PD1080 | Black&Decker PD1080 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Návod k obsluze
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778 - 95 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
PD1080
PD1202
ČESKY
Použití výrobku
Váš ruční vysavač Вlack & Decker Dustbuster® je určen pro
běžné vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití v domácnostech.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý
tento návod k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování
a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného baterií
by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru,
riziko úniků kapaliny z baterií,
riziko zranění nebo materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě přečtěte tento návod.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto výrobku. Použití
jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je do2
poručeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro další
použití.
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro
vysávání kapalin nebo materiálů,
které by se mohly vznítit.
♦ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
♦ Neponořujte tento vysavač do
vody.
♦ Nikdy netahejte za napájecí kabel
nabíječky, abyste odpojili zástrčku
kabelu od síťové zásuvky. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
♦ Tento výrobek mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými
či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud budou pod dozorem nebo
pokud byly seznámeny s bezpečným použitím tohoto výrobku
a pokud pochopili, jaká nebezpečí
jsou spojena s jeho použitím.
S tímto výrobkem si nesmí hrát
děti. Čištění a uživatelská údržba
ČESKY
by neměly být prováděny dětmi
by být uloženo na suchém místě.
bez dozoru.
♦ K uloženému zařízení by neměly
mít přístup děti.
Kontroly a opravy
♦ Před použitím zkontrolujte, zda se
na tomto zařízení nenachází žádné poškozené nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou rozbity
jeho části a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu.
♦ Pravidelně kontrolujte, zda není
poškozen kabel nabíječky. Pokud
je kabel nabíječky poškozen nebo
zničen, nabíječku vyměňte.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly, než jsou
díly uvedené v tomto návodu.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených
bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika.
Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být
vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli rotující nebo pohybující
se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně
dílů, pracovního nástroje nebo
Doplňkové bezpečnostní příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
pokyny
použitím nářadí. Používáte-li jakPo použití
ékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
♦ Před čištěním nabíječky nebo naaby byly prováděny pravidelné
bíjecí základny odpojte nabíječku
přestávky.
od sítě.
♦ Poškození sluchu.
♦ Není-li zařízení používáno, mělo
3
ČESKY
♦ Zdravotní rizika způsobená ♦ Poškozené baterie nenabíjejte.
vdechováním prachu vytvářeného ♦ V extrémních podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Jakmile
při použití nářadí (příklad: práce
se na baterii objeví kapalina, pečse dřevem, zejména s dubovým,
livě ji otřete hadříkem. Dbejte na
bukovým a MDF).
to, aby se tato kapalina nedostala
Baterie a nabíječky
do kontaktu s pokožkou.
Baterie
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky touto
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu
kapalinou nebo pokud se kapalina
nerozebírejte.
dostane do očí, postupujte podle
♦ Zabraňte kontaktu baterie s voníže uvedených pokynů.
dou.
Varování! Kapalina z baterie může
♦ Nevystavujte baterii nadměrné způsobit zranění osob nebo hmotné
teplotě.
škody. V případě potřísnění pokožky
♦ Neskladujte baterie na místech, zasažené místo okamžitě opláchněkde může teplota přesáhnout te vodou. Dojde-li k zrudnutí, bolesti
40 °C.
nebo podráždění zasaženého místa,
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplo- vyhledejte lékařské ošetření. Pokud
tách v rozsahu od 10 °C do 40 °C. se kapalina dostane do očí, okamžitě
♦ Provádějte nabíjení pouze na- si je začněte vyplachovat čistou vobíječkou dodanou s výrobkem. dou a vyhledejte lékařské ošetření.
Použití nesprávné nabíječky může
Nabíječky
mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo přehřátí baterie. Vaše nabíječka je určena pro pro♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny voz pouze pod jedním napětím. Vždy
uvedenými v části „Ochrana život- zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeního prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte ba- no na výkonovém štítku výrobku.
terii propíchnutím nebo nárazem, Varování! Nikdy se nepokoušejte
protože hrozí riziko zranění a pož- nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
áru.
4
ČESKY
♦ Používejte nabíječku Вlack & Decker pouze k nabíjení baterie, která
byla dodána s výrobkem. Jiné baterie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení
určeny.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
Вlack & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky
proniknout.
♦ Při nabíjení musí být zařízení
a baterie umístěny na dobře odvětraném místě.
Elektrická bezpečnost
Symboly na nabíječce
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Bezpečnostní izolační transformátor s ochranou proti
zkratu. Napájení je elektricky odděleno od výstupu
transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se automaticky vypne. Následkem toho nabíječka přestane
nabíjet. Nabíjecí základna musí být odpojena od zdroje
napájení a musí být předána autorizovanému servisu
k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní použití.
Údržba
Vaše zařízení Вlack & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků napájených
baterií:
♦ Je-li zařízení vybaveno integrovanou baterií, nechejte baterii
při provozu zcela vybít a potom zařízení vypněte.
♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory zařízení a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným
komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků Вlack & Decker po skončení jejich provozní životnosti.
Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Вlack & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Вlack & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
5
ČESKY
Záruka
Společnost Вlack & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena
ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční
práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Вlack & Decker, v průběhu 24 měsíců
od jeho zakoupení, jakékoli závady způsobené vadou materiálu
nebo špatným dílenským zpracováním, společnost Вlack & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku
za níže uvedených podmínek:
♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla
zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými
předměty nebo nehodou.
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu
Вlack & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Вlack & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Вlack & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš
nový výrobek Вlack & Decker a kde můžete získat informace
o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na
adrese www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Вlack & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků.
Nezapomeňte na registraci vašeho výrobku!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration Registraci
lze provést online na adrese www.blackanddecker.co.uk/ productregistration nebo zašlete vaše jméno, příjmení a kód výrobku
autorizovanému prodejci Вlack & Decker ve vaší zemi.
6
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
7
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Napájecí napČtí
Baterie
Hmotnost
Technické údaje
V
Typ
kg
PD1080
(H2)
10,8
NiMH
1,7
PD1202
(H1)
12
NiMH
1,7
VA170020D
BA170020D
230
17
200
24
0,2
Nabíjeÿka
Vstupní napČtí
Výstupní napČtí
Proud
PĜibližná doba nabíjení
Hmotnost
V
V
mA
hod
kg
9
Použití výrobku
Váš ruþní vysavaþ ȼlack & Decker Dustbuster® je urþen pro
bČžné vysávání. Tento výrobek je urþen pouze pro spotĜebitelské
použití v domácnostech.
Varování! Pĝed použitím tohoto výrobku si ĝádnč
pĝeÿtčte pĝíruÿky týkající se bezpeÿnosti, údržby
a oprav. PĜed použitím tohoto výrobku si ĜádnČ prostudujte celý tento návod k obsluze.
Popis
Toto náĜadí se skládá z nČkterých nebo ze všech následujících
þástí.
1. Spínaþ zapnuto/vypnuto
2. Snímatelná hadice/rukojeĢ
3. Pojistný kroužek
4. Hadice
5. ýistící kotouþ ¿ltru
6. PrĤhledná dvíĜka
7. LED indikátor nabíjení
8. Západka dvíĜek
9. Kombinovaná hubice 2 v 1
10. Úchytka pĜíslušenství
11. Vstupní zdíĜka konektoru nabíjeþky
Výmčna Àltrĥ
VýmČna ¿ltrĤ by se mČla provádČt každých 6 až 9 mČsícĤ nebo
vždy, když dojde k jejich poškození.
VýmČnné ¿ltry si mĤžete zakoupit u vašeho autorizovaného
prodejce ȼlack & Decker (katalogové þíslo PD10):
Baterie
Chcete-li provést likvidaci výrobku sami, baterie musí
být vyjmuty podle níže uvedeného postupu a zlikvidovány v souladu s místními pĜedpisy.
Ƈ SpusĢte zaĜízení a poþkejte, až se baterie zcela vybije
a zastaví se motor.
Ƈ Otoþte zaĜízení tak, abyste získali pĜístup k upevĖovacím
šroubĤm základny.
Ƈ Vyšroubujte 4 šrouby.
Ƈ SejmČte základnu.
Ƈ Odpojte konektor s 3 piny.
Ƈ Vložte baterii do vhodného obalu a zajistČte, aby nemohlo
dojít ke zkratu kontaktĤ baterie.
Ƈ Odevzdejte baterii zástupci autorizovaného servisu nebo
v místním sbČrném dvoĜe.
Po vyjmutí nemĤže být baterie namontována zpČt.
8
Popis
7
þištční Àltru
4
3
2
1
Zcela vysušit
6
Vyprázdnční
Chcete-li udržet optimální sací výkon, musíte bČhem používání vysavaþe pravidelnČ þistit ¿ltry.
5
Pĝíslušenství
Pĝipojení k rukojeti
Sejmutí rukojeti
Pĝipojení k hadici
4
ZaĜízení mĤže být ponecháno pĜipojeno k nabíjeþce a bČhem použití mĤže dojít k jeho zahĜátí.
Použití
Zapnuto
Vypnuto
3
Nabíjení
Vypnuto
hod
Další nabíjení
hod
První nabíjení
2
Návod k obsluze
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising