DC019 | DeWalt DC019 SPOTLIGHT instruction manual

www.
.eu
DC019
DC020
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
13
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
40
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
49
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
67
Português (traduzido das instruções originais)
75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
85
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
93
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
102
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
111
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
e
f
h
m
i
l
DC020
DC019
a
a
d
c
c
g
j
g
j
k
k
1
Figure 2
B
A
Figure 3
DC020
QW
DC020
GB
DC020
BD
Figure 4
g
c
b
2
Figure 5
l
Figure 6
i
m
h
3
DANSK
KRAFTIGT ARBEJDSLYS MED/UDEN LEDNING
DC019/DC020
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT produkt. De mange års
erfaringer i forbindelse med produktudvikling og
innovation gør DEWALT til én af de mest pålidelige
partnere med henblik på professionelle brugere af
værktøjsmaskiner.
Tekniske data
Spænding
(kun UK og Irland)
Maks. mærkestrøm
(kun UK og Irland)
batteripakke
Fluorescerende lampe
Vægt (kun enheden)
Stikkontakter
Europa
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
VAC
VAC
A
A
VDC
VAC
W
kg
DC019
230
–
3,2
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
DC020 DC020LX
230
–
230
115
15
–
15
3,2
12–18 12–18
NiCd/
NiCd/
NiMH/ NiMH/
Li-Ion
Li-Ion
230
115
38
38
2,7
2,5
Vigtige sikkerhedsregler
1. ADVARSEL! Når du anvender arbejdslamperne
DC019 og DC020, skal de grundlæggende
forholdsregler altid følges, inklusive følgende:
a. Læs vejledningen før brug af
arbejdslamperne DC019 og DC020.
b. Tæt overvågning er påkrævet, når en
arbejdslampe anvendes i nærheden af børn,
for at undgå risiko for kvæstelser.
c. Rør ikke ved bevægelige dele.
d. Brug kun udstyr, der anbefales eller
forhandles af producenten.
e. Anvend ikke udendørs.
UK og Irland
230 VAC værktøj
15 ampere
–
230 VAC værktøj
12 ampere
–
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
f. Afbryd enheden ved at slukke på alle
knapper (“O”)-positionen, og fjern derefter
stikket fra stikkontakten.
g. Træk ikke stikket ud ved at trække i
ledningen. Tag fat i stikket, ikke ledningen, for
at trække det ud.
h. Tag stikket ud af stikkontakten, når lampen
ikke er i brug og før service eller rengøring.
i. Anvend ikke en arbejdslampe med
beskadiget ledning eller stik, eller efter
funktionsfejl på arbejdslampen eller den er
blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.
Indlever arbejdslampen til kontrol, reparation,
eller elektrisk eller mekanisk justering på det
nærmeste autoriserede værksted.
j. For at mindske risikoen for elektrisk stød
må arbejdslampen ikke nedsænkes i vand
eller andre væsker. Arbejdslampen må ikke
placeres eller opbevares, hvor den kan falde
ned eller blive trykket ned i et kar eller en
vask.
k. Anvend kun opladeren, der blev leveret af
producenten.
4
DANSK
l. Træk altid stikket ud, før pæren udskiftes.
Erstat pæren med en af samme type mærket
med 38 watt.
m. Slut til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
Se Jordforbindelsesvejledning.
Sikkerhedsregler for arbejdslamper
ADVARSEL: Fare for forbrænding.
Projektøren må ikke anvendes i
nærheden af brændbare væsker eller i
gasholdige eller eksplosive atmosfærer.
Interne gnister kan antænde dampe og
forårsage personskade.
ADVARSEL: Fare for stød. Fjern
batteripakken, før den fluorescerende
pære udskiftes.
• Synet kan blive beskadiget, hvis man kigger
direkte ind i fluorescerende lys.
• Lampen må ikke udsættes for våde eller fugtige
områder. Må kun anvendes på tørre steder. Der
må ikke komme væske ind i arbejdslampen.
Arbejdslampen må ikke nedsænkes i væske.
• Arbejdslampen er beregnet til brug i hjemmet og
kommerciel brug.
• Må ikke anvendes uden monteret linsedæksel.
• Læs alle instruktioner og advarselsmærkater
på batteripakken og produkter, der bruger
batteripakken, før brug af batteriet.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt
af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske evner samt nedsatte føle- eller mentale
evner eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre de er under opsyn eller er blevet
vejledt i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
ADVARSEL: Fare for stød. Der må ikke
komme væske ind i arbejdslampen. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, hvor arbejdslampen
er sluttet til strømforsyningen, kan de
blotlagte terminaler inde i arbejdslampen
kortsluttes af fremmedlegemer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes væk fra åbninger i opladeren.
Træk altid stikket til arbejdslampen ud
før rengøring.
• I tilfælde af at strømforsyningsledningen er
beskadiget, skal ledningen omgående udskiftes
af producenten, dennes servicemontør eller
en person med tilsvarende kvalifikationer for at
undgå fare.
• Arbejdslampen må ikke udsættes for regn
eller sne. Arbejdslampen er beregnet til brug
i hjemmet og kommerciel brug.
• Sørg for, at ledningen er placeret, så den
ikke trædes på, snubles over eller på anden
måde udsættes for skader og belastninger.
• Brug ikke en forlængerledning, medmindre
det er absolut nødvendigt. Brug af en forkert
forlængerledning kan medføre brandfare eller
livsfarligt elektrisk stød.
• Placer arbejdslampen væk fra varmekilder.
• Placer ikke genstande oven på
arbejdslampen og placer ikke
arbejdslampen på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationsåbningerne og
medføre indvendig overophedning. Placer
arbejdslampen væk fra varmekilder.
• Arbejdslampen må ikke anvendes, hvis
ledningen eller stikket er beskadiget – få dem
udskiftet omgående.
• Arbejdslampen må ikke anvendes, hvis
den er blevet udsat for et kraftigt slag, er
blevet tabt eller på anden måde beskadiget.
Indlever den hos et autoriseret servicecenter.
• Adskil ikke arbejdslampen. Indlever den hos
et autoriseret værksted, når service eller
reparation er påkrævet. Forkert samling kan
medføre risiko for livsfarligt elektrisk stød eller
brand.
• Træk stikket til arbejdslampen ud før
rengøring. Det mindsker risikoen for elektrisk
stød. Det mindsker ikke denne risiko at fjerne
batteripakken.
• DC020-arbejdslamper (230 V) er designet til
brug med 230 volt, 50 Hz vekselspænding
(undtagen stikkontakter). DC020arbejdslampen (115 V) er designet til brug
med 115 volt, 50 Hz vekselspænding. Den
kan også bruges med jævnspænding (DC)
via en fuldt opladet batteripakke. Brug ikke
andre spændinger.
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af dette
apparat:
– nedsat synsevne, hvis man kigger direkte ind
i fluorescerende lys
– forbrænding ved at røre ved en varm pære
5
DANSK
Jordforbindelsesvejledning
DC020-arbejdslampen (230 V) skal være
jordforbundet. I tilfælde af funktionsfejl eller nedbrud
giver jordforbindelse en vej med mindst modstand
til den elektriske strøm for at mindske risikoen for
elektrisk stød. Arbejdslampen er udstyret med
en ledning, som har en leder til jordforbindelse af
udstyret og et jordforbindelsesstik. Stikket skal
sættes i en egnet stikkontakt, som er korrekt
installeret og jordforbundet i overensstemmelse med
alle lokale regler og bestemmelser.
FARE: Forkert tilslutning af udstyrets
jordforbindelsesleder kan medføre
risiko for elektrisk stød. Lederen med
isolering, der er grøn med gule striber,
er udstyrets jordforbindelsesleder.
Hvis reparation eller udskiftning af
ledningen eller stikket er påkrævet, må
jordforbindelseslederen ikke sluttes til en
strømførende pol. Reparationer må kun
udføres af en DEWALT servicemontør.
Stikket, der leveres sammen med
arbejdslampen, må ikke modificeres –
hvis den ikke passer til stikkontakten,
skal en korrekt stikkontakt installeres af
en DEWALT servicemontør.
TIL JORDFORBUNDET, LEDNINGSTILSLUTTET ARBEJDSLAMPE MÆRKET MED 16A OG DERUNDER OG BEREGNET
TIL BRUG I ET NOMINELT 230 V FORSYNINGSKREDSLØB
Arbejdslampen er beregnet til brug i et
nominelt 230 V kredsløb og er udstyret med et
jordforbindelsesstik, der ligner stikket i følgende
illustration.
DC020
DC020 BD
Arbejdslampe
Arbejdslampen accepterer 12–18 V NiCd-, NiMHeller Li-Ion-batterier.
6
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering.
Læs nedenstående sikkerhedsvejledning, før
batteripakke og oplader tages i brug. Følg derefter
opladningsproceduren beskrevet i manualen til
opladeren.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isætning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• Må IKKE sprøjtes med eller nedsænkes i vand
eller andre væsker.
• Værktøjet eller batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride 40˚ C
(105 ˚ F) (som f.eks. udendørs skure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Forsøg aldrig at åbne batteripakken
uanset grunden. Batteripakken må ikke
sættes i opladeren, hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget. Det kan medføre
livsfarligt elektrisk stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placer værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at snuble
eller falde, når det ikke er i brug.
Visse værktøjer med store batteripakker
kan stå oprejst på batteripakken, men
kan være lette at vælte.
DANSK
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NICD) ELLER NIKKEL-METALHYDRID (NIMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Men hvis den ydre forsegling går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene,
skal de skylles med rent vand i mindst 10
minutter, og søg omgående lægehjælp.
(Medicinsk bemærkning: Væsken er en
25-35 % kaliumhydroxidopløsning).
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom
den er alvorligt beskadiget eller helt brugt
op. Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæsken
kommer i øjnene, skal det åbne øje skylles med
vand i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis der er behov for lægehjælp, består
batteriets elektrolyt af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
medføre irriteret vejrtrækning. Sørg for frisk
luft. Søg lægehjælp, hvis problemet fortsætter.
ADVARSEL: Fare for forbrænding.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batterihætte (fig. 2)
Der medfølger en beskyttende batterihætte for at
dække polerne på en afmonteret batteripakke.
Hvis den beskyttende hætte ikke er sat på, kan
løse metalgenstande kortslutte polerne, medføre
brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag den beskyttende batterihætte af, før
batteripakken sættes i opladeren eller
værktøjet (fig. 2A).
2. Sæt den beskyttende hætte over polerne,
umiddelbart efter batteripakken er fjernet fra
opladeren eller værktøjet (fig. 2B).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er sat på, før
en afmonteret batteripakke opbevares
eller bæres.
Batteripakke
BATTERITYPE DC019 OG DC020
DC019 og DC020 fungerer med 12–18 volt DEWALT
nikkel-cadmium-, nikkel-metalhydrid- og lithium-ionbatteripakker. Levetiden for ét 18 V batteri er en time
eller længere.
Dit batteri kan oplades i DEWALT
1-timesopladere, 15-minutsopladere eller
12-volts køretøjsopladere. Sørg for at læse alle
sikkerhedsinstruktioner, før opladeren tages i brug.
Den fluorescerende 38 W arbejdslampe fungerer
med 12–18V DEWALT-batterier eller 230 V og 115 V
vekselspænding.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt,
og udsættes ikke for direkte sollys og ekstrem
varme eller kulde. For optimal batteriydelse
og levetid bør batteripakker opbevares ved
stuetemperatur, når de ikke er i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker bør være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på batteripakken
Ud over piktogrammerne, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på batteripakken
følgende piktogrammer:
Læs vejledningen før brug.
Indfør ikke ledende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
anvendes.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
7
DANSK
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
NiMH-, NiCd+- og Li-Ion-batteripakker
må ikke brændes.
TILSIGTET BRUG
Arbejdslamperne DC019 og DC020 er designet til
brug som lyskilde.
Arbejdslamperne DC019 og DC020 er professionelle
apparater. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
Mærkater på arbejdslampen
a. TÆND/SLUK-kontakt
Følgende piktogrammer er vist på arbejdslampen:
b. Håndtag
Læs vejledningen før brug.
c. Batteriåbning
d. 16 A stikkontakter (DC020 QW, kun 230 V)
13 A stikkontakter (DC020 GB, kun 230 V)
Sørg for brug af korrekt pære.
Anvend det ikke tæt ved åben ild.
e. Strømledning
f. Indbygget ledningsrulle
g. Batteriholder
h. Fluorescerende pære
Sæt ikke stikket i.
i. Linsedæksel
j. Arbejdslampens hus
Korrekt placering af pære.
k. Støttearmen
l. Gummipakning
Batteriklemme ned.
m. Pærebeskyttelse
Elsikkerhed
PLACERING AF DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset på monteringssamlingen mellem
værktøj og batteri!
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Arbejdslampe
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontroller for skader på arbejdslampen, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
8
Det elektriske produkt er kun designet til én
spænding. Kontroller altid, at strømforsyningen
svarer til spændingen på mærkepladen.
DC020 LX; DC019
Dit værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60598.
DC020 BD, QW og GB er jordforbundet (klasse I) i
overensstemmelse med EN 60335 og EN 60598.
Brug af forlængerledning
ADVARSEL: Hold elledninger i god
stand. Anvend ikke slidte, bare eller
flossede ledninger, da de kan medføre
elektrisk stød.
ADVARSEL: Anvendelse af udstyret
med lav spænding kan medføre
overophedning. Brug af en overdrevet
lang forlængerledning kan medføre, at
ledningen overophedes.
Brug kun jordforbundne forlængerledninger, der er
beregnet til udendørs brug, og udstyr med en tredje
leder til jordforbindelse.
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning med tre
ledere, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se
tekniske data).
DANSK
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved brug af
en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
BETJENING
Betjening med vekselspænding
1. Rul strømledningen ud, og sæt stikket i en 115
eller 230 V stikkontakt.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): De to stik er
nu aktive og kan anvendes.
BEMÆRK: De to stik er kun aktive under brug
med vekselspænding.
Betjening med batteri (fig. 1, 4)
FORSIGTIG: Fare for snitskader. Beskyt
hænderne, før du forsøger at fjerne
pæren, hvis den er i stykker. Fjern ikke
stykker af ødelagt glas eller pæren fra
sokkelområdet med bare hænder, ellers
kan der opstå personskade.
For at udskifte den fluorescerende pære skal
arbejdslampens hus være i opretstående stilling som
vist på figur 1.
FORSIGTIG: For at undgå skader på
arbejdslampen må gummipakningen
IKKE tages af linsedækslet.
Gummipakningen er permanent
monteret.
1. Placer den udklappede DC020 på et stabilt,
jævnt underlag med linsedækslet (i) nedad.
BEMÆRK: Den anbefalede erstatningspære er
DEWALT DC0213 fluorescerende 38 W pære.
2. Løft batteriholderen (g) op med den ene
hånd, og sæt batteripakken i batteriåbningen
(c). Placer langsomt batteriholderen på
batteripakken for at holde batteripakken fast.
BEMÆRK: Undgå at røre ved den reflekterende
overflade. Forurening af overfladen mindsker
refleksionen.
3. Hold godt fast i håndtaget (b) med den ene
hånd, mens den anden bruges til at løfte
arbejdslampens hus (j).
Brug (fig. 1, 5)
1. Placer den opklappede DC020 på et stabilt,
jævnt underlag.
2. Arbejdslampens hus kan placeres i forskellige
stillinger. Hold godt fast i håndtaget (b) med den
ene hånd, og brug den anden hånd til at løfte
støttearmen (k) til en af de fem viste positioner.
3. Placer arbejdslampen som ønsket. Drej TÆND/
SLUK-kontakten (a) til ON (tændt).
Drej TÆND/SLUK-kontakten til OFF (slukket), når
du er færdig med at bruge arbejdslampen, fold
arbejdslampens hus sammen til den flade stilling for
opbevaring.
Udskiftning af den fluorescerende
pære (fig. 1, 6)
ADVARSEL: Fare for stød.
Fjern batteripakken og træk
stikket til værktøjet ud, før
den fluorescerende pære
udskiftes. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for personskade.
FORSIGTIG: Synet kan blive
beskadiget, hvis man kigger direkte
ind i fluorescerende lys.
1. Hold det nederste hjørne af arbejdslampens
hus (j) og linsedækslet (i) fast med den ene
hånd, og brug den anden hånd til at rulle
gummipakningen (l) tilbage fra arbejdslampens
hus startende ved et af de nederste hjørner.
2. Fortsæt med at holde arbejdslampens hus fast,
mens gummipakningen rulles tilbage fra alle
sider af huset.
3. Fjern gummipakningen (l) og linsedækslet (i) og
stil dem til side.
4. Hold fast i det nederste hjørne af
arbejdslampens hus med den ene hånd,
og brug den anden hånd til at fjerne
pærebeskyttelsen (m). Klem forsigtigt på begge
sider af pærebeskyttelsen med tommel- og
pegefinger for at frigøre den fra klemmerne. Stil
pærebeskyttelsen til side.
5. Hold det nederste hjørne af arbejdslampens
hus fast med den ene hånd. Hold godt fast om
midten af den fluorescerende pære (h) med
den anden hånd og hold fast mod det hvide
plastichus under pærebeskyttelsen. Bliv ved
med at holde det nederste hjørne fast, og fjern
forsigtigt pæren fra arbejdslampens hus som
vist. Sørg for, at soklen og området omkring
soklen er fri for snavs, støv og anden forurening.
6. Vend den nye fluorescerende pære i samme
retning som den gamle. Hold det nederste
hjørne af arbejdslampens hus fast med den ene
hånd. Tryk forsigtigt med den anden hånd på
midten af pærens plastichus for at holde det på
plads.
9
DANSK
7. Tryk forsigtigt på pærens plastichus, når den
nye pære er sat på plads, for at sikre, at den
er tilsluttet ordentligt. Sæt pærebeskyttelsen på
igen ved at klikke det fast på arbejdslampens
hus.
8. Sæt linsedækslet på igen. Sæt
gummipakningen på i et af de øverste hjørner,
og rul pakningen på det andet øverste hjørne
og slut forneden. Sørg for, at gummipakningen
sidder stramt omkring arbejdslampens hus.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-apparat er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: Fare for stød.
Fjern batteripakken og træk
stikket til værktøjet ud, før
den fluorescerende pære
udskiftes. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker
risikoen for personskade.
Servicenoter
Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren. Ud
over erstatningspæren er der ingen indvendige dele
i arbejdslampen, der kan serviceres af brugeren.
Servicering hos et autoriseret servicecenter er
påkrævet for at forhindre skade på statisk følsomme
indvendige komponenter.
Rengøring
ADVARSEL: Fjern batteripakken, og
træk stikket til arbejdslampen ud
af stikkontakten før rengøring. Brug
aldrig opløsningsmidler eller skrappe
kemikalier til rengøring af værktøjets
ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de anvendte ikke-metalliske
materialer i disse dele. Brug en klud,
der kun er fugtet med vand og mild
sæbe eller en blød ikke-metallisk
børste. Lad aldrig væske trænge ind
i arbejdslampen, og nedsænk aldrig
nogen del af arbejdslampen i væske.
10
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• NiCd, NiMH og Li Ion celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
FØLGENDE BATTERIER ER KOMPATIBLE MED DENNE
ARBEJDSLAMPE:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
11
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
12
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
HOCHLEISTUNGS-ARBEITSLEUCHTE MIT/OHNE
KABEL CD019/DC020
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender.
Technische Daten
Spannung
(nur GB und Irland)
Max. Nennstrom
(nur GB und Irland)
Akku
Leuchtstofflampe
Gewicht (nur Gerät)
VSW
VWS
A
A
VGS
VWS
W
kg
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, ggf. zu
Sachschäden führt.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DC019
230
–
3,2
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
DC020 DC020LX
230
–
230
115
15
–
15
3,2
12–18 12–18
NiCd/ NiCd/
NiMH/ NiMH/
Li-Ion Li-Ion
230
115
38
38
2,7
2,5
Steckdosen
Europa
230 VWS Werkzeuge 15 Ampere
GB und Irland
–
230 VWS Werkzeuge 12 Ampere
–
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
Wichtige Sicherheitsvorschriften
1. WARNUNG! Beim Gebrauch der DC019 und
DC020 Arbeitsleuchten sind immer einige
grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu
beachten, darunter die folgenden:
a. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie
die DC019 und DC020 Arbeitsleuchten
verwenden.
b. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sind
Kinder sorgfältig zu beaufsichtigen, wenn
sie sich in der Nähe des Einsatzes einer
Arbeitsleuchte befinden.
c. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen
Teilen.
d. Verwenden Sie nur Anbauteile, die vom
Hersteller empfohlen oder vertrieben werden.
e. Nicht im Freien verwenden.
f. Um die Leuchten auszuschalten, stellen Sie
alle Schalter auf die Stellung AUS („O“) und
ziehen Sie dann den Netzstecker.
g. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie es vom
Netz trennen. Um das Kabel vom Netz zu
trennen, fassen Sie es am Stecker, nicht am
Kabel.
h. Trennen Sie das Kabel von der Steckdose,
wenn die Leuchten nicht in Gebrauch sind
oder bevor Sie die Geräte warten oder
reinigen.
i. Verwenden Sie keine Leuchten mit Schäden
am Kabel oder Stecker oder bei Fehlfunktion
der Leuchte oder wenn sie heruntergefallen
oder auf andere Weise beschädigt ist.
Bringen Sie die Arbeitsleuchte zur nächsten
autorisierten Kundendienststelle zur
Überprüfung, Reparatur oder elektrischen
oder mechanischen Einstellung.
13
DEUTSCH
j. Um die Gefahr eines Stromunfalls zu
verringern, tauchen Sie die Arbeitsleuchte
nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
Stellen oder lagern Sie die Arbeitsleuchte
nicht an Stellen, an denen sie herunterfallen
oder in eine Wanne fallen kann.
k. Verwenden Sie nur das vom Hersteller
gelieferte Ladegerät.
l. Trennen Sie das Gerät immer vom Netz,
bevor Sie das Leuchtmittel auswechseln.
Ersetzen Sie das Leuchtmittel mit dem
gleichen 38 Watt Typ.
m. Schließen Sie es an eine ordnungsgemäß
geerdete Steckdose an. Sehen Sie unter
Erdungsanweisungen nach.
Sicherheitsanweisungen für
Arbeitsleuchten
WARNUNG: Verbrennungsgefahr.
Verwenden Sie die Handlampe
nicht in der Nähe brennbarer
Flüssigkeiten oder in gashaltigen oder
explosionsgefährdeten Umgebungen.
Interne Funken könnten Dämpfe
entzünden und zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls.
Entfernen Sie die Akkus, bevor Sie eine
Leuchtstofflampe ersetzen.
• Das Sehvermögen kann beeinträchtigt werden,
wenn Sie direkt in das fluoreszierende Licht
blicken.
• Setzen Sie die Lampe nicht feuchten Bereichen
oder Dampf aus. Nur an trockenen Orten
zu verwenden. Keine Flüssigkeiten in die
Arbeitsleuchte gelangen lassen. Tauchen Sie die
Arbeitsleuchte nicht in Flüssigkeiten.
• Die Arbeitsleuchte ist für den Einsatz im
Haushalt und Gewerbe bestimmt.
• Nicht ohne die angesetzte
Streuscheidenabdeckung betreiben.
• Bevor Sie Akkus verwenden, lesen Sie alle
Anweisungen und Warnhinweise am Akku und
am akkubetriebenen Produkt.
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, bei
denen die körperlichen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder
die über lückenhafte Erfahrung oder Kenntnis
verfügen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt
oder haben Anweisungen zum Gebrauch des
Gerätes durch eine Person erhalten, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
14
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit
sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht zum
Spielen verwenden.
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls.
Keine Flüssigkeiten in die Arbeitsleuchte
gelangen lassen. Dadurch kann ein
Stromunfall entstehen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossener
Arbeitsleuchte die Kontakte in
der Leuchte durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Elektrisch
leitendes Fremdmaterial wie zum
Beispiel, aber nicht ausschließlich,
Stahlwolle, Alufolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln sollte
von den Hohlräumen des Ladegerätes
ferngehalten werden. Trennen Sie die
Arbeitsleuchte vom Stromnetz, bevor
Sie sie reinigen.
• Bei schadhaftem Stromkabel muss das
Kabel sofort durch den Hersteller, seine
Kundendienstwerkstatt oder eine gleich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden.
• Setzen Sie die Arbeitsleuchte weder Regen
noch Schnee aus. Die Arbeitsleuchte ist
für den Einsatz im Haushalt und Gewerbe
bestimmt.
• Prüfen Sie, dass das Kabel so verlegt ist,
dass niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann oder dass es auf andere
Weise Beschädigungen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, Stromunfall oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie die Arbeitsleuchte nicht in die Nähe
von Wärmequellen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf
die Arbeitsleuchte und stellen Sie die
Arbeitsleuchte nicht auf eine weiche Fläche.
Dadurch können die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden.
Stellen Sie die Arbeitsleuchte nicht in die
Nähe von Wärmequellen.
• Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht
mit beschädigtem Kabel oder Stecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
DEUTSCH
• Benutzen Sie die Arbeitsleuchte nicht,
wenn sie einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie sie zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Nehmen Sie die Arbeitsleuchte nicht
auseinander. Bringen Sie sie zu einer
autorisierten Kundendienststelle, wenn
sie gewartet oder repariert werden muss.
Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zur
Gefahr eines Stromunfalls, eines tödlichen
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
• Trennen Sie die Arbeitsleuchte von der
Stromversorgung, bevor Sie sie reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines Stromunfalls
reduziert. Durch die Entfernung des Akkus wird
dieses Risiko nicht gemindert.
einen Strom führenden Anschluss
an. Reparaturen sollten nur von
einer DEWALT Kundendienststelle
durchgeführt werden. Verändern
Sie nicht den mit der Arbeitsleuchte
gelieferten Stecker. Wenn er nicht
in die Steckdose passt, lassen Sie
eine passende Steckdose durch eine
DEWALT Kundendienststelle installieren.
BEI GEERDETEN, KABELGEBUNDENEN ARBEITSLEUCHTEN
MIT NOMINAL 16A UND WENIGER UND FÜR EIN STROMNETZ MIT 230 V NENNSPANNUNG
Die Arbeitsleuchte ist für Verwendung an einem
Stromnetz mit 230 V Nennspannung bestimmt und
besitzt einen geerdeten Stecker, der wie ein Stecker
in der folgenden Abbildung aussieht.
DC020
• DC020 (230 V) Arbeitsleuchten sind für
einen Betrieb mit 230 Volt, 50 Hz WS
konstruiert (außer Steckdosen). DC020 (115
V) sind für einen Betrieb mit 115 Volt, 50
Hz WS konstruiert. Sie können auch mit
Gleichstrom (GS) mittels eines vollgeladenen
Akkus betrieben werden. Verwenden Sie keine
andere Spannung.
DC020 BD
Restgefahren
• Folgende Risiken sind mit der Verwendung
dieses Gerätes untrennbar verbunden:
– Beeinträchtigtes Sehvermögen bei direktem
Blick in das fluoreszierende Licht.
Arbeitsleuchte
– Verbrennungen durch Berühren des heißen
Leuchtmittels
Die Arbeitsleuchte ist für 12–18 V NiCd, NiMH oder
Li-Ion-Akkus konstruiert.
Erdungsanweisungen
Die DC020 (230 V) Arbeitsleuchte muss geerdet
werden. Bei Fehlfunktion oder Pannen bietet die
Erdung dem Strom den Pfad des geringsten
Widerstandes, um die Gefahr eines Stromunfalls
zu verringern. Die Arbeitsleuchte ist mit einem
Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem
Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss
in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die
gemäß allen örtlichen Vorschriften und Anweisungen
ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
GEFAHR: Ungeeignetes Anschließen
des Geräteerdungsleiters kann zur
Gefahr eines Stromunfalls führen. Der
Leiter mit der grünen Hülle mit gelben
Streifen ist der Geräteerdungsleiter.
Wenn eine Reparatur oder ein
Ersatz des Kabels oder Steckers
erforderlich ist, schließen Sie
den Geräteerdungsleiter nicht an
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie
den Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen
Sie anschließend den in der Akkubetriebsanleitung
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Beim Einsetzen oder Herausnehmen
des Akkus aus dem Ladegerät könnten sich
Staub oder Dämpfe entzünden.
15
DEUTSCH
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Werkzeug oder den Akku niemals in
Bereichen aufbewahren oder verwenden,
in denen die Temperatur 40˚ C (105 °F)
erreichen oder übersteigen könnte (wie z. B.
in Außenschuppen oder in Metallbauten im
Sommer).
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät
gelegt werden. Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf es
nicht in das Ladegerät gelegt werden.
Den Akku nicht quetschen, fallen lassen
oder beschädigen. Verwenden Sie
niemals einen Akku oder ein Ladegerät,
wenn diese einen harten Schlag erlitten
haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B.,
wenn sie mit einem Nagel durchlöchert
wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde).
Beschädigte Akkus sollten zum
Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NICD) ODER NICKELMETALLHYDRIDAKKUS (NIMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
16
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25-35 %
Lösung aus Kaliumhydroxid.)
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionenakkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten oder bis die
Reizung nachlässt mit Wasser. Falls Sie sich in
ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Carbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akkuschutzkappe (Abb. 2)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr
und einer Beschädigung des Akkus führen.
1. Nehmen Sie die Akkuschutzkappe ab, bevor
Sie den Akku in das Ladegerät oder in das
Werkzeug legen (Abb. 2A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät oder
Werkzeug wieder auf die Kontakte (Abb. 2B).
DEUTSCH
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akkuschutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Akkus
Akku umweltgerecht entsorgen.
DC019 UND DC020 AKKUTYP
Die Modelle DC019 und DC020 leuchten mit 12–18
V DEWALT Nickelcadmium-, Nickelmetallhydrid- und
Lithium-Ionen-Akkus. Die Betriebszeit pro einzelnen
18 V Akku beträgt eine Stunde oder länger.
Ihr Akku kann in 1-Stunde-Ladegeräten, 15-MinutenLadegeräten oder 12 Volt Autoladegeräten von
DEWALT geladen werden. Stellen Sie sicher, dass
Sie alle Sicherheitsanweisungen gelesen haben,
bevor Sie Ihr Ladegerät verwenden.
NiMH, NiCd+ und Li-Ion-Akkus nicht
verbrennen.
Schilder an der Arbeitsleuchte
Die folgenden Bildzeichen sind an der Arbeitsleuchte
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Die 38 W Leuchtstoffleuchte wird mit 12–18
V DEWALT -Akkus oder 230 V und 115 V
Wechselstrom betrieben.
Prüfen Sie, dass das richtige
Leuchtmittel verwendet wird.
Empfehlungen für die Aufbewahrung
Nicht in der Nähe von Feuer einsetzen.
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für optimale
Akkuleistung und Lebensdauer bewahren Sie
nicht benutzte Akkus bei Raumtemperatur auf.
Kabelstecker nicht einstecken.
HINWEIS: Li-Ion Akkus sollten vollständig
geladen sein, wenn sie aufbewahrt werden.
Richtiges Auswechseln des
Leuchtmittels.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie 5 Jahre oder länger
gelagert werden.
Schilder an den Akkus
Zusätzlich zu den in diesem Handbuch verwendeten
Bildzeichen befinden sich die folgenden Bildzeichen
auf dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht verwenden.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen könnten bersten
und Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Akkuniederhalter.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr angibt,
ist in die Gehäusefläche, die als Montageverbindung
zwischen Leuchte und Akku fungiert, eingedruckt!
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Arbeitsleuchte
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie die Arbeitsleuchte, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
17
DEUTSCH
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
WARNUNG: Halten Sie Elektrokabel
in gutem Zustand. Verwenden Sie
keine abgenutzten, blanken oder
durchgescheuerten Kabel. Sie können
zu einem Stromunfall führen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn Sie das Gerät
mit niedriger Spannung betreiben,
kann es zur Überhitzung kommen.
Bei Verwendung eines zu langen
Verlängerungskabels kann es zur
Überhitzung des Kabels kommen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die DC019 und DC020 Arbeitsleuchten sind für die
Verwendung als Leuchtquellen konstruiert.
Die DC019 und DC020 Arbeitsleuchten sind
Geräte für den professionellen Einsatz. LASSEN
SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene Personen
dieses Werkzeug verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
a. Ein-Aus-Schalter
b. Griff
c. Akkufach
d. 16 A Steckdosen (nur DC020 QW, 230 V)
13 A Steckdosen (nur DC020 GB, 230 V)
Verwenden Sie nur geerdete Verlängerungskabel, die
für den Einsatz im Freien zugelassen sind und die
mit einem dritten Erdungsleiter ausgestattet sind.
Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist,
verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Werkzeugs geeignet ist (siehe technische
Daten).
Die Mindestgröße der Adern ist 1,5 mm². Wenn
Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das
Kabel vollständig ab.
e. Stromkabel
f. Integrierte Kabelwickel
BETRIEB
g. Akkuniederhalter
Wechselstrombetrieb
h. Leuchtstofflampe
i. Streuscheibenabdeckung
j. Arbeitsleuchtengehäuse
k. Stützarm
l. Gummidichtung
m. Leuchtmittelschutz
Elektrische Sicherheit
Das Elektrogerät wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie, dass die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs
angegebenen Spannung entspricht.
DC020 LX; DC019
Ihr Gerät ist gemäß EN 60598 doppelt
isoliert.
DC020 BD, QW und GB sind gemäß EN 60335 und
EN 60598 geerdet (Klasse I).
1. Wickeln Sie das Stromkabel ab und stecken
Sie es in eine 115 V bzw. 230 V WechselstromWandsteckdose.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V WS): Die beiden
Steckdosen sind jetzt aktiv und können
verwendet werden.
HINWEIS: Die beiden Steckdosen sind nur bei
Wechselstromverwendung aktiv.
Akkubetrieb (Abb. 1, 4)
1. Legen Sie die zusammengefaltete DC020
auf eine stabile, ebene Fläche mit der
Streuscheibenabdeckung (i) nach unten.
2. Heben Sie mit der einen Hand den
Akkuniederhalter (g) an und legen Sie die
Akkus in das Akkufach (c). Legen Sie den
Akkuniederhalter langsam auf die Akkus und
halten Sie die Akkus fest.
3. Während Sie mit einer Hand den Hebel (b)
sicher halten, heben Sie mit der anderen Hand
das Arbeitsleuchtengehäuse (j) an.
18
DEUTSCH
Verwendung (Abb. 1, 5)
1. Legen Sie die zusammengefaltete DC020 auf
eine stabile, ebene Fläche.
2. Das Arbeitsleuchtengehäuse kann in
verschiedene Positionen gesetzt werden.
Während Sie mit einer Hand den Hebel (b)
sicher halten, heben Sie mit der anderen Hand
den Stützarm (k) in eine der fünf angezeigten
Positionen.
3. Positionieren Sie die Arbeitsleuchte wie
gewünscht. Drücken Sie den Ein-Aus-Schalter
(a) auf ON.
Bei Ende der Arbeitsleuchtenverwendung stellen
Sie den Ein-Aus-Schalter auf OFF, falten Sie das
Arbeitsleuchtengehäuse zur Aufbewahrung flach
zusammen.
Ersetzen der Leuchtstofflampe
(Abb. 1, 6)
WARNUNG: Gefahr eines
Stromunfalls. Trennen Sie die
Akkus und trennen Sie das
Gerät vom Netz, bevor Sie eine
Leuchtstofflampe ersetzen. Diese
Vorsichtsmaßnahmen verringern die
Verletzungsgefahr:
VORSICHT: Das Sehvermögen kann
beeinträchtigt werden, wenn Sie
direkt in das fluoreszierende Licht
blicken.
VORSICHT: Gefahr von
Schnittverletzungen. Wenn Sie ein
zerbrochenes Leuchtmittel ersetzen,
schützen Sie Ihre Hände, bevor Sie
das Leuchtmittel entfernen. Entfernen
Sie keine Scherben von der Fassung
mit den bloßen Händen, da eine
Verletzungsgefahr besteht.
Beim Ersetzen einer Leuchtstofflampe muss das
Arbeitsleuchtengehäuse aufrecht stehen, wie in Abb.
(figure)1 dargestellt.
VORSICHT: Um eine Beschädigung
der Arbeitsleuchte zu vermeiden,
trennen Sie NICHT die Gummidichtung
von der Streuscheibenabdeckung.
Die Gummidichtung ist dauerhaft
angebracht.
HINWEIS: Das empfohlene Leuchtmittel ist die
DEWALT DC0213 38 W Leuchtstofflampe.
HINWEIS: Vermeiden Sie ein Berühren des
Reflektors. Eine Verschmutzung des Reflektors
reduziert das Reflexionsvermögen.
1. Halten Sie mit einer Hand die untere
Ecke des Leuchtengehäuses (j) und die
Streuscheibenabdeckung (i) und rollen Sie mit
der anderen Hand die Gummidichtung (l) vom
Leuchtengehäuse zurück, indem Sie an einer
der unteren Ecken beginnen.
2. Halten Sie weiterhin das Leuchtengehäuse
sicher fest und rollen Sie die Gummidichtung
von allen Seiten des Gehäuses, bis Sie oben
ankommen.
3. Entfernen Sie die Gummidichtung (l) und die
Streuscheibenabdeckung (i) und legen Sie sie
auf die Seite.
4. Während Sie mit einer Hand die untere
Ecke des Leuchtengehäuses halten,
entfernen Sie mit der anderen Hand den
Leuchtmittelschutz (m). Drücken Sie die
Seiten des Leuchtmittelschutzes mit Daumen
und Zeigefinger zusammen, um ihn von
den Klemmen zu lösen. Legen Sie den
Leuchtmittelschutz zur Seite.
5. Halten Sie die untere Ecke des
Leuchtengehäuses mit einer Hand. Verwenden
Sie die andere Hand, um die Leuchtstofflampe
(h) in der Mitte zu greifen und halten Sie
sie gegen das weiße Kunststoffgehäuse
unter dem Leuchtmittelschutz. Halten Sie
weiterhin die untere Ecke fest und entfernen
Sie das Leuchtmittel wie dargestellt von dem
Leuchtengehäuse. Prüfen Sie, dass Fassung
und der Bereich um die Fassung frei von
Schmutz, Staub und anderen Verschmutzungen
sind.
6. Setzen Sie die Ersatz-Leuchtstofflampe in
derselben Richtung ein wie das vorherige
Leuchtmittel. Halten Sie die untere Ecke des
Leuchtengehäuses mit einer Hand. Mit der
anderen Hand drücken Sie vorsichtig auf die
Mitte des Leuchtmittel-Kunststoffgehäuses, um
es sicher an der Stelle zu halten.
7. Wenn das Ersatzleuchtmittel eingesetzt
ist, drücken Sie vorsichtig auf die Mitte
des Leuchtmittel-Kunststoffgehäuses, um
sicherzustellen, dass sich korrekt angeschlossen
ist. Setzen Sie den Leuchtmittelschutz wieder
ein, indem Sie es an das Leuchtengehäuse
anklemmen.
8. Setzen Sie die Streuscheibenabdeckung wieder
an. Setzen Sie die Gummidichtung in eine
der oberen Ecken und rollen Sie die Dichtung
gegen die andere obere Ecke und beenden
Sie den Vorgang an einer der unteren Stellen.
Prüfen Sie, dass die Gummidichtung um das
Leuchtengehäuse fest angebracht ist.
19
DEUTSCH
WARTUNG
Ihr DEWALT Gerät wurde für langfristigen Betrieb
mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten
Pflege des Werkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Gefahr eines
Stromunfalls. Trennen Sie die
Akkus und trennen Sie das
Gerät vom Netz, bevor Sie eine
Leuchtstofflampe ersetzen. Diese
Vorsichtsmaßnahmen verringern die
Verletzungsgefahr:
Wartungshinweis:
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Außer dem Ersatzleuchtmittel gibt es keine
durch den Nutzer zu wartenden Teile im Inneren
des Ladegeräts. Wartung durch eine autorisierte
Kundendienststelle ist erforderlich, um zu vermeiden,
dass statisch sensible interne Bauelemente
beschädigt werden.
Reinigung
WARNUNG: Entfernen Sie die Akkus
und trennen Sie die Arbeitsleuchte
vom Wechselstrom, bevor Sie sie
reinigen. Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Solche Chemikalien können die hierbei
verwendeten nichtmetallischen Teile
weich werden lassen. Verwenden
Sie ein nur mit Wasser und einer
milden Seife befeuchtetes Tuch oder
eine nichtmetallische Bürste. Lassen
Sie niemals Flüssigkeiten in die
Arbeitsleuchte eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil der Arbeitsleuchte
in eine Flüssigkeit.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
20
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus sind recyclebar.
Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem
Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen Akkus
im Hausmüll entsorgt werden.
FOLGENDE AKKUS SIND MIT DIESEN ARBEITSLEUCHTEN
KOMPATIBEL:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
21
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
22
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
HEAVY-DUTY CORDLESS/CORDED WORKLIGHT
DC019/DC020
Congratulations!
Denotes risk of electric shock.
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional users.
Denotes risk of fire.
Important Safety Rules
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Max. Rated Current
(U.K. & Ireland only)
Battery
Fluorescent Lamp
VAC
VAC
A
A
VDC
DC019
230
–
3.2
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2.5
DC020 DC020LX
230
–
230
115
15
–
15
3.2
12–18 12–18
NiCd/
NiCd/
NiMH/
NiMH/
Li-Ion
Li-Ion
230
115
38
38
2.7
2.5
Weight (unit only)
VAC
W
kg
Outlets
Europe
U.K. & Ireland
230 VAC tools 15 Amperes
230 VAC tools 12 Amperes
–
–
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
1. WARNING! When using the DC019 and
DC020 worklights, basic precautions should
always be followed, including the following:
a. Read all the instructions before using the
DC019 and DC020 worklights.
b. To reduce the risk of injury, close supervision
is necessary when a worklight is used near
children.
c. Do not contact moving parts.
d. Only use attachments recommended or sold
by the manufacturer.
e. Do not use outdoors.
f. To disconnect, turn all controls to the off
(“O”) position, then remove plug from outlet.
g. Do not unplug by pulling on cord. To unplug,
grasp the plug, not the cord.
h. Unplug from outlet when not in use and
before servicing or cleaning.
i. Do not operate any worklight with a
damaged cord or plug, or after the worklight
malfunctions or is dropped or damaged in
any manner. Return worklight to the nearest
authorized service facility for examination,
repair, or electrical or mechanical adjustment.
j. To reduce the risk of electrical shock, do not
put worklight in water or other liquid. Do not
place or store worklight where it can fall or
be pulled into a tub or sink.
k. Use only the charger supplied by the
manufacturer.
l. Always unplug before replacing the bulb.
Replace bulb with same type rated 38 Watts.
m. Connect to a properly grounded outlet. Refer
to Grounding Instructions.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
23
EN GLI S H
Safety Rules for Worklights
WARNING: Burn hazard. Do not
operate flashlight near flammable
liquids or in gaseous or explosive
atmospheres. Internal sparks may ignite
fumes causing personal injury.
WARNING: Shock hazard. Remove
battery pack before replacing the
fluorescent bulb.
• Vision may be impaired when looking directly
into fluorescent light.
• Do not expose light to wet or damp areas. Use
only in dry locations. Do not allow any liquid to
get inside worklight. Do not submerge worklight
in any liquid.
• The worklight is intended for household and
commercial use.
• Do not operate without lens cover assembly
attached.
• Before using battery, read all instructions and
cautionary markings on battery pack, and
product using battery pack.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside worklight. Electric
shock may result.
CAUTION: Under certain conditions,
with the worklight plugged in to the
power supply, the exposed contacts
inside the worklight can be shorted
by foreign material. Foreign materials
of a conductive nature such as, but
not limited to, steel wool, aluminum
foil, or any buildup of metallic particles
should be kept away from charger
cavities. Always unplug worklight before
attempting to clean.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Do not expose worklight to rain or snow.
The worklight is intended for household and
commercial use.
24
• Make sure cord is located so that it will not
be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it is
absolutely necessary. Use of an improper
extension cord could result in risk of fire, electric
shock or electrocution.
• Place the worklight in a position away from any
heat source.
• Do not place any object on top of worklight
or place the worklight on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the worklight in
a position away from any heat source.
• Do not operate worklight with a damaged
cord or plug — have them replaced
immediately.
• Do not operate the worklight if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service center.
• Do not disassemble worklight. Take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the worklight from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• The DC020 (230 V) worklights are designed
to operate on 230 Volts, 50 Hz AC (except
outlets). The DC020 (115 V) is designed
to operate on 115 Volts, 50 Hz AC. It also
operates on direct current (DC) through a
fully charged battery pack. Do not use any
other voltage.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of this
appliance:
– impaired vision when looking directly into
fluorescent light
– burns from touching a hot bulb
Grounding Instructions
The DC020 (230 V) worklight must be grounded. In
the event of malfunction or breakdown, grounding
provides a path of least resistance for electric current
to reduce the risk of electric shock. The worklight
are equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The
ENGLISH
plug must be plugged into an appropriate outlet that
is properly installed and grounded in accordance
with all local codes and ordinances.
DANGER: Improper connection of the
equipment grounding conduct or can
result in a risk of electric shock. The
conductor with insulation having an
outer surface that is green with yellow
stripes is the equipment grounding
conductor. If repair or replacement of
the cord or plug is necessary, do not
connect the equipment-grounding
conductor to a live terminal. Repairs
shall only be performed by DEWALT
service agent. Do not modify the plug
provided with the worklight – if it will
not fit the outlet, have a proper outlet
installed by a DEWALT repair agent.
FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED WORKLIGHT RATED
16A AND LOWER AND INTENDED FOR USE ON A NOMINAL
230 V SUPPLY CIRCUIT
The worklight is for use on a nominal 230 V circuit,
and has a grounding plug that looks like the plug in
the following illustration.
DC020
DC020 BD
Worklight
The worklight accepts 12–18 V NiCd, NiMH or Li-Ion
batteries.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined in the charger manual.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Electrocution hazard. Never
attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is
cracked or damaged, do not insert into
charger. Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs
should be returned to service center for
recycling.
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do
not insert into charger. Do not crush,
drop or damage battery pack. Do not
use a battery pack or charger that has
received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Damaged battery packs
should be returned to service center
for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
25
EN GLI S H
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(LI ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
12 volt chargers. Be sure to read all safety
instructions before using your charger.
The 38W fluorescent worklight will run on 12–18V
DEWALT batteries or 230 V and 115 V AC Power.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the battery pack show the following
pictographs:
Read instruction manual
before use.
Do not probe with conductive objects.
Do not use damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 2A).
Do not expose to water.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 2B).
Have defective cords replaced
immediately.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack
DC019 AND DC020 BATTERY TYPE
The DC019 and the DC020 will provide light using
12–18 Volt DEWALT nickel cadmium, nickel metal
hydride and lithium ion battery packs. Run-time per
one 18 V battery is one hour or greater.
Your battery may be charged in DEWALT
1 hour chargers, 15 minute chargers or vehicular
26
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Labels on Worklight
The following pictograms are shown on the
worklight:
Read instruction manual
before use.
ENGLISH
Ensure correct bulb is used.
Do not use near fire.
e. Power cord
f. Built-in cord wrap
g. Battery hold-down
h. Fluorescent bulb
Do not plug cord in.
i. Lens cover
j. Worklight housing
k. Support arm
Correct bulb placement.
l. Rubber gasket
m. Bulb guard
Battery clamp down.
Electrical Safety
The electrical product has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
DATE CODE POSITION
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery!
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
DC020 LX; DC019
Your tool is double insulated in
accordance with EN 60598.
DC020 BD, QW and GB are grounded (class I)
according to EN 60335 and EN 60598.
Package Contents
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
The package contains:
If a new mains plug needs to be fitted:
1 Worklight
• Safely dispose of the old plug.
1 Instruction manual
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
1 Exploded drawing
• Check for damage to the worklight, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
INTENDED USE
The DC019 and DC020 worklights are designed to
use as a light source.
The DC019 and DC020 worklights are professional
appliances. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
a. ON/OFF switch
b. Handle
c. Battery port
d. 16 Amp outlets (DC020 QW, 230 V only)
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent
person. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified
electrician.
• The wires are coloured according to the
following code:
live = brown
neutral = blue
• Do not connect the blue or brown wire to the
earth terminal in the plug. Connect as follows:
brown to terminal marked ‘L’
blue to terminal marked ‘N’
13 Amp outlets (DC020 GB, 230 V only)
27
EN GLI S H
• The plug fitted should be comply with BS
EN 60309 (BS4343), 16 Amps, earthing
contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the
cable clamp is correctly and securely
fitted to the sheath of the cable.
Using an Extension Cable
WARNING: Keep electrical cords in
good condition. Do not use worn, bare,
or frayed cords because they can cause
electrical shock.
WARNING: Operating equipment at low
voltage can cause it to overheat. Using
an excessively long extension cord can
cause the cord to overheat.
Only use grounded extension cords that are rated
for outdoor use and equipment with a third-wire
ground.
If an extension cable is required, use an approved
three-wire extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).
2
The minimum conductor size is 1.5 mm . When
using a cable reel, always unwind the cable
completely.
OPERATION
AC Operation
1. Unwrap power cord and plug into 115 or 230 V
AC wall outlet.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): The two
sockets are now active and can be used.
NOTE: The two sockets are only active during
AC use.
Battery Operation (fig. 1, 4)
1. Place the folded up DC020 on a stable, level
surface, lens cover (i) side down.
2. Lift the battery hold-down (g) with one hand and
insert the battery pack into the battery port (c).
Slowly place the battery hold-down on battery
pack to hold the battery pack firmly.
3. With one hand securely holding the handle
(b), use the other hand to lift the worklight
housing (j).
Usage (fig. 1, 5)
1. Place the folded up DC020 on a stable, level
surface.
2. The worklight housing can be positioned in
different positions. With one hand securely
28
holding the handle (b), use the other hand to lift
the support arm (k) to one of the five positions
shown.
3. Position the worklight as desired. Press the
ON/OFF switch (a) to ON.
When finished using the worklight, turn the ON/OFF
switch to OFF, fold the worklight housing down to
the flat position for storage.
Replacing the Fluorescent Bulb
(fig. 1, 6)
WARNING: Shock Hazard.
Disconnect battery pack and unplug
tool before replacing the fluorescent
bulb. Such preventative safety
measures reduce the risk of personal
injury.
CAUTION: Vision may be impaired
when looking directly into
fluorescent light.
CAUTION: Cut hazard. If replacing a
broken bulb, protect your hands before
attempting to remove the bulb. Do not
remove any pieces of broken glass or
bulb from the socket area with bare
hands, or personal injury may occur.
To change the fluorescent bulb, the worklight
housing must be in an upward position as shown in
figure 1.
CAUTION: To avoid damage to the
worklight, DO NOT separate the
rubber gasket from the lens cover. The
rubber gasket is permanently attached.
NOTE: Recommended replacement bulb is the
DEWALT DC0213 38W fluorescent bulb.
NOTE: Avoid touching the reflective surface. Surface
contamination will decrease reflectivity.
1. With one hand securing the bottom corner of
the worklight housing (j) and lens cover (i), use
the other hand to roll back the rubber gasket (l)
from the worklight housing starting at one of the
bottom corners.
2. Still securely holding the worklight housing roll
back the rubber gasket from all sides of the
housing, finishing at the top.
3. Remove the rubber gasket (l) and lens cover (i)
and set aside.
4. With one hand securing the bottom corner of
the worklight housing, use the other hand to
remove the bulb guard (m). Gently squeeze the
sides of the bulb guard with the thumb and
index finger to release it from the clips. Set the
bulb guard aside.
ENGLISH
5. Secure the bottom corner of the worklight
housing with one hand. Use the other hand
to firmly grasp the fluorescent bulb (h) at the
center and hold onto the white plastic housing
under the bulb guard. While still securing the
bottom corner, gently remove the bulb from the
worklight housing as shown. Ensure that the
socket and area around the socket is free of
dirt, dust and other contaminants.
6. Align the replacement fluorescent bulb in the
same orientation as the previous bulb. Secure
the bottom corner of the worklight housing with
one hand. Using the other hand, carefully press
on the center of the bulb’s plastic housing to
secure it in place.
7. Once the replacement bulb is in place, gently
press the center of the bulb’s plastic housing
to ensure it is connected properly. Replace
the bulb guard by clipping it to the worklight
housing.
8. Replace the lens cover. Place the rubber gasket
in one of the top corners and roll the gasket
onto the other top corner, finishing on a bottom.
Ensure the rubber gasket is firmly in place
around the worklight housing.
the tool. These chemicals may weaken
the non-metallic materials used in these
parts. Use a cloth dampened only with
water and mild soap or soft non-metallic
brush. Never let any liquid get inside the
worklight; never immerse any part of the
worklight into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
MAINTENANCE
Your DEWALT appliance has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: Shock Hazard.
Disconnect battery pack and unplug
tool before replacing the fluorescent
bulb. Such preventative safety
measures reduce the risk of personal
injury.
Service Notes
This product is not user serviceable. Other than
the replacement bulb, there are no user
serviceable parts inside the worklight. Servicing at
an authorized service center is required to avoid
damage to static sensitive internal components.
Cleaning
WARNING: Remove the battery
pack and disconnect worklight from
the AC outlet before cleaning. Never
use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
29
EN GLI S H
GUARANTEE
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd, NiMH and Li Ion cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
THE FOLLOWING BATTERIES ARE COMPATIBLE WITH
THESE WORKLIGHTS:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
30
ESPAÑOL
FOCO DE TRABAJO INALÁMBRICO/CON CABLE DE
ALTA CAPACIDAD DC019/DC020
¡Enhorabuena!
Vd. ha optado por un producto DEWALT. Años
de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DEWALT sea
una de las empresas más fiables para los usuarios
profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
(Reino Unido e Irlanda)
Corriente nominal máx.
(Reino Unido e Irlanda)
Batería
Lámpara fluorescente
Peso (sólo del aparato)
VAC
VAC
A
A
VCD
VAC
W
kg
DC019 DC020 DC020LX
230
230
–
–
230
115
3,2
15
–
–
15
3,2
12–18 12–18 12–18
NiCd/
NiCd/
NiCd/
NiMH/ NiMH/ NiMH/
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
230
230
115
38
38
38
2,5
2,7
2,5
Tomas de corriente
Europa
herramientas de 230 VAC
Reino Unido e Irlanda
herramientas de 230 VAC
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Normas de seguridad importantes
1. ¡ADVERTENCIA! Cuando se usan los focos
de trabajo DC019 y DC020, deben siempre
observarse precauciones básicas, incluidas las
siguientes:
a. Lea todas las instrucciones antes de utilizar
los focos de trabajo DC019 y DC020.
b. Para reducir el riesgo de lesión, es necesaria
una supervisión atenta cuando se use un
foco de trabajo cerca de niños.
c. No toque las piezas en movimiento.
d. Utilice solamente accesorios recomendados
o vendidos por el fabricante.
e. No lo utilice en exteriores.
f. Para desconectar, gire todos los botones
hasta la posición “off” (“O”), después saque
el enchufe de la toma de corriente.
15 amperios
–
g. No desenchufe tirando del cable. Para
desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
12 amperios
–
h. Desenchúfelo de la toma de corriente
cuando no esté utilizándose y antes de
reparaciones o limpieza.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
severidad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una
situación de peligro inminente, que si
no se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar daños en la
propiedad.
i. No utilice ningún foco de trabajo con un
cable o enchufe dañado, si no funciona bien,
se ha caído o presenta algún daño. Devuelva
el foco de trabajo al establecimiento de
servicio autorizado más cercano para que
sea examinado, reparado o sometido a un
ajuste eléctrico o mecánico.
j. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
no ponga el foco de trabajo en agua ni en
ningún otro líquido. No coloque ni guarde
el foco de trabajo donde pueda caerse o
pueda tirarse de él y caerse en una bañera o
lavabo.
k. Use sólo el cargador suministrado por el
fabricante.
31
ESPAÑOL
l. Desenchufe primero siempre antes de
cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por
una del mismo tipo de 38 vatios nominales.
m. Conecte a una toma de corriente puesta
a tierra adecuadamente. Consulte las
Instrucciones de puesta a tierra.
Normas de seguridad para los focos
de trabajo
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. No utilice el foco de trabajo
cerca de líquidos inflamables o en
atmósferas gaseosas o explosivas. Las
chispas internas pueden inflamar los
gases y ocasionar lesión personal.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Saque la batería antes de
cambiar la bombilla fluorescente.
• La visión puede dañarse cuando se mira
directamente a la luz fluorescente.
• No exponga la luz a las zonas mojadas o
húmedas. Usar sólo en lugares secos. No
permita que ningún líquido entre en el foco de
trabajo. No sumerja el foco de trabajo en ningún
líquido.
• El foco de trabajo está previsto para uso
doméstico y comercial.
• No lo utilice si no tiene puesta la cubierta de la
lente.
• Antes de utilizar la batería, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
la batería y en el producto que utiliza la batería.
• Este aparato no está concebido para ser
utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y conocimientos,
a menos que hayan recibido supervisión o
instrucción con respecto al uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para
asegurar que no jueguen con el aparato.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el foco de trabajo. Podría
provocar descargas eléctricas.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el foco de trabajo
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos expuestos dentro del foco
de trabajo. Deben mantenerse fuera
32
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponjas de acero, láminas
de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Desenchufe siempre el foco de trabajo
antes de intentar limpiarlo.
• En caso de daño al cable de alimentación, éste
debe ser reemplazado inmediatamente por el
fabricante, su agente de servicio o persona
cualificada similar para evitar cualquier peligro.
• No exponga el foco de trabajo a la lluvia ni
a la nieve. El foco de trabajo está previsto
para uso doméstico y comercial.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece
con él, y que no esté sujeto a daños o
tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• Coloque el foco de trabajo lejos de cualquier
fuente de calor.
• No coloque objetos en la parte superior
del foco de trabajo ni coloque el foco
de trabajo en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y
provocar un calor interno excesivo. Coloque
el foco de trabajo lejos de cualquier fuente
de calor.
• No utilice el foco de trabajo con un cable o
enchufe dañados: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el foco de trabajo si ha recibido un
golpe fuerte, se ha caído, o presenta algún
daño. Llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado.
• No desmonte el foco de trabajo.
Llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado cuando sea necesario realizar
un mantenimiento o reparaciones. Si se
montase mal el aparato, existe el riesgo de
que se produzca una descarga eléctrica,
electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el foco de
trabajo de la toma de corriente. Con ello
minimizará el riesgo de descarga eléctrica.
Quitar la batería no reduce este riesgo.
• Los focos de trabajo DC020 (230 V) están
diseñados para funcionar con 230 voltios, 50
Hz CA (excepto las tomas de corriente). El
DC020 (115 V) está diseñado para funcionar
ESPAÑOL
con 115 voltios, 50 Hz CA. Funciona también
con corriente directa (CD) con una batería
cargada totalmente. No utilice ningún otro
voltaje.
DC020
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
este aparato:
DC020 BD
– problemas de visión cuando se mira
directamente a la luz fluorescente
– quemaduras al tocar una bombilla caliente
Instrucciones de puesta a tierra
El foco de trabajo DC020 (230 V) debe estar
conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento
o avería, la puesta a tierra proporciona una vía de
menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica. Los focos
de trabajo están provistos de un cable que tiene
un conductor de conexión a tierra del equipo y un
enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe estar
enchufado en una toma de corriente apropiada que
esté instalada adecuadamente y puesta a tierra de
acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.
PELIGRO: La conexión inadecuada del
conductor de puesta a tierra del equipo
puede ocasionar un riesgo de descarga
eléctrica. El conductor con aislamiento
que tiene una superficie externa verde
con rayas amarillas es el conductor
de puesta a tierra del equipo. Si es
necesario reparar o cambiar el cable o
el enchufe, no conecte el conductor de
puesta a tierra del equipo a una terminal
cargada. Las reparaciones sólo serán
realizadas por un agente de servicio
de DEWALT. No modifique el enchufe
provisto con el foco de trabajo – si no
cabe en la toma de corriente, pida a un
agente de reparaciones de DEWALT que
instale una toma de corriente adecuada.
PARA UN FOCO DE TRABAJO PUESTO A TIERRA,
CONECTADO POR CABLE Y CON 16A NOMINALES Y
MENOS PARA USO EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN
NOMINAL DE 230 V
El foco de trabajo es para usarse en un circuito
nominal de 230 V y tiene un enchufe de puesta
a tierra que se parece al enchufe en la siguiente
ilustración.
Foco de trabajo
El foco de trabajo acepta baterías de 12–18 V de
NiCd, NiMH o Li-Ion.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Después siga los procedimientos de carga indicados
en el manual del cargador.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40˚ C
(105 ˚ F) (como cobertizos al aire libre o
construcciones de metal en verano).
PELIGRO: Riesgo de electrocución. No
intente nunca abrir la batería por ningún
motivo. Si la caja de la batería está
agrietada o dañada, no la introduzca
en el cargador. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
33
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir
la batería por ningún motivo. Si la caja
de la batería está agrietada o dañada,
no la introduzca en el cargador. No
aplaste, deje caer ni dañe la batería.
No utilice una batería o un cargador
que hayan recibido un golpe fuerte,
se hayan caído, pisado o dañado de
alguna forma (por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado con un martillo,
pisado). Las baterías dañadas deben
devolverse al centro de servicio para su
reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NICD) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NIMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 2)
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería.
Sin el capuchón protector puesto, puede que ciertos
objetos metálicos provoquen un cortocircuito en los
contactos, con el consiguiente riesgo de incendio y
daño a la batería.
1. Quite el capuchón protector de la batería antes
de colocar la batería en el cargador
o la herramienta (fig. 2A).
2. Coloque el capuchón de la batería en los
contactos inmediatamente después de quitar la
batería del cargador o la herramienta (Fig. 2B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté colocado antes de proceder a
almacenar o transportar una batería
suelta.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de
la batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con
agua y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediatamente. (Nota
médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI ION)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
34
Batería
TIPO DE BATERÍA DEL DC019 Y DC020
El DC019 y el DC020 proporcionarán luz utilizando
baterías DEWALT de níquel cadmio, níquel metal
hidruro y litio-ión de 12–18 voltios. El tiempo de
funcionamiento de una batería de 18 V es de una
hora o más.
Puede cargar su batería en cargadores de
1 hora, cargadores de 15 minutos o cargadores
de vehículo de 12 voltios de DEWALT. Lea todas
las instrucciones de seguridad antes de usar su
cargador.
El foco de trabajo fluorescente de 38 W funcionará
con baterías DEWALT de 12–18V o 230 V y
115 V A.
ESPAÑOL
Recomendaciones para el
almacenamiento
Asegúrese de utilizar la bombilla
correcta.
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
No utilice junto al fuego.
No enchufe el cable.
Colocación correcta de la bombilla.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben cargarse
completamente cuando estén guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas en las baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Abrazadera de la batería hacia
abajo.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2010 XX XX
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
No realice pruebas con objetos
conductores.
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Foco de trabajo
No use baterías deterioradas.
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Use sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
• Compruebe si el foco de trabajo, las piezas
o accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
No exponer al agua.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Cambie inmediatamente los cables
defectuosos.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Deseche las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
USO PREVISTO
No incinere la batería de NiMH, NiCd+ y
Li-Ion.
Etiquetas en el foco de trabajo
En el foco de trabajo se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Los focos de trabajo DC019 y DC020 están
diseñados para utilizarse como fuente de luz.
Los focos de trabajo DC019 y DC020 son aparatos
profesionales. NO permita que los niños toquen la
herramienta. El uso de esta herramienta por parte
de operadores inexpertos requiere supervisión.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Asa
c. Puerto de la batería
35
ESPAÑOL
d. Tomas de corriente de 16 Amperios (DC020
QW, sólo 230 V)
Tomas de corriente de 13 Amperios (DC020
GB, sólo 230 V)
e. Cable de alimentación
f. Espacio para enrollar el cable
g. Dispositivo de sujeción de la batería
h. Bombilla fluorescente
i. Cubierta de la lente
j. Caja protectora del foco de trabajo
k. Brazo de apoyo
l. Junta de goma
m. Protector de la bombilla
Seguridad eléctrica
El producto eléctrico está diseñado para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
DC020 LX; DC019
Su herramienta tiene doble aislamiento de
acuerdo con la norma EN 60598.
DC020 BD, QW y GB están conectados a tierra
(clase I) de acuerdo con las normas EN 60335 y
EN 60598.
Uso de un alargador
ADVERTENCIA: Mantenga los
cables eléctricos en buen estado. No
use cables desgastados, desnudos
o pelados porque pueden causar
descarga eléctrica.
ADVERTENCIA: El manejar equipo a
voltaje bajo puede ocasionar que éste
se recaliente. El utilizar un alargador
excesivamente largo puede hacer que el
cable se recaliente.
Utilice solamente alargadores de puesta a tierra que
estén clasificados para uso en exteriores y equipo
con una toma de tierra de conductor neutro.
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
deberá ser uno de conductor neutro aprobado y
apto para la potencia específica de esta herramienta
(véanse los datos técnicos).
El tamaño mínimo del conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
36
FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento con CA
1. Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo
en una toma de corriente de pared de 115 o
230 V.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V CA): Los dos
enchufes están ahora activos y pueden
utilizarse.
NOTA: Los dos enchufes están activos
solamente durante el uso de CA.
Funcionamiento de la batería
(fig. 1, 4)
1. Coloque el DC020 plegado en una superficie
estable y plana con la cubierta de la lente (i) con
el lado hacia abajo.
2. Levante el dispositivo de sujeción de la batería
(g) con una mano e introduzca la batería en
el puerto de batería (c). Coloque el dispositivo
de sujeción de la batería lentamente sobre la
batería para sujetarla firmemente.
3. Agarrando bien con una mano el asa (b), use la
otra mano para levantar la caja protectora del
foco de trabajo (j).
Uso (fig. 1, 5)
1. Coloque el DC020 plegado en una superficie
estable y plana.
2. La caja protectora del foco de trabajo puede
situarse en distintas posiciones. Agarrando bien
con una mano el asa (b), use la otra mano para
levantar el brazo de apoyo (k) hasta una de las
cinco posiciones mostradas.
3. Coloque el foco de trabajo como desee.
Presione el interruptor de encendido/apagado
(ON/OFF) (a) hasta ponerlo en posición ON.
Cuando termine de usar el foco de trabajo, ponga el
interruptor de encendido/apagado en posición OFF,
pliegue hacia abajo la caja protectora del foco de
trabajo hasta la posición plana para guardarlo.
Cambio de la bombilla fluorescente
(figs. 1, 6)
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Desconecte la batería y
desenchufe la herramienta antes de
cambiar la bombilla fluorescente.
Dichas medidas preventivas de
seguridad reducen el riesgo de lesión
personal.
ESPAÑOL
ATENCIÓN: La visión puede dañarse
cuando se mira directamente a la
luz fluorescente.
de que el portalámparas y el área que lo rodea
no estén sucios y no tengan polvo ni otros
contaminantes.
ATENCIÓN: Riesgo de corte. Si cambia
una bombilla rota, protéjase las manos
antes de intentar sacar la bombilla. No
quite ningún trozo roto de cristal o de
bombilla de la zona del portalámparas
con las manos desnudas o podrían
producirse lesiones personales.
6. Alinee la bombilla fluorescente de recambio en
la misma orientación que la bombilla anterior.
Sujete la esquina inferior de la caja protectora
del foco de trabajo con una mano. Usando la
otra mano, empuje con cuidado en el centro
de la caja protectora de plástico de la bombilla
para sujetarla bien en su sitio.
Para cambiar la bombilla fluorescente, la caja
protectora del foco de trabajo debe estar en
posición hacia arriba, como se muestra en la
figura 1.
ATENCIÓN: Para evitar dañar el foco
de trabajo, NO separe la junta de goma
de la cubierta de la lente. La junta de
goma está pegada permanentemente.
NOTA: La bombilla de recambio recomendada es la
bombilla fluorescente de 38 W DEWALT DC0213.
NOTA: Evite tocar la superficie reflectora. La
contaminación de la superficie disminuirá la
reflectividad.
1. Agarrando bien con una mano la esquina
inferior de la caja protectora del foco de trabajo
(j) y la cubierta de la lente (i), use la otra mano
para hacer rodar hacia atrás la junta de goma
(l) de la caja protectora del foco de trabajo
empezando por una de las esquinas inferiores.
2. Sujetando todavía bien la caja protectora
del foco de trabajo haga rodar hacia atrás la
junta de goma de todos los lados de la caja
protectora, terminando en la parte superior.
3. Saque la junta de goma (l) y la cubierta de la
lente (i) y apártelas.
4. Agarrando con una mano la esquina inferior
de la caja protectora del foco de trabajo, use
la otra mano para sacar el protector de la
bombilla (m). Apriete suavemente los lados del
protector de la bombilla con el pulgar y el índice
para liberarlo de los ganchos. Ponga aparte el
protector de la bombilla.
5. Sujete bien la esquina inferior de la caja
protectora del foco de trabajo con una mano.
Use la otra mano para agarrar firmemente la
bombilla fluorescente (h) en el centro y sujételo
contra la caja protectora de plástico blanco
bajo el protector de la bombilla. Mientras
sigue sujetando bien la esquina inferior, saque
suavemente la bombilla de la caja protectora del
foco de trabajo como se muestra. Asegúrese
7. Una vez que la bombilla de recambio esté en
su sitio, presione suavemente el centro de la
caja protectora de plástico de la bombilla para
asegurarse de que esté conectada bien. Vuelva
a poner el protector de la bombilla sujetándolo
a la caja protectora del foco de trabajo.
8. Vuelva a poner la cubierta de la lente. Ponga
la junta de goma en una de las esquinas
superiores y haga rodar la junta hasta situarla
sobre la otra esquina superior, terminando en
una esquina inferior. Asegúrese de que las
juntas de goma estén firmemente en su lugar
alrededor de la caja protectora del foco de
trabajo.
MANTENIMIENTO
Su aparato DEWALT ha sido diseñado para
funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Desconecte la batería y
desenchufe la herramienta antes de
cambiar la bombilla fluorescente.
Dichas medidas preventivas de
seguridad reducen el riesgo de lesión
personal.
Notas sobre el mantenimiento
Este producto no puede ser reparado por el
usuario. Aparte de la bombilla de recambio, este
foco de trabajo no contiene piezas que puedan
ser reparadas por el usuario. Es preciso realizar las
reparaciones en un centro de servicio autorizado
para evitar el daño a los componentes internos
estáticos sensibles.
37
ESPAÑOL
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
Limpieza
ADVERTENCIA: Saque la batería y
desconecte el foco de trabajo de
la toma de corriente de CA antes
de limpiarlo. Jamás use disolventes u
otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales no
metálicos con los que están construidas
esas piezas. Use un paño humedecido
únicamente con agua y jabón suave o
un cepillo suave no metálico. No deje
que entre nunca líquido dentro del foco
de trabajo y no sumerja nunca ninguna
parte del foco de trabajo en un líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
38
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de NiCd, NiMH y Li Ion son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán de
modo adecuado.
LAS SIGUIENTES BATERÍAS SON COMPAITBLES CON
ESTOS FOCOS DE TRABAJO:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
39
FRANÇAIS
LAMPE DE TRAVAIL INDUSTRIELLE AVEC/SANS FIL
DC019/DC020
Félicitations !
Vous avez choisi un produit DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation de
ses produits ont fait de DEWALT l’un des partenaires
privilégiés des utilisateurs professionnels.
Fiche technique
Tension
(Royaume-Uni et
Irlande seulement)
Courant nominal max.
(Royaume-Uni et
Irlande seulement)
batterie
VAC
DC019
230
VAC
A
–
3,2
A
–
VCC 12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
Lampe fluorescente
VAC 230
W
38
Poids (appareil seulement) kg
2,5
DC020 DC020LX
230
–
230
15
115
–
15
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,7
3,2
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
115
38
2,5
ATTENTION : utilisé sans le symbole
de l’alerte de sécurité indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, peut entraîner
des dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité importantes
1. AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation
des lampes de travail DC019 et DC020,
prendre systématiquement des précautions
élémentaires, y compris les suivantes :
a. Lire toutes les instructions suivantes avant
toute utilisation des lampes de travail DC019
et DC020.
b. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, faire extrêmement attention
lorsqu’une lampe de travail est utilisée à
proximité d’enfants.
c. Ne pas toucher les pièces mobiles.
Prises
Europe
Outils 230 VAC
Royaume-Uni et Irlande
Outils 230 VAC
15 ampères
–
12 ampères
–
d. Utiliser exclusivement les accessoires
recommandés ou vendus par le fabricant.
e. Ne pas les utiliser à l’extérieur.
Définitions : consignes de sécurité
f. Pour débrancher la lampe, mettre tous les
boutons sur la position arrêt (« O ») avant de
retirer la fiche de sa prise.
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
g. Ne pas la débrancher en tirant sur son
cordon. Pour la débrancher, tirer sur sa fiche
et non pas sur le cordon.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle
n’est pas évitée, peut entraîner des
blessures minimes ou modérées.
40
h. Débrancher la lampe de la prise après
utilisation et avant tout entretien ou
nettoyage.
i. N’utiliser aucune lampe de travail dont le
cordon ou la fiche est endommagé, en
cas de fonctionnement défectueux ou si la
lampe est tombée ou a été endommagée
de quelque façon que ce soit. Retourner la
lampe aux services de réparation agréés les
plus proches pour examen, réparation ou
réglage électrique ou mécanique.
j. Pour réduire tout risque de décharges
électriques, ne pas immerger la lampe
de travail dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas placer ou entreposer une lampe
FRANÇAIS
de travail à proximité d’un évier ou d’une
baignoire où elle pourrait tomber.
k. Utiliser seulement le chargeur fourni par le
fabricant.
l. Débrancher systématiquement la lampe
avant de changer l’ampoule. Changer
l’ampoule par une autre identique de 38
watts.
m. Brancher la lampe à une prise correctement
mise à la terre. Se reporter à la section
Directives de mise à la terre.
Consignes de sécurité propres aux
lampes de travail
AVERTISSEMENT : Risques de
brûlure. Ne pas utiliser de lampe
à proximité de liquides ou gaz
inflammables ou en milieu déflagrant.
Des étincelles internes pourraient
enflammer les émanations et causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : Risques de
décharges électriques. Retirer la
batterie avant de remplacer l’ampoule
fluorescente.
• Regarder directement dans la lampe
fluorescente pose des risques de lésions
oculaires.
• Ne pas exposer la lampe à l’eau ou à l’humidité.
Utiliser exclusivement en milieux secs. Ne laisser
aucun liquide pénétrer dans la lampe de travail.
Ne submerger la lampe dans aucun liquide.
• La lampe de travail a été conçue pour une
utilisation domestique et commerciale.
• Ne pas l’utiliser sans sa lentille de protection.
• Avant d’utiliser la batterie, lire toute consigne
et avertissement apposés sur la batterie et le
produit utilisant la batterie.
• Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé
par des individus (enfants compris) affectés de
capacités physiques, sensorielles ou mentales
limitées, ou manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins qu’ils ne soient sous
la supervision d’une personne responsable de
leur sécurité, ou qu’ils aient reçu les instructions
nécessaires pour utiliser l’appareil.
• Les enfants doivent être supervisés par un
adulte pour assurer qu’ils ne joueront pas avec
l’appareil.
AVERTISSEMENT : Risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans la lampe de
travail, car des décharges électriques
pourraient en résulter.
ATTENTION : Sous certaines
conditions, lorsque la lampe de travail
est connectée au bloc d’alimentation,
les bornes de charge exposées à
l’intérieur de la lampe pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers
conducteurs tels que (mais sans s’y
limiter) paille de fer, feuilles d’aluminium,
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être maintenus
à distance des orifices du chargeur.
Débrancher systématiquement la lampe
de travail avant de la nettoyer.
• Pour votre sécurité, si le cordon d’alimentation
s’avère être endommagé, le faire remplacer
immédiatement par le fabricant, ses réparateurs
agréés ou tout individu qualifié.
• Protéger la lampe de travail de la pluie
ou de la neige. La lampe de travail a été
conçue pour une utilisation domestique et
commerciale.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate comporte des risques d’incendie,
de décharge électrique ou d’électrocution.
• Éloigner la lampe de travail de toute source de
chaleur.
• Ne poser aucun objet sur la lampe de travail.
Ne pas mettre la lampe de travail sur une
surface molle qui pourrait en bloquer la
ventilation et provoquer une surchauffe
interne. Éloigner la lampe de travail de toute
source de chaleur.
• Ne pas utiliser la lampe de travail avec
un cordon ou une fiche endommagé ; les
changer systématiquement.
• Ne pas utiliser la lampe de travail si elle
a reçu un coup, fait une chute ou a été
endommagée de quelque façon que ce soit.
La ramener dans un centre de réparation agréé.
41
FRANÇAIS
• Ne pas démonter la lampe de travail. Pour
tout service ou réparation, la rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
la réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques,
d’électrocution et d’incendie.
• Débrancher la lampe de travail du secteur
avant tout entretien, pour réduire tout risque
de décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• Les lampes de travail DC020 (230 V) ont été
conçues pour fonctionner sur CA de 230
volts, 50 Hz (excepté les prises intégrées).
Les lampes de travail DC020 (115 V) ont été
conçues pour fonctionner sur CA de 115
volts et 50 Hz. Elles fonctionnent aussi sur
courant direct (CC) grâce à une batterie
pleinement chargée. Ne pas utiliser sur toute
autre tension.
POUR LES LAMPES DE TRAVAIL AVEC FIL, MISES À LA
TERRE, DE 16 A OU MOINS, ET CONÇUES POUR ÊTRE
UTILISÉES SUR UN CIRCUIT D’ALIMENTATION DE 230 V
La lampe de travail a été conçue pour être utilisée
sur un circuit de 230 V, et est équipée d’une fiche
mise à la terre qui ressemble à la prise illustrée
ci-après.
DC020
DC020 BD
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de cet appareil :
– lésions oculaires si l’on regarde directement
dans la lampe fluorescente ;
La lampe de travail accepte des batteries NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 12 à 18 V.
– brûlures si l’on touche l’ampoule chaude.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Directives de mise à la terre
La lampe de travail DC020 (230 V) doit être mise
à la terre. En cas de défaillance technique ou de
panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre
résistance au courant électrique pour réduire tout
risque de décharges électriques. La lampe de
travail est pourvue d’un cordon électrique muni
d’un conducteur de protection et d’une fiche mise
à la terre. Cette fiche doit être branchée dans prise
adéquate, installée correctement, et mise à la terre
conformément aux codes et régulations locales.
DANGER : Tout branchement non
conforme du matériel mis à la terre
augmente les risques de décharges
électriques. Le conducteur dont la
surface externe d’isolation est verte avec
des rayures jaunes est le conducteur de
protection. En cas de réparation ou de
remplacement du cordon ou de la fiche,
ne jamais connecter le conducteur de
protection à une borne sous tension.
Faire réparer la lampe exclusivement par
un réparateur DEWALT agréé. Ne pas
modifier la fiche fournie avec la lampe
de travail. Si elle ne rentre pas dans la
prise, faire installer une prise adéquate
par un réparateur agréé DEWALT.
42
Lampe de travail
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée d’usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre
la procédure de charge détaillée dans la notice
d’instructions du chargeur.
LIRE TOUTES LES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Le fait d’insérer ou retirer une batterie de son
chargeur pourrait causer l’inflammation de
poussières ou d’émanations.
• Recharger les batteries exclusivement dans des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur de pile dans
l’eau ou tout autre liquide ou l’arroser d’aucun
liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’appareil et
la batterie à une température ambiante
pouvant excéder 40˚ C (105° F) (comme
dans des hangars ou des bâtiments
métalliques l’été).
FRANÇAIS
DANGER : Risques d’électrocution.
Ne jamais tenter d’ouvrir la batterie
pour quelque raison que ce soit. Si
le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans
un chargeur. Il y a risque de décharge
électrique ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation
pour y être recyclées.
AVERTISSEMENT : Ne jamais tenter
d’ouvrir la batterie pour quelque raison
que ce soit. Si le boîtier de la batterie
est fissuré ou endommagé, ne pas
l’insérer dans un chargeur. Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
les batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné). Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation
pour y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil sur son côté sur une
surface stable là où il ne pourra
ni faire trébucher ni faire chuter
quelqu’un. Certains outils équipés
d’une large batterie peuvent tenir à la
verticale sur celle-ci, mais manquent
alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AUX PILES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU À L’HYDRURE MÉTALLIQUE
DE NICKEL (NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente
en aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
consulter immédiatement un médecin. (Note
médicale : Le liquide est composé d’une
solution comprenant 25 à 35% d’hydroxyde
de potassium).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AUX PILES AU
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Pendant l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement au
savon doux et à l’eau. En cas de contact
oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes ou jusqu’à ce
que l’irritation cesse. Si des soins médicaux
s’avéraient nécessaires, noter que l’électrolyte
de la batterie est composé d’un mélange de
carbonates organiques liquides et de sels de
lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte peut causer une irritation
respiratoire. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : Risques de
brûlure. Le liquide de la batterie peut
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Capuchon de batterie (fig. 2)
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques libres pourraient provoquer
un court-circuit au niveau des bornes, et poser des
risques d’incendie ou de dommages sérieux à la
batterie.
1. Retirez le capuchon protecteur avant d’installer
la batterie sur le chargeur ou l’appareil (fig. 2A).
2. Placez systématiquement le capuchon
protecteur sur les bornes après avoir retiré la
batterie du chargeur ou de l’appareil (fig. 2B).
AVERTISSEMENT : S’assurer que
le capuchon protecteur est bien en
place avant de ranger ou transporter la
batterie hors de son chargeur/appareil.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant
au moins une dizaine de minutes puis
43
FRANÇAIS
Batterie
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
TYPE DE BATTERIE DES DC019 ET DC020
Les lampes DC019 et DC020 éclaireront grâce à
des batteries DEWALT de 12 à 18 volts, au nickel
cadmium, à l’hydrure métallique de nickel, ou au
lithium ion. Le temps d’utilisation d’une batterie de
18 V est d’une heure ou plus.
Votre batterie peut être rechargée dans un chargeur
DEWALT d’une heure, un chargeur de 15 minutes ou
un chargeur à 12 volts pour véhicules. Assurez-vous
de bien lire toutes les consignes de sécurité avant
toute utilisation du chargeur.
Les lampes de travail fluorescentes de 38 W
fonctionneront sur des batteries DEWALT de
12 à 18 V ou sur secteur CA de 230 et 115 V.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation relative à
l’environnement.
Ne pas incinérer les batteries NiMH,
NiCd+ et Li-Ion.
Étiquettes sur la lampe de travail
On trouve les diagrammes suivants sur la lampe de
travail :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Recommandations de rangement
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposez les batteries à température ambiante
après utilisation.
S’assurer d’utiliser des ampoules
adéquates.
A ne pas utiliser à côté du feu.
REMARQUE: Les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
Ne pas brancher le cordon d’alimentation.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie
ni au chargeur. Dans les conditions adéquates,
elles peuvent être entreposées 5 ans et plus.
Insertion correcte de l’ampoule.
Fixation de la batterie rabattue.
Étiquettes sur la batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur la batterie comportent les diagrammes
suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas utiliser des batteries
endommagées.
Utiliser seulement avec des batteries
DEWALT, tout autre type de batteries
pourrait causer des dommages corporels
et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
44
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la partie
de la surface du boîtier qui connecte l’appareil à la
batterie !
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Lampe de travail
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que la lampe de travail et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
FRANÇAIS
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
USAGE PRÉVU
Les lampes de travail DC019 et DC020 ont été
conçues pour servir de source lumineuse.
Les lampes DC019 et DC020 sont des outils de
professionnels. NE PAS laisser l’outil à la portée des
enfants. Une supervision est nécessaire auprès de
tout utilisateur non expérimenté.
a. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
b. Poignée
c. Logement de batterie
d. Sorties 16 amp (DC020 QW, 230 V seulement)
Sorties 13 amp (DC020 GB, 230 V seulement)
e. Cordon d’alimentation
f. Rembobineur de cordon
g. Bras de retenue
h. Ampoule fluorescente
i. Verre de protection
j. Boîtier de la lampe
k. Bras
l. Joint en caoutchouc
m. Protection d’ampoule
Sécurité électrique
Cet appareil électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifiez systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
DC020 LX; DC019
Votre outil est muni d’une double isolation
conformément à la norme EN 60598.
Les DC020 BD, QW et GB, sont mises à la terre
(classe I) conformément aux normes EN 60335 et
EN 60598.
Utilisation de rallonge
AVERTISSEMENT : Prendre soin des
rallonges. Pour réduire tout risque de
chocs électriques, ne pas utiliser de
rallonges usées, dénudées ou abîmées.
AVERTISSEMENT : Utiliser un appareil
sur une tension réduite peut causer sa
surchauffe. L’utilisation d’une rallonge
excessivement longue peut aussi causer
sa surchauffe.
Utiliser exclusivement des rallonges mises à la terre
et homologuées pour l’extérieur et un équipement
muni d’un troisième fil de terre.
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge trifilaire homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique).
La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir de câble, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
FONCTIONNEMENT
Utilisation sur CA
1. Déballez le cordon d’alimentation et le
brancher dans une prise murale CA de 115 ou
230 volts.
2. DC020 BD, QW, GB (CA 230 V) : Les deux
prises intégrées sur la lampe sont maintenant
actives et peuvent être utilisées.
REMARQUE : Ces deux prises ne sont
actives que lorsqu’on est branché sur CA.
Utilisation sur batterie (fig. 1, 4)
1. Placez la DC020 repliée sur une surface plane
et stable, sur le verre de protection (i).
2. Soulevez le bras de retenue (g) d’une main
et insérez la batterie dans son logement (c).
Replacez lentement le bras de retenue sur la
batterie pour la maintenir solidement en place.
3. En maintenant fermement la poignée (b) d’une
main, utilisez l’autre pour soulever le boîtier de la
lampe (j).
Utilisation (fig. 1, 5)
1. Placez la DC020 repliée sur une surface plane
et stable.
2. Le boîtier de la lampe peut prendre différentes
positions. En maintenant fermement la poignée
(b) d’une main, utilisez l’autre pour ajuster le
bras (k) sur l’une des cinq positions illustrées.
3. Réglez la lampe de travail comme désiré.
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (a)
pour la mettre en MARCHE.
En fin d’utilisation, mettre l’interrupteur sur la
position ARRÊT. Rabattez le boîtier de la lampe pour
entreposer celle-ci à plat.
45
FRANÇAIS
Changement de l’ampoule
fluorescente (fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : Risques de
décharges électriques. Déconnecter
la batterie et débrancher l’appareil
avant de changer l’ampoule
fluorescente. Ces mesures de sécurité
réduiront tout risque de dommages
corporels.
ATTENTION : Regarder directement
dans la lampe fluorescente pose
des risques de lésions oculaires.
ATTENTION : Risques de coupure.
Pour changer une ampoule brisée, se
protéger les mains avant de tenter de
la retirer. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, ne pas retirer
les débris de verre ou d’ampoule de la
douille à main nue.
Pour changer l’ampoule fluorescente, le boîtier de la
lampe doit être orienté vers le haut, comme illustré
en figure 1.
ATTENTION : Pour éviter
d’endommager la lampe, NE PAS
séparer le joint en caoutchouc du verre
de protection. Le joint en caoutchouc
est scellé de façon permanente.
REMARQUE : Il est recommandé de remplacer
l’ampoule par une ampoule fluorescente DEWALT
DC0213 de 38 W
REMARQUE : Évitez de toucher la surface
réflective. Toute contamination de la surface en
diminuera sa réflectivité.
1. Tout en maintenant d’une main le coin inférieur
du boîtier de la lampe (j) et le verre de protection
(i), utilisez l’autre main pour dégager le joint
en caoutchouc (l) du boîtier de la lampe en
commençant par l’un des coins inférieurs.
2. Toujours en maintenant solidement le boîtier de
la lampe, dégagez le joint en caoutchouc tout
autour du boîtier en terminant par le haut.
3. Retirez le joint en caoutchouc (l) et le verre de
protection (i) et les mettre de côté.
4. Tout en maintenant d’une main le coin inférieur
du boîtier de la lampe, utilisez l’autre main pour
retirer la protection d’ampoule (m). Pressez
délicatement sur les côtés de la protection
d’ampoule à l’aide du pouce et de l’index
pour la libérer des clips. Mettez la protection
d’ampoule de côté.
46
5. Maintenez le coin inférieur du boîtier de la lampe
d’une main. Utilisez l’autre main pour attraper
fermement l’ampoule fluorescente (h) au centre
tout en maintenant le boîtier en plastique blanc
sous la protection d’ampoule. Toujours en
maintenant solidement le coin inférieur, retirez
délicatement l’ampoule du boîtier de la lampe,
comme illustré. Assurez-vous que la douille et
ses alentours ne comportent aucune saleté,
poussière ou tout autre contaminant.
6. Insérez l’ampoule fluorescente de remplacement
dans la même position que l’ampoule d’origine.
Maintenez le coin inférieur du boîtier de la
lampe d’une main. De l’autre main, appuyez
délicatement sur le centre du boîtier en
plastique de l’ampoule pour le remettre en
place.
7. Une fois l’ampoule de remplacement installée,
appuyez délicatement sur le centre du boîtier
en plastique de l’ampoule pour vous assurer
qu’il est bien connecté. Réinsérez la protection
d’ampoule en l’enclenchant dans le boîtier de la
lampe.
8. Replacez le verre de protection. Installez le joint
en caoutchouc sur l’un des coins supérieurs,
puis enroulez-le autour de l’autre coin supérieur,
en terminant sur l’un des coins inférieurs.
Assurez-vous que le joint en caoutchouc est
fermement en place autour du boîtier de la
lampe.
MAINTENANCE
Votre appareil DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépendra d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : Risques
de décharges électriques.
Déconnecter la batterie et
débrancher l’appareil avant de
changer l’ampoule fluorescente.
Ces mesures de sécurité réduiront tout
risque de dommages corporels.
Remarques quant aux réparations
Ce produit ne peut être réparé par l’utilisateur.
Autre que le remplacement de l’ampoule, la lampe
de travail ne comporte à l’intérieur aucune pièce
réparable par l’utilisateur. Il est requis de faire réparer
l’appareil par un centre de réparation agréé pour
éviter tout dommage à ses composants internes
sensibles à l’électricité statique.
FRANÇAIS
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Entretien
AVERTISSEMENT : Retirer la
batterie et débrancher lampe
de travail du secteur avant tout
entretien. Ne jamais utiliser de solvants
ou tout autre produit chimique décapant
pour nettoyer les parties non métalliques
de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux
non métalliques utilisés. Utilisez un
chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux ou une brosse douce, non
métallique. Ne laisser aucun liquide
pénétrer dans la lampe de travail. Ne
jamais immerger aucune partie de la
lampe dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risque
de blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DEWALT.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des tâches réalisées aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules NiCd, NiMH et Li Ion sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur ou
à un centre de recyclage local où elles seront
recyclées ou éliminées correctement.
LES BATTERIES SUIVANTES SONT COMPATIBLES AVEC
CES LAMPES DE TRAVAIL :
DE9074
12 V
NiCd
1,3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2,6 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9140
14,4 V
Li-Ion
2,0 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1,3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2,0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2,4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2,6 Ah
DE9180
18 V
Li-Ion
2,0 Ah
47
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
48
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
ITALIANO
LAMPADE DA LAVORO PROFESSIONALI ALIMENTATE
A BATTERIA/A RETE DC019/DC020
Congratulazioni!
ATTENZIONE: utilizzato senza il
simbolo di attenzione per la sicurezza,
indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare danni alle cose.
Avete scelto un prodotto DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Segnala rischio di scosse elettriche.
Caratteristiche tecniche
Segnala rischio di incendi.
DC019
Tensione
VAC 230
(solo Regno Unito e Irlanda)
VAC
–
Corrente nominale max.
A
3,2
(solo Regno Unito e Irlanda) A
–
Batteria
VCC 12–18
NiCd/
NiMH
Li-Ion
Lampada fluorescente
VAC 230
W
38
Peso (solo corpo)
kg 2,5
Prese
Europa
Regno Unito
e Irlanda
DC020 DC020LX
230
–
230
15
15
12–18
NiCd/
NiMH
Li-Ion
230
38
2,7
115
–
3,2
12–18
NiCd/
NiMH
Li-Ion
115
38
2,5
Norme di sicurezza importanti
1. AVVERTENZA! Durante l’utilizzo delle lampade
da lavoro DC019 e DC020, si devono seguire
sempre le precauzione di base, comprese le
seguenti:
a. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare le
lampade da lavoro DC019 and DC020.
b. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria
un’attenta sorveglianza quando si utilizza una
lampada da lavoro vicino a bambini.
c. Non toccare le parti in movimento.
d. Utilizzare esclusivamente accessori
raccomandati o venduti dal produttore.
e. Non utilizzare in esterni.
apparati 230 VAC 15 Ampere
–
apparati 230 VAC 12 Ampere
–
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
f. Per sconnettere, porre tutti i comandi in
posizione di spento (“O”), poi rimuovere la
spina dalla presa.
g. Non staccare la spina tirandola per il cavo
elettrico. Per staccarla dalla presa, afferrare
la spina e non il cavo.
h. Staccare dalla presa quando non viene
utilizzata e prima della manutenzione o della
pulizia.
i. Non azionare alcuna lampada da lavoro
avente cavo elettrico o spina danneggiati,
o dopo un malfunzionamento o dopo una
caduta o altri tipi di danni. Portare la lampada
da lavoro al più vicino centro di assistenza
autorizzato per controllo, riparazione o
regolazioni elettriche o meccaniche.
j. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non
immergere la lampada da lavoro in acqua o
altro liquido. Non appoggiare o depositare
la lampada da lavoro in posti da cui possa
cadere o essere spinta in una vasca o un
lavandino.
49
ITALIANO
k. Utilizzare esclusivamente il caricabatteria
fornito dal produttore.
l. Staccare sempre la spina prima di sostituire
il bulbo. Sostituire il bulbo con uno dello
stesso tipo da 38 Watt nominali.
m. Connettere a una presa con messa a terra
Vedere Istruzioni per la messa a terra.
Istruzioni di sicurezza per lampade
da lavoro
AVVERTENZA: rischio di incendio.
Non accendere luci vicino a liquidi o gas
infiammabili o in atmosfera esplosiva.
Scintille interne possono incendiare i
fumi e causare lesioni personali.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Rimuovere il pacco batterie
prima di sostituire il bulbo fluorescente.
• La vista può essere danneggiata guardando la
luce fluorescente direttamente.
• Non usare la lampada in ambienti bagnati o
umidi. Utilizzare solo in posti asciutti. Non far
penetrare alcun liquido dentro alla lampada da
lavoro. Non immergere la lampada da lavoro in
alcun liquido.
• La lampada da lavoro è stata progettata per
utilizzo domestico e commerciale.
• Non azionare senza aver fissato la lente
protettiva.
• Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e le scritte di avvertimento sul pacco
batterie e sui prodotti che utilizzano il pacco
batterie.
• L’apparecchio non è stato progettato per essere
utilizzato da persone (bambini compresi) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
con mancanza di esperienza e conoscenza, a
meno di una sorveglianza o di un insegnamento
concernente il suo utilizzo da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza.
• Occorre sorvegliare i bambini per evitare che
giochino con l’apparecchio.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro alla lampada da lavoro. Pericolo
di scossa elettrica.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con la lampada da lavoro attaccata
alla corrente di rete, i morsetti elettrici
scoperti dentro alla lampada da lavoro
possono essere cortocircuitati da corpi
estranei. Materiali estranei di natura
conduttiva come, a titolo esemplificativo
50
ma non esaustivo, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatteria. Staccare la lampada da
lavoro prima di cominciare a pulirla.
• Un cavo di alimentazione eventualmente
danneggiato, deve essere immediatamente
sostituito dal produttore, dal suo servizio
assistenza o altro personale qualificato per
evitare qualsiasi pericolo.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia
o neve. La lampada da lavoro è stata
progettata per utilizzo domestico e
commerciale.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare né sia soggetto a danni o
sollecitazioni di altro genere.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non
sia strettamente necessario. L’utilizzo di cavi
di prolunga non idonei conduce a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Disporre la lampada da lavoro in posti lontani da
qualsiasi fonte di calore.
• Non mettere alcun oggetto sopra la lampada
da lavoro e non appoggiare la lampada da
lavoro su superfici morbide che potrebbero
bloccare le fessure di ventilazione e
causare calore interno eccessivo. Disporre
la lampada da lavoro in posti lontani da
qualsiasi fonte di calore.
• Non azionare una lampada da lavoro che
abbia il cavo o la spina danneggiati – farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare la lampada da lavoro se ha
preso un forte colpo, è caduta o è stata
danneggiata in qualche altro modo. Portarla
in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare la lampada da lavoro. Portarla
presso un centro di assistenza autorizzato
quando occorre assistenza o riparazione.
Un montaggio sbagliato conduce a rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare la lampada da lavoro dalla presa
prima di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce
il rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batterie non riduce tale rischio.
ITALIANO
• Le lampade da lavoro DC020 (230 V) sono
progettate per funzionare con 230 Volt,
50 Hz AC (salvo le prese). Le lampade da
lavoro DC020 (115 V) sono progettate per
funzionare con 115 Volt, 50 Hz AC (eccetto
le prese). Funziona anche a corrente
continua (CC), per mezzo di un pacco
batterie completamente carico. Non utilizzare
altre tensioni differenti.
DC020
DC020 BD
Rischi residui
• I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di
queste macchine:
– vista danneggiata se si guarda la lampada
fluorescente direttamente.
Lampada da lavoro
– scottature causate dal contatto con un bulbo
caldo.
La lampada da lavoro accetta batterie NiCd, NiMH o
Li-Ion da 12–18 V.
Istruzioni per la messa a terra
La lampada da lavoro DC020 (230 V) deve essere
collegata a terra. In caso di malfunzionamento o
rottura, il collegamento a terra fornisce un percorso
avente resistenza minima alla corrente elettrica per
ridurre il rischio di scossa elettrica. Le lampade
da lavoro sono equipaggiate con un cavo avente
un conduttore e una spina per il collegamento a
terra. La spina deve essere inserita in una presa
appropriata, correttamente installata e collegata a
terra secondo le norme e le disposizioni locali vigenti.
PERICOLO: un collegamento
non corretto per la messa a terra
dell’attrezzatura conduce a rischio di
scossa elettrica. Il cavo conduttore con
isolante avente una superficie esterna
verde a strisce gialle è il conduttore di
terra dell’attrezzatura. Se è necessario
riparare o sostituire il cavo o la spina,
non connettere il conduttore di terra
dell’attrezzatura a un apparecchio
acceso. Le riparazioni vanno eseguite
esclusivamente in un centro di
assistenza DEWALT. Non modificare la
spina fornita con la lampada da lavoro.
Se non è quella giusta per la propria
presa, farne montare una adatta presso
un centro di riparazione DEWALT.
PER LAMPADA DA LAVORO ALIMENTATA A CORRENTE DI
RETE CON SCARICO A TERRA, DI AMPERAGGIO NOMINALE
16 A O INFERIORE, PREVISTA PER ALIMENTAZIONE DI
TENSIONE NOMINALE 230 V
La lampada da lavoro va utilizzata con un circuito
avente 230 V nominali e possiede una spina per il
collegamento a terra come illustrato qui di seguito.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batterie
Con l’ordine dei pacchi batterie di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batterie non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batterie e il caricabatteria, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Poi eseguire le procedure per la
carica indicate nel manuale del caricabatteria.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatteria può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria esclusivamente con
caricabatteria DEWALT.
• NON schizzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batterie in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40˚ C (105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Non cercare mai di aprire il pacco
batterie per alcuna ragione. Se il
contenitore del pacco batterie è
incrinato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatteria. Pericolo di scossa
elettrica o folgorazione. I pacchi batteria
danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
51
ITALIANO
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batterie per alcuna
ragione. Se il contenitore del pacco
batterie è incrinato o danneggiato,
non inserirlo nel caricabatteria. Non
schiacciare, far cadere o danneggiare il
pacco batterie. Non utilizzare un pacco
batterie o un caricabatteria che abbia
ricevuto un forte colpo, sia caduto,
investito o danneggiato in qualche modo
(per esempio forato con un chiodo,
battuto con un martello, calpestato). I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza
per il riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batterie ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NICD) O NICKEL METAL IDRIDE (NIMH)
• Non bruciare il pacco batterie anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batterie può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a. e il liquido delle batterie viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%)
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non bruciare il pacco batterie anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batterie può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
52
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far passare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Coperchio della batteria (fig. 2)
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria
per coprire i contatti del pacco batterie separato.
Senza il coperchio protettivo al suo posto, pezzetti
di metallo potrebbero cortocircuitare i contatti,
provocando rischio di incendio e danneggiando il
pacco batterie.
1. Togliere il coperchio protettivo della batteria
prima di collocare il pacco batterie nel
caricabatteria o nell’apparato (fig. 2A).
2. Porre il coperchio protettivo sopra i contatti
immediatamente dopo aver rimosso il pacco
batterie dal caricatore o dall’apparato (fig. 2B).
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un
pacco batterie separato.
Pacco batterie
TIPI DI BATTERIE PER DC019 E DC020
La lampada da lavoro DC019 e la DC020 generano
luce utilizzando i pacchi batteria DEWALT 12–18 Volt
al nickel cadmio, nickel metal idrato e ioni di litio.
L’autonomia di una batteria da 18 V è di un’ora o
più.
La batteria può essere caricata con caricabatteria
DEWALT da 1 ora, da 15 minuti o veicolari da
12 volt. Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni di
sicurezza prima di utilizzare il caricabatteria.
La lampada da lavoro fluorescente da 38 W funziona
con batterie DEWALT da 12–18V e alimentazione
115 V AC.
Istruzioni per la conservazione
1. Le batterie si conservano nel modo migliore
in un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da temperature
eccessivamente calde o fredde. Per prestazioni
ITALIANO
ottimali e per una durata maggiore della batteria,
riporre i pacchi batteria a temperatura ambiente
quando non utilizzati.
Non inserire la spina.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere conservati completamente carichi.
Posizionamento corretto del bulbo
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Abbassare il fermo della batteria.
Etichette sul pacco batterie
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batterie mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale di istruzioni
prima dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DATI
I codici dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria!
Esempio:
Anno di fabbricazione
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non utilizzare pacchi batterie danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batterie
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
2010 XX XX
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 lampada da lavoro
1 manuale di istruzioni
1 disegno con viste esplose
Non esporre all’acqua.
• Verificare eventuali danni ai componenti della
lampada da lavoro o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
• Concedersi il tempo per leggere interamente
e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto.
Smaltire il pacco batterie con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato elettrico o alcuna parte di
esso. Potrebbe dar luogo a danni o
lesioni personali.
Non gettare nel fuoco il pacco batterie
NiMH, NiCd+ e Li-Ion.
DESTINAZIONE D’USO
Etichette sulla lampada da lavoro
Sulla lampada da lavoro sono presenti i seguenti
pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni
prima dell’uso.
Assicurarsi di utilizzare il bulbo
corretto.
Non utilizzare in presenza di una fiamma.
Le lampade da lavoro DC019 e DC020 sono
progettate per essere utilizzate come fonti di
illuminazione.
Le lampade da lavoro DC019 e DC020 sono
apparecchiature professionali. NON CONSENTIRE
a bambini di entrare in contatto con l’apparato.
L’uso di questo apparato da parte di persone
inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
a. Interruttore acceso/spento
b. Manico
c. Attacco batteria
d. Prese 16 Ampere (solo per DC020 QW, 230 V).
53
ITALIANO
Prese 13 Ampere (solo per DC020 GB, 230 V).
e. Cavo elettrico
f. Avvolgitore cavo elettrico
g. Fermo batteria
h. Bulbo fluorescente
i. Lente protettiva
j. Corpo della lampada da lavoro
k. Piede di supporto
l. Tenuta in gomma
m. Fermo protettivo bulbo
Sicurezza elettrica
L’apparecchio elettrico è stato progettato per un
unico valore di tensione. Verificare sempre che
l’alimentazione corrisponda alla tensione della
targhetta.
DC020 LX; DC019
L’apparato DEWALT è isolato
doppiamente, secondo le norme
EN 60598.
Le DC020 BD, QW e GB sono dotati di
collegamento a terra (classe I) secondo le norme
EN 60335 e EN 60598.
Utilizzo di un cavo di prolunga
AVVERTENZA: mantenere i cavi
elettrici in buone condizioni. Non
utilizzare cavi in cattivo stato, con parti
scoperte o logorate perché possono
condurre a scossa elettrica.
AVVERTENZA: azionare l’attrezzatura
a tensione inferiore può causarne
eccessivo riscaldamento. Utilizzare cavi
di prolunga eccessivamente lunghi può
produrre eccessivo riscaldamento del
cavo.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga che siano
omologati per uso esterno e dotati di un terzo
conduttore per la terra.
Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare un
cavo di prolunga a tre conduttori idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è di 1,5 mm2.
In caso si utilizzi un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
FUNZIONAMENTO
Funzionamento a corrente
1. Srotolare il cavo di alimentazione e innestare la
spina in una presa da 115 o 230 V AC.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): Le due prese
ora sono attive e si possono utilizzare.
NOTA: le due prese sono attive soltanto
quando si utilizza l’alimentazione a corrente.
Funzionamento a batteria (fig. 1, 4)
1. Appoggiare la DC020 inclinata su una superficie
piatta e stabile, con la lente protettiva (i) a faccia
in giù.
2. Sollevare il fermo della batteria (g) con una
mano e inserire il pacco batterie nel suo attacco
(c). Collocare adagio il fermo sul pacco batterie
per tenerlo strettamente.
3. Con una mano tenere strettamente il manico (b)
e con l’altra sollevare il corpo (j) della lampada
da lavoro
Utilizzo (fig. 1, 5)
1. Appoggiare la DC020 su una superficie piatta e
stabile con il piede di supporto aperto.
2. Il corpo della lampada da lavoro può assumere
diverse inclinazioni. Con una mano tenere
strettamente il manico (b) e con l’altra sollevare
il piede di supporto (k) in una delle cinque
posizioni mostrate.
3. Posizionare la lampada da lavoro secondo
necessità. Premere l’interruttore ON/OFF (a) su
ON.
Quando è terminato l’utilizzo, premere l’interruttore
ON/OFF su OFF e richiudere completamente il
corpo della lampada.
Sostituzione del bulbo fluorescente
(fig. 1, 6)
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il pacco batteria
e disinserire la spina dell’apparato
prima di sostituire il bulbo
fluorescente. Tale misura di sicurezza
preventiva riduce il rischio di lesioni
personali.
ATTENZIONE: la vista può essere
danneggiata guardando la luce
fluorescente direttamente.
54
ITALIANO
ATTENZIONE: pericolo di ferite.
Quando si sostituisce un bulbo rotto,
proteggere la mani prima di tentare la
rimozione. Non rimuovere alcun pezzo
di vetro o bulbo rotto dall’area dello
zoccolo a mani nude, a rischio di lesioni
personali.
Per sostituire il bulbo fluorescente, il corpo della
lampada da lavoro deve stare in posizione piuttosto
verticale, come mostrato in figura 1.
ATTENZIONE: per evitare di
danneggiare la lampada da lavoro,
NON separare la tenuta in gomma dalla
lente protettiva. La tenuta in gomma è
attaccata permanentemente.
NOTA: il bulbo di ricambio consigliato è il bulbo
fluorescente DEWALT DC0213 38W.
NOTA: evitare di toccare la superficie riflettente.
La contaminazione della superficie diminuisce la
riflessione.
dell’involucro in plastica del bulbo per fissarlo al
suo posto.
7. Una volta collocato il bulbo di ricambio, premere
delicatamente il centro dell‘alloggiamento
in plastica del bulbo per assicurarsi che sia
collegato correttamente. Rimontare il fermo
protettivo del bulbo fissandolo con le mollette al
corpo della lampada da lavoro.
8. Rimontare la lente protettiva. Appoggiare la
tenuta in gomma su uno degli angoli superiori e
reinserirla nell’altro angolo superiore, terminando
su uno dei lati inferiori. Assicurarsi che la tenuta
in gomma sia inserita saldamente intorno al
corpo della lampada da lavoro.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con la minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il pacco batteria
e disinserire la spina dell’apparato
prima di sostituire il bulbo
fluorescente. Tale misura di sicurezza
preventiva riduce il rischio di lesioni
personali.
1. Stringere con una mano l’angolo inferiore del
corpo della lampada da lavoro (j) e della lente
protettiva (i), mentre con l’altra mano si estrae la
tenuta in gomma (l) dal corpo della lampada da
lavoro a partire da uno degli angoli inferiori.
2. Tenendo ancora strettamente il corpo della
lampada da lavoro, estrarre la tenuta in gomma
da tutti i lati del corpo della lampada da lavoro,
terminando con il lato superiore.
3. Rimuovere la tenuta in gomma (l) e la lente
protettiva (i) e metterli da parte.
4. Stringere con una mano l’angolo inferiore del
corpo della lampada da lavoro, e con l’altra
mano rimuovere il fermo protettivo del bulbo
(m). Stringere delicatamente i lati del fermo
protettivo del bulbo tra pollice e indice per
sganciarlo dalle mollette. Mettere da parte il
fermo protettivo del bulbo.
5. Stringere l’angolo inferiore del corpo della
lampada da lavoro con una mano. Con l’altra
mano afferrare saldamente il bulbo fluorescente
(h) al centro e tenere fermo l’alloggiamento di
plastica bianca sotto al fermo protettivo del
bulbo. Stringendo ancora l’angolo inferiore,
rimuovere delicatamente il bulbo dal corpo della
lampada da lavoro come mostrato. Assicurarsi
che lo zoccolo e la zona circostante siano liberi
da sporcizia, polvere e altri contaminanti.
6. Allineare il bulbo fluorescente di ricambio con
lo stesso orientamento del bulbo precedente.
Stringere l’angolo inferiore del corpo della
lampada da lavoro con una mano. Con l’altra
mano, premere delicatamente sul centro
Note di assistenza tecnica
Questo prodotto non è riparabile dall’utilizzatore.
A parte il bulbo di ricambio, non ci sono altre
parti accessibili dall’utilizzatore all’interno della
lampada da lavoro. E’ necessario ricorrere ad un
centro di assistenza autorizzato per evitare danni ai
componenti sensibili alle cariche statiche.
Pulizia
AVVERTENZA: rimuovere il pacco
batterie e disconnettere la lampada
da lavoro dalla presa AC prima della
pulizia. Non utilizzare mai solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’utensile.
Questi prodotti indeboliscono i materiali
usati per questi componenti. Utilizzare
un panno inumidito solo con acqua
e sapone delicato. Non far penetrare
del liquido all’interno della lampada da
lavoro, e non immergere mai nessun
componente della lampada da lavoro in
un liquido.
55
ITALIANO
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con il prodotto, l’uso di
accessori diversi da quelli offerti da
DEWALT con l’elettroutensile potrebbe
essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di utilizzare
soltanto accessori raccomandati da
DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
56
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dall’utensile.
• Le celle NiCd, NiMH e Li Ion sono riciclabili.
Consegnarle al rivenditore o a un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
LE BATTERIE SEGUENTI SONO COMPATIBILI CON QUESTE
LAMPADE DA LAVORO:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
57
NEDERLANDS
DRAADLOZE WERKLAMP OF WERKLAMP MET SNOER
VOOR ZWAAR GEBRUIK DC019/DC020
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT product.
Jaren ervaring, diepgaande productontwikkeling
en innovqtie maken DEWALT een van de meest
betrouwbare partners voor professionele gebruikers.
Technische gegevens
Voltage
(alleen VK & Ierland)
Max. nominale stroom
(alleen VK & Ierland)
Accu
Fluorescerende lamp
Gewicht (alleen apparaat)
Contactdoos
Europa
VK & Ierland
VAC
VAC
A
A
VDC
VAC
W
kg
DC019
230
–
3,2
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
DC020 DC020LX
230
–
230
115
15
–
15
3,2
12–18 12–18
NiCd/
NiCd/
NiMH/
NiMH/
Li-Ion
Li-Ion
230
115
38
38
2,7
2,5
230 VAC gereedschap 15 Ampère
230 VAC gereedschap 12 Ampère
–
–
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
VOORZICHTIG: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
kleine of matige verwondingen.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zou kunnen
leiden tot zaakschade.
58
Duidt op het risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1. WAARSCHUWING! Als u de DC019 en
DC020 werklampen gebruikt, dienen altijd
basisvoorzorgsmaatregelen te worden getroffen,
inclusief de volgende:
a. Lees alle instructies voordat u de DC019 en
DC020 werklampen gebruikt.
b. Om het risico op persoonlijk letsel te
voorkomen is nauwkeurig toezicht vereist als
een werklamp in de buurt van kinderen wordt
gebruikt.
c. Raak geen bewegende delen aan.
d. Gebruik alleen aanvullende onderdelen die
worden aanbevolen of verkocht door de
fabrikant.
e. Niet buitenshuis gebruiken.
f. Om het apparaat uit te schakelen draait u alle
knoppen in de positie “uit” (“O”) en verwijdert
u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
g. Neem de stekker niet uit door aan het
snoer te trekken. Neem de stekker uit het
stopcontact om het stroomsnoer uit te
schakelen.
h. Neem de stekker uit het stopcontact indien
het apparaat niet in gebruik is en voordat u
onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden
uitvoert.
i. Gebruik een werklamp nooit als het
stroomsnoer of de stekker beschadigd zijn,
of als een werklamp niet goed functioneert,
of is laten vallen, of op enige manier is
beschadigd. Breng de werklamp terug
naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde
onderhoudsafdeling voor controle, reparatie,
of elektrische of mechanische aanpassing.
j. Om het risico op een elektrische schok
te verminderen houdt u de werklamp niet
in water of een andere vloeistof. Plaats of
bewaar de werklamp niet daar waar deze
kan vallen of in een bak of gootsteen kan
belanden.
NEDERLANDS
k. Gebruik alleen de lader die door de fabrikant
wordt geleverd.
l. Schakel altijd de stroom uit voordat u de
lamp vervangt. Vervang de lamp voor
hetzelfde type van 38 Watt.
m. Sluit het apparaat aan op een correct
geaarde aansluiting. Zie hiervoor de
Instructies over aarden.
Veiligheidsvoorschriften voor
werklampen
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Gebruik de lantaarn niet
in de buurt van ontvlambare vloeistoffen
of in een met gas gevulde of explosieve
omgeving. Interne vonken kunnen de
dampen doen ontvlammen hetgeen tot
persoonlijk letsel leidt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Verwijder de accu
voordat u de fluorescerende lamp
vervangt.
• Uw ogen kunnen schade oplopen als u direct in
het fluorescerende licht kijkt.
• Stel de lamp niet bloot aan natte of vochtige
gebieden. Uitsluitend gebruiken op droge
locaties. Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp komt. Dompel de werklamp niet
onder in een vloeistof.
• De werklamp is bedoeld voor huishoudelijk en
commercieel gebruik.
• Gebruik het apparaat niet zonder dat de lenskap
assemblage is bevestigd.
• Lees voordat u de accu gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de accu en
het product dat de accu gebruikt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, sensitieve of geestelijke vermogens, of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht staan of instructies met betrekking tot
het gebruik van het apparaat wordt gegeven
door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• U dient toezicht op kinderen te houden om
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de werklamp komt. Dit kan
leiden tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de
werklamp in de stroomvoorziening is
gestoken de blootliggende contacten
in de werklamp worden kortgesloten
door vreemde voorwerpen. Vreemde
voorwerpen met een geleidende
eigenschap zoals, maar niet beperkt
tot, staalwol, aluminiumfolie of een
opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem het
stroomsnoer van de werklamp altijd uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Als het stroomsnoer is beschadigd moet het
stroomsnoer onmiddellijk worden vervangen
door de fabrikant, zijn servicekantoor of een
gelijkwaardige gekwalificeerde persoon om alle
gevaar te vermijden.
• Stel de werklamp niet bloot aan regen
of sneeuw. De werklamp is bedoeld voor
huishoudelijk en commercieel gebruik.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden
tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
• Plaats de werklamp niet in de buurt van een
warmtebron.
• Plaats geen voorwerpen op de werklamp
en plaats de werklamp niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de werklamp niet in de
buurt van een warmtebron.
• Gebruik de werklamp niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker —
vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de werklamp niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng ze naar een
geautoriseerd servicecentrum.
• Haal de werklamp niet uit elkaar. Breng ze
naar een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
59
NEDERLANDS
• Ontkoppel de werklamp van de
stroomvoorziening voordat u deze gaat
reinigen. Dit zal het risico op een elektrische
schok verminderen. Het verwijderen van de
accu vermindert dit risico niet.
• DE DC020 (230V) werklampen zijn
ontworpen om op 230 Volt, 50 Hz
wisselstroom te werken (met uitzondering
van contactdozen). DE DC020 (115V)
werklampen zijn ontworpen om op 115 Volt,
50 Hz wisselstroom te werken. Ze werkt ook
op gelijkstroom (DC) met behulp van een
volledig opgeladen batterij. Gebruik geen
ander voltage.
VOOR GEAARD, OP EEN STROOMSNOER AANGESLOTEN
WERKLAMP MET WAARDE 16A OF LAGER EN BEDOELD
VOOR GEBRUIK OP EEN STROOMCIRCUIT VAN 230V
NOMINALE INVOER
De werklamp is geschikt voor gebruik op een 230V
nominale invoer stroomcircuit en heeft een geaarde
stekker die eruit ziet als op de volgende afbeelding.
DC020
DC020 BD
Overige risico‘s
• De volgende risico‘s zijn inherent aan het
gebruik van dit apparaat:
– oogbeschadiging als u direct in de
fluorescerende lamp kijkt
– brandwonden als u een hete lamp aanraakt
Instructies voor aarden
De DC020 (230V) werklamp moet geaard worden.
In het geval van disfunctioneren of uitvallen zorgt
de aarding voor een pad van minste weerstand
voor elektrische stroom om het risico op een
elektrische schok te verminderen. De werklampen
zijn voorzien van een stroomsnoer dat een geaarde
conductor en een geaarde stekker heeft. De stekker
dient in een geschikte contactdoos te worden
gestoken die correct geïnstalleerd en geaard is in
overeenstemming met alle lokale voorschriften en
bepalingen.
GEVAAR: Onjuiste aansluiting van de
geaarde conductor van het apparaat
kan leiden tot een risico op elektrische
schok. De conductor met isolatie die
een buitenoppervlak heeft dat groen met
gele strepen is, is de geaarde conductor
van het apparaat. Als reparatie of
vervanging van het stroomsnoer
of de stekker nodig zijn, sluit u de
geaarde conductor van het apparaat
niet op een actieve stroombron
aan. Reparatiewerkzaamheden
dienen uitsluitend door een DEWALT
servicemedewerker te worden
uitgevoerd. Pas de stekker die bij de
werklamp is meegeleverd niet aan – als
deze niet in de contactdoos pas, dient
u een geschikte contactdoos door een
DEWALT reparateur te laten installeren.
60
Werklamp
De werklamp gebruikt 12 tot 18V NiCd, NiMH of
Li-Ion accu’s.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu‘s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en de voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu en
acculader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
oplaadprocedures op die in de gebruiksaanwijzing
voor het opladen staan vermeld.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT
acculaders op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40º C (105º F) bereikt of overstijgt (zoals
een buitenkeet of metalen gebouwen in de
zomer).
NEDERLANDS
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Probeer
nooit de accu te openen om welke
reden dan ook. Plaats de accu niet in
de acculader wanneer deze gebroken
of beschadigd is Dit kan leiden tot
een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht
voor recycling.
WAARSCHUWING: Probeer nooit de
accu te openen om welke reden dan
ook. Plaats de accu niet in de acculader
wanneer deze gebroken of beschadigd
is Oefen geen kracht op de accu uit,
laat deze niet vallen en beschadig ze
niet. Gebruik een accu of acculader
niet wanneer deze een zware klap heeft
gekregen, is laten vallen, er overheen
is gereden of op enigerlei wijze is
beschadigd (d.w.z. doorboord met een
spijker, geslagen met een hamer, erop
getrapt is). Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NICD) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE
(NIMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van
de accucellen kan voorkomen
bij extreem gebruik of extreme
temperatuuromstandigheden. Dit is geen
storing.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was
dit dan onmiddellijk gedurende een aantal
minuten met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(LI-ION)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kunnen
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accukap (fig. 2)
Een beschermende accukap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Als de beschermende kap niet is
aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging
van de accu.
1. Verwijder de beschermende accukap voordat
u de accu in de acculader of het gereedschap
plaatst (fig. 2A).
2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over
de contactpunten aan nadat u de accu uit de
acculader of het gereedschap heeft verwijderd
(fig. 2B).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap is aangebracht
voordat u de ontkoppelde accu opbergt
of transporteert.
Accu
DC019 EN DC020 ACCUTYPE
De DC019 en de DC020 geven licht met behulp van
een 12–18 Volt DEWALT nikkel-cadmium, nikkelmetaalhydride of lithium-ion accu’s. Actieve werktijd
per 18V accu is één uur of meer.
Uw accu kan worden opgeladen in DEWALT
1 uur opladers, 15 minuten opladers, of draagbare
61
NEDERLANDS
12 volt opladers. Zorg ervoor dat u alle
veiligheidsvoorschriften lees voordat u uw oplader
gebruikt.
De 38W fluorescerende werklamp werkt op 12–18V
DEWALT accu’s of 230V of 115V wisselstroom.
Labels op de werklamp
De volgende pictogrammen staan op de werklamp
vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Aanbevelingen voor opslag
Zorg ervoor dat de juist lamp wordt
gebruikt.
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu‘s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
Niet gebruiken nabij een vuur.
Steek de stekker niet in het stopcontact.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
Juiste plaatsing van de lamp.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
acculader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Accuklem naar beneden.
Labels op de accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de accu de volgende
pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
PLAATS VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt!
Voorbeeld:
2010 XX XX
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Gebruik geen beschadigde accu‘s.
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s,
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion accu
niet.
1 Werklamp
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of de werklamp, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
GEBRUIKSDOEL
De DC019 en DC020 werklampen zijn ontworpen
om te gebruiken als een lichtbron.
62
NEDERLANDS
De DC019 en DC020 werklampen zijn professionele
apparaten. LAAT GEEN kinderen in contact met
het gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
De minimale conductorgrootte is 1,5 mm2. Als u een
haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te
rollen.
a. AAN/UIT schakelaar
BEDIENING
b. Hendel
Bediening op wisselstroom
c. Accupoort
d. 16 Amp uitgang (DC020 QW, uitsluitend 230 V)
13 Amp uitgang (DC020 GB, uitsluitend 230 V)
e. Stroomsnoer
f. Ingebouwde snoerwikkel
g. Accu bevestiging
h. Fluorescerende lamp
i. Lampafdekking
j. Behuizing werklamp
k. Steunarm
l. Rubberen pakking
m. Lampbeveiliging
Elektrische veiligheid
Het elektrische product is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
DC020 LX; DC019
Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN 60598.
De DC020 BD, QW en GB zijn geaard (klasse 1) in
overeenstemming met EN 60335 en EN 60598.
Een verlengsnoer gebruiken
WAARSCHUWING: Houd
stroomsnoeren in goede conditie.
Gebruik geen versleten, openliggende
of gerafelde stroomsnoeren omdat
deze een elektrische schok kunnen
veroorzaken.
WAARSCHUWING: Het gebruik van
het apparaat bij een laag voltage kan tot
oververhitting leiden. Als u een extreem
lang verlengsnoer gebruikt, kan het
stroomsnoer oververhit raken.
Gebruik uitsluitend geaarde verlengsnoeren die
geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en apparatuur
met een aardedraad.
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd driepolig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomtoevoer van dit gereedschap (zie
technische gegevens).
1. Rol het stroomsnoer af en steek de stekker in
de 115 of 230 V wisselstroom contactdoos.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): De twee
stopcontacten zijn nu actief en kunnen worden
gebruikt.
OPMERKING: De twee stopcontacten
zijn uitsluitend actief tijdens het gebruik van
wisselstroom.
Bediening op accu (fig. 1, 4)
1. Plaats de opgevouwen DC020 op een stabiele
en vlakke ondergrond, met de lensafdekking (i)
kant naar beneden.
2. Til de accubevestiging (g) op met één hand
en steek de accu in de accupoort (c). Plaats
de accubevestiging langzaam op de accu om
ervoor te zorgen dat ze accu stevig vast zit.
3. Terwijl u met één hand de hendel (b) stevig
vasthoudt, gebruikt u de andere hand om de
behuizing van de werklamp (j) op te tillen.
Gebruik (fig. 1, 5)
1. Plaats de opgevouwen DC020 op een stabiele
en vlakke ondergrond.
2. De behuizing van de werklamp kan in
verschillende posities worden geplaatst. Met
één hand houdt u de hendel (b) stevig vast, en
met de andere hand tilt u de steunarm (k) op in
één van de vijf posities die staan afgebeeld.
3. Positioneer de werklamp naar wens. Druk de
AAN/UIT schakelaar (a) op AAN.
Als u klaar bent met het gebruik van de werklamp
draait u de AAN/UIT schakelaar op UIT, en vouwt u
de behuizing van de werklamp in de vlakke positie
voor opslag.
De fluorescerende lamp vervangen
(fig. 1, 6)
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Sluit de accu
af en haal de stekker van het
apparaat uit de stroom voordat
u de fluorescerende lamp
vervangt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico op persoonlijk letsel.
63
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Uw ogen kunnen
schade oplopen als u direct in het
fluorescerende licht kijkt.
VOORZICHTIG: Gevaar om u te
snijden. Als u een kapotte lamp
vervangt, bescherm dan uw handen
voordat u de lamp verwijdert. Verwijder
geen stukjes gebroken glas of lamp uit
de fitting met uw blote handen. Anders
kan zich lichamelijk letsel voordoen.
Om de fluorescerende lamp te verwisselen dient de
behuizing van de werklamp zich recht omhoog te
bevinden zoals afgebeeld in figuur 1.
VOORZICHTIG: Om schade aan
de werklamp te voorkomen scheidt
u de rubberen pakking NIET van de
lensafdekking. De rubberen pakking zit
er permanent aan bevestigd.
OPMERKING: De aanbevolen lamp voor vervanging
is de DEWALT DC0213 38W fluorescerende lamp.
OPMERKING: Vermijd het aanraken van het
reflecterende oppervlak. Verontreiniging van het
oppervlak verlaagt de reflectie.
1. Met één hand houdt u de onderste hoek
van de behuizing van de werklamp (j) en de
lensafdekking (i) vast en met de andere hand
rolt u de rubberen pakking (l) van de behuizing
van de werklamp terug, waarbij u begint bij één
van de onderste hoeken.
2. Houd de behuizing van de werklamp nog
steeds stevig vast en rol de rubber pakking
terug aan alle kanten van de behuizing,
eindigend bij de bovenkant.
3. Verwijder de rubberen pakking (l) en
lensafdekking (i) en leg deze apart.
4. Terwijl u met één hand stevig de onderste hoek
van de behuizing van de werklamp vasthoudt,
gebruikt u de andere hand om de beveiliging
van de lamp (m) te verwijderen. Druk zachtjes
de zijkanten van de beveiliging van de lamp in
met uw duim en wijsvinger om deze van de
klemmetjes los te krijgen. Zet de beveiliging van
de lamp apart.
5. Houd de onderste hoek van de behuizing van
de werklamp stevig vast met één hand. Gebruik
de andere hand om de fluorescerende lamp (h)
stevig vast te pakken in het midden, en houd de
witte plastic behuizing onder de beveiliging van
de lamp vast. Terwijl u nog steeds de onderste
hoek stevig vasthoudt, verwijdert u de lamp
voorzichtig uit de behuizing van de werklamp
zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de fitting en
64
het gebied rond de fitting vrij zijn van vuil, stof
en andere verstoringen.
6. Richt de vervangende fluorescerende lamp
in dezelfde richting als de vorige lamp. Houd
de onderste hoek van de behuizing van de
werklamp stevig vast met één hand. Met de
andere hand drukt u voorzichtig op het midden
van de plastic behuizing van de lamp om deze
stevig op zijn plaats te houden.
7. Als de vervangende lamp eenmaal op haar
plaats is, drukt u het midden van de plastic
behuizing van de lamp voorzichtig in om er
zeker van te zijn dat ze correct is aangesloten.
Plaats de beveiliging van de lamp weer door
deze op de behuizing van de werklampen te
klikken.
8. Plaats de lensafdekking weer. Plaats de
rubberen pakking in één van de bovenste
hoeken en rol de pakking uit naar de andere
bovenste hoek, totdat u klaar bent aan de
onderkant. Zorg ervoor dat de rubberen pakking
stevig op zijn plaats zit rond de behuizing van
de werklamp.
ONDERHOUD
Uw DEWALT apparaat is ontworpen om gedurende
een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Gevaar
voor elektrische schok. Sluit
de accu af en haal de stekker
van het apparaat uit de stroom
voordat u de fluorescerende lamp
vervangt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het
risico op persoonlijk letsel.
Serviceopmerkingen
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Behalve het vervangen
van de lamp zijn er geen onderdelen in de werklamp
waaraan u onderhoud kunt uitvoeren. Onderhoud
bij een geautoriseerd servicecentrum is vereist om
schade aan statisch gevoelige interne componenten
te voorkomen.
NEDERLANDS
Reiniging
WAARSCHUWING: Verwijder de
accu en sluit de werklamp af van
de wisselstroom voordat u de lamp
gaat schoonmaken. Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
de niet-metalen materialen die in deze
onderdelen zijn gebruikt verzwakken.
Gebruik een doek die uitsluitend met
water en milde zeep is bevochtigd
of een zachte niet-metalen borstel.
Zorg dat er nooit enige vloeistof in de
werklamp komt; dompel nooit enig
onderdeel van de werklamp in een
vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en haal hem dan
uit het werktuig.
• NiCd, NiMH en Li Ion cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
DE VOLGENDE ACCU‘S KUNNEN WORDEN GEBRUIKT VOOR
DEZE WERKLAMPEN:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
65
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
66
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
KRAFTIG BATTERIDREVET/STRØMDREVET
ARBEIDSLAMPE DC019/DC020
Gratulerer!
Angir fare for elektrisk støt.
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnerne for
profesjonelle brukere.
Viktige sikkerhetsregler
Tekniske data
Spenning
(Kun U.K. & Irland)
Maks. merkestrøm
(Kun U.K. & Irland)
Batteri
VAC
VAC
A
A
VDC
Lysrørlampe
VAC
W
kg
Vekt (kun enhet)
DC019 DC020 DC020LX
230
230
–
–
230
115
3,2
15
–
–
15
3,2
12–18 12–18 12–18
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH/ NiMH/ NiMH/
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
230
230
115
38
38
38
2,5
2,7
2,5
Uttak
Europa
U.K. & Irland
Angir brannfare.
230 VAC verktøy
230 VAC verktøy
15 ampere
12 ampere
–
–
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette ordet brukes
sammen med sikkerhetsvarselsymbolet,
foreligger det en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,kan
føre til materiell skade.
1. ADVARSEL! Når man bruker arbeidslampene
DC019 og DC020, må man alltid følge
grunnleggende forholdsregler, inklusive
følgende:
a. Les alle instruksjonene før du tar i bruk
arbeidslampene DC019 og DC020.
b. For å redusere faren for personskader, må
man følge nøye med når en arbeidslampe
brukes i nærheten av barn.
c. Berør ikke bevegelige deler.
d. Bruk kun tilleggsutstyr som er anbefalt eller
solgt av produsenten.
e. Må ikke brukes utendørs.
f. For å koble fra lampen, settes alle kontrollene
i stilling (“O”). Trekk deretter støpslet ut av
kontakten.
g. Trekk ikke ut støpslet ved å dra i ledningen.
Ta tak i støpslet, ikke i ledningen.
h. Trekk ut støpslet når lampen ikke er i bruk og
før service eller rengjøring.
i. Bruk ikke arbeidslampen hvis ledningen eller
støpslet er skadet, eller hvis den har vært
ute av funksjon eller hvis den har falt ned
eller blitt skadet på annen måte. Returner
arbeidslampen til nærmeste autoriserte
serviceverksted for kontroll, reparasjon eller
elektrisk eller mekanisk justering.
j. For å redusere faren for elektrisk støt, må
man ikke legge arbeidslampen i vann eller
annen væske. Sett ikke eller oppbevar
arbeidslampen på steder den kan falle ned
eller bli trukket ned i et badekar eller servant.
k. Bruk kun laderen som produsenten har
levert.
l. Trekk alltid ut støpslet før du skifter lyspære.
Skift lyspære med samme type merket 38
watt.
m. Kobles til en egnet jordet kontakt. Se
Jordingsinstruksjoner.
67
NORSK
Sikkerhetsregler for arbeidslamper
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Bruk ikke arbeidslampen i nærheten av
brennbare væsker eller i gassholdige
eller eksplosive atmosfærer. Innvendige
gnister kan antenne røyk og forårsake
personskade.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Ta av batteripakken før du skifter den
fluorescerende lyspæren.
• Synet kan bli skadet hvis man ser rett inn i det
fluorescerende lyset.
• Ikke utsett lampen for våte eller fuktige
områder. Må kun brukes på tørre steder. Ikke
la væske trenge inn i arbeidslampen. Ikke dypp
arbeidslampen i væske.
• Arbeidslampen er beregnet for bruk i hjemmet
og yrkesmessig bruk.
• Må ikke brukes uten at linsedekslet er på.
• Før du bruker batteriet, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på
batteripakken og på produktet som bruker
batteripakken.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes
av personer (inklusive barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de
ikke er under oppsikt eller instruksjon i bruk
av apparatet fra en som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Barn må være under oppsikt for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i arbeidslampen.
Dette kan føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Når arbeidslampen
er tilkoblet kraftforsyningen, kan
de eksponerte kontaktene inne i
arbeidslampen bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid fra
arbeidslampen før rengjøring.
• Hvis ledningen til strømforsyningen er skadet,
må den byttes umiddelbart av produsenten,
dennes servicerepresentant eller lignende
kvalifisert person for å hindre skade.
• Ikke utsett arbeidslampen for regn eller
snø. Arbeidslampen er beregnet for bruk i
hjemmet og yrkesmessig bruk.
68
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på den, snuble i den eller
på annet vis utsette den for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller elektrisk støt.
• Plasser arbeidslampen unna alle varmekilder.
• Ikke legg noe oppå arbeidslampen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den blir
for varm innvendig. Plasser arbeidslampen
unna alle varmekilder.
• Ikke bruke arbeidslampen med skadet
ledning eller plugg — få disse erstattet
omgående.
• Ikke bruk arbeidslampen hvis den har vært
utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet
eller skadet på noen annen måte. Ta den
med til et autorisert serviceverksted.
• Arbeidslampen må ikke demonteres. Ta den
med til et autorisert serviceverksted når den
trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
elektrisk støt eller brann.
• Koble arbeidslampen fra strømuttaket
før rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• Arbeidslampen DC020 (230 V) er beregnet
for 230 volt, 50 Hz AC (unntatt uttak). DC020
(115 V) er beregnet for 115 volt, 50 Hz AC.
Den fungerer også på likestrøm (DC) via
en fulladet batteripakke. Bruk ikke annen
spenning.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
dette apparatet:
– synsskade kan oppstå hvis man ser rett inn i
det fluorescerende lyset
– brannsår hvis man berører den varme
lyspæren
Jordingsinstruksjoner
Arbeidslampen DC020 (230 V) må jordes. I tilfelle
feilfunksjon eller sammenbrudd, sørger jordingen for
en bane på minste motstand for elektrisk strøm for
å redusere faren for elektrisk støt. Arbeidslampen
er utstyrt med en ledning som har en utstyrsjordet
leder og en jordingsplugg. Pluggen må plugges inn i
en egnet kontakt som er riktig installert og jordet iht.
alle lokale forskrifter.
NORSK
FARE: Feil tilkobling av utstyrets
jordleder eller det kan føre til fare for
elektrisk støt. Lederen med isolasjon
som har en ytre overflate som er
grønn med gule striper er utstyrets
jordleder. Hvis reparasjon eller bytte av
ledningen eller pluggen er nødvendig,
må ikke utstyrsjordlederen kobles til en
strømførende klemme. Reparasjoner
skal kun utføres av DEWALT
servicerepresentant. Ikke endre pluggen
som følger med arbeidslampen – hvis
den ikke passer i kontakten, må man få
en DEWALT reparatør til å installere riktig
kontakt.
FOR JORDET, STRØMDREVET ARBEIDSLAMPE 16A OG
LAVERE OG BEREGNET FOR BRUK PÅ EN NOMINELL
230 V FORSYNINGSKURS
Arbeidslampen er beregnet for bruk på en nominell
230 V kurs, og har en jordingsplugg som ser ut som
pluggen i følgende illustrasjon.
DC020
DC020 BD
Arbeidslampe
Arbeidslampen godtar 12–18 V NiCd, NiMH eller
Li-Ion batterier.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under
før du bruker batteripakken og laderen. Følg
deretter ladeprosedyrene som er beskrevet i
laderhåndboken.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. ò sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• Må IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (105˚ F) (slik
som utenfor skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Fare for elektrisk støt. Forsøk
aldri å åpne batteripakken av noen
grunn. Ikke sett batteripakken inn i
laderen hvis denne er sprukket eller
skadet. Dette kan føre til elektrosjokk
eller elektrisk støt. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen grunn. Ikke
sett batteripakken inn i laderen hvis
denne er sprukket eller skadet. Ikke
klem, slipp eller skad batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke eller lader
som har vårt utsatt for et kraftig støt,
mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Skadede batteripakker må returneres til
serviceverkstedet for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKEL
KADMIUM (NICD) ELLER NIKKEL METALLHYDRID (NIMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Men hvis det ytre forseglingen er ødelagt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
69
NORSK
opplysning: Væsken er en 25-35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Etiketter på batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser etikettene på batteripakken
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken
før bruk.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Batterihette (fig. 2)
Ikke bruk skadede batteripakker.
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
Bruk bare batteripakker, andre kan
sprekke og forårsake person- og
materiellskader.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller verktøyet
(fig. 2A).
Ikke utsett for vann.
2. Sett beskyttelseshetten over polene umiddelbart
etter at du har tatt ut batteripakken fra laderen
eller verktøyet (fig. 2B).
Få byttet defekte ledninger omgående.
ADVARSEL: Sørg for at den
beskyttende batterihetten er på plass
før du lagrer eller bårer en frakoblet
batteripakke.
Batteripakke
BATTERITYPE DC019 OG DC020
DC019 og DC020 vil gi lys ved å bruke 12–18 volt
DEWALT nikkelkadmium, nikkelmetall hydrid og
litium-ion batteripakker. Brukstid for ett 18 V batteri
er én time eller mer.
Batteriet ditt kan lades i DEWALT 1 timers ladere,
15 minutts ladere eller bil 12 volt ladere. Les all
sikkerhetsinformasjon før du bruker laderen.
Den 38W fluorescerende arbeidslampen vil gå på
12–18V DEWALT batterier eller 230 V og 115 V AC
spenning.
70
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og
Li-Ion.
Etiketter på arbeidslampen
Følgende piktogrammer vises på arbeidslampen:
Les instruksjonshåndboken
før bruk.
Forsikre deg om at riktig lyspære
er brukt.
Skal ikke brukes nær åpen ild.
NORSK
h. Fluorescerende lyspære
Ikke plugg inn ledningen.
i. Linsedeksel
j. Kapsling arbeidslampe
k. Støttearmen
Sett inn riktig lyspære.
l. Gummipakning
m. Lyspærebeskyttelse
Batteriklemme ned.
POSISJON FOR DATOKODE
Elektrisk sikkerhet
Det elektriske produktet er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Datokode, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet!
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
DC020 LX; DC019
Verktøyet ditt er dobbeltisolert i henhold til
EN 60598.
DC020 BD, QW og GB er jordet (klasse I) iht.
EN 60335 og EN 60598.
Bruk av skjøteledning
ADVARSEL: Hold elektriske ledninger
i god stand. Bruk ikke slitte, bare eller
frynsede ledninger da de kan medføre
elektrisk støt.
Pakken inneholder:
1 Arbeidslampe
1 Instruksjonshåndbok
ADVARSEL: Hvis man bruker utstyret
ved lav spenning, kan det føre til at
det blir overopphetet. Hvis man bruker
svært lang forlengelseskabel, kan det
føre til at ledningen blir overopphetet.
1 ”Eksplosjons”-tegning
• Kontroller skader på arbeidslampen, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
TILTENKT BRUK
Arbeidslampene DC019 og DC020 er beregnet på å
brukes som lyskilde.
Arbeidslampene DC019 og DC020 er profesjonelle
apparater. IKKE la barn komme i kontakt med
verktøyet. Ettersyn er nødvendig når uerfarne
operatører bruker dette verktøyet.
a. AV/PÅ-bryter
b. Håndtak
c. Batteriåpning
d. 16 ampere kontakter (kun DC020 QW, 230 V)
13 ampere kontakter (kun DC020 GB, 230 V)
e. Strømledning
f. Innebygd ledningsoppvikler
g. Batterinedholder
Bruk kun jordete forlengelseskabler som er godkjent
for utendørs bruk og utstyr med separat jordleder.
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
treleder forlengelsesedning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data).
Minimum lederstørrelse er 1,5 mm2. Alltid vikle ut
kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
BRUK
AC drift
1. Pakk ut strømledning og plugg den inn i en 115
eller 230 V AC veggkontakt.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): De to
kontaktene er nå aktive og kan brukes.
MERK: De to kontaktene er kun aktive under
bruk av AC.
Batteridrift (fig. 1, 4)
1. Sett den sammenfoldete DC020 på et stødig,
jevnt underlag, linsedeksel (i) side ned.
2. Løft batterilåsen (g) med den ene hånden og
sett batteripakken inn i batteriåpningen (c). Sett
71
NORSK
batterilåsen sakte på batteripakken for å holde
batteripakken støtt.
3. Hold godt i håndtaket (b) med den ene hånden,
bruk den andre hånden til å løfte kapslingen til
arbeidslampen (j).
Bruk (fig. 1, 5)
1. Sett den sammenfoldete DC020 på et stødig,
jevnt underlag.
2. Arbeidslampens kapsling kan plasseres i
forskjellige posisjoner. Hold godt i håndtaket (b)
med den ene hånden, bruk den andre hånden
til å løfte støttearmen (k) til én av de fem viste
posisjonene.
3. Plasser arbeidslampen slik du ønsker. Sett AV/
PÅ-bryteren (a) på PÅ.
Når du er ferdig med å bruke arbeidslampen,
setter du AV/PÅ-bryteren på AV, folder sammen
arbeidslampens kapsling slik at den blir flat for
lagring.
Utskifting av den fluorescerende
lyspæren (fig. 1, 6)
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Koble fra batteripakken
og verktøyet før du skifter den
fluorescerende lyspæren. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer
faren for personskader.
FORSIKTIG: Synet kan bli skadet
hvis man ser rett inn i det
fluorescerende lyset.
FORSIKTIG: Fare for å skjære seg.
Hvis du skal skifte en lyspære som har
gått i stykker, må du beskytte hendene
før du fjerner lyspæren. Ikke fjern knuste
glassbiter eller en knust lyspære fra
sokkelen med bare hendene da du kan
skade deg.
For å skifte den fluorescerende lyspæren må
kapslingen på arbeidslampen befinne seg i stilling
oppover som vist i figur 1.
FORSIKTIG: For å unngå å skade
arbeidslampen, må man IKKE skille
gummipakningen fra linsedekslet.
Gummipakningen er festet permanent.
MERK: Anbefalt byttepære er DEWALT DC0213
38W fluorescerende lyspære.
MERK: Ikke berør den reflekterende overflaten.
Forurensing av overflaten vil redusere
refleksjonsevnen.
1. Med den ene hånden sikrer du bunnhjørnet
til arbeidslampekapslingen (j) og
72
linsedekslet (i). Bruk den andre hånden
til å rulle gummipakningen (l) tilbake fra
arbeidslampekapslingen ved å starte i ett av
hjørnene i bunnen.
2. Mens du fortsatt holder
arbeidslampekapslingen, ruller du
gummipakningen tilbake fra alle sidene på
kapslingen, avslutt på toppen.
3. Fjern gummipakningen (l) og linsedekslet (i) og
legg dem til side.
4. Sikre bunnhjørnet til arbeidslampekapslingen
med den ene hånden, bruk den andre hånden
til å fjerne lyspærebeskyttelsen (m). Klem
forsiktig sidene av lyspærebeskyttelsen med
tommelen og pekefingeren for å løsne den fra
klipsene. Legg lyspærebeskyttelsen til side.
5. Sikre bunnhjørnet til arbeidslampekapslingen
med én hånd. Hold med den andre hånden
midt på den fluorescerende lyspæren (h),
og hold på den hvite plastkapslingen under
lyspærebeskyttelsen. Mens du fortsatt sikrer
bunnhjørnet, fjerner du forsiktig lyspæren fra
arbeidslampekapsling som vist. Forsikre deg om
at sokkelen og området rundt sokkelen er fritt
for smuss, støv og annen forurensing.
6. Innrett den nye fluorescerende lyspæren
likt den forrige pæren. Sikre bunnhjørnet til
arbeidslampekapslingen med én hånd. Med
den andre hånden trykker du forsiktig midt på
lyspærens plastkapsling for å låse den på plass.
7. Når den nye lyspæren er på plass, trykker
du forsiktig midt på lyspærens plastkapsling
for å være sikker på at den sitter skikkelig.
Bytt lyspærebeskyttelsen ved å klipse den til
arbeidslampekapslingen.
8. Sett på plass linsedekslet. Plasser
gummipakningen i ett av de øverste hjørnene
og rull pakningen på det andre øverste
hjørnet, avslutt i en bunn. Forsikre deg om at
gummipakningen sitter godt på plass rundt
arbeidslampekapslingen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-apparat er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Koble fra batteripakken
og verktøyet før du skifter den
fluorescerende lyspæren. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer
faren for personskader.
NORSK
Service
Brukeren kan ikke utføre service på dette
produktet. Bortsett fra byttepæren, er det ingen
deler inne i arbeidslampen som skal repareres
av brukeren. Service må utføres på et autorisert
servicesenter for å unngå å skade statisk
følsomme komponenter inne i den.
Rengjøring
ADVARSEL: Fjern batteripakken
og koble arbeidslampen fra
AC-utgangen før rengjøring. Aldri
bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av
verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke
materialer som ikke er av metall som
brukes i disse delene. Bruk en klut
som bare er fuktet med vann og mild
såpe eller en myk børste som ikke er
av metall. La aldri væske trenge inn i
arbeidslampen; dypp aldri noen del av
arbeidslampen i væske.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• NiCd, NiMH og Li Ion-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
FØLGENDE BATTERIER ER KOMPATIBLE MED DISSE
ARBEIDSLAMPENE:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
73
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
74
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
LANTERNA PROFISSIONAL SEM FIOS/COM FIOS
DC019/DC020
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas
profissionais.
CUIDADO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Dados técnicos
Voltagem
(Apenas para o
Reino Unido e a Irlanda)
Corrente nominal máxima
(Apenas para o
Reino Unido e a Irlanda)
Bateria
Lâmpada fluorescente
Peso (apenas a unidade)
VCA
DC019 DC020 DC020LX
230
230
–
VCA
A
–
3,2
230
15
115
–
A
VCC
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
15
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,7
3,2
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
115
38
2,5
VCA
W
kg
Tomadas
Europa ferramentas de 230 VCA 15 amperes
Reino Unido e Irlanda
ferramentas de 230 VCA 12 amperes
–
–
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
Regras de segurança importantes
1. ATENÇÃO! Ao utilizar as lanternas profissionais
DC019 e DC020, devem ser sempre seguidas
precauções básicas, incluindo as seguintes:
a. Leia todas as instruções antes de utilizar as
lanternas profissionais DC019 e DC020.
b. Para reduzir o risco de ferimentos, é
necessária uma supervisão atenta quando
uma lanterna profissional for utilizada perto
de crianças.
c. Não toque em quaisquer peças móveis.
d. Utilize apenas acessórios recomendados ou
vendidos pelo fabricante do equipamento.
e. Não utilize o equipamento ao ar livre.
f. Para desligar o equipamento, coloque o
interruptor para acender/apagar na posição
“O” e, em seguida, retire a ficha da tomada.
g. Não desligue a ficha da tomada puxando o
cabo. Para desligar correctamente a ficha da
tomada, pegue e puxe a ficha.
h. Desligue a ficha da tomada quando não
estiver a utilizar o equipamento e antes de
efectuar qualquer acção de manutenção ou
limpeza.
i. Não utilize a lanterna profissional se esta tiver
o cabo ou a ficha danificados, após esta
apresentar um funcionamento anómalo ou
se a mesma cair no chão ou for danificada,
seja de que forma for. Entregue a lanterna
profissional no centro de assistência
autorizado mais próximo para inspecção,
reparação ou ajuste eléctrico ou mecânico.
j. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não
coloque a lanterna profissional dentro de
água ou qualquer outro líquido. Não coloque
nem guarde a lanterna profissional onde esta
possa cair ou ser puxada para dentro de
uma banheira ou pia.
75
PORTUGUÊS
k. Utilize apenas o carregador fornecido pelo
fabricante do equipamento.
l. Desligue sempre a ficha da tomada antes de
substituir a lâmpada. Substitua a lâmpada
por uma do mesmo tipo (38 watts).
m. Ligue a lanterna profissional a uma tomada
com ligação à terra. Consulte as Instruções
de ligação à terra.
Regras de segurança para lanternas
profissionais
CUIDADO: Em determinadas
condições, com a lanterna profissional
ligada à fonte de alimentação, os
contactos expostos da lanterna podem
entrar em curto-circuito devido a
um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas deverão ser
mantidos afastados das reentrâncias do
carregador. Desligue sempre a lanterna
profissional antes de a limpar.
ATENÇÃO: Risco de queimadura. Não
utilize a lanterna profissional perto de
líquidos inflamáveis ou em atmosferas
gasosas ou explosivas. Podem ocorrer
faíscas a nível interno que, por sua
vez, poderão inflamar gases e causar
ferimentos.
• No caso de o cabo da fonte de alimentação
estar danificado, este deverá ser substituído
imediatamente pelo fabricante, por um dos
seus agentes de assistência ou por uma
pessoa qualificada semelhante para evitar
qualquer risco para o utilizador.
ATENÇÃO: Risco de choque eléctrico.
Retire a bateria antes de substituir a
lâmpada fluorescente.
• Não exponha a lanterna profissional à chuva
ou à neve. A lanterna profissional destina-se
a uma utilização doméstica e comercial.
• A sua visão poderá ficar enfraquecida ao olhar
directamente para a luz fluorescente.
• Não exponha a lanterna profissional a
condições de água ou humidade. Utilize-a
apenas em locais secos. Não permita a entrada
de qualquer líquido na lanterna profissional. Não
submirja a lanterna profissional em qualquer
líquido.
• Certifique-se de que o cabo fica
posicionado de forma a não ser pisado,
fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma pressão excessiva ou
quaisquer danos.
• A lanterna profissional destina-se a uma
utilização doméstica e comercial.
• Não utilize uma extensão a menos que seja
absolutamente necessário. A utilização de
uma extensão inapropriada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não utilize a lanterna profissional sem a tampa
da lâmpada instalada.
• Posicione a lanterna profissional num local
afastado de qualquer fonte de calor.
• Antes de utilizar a bateria, leia todas as
instruções e verifique os símbolos de aviso na
mesma e no produto que a for utilizar.
• Não coloque qualquer objecto em cima
da lanterna profissional nem coloque a
mesma sobre uma superfície mole que
possa bloquear as ranhuras de ventilação e
causar um aquecimento interno excessivo.
Posicione a lanterna profissional num local
afastado de qualquer fonte de calor.
• Este equipamento não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou falta de experiência ou
conhecimentos em relação à utilização do
mesmo, a menos que sejam supervisionadas
ou que tenham sido instruídas sobre a utilização
do equipamento por uma pessoa responsável
pela segurança das mesmas.
• As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o equipamento.
ATENÇÃO: Risco de choque eléctrico.
Não permita a entrada de qualquer
líquido na lanterna profissional. Tal
poderá resultar em choque eléctrico.
76
• Não utilize a lanterna profissional com o
cabo ou a ficha danificados. Mande-os
substituir imediatamente.
• Não utilize a lanterna profissional se esta
tiver sido sujeita a uma pancada forte, tiver
caído ou tiver sido danificada, seja de que
forma for. Leve-a a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte a lanterna profissional.
Leve-a a um centro de assistência
autorizado quando for necessário efectuar
qualquer reparação ou outra acção
PORTUGUÊS
de assistência. Se desmontar a lanterna
profissional e voltar a montá-la de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue a lanterna profissional da tomada
antes de efectuar qualquer limpeza. Isto irá
reduzir o risco de choque eléctrico. Retirar a
bateria não irá reduzir este risco.
• A lanterna profissional DC020 de 230 V
foi concebida para funcionar com uma
alimentação de CA de 230 volts, a 50 Hz.
A DC020 de 115 V foi concebida para
funcionar com uma alimentação de CA de
115 volts, a 50 Hz. Estas lanternas também
funcionam com corrente contínua (CC)
através de uma bateria completamente
carregada. Não utilize qualquer outra voltagem.
Riscos residuais
tomada, mande instalar uma tomada
apropriada através de um agente de
reparação da DEWALT.
PARA LANTERNAS PROFISSIONAIS DE 16 A E MENOS,
DE SISTEMA COM FIOS E COM LIGAÇÃO À TERRA,
DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NUM CIRCUITO
DE ALIMENTAÇÃO DE 230 V NOMINAIS
Esta lanterna profissional destina-se a ser utilizada
num circuito de alimentação de 230 V nominais e
possui uma ficha de ligação à terra semelhante à
ficha apresentada na ilustração seguinte.
DC020
DC020 BD
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
deste equipamento:
– visão enfraquecida ao olhar directamente
para a luz fluorescente
– queimaduras ao tocar numa lâmpada quente
Instruções de ligação à terra
A lanterna profissional DC020 de 230 V tem de
ser ligada à terra. No caso de um funcionamento
anómalo ou de uma avaria, a ligação à terra
proporciona um caminho de menor resistência
para a corrente eléctrica, de forma a reduzir o risco
de choque eléctrico. As lanternas profissionais
estão equipadas com um cabo que possui um
condutor de ligação à terra do equipamento e uma
ficha de ligação à terra. A ficha tem de ser ligada
a uma tomada apropriada que esteja instalada
correctamente e ligada à terra em conformidade
com todos os regulamentos e especificações locais.
PERIGO: a ligação incorrecta do
condutor de ligação à terra do
equipamento pode resultar num risco
de choque eléctrico. O condutor com
isolamento que possui uma superfície
exterior verde com riscas amarelas
é o condutor de ligação à terra do
equipamento. Se for necessário reparar
ou substituir o cabo ou a ficha, não
ligue o condutor de ligação à terra do
equipamento a um terminal com tensão.
Quaisquer reparações apenas devem
ser efectuadas por um agente de
assistência da DEWALT. Não modifique
a ficha fornecida com a lanterna
profissional. Se a ficha não couber na
Lanterna profissional
Esta lanterna profissional é compatível com baterias
de NiCd (Níquel-Cádmio), NiMH (Níquel-Hidreto de
metal) ou Li-Ion (Iões de lítio) de 12 a 18 V.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento destacados no
manual do carregador.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
gases.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO molhe nem submirja o equipamento em
água ou qualquer outro líquido.
77
PORTUGUÊS
• Não guarde nem utilize o equipamento e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40˚ C (105° F) (tal como
em barracões no exterior ou edifícios de
metal no Verão).
PERIGO: Risco de electrocussão.
Nunca abra a bateria, seja por que
razão for. Se a caixa da bateria estiver
rachada ou danificada, não a insira
no carregador. Tal poderá resultar em
choque eléctrico ou electrocussão.
As baterias danificadas deverão ser
enviadas para um centro de assistência
para serem recicladas.
ATENÇÃO: Nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
As baterias danificadas deverão ser
enviadas para um centro de assistência
para serem recicladas.
CUIDADO: Quando o equipamento
não estiver a ser utilizado,
coloque-o deitado de lado numa
superfície estável onde não
possa originar qualquer risco de
tropeçamento ou queda. Alguns
equipamentos com baterias grandes
poderão ser pousados na vertical,
mas, desta forma, serão facilmente
derrubados.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (NICD) OU
NÍQUEL-HIDRETO DE METAL (NIMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de
líquido das células da bateria em condições
de utilização intensa ou de temperatura
extrema. Isto não significa que a bateria esteja
defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave-a imediatamente com
sabão e água durante vários minutos.
78
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água
limpa durante, no mínimo, 10 minutos e
procure imediatamente assistência médica
(nota médica: o líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
criados vapores e materiais tóxicos quando as
baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se algum líquido da bateria
entrar em contacto com os seus olhos, passeos (abertos) por água durante 15 minutos
ou até a irritação passar. Se for necessária
assistência médica, o electrólito da bateria é
composto por uma mistura de carbonatos
orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: Risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Tampa da bateria (fig. 2)
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem
a tampa protectora colocada, objectos metálicos
soltos poderiam fazer os contactos entrar em
curto-circuito, originando um risco de incêndio e
danificando a bateria.
1. Retire a tampa protectora da bateria antes de
a colocar no carregador ou no equipamento
(fig. 2A).
2. Coloque a tampa protectora sobre os contactos
imediatamente após retirar a bateria do
carregador ou do equipamento (fig. 2B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que
a tampa protectora da bateria está
colocada antes de guardar ou
transportar a bateria.
PORTUGUÊS
Bateria
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
TIPO DE BATERIA DA DC019 E DA DC020
A DC019 e a DC020 irão emitir luz utilizando
baterias de níquel-cádmio, níquel-hidreto de metal e
iões de lítio da DEWALT de 12 a 18 volts. O tempo
de funcionamento das lanternas com uma bateria
de 18 V é de uma hora ou mais.
A sua bateria poderá ser carregada em
carregadores de 12 volts para veículos,
carregadores de 1 hora ou carregadores
de 15 minutos da DEWALT. Certifique-se de
que lê todas as instruções de segurança antes
de utilizar o seu carregador.
Elimine a bateria respeitando o ambiente.
Não incinere baterias de
NiMH, NiCd + e Li-Ion.
Etiquetas na lanterna profissional
A lanterna profissional apresenta os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções
antes de utilizar este equipamento.
A lanterna profissional fluorescente de 38 W irá
funcionar com baterias da DEWALT de 12 a 18 V ou
com uma alimentação de CA de 230 e 115 V.
Certifique-se de que é utilizada a
lâmpada correcta.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e sem calor ou frio excessivo. Para obter
o melhor desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
Não utilize este equipamento perto do
fogo.
Não ligue o fio à tomada.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
Colocação da lâmpada correcta.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Fixação da bateria.
Etiquetas na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual, as
etiquetas na bateria incluem também os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções
antes de utilizar a bateria.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da caixa que faz
a junção entre o equipamento e a bateria!
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
Não utilize baterias danificadas.
1 Lanterna profissional
1 Manual de instruções
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a lanterna profissional, as peças
ou os acessórios foram danificados durante o
transporte.
Não exponha a bateria à água.
79
PORTUGUÊS
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: Nunca modifique o
equipamento nem qualquer um dos
seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As lanternas profissionais DC019 e DC020 foram
concebidas para serem utilizadas como uma fonte
de luz.
As lanternas DC019 e DC020 são equipamentos
profissionais. NÃO permita que crianças entrem em
contacto com as mesmas. É necessária supervisão
quando estes equipamentos forem manuseados por
utilizadores inexperientes.
a. Interruptor para acender/apagar
b. Pega
c. Conector da bateria
d. Tomadas de 16 A (apenas para a DC020 QW
de 230 V)
Tomadas de 13 A (apenas para a DC020 GB
de 230 V)
e. Cabo de alimentação
f. Suporte incorporado para enrolar o cabo
g. Fixação da bateria
h. Lâmpada fluorescente
i. Tampa da lâmpada
j. Caixa da lanterna profissional
k. Braço de suporte
l. Vedante de borracha
m. Protecção da lâmpada
Segurança eléctrica
Este produto eléctrico foi concebido apenas para
uma voltagem específica. Verifique sempre se a
potência da fonte de alimentação corresponde à
voltagem indicada na placa com os requisitos de
alimentação do equipamento.
DC020 LX; DC019
O seu equipamento possui isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60598.
As lanternas profissionais DC020 BD, QW e GB
possuem ligação à terra (classe I) em conformidade
com as normas EN 60335 e EN 60598.
Utilizar uma extensão
ATENÇÃO: Mantenha os cabos
eléctricos em boas condições. Não
utilize cabos desgastados, descarnados
ou deteriorados, dado que estes podem
causar choques eléctricos.
ATENÇÃO: Utilizar o equipamento com
uma alimentação de voltagem baixa
pode fazê-lo aquecer excessivamente.
Utilizar uma extensão demasiado
longa pode fazer o cabo aquecer
excessivamente.
Utilize apenas extensões com ligação à terra
concebidas para uma utilização ao ar livre e
equipamento com uma ligação à terra de três fios.
Se for necessária uma extensão, utilize uma
extensão de três fios aprovada que seja adequada
para a potência de alimentação deste equipamento
(consulte os dados técnicos).
O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2. Ao
utilizar uma bobina de cabo, desbobine sempre o
cabo na íntegra.
UTILIZAÇÃO
Alimentação de CA
1. Desenrole o cabo de alimentação e ligue a
respectiva ficha a uma tomada de parede de
CA de 115 ou 230 V.
2. DC020 BD, QW e GB (CA de 230 V): as duas
tomadas estão agora activas, podendo ser
utilizadas.
NOTA: as duas tomadas apenas ficam activas
durante a utilização do equipamento com
alimentação de CA.
Alimentação de bateria (fig. 1, 4)
1. Coloque a DC020 rebatida numa superfície
estável e plana com a tampa da lâmpada (i)
virada para baixo.
2. Levante a fixação da bateria (g) com uma mão
e insira a bateria no conector da bateria (c).
Coloque lentamente a fixação da bateria sobre
a bateria para a fixar com firmeza.
3. Com uma mão a segurar a pega (b) com
segurança, utilize a outra mão para levantar a
caixa da lanterna profissional (j).
Utilização (fig. 1, 5)
1. Coloque a DC020 rebatida numa superfície
estável e plana.
2. A caixa da lanterna profissional pode ser
colocada em várias posições. Com uma mão
80
PORTUGUÊS
a segurar a pega (b) com segurança, utilize a
outra mão para levantar o braço de suporte (k)
até uma das cinco posições apresentadas.
3. Posicione a lanterna profissional de acordo com
o pretendido. Prima o interruptor para acender/
apagar (a), colocando-o na posição “I”.
Ao terminar de utilizar a lanterna profissional,
coloque o interruptor para acender/apagar na
posição “O” e rebata a caixa da lanterna profissional
para a posição plana para a arrumar.
Substituir a lâmpada fluorescente
(fig. 1, 6)
ATENÇÃO: Risco de choque
eléctrico. Retire a bateria e desligue
a ficha do equipamento antes de
substituir a lâmpada fluorescente.
Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de
ferimentos.
CUIDADO: A sua visão poderá ficar
enfraquecida ao olhar directamente
para a luz fluorescente.
CUIDADO: Risco de corte. Se substituir
uma lâmpada partida, proteja as suas
mãos antes de retirar a lâmpada. Não
retire quaisquer pedaços de vidro
partido ou da lâmpada da área do
casquilho com as mãos nuas. Caso
contrário, poderão ocorrer ferimentos.
Para substituir a lâmpada fluorescente, a caixa da
lanterna profissional tem de estar numa posição
vertical, tal como apresentado na fig. 1.
CUIDADO: Para evitar danificar a
lanterna profissional, NÃO separe o
vedante de borracha da tampa da
lâmpada. O vedante de borracha está
fixo de forma permanente à mesma.
3. Retire o vedante de borracha (l) e a tampa da
lâmpada (i) e coloque-os de lado.
4. Com uma mão a segurar a parte inferior da
caixa da lanterna profissional, utilize a outra
mão para retirar a protecção da lâmpada (m).
Aperte suavemente os lados da protecção da
lâmpada com o polegar e o dedo indicador
para a libertar dos clipes. Coloque a protecção
da lâmpada de lado.
5. Segure a parte inferior da caixa da lanterna
profissional com uma mão. Utilize a outra mão
para segurar com firmeza o centro da lâmpada
fluorescente (h) e a caixa de plástico branca por
baixo da protecção da lâmpada. Continuando
a segurar a parte inferior, retire suavemente
a lâmpada da caixa da lanterna profissional,
tal como apresentado na figura. Certifiquese de que o casquilho e a área à sua volta
estão isentos de sujidade, poeiras ou outros
contaminantes.
6. Alinhe a lâmpada fluorescente de substituição
na mesma direcção da lâmpada anterior.
Segure a parte inferior da caixa da lanterna
profissional com uma mão. Utilizando a outra
mão, pressione cuidadosamente o centro da
caixa de plástico da lâmpada para a fixar.
7. Quando a lâmpada de substituição estiver
instalada, prima suavemente o centro da caixa
de plástico da lâmpada para se certificar de que
a mesma está ligada correctamente. Volte a
colocar a protecção da lâmpada, encaixando-a
na caixa da lanterna profissional.
8. Volte a colocar a tampa da lâmpada. Coloque
o vedante de borracha num dos cantos
superiores e fixe-o até ao outro canto superior.
Continue a fixá-lo à volta da caixa. Certifique-se
de que o vedante de borracha fica colocado
com firmeza à volta da caixa da lanterna
profissional.
NOTA: a lâmpada de substituição recomendada é a
lâmpada fluorescente de 38 W DC0213 da DEWALT.
MANUTENÇÃO
NOTA: evite tocar na superfície reflectora. Qualquer
mancha ou sujidade na superfície irá reduzir a
respectiva reflectividade.
O seu equipamento da DEWALT foi concebido
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção adequada do equipamento e de uma
limpeza regular.
1. Com uma mão a segurar a parte inferior da
caixa da lanterna profissional (j) e a tampa da
lâmpada (i), utilize a outra mão para levantar
o vedante de borracha (l) da caixa da lanterna
profissional, começando num dos cantos
inferiores.
2. Continuando a segurar com segurança a caixa
da lanterna profissional, levante o vedante de
borracha de todos os lados da caixa, acabando
na parte superior.
ATENÇÃO: Risco de choque
eléctrico. Retire a bateria e desligue
a ficha do equipamento antes de
substituir a lâmpada fluorescente.
Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de
ferimentos.
81
PORTUGUÊS
Notas de assistência
Este produto não é passível de ser reparado pelo
utilizador. À excepção da lâmpada fluorescente,
não existem quaisquer peças que possam ser
reparadas ou substituídas pelo utilizador no interior
da lanterna profissional. É necessário que qualquer
reparação ou assistência seja efectuada num
centro de assistência autorizado para não danificar
os componentes internos sensíveis à electricidade
estática.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: Retire a bateria e
desligue a lanterna profissional da
tomada de CA antes de efectuar
qualquer limpeza. Nunca utilize
dissolventes ou outros químicos
abrasivos para limpar as peças não
metálicas do equipamento. Estes
químicos poderão enfraquecer os
materiais não metálicos utilizados nestas
peças. Utilize um pano humedecido
apenas com água e sabão suave ou
uma escova suave não metálica. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido
na lanterna profissional; nunca submirja
qualquer peça da lanterna profissional
num líquido.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Dado que os acessórios,
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT, não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
82
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de NiCd, NiMH e Li Ion são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
PORTUGUÊS
AS SEGUINTES BATERIAS SÃO COMPATÍVEIS COM ESTAS
LANTERNAS PROFISSIONAIS:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
83
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
84
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU AKKU-/
VERKKOVIRTAKÄYTTÖINEN TYÖVALO DC019/DC020
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-tuotteen. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-tuotteista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Loistelamppu
Paino (pelkkä valaisin)
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Tärkeitä turvaohjeita
Tekniset tiedot
Jännite
(Vain Iso-Britannia ja Irlanti)
Suurin nimellisvirta
(Vain Iso-Britannia ja Irlanti)
Akku
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
VAC
VAC
A
A
VDC
VAC
W
kg
DC019
230
–
3,2
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
DC020 DC020LX
230
–
230
115
15
–
15
3,2
12–18 12–18
NiCd/ NiCd/
NiMH/ NiMH/
Li-Ion Li-Ion
230
115
38
38
2,7
2,5
Virransyöttö
Eurooppa
230 VAC:n työkalut 15 ampeeria
Iso-Britannia ja Irlanti
230 VAC:n työkalut 12 ampeeria
–
–
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Merkintä ilman vaarasymbolia
ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli sitä ei voida välttää, voi
seurauksena olla omaisuuden
vahingoittuminen.
1. VAROITUS! Kun käytät DC019- tai DC020valaisimia, noudata aina esimerkiksi seuraavia
turvaohjeita:
a. Lue kaikki käyttöohjeet ennen DC019- tai
DC020-valaisimen käyttämistä.
b. Jos valaisimen lähellä on lapsia, heitä on
valvottava tarkasti vahingoittumisen vaaran
välttämiseksi.
c. Älä koske liikkuviin osiin.
d. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai
myymiä varusteita.
e. Älä käytä ulkotiloissa.
f. Ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta
käännä kaikki säätimet pois (“O”) -asentoon.
g. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta. Vedä aina pistokkeesta, älä
johdosta.
h. Irrota pistoke sähköpistorasiasta
puhdistamisen ajaksi tai kun laitetta ei
käytetä.
i. Älä käytä valaisinta, jos virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut, jos valaisimessa
on toimintahäiriö tai jos se on pudonnut
tai vahingoittunut. Vie valaisin tällöin
valtuutettuun huoltokeskukseen
tarkastettavaksi, korjattavaksi tai
säädettäväksi.
j. Älä altista valaisinta sateelle tai kosteudelle
sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä aseta
valaisinta paikkaan, josta se voi pudota tai
joutua vedetyksi ammeeseen tai vesiastiaan.
k. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa
latauslaitetta.
l. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen
loistelampun vaihtamista. Vaihda
loistelampun tilalle samanlainen 38 watin
loistelamppu.
m. Yhdistä valaisin kunnolla maadoitettuun
pistorasiaan. Lisätietoja on
maadoitusohjeessa.
85
SUOMI
Työvalojen turvallisuusohjeet
VAROITUS: Palovamman vaara. Älä
käytä valaisinta syttyvien nesteiden tai
kaasujen lähellä tai jos on olemassa
räjähdysvaara. Valaisimen kipinöinti
voi sytyttää kaasut aiheuttaen
henkilövahingon.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
akku ennen loistelampun vaihtamista.
• Suoraan loistevaloon katsominen voi heikentää
näköä.
• Älä altista valaisinta märkyydelle tai kosteudelle.
Käytä sitä vain kuivassa paikassa. Älä päästä
valaisimen sisään mitään nestettä. Älä upota sitä
mihinkään nesteeseen.
• Tämä valaisin on tarkoitettu kaupalliseen ja
kotikäyttöön.
• Älä käytä valaisinta, jos sen kansi ei ole kiinni.
• Ennen akun käyttämistä lue kaikki akun ja akkua
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä
fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti
rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä valaisimen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
koskettimiin, kun valaisimen pistoke
on pistorasiassa. Pidä sähköä johtavat
materiaalit, kuten teräsvilla, alumiinifolio
ja metallinkappaleet, poissa akulle
varatusta paikasta. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen valaisimen
puhdistamista.
• Jos virtajohto vahingoittuu, toimita valaisin heti
valmistajalle, huoltokeskukseen tai pätevälle
sähköasentajalle johdon vaihtamiseksi, jotta
vältyt vaaroilta.
• Älä altista valaisinta sateelle tai lumelle.
Tämä valaisin on tarkoitettu kaupalliseen ja
kotikäyttöön.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
86
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Pidä valaisin kaukana lämpölähteistä.
• Älä aseta valaisimen päälle mitään esineitä.
Älä aseta valaisinta pehmeälle alustalle,
joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Valaisin
voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä valaisin
kaukana lämpölähteistä.
• Älä käytä valaisinta, jos johto tai pistoke on
vaurioitunut. Vaihdata ne heti.
• Älä käytä valaisinta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura valaisinta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota valaisimen pistoke pistorasiasta ennen
puhdistamista. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä
sähköiskun vaaraa.
• DC020-valaisin (230 V) on tarkoitettu
käytettäväksi 230 voltin ja 50 Hz:n
vaihtovirralla. DC020-valaisin (115 V) on
tarkoitettu käytettäväksi 115 voltin ja
50 Hz:n vaihtovirralla. Se toimii myös akun
syöttämällä tasavirralla. Älä käytä sitä muilla
jännitteillä.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
tätä laitetta:
– Suoraan loistevaloon katsominen voi
heikentää näköä.
– Kuumaan loistelamppuun koskettaminen voi
aiheuttaa palovamman.
Maadoitusohjeet
DC020-valaisin (230 V) on maadoitettava. Jos siihen
tulee vika tai se särkyy, maadoitus johtaa virran
pois. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Valaisimen
johdossa ja pistokkeessa on maadoitus. Pistoke
on yhdistettävä oikein asennettuun ja määräysten
mukaan maadoitettuun pistorasiaan.
VAARA: Jos laitetta ei yhdistetä
maadoitettuun pistorasiaan, saattaa
aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.
Vihreä keltaisilla raidoilla varustettu
johdin on maadoitusjohdin. Jos johto tai
pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä
SUOMI
yhdistä maadoitusjohtoa jännitteiseen
koskettimeen. Vain DEWALThuoltokeskus saa tehdä huoltotyöt. Älä
tee muutoksia valaisimen pistokkeeseen.
Jos se ei sovi pistorasiaan, vaihdata se
DEWALT-huoltokeskuksessa.
MAADOITETTU JOHDOLLA 230 VOLTIN JA 16 AMPEERIN
PISTORASIAAN YHDISTETTÄVÄ VALAISIN
Tämä valaisin on tarkoitettu käytettäväksi 230 voltin
jännitteellä. Siinä on seuraavassa kuvassa näkyvä
maadoitettu pistoke.
DC020
DC020 BD
VAARA: Sähköiskun vaara. Älä yritä
avata akkua mistään syystä. Jos akun
kotelo on haljennut tai vahingoittunut,
älä aseta akkua latauslaitteeseen.
Muutoin voi aiheutua sähköisku. Palauta
vaurioitunut akku huoltokorjaamolle
toimitettavaksi kierrätykseen.
VAROITUS: Älä yritä avata akkua
mistään syystä. Jos akun kotelo
on haljennut tai vahingoittunut, älä
aseta akkua latauslaitteeseen. Älä
rusenna, pudota tai vaurioita akkua.
Älä käytä akkua tai latauslaitetta, jos
se on pudonnut, saanut voimakkaan
iskun tai vaurioitunut esimerkiksi
naulan tai vasaran iskusta tai
päälleastumisesta. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Työvalo
Valaisimessa voidaan käyttää 12–18 voltin NiCd-,
NiMH- tai Li-Ion-akkuja.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
latauslaitteen latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun
asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen
siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚ C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NICD) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NIMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
(LI ION)LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET
TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
87
SUOMI
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille
Akun kansi [kuva (fig.) 2]
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole
paikoillaan, irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea
navat, jolloin akku voi vaurioitua ja voi aiheutua
tulipalon vaara.
1. Irrota suojakansi ennen akun asettamista
latauslaitteeseen tai työkaluun (kuva 2A).
2. Aseta suojakansi paikoilleen, kun akku on
irrotettu latauslaitteesta tai työkalusta (kuva 2B).
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Akkuyksikkö
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi akussa käytetään seuraavia kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
DC019- JA DC020-VALAISIMIEN AKKUJEN TYYPIT
DC019- ja DC020-valaisimissa käytetään 12–18
voltin DEWALT-nikkelikadmium-, nikkeli-metalhydridetai litiumioniakkuja. Yksi 18 voltin akku kestää
vähintään yhden tunnin.
Akku voidaan ladata DEWALTin 1 tunnin,
15 minuutin latauslaitteessa tai ajoneuvokäyttöön
tarkoitetussa 12 voltin latauslaitteessa. Lue kaikki
turvallisuusohjeet ennen latauslaitteen käytön
aloittamista.
38 watin loistelamppu saa virtaa 12–18 voltin
DEWALT-akuista tai 230 tai 115 voltin vaihtovirrasta.
Säilytyssuositukset
1.
On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
Älä hävitä NiMH-, NiCd- tao Li-Ion-akkua
polttamalla.
Työvalon tarrat
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työvalossa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Varmista, että valaisimessa
käytetään oikeaa loistelamppua.
Älä käytä lähellä tulta.
Älä työnnä sähköjohtoa pistorasiaan.
Oikea loistelampun paikka.
Akun kiinnittäminen.
88
SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Sähköturvallisuus
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Tämä sähkölaite toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 työvalo
DC020 LX; DC019
Tämä laite on kaksoiseristetty EN 60598
-säädösten mukaisesti.
DC020 BD, QW ja GB on maadoitettu (luokka I) EN
60335- ja EN 60598-määräysten mukaisesti.
Jatkojohdon käyttäminen
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työvalossa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
DC019 ja DC020 on tarkoitettu valolähteiksi.
DC019 ja DC020 on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
a. Virtakytkin
VAROITUS: Pidä sähköjohdot hyvässä
kunnossa. Älä käytä kuluneita tai
halkeilleita sähköjohtoja tai johtoja, joiden
johtimet ovat näkyvissä, sillä muutoin voi
aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Käyttäminen liian
alhaisella jännitteellä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen. Liian pitkä sähköjohto
voi ylikuumentua.
Käytä vain maadoitettuja jatkojohtoja, jotka
soveltuvat ulkokäyttöön ja joissa on kolmas johdin
maadoitusta varten.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle laitteelle
soveltuvaa kolmejohtimista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa.
Johdinten vähimmäispinta-ala on 1,5 mm2. Jos
käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
b. Kahva
KÄYTTÄMINEN
c. Akun liitäntä
Käyttäminen verkkovirralla
d. 16 ampeerin liitännät (DC020 QW, vain
230 volttia)
13 ampeerin liitännät (DC020 GB, vain
230 volttia)
e. Virtajohto
f. Virtajohdon säilytyspaikka
g. Akun pidike
h. Loistelamppu
i. Valaisimen kansi
j. Valaisimen kotelo
k. Tukivarsi
l. Kumitiiviste
m. Lampun suojus
1. Kelaa sähköjohto auki ja yhdistä pistoke 115 tai
230 voltin vaihtovirtaa syöttävään pistorasiaan.
2. DC020 BD, QW ja GB (230 voltin
vaihtovirta): Kahta pistorasiaa voi nyt käyttää.
HUOMAUTUS: Kahta pistorasiaa voi käyttää
vain kun valaisin saa virtaa pistorasiasta.
Käyttäminen akusta saatavalla
virralla (kuvat 1, 4)
1. Aseta auki taitettu DC020 vakaalle ja tasaiselle
alustalle valaisimen kansi (i) alaspäin.
2. Nosta akun kiinnikettä (g) yhdellä kädellä
ja aseta akku paikalleen (c). Kiinnitä akku
paikalleen kiinnikkeen avulla.
3. Pidä yhdellä kädellä kiinni kahvasta (b) ja nosta
valaisimen koteloa (j) toisella kädellä.
89
SUOMI
Käyttäminen (kuvat 1, 5)
1. Aseta auki taitettu DC020 vakaalle ja tasaiselle
alustalle.
2. Valaisimen kotelon voi kiinnittää eri asentoihin.
Pidä yhdellä kädellä kiinni kahvasta (b) ja nosta
tukivarsi (k) toisella kädellä yhteen viidestä
mahdollisesta asennosta.
3. Aseta valaisin haluamaasi paikkaan. Paina ON/
OFF-kytkin (a) ON-asentoon.
Kun lopetat valaisimen käyttämisen, paina ON/OFFkytkin OFF-asentoon, ja taita kotelo alas säilyttämistä
varten.
Loistelampun vaihtaminen
(kuvat 1, 6)
VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Irrota akku ja vedä pistoke irti
pistorasiasta ennen loistelampun
vaihtamista. Näin voit vähentää
henkilövahingon vaaraa.
HUOMIO: Suoraan loistevaloon
katsominen voi heikentää näköä.
HUOMIO: Vältä vaaroja. Jos vaihdat
särkyneen loistelampun, suojaa kätesi
ennen sen irrottamista. Älä poista
särkynyttä lasia tai loistelamppua
paljain käsin. Muutoin voi tapahtua
henkilövahinko.
Loistelamppua vaihdettaessa valaisimen kotelon
täytyy olla pystyasennossa kuvassa (figure) 1
näkyvällä tavalla.
HUOMIO: ÄLÄ irrota kumitiivistettä
valaisimen kannesta. Muutoin valaisin
vaurioituu. Kumitiiviste on pidettävä
paikallaan jatkuvasti.
HUOMAUTUS: On suositeltavaa vaihtaa
loistelampuksi 38 watin DEWALT DC0213 -lamppu.
HUOMAUTUS: Vältä heijastavaan pintaan
koskemista. Jos se likaantuu, heijastusteho
heikkenee huomattavasti.
1. Tartu yhdellä kädellä valaisimen kotelon (j)
alaosaan ja valaisimen kanteen (i). Käännä
toisella kädellä kumitiivistettä (l) valaisimen
kotelosta alakulmasta alkaen.
2. Pidä kiinni valaisimen kotelosta. Käännä
kumitiiviste kotelon kaikilta sivuilta ja viimeksi
yläosasta.
3. Irrota kumitiiviste (l) ja valaisimen kansi (i). Aseta
ne syrjään.
4. Pidä yhdellä kädellä kiinni valaisimen kotelon
alaosasta. Irrota toisella lampun suojus (m)
toisella kädellä. Vapauta lampun suojus
90
puristamalla sitä peukalolla ja etusormella. Aseta
lampun suojus syrjään.
5. Tartu valaisimen alakulmaan yhdellä kädellä.
Tartu toisella kädellä loistelampun keskustaan
(h) ja tartu valkoiseen muovikoteloon. Irrota
loistelamppu valaisimesta pitäen edelleen kiinni
alakulmasta. Varmista, että liitännässä ja sitä
ympäröivällä alueella ei ole likaa tai pölyä.
6. Aseta uusi loistelamppu samaan asentoon kuin
edellinen. Tartu valaisimen alakulmaan yhdellä
kädellä. Paina loistelampun keskiosaa toisella
kädellä, jotta se menee tiukasti paikalleen.
7. Kun uusi loistelamppu on paikallaan, paina
muovikotelon keskiosaa, jotta se menee tiukasti
paikalleen. Aseta lampun suojus takaisin
paikalleen.
8. Aseta valaisimen kansi takaisin paikoilleen.
Kiinnitä kumitiiviste yläkulmaan ja muihin kulmiin.
Varmista, että kumitiiviste on kunnolla paikallaan.
HUOLTO
Tämä DEWALT-laite on suunniteltu toimimaan
pitkään mahdollisimman vähällä huoltamisella. Laite
toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se
puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Irrota akku ja vedä pistoke irti
pistorasiasta ennen loistelampun
vaihtamista. Näin voit vähentää
henkilövahingon vaaraa.
Huoltotiedot
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Valaisimen
sisällä ei ole muita käyttäjän huollettavissa
olevia osia kuin loistelamppu. Se on toimitettava
huollettavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen,
jotta sen staattiselle sähkölle herkät sisäosat eivät
vaurioidu.
Puhdistaminen
VAROITUS: Irrota akku ja pistoke
sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta tai pehmeää harjaa
(ei metalliharjaa). Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
SUOMI
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
.
Uudelleen ladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho
aikaisemmin riitti hyvin. Kun laitteen toiminnallinen
elinkaari on lopussa, se tulee hävittää ympäristö
huomioon ottaen:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• NiCd-, NiMH- ja litiumioniakut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliselle
kierrätysasemalle. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SEURAAVAT AKUT OVAT YHTEENSOPIVIA TÄMÄN
VALAISIMEN KANSSA:
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
91
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com
92
SVENSKA
DE SLITSTARKA SLADDLÖSA/SLADDANSLUTNA
ARBETSBELYSNINGARNA DC019/DC020
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT produkt. Mångårig
erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation
gör DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
DC019 DC020 DC020LX
Spänning
VAC 230 230
–
(Endast Storbritannien och Irland)
VAC
–
230
115
Max. Klassad ström
A
3,2
15
–
(Endast Storbritannien och Irland)
A
–
15
3,2
Batteri
VDC 12–18 12–18 12–18
NiCd/ NiCd/ NiCd/
NiMH/ NiMH/ NiMH/
Li-jon Li-jon Li-jon
Fluorescerande Lampa
VAC 230 230
115
W
38
38
38
Vikt (endast enhet)
kg
2,5
2,7
2,5
Uttag
Europa
Storbritannien
och Irland
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
Viktiga Säkerhetsregler
1. VARNING! Vid användning av
arbetsbelysningarna DC019 och DC020 bör
grundläggande försiktighetsåtgärder alltid
efterlevas, däribland följande:
a. Läs alla instruktionerna innan du använder
arbetsbelysningarna DC019 och DC020.
b. För att minska risken för personskada är
noggrant överinseende nödvändigt när ett
arbetsljus används nära barn.
c. Rör inte rörliga delar.
d. Använd endast tillsatser som
rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
230 VAC verktyg
15 Ampere –
e. Använd inte utomhus.
230 VAC verktyg
12 Ampere –
f. För att koppla bort, vrid alla kontroller till av
(“O”)-läge, och dra därefter ut kontakten från
uttaget.
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte
undviks, kommer att resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
g. Dra inte ur kontakten genom att dra i
sladden. För att dra ur kontakten, ta tag i
kontakten, inte sladden.
h. Dra ur kontakten från uttaget när den inte
används, och före service eller rengöring.
i. Använd inte något arbetsljus med skadad
sladd eller kontakt, eller efter att arbetsljuset
inte fungerar eller har tappats eller skadats
på något sätt. Återlämna arbetsljuset till
närmaste behöriga serviceinrättning för
undersökning, reparation eller elektrisk eller
mekanisk justering.
j. För att minska risken för elektrisk stöt, lägg
inte arbetsljuset i vatten eller annan vätska.
Placera eller förvara inte arbetsljuset där
det kan falla eller dras ner i ett kar eller en
diskbänk.
k. Använd endast den laddare som
tillhandahålls av tillverkaren.
93
SVENSKA
l. Dra alltid ur kontakten innan du byter ut
glödlampan. Ersätt glödlampan med samma
typ, klassad till 38 Watt.
m. Anslut till ett ordentligt jordat uttag. Se
Jordningsinstruktioner.
Säkerhetsregler för
Arbetsbelysningar
VARNING! Fara för brännskada.
Använd inte ficklampa i närheten av
lättantändliga vätskor eller i gasrika eller
explosiva atmosfärer. Interna gnistor kan
antända ångor och orsaka personskada.
VARNING! Fara för stöt. Ta bort
batteripaketet innan du byter ut den
fluorescerande lampan.
• Synen kan skadas när du tittar direkt in i
fluorescerande ljus.
• Utsätt inte ljuset för våta eller fuktiga områden.
Använd endast på torra platser. Låt inte någon
vätska komma inuti arbetsljuset. Dränk inte
arbetsljuset i någon vätska.
• Arbetsljuset är avsett för hushålls- och
kommersiell användning.
• Använd inte utan linsskydds-uppsättningen
monterad.
• Innan du använder batteriet, läs alla instruktioner
och varnande märken på batteripaketet och
produkten för användning av batteripaketet.
• Denna apparat är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor, eller har
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte
har fått överinseende eller instruktion rörande
användningen av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte
leker med apparaten.
VARNING! Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma inuti arbetsljuset. Elektrisk
stöt kan uppstå.
OBSERVERA! Under vissa
förhållanden, med arbetsbelysningen
inkopplad i strömförsörjningen, kan
de exponerade kontakterna inuti
arbetsbelysningen kortslutas av
främmande material. Främmande
material som är ledande, såsom,
men inte begränsade till, stål ull,
aluminiumfolie eller någon ansamling
av metalliska partiklar, bör hållas borta
från laddarens håligheter. Dra alltid ur
94
arbetsbelysningens kontakt innan du
försöker rengöra.
• I händelse av skadad strömförsörjningssladd
måste strömförsörjningssladden omedelbart
bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud
eller liknande kvalificerad person, för att
förebygga eventuell fara.
• Utsätt inte arbetsbelysningen för regn eller
snö. Arbetsljuset är avsett för hushålls- och
kommersiell användning.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den inte
är absolut nödvändig. Användning av en oriktig
förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera arbetsbelysningen på en plats långt bort
från en eventuell värmekälla.
• Placera inga föremål ovanpå
arbetsbelysningen eller placera
arbetsbelysningen på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
arbetsbelysningen på en plats långt bort från
en eventuell värmekälla.
• Använd inte arbetsbelysningen med skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut dem.
• Använd inte arbetsbelysningen om den
har fått ett hårt slag, tappats eller på annat
sätt blivit skadad. Ta den till ett godkänt
servicecenter.
• Ta inte isär arbetsbelysningen. Ta den till
ett godkänt servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering
kan resultera i risk för elektrisk stöt, dödande
elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort arbetsbelysningen från uttaget
innan du försöker göra någon rengöring.
Detta minskar risken för elektrisk stöt. Att
ta bort batteripaketet kommer inte att minska
denna risk.
• Arbetsbelysning modell DC020 (230 V) är
konstruerad för att arbeta på 230 Volts, 50
Hz växelström (med undantag för uttag).
Modell DC020 (115 V) är konstruerad för att
arbeta på 115 Volts, 50 Hz växelström. Den
fungerar också på likström (DC) genom ett
full-laddat batteripaket. Använd inte någon
annan spänning.
SVENSKA
Inneboende risker
• Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av detta redskap:
– försämrad syn när du tittar direkt in i
fluorescerande ljus
– brännskador om du vidrör en het lampa
Arbetsbelysning
Arbetsbelysningen accepterar 12–18 V NiCd, NiMH
eller Li-jon-batterier.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Jordningsinstruktioner
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Arbetsbelysning DC020 (230 V) måste vara jordad.
För den händelse att den felfunktionerar eller slutar
fungera erbjuder jordning en minsta motståndets väg
för den elektriska strömmen, för att minska risken för
elektrisk stöt. Arbetsbelysningen är utrustad med en
sladd som har en utrustnings-jordande ledare och
en jordningskontakt. Kontakten måste vara isatt i ett
lämpligt uttag, som är korrekt installerat och jordat i
enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs i laddarens handbok.
FARA: Felaktig anslutning av
utrustningens jordningsledare kan
resultera i risk för elektrisk stöt.
Den ledare vars isolering har en
utvändig yta som är grön med gula
ränder är den utrustningsjordande
ledaren. Om reparation eller utbyte av
sladden eller kontakten är nödvändig,
anslut inte den utrustningsjordande
ledaren till en strömförande kontakt.
Reparationer får endast utföras av
DEWALTs serviceombud. Modifiera
inte den kontakt som levereras med
arbetsbelysningen – om den inte passar
till uttaget, få ett korrekt uttag installerat
av ett reparationsombud från DEWALT.
FÖR JORDADE, SLADD-ANSLUTNA ARBETSBELYSNINGAR
KLASSADE FÖR 16 A OCH LÄGRE OCH AVSEDDA
FÖR ANVÄNDNING PÅ EN NOMINELL
230 V STRÖMFÖRSÖRJNING
Arbetsbelysningen är avsedd för användning med
en strömförsörjning på nominellt 230 V, och har
en jordningskontakt som ser ut som kontakten i
följande illustration.
DC020
DC020 BD
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Insättning eller borttagning av batteriet från
laddaren skulle kunna antända dammet eller
ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs
laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40˚ C (105°
F) (såsom utanför skjul eller metallbyggnader
på sommaren).
FARA: Fara för dödande elchock.
Försök aldrig att öppna batteripaketet
av någon anledning. Om batteripaketets
fodral är sprucket eller skadat, sätt
inte in det i laddaren. Elektrisk stöt
eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
VARNING! Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som
har fått ett hårt slag, tappats, blivit
överkörda eller skadade på något sätt
(dvs. genomstuckits med en spik,
träffats av en hammare, trampats på).
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
95
SVENSKA
OBSERVERA! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
Batterilock (fig. 2)
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
1. Tag av det skyddande batterilocket innan du
placerar batteripaketet i laddaren eller verktyget
(fig. 2A).
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden.
2. Placera det skyddande locket över kontakterna
omedelbart efter att ha tagit bort batteripaketet
från laddaren eller verktyget (fig. 2B).
• Ett litet läckage av vätska från
batteripaketets celler kan förekomma
under extrema användnings- eller
temperaturförhållanden. Detta indikerar inte
fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst
10 minuter, och uppsök omedelbar
medicinsk tillsyn. (Medicinsk notering:
Vätskan är en 25-35 % lösning av
kaliumhydroxid.)
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI ION)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING! Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING! Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Batteripaket
BATTERITYP DC019 OCH DC020
DC019 och DC020 ger ljus med användande
av 12–18 Volt DEWALT batteripaket med nickelkadmium, nickel-metallhydrid och litium-jon. Driftstid
per 18 V batteri är en timme eller mer.
Ditt batteri kan laddas i DEWALTs
1-timmesladdare, 15-minutsladdare eller
12-voltsladdare för fordon. Se till att läsa alla
säkerhetsinstruktioner innan du använder din
laddare.
Den 38 W fluorescerande arbetsbelysningen går på
12–18V DEWALT-batterier eller på 230 V och 115 V
växelströms strömförsörjning.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBS!: Batteripaket med li-jon-batterier bör vara
full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på Batteripaket
Som tillägg till de bildikoner som används i denna
handbok visar etiketterna på batteripaketet följande
bildikoner:
Läs instruktionshandbok före användning.
96
SVENSKA
Stick inte in ledande föremål.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
Använd inte skadade batteripaket.
1 Arbetsbelysning
1 Instruktionshandbok
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Bränn inte upp batteripaket med NiMH,
NiCd+ och Li-jon.
Etiketter på Arbetsbelysning
Följande bildikoner visas på arbetsbelysningen:
Läs instruktionshandbok före användning.
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
arbetsbelysningen, på delar eller tillbehör som
kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
AVSEDD ANVÄNDNING
Arbetsbelysningarna DC019 och DC020 är
konstruerade för användning som en ljuskälla.
Arbetsbelysningarna DC019 och DC020 är
yrkesmässiga apparater. LÅT INTE barn komma i
kontakt med verktyget. Överinseende erfordras när
oerfarna användare använder detta verktyg.
a. PÅ/AV-omkopplare
b. Handtag
Se till att korrekt lampa används.
Använd inte i närheten av eld.
c. Batteriport
d. 16 Amp uttag (endast DC020 QW, 230 V)
13 Amp uttag (endast DC020 GB, 230 V)
e. Starkströmssladd
Sätt inte in sladden.
f. Inbyggd sladdvinda
g. Batterihållare
h. Fluorescerande lampa
Korrekt placering av lampan.
i. Linsskydd
j. Arbetsbelysningens kåpa
Batteriet fastklämt.
k. Stödarmen
l. Gummipackning
m. Lampskydd
DATUMKODPLACERING
Datumkod, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet!
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska produkten har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
DC020 LX; DC019
Ditt verktyg är dubbel-isolerat i enlighet
med EN 60598.
DC020 BD, QW och GB är jordade (klass I) i enlighet
med EN 60335 och EN 60598.
97
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
VARNING! Håll elektrisk sladdar i gott
skick. Använd inte slitna, blottade eller
fransade sladdar, eftersom de kan ge
upphov till elektrisk stöt.
VARNING! Att använda utrustningen
vid låg spänning kan göra att den
överhettas. Att använda en alltför lång
förlängningssladd kan göra att sladden
överhettas.
Använd bara jordade förlängningssladdar som är
klassade för utomhusanvändning, och utrustning
med en tredje-trådig jord.
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd tretrådig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledarstorlek är 1,5 mm2. Vid användning av
en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
ANVÄNDNING
VÄXELSTRÖMSDRIFT
1. Linda ut starkströmssladden och sätt in
kontakten i ett 115 eller 230 V växelströms
vägguttag.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V växelström): De
två uttagen är nu aktiva och kan användas.
OBS! De två uttagen är bara aktiva vid
växelströmsanvändning.
Batteridrift (fig. 1, 4)
1. Placera den uppfällda DC020 på en stabil, plan
yta, med linsskyddets (i) sida nedåt.
2. Lyft batteriets hållare (g) med ena handen, och
sätt in batteripaketet i batteriporten (c). Placera
långsamt batteriets hållare på batteripaketet för
att hålla fast batteripaketet stadigt.
3. Håll handtaget (b) stadigt med ena handen,
och använd den andra handen till att lyfta
arbetsbelysningens kåpa (j).
Användning (fig. 1, 5)
1. Placera den uppfällda DC020 på en stabil, plan
yta.
2. Arbetsbelysningens kåpa kan placeras i olika
lägen. Håll handtaget (b) stadigt med ena
handen, och använd den andra handen till att
lyfta stödarmen (k) till ett av de fem lägen som
visas.
3. Placera arbetsbelysningen efter önskemål. Tryck
PÅ/AV-omkopplaren (a) till läge ON (PÅ).
98
När du är klar med att använda arbetsbelysningen,
stäng av den med PÅ/AV-omkopplaren till läge OFF
(AV), fäll ner arbetsbelysningens kåpa till platt läge för
förvaring.
Utbyte av den Fluorescerande
Lampan (fig. 1, 6)
VARNING! Fara för stöt. Koppla
bort batteripaketet och dra ur
verktygets kontakt innan du byter ut
den fluorescerande lampan. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken för personskada.
OBSERVERA! Synen kan skadas när
du tittar direkt in i fluorescerande
ljus.
OBSERVERA! Fara för skärsår. Om
du byter ut en trasig lampa, skydda
dina händer innan du försöker ta
bort lampan. Ta inte bort några
bitar av trasigt glas eller lampa från
lamphållarens område med bara händer,
då kan personskada inträffa.
För att byta ut den fluorescerande lampan måste
arbetsbelysningens kåpa vara vänd uppåt, så som
visas i figur 1.
OBSERVERA! För att undvika skada
på arbetsbelysningen, separera INTE
gummipackningen från linsskyddet.
Gummipackningen är permanent
fastsatt.
OBS! Rekommenderad utbyteslampa är DEWALTs
DC0213 38 W fluorescerande lampa.
OBS! Undvik att vidröra den reflekterande ytan.
Ytförorening minskar reflektiviteten.
1. Medan du med ena handen håller fast
bottenhörnet på arbetsbelysningens kåpa (j)
och linsskydd (i), använd den andra handen
för att rulla tillbaks gummipackningen (l) från
arbetsbelysningens kåpa, med början i ett av
bottenhörnen.
2. Medan du fortfarande ordentligt håller
fast arbetsbelysningens kåpa, rulla tillbaks
gummipackningen från kåpans alla sidor, och
sluta överst.
3. Ta bort gummipackningen (l) och linsskyddet (i)
och lägg åt sidan.
4. Medan du med ena handen ordentligt håller
fast bottenhörnet på arbetsbelysningens
kåpa, använd den andra handen till att ta
bort lampskyddet (m). Kläm försiktigt på
lampskyddets sidor med tumme och pekfinger
SVENSKA
för att lossa det från klämmorna. Lägg
lampskyddet åt sidan.
5. Håll fast bottenhörnet på arbetsbelysningens
kåpa med en hand. Använd den andra handen
för att stadigt ta tag i den fluorescerande
lampan (h) i mitten, och hålla fast den vita
plastkåpan under lampskyddet. Medan du
fortfarande håller fast bottenhörnet, avlägsna
försiktigt lampan från arbetsbelysningens
kåpa, så som visas. Se till att lamphållaren och
området runt lamphållaren är fritt från smuts,
damm och andra föroreningar.
6. Passa in den nya fluorescerande lampan i
samma riktning som den föregående lampan.
Håll fast bottenhörnet på arbetsbelysningens
kåpa med en hand. Med användande av den
andra handen, tryck försiktigt på mitten av
lampans plastkåpa för att förankra den på sin
plats.
7. När utbyteslampan väl är på plats, tryck
försiktigt på mitten av lampans plastkåpa för att
säkerställa att den är ordentligt ansluten. Sätt
tillbaks lampskyddet genom att snäppa fast det
på arbetsbelysningens kåpa.
8. Sätt tillbaks linsskyddet. Placera
gummipackningen i ett av de övre hörnen, rulla
packningen över det andra övre hörnet, och
avsluta längst ner. Se till att gummipackningen
är stadigt på plats runt arbetsbelysningens
kåpa.
UNDERHÅLL
Din DEWALT-apparat har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING! Fara för stöt. Koppla
bort batteripaketet och dra ur
verktygets kontakt innan du byter ut
den fluorescerande lampan. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken för personskada.
Servicenoteringar
Denna produkt kan inte servas av användaren.
Med undantag för utbyteslampan finns det inga
delar inuti arbetsbelysningen som kan servas av
användaren. Service på ett auktoriserat service
center erfordras för att undvika skada på statiskt
el-känsliga interna komponenter.
Rengöring
VARNING! Ta ut batteripaketet och
koppla bort arbetsbelysningen från
växelströmsuttaget före rengöring.
Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de
icke-metalliska delarna på verktyget.
Dessa kemikalier kan försvaga de
icke-metalliska material som används
i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild
tvål, eller en mjuk, icke-metallisk borste.
Låt aldrig någon vätska komma in i
arbetsbelysningen; sänk aldrig ner
någon del av arbetsbelysningen i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
99
SVENSKA
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämplig miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• NiCd, NiMH och Li-jon-batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller kastas bort på
lämpligt sätt.
FÖLJANDE BATTERIER ÄR KOMPATIBLA MED DESSA
ARBETSBELYSNINGAR:
100
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-jon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-jon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
101
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET TİPİ KABLOSUZ/KABLOLU
ÇALIŞMA IŞIĞI DC019/DC020
Tebrikler!
Bir DEWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel ürün alet kullanıcıları için
en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DC019 DC020 DC020LX
230
Voltaj
VAC
(Sadece İngiltere ve İrlanda)
VAC
–
230
–
230
115
Azami Anma Akımı A
3,2
(Sadece İngiltere ve İrlanda)
A
–
15
–
Pil
Floresan Lamba
Ağırlık
(sadece ünite)
15
3,2
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-İyon
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-İyon
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-İyon
VAC
W
230
38
230
38
115
38
kg
2,5
2,7
2,5
VDC
Prizler
Avrupa
230 VAC’lik aletler
İngiltere ve İrlanda
230 VAC’lik aletler
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir
Önemli Güvenlik Kuralları
1. UYARI! DC019 ve DC020 çalışma ışıklarını
kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel tedbirlere riayet edilmelidir:
a. DC019 ve DC020 çalışma ışıklarını
kullanmadan önce daima tüm talimatları
okuyun.
b. Yaralanma riskini azaltmak için çalışma
ışığı çocukların yanında kullanılırken yakın
nezaret gereklidir.
c. Hareketli parçalara dokunmayın.
d. Sadece üretici firma tarafından önerilen
veya satılan aksesuarları ve parçaları
kullanın.
e. Dış mekanlarda kullanmayın.
15 Amper
–
12 Amper
–
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
102
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
f. Elektrik bağlantısı kesmek için tüm
kumandaları kapalı (“O”) konuma getirin ve
fişi prizden çekin.
g. Fişi prizden kablodan çekerek çıkarmayın.
Fişi çıkarmak için kablodan değil fişten
tutun.
h. Kullanımda değilken ve bakım ve temizlik
öncesi fişi prizden çekin.
i. Kablosu veya fişi hasarlı olan, arıza veren,
düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar
görmüş çalışma ışıklarını kullanmayın.
Muayene, onarım veya elektrik ya da
mekanik ayarlama için çalışma ışığını en
yakın yetkili servise götürün.
j. Elektrik çarpması riskini azaltmak için
çalışma ışığını su veya başka sıvıların
içine koymayın. Çalışma ışığını devrilerek
küvet veya lavaboya düşebilecek yerlere
koymayın ya da depolamayın.
TÜRKÇE
k. Yalnızca üretici firma tarafından verilen şarj
cihazını kullanın.
l. Lambayı değiştirmeden önce daima fişi
prizden çekin. Lambayı 38 Watt’lık aynı tip
lamba ile değiştirin.
m. Düzgün topraklı prize takın. Topraklama
Talimatlarına bakın.
Çalışma Işıkları Güvenlik
Kuralları
UYARI: Yanık tehlikesi. Çalışma ışığını
yanıcı sıvıların yanında veya gazlı
ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
Dahili kıvılcımlar gazları tutuşturarak
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden önce
pili çıkarın.
• Doğrudan floresan lambaya bakılması
durumunda gözler bozulabilir.
• Işığı ıslak veya nemli alanlara maruz
bırakmayın. Sadece kuru ortamlarda kullanın.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının içine
girmesine izin vermeyin. Çalışma ışığını hiçbir
sıvıya daldırmayın.
• Çalışma ışığı evde ve ticari kullanım amacıyla
tasarlanmıştır.
• Lens kapağı aksamı takılı değilken
kullanmayın.
• Pili kullanmadan önce, pil ve pili kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarı etiketlerini
okuyun.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından nezaret edilmediği veya cihazın
kullanımına ilişkin eğitim verilmediği takdirde
çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal
veya zihinsel engelli ya da tecrübe ve bilgisi
olmayan kişiler tarafından kullanılmaması
gerekmektedir.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar kontrol altında bulundurulmalıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının
içine girmesine izin vermeyin. Elektrik
çarpmasına yol açabilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, çalışma
ışığı güç kaynağına takılıyken, çalışma
ışığının içinde bulunan açıktaki temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa
devre yapabilir. Çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik parça birikmesi
gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Temizlemeye kalkışmadan
önce çalışma ışığının fişini daima
prizden çekin.
• Elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeleri önlemek
için bu kablo üretici firma, firmanın yetkili
servisi veya benzer kalifiye bir eleman
tarafından derhal değiştirilmelidir,
• Çalışma ışığını yağmura veya kara maruz
bırakmayın. Çalışma ışığı evde ve ticari
kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilmeye
maruz kalabilir.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan
uzatma kablosunun kullanılması, yangına,
elektrik şokuna veya elektrikle ölüme yol
açabilir.
• Çalışma ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
• Çalışma ışığının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya çalışma ışığını,
havalandırma deliklerini kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Çalışma
ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
• Çalışma ışığını hasarlı bir kabloyla veya
fişle çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse
çalışma ışığını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir
servis merkezine götürün.
• Çalışma ışığının içini açmaya çalışmayın.
Servis veya onarım gerekirse yetkili bir
servis merkezine götürün. Hatalı olarak
yeniden monte edilmesi, elektrik şoku,
elektrikle ölüm veya yangın gibi risklere yol
açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce çalışma
ışığının fişini prizden çekin. Bu, elektrik
şoku riskini azaltacaktır. Pili çıkarmak riski
azaltmaz.
103
TÜRKÇE
• DC020 (230 V) çalışma ışıkları 230 Volt,
50 Hz şebeke voltajı ile çalışmak üzere
tasarlanmıştır (prizler hariç). DC020 (115 V),
115 Volt, 50 Hz şebeke voltajı ile çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tam şarjlı bir
pil vasıtasıyla doğru akımla (DC) da çalışır.
Başka voltaj kullanmayın.
Kalan riskler
DC020
DC020 BD
• Aşağıdaki riskler bu cihazı kullanmanın
özünde mevcuttur:
– doğrudan floresan lambaya bakılması
durumunda gözlerin bozulması
– sıcak lambaya dokunmadan kaynaklanan
yanıklar
Topraklama Talimatları
DC020 (230 V) çalışma ışığı topraklanmalıdır.
Arıza veya bozulma durumunda topraklama,
elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrik
akımına direnci en düşük olan bir yol sağlar.
Çalışma ışığı, ekipman topraklama iletkeni ve
topraklama fişi olan bir kablo ile donatılmıştır. Fiş,
yerel tüm yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak
düzgünce monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir
prize takılmalıdır.
TEHLİKE: Ekipman topraklama
iletkeninin düzgün bağlanmaması
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Dış yüzeyi yeşil, üzerinde sarı çizgiler
olan iletken ekipmanın topraklama
iletkenidir. Kablo veya fişin onarılması
ya da değiştirilmesi gerekliyse
ekipmanın topraklama iletkenini akım
taşıyan bir bağlantı ucuna bağlamayın.
Onarımlar sadece yetkili DEWALT
servisi tarafından yapılmalıdır. Çalışma
ışığı ile birlikte verilen fişin üzerinde
değişiklik yapmayın, prize girmiyorsa
DEWALT onarım acentesine uygun bir
priz taktırın.
ANMA AKIMI 16A VEYA DAHA DÜŞÜK OLAN,
NOMİNAL 230 V ŞEBEKE VOLTAJI İLE
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ
TOPRAKLI, KABLOLU ÇALIŞMA IŞIĞI İÇİN
Çalışma ışığı nominal 230 V şebeke voltajı ile
kullanılmak içindir ve aşağıdaki şekildeki fişe
benzeyen topraklı bir fişe sahiptir.
104
Çalışma ışığı
Çalışma ışığı 12–18 V’luk NiCd, NiMH veya Li-İyon
pillerle çalışabilir.
Tüm Piller İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pilleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Pil, kutudan şarjlı olarak çıkmaz. Pili ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra şarj
cihazının kullanma kılavuzunda belirtilen şarj
prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun
bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda pili şarj etmeyin veya
kullanmayın. Pili şarj cihazına takar veya
çıkarırken toz veya gazlar tutuşabilir.
• Pilleri sadece DEWALT şarj cihazlarıyla şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pili, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz
aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Hiçbir zaman herhangi bir nedenle pili
açmaya çalışmayın. Gövdesi çatlamış
veya hasarlı pili şarj cihazına takmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı piller, geri
dönüştürülmek üzere servis merkezine
iade edilmelidir.
TÜRKÇE
UYARI: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle pili açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı pili
şarj cihazına takmayın. Pili ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi almış,
üzerine basılmış) pili veya şarj cihazını
kullanmayın. Hasarlı piller, geri
dönüştürülmek üzere servis merkezine
iade edilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
pilleri bulunan bazı aletler, pil üzerinde
dik konumda durur ancak kolaylıkla
devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRİT (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pili ateşe atmayın. Pil
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış zarf kırılırsa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Lİ-İYON)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pili ateşe atmayın. Pil
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon piller
yanınca toksik buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil Başlığı (şek. 2)
Takılı durumda olmayan bir pilin ilgili parçalarını
örtmek üzere bir koruyucu pil başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu başlığın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
pile zarar verebilir.
1. Pili şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu pil başlığını çıkarın (şekil 2A).
2. Pili şarj cihazı veya aletten çıkardıktan hemen
sonra koruyucu başlığı kontakların üzerine
yerleştirin (şekil 2B).
UYARI: Takılı durumda olmayan
bir pili taşımadan veya saklamadan
önce koruyucu pil başlığının
yerleştirildiğinden emin olun.
Pil
DC019 VE DC020 PİL TİPİ
DC019 ve DC020, 12–18 voltluk DEWALT nikel
kadmiyum, nikel metal hidrit ve lityum iyon piller
kullanarak ışık sağlar. 18 V’luk beher pil için
çalıştırma süresi bir saat veya daha fazladır.
Piliniz DEWALT 1 saatlik şarj cihazları, 15 dakikalık
şarj cihazları veya 12 voltluk araç şarj cihazlarında
şarj edilebilir. Şarj cihazınızı kullanmadan önce
mutlaka tüm güvenlik talimatlarını okuyun.
38W floresanlı çalışma ışığı, 12–18V DEWALT
pillerle veya 230 V ve 115 V şebeke voltajı ile
çalışabilir.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum pil performansı
ve ömrü için kullanımda değilken pilleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-İyon piller saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
105
TÜRKÇE
2. Uzun süreli saklama, pil ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında piller,
5 yıla kadar saklanabilirler.
Doğru lamba değişimi.
Pil üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli etiketlere ilave
olarak, pil üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
resimleri göstermektedir:
Pili sabitleyin.
TARİH KODU KONUMU
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu alet ile pil
arasındaki bağlantı kısmını oluşturan gövde
yüzeyine basılıdır.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Örnek:
2010 XX XX
Hasarlı pilleri kullanmayın.
Sadece DEWALT piller ile kullanın,
diğerleri patlayabilir, yaralanma ve
hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Pili çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pilleri ateşe
atmayın.
Çalışma Işığı üzerindeki
Etiketler
Çalışma ışığı üzerinde aşağıdaki etiketler
bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Doğru lambanın kullanıldığını
kontrol edin.
Ateşe yakın kullanmayın.
Fişi prize takmayın.
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çalışma ışığı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Çalışma ışığı, parçalar ve aksesuarlarda
nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
DC019 ve DC020 çalışma ışıkları, ışık kaynağı
olarak kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.
DC019 ve DC020 çalışma ışıkları profesyonel
cihazlardır. Çocukların alete ellemesine İZİN
VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Tutamak
c. Pil yuvası
d. 16 Amperlik prizler
(sadece DC020 QW, 230 V)
13 Amperlik prizler
(sadece DC020 GB, 230 V)
e. Elektrik kablosu
f. Entegre kablo sargısı
106
TÜRKÇE
g. Pil sabitleme elemanı
h. Floresan lamba
i. Lens kapağı
j. Çalışma ışığı gövdesi
k. Destek kolunu
l. Plastik conta
m. Lamba siperi
Elektrik Emniyeti
Elektrikli ürün sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DC020 LX; DC019
Cihazınız EN 60598 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır.
DC020 BD, QW ve GB, EN 60335 ve
EN 60598’e uygun olarak topraklanmıştır
(I. sınıf).
Uzatma Kablosu Kullanma
UYARI: Elektrik kablolarını iyi durumda
muhafaza edin. Elektrik çarpmasına
neden olabileceğinden eskimiş, çıplak
ya da aşınmış kabloları kullanmayın.
UYARI: Cihazın düşük voltajla
çalıştırılması aşırı ısınmasına neden
olabilir. Aşırı uzun uzatma kablosu
kullanılması kablonun aşırı ısınmasına
neden olabilir.
Sadece dış mekanda kullanıma uygun, üçüncü
bir topraklama hattı ile donatılmış topraklı uzatma
kabloları kullanın.
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu
cihazın giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun
onaylı, üç iletkenli bir uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2’dir. Bir kablo
makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
KULLANMA
Şebeke voltajı ile kullanma
1. Elektrik kablosunu açın ve 115 veya
230 V AC duvar prizine takın.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): Üzerinde
bulunan iki adet priz artık aktiftir ve
kullanılabilir.
NOT: İki adet priz yalnızca şebeke voltajı
kullanılırken aktiftir.
Pil ile kullanma (şek. 1, 4)
1. Katlı durumdaki DC020’yi sağlam, düz bir
zemine lens kapağı (i) tarafı aşağı gelecek
şekilde yerleştirin.
2. Pil sabitleme elemanını (g) bir elinizle kaldırın
ve pili, pil yuvasına (c) takın. Pili sıkıca tutması
için pil sabitleme elemanın yavaşça pilin
üzerine yerleştirin.
3. Bir eliniz sıkıca tutamağı (b) tutarken diğer
elinizi kullanarak çalışma ışığı gövdesini (j)
kaldırın.
Kullanım (şek. 1, 5)
1. Katlı durumdaki DC020’yi sağlam, düz bir
zemine yerleştirin.
2. Çalışma ışığı gövdesi farklı pozisyonlarda
kullanılabilir. Bir eliniz sıkıca tutamağı (b)
tutarken diğer elinizi kullanarak destek
kolunu (k) gösterilen beş pozisyondan birine
ayarlayın.
3. Çalışma ışığını istediğiniz gibi konumlandırın.
Açma/kapama düğmesine (a) basarak açık
konuma getirin.
Çalışma ışığıyla işiniz bittiğinde açma/kapama
düğmesine basarak kapalı konuma getirin,
depolamak için çalışma ışığı gövdesini katlayarak
düz pozisyona alın.
Floresan Lambanın
Değiştirilmesi (şek. 1, 6)
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden
önce pili çıkarın ve fişi prizden
çekin. Önleyici bu güvenlik tedbiri,
yaralanma riskini azaltır.
DİKKAT: Doğrudan floresan lambaya
bakılması durumunda gözler
bozulabilir.
DİKKAT: Kesme tehlikesi. Kırık
bir lambayı değiştirirken lambayı
çıkarmaya kalkışmadan önce ellerinizi
koruyun. Çıplak elle duy bölgesindeki
kırık cam parçalarını veya lambayı
çıkarmaya çalışmayın, yaralanmaya
neden olabilir.
107
TÜRKÇE
Floresan lambayı değiştirmek için çalışma ışığı
gövdesi şekil (figure)1’de gösterildiği gibi yukarı
pozisyonda olmalıdır.
DİKKAT: Çalışma ışığına hasar
vermekten kaçınmak için plastik
contayı lens kapağından AYIRMAYIN.
Plastik conta çıkarılmamak üzere
takılmıştır.
NOT: Önerilen yedek lamba, DEWALT DC0213
38W floresan lambadır.
NOT: Yansıtıcı yüzeye dokunmaktan kaçının.
Yüzeyin kirlenmesi yansıtmayı azaltır.
1. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin (j) alt
köşesini ve lens kapağını (i) tutarken diğer
elinizi kullanarak alt köşelerden birinden
başlayarak plastik contayı (l) çalışma ışığı
gövdesinden geri çekin.
2. Çalışma ışığı gövdesini tutmaya devam
ederek plastik contayı, en son üst köşede
bitirecek şekilde gövdenin diğer köşelerinden
geri çekin.
3. Plastik contayı (l) ve lens kapağını (i) çıkarın
ve bir kenara koyun.
4. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin alt köşesini
tutarken diğer elinizi kullanarak lamba siperini
(m) çıkarın. Lamba siperinin kenarlarını baş
parmağınız ve işaret parmağınızla hafifçe
sıkarak tırnaklarından kurtarın. Lamba siperini
bir kenara koyun.
5. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin alt köşesini
tutun. Diğer elinizi kullanarak floresan lambayı
(h) ortasından sıkıca kavrayın ve lamba
siperinin alt kısmındaki beyaz plastik gövdeyi
tutmaya çalışın. Alt köşeyi tutmaya devam
ederek lambayı çalışma ışığından şekilde
gösterildiği gibi yavaşça çıkarın. Duy ve duyun
etrafındaki alanın pislik, toz veya diğer kirletici
maddelerden arınmış olduğunu kontrol edin.
6. Yedek floresan lambayı çıkarılan lamba ile
aynı yönde hizalayın. Bir elinizle çalışma ışığı
gövdesinin alt köşesini tutun. Diğer elinizi
kullanarak lambanın plastik gövdesinin orta
kısmına dikkatlice bastırarak yerine takın.
7. Yedek lamba yerine oturduktan sonra düzgün
bağlandığından emin olmak için lambanın
plastik gövdesinin orta kısmına hafifçe bastırın.
Lamba siperini çalışma ışığı gövdesine tekrar
takın.
108
8. Lens kapağını takın. Plastik contayı üst
köşelerden birine takın ve diğer üst köşeye
de takarak alt köşelerde takma işlemini bitirin.
Plastik contanın çalışma ışığı gövdesinin
etrafına sıkıca oturduğunu kontrol edin.
BAKIM
DEWALT cihazınız minimum bakım gerektirecek
şekilde uzun yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Sürekli tatminkar çalışma düzgün alet bakımı ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden
önce pili çıkarın ve fişi prizden
çekin. Önleyici bu güvenlik tedbiri,
yaralanma riskini azaltır.
Bakım Notları
Bu ürüne kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Lambanın değiştirilmesi dışında çalışma ışığının
içinde kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek
parça yoktur. Statik elektriğe karşı hassas dahili
parçaların hasar görmemesi için bakımın yetkili
serviste yapılması gereklidir.
Temizlik
UYARI: Temizlik öncesi pili çıkarın
ve çalışma ışığının fişini prizden
çekin. Aletin metalik olmayan
kısımlarını temizlemek için asla
solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda
kullanılan metalik olmayan malzemeyi
zayıflatabilir. Sadece su ve yumuşak
sabunla nemlendirilmiş bez veya
metalik olmayan fırça kullanın. Çalışma
ışığının içini asla sıvı girmesine izin
vermeyin; çalışma ışığının hiçbir
parçasını sıvıya daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
TÜRKÇE
• NiCd, NiMH ve Li Ion piller geri dönüşümlüdür.
Bunları satıcınıza veya bir yerel geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan pil takımları
uygun biçimde yeniden değerlendirilecek veya
imha edilecektir.
BU ÇALIŞMA IŞIKLARIYLA AŞAĞIDAKİ
PİLLER UYUMLUDUR:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-İyon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-İyon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj edilebilir pil takimi
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
109
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
110
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ/ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ DC019/DC020
Συγχαρητήρια!
Έχετε επιλέξει ένα προϊόν DEWALT. Η πολυετής
εμπειρία, καθώς και η σχολαστική ανάπτυξη των
προϊόντων και η καινοτομία κάνουν τη DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για
επαγγελματίες χρήστες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DC019 DC020 DC020LX
230
230
–
Τάση
VAC
(Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία μόνο)
VAC
–
230
115
Μέγ. ονομαστικό ρεύμα
A
3,2
15
–
(Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία μόνο)
A
–
15
3,2
σετ μπαταρίας
VDC 12–18 12–18
12–18
NiCd/
NiCd/
NiCd/
NiMH
NiMH
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Λαμπτήρας φθορισμού
VAC
230
230
115
W
38
38
38
Βάρος (μονάδας) kg
2,5
2,7
2,5
Τάση εξόδου
15 Α
–
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία
230 VAC,
12 Α
–
Ευρώπη
230 VAC,
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας, καθορίζει
μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα ζημιά σε
περιουσιακά στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς
Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση των
προβολέων εργασίας DC019 και DC020,
πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε τα βασικά
μέτρα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω:
α) Διαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν από τη
χρήση των προβολέων εργασίας DC019
και DC020.
β) Κατά τη χρήση του προβολέα εργασίας
κοντά σε παιδιά, απαιτείται στενή επίβλεψη
για μείωση του κινδύνου τραυματισμού.
γ) Μην αγγίζετε κινούμενα μέρη.
δ) Να χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα
εξαρτήματα που συνιστώνται ή διατίθενται
από τον κατασκευαστή.
ε) Δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.
στ) Για την αποσύνδεση, στρέψτε όλους τους
διακόπτες στη θέση οff (m) και βγάλτε το
φις από την πρίζα.
ζ) Μη βγάζετε το φις από την πρίζα
τραβώντας το καλώδιο. Για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το φις
και όχι το καλώδιο.
η) Να βγάζετε το φις από την πρίζα ενόσω η
συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από
εργασίες επισκευής ή καθαρισμού.
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
θ) Μη θέτετε σε λειτουργία τους προβολείς
εργασίας, εάν υπάρχουν φθορές στο
καλώδιο ή το φις ή εάν παρουσιάζουν
δυσλειτουργίες ή έχουν φθαρεί λόγω
πτώσης ή άλλης αιτίας. Παραδώστε τον
προβολέα εργασίας για έλεγχο, επισκευή,
ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών.
ι) Για αποφυγή του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τον
προβολέα εργασίας στο νερό ή σε άλλο
υγρό. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τον
προβολέα εργασίας σε μέρη όπου μπορεί
να πέσει σε νεροχύτη ή μπανιέρα.
κ) Να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που
διατίθεται από τον κατασκευαστή.
λ) Να βγάζετε πάντοτε το φις από την
πρίζα πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα. Να τον αντικαθιστάτε με ίδιου
τύπου λαμπτήρα, ισχύος 38 W.
μ) Να συνδέετε τον προβολέα σε έξοδο με
κατάλληλη γείωση. Ανατρέξτε στις Οδηγίες
γείωσης.
Κανόνες ασφάλειας για
προβολείς εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε τον
προβολέα σε χώρο όπου υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια ή εκρηκτικές
ύλες. Οι εσωτερικοί σπινθήρες
ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη
του καπνού προξενώντας προσωπικό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Να αφαιρείτε την
μπαταρία πριν από την αντικατάσταση
του λαμπτήρα φθορισμού.
• Μην κοιτάζετε απευθείας τον λαμπτήρα
φθορισμού. Ενδέχεται να προκληθούν βλάβες
στην όραση.
• Να αποφεύγετε τη χρήση του λαμπτήρα σε
συνθήκες υγρασίας. Να τον χρησιμοποιείτε
μόνο σε ξηρούς χώρους. Να αποτρέπετε την
εισροή υγρών στο εσωτερικό του προβολέα
εργασίας. Μη βυθίζετε τον προβολέα εργασίας
σε υγρά.
• Ο προβολέας εργασίας προορίζεται για οικιακή
και εμπορική χρήση.
112
• Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα χωρίς το
προστατευτικό κάλυμμα λαμπτήρα.
• Πριν από τη χρήση της μπαταρίας, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις του φορτιστή, της μπαταρίας και του
προϊόντος χρήσης της μπαταρίας.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες, ή άτομα με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται
υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
επιφορτισμένο με την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη
για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Να αποτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό του
προβολέα εργασίας. Ενέχεται κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Υπό ορισμένες
συνθήκες, ενόσω ο προβολέας
είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα, οι
εκτεθειμένες επαφές στο εσωτερικό του
φορτιστή μπορεί να βραχυκυκλωθούν
από την ύπαρξη ξένης ύλης. Οι ξένες
ύλες αγώγιμης φύσης όπως, ενδεικτικά,
το άχυρο σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου
ή άλλου είδους συσσώρευση
μεταλλικών σωματιδίων, πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τις υποδοχές
του φορτιστή. Να αποσυνδέετε
τον προβολέα πριν από εργασίες
καθαρισμού του.
• Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος,
απαιτείται η άμεση αντικατάστασή του από
τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του ή παρόμοιο εξειδικευμένο
τεχνικό προς αποφυγή οποιουδήποτε
κινδύνου.
• Μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή
χιόνι. Ο προβολέας εργασίας προορίζεται
για οικιακή και εμπορική χρήση.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται
τοποθετημένο έτσι ώστε να μην το πατάτε,
να σκοντάφτετε επάνω του ή να υποστεί
άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Τοποθετήστε τον προβολέα εργασίας σε
σημείο μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον
προβολέα εργασίας και μην τοποθετείτε
τον προβολέα πάνω σε μαλακή επιφάνεια
που μπορεί να φράξει τις υποδοχές
αερισμού προκαλώντας εσωτερική
υπερθέρμανση. Τοποθετήστε τον προβολέα
εργασίας σε σημείο μακριά από κάθε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα εργασίας
με φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε για
την άμεση αντικατάστασή του.
• Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο.
Παραδώστε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών.
• Μην αποσυναρμολογείτε τον προβολέα
εργασίας. Εάν απαιτείται επισκευή
ή επιδιόρθωση, παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η
λανθασμένη, εκ νέου συναρμολόγηση ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Να αποσυνδέετε τον προβολέα από
το ρεύμα πριν από κάθε εργασία
καθαρισμού. Έτσι ελαττώνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν ελαττώνει τον εν λόγω κίνδυνο.
• Οι προβολείς DC020 (230 V) είναι
σχεδιασμένοι για λειτουργία στα 230 V,
50 Hz AC (εξαιρουμένων των εξόδων).
Οι DC020 (115 V) είναι σχεδιασμένοι
για λειτουργία στα 115 V, 50 Hz AC.
Λειτουργούν επίσης με συνεχές ρεύμα (DC)
μέσω πλήρως φορτισμένης μπαταρίας. Μη
χρησιμοποιείτε διαφορετική τάση.
Λοιποί κίνδυνοι
Οδηγίες γείωσης
Η γείωση του προβολέα εργασίας DC020 (230 V)
είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση ελαττωματικής
λειτουργίας ή αστοχίας, η γείωση παρέχει στο
ηλεκτρικό ρεύμα τη διέξοδο ελάχιστης αντίστασης
μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο
προβολέας εργασίας φέρει καλώδιο με αγωγό
γείωσης εξοπλισμού και γειωμένο βύσμα. Το
βύσμα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλη έξοδο,
σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με
όλους τους κείμενους κανονισμούς και διατάξεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η εσφαλμένη σύνδεση
του αγωγού γείωσης εξοπλισμού ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο αγωγός
γείωσης εξοπλισμού διακρίνεται από
την πράσινη εξωτερική επιφάνεια της
μόνωσης και την κίτρινη διαγράμμιση.
Εάν απαιτείται επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση του καλωδίου ή του
βύσματος, μη συνδέετε τον αγωγό
γείωσης εξοπλισμού σε ακροδέκτες
που μεταφέρουν ρεύμα. Οι εργασίες
επιδιόρθωσης διενεργούνται μόνο
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευής της DEWALT. Μην
τροποποιείτε το βύσμα που
παρέχεται με τον προβολέα εργασίας.
Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει στην
έξοδο, παραδώστε τη συσκευή σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευής της DEWALT για
εγκατάσταση της κατάλληλης εξόδου.
ΓΙΑ ΓΕΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 16 Α ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 230 V
Ο προβολέας εργασίας προορίζεται για χρήση σε
κύκλωμα ονομαστικής τάσης 230 V με γειωμένο
βύσμα, όπως αυτό που απεικονίζεται παρακάτω.
DC020
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με
τη χρήση της παρούσας συσκευής:
– βλάβες στην όραση λόγω κατεύθυνσης
του βλέμματος απευθείας στον λαμπτήρα
φθορισμού,
DC020 BD
– εγκαύματα λόγω επαφής του δέρματος με
ζεστό λαμπτήρα.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προβολέας εργασίας
Ο προβολέας εργασίας δέχεται μπαταρίες NiCd,
NiMH ή Li-Ion, τάσης 12–18 V.
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό
καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη άμα
τη συσκευασία. Προτού χρησιμοποιήσετε την
μπαταρία και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω
οδηγίες ασφάλειας. Κατόπιν, ακολουθήστε τη
διαδικασία φόρτισης που ορίζεται στο εγχειρίδιο
του φορτιστή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή αφαίρεση
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Να φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή
άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (όπως σε εξωτερικά
υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε
την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας
παρουσιάζει ρωγμές ή φθορές, μην
την εισάγετε στον φορτιστή. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο επισκευών για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη
της μπαταρίας παρουσιάζει ρωγμές
ή φθορές, μην την εισάγετε στον
φορτιστή. Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε
114
κάτω και μην καταστρέφετε την
μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση,
εάν έχει πατηθεί από όχημα ή υποστεί
άλλου είδους φθορά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ. διάτρηση με καρφί,
χτύπημα με σφυρί, πάτημα). Οι
κατεστραμμένες μπαταρίες πρέπει να
επιστρέφονται στο κέντρο
επισκευών για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Όταν το εργαλείο δεν
χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το
πλάγια σε σταθερή επιφάνεια για
την αποφυγή κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να στερεωθούν σε όρθια θέση πάνω
στην μπαταρία, αλλά ανατρέπονται
εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α) και το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και
σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
β) και το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά και
ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση για
γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα 25-35%
καυστικού καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας
έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε
αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι και
νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει
στα μάτια, ξεπλύνετε το μάτι με άφθονο
νερό επί 15 λεπτά ή μέχρι να υποχωρήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι
απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας
αποτελείται από ένα μείγμα υγρών οργανικών
υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμείνουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Καπάκι μπαταρίας (εικ. 2)
Παρέχεται προστατευτικό καπάκι για την
κάλυψη των επαφών της μπαταρίας, όταν είναι
αποσυνδεδεμένη. Εάν δεν τοποθετηθεί το
προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις
επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
καταστροφής της μπαταρίας.
τον φορτιστή, φροντίστε να διαβάσετε όλες τις
οδηγίες ασφάλειας.
Ο προβολέας εργασίας φθορισμού, ισχύος 38 W,
λειτουργεί με μπαταρίες DEWALT, τάσης 12–18 V ή
με εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V και 115 V.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως
και 5 έτη.
Ετικέτες μπαταρίας
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στην μπαταρία αποτυπώνονται τα ακόλουθα
εικονογράμματα:
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι προτού
τοποθετήσετε την μπαταρία στον φορτιστή
ή το εργαλείο (εικ. 2A).
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν από τη χρήση.
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
στις επαφές αμέσως μόλις αφαιρέσετε την
μπαταρία από τον φορτιστή ή το εργαλείο
(εικ. 2Β).
Η μπαταρία δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με αγώγιμα αντικείμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το
προστατευτικό καπάκι έχει τοποθετηθεί
πριν από την αποθήκευση ή μεταφορά
της αποσυνδεδεμένης μπαταρίας.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ DC019 ΚΑΙ DC020
Οι συσκευές DC019 και DC020 παρέχουν φωτισμό
με τη χρήση μπαταριών νικελίου-καδμίου, υδριδίου
νικελίου-μετάλλου και ιόντος λιθίου της DEWALT,
τάσης 12–18 V. Μια μπαταρία 18 V έχει αυτονομία
πάνω από μία ώρα.
Για την μπαταρία σας χρησιμοποιήστε φορτιστή
DEWALT 1 ώρας, 15 λεπτών ή φορτιστή
αυτοκινήτου, τάσης 12 V. Προτού χρησιμοποιήσετε
Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη συσκευή νερό.
Να αντικαθιστάτε άμεσα τυχόν
ελαττωματικά καλώδια.
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Να απορρίπτετε τις μπαταρίες
λαμβάνοντας υπόψη σας το περιβάλλον.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες
NiMH, NiCd+ και Li-Ion.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν
εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εργαλείου.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Ποτέ μην
τροποποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
ή οποιοδήποτε τμήμα του. Κίνδυνος
βλάβης ή προσωπικού τραυματισμού.
Ετικέτες προβολέα εργασίας
Στον προβολέα εργασίας εμφανίζονται τα
παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν από τη χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον
σωστό λαμπτήρα.
Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε φωτιά.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι προβολείς εργασίας DC019 και DC020 είναι
σχεδιασμένοι για χρήση ως πηγές φωτισμού.
Οι προβολείς εργασίας DC019 και DC020
αποτελούν επαγγελματικά εργαλεία. ΜΗΝ
αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα
εργαλεία. Απαιτείται επίβλεψη, όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
a. Διακόπτης ON/OFF
b. Λαβή
Μη βάζετε το φις στην πρίζα.
c. Υποδοχή μπαταρίας
d. Έξοδοι 16 Α (DC020 QW, μόνο 230 V)
Έξοδοι 13 Α (DC020 GB, μόνο 230 V)
Ορθή τοποθέτηση λαμτπήρα.
e. Καλώδιο ρεύματος
f. Ενσωματωμένη περιτύλιξη καλωδίου
Ασφάλιση μπαταρίας με μηχανισμό
συγκράτησης.
g. Διάταξη συγκράτησης μπαταρίας
h. Λαμπτήρας φθορισμού
i. Κάλυμμα λαμπτήρα
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας που περιλαμβάνει επίσης
το έτος κατασκευής βρίσκεται τυπωμένος στο
κέλυφος όπου συνδέεται η μπαταρία στο εργαλείο!
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
j. Περίβλημα προβολέα εργασίας
k. Βραχίονας στήριξης
l. Δακτύλιος στεγανότητας από καουτσούκ
m. Προστατευτική διάταξη λαμπτήρα
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Να ελέγχετε πάντοτε,
εάν η παροχή ρεύματος ανταποκρίνεται στην τάση
της επιγραφής κατάταξης.
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
DC020 LX; DC019
1 προβολέας εργασίας
Το εργαλείο σας διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60598.
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε τον προβολέα εργασίας, τα
ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματά του για φθορές
που ενδέχεται να προκλήθηκαν κατά τη
μεταφορά.
116
Τα βύσματα DC020 BD, QW and GB γειώνονται
(τάξη I) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60335 και EN
60598.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση καλωδίου επέκτασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Να διατηρείτε τα
ηλεκτρικά καλώδια σε καλή κατάσταση.
Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα, γυμνά ή
τριμμένα καλώδια. Υφίσταται κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Η λειτούργηση του
εξοπλισμού σε χαμηλή τάση μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση. Η χρήση
υπερβολικά επιμήκους καλωδίου
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση
του καλωδίου.
Να χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με γείωση,
τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση, και
τριφασικό καλώδιο με γείωση.
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, να
χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη επέκταση, κατάλληλη
για την είσοδο ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά).
Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2.
Όταν χρησιμοποιείτε ρολό καλωδίου, να ξετυλίγετε
πάντοτε το καλώδιο πλήρως.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λειτουργία AC
1. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και βάλτε
το φις σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος,
τάσης 115 ή 230 V.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): Οι δύο
υποδοχές είναι πλέον ενεργές και έτοιμες για
χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι δυο υποδοχές είναι ενεργές
μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας AC.
Λειτουργία με μπαταρία
(εικ. 1, 4)
1. Αναδιπλώστε τον DC020 και τοποθετήστε τον
σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια με το κάλυμμα
λαμπτήρα (i) προς το έδαφος.
2. Ανασηκώστε με το ένα χέρι τη διάταξη
συγκράτησης μπαταρίας (g) και εισαγάγετε
με το άλλο την μπαταρία στην υποδοχή
μπαταρίας (c). Πιέστε αργά τη διάταξη
συγκράτησης μπαταρίας προς τα κάτω μέχρι
να εφαρμόσει σταθερά στην μπαταρία.
3. Κρατήστε γερά τη λαβή (b) με το ένα χέρι και
ανασηκώστε με το άλλο το περίβλημα του
προβολέα εργασίας (j).
Χρήση (εικ. 1, 5)
1. Αναδιπλώστε και τοποθετήστε τον DC020 σε
σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Το περίβλημα του προβολέα μπορεί
να προσαρμοστεί σε διάφορες θέσεις.
Κρατήστε γερά τη λαβή (b) με το ένα χέρι και
ανασηκώστε με το άλλο τον βραχίονα στήριξης
(k) σε μία από τις πέντε θέσεις του σχήματος.
3. Τοποθετήστε τον προβολέα εργασίας στην
επιθυμητή κλίση. Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF
(a) στη θέση ON.
Όταν δεν χρειάζεστε πλέον τον προβολέα
εργασίας, πιέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση
OFF και επαναφέρατε τον βραχίονα στήριξης στην
επίπεδη θέση προς το περίβλημα για αποθήκευση
της συσκευής.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
φθορισμού (εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αφαιρέστε την
μπαταρία και βγάλτε το φις από την
πρίζα πριν από την αντικατάσταση
του λαμπτήρα φθορισμού. Τα εν
λόγω προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε απευθείας
τον λαμπτήρα φθορισμού. Ενδέχεται
να προκληθούν βλάβες στην όραση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος κοπής. Να
προστατεύετε κατάλληλα τα χέρια
σας κατά την απομάκρυνση και
αντικατάσταση σπασμένου λαμπτήρα.
Μην αφαιρείτε θραύσματα γυαλιού
ή λαμπτήρα από την υποδοχή
λαμπτήρα με γυμνά χέρια. Ενδέχεται να
προκληθεί προσωπικός τραυματισμός.
Για την αλλαγή του λαμπτήρα φθορισμού, το
περίβλημα του προβολέα πρέπει να βρίσκεται
σε κατακόρυφη θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα
(figure)1.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή
φθοράς του προβολέα εργασίας,
ΜΗΝ απομακρύνετε τον δακτύλιο
στεγανότητας από καουτσούκ από
το κάλυμμα λαμπτήρα. Ο δακτύλιος
στεγανότητας από καουτσούκ πρέπει
να βρίσκεται συνεχώς στη θέση του.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λαμπτήρας αντικατάστασης που
ενδείκνυται είναι ο λαμπτήρας φθορισμού DEWALT
DC0213, ισχύος 38 W.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφύγετε την επαφή με την
επιφάνεια ανάκλασης. Η ρύπανση της επιφάνειας
μειώνει την ανακλαστική ισχύ.
1. Διατηρώντας με το ένα χέρι το κάλυμμα
λαμπτήρα (i) στερεωμένο στο περίβλημα του
προβολέα (j) στην κάτω γωνία, αποσυνδέστε
με το άλλο χέρι τον δακτύλιο στεγανότητας
από καουτσούκ (l) από το περίβλημα του
προβολέα ξεκινώντας από τη διαμετρικά
αντίθετη κάτω γωνία.
2. Εξακολουθώντας να κρατάτε γερά το
περίβλημα του προβολέα, αποσυνδέστε τον
δακτύλιο στεγανότητας από καουτσούκ από
τις υπόλοιπες πλευρές του περιβλήματος
ολοκληρώνοντας με την πάνω πλευρά.
3. Απομακρύνατε τον δακτύλιο στεγανότητας (l)
και το κάλυμμα λαμπτήρα (i).
4. Κρατήστε γερά με το ένα χέρι την κάτω γωνία
του περιβλήματος του λαμπτήρα και αφαιρέστε
με το άλλο την προστατευτική διάταξη
λαμπτήρα (m). Πιέστε απαλά με τον αντίχειρα
και το δείκτη την προστατευτική διάταξη του
λαμπτήρα πλευρικά για να απασφαλίσουν
τα κλιπ. Απομακρύνατε την προστατευτική
διάταξη λαμπτήρα.
5. Κρατήστε γερά με το ένα χέρι την κάτω
πλευρά του περιβλήματος του προβολέα
εργασίας. Με το άλλο χέρι πιάστε τον
λαμπτήρα φθορισμού (h) από το κέντρο και
κρατήστε τον σταθερό στο λευκό πλαστικό
περίβλημα κάτω από την προστατευτική
διάταξη λαμπτήρα. Κρατώντας ακόμη την
κάτω πλευρά, αφαιρέστε απαλά τον λαμπτήρα
από το περίβλημα του προβολέα εργασίας,
σύμφωνα με το σχέδιο. Βεβαιωθείτε ότι η
υποδοχή λαμπτήρα και η περιοχή γύρω από
αυτή δεν έχει σκόνη, ακαθαρσίες ή λοιπούς
ρύπους.
6. Ευθυγραμμίστε τον ανταλλακτικό λαμπτήρα
φθορισμού προς την ίδια κατεύθυνση με
τον προηγούμενο. Κρατήστε γερά με το ένα
χέρι την κάτω πλευρά του περιβλήματος του
προβολέα εργασίας. Πιέστε τον λαμπτήρα
προσεκτικά με το ένα χέρι στο κέντρο του
πλαστικού περιβλήματος μέχρι να ασφαλίσει.
7. Μόλις τοποθετηθεί ο ανταλλακτικός
λαμπτήρας, πιέστε απαλά στο κέντρο του
πλαστικού περιβλήματος του λαμπτήρα για
να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.
118
Τοποθετήστε εκ νέου την προστατευτική
διάταξη λαμπτήρα εφαρμόζοντας στο
περίβλημα του προβολέα εργασίας.
8. Τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα λαμπτήρα.
Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανότητας
από καουτσούκ σε μία από τις πάνω
γωνίες και εφαρμόστε τον στην άλλη γωνία.
Επαναλάβατε το ίδιο για το κάτω μέρος.
Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανότητας
από καουτσούκ έχει στερεωθεί κατάλληλα στο
περίβλημα του προβολέα εργασίας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η
συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από την
κατάλληλη φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αφαιρέστε την
μπαταρία και βγάλτε το φις από την
πρίζα πριν από την αντικατάσταση
του λαμπτήρα φθορισμού. Τα εν
λόγω προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού.
Σημειώσεις επισκευής
Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Εκτός της αντικατάστασης
λαμπτήρα, ο χρήστης δεν μπορεί να διενεργήσει
οποιαδήποτε επισκευή εξαρτήματος στο
εσωτερικό του προβολέα εργασίας. Η
επιδιόρθωση διενεργείται σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών προκειμένου να αποφευχθεί
η βλάβη σε εσωτερικά εξαρτήματα που είναι
ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε την
μπαταρία και βγάλτε το φις από
την πρίζα πριν από τον καθαρισμό
της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να
υποβαθμίσουν την ποιότητα των μη
μεταλλικών υλικών που περιέχονται στα
εν λόγω τμήματα. Να χρησιμοποιείτε
ένα πανί εμποτισμένο μόνο με νερό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και ήπιο σαπούνι ή μια μαλακή μη
μεταλλική βούρτσα. Μην επιτρέπετε
ποτε την εισροή τυχόν υγρών στο
εσωτερικό του προβολέα εργασίας. Μη
βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του
εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναληπτική χρήση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενο πακέτο
μπαταρίασ
Το πακέτο μπαταρίας μεγάλης διάρκειας
λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται όταν
αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για
εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής του, απορρίψτε το με τρόπο που σέβεται το
περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες NiCd, NiMH και Li Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό κέντρο
ανακύκλωσης. Τα πακέτα μπαταριών που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
120
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
121
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N090249
08/10
Download PDF

advertising