DWD024 | DeWalt DWD024 DRILL instruction manual

599333-93 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWD024
DWD024S
Obrázok 1
i
d
j
h
c
a
g
b
DWD024
e
f
DWD024S
c
a
k
2
Obrázok 2
i
Obrázok 3
h
Obrázok 4
Obrázok 5
3
Obrázok 6
d
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
j
g
4
PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA S REGULÁCIOU OTÁČOK
DWD024, DWD024S
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Technické údaje
Napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Rázy naprázdno
Maximálny priemer
vrtáka
oceľ/drevo/betón
Moment
Veľkosť závitu
hriadeľa skľučovadla
Priemer objímky
Maximálna kapacita
skľučovadla
Hmotnosť
DWD024 DWD024S
V 230/220 – 240 230/220 – 240
1
1
W
650
650
/min 0–2800
0–2800
/min 0 – 47 600 0 – 47 600
mm
Nm
13/25/16
5,2
13/25/16
5,2
UNF 1/2" x 20
mm
43
1/2" x 20
43
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka
akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (akustický výkon
odchýlka)
dB(A)
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
13
1,6
13
1,6
94
94
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
3
105
3
105
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
3,2
3,2
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ahVŕtanie s príklepom
m/s²
25,3
ah,ID =
Odchýlka K = m/s²
3,1
25,3
3,1
Hodnota vibrácií ahVŕtanie do kovu
m/s²
2,5
ah,D =
Odchýlka K = m/s²
1,5
2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 13 A v napájacej sieti
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
5
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
DWD024, DWD024S
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky opisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 2009), 2006/42/EC
(od 29. decembra 2009), EN 60745-1, EN 607452-1.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
VAROVANIE: Pre zníženie rizika úrazu
si prečítajte návod na obsluhu.
6
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (akumulátorové
náradie).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
e)
f)
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vo vonkajšom
prostredí používajte predlžovacie káble
určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla určeného na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutne nutné
použiť v napájacom okruhu prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča RCD znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte
a o práci s elektrickým náradím vždy
premýšľajte. S elektrickým náradím
nepracujte ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže privodiť vážne
zranenie.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako sú respirátor,
protišmyková pracovná obuv, ochranná
prilba a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Nepreťažujte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
g)
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na
pripojenie odsávania a zberným vakom,
skontrolujte tieto funkcie a uistite sa, či
sú správne používané. Použitie takýchto
zariadení môže znížiť riziká týkajúce sa
prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte na Vašu prácu správny typ
elektrického náradia. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním servisu
alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Výkonné náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo
zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Používanie elektrického náradia na iné než
určené aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
7
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať iba zhodné náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy
pre príklepové vŕtačky
•
•
•
•
•
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri
kontakte so „živým“ vodičom sa nechránené
kovové časti náradia stanú tiež „živými“
a obsluha tak utrpí zásah elektrickým
prúdom.
Obrobok si k pevnej podložke upnite
pomocou svoriek či iným vhodným
spôsobom. Prichytenie obrobku rukou
alebo opretie obrobku o telo je nestabilné
a môže viesť k strate kontroly nad náradím.
Noste bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie zraku
s trvalými následkami.
Pri používaní dochádza k veľkému
zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Preto
používajte pri práci rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväti náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené
olejom alebo mazivom. Odporúčame
Vám používať gumené rukavice. Tak
bude umožnená lepšia ovládateľnosť
náradia.
Iné nebezpečenstvo
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi časťami náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zvyškové riziká. Medzi tieto riziká patrí:
– Poškodenie sluchu.
8
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sa nachádzajú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU VÝROBY (OBR.
1)
Dátumový kód (k), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Vŕtačku
1 Kľúč skľučovadla (DWD024)
1 Hĺbkový doraz
1 Bočnú rukoväť
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a. Vypínač s reguláciou otáčok
b. Zaisťovacie tlačidlo
c. Prepínač pravého / ľavého chodu
d. Skľučovadlo
e. Chránič prívodného kábla s držiakom kľúča
f. Prívodný kábel
g. Bočná rukoväť
h. Tyč hĺbkového dorazu
i. Volič režimu
j. Hlavná rukoväť
k. Umiestnenie dátumového kódu
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto robustné príklepové vŕtačky s reguláciou
otáčok sú určené na profesionálne vŕtanie.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto výkonné vŕtačky sú profesionálnym
elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistenie dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený na prevádzku iba pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom štítku
náradia.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN60745; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana uzemnením.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú jeho dĺžku.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia pred montážou
alebo demontážou príslušenstva,
pred nastavením píly alebo pred ich
opravou,vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájacieho napätia. Uistite
sa, či je vypínač v polohe VYPNUTÉ.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Bočná rukoväť (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu, VŽDY používajte vŕtačku so
správne nasadenou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže
mať za následok skĺznutie rukoväti
počas práce s náradím a následnú
stratu kontroly. Z dôvodu maximálnej
ovládateľnosti držte náradie oboma
rukami.
Modely DWD024 a DWD024S sú dodávané už
s inštalovanou bočnou rukoväťou. Bočná rukoväť
(g) môže byť nastavená tak, aby vyhovovala
pravákom i ľavákom.
NASTAVENIE BOČNEJ RUKOVÄTI
1. Uvoľnite bočnú rukoväť (g) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
2. Nastavte bočnú rukoväť do požadovanej
polohy.
3. Pritiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
ZMENA STRANY
Pre pravákov: Nasuňte upínaciu svorku bočnej
rukoväti na skľučovadlo tak, aby bola rukoväť
vľavo.
Pre ľavákov: Nasuňte upínaciu svorku bočnej
rukoväti na skľučovadlo tak, aby bola rukoväť
vpravo.
Prepínač pravého / ľavého
chodu (obr. 1)
Prepínač chodu (c) sa používa na vytiahnutie
vrtáka z tesných otvorov a na odvŕtavanie skrutiek.
Je umiestnený nad vypínačom (a).
Spätný chod otáčok nastavíte tak, že NAJPRV
uvoľníte vypínač a potom presuniete prepínaciu
páčku vpravo (z pohľadu obsluhy s uchopenou
vŕtačkou v prevádzkovej polohe).
Po ukončení prác so spätným chodom vráťte
prepínač do polohy pre pravý chod.
9
Volič režimu (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred použitím tlačidla
voliča režimu musí byť náradie
celkom zastavené, aby nedošlo k jeho
poškodeniu.
Požadovaný pracovný režim zvoľte nastavením
voliča (i) na zodpovedajúci symbol.
REŽIM VŔTANIA BEZ PRÍKLEPU
Používajte tento režim pri práci
s drevom, kovmi a plastmi.
REŽIM VŔTANIA S PRÍKLEPOM
Režim vŕtania s príklepom použite
na súčasné otáčanie a rázy pri práci
s murivom, tehlou a betónom.
Nastavenie hĺbky vŕtania
(obr. 3)
1. Upnite do skľučovadla požadovaný vrták.
2. Povoľte bočnú rukoväť (g).
3. Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (h) pretiahnite
otvorom upínadla postrannej rukoväti.
4. Podľa obrázka 3 upravte hĺbku vŕtania.
5. Pritiahnite bočnú rukoväť.
Skľučovadlo s upínaním
násady pomocou kľúča (obr. 1,
4, 5)
DWD024
Model DWD024 je vybavený skľučovadlom
s upínaním násady pomocou kľúča (d).
VLOŽENIE VRTÁKA ALEBO INÉHO
PRACOVNÉHO PRÍSLUŠENSTVA
1. Otáčaním objímky rukou rozovrite čeľuste
skľučovadla a zasuňte doň násadu vrtáka
s priemerom okolo 19 mm (3/4"). Rukou
objímku skľučovadla dotiahnite.
2. Do každého z troch otvorov vložte kľúč
a skľučovadlo v smere chodu hodinových
ručičiek dotiahnite. Je dôležité skľučovadlo
dotiahnuť kľúčom vo všetkých troch otvoroch.
Násadu vyberte tak, že kľúčom zasunutým iba
v jednom z otvorov skľučovadlo otáčaním proti
smeru chodu hodinových ručičiek povolíte a potom
ho uvoľníte rukou.
ODOBRATIE SKĽUČOVADLA S UPÍNANÍM
NÁSADY POMOCOU KĽÚČA (OBR. 4)
Do skľučovadla upnite kratší koniec šesťhranného
imbusového kľúča. Pomocou mäkkého kladiva
10
silno udrite proti smeru chodu hodinových ručičiek
z pohľadu na vŕtačku z prednej strany. Tým
dôjde k povoleniu skľučovadla a bude možné ho
vyskrutkovať rukou.
MONTÁŽ SKĽUČOVADLA S UPÍNANÍM
NÁSADY POMOCOU KĽÚČA (OBR. 5)
Skľučovadlo naskrutkujte na hriadeľ rukou,
čo najviac to pôjde. Do skľučovadla upnite
kratší koniec šesťhranného imbusového kľúča
a pomocou mäkkého kladiva naň silno udrite
v smere chodu hodinových ručičiek.
Rýchloupevňovacie
skľučovadlo (obr. 1, 6–8)
DWD024S
Model DWD024S je pre vyššie pohodlie vybavený
rýchloupevňovacím skľučovadlom (d).
VLOŽENIE VRTÁKA ALEBO INÉHO
PRACOVNÉHO PRÍSLUŠENSTVA
1. Uchopte jednou rukou zadnú časť objímky
skľučovadla a druhú ruku použite na otáčanie
prednej polovice skľučovadla proti smeru
chodu hodinových ručičiek, ako je zobrazené
na obrázku 6. Otáčajte objímkou tak dlho,
aby mohlo dôjsť k upnutiu požadovaného
pracovného príslušenstva.
2. Do skľučovadla zasuňte násadu vrtáka
s priemerom okolo 19 mm (3/4") a uchopením
rukou za zadnú polovicu objímky skľučovadla
s otáčaním prednej polovice v smere
hodinových ručičiek skľučovadlo dotiahnite.
Po tom, čo je skľučovadlo takmer dotiahnuté,
začujete cvaknutie. Po 4 – 6 cvaknutiach je
násada v skľučovadle pevne dotiahnutá.
3. Ak chcete pracovné príslušenstvo uvoľniť,
opakujte vyššie uvedený krok 1.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa
priťahovať vrtáky (alebo iné
príslušenstvo) uchopením prednej časti
skľučovadla a otáčaním náradia. Mohlo
by dôjsť k poškodeniu skľučovadla
alebo k zraneniu.
DEMONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 7)
Do skľučovadla upnite kratší koniec šesťhranného
imbusového kľúča (nie je súčasťou dodávky).
Pomocou mäkkého kladiva alebo kúska dreva
silno udrite na dlhšiu časť kľúča proti smeru
chodu hodinových ručičiek. Tým dôjde k povoleniu
skľučovadla a bude možné ho vyskrutkovať rukou.
MONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 8)
Skľučovadlo naskrutkujte na hriadeľ rukou, čo
najviac to pôjde. Do skľučovadla upnite kratší
koniec šesťhranného imbusového kľúča (nie je
súčasťou dodávky) a pomocou mäkkého kladiva
na dlhší koniec silno udrite v smere chodu
hodinových ručičiek.
PREVÁDZKA
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Vypínač (obr. 1)
Vŕtačku uvediete do chodu stlačením vypínača;
vŕtačku zastavíte uvoľnením stlačenia vypínača.
POZNÁMKA: Pri začatí vŕtania dier bez
centrovacieho otvoru, pri vŕtaní do kovu, plastu
alebo keramiky a pri skrutkovaní skrutiek
používajte nižšie otáčky. Vyššie otáčky sú vhodné
na vŕtanie dreva a viacvrstvových dosiek a pri
použití brúsnych a leštiacich násad.
NASTAVITEĽNÉ OTÁČKY
Vypínač s reguláciou otáčok (a) umožňuje ovládať
rýchlosť otáčania – čím viac je vypínač stlačený,
tým sú otáčky vyššie.
Ak chcete pracovať v režime nepretržitého
chodu, stlačte a podržte vypínač s reguláciou
otáčok, stlačte zaisťovacie tlačidlo (b) a vypínač
s reguláciou otáčok uvoľnite.
Ak chcete vypnúť náradie z režimu nepretržitého
chodu, krátko stlačte vypínač a uvoľnite ho. Po
ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
Správna poloha rúk (obr. 9)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako je
uvedené na obrázku 9.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (j) a druhú ruku na bočnej
rukoväti (g).
Vŕtanie
VAROVANIE: Pred akýmkoľvek
nastavovaním alebo pred
nasadzovaním/odoberaním
príslušenstva alebo prídavných
zariadení, vypnite náradie a odpojte
akumulátor, aby ste znížili riziko
vážneho úrazu.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
1. Používajte iba nabrúsené vrtáky. Pri vŕtaní do
DREVA používajte nízke otáčky a špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
korunkové vrtáky. Pri vŕtaní do KOVU
používajte nízke otáčky a oceľové špirálové
vrtáky alebo korunkové vrtáky. Na vŕtanie
MURIVA, ako napríklad tehál, betónových
tvárnic, škvárobetónových blokov atď.,
používajte karbidové vrtáky určené na vŕtanie
s príklepom.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáka.
Vyvíjajte taký tlak, aby bolo stále umožnené
vŕtanie vrtáka a netlačte na náradie tak, aby
dochádzalo k zastavovaniu motora alebo
k vychyľovaniu vrtáka.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáka.
UPOZORNENIE: Ak spôsobí
preťaženie náhle stočenie, môže dôjsť
k zastaveniu vŕtačky. Pri práci vždy
očakávajte, že môže dôjsť k tejto
situácii. Držte vŕtačku pevne, aby ste
mohli reagovať na túto situáciu a aby
ste zabránili spôsobeniu zranenia.
4. AK DÔJDE K ZASEKNUTIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené pretiahnutím alebo
nesprávnym použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku
a určte príčinu zastavenia. NEZAPÍNAJTE
A NEVYPÍNAJTE VYPÍNAČ, ABY STE SA
POKÚSILI ZAPNÚŤ ZASTAVENÚ VŔTAČKU
– TAK BY MOHLO DÔJSŤ K POŠKODENIU
VŔTAČKY.
5. Ak chcete minimalizovať zaseknutie vŕtačky
alebo porušenie materiálu pri prevŕtaní, znížte
tlak na vŕtačku a nechajte vrták jednoducho
preniknúť poslednou časťou vŕtaného otvoru.
11
6. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Tak zabránite
zablokovaniu vrtáka.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie priebojníka na označenie bodu vŕtania
nie je nutné. Pri začatí vŕtania použite nízke
otáčky a keď bude diera dostatočne hlboká,
aby sa zamedzilo vyskočeniu vrtáka z diery,
zvyšovaním tlaku na vypínač tieto otáčky
zvyšujte.
VŔTANIE KOVU
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Plynulé vŕtanie
a rovnomerný odvod nečistôt z vŕtanej diery
signalizuje správnu rýchlosť vŕtania. Pri vŕtaní
do kovu používajte mazivo. Výnimkou sú liatina
a mosadz, ktoré musia byť vŕtané na sucho.
POZNÁMKA: Veľké diery v oceli (8 až 13 mm) sa
môžu vyvŕtať jednoduchšie, ak sú najskôr vyvŕtané
vodiace otvory (4 až 5 mm).
VŔTANIE DREVA
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Otvory do dreva
je možné vŕtať rovnakými špirálovými vrtákmi,
aké sa používajú pri vŕtaní do kovu. Tieto vŕtacie
násady sa môžu prehrievať, pokiaľ nebudú
často vyťahované a nebudú zo žliabkov vrtákov
odstránené úlomky. Obrobky, ktoré majú sklon
k rozštiepeniu, by ste mali podložiť dreveným
hranolom.
VŔTANIE MURIVA
Pri vŕtaní muriva používajte karbidové vrtáky
určené na vŕtanie s príklepom a uistite sa, či vrtáky
nie sú tupé. Vyššiu účinnosť vŕtania dosiahnete,
ak na vŕtačku budete vyvíjať pevný a konštantný
prítlak. Plynulý a rovnomerný odvod prachu
indikuje správnu rýchlosť vŕtania.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia pred montážou
alebo demontážou príslušenstva,
pred nastavením píly alebo pred ich
opravou,vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájacieho napätia. Uistite
12
sa, či je vypínač v polohe VYPNUTÉ.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Uhlíky motora
V náradí DEWALT je používaný zdokonalený
systém na výmenu uhlíkov, ktorý automaticky
zastaví náradie, ak sú uhlíky nadmerne
opotrebované. Tento systém zabraňuje vážnemu
poškodeniu motora. Nové súpravy uhlíkov
získate v autorizovaných servisoch DEWALT.
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Vyfukujte piliny
a nečistoty z krytu motora pomocou
suchého stlačeného vzduchu, hneď
ako sa Vám bude zdať, že sa nečistoty
nahromadili okolo vetracích otvorov.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne
chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť.
Používajte iba tkaninu navlhčenú vo
vode a mydlovom roztoku. Zabráňte
preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do
vnútorných častí náradia. Žiadne časti
náradia neponárajte do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
UPOZORNENIE: Na zníženie
vzniku úrazu by sa malo používať
iba príslušenstvo vo veľkostiach
nepresahujúcich maximálne hodnoty
uvedené v technických údajoch.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
13
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241784 - 25-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
DREHBOHRHAMMER 1
©
DWD024
15
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising