DC019 | DeWalt DC019 SPOTLIGHT instruction manual

509111-58 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DC019
DC020
Rysunek 1
b
e
f
h
m
i
l
DC020
DC019
a
a
d
c
c
g
j
j
k
2
g
k
Rysunek 2
B
A
Rysunek 3
DC020
QW
DC020
GB
DC020
BD
Rysunek 4
g
c
b
3
Rysunek 5
l
Rysunek 6
i
h
4
m
AKUMULATOROWO-SIECIOWA LAMPA
ROBOCZA
DC019/DC020
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych urządzeń.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
VAC
Maks. natężenie prądu A
Akumulator
VDC
świetlówka
Masa (samej lampy)
VAC
W
kg
DC019
230
3,2
12 - 18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,5
DC020
230
15
12 -18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
2,7
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Ważne przepisy bezpieczeństwa
1. OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu z lamp
roboczych DC019 i DC020 zawsze
przestrzegaj przepisów bhp, a zwłaszcza
zamieszczonych poniżej wskazówek:
a. Przed użyciem lamp roboczych DC019
i DC020 przeczytaj wszystkie instrukcje.
b. By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przy
korzystaniu z lampy roboczej w pobliżu
dzieci zachowuj szczególną ostrożność.
c. Nie dotykaj ruchomych elementów.
d. Stosuj tylko akcesoria zalecane lub
sprzedawane przez producenta.
e. Nie używaj lamp na wolnym powietrzu.
f. By wyłączyć lampę, ustaw wyłącznik
w pozycji „O” i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
g. By odłączyć lampę od sieci, nie ciągnij za
kabel, a jedynie za wtyczkę.
h. Gdy lampa ma nie być używana lub przed
konserwacją bądź czyszczeniem, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
i. Nie używaj lampy z uszkodzonym kablem
lub wtyczką ani takiej, która wadliwie działa,
spadła na podłogę lub została uszkodzona
w inny sposób. W celu sprawdzenia,
naprawy lub regulacji elektrycznej bądź
mechanicznej oddaj lampę do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego.
j. By zmniejszyć ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, nie zanurzaj lampy w wodzie
ani w innej cieczy. Nie stawiaj ani nie
składuj lampy w miejscach, w których może
ona spaść na podłogę lub do wody.
k. Stosuj tylko ładowarkę dostarczoną przez
producenta.
l. Przed wymianą świetlówki najpierw odłącz
lampę od sieci. Wymieniona świetlówka
musi być tego samego typu i mieć moc
38 W.
5
m. Przyłącz lampę do prawidłowo uziemionego
sieciowego gniazda wtykowego. Patrz
punkt „Wskazówki dotyczące uziemienia.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy lamp roboczych
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Nie używaj lampy roboczej
ani ładowarki w pobliżu palnych
cieczy lub gazów ani w obszarze
zagrożonym wybuchem. Iskry mogą
zapalić wydzielające się pary, co grozi
doznaniem urazu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Przed
wymianą świetlówki wyjmij akumulator.
• Bezpośrednie patrzenie w światło lampy
fluorescencyjnej niekorzystnie wpływa na
wzrok.
• Nie używaj lampy w wilgotnych lub
zaparowanych pomieszczeniach, a jedynie
w suchych miejscach. Uważaj, by do lampy
nie dostała się jakaś ciecz i nie zanurzaj lampy
w wodzie.
• Lampa jest przeznaczona do użytku
domowego i komercyjnego.
• Nie używaj lampy bez założonej osłony
rozpraszającej światło.
• Przed zużyciem akumulatora przeczytaj
wszystkie wskazówki dotyczące samego
akumulatora i zasilanego nim urządzenia.
• Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca.
• Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do lampy nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci lampy przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Przed
czyszczeniem lampy odłącz ją od sieci.
6
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
• Nie wystawiaj lampy na działanie deszczu
ani śniegu. Lampa jest przeznaczona do
użytku domowego i komercyjnego.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był on narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj lampy w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie stawiaj na lampie żadnych
przedmiotów ani nie kładź lampy na
miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić
do zablokowania szczelin wentylacyjnych
i przegrzania urządzenia.
• Nie używaj lampy z uszkodzonym kablem
sieciowym lub wtyczką. Wadliwe elementy
niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj lampy, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj lampy. W razie konieczności
konserwacji lub naprawy oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy. Nieprawidłowe złożenie
może stać się przyczyną pożaru bądź
niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Przed czyszczeniem lampy zawsze odłączaj
ją od sieci, by w ten sposób wyeliminować
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym. Ryzyka tego nie zmniejsza
samo wyjęcie akumulatora.
• Lampy robocze DC019 i DC020
(230 V) są przystosowane do zasilania
prądem sieciowym o napięciu 230 V
i częstotliwości 50 Hz. Lampy te mogą być
zasilane także z akumulatora. Nie przyłączaj
ich do żadnego innego napięcia.
Pozostałe zagrożenia
DC020 BD
• Przy korzystaniu z lamp nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń, jak np:
– Osłabienie wzroku na skutek
bezpośredniego patrzenia w światło
fluorescencyjne.
– Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek
dotknięcia gorącego źródła światła.
Wskazówki dotyczące uziemienia
Lampa robocza DC020 (230 V) musi być
uziemiona. W razie usterki prąd płynie wówczas
do ziemi przez uziemienie o małej impedancji,
co zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym. Lampa zawiera kabel z żyłą
uziemiającą i wtyczką z zestykiem ochronnym.
Wtyczka musi być przyłączona do odpowiedniego
sieciowego gniazda wtykowego zainstalowanego
i uziemionego zgodnie z lokalnymi przepisami
i instrukcjami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niewłaściwe
przyłączenie przewodu uziemiającego
grozi porażeniem prądem
elektrycznym. Przewód ten stanowi
miedzianą linkę w żółto-zielonej
izolacji. W razie konieczności naprawy
lub wymiany kabla bądź wtyczki
uważaj, by nie przyłączyć przewodu
uziemiającego do fazy. Naprawy
zlecaj wyłącznie autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu firmy
DEWALT. Nie przerabiaj wtyczki
dostarczonej z lampą. Gdyby wtyczka
nie pasowała do gniazda wtykowego,
zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu DEWALT.
DOTYCZY UZIEMIONYCH, SIECIOWYCH LAMP
ROBOCZYCH O NOMINALNYM NATĘŻENIU
PRĄDU 16 A I MNIEJSZYM ORAZ NOMINALNYM NAPIĘCIU SIECIOWYM 230 V
Lampa robocza jest przystosowana do zasilania
prądem sieciowym o napięciu nominalnym
230 V i zawiera wtyczkę z zestykiem ochronnym
pokazaną na poniższym rysunku.
DC020
Lampa robocza
Lampa robocza jest przystosowana do zasilania
z akumulatora niklowo-kadmowego, niklowowodorkowego lub litowo-jonowego o napięciu 12
- 18 V.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje
mogą się zapalić.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
Nigdy i pod żadnym pozorem nie
próbuj otwierać akumulatora. Nie
wkładaj do ładowarki akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową.
Może to doprowadzić do śmiertelnego
porażenia prądem elektrycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
7
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW NIKLOWO-KADMOWYCH (NICD) LUB NIKLOWO-WODORKOWYCH (NIMH)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować.
• W ekstremalnych warunkach pracy lub
wysokiej temperaturze z akumulatora mogą
wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale
nie świadczy to o usterce. Jednak w razie
uszkodzenia zewnętrznej uszczelki:
a. i kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast
spłucz ją wodą z mydłem przez kilka minut;
b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy, przepłucz je
czystą wodą przez przynajmniej 10 minut
i niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
(Wskazówka dla lekarza: elektrolit
stanowi roztwór wodorotlenku potasowego
o stężeniu od 25 do 30 %).
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
litowo-jonowego wydzielają się z niego
toksyczne pary i substancje.
8
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartego
ogniwa akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Osłona biegunów akumulatora
(rys. 2)
Do zakresu dostawy należy osłona biegunów
akumulatora. Bez niej bieguny akumulatora
łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki
lub urządzenia zdejmij osłonę z biegunów.
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub urządzenia załóż osłonę na
bieguny.
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem lub
transportem akumulatora sprawdź, czy
osłona jest prawidłowo założona na
bieguny.
Akumulatory
AKUMULATORY DO LAMP ROBOCZYCH
DC019 I DC020
Lampy robocze DC019 i DC020 firmy DEWALT
mogą być zasilane z akumulatorów niklowokadmowych, niklowo-wodorkowych i litowojonowych o napięciu 12 - 18 V. Czas pracy
z jednego akumulatora o napięciu 18 V wynosi
godzinę lub dłużej.
Akumulator można ładować w ładowarkach
1-godzinnych, 15-minutowych lub samochodowych
o napięciu 12 V firmy DEWALT. Przed użyciem
ładowarki przeczytaj wszystkie dotyczącej jej
przepisy bezpieczeństwa.
Świetlówka o mocy 38 W działa przy zasilaniu
z akumulatorów DEWALT o napięciu 12 - 18 V
i z sieci o napięciu 230 V.
Zalecenia dotyczące składowania
Sprawdź, czy została
zastosowana prawidłowa
świetlówka.
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator osiąga
maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przechowuje się go w temperaturze pokojowej.
Nie używaj lampy w pobliżu ognia.
Nie przyłączaj kabla.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być przechowywane, najpierw
należy je całkowicie naładować.
Prawidłowa wymiana świetlówki.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być składowane 5 lat i dłużej.
Mocowanie akumulatora.
Tabliczki na akumulatorze
Dodatkowo do piktogramów użytych w tej
instrukcji obsługi na akumulatorze zamieszczono
następujące tabliczki.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy używaj uszkodzonych
akumulatorów.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć, co
grozi poważnymi szkodami rzeczowymi
i osobowymi.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 lampa robocza
1 instrukcja obsługi
1 rysunek lampy w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy lampa i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatorów niklowo-wodorkowych,
niklowo-kadmowych i litowo-jonowych
nie wrzucaj do ognia.
Tabliczki na lampie roboczej
Na lampie roboczej umieszczono następujące
piktogramy.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Lampy robocze DC019 i DC020 służą jako źródła
światła.
Lampy te zostały wyprodukowana w celu
profesjonalnego użytku. NIE POZWALAJ dzieciom
dotykać lampy. Osoby niedoświadczone mogą jej
używać tylko pod nadzorem.
a. Wyłącznik
b. Uchwyt
c. Kieszeń akumulatora
9
d. Gniazdo wtykowe 16 A (tylko DC020 QW,
230 V)
Gniazdo wtykowe 13 A (tylko DC020 GB,
230 V)
e. Kabel zasilający
f. Zintegrowane wgłębienia do nawijania kabla
g. Przytrzymywacz akumulatora
h. Świetlówka
i. Osłona rozpraszająca światło
j. Obudowa lampy
k. Podpórka
l. Gumowa uszczelka
m. Osłona cokołu świetlówki
Bezpieczeństwo elektryczne
Lampa jest przystosowana do zasilania prądem
sieciowym o tylko jednym napięciu. Dlatego
zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej wyrobu.
DC019
Lampa ta jest podwójnie zaizolowana
zgodnie z normą EN 60598.
Lampy robocze DC020 BD, QW i GB są uziemione
zgodnie z normami EN 60335 i EN 60598 (klasa I).
Zastosowanie przedłużacza
OSTRZEŻENIE: Przewody elektryczne
utrzymuj w nienagannym stanie
technicznym. By nie narażać się na
porażenie prądem elektrycznym, nie
używaj zużytych, odizolowanych ani
przetartych kabli.
OSTRZEŻENIE: Przy zasilaniu
lampy prądem o zbyt niskim napięciu
może dojść do jej przegrzania. Także
używanie zbyt długiego przedłużacza
grozi przegrzaniem kabla.
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do pracy na wolnym powietrzu
i zawiera żyłę uziemiającą.
ZASTOSOWANIE
Zasilanie z sieci prądu przemiennego
1. Rozwiń kabel zasilający i przyłącz go do
gniazda sieciowego o napięciu 230 V.
2. DC020 BD, QW, GB (230 VAC): Obydwa
gniazda wtykowe są teraz zasilane i można
z nich korzystać.
WSKAZÓWKA: Obydwa gniazda wtykowe
działają tylko przy zasilaniu prądem
przemiennym.
Zasilanie z akumulatora (rys.
rys. 1, 4)
1. Umieść złożoną lampę na stabilnej, płaskiej
powierzchni osłoną rozpraszającą światło (i)
do dołu.
2. Jedną ręką unieś przytrzymywacz (g) i włóż
akumulator do kieszeni (c). Powoli opuść
przytrzymywacz, aż dobrze ustali akumulator.
3. Jedną ręką przytrzymując rączkę (b), drugą
unieś obudowę (j).
Korzystanie z lampy (rys.
rys. 1, 5)
1. Połóż złożoną lampę na stabilnej, płaskiej
powierzchni.
2. Obudowę lampy można ustawić w różnych
pozycjach. Trzymając jedną ręką za rączkę
(b), drugą ręką ustaw podpórkę (k) w jednej
z pięciu pokazanych na rysunku pozycji.
3. Umieść lampę w dogodnym dla siebie miejscu.
Naciśnij wyłącznik (a), by załączyć lampę.
Po zakończeniu pracy wyłącz lampę i złóż
podpórkę.
Wymiana świetlówki (rys.
rys. 1, 6)
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
lampę (patrz: Dane techniczne).
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed wymianą świetlówki wyjmij
akumulator i odłącz lampę od
sieci. Są to środki ostrożności, które
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2. Gdy korzystasz z bębna, zawsze
całkowicie odwijaj z niego kabel.
UWAGA: Bezpośrednie patrzenie
w światło fluorescencyjne może
osłabić wzrok.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
skaleczenia. Przy wymianie rozbitej
świetlówki chroń ręce. Nie wyjmuj
10
odłamków z oprawy gołymi rękami, by
się nie skaleczyć.
Przy wymianie świetlówki ustaw lampę w pionowej
pozycji tak, jak pokazano na rysunku 1.
UWAGA: By nie ryzykować
uszkodzenia lampy, NIE zdejmuj
gumowej uszczelki z osłony
rozpraszającej światło. Uszczelka ta
jest zamocowana na stałe.
WSKAZÓWKA: Firma DEWALT zaleca używanie
świetlówki DC0213 o mocy 38 W.
WSKAZÓWKA: Nie dotykaj odbłyśnika, którego
zabrudzenie zmniejsza współczynnik odbicia.
1. Jedną ręką przytrzymaj dolny róg obudowy
lampy (j) i osłonę rozpraszającą światło (i),
a drugą ręką ściągnij gumową uszczelkę (l)
z obudowy, poczynając od jednego z dolnych
narożników.
2. Nadal mocno przytrzymuj obudowę lampy
i ściągnij gumową uszczelkę ze wszystkich
boków oprawy aż do samej góry.
3. Zdejmij gumową uszczelkę (l) i osłonę
rozpraszającą światło (i) i odłóż je na bok.
4. Jedną ręką przytrzymując dolny róg
obudowy lampy, drugą ręką zdejmij osłonę
cokołu świetlówki (m). W tym celu ściśnij
osłonę z dwóch stron kciukiem i palcem
wskazującym, by zwolnić ją z zaczepów.
Odłóż osłonę na bok.
5. Trzymając jedną ręką za dolny róg obudowy
lampy, drugą ręką chwyć usytuowany
w środku cokół świetlówki (h) z białego
tworzywa sztucznego. Nadal mocno
przytrzymując dolny róg lampy, wyjmij
świetlówkę z oprawy tak, jak pokazano na
rysunku. Uważaj, by do oprawki i przestrzeni
wokół niej nie dostał się brud, pył i inne
zanieczyszczenia.
6. Przyłóż świetlówkę zamienną w tej samej
pozycji co wymieniona. Trzymając jedną
ręką dolny róg obudowy lampy, drugą ręką
ostrożnie naciśnij w środku plastikowy cokół,
by zamocować świetlówkę na swoim miejscu.
7. Po osadzeniu świetlówki zamiennej,
ostrożnie naciśnij w środku plastikowy cokół
świetlówki, by sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany.
8. Ponownie załóż osłonę cokołu świetlówki.
Załóż gumową uszczelkę na jeden z górnych
narożników, następnie osadź ją na drugim
narożniku i dalej naciągnij do samego dołu.
Sprawdź, czy gumowa uszczelka dobrze
przylega do oprawy lampy.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed wymianą świetlówki wyjmij
akumulator i odłącz lampę od
sieci. Są to środki ostrożności, które
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Wskazówka dotycząca konserwacji:
Wyrób ten nie podlega konserwacji przez
użytkownika. Oprócz świetlówki we wnętrzu
lampy nie ma innych elementów wymagających
konserwacji przez użytkownika. Gdy lampa jest
konserwowana nie przez autoryzowany warsztat
serwisowy, użytkownik naraża się na uszkodzenie
wewnętrznych elementów wrażliwych na ładunki
elektrostatyczne.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem
wyjmij akumulator i odłącz lampę
od sieci elektrycznej. Do czyszczenia
plastikowych elementów lampy nie
używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym lub
niemetalowa szczoteczka. Uważaj, by
do wnętrza obudowy nie dostała się
jakaś ciecz i żadnej części urządzenia
nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
urządzenia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
11
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe
i niklowo-kadmowe nadają się do powtórnego
wykorzystania. Zużyte akumulatory oddaj
dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji
12
odpadów. W żadnym wypadku nie wyrzucaj
akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
DO OPISANYCH LAMP ROBOCZYCH NADAJĄ
SIĘ NASTĘPUJĄCE AKUMULATORY:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00143395- 14-12-2010
13
LAMPA ROBOCZA 1
©
DC019
14
LAMPA ROBOCZA 1
©
DC020
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising