PAD1200 | Black&Decker PAD1200 CAR VAC instruction manual

371002-03 LV
www.blackanddecker.eu
PAD1200
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker Dustbuster ® automobiļa putekļsūcējs ir paredzēts nelielas noslodzes sausu
putekļu sūkšanai. Instrumentu darbina ar automobiļa elektrosistēmu, un tas tiek pievienots cigarešu
aizdedzinātāja ligzdai. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus
instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības
norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un
materiālu zaudējumu risku.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet
visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦ Nelietojiet šo instrumentu ūdens tuvumā.
♦ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet
vadu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
Pēc ekspluatācijas
♦ Pirms instrumenta tīrīšanas atvienojiet to no
barošanas avota.
♦ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā vietā.
♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Pārbaude un remonts
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
4
♦
♦
♦
♦
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Papildu drošības norādījumi piederumu spraudņiem un ligzdām
Lai mazinātu aizdegšanās risku, 12 Vdc ligzdā nedrīkst būt nosēdumu, un, iespraužot tajā adaptera
spraudni, tam ir jābūt cieši savienotam ar ligzdu.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Noņemama šļūtene/rokturis
3. Sprostgredzens
4. Šļūtene
5. Filtru tīrīšanas ripa
6. Caurspīdīgas durvis
7. Durvju fiksators
8. Divējādas kombinētās sukas piederums
9. Piederuma skava
10. Putekļsūcēja uzgalis spraugu tīrīšanai
Salikšana
Piederumu uzstādīšana (A., B. att.)
Divējādas kombinētās sprauslas piederumam (8) ir
suka, ko var noliekt uz priekšu, lai slaucītu putekļus
un tīrītu polsterējumu.
Ar putekļsūcēja uzgali spraugu tīrīšanai (10) var izsūkt putekļus šaurās un grūti aizsniedzamās vietās.
♦ Lai uzstādītu piederumu, nospiediet piederuma skavu (9) un uzstumiet piederumu uz
roktura (2).
♦ Lai noņemtu piederumu, nospiediet piederuma skavu (9) un noņemiet piederumu.
Rokturi (2) var noņemt no šļūtenes (4), lai piederumu varētu tieši pievienot šļūtenes uzmavai (11), ja
vajadzīgs. Roktura noņemšana
♦ Atvienojiet rokturi (2) no instrumenta.
♦ Grieziet sprostgredzenu (3) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu skavas.
♦ Velciet šļūteni (4) nost no roktura (2).
♦ Uzstādiet piederumu tieši uz šļūtenes uzmavas (11).
Roktura uzstādīšana no jauna
♦ Noņemiet piederumu no šļūtenes.
LATVIEŠU
♦
Iespiediet šļūteni (4) rokturī (2). Grieziet sprostgredzenu (3) pulksteņrādītāja virzienā, līdz
tas nofiksējas vietā.
Lietošana
Pievienošana barošanas avotam ar 12 Vdc piederumu spraudni (C., D. att.)
Piezīme. Spraudņa galam ir pozitīvs pols (+), bet
sāna kontaktam ir negatīvs pols (-).
♦ Izņemiet 12 Vdc piederumu spraudni (12)
no glabāšanas nodalījuma (13) instrumenta
pamatnē.
♦ Atvienojiet vada skavu (14) no vada ruļļa.
♦ Pilnībā attiniet vadu no vada ruļļa (15).
♦ Pievienojiet instrumentu barošanas avotam,
cieši iespraužot 12 Vdc piederumu spraudni
(12) transportlīdzekļa vai cita līdzstrāvas avota
piederumu ligzdā.
Piezīme. Dažiem transportlīdzekļiem piederumu
ligzda tiek aktivizēta tikai tad, ja aizdedzes atslēga
ir piederumu darbināšanas pozīcijā.
Brīdinājums! Nelietojiet šo instrumentu kopā ar
pozitīva zemējuma elektrosistēmām (piemēram,
senāka izlaiduma transportlīdzekļiem).
Brīdinājums! Pretējas polaritātes savienojuma
gadījumā tiek izsists drošinātājs un var tikt neatgriezeniski sabojāts instruments.
♦ Pabeidzot darbu ar instrumentu:
♦ Atvienojiet 12 Vdc piederumu spraudni (12) no
12 Vdc avota.
♦ Uztiniet vadu uz vada ruļļa (15) un nostipriniet
ar vada skavu (14).
♦ Glabājiet 12 Vdc piederumu spraudni (12)
glabāšanas nodalījumā (13) instrumenta
pamatnē.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) pa labi.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) pa kreisi, līdz tas nofiksējas izslēgtā pozīcijā.
Šo instrumentu var darbināt līdz 30 minūtēm, būtiski
neietekmējot automobiļa akumulatora jaudu, ja
akumulators ir labā stāvoklī.
Brīdinājums! Darbinot instrumentu ilgāk, var zust
akumulatora jauda. Tīrot automobili, nedarbiniet automobiļa dzinēju, citādi var saīsināties instrumenta
kalpošanas laiks.
Putekļu sūkšana
♦ Strādājot ar instrumentu, šļūtene nedrīkst būt
kaut kur iesprūdusi, savīta vai nosprostota.
♦
♦
♦
Rokturi (2) var viegli noņemt no instrumenta,
lai jūs varētu aizsniegt vietas 1,5 m rādiusā ap
instrumentu.
Ja rokturis (2) ir noņemts, instrumentu var
pārnēsāt aiz iebūvētā roktura.
Rokturi (2) var noņemt arī no šļūtenes (4),
lai piederumu varētu tieši pievienot šļūtenes
uzmavai (11), ja vajadzīgs.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦ Sūcot putekļus uz kāpnēm, vienmēr sāciet no
apakšas un virzieties uz augšu.
Sūkšanas jaudas saglabāšana
Lai saglabātu sūkšanas jaudu, lietošanas laikā
regulāri jāiztīra filtri.
♦ Grieziet filtru tīrīšanas ripu (5) par diviem
apgriezieniem pulksteņrādītāja virzienā, lai no
filtriem iztīrītu putekļus.
♦ Sīko daļiņu filtrs ir regulāri jātīra, skatiet sadaļu „Sīko daļiņu filtra tīrīšana”.
Tīrīšana un apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes
veikšanas atvienojiet to no barošanas avota.
Laiku pa laikam notīriet ierīci ar mitru lupatiņu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Putekļu tvertnes iztukšošana (E. att.)
Putekļu tvertne ir regulāri jāiztukšo, vēlams, ikreiz
pēc lietošanas.
♦ Atbrīvojiet durvju fiksatoru (7) un atveriet
caurspīdīgās durvis (6) par 180°, līdz tās
nofiksējas atvērtā pozīcijā.
♦ Izņemiet priekšfiltru (16).
♦ Iztukšojiet putekļu tvertni.
♦ Iztīriet priekšfiltru (16), viegli pakratot virs
atkritumu tvertnes.
♦ No jauna uzstādiet priekšfiltru (16).
♦ Aizveriet caurspīdīgās durvis (6) un pārbaudiet, vai tās nofiksējas vietā.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neskalojiet putekļu
tvertni.
Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst iegremdēt
ūdenī. Instrumenta ārējās virsmas jātīra ar mitru
lupatiņu un ziepjūdeni. Pirms instrumenta atkārtotas
lietošanas vai novietošanas glabāšanā tam ir jābūt
pilnīgi sausam.
5
LATVIEŠU
Sīko daļiņu filtra tīrīšana (F. att.)
Sīko daļiņu filtrs (17) neļauj daļiņām un lielākiem
priekšmetiem iekļūt dzinēja nodalījumā.
Filtrs (17) ir vairākkārt izmantojams un regulāri jātīra.
♦ Izņemiet priekšfiltru (16) no instrumenta, kā
aprakstīts iepriekš.
♦ Stingri velciet sīko daļiņu filtru (17), lai to
izņemtu no instrumenta.
♦ Sparīgi pasitiet pa filtru, lai no tā iztīrītu birstošos putekļus.
♦ Ja vajadzīgs, nomazgājiet filtru siltā ziepjūdenī.
♦ Filtriem ir jābūt sausiem.
♦ No jauna ievietojiet sīko daļiņu filtru (17) instrumentā.
♦ Ievietojiet priekšfiltru (16), kā aprakstīts iepriekš.
Filtru nomaiņa
Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir
nolietoti vai bojāti. Rezerves filtrus varat iegādāties
no vietējā Black & Decker izplatītāja (kat. Nr. PD10).
♦ Izņemiet nolietotos filtrus, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Ievietojiet jaunos filtrus, kā aprakstīts iepriekš.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Svars
PAD1200 - H1
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi
atbilst: 2006/95/EK, EN 60335
Skaņas spiediena līmenis, izmērīts saskaņā ar
EN 60704-1: = 66 dB(A)
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Patēriņa preču
inženiertehniskās
nodaļas direktors
Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, United Kingdom
23-03-2009
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
6
PAD1200
12
1,6
EK atbilstības deklarācija
Vides aizsardzība
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Vdc
kg
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ Izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ Izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
LATVIEŠU
♦
♦
Izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu
vai negadījumu ietekmē;
Remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu,
ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш автомобильный пылесос Black & Decker
Dustbuster ® предназначен для сухой уборки
салона автомобиля. Питание прибора осуществляется от автомобильной электросети через
гнездо прикуривателя. Прибор предназначен
только для бытового использования.
Правила безопасности
Внимание! При использовании приборов с питанием от аккумуляторной батареи соблюдение
правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Используйте
все насадки и приспособления и работайте
данным инструментом строго в соответствии
с руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦ Не используйте пылесос рядом с водой.
♦ Не используйте пылесос для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
♦ Не опускайте пылесос в воду.
♦ Никогда не тяните за кабель питания, чтобы
отключить зарядное устройство от розетки.
Оберегайте кабель питания от высоких температур, масла и острых кромок.
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами, допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица. Всегда следите,
чтобы дети не играли с устройством.
После использования
♦ Перед чисткой прибора всегда отключайте
его от источника питания.
♦ Храните неиспользуемый прибор в сухом месте.
♦ Следите, чтобы дети не имели доступа
к прибору.
Осмотр и ремонт
♦ Перед использованием проверьте прибор
на наличие поврежденных и неисправных
частей. Убедитесь в отсутствии поломан8
♦
♦
♦
♦
ных деталей, поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными деталями.
Ремонт или замена поврежденных деталей
должны осуществляться в авторизованном
сервисном центре.
Регулярно проверяйте кабель питания на
наличие повреждений.
Никогда не пытайтесь снять или заменить
какие-либо детали прибора, не упомянутые
в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
использовании штепселей и гнезд для подключения аксессуаров
Чтобы снизить риск возникновения пожара,
перед подключением проверьте, чтобы гнездо
12 В пост. тока оставалось чистым и не содержало посторонних предметов; при подключении
штепселя адаптера убедитесь в плотности
соединения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
образующей узел соединения между инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 20 XX
2012 – год изготовления
20-неделя изготовления
Составные части
Данный прибор состоит из некоторых или всех
приведенных ниже частей:
1. Пусковой выключатель
2. Съемный шланг/ручка
3. Зажимное кольцо
4. Шланг
5. Диск очистки фильтра
6. Прозрачная дверца
7. Дверная защелка
8. Насадка с щеткой 2 в 1
9. Зажим для насадок
10. Узкая насадка
Сборка
Установка насадок (Рис. A и В)
Насадка 2 в 1 (8) снабжена отворачивающейся
щеткой для чистки пыли и обивки сидений.
Узкая насадка (10) позволяет проводить уборку
в узких и труднодоступных местах.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Чтобы установить насадку, нажмите на зажим (9) и наденьте насадку на ручку (2).
Чтобы снять насадку, нажмите на зажим (9)
и снимите насадку.
При необходимости со шланга (4) можно снять
ручку (2) и устанавливать насадки непосредственно на манжет шланга (11). Чтобы снять
ручку:
♦ Открепите ручку (2) от прибора.
♦ Поверните зажимное кольцо (3) в направлении против часовой стрелки, освобождая
зажимы.
♦ Выньте шланг (4) из ручки (2).
♦ Установите насадку непосредственно на
манжет шланга (11).
Для установки ручки:
♦ Снимите со шланга насадку.
♦ Вставьте шланг (4) в ручку (2). Поверните зажимное кольцо (3) в направлении по часовой
стрелке до полной установки на месте.
Эксплуатация
Подсоединение к источнику питания при
помощи штекера 12 В пост. тока (Рис. С и D)
Примечание: Наконечник штекера имеет положительную полярность (+), а боковой контакт
отрицательную полярность (-).
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из углубления (13) в основании прибора.
♦ Раскройте зажим провода (14) в отсеке для
хранения провода.
♦ Полностью размотайте провод с барабана
для хранения провода (15).
♦ Подсоедините пылесос к источнику питания,
вставив штекер 12 В пост. тока (12) в гнездо
для подключения аксессуаров автомобиля
или другого источника питания пост. тока.
Примечание: В некоторых транс портных
средствах гнездо для подключения аксессуаров работает только в том случае, если ключ
зажигания повернут в положение добавочного
питания.
Внимание! Не используйте с заземленными
электрическими системами (например, автомобили старых моделей).
Внимание! Несоблюдение полярности при
подсоединении может привести к перегоранию
плавкого предохранителя и выходу пылесоса
из строя.
♦ Закончив использование пылесоса:
♦ Выньте штекер 12 В пост. тока (12) из источника питания 12 В пост. тока.
♦
♦
Намотайте провод на барабан (15) и закрепите зажимом (14).
Поместите штекер 12 В пост. тока (12) в углубление (13), расположенное в основании
прибора.
Включение и выключение
♦ Для включения пылесоса передвиньте клавишу пускового выключателя (1) вправо.
♦ Для выключения пылесоса передвиньте
клавишу пускового выключателя (1) влево
до упора.
Желательно не использовать пылесос более
30 минут, так как это может значительно разрядить аккумулятор автомобиля.
Внимание! Продолжительное использование
приводит к понижению заряда аккумулятора.
Когда пользуетесь пылесосом, не оставляйте двигатель работать. Это может привести
к уменьшению срока службы прибора.
Использование пылесоса
♦ При использовании пылесоса, следите,
чтобы шланг не пережимался, не перекручивался и не забивался.
♦ Ручка (2) легко снимается с пылесоса, позволяя работать на расстоянии 1,5 м от
прибора.
♦ При снятии ручки (2) пылесос должен переноситься за встроенную ручку.
♦ Ручка (2) может быть снята также и со шланга (4); в этом случае насадки устанавливаются непосредственно на манжету шланга
(11).
Советы по оптимальному использованию
♦ При чистке лестниц всегда начинайте с нижней ступеньки и работайте снизу вверх.
Улучшение всасывания
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
очищать фильтры.
♦ Дважды поверните диск очистки фильтра
(5) в направлении по часовой стрелке, вытряхивая пыль из фильтров.
♦ Регулярно чистите фильтр для задержания
мелких частиц, следуя инструкциям в разделе «Чистка фильтра для задержания мелких
частиц».
Чистка и техническое обслуживание
Ваш пылесос Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного периода
времени при минимальном техническом обслуживании.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Срок службы прибора и его надежность увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки отключите прибор от
источника питания.
Время от времени протирайте прибор влажной
тканью. Не используйте абразивные средства
для очистки или чистящие вещества на основе
растворителей. Не погружайте прибор в воду.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения. Дополнительные фильтры Вы найдете
у Вашего дилера Black & Decker (номер по
каталогу PD10):
♦ Выньте использованные фильтры, как описано выше.
♦ Установите новые фильтры, как описано
выше.
Чистка пылесборника (Рис. Е)
Пылесборник должен регулярно очищаться,
желательно после каж дого использования
пылесоса.
♦ Ослабьте зажим (7) и откройте прозрачную
дверцу на 180°; щелчок укажет на фиксацию
дверцы в открытом положении.
♦ Выньте префильтр (16).
♦ Опорожните пылесборник.
♦ Очистите префильтр (16), слегка встряхнув
его над мусорным ведром.
♦ Установите префильтр (16) на место.
♦ Закройте прозрачную дверцу (6), дождавшись щелчка.
Внимание! Ни при каких обстоятельствах не
споласкивайте пылесборник водой.
Внимание! Не погружайте прибор в воду. Внешний корпус прибора должен очищаться тканью,
смоченной в мыльной воде. Перед использованием прибора или установкой его на хранение
убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
Защита окружающей среды
Чистка фильтра для задержания мелких
частиц (Рис. F)
Фильтр для задержания мелких частиц (17)
предохраняет корпус двигателя от проникания
мелких и более крупных частиц мусора.
Данный фильтр (17) предназначен для многоразового использования и должен регулярно
очищаться.
♦ Выньте из прибора префильтр (16), как было
описано выше.
♦ Потяните и выньте фильтр для задержания
мелких частиц (17).
♦ Энергично встряхните фильтр, удаляя из
него осевшую пыль.
♦ В случае необходимости вымойте фильтр
теплой мыльной водой.
♦ Убедитесь, что фильтры полностью сухие.
♦ Установите фильтр для задержания мелких
частиц (17) на место.
♦ Установите на место префильтр (16), как
было описано выше.
10
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
PAD1200
Напряжение
В пост. тока 12
Вес
кг 1,6
Декларация соответствия ЕС
PAD1200 - H1
Black & Decker заявляет, что данный прибор
разработан в полном соответствии со стандартами: 2006/95/EC, EN 60335
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 66 дБ(А)
Нижеподписавшееся лицо отвечает за соответствие технических характеристик и заверяет данную декларацию от имени компании
Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
23-03-2009
Сертификат соответствия №RU C-DE.ME77.
B00913, выдан ООО „Центр по сертификации
стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции“, Адрес :
141400, РФ, Московская обл., г.Химки, ул.
Ленинградская, д.29, Телефон: (495) 7812587,
Факс: (495) 7812588, E-mail : oc.elmash@gmail.
com, Аттестат рег. № POCC RU.0001.11ME77,
выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием
Изготовитель:
Блэк энд Деккер ГмбХ
Блэк энд Деккер Штрассе, 40
65510 Идштайн, Германия
zst00245541 - 08-09-2014
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
13
14
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising