D26411 | DeWalt D26411 HEATGUN instruction manual

382013-45 BAL
D26411
D26414
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
15
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
26
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
36
2
5
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
b
d
e
g
a
D26411
c
f
d
b
d
h
e
g
a
c
D26414
f
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
A
4
SLOVENŠČINA
TOPLOTNA PIŠTOLA
D26411, D26414
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Priključna napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Vhodna moč
Vhodna moč (115 V)
Temperaturno območje
(ob šobi)
Teža
LPA (raven zvočnega
tlaka)
KPA (negotovost
zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne
moči)
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
kg
D26411
220-240
230/115
1
1800
1600
50–400
in 50–600
0,65
D26414
220-240
230/115
1
2000
1600
50–400
in 50–600
0,71
dB(A)
68
68
dB(A)
dB(A)
3
79
3
79
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
dB(A)
3
3
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
V
V
W
W
°C
Skupna vrednost vibracij (vsota treh vektorjev)
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
m/s²
0,86
Negotovost K = m/s²
1,5
0,86
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom in ga je mogoče
uporabiti za medsebojno primerjavo orodij.
Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno
izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
Varovalke
Evropa
230 V orodja
Velika Britanija in Irska 230 V orodja
10 A, omrežna varovalka
13 A, v vtičih
Ta naprava je namenjena priključitvi na sistem
napajanja z najvišjo dovoljeno impedanco Zmax
0,1 Ω na vmesniški točki (napajalna servisna
enota) uporabniškega izvora napajanja. Uporabnik
mora zagotoviti priključitev te naprave samo na
napajalni sistem, ki ustreza zgornjim zahtevam. Če
je potrebno, lahko uporabnik prosi elektro podjetje
za podatek o sistemski impedanci na vmesniški
točki.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
5
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
c)
D26411, D26414
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES. Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjem naslovu, ali poiščite naslov na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
01.03.2010
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
6
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtiča. Ne uporabljajte nikakršnih
adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi
električnimi orodji. Originalni vtiči
in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli,
npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f) Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
SLOVENŠČINA
c)
d)
e)
f)
g)
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje ali
ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
e)
f)
g)
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da
popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
S tem bo ohranjena varnost aparata.
Varnostni napotki za uporabo
toplotnih pištol
Če naprave ne uporabljate previdno, lahko to
povzroči požar, zato:
• Vročina se lahko prevaja na vnetljive materiale, ki niso vidni. NE uporabljajte v vlažnem
ozračju, na krajih, kjer so lahko prisotni vnetljivi
plini ali v bližini vnetljivih materialov.
• NE uporabljajte na istem kraju dalj časa
neprekinjeno.
• NE uporabljajte v eksplozivnem ozračju.
• Po uporabi postavite orodje na stojalo, da se
ohladi, preden ga pospravite.
• NE puščajte orodja brez nadzorstva, če je
vključeno.
• NE polagajte rok na prezračevalne odprtine
ali kakor koli drugače pokrijte prezračevalnih
odprtin.
• Šoba in pribor tega orodja se med uporabo
zelo močno segrejeta. Preden se jih
dotaknete, naj se vsi deli ohladijo.
• VEDNO izključite orodje, preden ga odložite.
• Tega izdelka ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
7
SLOVENŠČINA
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo
pod nadzorstvom ali so prejeli napotke
glede uporabe izdelka s strani osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
• Zagotovite ustrezno prezračevanje, ker se
lahko sproščajo tudi strupeni hlapi.
• NE uporabljajte orodja kot sušilnika za lase.
• NE zaprite ali ovirajte dovoda oz. odvoda
zraka, ker lahko to povzroči prekomerno
segrevanje in okvare orodja.
• NE usmerjajte vročega zraka na druge ljudi.
• NE dotikajte se kovinske šobe, ker se med
uporabo močno segreje in ostane vroča še
30 minut po končani uporabi.
• NE postavljajte šobe ob ničesar med uporabo
ali takoj po končani uporabi.
• Vroči zrak usmerjajte v varno smer, stran od
drugih ljudi ali vnetljivih predmetov.
• NE DOTIKAJTE SE KOVINSKE ŠOBE; med
uporabo se močno segreje in ostane vroča še
30 minut po končani uporabi. Za zaščito rok
nosite rokavice.
• VEDNO držite šobo stran od napajalnega
kabla.
• Odkruški in majhni delci odstranjene barve
se lahko vnamejo in prodrejo skozi luknje in
razpoke v površini, ki jo strgate.
• NE zažgite barve. Uporabljajte priloženi
strgalnik in držite šobo najmanj 25 cm stran od
barvane površine. Če delate v navpični smeri,
delajte v smeri navzdol, tako da preprečite
padanje barve na orodje in vžig barve.
• NE potiskajte ničesar v notranjost šobe, ker
lahko to povzroči električni udar. Ne glejte
navzdol v šobo, medtem ko orodje uporabljate,
zaradi visokih temperatur, ki pri tem nastajajo.
• VEDNO uporabljajte ustrezno kakovostne
strgalnike in strgalne nože.
• NE dovolite, da bi se na šobo ali strgalnik
prilepila barva, ker se lahko sčasoma vname.
• NE uporabljajte toplotne pištole skupaj
s kemičnimi odstranjevalniki.
• NE odstranjujte pokrova toplotne cevi med
uporabo.
• NE uporabljajte pomožnih šob kot strgalnikov.
Dodatna varnostna navodila za
toplotne pištole
• Da zmanjšate nevarnost eksplozije, NE
uporabljajte pištole v bližini komor za barvanje
in najmanj 3 m proč od območja, kjer poteka
barvanje.
• NE uporabljajte tega orodja za
odstranjevanje barve, ki vsebuje svinec.
Olupki barve, ostanki ali hlapi barve lahko
vsebujejo svinec, ki je strupen
• Skrita področja, na primer za stenami, stropi,
tlemi, opažnimi in drugimi ploščami lahko
vsebujejo vnetljive materiale, ki se pri delu
na teh lokacijah s toplotno pištolo lahko
vnamejo. Vžig takih materialov včasih ni takoj
opazen in lahko povzroči materialno škodo in
telesne poškodbe ljudem v okolici. Če delate
na takih lokacijah, naj se toplotna pištola
premika v smeri naprej-nazaj. Zadrževanje ali
ustavljanje na enem mestu lahko povzroči vžig
plošče ali materiala za njo.
OPOMBA: Te toplotne pištole lahko
proizvajajo temperature, ki presegajo 550 °C.
• NE uporabljajte tega orodja za gretje hrane.
• NE polagajte toplotne pištole na vnetljive
površine, medtem ko delate s pištolo ali takoj
po izklopu pištole.
8
• Med strganjem naj bodo premični deli pritrjeni
in negibni.
• NE usmerjajte toplotne pištole neposredno na
steklo. Steklo lahko poči in to lahko povzroči
materialno škodo ali telesne poškodbe.
• Ohranite nalepke in imenske ploščice. Te
vsebujejo pomembne podatke.
• Postavite toplotno pištolo na stabilno, ravno
podlago, ko je ne držite v rokah. Postavite
napajalni kabel tako, da se toplotna pištola ne
bo prevrnila.
• Postavite toplotno pištolo na stabilno, ravno
podlago, ko je ne držite v rokah. Ne glede na
delo, ki ga opravljate, zavarujte s ščitnikom
ali odstranite take materiale stran od toplotne
pištole.
• Včasih lahko morda opazite rahel dim iz
orodja, ko ga izključite. To je posledica
segrevanja ostankov olja, ki so med
proizvodnjo orodja ostali kot tanek sloj na
grelnem elementu.
• Uporabljajte zaščito za oči in drugo
varnostno opremo.
Odstranjevanje barve
OPOZORILO: Pri odstranjevanju barve
morate biti izjemno previdni.
Pred začetkom postopka odstranjevanja
barve morate določite, ali barva, ki jo
odstranjujete, vsebuje svinec. BARVO NA
SLOVENŠČINA
OSNOVI SVINCA SME ODSTRANJEVATI
SAMO PROFESIONALEC IN SE JE NE SME
ODSTRANJEVATI S POMOČJO TOPLOTNE
PIŠTOLE.
Osebe, ki odstranjujejo barvo, morajo upoštevati
naslednje napotke:
trinatrijevega fosfata (TSP) za čiščenje in
pranje površin.
10. Na koncu vsake delovne faze pospravite
ostanke in koščke barve v plastično vrečko,
zaprite jo z lepilnim trakom in jo odstranite po
predpisih.
1. Obdelovanec prenesite na prosto. Če to
ni mogoče, mora biti delovno mesto dobro
prezračevano. Odprite okna in v eno izmed
oken postavite ventilator za odvajanje izpušnih
plinov. Ventilator mora premikati zrak v smeri
iz notranjosti na prosto.
11. Slecite zaščitno delovno obleko on sezujte
čevlje na območju dela in tako preprečite
prenašanje prahu v ostale bivalne prostore.
Delovne obleke operite ločeno od drugih.
Čevlje obrišite z mokro krpo, ki jo nato operite
skupaj z drugo delovno obleko. Temeljito
sperite lase in telo z milom in vodo.
2. Odstranite ali pokrijte vse preproge, pohištvo,
obleke, kuhinjske pripomočke (posodo) in
zračne jaške.
POMEMBNO OPOZORILO
3. Na delovno mesto položite stare obleke, na
katere bodo padali odkruški in ostanki barve.
Nosite zaščitno obleko, na primer dodatne
delovno srajco, pajaca in čelado.
4. Naenkrat delajte samo v enem prostoru.
Pohištvo morate odnesti ven ali ga prestaviti
v sredini sobe in ga pokriti. Delovna mesta
morate ločiti od drugih bivalnih prostorov
z zatesnitvijo vrat s pomočjo odpadnih cunj.
5. Otroci, noseče ženske ali ženske, ki so morda
noseče, se ne smejo nahajati na območju
dela, dokler ni delo končano in čiščenje
zaključeno.
6. Nosite protiprašno masko ali masko z dvojnim
filtrom (za prah in hlape). Maska se vam
mora natančno prilegati. Brada in lasje lahko
povzročijo, da maske ne tesnijo pravilno. Filtre
pogosto menjavajte. PAPIRNATE MASKE ZA
ENKRATNO UPORABI NISO PRIMERNE
7. Pri upravljanju toplotne pištole bodite previdni.
Toplotno pištolo ves čas premikajte, ker
prekomerna vročina proizvaja hlape, ki jih
lahko vdihavate.
8. Hrano in pijačo odstranite iz delovnega
območja. Preden začnete jesti ali piti, operite
dlani, celotne roke, obraz in sperite usta. Na
delovnem območju ne kadite, žvečite žvečilne
gume ali tobaka.
9. Počistite vso odstranjeno barvo in prah, tako
da z mokro krpo obrišete tla. S pomočjo
mokre krpe očistite vse stene, pragove,
okenske police in druge površine, kjer se lahko
nahajata barva ali prah. NE POMETAJTE,
BRIŠITE PRAHU ALI SESAJTE
Z VAKUUMSKIM SESALNIKOM Uporabite
detergent z visoko vsebnostjo fosfata ali
Če naj bo to orodje učinkovit odstranjevalnik barve,
mora proizvajati izredno visoke temperature. Zato
lahko orodje vžge papir, les, barvo in ostanke laka
ter podobne materiale.
Sčasoma, ko se boste bolje seznanili z orodjem
in razvili pravilno tehniko dela, bo nevarnost
vžiga močno zmanjšana. Za vzpostavitev prave
tehnike dela je najboljši recept: PRAKSA! Lotite
se preprostih projektov odstranjevanja barve, po
možnosti na prostem, dokler ne dobite "občutka"
za varno in učinkovito delo z odstranjevalnikom.
MED PRIVAJANJEM UPOŠTEVAJTE
NASLEDNJE VARNOSTNE UKREPE IN
NAPOTKE
• Če se odstranite stran od orodja, mora biti
orodje vedno izključeno in izklopljeno iz vira
napajanja.
• Med uporabo pogosto čistite rezilo strgalnika.
Usedlina, ki se nabere na rezilu, je izredno
vnetljiva.
• S pomočjo poskusov določite optimalno
razdaljo od šobe orodja do površine, ki jo
odstranjujete. Razdalja 25,4 mm 50,8 mm se
spreminja in je odvisna od materiala, ki ga
odstranjujete.
• Ves čas se mora toplotna pištola pomikati pred
rezilom strgalnika.
• Med delom sproti pospravljajte koščke barve,
ki se nabirajo na delovnem območju.
• Pri delu znotraj bodite na varni oddaljenosti
od zaves, papirja, oblazinjenega pohištva in
podobnih vnetljivih materialov.
• Predvsem si zapomnite, da je to resno
in nevarno orodje, ki pa lahko pri pravilni
uporabi prinaša odlične rezultate dela. Vadite
z enostavnimi projekti, dokler se ne počutite
9
SLOVENŠČINA
pri delu udobno in varno. Šele takrat boste
osvojili pravilno tehniko.
Ostale nevarnosti
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja
pripomočka med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
a. Stikalo za vklop/izklop
b. Prezračevalne odprtine
c. Sprožilno stojalo
d. Nastavitveni gumb za temperaturo zraka
(D26411)
LCD indikator in regulator temperature zraka
(D26414)
e. Šoba
f. Obroč za obešanje orodja
g. Pokrov za toplotno cev
NAMEN UPORABE
Vaša toplotna pištola je bila zasnovana
odstranjevanju barve, spajkanju cevi, krčenju
PVC, varjenju in upogibanju plastike ter splošnim
postopkom sušenja in odmrzovanja.
OPOZORILO: Ne uporabljajte orodja
v mokrih pogojih in ob prisotnosti
vnetljivih tekočin ali plinov.
Toplotna pištola je profesionalno električno orodje.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
NAPRAVO shranjujte nedosegljivo otrokom.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Vedno nosite zaščitna očala.
Električna varnost
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Časovna koda (h), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 toplotna pištola
1 dodatna oprema
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
• Prepričajte se, če se orodje, deli in pripomočki
med prevozom niso poškodovali.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vašo DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60335 in
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
10
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
glede na pretok zraka. Če glede nastavitve niste
gotovi, vedno začnite z najnižjo nastavitvijo
temperature in jo počasi zvišujte, dokler ne
dosežete želene nastavitve.
Uporaba
Uporaba napajalnega
podaljška
Spodnja tabela kaže priporočene nastavitve za
različne opravila.
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Najmanjši premer kabla mora
znašati 1 mm2; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Nizka
Nastavitev temperature
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Temperatura zraka (sl. 1)
D26411
Temperaturo zraka je mogoče prilagajati glede na
širok izbor opravil. Zavrtite nastavitveni gumb za
temperaturo zraka (d) v smeri urinega kazalca ali
v nasprotni smeri urinega kazalca za zvišanje ali
znižanje temperature.
Srednja
Visoka
•
•
Odstranjevanje nalepk
•
Voskanje in odstranjevanje voska
•
Sušenje vlažnega lesa pred
polnjenjem
•
Krčenje PVC-ja, ovitkov in izolacij
cevi
•
Odtaljevanje zmrznjenih cevi
•
Varjenje plastičnih cevi
•
Ukrivljanje plastičnih cevi in plošč
•
Pri odvijanju zarjavelih ali premočno
privitih vijakov in matic
•
Odstranjevanje barve in laka
•
Spajkanje spojev pri napeljavi
•
Odstranjevanju linoleja in PVC talnih
oblog
Namestitev pravilnega pribora
To orodje je dobavljeno s kompletom orodja za
različne vrste dela.
Ikona
Opis
Stožčasta šoba
Namen
Šoba za krčenje
(segrevanje majhne
površine)
50 mm
Površinska
šoba - ribji rep
Sušenje, odstranjevanje
barve, odstranjevanje
polivinila ali linoleja,
odtaljevanje (vročina
razporejena preko
širokega območja
D26414
• Pritisnite in sprostite LCD indikator in regulator
temperature zraka (d) za nastavitev ustrezne
temperature v korakih po 10 °C.
• Za neprekinjeno zviševanje ali zniževanje
temperature pritisnite in držite pritisnjen LCD
indikator in regulator temperature zraka (d).
• Sprostite indikator, ko je dosežena želena
temperatura ali najnižja/najvišja temperatura.
• Zaslon kaže dejansko dviganje/padanje
temperature, dokler ni dosežena želena
temperatura.
Uporaba
Sušenje barve in laka
1. Vklopno/izklopno stikalo (a) mora biti na
položaju O in orodje izklopljeno iz izvora
napajanja. Preverite, ali se je šoba ohladila.
2. Vstavite želen pribor v šobo.
KONTROLNI SISTEM ZA TEMPERATURO
NASTAVI-IN-POZABI D26414
Želena temperatura je shranjena v pomnilniku
orodja. Kadarkoli vključite orodje, se toplotno
pištola segreje do zadnje nastavljene temperature
11
SLOVENŠČINA
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
2. Za izključitev orodja potisnite vklopno/izklopno
stikalo (a) na položaj O. Odklopite orodje iz
izvora napajanja in počakajte, da se ohladi,
preden ga pospravite.
Odstranjevanje barve
OPOZORILO: Glej Pomembno
opozorilo v razdelku Dodatna
varnostna navodila za toplotne
pištolepreden uporabite orodje za
odstranjevanje barv.
OPOZORILO: Ne odstranjujte barve
s kovinskih okenskih okvirjev, ker lahko
zaradi vročine počijo okenska stekla.
OPOZORILO: Zagotovite, da NIKOLI
ne usmerite šobe v vas ali druge ljudi.
OPOZORILO: PAZITE, da nič ne pade
v notranjost šobe.
•
Pri strganju drugih okenskih okvirjev,
uporabite šobo z zaščito za steklo.
Pravilni položaj roke (slika 2, 3)
•
Da bi preprečili vžig površine, ne držite
orodja predolgo usmerjenega v eno točko.
•
Izogibajte se nabiranju barve na strgalu, saj
se lahko vžge. Če je potrebno, s pomočjo
noža previdno odstranite material
s strgalnika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
OPOZORILO: Druge roke ne
postavljajte preko/nad prezračevalne
odprtine (sl. 3).
Pravilni položaj rok zahteva, da z eno roko držite
orodje, kot kaže slika 2.
Pred uporabo:
1. Pritrdite ustrezen pribor, ki je priporočen za
nameravano delo.
2. Zavrtite nastavitveni gumb za temperaturo
zraka (d ) na želeno temperaturo.
Vklop in izklop (slika 4)
1. Potisnite vklopno/izklopno stikalo (a) na želeno
nastavitev zračnega pretoka:
I: 240 l/min (50 °C – 400 °C)
250 l/min (50 °C – 400 °C) (D26414)
Nizek zračni pretok za počasno segrevanje
obdelovanca.
II: 450 l/min (50 °C – 600 °C)
500 l/min (50 °C – 600 °C) (D26414)
Visok zračni pretok za hitro segrevanje
obdelovanca.
12
1. Pritrdite ustrezni pribor.
2. Zavrtite nastavitveni gumb za temperaturo
zraka (d) na visoko nastavitev.
3. Vključite orodje z izbiro ustreznega pretoka
zraka.
4. Usmerite vroči zrak na barvo, ki jo želite
odstraniti.
Najboljše rezultate dosežete, če toplotno
pištolo premikate počasi, vendar
ENAKOMERNO, s strani na stran, tako da
je toplota enakomerno razporejena. NE
ZADRŽUJTE ALI USTAVLJAJTE SE NA
ENEM MESTU.
5. Ko se barva omehča, barvo postrgajte
s pomočjo ročnega strgalnika.
ZAPOMNITE SI: Odkruški in majhni delci
odstranjene barve se lahko vnamejo in prodrejo
skozi luknje in razpoke v površini, ki jo strgate.
Stacionarna uporaba (sl. 1)
To orodje lahko uporabljate tudi v stacionarnem
načinu.
1. Zložite stojalo (c), kot je prikazano na sliki 1.
2. Postavite orodje na ravno, stabilno delovno
mizo. Zagotovite, da se orodje ne bo prevrnilo.
3. Napajalni kabel napeljite tako, da ne bo
možno potegniti orodja iz delovne mize.
SLOVENŠČINA
4. Vključite orodje z izbiro ustreznega pretoka
zraka.
Kontrola konstantne
vročine (zaščita pred
preobremenitvijo)
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Če je orodje preobremenjeno, ta funkcija zaščiti
grelni element pred poškodbami, ne da bi se
orodje ustavilo in/ali brez ohlajevanja orodja.
1. Če se temperatura dvigne previsoko, se grelni
element samodejno izključi. Motor še naprej
deluje in proizvaja hladen zrak.
2. Ko se temperature dovolj zniža (to traja samo
nekaj sekund), se grelni element samodejno
vključi.
Obroč za orodje (sl. 1)
OPOZORILO: VEDNO izključite
toplotno pištolo, odklopite jo iz
izvora napajanja in počakajte, da se
ohlaja najmanj 30 minut, preden jo
premaknete ali pospravite.
Za lažje shranjevanje lahko orodje obesite na
obroč (f). Toplotno pištolo morate shranjevati
v zaprtih prostorih.
Čas ohlajanja
Med uporabo se šoba in pribor močno segrejeta.
Izključite toplotno pištolo, odklopite jo iz izvora
napajanja in počakajte, da se ohlaja najmanj 30
minut, preden jo premaknete ali pospravite.
OPOMBA: Za skrajšanje časa ohlajanja vključite
orodje na najnižji nastavitvi temperature zraka
in ga pustite delovati nekaj minut, preden ga
izključite.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite
od omrežne napetosti pred
montažo in demontažo pribora,
pred nastavitvijo ali spreminjanje
nastavitev oz. pred servisnimi
posegi. Sprožilno stikalo mora biti na
poziciji IZKLOP. Nekontroliran zagon
naprave lahko povzroči poškodbe.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
telesnih poškodb, z izdelkom
uporabljajte le pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
13
SLOVENŠČINA
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo najbližjo
DEWALT predstavništvo. Naslov je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
14
HRVATSKI
PUHALO VRUĆEG ZRAKA
D26411, D26414
Čestitamo!
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Ulazna snaga (115 V)
Raspon temperatura
zraka (na mlaznici)
Masa
LPA (zvučni tlak)
KPA (tlak zvuka
nesigurno)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost
zvučnog tlaka)
kg
D26411
220-240
230/115
1
1800
1600
50–400
i 50–600
0,65
D26414
220-240
230/115
1
2000
1600
50–400
i 50–600
0,71
dB(A)
68
68
dB(A)
dB(A)
3
79
3
79
dB(A)
3
3
V
V
W
W
°C
Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbroj)
Vrijednost emisije vibracija ah
ah =
m/s²
0,86
Nesigurnost K = m/s²
1,5
0,86
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem i može se
upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata.
Može se koristiti za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
10 Ampera, mreža
13 Ampera, u utikačima
Ovaj uređaj namijenjen je priključivanju na sustave
napajanja s najvećom dopuštenom impedancijom
sustava Zmax od 0,1 Ω u priključnoj točki
(prespojna kutija) korisnikovog napajanja. Korisnik
se mora pobrinuti da je uređaj priključen samo na
sustav napajanja koji ispunjava gornje zahtjeve.
Ako je potrebno, korisnik može od dobavljača
električne energije zatražiti podatke o impedanciji
sustava u priključnoj točki.
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede i koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
15
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D26411, D26414
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u poglavlju "Tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-45.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
16
c)
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je
tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ili vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom
rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
f)
g)
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnih alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do opasnih
situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Sigurnosne upute za puhalo
vrućeg zraka
Nepažljivo rukovanje ovim uređajem može
rezultirati vatrom. Iz tog razloga:
• Toplina se može prenijeti na zapaljive
materijale koji su izvan vidnog polja.
NEMOJTE koristiti u vlažnoj atmosferi ako
mogu biti prisutni zapaljivi plinovi ili u blizini
zapaljivih materijala.
• NEMOJTE predugo grijati isto mjesto.
• NEMOJTE koristiti ako je okolni zrak
eksplozivan.
• Uređaj nakon upotrebe postavite na njegov
stalak i pričekajte da se ohladi prije pohrane.
• NEMOJTE ostavljati alat bez nadzora dok je
uključen.
• NEMOJTE stavljati ruke preko ventilacijskih
otvora ili na bilo koji način blokirati otvore.
• Mlaznica i dodatni pribor ovog alata postanu
izuzetno vrući tijekom upotrebe. Pustite da se
ti dijelovi ohlade prije nego ih dodirujete.
• UVIJEK isključite alat prije nego što ga
odložite.
• Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
17
HRVATSKI
• Osigurajte zadovoljavajuće prozračivanje jer
mogu nastati otrovne pare.
• NEMOJTE koristiti kao sušilo za kosu.
• NEMOJTE blokirati ulazni otvor zraka ili
izlaznu mlaznicu jer može doći do pretjeranog
akumuliranja topline i oštećenja alata.
• NEMOJTE usmjeravati mlaz vrućeg zraka
prema drugim osobama.
• NEMOJTE dodirivati metalnu mlaznicu jer
tijekom upotrebe postaje vrlo vruća i ostaje
vruća približno 30 minuta nakon uporabe.
• NEMOJTE oslanjati mlaznicu ni na koji
predmet tijekom ili neposredno nakon
upotrebe.
• NEMOJTE ništa gurati u mlaznicu kako ne
bi došlo do strujnog udara. Nemojte gledati
u mlaznicu dok uređaj radi zbog visokih
temperatura koje se stvaraju.
• NEMOJTE dopustiti da se boja lijepi na
mlaznicu ili strugalicu jer se nakon određenog
vremena može zapaliti.
• NEMOJTE uklanjati termičku zaštitu cijevi
tijekom upotrebe.
Dodatna sigurnosna
upozorenja za puhala vrućeg
zraka
• Da biste smanjili rizik od eksplozije,
NEMOJTE koristiti u komorama za bojanje
ni unutar 3,0 m od mjesta gdje se obavlja
bojanje.
• NEMOJTE upotrebljavati ovaj alat
za uklanjanje boje koja sadrži olovo.
Strugotine, ostaci i pare mogu sadržavati
olovo koje je otrovno.
• Skrivena područja, kao što je stražnja strana
zida, stropa, poda, gipsanih i drugih ploča,
može sadržavati zapaljive materijale koje
puhalo vrućeg zraka može zapaliti tijekom
radova na takvim mjestima. Zapaljenje tih
materijala možda neće biti odmah uočljivo
i može rezultirati oštećivanjem imovine ili
osobnim ozljedama. Tijekom radova na takvim
mjestima, puhalo vrućeg zraka neprestano
pomičite naprijed-natrag. Usporenost ili
pauziranje kretanja iznad jedne točke može
zapaliti ploču ili materijal s njezine stražnje
strane.
NAPOMENA: Ova puhala vrućeg zraka mogu
proizvoditi temperature koje su više od 550 °C.
• NEMOJTE upotrebljavati ovaj alat za
zagrijavanje hrane.
18
• NEMOJTE odlagati puhalo vrućeg zraka
na zapaljive površine tijekom upotrebe ili
neposredno nakon isključivanja.
• Učvrstite i stabilizirajte pokretne predmete
tijekom struganja.
• Pobrinite se da mlaz vrućeg zraka bude
sigurno usmjeren, podalje od osoba ili
zapaljivih predmeta.
• DRŽITE PRSTE PODALJE OD METALNE
MLAZNICE; postaje vrlo vruća i ostaje vruća
približno 30 minuta nakon korištenja. Koristite
rukavice kako biste zaštitili ruke.
• UVIJEK držite mlaznicu podalje od kabela
napajanja.
• Iverje i manji komadi oguljene boje mogu
se zapaliti i otpuhati kroz otvore i pukotine
u površini koju čistite.
• NEMOJTE spaljivati boju. Upotrijebite
isporučenu strugalicu i mlaznicu držite
udaljenom najmanje 25 mm od obojene
površine. Kad radite na uspravnoj površni,
radite od vrha prema dnu kako biste spriječili
padanje boje na alat i njezino paljenje.
• UVIJEK upotrebljavajte kvalitetne strugalice
i noževe za čišćenje.
• NEMOJTE upotrebljavati puhalo vrućeg zraka
u kombinaciji s kemijskim sredstvima za
uklanjanje.
• NEMOJTE koristiti mlaznice kao strugalice.
• NEMOJTE usmjeravati mlaz zraka iz puhala
izravno na staklo. Staklo može ispucati
i dovesti do oštećenja imovine ili osobnih
ozljeda.
• Održavajte naljepnice i nazivne pločice. One
sadrže važne informacije.
• Puhalo vrućeg zraka postavite na stabilnu
i ravnu površinu kad ga ne pridržavate rukom.
Kabel postavite na način da ne može izazvati
prevrtanje puhala.
• Uvijek imajte na umu da ovaj alat može upaliti
zapaljive materijale, te omekšati ili otopiti
druge materijale. Bez obzira na radove koje
izvodite, zaštite te materijale ili puhalo vrućeg
zraka držite podalje od njih.
• Povremeno možete primijetiti malo dima iz
alata nakon njegovog isključivanja. To je
rezultat zagrijavanja ulja koje se nataložilo
na grijaće elemente tijekom proizvodnog
postupka.
• Koristite zaštitu za oči i ostalu zaštitnu
opremu.
HRVATSKI
Uklanjanje boje
UPOZORENJE: Potrebno je biti
izuzetno pažljiv tijekom uklanjanja boje.
Prije početka bilo kojeg postupka uklanjanja boje
morate utvrditi sadrži li boja olovo. BOJU NA
OSNOVI OLOVA SMIJE UKLANJATI SAMO
PROFESIONALNA OSOBA I NE SMIJE SE
UKLANJATI PUHALOM VRUĆEG ZRAKA.
Osobe koje uklanjaju boju moraju se pridržavati
ovih smjernica:
1. Radni materijal premjestite na otvoreni prostor.
Ako to nije moguće, radni prostor održavajte
dobro prozračenim. Otvorite prozore i na jedan
prozor postavite ventilator za ispuhivanje.
Provjerite da ventilator ispuhuje zrak iz
unutrašnjosti prema van.
2. Uklonite ili prekrijte bilo kakve tepihe,
namještaj, odjeću, jedaći pribor i otvore za
prozračivanje.
3. U radnom području postavite otpadne krpe
kako biste prikupili komadiće ili ljuske boje.
Obucite zaštitnu odjeću, kao što su dodatna
radna košulja, pregača ili kapa.
4. Istovremeno radite samo u jednoj prostoriji.
Namještaj je potrebno ukloniti ili smjestiti
u sredinu prostorije i prekriti. Radna područja
potrebno je odvojiti od ostatka boravišnog
prostora tako da zabrtvite vrata starom
odjećom ili sl.
5. Djeca, trudnice ili potencijalne trudnice,
te majke koje doje ne smiju biti prisutne
u radnom području dok se ne završe svi
radovi i ne očisti cijelo područje.
6. Koristite zaštitnu masku protiv prašine ili
masku za disanje s dvostrukim filtrom (prašina
i isparenja). Pobrinite se da vam maska
odgovara. Brade i brkovi mogu spriječiti
pravilno brtvljenje maske. Često mijenjajte
filtre. POTROŠNE MASKE OD PAPIRA NISU
ZADOVOLJAVAJUĆE.
7. Budite pažljivi tijekom upotrebe puhala vrućeg
zraka. Puhalo vrućeg zraka držite u pokretu
jer će pretjerana toplina proizvesti pare koje
rukovatelj može udahnuti.
8. Hranu i piće držite izvan radnog područja.
Prije konzumiranja hrane i pića operite ruke
i lice, te isperite usta. U radnom području ne
konzumirajte žvakaću gumu ili duhan.
9. Uklonjenu boju i prašinu uklonite pranjem
poda. Pomoću mokre krpe očistite sve
zidove, prozorske daske ili bilo koje druge
površine na koje se nakupila boja ili prašina.
NEMOJTE POMETATI, ČISTITI ČETKOM
ILI USISAVATI. Za pranje i brisanje područja
upotrijebite deterdžent s visokim udjelom
fosfata ili trisodij fosfata (TSP).
10. Po završetku svakog radnog segmenta
prikupite komadiće i ostatke boje u dvostruku
plastičnu vrećicu, zatvorite je ljepljivom trakom
ili je zavežite, a zatim pravilno odbacite.
11. Zaštitnu odjeću i obuću skinite unutar radnog
područja, kako biste izbjegli prenošenje
prašine u ostatak boravišnog prostora.
Radnu odjeću perite odvojeno. Cipele obrišite
mokrom krpom, a nju potom operite zajedno
s radnom odjećom. Kosu i tijelo temeljito
operite sapunom i vodom.
VAŽNA NAPOMENA
Da bi ovaj alat mogao učinkovito skidati boju,
mora proizvoditi izuzetno visoke temperature.
Posljedično, strugalica ima sposobnost paljenja
papira, drva, ostataka boje i laka, te sličnih
materijala.
Kad se bolje upoznate s alatom i razvijete pravilnu
tehniku, opasnost od slučajnog paljenja bit će
značajno smanjena. Za utvrđivanje pravilne tehnike
najbolja je VJEŽBA! Radite na jednostavnim
projektima uklanjanja boje, najbolje na otvorenom,
dok ne dobijete osjećaj za sigurno i učinkovito
korištenje strugalice.
TIJEKOM VJEŽBANJA PRIDRŽAVAJTE SE
SLJEDEĆIH SIGURNOSNIH POSTUPAKA:
• Uvijek provjerite je li alat isključen i odvojen
od električnog napajanja kad ga ostavljate bez
nadzora.
• Žlicu za struganje često čistite tijekom
upotrebe. Nakupljeni ostaci na listu su vrlo
zapaljivi.
• Eksperimentiranjem utvrdite optimalnu
udaljenost od mlaznice alata do površine koju
čistite. Udaljenost 25,4 mm – 50,8 mm varirat
će ovisno o materijalu koji se uklanja.
• Puhalo vrućeg zraka u svakom trenutku
pomičite ispred žlice za struganje.
• Tijekom rada uklanjajte oslobođene dijelove
boje koji se nakupljaju oko radnog područja.
• Kad radite u zatvorenom prostoru, ne
približavajte se zavjesama, papiru,
presvlakama i sličnim zapaljivim materijalima.
19
HRVATSKI
• Prije svega, ne zaboravite da je ovo ozbiljan
alat koji može pružiti sjajne rezultate ako
se pravilno upotrebljava. Vježbajte na
jednostavnim projektima dok ne steknete
pouzdanje za rad sa strugalicom. Tek tad ćete
ovladati pravilnom tehnikom.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač uključivanja/isključivanja
b. Otvori za prozračivanje
c. Preklopni stalak
d. Ručica za prilagođavanje temperature zraka
(D26411)
LCD pokazivač temperature zraka i regulator
(D26414)
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih
čestica.
e. Mlaznica
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
g. Termička zaštita cijevi
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
f. Prsten za vješanje alata
NAMJENA
Ovo puhalo vrućeg zraka predviđeno je za guljenje
boje, lemljenje cijevi, stiskanje PVC materijala,
varenje i savijanje plastike, kao i za opće potrebe
sušenja i odmrzavanja.
UPOZORENJE: Nemojte upotrebljati
u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih
tekućina ili plinova.
Puhalo vruće zraka je profesionalni alat.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Šifra datuma (h), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Puhalo vrućeg zraka
1 Komplet dodatnog pribora
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i usvojite ovaj priručnik prije
upotrebe alata.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat raspolaže
dvostrukom izolacijom u skladu
s dokumentom EN 60335, stoga žica
uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
20
HRVATSKI
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
KONTROLNI SUSTAV PODEŠAVANJA
I PAMĆENJA TEMPERATURE
D26414
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Željena temperatura spremljena je u memoriji
alata. Svaki put kad se puhalo vrućeg zraka
uključi, puhalo se zagrijava na posljednju postavku
temperature, prema protoku zraka. Ako niste
sigurni koja je trenutna postavka, uvijek počnite
s niskom temperaturom i postepeno povećavajte
dok ne dostignete željenu postavku.
Upotreba produžnog kabela
Aplikacije
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna
duljina je 30 m.
Donja tablica sadrži predložene postavke za
različite primjene.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Postavka
Nisko
Primjene
•
Sušenje boje i laka
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
•
Uklanjanje naljepnica
•
Nanošenje i uklanjanje voska
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
•
Sušenje mokrog drva prije kitanja
•
Sužavanje PVC omota i izolacijskih
cijevi
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Srednje
Visoko
•
Odleđivanje zamrznutih cijevi
•
Varenje plastike
•
Savijanje plastičnih cijevi i ploča
•
Oslobađanje zahrđalih ili čvrsto
pritegnutih matica i vijaka
•
Uklanjanje boje i laka
•
Lemljenje vodovodnih spojeva
•
Uklanjanje podnih pločica od
linoleuma ili vinila
Temperatura zraka (sl. 1)
D26411
Postavljanje pravilnog pribora
Temperatura zraka može se prilagoditi kako bi
odgovarala širokom rasponu primjena. Zakrenite
ručicu za prilagođavanje temperature zraka (d)
u smjeru kazaljki na satu ili obrnutom, kako biste
povećali ili snizili toplinu.
Ovaj alat isporučen je s kompletom pribora za
različite primjene.
D26414
• Pritisnite i otpustite LCD pokazivač i regulator
temperature zraka (d) kako biste podesili
temperaturu u koracima od 10 °C.
• Da biste neprestano povisivali ili snižavali
temperaturu, pritisnite i držite LCD pokazivač
i podešivač temperature zraka (d).
• Otpustite pokazivač kad dostignete željenu ili
najvišu/najnižu temperaturu.
• Zaslon prikazuje stvarno podizanje/spuštanje
temperature dok se ne postigne željena
temperatura.
Ikona
Opis
Konusna
mlaznica
Svrha
Stiskanje omota (toplina
na koncentriranom malom
području)
50 mm plosnata
površinska
mlaznica
Sušenje, uklanjanje
boje, uklanjanje vinila ili
linoleuma, odleđivanje
(toplina raširena na
širokom području
1. Pobrinite se da je prekidač uključivanja/
isključivanja (a) u položaju "O" i da je alat
odvojen iz izvora električnog napajanja.
Provjerite je li se mlaznica ohladila
2. Na mlaznicu postavite željeni pribor.
21
HRVATSKI
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
iz napajanja i ostavite ga da se ohladi prije
premještanja ili pohrane.
Uklanjanje boje
UPOZORENJE: Pogledajte Važna
napomena pod Dodatne sigurnosne
upute za puhalo vrućeg zraka prije
upotrebe alata za uklanjanje boje.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE: Pazite da mlaznica
UVIJEK bude usmjerena od vas
i drugih osoba.
UPOZORENJE: NEMOJTE ispuštati
ništa u mlaznicu.
Pravilan položaj ruku (sl. 2, 3)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
UPOZORENJE: Drugu ruku ne
postavljajte na otvore za zrak (sl. 3).
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
pridržavate alat kako je prikazano na crtežu 2.
Prije rada
1. Postavite pravilan pribor, koji je preporučen za
vašu primjenu.
2. Zakrenite gumb za podešavanje temperature
(d) na željenu temperaturu zraka.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 4)
1. Pritisnite prekidač uključivanja/isključivanja (a)
na željenu postavku protoka zraka:
I: 240 litara/min (50 °C – 400 °C)
250 litara/min (50 °C – 400 °C) (D26414)
Nizak protok zraka za polagano
zagrijavanje radnog materijala.
II: 450 litara/min (50 °C – 600 °C)
500 litara/min (50 °C – 600 °C) (D26414)
Visok protok zraka za brzo zagrijavanje
radnog materijala.
2. Da biste isključili alat, pomaknite prekidač
za uključivanje (a) u položaj O. Isključite alat
22
UPOZORENJE: Ne čistite boju
s metalnih prozorskih okvira jer vrućina
može izazvati pucanje stakla.
•
Prilikom čišćenja drugih vrsta prozorskih
okvira upotrijebite mlaznicu za zaštitu
stakla.
•
Da biste spriječili zapaljenje površine, alat
ne ostavljajte predugo usmjerenim u jednu
točku.
•
Izbjegavajte nakupljanje boje na dodatku za
struganje jer se ona može zapaliti. Ako je
potrebno, otpadnu boju pažljivo uklonite sa
strugalice pomoću noža.
1. Postavite odgovarajući pribor.
2. Zakrenite ručicu za prilagođavanje dubine
blanjanja (d) na visoku postavku.
3. Uključite alat odabirom željenog protoka zraka.
4. Usmjerite vrući zrak na boju koju želite ukloniti.
Najbolji rezultati postižu se polaganim, ali
NEPRESTANIM pomicanjem puhala se
jedne na drugu stranu, kako bi se toplina
ravnomjerno rasporedila. NE ZADRŽAVAJTE
SE I PAUZIRAJTE IZNAD JEDNE TOČKE.
5. Kad boja omekša, ostružite je ručnom
strugalicom.
NE ZABORAVITE: Iverje i manji komadi oguljene
boje mogu se zapaliti i otpuhati kroz otvore
i pukotine u površini koju čistite.
Stacionarna upotreba (sl. 1)
Ova alat moguće upotrijebiti i u stacionarnom
načinu.
1. Preklopni stalak (c) prebacite prema dolje,
kako je prikazano na crtežu 1.
2. Alat postavite na vodoravan i stabilan radni
stol. Provjerite da se alat ne može prevrnuti.
3. Osigurajte kabel napajanja kako biste spriječili
uplitanje ili povlačenje alata s radnog stola.
4. Uključite alat odabirom željenog protoka zraka.
HRVATSKI
Kontrola konstantne topline
(zaštita od preopterećenja)
Kad je alat preopterećen, ova značajka štiti grijaći
element od oštećivanja bez zaustavljanja alata i/ili
razdoblja hlađenja.
1. Kad temperatura previše poraste, grijaći
element se isključuje. Motor će nastaviti
s radom i puhati hladni zrak.
2. Kad se temperatura dovoljno snizi (potrebno je
samo nekoliko sekundi), grijaći element će se
automatski uključiti.
Prsten alata (sl. 1)
UPOZORENJE: UVIJEK isključite
puhalo vrućeg zraka, odvojite ga od
izvora električnog napajanja i pustite
da se hladi najmanje 30 minuta prije
premještanja ili spremanja.
Radi jednostavnijeg pospremanja, alat se može
objesiti za prsten (f). Puhalo vrućeg zraka mora će
čuvati u zatvorenom prostoru.
Razdoblje hlađenja
Mlaznica i dodatni pribor postanu izuzetno vrući
tijekom upotrebe. Isključite puhalo vrućeg zraka,
odvojite ga od izvora električnog napajanja i pustite
da se hladi najmanje 30 minuta prije premještanja
ili spremanja.
NAPOMENA: Da biste skratili vrijeme hlađenja,
alat prebacite na najniži postavku temperature
i pustite ga da radi nekoliko minuta prije njegovog
isključivanja.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih prilagođavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka nosite zaštitu za oči
i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
23
HRVATSKI
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
24
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
♦
♦
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
25
SRPSKI
FEN ZA VREO VAZDUH
D26411, D26414
Čestitamo!
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Ulazna snaga (115 V)
Radna temperatura
vazduha (na mlaznici)
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
D26411
V
220-240
V
230/115
1
W
1800
W
1600
°C
50–400
and 50–600
kg
0,65
D26414
220-240
230/115
1
2000
1600
50–400
and 50–600
0,71
dB(A)
68
68
dB(A)
dB(A)
3
79
3
79
dB(A)
3
3
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
Emisiona vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
0,86
0,86
Odstupanje K = m/s²
1,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
i može se koristiti za upoređivanje alata. Može se
koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
26
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Ovaj uređaj je predviđen za povezivanje na
sistem električnog napajanja sa maksimalnom
dozvoljenom impedansom sistema Zmax od 0,1 Ω
u priključnoj tački (električna kutija) korisničkog
napajanja. Korisnik se mora pobrinuti da se
ovaj uređaj povezuje samo u elektro mrežu koja
ispunjava gornji zahtev. Ako je potrebno, korisnik
se može obratiti javnoj elektrodistribuciji za
impedansu sistema u priključnoj tački.
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D26411, D26414
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
01.03.2010
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c)
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
27
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
28
f)
g)
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Sigurnosna uputstva za
fenove za vreo vazduh
U slučaju da se aparatom ne rukuje pažljivo
može doći do požara, pa zato treba voditi računa
o sledećem:
• Toplota može biti dovedena do zapaljivih
materijala koji nisu u vidnom polju. NE koristiti
u sredini sa isparenjima jer mogu biti prisutni
zapaljivi gasovi ili se u blizini mogu nalaziti
zapaljivi materijali.
• NE primenjivati na istom mestu duže vreme.
• NE koristiti u prisustvu eksplozivne atmosfere.
• Nakon upotrebe, aparat odložite na stalak
i sačekajte da se ohladi pre nego što ga
uskladištite.
• NE ostavljajte alat bez nadzora dok je
uključen.
• NE stavljajte ruku preko otvora za vazduh i ne
blokirajte otvore ni na koji način.
• Mlaznica i pribori ovog alata se jako zagrevaju
tokom upotrebe. Pre nego što ih dodirnete
sačekajte da se ohlade.
• UVEK isključite alat pre nego što ga spustite.
• Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
• Obezbedite odgovarajuću ventilaciju jer može
doći do stvaranja toksičnih para.
• NE koristiti ga kao fen za kosu.
SRPSKI
• NE ometajte ulaz za vazduh ili izlaz mlaznice
jer to može dovesti do stvaranja prevelike
toplote usled čega se može oštetiti alat.
upotrebe i ostaje vrela i 30 minuta posle
upotrebe. Nosite rukavice da biste zaštitili
ruke.
• NE usmeravajte vruć vazduh na druge ljude.
• UVEK držite mlaznicu dalje od kabla.
• NE dodirujte mlaznicu jer se ona jako zagreva
tokom upotrebe i ostaje vrela do 30 minuta
posle upotrebe.
• Opiljci i male čestice oljuštene boje se mogu
zapaliti i izduvati kroz otvore i naprsline
površine koja se ljušti.
• NE stavljajte mlaznicu ni na šta u toku
upotrebe ili odmah nakon upotrebe.
• NEMOJTE zapaliti boju. Koristite priloženi
strugač i držite mlaznicu na rastojanju od
najmanje 25 mm od obojene površine. Pri
radu u vertikalnom smeru, radite odozgo
nadole kako bi se sprečilo da boja upadne
u alat i zapali se.
• NE gurajte ništa u mlaznicu jer možete stradati
od električnog udara. Ne gledajte u mlaznicu
dok uređaj radi jer se razvijaju visoke
temperature.
• NE dozvolite da se boja zalepi za mlaznicu ili
strugač jer bi se mogla zapaliti posle nekog
vremena.
• NE uklanjajte poklopac grejača tokom
upotrebe.
• UVEK koristite kvalitetne strugače i noževe za
ljuštenje.
• NE koristite fen za vreo vazduh u kombinaciji
sa hemijskim sredstvima za ljuštenje boje.
• NE koristite mlaznice iz pribora kao strugače.
Dodatna sigurnosna upozorenja za fenove za vreo vazduh
• NE usmeravajte fen za vreo vazduh direktno
na staklo. Staklo može da prsne i dovede do
materijalnih šteta ili telesnih povreda.
• Radi smanjenja rizika od eksplozije, DO NE
koristiti u komorama za farbanje ili bliže od
3,0 m od radova prskanja boje.
• Održavajte nalepnice i natpisne pločice. One
sadrže važne informacije.
• NE koristiti ovaj alat za skidanje boje koja
sadrži olovo. Ljuske, ostaci i isparenja boje
mogu sadržati olovo koje je otrovno
• Skrivene oblasti, na primer, iza zidova,
plafona, podova, gipsanih ploča i drugih
panela mogu sadržati zapaljive materijale koji
bi se mogli zapaliti fenom za vreo vazduh
pri radu na takvim mestima. Moguće je da
se paljenje ovih materijala ne primeti odmah
i dovesti do materijalnih šteta i telesnih
povreda. Pri radu na takvim mestima, fen za
vreo vazduh treba stalno da pomerate naprednazad. Zadržavanje ili pauziranje na jednom
mestu bi moglo da upali panel ili materijal iza
njega.
NAPOMENA: Ovi fenovi za vreo vazduh
mogu da proizvedu temperature preko 550 °C.
• NE koristite ovaj alat za zagrevanje hrane.
• NE polažite fen za vreo vazduh na zapaljive
površine dok radite sa njim ili neposredno
nakon isključivanja.
• Proveravajte da li su pokretni delovi učvršćeni
i stabilni prilikom struganja.
• Pobrinite se da vreo vazduh usmerite
u bezbednom pravcu; nikad prema ljudima ili
zapaljivim predmetima.
• DRŽITE PRSTI DALJE OD METALNE
MLAZNICE; jer se ona jako zagreva tokom
• Kada se ne drži ručno, fen za vreo vazduh
postavite na stabilnu i ravnu površinu. Kabl
sprovedite tako da ne može izazvati prevrtanje
fena za vreo vazduh.
• Uvek imajte na umu da ovaj alat može da
upali zapaljive materijale i da omekša ili istopi
druge materijale. Bez obzira na zadatak koji
obavljate, zaklonite ili udaljite fen za vreo
vazduh od takvih materijala.
• Moguće je da povremeno primetite da se
alat malo zadimi posle isključivanja. Do
toga dolazi zbog zagrevanja ostataka ulja
koje se nataložilo na grejaču u toku procesa
proizvodnje.
• Koristite zaštitu za oči i drugu zaštitnu
opremu.
Uklanjanje boje
UPOZORENJE: Treba biti veoma
pažljiv prilikom skidanja boje.
Pre početka bilo kakvih radova na uklanjanju boje
treba da odredite da li boja koju skidate sadrži
olovo. BOJU NA BAZI OLOVA SMEJU DA
UKLANJAJU SAMO STRUČNA LICA I NE SME
SE UKLANJATI KORIŠĆENJEM FENA ZA VREO
VAZDUH.
Lica koja uklanjaju boju treba da se pridržavaju
sledećih smernica:
29
SRPSKI
1. Radni komad iznesite napolje. Ako to nije
moguće, obezbedite dobro provetravanje
radnog područja. Otvorite prozore i postavite
izduvni ventilator na jedan od prozora.
Obezbedite da ventilator izbacuje vazduh
napolje.
2. Uklonite ili pokrijte tepihe, ćilime, nameštaj,
odeću, pribore za kuvanje i vazdušne vodove.
3. Postavite krpe u radno područje radi
sakupljanja ljuski ili opiljaka boje. Nosite
zaštitnu odeću, kao što su dodatne radne
košulje, kombinezoni i kape.
4. Obrađujte jednu po jednu prostoriju. Nameštaj
treba skloniti ili postaviti na sredinu prostorije
i pokriti. Radna područja treba da budu
odvojena od preostalog prostora zaptivanjem
vrata pomoću krpa.
5. Deca, trudnice ili potencijalno noseće žene
i majke koje doje ne smeju da se nalaze
u radnom području dok se posao u njoj ne
završi i dok se potpuno ne očisti.
6. Nosite masku za zaštitu disajnih organa od
prašine ili masku sa dualnim filterom (za
prašinu i pare). Uverite se da maska dobro
naleže. Brada i zulufi mogu da spreče pravilno
naleganje maske. Često menjajte filtere.
PAPIRNE MASKE ZA JEDNOKRATNU
UPOTREBU NISU POGODNE.
7. Budite obazrivi pri radu sa fenom za vreo
vazduh. Fen za vreo vazduh neprekidno
pomerajte jer će prevelika toplota stvarati
isparenja koja može da udahne rukovalac.
8. Hranu i piće držite izvan radnog područja.
Perite ruke i lice i isperite usta pre
konzumiranja jela ili pića. Ne pušite i ne
žvaćite gumu ili duvan u radnom području.
9. Očistite svu uklonjenu boju i prašinu sa
podova pomoću vlažne krpe. Koristite vlažnu
krpu za čišćenje svih zidova, pragova i drugih
površina na kojima je mogla da se nataloži
boja ili prašina. NE KORISTITE METLU,
PAJALICU ILI USISIVAČ. Koristite deterdžent
sa visokim sadržajem fosfata ili trinatrijumfosfata (TSP) za pranje i brisanje površina.
10. Na kraju rada uvek pokupite ljuske boje
i otpatke u dvostruku plastičnu kesu, zatvorite
je trakom ili konopcem i odložite na pravilan
način.
11. Skinite zaštitnu odeću i radne cipele u radnom
području da biste izbegli raznošenje prašine
u preostali prostor. Radnu odeću perite
30
posebno. Cipele obrišite vlažnom krpom koju
zatim operite zajedno sa radnom odećom.
Operite kosu i okupajte se sapunom i vodom.
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Da bi ovaj alat efikasno skidao boju, on mora da
proizvede ekstremno visoke temperature. Zbog
toga je u stanju da upali papir, drvo, boju i lak, kao
i slične materijale.
Kada se upoznate sa alatom i razvijete
odgovarajuću tehniku, opasnost od slučajnog
paljenja biće znatno manja. Najbolji način za
razvoj pravilne tehnike je UVEŽBAVANJE! Radite
na jednostavnim projektima skidanja boja, po
mogućnosti napolju, dok ne steknete "osećaj" za
bezbedno i efikasno skidanje boje.
DOK UVEŽBAVATE RAD, RADI BEZBEDNOSTI
VODITE RAČUNA O SLEDEĆEM
• Pre nego što ostavite alat bez nadzora, uverite
se da je alat isključen i iskopčan iz struje.
• Nož strugača čistite češće tokom upotrebe.
Naslage ostataka na nožu su veoma zapaljive.
• Eksperimentišite da biste našli optimalno
rastojanje između mlaznice alata i površine
koja se struže. Ovo rastojanje će varirati od
25,4 mm do 50,8 mm, što zavisi od materijala
koji se uklanja.
• Fen za vreo vazduh uvek vodite ispred noža
strugača.
• Dok radite, čistite neučvršćene komade boje
koji se nakupljaju oko radnog područja.
• Pri radovima u zatvorenom prostoru morate
da se udaljite od zavesa, papira, tapaciranih
površina i sličnih zapaljivih materijala.
• Pre svega imajte na umu da je ovo ozbiljan
alat kojim se mogu postići izvanredni
rezultati ako se pravilno koristi. Vežbajte na
jednostavnim projektima dok se ne naviknete
na rad sa ovim alatom. Samo tako ćete
usavršiti pravilnu tehniku.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
SRPSKI
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
NAMENA
Vaš fen za vreo vazduh je konstruisan za skidanje
boje, lemljenje cevi, skupljanje PVC-a, zavarivanje
i savijanje plastike, kao i za sušenje i otapanje.
UPOZORENJE: Ne koristite
u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Fen za vreo vazduh je profesionalan električni alat.
Nosite zaštitu za sluh.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
Nosite zaštitu za oči.
Električna bezbednost
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (h), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Fen za vreo vazduh
1 Komplet pribora
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
b. Otvori za vazduh
c. Pokretni stalak
d. Dugme za podešavanje temperature vazduha
(D26411)
LCD indikator i regulator temperature vazduha
(D26414)
e. Mlaznica
f. Alka za vešanje alata
g. Poklopac grejača
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60335; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na 115 V
moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
31
SRPSKI
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podešenje
Nisko
Srednje
Temperatura vazduha (sl. 1)
D26411
Primene
•
Sušenje boje i laka
•
Uklanjanje stikera
•
Poliranje voskom i skidanje voska
•
Sušenje vlažnog drveta pre
impregnacije
•
Sužavanje PVC omota i izolacionih
cevi
•
Odmrzavanje zamrznutih cevi
•
Zavarivanje plastike
•
Savijanje plastičnih cevi i panela
•
Popuštanje zarđalih ili čvrsto
pritegnutih navrtki i vijaka
•
Uklanjanje boje i laka
•
Lemljenje spojeva cevi
•
Uklanjanje linoleuma ili vinilnih
podnih pločica
Temperatura vazduha se može podešavati da bi
se prilagodila širokom rasponu aplikacija. Okrenite
dugme za podešavanje temperature vazduha (d)
u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da
biste povećali ili smanjili temperaturu.
Visoko
D26414
Pričvršćivanje pravilnog
pribora
• Pritisnite i pustite LCD indikator i regulator
temperature vazduha (d) da biste željenu
temperaturu podešavali sa korakom od 10 °C.
• Za kontinualno povećanje ili smanjenje
temperature, pritisnite i zadržite LCD indikator
i regulator temperature vazduha (d).
• Pustite indikator kada se dostigne željena ili
minimalna/maksimalna temperatura.
• Na displeju se prikazuje trenutna rastuća/
opadajuća temperatura dok se ne dostigne
željena temperatura.
SISTEM KONTROLE TEMPERATURE "PODESI
I ZABORAVI" D26414
Željena temperatura se čuva u memoriji alata.
Svaki put kada se fen za vreo vazduh uključi,
on se zagreva do temperature koja je zadnji put
podešena u odnosu na protok vazduha. Ako niste
sigurni koja temperatura je podešena, uvek počnite
sa niskom temperaturom i postepeno povećavajte
temperaturu dok se ne dostigne željeno podešenje.
Primene
U donjoj tabeli su predložena podešenja za
različite primene.
Ovaj alat se isporučuje sa kompletom pribora za
različite primene.
Ikona
Opis
Konusna
mlaznica
Namena
Rukavac za sužavanje
(toplota koncentrisana na
malu površinu)
50 mm
mlaznica
u obliku špahtle
Sušenje, uklanjanje
boje, uklanjanje vinila ili
linoleuma, odmrzavanje
(toplota se širi po širokoj
površini
1. Uverite se da je prekidač za uključivanje/
isključivanje (a) u položaju O i da je alat
iskopčan iz struje. Uverite se da je mlaznica
hladna.
2. Postavite željeni pribor na mlaznicu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
32
SRPSKI
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Uklanjanje boje
UPOZORENJE: Pogledajte Važno
obaveštenje pod Sigurnosna
uputstva za fenove za vreo vazduh
pre korišćenje alata za skidanje boje.
UPOZORENJE: Uverite se da je
mlaznica UVEK usmerena udaljeno od
vas i od posmatrača.
UPOZORENJE: NE ubacujte ništa
u mlaznicu.
UPOZORENJE: Ne koristite za
ljuštenje metalnih prozorskih okvira
jer toplota može da izazove prskanje
stakla.
Pravilan položaj ruke (sl. 2, 3)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
UPOZORENJE: Ne stavljajte ruku
preko otvora za vazduh (sl. 3).
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na alat, kao što je pokazano na slici 2.
Pre radova
1. Pričvrstite pravilan pribor koji je preporučen za
datu primenu.
2. Okrenite dugme za podešavanje temperature
vazduha (d ) na željenu temperaturu vazduha.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 4)
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje (a)
pomerite na željeno podešenje protoka
vazduha:
I: 240 litara/min (50 °C – 400 °C)
250 litara/min (50 °C – 400 °C) (D26414)
Mali vazdušni protok za postepeno
zagrevanje radnog komada.
II: 450 litara/min (50 °C – 600 °C)
500 litara/min (50 °C – 600 °C) (D26414)
Veliki vazdušni protok za brzo zagrevanje
radnog komada.
2. Da biste isključili alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (a) u položaj O.
Iskopčajte alat iz struje i sačekajte da se
alat ohladi pre nego što ga premestite ili
uskladištite.
• Prilikom ljuštenja prozorskih okvira koristite
mlaznicu sa zaštitom stakla.
• Da bi se sprečilo paljenje površine, ne
držite alat usmeren na jedno mesto duže
vreme.
•
Izbegavajte nakupljanje boje na priboru
za struganje jer se može upaliti. Ako je
potrebno, pomoću noža pažljivo uklonite
ostatke boje sa pribora za struganje.
1. Pričvrstite odgovarajući pribor.
2. Okrenite dugme za podešavanje temperature
vazduha (d) na visoku temperaturu.
3. Uključite alat izborom željenog protoka
vazduha.
4. Usmerite vreo vazduh na boju koju treba
skinuti.
Najbolji rezultati se postižu ako se fen za vreo
vazduh polako, ali KONSTANTNO pomera
s jedne strane na drugu radi ravnomerne
raspodele toplote. NE ZAUSTAVLJAJTE I NE
PAZUIRAJTE NA JEDNOM MESTU.
5. Kada boja omekša, ostružite je korišćenjem
ručnog strugača.
ZAPAMTITE: Opiljci i male čestice oljuštene boje
se mogu zapaliti i izduvati kroz otvore i naprsline
površine koja se ljušti.
Stacionarna primena (sl. 1)
Ovaj alat se može koristiti i u stacionarnom režimu
rada.
1. Rasklopite pokretni stalak (c) kao što je
pokazano na sl. 1.
2. Alat postavite na ravnu, stabilnu radnu klupu.
Obezbedite da se alat ne prevrće.
3. Osigurajte električni kabl da biste sprečili
zapetljavanje ili povlačenje alata sa radne
klupe.
4. Uključite alat izborom željenog protoka
vazduha.
33
SRPSKI
Kontrola konstantne toplote
(zaštita od preopterećenja)
Kada se alat preoptereti, ovaj funkcija štiti grejač
od oštećenja bez zaustavljanja alata i/ili vremena
hlađenja.
1. Kada temperatura postane previsoka, grejač
se automatski isključuje. Motor će nastaviti da
radi i proizvodi hladan vazduh.
2. Kada se temperatura dovoljno spusti (za šta je
potrebno samo nekoliko sekundi), grejač će se
automatski uključiti.
Alka alata (sl. 1)
UPOZORENJE: UVEK isključite fen
za vreo vazduh, iskopčajte ga iz struje
i sačekajte najmanje 30 minuta da se
ohladi pre nego što ga premestite ili
uskladištite.
Radi lakšeg skladištenja, alat se može zakačiti
pomoću alke (f). Fen za vreo vazduh treba čuvati
unutra.
Vreme hlađenja
Mlaznica i pribori se jako zagrevaju tokom
upotrebe. Isključite fen za vreo vazduh, iskopčajte
ga iz struje i sačekajte najmanje 30 minuta da se
ohladi pre nego što ga premestite ili uskladištite.
NAPOMENA: Da bi se smanjilo vreme hlađenja,
fen za vreo vazduh uključite na najnižu
temperaturu i pustite da radi nekoliko minuta pre
nego što ga isključite.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
34
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
SRPSKI
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
35
МАКЕДОНСКИ
ТОПЛИНСКИ ПИШТОЛ
D26411, D26414
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
V
Велика Британија
и Ирска
V
Tип
Влезна моќност
W
Влезна моќност (115 V) W
Распон на температура °C
на воздух (кај отвор)
Тежина
kg
LPA (звучен притисок) dB(A)
KPA (отстапување
на звучен притисок) dB(A)
LWA (звучна моќност) dB(A)
KWA (отстапување
на звучна моќност) dB(A)
D26411
220-240
D26414
220-240
230/115
1
1800
1600
50–400
и 50–600
0,65
230/115
1
2000
1600
50–400
и 50–600
0,71
68
68
3
79
3
79
3
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
0,86
0,86
Отстапување K =m/s²
1,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест и може да се
употребува за споредување на една алатка со
друга. Може да се употребува за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
36
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 13 ампери во приклучокот
за струја
Оваа направа е наменета за поврзување
со систем за напојување со максимално
дозволлива системска импеданца
Zmax со 0,1 Ω во точката на интерфејс
(трансформаторот) за напојувањето на
корисникот. Корисникот мора да обезбеди
уредот да биде приклучен само на систем
за дистрибуција на струја што ги исполнува
горенаведените услови. Доколку е потребно,
корисникот може да побара од компанијата
за дистрибуција на струја да ја обезбеди
системската импеданса на приклучното место.
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе ќе предизвика
смрт или сериозна повреда.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
D26411, D26414
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕЗ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
01.03.2010
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
37
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
38
г)
д)
ѓ)
е)
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
а) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
а) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Безбедносни упаства за
топлински пиштоли
Пожар може да избие ако уредот не се
употребува грижливо, што значи:
• Топлината може да стигне до запалливи
материи што се надвор од вашиот
видокруг. НЕМОЈТЕ да го употребувате
на влажна атмосфера, каде што е можно
да има присуство на запалливи гасови или
во близина на запалливи материи.
• НЕМОЈТЕ да нанесувате топлина на едно
исто место долго време.
• НЕМОЈТЕ да го употребувате во
присуство на експлозивна атмосфера.
• Ставете го уредот на неговиот држач
откако ќе го употребите и дозволете му
да се олади пред да го одложите.
• НЕМОЈТЕ да ја оставате алатката без
надзор додека е вклучена.
• НЕМОЈТЕ да ја ставате раката врз
отворите за вентилација или да ги
блокирате на било каков начин.
• Отворот и додатоците на оваа алатка
се вжештуваат при употреба. Дозволете
им на овие делови да се оладат пред да ги
допрете.
• СЕКОГАШ исклучувајте ја алатката пред
да ја оставите.
• Овој апарат не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
• Обезбедете соодветна вентилација
бидејќи може да се создадат отровни
испарувања.
• НЕМОЈТЕ да ја користите како фен за
коса.
• НЕМОЈТЕда ги блокирате ниту
вентилацијата, ни отворот, бидејќи
тоа може да доведе до насобирање на
огромна топлина што може да доведе до
оштетување на алатката.
• НЕМОЈТЕ да го насочувате топлиот
воздух кон други луѓе.
• НЕМОЈТЕ да го допирате металниот
отвор бидејќи се вжештува при употреба
и останува топол до 30 минути после
употребата.
• НЕМОЈТЕ да го допирате отворот врз
никаков материјал додека ја користите
алатката или веднаш потоа.
• НЕМОЈТЕ да ставате ништо низ
отворот бидејќи тоа може да доведе
до електричен удар. Не гледајте низ
отворот додека алатката работи
поради високата температура што се
достигнува.
• НЕМОЈТЕ да дозволите боја да се
прилепи за отворот или стругалото
бидејќи може да се запали после одредено
време.
• НЕМОЈТЕ да го вадите капакот на
топлотното буренце при употреба.
39
МАКЕДОНСКИ
Дополнителни безбедносни
предупредувања за
топлинските пиштоли
• За да го намалите ризикот од експлозија,
НЕМОЈТЕ да ја користите во кабини за
распрскување на боја или на далечина од
3 метри од распрскување на боја.
• НЕМОЈТЕ да ја употребувате оваа
алатка за да отстраните боја што
содржи олово. Слоевите, остатоците
и испарувањата од бојата може да
содржат олово кое што е отровно
• Скриените делови што се наоѓаат
зад ѕидови, покриви, подови, софит
плочи и други плочи може да содржат
запалливи материјали што може
да бидат запалени од топлинскиот
пиштол додека работите на тие места.
Палењето на овие материјале може
да не биде очигледно во прв момент
и може да доведе до оштетување на
имот и повреда. Додека работите на
овие места, постојано движете го
топлинскиот пиштол напред-назад.
Бавното движење или задржување на
алатката на едно место може да ја
запали плочата или материјалот зад неа.
НАПОМЕНА: Овие топлински пиштоли
се способни за произведување на
температури над 550 °C.
• НЕМОЈТЕ да ја употребуате оваа алатка
да загревате храна.
• НЕМОЈТЕ да го оставате топлинскиот
пиштол на запалливи површини додека
работите со него или веднаш откако ќе
го исклучите.
• Добро зацврснете ги подвижните
предмети додека стругате.
• Осигурајте се дека го насочувате
топлиот воздух во безбедна насока;
подалеку од другите луѓе или од
запалливите предмети.
• ДРЖЕТЕ ГИ ПРСТИТЕ ПОНАСТРАНА ОД
МЕТАЛНИОТ ОТВОР;се вжештува при
употреба и останува топол до 30 минути
после употребата. Носете ракавици за да
си ги заштитите рацете.
• СЕКОГАШ држете го отворот подалеку
од кабелот.
• Деланките и мали честички од
излуштената боја може да се запалат
и да бидат издувани низ дупките
40
и пукнатини во површината што се
лушти.
• НЕ ја горете бојата. Користете ја
обезбедената стругалка и држете го
отворот на најмалку 25 mm далечина од
офарбаната површина. Кога работите
во вертикален правец, работете надолу
за да спречите паѓање на бојата во
алатката и нејзино запалување.
• СЕКОГАШ користете квалитетни
стругалки и ножеви за луштење.
• НЕМОЈТЕ да го употребувате
топлинскиот пиштол во комбинација со
хемиски стругалки.
• НЕМОЈТЕ да употребувате дополнителни
отвори како стругалки.
• НЕМОЈТЕ да го насочувате топлинскиот
пиштол директно кон стакло.
Стаклото може да пукне и да доведе до
оштетување на имот или повреда на
ракувачот.
• Ставајте етикети и плочки со име. Овие
содржат битни информации.
• Ставете го топлинскиот пиштол на
стабилна рамна површина кога не го
држите во рака. Наместете го кабелот
во позиција што нема да предизвика
топлинскиот пиштол да се преврти.
• Бидете постојано свесни дека оваа
алатка може да ги запали запалливите
материи, а да ги омекне или стопи
другите. Без оглед на работата што ја
вршите, заштитете го или држете го
понастрана топлинскиот пиштол од овие
материјали.
• Повремено можете да забележите
слабо чадење на алатката откако ќе ја
исклучите. Ова е резултат на загревање
на останатото масло што што било
нанесено на загревачкиот дел при
производството.
• Употребувајте заштита за очите
и друга безбедносна опрема.
Отстранување на боја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Треба многу
да се внимава додека се лушти
боја.
Пред да започнете со било каква активност
за отстранување на боја, вие треба да
утврдите дали бојата што ја отстранувате
содржи олово. БОЈАТА СО ОЛОВО ТРЕБА
МАКЕДОНСКИ
ДА ОТСТРАНУВА САМО ОД СТРАНА
НА ПРОФЕСИОНАЛЕЦ И НЕ ТРЕБА ДА
СЕ ОТСТРАНУВА СО УПОТРЕБА НА
ТОПЛИНСКИ ПИШТОЛ.
Луѓето што отстрануваат боја треба да ги
следат овие упатства:
1. Изнесте го работниот материјал
надвор. Ако тоа не е возможно, тогаш
обезбедете добра вентилација во
работниот простор. Отворете
ги прозорците и ставете издувен
вентилатор на еден од нив. Осигурајте
се дека вентилаторот го движи воздухор
од внатре кон надвор.
2. Отстранете или покријте ги килимите,
подот, мебелот, облеката, приборот за
готвење и воздушните канали.
3. Ставете прекривки за мебел во
работниот простор за да ги фатите
деланките или струганиците од боја.
Носете заштитна облека како на
пример дополнителна работна кошула,
комбинезон или капа.
4. Работете во една соба. Покуќнината
треба да биде отстранета или
наместена во средината од собата
и покриена. Работните простори треба
да бидат изолирани од остатокот од
живеалиштето со блокирање на вратите
со прекривки за мебел.
5. Деца, бремени и потенцијално бремени
жени и доилки не треба да бидат
присутни во работниот простор додека
не се заврши со работата и додека не се
исчисти се.
6. Носете маска за прав или респираторна
маска со двоен филтер (прав
и испарување). Осигурајте се дека
маската ви е точна. Брадите и влакната
на лицето може да го попречат
соодветното поставување на маските.
Често менувајте ги филтрите.
ХАРТИЕНИ МАСКИ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА
НЕ СЕ СООДВЕТНИ.
7. Внимавајте додека работите со
топлинскиот пиштол. Движете
го топлинскиот пиштол бидејќи
преголемата топлина ќе создаде
испарувања што може да бидат вдишани
од страна на ракувачот.
8. Не оставајте храна и пијалоци во близина
на работниот простор. Измијте ги
дланките, рацете и лицето и исплакнете
ја устата пред да почнете да јадете
или пиете. Не пушете или џвакајте гума
за џвакање или тутун во работниот
простор.
9. Исчистете ја сета отстранета боја
и прав од подот со џогер. Употребете
влажна крпа за да ги исчистите сите
ѕидови, покриви и останатите површини
каде што се прилепила бојата или
правта. НЕ ЧИСТЕТЕ СО МЕТЛА НИТУ
СО ПРАВОСМУКАЛКА. Употребувајте
детергент со фосфат или натриум
фосфат за да ги измиете и избришете
просториите.
10. После секое работење, ставајте ги
парчињата боја и остатоците во двојна
пластична кеса, затворете ја со леплива
лента и соодветно исфрлете ја.
11. Отстранете ја заштитната облека
и работните чевли во работниот
простор за да избегнете пренесување на
прав во остатокот од живеалиштето.
Перете ја работната облека одвоено.
Избришете ги чевлите со влажна
крпа која што потоа ќе ја исперете со
работната облека. Измијте го телото
и косата темелно со сапун и вода.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
За оваа алатка да биде ефикасна стругалка
за боја, мора да развива екстремно високи
температури. Како последица на тоа,
стругалакта е способна за палење на
хартија, дрво, боја и остатоци од лак
и слични материјали.
Како што се запознавате со алатката
и развивате соодветна техника на ракување,
опасноста од несакано запалување ќе се
намалува. За да ја развиете соодветната
техника, најдобро нешто што можете
да направите е да ВЕЖБАТЕ! Работете
на едноставни проекти на луштење, по
можност на отворено, додека не добиете
„осет“ како да ја користите вашата
стругалка безбедно и ефикасно.
ДОДЕКА ВЕЖБАТЕ, ЗАПАЗЕТЕ ГИ СЛЕДИТЕ
ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
• Секогаш бидете сигурни дека алатката
е исклучена и извадете ја од штекер кога
не внимавате на неа.
41
МАКЕДОНСКИ
• Често чистете го сечивото на
стругалката при употреба. Насобраните
остатоци на сечивото се запалливи.
• Експериментирајте за да ја најдете
оптималната далечина од отворот на
алатката до површината што се струга.
Оваа далечина од 25,4 mm до 50,8 mm ќе
варира зависно од материјалот што се
отстранува.
• Постојано движете го топлинскиот
пиштол пред сечивото на стругалката.
• Додека работите, исчистете ги
лабавите парчиња боја додека се
насобираат околу работниот простор.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (h), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Топлински пиштол
1 Прибор од додатоци
1 Упатство за употреба
• Додека работите во затворена
просторија, држете се понастрана
од завеси, листови, тапациран мебел
и слични запалливи материјали.
1 Детална скица
• Пред се, запамтете дека ова е сериозна
алатка што е способна да постигне
одлични резултати ако се користи како
што треба. Вежбајте на едноставни
проекти додека не почнете да се
чувствувате удобно со вашата
стругалка. Дури тогаш ќе ја имате
совладано соодветната вештина.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
а. Прекинувач за вклучување и исклучување
b. Отвори за вентилација
c. Држач
d. Копче за подесување на температура на
воздух (D26411)
LCD индикатор и подесувач на температура
на воздух (D26414)
– Ризик од изгореници поради загревање на
додатоците при работењето.
e. Отвор
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
g. Капак на топлотно буренце
f. Висечки прстен за алатката
Ознаки на алатката
НАМЕНА
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Вашиот топлински пиштол е наменет за
луштење на боја, лемење на цевки, смалување
на ПВЦ, заварување и виткање на пластика,
како и за општо сушење и растопување.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
42
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте
да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на
запалливи течности или гасови.
Топлинскиот пиштол е професионална
електрична алатка.
МАКЕДОНСКИ
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
проводникот е 1 mm2; максималната должина
е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Температура на воздух
(скица 1)
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Температурата на воздухот може да се
подеси за да биде соодветна за голем број на
примени. Свртете го копчето за подесување
на температура на воздух (d) во насока на
стрелките на часовникот или во спротивна
насока од стрелките на часовникот за поголема
или помала топлина.
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
D26411
D26414
• Притиснете и ослободете го LCD
индикаторот и подесувач на температура
на воздух (d) за да ја подесите саканата
температура со разлики од 10 °C.
• За постојано да ја зголемувате или
намалувате температурата, притиснете
и држете го LCD индикаторот и подесувач
на температура на воздух (d).
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
• Ослободете го индикаторот кога ќе ја
постигнете посакуваната или минималната/
максималната температура.
Употреба на продолжен
кабел
• Екранот ја покажува тековната растечка/
опаѓачка температура додека не се
достигне посакуваната температура.
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот попречен пресек на
АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА
ТЕМПЕРАТУРА D26414
Посакуваната температура се складира во
меморијата на алатката. Секој пат кога ќе го
вклучите топлинскиот пиштол, тој ја развива
43
МАКЕДОНСКИ
е исклучена од штекер. Осигурајте се дека
отворот се оладил.
температурата што ја имал постигнато пред да
биде исклучен, со оглед на протокот на воздух.
Ако не сте сигурни за подесувањето, секогаш
започнувајте со ниска температура и постепено
зголемувајте ја температурата додека не се
достигне посакуваната температура.
УПОТРЕБА
Примени
Упатства за употреба
Долната табела предложува подесувања за
различни примени.
Подесување
Ниско
Средно
Високо
Примени
•
Сушење на боја и лак
•
Одлепување на налепници
•
Нанесување и отстранување на
восок
•
Сушење на влажно дрво пред
полнење
•
Смалување на ПВЦ обвивки
и изолирани цевки
•
Одмрзнување на замрзнати цевки
•
Заварување на пластика
•
Виткање на пластични цевки
и плочи
•
Олабавување на зарѓани
или цврсто затегнати завртки
и винтови
•
Отстранување на боја и лак
•
Лемење на водоводни спојки
•
Отстранување на линолеумски или
винилни подни плочки
Монтирање на соодветниот
додаток
Оваа алатка е снабдена со сет додатоци за
различни примени.
Икона
Опис
Конусен отвор
Примена
Смалување на
изолоација (топлина на
концентрирана мала
површина)
Површински
отвор од
50 mm
Сушење, отстранување
на боја, отстранување
на винил или линолеум,
одмрзнување (топлина
на поширок простор)
1. Осигурајте се дека прекинувачoт за
вклучување и исклучување (a) е во
O (нулта) позиција и дека алатката
44
2. Поставете го посакуваниот додаток на
отворот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте
се дека отворот СЕКОГАШ
е насочен подалеку од присутните
лица.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕМОЈТЕ да
фрлате ништо во отворот.
Правилна положба на рацете
(скици 2 и 3)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
ставајте другата рака врз
отворите за вентилација
(Скица 3).
Правилната положба на рацете наложува
едната рака да ја држи алатката како што
е прикажано на Скица 2.
Пред употреба
1. Монтирајте го соодветниот додаток што
е препорачан за примената.
2. Свртете го копчето за подесување
на температурата на воздухот (d) до
посакуваната температура на воздух.
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување
(скица 4)
1. Притиснете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (а) до посакуваното
подесување за проток на воздух.
I: 240 литри/минута (50 °C – 400 °C)
250 литри/минута (50 °C – 400 °C)
(D26414)
Мал проток на воздух за бавно
загревање на работниот материјал.
II: 450 литри/минута (50 °C – 600 °C)
500 литри/минута (50 °C – 600 °C)
(D26414)
Голем проток на воздух за брзо
загревање на работниот материјал.
2. За да ја исклучите алатката, притиснете го
прекинувачот за вклучување и исклучување
(а) до О (нулта) позиција. Исклучете ја
алатката од штекер и дозволете и да се
излади пред да ја тргнете или одложите.
Отстранување на боја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погледнете
во делот Важно известување
под Дополнителни безбедносни
упатства за топлинските пиштоли
пред да ја употребите алатката
за отстранување на боја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не луштете
метални рамки на прозорци бидејќи
топлината може да го напукне
стаклото.
•
Кога луштите други видови на рамки
на прозорци, користете отвор со
заштита за стакло.
•
За да не ја запалите површината, не
ја држете алатката предолго на едно
место.
•
Избегнувајте собирање на боја на
додатокот за стругање бидејќи
може да се запали. Ако има потреба,
внимателно отстранете ги
остатоците од боја од додатокот за
стругање со нож.
1. Монтирајте го соодветниот додаток.
2. Свртете го копчето за подесување на
температурата на воздухот (г) на висока
температура.
3. Вклучете ја алатката со избирање на
посакуваниот проток на воздух.
4. Насочете го топлиот воздух кон бојата што
треба да се отстрани.
Најдобри резултати ќе се постигнат ако
топлинскиот пиштол се движи полека, но
ПОСТОЈАНО, странично за рамномерно да
се нанесе топлина. НЕ СЕ ЗАДРЖУВАЈТЕ
НА ЕДНО МЕСТО.
5. Кога бојата ќе омекне, истругајте ја бојата
со рачна стругалка.
ЗАПАМТЕТЕ: Деланките и мали честички од
излуштената боја може да се запалат и да
бидат издувани низ дупките и пукнатини во
површината што се лушти.
Неподвижна употреба
(скица 1)
Оваа алатка може да се користи и во
неподвижна состојба.
1. Склопете го држачот (c) како што
е прикажано на Скица 1.
2. Поставете ја алатката на рамна и стабилна
столарска маса. Осигурајте се дека
алатката не може да се преврти.
3. Зацврстете го кабелот за напојување за да
се спречи заплеткување или повлекување
на алатката од столарската маса.
4. Вклучете ја алатката со избирање на
посакуваниот проток на воздух.
Постојана контрола на
топлина (Заштита од
преоптоварување)
Кога алатката е преоптоварена, оваа опција го
штити загревачкиот дел од оштетување без да
се запре алатката и/или без период на ладење.
1. Кога температурата ќе стане превисока,
загревачкиот дел сам се исклучува.
Моторот ќе продолжи да работи и ќе
создава ладен воздух.
2. Кога температурата ќе се намали доволно
(за што ќе треба само неколку секунди),
загревачкиот дел ќе се вклучи автоматски.
Прстен на алатка (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: СЕКОГАШ
исклучувајте го топлинскиот
пиштол, вадете го кабелот
од штекер и дозволете
и на алатката да се излади
45
МАКЕДОНСКИ
најмалку 30 минути пред да ја
преместувате или складирате.
За лесно складирање, алатката може да
виси од прстенот на алатката (f). Топлинскиот
пиштол треба да се складира во затворена
просторија.
Период на ладење
Отворот и додатокот многу се загреваат при
употреба. Исклучете го топлинскиот пиштол,
извадете го кабелот од штекер и дозволете и на
алатката да се излади најмалку 30 минути пред
да ја преместувате или складирате.
НАПОМЕНА: За да се намали времето на
ладење, наместете ја алатката на најниска
температура на воздух и дозволете и да
работи неколку минути пред да го исклучите
топлинскиот пиштол.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
46
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
МАКЕДОНСКИ
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00221052 - 06-11-2013
47
Download PDF

advertising