D26411 | DeWalt D26411 HEATGUN instruction manual

567000-86 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D26411
D26414
1. ábra
b
d
e
g
a
D26411
c
f
d
b
d
h
e
g
a
c
D26414
f
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
A
3
HŐLÉGFÚVÓ
D26411, D26414 TÍPUS
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
V
E.K. és Írország
V
Típus
Felvett
teljesítmény
W
Felvett teljesítmény
(115 V)
W
Levegőhőmérsékleti
tartomány
ºC
(a fúvókánál)
Súly
kg
LPA (hangnyomás) dB(A)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor) dB(A)
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
KWA (hang-teljesítmény
toleranciafaktor) dB(A)
D26411
220–240
230/115
1
D26414
220–240
230/115
1
1800
2000
1600
1600
50–400
50 –400
és 50–600 és 50–600
0,65
0,71
68
68
3
3
79
79
3
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
0,86
0,86
Bizonytalanság K = m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét szabványos méréssel határoztuk meg,
hogy a mérési eredmény más szerszámokéval
összehasonlítható legyen. Az érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség előzetes
kockázatértékeléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS:
A megadott vibráció kibocsátási érték
a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más munkafeladatokra,
4
más tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben
a kezelő a munkavégzés teljes időtartama
alatt jelentős mértékben megnövekedett
vibrációs ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének felbecsülésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát. Így
a munkavégzés teljes időtartama alatt
jelentősen csökkenhet a kitettség mértéke.
További biztonsági intézkedéseket is meg
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok
Európa 230 V-os szerszámok 10 amperes,
hálózati
E.K. és Írország:230 V-os szerszám13 amperes,
a csatlakozódugaszban
Az eszközt olyan elektromos csatlakozáshoz
terveztük, amelynek legnagyobb megengedett
rendszerimpedanciája Zmax = 0,1 Ω lehet
a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz). A felhasználónak kell
biztosítania, hogy a szerszámot csak a fenti
követelményeknek megfelelő hálózatra
csatlakoztassák. Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos vagy
súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyhalálos vagy
súlyos sérüléshezvezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelykönnyű vagy
közepesen súlyos sérüléshezvezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegetőgyakorlatot
jelöl, amelyanyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D26411, D26414
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” című
részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a
DEWALT vállalattal a következőkben megadott vagy
a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.03.01.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület balesetet vonz.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata közben
a gyermekeket és az arrajárókat tartsa távol
a munkaterülettől. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használatánál kisebb az áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelést kap, megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a tápkábelénél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles
szélektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csatlakoztassa. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott
5
(RCD) áramforrást. Hibaáram-védelemmel
ellátott áramforrás használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan eszét,
amikor elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja vagy magával
viszi. Ha a szerszámot úgy viszi magával,
hogy az ujját közben a kapcsolón tartja,
vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram
alá, azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító kulcsot
vagy csavarkulcsot. A forgó alkatrészre
illesztett kulcs vagy csavarkulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, győződjön meg arról,
hogy ezeket csatlakoztatta, ill. helyesen
használja. A por összegyűjtésével és
elszívásával csökkenthetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Az adott munkafeladathoz
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
tervezett elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. Hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell
javíttatni.
A súlyos személyi sérülések veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja le
a szerszámot az elektromos hálózatról
és/vagy az akkumuátorpakkról, mielőtt
beállítást végez rajta, tartozékot cserél
vagy elteszi a helyére. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja , ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a használatát
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, aki csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészeket
használ fel. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
Hőlégfúvókra vonatkozó biztonsági
útmutató
A szerszám gondatlan használata tüzet okozhat,
mert:
• A kiáramló hő gyúlékony anyagokkal kerülhet
érintkezésbe. NE használja párás levegőjű
környezetben, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen, és ne használja egyéb gyúlékony
anyagok közelében.
• NE irányítsa hosszú ideig egy helyre.
• NE használja robbanásveszélyes
környezetben.
• Tegye a szerszámot az állványára, és hagyja
kihűlni, mielőtt a helyére eltenné.
• NE hagyja a bekapcsolt szerszámot felügyelet
nélkül.
• NE tegye kezét a szellőzőnyílásokra, és ne is
torlaszolja el azokat.
• A fúvóka és a szerszám tartozékai használat
közben rendkívüli mértékben felforrósodnak.
Hagyja lehűlni ezeket a részeket, csak ezután
érjen hozzájuk.
• MINDIG kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt
letenné.
• Ezt a készüléket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
• Gondoskodjék megfelelő szellőzésről, mert
mérgező gázok keletkezhetnek.
• NE használja hajszárítóként.
• NE torlaszolja el sem a légbeszívó nyílást sem
a fúvóka nyílását, mert ez túlzott hőtermelést
és a szerszám károsodását okozhatja.
• NE irányítsa a forró levegőáramot emberekre.
• NE érjen a fém fúvókához, mert a szerszám
használata folyamán az nagyon felforrósodik,
és használat után is még 30 percig forró
marad.
• NE érintse hozzá semmihez a fúvókát
a szerszám használata közben vagy
közvetlenül utána.
• NE dugjon bele semmit a fúvókába, mert
áramütést szenvedhet. Ne nézzen a fúvókába
a szerszám használata közben, mert magas
a hőmérséklete.
További biztonsági figyelmeztetések
hőlégfúvókhoz
• A robbanásveszély csökkentése érdekében
NE használja festékszóró fülkében vagy
3,0 méternél közelebb olyan helyhez, ahol
festékszórást végeznek.
• NE használja ezt a szerszámot
ólomtartalmú festék eltávolítására.
A lekapart festék, illetve maradékai és gőzei
mérgező ólmot tartalmazhatnak.
• Eldugott helyeken (fal mögött, mennyezet
felett, padlózat alatt, almennyezet és ehhez
hasonlók) gyúlékony anyagok bújhatnak meg,
amelyek tüzet foghatnak, amikor a szerszámot
ilyen helyeken használják. Előfordulhat, hogy
az ilyen anyagok meggyulladása nem azonnal
észlelhető, ezért anyagi kár és személyi
sérülés veszélye áll fenn. Ilyen helyeken
a hőlégfúvót előre-hátra mozgatva végezze
a munkát. Ha túl lassan vagy helyenként
szünetet tartva végzi a hőlégfúvást, a panel
vagy a mögötte lévő anyag meggyulladhat.
MEGJEGYZÉS: Ezek a hőlégfúvók 550° C-nál
is magasabb hőmérsékletet is elérnek.
• NE használja ezt a szerszámot élelmiszerek
melegítésére.
• NE helyezze a hőlégfúvót gyúlékony felületre
használat közben vagy kikapcsolás után
azonnal.
• Kaparás közben a mozgatható részeket
biztonságosan rögzítve tartsa.
• Mindenképpen ügyeljen a forró levegőáram
irányára, emberektől és gyúlékony tárgyaktól
távolra irányítsa.
• UJJAIT TARTSA TÁVOL A FÉM
FÚVÓKÁTÓL ; mert a szerszám használata
folyamán az nagyon felforrósodik, és
használat után is még 30 percig forró marad.
A keze védelméhez viseljen védőkesztyűt.
• MINDIG tartsa a fúvókát távol a tápkábeltől.
• A leváló festékrészecskék meggyulladhatnak
és a levegőáram átfújhatja őket a
festékeltávolítás alatt lévő felület lyukain és
repedésein.
• NE hagyja, hogy festék ragadjon a fúvókára
vagy a leszedőkésre, mert egy idő után
a festék meggyulladhat.
• NE égesse le a festéket. Használja
a szerszámhoz mellékelt leszedőkést, és
a fúvókát a festett felülettől legalább 25 mm-re
tartsa. Ha függőlegesen dolgozik, fentről
lefelé haladjon, így megelőzheti, hogy a festék
belehulljon a szerszámba és meggyulladjon.
• NE vegye le használat közben a hőszigetelő
burkolatát.
• MINDIG jó minőségű kaparót és hántolókést
használjon.
7
• NE használja a hőlégfúvót vegyi
festékeltávolítókkal együtt.
• NEhasználja kaparásra a mellékelt fúvókákat.
• NE irányítsa a forró levegőáramot közvetlenül
üvegfelületre. Az üveg megrepedhet, ami
anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járhat.
• Tartsa meg a címkéket és névtáblákat. Ezek
fontos információkat tartalmaznak.
• Stabil és egyenletes felületre tegye
a szerszámot, amikor nem a kezében tartja.
A tápkábelét úgy rendezze el, hogy az ne
borítsa fel a hőlégfúvót.
• Tartsa állandóan szem előtt, hogy ettől
a szerszámtól a gyúlékony anyagok
tüzet foghatnak, egyéb anyagok pedig
felpuhulhatnak vagy megolvadhatnak. Tekintet
nélkül arra, hogy éppen milyen munkafeladatot
végez, a hőlégfúvót az ilyen anyagoktól
elszigetelve vagy tőlük távol tartsa.
• Időnként azt észlelheti, hogy a szerszámból
kikapcsolás után valamennyi füst szivárog.
Ennek oka, hogy a fűőelemre a gyártás során
rárakódott olaj maradéka felmelegszik.
• Viseljen védőszemüveget és más
biztonsági eszközt.
Festék eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS: A festéket különös
gondossággal távolítsa el.
Mielőtt hozzákezdene a festék eltávolításához,
tudnia kell, hogy az tartalmaz-e ólmot.
ÓLOMALAPÚ FESTÉKET CSAK SZAKEMBER
TÁVOLÍTHAT EL, ÉS NEM HŐLÉGFÚVÓVAL.
Aki festékeltávolítást végez, be kell tartania az
alábbi útmutatásokat:
1. Vigye ki a munkadarabot a szabadba. Ha ez
nem lehetséges, folyamatosan biztosítsa
a helyiség megfelelő szellőzését. Nyissa ki az
ablakokat, és az egyikben helyezzen el egy
elszívó ventilátort. Ügyeljen arra, hogy
a ventilátor belülről kifelé fújja a levegőt.
2. Távolítsa el vagy takarja le a szőnyegeket,
bútorokat, ruhaneműket, konyhaeszközöket és
levegővezető csöveket.
3. Helyezzen el takarófóliákat a munkaterületen,
hogy felfogják a festékszemcséket vagy
a leváló részecskéket. Viseljen védőruházatot:
extra munkaing, overall és sapka.
4. Egyszerre csak egy helyiségben végezzen
munkát. A bútorokat vagy ki kell vinni
a helyiségből, vagy a helyiség közepén
letakarva kell tartani. A munkaterületeket el
8
kell szigetelni a többi lakóhelyiségtől úgy, hogy
az ajtónyílásokat takarófóliával eltömíti.
5. Gyermekek, terhes vagy esetlegesen terhes
nők és kismamák a tisztítás teljes elkészültéig
nem léphetnek a munkaterületre.
6. Viseljen porvédő maszkot, vagy (por és
gőzök ellen) kettős szűrővel légzőmaszkot.
Ellenőrizze, pontosan illeszkedik-e a maszk.
A szakáll és arcszőrzet akadályozhatja
a maszk pontos illeszkedését. Gyakran
cserélje a szűrőket. AZ ELDOBHATÓ
PAPÍRMASZKOK NEM MEGFELELŐEK.
7. Óvatosan kezelje a hőlégfúvót. Munka közben
állandóan tartsa mozgásban, mert a túl nagy
hő hatására gőzök képződnek, amelyeket
a kezelő belélegezhet.
8. Ételt és italt csak a munkaterületen kívül
tartson. Evés vagy ivás előtt mossa meg
a kezét és arcát, valamint öblítse ki a száját.
A munkaterületen ne dohányozzon, ne rágjon
rágógumit vagy dohányt.
9. A padlózat nedves feltörlésével takarítsa fel az
összes eltávolított festéket. Nedves ronggyal
törölje át a falakat, ablakpárkányokat és az
egyéb olyan felületeket, ahol a festék vagy
a por megtapad. NE SEPERJE, NE
SZÁRÍTSA ÉS NE PORSZÍVÓZZA FEL
A PORT. Nagy foszfáttartalmú tisztítószerrel
vagy trinátrium-foszfáttal (TSP) mossa fel,
majd törölje fel a munkaterületet.
10. Minden egyes munkafeladat végeztével tegye
a festékdarabkákat és a törmeléket kettős
műanyag zsákba, zárja le szalaggal vagy
kösse be a zsineget, és dobja ki a zsákot
a megfelelő módon.
11. A védőruházatot és a munkacipőt még
a munkaterületen vegye le, hogy ne vihesse át
a port a többi lakóhelyiségbe.
A munkaruháit külön-külön mossa ki.
Törölje le a munkacipőjét nedves ronggyal,
és azt később mossa ki a munkaruhákkal
együtt. Haját és testét alaposan mossa meg
szappannal és vízzel.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Ennek a szerszámnak rendkívül magas
hőmérsékleten kell működnie ahhoz, hogy
képes legyen a festéket hatásosan eltávolítani.
Következésképpen a festékeltávolító
képes meggyújtani papír-, fa-, festék- és
lakkmaradványokat, illetve hasonló jellegű
anyagokat.
Amint jobban megismerkedik a szerszámmal és
kifejleszti saját technikáját, a véletlen gyulladás
veszélye jelentős mértékben csökkenni fog.
A helyes technika kialakításához a GYAKORLAT
a legfontosabb! Addig egyszerűbb festékeltávolítási
munkákat végezzen lehetőleg a szabadban, amíg
el nem kezdi “érezni”, hogy rájött a szerszám
biztonságos és hatékony használatára.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen fülvédőt.
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN GYAKORLÁSNÁL
TARTSA BE A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁSOKAT:
• Mielőtt felügyelet nélkül hagyná a szerszámot,
mindig győződjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva, és az elektromos hálózatról le van
kapcsolva.
• Használat közben gyakran tisztítsa
le a leszedőkést. A késen lerakódó
maradványanyag nagyon gyúlékony.
• Kísérletezze ki a szerszám fúvókája és
a megmunkálandó felület közötti ideális
távolságot. Ez a távolság 25,4–50,8 mm,
a felületről eltávolítandó anyagtól függően
változik.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (h)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
• Mindig tartsa mozgásban a hőlégfúvót
a leszedőkés előtt.
1 hőlégfúvó
• Munka közben takarítsa el a lazább
festékdarabkákat, mivel azok felgyülemlenek
a munkaterület körül.
1 használati útmutató
• Ha zárt helyiségben dolgozik, tartsa távol
a szerszámot függönytől, papírtól, kárpittól és
hasonló jellegű gyúlékony anyagoktól.
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• Mindenekelőtt pedig gondoljon arra, hogy ez
egy komoly szerszám, amellyel kitűnő munkát
lehet végezni, ha megfelelően használják.
Egyszerűbb munkafeladatokkal gyakoroljon
mindaddig, amíg úgy nem érzi, hogy már
kényelmesen tudja használni a szerszámot.
Csak akkor lesz a megfelelő technika
birtokában.
• Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására
a szerszám használata előtt.
1 tartozékkészlet
1 robbantott ábra
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha ne
végezzen átalakítást. Azzal ugyanis anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Fennmaradó veszélyek
a. Be- és kikapcsoló
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
b. Szellőzőnyílások
c. Kitámasztó állvány
d. Hőmérséklet beállító gombja (D26411)
Léghőmérséklet LCD kijelzője és beállítója
(D26414)
–
Halláskárosodás.
–
A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
e. Fúvóka
–
A szerszám munka közben felforrósodott
alkatrészei által okozott égési sérülés
veszélye.
g. Hőszigetelő burkolata
–
A túl hosszú ideig tartó használat által okozott
személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
f. Függesztőgyűrű
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön hőlégfúvója festék eltávolítására, csövek
hegesztésére, PVC zsugorítására, műanyagok
hegesztésére és hajlítására, valamint általános
szárításra és kiolvasztásra készült.
9
FIGYELMEZTETÉS: NE használja nedves
környezetben, illetve gyúlékony folyadékok
vagy gázok jelenlétében.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást végez
rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF
(KI) állásban van-e. Az eszköz véletlen
beindulása sérülést okozhat.
A hőlégfúvó professzionális elektromos szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson hozzá
felügyeletet.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az EN
60335 szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni, amelynél
az egymástól elválasztott elsődleges és
a másodlagos tekercselés között egy extra
földelés is található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse az új
csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
Levegő hőmérsékletének beállítása
(1. ábra)
D26411
A levegő hőmérséklete sokféle munkafeladatnak
megfelelően állítható be. A léghőmérséklet beállító
gombjának (d) az óramutató járásával megegyező
vagy azzal ellentétes irányban történő forgatásával
növelheti vagy csökkentheti a hőmennyiséget.
D26414
• A léghőmérséklet LCD kijelzőjét és beállítóját
(d) megnyomva és felengedve állíthatja be
a kívánt hőmérsékletet 10˚ C-os fokozatokban.
• A hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy
csökkentéséhez tartsa lenyomva
a léghőmérséklet LCD kijelzőjét és beállítóját
(d).
• Engedje fel a kijelzőt, amint elérte
a kívánt vagy a minimális illetve maximális
hőmérsékletet.
• A kijelzőn látható a hőmérséklet növekedése
illetve csökkenése, amíg a kívánt
hőmérsékletet el nem éri.
AZ „ÁLLÍTSD BE, MAJD FELEJTSD EL”
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ RENDSZER
D26414
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
A kívánt hőmérsékletet a szerszám
a memóriájában tárolja. A hőlégfúvó minden
bekapcsolás után a legutóbb beállított
levegőkifúvási hőmérsékletre melegszik fel. Ha
nem emlékszik a legutóbbi beállításra, kezdje
alacsony hőmérsékleti beállítással, majd növelje
azt a kívánt hőmérséklet eléréséig.
Hosszabbító kábel használata
Munkafeladatok
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, akkor
az adott szerszám paramétereinek megfelelő
jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd
a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1 mm2; maximális hossza 30 m
lehet.
Az alábbi táblázat különféle munkafeladatokhoz
javasol beállításokat.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
10
Beállítás Munkafeladatok
Alacsony
• Festék és lakk szárítása
• Matricák eltávolítása
• Viaszozás és viasztalanítás
• Nedves épületfa szárítása
beeresztés előtt
• PVC csomagolóanyag és
szigetelőcső zsugorítása
• Befagyott csővezetékek
kiolvasztása
Közepes
FIGYELMEZTETÉS: NE ejtsen bele
semmit a fúvókába.
Helyes kéztartás (2., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
• Műanyagok hegesztése
• Műanyag csövek és lemezek
hajlítása
• Festék és politúr eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
hirtelen megugorjon.
• Vízvezetékcsövek kötéseinek
forrasztása
FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye a kezét
a szellőzőnyílásokra (3. ábra).
• Linóleum vagy vinil járólapok
eltávolítása
A helyes kéztartásnál egyik keze a szerszámon
legyen, ahogyan azt az ábra mutatja.
• Rozsdás vagy erősen meghúzott
csavarok és anyák meglazítása
Magas
A megfelelő tartozék felszerelése
A szerszámhoz a különféle munkafeladatok
elvégzéséhez használatos tartozékkészletet
mellékelünk.
Ikon
Magyarázat
Munkafeladat
Tölcsérfúvóka Zsugorfóliázás
(a hőt kis területre
koncentrálja)
50 mm-es
szélesedő
(halfarok)
fúvóka
Festék szárítása,
eltávolítása, vinil
vagy linóleum eltávolítása, kiolvasztás
(a hőt széles területre kiterjeszti)
1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló (a)
O állásban van, és hogy a szerszám le van
csatlakoztatva az áramforrásról. Biztosítsa
a fúvóka lehűlését.
2. Illessze a kívánt tartozékot a fúvókára.
KEZELÉS
Használati tanácsok
Használat előtt
1. A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja.
2. Állítsa a léghőmérséklet beállító gombját (d)
a kívánt hőmérsékletre.
Be-és kikapcsolás (4. ábra)
1. Tolja a be- és kikapcsolót (a) a kívánt
beállításhoz:
I: 240 liter/min (50ºC–400ºC)
250 liter/min (50˚–400˚C)] (D26414)
Gyenge levegőáram a munkadarab lassú
felmelegítéséhez.
II: 450 liter/min (50˚–600˚C)
500 liter/min (50˚–600˚C) (D26414)
Erős levegőáram a munkadarab gyors
felmelegítéséhez.
2. A szerszám kikapcsolásához állítsa
a kapcsolót (a) O állásba. Kapcsolja le
a szerszámot az áramforrásról, mielőtt
magával viszi vagy a helyére elteszi.
Festék eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS: Nézze át a Fontos
megjegyzést a További biztonsági
figyelmeztetések hőlégfúvókhoz
cím alatt, mielőtt a szerszámot festék
eltávolítására használná.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be
a biztonsági előírásokat és a vonatkozó
szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
bármilyen beállítást végez rajta, vagy
tartozékot illetve szereléket fel- vagy
leszerel.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy
a fúvóka SOHA ne irányuljon Ön felé vagy
az arrajárók felé.
FIGYELMEZTETÉS: Ne kaparjon festéket
fém ablakkeretekről, mert a hőtől az
ablaküveg megrepedhet.
•
Más ablakkeretek kaparásakor használjon
üvegvédő fúvókát.
•
A felület meggyulladásának elkerülése
érdekében a szerszámot ne irányítsa
hosszú időn keresztül ugyanarra a helyre.
11
•
Ne hagyja, hogy a leszedőkésen felgyűljön
a festék, mert begyulladhat. Ha szükséges,
késsel gondosan távolítsa el
a festékmaradványokat a leszedőkésről.
30 percig hűlni a szerszámot, mielőtt
magával viszi vagy a helyére elteszi.
1. Szerelje fel a megfelelő tartozékot.
A könnyű tárolás végett a szerszám
a függesztőgyűrűvel (f) felfüggeszthető.
A hőlégfúvót zárt helyiségben kell tárolni.
2. Állítsa a léghőmérséklet beállító gombját (d)
a kívánt hőmérsékletre.
Lehűlési idő
3. A kívánt levegőáramlás kiválasztásával
kapcsolja be a szerszámot.
4. Irányítsa a forró levegőt az eltávolítandó
festékre.
A legjobb eredményt akkor éri el, ha a
hőlégfúvót lassan de FOLYAMATOSAN
oldalirányban mozgatja az egyenletes
hőeloszlás érdekében. NE IDŐZZÖN SOKÁIG
ÉS NE ÁLLJON MEG EGY HELYEN.
5. Amikor a festék felpuhult, kaparja le kézi
kaparóval.
NE FELEDJE: A leváló festékrészecskék
meggyulladhatnak és a levegőáram átfújhatja
őket a festékeltávolítás alatt lévő felület lyukain és
repedésein.
Helyhez kötött használat (1. ábra)
A szerszám egy helyre leállítva is használható.
1. Hajtsa le a kitámasztó kart (c) az 1. ábrán
bemutatott módon.
2. Helyezze a szerszámot egyenletes, stabil
munkapadra. Ügyeljen arra, hogy ne
borulhasson fel.
A fúvóka és a szerszám tartozékai használat
közben rendkívüli mértékben felforrósodnak.
MINDIG kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja
legalább 30 percig hűlni a szerszámot, mielőtt
magával viszi vagy a helyére elteszi.
MEGJEGYZÉS: A lehűlési idő rövidítéséhez
kapcsolja be a szerszámot a legalacsonyabb
hőfokon, és hagyja járni kikapcsolás előtt néhány
percig.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást végez
rajta. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF
(KI) állásban van-e. Az eszköz véletlen
beindulása sérülést okozhat.
3. Rögzítse a tápkábelt, hogy ne kuszálódjon
össze, és hogy ne lehessen azzal a
szerszámot a munkapadról lerántani.
Kenés
4. A kívánt levegőáramlás kiválasztásával
kapcsolja be a szerszámot.
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
Folyamatos hőszabályozás
(túlterhelés elleni védelem)
A szerszám túlterhelése esetén ez a funkció védi
a fűtőelemet a károsodástól a szerszám leállítása
nélkül és/vagy lehűlési idő nélkül.
1. Ha a hőmérséklet túl magasra emelkedik,
a fűtőelem magától kikapcsol. A motor tovább
jár, és a szerszám hideg levegőt fúj ki.
2. Amikor a szerszám már kellően lehűlt
(csak néhány másodpercig tart), a fűtőelem
automatikusan bekapcsol.
Függesztőgyűrű (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG kapcsolja ki,
áramtalanítsa és hagyja legalább
12
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik fel a
szellőzőnyílásokban vagy azok környékén,
fúvassa le száraz levegővel. A művelet
végzésekor viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az
alkatrészek anyagát. Csak vizes vagy
enyhén szappanos ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is merítse
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az olyan
tartozékok használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat
használja ezzel a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását. Az
újrahasznosított anyagok alkalmazása
segít a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja a majdan hulladékká váló
termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt begyűjtik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
13
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00192807- 14-11-2012
14
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
15
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre a vásárlás
(üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
HŐLÉGFÚVÓ 1
©
D26411
17
HŐLÉGFÚVÓ 1
©
D26414
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising