DWD024 | DeWalt DWD024 DRILL instruction manual

382013-25 BAL
DWD024
DWD024S
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
14
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
23
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
31
2
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
i
d
j
h
c
a
g
b
DWD024
e
f
DWD024S
c
a
k
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
i
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
h
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
d
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
Slika / Crtež / Slika / Скица 8
Slika / Crtež / Slika / Скица 9
j
g
5
SLOVENŠČINA
UDARNI VRTALNIK S SPREMENLJIVO
HITROSTJO DWD024, DWD024S
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Raven emisij vibracij, navedena v teh
tehničnih podatkih, je bila izmerjena v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Navedena raven
emisij vibracij predstavlja raven pri
glavnih načinih uporabe orodja. Toda
če orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim pripomočkom ali če
ga slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Tehnični podatki
DWD024
DWD024S
Napetost
V 230/220–240 230/220–240
UK in Irska
V
230/115
230/115
Tip
1
1
Vhodna moč
W
650
650
Število vrtljajev
brez obremenitve
/min
0–2800
0–2800
Udarci brez obremenitve /min 0–47600
0–47600
Maksimalna globina vrtanja
jeklo/les/kovina
mm
13/25/16
13/25/16
Navor
Nm
5,2
5,2
Velikost navoja vretena
vpenjalne čeljusti
UNF 1/2» x 20
1/2» x 20
Premer ustja
mm
43
43
Maksimalna kapaciteta
vpenjalne čeljusti
mm
13
13
Teža
kg
1,6
1,6
LPA (zvočni tlak)
dB(A)
KPA (odstopanje zvočnega
tlaka)
dB(A)
LWA (zvočna moč)
dB(A)
KWA (odstopanje zvočne
moči)
dB(A)
94
94
3
105
3
105
3,2
3,2
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
določene v skladu z EN 60745:
Raven emisij vibracij ah
Udarno vrtanje
ah,ID =
odstopanje K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
Raven emisij vibracij ah
Vrtanje v kovino
ah,D =
odstopanje K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
6
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša raven izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Varovalke:
Evropa
U.K. in Irska
U.K. in Irska
230 V orodja
230 V orodja
115 V orodja
13 Ampersko omrežje
13 Ampersko omrežje
13 Ampersko omrežje
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znaka. Prosimo, preberite
navodila in bodite pozorni na naslednje simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
SLOVENŠČINA
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno poškodbo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
DWD024, DWD024S
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 98/37/ES
(do 28. decembra 2009), 2006/42/ES (od
29. decembra 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij se posvetujte z DEWALT na
spodnjih naslovih ali poiščite podatke na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALT-a.
Horst Grossmann
Podpredsednik načrtovanja in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
30.07.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in priložena
navodila. Neupoštevanje opozoril in
navodil lahko privede do električnega
udara, požara in/ali resnih telesnih
poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer
se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Vtikač električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtikači in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Ne izpostavljajte orodja dežju in
vlažnim vremenskim pogojem. Vdor
vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
RCD stikala zmanjšuje možnost
električnega udara.
7
SLOVENŠČINA
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska
proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate
v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost
telesnih poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje ali
ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f) Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
8
c)
d)
e)
f)
g)
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
Pred vsakim nastavljanjem orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem
orodja izvlecite vtikač iz vtičnice in/ali
odstranite akumulator. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, ali je električno orodje
mogoče poškodovano! Preverite, ali
gibljivi deli pravilno delujejo, ali so
zlomljeni in tako poškodovani, da aparat
ne deluje več pravilno. Poškodovano
električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z udarnimi vrtalniki
•
•
•
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo
sluha.
Uporabljajte dodatne ročaje, ki so
priloženi orodju. Izguba nadzora lahko
povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko rezalni
pripomoček dotakne skrite napeljave ali
lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano
površino. Dotik rezalnega orodja s kablom,
ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi kovinski deli orodja pod napetostjo in
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
posledično pa upravljavec lahko doživi
električni udar.
Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Vrtanje lahko povzroči odletavanje
odkruškov. Odletavajoči kosi materiala
lahko povzročijo trajno poškodbo oči.
Med delovanjem se svedri in drugi
pripomočki lahko segrejejo. Če se jih
dotikate, nosite rokavice.
Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in brez
ostankov olja ali masti. Priporočamo
uporabo gumijastih rokavic. Tako boste
imeli boljši nadzor nad orodjem.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z udarnimi vrtalniki:
Primer:
2009 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 vrtalnik
1 ključ vpenjala (DWD024)
1 drog za nastavitev globine
1 stranski ročaj
1 navodila za uporabo
1 risba naprave z grafično ponazoritvijo delov
• Prepričajte se, če se orodje, deli in pripomočki
med prevozom niso poškodovali.
• Pred začetkom dela si vzemite čas in skrbno
preberite ter preučite ta navodila.
Opis (slika 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali
vročih delov orodja.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
a. Stikalo za spremenljive hitrosti
b. Gumb za zaklep
– Poslabšanje sluha.
c. Ročica za naprej/nazaj
– Nevarnost stiska prstov pri menjavi
pripomočkov.
d. Vpenjalna glava
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z lesom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
e. Zaščita za kabel z nosilcem za ključ
f. Napajalni kabel
g. Stranski ročaj
h Drog za nastavitev globine
i. Izbirnik delovnega načina
j. Držalo
k. Pozicija podatkovne kode
NAMEN UPORABE
Pred uporabo preberite navodila.
Ti visoko zmogljivi udarni vrtalniki s spremenljivo
hitrostjo so namenjeni profesionalnemu vrtanju.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ta visoko zmogljivi udarni vrtalnik je profesionalno
električno orodje.
Vedno nosite zaščitna očala.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Časovna koda (k), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
9
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Električni motor je zasnovan le za eno napetost.
Vedno preverite, ali napetost vira napajanja
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z EN 60745; zato ozemljitev ni
potrebna.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava električnega vtikača (le U.K. in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
Neupoštevanje napotka lahko
povzroči, da stranski ročaj zdrsne
med delovanjem orodja in posledično
izgubo nadzora nad orodjem. Za čim
boljši nadzor držite orodje z obema
rokama.
Stranski ročaj je priložen vrtalnikoma DWD024 in
DWD024S. Stranski ročaj (g) lahko pritrdite tako,
da je primerno za ljudi, ki uporabljajo desno ali levo
roko.
NASTAVITEV STRANSKEGA ROČAJA
1. Odvijte stranski ročaj (g), tako da ga obračate
proti levi.
2. Stranski ročaj nastavite v želeni položaj.
3. Privijte stranski ročaj, tako, da ga obračate
proti desni.
ZAMENJAVA STRANI
• Rjavo žico priklopite v priklop pod napetostjo
(faza).
Za desničarje: potisnite sponko stranskega
ročaja nad vpenjalno glavo, z ročajem na levi.
• Modro žico priklopite v nevtralni priklop.
Za levičarje: potisnite sponko stranskega
ročaja nad vpenjalo, z ročajem na desni.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Uporabljajte le vtikače najvišje kakovosti in
upoštevajte priložena navodila. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Minimalna velikost kabla je
1,5 mm2. Če uporabljate kolut, vedno do konca
odvijte kabel.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite
pripomočke ali preden izberete in
zamenjate nastavitve ter pred popravili.
Sprožilno stikalo mora biti v položaju
IZKLOP. Nekontroliran zagon naprave
lahko povzroči poškodbe.
Stranski ročaj (slika 1)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb, VEDNO
uporabljajte orodje s pravilno
nameščenim stranskim ročajem.
10
Ročica za delovanje naprej/
nazaj (slika 1)
Ročica za delovanje naprej /nazaj (c), ki se nahaja
nad sprožilnim stikalom (a), se uporablja za
dviganje konic iz ozkih vrtin in za odvijanje vijakov.
Vrtenje motorja spremenite tako, da NAJPREJ
sprostite sprožilno stikalo in nato potisnete ročico
na desno (položaj, ko držite vrtalnik v delovnem
položaju).
Po končanem delovanju v obratni smeri vrnite
ročico nazaj v položaj za delovanje v smeri naprej.
Izbirnik načina (slika 2)
OPOMBA: Orodje se mora popolnoma
ustaviti, preden aktivirate gumb za
izbiro načina, drugače lahko povzročite
poškodbo orodja.
Želeni način delovanja izberete, tako da potisnete
izbirnik načinov (i) na ustrezni simbol.
NAČIN VRTANJA
Način uporabljajte za les, kovino in
plastiko.
NAČIN Z UDARNIM KLADIVOM
Način z udarnim kladivom uporabljajte
za sočasno rotacijsko in udarno vrtanje
v beton in opeko.
SLOVENŠČINA
Nastavitev globine vrtanja
(slika 3)
1. Vstavite ustrezno vrtalno konico v vpenjalo.
2. Odvijte stransko ročico (g).
3. Vstavite drog za nastavitev globine (g) skozi
luknjo v sponki stranskega ročaja.
4. Nastavite globino vrtanja, kot kaže slika 3.
5. Privijte stranski ročaj.
Uporaba vpenjala s ključem
(slika 1, 4, 5)
DWD024
Vrtalnik DWD024 je opremljen z vpenjalom
s ključem (d).
VSTAVLJANJE SVEDROV ALI DRUGEGA
PRIPOMOČKA
1. Odprite vpenjalno glavo, tako da z roko
zavrtite objemko, in vstavite nastavek približno
19 mm globoko v vpenjalno glavo. Privijte
objemko vpenjale glave z roko.
2. Vstavite ključ vpenjalne glave v vsako od treh
lukenj in privijte proti desni. Vpenjalno glavo
morate priviti z vsemi tremi luknjami.
Nastavek sprostite, tako da obrnete vpenjalo proti
levi, nato odvijete vpenjalno glavo z roko.
ODSTRANITEV VPENJALNE GLAVE
S KLJUČEM (SLIKA 4)
Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega konca
šest-robega ključa. S pomočjo mehkega kladiva
udarjajte ključ proti levi, če gledate orodje
s sprednje strani. Tako sprostite vpenjalno glavo,
nato jo lahko odstranite z roko.
NAMESTITEV VPENJALNE GLAVE S KLJUČEM
(SLIKA 5)
Privijajte vpenjalno glavo z roko, dokler se ne
ustavi. Vstavite krajši konec šest-robega ključa in
ga udarjajte z mehkim kladivom proti desni.
Vpenjalna glava brez ključa
(slika 1, 6–8)
DWD024S
Vrtalnik DWD024 je za večjo praktičnost opremljen
z vpenjalom brez ključa (d).
VSTAVLJANJE SVEDROV ALI DRUGEGA
PRIPOMOČKA
1. Primite zadnjo polovico vpenjalne glave
z eno roko in z drugo roko obrnite sprednjo
polovico proti levi, kot je prikazano na sliki 6.
Vpenjalno glavo obračajte toliko časa, dokler
ni odprta dovolj, da lahko vanjo vstavite želen
pripomoček.
2. Sveder ali drug pripomoček vstavite približno
19 mm globoko v vpenjalno glavo in jo
dobro privijte, tako, da držite zadnjo polovico
vpenjalne glave in vrtite prednjo polovico proti
desni. Ko je vpenjalna glava že skoraj privita,
slišite zvok, podoben kliku. Po 4–6 klikih je
vpenjalna glava ustrezno privita.
3. Pripomoček sprostite, tako da ponovite korak
1 zgoraj.
OPOZORILO: Ne poskušajte privijati
ali odvijati vrtalnih svedrov (ali
kateregakoli drugega pripomočka),
tako da držite sprednji del vpenjalne
glave in vključite orodje. Tako lahko
povzročite telesne poškodbe sebi in
okvaro vpenjalne glave.
ODSTRANITEV VPENJALNE GLAVE BREZ
KLJUČA (SLIKA 7)
Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega konca šestrobega ključa (ni priložen). S pomočjo mehkega
kladiva ali kosa lesa udarite po daljšem koncu proti
levi. Tako sprostite vpenjalno glavo, nato jo lahko
odvijete z roko.
NAMESTITEV VPENJALNE GLAVE BREZ
KLJUČA (SLIKA 8)
Privijajte vpenjalno glavo z roko, dokler se ne
ustavi. Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega
konca šest-robega ključa (ni priložen) in z mehkim
kladivom udarjajte po daljšem koncu proti levi.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
Sprožilno stikalo (slika 1)
Za zagon vrtalnika pritisnite na sprožilno stikalo; za
ustavitev vrtalnika sprostite sprožilno stikalo.
OPOMBA: Uporabljajte nižje hitrosti za začetek
vrtanja lukenj brez točkala, vrtanja v kovino ali
plastiko ali keramiko ali privijanja vijakov. Višje
hitrosti so ustreznejše za vrtanje v les in v lesene
plošče ter pri uporabi abrazivnega in polirnega
orodja.
SPREMENLJIVA HITROST
Sprožilno stikalo za spremenljivo hitrost (a)
omogoča nadzor hitrosti - čim dlje pritisnete stikalo,
tem višja je hitrost vrtalnika.
11
SLOVENŠČINA
Za neprekinjeno delovanje pritisnite in držite
pritisnjeno stikalo za spremenljivo hitrost, pritisnite
na gumb za vklop zapore (b), nato sprostite stikalo.
Za ustavitev neprekinjenega delovanja kratko
pritisnite na stikalo in ga sprostite. Po končanem
delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno
izključite orodje.
Pravilni položaj rok (slika 9)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v primerni in
prikazani poziciji - slika 9.
OPOZORILO: Tveganje za nastanek
telesnih poškodb lahko zmanjšate
tako, da steVEDNO pripravljeni na
možne nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem držalu
(j) in druga roka na stranskem ročaju (g).
Vrtanje
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb mora
biti obdelovanec VEDNO zasidran ali
trdno pritrjen s sponko. Če vrtate tanek
material, uporabite leseno “podložno”
ploščo in tako preprečite poškodbe
materiala.
1. Uporabljajte le ostre vrtalne svedre. Za LES
uporabite nastavitev nizke hitrosti in spiralne
vrtalne svedre, lopataste svedre, svedre za
električne vrtalne stroje ali svedre za luknje. Za
KOVINO uporabljajte nastavitev visoke hitrosti
in jeklene spiralne svedre ali svedre za luknje.
Za BETON, na primer opeko, cement, lahke
zidake, uporabite krone in svedre s karbidnimi
konicami, ki so primerne za udarno vrtanje.
2. Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji
s svedrom. Uporabite dovolj pritiska, da
sveder vrta, vendar ne pritiskajte premočno,
tako da bi se motor zaustavil ali sveder
upognil.
3. Z obema rokama trdno držite orodje in tako
nadzirajte spiralno vrtenje svedra.
PREVIDNO: Vrtalnik se lahko zaustavi,
če zaradi preobremenitve pride do
nenadnega zasuka. Vedno delajte
12
v pričakovanju zaustavitve. Z rokama
čvrsto držite vrtalnik in nadzorujte
vrtenje oz. morebiten zasuk orodja in
preprečite telesne poškodbe.
4. ČE SE VRTALNIK ZAUSTAVI, je vzrok
v večini primerov v preobremenitvi ali
nepravilni uporabi. NEMUDOMA SPROSTITE
STIKALO, odmaknite sveder iz vrtine in
določite vzrok zaustavitve. NE VKLJUČUJTE/
IZKLJUČUJTE SPROŽILNEGA STIKALA,
DA BI TAKO PONOVNO ZAGNALI
USTAVLJENI VRTALNIK – TAKO LAHKO
POŠKODUJETE VRTALNIK.
5. Za zmanjšanje nevarnosti zaustavitve ali
preboja skozi material zmanjšajte pritisk na
vrtalnik in počasi potiskajte sveder skozi zadnji
del luknje.
6. Motor naj še naprej deluje, medtem ko
izvlečete sveder iz izvrtane luknje. Tako boste
preprečili, da bi se sveder zagozdil.
7. Pri vrtalnikih s spremenljivimi hitrostmi ni
potrebno namestiti točkala na mesto vrtanja.
Uporabite nizko hitrost za začetek vrtanja
luknje in nato pospešujte s stiskanjem sprožila
čedalje močneje, ko je vrtina že dovolj globoka
za vrtanje brez nevarnosti, da bi sveder
izskočil.
VRTANJE KOVIN
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na
polno moč medtem pa povečujte silo na orodje.
Enakomeren gladek tok kovinskih ostružkov
označuje pravilno hitrost in moč vrtanja. Pri vrtanju
kovin uporabljajte mazivo za vrtanje. Izjemi sta lito
železo in medenina, ki ju morate vrtati suha.
OPOMBA: Velike [5/16" (8 mm) do 1/2" (13 mm)]
luknje v jeklo lažje izvrtate, če najprej izvrtate
pilotno luknjo [5/32" (4 mm) do 3/16" (5 mm)].
VRTANJE LESA
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na polno
moč medtem pa povečujte silo na orodje. Luknje
v les lahko izvrtate z istimi spiralnimi svedri,
kot jih uporabljate za kovino. Ti svedri se lahko
pregrejejo, če jih pogosto ne izvlečete in odstranite
ostružke iz žlebov. Obdelovanec, ki se lahko
razkolje, podprite s kosom lesa.
VRTANJE V BETON
Pri vrtanju v beton uporabite vrtalno konico
s konico iz karbida, ki je primerna za udarno
vrtanje, in ki je ustrezno ostra. Za učinkovito
vrtanje enakomerno in trdno pritiskajte na orodje.
Enakomeren gladek tok prahu označuje pravilno
hitrost in moč vrtanja.
SLOVENŠČINA
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je zasnovano tako, da
z minimalnim vzdrževanje lahko deluje dolgo časa.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite
pripomočke ali preden izberete in
zamenjate nastavitve ter pred popravili.
Sprožilno stikalo mora biti v položaju
IZKLOP. Nekontroliran zagon naprave
lahko povzroči poškodbe.
Ščetke motorja
DEWALT uporablja izpopolnjeni sistem ščetk, ki
samodejno ustavi vrtalnik, ko se ščetke obrabijo.
To preprečuje okvare in poškodbe motorja. Novi
kompleti ščetk so na voljo v pooblaščenih servisnih
centrih DEWALT. Vedno uporabljajte originalne
nadomestne dele.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite le
krpo, navlaženo z vodo oz. milnico.
Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega
dela orodja v tekočino.
Dodatni pripomočki
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte le
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
PREVIDNO: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb uporabljajte pripomočke le
v velikostih, navedenih v tehničnih
podatkih.
Glede uporabe ustreznega pripomočka se
posvetujte s pooblaščenim trgovcem.
Skrb za varovanje okolja
Ločeno zbiranje. Izdelka ne
smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek DEWALT ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za odlaganje, ločeno
od ostalih gospodinjskih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se posvetujete z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
13
HRVATSKI
UDARNA BUŠILICA S REGULACIJOM
BRZINE DWD024, DWD024S
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
DWD024
DWD024S
Napon
V 230/220–240 230/220–240
Velika Britanija i Irska V
230/115
230/115
Tip
1
1
Ulazna snaga
W
650
650
Brzina bez opterećenja /min
0–2800
0–2800
Udar bez opterećenja
/min 0–47600
0–47600
Maksimalni raspon bušenja
čelika/drva/betona
mm
13/25/16
13/25/16
Moment pritezanja
Nm
5,2
5,2
Veličina navoja na glavi
vretena
UNF 1/2» x 20
1/2» x 20
Promjer obujmice
mm
43
43
Maksimalni kapacitet
zatezne glave
mm
13
13
Masa
kg
1,6
1,6
LPA (tlak zvuka)
dB(A)
KPA (tlak zvuka nesigurno) dB(A)
LWA (snaga zvuka)
dB(A)
KWA (snaga zvuka
nesigurno)
dB(A)
94
3
105
94
3
105
3,2
3,2
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija ah
udarno bušenje
m/s²
ah,ID =
Nesigurnost K = m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
Vrijednost emisije vibracija ah
bušenje u metalu
ah,D =
m/s²
Nesigurnost K = m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
14
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena korištenja.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
230 V za alate 13 Ampera, mreža
Velika Britanija i Irska 230 V alati
13 ampera, mreža
Velika Britanija i Irska 115 V alati
13 ampera, mreža
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se ne
izbjegne, rezultirati smrću ili ozbiljnim
ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
POZOR: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednjim
ozljedama.
HRVATSKI
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DWD024, DWD024S
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 98/37/EC (do 28. prosinca 2009.),
2006/42/EC (od 29. prosinca 2009.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom
pri radu s električnim alatom. Ne
15
HRVATSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
koristite električni alat ako ste umorni
ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata pri
čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
Prije nego uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To pruža
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za izvlačenje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
16
d)
e)
f)
g)
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama da rade
s njim. Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savijenih
pokretnih dijelova, puknutih dijelova
ili kakvih drugih okolnosti koje mogu
utjecati na rad električnog alata. Ako je
alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokuju loše održavani
električni alati.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za udarne bušilice
•
•
•
•
•
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci
može oštetiti sluh.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može izazvati
osobne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi pribor mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta reznog
pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove
alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stege ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Tijekom bušenja komadići
HRVATSKI
•
•
materijala mogu se odlomiti i poletjeti. Leteći
komadići mogu izazvati trajno oštećenje
vida.
Nastavci i alati zagrijavaju se tijekom
rada. Kod dodirivanja nosite zaštitne
rukavice.
Rukohvati neka budu uvijek suhi, bez
ostataka ulja i maziva. Preporučuje se
nošenje gumenih rukavica. Time ćete
omogućiti bolje kontroliranje alata.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici su neprestano prisutni tijekom
upotrebe perkusijske bušilice:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili
vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
1 šipka za prilagođavanje dubine
1 bočni rukohvat
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi postojanja
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Prije same upotrebe alata temeljito proučite
ovaj priručnik i upoznajte se s njim.
Opis (crtež 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Tipka za blokiranje
c. Poluga preklopnika naprijed/natrag
– Oštećenje sluha.
d. Zatezna glava
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
e. Štitnik kabela s držačem ključa
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u drvu.
g. Bočni rukohvat
– Rizik od osobnih ozljeda zbog letećih krhotina.
– Rizik od osobnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
f. Kabelski komplet
h. Šipka za prilagođavanje dubine
i. Birač načina rada
j. Glavni rukohvat
k. Smještaj šifre datuma
NAMJENA
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Ove perkusijske bušilice s regulacijom brzine za
zahtjevne radove projektirane su za profesionalno
bušenje.
Koristite zaštitu za sluh.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove udarne bušilice za zahtjevne radove su
profesionalni električni alati.
Koristite zaštitu za oči.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)
Šifra datuma (k), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 bušilica
1 ključ za glavu (DWD024)
NEMOJTE dopustiti djeci da upotrebljavaju ovaj
alat. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Vaš DEWALT alat raspolaže dvostrukom
izolacijom u skladu s dokumentom
EN60745, uslijed čega žica uzemljenja
nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
17
HRVATSKI
Zamjena električnog utikača
(samo za Veliku Britaniju
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2. U slučaju
upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili promjena položaja
ili izvođenja popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Bočni rukohvat (crtež 1)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozljeda, alat UVIJEK koristite
s pravilno postavljenim bočnim
rukohvatom. U protivnom može doći
do proklizavanja bočnog rukohvata
tijekom rada s alatom i posljedičnog
gubitka kontrole. Alat pridržavajte
s obje ruke radi najbolje kontrole.
Bočni rukohvat isporučuje se ugrađen na
modelima DWD024 i DWD024S. Bočni rukohvat
(g) može se postaviti na način koji je prilagođen
podjednako ljevorukim i desnorukim korisnicima.
18
PRILAGOĐAVANJE BOČNOG RUKOHVATA
1. Bočni rukohvat (g) olabavite okretanjem
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
2. Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
3. Bočni rukohvat pritegnite okretanjem u smjeru
kazaljki na satu.
PROMJENA STRANE
Za desnoruke korisnike: stegu bočnog
rukohvata navucite preko prihvatne glave, tako
da je rukohvat okrenut ulijevo.
Za ljevoruke korisnike: stegu bočnog
rukohvata navucite preko prihvatne glave, tako
da je rukohvat okrenut udesno.
Poluga preklopnika naprijed/
natrag (crtež 1)
Poluga preklopnika naprijed/natrag (c), smještena
iznad prekidača (a), koristi se za izvlačenje
nastavaka iz tijesnih otvora i za uklanjanje vijaka.
Da biste obrnuli smjer vrtnje motora, PRVO
otpustite prekidač, a zatim polugu pritisnite udesno
(gledano iz smjera držanja bušilice u radnom
položaju).
Nakon svakog rada u suprotnom smjeru, polugu
vratite u prednji položaj.
Sklopka načina rada (crtež 2)
NAPOMENA: Alat mora u cijelosti
prestati s radom prije prebacivanja
sklopke načina rada jer u protivnom
može doći do oštećivanja alata.
Željeni način rada odaberite pomicanjem birača
načina (i) do odgovarajuće oznake.
SAMO ZA BUŠENJE
Ovaj način bušenja koristite za drvo,
metal i plastiku.
SAMO ČEKIĆEM
Način rada samo s čekiće koristite za
istovremenu rotacijsko i udarno bušenje
u zidarstvu, cigli i betonu.
Podešavanje dubine bušenja
(crtež 3)
1. U glavu umetnite potreban nastavak za
bušenje.
2. Olabavite bočni rukohvat (g).
3. Šipku za prilagođavanje dubine (h) postavite
u otvor na stezi bočnog rukohvata.
4. Dubinu bušenja prilagodite kako je prikazano
na slici 3.
HRVATSKI
5. Zategnite bočni rukohvat.
Glava s ključem (crteži 1, 4, 5)
DWD024
DWD024 sadrži glavu s ključem (d).
UMETANJE NASTAVKA ZA BUŠENJE ILI
DRUGOG PRIBORA
1. Čeljusti glave otvorite zakretanjem prstena
rukom i umetanjem osovine nastavka za
približno 19 mm (3/4") u glavu. Prsten glave
pritegnite rukom.
2. Zatezni ključ glave postavite u svaki od tri
otvora i pritegnite okretanjem u smjeru kazaljki
na satu. Izuzetno je važno pritegnuti glavu
korištenjem sva tri otvora.
Da biste oslobodili nastavak, ključ postavite
u samo jedan otvori i okrenite u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu, a glavu zatim olabavite rukom.
UKLANJANJE GLAVE S KLJUČEM (CRTEŽ 4)
Glavu pritegnite oko kraćeg kraka šesterokutnog
ključa. Mekanim čekićem snažno udarite po ključu
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, gledajući
s prednje strane alata. Time će se glava olabaviti
dovoljno da je možete ukloniti rukom.
POSTAVLJANJE GLAVE S KLJUČEM (CRTEŽ 5)
Glavu uvijte rukom što je više moguće. U glavu
umetnite kraći krak šesterokutnog ključa i udarite
ga mekanim čekićem u smjeru kazaljki na satu.
Samozatezna glava (sl. 1, 6–8)
DWD024S
DWD024S sadrži samozateznu glavu (d) koja
pruža veću praktičnost.
UMETANJE NASTAVKA ZA BUŠENJE ILI
DRUGOG PRIBORA
1. Stražnju polovicu glave uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu, kako je prikazano na crtežu 6.
Zakrećite toliko da se glava dovoljno otvori za
prihvaćanje željenog nastavka.
2. Nastavak ili drugi pribor umetnite približno
19 mm (3/4") u glavu i čvrsto pritegnite tako
da jednom rukom pridržavate stražnju polovicu
glave, a drugom rukom zakrećete prednju
polovicu u smjeru kazaljki na satu. Kad je
glava gotovo pritegnuta, začut ćete "klik".
Nakon 4-6 "klikova" glava je čvrsto pritegnuta
oko nastavka.
3. Da biste oslobodili nastavak, ponovite gornji
korak 1.
UPOZORENJE: Nastavke za bušenje
ili bilo koji drugi pribor ne pokušavajte
pritezati uključivanjem alata dok
pridržavate prednji dio glave. Može
doći do oštećenja glave ili ozljeda.
UKLANJANJE SAMOZATEZNE GLAVE
(CRTEŽ 7)
Glavu pritegnite oko kraćeg kraka šesterokutnog
ključa (nije isporučen). Mekanim čekićem ili
komadom drva udarite po duljem kraku ključa
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Time će
se glava olabaviti dovoljno da je možete odviti
rukom.
POSTAVLJANJE SAMOZATEZNE GLAVE
(CRTEŽ 8)
Glavu uvijte rukom što je više moguće. U glavu
pritegnite kraći krak šesterokutnog ključa (nije
isporučen) i mekanim čekićem udarite po duljem
kraku u smjeru kazaljki na satu.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
Prekidač (crtež 1)
Da biste uključili bušilicu pritisnite prekidač,
a otpustite ga da biste je isključili.
NAPOMENA: Primijenite manje brzine za
započinjanje otvora koji nisu označeni točkalom,
kod bušenja u metalu, plastici ili keramici ili kod
rada a vijcima. Veće brzine pogodnije su za
bušenje drva i slojevitih ploča, te za korištenje
brusnih i polirajućih dodataka.
REGULACIJA BRZINE
Prekidač s regulacijom brzine (a) omogućuje
kontrolu brzine - jačim pritiskom povećava se
brzina svrdla.
Za neprestani rad pritisnite i držite pritisnutim
prekidač s regulacijom brzine, pritisnite tipku za
blokiranje (b), a zatim otpustite prekidač.
Da biste zaustavili neprestani rad, nakratko
pritisnite i otpustite prekidač. Alat uvijek isključite
po završetku rada i prije isključivanja utikača iz
utičnice napajanja.
Pravilan položaj ruku (crtež 9)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku,
kako je prikazano na crtežu 9.
19
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (j), dok drugom rukom držite
bočni rukohvat (g).
Bušenje
5. Da biste smanjili mogućnost gašenja motora ili
probijanja radnog materijala, smanjite pritisak
na bušilicu i nastavak za bušenje lagano
pustite kroz završni dio otvora.
6. Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz otvora. Na taj se način sprječava
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica s promjenjivom brzinom nema
potrebe za označavanje mjesta bušenja
pomoću točkala. Upotrijebite malu brzinu
kako biste započeli bušenje otvora, a zatim
jačim pritiskom prekidača ubrzavajte kad
otvor postane dovoljno dubok da nastavak za
bušenje ne može izletjeti.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
BUŠENJE U METALU
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, UVIJEK
provjerite je li radni materijal čvrsto
učvršćen ili pritegnut. Ako bušite tanke
materijale, ispod materijala podmetnite
komad drveta kako biste spriječili
oštećivanje radnog materijala.
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska na
alat. Neprekinuto i ujednačeno istjecanje metalne
strugotine iz otvora je naznaka pravilne brzine
bušenja. Kod bušenja metala upotrijebite tekućinu
za bušenje. Izuzeci su lijevano željezo i mjed, koji
se moraju bušiti suhim načinom.
1. Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke
za bušenje. Za DRVO upotrijebite niske
postavke brzine i spiralna svrdla, svrdla za
drvo, spiralna svrdla ili svrdla za otvore. Za
METAL upotrijebite niske postavke brzine
i čelična spiralna svrdla ili svrdla za otvore.
Za RADOVE U ZIDARSTVU, poput radova
u cigli, betonu, troska i slično, upotrijebite
bitove s karbidnim vrhovima koji su klasificirani
za perkusijsko bušenje.
NAPOMENA: Izrada velikih otvora u čeliku
[8 do 13 mm (5/16" to 1/2")] može se olakšati
prethodnim bušenjem uvodnog otvora [4 do 5 mm
(5/32" do 3/16")].
2. Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska
kako bi nastavak mogao bušiti, ali ne pritišćite
prejako kako ne biste zaustavili motor ili
pomaknuli nastavak.
3. Alat čvrsto pridržavajte s obje ruke, kako biste
mogli kontrolirati zakretanje bušilice.
OPREZ: Bušilica se može isključiti
u slučaju preopterećenja, što može
izazvati iznenadno uvijanje. Budite
uvijek pripravni na gašenje motora.
Bušilicu čvrsto pridržavajte kako biste
kontrolirali uvijanje i izbjegli ozljede.
4. AKO SE SVRDLO ISKLJUČI, uobičajeni
razlog je preopterećenje ili nepravilna
upotreba. SMJESTA OTPUSTITE
PREKIDAČ, nastavak za bušenje uklonite
s radnog materijala i ustanovite uzrok gašenja.
NE PRITIŠĆITE PREKIDAČ UZASTOPNO
U POKUŠAJU DA POKRENETE UGAŠENU
BUŠILICU - TIME JE MOŽETE OŠTETITI.
20
BUŠENJE U DRVU
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska na
alat. Otvori u drvu mogu se izrađivati korištenjem
uvijenih svrdla za metal. Ti se nastavci mogu
pregrijati ako se često ne izvlače iz radnog
materijala i ne čiste ostaci piljevine iz utora. Radni
materijal koji je podložan cijepanju potrebno je
podložiti komadom drva.
BUŠENJE U ZIDARSTVU
Tijekom bušenja u zidarstvu koristite nastavke
s karbidnim vrhovima deklariranim za perkusijsko
bušenje, te se uvjerite da su vrhovi oštri. Za
najučinkovitije bušenje primijenite stalnu i snažnu
silu na alata. Neprekinuto i ujednačeno istjecanje
prašine iz otvora je pokazatelj pravilne brzine
bušenja.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
HRVATSKI
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili promjena položaja
ili izvođenja popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Četkice motora
DEWALT koristi napredan sustav četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu kad se četkice
istroše. Time se sprječava ozbiljno oštećivanje
motora. Novi sklopovi četki dostupni su
u ovlaštenim DEWALT servisnim centrima. Uvijek
upotrebljavajte identične zamjenske dijelove.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
OPREZ: Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pribor se smije koristiti
isključivo u najvećim vrijednostima
prikazanim u Tehničkim podacima.
Kod svog lokalnog dobavljača potražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako jednog dana ustanovite da je vaš DEWALT
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju Vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svojeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis DEWALT servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor koji
ne nudi DEWALT nije ispitan s ovim
proizvodom, njegova upotreba s ovim
alatom može biti opasna. Da biste
smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj
bi se proizvod smio upotrebljavati
isključivo dodatni pribor preporučen od
tvrtke DEWALT.
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
22
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
VIBRACIONA BUŠILICA SA PROMENOM
BRZINE DWD024, DWD024S
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Tehnički podaci
DWD024
DWD024S
Napon
V 230/220–240 230/220–240
UK i Irska
V
230/115
230/115
Tip
1
1
Ulazna snaga
W
650
650
Brzina u praznom hodu /min
0–2800
0–2800
Broj udara u praznom
hodu
/min 0–47600
0–47600
Maksimalni domet bušenja
čelik/drvo/beton
mm
13/25/16
13/25/16
Obrtni moment
Nm
5,2
5,2
Veličina navoja osovine
stezne glave
UNF 1/2» x 20
1/2» x 20
Prečnik prstena
mm
43
43
Maks. kapacitet stezne
glave
mm
13
13
Težina
kg
1,6
1,6
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
dB(A)
94
94
Osigurači:
Evropa
UK i Irska
UK i Irska
dB(A)
dB(A)
3
105
3
105
Definicije: Bezbednosne smernice
dB(A)
3,2
3,2
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
Udarno bušenje
ah,ID =
m/s²
Odstupanje K = m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
Emisiona vrednost vibracija ah
Bušenje u metal
ah,D =
m/s²
Odstupanje K = m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
230 V alati
230 V alati
115 V alati
13 A, mrežni
13 A, mrežni
13 A, mrežni
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
23
SRPSKI
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DWD024, DWD024S
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 98/37/
EC (do 28. decembra 2009.), 2006/42/EC (od
29. decembra 2009.), EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
30.07.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
24
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
SRPSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Koristite odgovarajući električni alat za
svoj rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
e)
f)
g)
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za vibracione
bušilice
•
•
•
•
•
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne drške koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni
pribor dodirne skrivene vodove ili
preseče sopstveni kabl. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Nosite zaštitne naočare ili druga
sredstva za zaštitu očiju. Operacije
bušenja mogu dovesti do razletanja
opiljaka. Leteći opiljci mogu prouzrokovati
trajno oštećenje oka.
25
SRPSKI
•
•
Bitovi i alati se jako zagrevaju tokom
rada. Nosite rukavice ako treba da ih
dodirnete.
Drške moraju da budu suve, čiste,
nezaprljane uljem i mašću. Preporučuje
se nošenje gumenih rukavica. To će
omogućiti bolje kontrolisanje alata.
Preostale opasnosti
1 uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
udarnih bušilica:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri obradi drveta.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulator brzine
b. Dugme za blokadu u uključenom položaju
c. Poluga za hod napred/nazad
d. Stezna glava
e. Štitnik kabla sa priveskom za ključ
f. Komplet kablova
g. Bočna drška
h. Graničnik za podešavanje dubine
i. Birač režima rada
j. Glavna drška
k. Pozicija datumske šifre
Oznake na alatu
NAMENA
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Ove robusne vibracione bušilice sa promenom
brzine projektovane su za profesionalno bušenje.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Nosite zaštitu za sluh.
Ove vibracione bušilice za teške uslove rada su
profesionalni električni alati.
Nosite zaštitu za oči.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Električna bezbednost
Datumska šifra (k), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Primer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 bušilica
1 ključ za steznu glavu (DWD024)
1 šipka za dubinu
1 bočna drška
26
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN60745; zato nije potreban
kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
SRPSKI
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ako i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Bočna drška (sl. 1)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnost od telesnih povreda, UVEK
koristite alat sa pravilno montiranom
bočnom drškom. Ako tako ne
postupite, bočna drška može iskliznuti
tokom rada usled čega će doći do
gubitka kontrole. Alat držite obema
rukama radi maksimalne kontrole.
Modeli DWD024 i DWD024S se isporučuju sa
montiranom bočnom drškom. Bočna drška (g) se
može montirati tako da bude podesna i za levoruke
i za desnoruke korisnike.
DA PODESITE BOČNU DRŠKU
1. Popustite bočnu dršku (g) okretanjem u smeru
suprotnom kretanju kazaljke na satu.
2. Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
DA PROMENITE STRANU
Za desnoruke korisnike: gurnite spojnicu
bočne drške preko stezne glave, dršku
postavite na levu stranu.
Za levoruke korisnike: gurnite spojnicu bočne
drške preko stezne glave, dršku postavite na
desnu stranu.
Poluga za promenu smera napred/nazad (sl. 1)
Poluga za promenu smera napred/nazad (c),
koja se nalazi iznad prekidača za uključivanje
i isključivanje (a), koristi se za izvlačenje bitova iz
uzanih otvora i uklanjanje zavrtnjeva.
Da biste promenili smer motora unazad, PRVO
otpustite prekidač za uključivanje i isključivanje,
a zatim gurnite polugu na desno (gledano u smeru
rada kad se bušilica drži).
Posle bilo kakvih operacija promene smera
unazad, vratite polugu u položaj "napred".
Birač režima rada (sl. 2)
NAPOMENA: Pre aktiviranja dugmeta
za izbor režima rada alat se mora
potpuno zaustaviti; u suprotnom može
doći do oštećenja alata.
Izaberite željeni radni režim pomeranjem birača
režima rada (i) na odgovarajući simbol.
REŽIM „SAMO BUŠENJE“
Režim "Samo bušenje" koristite za drvo,
metal i plastiku.
REŽIM „SAMO ČEKIĆ“
Režim "samo čekić" koristite za
istovremeno rotiranje i udarni rad na
kamenu, cigli i betonu.
Podešavanje dubine bušenja
(sl. 3)
1. Ubacite burgiju u steznu glavu.
2. Otpustite bočnu dršku (g).
3. Namestite graničnik za podešavanje dubine
(h) kroz otvor u spojnici bočne drške.
4. Podesite dubinu bušenja kao što je pokazano
na slici 3.
5. Zategnite bočnu dršku.
3. Pričvrstite bočnu dršku okretanjem u smeru
kretanja kazaljke na satu.
27
SRPSKI
Stezna glava sa ključem (sl. 1,
4, 5)
DWD024
DWD024 ima steznu glavu sa ključem (d).
DA BISTE UMETNULI BURGIJU ILI DRUGI
PRIBOR
1. Otvorite čeljusti stezne glave okretanjem
regulatora rukom i umetnite osovinu burgije
oko 19 mm (3/4») u steznu glavu. Ponovo
rukom pritegnite prihvat stezne glave.
2. Ključ za steznu glavu stavite u sve tri rupe
i pritegnite u smeru kretanja kazaljke na satu.
Bitno je da se stezna glava pritegne u sve tri
rupe.
Da biste oslobodili burgiju, steznu glavu okrećite
suprotno smeru kazaljke na satu u samo jednoj
rupi, a zatim steznu glavu otpustite ručno.
UKLANJANJE STEZNE GLAVE SA KLJUČEM
(SL. 4)
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa. Koristeći mekani čekić, jako
udarite ključ suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu gledano sa prednje strane alata. To će
olabaviti steznu glavu tako da se može ukloniti
rukom.
NAMEŠTANJE STEZNE GLAVE SA KLJUČEM
(SL. 5)
Steznu glavu navrtite ručno dok je to moguće.
Umetnite kraći kraj šestostranog ključa i udarite ga
mekanim čekićem u smeru kretanja kazaljke na
satu.
pritegnuta, čućete "klik". Posle 4–6 "klikova",
stezna glava je bezbedno pritegnuta oko
pribora.
3. Da biste oslobodili pribor, ponovite korak 1 koji
je opisan gore.
UPOZORENJE: Ne pokušavajte da
pritegnete burgije (ili drugi pribor)
držeći prednji deo stezne glave
i okretanjem alata. Može doći do
oštećenja stezne glave i telesne
povrede.
UKLANJANJE STEZNE GLAVE BEZ KLJUČA
(SL. 7)
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa (nije isporučen). Koristeći
mekani čekić ili komadić drveta, udarite druži kraj
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu. To će
olabaviti steznu glavu tako da se može odvrteti
rukom.
NAMEŠTANJE STEZNE GLAVE BEZ KLJUČA
(SL. 8)
Steznu glavu navrtite ručno dok je to moguće.
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa (nije isporučen) i mekanim
čekićem udarite njegov duži kraj u smeru kretanja
kazaljke na satu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
Stezna glava bez ključa (sl. 1,
6-8)
Prekidač za uključivanje i isključivanje (sl. 1)
DWD024S
Da biste započeli bušenje, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje; da zaustavite bušilicu,
pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
DWD024S ima steznu glavu bez ključa (d) koja je
zgodnija za rad.
DA BISTE UMETNULI BURGIJU ILI DRUGI
PRIBOR
1. Uhvatite zadnju polovinu stezne glave jednom
rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu gledano sa zadnje strane stezne
glave, kao što je pokazano na slici 6. Okrećite
dovoljno tako da se stezna glava otvori
dovoljno za prijem željenog pribora.
2. Umetnite burgiju ili drugi pribor oko 19 mm
(3/4») u steznu glavu i učvrstite je tako što
ćete držati zadnju polovinu stezne glave
a prednji deo okretati u smeru kretanja
kazaljke na satu. Kada je stezna glava skoro
28
NAPOMENA: Koristite manje brzine na početku
bušenja rupe bez prethodnog obeležavanja, za
bušenje u metalu, plastici ili keramici, ili pri uvrtanju
zavrtnjeva. Veće brzine su pogodnije za bušenje
drveta i kompozitnih ploča i korišćenje abrazivnih
i polirajućih pribora.
PROMENLJIVA BRZINA
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine (a) omogućava kontrolu brzine — što se
prekidač za uključivanje i isključivanje više pritisne,
brzina bušilice je veća.
Za neprekidan rad, pritisnite i držite pritisnut
prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
SRPSKI
brzine, pritisnite dugme za zaključavanje (b),
a zatim pustite prekidač.
Da biste zaustavili neprekidan rad, pritisnite kratko
prekidač i pustite. Uvek isključite alat kad završite
rad i pre nego što ga isključite iz struje.
Pravilan položaj ruke (sl. 9)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici 9.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba
uhvatiti glavnu dršku (j), a drugom bočnu dršku (g).
Bušenje
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, UVEK se
pobrinite za to da predmet obrade
bude učvršćen ili čvrsto stegnut. Ako
se buši tanak materijal, koristite drvene
„podloge“ radi sprečavanja oštećenja
materijala.
1. Koristite samo oštre burgije. Za DRVO koristite
malu brzinu i spiralne burgije, ravne burgije,
forstner burgije ili burgije za eksere. Za METAL
koristite malu brzinu i čelične spiralne burgije ili
burgije za bušenje rupa. Za KAMEN, kao što
su cigle, cementni blokovi, cinder-blokovi itd.,
koristite burgije sa karbidnim vrhom koje su
namenjene za vibraciono bušenje.
2. Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije. Koristite dovoljan pritisak za rad
burgije, ali ne gurajte prejako da se motor ne
bi blokirao ili da ne bi došlo do savijanja bita.
3. Alat držite čvrsto obema rukama radi kontrole
izvijanja bušilice.
OPREZ: Bušilica se može blokirati
ako se preoptereti, što izaziva do
naglog izvijanja. Uvek budite spremni
na blokiranje. Alat držite čvrsto radi
kontrole izvijanja bušilice i izbegavanja
povreda.
4. AKO SE BUŠILICA BLOKIRA, razlog
je obično preopterećenje ili nepravilna
upotreba. ODMAH PUSTITE PREKIDAČ
ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE,
uklonite burgiju sa predmeta obrade i utvrdite
uzrok blokiranja. NEMOJTE DA PRITISKATE
I PUŠTATE PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE KAKO BISTE POKUŠALI
DA POKRENETE BLOKIRANU BUŠILICU –
TO MOŽE DA OŠTETI BUŠILICU.
5. Da bi se smanjilo blokiranje ili probijanje
materijala, smanjite pritisak na bušilici i lagano
vodite burgiju kroz zadnji deo rupe.
6. Pustite da motor radi prilikom izvlačenja
burgije iz izbušene rupe. To će sprečiti
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica sa promenljivom brzinom nema
potrebe obeležavati mesto koje treba bušiti.
Koristite malu brzinu na početku bušenja
rupe, a zatim ubrzavajte jačim pritiskanjem
prekidača za uključivanje i isključivanje kada
je rupa dovoljno duboka za bušenje bez
iskakanja.
BUŠENJE U METALU
Počnite bušenje sa malom brzinom i povećavajte
je do maksimuma primenjujući čvrst pritisak na
alat. Ravnomeran i neprekinut tok metalnih opiljaka
ukazuje na pravilnu brzinu bušenja. Prilikom
bušenja metala koristite mazivo za rezanje.
Izuzetak su liveno gvožđe i mesing, koje treba
bušiti na suvo.
NAPOMENA: Velike [5/16» (8 mm) do 1/2»
(13 mm)] rupe u čeliku se lakše prave ako se
najpre izbuši uvodna rupa [5/32» (4 mm) do 3/16»
(5 mm)].
BUŠENJE U DRVETU
Počnite bušenje sa malom brzinom i povećavajte
je do maksimuma primenjujući čvrst pritisak na
alat. Rupe u drvetu se mogu napraviti sa istim
spiralnim burgijama koje se koriste za metal. Te
burgije se mogu pregrejati ako se češće ne izvlače
da bi se očistili opiljci iz žlebova. Ispod predmeta
obrade koji su skloni cepanju treba podmetnuti
komad drveta.
BUŠENJE U BETONU
Kada bušite u betonu, koristite burgije sa karbidnim
vrhom koje su namenjene za vibraciono bušenje
i pobrinite se da burgije sigurno budu oštre.
Koristite konstantan i čvrst pritisak na alat za
najefikasnije bušenje. Ravnomeran i neprekinut tok
prašine ukazuje na pravilnu brzinu bušenja.
29
SRPSKI
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ako i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Četkice motora
DEWALT koristi napredni sistem četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu ako se četkice
istroše. Time se sprečava teško oštećenje
motora. Novi sklopovi četkica se mogu nabaviti
u ovlašćenim DEWALT servisnim centrima. Uvek
koristite identične rezervne delove.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
30
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
OPREZ: Da biste smanjili opasnost od
povreda, treba koristiti samo pribor čija
veličina ne prelazi maksimalne veličine
navedene u Tehničkim podacima.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
УДАРНА ДУПЧАЛКА СО ПРОМЕНЛИВА
БРЗИНА DWD024, DWD024S
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DЕWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DWD024
DWD024S
Напон
V 230/220–240 230/220–240
Велика Британија и Ирска V
230/115
230/115
Tип
1
1
Влезна моќност
W
650
650
Брзина без оптоварување/min 0–2800
0–2800
Удар без оптоварување /min 0–47600
0–47600
Максимален опсег на дупчење
челик/дрво/бетон
mm
13/25/16
13/25/16
Вртежен момент
Nm
5,2
5,2
Големина на навој
на вретено на футер
UNF 1/2» x 20
1/2» x 20
Дијаметар на прстен
mm
43
43
Максимален капацитет
на футер
mm
13
13
Тежина
kg
1,6
1,6
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување
на звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување
на звучна моќност)
dB(A)
94
94
dB(A)
dB(A)
3
105
3
105
dB(A)
3,2
3,2
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
Ударно дупчење
ah,ID =
m/s²
25,3
Отстапување K = m/s²
3,1
25,3
3,1
Вредност на емисијата на вибрации ah
Душчење во метал
ah,D =
m/s²
2,5
Отстапување K = m/s²
1,5
2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
230 V алатки
13 ампери, електричен вод
Велика Британија и Ирска
230 V алатки
13 ампери, приклучок за струја
Велика Британија и Ирска
115 V
13 ампери, приклучок за струја
31
МАКЕДОНСКИ
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа изјава во
име на DEWALT.
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
материјалот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DWD024, DWD024S
DEWALT изјавува дека производите опишани
под „технички податоци“ се во согласност со:
98/37/EC (до 28.12.2009. година), 2006/42/EC
(од 29.12.2009. година), EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации стапете во контакт со DEWALT на
следнава адреса или погледнете од другата
страна на упатството.
32
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
30.07.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите предупредувања
за безбедност и упатства.
Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во мерките
за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
МАКЕДОНСКИ
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
б)
в)
г)
д)
ѓ)
е)
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИ
АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
33
МАКЕДОНСКИ
б)
в)
г)
д)
ѓ)
е)
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
34
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за ударни дупчалки
•
•
•
•
•
•
•
Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда
кај ракувачот.
Држете ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да
дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Додаток за
сечење што се допира на „гола“ жица
може да ги наелектризира изложените
метални делови од електричната
алатка и да му нанесе електричен удар
на ракувачот.
Користете стеги или друг
практичен начин за зацврснување
и поддршка на работниот
материјал врз стабилна платформа.
Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Дупчењето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Парчињата и алатките се
вжештуваат при употреба. Носете
ракавици кога ги допирате.
Рачките одржувајте ги суви,
чисти и без масло и маснотија. Се
препорачува да се користат гумени
ракавици. Ова ќе овозможи подобра
контрола врз алатката.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
ударни дупчалки:
– Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови на
алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
МАКЕДОНСКИ
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
– Оштетување на слухот.
– Ризик од приклештување на прстите кога
се менуваат додатоци.
– Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се створа при
работа со бетон или градежен материјал.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
a. Прекинувач-чкрапало за менување брзина
b. Копче за активирање блокирање
c. Рачка за менување на насоката на работа
d. Футер
e. Штитник за кабел со држач за клучеви
f. Комплет кабли
g. Странична рачка
h. Прачка за подесување длабочина
i. Избирач на режим на работа
j. Главна рачка
k. Место за шифрата на датумот
НАМЕНА
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (k), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2009 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Дупчалка
1 Клуч за футерот (DWD024)
1 Прачка за подесување на длабочината
1 Странична рачка
1 Упатство за употреба
1 Шема на расклопување
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Овие висококвалитетни ударни дупчалки
со променлива брзина се наменети за
професионално дупчење.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие висококвалитетни ударни дупчалки се
професионални електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во согласност со EN60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
35
МАКЕДОНСКИ
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот напречен пресек
на проводникот е 1,5 mm2. Секогаш целосно
одмотајте го кабелот кога употребувате
продолжен кабел од макара.
алатката со правилно монтирана
странична рачка. Доколку не
го сторите тоа, страничката
рачка може да испадне за време
на работењето и да изгубите
контрола. Држете ја алатката
со двете раце за да имате
максимална контрола.
Страничната рачка се испорачува монтирана со
моделите DWD024 и DWD024S. Страничната
рачка (е) може да се монтира така да одговара
и на деснораки и на левораки корисници.
ПОДЕСУВАЊЕ НА СТРАНИЧНАТА РАЧКА
1. Разлабавете ја страничната рачка (е) така
што ќе ја вртите во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
2. Завртете ја страничната рачка во саканата
положба.
3. Затегнете ја страничната рачка така што
ќе ја вртите во насока на стрелките на
часовникот.
МЕНУВАЊЕ НА СТРАНАТА
За деснораки корисници: повлечете го
стегачот на страничната рачка преку
футерот и поставете ја рачката од лева
страна.
За левораки корисници: повлечете го
стегачот на страничната рачка преку
футерот и поставете ја рачката од десна
страна.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
Рачка за менување на насоката на работа (скица 1)
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
Рачката за менување на насоката на работа
(c), која се наоѓа над прекинувачот (а), се
употребува за извлекување на додатоци за
дупчење од тесни дупки и за отстранување на
завртки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Странична рачка (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ употребувајте ја
36
За да ја промените насоката на работа на
моторот, ПРВО отпуштете го прекинувачот
па потоа гурнете ја рачката на десна страна
(гледано кога се држи дупчалката во положба
за работа).
По завршување на работата во спротивна
насока, вратете ја рачката во положба за
работа на напред.
Избирач на режим на работа
(скица 2)
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Алатката мора
целосно да запре со работа пред да
се употреби копчето за избирање
на режим на работа; во спротивно
МАКЕДОНСКИ
може да дојде до оштетување на
алатката.
Изберете го потребниот режим на работа со
поставање на избирачот на режим на работа (з)
во правец на соодветниот симбол.
РЕЖИМ ЕДИНСТВЕНО ЗА
ДУПЧЕЊЕ
Употребувајте го режимот за дупчење
за дрво, метал и пластика.
РЕЖИМ ЕДИНСТВЕНО ЗА
УДИРАЊЕ
Употребувајте го режимот за удирање
за истовремено ротирање и удирање
за градежен материјал, цигли и бетон.
Подесување на длабочината
на дупчење (скица 3)
1. Вметнете го потребниот додаток за
дупчење во футерот.
2. Олабавете ја страничната рачка (g).
3. Сместете ја прачката за подесување на
длабочина (h) низ дупката во спојката на
страничната рачка.
4. Подесете ја длабочината за дупчење како
што е прикажано на Скица 3.
5. Зацврстете ја страничната рачка.
Футер со клуч (скици 1, 4 и 5)
DWD024
Моделот DWD024 има футер со клуч (d).
ЗА ДА ВМЕТНЕТЕ ДОДАТОК ЗА ДУПЧЕЊЕ
ИЛИ БИЛО КАКОВ ДРУГ ДОДАТОК
1. Отворете ја челуста на футерот рачно
и вметнете ја дршката на додатокот
околу 19 mm (3/4 инчи) во футерот. Рачно
стегнете го прстенот на футерот.
2. Поставете го клучот за футерот во секоја од
трите дупки и затегнете вртејќи во насока
на стрелките на часовникот. Важно е да се
затегне футерот низ сите три дупки.
За да го отпуштите додатокот, завртете го
футерот спротивно од насоката на стрелките на
часовникот низ само една дупка, а потоа рачно
разлабавете го футерот.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФУТЕРОТ СО КЛУЧ
(СКИЦА 4)
Затегнете го футерот околу пократкиот крак на
шестоаголен (Аленов) клуч. Ударете го клучот
цврсто со мек чекан во спротивна насока од
стрелките на часовникот, гледано од предниот
дел на алатката. Ова ќе го разлабави футерот
за да може рачно да се отстрани.
МОНТИРАЊЕ НА ФУТЕРОТ СО КЛУЧ
(СКИЦА 5)
Навртете го рачно футерот колку што е можно
повеќе. Вметнете го пократкиот крак на
шестоаголен (Аленов) клуч и удрете го со мек
чекан во насока на стрелките на часовникот.
Брзостезен футер (скици 1,
6-8)
DWD024S
Моделот DWD024S има брзостезен футер (d) за
поголема удобност во работењето.
ЗА ДА ВМЕТНЕТЕ ДОДАТОК ЗА ДУПЧЕЊЕ
ИЛИ БИЛО КАКОВ ДРУГ ДОДАТОК
1. Фатете ја задната половина од футерот
со едната рака и употребете ја другата
рака за да ја свртите предната половина
во спротивна насока од стрелките на
часвникот, како што е прикажано на
слика 6. Ротирајте го до толку додека
футерот не се отвори доволно за да го
прими посакуваниот додаток.
2. Вметнете го додатокот околу 19 mm
(3/4 инчи) во футерот и цврсто затегнете го
така што ќе ја држите задната половина од
футерот и ќе ја вртите предната половина
во насока на стрелките на часовникот.
Кога футерот ќе биде скоро затегнат, ќе
слушнете звук на кликнување. После
4-6 кликнувања, футерот е цврсто затегнат
околу додатокот.
3. За да го ослободите додатокот, повторете
го чекорот 1 што е наведен горе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не се
обидувајте да прицврстите
додатоци за дупчење (или било
какви други додатоци) така што
ќе го фатите предниот дел
од футерот и ќе ја вклучите
алатката. Може да дојде до
оштетување на футерот и до
повреда.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БРЗОСТЕЗЕН ФУТЕР
(СКИЦА 7)
Затегнете го футерот околу пократкиот крак
на шестоаголен клуч (не се испорачува со
алатката). Со употреба на мек чекан или парче
дрво, ударете го подолгиот крак во спротивна
насока од стрелките на часовникот. Ова ќе го
разлабави футерот за да може рачно да се
одврти.
37
МАКЕДОНСКИ
МОНТИРАЊЕ НА БРЗОСТЕЗЕН ФУТЕР
(СКИЦА 8)
Навртете го рачно футерот колку што е можно
повеќе. Затегнете го футерот околу пократкиот
крак на шестоаголен клуч (не се испорачува
со алатката) и удрете го подолгиот крак со мек
чекан во насока на стрелките на часовникот.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
Прекинувач (скица 1)
За да ја вклучите дупчалката, притиснете го
прекинувачот; за да ја исклучите дупчалката,
отпуштете го прекинувачот.
НАПОМЕНА: Употребувајте помали брзини на
работа кога започнувате дупки без употреба
на шило, кога дупчите во метал или пластика,
кога навртувате завртки или кога дупчите во
керамика. Поголемите брзини се подобри за
дупчење дрво и фурнир и кога се употребуваат
додатоци за шмирглање и полирање.
ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА
Прекинувачот за менување на брзината (а)
овозможува контрола на брзината - колку
повеќе е притиснат, толку е поголема брзината
на дупчалката.
За непрекинато работење, притиснете
и задржете го прекинувачот за менување на
брзината, притиснете го копчето за блокирање
(b), а потоа отпуштете го прекинувачот.
За да го исклучите непрекинатото работење,
бргу притиснете и отпуштете го прекинувачот.
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од струја.
Правилна положба на рацете
(скица 9)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ употребувајте
ја правилната позиција на рацете
која што е прикажана на скицата 9.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
38
Правилна позиција на рацете значи едната рака
да биде на главната рачка (j), а другата рака на
страничната рачка (g).
Дупчење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ осигурајте се дека
работниот материјал е фиксиран
или цврсто прицврстен. Доколку
дупчите тенок материјал,
употребувајте дрвена плоча
како подлога за да спречите
оштетување на материјалот.
1. Употребувајте само остри додатоци за
дупчење. За ДРВО, употребувајте го
подесувањето со мала брзина и спирални,
плочести, сврдлести или убодни додатоци
за дупчење. За МЕТАЛ, употребувајте го
подесувањето со мала брзина и челични
спирални додатоци за дупчење или пили
за дупки. За ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ,
како што е цигла, цемент, меки градежни
блокови и сл, употребувајте додатоци
со карбиден врв што се декларирани за
ударно дупчење.
2. Секогаш нанесувајте притисок во правец
на додатокот за дупчење. Употребувајте
доволно притисок за додатокот да дупчи,
но немојте да гурате многу силно за да не
го блокирате моторот или да го искривите
додатокот.
3. Држете ја алатката цврсто со двете раце за
да го контролирате вртечкото движење на
дупчалката.
ВНИМАНИЕ: Дупчалката може да
се блокира доколку се преоптовари,
предизвикувајќи ненадејно вртење.
Секогаш очекувајте блокирање.
Фатете ја дупчалката цврсто за
да го контролирате вртечкото
движење и да избегнете повреда.
4. ДОКОЛКУ ДУПЧАЛКАТА ЗАПОЧНЕ
ДА СЕ БЛОКИРА, таа вообичаено
е преоптоварена или се употребува
неправилно. ВЕДНАШ ОТПУШТЕТЕ ГО
ПРЕКИНУВАЧОТ, извадете го додатокот
МАКЕДОНСКИ
за дупчење од предметот на обработка
и утврдете ја причината за блокирањето.
НЕ ГО ПРИТИСКАЈТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ
ЗА ДА ЈА ВКЛУЧУВАТЕ И ИСКЛУЧУВАТЕ
БЛОКИРАНАТА ДУПЧАЛКАТА ВО ОБИД
ДА ЈА АКТИВИРАТЕ – ОВА МОЖЕ ДА ЈА
ОШТЕТИ ДУПЧАЛКАТА.
5. За да го сведете на минимум бројот на
блокирања или пробивања низ материјалот,
намалете го притисокот врз дупчалката
и полека издупчете го последниот дел на
дупката.
6. Оставете го моторот вклучен кога го
извлекувате додатокот од дупката. Ова ќе
помогне да се спречи заглавување.
7. При употреба на дупчалки со променлива
брзина не постои потреба да се подготви
со шило местото кое ќе се дупчи.
Употребете мала брзина да ја започнете
дупката; зголемете ја брзината со посилно
притискање на прекинувачот кога дупката
ќе биде доволно длабока да може да се
дупчи без додатокот да излета од неа.
ДУПЧЕЊЕ ВО МЕТАЛ
Започнете да дупчите со мала брзина
па зголемете до полна сила нанесувајќи
постојан притисок врз алатката. Непрекинат
и рамномерен ток на метални парчиња ја
покажува правилната брзина на дупчење.
Кога дупчите метали, употребувајте маст за
подмачкување при сечење. Исклучоци се
леаното железо и месингот кои треба да се
дупчат на суво.
НАПОМЕНА: Големи дупки [5/16" (8 mm) до 1/2"
(13 mm)] во челик може да се направат полесно
ако прво се издупчи првична дупка [5/32"
(4 mm) до 3/16" (5 mm)].
ДУПЧЕЊЕ ВО ДРВО
Започнете да дупчите со мала брзина па
зголемете до полна сила нанесувајќи постојан
притисок врз алатката. Дупки во дрво можат
да се прават со истите спирални додатоци за
дупчење кои се употребуваат за метал. Овие
додатоци можат да се прегреат доколку не се
извлекуваат често за да се исчистат парчињата
од спиралните жлебови. Под предмет на
обработка што може да се расцепи треба да се
постави подлога од дрво.
ДУПЧЕЊЕ ВО ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ
Кога дупчите во градежен материјал,
употребувајте додатоци за дупчење со
карбиден врв за ударно дупчење и осигурајте
тие да бидат остри. Употребувајте рамномерна
сила врз алатката за најефикасно да дупчите.
Непрекинат и рамномерен ток на прав ја
покажува правилната брзина на дупчење.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Моторни четкички
DEWALT употребува напреден систем за
четкички кој автоматски ја запира дупчалката
кога четкичките ќе се истрошат. Ова
спречува сериозни оштетувања на моторот.
Нови комплети на четкички се достапни во
овластените сервисни центри на DEWALT.
Секогаш употребувајте идентични резервни
делови.
Подмачкување
На Вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете одобрена заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа рабоta.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
39
МАКЕДОНСКИ
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: За да го намалите
ризикот од повреди, додатоците
што се употребуваат не смеат да
бидат поголеми од максималните
големини кои се наведени во
одделот Технички податоци.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
zst00208815 - 03-06-2013
40
VRTALNO-UDARNO KLADIVO 1 / OKRETNI BUŠAĆI ČEKIĆ 1 /
UDARNO ROTACIONA BUŠILICA 1 / ДАРНА ДУПЧАЛКА 1
©
DWD024
41
42
Download PDF

advertising