BDBB214 | Black&Decker BDBB214 FLASHLIGHT instruction manual

Powerful Solutions
TM
555222-98 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDBB214
2
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lampa diodowa Black & Decker jest przeznaczona dla
majsterkowiczów i hobbistów. Urządzenie to nie nadaje
się do celów przemysłowych.
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy lamp
diodowych
•
Gdyby lampa upadła na ziemię lub doznała podobnych, silnych obciążeń mechanicznych, sprawdź
soczewkę, czy nie uległa uszkodzeniu. Nigdy nie
włączaj lampy z uszkodzoną soczewką lub bez
soczewki.
•
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny
i nie kieruj go w oczy innej osoby.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem lampy dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie lampy zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie lampy w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
baterii
Uwaga! Baterie mogą eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu ciała lub zaprószeniem ognia. By
zminimalizować to zagrożenie, stosuj się do poniższych
wskazówek:
•
Przed włożeniem baterii sprawdź, czy wyłącznik
lampy jest wyłączony. Wkładanie baterii do włączonych urządzeń elektrycznych może doprowadzić
do wypadku.
•
Z powodu niewłaściwego postępowania z baterii
może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
niezwłocznie zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.
•
Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń
zamieszczonych na etykiecie baterii i jej opakowaniu.
•
Zawsze wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją („+”
i „-”) zaznaczoną na samej baterii i na lampie.
•
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Nie mieszaj ze sobą starych ani nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj w tym samym czasie
na nowe takiej samej marki i takiego samego typu.
•
Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
•
Wyjmuj baterie, gdy produkt ma nie być używany
przez kilka miesięcy.
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
•
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40 °C.
•
Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
Nie wrzucaj baterii do ognia!
•
Uważaj, by baterie nie zetknęły się z wodą.
Zastosowanie lampy
Z lampą tą zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Nie zanurzaj lampy w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj lampy w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub
pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
Bezpieczeństwo innych osób
•
Zabrania się używania lampy diodowej przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
•
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tą lampą.
Po użyciu
•
Nieużywaną lampę przechowuj w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
•
Przy transportowaniu lampy w samochodzie umieść
ją w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie
mogła się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń lampę przed wilgocią, wysoką temperaturą
i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem lampy sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wystąpiły
jakieś inne okoliczności, które mogą negatywnie
wpłynąć na działanie urządzenia.
•
Nie używaj lampy, gdy jakaś jej część jest niesprawna.
Elementy lampy
1. Elastyczny hak
2. Lampa diodowa
3. Wyłącznik
4. Pokrywa kieszeni baterii
3
Montaż
Ochrona środowiska
Wkładanie baterii (rys. A)
Uwaga! Stosuj tylko baterie alkaliczne o wielkości AA
(LR06).
•
Pokrywa (4) kieszeni baterii znajduje się na spodzie
lampy diodowej.
•
Odblokuj pokrywę (4) przez obrócenie jej w lewo
i zdejmij.
•
Włóż trzy nowe baterie alkaliczne o wielkości AA
(LR06) (5). Pamiętaj przy tym o właściwej polaryzacji.
•
Ponownie załóż pokrywę (4). Pokrywa daje się założyć tylko w jednej pozycji. Nie rób tego na siłę.
•
Zamocuj pokrywę (4) przez obrócenie jej w prawo.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Zastosowanie
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Zastosowanie minilampy diodowej
•
By włączyć lampę diodową, naciśnij wyłącznik (3).
•
By włączyć lampę diodową, ponownie naciśnij
wyłącznik (3).
Zastosowanie elastycznego haka (rys. rys. A i D)
•
Hak (1) służy do przechowywania oraz podpierania
i mocowania lampy diodowej. Hak daje się kształtować, co pozwala na ustawienie lampy diodowej (2)
w dowolnej pozycji (rys. B). Sprawdź, czy hak jest
dobrze zaczepiony o uchwyt.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
•
Urządzenia firmy Black & Decker (sieciowe
i akumulatorowe lub bateryjne) odznaczają się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne
czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
czynności związanych z konserwacją urządzeń sieciowych i akumulatorowych lub bateryjnych:
•
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
W przypadku wyposażenia w oddzielny akumulator
lub baterie, wyjmij je po uprzednim wyłączeniu
urządzenia.
•
Gdy akumulator jest zintegrowany, całkowicie go
rozładuj, a następnie wyłącz.
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki wyjmij
ją z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji, ale powinno się ją regularnie czyścić.
•
Systematycznie miękką szczoteczką lub suchą
szmatą czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu
i ładowarce.
•
Od czasu do czasu przecieraj obudowę wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Baterie i akumulatory
Przy utylizacji baterii i akumulatorów pamiętaj
o ochronie środowiska.
•
•
•
•
•
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora lub
baterii.
Akumulatorów ani baterii nie wrzucaj do ognia, gdyż
grozi to doznaniem urazu i wybuchem.
Całkowicie rozładuj akumulator lub baterie i wyjmij
je z lampy.
Akumulatory i baterie mogą być powtórnie wykorzystane. Zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by
nie ryzykować zwarcia biegunów.
Oddaj akumulatory lub baterie do autoryzowanego
warsztatu serwisowego bądź punktu zbiorczego
w swoim najbliższym sąsiedztwie.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Typ baterii
Masa
4
BDBB214
VDC 4,5
3 x LR06 (AA)
kg 0,36
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje, że lampa nr kat.
BDBB214 H1 jest zgodna z normą EN 60598
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość
danych technicznych i składa tę deklarację w imieniu
firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
29.05.2009
5
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00114208- 29-10-2009
6
TYP.
H1
BDBB214
Do nabycia są tylko części przedstawione na rysunku.
©
E15706
www.2helpU.com
7
07 - 05 - 09
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising