PD1080 | Black&Decker PD1080 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Instrukcja obsługi na odwrocie
509212 - 59 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
PD1080
PD1202
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz rĊczny Dustbuster® Black & Decker jest przeznaczony do sprzątania. Jest to urządzenie do zastosowania
w gospodarstwie domowym.
Przeczytaj uwaĪnie niniejszą instrukcjĊ przed rozpoczĊciem pracy
odkurzacza w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
Ƈ Przechowuj niniejszą instrukcjĊ,
by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystaü.
Przepisy bezpieczeĕstwa Zastosowanie odkurzacza
Ostrzeīenie! Przeczytaj
wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki bezpieczeĕstwa.
Nieprzestrzeganie ich moĪe doprowadziü do poraĪenia prądem
elektrycznym, poĪaru, a nawet
ciĊĪkiego urazu ciaáa.
Ostrzeīenie: Przy korzystaniu
z urządzeĔ akumulatorowych
dokáadnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów
bhp, by zminimalizowaü ryzyko poĪaru, wycieku elektrolitu,
czy teĪ doznania urazu ciaáa
i szkód rzeczowych.
Ƈ Przed pierwszym uĪyciem odkurzacza dokáadnie przeczytaj niniejszą instrukcjĊ.
Ƈ W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza zgodne z przeznaczeniem. UĪywanie akcesoriów lub
przystawek innych, niĪ zalecane
w tej instrukcji, lub obsáugiwanie
2
Ƈ Nie zasysaj odkurzaczem Īadnych
cieczy.
Ƈ Nie zasysaj odkurzaczem Īadnych
áatwopalnych materiaáów.
Ƈ Nie uĪywaj odkurzacza w pobliĪu
wody.
Ƈ Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
Ƈ Nie ciągnij za kabel áadowarki, by
odáączyü ją od sieci. ChroĔ kabel
przed wysoką temperaturą, olejem
i ostrymi krawĊdziami.
Ƈ Odkurzacz moĪe byü uĪywany
przez dzieci powyĪej 8 roku Īycia
i osoby o ograniczonej sprawnoĞci ¿zycznej, czuciowej i umysáowej lub z brakiem doĞwiadczenia
i wiedzy, jeĞli posiadają nadzór lub
otrzymaáy instrukcje o bezpiecznym posáugiwaniu siĊ urządzeniem i są Ğwiadome wszystkich
wynikających zagroĪeĔ. Dzieci
nie mogą bawiü siĊ urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie
POLSKI
moĪe byü przeprowadzana przez
sieciowego.
dzieci bez nadzoru.
Ƈ NieuĪywany odkurzacz przechowuj w suchym miejscu.
Kontrola i naprawy
Ƈ Przed uĪyciem odkurzacza Ƈ UniemoĪliw dzieciom dostĊp do
przechowywanych urządzeĔ.
sprawdĨ, czy nie zawiera uszko-
Ƈ
dzonych elementów, czy jakieĞ
czĊĞci nie są pĊkniĊte, czy wyáącznik jest sprawny i czy nie wystąpiáy jakieĞ inne okolicznoĞci,
które mogáyby negatywnie wpáynąü na dziaáanie urządzenia.
Nie uĪywaj odkurzacza, gdy jakaĞ
jego czĊĞü jest uszkodzona.
W razie uszkodzenia jakiejĞ czĊĞci
zleü jej naprawĊ lub wymianĊ jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Regularnie sprawdzaj kabel áadowarki, czy jego stan nie budzi
zastrzeĪeĔ. W razie zuĪycia lub
uszkodzenia wymieĔ áadowarkĊ.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek czĊĞci nieopisanych w tej instrukcji.
Pozostaâe zagroīenia
Przy korzystaniu z elektronarzĊdzia
wystĊpują dodatkowe zagroĪenia byü
moĪe nieuwzglĊdnione w przepisach
bezpieczeĔstwa. Z reguáy zachodzą
one w przypadku niewáaĞciwego lub
zbyt dáugiego uĪywania narzĊdzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnoĞnych przepisów bezpieczeĔstwa
i stosowaniu przewidzianych urządzeĔ zabezpieczających nie da siĊ
uniknąü pewnych zagroĪeĔ. Zaliczają
Ƈ
siĊ do nich:
Ƈ ObraĪenia ciaáa wskutek dotkniĊcia obracających siĊ/ruchomych
elementów.
Ƈ
Ƈ Skaleczenia, jakich moĪna doznaü
przy wymianie elementów, noĪy
i akcesoriów.
Dodatkowe wskazówki Ƈ NaraĪenie zdrowia przy dáuĪszym
uĪywaniu elektronarzĊdzia. W tabezpieczeĕstwa pracy
kich sytuacjach rób regularne
Po uīyciu
przerwy w pracy.
Ƈ Zanim zaczniesz czyĞciü áadowar- Ƈ Pogorszenie sáuchu.
kĊ, wyjmij wtyczkĊ kabla z gniazda Ƈ UpoĞledzenie zdrowia wskutek
Ƈ
3
POLSKI
wdychania pyáu (np. powstają- Ƈ Nie áaduj uszkodzonych akumulacego podczas obróbki drewna,
torów.
a zwáaszcza dĊbu, buku i MDF). Ƈ W ekstremalnych warunkach zastosowania z akumulatora moĪe
Akumulatory i âadowarki
wyciekaü elektrolit. W razie zaAkumulatory
uwaĪenia cieczy na obudowie
Ƈ W Īadnym wypadku nie otwieraj
akumulatora ostroĪnie zetrzyj ją
akumulatora.
szmatą. UwaĪaj, by ciecz nie zaƇ Nie wystawiaj akumulatora na
nieczyĞciáa skóry.
dziaáanie wilgoci.
Ƈ Gdyby jednak elektrolit prysnąá na
Ƈ ChroĔ akumulator przed wysoką
skórĊ lub w oczy, zastosuj siĊ do
temperaturą.
nastĊpującej porady.
Ƈ Nie skáaduj akumulatora w miej- Ostrzeīenie! Elektrolit jest Īrący
scu, w którym temperatura moĪe i grozi oparzeniem lub wyrządzeniem
przekroczyü 40 oC.
szkód rzeczowych. W razie zanieƇ Akumulator áaduj tylko w tempe- czyszczenia skóry natychmiast ob¿raturze otoczenia miĊdzy 10 oC cie spáucz ją wodą. Przy zaczerwiei 40 oC.
nieniach, bólach lub podraĪnieniach
Ƈ Akumulator áaduj tylko za pomo- zgáoĞ siĊ do lekarza. Gdyby roztwór
cą dostarczonej áadowarki. UĪycie prysnąá w oczy, natychmiast przeniewáaĞciwej áadowarki grozi pora- páucz je duĪą iloĞcią czystej wody
Īeniem prądem elektrycznym lub i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
przegrzaniem akumulatora.
áadowarki
Ƈ Przy utylizacji akumulatorów przeàadowarka jest przystosowana do
strzegaj wskazówek zamieszczozasilania prądem o tylko jednym nanych w punkcie „Ochrona ĞrodopiĊciu. SprawdĨ, czy lokalne napiĊwiska”.
cie sieciowe zgadza siĊ z wartoĞcią
Ƈ UwaĪaj, by wskutek przekáucia
podaną na tabliczce znamionowej
lub uderzenia nie uszkodziü ani
áadowarki.
nie zdeformowaü akumulatora, co
grozi oparzeniem i poĪarem.
4
POLSKI
Ostrzeīenie! Nigdy nie przyáączaj
urządzenia bezpoĞrednio do sieci.
Ƈ àadowarki Black & Decker uĪywaj
tylko do áadowania akumulatorów
dostarczonych wraz z urządzeniem. Inne akumulatory mogą
pĊknąü, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
Ƈ Nigdy nie próbuj áadowaü baterii.
Ƈ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleü wymianĊ producentowi
lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. PostĊpowanie wbrew temu nakazowi
naraĪa uĪytkownika na niebezpieczeĔstwo.
Ƈ Nie wystawiaj áadowarki na dziaáanie wilgoci.
Ƈ Nie otwieraj áadowarki.
Ƈ Nie dokonuj w áadowarce Īadnych
przeróbek.
Ƈ W czasie áadowania urządzenie/
akumulator musi siĊ znajdowaü
w dobrze wentylowanym miejscu.
Bezpieczeĕstwo elektryczne
Symbole na âadowarce
Przed pierwszym uĪyciem áadowarki dokáadnie przeczytaj instrukcjĊ obsáugi.
àadowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego Īyáa
uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napiĊcie sieciowe zgadza siĊ z wartoĞcią
podaną na tabliczce znamionowej áadowarki.
Bezpieczny transformator separujący. WyjĞcie transformatora jest galwanicznie oddzielone od sieci.
àadowarka wyáącza siĊ automatycznie jeĞli temperatura otoczenia staáa siĊ za wysoka. W konsekwencji
tego áadowarka nie bĊdzie dziaáaü. Stacja áadowania
musi zostaü odáączona od Ĩródáa zasilania i przekazana do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
Stacja áadowania jest przeznaczona wyáącznie do
uĪytku w zamkniĊtych pomieszczeniach.
Konserwacja
Urządzenia akumulatorowe Black & Decker odznaczają siĊ
duĪą trwaáoĞcią uĪytkową i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągáej, bezawaryjnej pracy niezbĊdne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeīenie! Przed rozpoczĊciem konserwacji urządzeĔ akumulatorowych wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
Ƈ Rozáaduj akumulator caákowicie, jeĞli jest zintegrowany
i wyáącz urządzenie
Ƈ Zanim zaczniesz czyĞciü áadowarkĊ, wyjmij wtyczkĊ kabla
z gniazda sieciowego. àadowarka nie wymaga konserwacji
z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Ƈ Regularnie czyĞü szczeliny wentylacyjne w urządzeniu/
áadowarce uĪywając miĊkkiej szczotki lub suchej szmatki.
Ƈ Regularnie czyĞü obudowĊ silnika uĪywając wilgotnej
szmatki. Nie uĪywaj Īadnych materiaáów ostrych i substancji czyszczących z rozpuszczalnikiem.
Ochrona ğrodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucaü do normalnych Ğmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz siĊ zmuszony zastąpiü wyrób
Black & Decker nowym sprzĊtem lub nie bĊdziesz go juĪ
potrzebowaü, w trosce o ochronĊ Ğrodowiska nie wyrzucaj
go do Ğmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakáadu utylizacji odpadów.
DziĊki selektywnej zbiórce zuĪytych wyrobów
i opakowaĔ niektóre materiaáy mogą byü odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni siĊ
Ğrodowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj siĊ do lokalnych przepisów, jeĪeli wymagają one oddawania zuĪytych elektrycznych urządzeĔ powszechnego uĪytku
do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Black & Decker chĊtnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystaü z tej usáugi, oddaj zuĪyty sprzĊt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkĊ w naszym imieniu.
5
POLSKI
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
6
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne
warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie
pomniejszają praw klienta wynikających z polskich
regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
7
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
NapiĊcie
Akumulator
Masa
Dane techniczne
V
Typ
kg
PD1080
(H2)
10,8
NiMH
1,7
PD1202
(H1)
12
NiMH
1,7
VA170020D
BA170020D
230
17
200
24
0,2
áadowarka
NapiĊcie wejĞciowe
NapiĊcie wyjĞciowe
Prąd wyjĞciowy
PrzybliĪony czas áadowania
Masa
V
V
mA
hod
kg
9
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz rĊczny Dustbuster® marki Black&Decker jest przeznaczony do sprzątania. Jest to urządzenie przewidziane tylko
dla gospodarstw domowych.
Ostrzeīenie! Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeĕstwa, konserwacji i serwisu.
Przeczytaj wszystkie te instrukcje przed rozpoczĊciem
uĪytkowania urządzenia.
Elementy odkurzacza
To urządzenie zawiera niektóre lub wszystkie elementy jak
poniĪej:
1. Wáącznik/wyáącznik
2. Ruchomy uchwyt/wąĪ
3. PierĞcieĔ luzujący uchwyt
4. WąĪ ssący
5. Koáo czyszczące ¿ltr
6. Przezroczyste drzwiczki
7. Diodowy wskaĨnik áadowania
8. Blokada drzwiczek
9. 2 w 1 – dysza combi
10. Magazynek na akcesoria
11. Gniazdko do áadowania
Wymiana Àltra
Filtry powinny byü wymieniane co 6 do 9 miesiĊcy oraz przy
widocznych Ğladach zuĪycia lub uszkodzenia.
Filtry wymienne są osiągalne u dystrybutora Black&Decker (nr
kat. PD10).
Akumulator
JeĪeli zamierzasz samodzielnie utylizowaü urządzenie, akumulator musi byü usuniĊty jak opisano poniĪej
i zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ƈ Rozáaduj akumulator caákowicie
Ƈ UsuĔ pojemnik na Ğmieci
Ƈ UsuĔ dwa wkrĊty i podnieĞ obudowĊ
Ƈ Rozáącz wszystkie przewody akumulatora
Ƈ Wyjmij akumulator i zapakuj do przystosowanego pojemnika, tak aby bieguny nie ulegáy zwarciu
Ƈ ZanieĞ akumulator do agenta serwisowego lub miejscowego
punktu recyklingu
Raz usuniĊty akumulator nie moĪe byü ponownie zainstalowany.
8
Elementy
7
Czyszczenie Àltra
4
3
2
1
Dokâadnie wysuszyý
6
Opróīnianie
W celu optymalizacji siáy ssania naleĪy regularnie czyĞciü ¿ltry podczas uĪytkowania
5
Akcesoria
odâĆczenie do uchwytu
Wyjmowanie uchwytu
PodâĆczanie do wċīa
4
Urządzenie moĪe pozostawaü podáączone do áadowarki i ulegaü nagrzaniu podczas uĪytkowania.
Uīytkowanie
WâĆczanie
WyâĆczanie
3
áadowanie
WyâĆczanie
Godziny
Kolejne áadowania
Godziny
Pierwsze áadowanie
2
Instrukcja obsâugi
Download PDF

advertising