D26411 | DeWalt D26411 HEATGUN instruction manual

511111-09 SK
Preložené z pôvodného návodu
D26411
D26414
Obr. 1
b
d
e
g
a
D26411
c
f
d
b
d
h
e
g
a
c
D26414
f
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
A
3
TEPLOZDUŠNÁ OPAĽOVACIA PIŠTOĽ
D26411, D26414
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia & Írsko
Typ
Príkon
Príkon (115V)
Rozsah nastavenia
teploty
(u dýzy)
Hmotnosť
V
V
W
W
D26411
220-240
230/115
1
1800
1600
D26414
220-240
230/115
1
2000
1600
Poistky
Európa Náradie 230 V10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a ÍrskoNáradie
230 V13 A v zástrčke prívodného kábla
68
68
3
79
3
79
3
3
Definícia: Bezpečnostné pokyny
50–400 50 –400
a 50–600 a 50–600
kg
0,65
0,71
Celková úroveň vibrácií (vektorový priestorový
súčet)
Úroveň vibrácií ah
ah =
m/s² 0,86
0,86
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných testov a môže
byť použitá na vzájomné porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Táto hodnota sa môže použiť
na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na
obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
celkového pracovného času značne
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu.
4
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Toto zariadenie je určené na pripojenie
k napájaciemu systému s maximálnou prípustnou
impedanciou Zmax = 0,1 Ω na bode rozhrania
(rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa. Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto
zariadenie pripojené iba k napájaciemu systému,
ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je
to nutné, používateľ môže požiadať distribútora
elektrickej energie o informácie týkajúce sa
impedancie systému v bode rozhrania.
ºC
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA(odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
naprázdno. Počas celkového pracovného
času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie k
spôsobeniu vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, v prípade, že sa
jej nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo
smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže viesť
k spôsobeniu ľahkého alebo stredne
vážneho zranenia v prípade, že sa jej
nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť ku
škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
D26411, D26414
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 3. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod na
obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
5
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené
pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A
JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu.
Pri použití správneho typu elektrického
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Bezpečnostné pokyny pre
teplovzdušné opaľovacie pištole
Ak nie je náradie používané opatrne, môže dôjsť
k požiaru. Z tohto dôvodu:
• Teplo môže byť prenášané na horľavé
materiály, ktoré sú mimo uhol pohľadu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí, v prostredí s horľavými plynmi alebo
v blízkosti horľavých materiálov.
• NENAHRIEVAJTE rovnaké miesto dlhší čas.
• NEPOUŽÍVAJTE toto náradie v prostredí
s výbušnou atmosférou.
• Po použití náradie odložte na vlastný stojan
a pred uložením ho nechajte úplne
vychladnúť.
• NEPONECHÁVAJTE náradie bez dozoru,
pokiaľ je zapnuté.
• NEZAKRÝVAJTE vetracie otvory rukami ani
iným spôsobom.
• Hubica a príslušenstvo tohto náradia sa
počas použitia zahrievajú na veľmi vysokú
teplotu. Nechajte tieto časti pred manipuláciou
dostatočne vychladnúť.
• VŽDY pred odložením náradie vypnite.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia náradia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Zaistite si zodpovedajúce vetranie, pretože
pri použití tohto náradia môžu vznikať toxické
výpary.
• NEPOUŽÍVAJTE toto náradie na
odstraňovanie náterov, ktoré obsahujú
olovo. Olúpaná farba, zvyšky náterov
a výpary môžu obsahovať olovo, ktoré je
jedovaté.
• Skryté miesta, ako sú priestory za stenami,
stropmi, pod podlahami, za podhľadmi a inými
panelmi môžu obsahovať horľavé materiály,
ktoré môžu byť pri práci v týchto priestoroch
opaľovacou pištoľou zapálené. Vznietenie
takých materiálov nemusí byť ihneď zrejmé
a môže mať za následok zranenie osôb
a škody na majetku. Pri práci v takých
oblastiach pracujte s opaľovacou pištoľou tak,
že ňou budete pohybovať smerom vpred
a vzad. Zdržanie alebo pozastavenie na
jednom mieste môže spôsobiť vznietenie
panelu alebo materiálu skrytého za ním.
POZNÁMKA: Tieto teplovzdušné opaľovacie
pištole môžu pracovať s teplotami
presahujúcimi 550 °C.
• NEPOUŽÍVAJTE toto náradie ako sušič
vlasov.
• NEPOUŽÍVAJTE toto náradie na ohrev
pokrmov.
• DBAJTE NA TO, aby nedošlo k zakrytiu
otvoru na prívod vzduchu alebo výstupného
otvoru hubice, pretože by vnútri náradia mohlo
dôjsť k nadmernému zvýšeniu teploty, ktoré by
spôsobilo poškodenie náradia.
• NEDÁVAJTE teplovzdušnú pištoľ pri práci
alebo bezprostredne po jej vypnutí na horľavé
podklady.
• NESMERUJTE prúd horúceho vzduchu na
ostatné osoby.
• Uistite sa, či je prúd horúceho vzduchu
namierený v bezpečnom smere; mimo dosah
iných osôb a horľavých materiálov.
• NEDOTÝKAJTE SA kovovej hubice, pretože
sa môže počas použitia zahriať na veľmi
vysokú teplotu a zostáva horúca ešte 30 minút
po použití.
• NEPOKLADAJTE počas použitia alebo
ihneď po použití hubicu proti žiadnym
predmetom.
• NEVKLADAJTE do hubice žiadne predmety,
pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom. Pri použití náradia sa nikdy
nepozerajte do hubice, pretože z hubice prúdi
príliš horúci vzduch.
• DBAJTE NA TO, aby na hubici alebo na
škrabke nezostávali žiadne zvyšky farby,
pretože by mohlo dôjsť k ich vznieteniu.
• NESNÍMAJTE počas použitia kryt výhrevného
valca.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
teplovzdušné opaľovacie pištole
• Na zníženie rizika výbuchu, NEPOUŽÍVAJTE
toto náradie v lakovacích kabínach a najmenej
3,0 m od miest striekania lakov.
• Pohyblivé časti majte v priebehu škriabania
zabezpečené a stabilne upevnené.
• NEDOTÝKAJTE SA KOVOVEJ HUBICE,
pretože sa môže počas použitia zahriať na
veľmi vysokú teplotu a ešte 30 minút po
použití zostáva horúca. Ruky si chráňte
pracovnými rukavicami.
• VŽDY držte opaľovaciu hubicu z dosahu
prívodného kábla.
• Šupinky a malé čiastočky strhnutého náteru
môžu byť zapálené a odfúknuté cez otvory
a trhliny v opaľovanom povrchu.
• NESPAĽUJTE náter. Používajte dodávanú
škrabku a udržujte hubicu minimálne 25 mm
od natretého povrchu. Pri práci vo zvislej
polohe pracujte smerom dole, aby ste zabránili
padaniu zvyškov náteru do náradia a ich
spáleniu.
• VŽDY používajte kvalitné škrabky a špachtle.
• NEPOUŽÍVAJTE teplovzdušnú opaľovaciu
pištoľ v kombinácii s chemickými
odstraňovačmi náterov.
• NEPOUŽÍVAJTE nadstavné hubice ako
škrabky.
7
• NEMIERTE teplovzdušnou opaľovacou
pištoľou priamo na sklo. Sklo môže prasknúť
a spôsobiť tak škody na majetku alebo úraz.
• Štítky a označenia udržujte v čitateľnom stave.
Obsahujú dôležité údaje.
• Ak náradie nedržíte v ruke, položte ho na
stabilný povrch v rovine. Prívodný kábel
umiestnite tak, aby nespôsobil prevrhnutie
teplovzdušnej opaľovacej pištole.
• Majte trvale na pamäti, že toto náradie môže
horľavé materiály zapáliť a iné typy materiálov
môže zmäkčiť či roztaviť. Podľa vykonávanej
práce tieto materiály zakryte alebo držte
opaľovaciu pištoľ z ich dosahu.
• Občas môžete zaznamenať únik nepatrného
množstva dymu z náradia po jeho vypnutí.
To je spôsobené zahriatím zvyškov maziva
na výhrevnom prvku z výroby.
• Používajte ochranné prostriedky zraku
a ďalšiu bezpečnostnú výbavu.
Odstraňovanie náterov
VAROVANIE: Veľkú opatrnosť venujte pri
odškrabávaní náterov.
Predtým, než začnete odstraňovať náter zistite, či
neobsahuje olovo. NÁTER S OBSAHOM OLOVA
BY MAL ODSTRAŇOVAŤ IBA PROFESIONÁL A
NEMAL BY BYŤ ODSTRAŇOVANÝ POMOCOU
TEPLOVZDUŠNEJ OPAĽOVACEJ PIŠTOLE.
Pracovníci odstraňujúci náter by sa mali riadiť
nasledujúcimi pokynmi:
1. Obrobok si vyneste von. Ak to nie je možné,
udržujte pracovnú oblasť dobre vetranú.
Otvorte okná a do jedného z nich umiestnite
výtlačný ventilátor. Uistite sa, či ventilátor fúka
smerom von z miestnosti.
2. Odstráňte alebo zakryte všetky koberce,
rohožky, nábytok, šatstvo, kuchynské náčinie
a vetracie prieduchy.
3. Na zachytenie odlúpnutých častí náteru alebo
šupiniek položte v pracovnom priestore na
zem plachty. Používajte ochranný odev, ako
sú pevné pracovné košele, pracovné plášte
a pokrývky hlavy.
4. Nepracujte vo viacerých miestnostiach
súčasne. Nábytok umiestnite do stredu
miestnosti a zakryte ho. Pracovné priestory
by mali byť od ostatných obytných priestorov
oddelené utesnenými dvernými otvormi so
spúšťacími plachtami.
5. Do pracovnej oblasti, kde po brúsení náteru
nebolo dokončené kompletné upratovanie, by
8
nemali mať prístup deti, dojčiace matky
a tehotné ženy.
6. Používajte respirátor alebo ochrannú masku
s dvojitým filtrom (prachovým a dymovým).
Uistite sa, či ochranná maska tesne prilieha.
Netesnosť masky môžu spôsobiť fúzy
a tvárová časť vlasového porastu. Často
vykonávajte výmenu filtrov. PAPIEROVÉ
MASKY NA JEDNO POUŽITIE NIE SÚ
DOSTATOČNOU OCHRANOU.
7. S teplovzdušnou opaľovacou pištoľou pracujte
obozretne. Ak sa nadmernou teplotou tvoria
výpary, ktoré môžu byť vdychované obsluhou,
udržujte teplovzdušnú opaľovaciu pištoľ
v pohybe.
8. Potraviny a nápoje nepatria do pracovného
priestoru. Pred jedlom a pitím si opláchnite
ruky, paže a tvár. Vypláchnite si v ústach.
V pracovnom priestore nefajčite a nežujte.
9. Všetky zvyšky odstráneného náteru
a prachu odstráňte z podlahy vlhkým
mopom. Na očistenie všetkých stien,
parapetov a ďalších miest so zvyškami
odstráneného náteru a prachu použite vlhkú
handričku. NEPOUŽÍVAJTE ZMETÁK,
SUCHÉ OKLEPANIE ALEBO VYSÁVAČ.
Na umývanie a vytieranie pracovnej oblasti
použite umývací prostriedok s vysokým
obsahom fosfátov alebo fosforečnan sodný
(TSP).
10. Po skončení práce uložte zvyšky
zoškriabaného náteru a nečistoty do dvojitého
plastového vrecka, tento uzatvorte pomocou
lepiacej pásky či sťahovacieho uzáveru
a vhodným spôsobom zlikvidujte.
11. Ochranný odev a pracovnú obuv si dajte dole
v pracovnej oblasti, aby sa prach nepreniesol
do ostatných obytných priestorov. Pracovný
odev perte oddelene. Obuv otrite vlhkou
handrou a tú potom operte spolu s pracovným
odevom. Dôkladne sa umyte mydlom
a opláchnite vodou.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Z dôvodu dôkladného opálenia náterov musí
toto náradie produkovať veľmi vysokú teplotu.
Preto je touto opaľovacou pištoľou možné zapáliť
papier, drevo, zvyšky náterov a lakov či podobné
materiály.
Hneď ako si na náradie viac zvyknete
a zdokonalíte si potrebnú techniku práce,
nebezpečenstvo náhodného zapálenia sa
významne zníži. Na získanie správnej techniky
práce s náradím je najlepšia PRAX! Pracujte
s jednoduchým opaľovaním, najlepšie vo
vonkajšom prostredí, až získate “pocit”, že
opaľovaciu pištoľ viete používať bezpečne a účinne.
AJ KEĎ STE SKÚSENÍ, DODRŽUJTE,
S OHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ,
NASLEDUJÚCE POSTUPY
• Ak ponecháte náradie bez dozoru, vždy sa
uistite, či je vypnuté a odpojené od elektrickej
siete.
• Počas práce škrabku často čistite.
Nahromadené zvyšky náteru na ostrí škrabky
sú vysoko horľavé.
• Skúste nájsť optimálnu vzdialenosť medzi
dýzou náradia a opaľovaným povrchom. Táto
vzdialenosť 25,4 mm–50,8 mm bude veľmi
závisieť od typu opaľovaného materiálu.
Dátumový kód (h), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Teplovzdušnú opaľovaciu pištoľ
1 Sadu príslušenstva
1 Návod na obsluhu
• Pri práci z pracovnej oblasti odpratávajte
nahromadené zvyšky opáleného náteru.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Nado všetko uvedené pamätajte, že sa jedná
o naozajstné náradie, s ktorým, pri správnom
spôsobe použitia, dosiahnete vynikajúce
výsledky. Venujte sa jednoduchým prácam,
dokiaľ sa vám s vašou opaľovacou pištoľou
nebude pracovať pohodlne. Až potom budete
ovládať správnu techniku.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
–
Poškodenie sluchu.
–
Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
–
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
• Teplovzdušnú opaľovaciu pištoľ držte vždy
v pohybe pred škrabkou.
• Ak pracujete vo vnútri miestnosti, držte sa
z dosahu záclon, novín, čalúneného nábytku
a podobných horľavých materiálov.
–
Používajte ochranu zraku.
Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
1 Výkresovú dokumentáciu
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo by
dôjsť k zraneniu alebo k jeho poškodeniu.
a. Hlavný spínač
b. Vetracie otvory
c. Výklopný stojan
d. Regulátor teploty vzduchu (D26411)
Regulátor s LCD indikátorom teploty vzduchu
(D26414)
e. Hubica
f. Závesný krúžok
g. Kryt výhrevného valca
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša teplovzdušná opaľovacia pištoľ je určená
na odstraňovanie náterov, letovanie rúrok,
zmršťovanie PVC, zváranie a ohýbanie plastov,
rovnako ako na bežné vysušovanie
a rozmrazovanie.
VAROVANIE: Nepoužívajte toto náradie
vo vlhkom prostredí alebo v prítomnosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Táto teplovzdušná opaľovacia pištoľ je elektrické
náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
9
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Teplota vzduchu (obr. 1)
Elektrická bezpečnosť
Teplota vzduchu môže byť nastavená tak, aby
vyhovovala rôznym aplikáciám. Regulátorom
teploty vzduchu (d) otáčajte v smere chodu
alebo proti smeru chodu hodinových ručičiek na
dosiahnutie vyššej alebo nižšej teploty.
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: 115 V modely by sa
mali prevádzkovať s bezpečnostným
oddeľovacím transformátorom s
uzemnenou priehradkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT .
Výmena sieťovej zástrčky (iba Veľká
Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
D26411
D26414
• Požadovanú teplotu nastavíte po 10 °C
krokoch stláčaním a uvoľnením regulátora
s LCD indikátorom teploty vzduchu (d).
• Na trvalé zvyšovanie či znižovanie nastavenej
teploty stlačte a pridržte regulátor s LCD
indikátorom teploty vzduchu (d).
• Po dosiahnutí požadovanej teploty alebo
pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej
teploty regulátor uvoľnite.
• Na displeji je zobrazovaná aktuálna rastúca
alebo klesajúca hodnota teploty až do
dosiahnutia požadovanej hodnoty.
SYSTÉM REGULÁCIE TEPLOTY “NASTAV
A ZABUDNI” D26414
Požadovaná teplota je uložená v pamäti náradia.
Pri každom zapnutí teplovzdušnej opaľovacej
pištole sa táto zahreje, s ohľadom na prietok
vzduchu, na naposledy nastavenú teplotu. Ak
si nie ste istí nastavením teploty, začnite prácu
s nižšou teplotou a tú postupne zvyšujte, až
dosiahnete potrebnú hodnotu.
Vykonávaná práca
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené nastavenia
pre rôzne aplikácie.
Nastavenie
Nízka úroveň
• Voskovanie a odstraňovanie
voskov
• Vysušovanie vlhkého dreva
MONTÁŽ A NASTAVENIE
10
• Vysušovanie náterov
a lakov
• Odstraňovanie nálepiek
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Použitie
• Zmršťovanie PVC použitého
na obalenie a izoláciu potrubí
• Rozmrazovanie zamrznutého
potrubia
Stredná úroveň
• Zváranie plastov
• Ohýbanie plastového potrubia
a tabúľ
• Uvoľňovanie skorodovaných
a pevne utiahnutých matíc
a skrutiek
Vysoká úroveň
• Odstraňovanie náterov
a lakov
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie vždy
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
• Letovanie inštalatérskych
spojov
• Odstraňovanie linolea alebo
vinylových podlahových krytín
VAROVANIE: Nezakrývajte druhou rukou
vetracie otvory (obr. 3).
Montáž správneho príslušenstva
Správna poloha uchopenia náradia vyžaduje, aby
ste ho jednou rukou držali spôsobom uvedeným
na obrázku 2.
Toto náradie je dodávané so sadou príslušenstva
pre rôzne pracovné aplikácie.
Pred použitím
Ikonka
Popis
Kužeľová
hubica
Účel použitia
Zváranie,
zmršťovanie (teplo
je koncentrované na
malý priestor)
50 mm
rybinová
hubica
Sušenie, odstránenie
náterov, odstránenie
vinylu alebo linolea,
tavenie (teplo je
šírené na väčšiu
plochu)
1. Uistite sa, či je spínač zapnuté/vypnuté
(a) v polohe O a náradie je odpojené od
napäťového prívodu. Uistite sa, či je hubica
ochladená.
2. Nasaďte na hubicu požadované príslušenstvo.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
1. Na vykonávanú prácu používajte správny typ
príslušenstva.
2. Regulátor teploty vzduchu (d) nastavte na
požadovanú hodnotu.
Zapnutie a vypnutie (obr. 4)
1. Stlačením hlavný spínač (a) prepnete na
požadovaný prietok vzduchu:
I: 240 l/min (50 °C–400 °C) 250 l/min
(50 °C–400 °C)] (D26414)
Nízky prietok vzduchu rozohrieva obrobok
pomalšie.
II: 450 l/min (50 °C–600 °C)
500 l/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Vysoký prietok vzduchu rozohrieva obrobok
rýchlejšie.
2. Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný
vypínač (a) do polohy O. Pred manipuláciou
s náradím alebo pred jeho uložením ho
odpojte od elektrickej siete a nechajte ho
vychladnúť.
Odstraňovanie náterov
VAROVANIE: Pred použitím náradia
pri odstraňovaní náterov si preštudujte
Dôležitú poznámku v kapitole Doplnkové
bezpečnostné pokyny pre teplovzdušné
opaľovacie pištole.
VAROVANIE: Pred každým nastavením
alebo pred každou montážou alebo
demontážou doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Zaistite, aby hubica VŽDY
smerovala mimo vás alebo mimo okolo
stojace osoby.
VAROVANIE: Do hubice NEVKLADAJTE
žiadne predmety.
Správna poloha rúk (obr. 2, 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Nevykonávajte
odstraňovanie náterov z kovových rámov
okien, pretože by sa teplo prenášalo na
sklo a mohlo by dôjsť k jeho prasknutiu.
•
Pri odstraňovaní náterov z iných rámov
okien používajte hubicu s chráničom skiel.
• S ohľadom na zabránenie vznieteniu
opaľovaného materiálu nemierte
opaľovacou pištoľou príliš dlho na jedno
miesto.
• Zabráňte hromadeniu farby na hubici so
škrabkou, pretože by mohlo dôjsť k jej
vznieteniu. Ak je to nutné, opatrne odstráňte
zvyšky farby zo škrabky pomocou noža.
11
1. Upnite vhodné príslušenstvo.
Čas vychladnutia
2. Regulátor teploty vzduchu (d) nastavte do
polohy vysokej úrovne teploty.
Počas použitia náradia sú hubica aj príslušenstvo
veľmi horúce. Vždy pred presunom alebo
uskladnením opaľovaciu pištoľ vypnite, odpojte od
elektrického prívodu a nechajte najmenej 30 minút
vychladnúť.
3. Zapnite náradie a začnite prácu.
4. Nasmerujte prúd horúceho vzduchu na náter,
ktorý budete odstraňovať.
Najlepší výsledok dosiahnete. pokiaľ budete
opaľovacou pištoľou pohybovať pomaly ale
NEPRETRŽITO, aby sa teplo prenášalo
rovnomerne. NEZASTAVUJTE POHYB, ANI
S DÝZOU NEZOTRVÁVAJTE NA JEDNOM
MIESTE.
5. Hneď ako náter zmäkne, vykonajte jeho
zoškriabanie ručnou škrabkou.
PAMÄTAJTE: Šupinky a malé čiastočky
strhnutého náteru môžu byť zapálené a odfúknuté
cez otvory a trhliny v opaľovanom povrchu.
Stacionárne použitie (obr. 1)
Toto náradie sa môže použiť aj v stojacej polohe.
1. Sklopte výklopný stojan (c) podľa obrázka 1.
2. Postavte náradie na vodorovný, stabilný
pracovný stôl. Uistite sa, či sa náradie nemôže
prevrhnúť.
3. Zaistite prívodný kábel, aby ste zabránili jeho
zapleteniu alebo pádu náradia z pracovného
stola.
4. Zapnite náradie a začnite prácu.
Stála regulácia teploty
(Ochrana pred preťažením)
Ak je náradie preťažené, táto funkcia chráni
výhrevný článok pred poškodením bez prerušenia
chodu náradia alebo bez jeho ochladenia.
1. Ak teplota dosiahne príliš vysoké hodnoty,
výhrevný článok sa sám vypne. Motor sa bude
ďalej točiť a fúkať chladný vzduch.
2. Ak sa teplota dostatočne zníži (čo trvá
niekoľko sekúnd), výhrevný článok sa
automaticky zapne.
Závesný krúžok (obr. 1)
VAROVANIE: VŽDY pred presunom alebo
uskladnením opaľovaciu pištoľ vypnite,
odpojte od elektrického prívodu a nechajte
najmenej 30 minút vychladnúť.
Na jednoduché uloženie je náradie vybavené
závesným krúžkom (f). Teplovzdušná opaľovacia
pištoľ by nemala byť uložená vo vonkajších
priestoroch.
12
POZNÁMKA: Ak chcete čas vychladnutia skrátiť,
zapnite náradie, na ktorom bude nastavená
najnižšia teplota a nechajte ho niekoľko minút
v chode.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích
drážkach a v ich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofúkajte náradie
prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály
použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do
kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo testované s týmto
výrobkom. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím iba
príslušenstvo odporučené spoločnosťou
DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok
sa nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
13
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240951- 11-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 1
©
D26411
15
TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ 1
©
D26414
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising