D26411 | DeWalt D26411 HEATGUN instruction manual

D26411
D26414
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (Übersetzung der Originalanweisung)10
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)25
Français (traduction de la notice d’instructions originale)32
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)39
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)46
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)53
Português (traduzido das instruções originais)59
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)66
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)73
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)80
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)86
Copyright DeWALT
B
Fig. A
5
7
2
4
1
D26411
3
6
4
5
7
2
4
8
1
3
D26414
6
1
Fig. B
Fig. C
Fig. D
1
2
Dansk
VARMLUFTPISTOL
D26411, D26414
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Effektindgang
Lufttemperaturområde (ved næse)
VAC
W
ºC
Vægt
kg
D26411
D26414
220-240
220-240
1
1
1800
2000
50–400 og 50 –400 og
50–600
50–600
0,65
0,71
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Varmluftpistol
D26411, D26414
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.03.2018
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
3
Dansk
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
4
c )
d )
e )
f )
g )
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
varmluftpistoler
Hvis værktøjet ikke bruges med omtanke, kan der gå ild i det, derfor:
• Varmen kan overføres til brændbare materialer, som ikke er
synlige. Anvend detIKKE i fugtige omgivelser, hvor der kan
være brændbare gasser eller tæt ved brændbare stoffer.
• Anvend detIKKE på det samme sted i længere tid ad gangen.
• Anvend detIKKE i eksplosive omgivelser.
• Anbring apparatet i dets holder efter brug og lad det køle af,
før det stilles til side.
• EfterladIKKE værktøjet uden opsyn, når strømmen er tilsluttet.
• PlacérALDRIG din hånd over lufthullerne eller blokér
lufthullerne på nogen måde.
• Næsen og tilbehør til dette værktøj bliver meget varme under
brug. Lad disse dele køle ned, før du rører ved dem.
• SlukALTID for strømmen, inden du lægger værktøjet fra dig.
• Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps eller med mangel på erfaringer eller
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
viden, medmindre de er under overvågning eller har fået
instruktioner i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Sørg for tilstrækkelig ventilation, da der kan udvikles
giftige dampe.
Anvend detIKKE som hårtørrer.
SPÆR IKKE for hverken lufthuller eller næsens udgang, da
dette kan medføre stor varmeophobling og resultere i, at
værktøjet beskadiges.
RetIKKE den varme luftstråle imod andre personer.
RørIKKE ved metalnæsen, da den bliver meget varm under
brug og forbliver varm i op til 30 minutter efter brug.
PlacérIKKE næsen imod noget under brug eller umiddelbart
efter brug.
SkubIKKE noget ned i næsen, da det kan give dig et elektrisk
chok. Kig ikke ned i næsen, mens enheden arbejder på grund af
de høje temperaturer, der oparbejdes.
SmørIKKE maling på næsen eller skraberen, da det kan
antændes efter nogen tid.
FlytIKKE varmetromledækslet under brug.
Ekstra sikkerhedsadvarsler for
varmluftpistoler
For at reducere risikoen for eksplosion, anvend det IKKE
i sprøjtemalingsbokse eller inden for en afstand af 3 m
fra sprøjtningsarbejder.
• AnvendIKKE dette værktøjt til at fjerne maling med
blyindhold. Afskalninger, restkoncentrationer og dampe fra
maling kan indeholde giftigt bly.
• Skjulte områder som fx bag ved vægge, lofter, gulve,
beklædninger på underside af tagudhæng og paneler kan
indeholde brændbare materialer, som kan blive antændt
af varmluftpistolen under arbejde i disse omgivelser. Det
er muligt, at antændelse af disse materialer ikke straks vil
være synlig og kan medføre produkt- og personskader. Når
du arbejder i disse omgivelser, skal du hele tiden bevæge
varmluftpistolen frem og tilbage. Hvis du tøver eller holder
pause på et sted, kan det antænde panelet eller materialet bag
ved det.
BEMÆRK: Disse varmluftpistoler kan frembringe temperaturer
over 550 °C.
• AnvendIKKE dette værktøj til opvarmning af mad.
• LægIKKE varmluftpistolen på brændbare overflader, når du
arbejder med pistolen eller umiddelbart efter, du har slået
strømmen fra.
• Hold bevægelige emner fastgjorte og stabile under skrabning.
• Sørg for at rette den varme luftstråle i en sikker retning; væk fra
andre personer eller brændbare genstande.
• HOLD FINGRENE VÆK FRA METALNÆSEN; den bliver
meget varm under brug og forbliver varm i 30 minutter efter
brug. Bær handsker for at beskytte hænderne.
• HoldALTID næsen på afstand af ledningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fliser og små partikler fra gammel maling kan blive antændt
og blæst gennem huller og revner i den overflade, hvorfra der
fjernes gammel maling.
BrændIKKE malingen af. Brug den medleverede skraber
og hold næsen på mindst 25 mm afstand fra den malede
overflade. Når du arbejder i vertikal retning, arbejd nedad så
du undgår, at maling falder ned i værktøjet og brænder.
AnvendALTID skrabere og knive af god kvalitet til at fjerne
gammel maling.
AnvendIKKE varmluftpistolen sammen med
kemiske malingsfjernere.
AnvendIKKE tilbehørsnæser som skrabere.
RetIKKE varmluftpistolens luftstrøm direkte imod glas. Glasset
kan revne, og det kan medføre produkt- eller personskader.
Vedligehold mærkater og navneplader. Disse kan indeholde
vigtige informationer.
Anbring varmluftpistolen på en stabil, jævn overflade, når den
ikke holdes i hånden. Anbring ledningen i en position, som ikke
får varmluftpistolen til at vippe.
Vær altid klar over, at dette værktøj kan antænde brændbare
materialer, blødgøre eller smelte andre. Uanset den opgave, du
er i gang med, afskærm eller hold varmluftpistolen på afstand
af disse materialer.
Du kan ind imellem bemærke en let røgudvikling fra
værktøjet, efter du har slukket for det. Dette er resultatet af
opvarmning af den restolie, der blev lejret på varmeelementet
under produktionsprocessen.
Anvend beskyttelsesbriller og andet sikkerhedsudstyr.
Fjernelse af maling
ADVARSEL: Du skal udvise ekstra opmærksomhed ved
fjernelse af gammel maling.
Før du starter på nogen fjernelsesproces af maling, skal du fastslå,
om den maling, du skal i gang med at fjerne, indeholder bly.
BLYBASERET MALING MÅ KUN FJERNES AF PROFESSIONELLE
OG MÅ IKKE FJERNES VED HJÆLP AF EN VARMLUFTPISTOL.
Personer, som fjerner maling, skal følge disse retningslinjer:
1. Flyt arbejdsemnet udenfor. Hvis dette ikke er muligt, hold
arbejdsområdet godt ventileret. Åbn vinduerne og anbring en
udsugningsblæser i et af dem. Kontrollér at blæseren flytter
luften indefra og ud.
2. Fjern eller dæk alle tæpper, måtter, møbler, tøj, køkkenredskaber
og luftkanaler.
3. Anbring klude i arbejdsområdet til at opfange alle
malingsspåner eller afskalninger. Bær beskyttelsestøj som fx
ekstra arbejdsskjorter, overalls og hatte.
4. Arbejd i et rum ad gangen. Møbler bør flyttes og anbringes midt
i rummet og dækkes til. Arbejdsområderne skal forsegles fra
resten af boligen ved at forsegle døråbninger med klude.
5. Børn, gravide eller potentielle gravide kvinder og ammende
mødre må ikke være til stede i arbejdsområdet, før arbejdet er
afsluttet, og der er gjort grundigt rent.
6. Bær et åndedrætsværn eller et dobbelt filter (støv og røg)
åndedrætsværn. Kontrollér at masken passer. Skæg og
ansigtshår kan forhindre, at åndedrætsværnet slutter
5
Dansk
helt til. Udskift ofte filtre. ENGANGS PAPAIRMASKER ER
IKKE TILSTRÆKKELIGE.
7. Udvis agtpågivenhed, når du arbejder med varmluftpistolen.
Hold altid varmluftpistolen i bevægelse, da overskudsvarme vil
generere røg, som kan blive inhaleret af operatøren.
8. Hold føde- og drikkevarer uden for arbejdsområdet. Vask
hænder, arme og ansigt og skyl munden, før du spiser eller
drikker noget. Ryg ikke eller tyg tyggegummi eller tobak
i arbejdsområdet.
9. Fjern alle malingsrester og støv ved at vaske gulvene.
Brug en våd klud til at vaske alle vægge, vindueskarme og
andre overflader, hvor der kan være maling eller støv. FEJ,
AFTØR MED TØR KLUD ELLER STØVSUG IKKE. Brug et
rengøringsmiddel med et højt fosfatindhold eller trisodium
fosfat (TSP) til at vaske og moppe områderne.
10. Ved afslutningen af hver arbejdsgang, læg malingsspåner og
efterladenskaber i en dobbelt plastikpose, luk den med tape
eller poseclips og bortskaf den korrekt.
11. Tag beskyttelsestøjet og arbejdsskoene af i arbejdsområdet
for at undgå at bære støv med ind i resten af boligen. Vask
arbejdstøj separat. Tør skoene af med en våd klud, som
derefter vaskes sammen med arbejdstøjet. Vask hår og krop
omhyggeligt med sæbe og vand.
VIGTIGT
For at dette værktøj kan fjerne gammel maling effektivt, skal
det producere meget høje temperaturer. Som følge af dette
kan værktøjet antænde papir, træ, maling og fernisrester og
lignende materialer.
Når du bliver mere fortrolig med værktøjet og udvikler den korrekte
teknik, vil risikoen for utilsigtet antændelse blive væsentligt
reduceret. Den bedste teknik til at oparbejde den korrekte teknik
er ØVELSE! Arbejd på enkle opgaver, helst udendørs, indtil du
får en “fornemmelse” af, hvordan du bruger dit værktøj sikkert
og effektivt.
Når du øver sig, overhold de følgende
sikkerhedsprocedurer
•
•
•
•
•
•
•
6
Kontrollér altid, at du har slukket for værktøjet, og at ledningen
er taget ud, når du forlader det.
Rengør hyppigt skrabeklingen under brug. Opbyggede rester
på klingen er meget brændbare.
Eksperimentér med at finde den bedste afstand fra værktøjets
næse til den overflade, hvor malingen skal fjernes. Denne
afstand 25,4 mm–50,8 mm vil variere afhængigt af det
materiale, der skal fjernes.
Sørg hele tiden for at bevæge varmluftpistolen
foran skrabeklingen.
Når du arbejder, saml løse malingsstykker op, når de samler sig
sammen rundt om i arbejdsområdet.
Når du arbejder indendørs, hold afstand til gardiner, papirer,
møbler og lignende brændbare materialer.
Husk først og fremmest at det er et rigtig godt værktøj, der kan
frembringe fremragende resultater, når det anvendes korrekt.
Øv dig på enkle projekter, indtil du føler dig tryg ved værktøjet.
Først derefter vil du beherske den korrekte teknik.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter: • Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
ADVARSEL: Hvis stikket eller strømledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes
repræsentant eller af et autoriseret DeWALT-servicecenter.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Varmluftpistol
1Tilbehørssæt
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 8 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Dansk
Eksempel:
2018 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Tænd/sluk-kontakt
Lufthuller
Startstativ
Indstillingsgreb til lufttemperatur (D26411)
LCD lufttemperaturindiktor og -indstiller (D26414)
Næse
Ophængningsring til værktøj
Varmetromledæksel
Indstil og glem temperaturstyresystemet
D26414
Den ønskede temperatur gemmes i værktøjets hukommelse.
Hver gang du tænder for varmluftpistolen, opvarmes
varmluftpistolen til den seneste temperaturindstilling med
hensyn til luftstrømmen. Hvis du er usikker på indstillingen,
så start altid med en lav temperaturindstilling og øg gradvist
temperaturen, indtil den ønskede indstilling opnås.
Anvendelser
Tabellen nedenfor foreslår indstillinger for
forskellige anvendelser.
Indstilling
Anvendelser
Lav
•
•
•
•
•
•
Medium
• Svejsning af plastik
• Bøjning af rør og metalplader
• Løsning af rustne eller stramt fastgjorte møtrikker
og bolte
Høj
• Fjernelse af maling og lak
• Lodning af sammenføjninger
• Fjernelse af linoleums- eller vinylgulvfliser
Tilsigtet Brug
Din varmluftpistol er designet til at fjerne gammel maling,
lodning af rør, krympning af PVC, svejsning og bøjning af plastik
ligeså vel som generelle tørre- og tøprocesser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Varmluftpistolen er en professionel værktøjsmaskine.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Fastgørelse af korrekt tilbehør
Dette værktøj leveres med et sæt udstyr til
forskellige anvendelser.
Symbol
Beskrivelse
Kegleformet næse
D26411
D26414
• Tryk på og udløs LCD lufttemperaturindikator og -indstiller
4 til at indstille den ønskede temperatur i 10 °C stigninger.
• For fortsat at øge eller sænke temperaturen tryk og hold på
LCD lufttemperaturindikatoren og -indstilleren 4 .
• Udløs indikatoren, når den ønskede temperatur eller
minimum/maksimum temperaturen er opnået.
• Displayet viser den aktuelle stigende/faldende temperatur,
indtil den ønskede temperatur opnås.
Formål
Krympningsflex (varme
koncentreret over et lille område)
50 mm Næseoverflade som Tørring, fjernelse af maling,
fiskehale
fjernelse af vinyl eller linoleum,
optøning (varme spredt over et
stort areal)
Lufttemperatur (Fig. A)
Lufttemperaturen kan indstilles, så den passer til et bredt
spektrum af anvendelser. Drej indstillingsgrebet 4 til
lufttemperaturen med uret eller mod uret for højere eller
lavere varme.
Tørring af maling og fernis
Fjernelse af klistermærker
Voksning og afvoksning
Tørring af vådt træ før påfyldning
Krympning af PVC emballage og isoleringsrør
Optøning af frosne rør
1. Kontrollér at tænd/slukkontakten 1 står på position O, og at
værktøjet ikke er tilsluttet til strømkilden. Sørg for at næsen
er kølet af.
2. Anbring det ønskede tilbehør på næsen.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
7
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Sørg for at næsen altid vender væk fra dig og
alle omkringstående.
ADVARSEL: Smid ALDRIG noget ned i næsen.
Korrekt håndposition (Fig. B, C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
ADVARSEL: Anbring ikke den anden hånd over
lufthullerne (Fig. C).
Den korrekte håndposition kræver en hånd, der holder på
værktøjet, som vist i Fig. B.
Før brugen
1. Fastgør det korrekte tilbehør, der anbefales til opgaven.
2. Drej indstillingsgrebet/LCD lufttemperaturindiktor og
-indstiller 4 til den ønskede lufttemperatur.
Tænde og slukke (Fig. D)
1. Skub tænd/slukkontakten 1 til de ønskede
luftstrømsindstillinger:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C)] (D26414)
En lav luftstrøm til langsom opvarmning af arbejdsemnet.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
En høj luftstrøm til hurtig opvarmning af arbejdsemnet.
2. Du slukker for værktøjet ved at skubbe tænd/slukkontakten
1 til position O. Afbryd strømmen til værktøjet og lad
værktøjet afkøle, før du flytter eller lægger det til side.
Fjernelse af maling
ADVARSEL: Se Vigtigt under Ekstra
sikkerhedsinstruktioner for varmluftpistoler før du
bruger værktøjet til at fjerne maling.
ADVARSEL: Fjern ikke maling fra metalvinduesrammer,
da varmen kan få glasset til at revne.
• Når der fjernes gammel maling på andre
vinduesrammer, brug en beskyttelsesnæse af glas.
• Hold ikke værktøjet alt for lang tid på et sted for at
undgå at antænde overfladen.
• Undgå at samle maling på skraberen, da det kan
antændes. Om nødvendigt fjern omhyggeligt
malerester fra skaberudstyret ved hjælp af en kniv.
1. Fastgør det passende tilbehør.
2. Drej indstillingsgrebet/LCD lufttemperaturindiktor og
-indstiller 4 til lufttemperaturen til høj.
8
3. Slå strømmen til ved at vælge den ønskede luftstrøm.
4. Ret den varme luft på den maling, der skal fjernes.
Du opnår de bedste resultater ved at bevæge
varmluftpistolen langsomt, men VEDVARENDE, fra side til
side for at fordele varmen jævnt. BLIV IKKE STÅENDE PÅ ET
STED ELLER HOLD PAUSE ET STED.
5. Når malingen bliver blød, skrab malingen væk ved hjælp
af håndskraberen.
HUSK: Fliser og små partikler fra gammel maling kan blive
antændt og blæst gennem huller og revner i den overflade,
hvorfra der fjernes gammel maling.
Stationær brug (Fig. A)
Dette værktøj kan også bruges i faststående funktion.
1. Fold startstativet 3 sammen som vist i Fig.r 1.
2. Anbring værktøjet på en jævn, stabil arbejdsbænk. Kontrollér
at værktøjet ikke tipper over.
3. Sæt kablet fast for at undgå sammenfiltring, eller at det
trækker værktøjet ned fra arbejdsbænken.
4. Slå strømmen til ved at vælge den ønskede luftstrøm.
Konstant varmestyring (beskyttelse mod
overbelastning)
Når værktøjet overbelastes, beskytter denne funktion
varmeelementet mod beskadigelse uden at stoppe værktøjet
og/eller uden en afkølingsperiode.
1. Når temperaturen bliver for varm, slår varmeelementet
selv fra. Motoren vil fortsætte med at køre og vil producere
kold luft.
2. Når temperaturen er blevet tilstrækkeligt nedkølet (det tager
kun få sekunder), vil varmeelementet automatisk blive slået
til igen.
Værktøjsring (Fig. A)
ADVARSEL: SLÅ ALTID varmluftpistolen fra, afbryd
strømmen og lad værktøjet køle ned i mindst 30 minutter,
før du flytter eller lægger det til side.
For let opbevaring kan værktøjet hænge i værktøjsringen 6 .
Varmluftpistolen skal opbevares indendørs.
Nedkølingsperiode
Næsen og tilbehøret bliver meget varme under brug. Slå altid
varmluftpistolen fra, afbryd strømmen og lad værktøjet køle ned
i mindst 30 minutter, før du flytter eller lægger det til side.
BEMÆRK: Du kan reducere nedkølingstiden ved at indstille
værktøjet til den laveste lufttemperatur og lade det køre i få
minutter, før du slukker for varmluftpistolen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
Dansk
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
HEISSLUFTGERÄT
D26411, D26414
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Lufttemperaturbereich (an der Düse)
VWS
Gewicht
kg
W
ºC
D26411
220-240
1
1800
50–400 Und
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 Und
50–600
0,71
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Heißluftgerät
D26411, D26414
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.03.2018
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
10
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Deutsch
c )
d )
e )
f )
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
11
Deutsch
Sicherheitshinweise für Heißluftgeräte
Wird das Werkzeug nicht vorsichtig gehandhabt, kann ein Feuer
entstehen. Beachten Sie daher:
• Hitze kann auf brennbare Stoffe übergehen, die außerhalb
der Sicht liegen. VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG
NIEMALS in einer feuchten Umgebung, in der brennbare
Gase vorhanden sein könnten, und niemals in der Nähe von
brennbaren Stoffen.
• RICHTEN SIE DAS GERÄT NICHT längere Zeit auf
dieselbe Stelle.
• VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT in
explosionsgefährdeten Bereichen.
• Lassen Sie das Werkzeug vollständig auf seinem Ständer
abkühlen, bevor Sie es lagern.
• LASSEN SIE DAS WERKZEUG NIEMALS unbeaufsichtigt,
solange es eingeschaltet ist.
• HALTEN SIE NIEMALS die Hände über die Luftdüsen und
blockieren Sie die Düsen unter keinen Umständen.
• Düse und Zubehörteile dieses Werkzeugs werden beim
Gebrauch äußerst heiß. Lassen Sie diese Teile abkühlen, bevor
Sie sie berühren.
• SCHALTEN SIE DAS WERKZEUG STETS AUS, bevor Sie
es hinlegen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
• Stellen Sie eine angemessene Be-/Entlüftung sicher, da giftige
Gase entstehen könnten.
• VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG NIEMALS
als Haartrockner.
• BEHINDERN SIE WEDER den Lufteinlass, noch den
Düsenauslass, da dies einen übermäßigen Hitzeaufbau
verursachen kann, der das Werkzeug beschädigt.
• RICHTEN SIE DEN HEISSLUFTSTROM NIEMALS
auf Personen.
• BERÜHREN SIE NIEMALS die Metalldüse, da diese beim
Gebrauch sehr heiß wird und auch 30 Minuten nach Gebrauch
noch heiß ist.
• Lehnen Sie die Düse beim Gebrauch oder unmittelbar nach
Gebrauch nicht an etwas an.
• STECKEN SIE NIEMALS Gegenstände durch die Düse, da dies
zu einem Stromschlag führen kann. Schauen Sie wegen der
hohen Temperaturen niemals in die Düse hinein, solange das
Werkzeug in Betrieb ist.
• VERHINDERN SIE, dass Farbe an der Düse oder am
Schaber kleben bleibt, da sich die Farbe nach einiger Zeit
entzünden kann.
• ENTFERNEN SIE NIEMALS während der Verwendung die
Abdeckung des Hitzezylinders.
12
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Heißluftgeräte
•
Um die Gefahr von Explosionen zu mindern, verwenden Sie
das Gerät NICHT in Farbspritzkabinen oder innerhalb von 3,0
m von Farbspritzarbeiten entfernt.
• VERWENDEN SIE DIESES WERKZEUG NICHT, um
bleihaltige Farbe zu entfernen. Die Farbschichten,
Rückstände und Farbdämpfe können giftiges Blei enthalten.
• Hitze kann auf brennbare Stoffe übergehen, die außerhalb der
Sicht liegen, zum Beispiel können sich hinter Wänden, Decken,
Böden, Verkleidungen und anderen Arten von Paneelen
entflammbare Stoffe befinden, die bei der Arbeit an diesen
Stellen durch das Heißluftgerät entzündet werden können. Die
Entzündung solcher Stoffe wird unter Umständen nicht sofort
bemerkt und kann zu Sach- und Personenschäden führen.
Bewegen Sie bei der Arbeit an solchen Stellen das Heißluftgerät
regelmäßig vor und zurück. Durch Verweilen auf einer Stelle
kann sich das Paneel oder das Material dahinter entzünden.
HINWEIS: Diese Heißluftgeräte können Temperaturen über
550 °C erzeugen.
• VERWENDEN SIE DIESES WERKZEUG NICHT, um
Mahlzeiten aufzuwärmen.
• LEGEN SIE DAS HEISSLUFTGERÄT NICHT auf brennbare
Oberflächen, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten oder wenn Sie
es gerade abgeschaltet haben.
• Bewegliche Gegenstände müssen beim Schaben gesichert und
stabilisiert werden.
• Richten Sie den Heißluftstrom immer in eine sichere Richtung;
niemals auf Personen oder entflammbare Gegenstände.
• BERÜHREN SIE NIEMALS DIE METALLDÜSE, da diese beim
Gebrauch sehr heiß wird und auch 30 Minuten nach Gebrauch
noch heiß ist. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
• HALTEN SIE DIE DÜSE IMMER vom Kabel weg.
• Splitter und kleine Partikel von entfernter Farbe können sich
entzünden und durch Löcher und Risse in der bearbeiteten
Oberfläche geblasen werden.
• Verbrennen Sie die Farbe nicht. Verwenden Sie den
mitgelieferten Schaber und halten Sie die Düse mindestens
25 mm von der gestrichenen Oberfläche entfernt. Falls Sie in
senkrechter Richtung arbeiten, arbeiten Sie nach unten hin,
um zu verhindern, dass Farbe in das Werkzeug hineinfällt
und verbrennt.
• VERWENDEN SIE IMMER hochwertige Schaber und Messer
zum Entfernen der Farbe.
• VERWENDEN SIE DAS HEISSLUFTGERÄT NICHT zusammen
mit chemischen Abbeizmitteln.
• VERWENDEN SIE NIEMALS Ersatzdüsen zum Schaben.
• RICHTEN SIE DEN HEISSLUFTSTROM NICHT direkt auf
Glas. Das Glas kann bersten und dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
• Entfernen Sie keine Etiketten und Typenschilder. Sie enthalten
wichtige Informationen.
• Legen Sie das Heißluftgerät auf eine stabile, ebene Oberfläche
ab, wenn Sie es nicht festhalten. Legen Sie das Kabel so, dass
es das Werkzeug nicht umkippen kann.
Deutsch
•
•
•
Denken Sie immer daran, dass dieses Werkzeug brennbare
Materialien entzünden und andere Stoffe erweichen oder
schmelzen kann. Schirmen Sie das Heißluftgerät bei jeder
Art von Arbeit von diesen Materialien ab oder halten Sie es
davon fern.
Gelegentlich kann beim Ausschalten des Werkzeugs etwas
Rauch austreten. Die Ursache dafür ist die Erwärmung von
Ölrückständen, die sich während der Herstellung auf dem
Heizelement abgesetzt haben.
Tragen Sie eine Schutzbrille und
andere Sicherheitsausrüstung.
Entfernen von Farbe
WARNUNG: Beim Entfernen von Farbe muss mit
besonderer Vorsicht vorgegangen werden.
Bevor Sie mit dem Entfernen von Farbe beginnen, müssen
Sie herausfinden, ob die zu entfernende Farbe Blei enthält.
FARBE AUF BLEIBASIS DARF NUR VON EINEM FACHMANN
ENTFERNT WERDEN UND DARF NICHT MIT EINEM
HEISSLUFTGERÄT ENTFERNT WERDEN.
Beim Entfernen von Farbe müssen folgende Richtlinien beachtet
werden:
1. Bringen Sie das Werkstück nach draußen. Wenn das
nicht möglich ist, sorgen Sie für eine gute Belüftung des
Arbeitsbereichs. Öffnen Sie die Fenster und stellen Sie in eins
davon ein Absauggebläse. Stellen Sie sicher, dass das Gebläse
die Luft von innen nach außen bläst.
2. Entfernen Sie alle Teppiche, Vorleger, Möbel, Kleidungsstücke,
Kochutensilien und Luftkanäle oder decken Sie sie ab.
3. Breiten Sie Tücher aus, um alle Farbspäne oder -splitter
aufzufangen. Tragen Sie Schutzkleidung wie Arbeitshemden,
-overalls und -hüte.
4. Arbeiten Sie immer nur in einem Raum gleichzeitig. Entfernen
Sie Möbel aus dem Raum oder schieben Sie sie in die
Zimmermitte und decken Sie sie ab. Arbeitsbereiche müssen
vom Rest der Wohnung abgeschirmt werden, indem Tücher vor
die Türen gelegt bzw. gehängt werden.
5. Kinder, Schwangere und möglicherweise Schwangere sowie
stillende Mütter dürfen sich erst nach Abschluss der Arbeiten
und der Reinigung wieder im Arbeitsbereich aufhalten.
6. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gegen Staub oder
mit einem Doppelfilter (gegen Staub und Rauch). Stellen
Sie sicher, dass die Maske richtig sitzt. Durch Bärte
und andere Gesichtsbehaarung wird die Dichtheit der
Masken beeinträchtigt. Wechseln Sie die Filter häufig.
WEGWERFMASKEN AUS PAPIER SIND UNGEEIGNET.
7. Bedienen Sie das Heißluftgerät mit Vorsicht. Halten Sie das
Heißluftgerät in Bewegung, da durch exzessive Hitze Rauch
erzeugt wird, der vom Bediener eingeatmet wird.
8. Bringen Sie keine Lebensmittel mit in den Arbeitsbereich.
Waschen Sie sich Hände, Arme und Gesicht, und spülen Sie sich
den Mund aus, bevor Sie etwas essen oder trinken. Rauchen
Sie im Arbeitsbereich nicht und kauen Sie weder Kaugummi
noch Tabak.
9. Entfernen Sie alle abgeschabte Farbe sowie den Staub,
indem Sie die Böden feucht wischen. Reinigen Sie mit einem
feuchten Tuch alle Wände, Fensterbänke und alle anderen
Oberflächen, an denen Farbe oder Staub haften können.
FEGEN, STAUBWISCHEN ODER STAUBSAUGEN IST
UNZUREICHEND. Verwenden Sie zum Abwaschen und zum
Wischen ein Reinigungsmittel mit hohem Phosphat-Anteil oder
mit Trinatriumphosphat.
10. Verpacken Sie nach dem Beenden der Arbeit die Farbspäne und
-abfälle immer in einer doppelten Plastiktüte, verschließen Sie
diese mit Klebeband und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
11. Ziehen Sie Schutzkleidung und Arbeitsschuhe noch im
Arbeitsbereich aus, damit Sie keinen Staub in den Rest der
Wohnung tragen. Waschen Sie die Arbeitskleidung separat.
Wischen Sie Schuhe mit einem feuchten Lappen ab, der
zusammen mit der Arbeitskleidung gewaschen wird. Waschen
Sie Haare und Körper gründlich mit Wasser und Seife.
WICHTIGER HINWEIS
Damit dieses Werkzeug Farbe effektiv entfernen kann, muss es
extrem hohe Temperaturen erzeugen. Daher können bei der
Arbeit Papier, Holz, Farb- und Lackreste und ähnliche Materialien
entzündet werden.
Je vertrauter Sie mit dem Werkzeug werden und die richtige
Technik entwickeln, desto geringer wird die Gefahr von
Entzündungen. Das Beste, um die richtige Technik zu entwickeln,
ist ÜBUNG! Arbeiten Sie an einfachen Projekten, bevorzugt im
Freien, bis Sie ein “Gefühl” dafür bekommen, wie Sie mit dem Gerät
sicher und effektiv umgehen können.
Beachten Sie bei der Arbeit die Folgenden
Sicherheitsmaßnahmen
•
•
•
•
•
•
•
Prüfen Sie bei Nichtgebrauch immer, ob das Gerät
abgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
Reinigen Sie die Schaberklinge häufig. Angesammelte Reste
auf der Klinge können sich sehr leicht entzünden.
Probieren Sie aus, welches der optimale Abstand zwischen der
Düse des Werkzeugs und der zu bearbeitenden Oberfläche ist.
Je nach zu entfernendem Material liegt der Abstand zwischen
25,4 mm–50,8 mm.
Halten Sie das Heißluftgerät immer vor der Schaberklinge
in Bewegung.
Entfernen Sie bei der Arbeit lose Farbteilchen, die sich um den
Arbeitsbereich herum ansammeln.
Halten Sie sich bei der Arbeit in Innenräumen von Vorhängen,
Papier, Polstermöbeln und anderen brennbaren Stoffen fern.
Denken Sie vor allem immer daran, dass es sich hierbei um ein
professionelles Gerät handelt, das bei richtiger Handhabung
hervorragende Ergebnisse liefert. Üben Sie an einfachen
Projekten, bis Sie mit dem Gerät vertraut sind. Erst dann haben
Sie die richtige Technik gelernt.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
13
Deutsch
•
•
•
•
Beeinträchtigung des Gehörs.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
WARNUNG: Wenn Stecker oder Netzkabel beschädigt
sind, müssen diese vom Hersteller, dessen Vertreter
oder einem autorisierten DeWALT-Servicezentrum
ausgetauscht werden.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Heißluftgerät
1Zubehör
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
14
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 8 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2018 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Ein-/Aus-Schalter
Luftöffnungen
Aufrechtstellung
Einstellknopf für Lufttemperatur (D26411)
LCD-Anzeige und Einstellung der Lufttemperatur (D26414)
Düse
Aufhängering
Abdeckung des Hitzezylinders
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr Heißluftgerät wurde für das Entfernen von Farbe,
das Verlöten von Rohren, das Schrumpfen von PVC, das
Verschweißen und Biegen von Kunststoffen sowie für
allgemeine Trocknungs- und Auftauzwecke konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Dieses Heißluftgerät ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch. LASSEN SIE NICHT ZU, dass
Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Lufttemperatur (Abb. A)
D26411
Die Lufttemperatur kann auf eine Vielzahl von Anwendungen
eingestellt werden. Drehen Sie den Einstellknopf für die
Lufttemperatur 4 im Uhrzeigersinn für eine höhere und gegen
den Uhrzeigersinn für eine geringere Temperatur.
Deutsch
D26414
• Drücken Sie die LCD-Anzeige und Einstellung der
Lufttemperatur 4 und lassen Sie sie wieder los, um die
gewünschte Temperatur in 10 °C-Schritten einzustellen.
• Um die Temperatur stufenlos zu erhöhen oder zu
senken, halten Sie die LCD-Anzeige und Einstellung der
Lufttemperatur 4 gedrückt.
• Lassen Sie sie los, wenn die gewünschte Temperatur oder
die Mindest-/Höchsttemperatur erreicht ist.
• Die Anzeige zeigt die tatsächliche steigende/fallende
Temperatur, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Einstellen des Temperaturkontrollsystems
D26414
Die gewünschte Temperatur wird im Speicher des Werkzeugs
gespeichert. Bei jedem Einschalten verwendet das Heißluftgerät
die letzte Temperatureinstellung unter Beachtung des
Luftstroms. Falls Sie nicht sicher sind, welche Einstellung
Sie verwenden sollten, beginnen Sie mit einer niedrigen
Temperatureinstellung und erhöhen Sie die Temperatur
allmählich, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die Düse immer von
Ihnen oder anderen Personen wegweist.
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass NICHTS in die
Düse hineinfällt.
Richtige Haltung der Hände (Abb. B, C)
Anwendungen
Die Tabelle unten enthält die Einstellungen für die
verschiedenen Anwendungen.
Einstellung
Anwendungen
Niedrig
•
•
•
•
•
Mittel
• Verschweißen von Kunststoffen
• Biegen von Kunststoffrohren und -schichten
• Lösen von festgerosteten oder zu fest angezogenen
Muttern und Schrauben
Hoch
• Entfernen von Farbe und Lack
• Verlöten von Sanitärinstallations-Verbindungen
• Entfernen von Linoleum- oder Vinyl-Bodenfliesen
Trocknung von Farbe und Lack
Entfernen von Aufklebern
Wachsen und Entwachsen
Trocknen von nassem Holz vor dem Verspachteln
Schrumpfen von PVC-Schrumpfschläuchen und
Isolationsrohren
• Auftauen von eingefrorenen Rohren
Anbringen des richtigen Zubehörteils
Dieses Werkzeug wird mit einem Zubehörsatz für verschiedene
Anwendungen ausgeliefert.
Icon
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter 1 in der
Position O befindet und das Werkzeug von der Stromzufuhr
getrennt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Düse
abgekühlt ist.
2. Setzen Sie das erforderliche Zubehör auf die Düse.
Beschreibung
Punktdüse
Aufgabe
Schrumpfen (die Hitze wird auf eine
kleine Fläche konzentriert)
50 mm Flachdüse
Trocknen, Entfernen von Farbe, Entfernen
von Linoleum oder Vinyl, Auftauen
(die Hitze wird auf eine breitere Fläche
verteilt)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
WARNUNG: Legen Sie die andere Hand nicht auf die
Luftöffnungen (Abb. C).
Bei der korrekten Handposition hält eine Hand das Werkzeug
wie in Abbildung B.
Vor dem Betrieb
1. Setzen Sie das richtige Zubehörteil für die entsprechende
Anwendung auf.
2. Drehen Sie den Einstellknopf für die Lufttemperatur/LCDAnzeige und Einstellung der Lufttemperatur 4 auf die
gewünschte Lufttemperatur.
Ein- und Ausschalten (Abb. D)
1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 1 auf die gewünschte
Luftstromeinstellung:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Bei einem geringen Luftstrom wird das Werkstück
langsam erhitzt.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Bei einem starken Luftstrom wird das Werkstück
schnell erhitzt.
2. Um das Werkzeug auszuschalten, stellen Sie den Ein/AusSchalter 1 auf Stellung O. Trennen Sie das Werkzeug von
der Stromzufuhr und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es
bewegen oder lagern.
15
Deutsch
Entfernen von Farbe
WARNUNG: Siehe Wichtiger Hinweis unter Zusätzliche
Sicherheitshinweise für Heißluftgeräte, bevor Sie mit
dem Werkzeug Farbe entfernen.
WARNUNG: Entfernen Sie nicht Farbe von
Metallfensterrahmen, da die Hitze auf das Glas übergehen
kann und Glasschäden entstehen können.
• Beim Entfernen von Farbe an anderen Fensterrahmen
verwenden Sie die Glasschutzdüse.
• Richten Sie das Werkzeug nicht zu lange auf
eine Stelle, um zu verhindern, dass sich die
Oberfläche entzündet.
• Vermeiden Sie, dass sich Farbe auf dem
Schaberzubehör ansammelt, da sich die Farbe
entzünden kann. Falls erforderlich, entfernen
Sie die Farbreste vorsichtig mit einem Messer
vom Schaberzubehör.
1. Setzen Sie das entsprechende Zubehörteil auf.
2. Drehen Sie den Einstellknopf für die Lufttemperatur/LCDAnzeige und Einstellung der Lufttemperatur 4 auf hoch.
3. Zum Einschalten des Gerätes wählen Sie den
gewünschten Luftstrom.
4. Richten Sie die Heißluft auf die zu entfernende Farbe.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie das
Heißluftgerät langsam, aber GLEICHMÄSSIG von einer
Seite zur anderen bewegen, um die Hitze gleichmäßig
zu verteilen. HALTEN SIE DAS GERÄT NIE LANGE AUF
EINE STELLE.
5. Sobald die Farbe weich wird, schaben Sie die Farbe mit
einem Handschaber ab.
DENKEN SIE DARAN: Splitter und kleine Partikel von entfernter
Farbe können sich entzünden und durch Löcher und Risse in der
bearbeiteten Oberfläche geblasen werden.
2. Wenn die Temperatur ausreichend abgekühlt ist (nach
nur wenigen Sekunden), schaltet sich das Heizelement
automatisch wieder ein.
Werkzeugring (Abb. A)
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät IMMER aus, trennen
Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es
mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es bewegen
oder lagern.
Zur einfachen Lagerung kann das Werkzeug am
Werkzeugring 6 aufgehängt werden. Das Heißluftgerät sollte
nicht im Freien gelagert werden.
Abkühlzeit
Düse und Zubehör werden beim Gebrauch sehr heiß. Schalten
Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und
lassen Sie es mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es
bewegen oder lagern.
HINWEIS: Um die Abkühlzeit zu verringern, schalten Sie das
Werkzeug mit der niedrigsten Temperatureinstellung ein und
lassen Sie es einige Minuten laufen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Stationärer Gebrauch (Abb. A)
Schmierung
Dieses Werkzeug kann auch stationär eingesetzt werden.
1. Stellen Sie den Ständer 3 wie in Abbildung A auf.
2. Setzen Sie das Werkzeug auf eine ebene, stabile Werkbank.
Stellen Sie sicher, dass es nicht umkippen kann.
3. Sichern Sie das Kabel, um zu verhindern, dass es
sich in etwas verfängt oder das Werkzeug von der
Werkbank herunterzieht.
4. Zum Einschalten des Gerätes wählen Sie den
gewünschten Luftstrom.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Konstante Wärmesteuerung
(Überlastungsschutz)
Wenn das Werkzeug überlastet ist, schützt diese Funktion das
Heizelement vor Beschädigungen, ohne dass das Werkzeug
angehalten wird und/oder ohne dass es abkühlt.
1. Wenn die Temperatur zu hoch wird, schaltet sich das
Heizelement selbsttätig aus. Der Motor läuft weiter und
erzeugt kalte Luft.
16
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Deutsch
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
17
English
HEAT GUN
D26411, D26414
Congratulations!
Definitions: Safety Guidelines
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
Power input (115V)
Air temperature range (at nozzle)
VAC
VAC
Weight
kg
W
W
ºC
D26411
D26414
220-240
220-240
230/115
230/115
1
1
1800
2000
1600
1600
50–400 and 50 –400 and
50–600
50–600
0.65
0.71
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
Heat Gun
D26411, D26414
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.03.2018
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
18
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
English
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Safety Instructions for Heat Guns
A fire may result if the appliance is not used with care, therefore:
• Heat may be conducted to combustible materials that
are out of sight. DO NOT use in a damp atmosphere,
where flammable gases may be present or near
combustible materials.
• DO NOT apply to the same place for a long time.
• DO NOT use in presence of an explosive atmosphere.
• Place the appliance on its stand after use and allow it to cool
down before storage.
• DO NOT leave the tool unattended while it is switched on.
• DO NOT place your hand over the air vents or block the vents
in any way.
• The nozzle and accessories of this tool become extremely hot
during use. Let these parts cool down before touching.
• ALWAYS switch the tool off before putting it down.
• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• Ensure adequate ventilation as toxic fumes may be produced.
• DO NOT use as a hair dryer.
• DO NOT obstruct either the air intake or nozzle outlet, as this
may cause excessive heat build up resulting in damage to
the tool.
• DO NOT direct the hot air blast at other people.
19
English
•
•
•
•
•
DO NOT touch the metal nozzle as it becomes very hot during
use and remains hot for up to 30 minutes after use.
DO NOT place the nozzle against anything while using or
immediately after use.
DO NOT poke anything down the nozzle as it could give you
an electric shock. Do not look down the nozzle while the unit is
working because of the high temperatures being produced.
DO NOT allow paint to adhere to the nozzle or scraper as it
could ignite after some time.
DO NOT remove the heat barrel cover during use.
Additional Safety Warnings for Heat Guns
To reduce the risk of explosion, DO NOT use in paint spray
booths or within 3.0 m of paint spraying operations.
• DO NOT use this tool to remove paint containing lead.
The peelings, residue and vapors of paint may contain lead
which is poisonous.
• Hidden areas such as behind walls, ceilings, floors, soffit
boards and other panels may contain flammable materials
that could be ignited by the heat gun when working in these
locations. The ignition of these materials may not be readily
apparent and could result in property damage and injury to
persons. When working in these locations, keep the heat gun
moving in a back-and-forth motion. Lingering or pausing in
one spot could ignite the panel or the material behind it.
NOTE: These heat guns are capable of producing
temperatures in excess of 550 °C.
• DO NOT use this tool to heat food.
• DO NOT lay the heat gun on flammable surfaces when
operating the gun or immediately after shutting it off.
• Keep moveable items secured and steady while scraping.
• Be sure to direct the hot air blast in a safe direction; away from
other people or flammable objects.
• KEEP FINGERS AWAY FROM METAL NOZZLE; it becomes
very hot during use and remains hot for 30 minutes after use.
Wear gloves to protect hands.
• ALWAYS keep nozzle away from cord.
• Splinters and small particles of stripped paint can be
ignited and blown through holes and cracks in the surface
being stripped.
• DO NOT burn the paint. Use the scraper provided and keep
the nozzle at least 25 mm away from the painted surface.
When working in a vertical direction, work downwards to
prevent paint from falling into the tool and burning.
• ALWAYS use good quality scrapers and stripping knives.
• DO NOT use the heat gun in combination with
chemical strippers.
• DO NOT use accessory nozzles as scrapers.
• DO NOT direct heatgun airflow directly on glass. The
glass may crack and could result in property damage or
personal injury.
• Maintain labels and nameplates. These carry
important information.
• Place the heat gun on a stable, level surface when not hand
held. Place the cord in a position that won't cause the heat
gun to tip over.
•
20
•
•
•
Be constantly aware that this tool can ignite flammable
materials, soften or melt others. Regardless of the task you
are performing, shield or keep the heat gun away from
these materials.
You may occasionally notice some slight smoking of the tool
after it is turned off. This is the result of heating the residual
oil that was deposited on the heating element during the
manufacturing process.
Use eye protection and other safety equipment.
Removing Paint
WARNING: Extreme care should be taken when
stripping paint.
Before beginning any paint removal process you should determine
whether the paint you are removing contains lead. LEAD-BASED
PAINT SHOULD ONLY BE REMOVED BY A PROFESSIONAL
AND SHOULD NOT BE REMOVED USING A HEAT GUN.
Persons removing paint should follow these guidelines:
1. Move the workpiece outdoors. If this is not possible, keep the
work area well ventilated. Open the windows and put an
exhaust fan in one of them. Be sure the fan is moving the air
from inside to outside.
2. Remove or cover any carpets, rugs, furniture, clothing, cooking
utensils and air ducts.
3. Place drop cloths in the work area to catch any paint chips or
peelings. Wear protective clothing such as extra work shirts,
overalls and hats.
4. Work in one room at a time. Furnishings should be removed
or placed in the center of the room and covered. Work areas
should be sealed off from the rest of the dwelling by sealing
doorways with drop cloths.
5. Children, pregnant or potentially pregnant women and nursing
mothers should not be present in the work area until the work is
done and all clean up is complete.
6. Wear a dust respirator mask or a dual filter (dust and fume)
respirator mask. Be sure the mask fits. Beards and facial hair
may keep masks from sealing properly. Change filters often.
DISPOSABLE PAPER MASKS ARE NOT ADEQUATE.
7. Use caution when operating the heat gun. Keep the heat gun
moving as excessive heat will generate fumes which can be
inhaled by the operator.
8. Keep food and drink out of the work area. Wash hands, arms
and face and rinse mouth before eating or drinking. Do not
smoke or chew gum or tobacco in the work area.
9. Clean up all removed paint and dust by wet mopping the floors.
Use a wet cloth to clean all walls, sills and any other surface
where paint or dust is clinging. DO NOT SWEEP, DRY DUST
OR VACUUM. Use a high phosphate detergent or trisodium
phosphate (TSP) to wash and mop areas.
10. At the end of each work session put the paint chips and debris
in a double plastic bag, close it with tape or twist ties and
dispose of properly.
11. Remove protective clothing and work shoes in the work area
to avoid carrying dust into the rest of the dwelling. Wash work
clothes separately. Wipe shoes off with a wet rag that is then
washed with the work clothes. Wash hair and body thoroughly
with soap and water.
IMPORTANT NOTICE
In order for this tool to be an effective paint stripper, it must
produce extremely high temperatures. As a consequence, the
stripper is capable of igniting paper, wood, paint and varnish
residue and similar materials.
As you become more familiar with the tool and develop the
proper technique, the danger of accidental ignition will be greatly
reduced. In establishing the proper technique, the best thing to
do is PRACTICE! Work on simple stripping projects, preferably
outdoors, until you get a “feel” for how to use your stripper safely
and effectively.
As you Practice, Observe the Following
Procedures for Safety
•
•
•
•
•
•
•
Always be sure the tool is turned off and disconnected from
power supply when unattended.
Clean the scraper blade often during use. Built up residue on
the blade is highly flammable.
Experiment to find the optimum distance from the
tool’s nozzle to the surface being stripped. This distance
25.4 mm–50.8 mm will vary depending on the material
being removed.
Keep the heat gun moving ahead of the scraper blade at
all times.
As you work, clean up loose pieces of paint as they accumulate
around the work area.
When working indoors, keep away from curtains, papers,
upholstery and similar flammable materials.
Above all, remember that this is a serious tool that is capable
of producing excellent results when used properly. Practice on
simple projects until you feel comfortable with your stripper.
Only then will you have mastered the proper technique.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
English
WARNING: If the plug or power cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer or its representative or by
a DeWALT authorised service centre.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data).The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Heat gun
1 Set of accessories
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 8 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2018 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off switch
2 Air vents
3 Kick-off stand
21
English
4 Air temperature adjustment knob (D26411)
LCD air temperature indicator and adjuster (D26414)
5 Nozzle
6 Tool hanging ring
7 Heat barrel cover
Applications
The table below suggests settings for different applications.
Setting
Applications
Low
•
•
•
•
•
•
Medium
• Welding plastics
• Bending plastic pipes and sheets
• Loosening rusted or tightly fastened nuts and bolts
High
• Removing paint and lacquer
• Soldering plumbing joints
• Removing linoleum or vinyl floor tiles
Intended Use
Your heat gun has been designed for stripping paint, soldering
pipes, shrinking PVC, welding and bending plastics as well as
general drying and thawing purposes.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
The heat gun is a professional power tool. DO NOT let children
come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Drying paint and varnish
Removing stickers
Waxing and dewaxing
Drying wet timber prior to filling
Shrinking PVC wrapping and insulation tubes
Thawing frozen pipes
To Attach the Correct Accessory
This tool is supplied with a set of accessories for
different applications.
Icon
Description
Shrink sleeving (heat over
concentrated small area)
50 mm Fish tail
surface nozzle
Drying, removing paint,
removing vinyl or linoleum,
thawing (heat spread over
wide area)
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Air Temperature (Fig. A)
D26411
The air temperature can be adjusted to suit a wide range of
applications. Turn the air temperature adjustment knob 4 clockwise or counterclockwise for higher or lower heat.
D26414
• Press and release the LCD air temperature indicator
and adjuster 4 to set the desired temperature in
10 °C increments.
• To continously increase or decrease the temperature press
and hold the LCD air temperature indicator and adjuster 4 .
• Release the indicator when desired temperature or
minimum/maximum temperature is reached.
• The display shows the actual rising/falling temperature until
the desired temperature is reached.
Set and Forget Temperature Control System
D26414
The desired temperature is stored in the memory of the tool.
Each time the heat gun is turned on, the heat gun heats to
the last temperature setting, with respect to air flow. If unsure
about the setting, always start with a low temperature setting
and gradually increase the temperature until the desired setting
is reached.
22
Purpose
Cone nozzle
1. Make sure the on/off switch 1 is in position O and the tool
is disconnected from the power source. Ensure the nozzle
has cooled down.
2. Place the desired accessory onto the nozzle.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Make sure the nozzle always points away
from you and any bystanders.
WARNING: DO NOT drop anything into the nozzle.
Proper Hand Position (Fig. B, C)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
WARNING: Do not place your other hand over the air
vents (Fig. C).
Proper hand position requires one hand holding the tool as
shown in Figure B.
Prior to Operation
1. Attach the correct accessory recommended for
the application.
2. Turn the air temperature adjustment knob/LCD air
temperature indicator and adjuster 4 to desired
air temperature.
Switching On and Off (Fig. D)
1. Push the on/off switch 1 to the desired air flow settings:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C) (D26414)
A low air flow to heat up the workpiece slowly.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
A high air flow to heat up the workpiece quickly.
2. To turn the tool off, push the on/off switch 1 to position O.
Disconnect the tool from the power source and let the tool
cool down before moving or storing it.
Removing Paint
WARNING: Refer to Important Notice under Additional
Safety Instructions for Heat Guns before using the
tool to remove paint.
WARNING: Do not strip metal window frames as the heat
may crack the glass.
• When striping other window frames, use a glass
protection nozzle.
• To prevent igniting the surface, do not keep the tool
directed at one spot too long.
• Avoid collecting paint on the scraper accessory, as it
may ignite. If necessary, carefully remove paint debris
from the scraper accessory using a knife.
1. Attach the appropriate accessory.
2. Turn the air temperature adjustment knob/LCD air
temperature indicator and adjuster 4 to high.
3. Turn the tool on by selecting the desired air flow.
4. Direct the hot air onto the paint to be removed.
Best results will be achieved if the heat gun is moved slowly,
but CONSTANTLY, from side to side to evenly distribute
heat. DO NOT LINGER OR PAUSE IN ONE SPOT.
5. When the paint softens, scrape the paint away using a
hand scraper.
REMEMBER: Splinters and small particles of stripped paint can
be ignited and blown through holes and cracks in the surface
being stripped.
English
Stationary Use (Fig. A)
This tool can also be used in stationary mode.
1. Fold down the kickstand 3 as shown in Figure A.
2. Set the tool onto a level, stable workbench. Ensure the tool
will not tip over.
3. Secure the power cord to prevent entanglement or pulling
the tool off the workbench.
4. Turn the tool on by selecting the desired air flow.
Constant Heat Control (Overload Protection)
When the tool is overloaded, this feature protects the heating
element from damage without stopping the tool and/or
without a cool down period.
1. When the temperature gets too hot, the heating element
switches itself off. The motor will continue to run and
produce cold air.
2. When the temperature has cooled sufficiently (taking
only a few seconds) the heating element will switch
on automatically.
Tool Ring (Fig. A)
WARNING: ALWAYS turn heat gun off, disconnect from
the power source and let the tool cool down for at least 30
minutes before moving or storing it.
For easy storage, the tool can hang from the tool ring 6 . The
heat gun should be stored indoors.
Cool Down Period
The nozzle and accessory becomes very hot during use. Turn
heat gun off, disconnect from the power source and let the tool
cool down for at least 30 minutes before moving or storing it.
NOTE: To reduce the cooling time, switch the tool on at the
lowest air temperature setting and let it run for a few minutes
before turning the heat gun off.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
23
English
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
24
Español
PISTOLA DE CALOR
D26411, D26414
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Serie de temperatura del aire
(en boquilla)
Peso
VAC
W
ºC
kg
D26411
220-240
1
1800
50–400 y
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 y
50–600
0,71
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Pistola de Calor
D26411, D26414
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.03.2018
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
25
Español
c )
d )
e )
f )
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
26
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Español
Instrucciones de seguridad para las pistolas
de calor
Podrá surgir un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado, y
por lo tanto:
• El calor podrá dirigirse hacia materiales combustibles que
estén fuera de su vista. NO la utilice en una atmósfera
húmeda, en donde puedan estar presentes gases inflamables
o cerca de materiales combustibles.
• NO la aplique al mismo lugar durante demasiado tiempo.
• NO la utilice en presencia de una atmósfera explosiva.
• Coloque el aparato en su soporte tras su uso y deje que se
enfríe antes de guardarlo.
• NO deje la herramienta sin vigilancia cuando esté encendida.
• NO coloque su mano bajo las ranuras de ventilación ni las
bloquee de ningún otro modo.
• La boquilla y los accesorios de esta herramienta pueden
alcanzar temperaturas muy altas durante su uso. Deje que se
enfríen dichas partes antes de tocarlas.
• Apague SIEMPRE la herramienta antes de ponerla boca
a bajo.
• Este aparato no se destina al uso por parte de personas
(incluyendo los niños) con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o del
conocimiento necesario, a menos que estén supervisadas o
reciban las instrucciones relativas al uso del aparato por una
persona encargada de su seguridad.
• Compruebe que aplica una ventilación adecuada, ya que se
podrán producir humos tóxicos.
• NO la utilice como secador de pelo.
• NO obstruya la entrada de aire ni la salida de la boquilla, ya
que esto podrá provocar una acumulación excesiva de calor
que podrá dañar la herramienta.
• NO dirija el flujo de aire caliente hacia otras personas.
• NO toque la boquilla metálica ya que ésta alcanza grandes
temperaturas durante el uso y sigue estando caliente durante
30 minutos después de su uso.
• NO coloque la boquilla frente a algo mientras utiliza la
herramienta o inmediatamente después de su uso.
• NO vuelque nada con la boquilla ya que podría provocarle
una descarga eléctrica. No observe la parte inferior de la
boquilla mientras la unidad esté en funcionamiento, debido a
las altas temperaturas que se producen.
• NO deje que la pintura se adhiera a la boquilla o al raspador,
ya que se podrían incendiar al cabo de un tiempo.
• NO retire la cubierta del barril de calor durante su uso.
Advertencias de seguridad adicionales para
las pistolas de calor
•
•
Para reducir el riesgo de explosiones, NO la utilice en cabinas
de pintura pulverizada o dentro de un diámetro de 3,0 de las
operaciones de pulverización de pintura.
NO utilice esta herramienta para retirar pintura que
contenga plomo. Las cáscaras, residuos y vapores de la
pintura podrán incluir plomo, que es venenoso.
•
Las zonas ocultas como las paredes traseras, las buhardillas,
suelos, plafones y otros paneles pueden incluir materiales
inflamables que pueden incendiarse con la pistola de calor
mientras trabaja en dichas ubicaciones. El encendido de
dichos materiales puede que no sea visible rápidamente
y podrá conllevar daños materiales y personales. Cuando
trabaje en dichas ubicaciones, mueva la pistola de calor de
atrás hacia delante. Si se detiene o realiza una pausa en un
punto, podrá incendiar el panel o el material ubicado tras
el mismo.
NOTA: Estas pistolas de calor son capaces de producir
temperaturas que superan los 550 °C.
• NO utilice esta herramienta para calentar comida.
• NO repose la pistola de calor en superficies inflamables
cuando opere la pistola o inmediatamente después
de apagarla.
• Mantenga los artículos móviles fijos y listos cuando raspe.
• Compruebe que dirige el conducto principal del aire
caliente en una dirección segura, lejos de otras personas u
objetos inflamables.
• MANTENGA SUS DEDOS ALEJADOS DE LA BOQUILLA DE
METAL; ésta alcanza temperaturas muy altas y permanece
caliente durante unos 30 minutos tras su uso. Lleve guantes
para proteger las manos.
• Mantenga SIEMPRE la boquilla alejada del cable.
• Las pestañas y piezas pequeñas de pintura en banda pueden
incendiarse y estallar mediante los orificios y grietas de la
superficie que se esté pintando.
• NO queme la pintura. Utilice el raspador suministrado y
mantenga la boquilla a una distancia de 25 mm como
mínimo de la superficie pintada. Cuando trabaje en dirección
vertical, trabaje hacia abajo para evitar que la pintura caiga a
la herramienta y la queme.
• Utilice SIEMPRE raspadores de buena calidad y
cuchillas afiladas.
• NO utilice la pistola de calor junto con decapantes químicos.
• NO utilice las boquillas accesorias como raspadores.
• NO dirija el flujo de aire de la pistola de calor directamente al
cristal. El cristal podrá romperse y conllevar daños materiales
o personales.
• Mantenga las etiquetas y las placas de información. Podrán
llevar información importante.
• Coloque la pistola de calor en una superficie estable nivelada
cuando no la sostenga manualmente. Coloque el cable en una
posición que no haga que se caiga la pistola de calor.
• Tenga constantemente en cuenta que esta herramienta
puede incendiar los materiales inflamables, ablandar y fundir
otros. Independientemente de la tarea que realice, proteja o
mantenga la pistola de calor lejos de estos materiales.
• Podrá observar puntualmente humos ligeros en la
herramienta tras su apagado. Esto es el resultado del
calentamiento del aceite residual que se depositó en el
elemento de calentamiento durante el proceso de fabricación.
• Utilice protección visual y otros equipos de seguridad.
27
Español
Retirar la pintura
ADVERTENCIA: Deberá prestar extrema atención cuando
retire la pintura.
Antes de empezar a retirar cualquier pintura, deberá determinar
si la pintura que está retirando incluye plomo. LA PINTURA A
BASE DE PLOMO TAN SÓLO DEBE SER RETIRADA POR UN
PROFESIONAL Y NO DEBE RETIRARSE CON UNA PISTOLA
DE CALOR.
Las personas que retiren la pintura deberán seguir las siguientes
indicaciones:
1. Ponga la pieza de trabajo en el exterior. Si no es posible,
mantenga la zona de trabajo bien ventilada. Abra las
ventanas y coloque un ventilador de extracción en una de ellas.
Compruebe que el ventilador mueve el aire de dentro a fuera.
2. Retire o guarde cualquier alfombra, gomas, muebles, ropas,
utensilios de cocina y conductos de aire.
3. Coloque las lonas protectoras en la zona de trabajo para
recoger cualquier salpicadura de pintura o residuos. Lleve ropa
de protección como camisetas adicionales de trabajo, cubiertas
y sombreros.
4. Trabaje en una sola habitación a la vez. El mobiliario deberá
retirarse o colocarse en el centro de la habitación y protegerse.
Las zonas de trabajo deberán estar selladas del resto del lugar
sellando las puertas con paños.
5. Los niños, las mujeres embarazadas o las mujeres que puedan
estar embarazadas y las madres lactantes no deberán estar
presentes en la zona de trabajo hasta que se haya realizado el
trabajo y se haya finalizado la limpieza.
6. Lleve una máscara antipolvo o una máscara de respiración
con filtro dual (polvo y humo). Compruebe que la máscara
se ajusta al rostro. Las personas con barba y cabello largo
deberán garantizar que la máscara se ajuste adecuadamente.
Cambie los filtros a menudo. LAS MÁSCARAS DE PAPEL
DESECHABLES NO SON ADECUADAS.
7. Preste atención cuando opere con la pistola de calor.
Mantenga la pistola de calor en movimiento ya que el
calentamiento excesivo genera humos que podrán ser
inhalados por el operador.
8. Mantenga la comida y la bebida fuera de la zona de trabajo.
Límpiese las manos, brazos y rostro y enjuáguese la boca antes
de comer o beber. No fume ni masque chicle o tabaco en la
zona de trabajo.
9. Limpie toda la pintura retirada y el polvo, enjuagando los
suelos. Utilice un paño humedecido para limpiar todas las
paredes, alféizares y otras superficies en las que se suele quedar
la pintura y el polvo. NO BARRA, ESPOLVOREE NI ASPIRE.
Utilice un detergente de alto fosfato o fosfato trisódico (TSP)
para lavar y secar las zonas.
10. Al final de cada sesión de trabajo, coloque los restos y
salpicaduras de pintura en una bolsa de plástico doble, ciérrela
con una cinta o hágale un nudo y elimínela correctamente.
11. Quítese la ropa de protección y el calzado de trabajo en la zona
de trabajo para evitar transportar polvo hacia el resto de la
vivienda. Limpie la ropa de trabajo por separado. Limpie los
zapatos con un paño húmedo y a continuación, lave el paño
28
con la ropa de trabajo. Lávese el pelo y el cuerpo al completo
con jabón y agua.
AVISO IMPORTANTE
Para que esta herramienta sea un decapante de pintura eficaz,
deberá producir temperaturas extremadamente altas. Por
consiguiente, la decapadora es capaz de incendiar residuos de
papel, madera, pintura y barniz, así como materiales similares.
A medida que vaya familiarizándose con la herramienta y
vaya mejorando la técnica adecuada, el peligro de incendios
accidentales irá disminuyendo. Para conseguir la técnica
adecuada, el mejor método es ¡PRACTICAR! Trabaje en proyectos
de decapado simples, preferentemente al exterior, hasta que
sienta cómodo con el uso de la decapadora con toda seguridad
y eficacia.
Cuando practique, observe las siguientes
medidas de seguridad
•
•
•
•
•
•
•
Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y
desconectada del suministro de alimentación cuando no
esté vigilada.
Limpie la cuchilla de la decapadora a menudo durante su uso.
Los residuos acumulados en la cuchilla son muy inflamables.
Practique para encontrar la distancia adecuada entre la
boquilla de la herramienta y la superficie que va a decapar.
Esta distancia de entre 25,4 mm y 50,8 mm variará en función
del material que va a retirar.
Mantenga la pistola de calor en movimiento con respecto a la
cuchilla del decapador en todo momento.
A medida que trabaje, limpie las piezas sueltas de pintura que
podrán acumularse en la zona de trabajo.
Cuando trabaje en el interior, manténgase alejado de las
cortinas, papeles, tapicería y materiales similares inflamables.
Por encima de todo, recuerde que es una herramienta seria
capaz de producir excelentes resultados cuando se usa
adecuadamente. Practique en proyectos sencillos hasta que se
sienta cómodo con su decapadora. Tan sólo entonces, habrá
dominado la técnica adecuada.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Español
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
ADVERTENCIA: Si el enchufe o el cable de alimentación
están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante o
su representante o por un centro de servicios autorizado
de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Pistola de calor
1 Equipo de accesorios
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 8 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2018 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de encendido/apagado
Ranuras de ventilación
Soporte inicial
Rueda de ajuste de la temperatura del aire (D26411)
Indicador y ajustador de temperatura del aire LCD (D26414)
Boquilla
Anilla para colgar la herramienta
7 Cubierta del barril de calor
Uso Previsto
Su pistola de calor ha sido diseñada para arrancar la pintura,
soldar tuberías, contraer PVC, soldar y unir plásticos y para
finalidades generales de secado y fundido.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta pistola de calor es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Temperatura del aire (Fig. A)
D26411
La temperatura del aire puede ajustarse para adecuarse a
una amplia gama de aplicaciones. Gire la rueda de ajuste de
temperatura del aire 4 en sentido de las agujas del reloj o en su
sentido contrario para aumentar o reducir el calor.
D26414
• Pulse y suelte el indicador y ajuste de temperatura del aire
LCD 4 para fijar la temperatura deseada en aumentos de
10 °C.
• Para seguir aumentando o reduciendo la temperatura,
pulse y mantenga pulsado el indicador y ajustador de la
temperatura del aire LCD 4 .
• Suelte el indicador cuando haya alcanzado la temperatura
mínima/máxima deseada.
• La pantalla muestra el aumento/reducción real de la
temperatura hasta que se alcanza la temperatura deseada.
Sistema de preconfiguración del control de
temperatura
D26414
La temperatura deseada se almacena en la memoria de la
herramienta. Cada vez que se enciende la pistola de calor, ésta
calienta hasta alcanzar la última temperatura almacenada,
con respecto al flujo de aire. Si no está seguro acerca de
su parámetro, empiece siempre por un valor inferior de
temperatura y aumente la temperatura gradualmente hasta que
alcance la temperatura deseada.
29
Español
Aplicaciones
Posición adecuada de las manos (Fig. B, C)
El cuadro indicado continuación le sugiere distintos parámetros
para distintas aplicaciones.
Configración
Aplicaciones
Baja
•
•
•
•
•
Media
• Soldadura de plásticos
• Unir tuberías y láminas de plástico
• Aflojar pernos y tuercas enmohecidas o muy apretadas
Alta
• Retirar la pintura y la laca
• Soldar juntas de empalme
• Retirar baldosas del suelo de vinilo o linóleo
Pintura y barnizado en seco
Retirar pegatinas
Encerado y desencerado
Secado de madera humedecida antes de rellenar
Contracción de envoltorios de PVC y tubos de
aislamiento
• Fundición de tuberías congeladas
Unir el accesorio adecuado
Esta herramienta se suministra con un conjunto de accesorios
para distintas aplicaciones.
Icono
Descripción
Boquilla cónica
Finalidad
Contraer fundas (calor
concentrado en una zona
pequeña)
50 mm Boquilla de superficie Secar, retirar pintura, retirar
con cola de pez
vinilo o linóleo, descongelar
(difusión del calor en una zona
amplia)
1. Compruebe que el interruptor de encendido/apagado 1 está en posición O y que la herramienta está desconectada
del suministro de red. Compruebe que la boquilla se
ha enfriado.
2. Coloque el accesorio deseado en la boquilla.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Compruebe que la boquilla señala
siempre a un punto lejos de Vd. y de las personas de
su entorno.
ADVERTENCIA: NO tire nada en la boquilla.
30
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
ADVERTENCIA: No coloque su otra mano sobre las
ranuras de ventilación (Fig. C).
La posición adecuada de las manos exige que una mano
sostenga la herramienta tal y como se indica en la Figura B.
Antes de usar la máquina
1. Una el accesorio adecuado aconsejado para la aplicación.
2. Gire la rueda de ajuste de temperatura del aire/Indicador y
ajustador de temperatura del aire LCD 4 a la temperatura
deseada del aire.
Encendido y apagado (Fig. D)
1. Coloque el interruptor de encendido/apagado 1 en los
siguientes parámetros de flujo de aire:
I: 240 litros/min (50 °C–400 °C)
250 litros/min (50 °C–400 °C)] (D26414)
Un flujo de aire bajo para calentar lentamente la pieza
de trabajo.
II: 450 litros/min (50 °C–600 °C)
500 litros/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Un flujo de aire alto para calentar rápidamente la pieza
de trabajo.
2. Para apagar la herramienta, coloque el interruptor de
encendido/apagado 1 en posición O. Desconecte la
herramienta del suministro de red y deje que se enfríe antes
de desplazarla o almacenarla.
Retirar la pintura
ADVERTENCIA: Véase el Aviso importante ubicado en
la sección de Instrucciones de seguridad adicionales
para pistolas de calor antes de utilizar la herramienta
para retirar pintura.
ADVERTENCIA: No decape los marcos metálicos de
ventanas ya que el calor podrá romper el vidrio.
• Cuando decape otros marcos de ventanas, utilice la
boquilla de protección de vídeo.
• No mantenga la herramienta dirigida hacia el
mismo punto durante demasiado tiempo para evitar
incendiar la superficie.
• Evite recoger la pintura con el accesorio del raspador,
ya que podrá incendiarse. Si es necesario, retire
cuidadosamente los restos de pintura del raspador
utilizando un cuchillo.
1. Una el accesorio adecuado.
2. Gire la rueda de ajuste de temperatura del aire/Indicador y
ajustador de temperatura del aire LCD 4 a la posición alta.
3. Encienda la herramienta, seleccionando el flujo de
aire deseado.
Español
4. Dirija el aire caliente hacia la pintura que desea retirar.
Conseguirá mejores resultados si desplaza la pistola de
calor lentamente, pero CONSTANTEMENTE, de lado a lado
para distribuir uniformemente el calor. NO SE DETENGA NI
REALICE UNA PAUSA EN UN PUNTO.
5. Cuando la pintura se ablande, raspe la pintura utilizando el
raspador manual.
RECUERDE: Las pestañas y piezas pequeñas de pintura en
banda pueden incendiarse y estallar mediante los orificios y
grietas de la superficie que se esté pintando.
Uso fijo (Fig. A)
Esta herramienta también puede utilizarse de
modo estacionario.
1. Pliegue el soporte rápido 3 tal y como se muestra en la
Figura A.
2. Fije la herramienta en un banco de trabajo nivelado y
estable. Compruebe que la herramienta no se pueda caer.
3. Fije el cable de alimentación para evitar balancear y tirar de
la herramienta y hacer que se salga del banco de trabajo.
4. Encienda la herramienta, seleccionando el flujo de
aire deseado.
Control constante del calor (protección
contra las sobrecargas)
Cuando la herramienta esté sobrecargada, esta función protege
al elemento de calor ante los daños, sin detener la herramienta y
sin un periodo de enfriamiento.
1. Cuando la temperatura sea demasiado alta, el elemento
de calor se apaga de por sí. El motor seguirá funcionando y
produciendo aire frío.
2. Cuando la temperatura se haya enfriado lo suficiente (lo cual
tardará tan sólo varios segundos), el elemento de calor se
encenderá automáticamente.
Anillo de herramienta (Fig. A)
ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE la pistola de
calor, desconéctela de la fuente de red y deje que se
enfríe durante unos 30 minutos como mínimo antes de
desplazarla o almacenarla.
Para guardarla fácilmente, la herramienta puede colgarse con la
anilla de herramienta 6 . La pistola de calor debe guardarse en
el interior.
Periodo de enfriamiento
La boquilla y los accesorios alcanzan temperaturas muy altas
durante el uso. Apague la pistola de calor, desconéctela de la
fuente de red y deje que se enfríe durante unos 30 minutos
como mínimo antes de desplazarla o almacenarla.
NOTA: Para reducir el tiempo de enfriamiento, encienda la
herramienta a la temperatura de aire más baja y déjela funcionar
varios minutos antes de apagar la pistola de calor.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
31
Français
DÉCAPEUR THERMIQUE
D26411, D26414
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Plage de température de l’air
(sur la buse)
Poids
VAC
W
ºC
kg
D26411
220-240
1
1800
50–400 et
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 et
50–600
0,71
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Décapeur Thermique
D26411, D26414
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.03.2018
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
32
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
Français
c )
d )
e )
f )
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité pour les décapeurs
thermiques
Un incendie peut se provoquer si l’appareil n’est pas utilisé avec
soin. Par conséquent :
• La chaleur peut se propager à des matériaux combustibles
hors du champs de vision. N’UTILISEZ PAS cet outil dans des
conditions humides, en présence de gaz inflammables ou à
proximité de matériaux combustibles.
• NE DIRIGEZ PAS l’appareil au même endroit pendant une
longue période.
• NE L’UTILISEZ PAS en présence d’atmosphère explosive.
• Placez l’appareil sur son support après l’utilisation et laissez-le
refroidir avant de le ranger.
33
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE LAISSEZ PAS l’outil sans surveillance lorsqu’il est allumé.
VEILLEZ À NE PAS placer vos mains sur les orifices de
ventilation pour ne pas les obturer.
La buse et les accessoires de cet outil peuvent atteindre des
températures très élevées lors de l’utilisation. Laissez-les
refroidir avant de les toucher.
VEILLEZ À TOUJOURS éteindre l’outil avant de le déposer.
L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue pour les
personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou qui manquent
d’expérience et de connaissances, sauf si ces personnes sont
surveillées ou instruites sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Prenez soin de bien aérer correctement la zone de travail pour
éviter la formation de vapeurs toxiques.
NE PAS utiliser comme sèche-cheveux.
PRENEZ GARDE à n’obstruer ni l’orifice d’entrée d’air, ni la
bouche de la buse car ceci pourrait provoquer une chaleur
excessive et endommager l’outil.
NE DIRIGEZ PAS le souffle d’air chaud vers d’autres personnes.
NE TOUCHEZ PAS la buse en métal car elle devient très
chaude pendant l’utilisation et reste chaude jusqu’à 30
minutes après l’utilisation.
NE LAISSEZ PAS reposer la buse contre un support
quelconque lors de l’utilisation ou immédiatement après.
N’ENFONCEZ RIEN dans la buse, pour éviter toute
électrocution. Ne regardez pas dans la buse lorsque l’outil est
en marche en raison des températures très élevées produites
lors du fonctionnement.
VEILLEZ À ce qu’aucune trace de peinture n’adhère à la buse
ou au grattoir car elle pourrait s’enflammer à la longue.
NE RETIREZ PAS le couvercle du corps chauffant pendant
l’utilisation.
Avertissement de sécurité supplémentaires
pour les décapeurs thermiques
•
•
•
34
Afin de réduire le risque d’explosion, NE PAS utilisez dans les
cabines de projection de peinture ou à moins de 3,0 m des
opérations de projection de peinture.
CET OUTIL ne doit pas être utilisé pour décoller de
la peinture au plomb. Les écailles, les résidus et les
vapeurs de peinture peuvent contenir du plomb, qui peut se
révéler toxique.
Les zones cachées comme celles derrière les murs, les plafonds
et les sols, les panneaux de coffrage et les autres panneaux
peuvent contenir des matériaux inflammables qui peuvent
prendre feu avec le décapeur thermique lors du travail dans
ces emplacements. L’allumage de ces matériaux peut ne pas
être immédiatement apparent et peut entraîner des dégâts
matériels ainsi que des blessures. Lors du travail dans ces
emplacements, effectuez un mouvement permanent d’avant
en arrière avec le décapeur thermique. Le panneau ou le
matériau qui se trouve derrière pourrait prendre feu si vous
vous attardez ou faites une pause à un certain point.
REMARQUE : Ces décapeurs thermiques sont capables de
produire des températures dépassant 550 °C.
• NE PAS utiliser cet outil pour chauffer les aliments.
• NE PAS poser le décapeur thermique sur des surfaces
inflammables lors du travail avec le décapeur ou juste après
l’avoir éteint.
• Conservez les éléments mobiles fixés et stables lors
du décapage.
• Assurez-vous de diriger le souffle d’air chaud dans
une direction sûre, loin des autres personnes ou des
objets inflammables.
• NE TOUCHEZ PAS LA BUSE EN MÉTAL car elle devient
très chaude pendant l’utilisation et reste chaude jusqu’à 30
minutes après l’utilisation. Portez des gants pour protéger
vos mains.
• TENEZ TOUJOURS la buse éloignée du cordon.
• Les éclats et les petites particules de peinture décapée peuvent
s’enflammer et être projetés dans les trous et les fissures de la
surface décapée.
• NE PAS brûler la peinture. Utilisez le grattoir et maintenez la
buse à au moins 25 mm de distance de la surface peinte. Lors
du travail vertical, travaillez du haut vers le bas pour éviter que
la peinture ne tombe sur l’outil et ne brûle.
• UTILISEZ TOUJOURS des grattoirs et des couteaux à écailler
de bonne qualité.
• NE PAS utiliser le décapeur thermique en combinaison avec
des décapants chimiques.
• NE PAS utiliser les buses accessoires comme grattoir.
• NE PAS diriger le flux d’air chaud directement sur le verre.
Le verre peut se fissurer et peut entraîner des dégâts ou
des blessures.
• Conservez les étiquettes et les plaques d’identification. Elles
contiennent des informations importantes.
• Placez le décapeur thermique sur une surface stable et
de niveau lorsque vous ne le tenez pas. Placez le cordon
dans une position qui n’entraînera pas le basculement du
décapeur thermique.
• Soyez constamment attentif au fait que cet outil peut
enflammer des matériaux inflammables et ramollir ou faire
fondre d’autres matériaux. Quelle que soit la tâche que vous
effectuez, protégez ou tenez le décapeur thermique loin de
ces matériaux.
• Vous remarquerez parfois un peu de fumée sur l’outil après
l’avoir éteint. Cela est causé par le chauffage du résidu d’huile
qui s’est déposée sur l’élément chauffant pendant le procédé
de fabrication.
• Utilisez des protections pour les yeux et d’autres
équipements de sécurité.
Décoller la peinture
AVERTISSEMENT : faites extrêmement attention lors du
décapage de la peinture.
Avant de commencer tout travail de décapage de la peinture, il
faut déterminer si la peinture à décaper contient du plomb. LA
PEINTURE A BASE DE PLOMB NE DOIT ÊTRE RETIREE QUE
Français
PAR UN PROFESSIONNEL ET NE DOIT PAS ETRE RETIREE
AVEC UN DECAPEUR THERMIQUE.
Les personnes qui décapent la peinture doivent suivre
ces consignes :
1. Déplacer l’ouvrage à l’extérieur. Si cela n’est pas possible, tenir
la zone de travail bien aérée. Ouvrir les fenêtres et placer un
ventilateur d’extraction dans l’une d’elles. S’assurer que le
ventilateur déplace l’air de l’intérieur vers l’extérieur.
2. Retirer ou couvrir les tapis, moquettes, meubles, vêtements,
ustensiles de cuisine et conduites d’air.
3. Placer des toiles de protection dans la zone de travail
pour récupérer les éclats ou pelures de peinture. Porter des
vêtements de protection, par exemple, t-shirt supplémentaire,
combinaison et casque.
4. Travailler dans une seule pièce à la fois. Les meubles doivent
être retirés ou placés au centre de la pièce, puis couverts. La
zone de travail doit être scellée du reste de l’habitation en
appliquant des toiles de protection sur les encadrements
de portes.
5. Les enfants, les femmes enceintes ou potentiellement enceinte,
ainsi que les mères en allaitement ne doivent pas se trouver
dans la zone de travail tant que le travail n’est pas terminé et
que le nettoyage n’a pas été effectué.
6. Porter un masque de respiration ou un appareil de respiration
à double filtre (poussière et fumées). S’assurer que le masque
est bien ajusté. La barbe et les autres poils du visages peuvent
empêcher le masque de s’ajuster correctement. Changer
souvent les filtres. LES MASQUES EN PAPIER JETABLE NE
SONT PAS APPROPRIES.
7. Utiliser le décapeur thermique avec précautions. Tenir le
décapeur thermique en mouvement car la chaleur excessive
génère de la fumée qui peut être inhalée par l’opérateur.
8. Conserver les aliments et les boissons hors de la zone de travail.
Se laver les mains, les bras et le visage et se rincer la bouche
avant de manger ou de boire. Ne pas fumer ou mâcher des
chewing-gums ou autre dans la zone de travail.
9. Nettoyer toute la peinture retirée et la poussière en passant
une serpillère mouillée sur les sols. Utiliser un chiffon humide
pout nettoyer tous les murs, les seuils et les autres surfaces ou
la peinture ou la poussière sont tenaces. NE PAS BALAYER NI
ASPIRER LA POUSSIERE SECHE. Utiliser un détergent à forte
teneur en phosphate ou en triphosphate de sodium (TSP) pour
laver et essuyer les surfaces.
10. A la fin de chaque tour de travail, placer les copeaux de peinture
et les débris dans un double sachet en plastique, le fermer avec
un ruban ou un nœud et le jeter correctement.
11. Retirer les vêtements de protection et els chaussures de travail
dans la zone de travail pour éviter de transporter la poussière
dans le reste de l’habitation. Laver les vêtements de travail à
part. Essayer les chaussures avec un chiffon humide qui sera
ensuite lavé avec les vêtements de travail. Laver les cheveux et
le corps abondamment avec du savon et de l’eau.
AVIS IMPORTANT
Pour que cet outil décape efficacement la peinture, il doit produire
des températures extrêmement élevées. Par conséquent, le
décapeur peut enflammer le papier, le bois, la peinture et les
résidus de vernis et de matériaux similaires.
Au fur et à mesure que vous deviendrez familier avec l’outil
et développerez la technique correcte, le risque d’enflammer
accidentellement les objets sera considérablement réduit. Pour
établir la technique correcte, la meilleure chose à faire est la
PRATIQUE ! Travailler sur des projets de décapage simples, de
préférence à l’extérieur, jusqu’à devenir familier avec l’utilisation
sûre et efficace du décapeur.
Pendant la pratique, respecter les procédures de
sécurité suivantes
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous toujours que l’outil est éteint et débranché de
l’alimentation lorsqu’il est sans surveillance.
Nettoyez souvent la lame du grattoir pendant
l’utilisation. L’accumulation de résidus sur la lame est
hautement inflammable.
Essayez de déterminer la distance optimale entre la buse de
l’outil et la surface à décaper. Cette distance comprise entre
25,4 et 50,8 mm varie en fonction du matériau décapé.
Tenez le décapeur thermique en permanence en mouvement
devant la lame du grattoir.
Nettoyez au fur et à mesure les morceaux libres de peintures,
car ils s’accumulent autour de la zone de travail.
Lors du travail à l’intérieur, restez éloigné des rideaux,
papiers, tissus d’ameublement et aux matériaux
similaires inflammables.
Souvenez-vous surtout qu’il s’agit d’un outil sérieux capable
de produit d’excellent résultats s’il est utilisé correctement.
Entraînez-vous sur des projets simples jusqu’à prendre
confiance avec votre décapeur. C’est seulement de cette
manière que vous maîtriserez la technique correcte.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
35
Français
AVERTISSEMENT : Si la prise ou le cordon d’alimentation
sont endommagés, ils doivent être remplacés par le
fabricant ou l’un de ses représentants par un centre
d’assistance DeWALT agréé.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Décapeur thermique
1 Jeu d’accessoires
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Orifices de ventilation
3 Support amovible
4 Bouton de réglage de température (D26411)
Afficheur LCD de température de l’air et de réglage (D26414)
5 Buse
6 Bague de suspension de l’outil
7 Couvercle du corps chauffant
Utilisation Prévue
Votre décapeur thermique a été conçu pour décoller la peinture,
souder les tuyaux, rétracter le PVC, souder et plier les plastiques
ainsi que pour tous travaux de séchage et de dégivrage
en général.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ce décapeur thermique est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Température de l’air (Fig. A)
D26411
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 8 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2018 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
36
La température de l’air peut être réglée en fonction des
nombreuses applications possibles. Tournez le bouton de
réglage de la température de l’air 4 dans le sens des aiguilles
d’une montre ou dans le sens inverse pour augmenter ou
diminuer la chaleur.
D26414
• Appuyez et relâcher sur l’afficheur LCD de température
d’air et de réglage 4 pour régler la température désirée par
paliers de 10 °C.
• Pour augmenter ou diminuer de manière continue la
température, tenez enfoncé l’afficheur LCD de température
de l’air et de réglage 4 .
• Relâcher l’afficheur lorsque la température désirée ou la
température minimum/maximum est atteinte.
• L’afficheur indique l’augmentation/diminution réelle
de température jusqu’à ce que la température désirée
soit atteinte.
Français
Système de contrôle de température
automatique
D26414
La température désirée est mémorisée par l’outil. Chaque fois
que le décapeur thermique est allumé, il chauffe à la dernière
température réglée en fonction du débit d’air. Si vous n’êtes pas
sûr du réglage, commencez toujours par une température basse
et augmentez graduellement jusqu’à atteindre le réglage désiré.
Applications
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des conseils de
réglage pour plusieurs applications.
Réglage
Applications
Bas
•
•
•
•
•
Faire sécher de la peinture et du vernis
Enlever des étiquettes
Cirer et décoller de la cire
Faire sécher du bois avant remplissage
Contracter les emballages de PVC et les gaines
d’isolation
• Dégivrer les tuyaux gelés
Moyen
• Souder des plastiques
• Plier des tuyaux en plastiques et des feuilles
• Dévisser les écrous ou boulons oxydés ou trop serrés
Haut
• Décoller la peinture et la laque
• Souder les joints de plomberie
• Retirer du linoléum ou des carreaux en vinyle
Monter l’accessoire adapté
Cet outil vous est livré avec un jeu d’accessoires à installer en
fonction des diverses applications.
Symbole
Description
Buse conique
Application
Contraction (chaleur concentrée sur
une petite surface)
50 mm Buse large
Séchage, retrait de peinture, retrait
de vinyle ou linoléum, dégivrage
(chaleur répartie sur une grande
surface)
1. Assurez-vous que l’interrupteur marche/arrêt 1 est
en position O et que l’outil est débranché de la source
d’alimentation. Assurez-vous que la buse est refroidie.
2. Fixez l’accessoire souhaité sur la buse.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que la buse est toujours
orientée loin de vous et de toute autre personne.
AVERTISSEMENT : NE RIEN faire tomber dans la buse.
Position correcte des mains (Fig. B, C)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
AVERTISSEMENT : veillez à ne pas obturer les orifices de
ventilation avec l’autre main (Fig. C).
La position correcte des mains nécessite une main placée sur
l’outil comme illustré sur la Figure B.
Avant toute utilisation
1. Montez l’accessoire correct recommandé pour
l’application souhaitée.
2. Tourner le bouton de réglage de la température de l’air/
Afficheur LCD de température de l’air et de réglage 4 sur la
température d’air désirée.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. D)
1. Poussez l’interrupteur marche/arrêt 1 sur les réglages de
débit d’air désirées :
I: 240 liters/min (50 °C–400 °C)
250 liters/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Un débit d’air faible pour chauffer lentement l’ouvrage.
II: 450 liters/min (50 °C–600 °C)
500 liters/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Un débit d’air élevé pour chauffer rapidement l’ouvrage.
2. Pour arrêter l’outil, poussez l’interrupteur marche/arrêt 1 en
position O. Débranchez l’outil de la source d’alimentation et
laissez l’outil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.
Décoller la peinture
AVERTISSEMENT : consultez Avis important à al section
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
décapeurs thermiques avant d’utiliser l’outil pour
décaper la peinture.
AVERTISSEMENT : n’écaillez pas la peinture sur les cadres
de fenêtre métalliques, car la chaleur fissurer la vitre.
• Lors de l’écaillage de la peinture sur d’autres cadres de
fenêtre, utilisez la buse protège-vitre.
• Ne maintenez pas l’outil dirigé sur un seul point
pendant trop longtemps pour ne pas risquer
d’enflammer la surface.
• Évitez toute accumulation de peinture sur le grattoir,
pour ne pas risquer de l’enflammer. Au besoin,
débarrassez soigneusement le grattoir des débris de
peinture à l’aide d’un couteau.
37
Français
1. Montez l’accessoire approprié.
2. Tourner le bouton de réglage de la température de l’air/
Afficheur LCD de température de l’air et de réglage 4 sur haut.
3. Allumez l’outil en sélectionnant le débit d’air désiré.
4. Dirigez l’air chaud sur la peinture à enlever.
Les meilleurs résultats sont obtenus en déplaçant le
décapeur thermique lentement mais CONSTAMMENT, d’un
côté à l’autre pour distribuer la chaleur de façon homogène.
NE VOUS ATTARDEZ PAS SUR UN SEUL POINT.
5. Lorsque la peinture commence à ramollir, écaillez-la à l’aide
d’un grattoir à main.
SOUVENEZ-VOUS : Les éclats et les petites particules de
peinture décapée peuvent s’enflammer et être projetés dans les
trous et les fissures de la surface décapée.
Utilisation fixe (Fig. A)
Cet outil peut être utilisé en mode fixe.
1. Dépliez le support amovible 3 come illustré sur la Figure A.
2. Placez l’outil sur un établi de niveau et stable. Assurez-vous
que l’outil ne basculera pas.
3. Fixez le cordon d’alimentation pour ne pas risquer de faire
des nœuds ou de faire tomber l’outil de l’établi.
4. Allumez l’outil en sélectionnant le débit d’air désiré.
Contrôle de chaleur constant (protection
contre la surcharge)
Lorsque l’outil est surchargé, cette fonction protège l’élément
chauffant contre les dégâts sans arrêter l’outil et/ou sans
période de refroidissement.
1. Lorsque la température est trop élevée, l’élément chauffant
s’éteint de lui-même. Le moteur continue de tourner et
produit de l’air frais.
2. Lorsque la température est suffisamment descendue (au
bout de quelques secondes seulement), l’élément chauffant
se rallume automatiquement.
Bague de l’outil (Fig. A)
AVERTISSEMENT : TOUJOURS éteindre le décapeur
thermique et le débrancher de la source d’alimentation
pour le laisser refroidir pendant au moins 30 minutes
avant de le déplacer ou de le ranger.
Pour un rangement aisé, l’outil peut être suspendu par la bague
de l’outil 6 . Le décapeur thermique doit être rangé à l’intérieur.
Période de refroidissement
La buse et l’accessoire atteignent des températures très élevées
durant l’utilisation. Eteindre le décapeur thermique et le
débrancher de la source d’alimentation pour le laisser refroidir
pendant au moins 30 minutes avant de le déplacer ou de
le ranger.
REMARQUE : Pour réduire le temps de refroidissement, réglez
l’outil à la position de température la plus faible, et laissez-le
fonctionner pendant quelques minutes avant de l’éteindre
38
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Italiano
PISTOLA TERMICA
D26411, D26414
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Limiti della temperatura dell’aria
(sul beccuccio)
Peso (senza blocco batteria)
VAC
W
ºC
kg
D26411
220-240
1
1800
50–400 e
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 e
50–600
0,71
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Pistola Termica
D26411, D26414
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.03.2018
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
39
Italiano
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
40
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza per pistole termiche
Potrebbe verificarsi un incendio se l’apparato non viene utilizzato
con attenzione, pertanto:
• Il calore si può propagare su materiali combustibili non in
vista. NON l’apparato in un’atmosfera ricca di umidità, dove
potrebbero essere presenti gas infiammabili o nelle vicinanze
di materiali combustibili.
• NON applicare nello stesso punto per lungo tempo.
• NON usare in presenza di un’atmosfera esplosiva.
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Posizionarlo sul suo supporto dopo l’uso e lasciare che si
raffreddi prima di ritirarlo.
NON lasciare l’apparato incustodito mentre è acceso.
NON mettere la mano sulle fessure di ventilazione e non
ostruire le fessure in alcun modo.
Durante l’uso, il beccuccio e gli accessori di questo apparato
raggiungono temperature molto elevate. Lasciare che questi
componenti si raffreddino prima di toccarli.
SPEGNERE SEMPRE l’apparato prima di posarlo.
Questo apparecchio non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo
all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile
della loro sicurezza.
Assicurare una adeguata ventilazione per eliminare i fumi
tossici prodotti.
NON usare come asciugacapelli.
NON ostruire le fessure di aspirazione dell’aria né il beccuccio
di uscita, per evitare un eccessivo surriscaldamento che può
danneggiare l’apparato.
NON orientare il getto di aria calda verso altre persone.
NON toccare il beccuccio di metallo in quanto durante l’uso
raggiunge temperature estremamente elevate e resta caldo
fino a 30 minuti dopo l’uso.
NON appoggiare il beccuccio di uscita contro altri oggetti
durante o immediatamente dopo l’uso.
NON introdurre oggetti nel beccuccio per evitare scosse
elettriche. Non guardare mai all’interno del beccuccio
con l’apparato acceso in quanto raggiunge temperature
molto elevate.
NON fare attaccare la vernice al beccuccio perché potrebbe
prendere fuoco in un secondo momento.
NON rimuovere il coperchio della canna termica durante l’uso.
Avvertimenti di sicurezza aggiuntivi per
pistole termiche
•
•
•
Per ridurre il rischio di esplosioni, NON utilizzare in cabine di
verniciatura o ad una distanza inferiore a 3 m dalle operazioni
di verniciatura.
NON utilizzare questo apparato per rimuovere vernice
a base di piombo. Le scaglie, i residui e i vapori della vernice
possono contenere piombo, che è tossico.
Le zone nascoste come dietro le pareti, i soffitti, i pavimenti,
gli assi ed altri pannelli potrebbero contenere materiali
infiammabili che potrebbero prendere fuoco per azione della
pistola termica quando si lavora in questi luoghi. L’accensione
di questi materiali potrebbe non risultare immediatamente
apparente e potrebbe causare danni alle proprietà e lesioni
alle persone. Quando si lavora in questi luoghi, continuare
a muovere la pistola termica con un movimento avanti e
indietro. Se ci si sofferma su un solo punto, è possibile che il
pannello o il materiale dietro di esso prenda fuoco.
NOTA: Queste pistole termiche sono in grado di generare
temperature di oltre 550 °C.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NON utilizzare questo apparato per scaldare cibi.
NON posare la pistola termica su superfici infiammabili
mentre si utilizza la pistola o subito dopo averla spenta.
Tenere gli oggetti mobili fermi in posizione durante
il raschiamento.
Assicurarsi di dirigere il getto di aria calda in una direzione
sicura; lontano da altre persone o da oggetti infiammabili.
TENERE LE DITA LONTANO DALL’UGELLO IN METALLO;
diventa bollente durante l’uso e rimane caldo per 30 minuti
dopo l’uso. Indossare dei guanti per proteggere le mani.
TENERE SEMPRE l’ugello lontano dal cavo.
Le scaglie e le particelle di vernice rimossa possono prendere
fuoco e creare dei buchi o delle crepe nella superficie
di sverniciatura.
NON bruciare la vernice. Utilizzare il raschietto in dotazione
e mantenere il beccuccio ad almeno 25 mm dalla superficie.
Nella sverniciatura in posizione verticale, raschiare
verso il basso per evitare che la vernice ricada all’interno
del beccuccio.
UTILIZZARE SEMPRE raschietti e coltellini di buona qualità.
NON utilizzare la pistola termica insieme a
sverniciatori chimici.
NON utilizzare gli ugelli accessori come raschietti.
NON dirigere il flusso d’aria della pistola termica direttamente
sul vetro. Il vetro potrebbe incrinarsi e causare danni materiali
o lesioni personali.
Conservare le etichette e le targhette. Contengono
informazioni importanti.
Posizionare la pistola termica su una superficie stabile e
uniforme quando non viene tenuta in mano. Sistemare il cavo
in una posizione in cui non provocherà il ribaltamento della
pistola termica.
Tenere sempre presente che questo apparato è in grado
di accendere i materiali infiammabili e di ammorbidire o
fondere altri materiali. A prescindere dall’operazione che si sta
eseguendo, proteggere tali materiali o tenerli lontano dalla
pistola termica.
Di tanto in tanto è possibile che fuoriesca del fumo
dall’apparato dopo averlo spento. Questo è il risultato del
riscaldamento dell’olio residuo depositato sull’elemento di
riscaldamento durante il processo produttivo.
Utilizzare protezioni per gli occhi e altre
apparecchiature di sicurezza.
Sverniciatura
AVVERTENZA: prestare la massima attenzione quando si
esegue la sverniciatura.
Prima di iniziare il lavoro, è importante determinare se la
vernice da sverniciare contiene piombo. LE VERNICI A BASE
DI PIOMBO DEVONO ESSERE ASPORTATE SOLO DA UN
PROFESSIONISTA E NON DEVONO ESSERE SVERNICIATE CON
PISTOLA TERMICA.
Le persone che eseguono le operazioni di sverniciatura devono
seguire le istruzioni di seguito:
41
Italiano
1. Portare il pezzo da lavorare all’aperto. Se non è possibile,
mantenere la zona di lavoro ben ventilata. Aprire le finestre
e posizionare una ventola di aspirazione in una di esse.
Assicurarsi che la ventola sposti l’aria dall’interno all’esterno.
2. Rimuovere o coprire tappeti, mobili, indumenti, utensili da
cucina e condutture d’aria.
3. Sistemare dei panni nella zona di lavoro per raccogliere trucioli
o pezzi di vernice. Indossare indumenti protettivi come camici
da lavoro extra, grembiuli e copricapo.
4. Lavorare in un ambiente alla volta. I mobili devono essere
rimossi o posizionati al centro della stanza e coperti. Le zone
di lavoro devono essere separate dal resto dell’abitazione
proteggendo i vani delle porte con dei panni.
5. I bambini, le donne incinte o potenzialmente incinte e le madri
in allattamento non devono essere presenti nella zona di lavoro
finché tutto il lavoro non sarà terminato e le pulizie ultimate.
6. Indossare una maschera anti-polvere o una maschera con
respiratore a filtro doppio (polveri e fumi). Assicurarsi che
la maschera sia delle dimensioni giuste. La barba e i peli sul
viso potrebbero impedire la corretta tenuta della maschera.
Cambiare spesso i filtri. LE MASCHERE DI CARTA USA E
GETTA NON SONO ADEGUATE.
7. Prestare attenzione durante l’uso della pistola termica.
Continuare a muovere la pistola termica siccome il calore
eccessivo genererà dei fumi che possono essere inalati
dall’operatore.
8. Conservare i cibi e le bevande lontano dalla zona di lavoro.
Lavarsi le mani, le braccia e il viso e sciacquarsi la bocca prima
di mangiare o bere. Non fumare e non masticare gomma o
tabacco nella zona di lavoro.
9. Pulire tutti i residui di vernice e di polvere passando un mocio
bagnato sui pavimenti. Usare un panno umido per pulire tutte
le pareti, i davanzali e qualsiasi altra superficie dove si possano
essere attaccati i residui di vernice o di polvere. NON PASSARE
LA SCOPA, L’ASPIRAPOLVERE O SPOLVERARE A SECCO.
Utilizzare un detergente ad alto contenuto di fosfato o fosfato
trisodico (TSP) per pulire e lavare i pavimenti.
10. Al termine di ogni sessione di lavoro, mettere i trucioli e i detriti
di vernice in una doppia busta di plastica, chiuderla con del
nastro o degli elastici e smaltirla in modo appropriato.
11. Rimuovere gli indumenti protettivi e le scarpe nella zona di
lavoro per evitare di portare polvere nel resto dell’abitazione.
Lavare gli indumenti di lavoro separatamente. Pulire le scarpe
con un panno umido che andrà poi lavato insieme agli
indumenti di lavoro. Lavarsi accuratamente i capelli e il corpo
con sapone e acqua.
AVVISO IMPORTANTE
Affinché questo apparato possa svolgere la sua funzione di
sverniciatura in modo efficace, deve generare delle temperature
estremamente elevate. Di conseguenza, lo sverniciatore è in
grado di dare fuoco a carta, legno, vernice, residui di vernice e
materiali simili.
Man mano che si prende dimestichezza con l’apparato e si
sviluppa la tecnica corretta, il pericolo di accensione accidentale
si ridurrà notevolmente. Per acquisire la tecnica corretta, la cosa
42
migliore da fare è ESERCITARSI! Si consiglia di lavorare dapprima
su progetti di sverniciatura semplici, preferibilmente all’aperto,
finché non si acquisisce una maggiore dimestichezza e non si
impara ad utilizzare lo sverniciatore in modo sicuro ed efficace.
Man mano che si fa pratica, osservare le seguenti
procedure di sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
Assicurarsi sempre che l’apparato sia spento e scollegato dalla
presa di corrente quando è incustodito.
Pulire spesso la lama del raschietto durante l’uso. L’accumulo
di residui sulla lama è altamente infiammabile.
Fare degli esperimenti per trovare la distanza ottimale
dall’ugello dell’apparato alla superficie di sverniciatura. La
distanza di 25,4 mm–50,8 mm varia a seconda del materiale
di sverniciatura.
Assicurarsi che la pistola termica si muova sempre davanti alla
lama del raschietto.
Durante la lavorazione, pulire i residui di vernice man mano
che si accumulano intorno alla zona di lavoro.
Quando si lavora al chiuso, tenersi a debita distanza da tende,
fogli di carta, tappezzerie e materiali infiammabili simili.
Soprattutto, tenere presente che si tratta di un apparato
serio che è in grado di produrre degli ottimi risultati quando
viene utilizzato correttamente. Fare pratica su progetti
semplici finché non si sarà acquisita dimestichezza con il
proprio sverniciatore. Solo a quel punto sarà possibile avere la
completa padronanza della tecnica corretta.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
AVVERTENZA: se la spina o il cavo di alimentazione sono
danneggiati, devono essere sostituiti dal fabbricante o da
un suo rappresentante oppure da un centro di assistenza
autorizzato DeWALT.
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Pistola termica
1 Set di accessori
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Utilizzo Previsto
La pistola termica è stata progettata per eseguire operazioni
di sverniciatura, saldatura di tubi, contrazione di tubi isolanti,
saldatura e piegatura di materiali in plastica e per funzioni
generiche di essiccatura e scongelamento.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
La pistola termica è un apparato elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Riferimenti sull’apparato
Temperatura dell’aria (Fig. A)
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
D26411
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
È possibile regolare la temperatura dell’aria per adattarla
ad un’ampia gamma di applicazioni. Ruotare il pomello di
regolazione della temperatura dell’aria 4 in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire il calore.
D26414
Utilizzare protezioni oculari.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 8 , che comprende anche l’anno di fabbricazione,
è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2018 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore acceso/spento
Fessure di ventilazione
Supporto
Pomello di regolazione della temperatura dell’aria (D26411)
Indicatore e regolatore della temperatura d’aria LCD (D26414)
Beccuccio
Anello per appendere l’apparato
Coperchio della canna termica
• Premere e rilasciare l’indicatore e regolatore della
temperatura dell’aria LCD 4 per impostare la temperatura
desiderata a incrementi di 10 °C.
• Per aumentare o diminuire continuamente la temperatura,
premere e tenere premuto l’indicatore e regolatore della
temperatura dell’aria 4 .
• Rilasciare l’indicatore quando viene raggiunta la
temperatura desiderata o la temperatura minima/massima.
• Il display visualizza la temperatura effettiva di
aumento/diminuzione finché non viene raggiunta la
temperatura desiderata.
Sistema di controllo della temperatura installa e
dimentica
D26414
La temperatura desiderata viene archiviata nella memoria
dell’apparato. Ogni volta che la pistola termica viene accesa,
si riscalda in base all’ultima impostazione della temperatura,
relativamente al flusso dell’aria. In caso di dubbi relativi
all’impostazione, iniziare sempre con un’impostazione bassa
della temperatura e aumentare gradualmente finché non si
raggiunge l’impostazione desiderata.
43
Italiano
Applicazioni
La tabella seguente raccomanda le impostazioni per le
diverse applicazioni.
Impostazione
Applicazioni
Bassa
•
•
•
•
•
•
Media
• Saldatura di materiali plastici
• Piegatura di tubi e lamine in plastica
• Allentare dadi e bulloni arrugginiti o eccessivamente
serrati
Alto
Essiccare pittura e vernice
Rimuovere adesivi
Applicare e togliere la cera
Essiccare legname bagnato prima di riempirlo
Restringere materiali in PVC e tubi isolanti
Sciogliere condutture congelate
• Asportazione di vernici e smalti
• Saldatura di giunti idraulici
• Asportazione di piastrelle in linoleum o vinile
Montaggio dell’accessorio adeguato
Questo apparato è munito di un set di accessori per le
diverse applicazioni.
Icona
Descrizione
Ugello conico
Funzione
Termoretrazione (concentra il flusso
d’aria su una superficie ridotta)
50 mm Beccuccio a coda Asciugare, asportare vernice,
di pesce
rimuovere vinile o linoleum,
scongelare (calore sparso su una
zona più ampia)
1. Assicurarsi che l’interruttore acceso/spento 1 sia in
posizione O e che l’apparato sia scollegato dalla presa
elettrica. Accertarsi che l’ugello si sia raffreddato.
2. Collocare l’accessorio desiderato sull’ugello.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: assicurarsi che l’ugello sia sempre puntato
lontano da sé e da altre persone.
AVVERTENZA: NON lasciar cadere nulla all’interno
dell’ugello.
44
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. B, C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, tenere SEMPRE le mani nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, mantenere SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
AVVERTENZA: non posizionare l’altra mano sulle fessure
di ventilazione (Fig. C).
Secondo il corretto posizionamento delle mani, una mano deve
tenere l’apparato come illustrato in Figura B.
Prima di cominciare
1. Montare il corretto accessorio per l’applicazione desiderata.
2. Ruotare il pomello di regolazione della temperatura
dell’aria/Indicatore e regolatore della temperatura d’aria LCD
4 alla temperatura dell’aria desiderata.
Accensione e spegnimento (Fig. D)
1. Premere l’interruttore acceso/spento 1 alle impostazioni
del flusso dell’aria desiderate:
I: 240 litri/min (50 °C–400 °C)
250 litri/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Un flusso dell’aria basso per scaldare lentamente il pezzo
da lavorare.
II: 450 litri/min (50 °C–600 °C)
500 litri/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Un flusso dell’aria alto per scaldare rapidamente il pezzo
da lavorare.
2. Per spegnere l’apparato, collocare l’interruttore acceso/
spento 1 sulla posizione O. Scollegare l’apparato dalla
presa di corrente e fare raffreddare l’apparecchio prima di
trasportarlo o conservarlo.
Sverniciatura
AVVERTENZA: consultare la sezione Avviso importante
in Istruzioni di sicurezza aggiuntive per pistole
termiche prima di utilizzare l’apparato per operazioni
di sverniciatura.
AVVERTENZA: non trattare le intelaiature di metallo
delle finestre perché il calore potrebbe arrivare sul vetro
e romperlo.
• Durante la sverniciatura di finestre con altri telai,
utilizzare il beccuccio di protezione del vetro.
• Non tenere troppo l’apparecchio su un punto per
evitare che la superficie prenda fuoco.
• Evitare l’accumulo di residui di vernice sul raschietto,
siccome potrebbero prendere fuoco. Se necessario,
asportare attentamente i residui di vernice dal
raschietto utilizzando un coltello.
1. Montare l’accessorio adeguato.
Italiano
2. Ruotare il pomello di regolazione della temperatura
dell’aria/Indicatore e regolatore della temperatura d’aria LCD
4 su alta.
3. Accendere l’apparato selezionando il flusso
dell’aria desiderato.
4. Dirigere il flusso di aria calda sulla vernice da rimuovere.
Si otterranno risultati ottimali se la pistola termica viene fatta
muovere lentamente, ma COSTANTEMENTE, da lato a lato
per distribuire uniformemente il calore. NON SOFFERMARSI
SU UN SOLO PUNTO.
5. Quando la vernice inizia ad ammorbidirsi, asportarla usando
un raschietto manuale.
RICORDARE: Le scaglie e le particelle di vernice rimossa
possono prendere fuoco e creare dei buchi o delle crepe nella
superficie di sverniciatura.
NOTA: Per ridurre il periodo di raffreddamento, azionare
l’apparato impostato sulla temperatura minima per pochi minuti
prima di spegnere la pistola termica.
Uso stazionario (Fig. A)
Lubrificazione
Questo apparato può anche essere utilizzato in
modalità stazionaria.
1. Ripiegare il supporto 3 come illustrato in Figura A.
2. Collocare l’apparato su un piano da lavoro uniforme e
stabile. Assicurarsi che l’apparato non si ribalti.
3. Fissare il cavo di alimentazione per evitare di impigliare o
trascinare l’apparato via dal piano di lavoro.
4. Accendere l’apparato selezionando il flusso
dell’aria desiderato.
Controllo termico costante (Protezione da
sovraccarico)
Quando l’apparato è sovraccarico, questa funzione protegge
l’elemento di riscaldamento dai danni senza arrestare l’apparato
e/o senza un periodo di raffreddamento.
1. Quando la temperatura diventa troppo alta, l’elemento di
riscaldamento si spegne da solo. Il motore continuerà a
funzionare e a produrre aria calda.
2. Quando la temperatura si è raffreddata a sufficienza
(richiede solo alcuni secondi), l’elemento di riscaldamento si
accenderà automaticamente.
Anello (Fig. A)
AVVERTENZA: Spegnere SEMPRE la pistola termica,
scollegarla dalla presa di corrente e lasciare che l’apparato
si raffreddi per almeno 30 minuti prima di spostarlo
o ritirarlo.
Per una facile conservazione, è possibile appendere l’apparato
tramite l’apposito anello 6 . La pistola termica deve essere
conservata al chiuso.
Periodo di raffreddamento
Durante l’uso, l’ugello dell’utensile raggiunge temperature
molto elevate. Spegnere la pistola termica, scollegarla dalla
presa di corrente e lasciare che l’apparato si raffreddi per almeno
30 minuti prima di spostarlo o ritirarlo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni.
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
45
Nederlands
HETELUCHTPISTOOL
D26411, D26414
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Luchttemperatuurbereik
(aan mondstuk)
Gewicht
VAC
W
ºC
kg
D26411
D26414
220-240
220-240
1
1
1800
2000
50–400 en 50 –400 en
50–600
50–600
0,65
0,71
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Heteluchtpistool
D26411, D26414
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.03.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
46
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
Nederlands
c )
d )
e )
f )
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Veiligheidsinstructies voor Heteluchtpistolen
Er kan brand ontstaan als het apparaat niet met zorg wordt
gebruikt, bedenk daarom dat:
47
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De hitte kan worden geleid naar ontvlambare materialen
die niet in het zicht zijn. Gebruik het gereedschap NIET in
een vochtige atmosfeer waar brandbare gassen of lichtontvlambare materialen kunnen zijn.
Pas het NIET lange tijd toe op een en dezelfde plek.
Gebruik het NIET in een explosieve atmosfeer.
Plaats het apparaat na gebruik op zijn standaard en laat het
afkoelen voor u het opbergt.
Laat het gereedschap NIET onbeheerd achter terwijl het
is ingeschakeld.
Plaats NIET uw hand over de ventilatieopeningen en blokkeer
de ventilatieopeningen niet op welke manier dan ook.
Het mondstuk en de accessoires van dit gereedschap worden
uitermate heet tijdens gebruik. Laat deze onderdelen afkoelen
voordat u ze aanraakt.
Schakel het gereedschap ALTIJD uit voordat u het neerlegt.
Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
sensorische of psychische vermogens, of door personen die het
ontbreekt aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en na
instructie over het gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zorg voor voldoende ventilatie omdat er giftige dampen
kunnen worden geproduceerd.
NIET gebruiken als haardroger.
Blokkeer de luchtinlaat of de uitgang van het mondstuk NIET,
omdat hierdoor zich een extreme hitte kan ontwikkelen die
kan leiden tot beschadiging van het gereedschap.
Richt de straal hete lucht NIET op andere mensen.
Raak het metalen mondstuk NIET aan omdat het tijdens
gebruik zeer heet wordt en 30 minuten na gebruik heet blijft.
Plaats het mondstuk NIET ergens tegenaan tijdens gebruik of
onmiddellijk na gebruik.
Steek NIET iets in het mondstuk omdat dit een elektrische
schok kan geven. Kijk niet in het mondstuk terwijl
het gereedschap werkt omdat er hoge temperaturen
worden geproduceerd.
Laat GEEN verf op het mondstuk of de schraper komen omdat
dit na enige tijd in brand kan vliegen.
Verwijder tijdens het gebruik NIET de afdekking van
de warmtekop.
Aanvullende Waarschuwingen voor de
Veiligheid bij Heteluchtpistolen
•
•
•
48
Beperk het risico van een explosie, gebruik het gereedschap
NIET in verfspuitcabines of op een afstand van minder dan
3,0 m van verfspuitwerkzaamheden.
Gebruik dit gereedschap NIET voor het verwijderen van
verf die lood bevat. De schilfers, resten en dampen van de
verf kunnen lood bevatten, en dat is giftig.
Verborgen ruimten, zoals achter wanden, boven plafonds,
onder vloeren, afwerkplaten en andere panelen kunnen
brandbare materialen bevatten die in brand kunnen
vliegen wanneer u op deze plaatsen aan het werk bent. Het
vlamvatten van deze materialen zal misschien niet meteen
duidelijk worden en zou materiële schade en persoonlijk letsel
tot gevolg kunnen hebben. Blijf het heteluchtpistool heen-enweer bewegen wanneer u in deze locaties werkt. Wanneer het
gereedschap op één plaats houdt of niet voldoende beweegt,
kan het paneel of het materiaal erachter vlamvatten.
OPMERKING: Deze heteluchtpistolen kunnen temperaturen
produceren van meer dan 550 °C.
• Gebruik dit gereedschap NIET voor het verwarmen
van voedsel.
• Leg het heteluchtpistool NIET op brandbare oppervlakken
wanneer u met het gereedschap werkt of onmiddellijk nadat u
het hebt uitgeschakeld.
• Zet verplaatsbare items stevig vast tijdens het schrapen.
• Richt de straal hete lucht vooral in een veilige richting; weg
van andere mensen of brandbare voorwerpen.
• HOUD VINGERS WEG VAN METALEN MONDSTUK; dit
wordt zeer heet tijdens gebruik en blijft heet 30 minuten
na gebruik. Draag handschoenen ter bescherming van
de handen.
• Houd het mondstuk ALTIJD weg bij het snoer.
• Splinters en kleine deeltjes afgeschraapte verf kunnen
vlamvatten en door gaten en scheuren in het oppervlak dat
wordt geschraapt, worden geblazen.
• Laat de verf NIET branden. Gebruik de schraper die wordt
meegeleverd en houd het mondstuk op een afstand van
tenminste 25 mm van het geverfde oppervlak. Wanneer
u werkt in een verticale richting, werk dan in neerwaartse
richting zodat er geen verf in het gereedschap kan vallen
en verbranden.
• Gebruik ALTIJD schrapers en schraapmessen van
goede kwaliteit.
• Gebruik het heteluchtpistoolNIET in combinatie met
chemische verfafbijtmiddelen.
• Gebruik NIET als accessoire geleverde mondstukken
als schrapers.
• Richt de luchtstroom van het heteluchtpistool NIET direct
op glas. Het glas kan barsten en dat kan materiële schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
• Behoud labels en naamplaatjes. Hier staat belangrijke
informatie op.
• Plaats het heteluchtpistool op een stabiel, recht oppervlak
wanneer u het niet in uw hand houdt. Plaats het snoer zo dat
het heteluchtpistool er niet mee kan worden omgetrokken.
• Wees u er voortdurend van bewust dat dit gereedschap
brandbare materialen in vlam kan zetten, andere materialen
zacht kan maken of kan doen smelten. Houd, ongeacht de
taak die u bezig bent uit te voeren, het heteluchtpistool weg bij
deze materialen of scherm ze af.
• U zult misschien wat lichte rookontwikkeling zien aan het
gereedschap wanneer u het heeft uitgeschakeld. Dit is het
gevolg van de verhitting van resten van olie die zijn afgezet op
het verwarmingselement tijdens het fabricageproces.
• Gebruik bescherming van de ogen en
andere veiligheidsuitrusting.
Nederlands
Verf verwijderen
WAARSCHUWING: Ga uiterst voorzichtig te werk bij het
afbranden van verf.
Voordat u begint met de werkzaamheden voor het verwijderen
van de verf moet u vaststellen of de verf die u verwijdert, lood
bevat. VERF OP BASIS VAN LOOD MAG ALLEEN WORDEN
VERWIJDERD DOOR EEN VAKMAN EN MAG NIET WORDEN
VERWIJDERD MET EEN HETELUCHTPISTOOL.
Personen die verf verwijderen moeten zich houden aan
deze richtlijnen:
1. Verplaats het werkstuk naar buiten. Houd, als dit niet mogelijk
is, de werkplek goed geventileerd. Open de vensters en zet een
naar buiten blazende ventilator in één ervan. Let erop dat de
ventilator de lucht van binnen naar buiten verplaatst.
2. Verwijder of bedek eventuele tapijten, vloerkleden, meubels,
kleding, kookgerei en ventilatieopeningen.
3. Plaats afdekkleden op de werkplek zodat verfsnippers en
afgeschraapte verf worden opgevangen. Draag beschermende
kleding, zoals een extra werkoverhemd, een overal en een pet.
4. Werk in één kamer tegelijk. Meubilair moet worden verwijderd
of in het midden van de kamer worden geplaatst en worden
afgedekt. Werkplekken moeten worden afgegrendeld van
de rest van de woning door deuropeningen te bedekken met
de afdekkleden.
5. Kinderen, zwangere of mogelijk zwangere vrouwen en
moeders die borstvoeding geven mogen niet aanwezig zijn
op de werkplek totdat de werkzaamheden zijn voltooid en alle
schoonmaakwerk is uitgevoerd.
6. Draag een stofmasker of een stofmasker met een dubbel
filter (stof en damp). Het is belangrijk dat het masker past.
Baarden en gezichtshaar zullen misschien voorkomen dat
maskers goed afdichten. Vervang de filters vaak. PAPIEREN
WEGWERPMASKERS ZIJN NIET AFDOEND.
7. Ga voorzichtig te werk wanneer u het heteluchtpistool bedient.
Houd het heteluchtpistool in beweging omdat uitzonderlijke
hitte dampen zal genereren die door de gebruiker kunnen
worden ingeademd.
8. Houd voedsel en drinken weg van de werkplek. Was uw
handen, armen en gezicht en spoel uw mond voordat u iets eet
of drinkt. Rook niet en kauw niet op kauwgom of iets dergelijks
op de werkplek.
9. Ruim alle verwijderde verf en stof op door de vloer nat te
dweilen. Reinig met een natte doek alle wanden, vensterbanken
en alle andere oppervlakken waar verf of stof is achtergebleven.
VEEG NIET, NEEM NIET DROOG STOF AF EN STOFZUIG
NIET. Reinig en dweil werkplekken met een fosfaatrijk
schoonmaakmiddel of trisodium-fosfaat (TSP).
10. Plaats aan het einde van iedere werksessie verfsnippers en afval
in een dubbele plastic zak, sluit deze met tape of een binder en
voer de zak op juiste wijze af.
11. Trek beschermende kleding en werkschoenen uit op de
werkplek zodat u niet het stof meeneemt naar de rest van de
woning. Was werkkleding apart. Veeg schoenen af met een
natte lap die daarna wordt gewassen met de werkkleding. Was
uw haar en lichaam grondig met zeep en water.
BELANGRIJKE KENNISGEVING
Dit gereedschap kan alleen werken als effectieve verfafbrander als
het extreem hoge temperaturen produceert. Een gevolg daarvan is
dat de verfafbrander papier, hout, verf- en lakresten en dergelijke
materialen kan doen vlamvatten.
Naarmate u meer vertrouwd raakt met het gereedschap en de
juiste techniek ontwikkelt, zal het gevaar van het per ongeluk
doen vlamvatten van materialen sterk afnemen. U kunt u de
juiste techniek het beste eigen maken door te OEFENEN! Werk aan
eenvoudige afbrandklussen, bij voorkeur buiten, tot u het “gevoel”
krijgt hoe u de verfafbrander veilig en effectief kunt gebruiken.
Neem, wanneer u oefent, de volgende
veiligheidsprocedures in acht
•
•
•
•
•
•
•
Let er altijd op dat het gereedschap is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken wanneer u het
gereedschap onbeheerd achterlaat.
Maak het blad van de schraper vaak schoon tijdens gebruik.
Resten die zich verzamelen op het blad, zijn uiterst brandbaar.
Experimenteer en zoek naar de optimale afstand van het
mondstuk van het gereedschap tot het oppervlak dat wordt
afgebrand. Deze afstand zal variëren tussen 25.4 – 50.8 mm,
afhankelijk van het materiaal dat wordt verwijderd.
Houd het heteluchtpistool te allen tijde in beweging vóór het
blad van de schraper.
Ruim, terwijl u werkt, losse stukken verf op wanneer deze zich
verzamelen rond het werkgebied.
Blijf, wanneer u binnen werkt, uit de buurt van gordijnen,
kranten, bekleding en dergelijke brandbare materialen.
Denk er vooral aan dat dit een serieus stuk gereedschap is
waarmee u uitstekende resultaten kunt bereiken, wanneer u
het goed gebruikt. Oefen op eenvoudige projecten totdat u het
gevoel hebt dat u comfortabel werkt met uw verfafbrander.
Dan pas hebt u de juiste techniek onder de knie.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
49
Nederlands
WAARSCHUWING: Als de stekker of het netsnoer is
beschadigd, moet deze/het worden vervangen door de
fabrikant of een vertegenwoordiger of door een erkend
DeWalt-servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Heteluchtpistool
1 Set accessoires
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 8 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
50
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/Uit-schakelaar
Ventilatieopeningen
Startstandaard
Regelknop voor de luchttemperatuur (D26411)
LCD-indicator luchttemperatuur en regelaar (D26414)
Mondstuk
Ophangring gereedschap
Afdekking van de warmtekop
Gebruiksdoel
Uw heteluchtpistool is ontworpen voor het afschrappen van
verf, solderen van leidingen, krimpen van PVC, lassen en buigen
van kunststoffen en ook voor algemene doeleinden zoals
drogen en ontdooien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Dit heteluchtpistool is professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Luchttemperatuur (Afb. A)
D26411
De luchttemperatuur kan worden aangepast aan een
breed scala van toepassingen. Draai de regelknop voor de
luchttemperatuur 4 naar rechts of naar links voor meer of
minder warmte.
D26414
• Druk op de LCD-indicator en -regelaar voor
luchttemperatuur 4 en laat deze weer los als u de
gewenste temperatuur wilt instellen in stappen van 10 ˚C.
• Houd de LCD-indicator en -regelaar voor luchttemperatuur
4 ingedrukt als u de temperatuur zonder onderbreking wilt
laten toenemen of afnemen.
• Laat de LCD-indicator en -regelaar voor luchttemperatuur
los als de gewenste temperatuur of minimum/maximumtemperatuur is bereikt.
• De display toont de werkelijke toenemende/dalende
temperatuur totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
Regelsysteem voor het instellen en vergeten van
de temperatuur
D26414
De gewenste temperatuur wordt opgeslagen in het geheugen
van het gereedschap. Steeds wanneer u het heteluchtpistool
inschakelt, warmt het gereedschap op tot de laatst gebruikte
temperatuurinstelling, met de bijbehorende luchtstroom. Als
u niet zeker weet of de instelling de juiste is, start dan met een
instelling van een lage temperatuur en laat de temperatuur
geleidelijk toenemen totdat de gewenste instelling is bereikt.
Toepassingen
In onderstaande tabel vindt u suggesties voor instellingen voor
verschillende toepassingen.
Instelling
Toepassingen
Laag
•
•
•
•
•
•
Middel
• Kunststoffen lassen
• Kunststof leidingen en platen buigen
• Geroeste bouten en moeren of bouten en moeren die te
vastzitten, losmaken
Hoog
Drogen van verf en vernis
Stickers verwijderen
In de was zetten en was verwijderen
Timmerhout drogen vóór het opvullen
Krimpen van PVC-omhulsels en isolatiebuizen
Ontdooien van bevroren leidingen
• Verf en lak verwijderen
• Verbindingen maken bij loodgieterswerk
• Linoleum of vinyl vloertegels verwijderen
Het juiste accessoire bevestigen
Dit gereedschap wordt geleverd met een set accessoires voor
verschillende toepassingen.
Pictogram
Beschrijving
Kegelvormig mondstuk
Doel
Krimpen van
verbindingsmoffen (hitte
geconcentreerd over een klein
gebied)
50 mm Warmtespreidend Verf drogen, verwijderen,
mondstuk
linoleum of vinyl verwijderen,
ontplooien (hittte verspreid
over een breed gebied)
1. Controleer dat de aan/uit-schakelaar 1 in de stand O staat
en de stekker van het gereedschap niet in het stopcontact
zit. Let er vooral op dat het mondstuk is afgekoeld.
2. Plaats het accessoire van uw keuze op het mondstuk.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Nederlands
WAARSCHUWING: Let erop dat het mondstuk altijd van
u en van omstanders afwijst.
WAARSCHUWING: Laat NIET iets op het mondstuk vallen.
Juiste handpositie (Afb. B, C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd ALTIJD uw handen in de juiste
stand, zoals wordt getoond.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, houd het gereedschap ALTIJD stevig
vast en wees voorbereid op een plotselinge reactie.
WAARSCHUWING: Plaats niet uw andere hand over de
ventilatieopeningen (Afb. C).
Voor de juiste handpositie plaatst u één hand op het
gereedschap zoals wordt getoond in Afbeelding B.
Vóór ingebruikneming
1. Bevestig het voor de toepassing aanbevolen accessoire.
2. Draai de regelknop voor de luchttemperatuur/LCDindicator luchttemperatuur en regelaar 4 op de
gewenste luchttemperatuur.
In- en uitschakelen (Afb. D)
1. Duw de aan/uit-schakelaar 1 in de stand voor de gewenste
luchtstroominstellingen:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Een geringe luchtstroom voor het langzaam opwarmen
van het werkstuk.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Een overvloedige luchtstroom voor het snel opwarmen
van het werkstuk.
2. U schakelt het gereedschap uit door de aan/uit-schakelaar
1 in stand O te zetten. Trek de stekker van het gereedschap
uit het stopcontact en laat het gereedschap afkoelen
voordat u het verplaatst of opbergt.
Verf verwijderen
WAARSCHUWING: Raadpleeg de Belangrijke
kennisgeving bij Aanvullende veiligheidsinstructie
voor Heteluchtpistolen voordat u begint met het
verwijderen van verf met het gereedschap.
WAARSCHUWING: Schrap niet de verf van metalen
kozijnen omdat door de hitte het glas kan barsten.
• Gebruik bij het schrappen van verf van andere
kozijnen een mondstuk voor bescherming van glas.
• Houd het gereedschap niet te lang op één plaats
gericht, omdat anders het oppervlak in brand zou
kunnen vliegen.
• Verzamel geen verf op de schraper, omdat dit in brand
kan vliegen. Verwijder, als dat nodig is, zorgvuldig met
een mes de verfresten van de schraper.
1. Bevestig het geschikte accessoire.
51
Nederlands
2. Draai de regelknop voor de luchttemperatuur/LCD-indicator
luchttemperatuur en regelaar 4 in de hoge stand.
3. Schakel het gereedschap in door de gewenste luchtstroom
te selecteren.
4. Richt de hete lucht op de verf die u wilt verwijderen.
U bereikt de beste resultaten als u het heteluchtpistool
langzaam, maar CONSTANT, heen-en-weer beweegt zodat
de hitte gelijkmatig wordt verdeeeld. RICHT NIET TE LANG
OP EEN PLEK EN ONDERBREEK DE BEWEGING NIET.
5. Wanneer de verf zacht wordt, schrapt u de verf weg met
de handschraper.
BEDENK DAT: Splinters en kleine deeltjes afgeschraapte verf
kunnen vlamvatten en door gaten en scheuren in het oppervlak
dat wordt geschraapt, worden geblazen.
Stationair gebruik (Afb. A)
Het gereedschap kan in een stationaire stand worden gebruikt.
1. Vouw de standaard 3 uit zoals in Afbeelding A
wordt getoond.
2. Zet het gereedschap op een rechte, stabiele werkbank Zorg
ervoor dat het gereedschap niet kan omvallen.
3. Zet het netsnoer vast zodat het niet in de war kan
raken en het gereedschap niet van de werkbank kan
worden getrokken.
4. Schakel het gereedschap in door de gewenste luchtstroom
te selecteren.
Constante Warmteregeling
(Overbelastingsbeveiliging)
Wanneer het gereedschap overbelast raakt, beveiligt deze
functie het verwarmingselement zonder dat het gereedschap
wordt uitgeschakeld en/of zonder afkoelingsperiode.
1. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, schakelt het
verwarmingselement zichzelf uit. De motor blijft lopen en
blijft koude lucht produceren.
2. Wanneer de temperatuur voldoende is gedaald (dat duurt
slechts enkele seconden), wordt het verwarmingselement
automatisch ingeschakeld.
Gereedschapsring (Afb. A)
WAARSCHUWING: Schakel het heteluchtpistool
ALTIJD uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het
gereedschap gedurende ten minste 30 minuten afkoelen,
voordat u het verplaatst of opbergt.
U kunt het gereedschap gemakkelijk opbergen door het op te
hangen aan de gereedschapsring 6 . Berg het heteluchtpistool
binnen op.
Afkoelingsperiode
Het mondstuk en het accessoire worden zeer heet tijdens
gebruik. Schakel het heteluchtpistool uit, trek de stekker uit het
stopcontact en laat het gereedschap gedurende ten minste 30
minuten afkoelen, voordat u het verplaatst of opbergt.
OPMERKING: U kunt de tijd voor het afkoelen bekorten
door het gereedschap op de laagste luchttemperatuur te
52
zetten en het enkele minuten te laten werken voordat u het
heteluchtpistool uitschakelt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Norsk
VARMEPISTOL
D26411, D26414
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
VAC
Inngangseffekt
Lufttemperaturområde (ved dyse)
W
ºC
Vekt
kg
D26411
220-240
1
D26414
220-240
1
1800
2000
50–400 og 50 –400 og
50–600
50–600
0,65
0,71
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Varmepistol
D26411, D26414
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.03.2018
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
53
Norsk
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
54
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for varmepistoler
Brann kan oppstå dersom verktøyet ikke brukes forsiktig, derfor:
• Varme kan ledes til brennbare materialer utenfor
synsvidde. IKKE BRUK i fuktig atmosfære der det kan være
eksplosjonsfarlige gasser, eller nær brennbare materialer.
• IKKE før luftstrålen mot samme sted i lang tid.
• IKKE bruk i eksplosiv atmosfære.
• Plasser apparatet i stativet etter bruk og la det kjøle ned
før oppbevaring.
• IKKE la verktøyet være uten oppsyn mens det er påskrudd.
• IKKE plasser hånden over ventilasjonsåpningene eller blokker
disse på noen måte.
• Dysen og verktøyets tilbehør blir meget varme under bruk. La
disse deler kjøles ned før du rører dem.
• Skru ALLTID av verktøyet før du setter det ned.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller
har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Sørg for tilstrekkelig ventilasjon siden giftige gasser kan avgis.
• IKKE bruk som hårtørker.
• IKKE blokker luftinntaket eller dyseutløpet. Dette kan forårsake
overdreven varmeutvikling som kan skade verktøyet.
• IKKE før luftstrålen mot andre mennesker.
• IKKE berør metalldysen siden den blir meget varm under bruk
og i opptil 30 minutter etter bruk.
• IKKE plasser dysen mot noe under bruk eller umiddelbart etter.
• IKKE stikk noe i dysen, det kan gi deg elektrisk støt. Ikke titt
ned i dysen mens verktøyet er igang, på grunn av de høye
temperaturer som produseres.
Norsk
•
•
IKKE la maling klistre seg fast til dysen eller skraperen, det kan
ta fyr etter tid.
IKKE fjern varmløpsdekslet under bruk.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
varmepistoler
For å redusere eksplosjonsfaren, IKKE bruk i
sprøytelakkeringsboder eller innen 3,0 meter
fra sprøytelakkeringsaktivitet.
• IKKE bruk dette verktøyet til fjerning av blyholdig
maling. Avskall, rester og gassene fra maling kan inneholder
bly, som er giftig.
• Skjulte områder som bak vegger, tak, gulv, kulisseplanker
og andre paneler kan inneholde brennbare materialer som
kan påtennes av varmepistolen når man arbeider på slike
områder. Antenning av disse materialer kan skje uten at det
er tydelig og kan resultere i materielle skader og personskader.
Ved arbeid på slike områder, beveg varmepistolen stadig frem
og tilbake. Å la det stå lenge på et sted kan antenne panelet
eller materialet bak.
MERK: Disse varmepistolene er i stand til å produsere
temperaturer over 550 °C.
• IKKE bruk dette verktøyet til å varme mat.
• IKKE legg varmepistolen på brennbare overflater under bruk
eller umiddelbart etter den slås av.
• Fest bevegelige gjenstander godt mens du skraper.
• Påse at varmluftsstrålen føres i en sikker retning; vekk fra andre
mennesker og brennbare objekter.
• HOLD FINGRENE UNNA METALLDYSEN; den blir meget
varm under bruk og i opptil 30 minutter etter bruk. Bruk
hansker for å beskytte hendene.
• ALLTID hold dysen vekk fra ledningen.
• Fliser og små malingspartikler kan antennes og blåses
gjennom hull og sprekker i overflaten som bearbeides.
• IKKE brenn malingen. Bruk medfølgende skraper, og hold
dysen minst 25 mm fra den malte overflaten. Når du arbeider
i vertikal retning, jobb nedover for å hindre at maling faller i
verktøyet og brenner.
• ALLTID bruk skrapere og kniver av god kvalitet.
• IKKE bruk varmepistolen sammen med
kjemiske malingsfjernere.
• IKKE bruk tilbehørsdyser som skrapere.
• IKKE før varmepistolens luftstrøm direkte mot glass. Glasset
kan sprekke og resultere i materiell skade på eiendom
eller personskade.
• Ikke fjern etiketter og typeskilter. Disse gir viktig informasjon.
• Plasser varmepistolen på en stabil, jevn overflate når du ikke
holder den i hånden. Plasser ledningen i en slik posisjon at den
ikke forårsaker velting av varmepistolen.
• Vær alltid oppmerksom på at dette verktøyet kan antenne
brennbare materialer og gjøre myk eller smelte andre. Uansett
vilken oppgave du utfører, skjerm for eller hold varempistolen
unna disse materialer.
•
•
•
Av og til kan verktøyet avgi litt røyk etter at det er slått av.
Dette er et resultat av oppvarming av olje på varmeelementet
som er igjen fra produksjonsprosessen.
Bruk vernebriller og annet sikkerhetsutstyr.
Fjerning av maling
ADVARSEL: Vær ekstremt forsiktig ved fjerning av maling.
Før du påbegynne malingsfjerning skal du fastslå hvorvidt
malingen du skal fjerne inneholder bly. BLYINNHOLDIG MALING
SKAL KUN FJERNES AV EN PROFESJONELL OG SKAL IKKE
FJERNES VED BRUK AV EN VARMEPISTOL.
Personer som fjerner maling skal følger disse retningslinjer:
1. Flytt arbeidsstykket utendørs. Dersom dette ikke er mulig, sørg
for god ventilasjon av arbeidsområdet. Åpne vinduene og
sett en utblåsningsvifte i et av de. Påse at viften flytter luft fra
innsiden til utsiden.
2. Fjern eventuelle tepper, ryer, møbler, klær, matlagingsutstyr
og luftkanaler.
3. Legg duk i arbeidområdet for å samle opp malingsflak og
avskalling. Bruk vernetøysom ekstra arbeidsskjorter, overaller
og hetter.
4. Arbeid i et rom av gangen. Møbler og inventar skal fjernes eller
plasseres midt i rommet og dekkes til. Arbeidsområder skal
sperres av fra resten av leiligheten ved å forsegle døråpninger
med duk.
5. Barn, gravide eller mulig gravide kvinner og ammende mødre
skal ikke være til stede i arbeidsområdet inntil arbeidet er utført
og rengjøring er ferdig.
6. Bruk en støvpustemaske eller et dobbeltfilter (støv og røyk)
pustemaske. Påse at masken passer godt. Skjegg og ansiktshår
kan hindre masken i å tette ordentlig. Bytt filter ofte. ENGANGS
PAPIRMASKER ER IKKE TILSTREKKELIG.
7. Vær forsiktig ved bruk av varmepistolen Beveg varmepistolen
stadig, da overdreven varme genererer røyk som kan innåndes
av operatøren.
8. Hold mat og drikke vekk fra arbeidsområdet. Vask hendene,
armer og ansikt og skyll munnen før du spiser eller drikker. Ikke
røyk eller tygg tyggegummi eller tobakk i arbeidsområdet.
9. Fjern all støv og maling som er fjernet ved å vaske gulvet
med en våt mopp. Bruk en våt klut til å gjøre ren alle vegger,
vinduskarmer og andre overflater det maling eller støv legger
seg. IKKE FEI, BRUKE TØRR MOPP ELLER STØVSUG. Bruk et
høy-fosfat vaskemiddel eller tri-natrium fosfat (TSP) til vasking
og mopping av områdene.
10. Ved slutten av hver arbeidsøkt, legg malingsflak og rusk i
en dobbel plastpose, lukk den med tape eller tråd og kast
den forskriftsmessig.
11. Ta av vernetøy og arbeidssko i arbeidsområdet for å unngå
at støv bæres inn i resten av leiligheten. Vask arbeidsklærne
separat. Tørk av skoene med en våt klut som deretter vaskes
sammen med arbeidsklærne. Vask håret og kroppen godt med
såpe og vann.
55
Norsk
VIKTIG MELDING
For at dette verktøyet skal fjerne maling effektivt, må det
produsere meget høye temperaturer. Som følge av dette kan
verktøyet antenne papir, treverk, maling- og lakkrester og
lignende materialer.
Etter hvert som du blir mer kjent med verktøyet og utvikler riktig
teknikk blir faren for tilfeldig antennelse mye redusert. Det beste
du kan gjøre for å utvikle riktig teknikk er å ØVE! Arbeid på enkle
malingsfjerningsoppgaver, helst utendørs, inntil du får en “feel” for
hvordan du bruker verktøyet på en sikker og effektiv måte.
Under øving følg følgende prosedyrer for
sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Vær alltid sikker på at verktøyet er slått av og frakoplet
strømtilførsel når den er uten tilsyn.
Rengjør skraperbladet ofte under bruk. Rester som bygger seg
opp på bladet er meget brennbare.
Eksperimentere for å finne optimal avstand fra vektøyets dyse
til arbeidsoverflaten. Denne avstand 25,4 mm–50,8 mm vil
variere avhengig av materialet som skal fjernes.
Hold varmepistolen alltid i bevegelse foran skraperbladet.
Under arbeidet, fjern løse malingsflak etterhvert som de bygger
seg opp rundt arbeidsområdet.
Når du arbeider innendørs, hold deg unna gardiner, papirer,
møbeltrekk og lignende brennbare materialer.
Viktigst av alt er å huske at dette er et ordentlig verktøy som
produsere fremragende resultater når det brukes riktig. Øv på
enkle prosjekter inntil du føler deg komfortabel med verktøyet.
Kun da har du mestret riktig teknikk.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er: • Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
ADVARSEL: Dersom støpselet eller strømkabelen er
skadet, skal det/den skiftes ut av produsenten eller en
representant eller av et DeWALT-autorisert servicesenter.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
56
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Varmepistol
1Tilbehørssett
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 8 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2018 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
På-/av-bryter
Ventilasjonsåpninger
Foldbart stativ
Justeringsknapp for lufttemperatur (D26411)
LCD lufttemperaturindikator og justering (D26414)
Dyse
Ring for å henge opp verktøyet
Varmeløpdeksel
Tiltenkt Bruk
Varmepistolen er designet for fjerning av maling, lodding av rør,
krymping av PVC, sveising og bøying av plast i tillegg til generell
bruk for tørking og tining.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Varmepistolen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Norsk
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Tilkopling av riktig tilbehør
Verktøyet leveres med et sett tilbehør for
forskjellige bruksområder.
Ikon
Beskrivelse
Konisk dyse
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
50 mm “Fishtail” flatedyse
Lufttemperatur (Fig. A)
D26411
Lufttemperaturen kan justeres for å tilpasses ulike bruksområder.
Drei lufttemperatur-justeringsknotten 4 med eller mot klokken
for høyere eller lavere varme.
D26414
• Trykk og slipp LCD lufttemperaturindikator og justering 4 for å stille inn ønsket temperatur i 10 °C trinn.
• For å kontinuerlig øke eller senke temperaturen, trykk og
hold LCD lufttemperaturindikator og justering 4 .
• Slipp indikatoren når ønsket temperatur eller minimum/
maksimum temperatur er nådd.
• Displayet vises den faktiske økende/synkende temperatur
inntil ønsket temperatur oppnås.
Sett-og-glem temperaturkontrollsystem
D26414
Ønsket temperatur er lagret i verktøyets minne. Hver
gang varmepistolen slå på, varmer den opp til siste
temperaturinnstilling, men henblikk på luftstrøm. Dersom du er
usikker på innstillingen, start med en lav temperaturinnstilling
og øk gradvis inntil ønsket innstilling er nådd.
Bruksområder
Tabellen nedenfor foreslår innstillinger for ulike bruksområder.
Innstilling
Bruksområder
Lav
•
•
•
•
•
•
Middels
Høy
Tørking av maling og lakk
Fjerning av etiketter
Voksing og voksfjerning
Tørking av vått treverk før fylling
Krymping av PVC emballasje og isloeringsrør
Tining av frosne rør
• Sveising av plast
• Bøying av plastrør og plater
• Løsning av rustne eller fastskrudde muttere og bolter
• Fjerning av maling og lakk
• Lodding av rørskjøter
• Fjerning av linoleum og vinyl gulvfliser
Formål
Krympepakking (varmen
konsentrert på et lite
område)
Tørking, fjerning av
maling, fjerning av vinyl og
linoleum, tining (varmen
spredt over et stort område)
1. Påse at på/av bryteren 1 er i stilling O og at verktøyet er
frakoplet fra strømkilden. Påse at dysen er kjølt ned.
2. Plasser ønsket tilbehør på dysen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Sørg for at dysen alltid peker vekk fra deg og
eventuelt andre i nærheten.
ADVARSEL: IKKE slipp noe ned i dysen.
Korrekt plassering av hendene (Fig. B, C)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade
skal manALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
ADVARSEL: Ikke plasser hendene over
ventilasjonsåpningene (Fig. C).
Riktig håndstilling er å holde verktøyet i en hånd som vist i
Figur B.
Før bruk
1. Kople til riktig tilbehør anbefalt for bruksområdet.
2. Drei lufttemperature justeringsknotten/
LCD lufttemperaturindikator og justering 4 til
ønsket lufttemperatur.
Slå på og av (Fig. D)
1. Trykk inn på/av bryteren 1 til ønsket luftstrøm innstillinger:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C) (D26414)
En lav luftstrøm for å varme opp arbeidsstykket sakte.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
En høy luftstrøm for å varme opp arbeidsstykket hurtig.
57
Norsk
2. For å slå av verktøyet trykk på/av bryteren til posisjon O.
Kople verktøyet fra strømkilden og la verktøyet kjøle ned for
det flyttes eller oppbevares.
Fjerning av maling
ADVARSEL: Se på Viktig melding under Ytterligere
sikkerhetsinstruksjoner for varmepistoler før
verktøyet brukes til fjerning av maling.
ADVARSEL: Ikke bruk på metall-vindusrammer siden
varmen kan forårsake sprekker i glasset.
• Ved fjerning av maling på andre vindusrammer,
bruk glassbeskyttelsesdysen.
• Ikke bruk på samme sted for lenge for å hindre
antennelse av overflaten.
• Ikke la maling samle seg opp på skraperen, den kan
antennes. Om nødvendig, fjern malingsrester fra
skraperen ved hjelp av en kniv.
1. Kople til egnet tilbehør
2. Drei lufttemperatur justeringsknotten/LCD
lufttemperaturindikator og justering 4 til høy instilling.
3. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm.
4. Før den varme luften mot malingen som skal fjernes.
Beste resultater oppnås dersom varmepistolen beveges
sakte, men stadig, fra side til side for jevn varmedistribusjon.
IKKE LA DET STÅ LENGE PÅ ETT STED.
5. Når malingen blir myk, skrap den bort med en håndskraper.
HUSK: Fliser og små malingspartikler kan antennes og blåses
gjennom hull og sprekker i overflaten som bearbeides.
Stasjonær bruk (Fig. A)
Verktøyet kan også brukes i stasjonær stilling.
1. Fold ned stativet 3 wom vist i figur A.
2. Sett verktøyet på en jevn, stabil arbeidsbenk. Påse at
verktøyet ikke kan veltes.
3. Sikre strømledningen for å hindre innvikling og at verktøyet
dras av arbeidsbenken.
4. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm.
Konstant varmekontroll
(Overbelastningsbeskyttelse)
Når verktøyet blir overbelastet, bekskytter denne funksjonen
varmeelementet fra skade uten å stoppe verktøyet og/eller uten
en nedkjølingsperiode.
1. Når temperaturen blir for høy slår varmeelementet seg av.
Motoren fortsetter å kjøre og produserer kald luft.
2. Når temperaturen er sunket tilstrekkelig (som tar kun få
sekunder) slår varmeelementet seg på automatisk.
Verktøyring (Fig. A)
ADVARSEL: ALLTID slå varmepistolen av, kople fra
strømkilden og la verktøyet kjøle ned i minst 30 minutter
får det flyttes eller oppbevares.
For enkel oppbevaring kan verktøyet henges i verktøyringen 6 .
Varmepistolen skal oppbevares innendørs.
58
Nedkjølingsperiode
Dysen og tilbehøret blir meget varme under bruk. Slå
varmepistolen av, kople fra strømkilden og la verktøyet kjøle ned
i minst 30 minutter får det flyttes eller oppbevares.
MERK: For å korte ned nedkjølingstiden, slå på verktøyet på
den laveste lufttemperatur instillingen og la det kjøre i noen
minutter før du skrur varmepistolen av.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Português
PISTOLA TÉRMICA
D26411, D26414
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Gama de temperaturas do ar (no bocal)
VCA
Peso
kg
W
ºC
D26411
220-240
1
1800
50–400 e
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 e
50–600
0,71
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Pistola Térmica
D26411, D26414
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.03.2018
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
59
Português
c )
d )
e )
f )
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
60
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de Ferramentas
Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Português
Instruções de segurança para pistolas
térmicas
Pode ocorrer um incêndio se o aparelho não for utilizado com
cuidado, por conseguinte:
• O calor pode propagar-se a materiais combustíveis que
não estejam perto. NÃO o utilize num ambiente húmido,
onde possa haver gases inflamáveis, nem junto de
materiais combustíveis.
• NÃO o utilize no mesmo sítio durante muito tempo.
• NÃO o utilize num ambiente explosivo.
• Coloque o aparelho no suporte depois de o utilizar e deixe-o a
arrefecer antes de o guardar.
• NÃO deixe a ferramenta sem assistência enquanto
estiver ligada.
• NÃO coloque a mão sobre as saídas de ventilação nem
as bloqueie.
• O bocal e os acessórios desta ferramenta ficam demasiado
quentes durante a utilização. Deixe que estas peças arrefeçam
antes de tocar no aparelho.
• DESLIGUE SEMPRE a ferramenta antes de a arrumar.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos,
a menos que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste equipamento por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
• Certifique-se de que existe ventilação adequada, uma vez que
podem ser produzidos vapores tóxicos.
• NÃO a utilize como secador de cabelo.
• NÃO obstrua a entrada de ar ou a saída do bocal, já que pode
causar acumulação excessiva de calor, de que resultam danos
na ferramenta.
• NÃO direccione o jacto de ar quente para as pessoas.
• NÃO toque no bocal metálico porque fica muito quente
durante a utilização e permanece quente até 30 minutos após
a utilização.
• NÃO encoste o bocal a nenhum objecto enquanto utilizar o
aparelho ou imediatamente após a sua utilização.
• NÃO insira qualquer objecto no bocal, uma vez que pode
sofrer um choque eléctrico. Não olhe para dentro do bocal
enquanto a unidade estiver em funcionamento, devido às
altas temperaturas produzidas.
• NÃO deixe que tinta se cole ao bocal ou ao raspador porque
pode incendiar-se passado algum tempo.
• NÃO retire o tambor térmico durante a utilização.
Avisos de segurança adicionais para pistolas
térmicas
•
Para reduzir o risco de explosão, NÃO a utilize em cabines de
pintura por pulverização ou uma distância inferior a 3 m de
operações de pulverização de tinta.
NÃO utilize esta ferramenta para remover tinta que
contenha chumbo. A tinta descascada, os resíduos e vapores
de tinta podem conter chumbo que é tóxico
• Áreas escondidas, tais como atrás de paredes, tectos, chãos,
placas de sofito e outros painéis, podem conter materiais
inflamáveis, passíveis de ignição pela pistola térmica, quando
trabalhar nestes locais. A ignição destes materiais pode
não ser imediatamente visível, podendo resultar em danos
materiais e causar lesões nas pessoas. Quando trabalhar
nestes locais, deve aproximar e afastar a pistola térmica do
alvo. A demora ou a pausa num ponto pode incendiar o
painel ou o material que se encontra atrás.
NOTA: estas pistolas térmicas têm capacidade para atingir
temperaturas superiores a 550 °C.
• NÃO utilize esta ferramenta para aquecer comida.
• NÃO coloque a pistola térmica sobre superfícies inflamáveis
quando estiver a ser utilizada ou imediatamente depois de
a desligar.
• Mantenha as peças móveis fixadas e estáveis enquanto estiver
a raspar.
• Certifique-se de que direcciona o jacto de ar quente
numa direcção segura, afastado das pessoas ou de
objectos inflamáveis.
• MANTENHA OS DEDOS AFASTADOS DO BOCAL
METÁLICO; fica muito quente durante a utilização e
permanece quente 30 minutos após a utilização da pistola.
Use luvas para proteger as mãos.
• MANTENHA SEMPRE o bocal afastado do cabo
de alimentação.
• As lascas e as pequenas partículas das camadas de tinta
podem incendiar-se e ser sopradas através de orifícios e fendas
da superfície que está a ser descascada.
• NÃO queime a tinta. Utilize o raspador fornecido e mantenha
o bocal a uma distância de pelo menos 25 mm da superfície
pintada. Quando trabalhar numa direcção vertical, pinte de
cima para baixo, para evitar a entrada de tinta na ferramenta
e fique queimada.
• Utilize SEMPRE raspadores e facas de boa qualidade.
• NÃO utilize a pistola térmica em conjunto com
decapantes químicos.
• NÃO utilize bocais adicionais como raspadores.
• NÃO direccione o jacto de ar da pistola térmica directamente
sobre vidro. O vidro pode rachar e causar danos materiais ou
lesões pessoais.
• Mantenha as etiquetas e as placas sinaléticas. Estas têm
informações importantes.
• Coloque a pistola térmica numa superfície estável e nivelada,
quando não a utilizar à mão. Coloque o cabo de alimentação
numa posição que faça tombar a pistola.
• Tenha sempre em atenção que esta ferramenta pode
incendiar materiais inflamáveis, amolecê-los ou derretêlos. Seja qual for a tarefa que está a executar, proteja ou
mantenha a pistola afastada deste tipo de materiais.
• Pode, ocasionalmente, verificar a saída de algum fumo da
ferramenta depois de a desligar. Isto resulta do aquecimento
•
61
Português
•
de óleo residual que se depositou no elemento de
aquecimento durante o processo de fabrico.
Utilize protecção ocular e outro equipamento
de segurança.
Remoção de tinta
ATENÇÃO: deve ter muito cuidado ao remover a tinta.
Antes de iniciar qualquer processo de remoção de tinta, deve
verificar se a tinta contém chumbo. A TINTA QUE CONTENHA
CHUMBO SÓ DEVE SER REMOVIDA POR UM PROFISSIONAL E
NÃO DEVE SER UTILIZADA UMA PISTOLA TÉRMICA.
As pessoas que removam tinta devem seguir estas orientações:
1. Coloque a peça no exterior. Se não for possível, mantenha
a área de trabalho bem ventilada. Abra as janelas e instale
numa delas uma ventoinha de exaustão. Certifique-se de que a
ventoinha procede à extracção do ar do interior para o exterior.
2. Retire ou cubra quaisquer carpetes, tapetes, mobília, vestuário,
utensílios de cozinha e condutas de ar.
3. Coloque panos na área de trabalho para agarrar quaisquer
fragmentos ou pedaços da camada de tinta. Use vestuário de
protecção, tais como camisolas de trabalho adicionais, batas
ou coberturas para a cabeça.
4. Trabalhe numa sala de cada vez. As mobílias devem ser
retiradas ou colocadas no centro da sala e cobertas. As áreas
de trabalho devem ser isoladas do resto da habitação, tapando
as entradas com panos.
5. As crianças, as grávidas ou as mulheres que possam estar
grávidas e as amas não devem estar presentes na área de
trabalho até que este esteja concluído, bem como toda
a limpeza.
6. Use uma máscara anti-poeira ou uma máscara de filtro duplo
(contra poeiras e fumos). Certifique-se de que a máscara
se ajusta bem. A barba e os pêlos faciais podem impedir
um ajuste adequado da máscara. Mude os filtros com
frequência. AS MÁSCARAS DE PAPEL DESCARTÁVEIS NÃO
SÃO ADEQUADAS.
7. Tenha cuidado quando utilizar a pistola térmica. Mantenha a
pistola térmica em movimento, uma vez que o calor excessivo
gera fumos que podem ser inalados pelo utilizador.
8. Mantenha os alimentos e as bebidas fora da área de trabalho.
Lave as mãos, os braços e a cara e enxague a boca antes de
comer ou beber. Não fume nem masque pastilhas elásticas ou
tabaco na área de trabalho.
9. Limpe toda a tinta removida e poeira, passando uma
esfregona húmida pelo chão. Utilize um pano húmido para
limpar as paredes, parapeitos e quaisquer outras superfícies
onde a tinta ou a poeira possam aderir. NÃO VARRA, FAÇA A
LIMPEZA A SECO NEM UTILIZE UM ASPIRADOR. Utilize um
detergente com alto teor em fosfato ou trifosfato de sódio para
lavar ou limpar com uma esfregona as áreas.
10. No final de cada sessão de trabalho, coloque os fragmentos e
resíduos de tinta num saco de plástico duplo, feche-o com uma
fita ou dê um nó e deite-o fora correctamente.
11. Retire o vestuário de protecção e os sapatos de trabalho na
área de trabalho para evitar o transporte da poeira para outras
62
salas da habitação. Lave em separado as roupas de trabalho.
Limpe os sapatos com um pano húmido, que será depois
lavado com as roupas de trabalho. Lave bem o cabelo e o
corpo com água e sabonete.
AVISO IMPORTANTE
Para que esta ferramenta seja um decapante de tinta eficaz,
deve atingir temperaturas muito elevadas. Como consequência,
o decapante pode incendiar papel, madeira, resíduos de tinta e
verniz, bem como materiais semelhantes.
À medida que se vai familiarizando com a ferramenta e a
desenvolver a técnica adequada, o perigo de ignição acidental
torna-se cada vez menor. A melhor maneira para conseguir a
técnica adequada é PRATICAR! Comece com trabalhos simples de
decapagem, de preferência no exterior, até que se sinta à vontade
para utilizar o decapante em segura e de maneira eficaz.
Enquanto pratica, tenha em conta os seguintes
procedimentos de segurança
•
•
•
•
•
•
•
Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e
a ficha retirada da tomada de alimentação quando não
estiver presente.
Limpe frequentemente a lâmina do raspador durante
a utilização. Os resíduos acumulados na lâmina são
altamente inflamáveis.
Verifique qual a distância óptima entre o bocal da ferramenta
e a superfície a decapar. Esta distância, que pode variar entre
25,4 e 50,8 mm, depende do material a remover.
Mantenha sempre a pistola térmica à frente da lâmina
do raspador.
Enquanto trabalha, limpe os pedaços de tinta soltos à medida
que se acumulam à volta da área de trabalho.
Quando trabalhar em interiores, afaste-se sempre de cortinas,
papéis, cortinados e materiais inflamáveis semelhantes.
Acima de tudo, lembre-se que se trata de uma ferramenta de
qualidade, que permite obter excelentes resultados quando
devidamente utilizada. Comece com trabalhos simples até se
sentir confortável com o seu decapante. Só então adquirirá a
técnica adequada.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
Português
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
ATENÇÃO: Se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem
danificados, devem ser substituídos pelo fabricante
ou pelo respectivo representante ou por um centro de
assistência autorizado da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola térmica
1 Conjunto de acessórios
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
4 Botão de regulação da temperatura do ar (D26411)
Indicador e regulador da temperatura do ar do LCD (D26414)
5 Bocal
6 Anel para pendurar a ferramenta
7 Tambor térmico
Utilização Adequada
A pistola térmica foi concebida para remover tinta, soldar tubos,
encolher PVC, soldar e dobrar plásticos, bem como secagem
geral e descongelação.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A pistola térmica é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Símbolos na ferramenta
Temperatura do ar (Fig. A)
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
D26411
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 8 , o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2018 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Saídas de ventilação
3 Base para evitar o recuo
A temperatura do ar pode ser regulada para se adequar a uma
vasta gama aplicações. Rode o botão de ajuste da temperatura
do ar 4 para a esquerda ou para a direita para diminuir ou
aumentar o calor.
D26414
• Prima e liberte o indicador e regulador da temperatura do
ar do LCD 4 para definir a temperatura pretendida em
incrementos de 10 °C.
• Para aumentar ou diminuir, de maneira contínua, a
temperatura, prima e mantenha premido o indicador e
ajustador de temperatura do ar do LCD 4 .
• Liberte o indicador quando for atingida a temperatura
pretendida ou a temperatura mínima/máxima.
• O visor mostra o aumento/diminuição de temperatura real
até que seja atingida a temperatura pretendida.
Regular sistema de controlo da temperatura e
como fazê-lo em caso de esquecimento
D26414
A temperatura pretendida é guardada na memória da
ferramenta. Sempre que a pistola térmica é ligada, atinge a
última regulação de temperatura, no que respeita ao jacto de
ar. Se não tiver a certeza da regulação anterior, comece sempre
63
Português
com uma temperatura baixa e aumente-a gradualmente até
atingir o valor pretendido.
Aplicações
Regulação
Aplicações
Baixa
•
•
•
•
•
Média
• Soldagem de plásticos
• Dobragem de tubos e folhas de plástico
• Desaperto de porcas e parafusos enferrujados ou muito
apertados
Alta
• Remoção de tinta e laca
• Soldadura de juntas de canalização
• Remoção de linóleo ou ladrilhos de pavimento em
vinilo
Secagem de tinta e verniz
Remoção de autocolantes
Aplicação e remoção de cera
Secagem de madeira húmida antes de enchimento
Contracção de embalagens de PVC e tubos de
isolamento
• Descongelamento de tubagens congeladas
Montagem do acessório correcto
Este ferramenta inclui um conjunto de acessório para
diferentes aplicações.
Descrição
Bocal cónico
Objectivo
Colocação de tubos para
contracção (concentração de
calor numa pequena área)
50 mm Bocal de superfície de Secagem, remoção de tinta,
duas lâminas
de vinilo ou de linóleo,
descongelação (dispersão de
calor numa área grande)
1. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar 1 está
na posição O e que a ferramenta está desligada da fonte de
alimentação. Certifique-se de que o bocal arrefeceu.
2. Coloque o acessório pretendido no bocal.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: certifique-se de que mantém sempre o
bocal afastado do utilizador e de outras pessoas que
estejam presentes.
64
ATENÇÃO: NÃO deixe cair nenhum objecto dentro
do bocal.
Posição correcta das mãos (Fig. B, C)
A tabela que se segue indica regulações para
diferentes aplicações.
Ícone
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta, tal como exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
ATENÇÃO: Não coloque a outra mão sobre a saída de
ventilação (Fig. C).
A colocação correcta das mãos requer a fixação da ferramenta
com uma mão, tal como indicado na Figura B.
Antes de qualquer utilização
1. Monte o acessório recomendado para a aplicação.
2. Rode o botão de ajuste da temperatura do ar/Indicador
e regulador da temperatura do ar do LCD 4 para o
valor pretendido.
Ligar e desligar (Fig. D)
1. Empurre o interruptor de ligar/desligar 1 para as definições
de fluxo de ar pretendidas:
I: 240 litros/min (50 °C–400 °C)
250 litros/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Um fluxo de ar reduzido para aquecer a peça lentamente.
II: 450 litros/min (50 °C–600 °C)
500 litros/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Um fluxo de ar elevado para aquecer a peça rapidamente.
2. Para desligar a ferramenta, empurre o interruptor de ligar/
desligar 1 para a posição O. Retire a ficha da tomada de
alimentação e deixe a ferramenta a arrefecer antes de a
deslocar ou guardar.
Remoção de tinta
ATENÇÃO: consulte Aviso importante em Instruções
de segurança adicionais para pistolas térmicas
antes de utilizar a ferramenta para retirar a tinta.
ATENÇÃO: não decape caixilhos metálicos de janelas,
porque o calor pode estalar o vidro.
• Quando decapar os caixilhos de outras janelas, utilize
o bocal de protecção para vidro.
• Não mantenha a ferramenta direccionada num local
durante muito tempo, para evitar que a superfície
se incendeie.
• Evite recolher a tinta no raspador, uma vez que pode
incendiar-se. Se necessário, retire cuidadosamente os
restos de tinta do raspador com uma faca.
1. Instale o acessório adequado.
2. Rode o botão de ajuste da temperatura do ar/Indicador e
regulador da temperatura do ar do LCD 4 para alto.
3. Ligue a ferramenta seleccionando o jacto de ar pretendido.
4. Direccione o jacto de ar quente para a tinta que pretende
remover. Os melhores resultados são obtidos se a pistola
Português
térmica for deslocada lenta, mas CONSTANTEMENTE, de um
lado para o outro para permitir uma distribuição regular do
calor. NÃO DEMORE OU FAÇA UMA PAUSA NUM PONTO.
5. Quando a tinta amolecer, raspe a tinta com o
raspador manual.
TENHA EM CONTA O SEGUINTE: Os fragmentos e as pequenas
partículas das camadas de tinta podem incendiar-se e ser
sopradas através de orifícios e fendas da superfície que está a
ser descascada.
Utilização estacionária (Fig. A)
Esta ferramenta também pode ser utilizada no
modo estacionário.
1. Dobre para baixo o suporte da base de recuo 3 , tal como
indicado na Figura A.
2. Coloque a ferramenta numa bancada de trabalho nivelada e
estável. Certifique-se de que a ferramenta não tomba.
3. Fixe o cabo de alimentação para impedir que o fio se enrole
ou puxe a ferramenta para fora da bancada.
4. Ligue a ferramenta seleccionando o jacto de ar pretendido.
Controlo constante do calor (protecção
contra sobrecargas)
Se a ferramenta ficar sobrecarregada, esta função protege o
elemento de aquecimento contra danos sem a parar e/ou sem
um período de arrefecimento.
1. Se a temperatura ficar demasiado quente, o elemento de
aquecimento desliga-se. O motor continua a funcionar e a
gerar ar frio.
2. Se a temperatura tiver arrefecido o suficiente (o que demora
apenas alguns segundos), o elemento de aquecimento ligase automaticamente.
Anel da ferramenta (Fig. A)
ATENÇÃO: desligue SEMPRE a pistola térmica, retire
a ficha da tomada de corrente e deixe a ferramenta a
arrefecer durante pelo menos 30 minutos antes de a
deslocar ou guardar.
Para fácil armazenamento, a ferramenta pode ser pendurada
usando o respectivo anel 6 . A pistola térmica deve ser
guardada dentro de casa.
Período de arrefecimento
O bocal e o acessório ficam muito quentes durante a utilização.
Desligue a pistola térmica, retire a ficha da tomada de corrente
e deixe a ferramenta a arrefecer durante pelo menos 30 minutos
antes de a deslocar ou guardar.
NOTA: Para reduzir o tempo de arrefecimento, ligue a
ferramenta na regulação de temperatura de ar mais baixa e
deixe-a a funcionar durante alguns minutos antes de a desligar.
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um accionamento
acidental da ferramenta pode causar ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
65
Suomi
KUUMAILMAPUHALLIN
D26411, D26414
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Ilman lämpötilan vaihtelualue
(suulakkeessa)
Paino
VAC
W
ºC
kg
D26411
220-240
1
1800
50–400 ja
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 ja
50–600
0,71
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Kuumailmapuhallin
D26411, D26414
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.03.2018
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
66
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
Suomi
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Kuumailmapuhaltimien turvasääntöjä
Voi syttyä tulipalo, jos laitetta ei käytetä huolellisesti. Huomioi siksi
seuraavat seikat:
• Kuumuus saattaa johtua näkymättömissä oleviin
tulenarkoihin materiaaleihin. ÄLÄ käytä kosteassa
ympäristössä, jossa voi olla räjähtäviä kaasuja, tai
tulenarkojen materiaalien lähellä.
• ÄLÄ kohdista samaan paikkaan pitkiä aikoja.
• ÄLÄ käytä räjähdysherkässä ympäristössä.
• Aseta laite telineelleen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä
ennen varastointia.
• ÄLÄ jätä työkalua valvomatta, kun se on käynnistetty.
• ÄLÄ laita kättäsi ilmanvaihtoaukkojen päälle tai tuki aukkoja
millään tavalla.
• Työkalun suulake ja lisävarusteet kuumenevat voimakkaasti
käytön aikana. Anna osien jäähtyä ennen kuin kosketat niitä.
• Sammuta työkalu AINA ennen kuin lasket sen alas.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva
henkilö tai paikalla tulee olla henkilö, joka neuvoo miten
laitetta tulee käyttää.
• Koska työkalun käytön aikana voi muodostua myrkyllisiä
kaasuja, varmista riittävä tuuletus.
• ÄLÄ käytä hiusten kuivaamiseen.
• ÄLÄ tuki ilman sisäänottoa tai suulakkeen poistoaukkoa,
koska se voi aiheuttaa liiallisen kuumuuden muodostumisen
ja vahingoittaa työkalua.
• ÄLÄ kohdista kuumaa puhallusilmaa muihin ihmisiin päin.
67
Suomi
•
•
•
•
•
ÄLÄ kosketa metallisuulaketta, koska se kuumenee käytön
aikana ja pysyy kuumana jopa 30 minuuttia käytön jälkeen.
ÄLÄ laita suulaketta mitään vasten käytön aikana tai
välittömästi käytön jälkeen.
ÄLÄ työnnä mitään suulakkeeseen, koska voit saada
sähköiskun. Älä katso suulakkeen sisään käytön aikana, koska
laite muodostaa korkean lämpötilan.
ÄLÄ anna maalin tarttua suulakkeeseen tai kaapimeen, koska
se saattaa syttyä jonkin ajan jälkeen.
ÄLÄ poista lämpösylinterin kantta käytön aikana.
Kuumailmapuhaltimien lisäturvavaroituksia
Jotta räjähdyksen riski pienenee, ÄLÄ
käytä maaliruiskukopissa tai 3,0 metrin
säteellä ruiskumaalaustoiminnoista.
• ÄLÄ käytä työkalua lyijypitoisen maalin poistamiseen.
Kuorittu maali, jätteet ja maalikaasut saattavat sisältää lyijyä,
joka on myrkyllistä.
• Piilossa olevat alueet kuten seinien taustat, katot,
lattiat, sisäkattolevyt ja muut paneelit saattavat sisältää
syttyviä materiaalia, jotka kuumailmapuhallin saattaa
sytyttää työskenneltäessä näissä tiloissa. Tällaisten
materiaalien syttyminen ei ehkä ole helposti havaittavissa
ja saattaa aiheuttaa omaisuuden vahingoittumista ja
henkilövahinkoja. Kun työskennellään tällaisissa tiloissa,
liikuta kuumailmapuhallinta edestakaisliikkeellä. Yhteen
paikkaan pysähtyminen voi sytyttää paneelin tai materiaalin
sen takana.
HUOMAUTUS: Nämä kuumailmapuhaltimet pystyvät
tuottamaan yli 550 °C:en lämpötiloja.
• ÄLÄ käytä työkalua ruuan lämmittämiseen.
• ÄLÄ laske kuumailmapuhallinta syttyville pinnoille,
kun käytät puhallinta, tai välittömästi puhaltimen
sammuttamisen jälkeen.
• Pidä liikkuvat kohteet kiinnitettyinä ja vakaina, kun
kaavit niitä.
• Varmista, että kohdistat kuuman puhallusilman
turvalliseen suuntaan: poispäin muista ihmisistä tai helposti
syttyvistä kohteista.
• ÄLÄ KOSKETA METALLISUULAKETTA; koska se kuumenee
käytön aikana ja pysyy kuumana jopa 30 minuuttia käytön
jälkeen. Käytä käsineitä käsien suojaamiseen.
• Pidä suutinAINA poissa johdosta.
• Lastut ja pienet kaavitun maalin kappaleet voivat syttyä ja
lennähtää reikien ja rakojen läpi kaavittavalle pinnalle.
• ÄLÄ polta maalia. Käytä mukana toimitettua kaavinta ja pidä
suulake vähintään 25 mm:n päässä maalatusta pinnasta. Kun
työskentelet pystysuorassa suunnassa, työskentele alaspäin,
jotta estät maalin putoamisen työkaluun ja sen palamisen.
• Käytä AINA hyvänlaatuisia kaapimia ja kaavinrautoja.
• ÄLÄ käytä kuumailmapuhallinta yhdessä kemiallisten
irrotusaineiden kanssa.
• ÄLÄ käytä suulakkeita kaapimiseen.
• ÄLÄ kohdista kuumailmapuhaltimen ilmavirtaa suoraan
lasiin. Lasi saattaa halkeilla ja aiheuttaa omaisuustai henkilövahinkoja.
•
68
•
•
•
•
•
Pidä tarrat ja tyyppikilvet kunnossa. Ne sisältävät
tärkeitä tietoja.
Laita kuumailmapuhallin vakaalle, tasaiselle pinnalle, kun et
pidä puhallinta kädessä. Laita johto sellaiseen asentoon, että
se ei aiheuta kuumailmapuhaltimen kaatumista.
Muista aina ottaa huomioon, että työkalu voi sytyttää
syttyviä materiaaleja ja pehmentää tai sulattaa muita.
Suorittamastasi tehtävästä huolimatta suojaa tällaiset
materiaalit tai pidä kuumailmapuhallin pois niiden läheltä.
Voit joskus huomata lievää työkalun savuamista, kun se on
sammutettu. Se johtuu kuumenevasta jäämäöljystä, jota
laitettiin kuumennuselementtiin valmistusprosessin aikana.
Käytä silmäsuojuksia ja muita turvavarusteita.
Maalin poistaminen
VAROITUS: Maalin kaapimisen aikana tulee
noudattaa huolellisuutta.
Ennen kuin aloitat maalin poistoprosessin, sinun tulee määrittää
sisältääkö poistamasi maali lyijyä. LYIJYPOHJAISEN MAALIN
SAA POISTAA VAIN AMMATTILAINEN EIKÄ MAALIN
POISTOSSA SAA KÄYTTÄÄ KUUMAILMAPUHALLINTA.
Maalia poistavien henkilöiden tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
1. Siirrä työkappale ulos. Jos se ei ole mahdollista, tuuleta työalue
hyvin. Avaa ikkunat ja laita poistoimuriin yhteen ikkunaan.
Varmista, että imuri siirtää ilman sisältä ulos.
2. Poista tai peitä matot, peitot, huonekalut, vaatteet, keittoastiat
ja ilmakanavat.
3. Laita työalueelle pressu, johon maalilastut tai kuoritut palat
putoavat. Käytä suojavaatetusta kuten ylimääräisiä työpaitoja,
haalareita ja hattuja.
4. Työskentele yhdessä huoneessa kerrallaan. Huonekalut tulee
poistaa tai sijoittaa huoneen keskelle ja peittää. Työalueet tulee
eristää muusta asuinhuoneistosta laittamalla pressu oviin.
5. Lasten, raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien ja
imettävien naisten ei tule olla työalueella ennen kuin työ on
valmis ja kaikki puhdistustyö on tehty.
6. Pidä pölyhengityssuojainta tai kaksoissuodattimella
(pöly ja höyry) varustettua hengityssuojainta. Varmista,
että suojain on sopiva. Parta ja muu karvoitus voivat
estää suojainta asettumasta tiiviisti. Vaihda suodattimet
usein. KERTAKÄYTTÖISET PAPERISUOJAIMET EIVÄT
OLE RIITTÄVIÄ.
7. Ole varovainen, kun käytät kuumailmapuhallinta. Pidä
puhallin liikkeessä, koska liiallinen kuumuus saa aikaan
kaasuja, joita käyttäjä voi hengittää.
8. Pidä ruuat ja juomat poissa työalueelta. Pese kädet, käsivarret
ja kasvot sekä huuhtele suu ennen kuin syöt tai juot. Älä polta
tai pureskele purukumia tai nuuskaa työalueella.
9. Siivoa kaikki poistettu maali ja pöly puhdistamalla lattiat
märällä pyyhkimellä. Puhdista märällä rievulla kaikki seinät,
ikkunalaudat ja muut pinnat, joille maalia tai pölyä on voinut
tarttua. ÄLÄ LAKAISE, PYYHI KUIVALLA TAI IMUROI. Käytä
korkeafosfaattista pesuainetta tai trinatriumfosfaattia (TSP)
alueiden pesemiseen ja luuttuamiseen.
Suomi
10. Laita jokaisen työsession jälkeen maalikappaleet ja jätteet
kaksinkertaiseen muovipussiin, sulje se teipillä tai solmulla ja
hävitä oikein.
11. Poista suojavaatetus ja työkengät työalueelta, jotta vältät
pölyn kulkeutumisen muualle. Pese työvaatteet erikseen. Pyyhi
kengät märällä rätillä, joka sen jälkeen pestään työvaatteiden
kanssa. Pese hiukset ja vartalo huolellisesti saippualla
ja vedellä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Jotta työkalua voi käyttää tehokkaasti maalin kaapimiseen, sen
täytyy tuottaa erittäin korkeita lämpötiloja. Tämän vuoksi työkalu
pystyy sytyttämään paperia, puuta, maalia ja lakkajäämiä ja
vastaavia materiaaleja.
Kun tutustut työkaluun ja luot oikean tekniikan, tahattoman
syttymisen vaara vähenee huomattavasti. Oikean tekniikan
luomisessa paras tapa on HARJOITTELU! Työskentele
yksinkertaisissa kaapimisprojekteissa, mieluiten ulkona, kunnes
saat tuntuman siitä miten voit käyttää kaavinta turvallisesti
ja tehokkaasti.
Kun harjoittelet, kiinnitä huomiota seuraaviin
turvatoimiin
•
•
•
•
•
•
•
Varmista aina, että työkalu on sammutettu ja irrotettu
virtalähteestä, kun laite on valvomatta.
Puhdista terä usein käytön aikana. Kerääntyneet jäämät
terässä ovat erittäin herkästi syttyviä.
Etsi sopiva työkalun suulakkeen etäisyys kaavittavasta
pinnasta kokeilemalla. Etäisyys 25,4–50,8 mm vaihtelee
poistettavan materiaalin mukaan.
Pidä kuumailmapuhallin liikkeessä kaapimen terän edellä
kaikkina aikoina.
Siivoa työskentelyn aikana irronneet
maalinkappaleet työskentelyalueelta.
Kun työskentelet sisällä, pysy kaukana verhoista, papereista,
verhoilusta ja vastaavista syttyvistä materiaaleista.
Muista ennen kaikkea, että tämä on ammattimainen
työkalu, joka pystyy tuottamaan erinomaiset tulokset, kun
sitä käytetään oikein. Harjoittele yksinkertaisilla projekteilla,
kunnes tunnet olosi varmaksi työkalun kanssa. Vasta sitten
hallitset oikean tekniikan.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
VAROITUS: Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut,
ainoastaan valmistaja tai sen edustaja tai valtuutettu
DeWALT-huoltopalvelu saa vaihtaa ne.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Kuumailmapuhallin
1Lisävarusteet
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 8 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2018 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
5
6
7
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Virtakytkin
Ilmanvaihtoaukot
Teline
Ilman lämpötilan säätönuppi (D26411)
Ilman lämpötilan LCD-osoitin ja säädin (D26414)
Suulake
Työkalun ripustusrengas
Lämpösylinterin kansi
Käyttötarkoitus
Kuumailmapuhallin on suunniteltu maalin poistoon, putkien
juottoon, PVC:n kutistamiseen, muovin hitsaukseen ja
taivuttamiseen sekä yleiseen kuivattamiseen ja sulattamiseen.
69
Suomi
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Kuumailmapuhallin on ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Asetus
Sovellukset
Korkea
• Maalin ja lakan poistaminen
• Putkisaumojen juottaminen
• Linoleumi- ja vinyylilattialaattojen poistaminen
Oikean lisävarusteen asennus
Työkalu on toimitettu eri sovelluksiin
soveltuvalla lisävarustesarjalla.
Kuvake
Kuvake
Kartiosuulake
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Ilman lämpötila (Kuva A)
D26411
Ilman lämpötila voidaan säätää useisiin eri sovelluksiin sopivaksi.
Käännä ilman lämpötilan säätönuppia 4 myötäpäivään tai
vastapäivään nostaaksesi tai laskeaksesi lämpötilaa.
D26414
• Paina ja vapauta ilman lämpötilan LCD-osoitin ja säädin 4 asettaaksesi halutun lämpötilan 10 °C:en välein.
• Jos haluat säätää lämpötilaa jatkuvasti, pidä ilman
lämpötilan LCD-osoitin ja säädin 4 painettuna.
• Vapauta osoitin, kun haluttu lämpötila tai vähimmäis/
enimmäislämpötila on saavutettu.
• Näyttö näyttää todellisen nousevan/laskevan lämpötilan,
kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
Aseta ja unohda -lämpötilansäätöjärjestelmä
D26414
Haluttu lämpötila tallennetaan työkalun muistiin. Joka kerta
kun kuumailmapuhallin käynnistetään, kuumailmapuhallin
lämpenee viimeisiin lämpötila-asetukseen ilmavirran suhteen.
Jos et ole varma asetuksesta, aloita alhaisella lämpötilaasetuksella ja lisää lämpötilaa vähitellen, kunnes saavutat
halutun asetuksen.
Sovellukset
Taulukossa on esitetty suositukset eri sovelluksille.
Asetus
Sovellukset
Alhainen
•
•
•
•
•
•
Keskitaso
70
Maalin ja lakan kuivattaminen
Tarrojen poistaminen
Vahaus ja vahan poisto
Märän puun kuivaaminen ennen täyttöä
PVC-päällysteen ja eristeputkien kutistaminen
Jäätyneiden putkien sulatus
• Muovin hitsaus
• Muoviputkien ja levyjen taivuttaminen
• Ruostuneiden tai tiukasti kiinnitettyjen mutterien ja
pulttien löysääminen
Tarkoitus
Pienennysmuhvi (kuumuuden
keskittäminen pienelle alueelle)
50 mm Leveä suulake Kuivatus, maalin poistaminen, vinyylin
tai linoleumin poistaminen, sulatus
(kuumuuden levittäminen laajemmalle
alueelle)
1. Varmista, että virtakytkin 1 on O-asennossa ja työkalu on
irrotettu virtalähteestä. Varmista, että suulake on jäähtynyt.
2. Aseta haluttu lisävaruste suulakkeeseen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Varmista, että suulake osoittaa aina poispäin
itsestäsi ja sivullisista.
VAROITUS: ÄLÄ pudota mitään suulakkeeseen.
Käsien oikea asento (Kuvat B, C)
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon
riskiä, pidä käsiäsi AINA oikeassa asennossa kuten
kuvissa näytetään.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan henkilövahingon
riskiä, pidä työkalusta AINA tiukasti kiinni
odottamattomien reaktioiden varalta.
VAROITUS: Älä laita toista kättä ilmanvaihtoaukkojen
päälle (Kuva C).
Käsien oikea asento tarkoittaa työkalun pitämistä toisella kädellä
kuvassa B näytetään.
Ennen käyttämistä
1. Asenna sovellukseen sopiva lisävaruste.
2. Käännä ilman lämpötilan säätönuppi/Ilman lämpötilan LCDosoitin ja säädin 4 haluttuun ilman lämpötilaan.
Suomi
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(Kuva D)
1. Työnnä virtakytkin 1 haluttuun ilmavirran asetukseen:
I: 240 l/min (50 °C–400 °C)
250 l/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Alhainen ilmavirta lämmittää työkappaleen hitaasti.
II: 450 l/min (50 °C–600 °C)
500 l/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Korkea ilmavirta lämmittää työkappaleen nopeasti.
2. Sammuta työkalu laittamalla virtakytkin 1 asentoon O.
Irrota työkalu virtalähteestä ja anna työkalun jäähtyä ennen
liikuttamista tai varastointia.
Maalin poistaminen
VAROITUS: Katso Tärkeä huomautus
kohdastaKuumailmapuhaltimien
lisäturvasääntöjäennen kuin käytät työkalua
maalin poistamiseen.
VAROITUS: Älä käsittele metallisia ikkunankarmeja, koska
lämpö voi särkeä lasin.
• Kun käsittelet muita ikkunankarmeja,
käytä lasinsuojasuulaketta.
• Älä pidä työkalua suunnattuna yhteen paikkaan liian
pitkään, jotta estät pinnan syttymisen.
• Vältä maalin kerääntymistä kaapimelle, koska maali
voi syttyä. Poista tarpeen mukaan maalin jätteet
kaapimesta veitsen avulla.
1. Käytä sopivaa lisälaitetta.
2. Käännä ilman lämpötilan säätönuppi/Ilman lämpötilan LCDosoitin ja säädin 4 korkeaan asetukseen.
3. Laita työkalu päälle valitsemalla haluttu ilmavirta.
4. Kohdista kuuma ilman poistettavaan maaliin.
Parhaat tulokset saavutetaan, jos kuumailmapuhallinta
liikutetaan hitaasti muuta JATKUVASTI sivulta sivulle
kuumuuden jakautumiseksi tasaisesti. ÄLÄ PYSÄHDY
YHTEEN PAIKKAAN.
5. Kun maali pehmenee, raaputa maali pois kaapimella.
MUISTA: Lastut ja pienet kaavitun maalin kappaleet voivat
syttyä ja lennähtää reikien ja rakojen läpi kaavittavalle pinnalle.
Käyttö paikallaan (Kuva A)
Työkalua voi myös käyttää paikallaan.
1. Taivuta teline 3 alas kuten Kuvassa A näytetään.
2. Laita työkalu tasaiselle, vakaalle työpenkille. Varmista, että
työkalu ei kaadu.
3. Kiinnitä virtajohto niin, että johto ei sotkeennut tai vedä
työkalua pois työpenkiltä.
4. Laita työkalu päälle valitsemalla haluttu ilmavirta.
Jatkuva kuumuuden säätö
(ylikuormitussuojaus)
Kun työkalu on ylikuormittunut, tämä ominaisuus suojaa
kuumennuselementtiä vaurioilta sammuttamatta työkalua ja/tai
ilman jäähdytysjaksoa.
1. Kun lämpötila nousee liian korkeaksi, kuumennuselementti
sammuu automaattisesti. Moottori jatkaa toimintaa ja
tuottaa kylmää ilmaa.
2. Kun lämpötila on viilentynyt riittävästi (mikä kestää
vain muutaman sekunnin), kuumennuselementti
käynnistyy automaattisesti.
Ripustusrengas (Kuva A)
VAROITUS: SAMMUTA AINAkuumailmapuhallin, irrota
virtalähteestä ja anna työkalun jäähtyä vähintään 30
minuuttia ennen liikuttamista tai varastointia.
Työkalua on helppo säilyttää ripustettuna ripustusrenkaasta 6 .
Kuumailmapuhallin tulee säilyttää sisällä.
Jäähdyttäminen
Suulake ja lisävaruste kuumenevat voimakkaasti käytön aikana.
Sammuta kuumailmapuhallin, irrota virtalähteestä ja anna
työkalun jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen liikuttamista
tai varastointia.
HUOMAA: Lyhennä jäähtymisaikaa asettamalla työkalu
alhaisimmalle ilman lämpötila-asetukselle ja antamalla sen
käydä muutaman minuutin ennen puhaltimen sammuttamista.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
71
Suomi
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
72
Svenska
VARMLUFTSPISTOL
D26411, D26414
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Lufttemperaturområde (vid munstycke)
VAC
Vikt
kg
W
ºC
D26411
D26414
220-240
220-240
1
1
1800
2000
50–400 och 50 –400 och
50–600
50–600
0,65
0,71
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Varmluftspistol
D26411, D26414
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.03.2018
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
73
Svenska
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
74
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinformation för
varmluftspistoler
Brand kan uppstå om apparaten inte används försiktigt, så därför:
• Hetta kan ledas till brännbart material som är utanför
synfältet. ANVÄND INTE i en fuktig miljö där brännbara gaser
kan finnas eller nära brännbart material.
• RIKTA INTE verktyget mot samma plats under en lägre tid.
• ANVÄND INTE i en explosiv miljö.
• Placera apparaten i dess ställning efter användning och låt det
svalna innan det läggs undan.
• LÄMNA INTE verktyget utan uppsikt när det är påslaget.
• PLACERA INTE din hand över luftventilerna eller blockera
ventilerna på något sätt.
• Munstycket och tillbehören till denna verktyg blir extremt heta
under användning. Låt dessa delar svalna innan de vidrörs.
• Stäng ALLTID av verktyget innan det läggs ned.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt eller fått instruktioner om användning
av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att det finns tillräckligt med ventilation eftersom giftiga
gaser kan produceras.
Använd INTEden som hårtork.
TÄPP INTE till varken luftintaget eller munstyckets utlopp
eftersom detta kan göra att överdriven hetta samlas vilket kan
skada verktyget.
RIKTA INTE det heta luftutblåset mot andra personer.
VIDRÖR INTE metallmunstycket eftersom det blir mycket
varmt vid användning och kan vara varmt i upp till 30 minuter
efter användning.
PLACERA INTE munstycket mot något med verktyget
används eller direkt efteråt.
PETA INTE med något föremål ned i munstycket eftersom
du kan få en elektrisk stöt. Titta inte ned i munstycket medan
enheten arbetar eftersom höga temperaturer produceras.
LÅT INTE färg fästa på munstycker eller skrapan eftersom det
kan antändas efter ett tag.
TA INTE bort kåpan till värmecylindern under användning.
Ytterligare säkerhetsvarningar för
varmluftspistol
För att minska risken för explosion ANVÄND DEN
INTE i sprutmålarbås eller inom 3,0 meter från arbete
med sprutmålning.
• ANVÄND INTE detta verktyg för att ta bort färg som
innehåller bly. Färgflagorna, resterna och ångorna kan
innehålla bly som är giftigt.
• Dolda områden såsom bakom väggar, golv, soffitpaneler eller
andra paneler kan innehålla brännbara material som kan
glödantändas vid arbete på dessa platser. Glödantängning
av dessa material kanske inte syns direkt och kan resultera
i egendomsskador och personskador. Vid arbete på dessa
platser, hålla värmepistolen i rörelse fram och tillbaka.
Kvardröjande eller pausande på en punkt kan glödantända
panelen eller materialet bakom den.
NOTERA: Dessa värmepistoler kan producera temperaturer
som överstiger 550 °C.
• ANVÄND INTE detta verktyg för att värma mat.
• LÄGG INTE värmepistolen mot någon brännbar yta när
pistolen används eller direkt efter avstängningen.
• Håll fast rörliga föremål stadigt under skrapande.
• Se till att rikta den heta luftblåsen i en säker riktning, bort från
personer och brännbara föremål.
• HÅLL FINGRAR BORTA FRÅN METALLMUNSTYCKE:
eftersom det blir mycket varmt vid användning och
kan vara varmt i upp till 30 minuter efter användning.
Använd skyddshandskar.
• HÅLL ALLTID munstycket borta från sladden.
• Flisor och små partiklar av avskalad färg kan antändas och
blåsas ut genom hål och sprickor i ytan som skrapas.
• BRÄNN INTEfärgen. Använd det medföljande skrapverktyget
och håll munstycket minst 25 mm från den målade ytan. När
du arbetar i lodrät riktning, arbeta uppifrån och ner för att
hindra att färgflagor faller ner i munstycket och fattar eld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ANVÄND ALLTID skrapor och skrapknivar av god kvalitet.
ANVÄND INTE denna värmepistol i kombination med
kemiska färgborttagningsmedel.
ANVÄND INTEtillhörande munstycken som skrapor.
ANVÄND INTE direkt luftflöde från värmepistolen direkt
på glas. Glaset kan spricka vilket kan resultera i skador på
egendom eller personer.
Behåll etiketter och namnplattor. De innehåller
viktig information.
Placera värmepistolen på en stabil och jämn ytan när den
inte hålls i handen. Placera sladden så att den inte orsakar att
värmepistolen tippar över.
Var alltid medveten om att detta verktyg kan antända
brännbara material, mjuka upp eller smälta andra. Oavsett
vad du arbetar med skärma av eller håll alltid värmepistolen
borta från dessa material.
Du kan emellanåt märka svag rök från verktyget efter att
det stängts av. Detta är resultatet av uppvärmning av
kvarvarande olja som lämnats kvar på värmeelementen
under tillverkningsprocessen.
Använd skyddsglasögon och
annan säkerhetsutrustning.
Borttagning av färg
VARNING: Var extremt försiktig när färg tas bort.
Innan färgborttagningen påbörjas bör du fastställa om färgen
som du skall ta bort innehåller bly. BLYBASERAD FÄRG SKALL
ENDAST TAS BORT AV EN YRKESMAN OCH SKALL INTE TAS
BORT MED EN VÄRMEPISTOL.
Personer som tar bort färg skall följa dessa riktlinjer:
1. Arbeta med arbetsstycket utomhus. Om så är möjligt se till att
arbetsområdet är väl ventilerat. Öppna fönster och placera
en utblåsfläkt i ett av dem. Se till att fläkten blåser ut luften
från insidan.
2. Ta bort eller täck över mattor, filtar, möbler, kläder,
köksutrustningen och luftventiler.
3. Placera tygstycken för skydd i arbetsområdet för att fånga upp
färgflagor och avskrapningar. Använd skyddskläder såsom
extra arbetsskjortor, overaller och keps.
4. Arbeta i ett rum i taget. Möbler bör tas bort eller placeras
i mitten av rummet och täckas över. Arbetsområdet bör
förseglas från resten av lägenheten genom försegling av
dörröppningar med hängande tygstycken.
5. Barn, gravida eller eventuellt gravida kvinnor bör inte
befinna sig inom arbetsområdet innan arbetet är färdigt och
rengöringen är klar.
6. Använd en gasmask eller en gasmask med dubbla filter
(damm och rök). Se till att masken passar. Skägg och
ansiktshår kan göra att den inte tätas ordentligt. Byt
filter ofta. PAPPERSMASKER AV ENGÅNGSTYP ÄR
INTE TILLRÄCKLIGT.
7. Var försiktig vid arbete med varmluftspistolen. Håll
värmepistolen i rörelse då kraftig hetta kommer att skapa rök
som kan inandas av användaren.
75
Svenska
8. Håll mat och dryck borta från arbetsområdet. Tvätta händer,
armar och ansikte och skölj munnen innan du äter eller dricker.
Rök inte eller tugga tuggummi i arbetsområdet.
9. Städa bort all borttagen färg genom att våttorka golvet.
Använd en våt trasa för att rengöra alla väggar, fönsterbrädor
och andra ytor där färg eller damm fastnat. SOPA
INTE, TORKA DAMM ELLER DAMMSUG. Använd ett
rengöringsmedel med hög fosfathalt eller trisodium phosphate
(TSP/trisodiumfosfat) för att tvätta och våttorka områden.
10. Vid slutet av varje arbetspass skall färgflagor och skräp placeras
i en dubbel plastkasse och förseglas med tejp eller förbindas
med snöre och kastas på ett korrekt sätt.
11. Ta av skyddskläder och arbetsskor i arbetsområdet för att
undvika att dra med damm ut i resten av våningen. Tvätta
kläderna separat. Torka av skorna med en våt trasa som sedan
tvättas tillsammans med arbetskläderna. Tväta håret och
kroppen noga med tvål och vatten.
VIKTIG NOTERING
För att detta verktyg skall vara en effektiv färgsvskalare måste
den producera extremt höga temperaturer. Som en konsekvens
är färgborttagaren kapabel att antävna papper, trä, färg och
lackrester och liknande material.
När du blir med van med verktyget och lärt dig den rätta tekniken
kommer risken för oavsiktlig antändning att minska betydligt. För
att få korrekt teknik är det bästa sättet att ÖVA: Arbeta på enkla
färgborttagningsprojekt, företrädesvis utomhus tills du får en
“känsla” hur du använder färgborttagaren säkert och effektivt.
När du övar observera följande procedurer för
säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Ha alltid verktyget avstängt och frånkopplat från elnätet när
det inte är under uppsikt.
Rengör skrapbladet ofta under användningen. Ansamligar av
skräp på bladet är mycket lättantändligt.
Exprimentera för att hitta det optimala avståndet från
verktygets munstycke till ytan som skall avskalas. Detta
avstånd på 25,4 mm–50,8 mm varierar beroende på vilket
material som tas bort.
Håll värmepistolen i rörelse över skrapbladet hela tiden.
När du arbetar rensa bort lösa färgdelar allt eftersom de
samlas runt arbetsområdet.
Vid arbete inomhus håll dig undan från gardiner, papper,
stoppning och liknande brännbara material.
Kom ihåg att detta är ett riktigt verktyg som kan skapa
enastående resultat när det används korrekt. Öva på enkla
föremål tills du känner dig bekväm med din färgborttagare.
Endast då kommer du att bemästra korrekt teknik.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är: • Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
76
•
•
Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
Risk för personskada på grund av långvarig användning.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
VARNING: Om kontakten eller strömsladden är skada
måste den bytas av tillverkaren eller dess representant eller
av ett DeWALT auktoriserat servicecenter.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Varmluftspistol
1Tillbehörsset
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 8 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2018 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 På/av-omkopplare
2 Luftventiler
Svenska
3 Ställning
4 Reglage för temperaturinställning (D26411)
LCD lufttemperaturindikator och inställning (D26414)
5 Munstycke
6 Upphängningsring för verktyget
7 Hölje värmecylinder
Användningsområde
Tabellen nedan förslår inställningar för
olika användningsområden.
Inställning
Användningsområde
Låg
•
•
•
•
•
•
Medium
• Svetsa plast
• Böja plaströr och plastark
• Lossa rostade eller hårt åtskruvade muttrar och bultar
Hög
• Ta bort färg och lack
• Löda rörfogar
• Borttagning av linolium och vinylgolvplattor
Avsedd Användning
Din varmluftspistol har konstruerats för att ta bort färg, löda rör,
krympa PVC, svetsa och böja plast såväl som för allmän torkning
och upptining.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Värmepistolen är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
Torka färg och lack
Ta bort klistermärken
Vaxning och borttagande av vax
Torka vått timmer innan fyllning
Krympa PVC-omslag och isoleringsrör
Tina frusna rör
Montera rätt tillbehör
Med detta verktyg följer tillbehör för olika användningsområden.
Ikon
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Lufttemperatur (Bild A)
Beskrivning
Koniskt munstycke
Ändamål
Krympa omhölje (värmen
koncentreras över ett litet område)
50 mm Rektangulärt
munstycke
Torkning, borttagning av färg,
borttagning av vinyl eller linolium,
tining (värmen sprids över ett
brett område)
D26411
Lufttemperaturen kan ställas in för att passa ett brett
användningsområde. Vrid inställningsratten för
lufttemperaturen 4 medurs eller moturs för högre eller
lägre värme.
D26414
• Tryck på och släpp LCD lufttemperaturindiaktorn och
inställningen 4 för att ställa in önskad temperatur i
intervaller om 10 ˚C.
• För att öka eller minska temperaturen kontinuerligt
tryck in och håll kvar LCD lufttemperaturindikatorn och
inställningen 4 .
• Släpp indikatorn när önskad temperatur eller minimum/
maximum temperatur uppnåtts.
• Displayen visar den verkliga stigande/fallande temperaturen
tills önskad temperatur uppnåtts.
Ställ in och glöm bort temperaturkontrollsystemet
D26414
Önskad temperatur lagras in verktygets minne. Varje gång
som värmepistolen slås på kommer värmepistolen att värmas
till den senaste temperaturinställningen med hänsyn till
luftflödet. Vid osäkerhet om inställningen, starta alltid med låg
temperaturinställning och öka gradvis temperaturen till önskad
inställning uppnåtts.
1. Se till att strömbrytaren 1 är i position O och att verktyget
är frånkopplat från strömkällan. Se till att munstycket
har svalnat.
2. Montera önskat tillbehör i munstycket.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Se till att munstyckethela tiden pekar ifrån dig
och eventuella åskådare.
VARNING: Tappa INGET in i munstycket.
Korrekt Handplacering (Bild B, C)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
77
Svenska
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTIDverktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
VARNING: Placera inte din andra hand över luftventilerna
(Bild C).
Korrekt handplacering kräver att en hand håller verktyget såsom
visas i bild B.
Före användning
1. Montera lämpligt tillbehör för önskat användningsområde.
2. Vrid lufttemperaturraten/LCD lufttemperaturindikator och
inställning 4 till önskad temperatur.
Att slå på och stänga av (Bild D)
1. Skjut strömbrytaren 1 till önskad luftflödesinställning:
I: 240 liter/min (50 °C–400 °C)
250 liter/min (50 °C–400 °C) (D26414)
Ett lågt luftflöde hettar upp arbetsstycket långsamt.
II: 450 liter/min (50 °C–600 °C)
500 liter/min (50 °C–600 °C) (D26414)
Ett högt luftflöde hettar upp arbetsstycket snabbt.
2. Vrid on/off-kontakten 1 till läge O för att stänga av
verktyget. Koppla ifrån verktyget från strömkällan och låt det
svalna innan det läggs undan.
Borttagning av färg
VARNING: Se Viktig notering under Ytterligare
säkerhetsinstruktioner för värmepistoler innan
verktyget används för att ta bort färg.
VARNING: Ta inte bort färg från fönsterkarmar av metall
eftersom värmen kan ledas till glaset och spräcka det.
• När du tar bort färg på andra fönsterkarmar, använd
munstycket som skyddar glaset.
• Håll inte munstycket riktat mot samma ställe alltför
länge eftersom ytan kan antändas.
• Undvik att färg samlas på skrapan eftersom den kan
antändas. Om det behövs kan du försiktigt ta bort
färgrester från skrapan med hjälp av en kniv.
1. Montera lämpligt tillbehör.
2. Vrid lufttemperaturraten/LCD lufttemperaturindikator och
inställning 4 till hög temperatur.
3. Slå på verktyget genom att völja önskat luftflöde.
4. Rikta varmluften mot den färg som ska tas bort.
Bästa resultat uppnås när varmluftspistlen rörs sakta men
KONSTANT från sida till sida för jämn distribution av värmen.
DRÖJ INTE KVAR ELLER PAUSA PÅ EN PUNKT.
5. När färgen blir mjuk kan den skrapas bort med
en handskrapa.
KOM IHÅG: Flisor och små partiklar av avskalad färg kan
antändas och blåsas ut genom hål och sprickor i ytan
som skrapas.
Stillastående användning (Bild A)
Detta verktyg kan även användas i stillastående läge.
1. Fäll ned ställningen 3 såsom visas i Bild A.
78
2. Placera verktyget på en jämn och stabil arbetsbänk. Se till att
verktyget inte tippar över.
3. Fäst kabeln så att den inte trasslar sig eller drar ned
verktyget från arbetsbänken.
4. Slå på verktyget genom att välja önskat luftflöde.
Konstant värmekontroll
(överbelastningsskydd)
När verktyget är överbelastat skyddar denna funktion
värmeelementen från att skadas utan att stoppa verktyget och/
eller utan nedkylning.
1. När temperaturen blir för het stänger värmeelementet av sig
själv. Motorn fortsätter att köra för att producera kall luft.
2. När temperaturen svalnat tillräckligt (tar endast några
sekudner) kommer värmeelementet att slås på automatiskt.
Verktygsring (Bild A)
VARNING: Stäng ALLTID av värmepistolen, koppla ifrån
strömkällan och låt verktyget svalna i minst 30 minuter
innan det flyttas eller läggs undan.
För enkel lagring kan verktyget hänga i verktygsringen 6 .
Vämrepistolen bör förvaras inomhus.
Avsvalningsperiod
Munstycket och tillbehören blir mycket varma vid användning.
Stäng av värmepistolen, koppla ifrån strömkällan och låt
verktyget svalna i minst 30 minuter innan det flyttas eller
läggs undan.
NOTERA: Minska avsvalningstiden genom att ställa in den
lägsta lufttemperaturen och låta verktyget gå i ett par minuter.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
Svenska
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
79
Türkçe
ISI TABANCASI
D26411, D26414
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Hava sıcaklık aralığı (ağızlıkta)
VAC
Ağırlık
kg
W
ºC
D26411
220-240
1
1800
50–400 ve
50–600
0,65
D26414
220-240
1
2000
50 –400 ve
50–600
0,71
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Isı Tabancası
D26411, D26414
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.03.2018
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
80
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
Türkçe
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımıı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Isı Tabancaları için Güvenlik Talimatları
Cihaz dikkatli kullanılmadığında yangın çıkabilir, bu yüzden:
• Isı göz önünde olmayan parlayıcı maddelere ulaşabilir. SAKIN
yanıcı gazların bulunabileceği nemli ortamlarda veya parlayıcı
madde yakınında kullanmayın.
• SAKIN aynı yere uzun süre uygulamayın.
• SAKIN patlayıcı bir ortamda kullanmayın.
• Cihazı kullandıktan sonra saklamadan önce soğuması için
ayağına yerleştirin.
• SAKIN alet açıkken başından ayrılmayın.
• SAKIN Ellerinizi havalandırma deliklerine koymayın veya
delikleri hiç bir şekilde kapatmayın.
• Bu aletin ağızlık ve aksesuarları kullanım sırasında çok fazla
ısınır. Dokunmadan önce bu parçaların soğumasını bekleyin.
• HER ZAMAN bırakmadan önce aleti kapatın.
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi gözetiminde cihazın
kullanımı hakkında bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyimsiz ve
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
• Zehirli gazlar oluşabileceği için yeterli havalandırma sağlayın.
• SAKIN saç kurutma makinesi olarak kullanmayın.
81
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
SAKIN Aşırı ısınmaya ve aletin hasar görmesine neden olacağı
için hava girişlerini ve ağızlık çıkışını tıkamayın.
SAKIN üflenen sıcak havayı diğer insanlara doğru tutmayın.
SAKIN kullanım sırasında çok ısındığı ve sonrasında da 30
dakikaya kadar sıcak kaldığı için metal ağızlığa dokunmayın.
SAKIN kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra
ağızlığı herhangi bir şeye dayamayın.
SAKIN Elektrik çarpmasına yol açabileceği için ağızlık içine
herhangi bir şey sokmayın. Üretilen yüksek sıcaklık nedeniyle
çalışır haldeyken ağızlıktan içeri bakmayın.
SAKIN Bir süre sonra alev alabileceği için ağızlığa veya
raspaya boya yapışmasına izin vermeyin.
SAKIN kullanım sırasında ısı namlusu kapağını çıkarmayın.
Isı Tabancaları için Ek Güvenlik Uyarıları
Patlama riskini azaltmak için, SAKIN boya fırınlarında veya
boyama işlemlerinin 3,0 m yakınında kullanmayın.
• SAKIN bu aleti kurşun içeren boyaları çıkartmak için
kullanmayın. Soyulan boya, boya artıkları ve buharlaşan
boya zehirli olan kurşun içerebilir.
• Duvar arkaları, tavan, taban, kiriş altları ve diğer paneller gibi
görünmez alanlar bu alanlarda ısı tabancasıyla çalışılırken,
ısı tabancası tarafından ateşlenebilecek yanıcı malzemeler
içerebilir. Bu malzemelerin tutuşması belirgin olmayabilir ve
maddi hasar ve yaralanmayla sonuçlanabilir. Bu alanlarda
çalışırken, ısı tabancasını sürekli ileri geri hareket ettirin. Aynı
noktada oyalanmak veya beklemek panel veya arkasındaki
malzemeyi tutuşturabilir.
NOT: Isı tabancaları 550 °C üzerinde sıcaklık üretebilir.
• SAKIN yiyecek ısıtmak için kullanmayın.
• SAKIN tabancayı kullanırken veya kapattıktan hemen sonra
yanıcı yüzeylere bırakmayın.
• Raspalama sırasında hareketli öğeleri sabitleyip dengeli tutun.
• Sıcak hava akımını diğer insan veya yanıcı nesnelerden uzağa,
güvenli bir yöne doğru yönlendirdiğinizden emin olun.
• ELLERİNİZİ METAL AĞIZLIKTAN UZAK TUTUN; kullanım
sırasında çok ısınır ve sonrasında da 30 dakika sıcak kalır. Elleri
korumak için eldiven giyin.
• HER ZAMAN ağızlığı kablodan uzak tutun.
• Kıymık ve sökülmüş boya parçacıkları sökülen yüzey üzerindeki
delik ve çatlaklardan tutuşabilir ve üflenebilir.
• SAKIN boyayı yakmayın. Birlikte verilen raspayı kullanın ve
ağızlığı boyalı yüzeyden en az 25 mm uzakta tutun. Düşey
yönde çalışırken, boyanın aletin içine düşüp yanmasını
önlemek için yukarıdan aşağı doğru çalışın.
• HER ZAMAN iyi kalite raspa ve sökme bıçakları kullanın.
• SAKIN ısı tabancasını kimyasal sökücülerle
birlikte kullanmayın.
• SAKIN aksesuar ağızlıkları raspa olarak kullanmayın.
• SAKIN ısı tabancası hava akımını cam üzerine yöneltmeyin.
Cam çatlayabilir ve maddi hasara veya yaralanmaya
neden olabilir.
• Etiket ve isim plakalarını koruyun. Bunlar önemli bilgi taşır.
• Elde tutulmadığında ısı tabancasını stabil, düz bir
yüzeye yerleştirin. Kabloyu ısı tabancasını devirmeyecek
konumda yerleştirin.
•
82
•
•
•
Bu aletin yanıcı malzemeleri tutuşturabileceğini,
yumuşatabileceğini veya diğerlerini eritebileceğini daima
akılda tutun. Yapılan işten bağımsız olarak, ısı tabancasını bu
malzemelerden koruyun veya uzak tutun.
Alet kapatıldıktan sonra ara sıra hafif bir koku duyabilirsiniz.
Bu, üretim işlemi sırasında ısıtma elemanı üzerine sürülmüş
yağ kalıntısının ısınmasından kaynaklanır.
Göz koruması ve diğer güvenlik ekipmanlarını kullanın.
Boya Çıkartma
UYARI: Boya çıkartırken azami dikkat gösterilmelidir.
Her hangi bir boya çıkartma işlemine başlamadan önce
çıkartılacak boyanın kurşun içerip içermediğinin belirlenmesi
gerekir. KURŞUN TEMELLİ BOYALAR YALNIZCA BİR
UZMAN TARAFINDAN ÇIKARTILMALIDIR VE ISI
TABANCASI KULLANILMAMALIDIR.
Boya çıkartan kişiler aşağıdaki kuralları izlemelidir:
1. İş parçasını açık havaya çıkartın. olanaksızsa, iş alanını iyi
havalandırın. Pencereleri açın ve birine bir aspiratör fanı koyun.
Fanın havayı içerden dışarı doğru taşıdığından emin olun.
2. Tüm halı, kilim, mobilya, giysi, kap kacağı taşıyın ve
havalandırma kanallarını örtün.
3. İş alanına boya parçalarını tutması için mobilya örtüsü
yerleştirin. İş önlüğü, tulum ve şapka gibi koruyucu giysi giyin.
4. Bir seferde bir odada çalışın. Mobilyalar taşınmalı veya odanın
ortasına yerleştirilip örtülmelidir. İş alanları mobilya örtüsü
kullanılarak konuttan izole edilmelidir.
5. Çocuklar, hamile olan veya hamile olma olasılığı bulunan
kadınlar ve emziren annelerin iş tamamlanana ve temizlik
bitene kadar çalışma sahasına girmemesi gerekir.
6. Bir toz solunum maskesi veya çift filtreli (toz ve duman)
solunum maskesi kullanın. Maskenin uyduğundan emin
olun. Bıyık ve sakal maskenin tam oturmasını önleyebilir.
Filtreleri sık sık değiştirin. KULLAN AT KAĞIT MASKELER
YETERLİ DEĞİLDİR.
7. Isı tabancasını çalıştırırken dikkatli olun. Isı tabancasını, fazla ısı
operatörün soluyabileceği dumana neden olacağı için sürekli
hareket ettirin.
8. Yiyecek ve içeceği çalışma alanı dışında tutun. Yemeden veya
içmeden önce el, kol ve yüzünüzü yıkayıp ağzınızı çalkalayın.
Çalışma alanında sigara içmeyin, sakız veya tütün çiğnemeyin.
9. Çıkarılan tüm boya ve tozu ıslak paspas kullanarak temizleyin.
Boya veya tozun tutunduğu tüm duvar, pervaz ve diğer
yüzeyleri ıslak bez kullanarak temizleyin. SÜPÜRMEYİN, TOZ
ALMAYIN VEYA ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMAYIN.
Alanları yıkamak ve paspaslamak için yüksek fosfatlı veya
trisodyum fosfatlı (TSP) bir deterjan kullanın.
10. Her çalışma sonunda boya yongalarını ve kalıntıları iki
katlı plastik torbalara koyun, torbayı bantla veya burup
düğümleyerek kapatın ve uygun şekilde atın.
11. Konutun kalan kısmına toz taşımamak için koruyucu giysi
ve iş ayakkabılarını çalışma alanında çıkartın. İş giysilerini
ayrı yıkayın. Ayakkabıları daha sonra iş giysileri ile birlikte
yıkayacağınız ıslak bir bezle silin. Saç ve vücudu, su ve sabunla
iyice yıkayın.
Türkçe
ÖNEMLİ İKAZ
Bu aletin işe yarar bir boya sökücü olabilmesi için, olağanüstü
yüksek sıcaklık üretmesi gerekir. Sonuç olarak sökücü, kağıt, ahşap,
boya ve cila kalıntısı ve benzer malzemeleri tutuşturabilir.
Aleti tanıyıp uygun tekniği geliştirdikçe, yanlışlıkla tutuşturma
ihtimaliniz azalacaktır. Uygun tekniği geliştirmek için yapılacak en
iyi şey ALIŞTIRMA YAPMAKTIR! Sökücüyü güvenli ve etkin bir şekilde
nasıl kullanacağınız hakkında bir “fikir” geliştirene kadar, basit
söküm işlerinde, tercihen açık havada çalışın.
Alıştırma yaptıkça, güvenlik için aşağıdaki
işlemlere dikkat edin
•
•
•
•
•
•
•
Başında kimse yokken daima, aletin kapalı ve güç
kaynağından çekilmiş olduğundan emin olun.
Kullanım sırasında sökücü bıçağı sık sık temizleyin. Bıçak
üzerindeki birikinti yüksek oranda yanıcıdır.
Aletin ağızlığı ve sökülen yüzey arasındaki en uygun uzaklığı
bulmak için denemeler yapın. Çıkartılan malzemeye bağlı
olarak uzaklık 25,4 mm ~ 50,8 mm aralığında değişir.
Isı tabancasını daima sökücünün önünde ve hareketli tutun.
Çalışırken, çalışma alanı çevresinde biriken serbest boya
parçalarını temizleyin.
İçerde çalışırken, perde, kağıt, koltuk döşemesi ve benzeri yanıcı
malzemelerden uzak durun.
Hepsinden önemlisi, bunun doğru kullanıldığında
olağanüstü sonuçlar ortaya çıkartabilen ciddi bir alet
olduğunu unutmayın. Sökücüye alışana kadar basit
projeler üzerinde çalışın. Ancak o zaman doğru teknikte
uzmanlaşmış olursunuz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
Elektrik Güvenliği
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
UYARI: Fiş veya elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici
veya onun temsilcisi veya bir DeWALT yetkili servis merkezi
tarafından değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Isı Tabancası
1Aksesuarlar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 8 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2018 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Açma/kapama düğmesi
Havalandırma delikleri
Destek ayağı
Hava sıcaklığı ayar düğmesi (D26411)
LCD hava sıcaklık göstergesi ve ayarlayıcısı (D26414)
Ağızlık
Alet asma halkası
Isı namlusu kapağı
Kullanim Amaci
Isı tabancası genel kurutma, buz çözme amaçlarının yanı sıra
boya sökmek, boru lehimleme, PVC daraltma, plastiklerin kaynak
ve bükülmesi işleri için de tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Isı tabancası profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
83
Türkçe
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Simge
Tanım
Koni ağızlık
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Hava Sıcaklığı (Şek. A)
D26411
Hava sıcaklığı geniş bir uygulama aralığına uyacak şekilde
ayarlanabilir. Daha yüksek veya düşük ısı için hava sıcaklık
ayar düğmesini 4 saat yönünde veya saat yönü tersi
istikametinde çevirin.
D26414
• İstenen sıcaklığı 10 °C’lik artışlarla ayarlamak için LCD hava
sıcaklık göstergesi ve ayarlayıcısına basıp ve bırakın.
• Sıcaklığı sürekli artırmak veya azaltmak için LCD hava sıcaklık
göstergesi ve ayarlayıcısını 4 basılı tutun.
• İstenen sıcaklığa veya minimum/maksimum sıcaklığa
ulaşıldığında göstergeyi bırakın.
• Gösterge istenen sıcaklığa ulaşılana kadar yükselen/düşen
gerçek sıcaklığı gösterir.
Ayarla ve Unut Sıcaklık Kontrol Sistemi
D26414
İstenen sıcaklık aletin hafızasında saklanır. Isı tabancası her
açıldığında, ısı tabancası hava akışına bağlı olarak son sıcaklık
ayarına kadar ısınır. Ayar konusunda emin değilseniz, daima
düşük bir sıcaklık ayarı ile başlayın ve istenen ayara ulaşana kadar
sıcaklığı kademeli olarak artırın.
Uygulama
Aşağıdaki tablo farklı uygulamalar için ayar önerilerini içerir.
Ayarlama
Uygulama
Düşük
•
•
•
•
•
•
Boya ve cila kurutma
Çıkartma sökme
Mumlama veya mum sökme
Doldurma işleminden önce yaş kerestenin kurutulması
PVC kaplama ve izolasyon borularının daraltılması
Donmuş boruların buzunun çözülmesi
Orta
• Plastik kaynağı
• Plastik boru ve levhaların bükülmesi
• Paslı veya çok sıkı somun ve cıvataların sökülmesi
Yüksek
• Boya ve lake sökümü
• Tesisat borularının lehimlenmesi
• Muşamba veya vinil zemin döşemelerinin sökülmesi
Doğru Aksesuarı Takma
Bu alet farklı uygulamalar için uygun bir dizi aksesuarla gelir.
84
50 mm Çatal uçlu yüzey
ağızlığı
Amaç
Manşon daraltma (ısı küçük bir
alanda yoğunlaşır)
Kurutma, boya sökme, vinil veya
muşamba sökme, buz çözme (ısı
geniş bir alana yayılır)
1. on/off (açma/kapama) 1 düğmesinin O konumunda
olduğundan ve aletin prizden çekilmiş olduğundan emin
olun. Ağızlığın soğuduğundan emin olun.
2. İstenen aksesuarı ağızlık üzerine yerleştirin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Ağızlığın Daima sizden veya etraftaki kişilerden
uzağa doğru olduğundan emin olun.
UYARI: Ağızlık üzerine herhangi bir şey DÜŞÜRMEYİN.
Uygun El Pozisyonu (Şek. B, C)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, HER
ZAMAN gösterildiği gibi doğru el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, HER
ZAMAN ani tepkime olabileceği düşüncesiyle güvenli bir
şekilde tutun.
UYARI: Diğer elinizi havalandırma delikleri üzerine
koymayın (Şek. C).
Doğru el pozisyonu bir elin aleti Şek. B’deki gibi tutmasıdır.
Çalıştırmadan önce
1. Uygulama için önerilen doğru aksesuarı takın.
2. Hava sıcaklık ayar düğmesini/LCD hava sıcaklık göstergesi ve
ayarlayıcısı 4 istenen hava sıcaklığına ayarlayın.
Açma Kapama (Şek. D)
1. on/off (açma/kapama) 1 düğmesini istenen hava akış
ayarına itin:
I: 240 litre/dak (50 °C–400 °C)
250 litre/dak (50 °C–400 °C) (D26414)
İş parçasını yavaşça ısıtmak için düşük bir hava akışı.
II: 450 litre/dak (50 °C–600 °C)
500 litre/dak (50 °C–600 °C) (D26414)
İş parçasını hızla ısıtmak için yüksek bir hava akışı.
2. Aleti kapatmak için, on/off (açma/kapatma) 1 düğmesini
O konumuna itin. Aleti prizden çekin ve saklamadan önce
soğumasını bekleyin.
Türkçe
Boya Çıkartma
Soğuma Süresi
UYARI: Önemli İkaz aleti boya çıkartmak için
kullanmadan önce bkz.Isı Tabancaları için Ek
Güvenlik Talimatları.
UYARI: Isı camı çatlatabileceği için metal pencere
kasalarının boyalarını sökmeyin.
• Diğer pencere kasalarının boyasını sökerken, bir cam
koruma ağızlığı kullanın.
• Yüzeyin tutuşmasını önlemek için aleti bir noktaya çok
uzun süre tutmayın.
• Tutuşabileceği için, boyayı raspa üzerinde
biriktirmekten kaçının. gerekirse, bir bıçak kullanarak
boya kalıntısını raspa üzerinden temizleyin.
1. Uygun aksesuar takın.
2. Hava sıcaklık ayar düğmesini/LCD hava sıcaklık göstergesi ve
ayarlayıcısı 4 yükseğe ayarlayın.
3. İstenen hava akışını seçerek aleti çalıştırın.
4. Sıcak havayı sökülecek boya üzerine yönlendirin.
En iyi sonuç, ısı tabancası yavaşça, ama SÜREKLİ, ısıyı
eşit dağıtmak için bir kenardan diğerine doğru hareket
ettirildiğinde alınır. BİR NOKTADA OYALANMAYIN
VEYA DURAKLAMAYIN.
5. Boya yumuşadığında, boyayı bir el raspası
kullanarak uzaklaştırın.
UNUTMAYIN: Kıymık ve sökülmüş boya parçacıkları sökülen
yüzey üzerindeki delik ve çatlaklardan tutuşabilir ve üflenebilir.
Kullanım sırasında ağızlık ve aksesuar çok ısınır. Taşımadan veya
saklamadan önce ısı tabancasını kapatın, prizden çekin ve en az
30 dakika soğumasını bekleyin.
NOT: Soğuma zamanını azaltmak için, ısı tabancasını
kapatmadan önce aleti en düşük hava sıcaklık ayarında birkaç
dakika çalıştırın.
Sabit Kullanım (Şek. A)
Bu alet sabit olarak ta kullanılabilir.
1. Destek ayağını 3 Şek. A’de gösterildiği gibi açın.
2. Aleti düz, stabil bir tezgah üzerine koyun. Aletin
devrilmeyeceğinden emin olun.
3. Aleti çekip tezgahtan düşürmesini veya dolaşmasını
önlemek için kabloyu emniyete alın.
4. İstenen hava akışını seçerek aleti çalıştırın.
Sabit Hız Kontrolü (Aşırı yük Koruması)
Alet aşırı yüklendiğinde, bu özellik ısıtma elemanını aleti
durdurmadan ve/veya bir soğuma süresi olmaksızın
hasardan korur.
1. Sıcaklık çok yükseldiğinde, ısıtma elemanı kendini kapatır.
Motor çalışmaya ve soğuk hava üretmeye devam eder.
2. Sıcaklık yeterince azaldığında (yalnızca birkaç saniye içinde)
ısıtma elemanı otomatik olarak çalışır.
Alet Halkası (Şek. A)
UYARI: DAİMA taşımadan veya saklamadan önce ısı
tabancasını kapatın, prizden çekin ve en az 30 dakika
soğumasını bekleyin.
Kolay saklama için, alet alet halkasından 6 asılabilir. Isı tabancası
içerde saklanmalıdır.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
85
Ελληνικά
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
D26411, D26414
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Περιοχή θερμοκρασιών αέρα
(στο ακροφύσιο)
Βάρος
VAC
W
ºC
D26411
D26414
220-240
220-240
1
1
1800
2000
50–400 και 50 –400 και
50–600
50–600
0,65
0,71
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
D26411, D26414
kg
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60335-1:2012+A11:2014, EN60335-2-45:2002
+A1:2008 +A2:2012.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.03.2018
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
86
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α)
Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
Ελληνικά
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ)
Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ζ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ)
Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ)
Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε)
Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
ζ)
Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
η)
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β)
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ)
Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
ζ)
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
87
Ελληνικά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α)
Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Οδηγίες ασφαλείας για πιστόλια θερμού
αέρα
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται
με προσοχή, γι’ αυτό:
• Η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί σε καύσιμα υλικά που δεν
φαίνονται. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε υγρή ατμόσφαιρα, όπου
μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή κοντά σε καύσιμα υλικά.
• ΜΗΝ το εφαρμόζετε στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα.
• ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
• Τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση της μετά τη χρήση και
αφήνετέ την να κρυώσει πριν τη φυλάξετε.
• ΜΗΝ αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν
είναι ενεργοποιημένο.
• ΜΗΝ τοποθετείτε το χέρι σας πάνω στα ανοίγματα αερισμού
και μη φράσσετε με κανένα τρόπο τα ανοίγματα αερισμού.
• Το στόμιο και τα αξεσουάρ αυτού του εργαλείου θερμαίνονται
πολύ κατά τη χρήση. Αφήνετε αυτά τα μέρη να κρυώσουν πριν
τα αγγίξετε.
• ΠΆΝΤΑ απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν το αφήσετε.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
• Εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό γιατί μπορεί να παραχθούν
τοξικές αναθυμιάσεις.
• ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε ως πιστολάκι μαλλιών.
• ΜΗΝ εμποδίζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο από το στόμιο,
γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής
θερμότητας με αποτέλεσμα βλάβη στο εργαλείο.
• ΜΗΝ κατευθύνετε το ρεύμα θερμού αέρα σε άλλα άτομα.
• ΜΗΝ αγγίζετε το μεταλλικό στόμιο γιατί θερμαίνεται πολύ
κατά τη χρήση και παραμένει ζεστό έως και για 30 λεπτά μετά
τη χρήση.
• ΜΗΝ ακουμπάτε το στόμιο σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο
κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση.
88
•
•
•
ΜΗΝ εισάγετε τίποτα μέσα στο στόμιο γιατί μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία. Μην κοιτάζετε μέσα στο
στόμιο ενώ λειτουργεί η μονάδα, γιατί αναπτύσσονται
υψηλές θερμοκρασίες.
ΜΗΝ επιτρέπετε να κολλά χρώμα στο στόμιο ή στο ξέστρο,
γιατί μπορεί να αναφλεγεί μετά από κάποια ώρα.
ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα του κυλίνδρου θέρμανσης κατά
τη χρήση.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για
πιστόλια θερμού αέρα
Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε
σε θαλάμους ψεκασμού βαφής ή εντός 3,0 μ. από εργασίες
ψεκασμού βαφής.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να αφαιρέσετε
χρώματα που περιέχουν μόλυβδο. Τα ξύσματα, τα
κατάλοιπα και οι αναθυμιάσεις του χρώματος μπορεί να
περιέχουν μόλυβδο, που είναι δηλητηριώδης.
• Κρυφές περιοχές όπως πίσω από τοίχους, οροφές, δάπεδα,
τάβλες γείσων και άλλες επιφάνειες, μπορεί να περιέχουν
εύφλεκτα υλικά που θα μπορούσαν να αναφλεγούν από το
πιστόλι θερμού αέρα όταν εργάζεστε στις θέσεις αυτές. Η
ανάφλεξη αυτών των υλικών ίσως να ην είναι άμεσα εμφανής
και θα μπορούσε να επιφέρει υλικές ζημιές και σωματικές
βλάβες. Όταν εργάζεστε στις θέσεις αυτές, διατηρείτε το
πιστόλι θερμού αέρα σε κίνηση μπρος - πίσω. Η παρατεταμένη
παραμονή ή η παύση της κίνησης σε ένα σημείο θα μπορούσε
να προκαλέσει ανάφλεξη του υλικού της επιφάνειας ή του
υλικού πίσω της.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτά τα πιστόλια θερμού αέρα έχουν την
ικανότητα παραγωγής θερμοκρασιών άνω των 550 °C.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για να
θερμαίνετε τρόφιμα.
• ΜΗΝ αποθέτετε το πιστόλι θερμού αέρα πάνω σε εύφλεκτες
επιφάνειες όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ή αμέσως μετά την
απενεργοποίησή του.
• Διατηρείτε τα κινητά είδη στερεωμένα και σταθερά κατά
το ξύσιμο.
• Φροντίζετε απαραίτητα να κατευθύνετε το ρεύμα θερμού
αέρα σε ασφαλή κατεύθυνση. Μακριά από άλλα άτομα και από
εύφλεκτα αντικείμενα.
• ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ: αποκτά
πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση και παραμένει θερμό
για 30 λεπτά μετά τη χρήση. Φοράτε γάντια για την προστασία
των χεριών σας.
• ΠΆΝΤΑ κρατάτε το στόμιο μακριά από το καλώδιο.
• Ξύσματα και μικρά σωματίδια χρώματος που έχει αφαιρεθεί
μπορούν να αναφλεγούν και να παρασυρθούν από τον αέρα
μέσα από οπές και ρωγμές της επιφάνειας κατά το ξύσιμό της.
• ΜΗΝ καίτε το χρώμα. Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο
ξέστρο και κρατάτε το στόμιο τουλάχιστον 25 mm μακριά
από τη βαμμένη επιφάνεια. Όταν εργάζεστε σε κατακόρυφη
κατεύθυνση, να εργάζεστε προς τα κάτω για να εμποδίσετε να
πέσει το χρώμα μέσα στο εργαλείο και να καεί.
•
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΆΝΤΑ χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας ξέστρα και μαχαίρια
αφαίρεσης μπογιάς.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το πιστόλι θερμού αέρα σε συνδυασμό με
χημικούς παράγοντες αφαίρεσης χρωμάτων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε σαν ξέστρα τα ειδικά πρόσθετα στόμια.
ΜΗΝ κατευθύνετε τη ροή αέρα από το πιστόλι θερμού αέρα
απ’ ευθείας σε γυαλί. Το γυαλί μπορεί να ραγίσει με αποτέλεσμα
υλικές ζημιές ή σωματική βλάβη.
Διατηρείτε σε καλή κατάσταση ετικέτες και πινακίδες στοιχείων.
Αυτές αναφέρουν σημαντικές πληροφορίες.
Τοποθετείτε το πιστόλι θερμού αέρα πάνω σε μία σταθερή,
επίπεδη επιφάνεια όταν δεν το κρατάτε με το χέρι. Τοποθετείτε
το καλώδιο σε θέση που δεν θα προκαλέσει την πτώση του
πιστολιού θερμού αέρα.
Να έχετε συνεχώς υπόψη σας ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να
προκαλέσει την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών και να μαλακώσει
ή να λιώσει άλλα. Ανεξάρτητα από την εργασία που εκτελείτε,
προστατέψτε τα υλικά ή κρατήστε το πιστόλι θερμού αέρα
μακριά από αυτά τα υλικά.
Μπορεί περιστασιακά να παρατηρήσετε ότι το εργαλείο
καπνίζει ελαφρά μετά την απενεργοποίησή του. Αυτό είναι
το αποτέλεσμα της θέρμανσης των υπολειμμάτων λαδιού
που αποτέθηκαν πάνω στην αντίσταση κατά τη διαδικασία
παραγωγής του.
Χρησιμοποιείτε προστασία ματιών και άλλον
εξοπλισμό ασφαλείας.
Αφαίρεση χρωμάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να δείχνετε εξαιρετική
προσοχή όταν αφαιρείτε χρώματα.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφαίρεσης χρωμάτων,
θα πρέπει να προσδιορίσετε αν το χρώμα που αφαιρείτε περιέχει
μόλυβδο. ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ.
Τα άτομα που αφαιρούν χρώματα θα πρέπει να ακολουθούν αυτές
τις οδηγίες:
1. Μεταφέρετε το τεμάχιο εργασίας σε ανοικτό χώρο. Αν αυτό δεν
είναι εφικτό, διατηρήστε το χώρο εργασίας καλά αεριζόμενο.
Ανοίξτε τα παράθυρα και τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα
εξαερισμού σε ένα από αυτά. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας
μεταφέρει τον αέρα από μέσα προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε ή καλύψτε τυχόν χαλιά, ταπέτα, έπιπλα, ρούχα,
μαγειρικά σκεύη και αγωγούς αέρα.
3. Τοποθετήστε πανιά στην περιοχή εργασίας για να πιάσετε τυχόν
ξυσίματα ή ξεφλουδίσματα χρώματος. Φοράτε προστατευτικό
ρουχισμό όπως πρόσθετα πουκάμισα εργασίας, ολόσωμες
φόρμες και καπέλα.
4. Εργάζεστε σε ένα δωμάτιο τη φορά. Τα έπιπλα θα πρέπει
να απομακρύνονται ή να τοποθετούνται στο κέντρο του
δωματίου και να καλύπτονται. Οι περιοχές εργασίας θα πρέπει
να απομονώνονται από το υπόλοιπο μέρος της κατοικίας
στεγανοποιώντας τις πόρτες με πανιά.
5. Παιδιά, έγκυες ή ενδεχόμενα έγκυες και μητέρες που θηλάζουν
δεν θα πρέπει να παρευρίσκονται στην περιοχή εργασίας, έως
ότου η εργασία τελειώσει και έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός
του χώρου.
6. Φοράτε μάσκα προστασίας της αναπνοής από τη σκόνη ή
μάσκα προστασία της αναπνοής με διπλό φίλτρο (σκόνης
και ατμών). Να βεβαιώνεστε ότι η μάσκα εφαρμόζει καλά. Το
μούσι και το τρίχωμα του προσώπου μπορεί να εμποδίζουν την
καλή στεγανοποίηση της μάσκας. Αλλάζετε φίλτρα συχνά. ΟΙ
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ.
7. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το πιστόλι θερμού
αέρα. Διατηρείτε το πιστόλι θερμού αέρα σε κίνηση γιατί η
υπερβολική θέρμανση θα δημιουργήσει αναθυμιάσεις που
μπορεί να εισπνεύσει ο χρήστης.
8. Κρατάτε τρόφιμα και ποτά έξω από το χώρο εργασίας. Πλένετε
ολόκληρα τα χέρια σας και το πρόσωπο και ξεπλένετε το στόμα
σας πριν φάτε ή πιείτε. Μην καπνίζετε και μη μασάτε τσίχλα ή
καπνό στο χώρο εργασίας.
9. Καθαρίζετε καλά όλο το χρώμα που αφαιρέθηκε και τη σκόνη με
σφουγγάρισμα των δαπέδων. Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για
να καθαρίσετε όλους τους τοίχους, τις γρίλιες και οποιαδήποτε
άλλη επιφάνεια όπου μπορεί να κολλήσει χρώμα ή σκόνη.
ΜΗ ΣΚΟΥΠΙΖΕΤΕ, ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό
υψηλής περιεκτικότητας σε φωσφορικά ή φωσφορικό νάτριο
(trisodium phosphate, TSP) για να πλένετε και να σφουγγαρίζετε
τις επιφάνειες.
10. Στο τέλος κάθε περιόδου εργασίας τοποθετήστε τα ξυσμένα
χρώματα και τα υπολείμματα σε διπλή πλαστική σακούλα,
κλείστε τη σακούλα με ταινία ή σύρμα κλεισίματος και
απορρίψτε τη σακούλα με σωστό τρόπο.
11. Αφαιρείτε τον προστατευτικό ρουχισμό και τα υποδήματα
εργασίας στο χώρο εργασίας για να αποφύγετε να μεταφέρετε
τη σκόνη στο υπόλοιπο μέρος της κατοικίας. Πλένετε τα ρούχα
εργασίας ξεχωριστά. Σκουπίζετε τα παπούτσια με υγρό πανί το
οποίο κατόπιν πλένεται μαζί με τα ρούχα εργασίας. Πλένετε τα
χέρια και το σώμα σχολαστικά με σαπούνι και νερό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για να μπορεί το εργαλείο να είναι αποτελεσματικό για την αφαίρεση
χρωμάτων, πρέπει να δημιουργεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.
Σαν συνέπεια, το εργαλείο αφαίρεσης χρωμάτων είναι ικανό να
αναφλέξει υπολείμματα χαρτιού, ξύλου, χρώματος και βερνικιού,
καθώς και παρόμοια υλικά.
Καθώς εξοικειώνεστε περισσότερο με το εργαλείο και
αναπτύσσετε τη σωστή τεχνική, ο κίνδυνος αθέλητης ανάφλεξης
θα μειώνεται σημαντικά. Για την επίτευξη της σωστής τεχνικής,
ο καλύτερος τρόπος είναι η ΕΞΑΣΚΗΣΗ! Δοκιμάστε απλές
εργασίες αφαίρεσης χρωμάτων, κατά προτίμηση σε εξωτερικό
χώρο, έως ότου αποκτήσετε την σωστή τεχνική για το πώς να
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αφαίρεσης χρωμάτων με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα.
89
Ελληνικά
Καθώς εξασκείστε, τηρείτε τις εξής διαδικασίας
για λόγους ασφάλειας
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
•
Περιεχόμενα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο
και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος όταν δεν
το επιβλέπετε.
Καθαρίζετε τη λεπίδα απόξεσης συχνά κατά τη χρήση. Τα
συσσωρευμένα υπολείμματα στη λεπίδα είναι πολύ εύφλεκτα.
Πειραματιστείτε για να βρείτε τη βέλτιστη απόσταση από το
στόμιο του εργαλείου ως την επιφάνεια που καθαρίζετε. Αυτή
η απόσταση 25,4 mm–50,8 mm θα διαφέρει ανάλογα με το
υλικό που αφαιρείται.
Καθώς μετακινείτε το πιστόλι θερμού αέρα, διατηρείτε το
πάντα μπροστά από τη λεπίδα απόξεσης.
Καθώς εργάζεστε, καθαρίζετε χαλαρά τμήματα χρώματος
καθώς αυτά συσσωρεύονται γύρω από την περιοχή εργασίας.
Όταν εργάζεστε σε εσωτερικό χώρο, παραμένετε μακριά από
κουρτίνες, χαρτιά, ταπετσαρίες και παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
Πάνω απ’ όλα, να θυμάστε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο με
σοβαρές δυνατότητες, που μπορεί να παράγει εξαιρετικά
αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται σωστά. Εξασκηθείτε
σε παρόμοιες εργασίες έως ότου αισθανθείτε άνετα με το
εργαλείο σας αφαίρεσης χρωμάτων. Μόνο τότε θα έχετε
κατακτήσει τη σωστή τεχνική.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πιστόλι θερμού αέρα
1 Σετ αξεσουάρ
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [Fig.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 8 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2018 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A)
Ηλεκτρική ασφάλεια
1
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60745. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υποστεί ζημιά το φις ή το καλώδιο,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή
αντιπρόσωπό του ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
90
3
4
5
6
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
Ανοίγματα αερισμού
Αναδιπλούμενο στήριγμα
Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα (D26411)
Ένδειξη LCD και ρυθμιστής θερμοκρασίας αέρα (D26414)
Στόμιο
Κρίκος ανάρτησης εργαλείου
Κάλυμμα κυλίνδρου θέρμανσης
Προοριζομενη Χρηση
Το πιστόλι σας θερμού αέρα έχει σχεδιαστεί για απομάκρυνση
χρωμάτων, συγκόλληση σωλήνων, συρρίκνωση PVC,
συγκόλληση και κάμψη πλαστικών καθώς και γενικές χρήσεις
στεγνώματος και τήξης.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Ελληνικά
Το πιστόλι θερμού αέρα είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα
τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ρύθμιση
Εφαρμογές
Χαμηλή
•
•
•
•
•
Μεσαία
• Συγκόλληση πλαστικών
• Κάμψη πλαστικών σωλήνων και φύλλων
• Χαλάρωση σκουριασμένων ή πολύ σφιγμένων
παξιμαδιών και μπουλονιών
Υψηλή
• Αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών
• Συγκόλληση ενώσεων από υδραυλικούς
• Αφαίρεση πλακακιών δαπέδου από βινύλιο ή λινέλαιο
Στέγνωμα χρωμάτων και βερνικιών
Αφαίρεση αυτοκόλλητων
Κέρωση και αποκέρωση
Στέγνωμα υγρής ξυλείας πριν το στοκάρισμα
Συρρίκνωση περιτυλίγματος και μονωτικών σωλήνων
από PVC
• Τήξη παγωμένων σωλήνων
Για να προσαρτήσετε το σωστό αξεσουάρ
Το εργαλείο διαθέτει ένα σετ αξεσουάρ για διάφορες εφαρμογές.
Εικόνα
Περιγραφή
Κωνικό στόμιο
Θερμοκρασία αέρα (εικ. A)
D26411
Η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να
είναι κατάλληλη για μεγάλο εύρος εφαρμογών. Περιστρέψτε το
περιστροφικό κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 4 δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα για μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία.
50 mm Στόμιο
Ξήρανση, αφαίρεση χρωμάτων,
επιφάνειας τύπου ουράς αφαίρεση βινυλίου ή λινελαίου,
ψαριού
ξεπάγωμα (η θερμότητα
κατανέμεται σε μεγάλη περιοχή)
D26414
• Πιέστε και ελευθερώστε το δείκτη LCD και ρυθμιστή
θερμοκρασίας αέρα 4 για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία σε βήματα 10 °C.
• Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία με συνεχή
τρόπο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το δείκτη LCD και
ρυθμιστή θερμοκρασίας αέρα 4 .
• Ελευθερώστε το δείκτη όταν επιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία ή η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία.
• Η οθόνη δείχνει την πραγματική αυξανόμενη/μειούμενη
θερμοκρασία έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή της.
Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας απλής ρύθμισης
(Set and Forget)
D26414
Η επιθυμητή θερμοκρασία αποθηκεύεται στη μνήμη του
εργαλείου. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το πιστόλι θερμού
αέρα, θερμαίνεται στην τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας,
σε σχέση με την παροχή αέρα. Αν δεν είστε σίγουροι για
τη ρύθμιση, πάντα ξεκινάτε με χαμηλή θερμοκρασία και
σταδιακά αυξάνετε τη θερμοκρασία έως ότου επιτευχθεί η
επιθυμητή ρύθμιση.
Εφαρμογές
Ο πιο κάτω πίνακας υποδεικνύει ρυθμίσεις για
διάφορες εφαρμογές.
Χρήση
Συρρίκνωση χιτωνίων (η
θερμότητα συγκεντρώνεται σε
μικρή περιοχή)
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 1 είναι στη θέση O και το εργαλείο έχει
αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το
στόμιο έχει κρυώσει.
2. Τοποθετήστε στο στόμιο το επιθυμητό αξεσουάρ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε ότι το στόμιο πάντα
δείχνει μακριά από σας και από τυχόν παρευρισκόμενους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΜΗ ρίξετε τίποτα μέσα στο στόμιο.
Σωστή τοποθέτηση των χεριών (εικ. B, C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρής
σωματικής βλάβης, ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε σωστή θέση
των χεριών όπως δείχνει η εικόνα.
91
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρής
σωματικής βλάβης, ΠΑΝΤΑ κρατάτε το εργαλείο σταθερά
έτοιμοι για τυχόν αιφνίδια αντίδραση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το άλλο σας χέρι
πάνω στα ανοίγματα αερισμού (εικ. C).
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι να
κρατά το εργαλείο όπως δείχνει η Εικόνα B.
Πριν τη λειτουργία
1. Προσαρτήστε το αξεσουάρ που συνιστάται για
την εφαρμογή.
2. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί/Ένδειξη LCD
και ρυθμιστής θερμοκρασίας αέρα 4 ρύθμισης της
θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. D)
1. Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 στις επιθυμητές ρυθμίσεις παροχής αέρα:
I: 240 λίτρα/λεπτό (50 °C–400 °C)
250 λίτρα/λεπτό (50 °C–400 °C) (D26414)
Χαμηλή παροχή αέρα για να θερμανθεί αργά το
τεμάχιο εργασίας.
II: 450 λίτρα/λεπτό (50 °C–600 °C)
500 λίτρα/λεπτό (50 °C–600 °C) (D26414)
Υψηλή παροχή αέρα για να θερμανθεί γρήγορα το
τεμάχιο εργασίας.
2. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 στη θέση O.
Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή ρεύματος και
αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πριν το μεταφέρετε ή
το φυλάξετε.
Αφαίρεση χρωμάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
για την αφαίρεση χρωμάτων, ανατρέξτε στη Σημαντικη
παρατηρηση στο τμήμα Πρόσθετες οδηγίες
ασφαλείας για πιστόλια θερμού αέρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αφαιρείτε χρώμα από μεταλλικά
πλαίσια παραθύρων, γιατί η θερμότητα μπορεί να κάνει το
γυαλί να ραγίσει.
• Όταν αφαιρείτε χρώμα από πλαίσια άλλων
παραθύρων, χρησιμοποιείτε στόμιο
προστασίας γυαλιού.
• Μη κρατάτε το εργαλείο σε ένα σημείο για πολλή ώρα
για να αποφύγετε ανάφλεξη της επιφάνειας.
• Αποφύγετε τη συγκέντρωση χρώματος πάνω στο
ξέστρο, γιατί το χρώμα μπορεί να αναφλεγεί. Αν
χρειάζεται, αφαιρείτε προσεκτικά τα υπολείμματα
χρώματος από το ξέστρο, χρησιμοποιώντας
ένα μαχαίρι.
1. Προσαρτήστε το κατάλληλο αξεσουάρ.
2. Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί/Ένδειξη LCD
και ρυθμιστής θερμοκρασίας αέρα 4 ρύθμισης της
θερμοκρασίας στην υψηλή ρύθμιση.
92
3. Ενεργοποιήστε το εργαλείο επιλέγοντας την επιθυμητή
παροχή αέρα.
4. Κατευθύνετε το θερμό αέρα πάνω στο χρώμα που πρέπει
να αφαιρεθεί.
Τα καλύτερα αποτελέσματα θα επιτευχθούν αν το πιστόλι
θερμού αέρα κινείται αργά, αλλά ΣΥΝΕΧΩΣ, από πλευρά
σε πλευρά ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η θερμότητα.
ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΤΕ Ή ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ.
5. Όταν μαλακώσει το χρώμα, ξύστε το με το ξέστρο χειρός.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Ξύσματα και μικρά σωματίδια χρώματος που έχει
αφαιρεθεί μπορούν να αναφλεγούν και να παρασυρθούν από
τον αέρα μέσα από οπές και ρωγμές της επιφάνειας κατά το
ξύσιμό της.
Στατική χρήση (εικ. A)
Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με
στατική μέθοδο.
1. Ξεδιπλώστε προς τα κάτω το αναδιπλούμενο στήριγμα 3 όπως δείχνει η Εικόνα A.
2. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα οριζόντιο, σταθερό πάγκο
εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν θα ανατραπεί.
3. Στερεώστε το καλώδιο ρεύματος για να αποτρέψετε
μπέρδεμα κάποιου ή να τραβηχτεί το εργαλείο από τον
πάγκο εργασίας.
4. Ενεργοποιήστε το εργαλείο επιλέγοντας την επιθυμητή
παροχή αέρα.
Συνεχής έλεγχος θερμοκρασίας (Προστασία
από υπερφόρτωση)
Όταν υπερφορτώνεται το εργαλείο, αυτή η δυνατότητα
προστατεύει την αντίσταση από ζημιά χωρίς να διακόπτεται η
λειτουργία του εργαλείου και/ή χωρίς περίοδο ψύξης.
1. Όταν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά, η αντίσταση
απενεργοποιείται αυτόματα. Το μοτέρ θα συνεχίσει να
λειτουργεί και να τροφοδοτεί κρύο αέρα.
2. Όταν η θερμοκρασία έχει μειωθεί επαρκώς (σε λίγα μόνο
δευτερόλεπτα), η αντίσταση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
Κρίκος εργαλείου (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ απενεργοποιείτε το εργαλείο,
αποσυνδέετέ το από την πηγή ρεύματος και αφήνετε το
εργαλείο να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το
μεταφέρετε ή το φυλάξετε.
Για εύκολη φύλαξη, το εργαλείο μπορεί να αναρτηθεί από
τον κρίκο εργαλείου 6 . Το πιστόλι θερμού αέρα θα πρέπει να
φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο.
Χρόνος ψύξης
Το στόμιο και τα αξεσουάρ θερμαίνονται πάρα πολύ κατά τη
χρήση. Απενεργοποιήστε το εργαλείο, αποσυνδέστε το από
την πηγή ρεύματος και αφήστε το εργαλείο να κρυώσει για
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το μεταφέρετε ή το φυλάξετε.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να μειώσετε το χρόνο ψύξης του πιστολιού
θερμού αέρα, ενεργοποιήστε το στη ρύθμιση της πιο χαμηλής
θερμοκρασίας αέρα και αφήστε το να λειτουργήσει για μερικά
λεπτά πριν το απενεργοποιήσετε.
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να
ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
93
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N607928
94
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
5/18
Download PDF

advertising