PD1080 | Black&Decker PD1080 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Ekspluatācijas norādījumi pēdējā lappusē
Инструкции по эксплуатации
371001 - 91 LV
www.blackanddecker.eu
PD1080
PD1202
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
3
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts
putekļu sūkšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
mājas apstākļos.
Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie
brīdinājumi un norādījumi, var
gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu
ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena, ievainojumu
un materiālu zaudējumu risku.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu,
kas nav paredzēts šim instrumen-
tam, var gūt ievainojumus.
♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
♦ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
♦ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt
ūdenī.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no
kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju
karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
♦ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās,
sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja
šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus
riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut
bērniem spēlēties ar instrumentu.
Bērni drīkst tīrīt instrumentu un
veikt tam apkopi tikai pieaugušo
uzraudzībā.
3
LATVIEŠU
Pārbaude un remonts
♦ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai
instrumentam nav bojātu vai kā Atlikušie riski
citādi nelietojamu detaļu. Pārbau- Lietojot instrumentu, var rasties
diet, vai detaļas nav salūzušas, papildu atlikušie riski, kuri var neslēdži nav bojāti un vai nav kāds būt minēti šeit iekļautajos drošības
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt brīdinājumos. Šie riski var rasties
instrumenta darbību.
nepareizas lietošanas, pārāk ilgas
♦ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda lietošanas u.c. gadījumos.
detaļa ir bojāta vai kā citādi nelieLai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības
tojama.
noteikumi un tiek uzstādītas drošības
♦ Vērsieties pilnvarotā remonta
ierīces, dažus atlikušos riskus nav
darbnīcā, lai salabotu vai nomaiiespējams novērst. Tie ir šādi:
nītu bojātās vai kā citādi nelieto♦ ievainojumi, kas radušies, pieskajamās detaļas.
roties rotējošām detaļām;
♦ Regulāri pārbaudiet, vai nav bo♦ ievainojumi, kas radušies, mainot
jāts barošanas vads. Nomainiet
detaļas, ripas vai citus piederulādētāju, ja vads ir bojāts vai kā
mus;
citādi nelietojams.
♦ ievainojumi, kas radušies instru♦ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai
menta ilgstošas lietošanas rezultās detaļas, kas konkrēti norādītas
tātā. Ilgstoši strādājot ar instrušajā rokasgrāmatā.
mentu, regulāri jāpārtrauc darbs
Papildu drošības norādī- un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
jumi
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, iePēc ekspluatācijas
elpojot putekļus, kuri rodas, strā♦ Pirms lādētāja vai lādēšanas padājot ar instrumentu (piemēram,
matnes tīrīšanas atvienojiet lādēapstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
tāju no elektrotīkla.
dižskābardi un MDF paneļus).
♦ Kad instruments netiek lietots, tas
jāglabā sausā vietā.
4
LATVIEŠU
Akumulatori un lādētāji
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens
iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā
temperatūra ir robežās no 10 °C
līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā
iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai akumulatora pārkaršanas risks.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus,
ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus
vai izraisīt ugunsgrēku.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos
var rasties akumulatora šķidruma
noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi
notīriet to ar lupatiņu. Raugieties,
lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.
♦ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums
var izraisīt ievainojumus vai sabojāt
īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas,
nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai
kairinājums, meklējiet medicīnisku
palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru
ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta
komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
5
LATVIEŠU
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz
lietojamus akumulatorus.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to
drīkst nomainīt tikai ražotājs vai
Вlack & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
♦ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā
vietā.
Elektrodrošība
Simboli uz lādētāja
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Izolējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no
pārveidotāja izejas.
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav
darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no
barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes
centrā, lai to salabotu.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Apkope
Šis Вlack & Decker bezvadu instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu instrumentiem:
♦ iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
6
♦
♦
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir jānomaina
pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā
ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks.
Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks
jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker biroju, kura adrese norādīta
šajā rokasgrāmatā. Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Garantija
Вlack & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz
nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu
līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Вlack & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai
arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Вlack & Decker garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu
nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai
nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai negadījumu
ietekmē;
LATVIEŠU
♦
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne
pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Вlack & Decker apkopes
centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam
vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Вlack & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Вlack & Decker remonta darbnīcu
saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem
izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku
informāciju par Вlack & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.co.uk.
Atcerieties — reģistrējiet savu izstrādājumu!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration Reģistrējiet
savu izstrādājumu tīmekļa vietnē www.blackanddecker.co.uk/
productregistration vai arī nosūtiet savas valsts Вlack & Decker
pārstāvniecībai savu vārdu, uzvārdu un izstrādājuma kodu.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Вlack & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
Внимание! При использовании приборов с питанием
от аккумулятора соблюдение
правил по технике безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм
и повреждений.
8
♦ Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
видов работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство
для последующего обращения
к нему.
Использование прибора
♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
♦ Не используйте прибор рядом
с водой.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Никогда не тяните за кабель
зарядного устройства, чтобы
отключить зарядное устройство от штепсельной розетки.
Не подвергайте кабель зарядного устройства воздействию
высокой температуры, масла
РУССКИЙ ЯЗЫК
и держите вдали от острых
предметов и углов.
♦ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми
лет и людьми со сниженными
физическими, сенсорными
и умственными способностями
или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они
выполняют работу под присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим прибором и осознают
наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора
без присмотра.
Осмотр и ремонт
♦ Не используйте прибор, если
повреждена или неисправна
какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
повреждённые или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
♦ Регулярно проверяйте кабель
зарядного устройства на наличие повреждений и признаков
износа. Зарядное устройство
с поврежденным или неисправным кабелем подлежит замене.
♦ Ни в коем случае не снимайте
и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Д о п ол н и т е л ь н ы е
правила безопасности
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность
прибора. Убедитесь в отсут- После использования
ствии поломанных деталей, ♦ Перед чисткой зарядного
поврежденных включателей
устройства или зарядной базы
и прочих дефектов, способных
всегда отключайте прибор от
повлиять на работу прибора.
источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом месте.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Дети не должны иметь доступ ♦ Ухудшение слуха.
к убранным на хранение при- ♦ Ущерб здоровью в результате
борам.
вдыхания пыли в процессе работы с прибором (например, при
Остаточные риски
обработке древесины, в осоПри работе данным прибором
бенности, дуба, бука и ДВП).
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при
неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
есмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей, ножей или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
использованием прибора. При
использовании прибора в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
10
Аккумуляторы и зарядные устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор
в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор
воздействию тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
среды в пределах 10°С - 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими
в комплект поставки прибора.
Использование неподходящего зарядного устройства может
стать причиной поражения электрическим током или перегрева
аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные
аккумуляторы, следуя инструк-
РУССКИЙ ЯЗЫК
циям раздела «Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте
аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это
может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на
кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может нанести
вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно
смойте ее водой. Если появится
покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора
в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было
разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение,
указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное
устройство Вlack & Decker только для зарядки аккумулятора
прибора, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению
прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена повреждённого кабеля питания должна
производиться только на за11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
воде-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное
устройство в качестве объекта
для проведения испытаний.
Зарядка прибора/аккумулятора
должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данный прибор защищён двойной изоляцией, что
исключает потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке прибора.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически выключается,
если температура окружающей среды становится
слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
Техническое обслуживание
Ваш аккумуляторный прибор Вlack & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслужи12
вания аккумуляторного прибора:
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью
разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство не
требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Вlack & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Вlack & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Akumulators
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
Svars
ȼɟɫ
LƘdƞtƘjs
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ
Ieejas spriegums
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Izejas spriegums
ȼɵɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
StrƗva
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ
Aptuvenais uzlƗdes laiks
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɹɞɤɢ
Svars
ȼɟɫ
Tehniskie dati
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɣ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
Veids
Ɍɢɩ
kg
ɤɝ
1,7
1,7
NiMH
NiMH
PD1202
(H1)
12
PD1080
(H2)
10,8
VA170020D
BA170020D
230
Vac
ȼ ɩɟɪɟɦ.
ɬɨɤɚ
Vac
ȼ ɩɟɪɟɦ.
ɬɨɤɚ
mA
ɦȺ
h
ɱ
kg
ɤɝ
17
200
24
0,2
9
Ƚɨɣɧɛɨɣɠ! Ɋɠɫɠɟ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠɧ ɪɫɣɜɩɫɛ
ɝɨɣɧɛɭɠɦɷɨɩ ɪɫɩɲɭɣɭɠ ɫɮɥɩɝɩɟɬɭɝɩ «ɍɠɰɨɣɥɛ
ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ, ɭɠɰɨɣɲɠɬɥɩɠ ɩɜɬɦɮɡɣɝɛɨɣɠ ɣ
ɫɠɧɩɨɭ».
ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɛɨɪɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
BrưdinƘjums! Pirms instrumenta ekspluatƘcijas rǍpưgi izlasiet visu drošưbas, apkopes un apkalpošanas rokasgrƘmatu. Pirms instrumenta ekspluatƗcijas
rnjpƯgi izlasiet visu rokasgrƗmatu.
ȼɚɲ ɪɭɱɧɨɣ ɩɵɥɟɫɨɫ Black & Decker Dustbuster® ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɱɢɫɬɤɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Šis ȼlack & Decker Dustbuster® rokas putekƺsnjcƝjs ir paredzƝts
putekƺu snjkšanai. Šis instruments ir paredzƝts lietošanai tikai
mƗjas apstƗkƺos.
Ɉɛɢɨɛɲɠɨɣɠ
ParedzƞtƘ lietošana
Funkcijas
Šim instrumentam ir šƗdas funkcijas (visas vai tikai dažas no
tƗm):
1. ieslƝgšanas/izslƝgšanas slƝdzis
2. noƼemama šƺnjtene/rokturis
3. sprostgredzens
4. šƺnjtene
5. ¿ltru tƯrƯšanas ripa
6. caurspƯdƯgas durvis
7. gaismas diodes uzlƗdes indikators
8. durvju ¿ksators
9. divƝjƗdas kombinƝtƗs sprauslas piederums
10. piederuma skava
11. uzlƗdes ieeja
Filtru nomaiƽa
Filtri jƗnomaina ik pƝc 6–9 mƝnešiem un tad, ja ir nolietoti vai
bojƗti.
Rezerves ¿ltrus varat iegƗdƗties no vietƝjƗ ȼlack & Decker izplatƯtƗja (kat. Nr. PD10).
Akumulators
Ja vƝlaties patstƗvƯgi atbrƯvoties no instrumenta, no
tƗ ir jƗizƼem akumulators, kƗ turpmƗk aprakstƯts, un
jƗatbrƯvojas no akumulatora saskaƼƗ ar vietƝjiem noteikumiem.
Ƈ IzlƗdƝjiet akumulatoru, darbinot instrumentu tik ilgi, kamƝr
tas pƗrstƗj darboties.
Ƈ ApvƝrsiet instrumentu otrƗdi, lai piekƺnjtu skrnjvƝm, ar ko
piestiprinƗta pamatne.
Ƈ IzskrnjvƝjiet 4 skrnjves.
Ƈ NoƼemiet pamatni.
Ƈ Atvienojiet trƯskontaktu savienotƗju.
Ƈ Ievietojiet akumulatoru piemƝrotƗ iepakojumƗ, lai to spailƝs
nevarƝtu rasties Ưssavienojums.
Ƈ NogƗdƗjiet akumulatoru tuvƗkajam servisa pƗrstƗvim vai
vietƝjƗ atkritumu pƗrstrƗdes punktƗ.
Ja akumulators ir izƼemts, to vairs nevar ievietot atpakaƺ instrumentƗ.
ɋɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ:
1. Ʉɥɚɜɢɲɚ ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
2. ɋɴɺɦɧɵɣ ɲɥɚɧɝ/ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɭɤɨɹɬɤɚ
3. ɋɬɨɩɨɪɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ.
4. ɒɥɚɧɝ
5. Ʉɨɥɟɫɨ ɨɱɢɫɬɤɢ ɮɢɥɶɬɪɚ
6. ɉɪɨɡɪɚɱɧɚɹ ɞɜɟɪɰɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
7. ɋɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɪɹɞɤɢ
8. Ɂɚɬɜɨɪ ɞɜɟɪɰɵ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
9. Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ 2-ɜ-1
10. Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɧɚɫɚɞɨɤ
11. Ƚɧɟɡɞɨ ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɚɪɹɞɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɂɛɧɠɨɛ ɯɣɦɷɭɫɩɝ
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɠɞɵɟ 6-9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɧɨɫɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɞɢɥɟɪɚ
Black & Decker (ɧɨɦɟɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ PD10).
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɢɡ ɧɟɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɟɫɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
Ƈ Ɋɚɡɪɹɞɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ, ɨɫɬɚɜɢɜ ɩɪɢɛɨɪ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.
Ƈ ɉɟɪɟɜɟɪɧɢɬɟ ɩɪɢɛɨɪ, ɨɬɤɪɵɜɚɹ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜɢɧɬɚɦ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ.
Ƈ ɍɞɚɥɢɬɟ 4 ɜɢɧɬɚ.
Ƈ ɋɧɢɦɢɬɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ.
Ƈ Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ 3-ɲɬɵɪɟɜɨɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ.
Ƈ ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.
Ƈ ɋɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɜ ɥɸɛɨɣ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɨɫɥɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
8
Funkcijas
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
7
Iztưriet Àltru
ɒɣɬɭɥɛ ɯɣɦɷɭɫɛ
4
3
2
1
PilnưbƘ izžƘvƞjiet
ɍɴɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɬɮɳɣɭɠ ɯɣɦɷɭɫ
6
Iztukšošana
ɉɪɩɫɩɡɨɠɨɣɠ ɯɣɦɷɭɫɛ
Lai saglabƗtu snjkšanas jaudu, lietošanas laikƗ regulƗri jƗiztƯra ¿ltri.
ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɢɥɭ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɵ.
5
Piederumi
Ɍɧɠɨɨɶɠ ɨɛɬɛɟɥɣ
Pievienošana rokturim
Ɋɫɣɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɥ ɩɬɨɩɝɨɩɤ
ɫɮɥɩɺɭɥɠ
Roktura noƽemšana
Ɍɨɺɭɣɠ ɩɬɨɩɝɨɩɤ ɫɮɥɩɺɭɥɣ
Pievienošana šƻǍtenei
Ɋɫɣɬɩɠɟɣɨɠɨɣɠ ɥ ɳɦɛɨɞɮ
4
Instrumentu drƯkst atstƗt pievienotu lƗdƝtƗjam, un tas lietošanas laikƗ var kƺnjt karsts.
ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɦ ɤ ɡɚɪɹɞɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ.
Lietošana
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
Iesl.
Ƚɥɦɹɲɠɨɣɠ
Izsl.
Ƚɶɥɦɹɲɠɨɣɠ
3
Notiek uzlƘde
ɂɛɫɺɟɥɛ
Izsl.
Ƚɶɥɦɹɲɠɨɣɠ
Stundas
ɒɛɬɛ
TurpmƗkƗ uzlƗde
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɪɹɞɤɢ
Stundas
ɒɛɬɛ
PirmƗ uzlƗde
ɉɟɪɜɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ
2
EkspluatƘcijas rokasgrƘmata
Ƀɨɬɭɫɮɥɱɣɣ ɪɩ ɸɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɣ
Download PDF

advertising