DWD024 | DeWalt DWD024 DRILL instruction manual

DWD024
DWD024S
DWD025S
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
12
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
29
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
56
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
65
Português (traduzido das instruções originais)
73
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
82
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
90
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
98
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
107
Copyright DEWALT
B
Figure 1
i
d
j
h
c
a
b
DWD024
g
e
f
DWD024S
c
a
k
1
Figure 2
i
Figure 3
g
h
Figure 4
2
Figure 5
Figure 6
d
Figure 8
Figure 7
Figure 9
j
g
3
DANSK
SLAGBOR MED VARIABEL HASTIGHED
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
DWD024S
QS
230
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-1.
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
94
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
105
KWA (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Slagboring
Vibrationsemissionsværdi ah,ID =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Metalboring
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Spænding
V
Type
Motoreffekt
Tomgangshastighed
Tomgangsstød
Maksimal borekapacitet; stål/træ/beton
Moment
Trådstørrelse patron spindel
Kravediameter
Maksimal patronkapacitet
Vægt
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
4
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
DANSK
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
13 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
SLAGBOR MED VARIABEL HASTIGHED
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
17.04.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
5
DANSK
d)
e)
f)
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
6
g)
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
DANSK
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for
slagboremaskiner
•
•
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Anvend hjælpehåndtag, der leveres
sammen med værktøjet. Tab af kontrol kan
medføre personskade.
Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i
emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med
en strømførende ledning, kan blotlagte
metaldele på elværktøjet gøres strømførende
og give stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske
metoder til at fastgøre og støtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden eller
mod kroppen og kan medføre manglende
kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld
rundt. Flyvende partikler kan forårsage
permanent øjenskade.
Værktøjet og delene bliver varme under
betjening. Anvend handsker, når du rører
ved dem.
Hold håndtagene tørre, rene og uden
olie og fedt. Det anbefales at anvende
gummihandsker. Dette giver bedre kontrol
over værktøjet.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Restrisici
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (k), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 bor
1 patronnøgle (DWD024)
1 dybdestang
1 sidehåndtag
1 brugsvejledning
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
Følgende risici er forbundet med brugen af
slagboremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
a. Kontakt til udløsning af variabel hastighed
b. Låsekontakt
c. Forlæns/baglæns-skyder
d. Patron
e. Ledningsbeskytter med nøgleholder
f. Ledningssæt
g. Sidehåndtag
h. Dybdejusteringsstift
i. Funktionsvælger
7
DANSK
j. Hovedhåndtag
k. Placering af datokode
TILSIGTET BRUG
Disse kraftige slagbor med variabel hastighed er
tilsigtet professionel boring.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige slagbor er professionelle værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dette DEWALT værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745. Ingen
jordledning er derfor nødvendig.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Der følger et sidehåndtag med sammen med
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE og DWD025SXE. Sidehåndtaget (g) kan tilpasses både højre- og
venstrehåndsbrugere.
SÅDAN JUSTERES SIDEHÅNDTAGET
1. Løsn sidehåndtaget (g) ved at dreje det mod
uret.
2. Drej sidehåndtaget til den ønskede position.
3. Fastgør sidehåndtaget ved at dreje det med
uret.
SÅDAN SKIFTES DER SIDE
For højrehåndede brugere: skub
sidehåndtagsklemmen over patronen, håndtag
til venstre.
For venstrehåndede brugere: skub
sidehåndtagsklemmen over patronen, håndtag
til højre.
Forlæns/baglæns-skyder (fig. 1)
Fremad/tilbage-håndtaget (c), der er placeret over
udløserkontakten (a), anvendes til at fjerne stykker
fra stramme huller og fjerne skruer.
For at omskifte motoren skal du FØRST slippe
udløserkontakten og derefter skubbe håndtaget til
højre (vist, når boret holdes i betjeningsposition).
Efter betjening med omskiftet motor skal håndtaget
sættes tilbage i fremad-positionen.
Tilstandsvælger (fig. 2)
BEMÆRK: Værktøjet skal være helt
standset, før tilstandsvælgeren aktiveres.
I modsat fald kan værktøjet blive
beskadiget.
Vælg den ønskede betjeningstilstand ved at skubbe
tilstandsvælgeren (i) til det tilsvarende symbol.
BORINGSTILSTAND
Brug boringstilstand til træ, metal og
plastik.
HAMMERTILSTAND
Brug hammertilstanden til samtidig
rotering og hamring af murværk, sten og
beton.
8
DANSK
Indstilling af boredybde (fig. 3)
1. Isæt det ønskede bor i patronen.
2. Løsn sidehåndtaget (g).
3. Før dybdejusteringsstiften (h) gennem hullet i
sidehåndtagsklemmen.
4. Juster boredybden som vist i figur 3.
5. Fastspænd sidehåndtaget.
Påkilet patron (fig. 1, 4, 5)
er fastspændt, hører du en klikkende lyd.
Efter 4—6 klik er patronen sikkert fastgjort om
tilbehøret.
3. For at udløse tilbehøret skal du gentage trin 1
ovenfor.
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre
bor (eller andet tilbehør) ved at holde
fast i den forreste del af patronen og
tænde for værktøjet. Det kan medføre
personskade samt skade på patronen.
DWD024
AFTAGNING AF NØGLELØS PATRON (FIG. 7)
DWD024 har en påkilet patron (d).
Fastgør patronen omkring den korte ende af en
sekskantnøgle (medfølger ikke). Ved hjælp af en blød
hammer eller et stykke træ slås den lange ende mod
uret. Dette vil løsne patronen, således at den kan
skrues af med hånden.
SÅDAN INDSÆTTES ET BOR ELLER ANDET TILBEHØR
1. Åbn patronens kæber ved at dreje kraven med
hånden og indsæt borets skaft ca. 19 mm
(3/4”) ind i patronen. Fastgør patronkraven med
hånden.
2. Anbring patronnøglen i hvert af de tre huller
og fastgør i retning med uret. Det er vigtigt at
fastgøre patronen med alle tre huller.
For at udløse boret skal du dreje patronen mod uret
i et af hullerne og derefter udløse patronen med
hånden.
AFTAGNING AF PÅKILET PATRON (FIG. 4)
Fastgør patronen omkring den korte ende af en
sekskantnøgle. Ved hjælp af en blød hammer slås
nøglen skarpt mod uret, når værktøjet ses forfra.
Dette vil løsne patronen, således at den kan fjernes
med hånden.
INSTALLATION AF PÅKILET PATRON (FIG. 5)
Skru patronen så langt på, det er muligt, med
hånden. Isæt den korte ende af en sekskantnøgle
og slå den med uret med en blød hammer.
Nøgleløs patron (fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DWD024S, DWD024S-XE og DWD025S-XE er
modeller med patroner uden nøgler (d) for større
anvendelighed.
SÅDAN INDSÆTTES ET BOR ELLER ANDET TILBEHØR
1. Tag fast i den bageste halvdel af patronen med
den ene hånd og brug den anden hånd til at
dreje den forreste halvdel mod uret, som vist
på figur 6. Drej så langt, at patronen åbnes
tilstrækkeligt til, at det ønskede tilbehør passer
dertil.
2. Indsæt boret eller andet tilbehør ca. 19 mm
(3/4") i patronen og fastgør sikkert ved at holde
fast i den bageste halvdel af patronen og dreje
den forreste del med uret. Når patronen næsten
INSTALLATION AF NØGLELØS PATRON (FIG. 8)
Skru patronen så langt på, det er muligt, med
hånden. Fastgør patronen om den kortere ende af
en sekskantnøgle (medfølger ikke) og slå den lange
ende med uret med en blød hammer.
BRUG
Brugsvejledning
ADVARSEL: Følg altid
sikkerhedsanvisningerne og gældende
lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udløserkontakt (fig. 1)
For at starte boret skal du trykke på
udløserkontakten; slip udløserkontakten for at
stoppe boret.
BEMÆRK: Anvend lave hastigheder for starthuller
uden at kørne ved boring i metal eller plastik,
iskruning af skruer eller ved boring i keramik. Højere
hastigheder er bedre til boring af træ, karton og ved
brug af slibe- og pudsetilbehør.
VARIABEL HASTIGHED
En udløserkontakt til variabel hastighed (a) giver
mulighed for hastighedskontrol. Jo mere udløseren
nedtrykkes, jo højere borhastighed.
9
DANSK
For vedvarende betjening skal du trykke på
udløserkontakten for variabel hastighed og holde
den inde, trykke på låse-knappen (b) og derefter
udløse kontakten.
For at standse vedvarende betjening skal du trykke
på kontakten et øjeblik og derefter slippe den. Sluk
altid for værktøjet, når du er færdig med arbejdet, og
før du tager stikket ud.
Korrekt håndposition (fig. 9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist på figur 9.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
hovedhåndtaget (j) og den anden hånd på
sidehåndtaget (g).
Boring
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID sørge
for, at arbejdsemnet er godt fastankret
eller fastspændt. Hvis der bores i et
tyndt materiale, skal du anvende en
“støtteblok” i træ for at forhindre skade
på materialet.
1. Anvend kun skarpe bor. Til TRÆ skal du
anvende den lave hastighedsindstilling og
sneglebor, spadebor, stenbor eller hulsave. Til
METAL skal du bruge højhastighedsindstillingen
og stålbor eller hulsave. Til MURVÆRK som
f.eks. sten, cement, slaggeblokke osv. skal du
anvende bor med hårdmetalplade til slagboring.
2. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrækkeligt
hårdt til at boret bider, men tryk ikke så hårdt, at
motoren blokerer eller boret afbøjes.
3. Hold værktøjet fast med begge hænder for at
kontrollere borets rotation.
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis
det er overbelastet og resultere i en
forvridning. Forvent altid standsningen.
Hold godt fast for at kontrollere
vridningen og undgå personskade.
10
4. HVIS BORET BLOKERER, er det typisk
fordi det bliver overbelastet eller anvendt
forkert. SLIP UDLØSEREN OMGÅENDE,
fjern boret fra arbejdet og afgør årsagen til
blokeringen. SLÅ IKKE UDLØSEREN TIL
OG FRA I ET FORSØG PÅ AT STARTE EN
BLOKERET BOREMASKINE — DETTE KAN
BESKADIGE BORET.
5. For at minimere blokering eller
gennemtrængning af materialet, skal du
reducere trykket på boret og lette boret gennem
den sidste del af hullet.
6. Hold motoren i gang, mens boret trækket ud
af et boret hul. Det hjælper med at forhindre
klemning.
7. Med variabel hastighed er der ingen grund til at
kørne det punkt, der skal bores. Start hullet ved
lav hastighed og accelerer ved at trykke hårdere
på udløseren, når hullet er dybt nok til at bore,
uden at boret springer ud.
BORING I METAL
Start boring med lav hastighed og øg, indtil du opnår
fuld hastighed ved at påføre et fast tryk på værktøjet.
En jævn strøm af metalspåner indikerer korrekt
borehastighed. Brug et smøremiddel ved boring i
metal. Undtagelserne er støbejern og messing, der
skal bores i tør tilstand.
BEMÆRK: Det er nemmere at lave store huller i stål
[8 mm (5/16" ) til 13 mm (1/2")], hvis der først bores
et pilothul [4 mm (5/32") til 5 mm (3/16")].
BORING I TRÆ
Start boring med lav hastighed og øg, indtil du opnår
fuld hastighed ved at påføre et fast tryk på værktøjet.
Du kan anvende de samme stålbor som til metal
til at lave huller i træ. Disse bor kan overophedes,
medmindre de ofte trækkes ud for at fjerne spåner
fra rillerne. Emner, der kan splintre, bør støttes af en
træblok.
BORING I MURVÆRK
Når der bores i murværk, skal du anvende bor med
hårdmetalplade til slagboring og være sikker på, at
borene er skarpe. Brug en konstant fast kraft på
værktøjet for mest effektiv boring. En jævn strøm af
støv indikerer korrekt borehastighed.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden slukkes
og strømforsyningen til værktøjet
DANSK
skal afbrydes, før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Motorbørster
DEWALT anvender et avanceret børstesystem, der
automatisk standser boret, når børsterne er opbrugt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børstesamlinger er tilgængelige hos autoriserede
DEWALT-servicecentre. Anvend altid identiske
reservedele.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen
for skade bør tilbehør kun anvendes i
størrelser op til det maksimale som vist i
de tekniske specifikationer.
11
DEUTSCH
SCHLAGBOHRMASCHINE MIT STUFENLOSER DREHZAHL
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1.
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
94
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
105
KWA (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Schlagbohren
Schwingungsemissionswert ah,ID =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Bohren in Metall
Schwingungsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Spannung
V
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl
Maximale Bohrleistung: Stahl/Holz/Beton
Drehmoment
Spannfutter-Spindelgewinde
Spannhalsdurchmesser
Max. Bohrfutter-spannweite
Gewicht
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
12
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
DEUTSCH
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
13 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
SCHLAGBOHRMASCHINE MIT STUFENLOSER DREHZAHL
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
17.04.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
13
DEUTSCH
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
14
c)
d)
e)
f)
g)
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
DEUTSCH
e)
f)
g)
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Schlagbohrmaschinen
•
•
•
•
Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von
Lärm kann zu Gehörverlust führen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug nur
an den isolierten Griffflächen, wenn
Sie Arbeiten durchführen, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidzubehörs mit einer Strom führenden
Leitung kann die exponierten Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag beim Anwender führen.
Verwenden Sie Klemmen oder andere
praktikable Methoden, um das
Werkstück an einer stabilen Halterung zu
befestigen und abzustützen. Das Halten
•
•
•
des Werkstücks in der Hand oder gegen
Ihren Körper ist nicht stabil und kann zu
Kontrollverlust führen.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Einsätze (Bits) und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber
und öl- und fettfrei. Der Gebrauch von
Gummihandschuhen wird empfohlen. So
haben Sie das Gerät besser unter Kontrolle.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Schlagbohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (k) enthält das Herstelljahr und ist
in das Gehäuse geprägt.
15
DEUTSCH
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Bohrmaschine
1 Spannfutterschlüssel (DWD024)
1 Tiefenanschlag
1 seitlicher Griff
1 Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DEWALT-Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein speziell
hergestelltes Kabel ersetzt werden, das über
DEWALT-Vertriebsstellen erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
a. Auslöseschalter mit stufenloser
Drehzahlregulierung
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
b. Feststellknopf
c. Hebel für Links/Rechts-Drehung
d. Spannfutter
e. Kabelschutz mit Knebelhalter
f. Kabelset
g. seitlicher Griff
h. Tiefenjustierstab
i. Betriebsartenwahlknopf
j. Hauptgriff
k. Lage des Datumscodes
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Diese leistungsstarken Schlagbohrmaschinen
mit stufenlos verstellbarer Drehzahl sind für den
professionellen Einsatz beim Bohren konstruiert.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
Diese leistungsstarken Schlagbohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
16
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
DEUTSCH
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Seitlicher Griff (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu mindern, betreiben Sie das Gerät
IMMER mit korrekt angebrachtem
seitlichen Griff. Andernfalls kann der
seitliche Griff während des Betriebs
verrutschen, mit dem entsprechenden
Kontrollverlust. Für die größtmögliche
Kontrolle halten Sie das Gerät mit
beiden Händen.
Die Geräte DWD024, DWD024S, DWD024S-XE
und DWD025S-XE werden mit einem Zusatzgriff
geliefert. Der seitliche Griff (g) kann für Rechts- und
Linkshänder montiert werden.
VERSTELLTEN DES SEITLICHEN GRIFFS
1. Lösen Sie den seitlichen Griff (g) durch Drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den seitlichen Griff in die
gewünschte Position.
3. Drehen Sie den seitlichen Griff im Uhrzeigersinn
fest.
SEITENWECHSEL
Für Rechtshänder: Schieben Sie die
Griffklemme über das Spannfutter, Griff links.
Für Linkshänder: Schieben Sie die Griffklemme
über das Spannfutter, Griff rechts.
Hebel für Links/Rechts-Drehung
(Abb. 1)
Der Hebel (c) für Links/Rechts-Drehung über dem
Auslöseschalter (a) wird zum Herausführen von
Einsätzen (Bits) aus engen Bohrlöchern und zum
Ausschrauben verwendet.
Um die Drehrichtung des Motors zu ändern,
lassen Sie ZUERST den Auslöseschalter los und
drücken Sie dann den Hebel nach rechts (aus der
Betriebshaltung gesehen).
Nach jedem Drehrichtungswechsel stellen Sie den
Hebel in die Rechtsdrehung (Vorwärtsdrehung)
zurück.
Betriebsartenwahlknopf (Abb. 2)
HINWEIS: Das Gerät muss
vollständig angehalten sein, bevor der
Betriebsartenwahlknopf betätigt wird.
Andernfalls kann das Gerät Schaden
leiden.
Wählen Sie die gewünschte Betriebsart durch
Verschieben des Betriebsartenwahlknopfes (i) auf
das entsprechende Symbol.
BOHRBETRIEB OHNE SCHLAG
Den Bohrbetrieb ohne Schlag verwenden
Sie für Holz, Metall und Kunststoffe.
NUR SCHLAGBETRIEB
Den Nur-Schlag-Betrieb verwenden Sie
für gleichzeitiges Drehen und Schlagen in
Mauerwerk, Ziegel und Beton.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. 3)
1. Setzen Sie die geeignete Bohrspitze in das
Spannfutter ein.
2. Lösen Sie den seitlichen Griff (g).
3. Stecken Sie den Tiefenanschlag (h) durch das
Loch in der Seitengriffklemme.
4. Stellen Sie die Bohrtiefe wie in Abb. 3 gezeigt
ein.
5. Drehen Sie den seitlichen Griff fest.
Spannfutter mit Schlüssel
(Abb. 1, 4, 5)
DWD024
Das DWD024 ist mit einem Spannfutter (d) mit
Schlüssel ausgestattet.
EINSETZEN EINER BOHRSPITZE ODER SONSTIGEN
ZUBEHÖRS
1. Öffnen Sie die Spannfutterklauen durch Drehen
des Spannhalses mit der Hand und setzen Sie
den Schaft des Einsatzes ca. 19 mm (3/4") in
das Spannfutter ein. Drehen Sie den Spannhals
mit der Hand fest.
2. Setzen Sie den Spannfutterschlüssel in jedes
der drei Löcher und drehen Sie im Uhrzeigersinn
fest. Es ist wichtig, das Spannfutter in allen drei
Löchern festzudrehen.
Zum Entfernen des Einsatzes drehen Sie das
Spannfutter nur in einem Loch entgegen dem
Uhrzeigersinn. Anschließend drehen Sie das
Spannfutter mit der Hand los.
ENTFERNEN DES SPANNFUTTERS MIT INBUSSCHLÜSSEL
(ABB. 4)
Drehen Sie das Spannfutter um das kurze Ende
eines Inbusschlüssels fest. Schlagen Sie kurz mit
einem Gummihammer entgegen dem Uhrzeigersinn
darauf, von vorne auf das Gerät aus gesehen.
Dadurch wird das Spannfutter gelöst und es kann
mit der Hand entfernt werden.
ANBRINGEN DES SPANNFUTTERS MIT INBUSSCHLÜSSEL
(ABB. 5)
Schrauben Sie das Spannfutter so weit wie möglich
mit der Hand ein. Stecken Sie das kurze Ende eines
Inbusschlüssels ein und schlagen Sie mit einem
Gummihammer im Uhrzeigersinn darauf.
17
DEUTSCH
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schnellspannfutter (Abb. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Die Geräte DWD024S, DWD024S-XE und
DWD025S-XE sind zur leichteren Bedienung mit
einem Schnellspannfutter (d) ausgestattet.
EINSETZEN EINER BOHRSPITZE ODER SONSTIGEN
ZUBEHÖRS
1. Greifen Sie mit einer Hand an die hintere Hälfte
des Spannfutters und drehen Sie mit der
anderen Hand die vordere Hälfte entgegen dem
Uhrzeigersinn, wie in Abb. 6 gezeigt. Drehen
Sie so weit, dass sich das Spannfutter weit
genug öffnet, um das gewünschte Zubehör
aufzunehmen.
2. Stecken Sie den Bohreinsatz oder sonstiges
Zubehör ca. 19 mm (3/4“) in das Spannfutter
und drehen Sie es gut fest, indem Sie die
hintere Hälfte des Spannfutters festhalten und
die vordere Hälfte im Uhrzeigersinn drehen.
Wenn das Spannfutter gut festgedreht ist,
hören Sie ein Klickgeräusch. Nach 4 - 6 Klicks
ist das Spannfutter sicher um das Zubehörteil
festgedreht.
3. Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie
den obigen Schritt 1.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohreinsätze (oder anderes Zubehör)
festzudrehen, indem Sie das Spannfutter
vorne festhalten und das Gerät starten.
Dies kann zur Beschädigung des
Spannfutters und zu Verletzungen
führen.
ENTFERNEN DES SCHNELLSPANNFUTTERS (ABB. 7)
Drehen Sie das Spannfutter um das kurze Ende
eines Inbusschlüssels (nicht mitgeliefert) fest.
Schlagen Sie mit einem Gummihammer oder einem
Stück Holz auf das lange Ende entgegen dem
Uhrzeigersinn. Dadurch wird das Spannfutter gelöst
und es kann mit der Hand abgeschraubt werden.
Auslöseschalter (Abb. 1)
Um die Bohrmaschine zu starten, drücken Sie auf
den Auslöseschalter. Um die Bohrmaschine zu
stoppen, lassen Sie den Auslöseschalter los.
HINWEIS: Wählen Sie niedrige Drehzahlen, um
Löcher ohne Bohrkörner anzubohren, zum Bohren
in Metall oder Kunststoff, Schraubendrehen oder
Bohren in Keramik. Höhere Drehzahlen eignen sich
besser beim Bohren in Holz und Verbundplatten und
beim Einsatz von Schleif- und Poliervorsätzen.
STUFENLOSE DREHZAHL
Ein Auslöseschalter für stufenlose Drehzahlregelung
(a) ermöglicht die Steuerung der Drehzahl. Je tiefer
der Schalter gedrückt wird, umso höher ist die
Drehzahl der Bohrmaschine.
Für Dauerbetrieb halten Sie den Schalter für
die stufenlose Drehzahl gedrückt, drücken den
Arretierknopf (b) und lassen dann den Schalter los.
Um den Dauerbetrieb zu stoppen, drücken Sie kurz
auf den Schalter und lassen ihn dann los. Schalten
Sie immer das Gerät aus, wenn die Arbeit beendet
ist und bevor Sie den Netzstecker ziehen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie in Abbildung 9 gezeigt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
ANBRINGEN DES SCHNELLSPANNFUTTERS (ABB. 8)
Schrauben Sie das Spannfutter so weit wie möglich
mit der Hand ein. Drehen Sie das Spannfutter
um das kurze Ende eines Inbusschlüssels (nicht
mitgeliefert) fest und schlagen Sie mit einem
Gummihammer im Uhrzeigersinn auf das lange
Ende.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets
die Sicherheitshinweise und
anzuwendenden Vorschriften.
18
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (j) liegt, während die andere
Hand den seitlichen Griff (g) hält.
Bohren
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
DEUTSCH
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, sorgen Sie
IMMER für eine sichere Verankerung oder
sicheres Festklemmen des Werkstückes.
Wenn Sie in dünnes Material bohren,
verwenden Sie ein Unterlegholz, um
Beschädigung des Materials zu verhindern.
1. Verwenden Sie nur scharfe Bohreinsätze. Bei
HOLZ verwenden Sie niedrige Drehzahlen und
Spiralbohrer, Spitzbohrer, Maschinenbohrer
oder Lochsägen. Bei METALL verwenden
Sie niedrige Drehzahlen und Stahlspiralbohrer
oder Lochsägen. Bei MAUERWERK, z.
B. Ziegel, Zement, Betonwerksteine usw.,
verwenden Sie für das Schlagbohren geeignete
Hartmetallbohrer.
2. Üben Sie Druck immer in gerader Linie auf
den Bohreinsatz aus. Der Druck muss hoch
genug sein, damit der Einsatz bohrt, aber nicht
so hoch, dass der Motor abwürgt oder der
Bohreinsatz abgeleitet wird.
3. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest,
um die Drehbewegung der Bohrmaschine unter
Kontrolle zu haben.
VORSICHT: Bei Überlastung kann
die Bohrmaschine festklemmen
und eine plötzliche Drehung
verursachen. Seien Sie immer auf
ein Festklemmen vorbereitet. Halten
Sie die Bohrmaschine fest, um die
Drehbewegung unter Kontrolle zu haben
und Verletzungen zu vermeiden.
4. WENN DIE BOHRMASCHINE
FESTKLEMMT, liegt dies meistens an
Überlastung oder falscher Verwendung.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die Ursache
für das Festklemmen. SCHALTEN SIE NICHT
DEN AUSLÖSER AN UND AUS IN EINEM
VERSUCH, EINE FESTGEKLEMMTE
BOHRMASCHINE ZU STARTEN – DIES
KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER
BOHRMASCHINE FÜHREN.
5. Um ein Festklemmen oder Durchbrechen des
Werkstückes zu minimieren, vermindern Sie den
Druck auf die Bohrmaschine und lassen Sie
den Bohreinsatz im letzten Teil des Loches frei
laufen.
6. Lassen Sie den Motor laufen, wenn Sie den
Bohreinsatz aus dem Bohrloch ziehen. Dies
unterstützt das Verhindern des Festklemmens.
7. Bei Bohrmaschinen mit stufenloser
Drehzahlregelung ist ein Vorkörnen der
Bohrstelle nicht erforderlich. Wählen Sie eine
niedrige Drehzahl zum Anbohren und steigern
Sie die Drehzahl durch verstärkten Druck
auf den Auslöser, wenn das Loch tief genug
ist, dass der Bohreinsatz beim Bohren nicht
herausspringt.
BOHREN IN METALL
Beginnen Sie das Anbohren mit niedriger
Drehzahl und steigern Sie bis auf Höchstdrehzahl
bei gleichzeitigem Druck auf das Gerät. Ein
gleichmäßiges Austreten von Metallspänen weist
auf eine richtige Bohrleistung hin. Beim Bohren
in Metall verwenden Sie ein Bohrschmiermittel.
Die Ausnahmen sind Gusseisen und Messing, die
trocken gebohrt werden sollten.
HINWEIS: Große Löcher [8 mm (5/16") bis 13 mm
(1/2")] in Stahl lassen sich einfacher bohren, wenn
zuerst ein Führungsloch [4 mm (5/32") bis 5 mm
(3/16")] gebohrt wird.
BOHREN IN HOLZ
Beginnen Sie das Anbohren mit niedriger Drehzahl
und steigern Sie bis auf Höchstdrehzahl bei
gleichzeitigem Druck auf das Gerät. Löcher in Holz
können mit den gleichen Spiralbohrern wie für
Metall gebohrt werden. Diese Einsätze können sich
überhitzen, wenn sie nicht öfter herausgezogen
werden, um die Späne von dem Bohrrillen zu
entfernen. Wenn in zum Splittern neigendes Material
gebohrt wird, sollte ein Unterlegholz verwendet
werden.
BOHREN IN MAUERWERK
Beim Bohren in Mauerwerk verwenden Sie für
das Schlagbohren geeignete Hartmetallbohrer.
Vergewissern Sie sich, dass die Bohrspitzen scharf
sind. Üben Sie konstanten und festen Druck auf das
Gerät aus, um die beste Bohrwirkung zu erzielen.
Ein leichtes, gleichmäßiges Austreten von Staub
weist auf eine richtige Bohrleistung hin.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Gerätes und seiner
regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
19
DEUTSCH
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Motorbürsten
DEWALT verwendet ein fortschrittliches
Bürstensystem, bei dem die Bohrmaschine
automatisch abgeschaltet wird, wenn die Bürsten
abgenutzt sind. Dadurch wird eine schwere
Beschädigung des Motors verhindert. Neue
Bürstensätze sind bei den autorisierten DEWALTKundendienststellen erhältlich. Verwenden Sie
immer identische Ersatzteile.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
20
VORSICHT: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, sollten
Zubehörteile nur in Größen bis zu den
Maximalangaben unter Technische
Daten verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
ENGLISH
VARIABLE SPEED PERCUSSION DRILL
DWD024, DWD024S, DWD025S
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No load speed
No load impact
Maximum drilling range: steel/wood/concrete
Torque
Chuck spindle , thread size
Collar diameter
Maximum chuck capacity
Weight
V
V
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/220–240
230/115
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5.2
1/2" x 20
43
13
1.6
DWD024S
QS
230/220–240
230/115
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5.2
1/2" x 20
43
13
1.6
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-1:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
94
LWA (sound power level)
dB(A)
105
KWA (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.2
Impact driling
Vibration emission value ah,ID =
Uncertainty K =
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0-47600
13/25/16
5.2
1/2" x 20
43
13
1.6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0-47600
13/25/16
5.2
1/2" x 20
43
13
1.6
94
105
3.2
94
105
3.2
94
105
3.2
m/s²
m/s²
25.3
3.1
25.3
3.1
25.3
3.1
25.3
3.1
m/s²
m/s²
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly
increase the exposure level over the
total working period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
21
ENGLISH
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
13 Amperes, mains
10 Amperes, mains
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
VARIABLE SPEED PERCUSSION DRILL
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
22
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17.04.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
ENGLISH
f)
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules
for Percussion Drills
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
Use auxiliary handle(s), if supplied with
the tool. Loss of control can cause personal
injury.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and shock the operator.
Use clamps or other practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand
or against your body is unstable and may
lead to loss of control.
23
ENGLISH
•
•
•
Wear safety goggles or other eye
protection. Drilling operations cause chips to
fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
Bits and tools get hot during operation.
Wear gloves when touching them.
Keep handles dry, clean, free from oil and
grease. it is recommended to use rubber
gloves. This will enable better control of the
tool.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
percussion drills:
Package Contents
The package contains:
1 Drill
1 Chuck key (DWD024)
1 Depth rod
1 Side handle
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
a. Variable speed trigger switch
b. Lock-on button
c. Forward/reverse lever
– Impairment of hearing.
d. Chuck
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
e. Cord protector with key holder
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
g. Side handle
– Risk of personal injury due to flying particles.
h. Depth adjustment rod
– Risk of personal injury due to prolonged use.
f. Cord set
i. Mode selector
j. Main handle
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
k. Date code position
INTENDED USE
Read instruction manual
before use.
These heavy-duty variable speed percssion drills are
designed for professional drilling.
Wear ear protection.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty percussion drills are professional
power tools.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (k), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
24
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
ENGLISH
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
tool from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be
sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Side Handle (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
A side handle comes included with the DWD024,
DWD024S, DWD024S-XE and the DWD025S-XE.
The side handle (g) can be fitted to suit both righthand and left-hand users.
TO ADJUST THE SIDE HANDLE
1. Loosen the side handle (g) by turning it
counterclockwise.
2. Rotate the side handle to the desired position.
3. Tighten the side handle by turning it clockwise.
TO CHANGE SIDES
For right-hand users: slide the side handle
clamp over the chuck, handle at the left.
For left-hand users: slide the side handle clamp
over the chuck, handle at the right.
Forward/Reverse Lever (fig. 1)
The forward/reverse lever (c), located above the
trigger switch (a), is used for withdrawing bits from
tight holes and removing screws.
To reverse the motor, release the trigger switch
FIRST and then push the lever to the right (viewed
when holding the drill in the operating position).
After any reversing operations, return lever to
forward position.
Mode Selector (fig. 2)
NOTICE: Tool must come to a
complete stop before activating the
mode selector button or damage to the
tool may result.
Select the required operating mode by sliding the
mode selector (i) to the corresponding symbol.
DRILL-ONLY MODE
Use drill-only mode for wood, metal, and
plastics.
HAMMER-ONLY MODE
Use hammer-only mode for simultaneous
rotating and impacting for masonry, brick
and concrete.
Setting the Drilling Depth (fig. 3)
1. Insert the required drill bit into the chuck.
2. Loosen the side handle (g).
3. Fit the depth adjustment rod (h) through the
hole in the side handle clamp.
25
ENGLISH
4. Adjust the drilling depth as shown in figure 3.
5. Tighten the side handle.
Keyed Chuck (fig. 1, 4, 5)
DWD024
The DWD024 features a keyed chuck (d).
TO INSERT A DRILL BIT OR OTHER ACCESSORY
1. Open the chuck jaws by turning collar by hand
and insert the shank of the bit about 19 mm
(3/4") into chuck. Tighten the chuck collar by
hand.
2. Place chuck key in each of the three holes, and
tighten in clockwise direction. It’s important to
tighten chuck with all three holes.
To release the bit, turn the chuck counterclockwise
in just one hole, then loosen the chuck by hand.
REMOVAL OF KEYED CHUCK (FIG. 4)
Tighten the chuck around the shorter end of a hex
key. Using a soft hammer, strike the key sharply in
the counterclockwise direction when viewed from
the front of the tool. This will loosen the chuck so
that it can be removed by hand.
KEYED CHUCK INSTALLATION (FIG. 5)
Screw the chuck on by hand as far as it will go.
Insert the shorter end of a hex key and strike it in the
clockwise direction with a soft hammer.
Keyless Chuck (fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
The DWD024S, DWD024S-XE and DWD025S-XE
feature a keyless chuck (d) for greater convenience.
TO INSERT A DRILL BIT OR OTHER ACCESSORY
1. Grasp the rear half of the chuck with one hand
and use your other hand to rotate the front half
counterclockwise, as shown in Figure 6. Rotate
far enough so that the chuck opens sufficiently
to accept the desired accessory.
2. Insert the bit or other accessory about 19 mm
(3/4") into the chuck and tighten securely by
holding the rear half of the chuck and rotating
the front portion in the clockwise direction.
When the chuck is nearly tightened, you
will hear a clicking sound. After 4–6 clicks,
the chuck is securely tightened around the
accessory.
3. To release the accessory, repeat step 1 listed
above.
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
26
and turning the tool on. Damage to the
chuck and personal injury may result.
KEYLESS CHUCK REMOVAL (FIG. 7)
Tighten the chuck around the shorter end of a hex
key (not supplied). Using a soft hammer or piece of
wood, strike the longer end in the counterclockwise
direction. This will loosen the chuck so that it can be
unscrewed by hand.
KEYLESS CHUCK INSTALLATION (FIG. 8)
Screw the chuck on by hand as far as it will go.
Tighten the chuck around the shorter end of a hex
key (not supplied) and strike the longer end in the
clockwise direction with a soft hammer.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
tool from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be
sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Trigger Switch (fig. 1)
To start the drill, depress the trigger switch; to stop
the drill, release the trigger switch.
NOTE: Use lower speeds for starting holes without
a center punch, drilling in metal or plastics, driving
screws or drilling ceramics. Higher speeds are better
for drilling wood and composition boards and using
abrasive and polishing accessories.
VARIABLE SPEED
A variable speed trigger switch (a) permits speed
control—the farther the trigger is depressed, the
higher the speed of the drill.
For continuous operation, press and hold the
variable speed switch, press the lock-on button (b),
then release the switch.
To stop continuous operation, press the switch
briefly and release it. Always switch the tool off when
work is finished and before unplugging.
Proper Hand Position (fig. 9)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
use proper hand position as shown
in figure 9.
ENGLISH
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (j), with the other hand on the side handle (g).
7. With variable speed drills there is no need to
center punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
DRILLING IN METAL
Drilling
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
1. Use sharp drill bits only. For WOOD, use the
low speed setting and twist drill bits, spade bits,
power auger bits, or hole saws. For METAL, use
the low speed setting and steel twist drill bits
or hole saws. For MASONRY, such as brick,
cement, cinder block, etc., use carbide-tipped
bits rated for percussion drilling.
Start drilling with slow speed and increase to full
power while applying firm pressure on the tool.
A smooth even flow of metal chips indicates the
proper drilling rate. Use a cutting lubricant when
drilling metals. The exceptions are cast iron and
brass which should be drilled dry.
NOTE: Large [5/16" (8 mm) to 1/2" (13 mm)] holes
in steel can be made easier if a pilot hole [5/32"
(4 mm) to 3/16" (5 mm)] is drilled first.
DRILLING IN WOOD
Start drilling with slow speed and increase to full
power while applying firm pressure on the tool.
Holes in wood can be made with the same twist
drills used for metal. These bits may overheat unless
pulled out frequently to clear chips from the flutes.
Work that is apt to splinter should be backed up
with a block of wood.
DRILLING IN MASONRY
2. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep drill biting, but
do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit.
When drilling in masonry, use carbide-tipped bits
rated for percussion drilling and be certain that the
bits are sharp. Use a constant and firm force on the
tool to drill most effectively. A smooth, even flow of
dust indicates the proper drilling rate.
3. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
MAINTENANCE
CAUTION: Drill may stall if overloaded
causing a sudden twist. Always expect
the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
4. IF DRILL STALLS, it is usually because
it is being overloaded or improperly used.
RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove
drill bit from work, and determine cause of
stalling. DO NOT CLICK TRIGGER ON
AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A
STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE
THE DRILL.
5. To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
tool from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be
sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Motor Brushes
DEWALT uses an advanced brush system which
automatically stops the drill when the brushes wear
out. This prevents serious damage to the motor.
New brush assemblies are available at authorized
DEWALT service centers. Always use identical
replacement parts.
27
ENGLISH
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
CAUTION: To reduce the risk of injury,
accessories should be used only in
sizes up to the maximums shown in the
Technical Data.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
28
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ESPAÑOL
TALADRO DE PERCUSIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnicos
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-1.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
94
94
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
105
105
KWA (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3,2
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Taladrado de impacto
Valor de la emisión de vibración ah,ID =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Perforación en metal
Valor de la emisión de vibración ah,D =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Voltaje
V
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad sin carga
Impacto sin carga
Rango máximo de taladrado: acero/madera/hormigón
Par motor
Tamaño de rosca del eje del portabrocas
Diámetro del collar
Capacidad máxima del portabrocas
Peso
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
–
1
750
0–2800
0-47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
29
ESPAÑOL
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
13 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
TALADRO DE PERCUSIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
30
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
17.04.2015
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
d)
e)
f)
g)
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
31
ESPAÑOL
e)
f)
g)
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
específicas para taladros de
percusión
•
•
•
•
32
Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La
pérdida de control podría provocar daños
personales.
Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el
accesorio para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto
de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
•
•
•
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar
una pérdida de control.
Póngase gafas protectoras u otra
protección para los ojos. Las operaciones
de perforación pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes
pueden ocasionar daño permanente a los
ojos.
Las brocas y las herramientas se
calientan durante el funcionamiento. Use
guantes cuando las toque.
Mantenga las asas o mangos secos,
limpios y sin aceite y grasa. Se
recomienda usar guantes de goma. Así se
tendrá un mayor control de la herramienta.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros de percusión:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (k), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del paquete
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
El paquete contiene:
Seguridad eléctrica
1 Taladro
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
1 Llave de portabrocas (DWD024)
1 Barra de profundidad
1 Empuñadura lateral
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a. Interruptor de puesta en marcha de velocidad
variable
b. Botón de bloqueo
c. Palanca adelante/atrás
d. Portabrocas
e. Protector del cable con portallaves
f. Cable
g. Empuñadura lateral
h. Barra de ajuste de profundidad
i. Selector de modo
j. Empuñadura principal
k. Posición del código de fecha
USO PREVISTO
Estos taladros de percusión de velocidad variable de
gran capacidad están diseñados para el taladrado
profesional.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros de gran capacidad son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60745; por lo tanto, no se requiere
toma de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague la
herramienta y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Empuñadura lateral (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice
la herramienta con la empuñadura
lateral instalada adecuadamente. De lo
contrario, la empuñadura lateral puede
deslizarse durante el funcionamiento de
la herramienta y ocasionar la pérdida de
control. Sostenga la herramienta con
ambas manos para maximizar el control.
33
ESPAÑOL
Se suministra una empuñadura lateral con los
modelos DWD024, DWD024S, DWD024S-XE y
DWD025S-XE. La empuñadura lateral (g) puede
colocarse de forma que se adapte a los usuarios
diestros y zurdos.
PARA AJUSTAR LA EMPUÑADURA LATERAL
1. Afloje la empuñadura lateral (g) girando en
sentido antihorario.
2. Gire la empuñadura lateral hasta la posición
deseada.
3. Apriete la empuñadura lateral girándola en
sentido horario.
PARA CAMBIAR DE LADO
Para usuarios diestros: deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
portabrocas, con la empuñadura a la izquierda.
2. Afloje la empuñadura lateral (g).
3. Pase la barra de ajuste de profundidad (h) por
el orificio en la abrazadera de la empuñadura
lateral.
4. Ajuste la profundidad del taladrado según se
muestra en la figura 3.
5. Apriete la empuñadura lateral.
Después de cualquier operación de inversión de
marcha, vuelva a poner la palanca en la posición
adelante.
Portabrocas con llave (figs. 1, 4, 5)
DWD024
El DWD024 tiene un portabrocas con llave (d).
PARA INSERTAR UNA BROCA U OTRO ACCESORIO
Palanca adelante/atrás (fig. 1)
1. Abra las mordazas del portabrocas girando el
cuello a mano e introduciendo el eje de la broca
aproximadamente 19 mm (3/4 de pulg.) en el
portabrocas. Apriete el cuello del portabrocas a
mano.
La palanca adelante/atrás (c), que se encuentra
por encima del interruptor de puesta en marcha
(a), se utiliza para sacar las brocas de los agujeros
estrechos y sacar los tornillos.
2. Coloque la llave del portabrocas en cada uno
de los tres agujeros y apriete en sentido horario.
Es importante apretar el portabrocas con los
tres agujeros.
Para usuarios zurdos: deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
portabrocas, con la empuñadura a la derecha.
Para invertir la marcha del motor, suelte PRIMERO
el interruptor de puesta en marcha y luego empuje
la palanca hacia la derecha (visto cuando se
sostiene el taladro en posición de funcionamiento).
Para sacar la broca, gire el portabrocas en sentido
antihorario sólo en un agujero, luego afloje el
portabrocas a mano.
Selector de modo (fig. 2)
Apriete el portabrocas alrededor del extremo más
corto de una llave hexagonal. Usando un martillo
blando, golpee la llave bruscamente en sentido
antihorario cuando se mira desde la parte delantera
de la herramienta. Así se aflojará el portabrocas para
que pueda quitarse a mano.
AVISO: La herramienta debe pararse
por completo antes de activar el botón
selector de modo o puede producirse
daño a la herramienta.
Seleccione el modo de funcionamiento necesario
deslizando el selector de modo (i) hasta el símbolo
correspondiente.
MODO DE SÓLO TALADRO
Use el modo de sólo taladrado para
madera, metal y plásticos.
MODO DE SÓLO MARTILLO
Use el modo de sólo martillo para
rotar e impactar simultáneamente para
mampostería, ladrillo y hormigón.
Fijación de la profundidad de
taladrado (fig. 3)
1. Introduzca la broca de taladro necesaria en el
portabrocas.
34
CÓMO SACAR EL PORTABROCAS CON LLAVE (FIG. 4)
INSTALACIÓN DEL PORTABROCAS CON LLAVE (FIG. 5)
Atornille el portabrocas a mano lo máximo posible.
Introduzca el extremo más corto de la llave
hexagonal y golpéelo en dirección horaria con un
martillo blando.
Portabrocas sin llave (figs. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Los modelos DWD024S, DWD024S-XE y
DWD025S-XE están dotados de un mandril sin
llaves (d), para más comodidad.
PARA INSERTAR UNA BROCA U OTRO ACCESORIO
1. Agarre la mitad posterior del portabrocas con
una mano y use la otra mano para rotar la
mitad delantera en sentido antihorario, como
se muestra en la Figura 6. Gire hasta que se
ESPAÑOL
abra el portabrocas lo suficiente para aceptar el
accesorio deseado.
2. Introduzca la broca u otro accesorio unos 19
mm (3/4 de pulg.) en el portabrocas y apriete
bien sujetando la parte trasera del portabrocas
y rotando la parte delantera en sentido horario.
Cuando el portabrocas esté casi apretado, oirá
un sonido de clic. Después de 4 a 6 clics, el
portabrocas está bien apretado alrededor del
accesorio.
3. Para sacar el accesorio, repita el paso 1
indicado más arriba.
ADVERTENCIA: No intente apretar
las brocas de taladro (ni ningún otro
accesorio) agarrando la parte delantera
del portabrocas y encendiendo la
herramienta. Puede producirse daño al
portabrocas y lesiones personales.
CÓMO SACAR EL PORTABROCAS SIN LLAVE (FIG. 7)
Apriete el portabrocas alrededor del extremo más
corto de una llave hexagonal (no suministrada).
Usando un martillo blando o pieza de madera,
golpee el extremo más largo en sentido antihorario.
Así se aflojará el portabrocas para que pueda
desenroscarse a mano.
INSTALACIÓN DEL PORTABROCAS SIN LLAVE (FIG. 8)
Atornille el portabrocas a mano lo máximo posible.
Apriete el portabrocas alrededor del extremo más
corto de una llave hexagonal (no suministrada) y
golpee el extremo más largo en sentido horario con
un martillo blando.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague la
herramienta y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Interruptor de puesta en marcha
(fig. 1)
Para poner el taladro en funcionamiento, apriete
el interruptor de puesta en marcha; para parar el
taladro, suelte el interruptor de puesta en marcha.
NOTA: Use velocidades más lentas para empezar
agujeros sin el punzón de perforar, para taladrar en
metales o plásticos, para clavar tornillos o taladrar
cerámica. Las velocidades mayores son mejores
para taladrar madera y tableros compuestos y para
usar accesorios abrasivos y de pulido.
VELOCIDAD VARIABLE
Un interruptor de puesta en marcha de velocidad
variable (a) permite el control de la velocidad; cuanto
más se aprieta el interruptor, mayor será la velocidad
del taladro.
Para un funcionamiento continuo, apriete y
mantenga apretado el interruptor de velocidad
variable, apriete el botón de bloqueo (b) y luego
suelte el interruptor.
Para parar el funcionamiento continuo, apriete el
interruptor brevemente y suéltelo. Apague siempre
la herramienta cuando haya terminado el trabajo y
antes de desenchufarla.
Posición adecuada de las manos
(fig. 9)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra en la
figura 9.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (j) y la
otra en la empuñadura lateral (g).
Taladrado
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesión personal,
asegúrese SIEMPRE de que la pieza
de trabajo esté asegurada o sujeta
con abrazaderas firmemente. Si taladra
material fino, use un bloque de madera
de “respaldo” para evitar daño al
material.
1. Use sólo brocas de taladro afiladas. Para
MADERA, use la posición de velocidad baja y
brocas de taladro helicoidales, brocas de pala,
35
ESPAÑOL
brocas de taladro a motor o brocas huecas
cilíndricas. Para METAL, use la posición de
velocidad baja y brocas de taladro helicoidales
de acero de alta velocidad o brocas huecas
cilíndricas. Para ALBAÑILERÍA, como ladrillo,
cemento, bloque de hormigón, etc. use brocas
de punta de carburo aptas para el taladrado
por percusión.
2. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Ejerza suficiente presión para mantener
la broca del taladro calando, pero no empuje lo
suficientemente fuerte como para parar el motor
o desviar la broca.
3. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro del
taladro.
ATENCIÓN: El taladro puede pararse
si está sobrecargado y provocar un giro
repentino. Esté preparado para una
parada. Agarre el taladro firmemente
para controlar la acción de giro y evitar
lesiones.
4. SI EL TALADRO SE PARA, normalmente
es porque se está sobrecargando o no se
está usando correctamente. SUELTE EL
DISPARADOR INMEDIATAMENTE, saque
la broca del taladro de la pieza de trabajo y
determine la causa de la parada. NO APAGUE
Y ENCIENDA EL DISPARADOR PARA
INTENTAR PONER EN MARCHA UN
TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DAÑAR EL TALADRO.
5. Para minimizar que se pare la herramienta o
se rompa el material, reduzca la presión en el
taladro e introduzca la broca en la última parte
del agujero a menor velocidad.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca del agujero taladrado. Esto
ayudará a evitar que se bloquee.
7. Con taladros de velocidad variable no hay
necesidad de usar el punzón de perforar para el
punto que debe taladrarse. Use una velocidad
lenta para empezar el agujero y acelere
apretando el disparador más fuerte cuando el
agujero sea lo suficientemente profundo como
para taladrar sin que la broca salte.
TALADRADO EN METAL
Empiece a taladrar con velocidad lenta y aumente a
plena potencia mientras aplica presión firmemente
en la herramienta. Un flujo uniforme y suave de
astillas de metal indica el grado de penetración
adecuado. Use un lubricante de corte al taladrar
metales. Las excepciones son hierro fundido y latón,
que deben ser taladrados en seco.
36
NOTA: Pueden hacerse agujeros grandes [de 8 mm
(5/16 de pulg.) a 13 mm (1/2 pulg.)] en el acero más
fácilmente si se taladra primero un agujero guía [de
4 mm (5/32 de pulg.) a 5 mm (3/16 de pulg.)].
TALADRADO EN MADERA
Empiece a taladrar con velocidad lenta y
aumente a plena potencia mientras aplica presión
firmemente en la herramienta. Los agujeros en la
madera pueden hacerse con las mismas brocas
helicoidales que se utilizan para el metal. Estas
brocas pueden sobrecalentarse a menos que se
saquen frecuentemente para quitar las astillas de las
ranuras. El trabajo que sea propenso a desprender
astillas debe respaldarse con un bloque de madera.
TALADRADO EN ALBAÑILERÍA
Cuando taladre en albañilería, use brocas de punta
de carburo aptas para el taladrado por percusión
y asegúrese de que las brocas estén afiladas. Use
una fuerza firme y constante en la herramienta para
taladrar de forma más eficaz. Un flujo uniforme
y suave de polvo indica el grado de penetración
adecuado.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía Para disminuir el riesgo
de lesiones, apague la herramienta y
desconéctala del suministro eléctrico
antes de instalar y quitar accesorios
y antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Cepillos de motor
DEWALT utiliza un sistema avanzado de cepillos que
para automáticamente el taladro cuando los cepillos
estén desgastados. Esto evita que se ocasione
un daño importante al motor. Pueden obtenerse
nuevos cepillos en los centros de servicio
autorizados de DEWALT. Utilice siempre piezas de
repuesto idénticas.
ESPAÑOL
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de
lesión, deben utilizarse los accesorios
sólo en los tamaños hasta los máximos
mostrados en los Datos técnicos.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
37
FRANÇAIS
PERCEUSE À PERCUSSION À VITESSE VARIABLE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et
une innovation constante font de DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils
électriques professionnels.
Fiche technique
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-1.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique) dB(A)
94
94
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
105
105
KWA (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3,2
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Perçage à percussion
Valeur d’émission de vibration ah,ID =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Perçage du métal
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Tension
V
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Impact à vide
Plage de perçage maximale: acier/bois/béton
Couple
Diamètre nominal de broche de mandrin
Diamètre de bague
Capacité maximale de mandrin
Poids
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l’outil. Néanmoins, si l’outil est
utilisé pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
38
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
FRANÇAIS
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
13 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE À PERCUSSION À VITESSE VARIABLE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
17.04.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
39
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
40
d)
e)
f)
g)
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
FRANÇAIS
f)
g)
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux
perceuses à percussion
•
•
•
•
•
•
•
Porter un dispositif de protection auditive.
Le bruit en résultant pourrait occasionner
une perte de l’acuité auditive.
Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout
contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le
matériau sur une surface stable. Tenir la
pièce à la main ou contre son corps offre
une stabilité insuffisante qui pourrait vous en
faire perdre le contrôle.
Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
perçage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents.
Les mèches et les outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants
pour les manipuler.
Maintenir les poignées propres et sèches,
exemptes d’huile ou de graisse. Il est
recommandé d’utiliser des gants en
caoutchouc. Cela vous offrira une prise plus
solide.de l’outil.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses à percussion :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (k), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Perceuse
1 Clé de mandrin (DWD024)
1 Tige de profondeur
41
FRANÇAIS
Votre outil DEWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
1 Poignée latérale
1 Manuel d’instruction
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
a. Gâchette à vitesse variable
b. Bouton de verrouillage en position de marche
c. Levier de marche avant/arrière
d. Mandrin
e. Protège cordon avec porte-clés
f. Cordon
g. Poignée latérale
h. Tige de réglage de profondeur
i. Sélecteur de mode
j. Poignée principale
k. Emplacement de la date codée de fabrication
USAGE PRÉVU
Ces perceuses industrielles à percussion et à
vitesse variable ont été conçues pour le perçage
professionnel.
NE PAS utiliser l’outil en milieu ambiant humide ou
en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perceuses à percussion industrielles sont des
outils de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
42
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer
ou de retirer tout accessoire, avant tout
réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Poignée latérale (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, utiliser
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
Tout manquement à cette directive
pourrait occasionner un glissement de
la poignée latérale pendant l’utilisation
de l’outil et entraîner la perte du contrôle
de celui-ci. Maintenir l’outil fermement à
deux mains pour un contrôle maximum.
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE et le
DWD025S-XE. disposent d’une poignée latérale.
La poignée latérale (g) peut être installée de façon à
pouvoir servir à un droitier ou à un gaucher.
FRANÇAIS
INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE
1. Desserrez la poignée latérale (g) en la faisant
tourner vers la gauche.
2. Faites tourner la poignée latérale sur la position
désirée.
3. Resserrez la poignée latérale en la faisant
tourner vers la droite.
POUR CHANGER DE CÔTÉ
Pour les droitiers : insérez le dispositif de fixation
de la poignée latérale sur le mandrin, avec la
poignée à gauche.
Pour les gauchers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale sur le mandrin,
avec la poignée à droite.
3. Insérez la tige de réglage de profondeur (h) dans
le trou de la molette de fixation de la poignée
latérale.
4. Ajustez la profondeur de pénétration comme
illustré en figure 3.
5. Resserrez la poignée latérale
Mandrin à clé (fig. 1, 4, 5)
DWD024
Le modèle DWD024 est équipé d’un mandrin à
clé (d).
POUR INSÉRER UNE MÈCHE OU TOUT AUTRE ACCESSOIRE
Levier de marche avant/arrière
(fig. 1)
1. Ouvrez les mâchoires du mandrin en faisant
tourner la bague manuellement puis y insérer
l’arbre de la mèche sur une longueur d’environ
19 mm (3/4"). Resserrez la bague du mandrin
manuellement.
Le levier de marche avant/arrière (c), situé au-dessus
de la gâchette (a), sert à retirer les mèches de trous
étroits ou à dévisser des vis.
2. Insérez la clé de mandrin dans chacun des trois
trous puis serrez vers la droite. Il est important
de serrer le mandrin à l’aide des trois trous.
Pour mettre le moteur en marche arrière, relâchez
d’ABORD la gâchette, puis poussez le levier vers la
droite (alors que vous tenez la perceuse en position
de perçage).
Pour libérer la mèche, faites tourner le mandrin vers
la gauche à l’aide d’un seul trou, puis desserrez le
mandrin manuellement.
Après toute opération en marche arrière, remettez le
levier en marche avant.
Resserrez le mandrin sur l’embout le plus court
d’une clé hexagonale. À l’aide d’un marteau souple,
donnez un coup sec sur la clé vers la gauche
(lorsqu’on se trouve face à l’avant de l’outil). Cela
desserrera le mandrin et permettra de le retirer
manuellement.
Sélecteur de mode (fig. 2)
AVIS : pour prévenir tout dommage
matériel, attendre l’arrêt complet de
l’outil avant d’activer le bouton sélecteur
de mode.
Sélectionnez le mode d’utilisation requis en
poussant le sélecteur de mode (i) sur le symbole
correspondant.
MODE PERÇAGE SEULEMENT
Utilisez le mode perçage seulement pour
le bois, le métal, et le plastique.
MODE PERCUSSION SEULEMENT
Utilisez le mode percussion seulement
pour le perçage à percussion de la
maçonnerie, de la brique et du béton.
Réglage de la profondeur de perçage
(fig. 3)
1. Insérez le foret requis dans le mandrin.
2. Desserrez la poignée latérale (g).
RETRAIT DU MANDRIN À CLÉ (FIG. 4)
INSTALLATION DU MANDRIN À CLÉ (FIG. 5)
Vissez à fond le mandrin manuellement. Insérez
l’embout le plus court d’une clé hexagonale et
donnez-lui un coup sec vers la droite à l’aide d’un
marteau souple.
Mandrin automatique (fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Le DWD024S, DWD024S-XE et le DWD025S-XE
disposent d’un mandrin sans clé (d) pour plus de
commodité.
Pour un ajout de fonctionnalité, le modèle DWD024S
est équipé d’un mandrin automatique (d).
POUR INSÉRER UNE MÈCHE OU TOUT AUTRE ACCESSOIRE
1. Attrapez la moitié arrière du mandrin d’une
main tout en tournant la moitié avant vers la
gauche, comme illustré en figure 6. Tournez
assez loin pour assurer que le mandrin s’ouvre
suffisamment pour accepter l’accessoire désiré.
43
FRANÇAIS
2. Insérez la mèche, ou tout autre accessoire,
d’environ19 mm (3/4") dans le mandrin puis
resserrez fermement en vissant l’avant du
mandrin vers la droite tout en maintenant sa
moitié arrière. Lorsque le mandrin sera presque
complètement resserré, un clic se fera entendre.
Après 4 à 6 clics, le mandrin sera solidement
resserré autour de l’accessoire.
3. Pour libérer l’accessoire, répétez l’étape 1
ci-dessus.
AVERTISSEMENT : ne pas essayer
de resserrer les mèches (ou tout autre
accessoire) en agrippant la partie avant
du mandrin tout en mettant l’outil en
marche. Cela pourrait endommager
le mandrin et poser des risques de
dommages corporels.
RETRAIT DU MANDRIN AUTOMATIQUE (FIG. 7)
des vis. Les vitesses élevées sont recommandées
pour percer le bois et les panneaux d’agglomérés,
ou lors de l’utilisation d’accessoires abrasifs ou de
polissage.
VITESSE VARIABLE
La gâchette à vitesse variable (a) permet de
contrôler la vitesse. Plus on appuie sur la gâchette,
plus la vitesse de la perceuse est grande.
Pour un travail continu, maintenez la gâchette à
vitesse variable appuyée, appuyez sur le bouton de
verrouillage en position de marche (b) puis relâchez
la gâchette.
Pour arrêter le travail continu, appuyez rapidement
sur l’interrupteur puis relâchez-le. Arrêtez
systématiquement l’outil après utilisation et avant de
le débrancher.
Position correcte des mains (fig. 9)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure 9.
Resserrez le mandrin sur l’embout le plus court
d’une clé hexagonale (non fournie). À l’aide d’un
marteau souple ou un morceau de bois, donnez
un coup sec vers la gauche sur sa partie la plus
longue. Cela desserrera le mandrin et permettra de
le dévisser manuellement.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
INSTALLATION DU MANDRIN AUTOMATIQUE (FIG. 8)
Vissez à fond le mandrin manuellement. Resserrez
le mandrin sur l’embout le plus court d’une clé
hexagonale (non fournie), et donnez un coup sec
vers la droite sur sa partie la plus longue à l’aide
d’un marteau souple.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez
toujours les consignes de sécurité et les
règlementations en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer
ou de retirer tout accessoire, avant tout
réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Gâchette (fig. 1)
Pour démarrer la perceuse, appuyez sur la gâchette.
Pour l’arrêter, relâchez la gâchette.
REMARQUE : utiliser une vitesse réduite pour
commencer un trou sans pointeau, pour percer le
métal, les plastiques ou la céramique, ou enfoncer
44
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée principale (j), et l’autre sur la poignée
latérale (g).
Perçage
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
s’assurer SYSTÉMATIQUEMENT que la
pièce est ancrée ou arrimée solidement.
Pour percer des matériaux fins, utiliser
un morceau de bois « de renfort » pour
éviter de les endommager.
1. Utilisez seulement des mèches bien affûtées.
Pour le BOIS, utilisez une vitesse lente et des
mèches hélicoïdales, forets à trois pointes,
mèches torsadées ou des emporte-pièces.
Pour le MÉTAL, utilisez une vitesse réduite
et des mèches hélicoïdales en acier ou des
emporte-pièces. Pour la MAÇONNERIE,
comme la brique, le ciment, les blocs béton,
FRANÇAIS
etc., utilisez des mèches à pointe de carbure
conçues pour le perçage à percussion.
2. Appliquez systématiquement une certaine
pression sur la mèche tout en restant dans
l’alignement. Utilisez assez de pression pour
que la perceuse avance, mais sans pousser
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou
dévier la mèche.
3. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour
contrôler toute action de torsion de la perceuse.
ATTENTION : La perceuse peut
caler si on la force et causer une
torsion. S’attendre systématiquement
à un blocage. Maintenir fermement la
perceuse pour contrôler toute torsion
et éviter tout risque de dommages
corporels.
4. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général
parce qu’elle est surchargée ou utilisée
incorrectement. RELÂCHEZ ALORS LA
GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT, retirez la
mèche de la pièce puis déterminez quelle
est la cause du blocage. N’APPUYEZ PAS
RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
5. Pour minimiser tout blocage ou rupture du
matériau, réduisez la pression sur la perceuse
pour faciliter le passage de la mèche dans la
partie finale du trou.
6. Laissez le moteur en marche alors que vous
retirez la mèche du trou pour éviter tout
grippage.
7. Les pointeaux sont inutiles lorsqu’on utilise une
perceuse à vitesse variable. Utilisez une vitesse
réduite pour commencer un trou, puis accélérez
en appuyant plus fort sur la gâchette lorsque le
trou est assez profond pour que la mèche ne
ressorte pas.
PERÇAGE DU MÉTAL
Commencez à percer lentement puis augmenter la
vitesse à son maximum en appliquant une pression
ferme sur l’outil. Un jet fluide et régulier de débris
métalliques sera indicateur d’une vitesse adéquate.
Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer les
métaux, à l’exception de la fonte et du laiton qui
doivent être percés à sec.
REMARQUE : les trous larges [de 8 mm (5/16") à
13 mm (1/2")] dans l’acier peuvent être facilités si
l’on perce d’abord un trou pilote [de 4 mm (5/32") à
5 mm (3/16")].
PERÇAGE DU BOIS
Commencez à percer lentement puis augmenter la
vitesse à son maximum en appliquant une pression
ferme sur l’outil. Les trous dans le bois peuvent être
faits avec des mèches hélicoïdales identiques à
celles utilisées pour le métal. Ces mèches peuvent
surchauffer si on ne les sort pas fréquemment pour
éliminer les débris. Doublez les pièces qui pourraient
éclater avec un bloc de bois.
PERÇAGE DE LA MAÇONNERIE
Pour percer la maçonnerie, utilisez des mèches
à pointe de carbure conçues pour le perçage à
percussion et assurez-vous qu’elles sont bien
affûtées. Appliquez une force constante et ferme sur
l’outil pour des performances optimales. Un jet fluide
et régulier de débris sera indicateur d’une vitesse
adéquate.
MAINTENANCE
Cet outil DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer
ou retirer tout accessoire, avant tout
réglage ou changement de configuration
ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Balais de moteur
DEWALT utilise un système avant-garde de balais
qui arrêtera automatiquement le perçage lorsque les
balais seront usés. Ceci préviendra tout dommage
sérieux au moteur. Des modules de balais sont
disponibles dans les centres de réparation agréés
DEWALT. Utilisez systématiquement des pièces de
rechange d’origine.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
45
FRANÇAIS
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
ATTENTION : pour réduire tout risque
de dommages corporels, utiliser
systématiquement des accessoires
respectant les limites de capacité
indiquées dans la Fiche technique.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
46
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
ITALIANO
TRAPANO A PERCUSSIONE A VELOCITÀ VARIABILE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno reso
DEWALT. uno dei partner più affidabili per chi necessita di elettroutensili professionali.
Specifiche tecniche
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-1.
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
94
94
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
105
105
KWA (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,2
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah,ID
Incertezza K =
Tensione
V
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Impatto senza carico
Max capacità di foratura: acciaio/legno/calcestruzzo
Coppia
Filettatura dell’alberino
Diametro ghiera
Capacità max mandrino
Peso
Foratura nel metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,D
Incertezza K =
=
=
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
m/s2
m/s2
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
47
ITALIANO
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
13 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRAPANO A PERCUSSIONE A VELOCITÀ VARIABILE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
48
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
17.04.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e)
f)
g)
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
49
ITALIANO
g)
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per trapani a percussione
•
•
•
•
•
•
•
50
Utilizzare protezioni acustiche.
L’esposizione al rumore può causare danni
all’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie, se
fornite in dotazione con l’apparato. La
perdita del controllo può causare lesioni alla
persona.
Sostenere l’utensile unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono operazioni in cui la parte
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da
taglio che vengono a contatto con un cavo
“sotto tensione” trasmettono la corrente
elettrica anche alle parti metalliche esposte
dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte
per sostenere e bloccare il pezzo in
lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il
proprio corpo instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con
l’uso del trapano può emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Le punte e il trapano si scaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
Tenere le impugnature asciutte e prive di
olio e grasso. Si consiglia l’uso di guanti
con presa gommata. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo dei trapani a
percussione:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
– Rischio di lesioni causati da schegge volanti.
– Rischio di danni alla persona causati dall’utilizzo
prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (K), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano
1 Chiave per mandrino (DWD024)
1 Bacchetta di profondità
1 Impugnatura laterale
1 Manuale di istruzioni
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
ITALIANO
Descrizione (fig. 1)
CH
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
a. Interruttore di velocità variabile
b. Pulsante di fermo
c. Levetta avanti/indietro
d. Mandrino
e. Fermacavo con portachiave per mandrino
f. Cavo
g. Impugnatura laterale
h. Bacchetta di regolazione della profondità
i. Selettore di modalità
j. Impugnatura principale
k. Posizione del codice data
UTILIZZO PREVISTO
Questi trapani a percussione a velocità variabile
sono destinati a un uso professionale.
NON utilizzare in luoghi bagnati o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani a percussione “heavy-duty” sono
apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
L’utensile DEWALT dispone di un doppio
isolamento in conformità allo standard
EN 60745 e non è quindi necessaria
alcuna messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’apparato e
staccarlo dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori
e prima di regolare o cambiare le
impostazioni o eseguire riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore a grilletto
sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Impugnatura laterale (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’utensile con l’impugnatura laterale
installata correttamente. In caso
contrario l’impugnatura laterale potrebbe
scivolare durante il funzionamento
causando la perdita di controllo
dell’apparato. Afferrare l’apparato con
entrambe le mani per aumentare il
controllo.
Un’impugnatura laterale è fornita in dotazione con
i modelli DWD024, DWD024S, DWD024S-XE e
DWD025S-XE. L’impugnatura laterale (g) può essere
adattata per utilizzatori sia destrimani che mancini.
REGOLARE L’IMPUGNATURA LATERALE
1. Allentare l’impugnatura laterale (g) ruotandola in
senso antiorario.
2. Orientare l’impugnatura laterale alla posizione
desiderata.
3. Serrare l’impugnatura laterale ruotandola in
senso orario.
51
ITALIANO
CAMBIAMENTO DI LATO
Per utilizzatori destrimani: fare scorrere la
maniglia laterale di fermo inclinazione sul
mandrino, impugnare a sinistra.
Per utilizzatori mancini: fare scorrere la maniglia
laterale di fermo inclinazione sul mandrino,
impugnare a destra.
Levetta diretta/inversa (fig. 1)
La levetta di rotazione avanti/indietro (c) si usa per
sbloccare la punta che si sia incastrata in un foro
molto stretto o per estrarre le viti.
Per invertire il senso di rotazione del motore, PRIMA
rilasciare l’interruttore e poi premere la levetta verso
destra (intesa con il trapano tenuto in posizione di
funzionamento).
Dopo aver terminato l’operazione eseguita con
senso di rotazione inverso, riportare la levetta in
posizione di rotazione in avanti.
Selettore di modalità (fig. 2)
AVVISO: l’apparato deve
completamente arrestarsi prima che
venga attivato il selettore di modalità,
altrimenti si possono verificare danni
all’apparato.
Selezionare la modalità operativa voluta portando il
selettore di modalità (i) sul corrispondente simbolo.
MODALITÀ TRAPANO
Utilizzare la modalità trapano per materiali
quali legno, metallo o plastica.
MODALITÀ SOLO PERCUSSIONE
Usare la modalità solo percussione per
lavorare su materiali duri quali muri,
mattoni e calcestruzzo.
Impostazione della profondità di
foratura (fig. 3)
1. Inserire la punta opportuna nel mandrino.
2. Allentare l’impugnatura laterale (g).
3. Adattare la bacchetta di regolazione della
profondità (h) facendola scorrere nella maniglia
laterale di fermo inclinazione.
4. Regolare la profondità di foratura come illustrato
nella figura 3.
5. Serrare l’impugnatura laterale.
52
Mandrino con chiave (fig. 1, 4, 5)
DWD024
Il trapano DWD024 dispone di mandrino a
chiave (d).
PER INSERIRE LA PUNTA DEL TRAPANO O ALTRO
ACCESSORIO:
1. Aprire il mandrino girando manualmente il suo
collare e inserirvi la punta per circa 19 mm
(3/4"). Serrare manualmente il collare del
mandrino.
2. Inserire la chiave del mandrino in tutti e tre i fori
appositi e serrare girando la chiave in senso
orario. Ë importante serrare la chiave in tutti e
tre i fori sul mandrino.
Per rilasciare la punta, girare la chiave in senso
antiorario in uno solo dei tre fori, poi proseguire
manualmente a svitare il mandrino.
RIMOZIONE DEL MANDRINO CON CHIAVE (FIG. 4)
Serrare il mandrino attorno al lato corto di una
chiave esagonale. Usando un martello morbido,
percuotere con forza la chiave per farla girare
in direzione antioraria, se vista dal davanti
dell’apparato. Questa operazione allenta il mandrino
quanto basta per completare lo svitamento a mano.
INSTALLAZIONE DEL MANDRINO CON CHIAVE (FIG. 5)
Avvitare a mano il più possibile il mandrino
sull’apparato. Inserire il lato corto di una chiave
esagonale e percuoterla usando un martello morbido
per farla girare in direzione oraria.
Mandrino con chiave (fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
I modelli DWD024S, DWD024S-XE e DWD025S-XE
presentano un mandrino senza chiave (d) per una
maggiore convenienza.
PER INSERIRE LA PUNTA DEL TRAPANO O ALTRO ACCESSORIO
1. Afferrare con una mano la parte posteriore del
mandrino e con l’altra ruotare la parte anteriore
in senso antiorario, come mostrato nella figura
6. Ruotare il mandrino fino a quando l’apertura
ottenuta sia sufficiente per inserire l’accessorio
che s’intende installare.
2. Inserire la punta o l’accessorio per circa 19
mm (3/4") nel mandrino e serrarlo saldamente,
tenendo ferma con la mano la parte posteriore
del mandrino e ruotando in senso orario la parte
anteriore. Quando il mandrino inizia a essere
serrato saldamente, si sente un clic. Dopo aver
ascoltato da 4 a 6 clic, si può essere certi che il
mandrino sia serrato completamente.
ITALIANO
3. Per disimpegnare la punta o l’accessorio,
procedere come al precedente punto 1.
AVVERTENZA: non cercare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
tenendo ferma la parte anteriore del
mandrino e girando l’apparato. Ne
potrebbero derivare danni al mandrino e
lesioni personali.
RIMOZIONE DEL MANDRINO SENZA CHIAVE (FIG. 7)
Serrare il mandrino attorno al lato corto di una
chiave esagonale (non fornita). Con un martello
morbido o un pezzo di legno, percuotere il lato lungo
della chiave per farla girare in direzione antioraria.
Questa operazione allenta il mandrino quanto basta
per completare lo svitamento a mano.
Per il funzionamento continuo premere e tenere
premuto l’interruttore di velocità variabile, premere il
pulsante di fermo (b) poi rilasciare l’interruttore.
Per interrompere il funzionamento continuo, premere
brevemente l’interruttore e rilasciarlo. Ricordarsi
sempre di spegnere l’apparato al termine del lavoro
e prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato in figura 9.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
INSTALLAZIONE DEL MANDRINO SENZA CHIAVE (FIG. 8)
Avvitare a mano il più possibile il mandrino
sull’apparato. Serrare il mandrino attorno al lato
corto di una chiave esagonale (non fornita), con un
martello morbido percuotere il lato lungo della chiave
per farla girare in direzione oraria.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’apparato e
staccarlo dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori
e prima di regolare o cambiare le
impostazioni o eseguire riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore a grilletto
sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Interruttore a grilletto (fig. 1)
Per azionare il trapano, premere l’interruttore, per
arrestarlo, rilasciare l’interruttore.
NOTA: Usare una bassa velocità di rotazione per
iniziare un foro senza punta di centratura o quando
si praticano fori su metallo o plastica, quando si
usa il trapano come giraviti o nella foratura della
ceramica. Velocità di rotazione più elevate sono
adatte alla foratura del legno e del compensato o
quando si usano accessori di abrasione e lucidatura.
VELOCITÀ VARIABILE
L’interruttore di velocità variabile (a) permette di
variare la velocità di rotazione: maggiore la pressione
esercitata sull’interruttore, maggiore la velocità di
rotazione del trapano.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’impugnatura principale (j),
mentre l’altra sull’impugnatura laterale (g).
Foratura
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali , assicurarsi
SEMPRE che il pezzo da lavorare sia
saldamente ancorato o bloccato. Se si
vuole forare un materiale sottile, utilizzare
un blocchetto di legno come riscontro,
per impedire di danneggiare il materiale.
1. Usare soltanto punte affilate. Per il LEGNO,
utilizzare le impostazioni per la bassa velocità
e punte elicoidali, a lancia, a trivella o seghe a
tazza. Per il METALLO, utilizzare le impostazioni
per la bassa velocità e punte elicoidali in
acciaio o seghe a tazza. Per i fori sui MURI di
mattoni, calcestruzzo, materiali in blocchi, ecc.,
utilizzare punte elicoidali in acciaio con estremità
rivestita di carbonio, omologate per foratura a
percussione.
2. Applicare sempre una pressione in linea retta
con la punta. Utilizzare una pressione sufficiente
a permettere alla punta del trapano di forare,
ma non troppo energica per non far andare il
motore in stallo o deformare la punta.
53
ITALIANO
3. Tenere saldamente con entrambe le mani
l’apparato per controllare l’azione rotante della
punta.
ATTENZIONE: la punta può andare
in stallo a causa del sovraccarico e
provocare una rotazione improvvisa.
Prevedere sempre la possibilità di stallo.
Afferrare saldamente l’apparato con
entrambe le mani per controllare l’azione
rotante ed evitare eventuali lesioni.
4. SE LA PUNTA VA IN STALLO, cio si blocca, la
causa generalmente da attribuire al sovraccarico
o all’uso improprio dell’apparato. RILASCIARE
IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE,
rimuovere la punta dal foro e cercare la causa
che ha provocato lo stallo. NON PREMERE
E RILASCIARE L’INTERRUTTORE IN
RAPIDA SUCCESSIONE NEL TENTATIVO
DI FAR GIRARE IL TRAPANO BLOCCATO
– QUESTA PROCEDURA POTREBBE
DANNEGGIARE IL TRAPANO.
punte elicoidali utilizzate per il metallo. Questo tipo
di punte può surriscaldarsi se non viene estratto
frequentemente per rimuovere il truciolo dalle volute.
I materiali che sono soggetti a rompersi devono
essere sostenuti da un blocchetto di riscontro in
legno.
FORATURA NEI MURI
Per la foratura dei muri utilizzare punte rivestite al
carburo omologate per la foratura a percussione
e accertarsi che siano affilate. Per una foratura
efficiente, esercitare una pressione decisa e
costante. La fuoriuscita fluida e costante del truciolo
indica che si sta forando alla velocità corretta.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima
di installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
5. Per ridurre al minimo lo stallo o la rottura del
materiale, ridurre la pressione sul trapano
e alleggerire la presa della punta nell’ultima
frazione del foro.
6. Mantenere il motore in funzione quando si
estrae la punta dal foro. Ciò aiuta a evitare che
la punta si incastri.
7. Con i trapani a velocità variabile non necessario
usare una punta di centratura per iniziare
il foro. Basta azionare l’apparato a bassa
velocità quando si inizia a forare, e aumentare
successivamente la velocità, facendo maggiore
pressione sull’interruttore, quando il foro è
abbastanza profondo da evitare il rischio che la
punta fuoriesca.
FORATURA NEL METALLO
Iniziare a forare a bassa velocità e aumentarla
successivamente fino al regime massimo,
effettuando una pressione decisa sull’apparato. La
fuoriuscita fluida e costante del truciolo indica che
si sta forando alla velocità corretta. Utilizzare un
lubrificante da taglio quando si forano metalli. Fanno
eccezione la ghisa e l’ottone che vanno forati a
secco.
NOTA: i fori di grandi dimensioni [da 8 mm (5/16")
a 13 mm (1/2")] nell’acciaio possono essere resi più
agevoli dall’esecuzione preventiva di fori pilota [da
4 mm (5/32") a 5 mm (3/16")].
FORATURA NEL LEGNO
Iniziare a forare a bassa velocità e aumentarla
successivamente fino al regime massimo,
effettuando una pressione decisa sull’apparato. I
fori nel legno possono essere eseguiti con le stesse
54
Spazzole del motore
DEWALT utilizza un sistema innovativo che arresta
automaticamente l’apparato quando le spazzole
sono consumate. In questo modo si evitano gravi
danni al motore. Le nuove spazzole sono disponibili
presso i centri di assistenza autorizzati DEWALT.
Utilizzare sempre parti di ricambio identiche a quelle
da sostituire.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
ITALIANO
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di
incidenti, usare i seguenti accessori solo
fino alle dimensioni massime mostrate
nelle Specifiche tecniche.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
55
NEDERLANDS
KLOPBOORMACHINE OP VARIABELE SNELHEID
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie heeft DEWALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professioneel
elektrisch gereedschap ontwikkeld.
Technische gegevens
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
94
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
105
KWA (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A)
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Boorinslag
Vibratie-emissiewaarde ah,ID =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Voltage
V
Type
Opgenomen vermogen
Onbelaste snelheid
Onbelaste kracht
Maximaal boorbereik: staal/hout/beton
Torsie
Draadgrootte as boorhouder
Kraagdiameter
Maximale capaciteit boorhouder
Gewicht
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
56
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
NEDERLANDS
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 13 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
KLOPBOORMACHINE OP VARIABELE SNELHEID
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
17.04.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
57
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
58
d)
e)
f)
g)
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
NEDERLANDS
f)
g)
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor
klopboormachines
•
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling
aan geluid kan leiden tot gehoorverlies.
Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakten als u
een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Snijdaccessoires die in contact
komen met bedrading die onder stroom
staat kunnen ijzeren onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de
operator een elektrische schok geven.
Gebruik klemmen of een andere
praktische oplossing om het werkstuk
vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk
tegen uw lichaam houdt, is dat onstabiel en
kan het leiden tot het verlies van de controle.
Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
•
•
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
Houd de hendels droog, schoon, vrij
van olie en vet. Het wordt aanbevolen
rubberhandschoenen te dragen. Dit
zorgt voor een betere controle over het
gereedschap.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
klopboormachines:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Draag oorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (k), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
59
NEDERLANDS
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Boor
1 Boorhouder sleutel (DWD024)
1 Dieptestaafje
1 Zijhandgreep
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. Variabele snelheidsschakelaar
b. Knop automatisch volgen
c. Hendel vooruit/achteruit
d. Boorhouder
e. Snoerbescherming met sleutelhouder
f. Snoerset
g. Zijhandgreep
h. Staafje voor diepteaanpassing
i. Moduskeuze
j. Hoofdhendel
k. Plaats van datumcode
GEBRUIKSDOEL
Deze klopboormachines met variabele snelheid voor
zwaar gebruik zijn ontworpen voor professioneel
boren.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze klopboormachines voor zwaar gebruik zijn
professionele gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
60
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door een speciaal
vervaardigd snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALT
onderhoudsafdeling.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Zijhandgreep (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijhandgreep correct is geïnstalleerd.
Als u dit nalaat kan het ertoe leiden dat
de zijhandgreep wegglijdt tijdens de
bediening van het gereedschap en u
de controle erover verliest. Houd het
gereedschap met beide handen vast
om zoveel controle te houden.
Er wordt een zijhandgreep bij de DWD024,
DWD024S, DWD024S-XE en e DWD025SXE geleverd. De zijhandgreep (g) kan worden
NEDERLANDS
aangebracht om zowel voor rechtshandige als
linkshandige gebruikers te dienen.
DE ZIJHANDGREEP AANPASSEN
1. Maak de zijhandgreep (g) los door deze tegen
de klok in te draaien.
2. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie.
3. Maak de zijhandgreep vast door deze met de
klok mee te draaien.
WISSELEN VAN ZIJDE
Voor rechtshandige gebruikers: schuif de klem
van de zijhandgreep over de boorklauw, greep
aan de linkerzijde.
Voor linkshandige gebruikers: schuif de klem
van de zijhandgreep over de boorklauw, greep
aan de rechterzijde.
Handgreep vooruit/achteruit (fig. 1)
De hendel vooruit/achteruit (c), die zich boven de
drukschakelaar (a) bevindt, wordt gebruikt om
boordelen uit nauwe gaten te halen en schroeven te
verwijderen.
Om de motor achteruit te zetten, laat u EERST
de drukschakelaar los en duwt u de handgreep
vervolgens naar rechts (gezien vanaf het punt waar u
de boor tijdens de bediening vasthoudt).
Na iedere bediening in de positie achteruit, zet u de
hendel terug in de stand vooruit.
Moduskeuze (fig. 2)
OPMERKING: Gereedschap dient
volledig tot stilstand te komen, voordat u
de moduskeuze knop gebruikt. Anders
kan schade aan het gereedschap
optreden.
Kies de gewenste bedieningmodus door de
moduskeuze knop (i) naar het overeenkomstige
symbool te schuiven.
MODUS ALLEEN BOREN
Gebruik de modus alleen boren voor
hout, metaal, en plastic.
MODUS ALLEEN BOORHAMER
Gebruik de modus alleen boorhamer voor
het tegelijkertijd ronddraaien en inhakken
op metselwerk, baksteen, en beton.
De boordiepte instellen (fig. 3)
1. Steek het gewenste boorstuk in de boorklauw.
2. Maak de zijhandgreep (g) los.
3. Richt het diepte stelstokje (h) door het gat in de
klem van de zijhandgreep.
4. Pas de boordiepte aan, zoals afgebeeld in
figuur 3.
5. Maak de zijhandgreep weer vast.
Boorhouder met sleutel (fig. 1, 4, 5)
DWD024
De DWD024 is voorzien van een boorhouder met
sleutel (d).
EEN BOORSTUK OF ANDER ACCESSOIRE PLAATSEN
1. Open de bek van de boorhouder door de
ring met de hand te draaien en steek de boor
ongeveer 19 mm (3/4") in de boorhouder. Draai
de boorhouder ring met de hand vast.
2. Plaats de sleutel van de boorhouder in elk van
de drie gaten en draai de boor met de klok mee
vast. Het is belangrijk dat u de boorhouder met
alle drie de gaten vastzet.
Om de boor los te maken draait u de boorhouder
tegen de klok in, in slechts één gat, en vervolgens
draait u de boorhouder met de hand los.
VERWIJDEREN VAN BOORHOUDER MET SLEUTEL (FIG. 4)
Maak de houder vast aan het korte einde van een
zeskantsleutel. Sla met een zachte hamer de sleutel
stevig tegen de klok in, bekeken vanaf de voorkant
van het gereedschap. Zo komt de boorhouder los
zodat u deze met de hand kunt losschroeven.
INSTALLATIE VAN DE BOORHOUDER MET SLEUTEL (FIG. 5)
Schroef de boorhouder met de hand vast zover
als dat gaat. Steek het korte einde van een
zeskantsleutel erin en draai deze met een zachte
hamer met de klok mee.
Boorhouder zonder sleutel
(fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
De DWD024S, DWD024S-XE en DWD025S-XE
zijn voor meer bedieningsgemak voorzien van een
sleutelloze boorhouder (d).
EEN BOORSTUK OF ANDER ACCESSOIRE PLAATSEN
1. Pak de achterkant van de boorhouder met één
hand vast en gebruik uw andere hand om de
voorste helft tegen de klok in te draaien, zoals
afgebeeld in Figuur 6. Draai ver genoeg open
zodat de boorhouder zich voldoende opent en
het gewenste accessoire er in past.
2. Steek de boor of het andere accessoire er
ongeveer 19 mm (3/4") in de boorhouder en
maak deze stevig vast door de achterkant van
de boorhouder vast te houden en de voorkant
61
NEDERLANDS
met de klok mee te draaien. Wanneer de
boorhouder bijna vast zit, hoort u een klikgeluid.
Na 4-6 klikken is de boorhouder voldoende
stevig rond het accessoire vastgemaakt.
3. Om het accessoire weer los te maken herhaalt
u stap 1 hierboven.
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boren (of andere accessoires) vast
te draaien door de voorkant van de
boorhouder vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorhouder en persoonlijk letsel
veroorzaken.
VERWIJDEREN VAN DE SLEUTELLOZE BOORHOUDER
(FIG. 7)
Maak de boorhouder vast aan het korte einde van
een zeskantsleutel (niet meegeleverd). Sla met een
zachte hamer of een stuk hout tegen het lange
einde tegen de klok in. Zo komt de boorhouder los
zodat u deze met de hand kunt losschroeven.
en compositieplaten, en bij het gebruik van schuurof polijstaccessoires.
VARIABELE SNELHEID
De drukschakelaar voor variabele snelheid (a) zorgt
ervoor dat u de snelheid kunt bepalen - hoe verder
de schakelaar wordt ingedrukt, des te hoger is de
snelheid van de boor.
Voor continue bediening drukt u de schakelaar voor
variabele snelheid in, en houdt u deze ingedrukt,
daarna drukt u op de knop automatisch volgen (b)
en vervolgens laat u de schakelaar los.
Om te stoppen met continue bediening, drukt u de
schakelaar kort in en laat u deze weer los. Zet het
gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
Juiste positie van de handen (fig. 9)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld in
figuur 9.
INSTALLATIE VAN DE SLEUTELLOZE BOORHOUDER (FIG. 8)
Schroef de boorhouder met de hand vast zover als
dat gaat. Maak de boorhouder langs de korte kant
van een zeskantsleutel (niet meegeleverd) vast en
sla tegen de lange kant met de klok mee met een
zachte hamer.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: neem altijd de
veiligheidsinstructies en geldende
voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Drukschakelaar (fig. 1)
Om de boor te starten drukt u de drukschakelaar in;
om de boor te stoppen laat u de drukschakelaar los.
OPMERKING: Gebruik lagere snelheden bij het
beginnen van een boorgat zonder een gatstempel
in het midden, bij het boren in metaal of plastic, het
draaien van schroeven, of het boren in keramiek.
Hogere snelheden zijn beter voor het boren in hout
62
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de hoofdgreep (j), terwijl u met de andere hand
de zijhandgreep (g) vasthoudt.
Boren
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Zorg er om
het risico op persoonlijk letsel
te verminderen ALTIJD voor dat
het werkstuk stevig vastgemaakt of
vastgeklemd is. Als u door dun materiaal
boort, dient u een houten steunblok te
gebruiken om schade aan het materiaal
te voorkomen.
1. Gebruik uitsluitend scherpe boren. Voor HOUT
gebruikt u de langzame snelheidsinstelling
en spiraalboren, steekboren, grondboren of
zaagboren. Voor METAAL gebruikt u lage
snelheidsinstelling en spiraalboren of zaagboren.
Voor METSELWERK zoals baksteen, cement,
B2-blokken enz. gebruikt u hardmetalen boren
die geschikt zijn voor klopboren.
NEDERLANDS
2. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de
boor. Gebruik voldoende druk om de boor
verder te laten boren, maar druk niet zo hard
dat de motor vastloopt of de boor doorbuigt.
ze regelmatig uit het boorgat worden getrokken om
houtsplinters te verwijderen. Een werkstuk dat zeer
waarschijnlijk splinters geeft, dient met een stuk hout
te worden ondersteund.
3. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om het wegdraaien van de boor te
voorkomen.
IN METSELWERK BOREN
VOORZICHTIG: Boor kan blokkeren
indien overbelast, wat een plotselinge
draaiing veroorzaakt. Wees altijd
bedacht op blokkade. Pak de boor
stevig vast om de draaiactie te
beheersen en letsel te voorkomen.
4. ALS DE BOOR VASTLOOPT komt dit meestal
omdat hij overbelast is of verkeerd gebruikt
wordt. LAAT DE TREKKER ONMIDDELLIJK
LOS, verwijder de boor uit het werkstuk en
stel de reden van het vastlopen vast. KLIK
DE TREKKER NIET UIT EN AAN IN EEN
POGING OM EEN VASTGELOPEN BOOR
OP TE STARTEN — DIT KAN DE BOOR
BESCHADIGEN.
Als u in metselwerk boort, gebruikt u hardmetalen
boren die geschikt zijn voor klopboren en zorgt u
ervoor dat de boren scherp zijn. Oefen constante en
stevige druk op het gereedschap uit voor het meest
effectieve boren. Een gelijkmatige hoeveelheid stof
die vrijkomt, geeft aan dat u de juiste boorsnelheid
gebruikt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren, hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
5. Om het gevaar van vastlopen of door het
materiaal te breken te verlagen, vermindert u
de druk op de boor en laat u de boor langzaam
door het laatste deel van het gat boren.
6. Houd de motor draaiende als u de boor uit
een geboord gat trekt. Dit helpt vastzitten te
voorkomen.
7. Bij boren met variabele snelheid is het niet nodig
een voorboring uit te voeren. Gebruik een lage
snelheid om te beginnen met het boorgat en
voer de snelheid op door de trekker steviger
in te drukken als het gat diep genoeg is om te
boren zonder dat de boor eruit kan schieten.
IN METAAL BOREN
Begin op lage snelheid te boren en verhoog naar
volledige snelheid terwijl u stevige druk op het
gereedschap uitoefent. Een gelijkmatige hoeveelheid
metaalsplinters die vrijkomt, geeft aan dat u de juiste
boorsnelheid gebruikt. Gebruik een smeermiddel als
u metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn gietijzer
en koper, die droog dienen te worden geboord.
OPMERKING: Grote [8 mm (5/16") tot 13 mm
(1/2")] gaten in staal kunnen gemakkelijker worden
gemaakt als eerst een proefgat [4 mm (5/32") tot 5
mm (3/16")] wordt geboord.
IN HOUT BOREN
Begin op lage snelheid te boren en verhoog naar
volledige snelheid terwijl u stevige druk op het
gereedschap uitoefent. Gaten in hout kunt u boren
met dezelfde spiraalboren die voor metaal worden
gebruikt. Deze boren kunnen oververhit raken tenzij
Motorborstels
DEWALT maakt gebruik van een geavanceerd
borstelsysteem dat de boor automatisch stopt als de
borstels zijn versleten. Dit voorkomt ernstige schade
aan de motor. Nieuwe borstelassemblages zijn
leverbaar bij de erkende DEWALT servicecentra.
Gebruik altijd identieke vervangende onderdelen.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
63
NEDERLANDS
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
VOORZICHTIG: Om het gevaar op
persoonlijk letsel te verminderen dienen
de accessoires alleen te worden
gebruikt tot en met de maximale grootte
zoals in de technische gegevens staat
vermeld.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
64
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
NORSK
SLAGBOR MED VARIABEL HASTIGHET
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT
til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1.
LPA (lydtrykksnivå)
dB(A)
94
LWA (lydeffektnivå)
dB(A)
105
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Slagboring
Vibrasjonsutslippsverdi ah,ID =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,ID =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Spenning
V
Type
Motoreffekt
Ubelastet hastighet
Ubelastet hamring
Maksimum borekapasitet: stål/tre/betong
Moment
Chuck-spindel gjengedim
Kragediameter
Maksimal chuck kapasitet
Vekt
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
13 A, nettspenning
65
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
SLAGBOR MED VARIABEL HASTIGHE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
66
Markus Rompel
Teknisk direktør
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
17.04.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
NORSK
e)
f)
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) VEDLIKEHOLD
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for slagbor
•
•
•
Bruk hørselvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
Bruk hjelpehåndtakene dersom de
leveres med verktøyet. Å miste kontroll kan
forårsake personskade.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
67
NORSK
•
•
•
•
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen
praktisk metode for å feste og støtte
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med
hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre
til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen
øyebeskyttelse. Boring fører til at spon
kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade.
Bitt og verktøy blir varme under bruk. Bruk
hansker når du skal berøre disse.
Hold håndtakene tørre, rene, frie for
olje og smørefett. Vi anbefaler å bruke
gummihansker. Dette gjør at du har bedre
kontroll på verktøyet.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Drill
1 Chuck-nøkkel (DWD024)
1 Dybdestopper
1 Sidehåndtak
1 Brukerhåndbok
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1–5)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
slagbor:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
a. Utløserbryter for variabel hastighet
b. Låseknapp
c. Glidebryter forover/revers
d. Chuck
e. Ledningsbeskytter med nøkkelholder
f. Ledningssett
g. Sidehåndtak
h. Dybdejusteringsstang
i. Funksjonsvelger
j. Hovedhåndtak
k. Posisjon for datokode
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
TILTENKT BRUK
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Disse kraftige slagborene med variabel hastighet er
utformet for profesjonell boring.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (k), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
68
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige slagborene er elektroverktøy for
profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
NORSK
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN 60745. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med
en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
FOR Å SKIFTE SIDE
For høyrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over chucken, med
håndtaket mot venstre.
For venstrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over chucken, med
håndtaket mot høyre.
Revers-spak (fig. 1)
Forover-/revers-bryteren (c), som du finner over
utløserbryteren (a) brukes for å ta tilbake bits fra tette
hull og å fjerne skruer.
For å reversere motoren, slipp utløserbryteren
FØRST og beveg forover-/reversbryteren til høyre
(når du holder drillen i driftsposisjonen).
Etter reversdrift må spaken alltid settes tilbake til
framoverdrift.
Modusvelger (fig. 2)
MERK: Verktøyet må være fullstendig
i ro før modusvelgerknappen aktiveres,
da det ellers er fare for skader på
verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Velg ønsket driftsmodus ved å bevege
modusvelgeren (i) til det korresponderende symbolet.
KUN-BORING MODUS
Bruk modusen kun for boring i tre, metall
og plast.
Sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert. Hvis ikke, kan sidehåndtaket
slippe når verktøyet er i bruk, og føre til
at man mister kontrollen. Hold verktøyet
med begge hender for maksimal
kontroll.
Et sidehåndtak er inkludert med DWD024,
DWD024S, DWD024S-XE og DWD025S-XE.
Sidehåndtaket (g) kan festes både for venstre- og
høyrehendte brukere.
JUSTERING AV SIDEHÅNDTAKET
1. Løsne sidehåndtaket (g) ved å vri det mot
urviseren.
2. Drei sidehåndtaket til ønsket posisjon.
3. Stram til sidehåndtaket ved å vri det med
urviseren.
KUN-HAMMER MODUS
Bruk kun-hammer modus for samtidig
rotasjon og slag for murverk, murstein og
betong.
Justering av boredybde (fig. 3)
1. Sett inn det ønskede bittet i chucken.
2. Løsne sidehåndtaket (g).
3. Sett inn dybdestopperen (h) gjennom hullet i
sidehåndtaksklemmen.
4. Juster boredybden som vist i figur 3.
5. Stram sidehåndtaket.
Nøkkelchuck (fig. 1, 4, 5)
DWD024
DWD024 har en nøkkelchuck (d).
FOR Å SETTE INN ET BOR ELLER ANNET UTSTYR:
1. Åpne chuck-kjevene ved å vri på kragen for
hånd og sett skaftet på bittet ca. 19 mm (3/4")
inn i chucken. Stram kragen til for hånd.
69
NORSK
2. Sett chuck-nøkkelen inn i de tre hullene og
stram til med urviseren. Det er viktig å stramme
til chucken med alle tre hullene.
For å frigjøre bitsen vrir du chucken mot urviseren i
kun ett hull. Løsne deretter chucken for hånd.
FJERNING AV NØKKELCHUCK (FIG. 4)
Stram chucken til rundt den korteste enden av
en umbrakonøkkel. Bruk en myk hammer for å
slå nøkkelen hardt mot urviseren, sett fra fronten
av verktøyet. Chucken vil da løsne slik at den kan
fjernes for hånd.
INSTALLASJON AV NØKKELCHUCK (FIG. 5)
BRUK
Bruksanvisninger
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Skru chucken på for hånd så langt som den går.
Sett inn den korteste enden av en umbrakonøkkel
og slå den med urviseren med en myk hammer.
Utløserbryter (fig. 1)
Nøkkelfri chuck (fig. 1, 6–8)
Trykk utløserbryteren for å starte drillen; slipp
utløserbryteren for å stanse verktøyet.
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DWD024S, DWD024S-XE og DWD025S-XE har en
nøkkelfri chuck (d) for enklere håndtering.
FOR Å SETTE INN ET BOR ELLER ANNET UTSTYR:
1. Ta tak i bakre halvdel av chucken med én hånd
og bruk den andre hånden til å vri den fremre
halvdelen mot urviseren, som vist i figur 6. Vri så
langt at chucken åpner seg nok til at den kan ta
i mot ønsket utstyr.
2. Sett bittet eller annet utstyr ca. 19 mm (3/4”)
inn i chucken og stram godt til ved å holde på
bakre halvdel av chucken og vri den fremre
delen med urviseren. Når chucken er nesten
strammet til, hører du en klikkelyd. Etter 4–6
klikk er chucken godt strammet til rundt utstyret.
3. For å frigjøre utstyret, gjentar du trinn 1 over.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
til drillbitt (eller annet utstyr) ved å ta
tak i den fremre delen av chucken
og slå verktøyet på. Dette kan føre til
personskade og materielle skader.
FJERNING AV NØKKELFRI CHUCK (FIG. 7)
Stram chucken til rundt den korteste enden av en
umbrakonøkkel (ikke inkludert). Ved å bruke en myk
hammer eller en trekloss, slår du den lengste enden
mot urviseren. Chucken vil da løsne slik at den kan
skrues løs for hånd.
INSTALLASJON AV NØKKELFRI CHUCK (FIG. 8)
Skru chucken på for hånd så langt som den går.
Stram chucken til rundt den korteste enden av en
umbrakonøkkel (ikke inkludert) og slå den lengste
enden med urviseren med en myk hammer.
70
MERK: Bruk lav hastighet for starthull uten
senterutstansing, boring i metall eller plast, skruing
eller ved boring i keramikk. Høyere hastigheter er
bedre ved boring i tre og komposittplater og ved
bruk av slipe- og poleringsutstyr.
VARIABEL HASTIGHET
En utløserbryter (a) for variabel hastighet muliggjør
hastighetskontroll — jo lenger inn bryteren trykkes, jo
høyere hastighet har drillen.
For kontinuerlig drift, trykk og hold inne den variable
hastighetsbryteren, trykk ned låseknappen (b), og
slipp deretter bryteren.
For å stanse kontinuerlig drift trykker du kort på
bryteren og slipper den opp igjen. Slå alltid av
verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du
trekker ut strømmen.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur 9.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
hovedhåndtaket (j), med den andre hånden på
sidehåndtaket (g).
NORSK
BORING I METALL
Boring
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID sørge
for at arbeidsstykket er forankret eller
godt fastklemt. Ved boring av tynne
materialer, må du bruke en treblokk bak
for å unngå skader på materialet.
1. Bruk kun skarpe borbitt. For TRE, bruk
innstillingen for lav fart og spiralbor, flatbor,
elektriske-spiralbor eller hullsag. For METALL,
bruk innstilling for lav fart og stålspiralbor eller
hullsag. For MURVERK, som f.eks. murstein,
sement, sinterblokker osv., bruk bits med
karbid-tupp for slagboring.
2. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok
trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt
at motoren stopper eller bitsen bøyes.
3. Hold verktøyet godt fast med begge hender for
å kontrollere torsjonskraften til drillen.
FORSIKTIG: Drillen kan stanse ved
overbelastning og føre til en plutselig
vridning. Forvent alltid en stans. Hold
verktøyet godt fast for å kontrollere
torsjonskraften og unngå personskader.
Begynn å bore med lav hastighet og øk til full
hastighet mens du trykker verktøyet hardt ned.
En rolig, jevn flyt med metallspon tyder på at
borehastigheten er korrekt. Bruk skjærevæske
når du borer i metall. Unntakene er støpejern og
messing, som skal bores tørt.
MERK: Store [8 mm (5/16") til 13 mm (1/2")] hull
i stål er enklere å lage dersom du først borer et
styrehull [4 mm (5/32") til 5 mm (3/16")].
BORING I TRE
Begynn å bore med lav hastighet og øk til full
hastighet mens du trykker verktøyet hardt ned.
Hull i tre kan lages ved å bruke det samme
spiralboret som ved boring i metall. Disse bittene
kan bli overopphetede hvis de ikke tas ofte ut for
å fjerne spon fra rillene. Hvis det er sannsynlig at
arbeidsstykket kan flise seg opp, må det støttes opp
med en treblokk.
BORING I MURVERK
Ved boring i murverk, bruk bits med karbid-tupp for
slagboring, og sørg for at bitsen er skarp. Bruk et
konstant og fast press på verktøyet for mest mulig
effektiv boring. En rolig, jevn flyt med metallspon
tyder på at borehastigheten er korrekt.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
4. HVIS DRILLEN STOPPER, er det vanligvis
fordi den er overbelastet eller brukes feil.
SLIPP UTLØSEREN UMIDDELBART, fjern
drillbittene fra arbeidsstykket, og fastslå årsaken
til at den stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN
AV OG PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE
EN DRILL SOM HAR KJØRT SEG FAST –
DETTE KAN SKADE DRILLEN.
5. For å minimere fastkjøring eller gjennombrudd
gjennom materialet, må du redusere trykket på
drillen og føre bitsen forsiktig gjennom den siste
delen av hullet.
6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen
tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å
forhindre fastsetting.
7. For driller med variabel hastighet er det ikke
nødvendig med en senterutstansing i det
punktet som skal bores. Bruk lav hastighet i
begynnelsen av hullet og øk hastigheten ved
å trykke bryteren hardere inn når hullet er dypt
nok til å bore uten at boret hopper ut.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Motorbørster
DEWALT bruker et avansert børstesystem som
stanser drillen automatisk når børstene er utslitt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børster er tilgjengelig hos godkjente DEWALTservicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
71
NORSK
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
FORSIKTIG: For å redusere faren for
skader, bør følgende utstyr kun brukes i
størrelser opp til det som er angitt som
maksimalt i de tekniske dataene.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
72
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE VELOCIDADE
VARIÁVEL
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de experiência, desenvolvimento contínuo de produtos e espírito
inovador tornam a DEWALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-1.
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
94
94
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
105
105
KWA (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3,2
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Perfuração com percussão
Valor de emissão de vibrações ah,ID =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Perfuração de metal
Valor de emissão de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Voltagem
V
Tipo
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Impacto em vazio
Capacidade máxima de perfuração: aço/madeira/betão
Binário
Tamanho da rosca do veio do mandril
Diâmetro do anel de fixação
Capacidade máxima do mandril
Peso
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
73
PORTUGUÊS
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
13 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE VELOCIDADE VARIÁVEL
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
74
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
17.04.2015
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
e)
f)
g)
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
75
PORTUGUÊS
f)
g)
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para berbequins de
percussão
•
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório da ferramenta possa
entrar em contacto com fios ocultos ou
com o próprio cabo da ferramenta. Um
acessório que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
Utilize grampos ou outra forma prática
de fixar e apoiar a peça de trabalho
numa plataforma estável. Segurar a peça
de trabalho com as mãos ou contra o seu
corpo não proporciona uma fixação estável
e poderá resultar na perda do controlo da
ferramenta.
Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. As
operações de perfuração originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras
podem causar danos oculares permanentes.
•
•
Os acessórios e a ferramenta ficam
quentes durante a respectiva utilização.
Use luvas ao manuseá-los.
Mantenha os punhos da ferramenta
secos, limpos e isentos de óleo e
gordura. Recomenda-se que use luvas de
borracha. Isto irá permitir controlar melhor a
ferramenta.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins de percussão:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (k), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
76
PORTUGUÊS
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
1 Berbequim
Segurança eléctrica
1 Chave do mandril (DWD024)
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
1 Haste de ajuste da profundidade
1 Punho lateral
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer das
suas peças. Podem ocorrer danos ou
lesões.
a. Gatilho de velocidade variável
b. Botão de bloqueio
c. Selector de rotação para a frente/para trás
d. Mandril
e. Protecção do cabo de alimentação com
suporte da chave
f. Cabo de alimentação
g. Punho lateral
h. Haste de ajuste da profundidade
i. Selector do modo de funcionamento
j. Punho principal
k. Posição do código de data
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes berbequins de percussão de velocidade
variável foram concebidos para trabalhos
profissionais de perfuração.
NÃO os utilize em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes berbequins de percussão são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
A ferramenta DEWALT em isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60745; como tal, não é necessário
um fio terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo da especialidade
devidamente preparado, disponível através do
serviço de assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado. Caso contrário,
o punho lateral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do respectivo controlo. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
É fornecido um punho lateral com os modelos
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE e DWD025SXE. O punho lateral (g) pode ser ajustado tanto para
utilizadores dextros como canhotos.
77
PORTUGUÊS
AJUSTAR O PUNHO LATERAL
1. Desaperte o punho lateral (g) girando-o para a
esquerda.
2. Rode o punho lateral para a posição
pretendida.
3. Aperte o punho lateral girando-o para a direita.
INSTALAR O PUNHO DO LADO OPOSTO DA FERRAMENTA
Utilizadores dextros: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o mandril com o punho
para a esquerda.
Utilizadores canhotos: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o mandril com o punho
para a direita.
Selector de rotação para a frente/
para trás (fig. 1)
O selector de rotação para a frente/para trás
(c), localizado por cima do gatilho (a), é utilizado
para retirar brocas de orifícios estreitos e remover
parafusos.
Para inverter a rotação do motor, solte PRIMEIRO
o gatilho e, em seguida, empurre o selector para
a direita (segurando o berbequim na posição de
funcionamento normal).
Após a utilização da ferramenta com a rotação
invertida, volte a colocar o selector na posição de
rotação para a frente.
Selector do modo de funcionamento
(fig. 2)
AVISO: tem de deixar a ferramenta
parar completamente antes de activar
o selector do modo de funcionamento.
Caso contrário, poderá danificá-la.
Seleccione o modo de funcionamento pretendido
fazendo deslizar o selector do modo de
funcionamento (i) para o símbolo correspondente.
MODO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA
Utilize o modo de perfuração rotativa para
perfurar madeira, metal e plástico.
MODO DE PERCUSSÃO
Utilize o modo de percussão para
perfurar com percussão alvenaria, tijolo e
betão.
Configurar a profundidade de
perfuração (fig. 3)
1. Insira a broca pretendida no mandril.
2. Desaperte o punho lateral (g).
78
3. Insira a haste de ajuste da profundidade (h)
através do orifício no grampo do punho lateral.
4. Ajuste a profundidade de perfuração, tal como
exemplificado na fig. 3.
5. Aperte o punho lateral.
Mandril com chave (fig. 1, 4, 5)
DWD024
O DWD024 possui um mandril com chave (d).
INSERIR UMA BROCA OU OUTRO ACESSÓRIO
1. Abra as mandíbulas do mandril rodando o anel
de fixação à mão e insira a haste da broca
cerca de 19 mm (3/4") dentro do mandril.
Aperte o anel de fixação do mandril à mão.
2. Coloque a chave do mandril em cada um dos
três orifícios e aperte o mandril rodando a chave
para a direita. É importante apertar o mandril
em todos os três orifícios.
Para soltar a broca, rode a chave do mandril para
a esquerda em apenas um orifício e, em seguida,
desaperte o mandril à mão.
REMOÇÃO DO MANDRIL COM CHAVE (FIG. 4)
Insira a extremidade mais curta de uma chave
sextavada no mandril e aperte-o. Utilizando um
martelo de borracha ou de madeira, bata na chave
com força para a esquerda. Isto irá desapertar o
mandril, de forma a poder ser retirado à mão.
INSTALAÇÃO DO MANDRIL COM CHAVE (FIG. 5)
Enrosque o mandril à mão o máximo possível. Insira
a extremidade mais curta de uma chave sextavada
no mandril e aperte-o. Em seguida, bata na chave
para a direita com um martelo de borracha ou de
madeira.
Mandril sem chave (fig. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Os modelos DWD024S, DWD024S-XE e
DWD025S-XE incluem um mandril sem chave (d)
para uma maior comodidade.
INSERIR UMA BROCA OU OUTRO ACESSÓRIO
1. Segure a metade traseira do mandril com uma
mão e utilize a outra mão para rodar a metade
dianteira para a esquerda, tal como indicado
na Fig. 6. Rode o mandril de forma a que o
mesmo se abra o suficiente para aceitar o
acessório pretendido.
2. Insira a broca ou outro acessório cerca de
19 mm (3/4") dentro do mandril e aperte-o
com segurança segurando a metade traseira
do mesmo e rodando a parte dianteira para
a direita. Quando o mandril estiver quase
PORTUGUÊS
apertado, irá escutar um estalido. Após
4–6 estalidos, o acessório estará fixo com
segurança.
3. Para soltar o acessório, repita o passo 1
indicado acima.
ATENÇÃO: não aperte brocas (ou
qualquer outro acessório) segurando
a parte dianteira do mandril e ligando
a ferramenta. Tal poderá resultar em
danos no mandril e ferimentos.
REMOÇÃO DO MANDRIL SEM CHAVE (FIG. 7)
Insira a extremidade mais curta de uma chave
sextavada (não fornecida) no mandril e aperte-o.
Utilizando um martelo de borracha ou um pedaço
de madeira, bata na extremidade mais longa para a
esquerda. Isto irá desapertar o mandril, de forma a
poder ser desenroscado à mão.
VELOCIDADE VARIÁVEL
O gatilho de velocidade variável (a) permite controlar
a velocidade (quanto mais premir o gatilho, maior
será a velocidade do berbequim).
Para um funcionamento contínuo, mantenha
premido o gatilho de velocidade variável, prima o
botão de bloqueio (b) e, em seguida, solte o gatilho.
Para parar o funcionamento contínuo, prima o
gatilho brevemente e solte-o. Desligue sempre a
ferramenta quando o trabalho estiver concluído e
antes de retirar a respectiva ficha da tomada de
electricidade.
Posição correcta das mãos (fig. 9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 9.
INSTALAÇÃO DO MANDRIL SEM CHAVE (FIG. 8)
Enrosque o mandril à mão o máximo possível. Insira
a extremidade mais curta de uma chave sextavada
(não fornecida) no mandril e aperte-o. Em seguida,
bata na extremidade mais longa para a direita com
um martelo de borracha ou de madeira.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: respeite sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Gatilho (fig. 1)
Para ligar o berbequim, prima o gatilho; para
desligar o berbequim, solte o gatilho.
NOTA: utilize velocidades mais baixas para iniciar
a perfuração de orifícios sem os marcar com
um ponteiro, perfurar metal ou plástico, apertar
parafusos ou perfurar cerâmica. As velocidades
mais altas são melhores para perfurar madeira e
tábuas de aglomerado e para utilizar acessórios
decapantes e de polimento.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho principal (j) com uma mão e o punho lateral
(g) com a outra.
Perfurar
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se SEMPRE de
que a peça de trabalho está ancorada
ou fixa com grampos com firmeza.
Ao perfurar materiais finos, utilize um
bloco de apoio de madeira para evitar
danificar esses materiais.
1. Utilize apenas brocas aguçadas. Para perfurar
MADEIRA, utilize uma velocidade baixa e
brocas helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize uma velocidade baixa e coroas ou brocas
helicoidais de aço. Para perfurar ALVENARIA,
incluindo tijolos, cimento, vigas, etc., utilize brocas
de carboneto específicas para perfuração com
percussão.
79
PORTUGUÊS
2. Aplique sempre pressão numa linha recta
em relação à broca. Empregue uma pressão
suficiente para manter a broca a perfurar, mas
não empurre a ferramenta com demasiada força,
dado que tal poderá fazer o motor encontrar
resistência e começar a perder velocidade ou
desviar a broca.
3. Segure a ferramenta com firmeza com ambas as
mãos para controlar a força de torção da mesma.
CUIDADO: o berbequim poderá
encontrar resistência e começar a
perder velocidade se for submetido a
um esforço excessivo, o que poderá
resultar numa reacção súbita por parte
do mesmo. Esteja sempre preparado
para esta ocorrência. Segure o
berbequim com firmeza para controlar
a respectiva força de torção e evitar
ferimentos.
4. SE O BERBEQUIM ENCONTRAR
RESISTÊNCIA E COMEÇAR A PERDER
VELOCIDADE, tal deve-se normalmente ao
facto de estar a ser submetido a um esforço
excessivo ou a ser utilizado incorrectamente.
SOLTE O GATILHO IMEDIATAMENTE, retire
a broca do orifício perfurado e determine a causa
da resistência à perfuração. NÃO PRIMA E
SOLTE O GATILHO REPETIDAMENTE PARA
TENTAR VOLTAR A FAZER ARRANCAR
UM BERBEQUIM QUE ENCONTROU
RESISTÊNCIA E COMEÇOU A PERDER
VELOCIDADE – ISTO PODE DANIFICAR O
BERBEQUIM.
5. Para minimizar a resistência do material perfurado
ou as situações de atravessamento repentino
do mesmo, reduza a pressão exercida sobre o
berbequim e perfure lentamente a parte final do
orifício.
6. Mantenha o motor a funcionar ao puxar a broca
para fora de um orifício perfurado. Isto irá ajudar a
evitar encravamentos.
7. Com os berbequins de velocidade variável, não há
necessidade de marcar os orifícios a perfurar com
um ponteiro. Utilize uma velocidade baixa para
iniciar a perfuração do orifício e acelere premindo
o gatilho com mais força quando o orifício for
suficientemente profundo para ser perfurado sem
que a broca salte para fora do mesmo.
PERFURAR METAL
Comece a perfurar com uma velocidade baixa e
aumente gradualmente para a velocidade máxima
enquanto pressiona a ferramenta com firmeza.
Um fluxo contínuo e uniforme de limalhas indica
uma velocidade de perfuração apropriada. Utilize
80
um lubrificante de corte ao perfurar metais. As
excepções são o ferro fundido e o latão, os quais
devem ser perfurados a seco.
NOTA: será mais fácil perfurar orifícios grandes
(de 8 mm [5/16"] a 13 mm [1/2"]) em aço se for
perfurado um orifício-piloto (de 4 mm
[5/32"] a 5 mm [3/16"]) primeiro.
PERFURAR MADEIRA
Comece a perfurar com uma velocidade baixa e
aumente gradualmente para a velocidade máxima
enquanto pressiona a ferramenta com firmeza. Os
orifícios em madeira podem ser perfurados com as
mesmas brocas helicoidais utilizadas para perfurar
metal. No entanto, tenha em conta que estas brocas
poderão sobreaquecer se não forem retiradas com
frequência para se limpar as aparas das estrias. As
peças de trabalho com tendência a rachar deverão
ser apoiadas com um bloco de madeira.
PERFURAR ALVENARIA
Ao perfurar alvenaria, utilize brocas de carboneto
específicas para perfuração com percussão e
certifique-se de que as mesmas são aguçadas.
Empregue uma pressão constante e firme na
ferramenta para perfurar da forma mais eficiente
possível. Um fluxo contínuo e uniforme de partículas
indica uma velocidade de perfuração apropriada.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida para
o servir durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. Uma operação satisfatória e continuada
depende do cuidado a ter com a ferramenta e a
limpeza regular.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e desligue
a máquina da tomada antes de instalar
e remover acessórios, antes de ajustar
ou alterar as configurações ou durante os
procedimentos de reparação. Certifiquese de que o interruptor do gatilho esteja
na posição de desligado (OFF). Um
arranque acidental pode causar lesões.
Escovas do motor
A DEWALT utiliza um sistema de escovas avançado
que pára automaticamente o berbequim quando as
escovas ficam gastas. Isto evita danos graves no
motor. Poderá adquirir novos conjuntos de escovas
através dos centros de assistência autorizados
da DEWALT. Utilize sempre peças sobresselentes
idênticas às originais.
PORTUGUÊS
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
CUIDADO: para reduzir o risco de
ferimentos, os acessórios utilizados não
devem exceder o tamanho máximo
indicado nos Dados técnicos.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
81
SUOMI
SÄÄDETTÄVÄNOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
94
94
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
105
105
KWA (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3,2
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Iskuporaus
Tärinän päästöarvo ah,ID =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Poraus metalliin
Tärinän päästöarvo ah,ID =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Jännite
V
Tyyppi
Ottoteho
Nopeus kuormittamattomana
Kuormittamattomana
Suurin porauskapasiteetti: teräkseen/puuhun/betoniin
Vääntömomentti
Istukan karan kierteen koko
Istukan halkaisija
Istukan suurin kapasiteetti
Paino
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
82
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
13 A, verkkovirran varoke
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
SÄÄDETTÄVÄNOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
17.04.2015
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
83
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
84
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut iskuporakoneiden
turvallisuusohjeet
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle
voi heikentää kuuloa.
Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
SUOMI
•
•
•
•
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla.
Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten
voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta
silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa
lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi.
Poranterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä
ja rasvattomina. On suositeltavaa käyttää
kumisia käsineitä. Ne auttavat hallitsemaan
työkalua paremmin.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
iskuporakonetta:
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (k) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 pora
1 istukan avain (DWD024)
1 syvyyssäätötanko
1 sivukahva
1 ohjekirja
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
a. Nopeudensäätökytkin
b. Lukituspainike
– kuulon heikkeneminen
c. Ajosuunnan säädin
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
d. Istukka
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
e. Johdonsuojus ja istukan avaimen pidin
f. Johtosarja
g. Sivukahva
h. Syvyyssäätötanko
i. Tilan valitsin
j. Pääkahva
k. Päivämääräkoodin sijainti
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä säädettävänopeuksiset iskuporakoneet on
tarkoitettu raskaaseen ammattikäyttöön.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
85
SUOMI
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745:n mukaisesti; siksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on
vaihdettava DEWALT-huollon kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
VAIHTAMINEN TOISELLE PUOLELLE
Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä sivukahvan
kiinnike istukan yli kahvan ollessa vasemmalla.
Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä sivukahvan
kiinnike istukan yli kahvan ollessa oikealla.
Toimintasuunnan valitsin (kuva 1)
Voit irrottaa poranterän tiukasta aukosta tai irrottaa
ruuvin käyttämällä toimintasuunnan vaihdinta (c). Se
sijaitsee liipaisinkytkimen (a) yläpuolella.
Voit muuttaa moottorin pyörintäsuuntaa
vapauttamalla ENSIN liipaisimen ja työntämällä
salpaa oikealle (katsottuna porakoneen ollessa
poraamisasennossa).
Palauta toimintasuunnan säädin lopuksi normaaliin
asentoon.
Tilanvalitsin (kuva 2)
HUOMAUTUS: Työkalu on pysäytettävä
ennen tilanvalintapainikkeen käyttämistä.
Muutoin työkalu voi vaurioitua.
Valitse toimintatila siirtämällä tilanvalitsin (i) kyseisen
symbolin kohdalle.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
PELKKÄ PORAAMINEN
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
Käytä pelkkää poraamistilaa metallille,
muoville ja puulle.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivukahva (kuva 1)
VAROITUS: Käytä työkalua AINA siten,
että sivukahva on oikein paikallaan.
Muutoin sivukahva voi irrota, jolloin
menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmista kahvoista hallinnan
varmistamiseksi.
Sivukahva sisältyy malleihin DWD024, DWD024S,
DWD024S-XE ja DWD025S-XE. Sivukahva (g)
voidaan asentaa sekä oikea- että vasenkätisille
sopivaksi.
SIVUKAHVAN SÄÄTÄMINEN
1. Löysennä sivukahva (g) kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon.
3. Kiristä sivukahva kääntämällä sitä myötäpäivään.
86
PELKKÄ ISKUPORAAMINEN
Iskuporattaessa tiilipintaa tai betonia pora
pyörii ja iskee samanaikaisesti.
Poraussyvyyden säätäminen (kuva 3)
1. Aseta tarvittava terä istukkaan.
2. Irrota sivukahva (g).
3. Työnnä syvyydensäätötanko (h) sivukahvan
kiinnittimen aukon läpi.
4. Säädä poraussyvyyttä kuvassa 3 näkyvällä
tavalla.
5. Kiristä sivukahva.
Avaimella toimiva istukka
(kuvat 1, 4, 5)
DWD024
DWD024-mallissa on avaimella toimiva istukka (d).
PORANTERÄN TAI MUUN VARUSTEEN ASETTAMINEN
PAIKALLEEN
1. Avaa istukan leuat kääntämällä kaulusta käsin.
Työnnä poranterän varsi istukkaan noin 19
mm:n (3/4") syvyyteen. Kiristä istukan kaulus
käsin.
SUOMI
2. Aseta istukan avain kuhunkin kolmeen reikään
ja kiristä kääntämällä myötäpäivään. On tärkeää
kiristää kaikista kolmesta aukosta.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
Voit irrottaa poranterän kääntämällä istukkaa
vastapäivään yhden aukon verran ja löysentämällä
istukan käsin.
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
AVAIMELLA TOIMIVAN ISTUKAN IRROTTAMINEN (KUVA 4)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Kiristä istukka kuusiokulma-avaimen lyhyemmän
pään ympärille. Lyö pehmeäpäisellä vasaralla
vastapäivään työkalun etuosasta katsottuna. Tämä
löysentää istukan, jotta se voidaan irrottaa käsin.
AVAIMELLA TOIMIVAN ISTUKAN ASENTAMINEN (KUVA 5)
Käännä istukkaa käsin niin pitkälle kuin se menee.
Työnnä kuusikulma-avaimen lyhyempi pää istukkaan
ja lyö myötäpäivään pehmeäpäisellä vasaralla.
Avaimeton istukka (kuvat 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Malleissa DWD024S, DWD024S-XE ja DWD025SXE on avaimeton istukka (d) käytön helpottamiseksi.
PORANTERÄN TAI MUUN VARUSTEEN ASETTAMINEN
PAIKALLEEN
1. Tartu istukan takaosaan yhdellä kädellä. Käännä
etuosaa vastapäivään toisella kädellä kuvassa 6
näkyvällä tavalla. Käännä riittävästi, jotta istukka
avautuu ja varuste voidaan asettaa paikalleen.
2. Työnnä poranterä tai muu varuste istukkaan
noin 19 mm:n (3/4") syvyyteen. Kiristä
istukka pitämällä kiinni istukan takaosasta ja
kääntämällä etuosaa myötäpäivään. Kun istukka
on kiristetty lähes loppuun saakka, kuuluu
napsahtava ääni. Istukka on kiristetty tiukasti
4–6 napsahduksen jälkeen.
3. Voit irrottaa varusteen toistamalla vaiheen 1
toimet.
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranterää
(tai muuta varustetta) tarttumalla istukan
etuosaan ja käynnistämällä pora.
Muutoin voi aiheutua henkilövahinko tai
istukka voi vaurioitua.
ILMAN AVAINTA TOIMIVAN ISTUKAN IRROTTAMINEN
(KUVA 7)
Kiristä istukka kuusiokulma-avaimen (hankittava
erikseen) lyhyemmän pään ympärille. Lyö pidempää
päätä pehmeäpäisellä vasaralla tai puunkappaleella
vastapäivään. Tämä löysentää istukan, jotta se
voidaan ruuvata irti käsin.
ILMAN AVAINTA TOIMIVAN ISTUKAN ASENTAMINEN
(KUVA 8)
Käännä istukkaa käsin niin pitkälle kuin se menee.
Kiristä istukka kuusikulma-avaimen lyhyemmän pään
ympärille (ei sisälly toimitukseen). Lyö pitkää päätä
myötäpäivään pehmeällä vasaralla.
Liipaisinkytkin (kuva 1)
Voit käynnistää porakoneen painamalla liipaisinta ja
pysäyttää sen vapauttamalla liipaisimen.
HUOMAUTUS: Käytä vähäisempää nopeutta,
kun aloitat uuden reiän poraamisen, poraat
metallia, keramiikkaa tai muovia tai ruuvaat ruuvia.
Suuremmat nopeudet soveltuvat puun ja levyjen
poraamiseen sekä käytettäessä hankaavia tai
kiillottavia varusteita.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS
Voit säätää nopeutta liipaisimen (a) avulla. Mitä
syvemmälle sitä painetaan, sitä suuremmaksi poran
nopeus nousee.
Työkalu toimii jatkuvasti, kun pidät
nopeudensäätökytkintä painettuna. Voit vapauttaa
kytkimen painamalla lukituspainiketta (b).
Voit lopettaa jatkuvan poraamisen painamalla
liipaisinta lyhyesti ja vapauttamalla sen. Sammuta
työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Käsien oikea asento (kuva 9)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa kuvassa 9
näkyvällä tavalla.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (g) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (j).
Poraaminen
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
87
SUOMI
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Voit vähentää
henkilövahingon vaaraa varmistamalla
AINA, että työstettävä kappale on kiinnitetty
tiukasti paikalleen. Jos poraat ohutta
kappaletta, aseta sen taakse puinen tuki,
jotta ohut materiaali ei vaurioidu.
1. Käytä vain teräviä poranteriä. Voit porata
PUUTA kierreterien, kouruterien, lusikkaterien
tai reikäsahojen avulla käyttämällä hidasta
nopeutta. Voit porata METALLIA terästerien
tai reikäsahojen avulla käyttämällä hidasta
nopeutta. Jos poraat TIILEEN tai betoniin, käytä
karbidikärkisiä iskuporaamiseen tarkoitettuja
teriä
2. Paina terää aina suoraan. Paina riittävästi, jotta
terä puree, mutta älä paina liikaa. Muutoin
moottori pysähtyy tai terä vioittuu.
3. Pitele työkalua tiukasti molemmin käsin, jotta se
pysyy vakaana.
HUOMIO: Pora voi jäädä jumiin, jos
sitä ylikuormitetaan. Varaudu tällöin
aiheutuvaan suureen voimaan. Tartu
porakoneeseen tiukasti molemmin
käsin, jotta se pysyy vakaana ja vältät
onnettomuudet.
Poikkeuksia ovat valurauta ja pronssi. Niitä porataan
kuivana.
HUOMAUTUS: Teräkseen voi porata suuria reikiä
[8 mm (5/16") - 13 mm (1/2")] helpommin, jos ensin
porataan pienempi reikä [4 mm (5/32") - 5 mm
(3/16")].
PUUN PORAAMINEN
Aloita poraaminen vähäisellä nopeudella. Lisää tehoa
ja paina työkalua tukevasti. Puuta voidaan porata
samojen kierreterien avulla kuin metallia. Nämä terät
voivat ylikuumentua, jos niitä ei vedetä säännöllisin
väliajoin ulos lastujen poistamiseksi uurteista.
Jos porattava kappale voi haljeta, sen tukena on
käytettävä puukappaletta.
TIILEEN PORAAMINEN
Jos poraat tiileen, käytä karbidikärkisiä
iskuporaamiseen tarkoitettuja teräviä teriä.
Poraaminen sujuu tehokkaimmin, kun painat
työkalua vakaasti. Nopeus on oikea, kun
porattavasta reiästä tulee pölyä tasaisena virtana.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
4. JOS PORA PYSÄHTYY, syynä on yleensä
ylikuormitus tai virheellinen käyttö. VAPAUTA
LIIPAISIN HETI, irrota terä porattavasta
kohteesta ja selvitä pysähtymisen syy. ÄLÄ
YRITÄ KÄYNNISTÄÄ PYSÄHTYNYTTÄ
PORAA PAINELEMALLA LIIPAISINTA.
TÄMÄ VOI VAURIOITTAA PORAA.
5. Voit vähentää pysähtymistä tai hallitsematonta
painumista terän mennessä kappaleen
läpi vähentämällä painamista poraamisen
loppuvaiheessa.
Moottorin harjat
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terän ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa estämään
jumiutumista.
DEWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä
pysäyttää poran automaattisesti, kun harjat ovat
kuluneet. Tämä suojaa moottoria. Voit ostaa uudet
harjat valtuutetusta DEWALT-huoltokeskuksesta.
Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia.
7. Reikää ei tarvitse aloittaa naskalilla käytettäessä
poraa, jonka nopeutta voi säätää. Käytä
poraamisen alussa vähäistä nopeutta. Lisää
nopeutta puristamalla liipaisinta kovempaa, kun
reikä on riittävän syvä, jotta terä pysyy siinä.
Voitelu
METALLIN PORAAMINEN
Aloita poraaminen vähäisellä nopeudella. Lisää
tehoa ja paina työkalua tukevasti. Nopeus on oikea,
kun porattavasta reiästä irtoaa metallia tasaisena
virtana. Käytä voiteluainetta metallia porattaessa.
88
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
SUOMI
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle äläkä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
HUOMIO: Käytä vain enintään
teknisissä tiedoissa mainitun kokoisia
tarvikkeita loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
89
SVENSKA
STÖTBORR MED VARIERBAR HASTIGHET
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
DWD024S
QS
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD024S
XE
230
–
1
650
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
DWD025S
XE
230
–
1
750
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
LPA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
94
LWA (ljudeffektnivå)
dB(A)
105
KWA (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
94
105
3,2
Slagborrning
Vibration, emissionsvärde ah, ID =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah, D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Spänning
V
Typ
Ineffekt
Frigångshastighet
Slaghastighet vid frigång
Maximal borrningsräckvidd: stål/trä/betong
Vridmoment
Chuckaxel gängstorlek
Diameter på inställningsreglaget
Maximal chuck-kapacitet
Vikt
W
/min
/min
mm
Nm
UNF
mm
mm
kg
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
90
DWD024
QS/GB/LX
230/
220–240
1
701
0–2800
0–47600
13/25/16
5,2
1/2" x 20
43
13
1,6
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
SVENSKA
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
13 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
STÖTBORR MED VARIERBAR HASTIGHET
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
17.04.2015
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
91
SVENSKA
e)
f)
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
92
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande specifika
säkerhetsregler för stötborrar
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka förlust av hörseln.
Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin
egen sladd. Kapningstillbehör som kommer
SVENSKA
•
•
•
•
i kontakt med en strömförande tråd kan
göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk
metod för att förankra och stödja
arbetsstycket på en stabil plattform. Att
hålla arbetet med handen eller mot din kropp
är instabilt, och kan leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Borrande verksamhet gör att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanent ögonskada.
Borrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Håll handtagen torra , rena, fria från olja
och smörjfett. Det är att rekommendera
att använda gummihandskar. Detta
möjliggör bättre kontroll av verktyget.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av stötborrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (k), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Borrmaskin
1 Chucknyckel (DWD024)
1 Djupstav
1 Sidohandtag
1 Bruksanvisning
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Avtryckaromkopplare för varierbar hastighet
b. Låsningsknapp
c. Spak för framåt/back
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
d. Chuck
e. Sladdskydd med nyckelhållare
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
g. Sidohandtag
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
f. Sladdsats
h. Djupjusteringsstav
i. Lägesväljare
j. Huvudhandtag
k. Datumkodplacering
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa slitstarka stötborrmaskiner med varierbar
hastighet är konstruerade för yrkesmässigt borrande.
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Använd hörselskydd.
Dessa slitstarka stötborrar är yrkesmässiga
elverktyg.
Använd ögonskydd.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
93
SVENSKA
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en
spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens spänning
motsvarar spänningen på märkplåten.
Ditt DEWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN 60745; därför behövs
inte en jordad sladd.
FÖR ATT JUSTERA SIDOHANDTAGET
1. Lossa sidohandtaget (g) genom att vrida det
moturs.
2. Vrid sidohandtaget till det önskade läget.
3. Dra åt sidohandtaget genom att vrida det
medurs.
FÖR ATT BYTA SIDOR
För högerhänta användare: dra sidohandtagets
klämma över chucken, handtaget på vänster
sida.
För vänsterhänta användare: dra
sidohandtagets klämma över chucken,
handtaget på höger sida.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut mot
en specialgjord sladd, som finns att få från DEWALTs
service organisation.
Spak för framåt/back (bild 1)
Användning av Förlängningssladd
För att reversera motorn, släpp FÖRST avtryckaren,
och skjut därefter spaken åt höger (sedd när du
håller borren i arbetsläge).
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERINGAR
VARNING! För att minska risken
för personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Sidohandtag (bild 1)
VARNING! För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat. Underlåtenhet att göra
detta kan resultera i att sidohandtaget
halkar under arbete med verktyget
med påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
Ett sidohandtag medlevereras DWD024, DWD024S,
DWD024S-XE och DWD025S-XE. Sidohandtaget
(g) kan monteras för att passa både högerhänta och
vänsterhänta användare.
94
Spaken för framåt/back (c) används för att dra bort
borrspetsar från smala hål och för att ta bort skruvar.
Efter alla reverseringsmoment, återför spaken till
framåt-läget.
Lägesväljare (bild 2)
OBSERVERA: Verktyget måste ha
stannat fullständigt innan du aktiverar
lägesväljar-knappen, annars kan skada
på verktyget uppkomma.
Välj det erforderliga arbetsläget genom att dra
lägesväljaren (i) till motsvarande symbol.
LÄGET FÖR VANLIG BORRNING
Använd läget för vanlig borrning för trä,
metall och plast.
ENBART SLAGBORRNINGSLÄGE
Använd ’enbart slagborrningsläge’ för
samtidig rotering och slag, för murverk,
tegel och betong.
Inställning av Borrningsdjupet
(bild 3)
1. Sätt in den erforderliga borrspetsen i chucken.
2. Lossa sidohandtaget (g).
3. Passa in djupjusteringsstaven (h) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
4. Justera borrningsdjupet så som visas i figur 3.
5. Dra åt sidohandtaget.
SVENSKA
Nycklad Chuck (bild 1, 4, 5)
BORTTAGNING AV NYCKELLÖS CHUCK (BILD 7)
DWD024
Dra åt chucken runt en sexkantsnyckels kortände
(nyckeln följer inte med). Med användande av en
mjuk hammare eller trästycke, slå på den längre
änden i moturs riktning. Detta lossar chucken så att
den kan skruvas av för hand.
Modell DWD024 har en nycklad chuck (d).
FÖR ATT SÄTTA IN EN BORRSPETS ELLER ANNAT
TILLBEHÖR
1. Öppna chuckens käkar genom att vrida
inställningsreglaget för hand, och sätt in
borrspetsens skaft omkring 19 mm (3/4”) i
chucken. Dra åt chuckens inställningsreglage för
hand.
2. Placera chucknyckeln i vart och ett av de tre
hålen, och dra åt i medurs riktning. Det är viktigt
att dra åt chucken med alla tre hålen.
För att lossa borrspetsen, vrid chucken moturs i
bara ett hål, och lossa därefter chucken för hand.
BORTTAGANDE AV NYCKLAD CHUCK (BILD 4)
Dra åt chucken runt en sexkantsnyckels kortände.
Använd en mjuk hammare och slå sexkantsnyckeln
hårt i moturs riktning, sett från verktygets framände.
Detta lossar chucken så att den kan tas bort för
hand.
INSTALLERING AV NYCKLAD CHUCK (BILD 5)
Skruva på chucken för hand, så långt det går. Sätt in
sexkantsnyckelns kortände och slå på den i medurs
riktning med en mjuk hammare.
Nyckellös chuck (bild 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
För ökad bekvämlighet har DWD024S, DWD024SXE och DWD025S-XE en chuck (d), som
manövreras utan nyckel.
FÖR ATT SÄTTA IN EN BORRSPETS ELLER ANNAT
TILLBEHÖR
1. Greppa chuckens bakre halva med en hand
och använd din andra hand för att vrida den
främre halvan moturs, så som visas i figur 6.
Vrid så långt så att chucken öppnar tillräckligt
för att ta emot det önskade tillbehöret.
2. Sätt in borrspetsen eller annat tillbehör cirka
19 mm (3/4") i chucken, och dra åt ordentligt
genom att hålla i chuckens bakre halva och
vrida den främre delen medurs. När chucken
är nästan åtdragen kommer du att höra ett
klickande ljud. Efter 4–6 klickningar är chucken
ordentligt åtdragen runt tillbehöret.
3. För att lossa tillbehöret, upprepa steg 1 som
listas härovan.
VARNING! Försök inte att dra åt
borrspetsar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
INSTALLERING AV NYCKELLÖS CHUCK (BILD 8)
Skruva på chucken för hand, så långt det går. Dra åt
chucken runt en sexkantsnyckels kortände (nyckeln
följer inte med), och slå på den längre änden i
medurs riktning med en mjuk hammare.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING! Iakttag alltid
säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
VARNING! För att minska risken
för personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Triggeromkopplare (bild 1)
För att starta borrmaskinen, tryck ner
triggeromkopplaren; för att stanna borrmaskinen,
släpp triggeromkopplaren.
OBSERVERA: Använd lägre hastigheter för att
påbörja hål utan ett hålslag för centrering, borrning
i metall eller plast eller för att driva in skruvar eller
borra i keramik. Högre hastigheter är bättre för att
borra i trä och kompositskivor, och vid användning
av slipande och polerande tillbehör.
VARIERBAR HASTIGHET
En triggeromkopplare för varierbar hastighet (a)
tillåter hastighetskontroll —ju längre omkopplaren
trycks in, desto högre blir borrens hastighet.
För kontinuerlig drift, tryck och håll ner avtryckaren
för varierbar hastighet, tryck in låsningsknappen (b),
och släpp därefter avtryckaren.
För att upphöra med kontinuerlig drift, tryck
kortvarigt på omkopplaren och släpp upp den.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
Korrekt Handplacering (bild 9)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas i
figur 9.
95
SVENSKA
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
5. För att minimera överstegring eller bryta igenom
materialet, minska trycket på borren och för
borrspetsen lätt genom den sista lilla biten av
hålet.
Korrekt handplacering innebär en hand på
huvudhandtaget (j), och den andra handen på
sidohandtaget (g).
6. Håll motorn gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta bidrar till att
förebygga att den fastnar.
Borrning
7. För borrar med varierbar hastighet behöver man
inte slå hål för centrering på den punkt som ska
borras. Använd en låg hastighet för att påbörja
hålet, och öka hastigheten genom att trycka
hårdare på avtryckaren när hålet är tillräckligt
djupt för att borra utan att borrspetsen hoppar
ut.
VARNING! För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING! För att minska risken
för personskada, se ALLTID till att
arbetsstycket är ordentligt förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
använd ett träblock som “stöd” för att
förebygga skada på materialet.
1. Använd endast vassa borrspetsar. För TRÄ, ställ
in på låg hastighet och använd vridborrspetsar,
flatborrar, eldrivna navarspetsar eller hålsågar.
För METALL, ställ in på låg hastighet och
använd vridborrspetsar för stål eller hålsågar.
För MURNING, såsom tegel, cement,
slaggbetong, etc., använd borrspetsar av karbid
klassade för slagborrning.
2. Applicera alltid trycket i en rak linje med
borrspetsen. Använd tillräckligt tryck för att
bibehålla borrens bett, men tryck inte så hårt att
motorn överstegras eller borrspetsen böjs.
3. Håll verktyget i ett stadigt grepp med bägge
händer för att kontrollera borrens vridande
verkan.
SE UPP! Borren kan komma att
överstegras om den överbelastas, vilket
orsakar en plötslig vridning. Förvänta
dig alltid överstegringen. Håll verktyget
i ett stadigt grepp för att kontrollera
denna vridande verkan och undvika
personskada.
4. OM BORREN ÖVERSTEGRAS, beror
det vanligtvis på att den överbelastas eller
används felaktigt. SLÄPP OMEDELBART
AVTRYCKAREN, ta bort borrspetsen
från arbetet, och fastställ anledningen till
överstegringen. KLICKA INTE PÅ OCH AV
PÅ AVTRYCKAREN FÖR ATT FÖRSÖKA
STARTA EN ÖVERSTEGRAD BORR —
DETTA KAN SKADA BORREN.
96
BORRA I METALL
Börja borra med låg hastighet, och öka till full
effekt samtidigt som du applicerar ett fast tryck
på verktyget. Ett jämnt flöde av metallflisor är
tecken på korrekt borrningshastighet. Använd
ett skärningssmörjmedel vid borrning i metaller.
Undantagen är gjutjärn och mässing, som bör
borras torra.
OBSERVERA: Stora hål [8 mm (5/16”) till 13 mm
(1/2”)] i stål kan göras lättare om ett pilothål på [4
mm (5/32”) till 5 mm (3/16”)] borras först.
BORRA I TRÄ
Börja borra med låg hastighet, och öka till full
effekt samtidigt som du applicerar ett fast tryck
på verktyget. Hål i trä kan göras med samma
spiralborrar som används för metall. Dessa
borrspetsar kan överhettas såvida de inte dras ut
ofta för att rensa bort flisor från skären. Arbete som
kan skapa splitter bör stödjas med en träkloss.
BORRA I MURVERK
När du borrar i murverk, använd borrspetsar av
karbid klassade för slagborrning, och se till att
borrspetsarna är vassa. Använd en jämn och
fast kraft på verktyget för att borra effektivast.
Ett jämnt flöde av damm är tecken på korrekt
borrningshastighet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
SVENSKA
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Motorborstar
DEWALT använder ett avancerat system med
borstar som automatiskt stannar borren när
borstarna slits ut. Detta förebygger allvarlig skada på
motorn. Nya borstuppsättningar finns tillgängliga
hos behöriga DEWALT servicecentra. Använd alltid
identiska utbytesdelar.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
SE UPP! För att minska risken för
personskada bör följande tillbehör
endast användas i storlekar upp till de
maximala som visas under Tekniska
Data.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
97
TÜRKÇE
DEĞİŞKEN HIZLI DARBELİ MATKAP
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE,
DWD025S-XE
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın profesyonel
elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
DWD024
QS/GB/LX
DWD024S
QS
DWD024S
XE
DWD025S
XE
V
230/
220–240
230/
220–240
230
–
230
–
1
1
1
1
W
701
701
650
750
Tip
Guç ihtiyacı
Yüksüz hız
/min
0–2800
0–2800
0–2800
0–2800
Yüksüz darbe
/min
0–47600
0–47600
0–47600
0–47600
Maksimum delme kapasitesi: çelik/ahşap/beton
mm
13/25/16
13/25/16
13/25/16
13/25/16
Nm
5,2
5,2
5,2
1/2"x20
Tork
5,2
Mandren mili diş boyutu
UNF
1/2"x20
1/2"x20
1/2"x20
Bilezik çapı
mm
43
43
43
43
Azami mandren kapasitesi
mm
13
13
13
13
kg
1,6
1,6
1,6
1,6
Ağırlık
EN 60745-2-1 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
94
94
94
94
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
105
105
105
105
KWA (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3,2
3,2
3,2
3,2
Darbeli delme
Titreşim emisyon değeri ah,ID =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
Metal delme
Titreşim emisyon değeri ah,ID =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
98
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
TÜRKÇE
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
13 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT UYGUNLUK BEYANATI
MAKİNE DİREKTİFİ
DEĞİŞKEN HIZLI DARBELİ MATKAP
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE,
DWD025S-XE
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010
ve EN60745-2-1:2010 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
17.04.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
99
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
100
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
TÜRKÇE
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Darbeli Matkaplar için Ek Özel
Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye
maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı
tutamak(lar)ı kullanın. Kontrol kaybı
yaralanmaya neden olabilir.
Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan kablolarla temas
ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka
araçlar kullanın. Parçanın elinizle
veya vücudunuzu kullanarak tutulması
güvenilmezdir ve kontrol kaybına neden
olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden
olabilir.
Matkap uçları ve araçlar çalışırken
ısınabilir. Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Makinenin saplarını mutlaka kuru ve
temiz tutun ve saplara yağ veya gres
bulaşmasını önleyin. Kauçuk eldiven
kullanılması tavsiye olunur. Bu sayede aleti
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler darbeli matkap kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FİG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (k) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Matkap
1 Mandren anahtarı (DWD024)
1 Derinlik çubuğu
1 Yan tutamak
1 Talimat kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
101
TÜRKÇE
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hızlı tetik düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. İleri/geri kolu
d. Mandren
e. Anahtar yuvalı kablo koruyucusu
f. Kablo seti
g. Yan tutamak
h. Derinlik ayarlama çubuğu
i. Mod düğmesi
j. Ana tutamak
k. Tarih kodu konumu
KULLANIM ALANI
Bu ağır hizmet tipi değişken hızlı darbeli matkaplar,
profesyonel delme uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi darbeli matkaplar profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 normuna
uygun olarak çift izole edilmiştir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu zarar görmüş ise, bu, DEWALT servis
organizasyonundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kablo ile değiştirilmelidir.
102
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: aralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir
yaparken aleti kapatın ve güç
kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol
edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yan Tutamak (şekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış durumda kullanın. Aksi
durum aletin çalışması sırasında yan
tutamağın kaymasına ve dolayısıyla
kontrol kaybına neden olabilir. En üst
seviyede kontrol sağlamak için aleti her
iki elinizle tutun.
Yan kol DWD024, DWD024S, DWD024S-XE ve
DWD025S-XE modelleriyle birlikte gelmektedir.
Yan tutamak (g) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
YAN TUTAMAĞI AYARLAMAK İÇİN
1. Yan tutamağı (g) saatin aksi yönünde
çevirerek gevşetin.
2. Yan tutamağı döndürerek istenilen pozisyona
getirin.
3. Yan tutamağı saat yönünde çevirerek sıkın.
TARAF DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Sağ elini kullanan kullanıcılar için: tutamak
solda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
Sol elini kullanan kullanıcılar için: tutamak
sağda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
TÜRKÇE
İleri/Geri Kolu (şekil 1)
Tetik düğmesinin (a) üst kısmında bulunan ileri/
geri kolu (c), sıkı deliklerden uçları geri çekmek ve
vidaları sökmek için kullanılır.
Motoru tersine çevirmek için ÖNCE tetiği bırakın
ve ardından kolu sağa alın (matkabı çalışma
pozisyonunda tutarken bakıldığında).
Herhangi bir tersine çevirme işleminden sonra kolu
ileri pozisyonuna alın.
Mod Düğmesi (şekil 2)
İKAZ: Mod düğmesini kullanmadan
önce alet tam olarak durmalıdır aksi
takdirde alet hasar görebilir.
Mod düğmesini (i) ilgili sembolü gösterecek şekilde
kaydırarak istenilen çalışma modunu seçin.
SALT DELME MODU
Ahşap, metal ve plastik için salt delme
modunu kullanın.
DARBELİ DELME MODU
Duvar, tuğla ve beton üzerinde eş
zamanlı dönüş ve darbe sağlamak için
darbeli delme modunu kullanın.
Delme Derinliğinin
Ayarlanması (şekil 3)
1. Gerekli delme ucunu mandrene takın.
2. Yan tutamağı (g) gevşetin.
3. Derinlik ayarlama çubuğunu (h) yan tutamak
kelepçesinin içindeki delikten geçirin.
4. Delme derinliğini şekil 3’te gösterildiği gibi
ayarlayın.
5. Yan tutamağı sıkın.
Anahtarlı Mandren
(şekil 1, 4, 5)
DWD024
DWD024, anahtarlı mandren (d) kullanır.
MATKAP UCUNU VEYA BAŞKA BİR
AKSESUARI TAKMAK İÇİN
1. Mandren tırnaklarını bileziği elinizle çevirerek
açın ve matkap ucunun sapını mandrene
yaklaşık 19 mm sokun. Mandren bileziğini
elinizle sıkın.
2. Mandren anahtarını her üç deliğe de yerleştirin
ve saat yönünde sıkın. Mandrenin üç deliğin
hepsinden sıkılması önemlidir.
Ucu çıkarmak için mandreni tek bir delikten saat
yönünün aksi istikametinde döndürün ve mandreni
elinizle gevşetin.
ANAHTARLI MANDRENİN ÇIKARILMASI
(ŞEK. 4)
Mandreni bir altı köşe anahtarın kısa ucunu
sokarak sıkın. Yumuşak bir çekiç kullanarak
anahtara, aletin ön tarafından bakıldığında saat
yönünün aksi istikametinde hızla vurun. Bu işlem
mandreni gevşetir böylece elinizle döndürerek
çıkarabilirsiniz.
ANAHTARLI MANDRENİN TAKILMASI
(ŞEK. 5)
Mandreni elinizle mümkün olduğunda çevirerek
sokun. Altı köşe bir anahtarın (ürünle verilmez)
kısa ucunu mandrene sokun ve anahtara yumuşak
bir çekiçle saat yönünde vurun.
Anahtarsız Mandren
(şekil 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
DWD024S, DWD024S-XE ve DWD025S-XE
kullanım kolaylığı için anahtarsız kovana (d)
sahiptir.
Matkap ucunu veya başka bir aksesuarı takmak
için
1. Mandrenin arka yarısını bir elinizle kavrayın
ve diğer elinizi kullanarak Şekil 6’da
gösterildiği gibi ön yarısını saat yönünün aksi
istikametinde döndürün. Döndürme miktarını
mandren, istenilen aksesuarı alabilecek kadar
açılacak şekilde ayarlayın.
2. Ucu veya başka aksesuarı mandrenin içine
yaklaşık 19 mm sokun ve mandrenin arka
yarısını tutup ön yarısını saat yönünde
döndürerek iyice sıkın. Mandren sıkılmak
üzereyken bir tıklama sesi duyarsınız. 4 ila
6 tıklama sonunda mandren, aksesuarın
etrafında iyice sıkılmıştır.
3. Aksesuarı çıkarmak için yukarıda anlatılan 1.
adımı tekrarlayın.
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap uçlarını (veya
başka aksesuarları) sıkmaya çalışmayın.
Mandren hasarına ve yaralanmaya
neden olabilir.
103
TÜRKÇE
ANAHTARSIZ MANDRENİN ÇIKARILMASI
(ŞEK. 7)
Mandreni bir altı köşe anahtarın (ürünle verilmez)
kısa ucunu sokarak sıkın. Yumuşak bir çekiç veya
bir tahta parçası kullanarak anahtarın uzun ucuna
saat yönünün aksi istikametinde vurun. Bu işlem
mandreni gevşetir böylece elinizle çıkarabilirsiniz.
ANAHTARSIZ MANDRENİN TAKILMASI (ŞEK. 8)
Mandreni elinizle mümkün olduğunda çevirerek
sokun. Bir altı köşe anahtarın (ürünle verilmez)
kısa ucunu mandrene sokarak mandreni sıkın ve
yumuşak bir çekiçle anahtarın uzun ucuna saat
yönünde vurun.
ÇALIŞTIRMA
Kullanma talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik
talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
uygun hareket edin.
UYARI: aralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Tetik Düğmesi (şekil 1)
Matkabı çalıştırmak için tetik düğmesine basın;
matkabı durdurmak için tetiği bırakın.
NOT: Merkezinde oyuk bulunmayan delikleri
delmeye başlarken, metal veya plastikleri delerken,
vidalama yaparken veya seramik delerken
düşük hızları kullanın. Yüksek hızlar ahşap ile
mukavvaları delerken ve aşındırıcı ve cilalama
aksesuarları kullanırken daha iyidir.
DEĞİŞKEN HIZ
Değişken hızlı tetik düğmesi (a) hız kontrolü sağlar;
tetiğe ne kadar basarsanız matkabın hızı o kadar
yüksek olur.
Kesintisiz çalışma için değişken hızlı düğmeyi
basılı tutun, kilitleme düğmesine (b) basın,
ardından tetiği bırakın.
Kesintisiz çalışmayı durdurmak için düğmeye kısa
süreli basın ve bırakın. İş bittikten sonra ve fişi
prizden çıkarmadan önce daima aleti kapatın.
104
Uygun El Pozisyonu (şekil 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekil 9’da gösterilen uygun
el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (j) ve
diğer elin yan tutamakta (g) olmasını gerektirir.
Delme
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA iş parçasının sıkıca
sabitlendiğinden emin olun. İnce
malzemeleri delerken malzemeye
hasar vermemek için ahşap “arka” blok
kullanın.
1. Sadece keskin matkap uçları kullanın. AHŞAP
için düşük hız ayarı ile matkap ucu, yassı
matkap ucu, elektrikli burgu ucu veya delik
testeresi kullanın. METAL için düşük hız
ayarı ile çelik matkap ucu veya delik testeresi
kullanın. Tuğla, çimento, cüruf briketi vs. gibi
ÇİMENTO BAZLI malzemeler için darbeli
delmeye uygun karbür matkap ucu kullanın.
2. Uç ile daima düz bir hatta basınç uygulayın.
Matkabın delmeye devam etmesi için yeterli
basınç kullanın ancak motorun tutukluk
yapması veya ucun sapmasını engellemek için
aşırı güç kullanmayın.
3. Matkabın dönüş hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
DİKKAT: Aşırı yükleme yapılırsa
matkap tutukluk yaparak ani burkulmaya
neden olabilir. Aletin tutukluk
yapabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.
Burkulma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmaları önlemek için matkabı
sıkıca tutun.
4. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmesi veya
düzgün kullanılmamasıdır. TETİĞİ DERHAL
BIRAKIN, matkap ucunu parçadan çekin
ve tutukluk yapmasının nedenini belirleyin.
TÜRKÇE
SIKIŞMIŞ DURUMDAKİ MATKABI
DÖNDÜRMEK İÇİN TETİĞİ BIRAKIP
YENİDEN BASMAYIN — BU İŞLEM
MATKABA HASAR VEREBİLİR.
5. Tutukluk yapmasını veya malzemenin
parçalanmasını en alt seviyeye indirmek için
matkap üzerindeki basıncı azaltın ve deliğin
son noktasında uca uygulanan basıncı azaltın.
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalışır durumda muhafaza edin. Bu işlem
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
7. Değişken hızlı matkaplarla delinecek noktada
merkezi oyuk açmaya gerek yoktur. Deliği
başlatmak için düşük bir hız kullanın ve
delik, matkap ucu dışarı kaçmayacak kadar
derinleştiğinde tetiği daha fazla çekerek
hızlanın.
METAL DELME
Delmeye düşük hızla başlayın ve alete sıkı
basınç uygularken tam güce çıkın. Düzgün, eşit
metal talaşı akışı uygun delme hızını gösterir.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru olarak
delinmesi gereken istisnalar dökme demir ve
pirinçtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Motor Fırçaları
DEWALT, fırçalar aşındığında matkabı otomatik
olarak durduran bir ileri fırça sistemi kullanır. Bu
sayede motorun ciddi hasar görmesi engellenir.
Yeni fırça kompleleri yetkili DEWALT servis
merkezlerinden temin edilebilir. Daima orijinal
yedek parça kullanın.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
NOT: Çeliğe açılacak büyük (8 mm ila 13 mm)
delikler, önce bir kılavuz delik (4 mm ila 5 mm)
açılması durumunda daha kolay yapılabilir.
AHŞAP DELME
Delmeye düşük hızla başlayın ve alete sıkı basınç
uygularken tam güce çıkın. Ahşaba açılacak
delikler için metal delmede kullanılan aynı matkap
uçları kullanılabilir. Oluklardan talaşları temizlemek
için sık sık dışarı çıkarılmamaları durumunda bu
uçlar aşırı ısınabilir. Parçalanmaya meyilli parçalar
bir ahşap bloğu ile desteklenmelidir.
ÇİMENTO BAZLI MALZEME DELME
Çimento bazlı malzemeler üzerinde delme
yaparken darbeli delmeye uygun karbür
matkap ucu kullanın ve matkap uçlarının keskin
olduklarından emin olun. En verimli şekilde delmek
için alete sabit ve sıkı bir güç uygulayın. Düzgün,
düzenli toz akışı uygun delme hızına işaret eder.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
105
TÜRKÇE
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
DİKKAT: Yaralanma riskini azaltmak için
aksesuarlar sadece Teknik Veriler’de
gösterilen maksimum boyuta kadar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT
ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da
artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla
birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE,
DWD025S-XE
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
Ισχύς εισόδου
DWD024
DWD024S
DWD024S
QS/GB/LX
QS
XE
DWD025S
XE
230/
220–240
1
230/
220–240
1
230
–
1
230
–
1
W
701
701
650
750
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
/min
0–2.800
0–2.800
0–2.800
0–2.800
Κρουστικό χωρίς φορτίο
Μέγιστο εύρος διάτρησης:
χάλυβας/ξύλο/σκυρόδεμα
Ροπή στρέψης
Μέγεθος σπειρώματος άξονα σφιγκτήρα
/min
0–47.600
0–47.600
0–47.600
0–47.600
mm
Nm
UNF
13/25/16
5,2
1/2" x 20
13/25/16
5,2
1/2" x 20
13/25/16
5,2
1/2" x 20
13/25/16
5,2
1/2" x 20
Διάμετρος κολάρου
Μέγιστη ικανότητα σφιγκτήρα δράπανου
Βάρος
mm
mm
kg
43
13
1,6
43
13
1,6
43
13
1,6
43
13
1,6
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
94
94
94
94
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
105
105
105
105
KWA (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3,2
3,2
3,2
3,2
m/s2
m/s2
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
25,3
3,1
m/s2
m/s2
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
LPA
Διάτρηση με κρούση
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,ID =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 13 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε
αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
108
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE,
DWD025S-XE
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
17.04.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
110
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για κρουστικά δράπανα
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές)
λαβή(-ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη.
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
μόνο, όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις
οποίες το εξάρτημα κοπής ενδέχεται να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις
ή με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
του εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται
να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή
άλλα προστατευτικά για τα μάτια. Οι
εργασίες διάτρησης έχουν ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών.
Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
Τα τρυπάνια και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας τους. Να φοράτε γάντια
όταν τα αγγίζετε.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές
και χωρίς λάδι ή γράσο. Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε λαστιχένια γάντια. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο
του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση κρουστικών δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIG.) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (k), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Δράπανο
1 Κλειδί σφιγκτήρα δράπανου (DWD024)
1 Ράβδος βάθους
1 Πλευρική λαβή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης μεταβολής
ταχύτητας
b. Κουμπί σύνδεσης
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
c. Διακόπτης περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω
d. Σφιγκτήρας δράπανου
e. Προστατευτικό καλωδίου με βάση κλειδιού
f. Σετ καλωδίου
g. Πλευρική λαβή
h. Ράβδος ρύθμισης βάθους
i. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
j. Κύρια λαβή
k. Θέση κωδικού ημερομηνίας
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα υψηλής απόδοσης κρουστικά δράπανα με
δυνατότητα μεταβολής ταχύτητας έχουν σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης.
Να ΜΗ χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα υψηλής απόδοσης κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε
πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλειο DEWALT εχει διπλη μονωση
συμφωνα με το προτυπο
EN 60745 και συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από τον οργανισμό εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
112
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
με τοποθετημένη κατάλληλα την
πλευρική λαβή. Η μη τήρηση αυτής
της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε
ολίσθηση της πλευρικής λαβής κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του εργαλείου
και απώλεια ελέγχου. Για βέλτιστο
έλεγχο, κρατάτε το εργαλείο και με τα
δύο χέρια.
Μια πλευρική λαβή συμπεριλαμβάνεται με το
DWD024, DWD024S, DWD024S-XE και το
DWD025S-XE. Η πλευρική λαβή (g) μπορεί
να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ταιριάζει τόσο σε
δεξιόχειρες όσο και σε αριστερόχειρες χρήστες.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (g)
περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.
2. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση.
3. Συσφίξτε την πλευρική λαβή περιστρέφοντάς
την δεξιόστροφα.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΡΑΣ
Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα
της πλευρικής λαβής επάνω από το
σφιγκτήρα, με τη λαβή στα αριστερά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από το
σφιγκτήρα, με τη λαβή στα δεξιά.
4. Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται
στην εικόνα 3.
5. Συσφίξτε την πλευρική λαβή.
Μοχλός περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (εικ. 1)
Σφιγκτήρας δράπανου με
κλειδί (εικ. 1, 4, 5)
Ο μοχλός περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω (c) βρίσκεται επάνω από το διακόπτη
ενεργοποίησης (a) και χρησιμοποιείται για την
αφαίρεση τρυπανιών από στενές οπές και για την
αφαίρεση βιδών.
DWD024
Για να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής
του κινητήρα, αφήστε ΠΡΩΤΑ το διακόπτη
ενεργοποίησης και στη συνέχεια, ωθήστε το μοχλό
προς τα δεξιά (όπως φαίνεται όταν κρατάτε το
δράπανο στη θέση λειτουργίας).
Μετά από τις εργασίες με περιστροφή προς τα
πίσω, επιστρέψτε το μοχλό στη θέση προς τα
εμπρός.
Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
(εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το εργαλείο πρέπει να
σταματήσει εντελώς προτού ενεργοποιήσετε
το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας. Σε
διαφορετική περίπτωση, θα συμβεί βλάβη
στο εργαλείο.
Επιλέξτε τον απαιτούμενο τρόπο λειτουργίας
μετακινώντας τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας (i)
στο αντίστοιχο σύμβολο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μόνο
διάτρησης για ξύλο, μέταλλο και
πλαστικά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μόνο
σφυρηλάτησης για ταυτόχρονη
περιστροφή και κρούση σε τοιχοποιία,
τούβλο και σκυρόδεμα.
Ρύθμιση του βάθους
εισαγωγής (εικ. 3)
1. Εισάγετε το απαιτούμενο τρυπάνι διάτρησης
στο σφιγκτήρα του δράπανου.
2. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (g).
3. Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (h)
μέσω της οπής του σφιγκτήρα της πλευρικής
λαβής.
Το DWD024 διαθέτει σφιγκτήρα δράπανου με
κλειδί (d).
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
1. Ανοίξτε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα
περιστρέφοντας το κολάρο και εισάγετε το
στέλεχος του τρυπανιού κατά περίπου 19 mm
(3/4") στο σφιγκτήρα. Συσφίξτε το κολάρο του
σφιγκτήρα με το χέρι.
2. Τοποθετήστε το κλειδί του σφιγκτήρα σε
καθεμία από τις τρεις οπές και συσφίξτε
δεξιόστροφα. Είναι σημαντικό να συσφίξετε το
σφιγκτήρα και με τις τρεις οπές.
Για να αποδεσμεύσετε το τρυπάνι, περιστρέψτε
αριστερόστροφα το σφιγκτήρα σε μία μόνο οπή και
στη συνέχεια, χαλαρώστε το σφιγκτήρα με το χέρι.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
(ΕΙΚ. 4)
Συσφίξτε το σφιγκτήρα του δράπανου γύρω από
το άκρο μικρότερου μήκους ενός εξαγωνικού
κλειδιού. Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφυρί,
χτυπήστε απότομα το άκρο μεγαλύτερου μήκους
με κατεύθυνση αντίθετα προς τη φορά των
δεικτών του ρολογιού, όπως το βλέπετε από το
μπροστινό μέρος του εργαλείου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα χαλαρώσει ο σφιγκτήρας, ούτως ώστε να
μπορέσετε να τον αφαιρέσετε με το χέρι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ
ΚΛΕΙΔΙ (ΕΙΚ. 5)
Βιδώστε το σφιγκτήρα με το χέρι όσο περισσότερο
γίνεται. Εισάγετε το άκρο μικρότερου μήκους ενός
εξαγωνικού κλειδιού και χτυπήστε το δεξιόστροφα
με ένα μαλακό σφυρί.
Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς
κλειδί (εικ. 1, 6–8)
DWD024S, DWD024S-XE, DWD025S-XE
Το DWD024S, DWD024S-XE και το DWD025S-XE
διαθέτουν τσοκ χωρίς κλειδί (d) για μεγαλύτερη
άνεση.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΡΑΠΑΝΟΥ
Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
1. Κρατήστε με το ένα χέρι το πίσω μισό τμήμα
του σφιγκτήρα και χρησιμοποιήστε το άλλο
χέρι σας για να περιστρέψετε αριστερόστροφα
το μπροστινό μισό, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 6. Περιστρέψτε αρκετά ούτως ώστε
ο σφιγκτήρας να ανοίξει επαρκώς για
είναι δυνατή η εισαγωγή του επιθυμητού
εξαρτήματος.
2. Εισάγετε το τρυπάνι ή άλλο εξάρτημα κατά
περίπου 19 mm (3/4") στο σφιγκτήρα και
συσφίξτε καλά, κρατώντας το πίσω μισό
τμήμα του σφιγκτήρα και περιστρέφοντας το
μπροστινό τμήμα κατά τη φορά των δεικτών
του ρολογιού. Όταν η σύσφιξη του σφιγκτήρας
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, θα ακούσετε έναν
ήχο κλικ. Μετά από 4-6 κλικ, ολοκληρώνεται
με ασφάλεια η σύσφιξη του σφιγκτήρα γύρω
από το εξάρτημα.
3. Για να αποδεσμεύσετε το εξάρτημα,
επαναλάβετε το βήμα 1 που αναφέρεται
παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε τρυπάνια δράπανου (ή
άλλα τυχόν εξαρτήματα) κρατώντας
το μπροστινό τμήμα του σφιγκτήρα
και θέτοντας το εργαλείο σε
λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο σφιγκτήρα και προσωπικός
τραυματισμός.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΚΛΕΙΔΙ (ΕΙΚ. 7)
Συσφίξτε το σφιγκτήρα του δράπανου γύρω από το
άκρο μικρότερου μήκους ενός εξαγωνικού κλειδιού
(δεν παρέχεται). Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό
σφυρί ή ένα τεμάχιο ξύλου, χτυπήστε το άκρο
μεγαλύτερου μήκους με κατεύθυνση αντίθετα προς
τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα χαλαρώσει ο σφιγκτήρας, ούτως ώστε να
μπορέσετε να τον ξεβιδώσετε με το χέρι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΚΛΕΙΔΙ (ΕΙΚ. 8)
Βιδώστε το σφιγκτήρα με το χέρι όσο περισσότερο
γίνεται. Συσφίξτε το σφιγκτήρα γύρω από το άκρο
μικρότερου μήκους ενός εξαγωνικού κλειδιού (δεν
παρέχεται) και με ένα μαλακό σφυρί χτυπήστε το
άκρο μεγαλύτερου μήκους με κατεύθυνση αντίθετα
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
114
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε παντα τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Διακόπτης ενεργοποίησης
(εικ. 1)
Για να θέσετε το δράπανο σε λειτουργία, συμπιέστε
το διακόπτη ενεργοποίησης. Για να σταματήσετε το
δράπανο, αφήστε το διακόπτη ενεργοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε χαμηλότερες
ταχύτητες για να ξεκινήσετε τη δημιουργία οπών
χωρίς διάτρηση στο κέντρο, για διάτρηση μετάλλου
ή πλαστικών, για τοποθέτηση κοχλιών ή για
διάτρηση κεραμικών. Οι υψηλότερες ταχύτητες
είναι καλύτερες για τη διάτρηση ξύλου και σανίδων
από συνθετικό υλικό καθώς και κατά τη χρήση
εξαρτημάτων λείανσης και στιλβώματος.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ο διακόπτης ενεργοποίησης μεταβολής ταχύτητας
(a) επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας. Όσο
περισσότερο πιέζεται η σκανδάλη, τόσο υψηλότερη
είναι η ταχύτητα του δράπανου.
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη ενεργοποίησης μεταβολής
ταχύτητας, πιέστε το κουμπί σύνδεσης (b) και στη
συνέχεια, αφήστε το διακόπτη.
Για να σταματήσετε τη συνεχή λειτουργία,
πιέστε σύντομα το διακόπτη και αφήστε τον.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν
ολοκληρωθεί η εργασία και προτού αφαιρέσετε
από την πρίζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται στην εικόνα 9.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην κύρια λαβή (j) και το άλλο χέρι στην πλευρική
λαβή (g).
Διάτρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από
την τροφοδοσία, πριν από
την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να
βεβαιώνεστε ΠΑΝΤΟΤΕ ότι το υπό
κατεργασία τεμάχιο έχει αγκυρωθεί
ή στερεωθεί με ασφάλεια. Εάν η
διάτρηση πραγματοποιείται σε λεπτό
υλικό, χρησιμοποιήστε ένα τεμάχιο
ξύλου για υποστήριξη, προκειμένου
να αποτρέψετε την καταστροφή του
υλικού.
1. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αιχμηρά
τρυπάνια δράπανου. Για ΞΥΛΟ,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση χαμηλής
ταχύτητας και τρυπάνια δράπανου με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
χαμηλής ταχύτητας και χαλύβδινα τρυπάνια
με σπείρωμα ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, όπως τούβλο, τσιμέντο,
μπλοκ τέφρας κ.λπ., χρησιμοποιείτε τρυπάνια
από καρβίδιο κατάλληλα για διάτρηση με
κρουστικό.
2. Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία
γραμμή με το τρυπάνι. Να εφαρμόζετε επαρκή
πίεση για να διατηρείτε το τρυπάνι σε σωστή
θέση, αλλά μην το ωθείτε υπερβολικά ώστε να
σβήσει απότομα ο κινητήρας ή να παρεκκλίνει
το τρυπάνι.
3. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο
χέρια, προκειμένου να ελέγχετε την ενέργεια
περιστροφής του δράπανου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δράπανο μπορεί να
σταματήσει απότομα σε περίπτωση
υπερφόρτωσης, προκαλώντας
απότομη περιστροφή. Να είστε πάντοτε
προετοιμασμένοι για την περίπτωση
απότομης διακοπής. Κρατάτε το
εργαλείο σταθερά, προκειμένου να
ελέγχετε την ενέργεια περιστροφής
του δράπανου και να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμούς.
4. ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ οφείλεται συνήθως σε
υπερφόρτωση ή εσφαλμένη χρήση του
εργαλείου. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αφαιρέστε
το τρυπάνι του δράπανου από τη θέση
εργασίας και εντοπίστε την αιτία της απότομης
διακοπής. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
5. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο να
σβήσει ο κινητήρας κατά τη διάνοιξη του
υλικού, ελαττώνετε προοδευτικά την πίεση
στο δράπανο και κινήστε αργά το τρυπάνι στο
τελευταίο τμήμα της οπής.
6. Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία ενόσω
τραβάτε το τρυπάνι έξω από την οπή που
διανοίξατε. Έτσι, βοηθάτε στην αποτροπή
εμπλοκών.
7. Στα δράπανα με δυνατότητα μεταβολής
ταχύτητας δεν χρειάζεται να γίνει διάτρηση
στο κέντρο του αντίστοιχου σημείου.
Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα για να
αρχίσετε τη δημιουργία της οπής και
επιταχύνετε συμπιέζοντας τη σκανδάλη
περισσότερο όταν η οπή έχει αρκετό βάθος
για να γίνει η διάτρηση χωρίς το τρυπάνι να
φύγει από τη θέση του.
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ
Ξεκινήστε τη διάτρηση με χαμηλή ταχύτητα
και αυξήστε σε πλήρη ισχύ, ενώ ταυτόχρονα
εφαρμόζετε σταθερή πίεση στο εργαλείο. Η
ομαλή και ομοιόμορφη ροή ροκανιδιών μετάλλων
υποδεικνύει ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο
ρυθμό διάτρησης. Κατά τη διάτρηση σε μέταλλα,
χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής. Εξαιρείται ο
χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα οποία η
διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι στεγνά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οπές μεγάλου μεγέθους [από
8 mm (5/16") έως 13 mm (1/2")] σε χάλυβα
πραγματοποιούνται ευκολότερα εάν κάνετε πρώτα
τη διάτρηση μιας οπής - οδηγού [4 mm (5/32") έως
5 mm (3/16")].
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Η DEWALT χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα
ψηκτρών, το οποίο σταματάει αυτόματα το
δράπανο όταν φθαρούν οι ψήκτρες. Κατ΄ αυτόν
τον τρόπο, αποτρέπεται η ζημιά στον κινητήρα.
Καινούριες μονάδες ψηκτρών διατίθενται από
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της DEWALT.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε πανομοιότυπα
ανταλλακτικά.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ
Ξεκινήστε τη διάτρηση με χαμηλή ταχύτητα
και αυξήστε σε πλήρη ισχύ, ενώ ταυτόχρονα
εφαρμόζετε σταθερή πίεση στο εργαλείο. Οι
οπές σε ξύλο μπορούν να διανοιχτούν με τα ίδια
τρυπάνια με σπείρωμα, τα οποία χρησιμοποιούνται
και στο μέταλλο. Τα τρυπάνια μπορεί να
υπερθερμανθούν, εκτός και αν εξάγονται συχνά για
να καθαρίζονται οι αυλακώσεις από τα ροκανίδια.
Τα υπό κατεργασία αντικείμενα που μπορεί να
θρυμματιστούν πρέπει να υποστηρίζονται με ένα
τεμάχιο ξύλου.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Κατά τη διάτρηση σε τοιχοποιία, να χρησιμοποιείτε
τρυπάνια από καρβίδιο κατάλληλα για διάτρηση
με κρουστικό και να βεβαιώνεστε ότι τα τρυπάνια
είναι αιχμηρά. Για να είναι πλέον αποτελεσματική
η διάτρηση, εφαρμόζετε συνεχή και σταθερή πίεση
στο εργαλείο. Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή σκόνης
υποδεικνύει ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό
διάτρησης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
116
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ
με μέγεθος που δεν υπερβαίνει τις
μέγιστες τιμές που αναφέρονται στα
Τεχνικά δεδομένα.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
117
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N435259
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
04/15
Download PDF

advertising