PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

370001-65 LT
www.blackanddecker.eu
PAD1200
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ automatinis automobilinis
dulkių siurblys „Dustbuster ® “ skirtas lengviems
siurbimo sausuoju būdu darbams. Šis prietaisas
naudoja automobilio elektros sistemos energiją; jis
jungiamas į cigarečių žiebtuvėlio lizdą. Šis prietaisas
skirtas naudoti tik buityje.
♦
Saugos informacija
♦
Įspėjimas! Naudodami akumuliatorinius prietaisus,
laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros
smūgio, akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir
turtinės žalos pavojų.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba
priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
♦ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
♦ Nenaudokite prie vandens.
♦ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir
medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Niekada netraukite už elektros laido, norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo.
Maitinimo laidą saugokite nuo šilumos, tepalo
ir aštrių kraštų.
♦ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu
prietaisu.
Po naudojimo
♦ Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo.
♦ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje
vietoje.
♦ Laikykite prietaisus vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Tikrinimas ir remontas
♦ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas
nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų.
Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių
4
♦
♦
ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti
prietaiso veikimą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis
yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis
atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros
laidas.
Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti
kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje
nenurodytomis, dalimis.
Papildomi nurodymai dėl kištukų ir lizdų naudojimo saugos
Norėdami sumažinti gaisro pavojų, įsitikinkite, ar
12 Vns lizdas yra švarus, o jungdami adapterio
kištuką, tvirtai įkiškite jį į lizdą.
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Nuimama žarna/rankena
3. Fiksavimo žiedas
4. Žarna
5. Filtrų valymo ratukas
6. Permatomas dangtelis
7. Dangtelio skląstis
8. Kombinuotasis šepečio antgalis „du viename“
9. Priedo fiksatorius
10. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
Surinkimas
Antgalių uždėjimas (A ir B pav.)
Kombinuotasis antgalis „du viename“ (8) turi šepetį,
kurį galima ištraukti į priekį ir juo valyti dulkes bei
apmušalus.
Naudojant antgalį sunkiai pasiekiamoms vietoms
valyti (10), galima išsiurbti siauras ir sunkiai pasiekiamas vietas.
♦ Jeigu norite uždėti antgalį, paspauskite priedo
fiksatorių (9) ir užmaukite antgalį ant rankenos
(2).
♦ Jeigu antgalį norite nuimti, paspauskite priedo
fiksatorių (9) ir nuimkite antgalį.
Prireikus rankeną (2) nuo žarnos (4) galima nuimti
ir antgalius jungti tiesiai prie žarnos kaklelio (11).
Jeigu norite nuimti rankeną:
♦ Atjunkite rankeną (2) nuo prietaiso.
♦ Sukite fiksavimo žiedą (3) prieš laikrodžio
rodyklę, kad atlaisvintumėte spaustukus.
♦ Nutraukite žarną (4) nuo rankenos (2).
♦ Užmaukite jungiamąją priedo dalį ant antgalio
(11).
LIETUVIŲ
Jeigu vėl norite uždėti rankeną:
♦ Nuimkite nuo žarnos antgalį.
♦ Įkiškite žarną (4) į rankeną (2). Sukite fiksavimo žiedą (3) pagal laikrodžio rodyklę, kol jis
užsifiksuos (pasigirs spragtelėjimas).
Naudojimas
Prijungimas prie energijos šaltinio naudojant
12 Vns kištuką (C ir D pav.)
Pastaba. Kištuko galiukas yra teigiamas (+), o šoninis kontaktas yra neigiamas (-).
♦ Ištraukite 12 Vns kištuką (12) iš saugojimo
ertmės (13), esančios prietaiso pagrinde.
♦ Atkabinkite laido spaustuką (14) nuo laido
ritės.
♦ Visiškai išvyniokite laidą nuo laido ritės (15).
♦ Prijunkite prietaisą prie energijos šaltinio,
tvirtai įkišdami 15 Vns kištuką (12) į priedams
skirtą automobilio lizdą arba kitą nuolatinės
elektros srovės šaltinį.
Pastaba. Kai kuriuose automobiliuose priedams
skirtas lizdas veikia tik tada, kai užvedimo raktelis
yra pasuktas ties priedų naudojimo padėtimi.
Įspėjimas! Nenaudokite su teigiamai įžemintomis
elektros sistemomis (t. y. senesniais automobiliais).
Įspėjimas! Jeigu prijungdami sumaišysite polius,
perdegs saugiklis ir prietaisas gali būti nepataisomai
sugadintas.
♦ Panaudoję prietaisą:
♦ Ištraukite 12 Vns kištuką (12) iš 12 Vns lizdo.
♦ Suvyniokite laidą ant laido ritės (15) ir pritvirtinkite jo galą laido spaustuku (14).
♦ Įtaisykite 12 Vns kištuką (12) į saugojimo
ertmę (13), esančią prietaiso pagrinde.
Įjungimas ir išjungimas
♦ Norėdami prietaisą įjungti, stumkite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į dešinę.
♦ Norėdami prietaisą išjungti, stumkite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į kairę, kol jis užsifiksuos
išjungimo padėtyje.
Jeigu automobilio akumuliatorius yra geros būklės
ir tinkamai įkrautas, prietaisą galima naudoti iki
30 minučių neišeikvojant per daug energijos.
Įspėjimas! Naudojant ilgiau, gali išsikrauti akumuliatorius. Neužveskite automobilio variklio valydami,
nes sutrumpės prietaiso naudojimo laikas.
Siurbimas
♦ Naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar jo žarna
neprispausta, nesuraizgyta ar neužkimšta.
♦ Rankeną (2) nuo prietaiso galima lengvai
nuimti ir naudoti iki 1,5 m ilgio prietaiso žarną.
♦ Nuėmus rankeną (2), prietaisą galima nešti už
įrengtos rankenos, skirtos prietaisui nešti.
♦
Be to, prireikus rankeną (2) nuo žarnos (4)
galima nuimti ir antgalius jungti tiesiai prie
žarnos kaklelio (11).
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦ Siurbdami laiptus, visada pradėkite nuo apačios ir siurbkite lipdami aukštyn.
Optimalios siurbimo galios pasirinkimas
Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant
prietaisą reikia reguliariai keisti filtrus.
♦ Norėdami pašalinti dulkes iš filtrų, pasukite
filtrų valymo ratuką (5) du pasukimus pagal
laikrodžio rodyklę.
♦ Smulkių dalelių surinkimo filtrą privaloma
reguliariai valyti; žr. skyrių „Smulkių dalelių
surinkimo filtro valymas“.
Valymas ir priežiūra
Šis „Black & Decker“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros.
Nuolatinis geras darbas priklauso nuo tinkamos
įrankio priežiūros ir reguliaraus jo valymo.
Įspėjimas! Prieš pradėdami bet kokius prietaiso
techninės priežiūros arba valymo darbus, atjunkite
jį nuo elektros tinklo.
Retkarčiais nuvalykite prietaisą drėgna šluoste. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių. Nemerkite prietaiso į vandenį.
Dulkių rinktuvo ištuštinimas (E pav.)
Dulkių rinktuvą reikia reguliariai ištuštinti, pageidautina po kiekvieno panaudojimo.
♦ Atkabinkite dangtelio skląstį (7) ir atidarykite
skaidrų dangtelį (6) 180°, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos atidarymo padėtyje.
♦ Išimkite priešfiltrį (16).
♦ Išpilkite šiukšles iš dulkių rinktuvo.
♦ Išvalykite priešfiltrį (16), pakratydami jį virš
šiukšlių dėžės.
♦ Vėl įdėkite priešfiltrį (16).
♦ Uždarykite skaidrų dangtelį (6) ir būtinai tvirtai
jį užspauskite.
Įspėjimas! Jokiais būdais neplaukite dulkių rinktuvo.
Įspėjimas! Nemerkite prietaiso į vandenį. Prietaiso
išorę reikia valyti muiliname vandenyje sudrėkintu
skudurėliu. Prieš naudodami arba padėdami prietaisą į vietą, visada įsitikinkite, ar jis visiškai sausas.
Smulkių dalelių surinkimo filtro valymas (F pav.)
Smulkių dalelių surinkimo filtras (17) neleidžia dulkėms ir didesniems nešvarumams patekti į variklio
korpusą.
5
LIETUVIŲ
Šis filtras (17) yra daugkartinio naudojimo ir jį reikia
reguliariai valyti.
♦ Išimkite priešfiltrį (16) iš prietaiso, kaip aprašyta pirmiau.
♦ Stipriai traukdami išimkite smulkių dalelių
surinkimo filtrą (17).
♦ Išpurtykite filtrą, kad jame neliktų dulkių.
♦ Jeigu reikia, išplaukite filtrą šiltame muiliname
vandenyje.
♦ Įsitikinkite, ar filtrai visiškai sausi.
♦ Įtaisykite smulkių dalelių surinkimo filtrą (17)
į prietaisą.
♦ Įdėkite priešfiltrį (16), kaip aprašyta pirmiau.
Filtrų keitimas
Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius
ir tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti. Keičiamuosius filtrus galite įsigyti iš „Black & Decker“
atstovo (kat. Nr. PD10):
♦ Išmeskite senus filtrus kaip aprašyta pirmiau.
♦ Įtaisykite naujus filtrus kaip aprašyta pirmiau.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir
panaudoti iš naujo. Naudojant perdirbtas
medžiagas, mažinama aplinkos tarša ir
naujų žaliavų poreikis.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
6
Techniniai duomenys
Įtampa
Svoris
Vns
kg
PAD1200
12
1,6
EB atitikties deklaracija
PAD1200 - H1
„Black & Decker“ atsakingai pareiškia, kad šie
gaminiai atitinka: 2006/95/EB, EN 60335
Garso slėgio lygis, išmatuotas pagal standartą
EN 60704-1: = 66 dB (A)
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
Kevin Hewitt
Vartojimo gaminių
technikos direktorius
Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
23-03-2009
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės
ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
„Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
♦ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
♦ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
♦ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“
techninės priežiūros centro darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
LIETUVIŲ
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & Decker“ prekės ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш автомобильный пылесос Black & Decker
Dustbuster ® предназначен для сухой уборки
салона автомобиля. Питание прибора осуществляется от автомобильной электросети через
гнездо прикуривателя. Прибор предназначен
только для бытового использования.
Правила безопасности
Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумуляторной батареи соблюдение
правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Используйте
все насадки и приспособления и работайте
данным инструментом строго в соответствии
с руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не используйте пылесос рядом с водой.
♦ Не используйте пылесос для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
♦ Не опускайте пылесос в воду.
♦ Никогда не тяните за кабель питания, чтобы
отключить зарядное устройство от розетки.
Оберегайте кабель питания от высоких температур, масла и острых кромок.
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами, допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица. Всегда следите,
чтобы дети не играли с устройством.
После использования
♦ Перед чисткой прибора всегда отключайте
его от источника питания.
♦ Храните неиспользуемый прибор в сухом месте.
♦ Следите, чтобы дети не имели доступа
к прибору.
Осмотр и ремонт
♦ Перед использованием проверьте прибор
на наличие поврежденных и неисправных
частей. Убедитесь в отсутствии поломан8
♦
♦
♦
♦
ных деталей, поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными деталями.
Ремонт или замена поврежденных деталей
должны осуществляться в авторизованном
сервисном центре.
Регулярно проверяйте кабель питания на
наличие повреждений.
Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые
в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
использовании штепселей и гнезд для подключения аксессуаров
Чтобы снизить риск возникновения пожара,
перед подключением проверьте, чтобы гнездо
12 В пост. тока оставалось чистым и не содержало посторонних предметов; при подключении
штепселя адаптера убедитесь в плотности
соединения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 20 XX
2012 – год изготовления
20-неделя изготовления
Составные части
Данный прибор состоит из некоторых или всех
приведенных ниже частей:
1. Пусковой выключатель
2. Съемный шланг/ручка
3. Зажимное кольцо
4. Шланг
5. Диск очистки фильтра
6. Прозрачная дверца
7. Дверная защелка
8. Насадка с щеткой 2 в 1
9. Зажим для насадок
10. Узкая насадка
Сборка
Установка насадок (Рис. A и В)
Насадка 2 в 1 (8) снабжена отворачивающейся
щеткой для чистки пыли и обивки сидений.
Узкая насадка (10) позволяет проводить уборку
в узких и труднодоступных местах.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Чтобы установить насадку, нажмите на зажим (9) и наденьте насадку на ручку (2).
Чтобы снять насадку, нажмите на зажим (9)
и снимите насадку.
При необходимости со шланга (4) можно снять
ручку (2) и устанавливать насадки непосредственно на манжет шланга (11). Чтобы снять
ручку:
♦ Открепите ручку (2) от прибора.
♦ Поверните зажимное кольцо (3) в направлении против часовой стрелки, освобождая
зажимы.
♦ Выньте шланг (4) из ручки (2).
♦ Установите насадку непосредственно на
манжет шланга (11).
Для установки ручки:
♦ Снимите со шланга насадку.
♦ Вставьте шланг (4) в ручку (2). Поверните зажимное кольцо (3) в направлении по часовой
стрелке до полной установки на месте.
Эксплуатация
Подсоединение к источнику питания при
помощи штекера 12 В пост. тока (Рис. С и D)
Примечание: Наконечник штекера имеет положительную полярность (+), а боковой контакт
отрицательную полярность (-).
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из углубления (13) в основании прибора.
♦ Раскройте зажим провода (14) в отсеке для
хранения провода.
♦ Полностью размотайте провод с барабана
для хранения провода (15).
♦ Подсоедините пылесос к источнику питания,
вставив штекер 12 В пост. тока (12) в гнездо
для подключения аксессуаров автомобиля
или другого источника питания пост. тока.
Примечание: В некоторых транс портных
средствах гнездо для подключения аксессуаров работает только в том случае, если ключ
зажигания повернут в положение добавочного
питания.
Внимание! Не используйте с заземленными
электрическими системами (например, автомобили старых моделей).
Внимание! Несоблюдение полярности при
подсоединении может привести к перегоранию
плавкого предохранителя и выходу пылесоса
из строя.
♦ Закончив использование пылесоса:
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из источника питания 12 В пост. тока.
♦
♦
Намотайте провод на барабан (15) и закрепите зажимом (14).
Поместите штекер 12 В пост. тока (12) в углубление (13), расположенное в основании
прибора.
Включение и выключение
♦ Для включения пылесоса передвиньте клавишу пускового выключателя (1) вправо.
♦ Для выключения пылесоса передвиньте
клавишу пускового выключателя (1) влево
до упора.
Желательно не использовать пылесос более
30 минут, так как это может значительно разрядить аккумулятор автомобиля.
Внимание! Продолжительное использование
приводит к понижению заряда аккумулятора.
Когда пользуетесь пылесосом, не оставляйте двигатель работать. Это может привести
к уменьшению срока службы прибора.
Использование пылесоса
♦ При использовании пылесоса, следите,
чтобы шланг не пережимался, не перекручивался и не забивался.
♦ Ручка (2) легко снимается с пылесоса, позволяя работать на расстоянии 1,5 м от
прибора.
♦ При снятии ручки (2) пылесос должен переноситься за встроенную ручку.
♦ Ручка (2) может быть снята также и со шланга (4); в этом случае насадки устанавливаются непосредственно на манжету шланга
(11).
Советы по оптимальному использованию
♦ При чистке лестниц всегда начинайте с нижней ступеньки и работайте снизу вверх.
Улучшение всасывания
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
очищать фильтры.
♦ Дважды поверните диск очистки фильтра
(5) в направлении по часовой стрелке, вытряхивая пыль из фильтров.
♦ Регулярно чистите фильтр для задержания
мелких частиц, следуя инструкциям в разделе «Чистка фильтра для задержания мелких
частиц».
Чистка и техническое обслуживание
Ваш пылесос Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного периода
времени при минимальном техническом обслуживании.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Срок службы прибора и его надежность увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки отключите прибор от
источника питания.
Время от времени протирайте прибор влажной
тканью. Не используйте абразивные средства
для очистки или чистящие вещества на основе
растворителей. Не погружайте прибор в воду.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения. Дополнительные фильтры Вы найдете
у Вашего дилера Black & Decker (номер по
каталогу PD10):
♦ Выньте использованные фильтры, как описано выше.
♦ Установите новые фильтры, как описано
выше.
Чистка пылесборника (Рис. Е)
Пылесборник должен регулярно очищаться,
желательно после каж дого использования
пылесоса.
♦ Ослабьте зажим (7) и откройте прозрачную
дверцу на 180°; щелчок укажет на фиксацию
дверцы в открытом положении.
♦ Выньте префильтр (16).
♦ Опорожните пылесборник.
♦ Очистите префильтр (16), слегка встряхнув
его над мусорным ведром.
♦ Установите префильтр (16) на место.
♦ Закройте прозрачную дверцу (6), дождавшись щелчка.
Внимание! Ни при каких обстоятельствах не
споласкивайте пылесборник водой.
Внимание! Не погружайте прибор в воду. Внешний корпус прибора должен очищаться тканью,
смоченной в мыльной воде. Перед использованием прибора или установкой его на хранение
убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
Защита окружающей среды
Чистка фильтра для задержания мелких
частиц (Рис. F)
Фильтр для задержания мелких частиц (17)
предохраняет корпус двигателя от проникания
мелких и более крупных частиц мусора.
Данный фильтр (17) предназначен для многоразового использования и должен регулярно
очищаться.
♦ Выньте из прибора префильтр (16), как было
описано выше.
♦ Потяните и выньте фильтр для задержания
мелких частиц (17).
♦ Энергично встряхните фильтр, удаляя из
него осевшую пыль.
♦ В случае необходимости вымойте фильтр
теплой мыльной водой.
♦ Убедитесь, что фильтры полностью сухие.
♦ Установите фильтр для задержания мелких
частиц (17) на место.
♦ Установите на место префильтр (16), как
было описано выше.
10
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
PAD1200
Напряжение
В пост. тока 12
Вес
кг 1,6
Декларация соответствия ЕС
PAD1200 - H1
Black & Decker заявляет, что данный прибор
разработан в полном соответствии со стандартами: 2006/95/EC, EN 60335
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 66 дБ(А)
Нижеподписавшееся лицо отвечает за соответствие технических характеристик и заверяет данную декларацию от имени компании
Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
23-03-2009
Сертификат соответствия №RU C-DE.ME77.
B00913, выдан ООО „Центр по сертификации
стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции“, Адрес :
141400, РФ, Московская обл., г.Химки, ул.
Ленинградская, д.29, Телефон: (495) 7812587,
Факс: (495) 7812588, E-mail : oc.elmash@gmail.
com, Аттестат рег. № POCC RU.0001.11ME77,
выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием
Изготовитель:
Блэк энд Деккер ГмбХ
Блэк энд Деккер Штрассе, 40
65510 Идштайн, Германия
zst00245540 - 08-09-2014
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
13
14
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising