылесборник.
♦ Очистите префильтр (16), слегка встряхнув
его над мусорным ведром.
♦ Установите префильтр (16) на место.
♦ Закройте прозрачную дверцу (6), дождавшись щелчка.
Внимание! Ни при каких обстоятельствах не
споласкивайте пылесборник водой.
Внимание! Не погружайте прибор в воду. Внешний корпус прибора должен очищаться тканью,
смоченной в мыльной воде. Перед использованием прибора или установкой его на хранение
убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
Защита окружающей среды
Чистка фильтра для задержания мелких
частиц (Рис. F)
Фильтр для задержания мелких частиц (17)
предохраняет корпус двигателя от проникания
мелких и более крупных частиц мусора.
Данный фильтр (17) предназначен для многоразового использования и должен регулярно
очищаться.
♦ Выньте из прибора префильтр (16), как было
описано выше.
♦ Потяните и выньте фильтр для задержания
мелких частиц (17).
♦ Энергично встряхните фильтр, удаляя из
него осевшую пыль.
♦ В случае необходимости вымойте фильтр
теплой мыльной водой.
♦ Убедитесь, что фильтры полностью сухие.
♦ Установите фильтр для задержания мелких
частиц (17) на место.
♦ Установите на место префильтр (16), как
было описано выше.
10
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
PAD1200
Напряжение
В пост. тока 12
Вес
кг 1,6
Декларация соответствия ЕС
PAD1200 - H1
Black & Decker заявляет, что данный прибор
разработан в полном соответствии со стандартами: 2006/95/EC, EN 60335
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 66 дБ(А)
Нижеподписавшееся лицо отвечает за соответствие технических характеристик и заверяет данную декларацию от имени компании
Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
23-03-2009
Сертификат соответствия №RU C-DE.ME77.
B00913, выдан ООО „Центр по сертификации
стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции“, Адрес :
141400, РФ, Московская обл., г.Химки, ул.
Ленинградская, д.29, Телефон: (495) 7812587,
Факс: (495) 7812588, E-mail : oc.elmash@gmail.
com, Аттестат рег. № POCC RU.0001.11ME77,
выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием
Изготовитель:
Блэк энд Деккер ГмбХ
Блэк энд Деккер Штрассе, 40
65510 Идштайн, Германия
zst00245542 - 08-09-2014
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
13
14
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising