D26411 | DeWalt D26411 HEATGUN instruction manual

588888-82 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26411
D26414
Obr. 1
b
d
e
g
a
D26411
c
f
d
b
d
h
e
g
a
c
D26414
f
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
A
3
HORKOVZDUŠNÁ OPALOVACÍ PISTOLE
D26411, D26414
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Příkon
Příkon (115V)
Rozsah
nastavení teploty
(u trysky)
Hmotnost
D26411 D26414
220-240 220-240
230/115 230/115
1
1
W
1800
2000
W
1600
1600
V
V
ºC 50–400 50 –400
a 50–600 a 50–600
kg
0,65
0,71
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
(akustický
výkon)
dB(A)
LWA
KWA(odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
68
68
3
79
3
79
3
3
Celková úroveň vibrací (vektorový prostorový
součet)
Úroveň vibrací ah
ah =
m/s² 0,86
0,86
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných testů a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací
se vztahují na standardní použití nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být odlišná.
Tak se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
4
Odhad míry působení vibrací na obsluhu
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno.
Během celkové pracovní doby se tak
může doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V10 A v napájecí síti
Velká Británie a IrskoNářadí 230 V13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Toto zařízení je určeno pro připojení k napájecímu
systému s maximální přípustnou impedancí
Zmax = 0,1 Ω na bodě rozhraní (rozvodná skříň)
napájecího systému uživatele. Uživatel musí
zajistit, aby bylo toto zařízení připojeno pouze
k napájecímu systému, který splňuje výše uvedené
požadavky. Je-li to nutné, uživatel může požádat
distributora elektrické energie o informace týkající
se impedance systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést ke vzniku lehkého
nebo středně vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění
který, není-li mu zabráněno, může vést ke
škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
D26411, D26414
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A
POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u
uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na
nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci.
Při použití správného typu elektrického
nářadí bude práce provedena lépe a
bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
6
d)
e)
f)
g)
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální náhradní
díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní pokyny pro
horkovzdušné opalovací pistole
Není-li nářadí opatrně používáno, může dojít
k požáru. Z tohoto důvodu:
• Teplo může být přenášeno na hořlavé
materiály, které jsou mimo úhel pohledu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém
prostředí, v prostředí s hořlavými plyny nebo
v blízkosti hořlavých materiálů.
• NENAHŘÍVEJTE stejné místo delší dobu.
• NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí v prostředí
s výbušnou atmosférou.
• Po použití nářadí odložte na vlastní stojan
a před uložením jej ponechejte zcela
vychladnout.
• NEPONECHÁVEJTE nářadí bez dozoru,
pokud je zapnuto.
• NEZAKRÝVEJTE větrací otvory rukama ani
jiným způsobem.
• Hubice a příslušenství tohoto nářadí se během
použití zahřívají na velmi vysokou teplotu.
Nechejte tyto části před manipulací dostatečně
vychladnout.
• VŽDY před odložením nářadí vypněte.
• Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
• Zajistěte si odpovídající větrání, protože při
použití tohoto nářadí mohou vznikat toxické
výpary.
• NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí jako vysoušeč
vlasů.
• DBEJTE NA TO, aby nedošlo k zakrytí otvoru
pro přívod vzduchu nebo výstupního otvoru
hubice, protože by uvnitř nářadí mohlo dojít
k nadměrnému zvýšení teploty, které by
způsobilo poškození nářadí.
• NESMĚRUJTE proud horkého vzduchu na
ostatní osoby.
• NEDOTÝKEJTE SE kovové hubice, protože
se během použití může zahřát na velmi
vysokou teplotu a ještě 30 minut po použití
zůstává horká.
• NEPOKLÁDEJTE během použití nebo ihned
po použití hubici proti žádným předmětům.
• NEVKLÁDEJTE do hubice žádné předměty,
protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým
proudem. Při použití nářadí se nikdy nedívejte
do hubice, protože z hubice proudí příliš horký
vzduch.
• DBEJTE NA TO, aby na hubici nebo na
škrabce nezůstávaly žádné zbytky barvy,
protože by mohlo dojít k jejich vznícení.
• NESNÍMEJTE během použití kryt topného
válce.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
horkovzdušné opalovací pistole
za následek zranění osob a škody na majetku.
Při práci v takových oblastech pracujte s
opalovací pistolí tak, že jí budete pohybovat
směrem vpřed a vzad. Prodleva nebo
pozastavení na jednom místě může způsobit
vznícení panelu nebo materiálu skrytého za
ním.
POZNÁMKA: Tyto horkovzdušné opalovací
pistole mohou pracovat s teplotami
přesahujícími 550°C.
• NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí k ohřevu pokrmů.
• NEPOKLÁDEJTE horkovzdušnou pistoli při
práci nebo bezprostředně po jejím vypnutí na
hořlavé podklady.
• Pohyblivé části mějte v průběhu škrábání
zabezpečeny a stabilně upevněny.
• Ujistěte se, zda je proud horkého vzduchu
namířen v bezpečném směru; mimo dosah
jiných osob a hořlavých materiálů.
• NEDOTÝKEJTE SE KOVOVÉ HUBICE;
protože se během použití může zahřát
na velmi vysokou teplotu a ještě 30 minut
po použití zůstává horká. Ruce si chraňte
pracovními rukavicemi.
• VŽDY držte opalovací hubici z dosahu
napájecího kabelu.
• Šupinky a malé částečky strženého nátěru
mohou být zapáleny a odfouknuty otvory
a trhlinami opalovaného povrchu.
• NESPALUJTE nátěr. Používejte dodávanou
škrabku a udržujte hubici minimálně 25 mm od
natřeného povrchu. Při práci ve svislé poloze
pracujte směrem dolů, abyste zabránili padání
zbytků nátěru do nářadí a jejich spálení.
• VŽDY používejte kvalitní škrabky a špachtle.
• NEPOUŽÍVEJTE horkovzdušnou opalovací
pistoli v kombinaci s chemickými odstraňovači
nátěrů.
• NEPOUŽÍVEJTE nástavné hubice jako
škrabky.
• Ke snížení rizika výbuchu, NEPOUŽÍVEJTE
toto nářadí v lakovacích kabinách a nejméně
3,0 m od míst stříkání laků.
• NEMIŘTE horkovzdušnou opalovací pistolí
přímo na sklo. Sklo může prasknout a
způsobit tak škody na majetku nebo úraz.
• NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí k odstraňování
nátěrů, které obsahují olovo. Oloupaná
barva, zbytky nátěrů a výpary mohou
obsahovat olovo, které je jedovaté
• Štítky a označení udržujte v čitelném stavu.
Obsahují důležité údaje.
• Skrytá místa, jako jsou prostory za zdmi,
stropy, pod podlahami, za podhledy a jinými
panely mohou obsahovat hořlavé materiály,
které mohou být při práci v těchto prostorách
opalovací pistolí zapáleny. Vznícení takových
materiálů nemusí být ihned zřejmé a může mít
• Pokud nářadí nedržíte v ruce, položte je
na stabilní povrch v rovině. Přívodní kabel
umístěte tak, aby nezpůsobil převržení
horkovzdušné opalovací pistole.
• Mějte trvale na paměti, že toto nářadí může
zapálit hořlavé materiály a jiné typy materiálů
může změkčit či roztavit. Podle prováděné
7
práce tyto materiály zakryjte nebo držte
opalovací pistoli z jejich dosahu.
• Občas můžete zaznamenat únik nepatrného
množství kouře z nářadí po jeho vypnutí. To je
způsobeno zahřátím zbytků maziva na topném
prvku z výroby.
8. Potraviny a nápoje do pracovního prostoru
nepatří. Před jídlem a pitím si opláchněte ruce,
paže a obličej. Vypláchněte si v ústech.
V pracovním prostoru nekuřte a nežvýkejte.
• Používejte ochranné prostředky zraku
a další bezpečnostní výbavu.
9. Veškeré zbytky odstraněného nátěru a prachu
odstraňte z podlahy vlhkým mopem. K očištění
všech stěn, parapetů a dalších míst se zbytky
odstraněného nátěru a prachu použijte vlhký
hadřík. NEPOUŽÍVEJTE SMETÁK, SUCHÉ
OKLEPANÍ NEBO VYSAVAČ.
K mytí a vytírání pracovní oblasti použijte mycí
prostředek s vysokým obsahem fosfátů nebo
fosforečnan sodný (TSP).
Odstraňování nátěrů
VAROVÁNÍ: Velkou opatrnost věnujte při
odškrabování nátěrů.
Před tím, než začnete odstraňovat nátěr
zjistěte, zda neobsahuje olovo. NÁTĚR S
OBSAHEM OLOVA BY MĚL ODSTRAŇOVAT
POUZE PROFESIONÁL A NEMĚL BY BÝT
ODSTRAŇOVÁN POMOCÍ HORKOVZDUŠNÉ
OPALOVACÍ PISTOLE.
Pracovníci odstraňující nátěr by se měli řídit
následujícími pokyny:
1. Obrobek si vyneste ven. Pokud to není
možné, udržujte pracovní oblast dobře
větranou. Otevřete okna a do jednoho z nich
umístěte výtlačný ventilátor. Ujistěte se, zda
ventilátor fouká směrem z místnosti ven.
2. Odstraňte nebo zakryjte všechny koberce,
rohožky, nábytek, šatstvo, kuchyňské náčiní
a větrací průduchy.
3. K zachycení odloupnutých částí nátěru nebo
šupinek položte v pracovním prostoru na zem
plachty. Používejte ochranný oděv, jako jsou
pevné pracovní košile, pracovní pláště
a pokrývky hlavy.
10. Po skončení práce uložte zbytky
seškrábaného nátěru a nečistoty do dvojitého
plastového sáčku, tento uzavřete pomocí
lepicí pásky či stahovacího uzávěru
a vhodným způsobem zlikvidujte.
11. Ochranný oděv a pracovní obuv sundejte
v pracovní oblasti, aby se prach nepřenesl
do ostatních obytných prostor. Pracovní oděv
perte odděleně. Obuv otřete vlhkým hadrem
a ten poté operte spolu s pracovním oděvem.
Pečlivě se omyjte mýdlem a opláchněte
vodou.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Z důvodu pečlivého opálení nátěrů musí toto
nářadí produkovat velmi vysokou teplotu. Proto lze
s touto opalovací pistolí zapálit papír, dřevo, zbytky
nátěrů a laků či podobné materiály.
4. Nepracujte ve více místnostech současně.
Nábytek umístěte do středu místnosti
a zakryjte jej. Pracovní prostory by měly
být od ostatních obytných prostor odděleny
utěsněnými dveřními otvory se spouštěcími
plachtami.
Jakmile si na nářadí více zvyknete a zdokonalíte si
potřebnou techniku práce, nebezpečí náhodného
zapálení bude významně sníženo. K získání
správné techniky práce s nářadím je nejlepší
PRAXE! Pracujte s jednoduchým opalováním,
nejlépe ve venkovním prostředí, až získáte “pocit”,
že opalovací pistoli umíte používat bezpečně a
účinně.
5. Do pracovní oblasti, kde po broušení nátěru
nebyl dokončen kompletní úklid, by neměly
mít přístup děti, kojící matky a těhotné ženy.
TŘEBAŽE JSTE ZKUŠENÍ, DODRŽUJTE
S OHLEDEM NA BEZPEČNOST NÁSLEDUJÍCÍ
POSTUPY
6. Používejte respirátor nebo ochrannou masku
s dvojím filtrem (prachovým a kouřovým).
Ujistěte se, zda ochranná maska těsně
přiléhá. Netěsnost masky mohou způsobit
vousy a obličejová část vlasového porostu.
Výměnu filtrů provádějte často. PAPÍROVÉ
MASKY NA JEDNO POUŽITÍ NEJSOU
DOSTATEČNOU OCHRANOU.
• Pokud nářadí ponecháte bez dozoru, vždy
se ujistěte, zda je vypnuto a odpojeno od
elektrické sítě.
7. S horkovzdušnou opalovací pistolí pracujte
obezřetně. Pokud se nadměrnou teplotou tvoří
výpary, které mohou být obsluhou vdechovány,
8
udržujte horkovzdušnou opalovací pistoli
v pohybu.
• Během práce škrabku často čistěte.
Nahromaděné zbytky nátěru na ostří škrabky
jsou vysoce hořlavé.
• Zkuste nalézt optimální vzdálenost mezi
tryskou nářadí a opalovaným povrchem. Tato
vzdálenost 25,4 mm–50,8 mm bude velmi
záviset na typu opalovaného materiálu.
• Horkovzdušnou opalovací pistoli vždy držte
v pohybu před škrabkou.
1 Návod k obsluze
• Při práci odklízejte z pracovní oblasti
nahromaděné zbytky opáleného nátěru.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Pokud pracujete uvnitř místnosti, držte se z
dosahu záclon, novin, čalouněnému nábytku
a podobným hořlavým materiálům.
• Nade vše uvedené pamatujte, že se jedná
o opravdové nářadí, se kterým při správném
způsobu použití dosáhnete vynikajících
výsledků. Pracujte s jednoduchými pracemi,
dokud se vám s vaší opalovací pistolí nebude
pracovat pohodlně. Teprve poté budete
ovládat správnou techniku.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
–
Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
–
–
Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 Výkresovou dokumentaci
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by
dojít k zranění nebo k jeho poškození.
a. Hlavní spínač
b. Větrací otvory
c. Výklopný stojan
d. Regulátor teploty vzduchu (D26411)
Regulátor s LCD indikátorem teploty vzduchu
(D26414)
e. Hubice
f. Závěsný kroužek
g. Kryt topného válce
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše horkovzdušná opalovací pistole je určena
pro odstraňování nátěrů, pájení trubek, smršťování
PVC, svařování a ohýbání plastů, stejně jako pro
běžné vysušování a rozmrazování.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto nářadí
ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti
hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato horkovzdušná opalovací pistole je elektrické
nářadí pro profesionální použití.
Používejte ochranu sluchu.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Používejte ochranu zraku.
Elektrická bezpečnost
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (h), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Horkovzdušná opalovací pistole
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
1 Sada příslušenství
9
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT .
• Po dosažení požadované teploty nebo při
dosažení maximální nebo minimální teploty
regulátor uvolněte.
Výměna síťové zástrčky (pouze
Velká Británie a Irsko)
• Na displeji je zobrazována až do dosažení
požadované hodnoty aktuální rostoucí nebo
klesající hodnota teploty.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální
délka je 30 m.
SYSTÉM REGULACE TEPLOTY “NASTAV A
ZAPOMEŇ” D26414
Požadovaná teplota je uložena v paměti nářadí.
Při každém zapnutí horkovzdušné opalovací
pistole se tato zahřeje s ohledem na průtok
vzduchu na naposled nastavenou teplotu. Pokud si
nejste s nastavením teploty jisti, začněte práci
s nižší teplotou a tu postupně zvyšujte, až
dosáhnete potřebné hodnoty.
Prováděná práce
V níže uvedené tabulce jsou uvedena nastavení
pro různé aplikace.
Nastavení
Použití
Nízká úroveň
• Odstraňování nálepek
• Voskování a odstraňování
vosků
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
• Vysoušení vlhkého dřeva
• Smršťování PVC použitého
pro obalení a izolaci potrubí
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění by
mohlo způsobit úraz.
Teplota vzduchu (obr. 1)
• Rozmrazování zamrzlého
potrubí
Střední úroveň
D26414
• Požadovanou teplotu nastavíte po 10° C
krocích stláčením a uvolněním regulátoru
s LCD indikátorem teploty vzduchu (d).
• K trvalému zvyšování či snižování nastavené
teploty stlačte a přidržte regulátor s LCD
indikátorem teploty vzduchu (d).
10
• Svařování plastů
• Ohýbání plastového potrubí
a tabulí
• Uvolňování zkorodovaných a
pevně utažených matic
a šroubů
Vysoká úroveň
• Odstraňování nátěrů a laků
• Pájení instalatérských spojů
D26411
Teplota vzduchu může být nastavena tak, aby
vyhovovala různým aplikacím. Regulátorem teploty
vzduchu (d) otáčejte ve směru chodu nebo proti
směru chodu hodinových ručiček k dosažení vyšší
nebo nižší teploty.
• Vysušování nátěrů a laků
• Odstraňování linolea nebo
vinylových podlahových krytin
Montáž správného příslušenství
Toto nářadí je dodáváno se sadou příslušenství
pro různé pracovní aplikace.
Ikonka
Popis
Kuželová
hubice
Účel použití
Svařování,
smršťování (teplo je
koncentrováno na
malý prostor)
50 mm
Rybinová
hubice
Sušení, odstraNění
nátěrů, odstranění
vinylu nebo linolea,
tavení (teplo je
šířeno na větší
plochu)
1. Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/vypnuto
(a) v poloze O a nářadí je odpojeno od
napěťového přívodu. Ujistěte se, zda je hubice
ochlazena.
2. Nasaďte na hubici požadované příslušenství.
POUŽITÍ
I: 240 l/min (50ºC–400ºC) 250 l/min (50˚
–400˚C)] (D26414)
Nízký průtok vzduchu rozehřívá obrobek
pomaleji.
II: 450 l/min (50˚–600˚C)
500 l/min (50˚–600˚C) (D26414)
Vysoký průtok vzduchu rozehřívá obrobek
rychleji.
2. Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní
spínač (a) do polohy O. Před manipulací
s nářadím nebo před jeho uložením jej odpojte
od elektrické sítě a nechejte jej vychladnout.
Odstraňování nátěrů
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
při odstraňování nátěrů si prostudujte
Důležitou poznámku v kapitole
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
horkovzdušné opalovací pistole .
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNí: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství z
důvodu snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Zajistěte se, aby hubice
VŽDY směřovala mimo vás nebo mimo
okolo stojící osoby.
VAROVÁNÍ: Do hubice NEVKLÁDEJTE
žádné předměty.
Správná poloha rukou (obr. 2, 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném
obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, vždy
bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.
VAROVÁNÍ: Nezakrývejte druhou rukou
větrací otvory (obr. 3).
Správná poloha úchopu nářadí vyžaduje, abyste
je drželi jednou rukou způsobem uvedeném na
obrázku 2.
Před použitím
1. Používejte správný typ příslušenství pro
prováděnou práci.
2. Regulátor teploty vzduchu (d) nastavte na
požadovanou hodnotu.
Zapnutí a vypnutí (obr. 4)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte odstraňování
nátěrů z kovových rámů oken, protože by
se teplo přenášelo na sklo a mohlo by dojít
k jeho prasknutí.
•
Při odstraňování nátěrů z jiných rámů oken
používejte hubici s chráničem skel.
• S ohledem na zabránění vznícení
opalovaného materiálu nemiřte opalovací
pistolí příliš dlouho na jedno místo.
•
Zabraňte hromadění barvy na hubici se
škrabkou, protože by mohlo dojít k jejímu
vznícení. Je-li to nutné, opatrně odstraňte
zbytky barvy ze škrabky pomocí nože.
1. Upněte vhodné příslušenství.
2. Regulátor teploty vzduchu (d) nastavte do
polohy vysoké úrovně teploty.
3. Zapněte nářadí a zahajte práci.
4. Nasměrujte proud horkého vzduchu na nátěr,
který budete odstraňovat.
Nejlepšího výsledku dosáhnete. pokud
budete opalovací pistolí pohybovat pomalu
ale NEPŘETRŽITĚ, aby se teplo přenášelo
stejnoměrně. NEZASTAVUJTE POHYB,
ANI NESETRVÁVEJTE S TRYSKOU NA
JEDNOM MÍSTĚ.
5. Jakmile nátěr změkne, proveďte jeho
seškrabání ruční škrabkou.
PAMATUJTE: Šupinky a malé částečky strženého
nátěru mohou být zapáleny a odfouknuty otvory
a trhlinami opalovaného povrchu.
1. Stiskem hlavní spínač (a) přepněte na
požadovaný průtok vzduchu:
11
Stacionární použití (obr. 1)
Toto nářadí může být použito také ve stojící
poloze.
1. Sklopte výklopný stojan (c) podle obrázku 1.
2. Postavte nářadí na vodorovný, stabilní
pracovní stůl. Ujistěte se, zda se nářadí
nemůže převrhnout.
3. Zajistěte napájecí kabel, abyste zabránili jeho
zapletení nebo pádu nářadí z pracovního
stolu.
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění by
mohlo způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
4. Zapněte nářadí a zahajte práci.
Stálá regulace teploty
(Ochrana před přetížením)
Pokud je nářadí přetíženo, tato funkce chrání
topný článek před poškozením bez přerušení
chodu nářadí nebo bez jeho ochlazení.
1. Pokud teplota dosáhne příliš vysoké hodnoty,
topný článek se sám vypne. Motor se bude
dále točit a foukat chladný vzduch.
2. Pokud se teplota dostatečně sníží (což trvá
několik sekund), topný článek se automaticky
zapne.
Závěsný kroužek (obr. 1)
VAROVÁNÍ: VŽDY před přesunem nebo
uskladněním opalovací pistoli vypněte,
odpojte od elektrického přívodu a nechejte
nejméně 30 minut vychladnout.
Pro jednoduché uložení je nářadí vybaveno
závěsným kroužkem (f). Horkovzdušná opalovací
pistole by neměla být uložena ve venkovních
prostorách.
Doba vychladnutí
Během použití nářadí jsou hubice i příslušenství
velmi horké. Vždy před přesunem nebo
uskladněním opalovací pistoli vypněte, odpojte od
elektrického přívodu a nechejte nejméně 30 minut
vychladnout.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou oslabit materiály
použité v těchto částech. Používejte pouze
hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku.
Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
POZNÁMKA: Chcete-li dobu vychladnutí zkrátit,
zapněte nářadí, u kterého bude nastavena nejnižší
teplota a nechejte jej několik minut v chodu.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
ÚDRŽBA
Ochrana životního prostředí
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNí: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením
12
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
13
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240849 - 11-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 1
©
D26411
15
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 1
©
D26414
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising