DC019 | DeWalt DC019 SPOTLIGHT instruction manual

371000-34 LV
DC019
DC020
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
15
Attēls / Рисунок 1
b
e
f
h
m
i
l
DC020
DC019
a
a
d
c
c
g
j
g
j
k
k
3
Attēls / Рисунок 2
B
A
Attēls / Рисунок 3
DC020
QW
DC020
GB
DC020
BD
Attēls / Рисунок 4
g
c
b
4
Attēls / Рисунок 5
l
Attēls / Рисунок 6
i
m
h
5
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES BEZVADA UN AR VADU
DARBINĀMS DARBA LUKTURIS DC019/DC020
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
instrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga
pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Tehniskie dati
Spriegums
(tikai Apvienotā
Karaliste un Īrija)
Maks. nominālā strāva
(tikai Apvienotā
Karaliste un Īrija)
Akumulators
Luminiscējošā lampa
VAC
DC019
230
VAC
A
–
3,2
A
VDC
VAC
W
Svars (tikai instruments) kg
Kontaktdakšas
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un Īrija
DC020 DC020LX
230
–
230
15
115
–
–
15
3,2
12–18
12–18
12–18
NiCd/
NiCd/
NiCd/
NiMH/
NiMH/
NiMH/
Litija jonu Litija jonu Litija jonu
230
230
115
38
38
38
2,5
2,7
2,5
230 VAC instrumenti15 ampēri
–
230 VAC instrumenti12 ampēri
–
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Svarīgi drošības noteikumi
1. BRĪDINĀJUMS! Lietojot darba lukturi DC019
vai DC020, vienmēr jāievēro galvenie drošības
noteikumi, tostarp šādi.
a. Pirms darba luktura DC019 vai DC021
ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus.
b. Ja darba lukturi lieto bērnu klātbūtnē, tas ir
rūpīgi jāuzrauga, lai mazinātu ievainojuma
risku.
c. Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
d. Lietojiet tikai tādus piederumus, ko ieteicis
vai pārdod ražotājs.
e. Nelietojiet to ārpus telpām.
Definīcijas Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
6
UZMANĪBU! Ja šo signālvārdu
lieto bez brīdinājuma apzīmējuma
par drošību, tas norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var būt sabojāts īpašums.
f. Lai izslēgtu, pagrieziet visas kontrolierīces
izslēgtā pozīcijā („O”), tad atvienojiet
kontaktdakšu no elektrotīkla.
g. Neatvienojiet lukturi, raujot aiz barošanas
vada. Lai atvienotu no elektrotīkla, satveriet
aiz kontaktdakšas, nevis vada.
h. Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai tīrīt, atvienojiet to no elektrotīkla.
i. Neekspluatējiet darba lukturi, ja tā vads
vai kontaktdakša ir bojāti vai ja instruments
nedarbojas pareizi, bijis nomests zemē vai
ir bojāts. Nogādājiet darba lukturi tuvākajā
pilnvarotā apkopes centrā, lai to pārbaudītu,
salabotu vai noregulētu.
j. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena
risku, neiegremdējiet darba lukturi ūdenī vai
citā šķidrumā. Darba lukturi nedrīkst glabāt
tādā vietā, no kuras tas var nokrist vai tikt
ievilkts vannā vai izlietnē.
k. Lietojiet tikai ražotāja noteikto maiņstrāvas
adapteri un lādētāju.
LATVIEŠU
l. Pirms spuldzes nomainīšanas instruments
jāatvieno no elektrotīkla. Nomainiet ar tāda
paša veida spuldzi, kuras nominālā jauda ir
38 vati.
m. Pievienojiet instrumentu pareizi iezemētai
kontaktligzdai. Sk. sadaļu Norādījumi par
iezemēšanu.
Drošības noteikumi darba
lukturiem
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Darba lukturi nedrīkst ekspluatēt
viegli uzliesmojošu šķidrumu tuvumā
vai arī gāzu vai sprādzienbīstamā
vidē. Iekšējās dzirksteles var
aizdedzināt izgarojumu tvaikus un radīt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms luminiscējošās
spuldzes nomainīšanas atvienojiet
akumulatoru.
• Skatoties tieši luminiscējošajā gaismā, var
sabojāt redzi.
• Darba lukturi nedrīkst lietot mitrās vai slapjās
vietās. Lietojiet to tikai sausās vietās. Darba
lukturī nedrīkst iekļūt šķidrums. Neiegremdējiet
darba lukturi šķidrumā.
• Šis darba lukturis nav paredzēts izmantošanai
sadzīvē vai komerciālai lietošanai.
• Lukturi nedrīkst ekspluatēt, kamēr nav
uzstādīts lēcas aizsargkupols.
• Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus
uz akumulatora un instrumenta, kurā tiek
izmantots akumulators.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību.
• Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Darba lukturī nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātajos kontaktos darba luktura
iekšpusē, ja lukturis ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā nedrīkst
novietot vadītspējīgus materiālus,
piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija
foliju vai uzkrājušās metāla daļiņas.
Pirms darba luktura tīrīšanas tas ir
jāatvieno no elektrotīkla.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina pret
jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Nepakļaujiet darba lukturi lietus vai sniega
iedarbībai. Šis darba lukturis nav paredzēts
izmantošanai sadzīvē vai komerciālai lietošanai.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja vien bez
tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu pagarinājuma
vadu, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Novietojiet darba lukturi vietā, kur nav
karstuma avotu.
• Uz darba luktura nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet darba lukturi
vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet darba lukturi, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti, — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet darba lukturi,
ja tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai kā citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Neizjauciet darba lukturi. Ja ir vajadzīga apkope
vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā apkopes
centrā. Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna
samontēts, var rasties elektriskās strāvas
trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās
risks.
• Pirms darba luktura tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks nesamazinās,
ja izņemat tikai akumulatoru.
• Darba lukturis DC020 (230 V) darbojas
ar 230 voltu, 50 Hz maiņstrāvu (izņemot
kontaktligzdas). DC020 (115 V) darbojas ar
115 voltu, 50 Hz maiņstrāvu. Tāpat tas darbojas
ar līdzstrāvu, ja ir pievienots pilnībā uzlādēts
akumulators. Nepievienojiet instrumentu cita
sprieguma avotam.
7
LATVIEŠU
Atlikušie riski
DC020 BD
• Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi
riski:
– sabojāt redzi, skatoties tieši luminiscējošajā
gaismā;
– gūt apdegumus, pieskaroties karstai
spuldzei.
Norādījumi par iezemēšanu
Darba lukturis
Darba lukturim DC020 (230 V) jābūt iezemētam.
Funkciju nedarbošanās vai bojājuma gadījumā
zemējums mazinās elektriskā trieciena risku,
novadot elektrisko strāvu pa vismazākās
pretestības ceļu. Darba lukturis ir aprīkots ar vadu,
kam ir iekārtu zemējuma vadītājs un zemējuma
vads. Vads ir jāpievieno piemērotai kontaktligzdai,
kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta atbilstoši
visiem vietējiem noteikumiem un prasībām.
Darba lukturim ir piemēroti 12–18 V NiCd, NiMH
un litija jonu akumulatori.
BĪSTAMI! Ja instrumenta zemējuma
vadītājs ir nepareizi pievienots, var
rasties elektriskās strāvas trieciena
risks. Instrumenta zemējuma vadītājs
ir tas, kam ārējā virsma pārklāta ar
izolāciju zaļā krāsā un dzeltenām
svītrām. Ja ir jāsalabo vai jānomaina
kontaktdakša vai vads, instrumenta
zemējuma vadītājs nedrīkst būt
pievienots terminālim, kas atrodas
zem sprieguma. Remontu drīkst
veikt tikai DEWALT servisa pārstāvis.
Nepārveidojiet darba luktura
kontaktdakšu. Ja tā nav piemērota
kontaktligzdai, vērsieties pie DEWALT
servisa pārstāvja, lai viņš uzstādītu
pareizu kontaktdakšu.
NORĀDĪJUMI IEZEMĒTAM, AR VADU
PIEVIENOTAM DARBA LUKTURIM (NOMINĀLĀ
STRĀVA: NE VAIRĀK KĀ 16 A), KAS
PAREDZĒTS EKSPLUATĀCIJAI ELEKTRĪBAS
ĶĒDĒ AR NOMINĀLO SPRIEGUMU 230 V
Šis darba lukturis ir paredzēts ekspluatācijai
elektrības ķēdē ar nominālo spriegumu 230 V, un
tam ir zemējuma kontaktdakša, kas līdzinās šajā
attēlā norādītajai.
DC020
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
lādētāja rokasgrāmatā norādīto uzlādes kārtību.
IZLASİET VİSUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena
risks! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss
ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst
ievietot lādētājā. Var izraisīt elektriskās
strāvas vai nāvējošu triecienu. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes centrā,
lai tos nodotu pārstrādei.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
8
LATVIEŠU
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Bojāti akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NiCd) UN NIĶEĻA METĀLA HIDRĪDA
(NiMH) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru smagos apstākļos vai
ļoti augstā/zemā temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulatora aizsargaizsegs
(2. att.)
Komplektācijā atrodas akumulatora aizsargaizsegs,
ar ko nosedz atvienota akumulatora kontaktus.
Ja šis aizsargaizsegs nav uzstādīts, vaļīgi metāla
priekšmeti var izraisīt kontaktos īssavienojumu,
radot ugunsgrēka risku un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora ievietošanas lādētājā
vai instrumentā noņemiet aizsargaizsegu
(2A. att.).
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties novietojiet uz
kontaktiem aizsargaizsegu (2B. att.).
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet
skarto vietu ar ziepēm un ūdeni;
Akumulators
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar tīru ūdeni
un nekavējoties meklējiet medicīnisku
palīdzību. (Piezīme medicīniskai palīdzībai.
Šis šķidrums ir 25–35 % kālija hidroksīda
šķīdums.)
DC019 un DC020 darbojas ar 12–18 voltu
DEWALT niķeļa kadmija, niķeļa metāla hidrīda un
litija jonu akumulatoriem. Viens 18 V akumulators
darbojas vismaz vienu stundu.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU (LI
ION) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas
ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots. Akumulators
ugunī var eksplodēt. Sadedzinot litija jonu
akumulatoru, rodas toksiski izgarojuma tvaiki
un materiāli.
DARBA LUKTURA DC019 VAI DC021
AKUMULATORU VEIDS
Akumulatoru var uzlādēt arī ar DEWALT 1 stundas
lādētāju, 15 minūšu lādētāju vai transportlīdzekļa
12 voltu lādētāju. Pirms lādētāja ekspluatācijas
jāizlasa visi drošības norādījumi.
38 W luminiscējošais darba lukturis darbojas ar
12–18 V DEWALTakumulatoru vai 230 V un 115 V
maiņstrāvu.
Ieteikumi par uzglabāšanu
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu
ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums nokļūst
acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu aci
15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet kairinājums.
Ja ir vajadzīga medicīniska palīdzība, ievērojiet,
ka akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 gadus.
PIEZĪME. Uzglabāšanas laikā litija jonu
akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam.
9
LATVIEŠU
Uzlīmes uz akumulatora
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas uzlīmēs uz akumulatora:
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 darba apgaismojums
Nelietojiet bojātu akumulatoru.
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
Izmantojiet tikai DEWALT akumulatorus,
jo citi var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
NiMH, NiCd+ un litija jonu akumulatoru
nedrīkst sadedzināt.
Marķējumi uz darba luktura
Uz darba luktura ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Izmantojiet tikai pareizu spuldzi.
Neekspluatējiet uguns tuvumā.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Darba lukturi DC019 vai DC020 paredzēts
izmantot kā gaismas avotu.
Darba lukturis DC019 vai DC021 ir profesionālai
lietošanai paredzēti instrumenti. NEĻAUJİET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. rokturis
c. akumulatora pieslēgvieta
d. 16 ampēru kontaktligzdas (DC020 QW:
tikai 230 V)
13 ampēru kontaktligzdas (DC020 GB:
tikai 230 V)
e. barošanas vads
f. iebūvēts vada satinējs
Nepievienojiet vadu elektrotīklam.
g. akumulatora skava
h. luminiscējoša spuldze
Spuldzes pareiza ievietošana.
i. lēcas aizsargs
j. darba luktura korpuss
k. atbalsta kājiņa
Akumulatora skavai jābūt
nospiestai.
10
l. gumijas starplika
m. spuldzes aizsargs
LATVIEŠU
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
DC020 LX; DC019
Šim instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši EN 60598.
Modeļi DC020 BD, QW un GB ir iezemēti (I klase)
atbilstoši EN 60335 and EN 60598.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Barošanas vada
kontaktdakšas uzstādīšana
115 V instrumentiem (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
• Kontaktdakša jāuzstāda kvalificētam
speciālistam. Ja rodas šaubas, sazinieties
ar pilnvarotu DEWALT remonta darbnīcu vai
kvalificētu elektriķi.
• Vadi ir iekrāsoti saskaņā ar šādu krāsu kodu:
strāva = brūns
neitrāls = zils
• Zilo vai brūno vadu nedrīkst pievienot
kontaktdakšas zemējuma terminālim.
Savienojiet tos šādi:
brūno vadu — pie termināļa, kas apzīmēts ar ‘L'
zilo vadu — pie termināļa, kas apzīmēts ar ‘N'
• Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS
EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem, zemējuma
kontakta 4. pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS! Vada skavai vienmēr
jābūt pareizi un cieši piestiprinātai pie
vada apvalka.
Pagarinājuma vada lietošana
BRĪDINĀJUMS! Rūpējieties, lai
barošanas vadi vienmēr būtu labā
stāvoklī. Nedrīkst lietot nodilušus,
neizolētus vai spurainus vadus, jo tie
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
instrumentu ar zemu spriegumu,
tas var pārkarst. Lietojot pārāk garu
pagarinājuma vadu, tas var pārkarst.
Lietojiet tikai iezemētus pagarinājuma vadus, kas
paredzēti lietošanai ārpus telpām un ar iekārtām,
kam ir trešā vada zemējums.
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2. Ja lietojat
kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā
nost.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācija ar maiņstrāvu
1. Attiniet barošanas vadu un pievienojiet to
115 vai 230 V maiņstrāvas konstaktligzdai.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V maiņstrāva)
Abas kontaktligzdas ir aktīvas un gatavas
lietošanai.
PIEZĪME. Abas kontaktligzdas ir aktīvas,
ekspluatējot tikai ar maiņstrāvu.
Ekspluatācija ar akumulatoru
(1., 4. att.)
1. Novietojiet salikto DC020 uz stabilas, līdzenas
virsmas ar lēcas aizsargu (i) uz leju.
2. Ar vienu roku paceliet akumulatora skavu
(g) un pievienojiet akumulatora pieslēgvietai
(c) akumulatoru. Lai akumulatoru cieši
nostiprinātu, lēnām piespiediet pie tā
akumulatora skavu.
3. Ar vienu roku cieši turiet rokturi (b), bet ar otru
paceliet darba luktura korpusu (j).
Lietošana (1., 5. att.)
1. Novietojiet salikto DC020 uz stabilas, līdzenas
virsmas.
11
LATVIEŠU
2. Darba luktura korpusu var novietot dažādās
pozīcijās. Ar vienu roku cieši turiet rokturi (b),
bet ar otru paceliet atbalsta kājiņu (k) kādā no
piecām norādītajām pozīcijām.
3. Novietojiet darba lukturi vēlamajā pozīcijā.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a)
ieslēgtā pozīcijā.
Kad ir pabeigta darba luktura lietošana, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā un
salieciet darba luktura korpusu uz leju glabāšanas
pozīcijā.
Luminiscējošās spuldzes
maiņa (1., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
luminiscējošās spuldzes
nomainīšanas jāizņem akumulators
un instruments jāatvieno no strāvas.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu
rezultātā mazinās ievainojuma risks.
UZMANĪBU! Skatoties tieši
luminiscējošajā gaismā, var sabojāt
redzi.
UZMANĪBU! Sagriešanās risks!
Nomainot saplēstu spuldzi, nodrošiniet
rokām aizsardzību pirms spuldzes
izņemšanas. Nedrīkst izņemt stikla vai
spuldzes lauskas no korpusa ar kailām
rokām, jo pretējā gadījumā var gūt
ievainojumu.
Lai nomainītu luminiscējošo spuldzi, darba luktura
korpusam jābūt augšupvērstā stāvoklī, kā norādīts
1. attēlā.
UZMANĪBU! Lai nesabojātu darba
lukturi, NEATDALIET gumijas starpliku
no lēcas aizsarga. Gumijas starplika
nav domāta noņemšanai no lēcas
aizsarga.
PIEZĪME. Ieteicams nomainīt spuldzi pret jaunu
DEWALT DC0213 38 W luminiscējošo spuldzi.
PIEZĪME. Nepieskarieties atstarojošajai
virsmai. Atstājot uz tās nospiedumus, mazinās
atstarošanas īpašības.
1. Ar vienu roku cieši turot darba luktura korpusa
(j) apakšējo stūri un lēcas aizsargu (i), ar
otru roku no darba luktura korpusa atritiniet
gumijas starpliku (l), sākot no viena augšējā
stūra.
12
2. Joprojām cieši turot darba luktura korpusu,
no visām korpusa malām atritiniet gumijas
starpliku, pabeidzot ar augšējo malu.
3. Noņemiet gumijas starpliku (l) un lēcas
aizsargu (i) un nolieciet tos malā.
4. Ar vienu roku cieši turot darba luktura korpusa
apakšējo stūri, ar otru roku noņemiet spuldzes
aizsargu (m). Lai spuldzes aizsargu atbrīvotu
no skavām, uzmanīgi ar īkšķi un rādītājpirkstu
uzspiediet uz tā malām. Nolieciet spuldzes
aizsargu malā.
5. Ar vienu roku cieši turiet darba luktura korpusa
apakšējo stūri. Ar otru roku cieši pa vidu
satveriet luminiscējošo spuldzi (h) un turiet to
uz baltā plastmasas korpusa zem spuldzes
aizsarga. Joprojām cieši turot apakšējo stūri,
uzmanīgi izņemiet spuldzi no darba luktura
korpusa, kā norādīts. Kontaktligzdā un virsmā
ap to nedrīkst būt netīrumu, putekļu un citu
piesārņojumu.
6. Ievietojiet jauno luminiscējošo spuldzi tieši
tāpat, kā bija ievietota iepriekšējā spuldze.
Ar vienu roku cieši turiet darba luktura
korpusa apakšējo stūri. Ar otru roku uzmanīgi
uzspiediet spuldzes plastmasas korpusa vidū,
lai spuldzi nofiksētu.
7. Kad jaunā spuldze ir nomainīta, uzmanīgi
uzspiediet spuldzes plastmasas korpusa vidū,
lai tā būtu pareizi savienota. Uzstādiet atpakaļ
spuldzes aizsargu, piestiprinot pie darba
luktura korpusa.
8. Uzstādiet atpakaļ lēcas aizsargu. Novietojiet
gumijas starpliku uz viena no augšējiem
stūriem un ritiniet to līdz otram augšējam
stūrim, pēc tam ritiniet to līdz apakšmalai.
Pārbaudiet, vai gumijas starplika ir cieši
nostiprināta visapkārt darba luktura korpusam.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
luminiscējošās spuldzes
nomainīšanas jāizņem akumulators
un instruments jāatvieno no strāvas.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu
rezultātā mazinās ievainojuma risks.
LATVIEŠU
Piezīmes par apkopi
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats veikt
apkopi. Darba lukturī nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi, izņemot spuldzi. Apkope ir
jāveic pilnvarotā apkopes centrā, lai nesabojātu
iekšējās detaļas, kuras ietekmē statiskās elektrības
izlāde.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pirms darba
luktura tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota un no tā ir
jāizņem akumulators. Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
nemetāliskos materiālus. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Darba lukturī nedrīkst iekļūt šķidrums;
darba lukturi nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• NiCd, NiMH un litija jonu elementus iespējams
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
13
LATVIEŠU
ŠIM DARBA LUKTURIM IR PIEMĒROTI ŠĀDI
AKUMULATORI:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
14
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
14,4 V
NiCd
14,4 V
NiCd
14,4 V
NICd
14,4 V
NiMH
14,4 V Litija jonu
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Litija jonu
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ DC019/DC020
Поздравляем Вас!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению
оборудования.
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали инструменты DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Риск поражения электрическим током!
Технические характеристики
Огнеопасность!
DC019
Напряжение
питания
В перем. тока 230
Макс.
расчетный ток
А
3,2
Напряжение
аккумулятора В пост. тока 12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
Люминесцентная
лампа
В перем. тока 230
Вт
38
Вес
(только прибор) кг
2,5
DC020 DC020LX
230
–
15
–
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
12–18
NiCd/
NiMH/
Li-Ion
230
38
115
38
2,7
2,5
Электрические розетки
Инструменты
230 В перем. тока 15 ампер
-
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
Важные правила безопасности
1. ВНИМАНИЕ! При использовании фонарей DC019 и DC020 должны всегда исполняться основные меры предосторожности,
включая следующие:
a. Перед использованием фонарей DC019
и DC020 прочтите все инструкции.
b. Во избежание риска получения травмы
будьте особенно внимательны при использовании фонаря в присутствии детей.
c. Не прикасайтесь к движущимся частям.
d. Используйте дополнительные принадлежности, только рекомендованные или продаваемые производителем прибора.
e. Не используйте прибор на улице.
f.
Для выключения фонаря, сначала переведите все выключатели в положение «выкл.»
(«О»), затем выньте вилку из электрической
розетки.
g. Не выдергивайте вилку из розетки, потянув за кабель. Для отключения прибора от
электросети тяните за вилку, но не за кабель.
h. Если фонарь не используется, а также перед проведением чистки или технического
облуживания, отключайте прибор от электросети.
i.
Не используйте фонарь, если повреждены
электрический кабель или вилка кабеля,
а также после выявления неисправности
фонаря, после падения или каких-либо других повреждений. Отнесите фонарь в ближайший авторизованный сервисный центр
для проведения осмотра, ремонта или электрической и механической регулировки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
j.
Для снижения риска поражения электрическим током не погружайте фонарь в воду и
другие жидкости. Не помещайте и не храните фонарь в местах, где он может упасть
или попасть в ванну или раковину.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь фонаря.
Это может привести к поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда фонарь подключен
к электросети, открытые контакты подзарядки внутри его корпуса могут быть
закорочены посторонним материалом.
Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные материалы, в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте
фонарь от электросети перед проведением чистки.
k. Используйте только зарядное устройство,
поставляемое производителем прибора.
l.
Всегда отключайте прибор от электросети
перед заменой лампы. Заменяйте лампу
лампой того же типа напряжением 38 Вт.
m. Для подключения используйте электрическую розетку с правильным заземлением.
См. раздел Инструкции по заземлению.
Правила безопасности при
работе с фонарями
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Не используйте фонарь вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей
или в газовой или взрывоопасной среде. Внутренние искры могут зажечь
пары, что может стать причиной получения телесной травмы.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед заменой
люминесцентной лампы извлеките из
прибора аккумулятор.
•
В случае повреждения электрического кабеля для предотвращения получения травмы
он должен быть немедленно заменен производителем, его сервисным агентом или
другим квалифицированным специалистом.
•
Не подвергайте фонарь воздействию
дождя или снега. Данный фонарь предназначен для домашнего использования
и промышленного применения.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным способом повредить или сильно натянуть!
•
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование несоответствующего удлинительного кабеля может создать риск возникновения пожара, поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
•
Прямое рассматривание люминесцентного
света может привести к нарушению зрения.
•
Не подвергайте фонарь воздействию влаги.
Используйте прибор только в сухих местах.
Не допускайте попадания жидкости внутрь
фонаря. Не погружайте фонарь в жидкость
любого типа.
•
Данный фонарь предназначен для домашнего использования и промышленного применения.
•
Располагайте фонарь вдали от источника
тепла.
•
Не используйте фонарь без установленного защитного ограждения линз.
•
•
Перед использованием аккумулятора прочитайте все инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.
Не кладите на верхнюю часть фонаря
какой-либо предмет и не ставьте фонарь на мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные прорези
и вызвать чрезмерный внутренний нагрев! Располагайте фонарь вдали от любого источника тепла.
•
Использование прибора физически или умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
•
Не эксплуатируйте фонарь, если его кабель или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте фонарь, если он получил повреждение вследствие сильного удара или падения или иного внешне-
•
16
Не позволяйте детям играть с прибором.
РУССКИЙ ЯЗЫК
го воздействия! Отнесите его в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте фонарь. Для проведения
технического обслуживания или ремонта
обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Неправильная сборка может
привести к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
Ремонт должен производиться только
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. Не модифицируйте вилку
кабеля данного фонаря – если она не
подходит к Вашей розетке электросети,
обратитесь в авторизованный сервисный центр DEWALT для установки розетки нужного типа.
•
Перед проведением чистки отключайте
фонарь от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током. Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННОГО, ОБОРУДОВАННОГО
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ФОНАРЯ С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ 16 А И НИЖЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЦЕПИ С НОМИНАЛОМ 230 В
•
Фонари DC020 (230 В) разработаны для
эксплуатации при 230 В, 50 Гц перем.
тока (за исключением электрических
розеток). Фонари DC020 (115 В) разработаны для эксплуатации при 115 В, 50 Гц
перем. тока. Они также работают от постоянного тока при наличии полностью
заряженного аккумулятора. Не используйте никакое другое напряжение!
Фонарь используется от питающей цепи с номиналом 230 В и оборудован заземляющей
вилкой, изображенной ниже.
DC020
Остаточные риски
•
DC020 BD
Следующие риски являются характерными
при использовании данных приборов:
- Нарушение зрения при прямом рассматривании люминесцентного света
- Ожоги вследствие касания горячей лампы
Инструкции по заземлению
Фонарь DC020 (230 В) должен быть заземлен.
В случае сбоя или поломки заземление обеспечивает линию наименьшего сопротивления
для электрического тока, снижая риск поражения электрическим током. Фонарь оснащен
электрокабелем с проводником, заземляющим
оборудование, и заземляющей вилкой. Вилка
кабеля должна вставляться только в соответствующую розетку, правильно установленную
и заземленную в соответствии с местным законодательством.
ОПАСНО: Неправильное заземление
оборудования может привести к поражению электрическим током. Проводник с внешней изоляцией зеленого
цвета с желтыми полосками является
проводником, заземляющим оборудование. При необходимости ремонта
или замены электрокабеля или вилки,
не подключайте проводник, заземляющий оборудование, к живому контакту.
Фонарь
Фонарь работает от NiCd, NiMH или Li-Ion аккумуляторов напряжением в диапазоне от 12 В
до18 В.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к процедуре зарядки,
обозначенной в руководстве по эксплуатации
зарядного устройства.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы
могут воспламениться.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ (NiCd)
И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ (NiMН) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
•
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
•
•
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
•
Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
Под действием сложных условий эксплуатации или температуры возможна
незначительная утечка жидкости (электролита) из аккумулятора. Это не указывает на неисправность.
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Это может привести к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. Не
вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара при
падении, попали под тяжелый предмет или были повреждены каким-либо
другим образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка или
под ноги). Поврежденные аккумуляторы должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не используемый прибор набок на устойчивую поверхность в месте, в котором он не создает опасность, что
об него могут споткнуться и упасть.
Некоторые приборы с аккумуляторами
больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
18
Однако если повреждено наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала на кожу,
сразу же смойте ее водой с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала в глаза,
промывайте их чистой водой в течение минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. (Справка для врача: Жидкость представляет собой 25-30% раствор
гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
При горении литий-ионных аккумуляторов
выделяются токсичные пары и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора попало
на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом.
Если аккумуляторная жидкость попала
в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за
медицинской помощью, медиков следует
поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
•
Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение
органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость может
воспламениться при попадании искры
или пламени.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Колпачок аккумулятора (Рис. 2) Символы на аккумуляторе
Защитный колпачок, служащий для предохранения контактов отсоединенного аккумулятора,
входит в комплект поставки. Без установленного защитного колпачка посторонние металлические предметы могут вызвать короткое замыкание контактов, что может привести к пожару
или повреждению аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде, чем
вставить аккумулятор в зарядное устройство или электроинструмент (Рис. 2А).
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора
из зарядного устройства или электроинструмента (Рис. 2В).
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или переноской отсоединенного аккумулятора проверьте, что защитный колпачок
находится на своем месте.
Аккумулятор
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на аккумуляторе имеются символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Не касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства.
Ни в коем случае не используйте поврежденные аккумуляторы.
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроприбора!
Не погружайте аккумулятор в воду.
ТИП АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ DC019 И DC020
Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
DC019 и DC020 работают от от NiCd, NiMH или
Li-Ion аккумуляторов напряжением в диапазоне
от 12 В до18 В. Рабочее время одного аккумулятор 18 В – 1 час или чуть больше.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом!
Ваш аккумулятор может заряжаться в 1-часовом
зарядном устройстве DEWALT, 15-минутном зарядном устройстве или автомобильном зарядном
устройстве напряжением 12 В. Перед использованием зарядного устройства внимательно прочтите все инструкции и правила безопасности.
Люминесцентный фонарь 38 Вт работает от
аккумуляторов DEWALT напряжением 12-18 В
или от электросети напряжением 230 В и 115
в перем. тока.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые аккумуляторы при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные аккумуляторы должны убираться на хранение в полностью заряженном состоянии.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion аккумуляторы!
Маркировка фонаря
На фонаре имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Используйте только
правильного типа.
лампы
Не используйте прибор рядом с огнем.
Не подключайте электрокабель.
Правильное расположение лампы.
Зажим аккумулятора.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
i.
Крышка линзы
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
которая образует узел соединения между прибором и аккумулятором!
j.
Корпус фонаря
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Фонарь
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
•
Проверьте фонарь, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время
транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и
принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроприбор или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.
НАЗНАЧЕНИЕ
Фонари DC019 и DC020 предназначены для использования в качестве источника света.
Фонари DC019 и DC020 являются профессиональными приборами. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор
под руководством опытного инструктора.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Рукоятка
c. Гнездо для аккумулятора
d. Розетки 16 А (только DC020 QW, 230 В)
Розетки 13 А (только DC020 GB, 230 В)
e. Электрический кабель
f.
Встроенная намотка кабеля
g. Зажим для аккумулятора
h. Люминесцентная лампа
20
k. Опорная рукоятка
l.
Резиновая накладка
m. Защитное ограждение лампы
Электробезопасность
Данный электрический продукт рассчитан на
работу только при одном напряжении электросети. Всегда следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать
величине, обозначенной на информационной
табличке прибора.
DC020 LX; DC019
Ваш прибор имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартом EN
60598.
DC020 BD, QW и GB заземлены (класс 1)
в соответствии со стандартами EN 60335 и EN
60598.
Использование удлинительного кабеля
ВНИМАНИЕ: Содержите электрический кабель в исправном состоянии.
Использование оголенных, изношенных или с поврежденной защитной оболочкой электрических кабелей может
привести к поражению электрическим
током.
ВНИМАНИЕ: Эксплуатация прибора
при низком напряжении может стать
причиной его перегрева. Использование слишком длинного удлинительного
кабеля может стать причиной перегрева кабеля.
Используйте только заземленные удлинительные кабели, которые рассчитаны для использования вне помещений и с оборудованием с 3-х
жильным заземлением.
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные 3-х жильные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность не
меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»).
Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм2. При использовании кабель-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Эксплуатация при переменном токе
1. Размотайте электрокабель и вставьте вилку в стенную розетку 115 В или 230 В перем.
тока.
2. DC020 BD, QW, GB (230 В перем. тока):
Обе розетки теперь работают и могут использоваться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обе розетки будут работать только при использовании переменного тока.
Эксплуатация с аккумулятором (Рис. 1, 4)
Замена люминесцентной лампы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед заменой люминесцентной лампы извлеките из прибора аккумулятор и отключите прибор от электросети. Данные предупредительные меры безопасности снизят риск получения травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прямое рассматривание люминесцентного света
может привести к нарушению зрения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пореза. При замене поврежденной лампы
всегда используйте защитные перчатки. Не пытайтесь удалить из области
розетки кусочки битого стекла или лампы голыми руками – это может привести к получению травмы.
1. Поместите сложенный фонарь DC020 на
устойчивую ровную поверхность, крышкой
линзы (i) вниз.
При замене люминесцентной лампы корпус
фонаря должен находиться в вертикальном положении, как показано на рисунке 1.
2. Одной рукой поднимите зажим для аккумулятора (g) и вставьте аккумулятор в предназначенное для него гнездо (с). Медленно
опустите зажим на аккумулятор для надежного удержания аккумулятора в гнезде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
повреждения фонаря НЕ СНИМАЙТЕ
резиновую накладку с крышки линзы.
Резиновая накладка установлена на постоянной основе.
3. Одной рукой крепко удерживая рукоятку (b),
другой рукой поднимите корпус фонаря (j).
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая лампа для замены – 38 Вт люминесцентная лампа DC0213
DEWALT.
Эксплуатация (Рис. 1, 5)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к отражающей поверхности. Загрязнение поверхности
уменьшит ее отражательную способность.
1. Поместите сложенный фонарь DC020 на
устойчивую ровную поверхность.
2. Корпус фонаря может располагаться в различных положениях. Одной рукой крепко
удерживая рукоятку (b), другой рукой поднимите опорную рукоятку (k) в одно из пяти
положений, изображенных на рисунке.
3. Расположите фонарь по своему желанию.
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (а).
По окончании использования фонаря, переведите клавишу пускового выключателя в положение «выкл.», сложите корпус фонаря и уберите его на хранение.
1. Одной рукой удерживая нижний край корпуса фонаря (j) и крышку линзы (i), другой
рукой оттяните резиновую накладку (l) с
корпуса фонаря, начав в одном из нижних
углов.
2. Крепко удерживая корпус фонаря, оттяните
резиновую накладку со всех сторон корпуса, закончив в его верхней части.
3. Снимите резиновую накладку (l) и крышку
линзы (i) и отложите их в сторону.
4. Одной рукой удерживая нижний угол корпуса фонаря, другой рукой снимите защитное ограждение лампы (m). Большим
и указательным пальцем аккуратно сожмите боковые стороны защитного ограждения, освобождая его из зажимов. Отложите
защитное ограждение лампы в сторону.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Одной рукой удерживайте нижний угол корпуса фонаря. Другой рукой крепко ухватите
люминесцентную лампу (h) в центре и удерживайте ее за белый пластиковый корпус,
расположенный под защитным ограждением. Удерживая нижний угол корпуса, аккуратно извлеките лампу из корпуса, как показано на рисунке. Убедитесь, что розетка
и прилегающий к ней участок не содержат
грязи, пыли и прочих следов загрязнения.
6. Расположите лампу для замены в том же
направлении, что и предыдущая лампа.
Одной рукой удерживайте нижний угол
корпуса фонаря. Другой рукой нажмите на
центральную часть пластикового корпуса
лампы, фиксируя ее на месте.
7. Установив лампу на место, аккуратно нажмите на центральную часть пластикового
корпуса лампы, чтобы проверить правильность соединения. Установите защитное
ограждение лампы на корпусе фонаря.
8. Установите на место крышку линзы. Установите резиновую накладку на один из
верхних углов и наденьте ее на противоположный верхний угол, завершив в нижней
части корпуса. Убедитесь, что резиновая
накладка плотно установлена на место по
периметру корпуса фонаря.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш прибор DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед заменой люминесцентной лампы извлеките из прибора аккумулятор и отключите прибор от электросети. Данные предупредительные меры безопасности снизят риск получения травмы.
Примечания по техническому
обслуживанию
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри фонаря нет обслуживаемых
пользователем деталей, кроме запасной лампы. Во избежание повреждения чувствительных к статике внутренних деталей, техническое
22
обслуживание прибора должно проводиться
в авторизованном сервисном центре.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Перед чисткой извлеките аккумулятор и отключите фонарь
от розетки сети переменного тока.
Никогда не используйте растворители
или другие агрессивные химические
средствами для очистки неметаллических деталей прибора. Эти химикаты
могут ухудшить свойства неметаллических материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом, или
мягкую неметаллическую щетку. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь фонаря; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть фонаря
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только
рекомендованные DEWALT дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование
переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по
нашему поручению.
С ДАННЫМИ ФОНАРЯМИ СОВМЕСТИМЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ:
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 В
12 В
12 В
12 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 В
14,4 В
14,4 В
14,4 В
14,4 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
2,0 Aч
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 В
18 В
18 В
18 В
18 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
2,0 Aч
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из прибора.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH элементы подлежат переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны или утилизированы безопасным для окружающей
среды способом.
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising