D25323K | DeWalt D25323K ROTARY HAMMER instruction manual

599333-85 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25313
D25223
D25323
D25324
Obrázok 1
d
e
n
f
b
g
c
a
m
h
i
j
D25323
b
f
n
c
a
g
m
h
d
e
j
D25223
i
c
d
n
k
f
f
g
a
h
m
e
i
j
l
D25313
k
D25324
2
Obrázok 2
d
d
D25313, D25323,
D25324
e
e
D25223
Obrázok 3
Obrázok 4
f
g
i
3
Obrázok 5
Obrázok 6
c
h
j
Obrázok 7
4
ELEKTRICKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVÁ
D25313, D25223, D25323, D25324
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D25313
Napätie zdroja
Typ
V 230
2
Príkon
W 800
D25223
D25323
D25324
230
230
230
2
1
1
800
800
800
Otáčky naprázdno
min-1 0 – 1150
0 – 1150
0 – 1150
0 – 1150
Pracovné otáčky
min-1 0 – 830
0 – 830
0 – 830
0 – 830
Energia úderu
Príklepové vŕtanie
J 0 – 3,1
3,1
0 – 3,1
0 – 3,1
Sekanie
J 0 – 3,4
3,4
0 – 3,4
0 – 3,4
Max. priemer otvoru pri vŕtaní do
kovu/dreva/betónu
Polohy sekáča
Jadrové vŕtanie do muriva
Držiak nástrojov
Priemer objímky
Hmotnosť
mm 13 / 30 / 26
13 / 30 / 26
13 / 30 / 26
13 / 30 / 26
51
52
51
51
mm 65
65
65
65
SDS-Plus®
SDS-Plus®
SDS-Plus®
mm 54
54
54
54
kg 3,0
3,2
3,4
3,5
SDS-Plus®
LpA
(akustický tlak)
dB(A) 85,4
86
85,4
85,4
KpA
(odchýlka akustického tlaku)
dB(A) 3,3
3,2
3,3
3,3
LWA
(akustický výkon)
dB(A) 99,4
99
99,4
99,4
KWA
(odchýlka akustického výkonu)
dB(A) 3,3
3,9
3,3
3,3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu
Hodnota vibrácií ah, D =
m/s² 3,0
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odchýlka K =
m/s² 1,6
1,5
1,5
1,5
Vŕtanie do betónu
Hodnota vibrácií ah, HD =
m/s² 18,0
9,6
10,5
10,5
Odchýlka K =
m/s² 1,7
1,5
1,5
1,5
Sekanie
Hodnota vibrácií ah,Cheq =
m/s² 18,0
6,4
10,5
10,5
Odchýlka K =
m/s² 1,5
1,5
3,5
3,5
Skrutkovanie bez príklepu
Hodnota vibrácií ah, =
m/s² < 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Odchýlka K =
m/s² 1,5
1,5
1,5
1,5
5
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN
60745 a môže sa použiť pre porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
10
D25313/D25223/D25323/D25324
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy
je v chode, ale nerobí žiadnu prácu.
Tak sa môže počas pracovnej doby
značne skrátiť doba pôsobenia vibrácií
na obsluhu.
Spoločnosť D EWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Poistky:
náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
10. 05. 2010
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VA R O VA N I E ! P r e č í t a j t e s i
všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
6
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (akumulátorové
náradie).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený.Preplnený a
neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu
náradia. Pred pripojením k zdroju
napätia alebo pred vložením
akumulátora, zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či
je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k
elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) N e d o t ý k a j t e s a u z e m n e n ý c h
povrchov, ako sú napr. potrubia,
radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla
s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami
náradia. Poškodený alebo zapletený
7
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Ďalšie špeciálne bezpečnostné
pokyny pre vŕtacie kladivá
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie .
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Ú d r ž b a n á r a d i a . S k o n t r o l u j t e
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) R e z n é n á s t r o j e u d r ž u j t e o s t r é
a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými nožmi sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
8
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväti.Pri
kontakte so „živým" vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a podopretie obrobku
k stabilnému povrchu používajte svorky
alebo iné praktické pomôcky. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše
telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
Noste bezpečnostné okuliare alebo inú
ochranu zraku.
Pri príklepovom i bežnom vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Letiace čiastočky
môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
Pri práci, počas ktorej sa práši, používajte
masku proti prachu alebo respirátor. Pre
väčšinu pracovných operácií sa môže
vyžadovovať tiež ochrana sluchu.
Stále držte náradie pevne oboma
rukami.
Nepokúšajte sa používať toto náradie,
ak ho nebudete držať oboma rukami.
Odporúčame Vám, aby ste stále používali
bočnú rukoväť. Obsluha tohto náradia iba
jednou rukou spôsobí stratu kontroly nad
náradím. Rovnako nebezpečný môže byť i
prieraz alebo stret s tvrdými materiálmi.
•
•
•
•
•
•
•
Označenia na náradí
Pred použitím pevne dotiahnite bočnú
rukoväť.
Nepracujte s týmto náradím dlhodobo.
Vibrácie spôsobené funkciou príklepu môžu
byť pre Vaše ruky a paže nebezpečné.
Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie
utlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
Nerobte opravy sekáčov sami. Opravy
sekáča by mal vykonávať pracovník
autorizovaného servisu. Nesprávne
opravené sekáče môžu privodiť úraz.
Pri obsluhe náradia a pri výmene
pracovných nástrojov používajte
rukavice. Prístupné kovové časti náradia a
pracovné nástroje sa môžu pri práci zahriať
na veľmi vysokú teplotu. Malé čiastočky
odlietavajúceho materiálu môžu poraniť
nechránené ruky.
Nikdy neodkladajte náradie, pokiaľ
nedôjde k úplnému zastaveniu
pracovného nástroja. Pohybujúce sa
nástroje môžu spôsobiť zranenie.
Nepoužívajte na uvoľnenie zablokovaných
pracovných nástrojov údery kladiva.
Odlietavajúce úlomky kovu alebo materiálu
by mohli spôsobiť zranenie.
Mierne opotrebované sekáče môžu byť
znovu naostrené brúsením.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti pohybujúceho
sa pracovného nástroja. Neomotávajte
prívodný kábel okolo žiadnej časti Vášho
tela. Elektrický kábel navinutý na pracovný
nástroj môže spôsobiť zranenie alebo stratu
kontroly nad náradím.
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Dátumový kód (n), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 ekektrické kombinované kladivo
1 bočnú rukoväť
1 nastaviteľný hĺbkový doraz
1 kufrík
1 rýchloupevňovacie skľučovadlo (iba
D25324)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
Ostatné riziká
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
Pri práci s vŕtacími a kombinovanými kladivami
vznikajú nasledovné riziká:
-poranenia spôsobené dotykom rotujúcich
alebo horúcich častí náradia.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
– Poškodenie sluchu.
-Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
-Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom
a/alebo murivom.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Aktívna regulácia vibrácií
(iba modely D25223, D25323 a D25324)
c. Prepínač pravého a ľavého chodu
d. Volič režimu
e. Bezpečnostná poistka
f. Držiak pracovného nástroja / zaisťovacia
objímka
g. Kryt proti prachu
9
h.
i
j.
k.
l.
m.
Elektrická bezpečnosť
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Bočná rukoväť
Svorka hĺbkového dorazu
Zaisťovacia objímka (iba model D25324)
Skľučovadlo (iba model D25324)
Hlavná rukoväť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Tieto elektrické kombinované kladivá sú určené
na profesionálne vŕtanie a príklepové vŕtanie,
skrutkovanie a ľahké sekacie práce.
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto kombinované kladivá sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným transformátorom
s uzemňovacou clonou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí
byť nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
AKTÍVNA REGULÁCIA VIBRÁCIÍ (OBR.
1 ) ( I B A M O D E LY D 2 5 2 2 3 , D 2 5 3 2 3
A D25324)
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2; maximálna dĺžka je 30 m.
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
príklepového mechanizmu. Zníženie vibrácií
pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje
pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie
pracovné intervaly a predlžuje pracovnú
životnosť náradia.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu reguláciu
vibrácií, držte náradie jednou rukou za hlavnú
rukoväť (m) a druhou rukou za bočnú rukoväť (i).
Vyvíjajte na náradie iba taký tlak, aby dochádzalo
približne k polovičnému zdvihu kladiva.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
Ak sekáte, vyvíjajte na náradie iba taký tlak,
pri ktorom bude dochádzať k aktívnej regulácii
vibrácií. Ak budete na náradie vyvíjať príliš veľký
tlak, nedôjde k urýchleniu vŕtania alebo sekania
a regulácia vibrácií nebude aktivovaná.
SPOJKA S OBMEDZOVAČOM MOMENTU
Každé kladivo je vybavené spojkou
s obmedzovačom momentu, ktorá obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zaseknutiu vrtáku. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora.
Spojka s obmedzovačom krútiaceho momentu
je nastavená výrobcom a nie je možné ju
upravovať.
Voľba pracovného režimu (obr. 2)
D25313, D25323, D25324
Náradie sa môže používať v nasledujúcich
pracovných režimoch:
Rotačné vŕtanie: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov.
Príklepové vŕtanie: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
10
Vloženie a vybratie príslušenstva
SDS Plus® (obr. 3)
Len príklep: pre ľahké sekanie,
vysekávanie a búracie práce.
V tomto režime môžete náradie
tiež použiť ako páku na uvoľnenie
zaseknutého vrtáku.
Toto náradie používa príslušenstvo SDS Plus®
(viď detail na obr. 3, kde je znázornený priečny
rez upínacou stopkou nástroja SDS Plus®).
Odporúčame Vám, aby ste používali iba
profesionálne príslušenstvo.
Otáčanie nástroja: nejde o pracovný
režim, ale iba o polohu, ktorá sa
používa na nastavenie plochého
sekáča do požadovanej polohy.
1. Očistite a namažte upínaciu stopku
nástroja.
2. Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku
nástroja (f).
D25223
Rotačné vŕtanie: na skrutkovanie a vŕtanie do
kovu, dreva a plastov:
3. Zatlačte nástroj dole a ľahko ním otáčajte,
dokiaľ nezapadne do otvoru.
4. Zaťahajte za pracovný nástroj a uistite sa,
či je správne zaistený.
Vŕtanie s príklepom: na vŕtanie do
betónu a muriva.
Funkcia sekania vyžaduje, aby pracovný
nástroj, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov,
vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu
niekoľkých centimetrov.
Otáčanie nástroja: mimo pracovnú
polohu používanú iba na natočenie
plochého dláta do požadovanej
polohy.
5. Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite
držiak nástrojov (f) smerom dozadu
a vyberte nástroj z náradia.
Iba sekanie: na ľahké sekanie,
osekávanie a búranie. V tomto
režime môžete náradie tiež
použiť ako páku na uvoľnenie
zaseknutého vrtáka.
VAROVANIE: Pri výmene pracovného
príslušenstva vždy používajte rukavice.
Kovové časti na náradí a príslušenstve
môžu byť po práci veľmi horúce.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 4)
1. Ak chcete zvoliť pracovný režim, stlačte
bezpečnostnú poistku (e) a nastavte volič
režimu (d) tak, aby smeroval na symbol
požadovaného pracovného režimu.
Bočnú rukoväť (i) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie
bez riadne upevnenej bočnej rukoväti.
2. U v o ľ n i t e b e z p e č n o s t n é t l a č i d l o
a skontrolujte, či je volič režimov zaistený
v zvolenej polohe.
1. Bočnú rukoväť povoľte.
2. Pre pravákov: Nasuňte upínaciu objímku
rukoväti na objímku za držiakom nástrojov
tak, aby smerovala vľavo.
VAROVANIE: Nemeňte režim počas
chodu náradia.
Pre ľavákov: Nasuňte upínaciu objímku
rukoväti na objímku za držiakom nástrojov
tak, aby smerovala vpravo.
Označenie polohy sekáča (obr. 2)
Na nastavenie a zaistenie sekáča je k dispozícii
51/52 rôznych polôh.
3. Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
1. Nastavte volič režimu (d) tak, aby ukazoval
na polohu „otáčanie nástroja".
2. Nastavte sekáč do požadovanej polohy.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. 5)
3. Nastavte volič režimu (d) do polohy „iba
sekanie".
1. Upnite si vhodný vrták podľa popisu
vyššie.
4. Otáčajte sekáčom, dokiaľ nedôjde k jeho
zaisteniu.
2. Stlačte a držte svorku hĺbkového dorazu (j).
3. Prevlečte otvorom upínacej svorky hĺbkový
doraz (h).
11
4. Nastavte požadovanú hĺbku vŕtanej diery
ako je uvedené na nákrese.
VAROVANIE: Pri príklepovom vŕtaní
nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlá.
5. Uvoľnite svorku hĺbkového dorazu.
Výmena krytu proti prachu (obr. 3)
Prepínač pravého / ľavého chodu
(obr. 6)
Kryt proti prachu (g) chráni mechanizmus
pred prachom. Opotrebovaný kryt proti prachu
okamžite vymeňte.
1. Ak chcete, aby sa vrták otáčal dopredu
(doprava), nastavte prepínač chodu (c)
doľava. Viď šípky na náradí.
1. Stiahnite dozadu zaisťovaciu objímku držiaku
nástrojov (f) a vyberte kryt proti prachu
(g).
2. Ak chcete, aby sa vrták otáčal dozadu
(doľava), nastavte prepínač chodu (c)
doprava.
2. Nasaďte nový kryt proti prachu.
3. Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaku
nástroja.
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny
smeru chodu počkajte, až sa motor
celkom zastaví.
OBSLUHA
Návod na obsluhu
Montáž adaptéra skľučovadla
a skľučovadla (predáva sa
samostatne)
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Uvedomte si, kde je uložené
vodovodné potrubie a kde je vedená
elektroinštalácia.
• Vyvíjajte na obrobok iba ľahký tlak
(asi 5 kg). Nadmerný tlak nielen že
nezvýši rýchlosť vŕtania, ale výrazne
zníži výkon prístroja a znižuje jeho
životnosť.
• Nevŕtajte príliš hlboko, aby nedošlo
k poškodeniu prachového krytu.
• Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj (obr.
7). Náradie používajte vždy s riadne
upevnenou bočnou rukoväťou.
1. Naskrutkujte skľučovadlo na závitovú časť
adaptéra skľučovadla.
2. Vložte zmontované skľučovadlo s adaptérom
do náradia, ako by šlo o štandardný nástroj
SDS Plus®.
3. Ak chcete skľučovadlo z náradia vybrať,
postupujte ako pri vyberaní štandardného
nástroja SDS Plus®.
VAROVANIE: Pri príklepovom vŕtaní
nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlá.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Správna poloha rúk (obr. 7)
Výmena držiaka nástrojov za
skľučovadlo (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
D25324
1. Otočte zaisťovacou objímkou (k) do
odistenej polohy a držiak nástroja (f)
vytiahnite.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
2. Natlačte skľučovadlo (l) na hriadeľ vŕtačky
a otočte zaisťovacou objímkou do zaistenej
polohy.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (i) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (m).
3. Pokiaľ chcete vymeniť skľučovadlo za držiak
nástroja, najskôr rovnakým spôsobom
vyberte skľučovadlo. Potom na vŕtačku
nainštalujte držiak nástrojov, rovnakým
spôsobom ako skľučovadlo.
Spojka proti preťaženiu
Ak dôjde k zablokovaniu vrtáku, pohon hriadeľa
vŕtačky bude prerušený pomocou spojky proti
12
preťaženiu. V takej situácii vznikajú veľké
momentové reakcie, a preto vždy držte náradie
pevne oboma rukami a udržujte pevný postoj.
7. Pri vŕtaní materiálu s hrúbkou väčšou než je
výška korunky pravidelne odlamujte valec
betónu vo vnútri korunky. Aby nedošlo
k náhodnému odlomeniu betónu okolo
vŕtaného otvoru, prevŕtajte najskôr celý
materiál vodiacim vrtákom. Potom z každej
strany materiálu vyvŕtajte jadro do polovice
hrúbky materiálu.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
1. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (a). Tlak vyvíjaný na
tento vypínač bude určovať veľkosť otáčok
náradia.
8. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
2. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Vŕtanie bez príklepu (obr. 1)
3. Ak chcete náradie vo vypnutej polohe
zaistiť, nastavte prepínač chodu (c) do
strednej polohy.
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pre
„vŕtanie bez príklepu”.
2. Nasaďte adaptér skľučovadla / zostavu
skľučovadla.
Príklepové vŕtanie (obr. 1)
3. Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
VŔTANIE S PLNÝM VRTÁKOM
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pre
„príklepové vŕtanie".
VAROVANIE: Pri príklepovom vŕtaní
nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlá.
2. Vložte vhodný vrták.
POZNÁMKA: Ak chcete získať najlepšie
výsledky, používajte vysoko kvalitné vrtáky
s karbidovými hrotmi.
Skrutkovanie (obr. 1)
3. Podľa potreby nastavte polohu bočnej
rukoväti (i).
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pre
„vŕtanie bez príklepu”.
2. Zvoľte si smer otáčania.
3. Použite špeciálny skrutkovací adaptér SDS
Plus® na použitie skrutkovacích nástavcov
s upínacím šesťhranom.
4. Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri práci so skrutkami s hlavou
s drážkou vždy používajte nástroje
s vyhľadávacou objímkou.
5. Vypínač s reguláciou otáčok (a) stlačte
opatrne, aby ste zabránili poškodeniu
hlavy skrutky. Pri otáčaní smerom vzad
(doľava) je rýchlosť náradia automaticky
znížená, aby bolo uľahčené vyberanie skrutky.
6. Akonáhle bude skrutka zarovnaná
s povrchom obrobku, uvoľnite vypínač
s reguláciou otáčok, aby ste zabránili
prieniku hlavy skrutky do obrobku.
4. Ak je to potrebné, nastavte si hĺbku vŕtania.
5. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
6. Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
7. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
VŔTANIE S VŔTACOU
KORUNKOU (obr. 1)
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy pre
„príklepové vŕtanie".
2. Podľa potreby nastavte polohu bočnej
rukoväti (i).
3. Upnite vhodnú korunku.
4. Do vŕtacej korunky nainštalujte vodiaci
vrták.
Sekanie a osekávanie (obr. 1)
5. Umiestnite vodiaci vrták na označený bod
a stlačte vypínač s reguláciou otáčok (a).
Vŕtajte, pokiaľ korunka nevnikne do betónu
aspoň do hĺbky 1 cm.
1. Nastavte volič režimu (d) do polohy „iba
sekanie".
2. Použite vhodný sekáč a natočte ho tak, aby
zapadol do jednej z 51/52 pozícií.
6. Prestaňte vŕtať a vyberte vodiaci vrták.
Vŕtaciu korunku nasaďte späť do otvoru a
pokračujte vo vŕtaní.
3. Podľa potreby nastavte polohu bočnej
rukoväti (i).
13
4. Zapnite náradie a zahájte prácu.
5. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Mazanie
VAROVANIE:
• Toto náradie nepoužívajte na miešanie
alebo čerpanie ľahko horľavých alebo
výbušných kvapalín (benzín, alkohol
a pod.).
• Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Príslušenstvo typu SDS Plus® sa musí pravidelne
mazať na jeho upínacej stopke.
Čistenie
ÚDRŽBA
VAROVANIE: Akonáhle sa vo vetracích
drážkach a v ich blízkosti nahromadia
nečistoty a prach, ofúkajte kryt náradia
prúdom suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
•
•
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu oslabiť
materiály používané pri výrobe týchto
súčastí. Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to,
aby sa do náradia nikdy nedostala
žiadna kvapalina. Žiadne časti náradia
neponárajte do kvapaliny.
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
užívateľ. Približne po 40 pracovných
hodinách zverte kontrolu náradia
a u t o r i z o v a n é m u s e r v i s u D E WA LT.
Ak dôjde k problému ešte pred týmto
časovým intervalom, zverte opravu náradia
autorizovanému servisu DEWALT.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Po opotrebovaní uhlíkov sa náradie
automaticky vypne.
Uhlíky motora
V náradí DEWALT sa používa zdokonalený
systém pre výmenu uhlíkov, ktorý automaticky
zastaví náradie, ak sú uhlíky nadmerne
opotrebované. Tento systém zabraňuje
vážnemu poškodeniu motora.
Nové sady uhlíkov získate v autorizovaných
servisoch DEWALT. Vždy používajte originálne
náhradné diely.
Podľa potreby sa dodávajú rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Plus®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
14
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť D E WALT poskytuje službu
zberu a recyklácie výrobkov D E WALT
po skončení ich technickej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte
p r o s í m Va š e n á r a d i e a k é m u k o ľ v e k
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
D EWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
15
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240833- 11-07-2014
16
D25313K - - - A
Gearbox
ROTARY HAMMER 1
©
17
D25313K - - - A
Motor
ROTARY HAMMER 1
©
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising