DWD010 | DeWalt DWD010 DRILL instruction manual

382013-60 BAL
DWD010
DWD012S
DWD014
DWD014S
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
14
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
23
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
31
2
6
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
DWD010
DWD014
h
a
d
h
a
d
b
e
b
e
f
DWD014S
c
f
a
DWD012S
DWD012S, DWD014,
DWD014S
h
g
g
a
a
d
c
b
e
f
i
3
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
d
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
4
Slika 6 / Crtež 6 / Slika 6 / Скица 6
Slika 7 / Crtež 7 / Slika 7 / Скица 7
h
5
SLOVENŠČINA
REVERZIBILNI VRTALNIK S SPREMENLJIVO
HITROSTJO DWD010, DWD012S, DWD014,
DWD014S
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Izhodna moč
Hitrost vrtenja v prostem teku
Največji razpon vrtanja
kovina/les
Največji navor
Velikost
vpenjalne glave
Največja kapaciteta
vpetja glave
Teža
LPA (Raven zvočnega tlaka)
KPA (Negotovost zvočnega tlaka)
LWA (Raven zvočne moč)
KWA (Negotovost zvočne moči)
V
W
/min
DWD010
220–240
380
0–3.600
DWD012S
230
380
0–2.600
DWD014
230
550
0–2.800
DWD014S
230
550
0–2.800
mm
Nm
6,5/15
3,9
10/20
5,2
10/25
7,9
10/25
7,9
UNF
3/8" x 24
1/2" x 20
1/2" x 20
1/2" x 20
mm
kg
6,5
1,16
10
1,2
10
1,3
10
1,3
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
81
3
92
3
81
3
92
3
82
3
92
2,9
82
3
92
2,9
8,5
1,5
8,5
1,5
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
9,0
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih
podatkih, je bil izmerjen v skladu s
standardiziranim preizkusom, določenim v EN
60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno
primerjavo orodij. Uporabiti ga je mogoče za
predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
6
7,5
1,5
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
SLOVENŠČINA
Varovalke:
Evropa
230 V orodja
varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja
10 A, omrežna
13 A, v vtičih
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” izdelani v skladu z:
98/37/ES (do 28. decembra 2009), 2006/42/ES
(od 29. decembra 2009), 2004/108/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Za več informacij kontaktirajte DEWALT na
spodnjem naslovu, ali poiščite naslov na zadnji
strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
Horst Grossmann
podpredsednik inženiringa in
oddelka za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.03.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vse
varnostne napotke in navodila Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
Izraz “električno orodje” v opozorilih se nanaša na
orodje z omrežnim napajanjem (s kablom) ali na
orodja z akumulatorskim napajanjem (brezžična).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Med odklanjanjem ostalih oseb lahko
izgubite nadzor nad orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtiča. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
7
SLOVENŠČINA
b)
Izogibajte se stika z ozemljenimi deli,
npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor
vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f)Če je uporaba orodja v vlažnih razmerah
neizogibna, uporabite napravo za zaščito
napajanja pred tokovnimi izgubami (RCD).
Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte
zdravo pamet. Električnega orodja ne
uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali
zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu orodja.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo v
izklopljenem položaju. Nošenje električnega
orodja s prstom na stikalu za vklop ali
priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje
možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
8
e)
f)
g)
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko zapletejo v premikajoče se
dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenjujte.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Ustrezno električno orodje bo
delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom,
je nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij ali
preden ga odložite. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega
zagona električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če
jih uporablja nepoučena oseba.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila
poškodovanih delov opravi kvalificirano
osebje. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje
niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
SLOVENŠČINA
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. S tem bo
ohranjena varnost aparata.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Preberite priročnik z navodili pred
uporabo.
Dodatni varnostni napotki za
delo z vrtalniki
•
•
•
•
•
•
Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
Ko opravljate taka dela, kjer se lahko
pribor z rezilom dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je
pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi metalni deli orodja pod napetostjo in
posledično električni šok upravljavcu.
Uporabite primež ali drug varen način za
pritrditev obdelovanca na stabilno delovno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali
ga pritiskate ob telo, postane nestabilen in
izgubite lahko nadzor.
Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito za
oči. Vrtanje lahko povzroči odletavanje
odkruškov. Odletavajoči kosi materiala lahko
povzročijo trajno poškodbo oči.
Med delovanjem se svedri in drug pribor
segrejejo. Če se jih dotikate, nosite
rokavice.
Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in brez
ostankov olja ali masti. Priporočena je
uporaba gumijastih rokavic. Tako boste
imeli boljši nadzor nad orodjem.
Ostala tveganja
TNaslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z vrtalniki:
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali
vročih delov orodja.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Vedno nosite zaščitna očala.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2009 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 vrtalnik
1 ključ vpenjalne glave (DWD010, DWD014)
1 navodila za uporabo
1 risba naprave z grafično ponazoritvijo delov
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Sprožilno stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Gumb za zaklep
c. Ročica za naprej/nazaj
– Poškodbe sluha.
d. Vpenjalna glava
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
e. Zaščita za kabel
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu,
ki nastane pri delu z lesom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
f. Napajalni kabel
g. Regulator hitrosti (DWD012S, DWD014,
DWD014S)
h. Glavni ročaj
i. Koda z datumom
9
SLOVENŠČINA
NAMEN UPORABE
To visoko zmogljivi V.S.R. (reverzibilni
s spremenljivo hitrostjo) vrtalniki so namenjene
profesionalnemu vrtanju.
NAPRAVE NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih
in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ti visoko zmogljivi vrtalniki so profesionalna
električna orodja.
NE DOVOLITE otrokom stika z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaše DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60745 in
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo prek servisne organizacije DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
Uporaba napajalnega
podaljška
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke).
Minimalna velikost kabla je 1,5 mm2. Če
uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
Upoštevajte tudi tabelo spodaj.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
10
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite pribor
ali preden izberete in zamenjate
nastavitve ter pred popravili. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Ročica za delovanje naprej/
nazaj (slika 1)
Ročica za delovanje naprej /nazaj (c), se uporablja
za dviganje konic iz ozkih vrtin in za odvijanje
vijakov. Nahaja se nad sprožilnim stikalom.
Vrtenje motorja spremenite tako, da NAJPREJ
sprostite sprožilno stikalo in nato potisnete ročico
na desno (položaj, ko držite vrtalnik v delovnem
položaju).
Po končanem delovanju v obratni smeri vrnite
ročico nazaj v položaj za delovanje v smeri naprej.
Uporaba vpenjala s ključem
(slika 1, 2, 3)
DWD010, DWD014
Vrtalnika DWD010 in DWD014 sta opremljena z
vpenjalno glavo s ključem (d).
VSTAVLJANJE SVEDROV ALI DRUGEGA
PRIPOMOČKA
1. Odprite vpenjalno glavo, tako da z roko
zavrtite objemko, in vstavite nastavek približno
19 mm (3/4") globoko v vpenjalno glavo.
Privijte objemko vpenjale glave z roko.
2. Vstavite ključ vpenjalne glave v vsako od treh
lukenj in privijte proti desni. Vpenjalno glavo
morate priviti z vsemi tremi luknjami.
Nastavek sprostite, tako da obrnete vpenjalo proti
levi, nato odvijete vpenjalno glavo z roko.
ODSTRANITEV VPENJALNE GLAVE S
KLJUČEM (SLIKA 2)
Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega konca
šest-robega ključa. S pomočjo mehkega kladiva
udarjajte ključ proti levi, če gledate orodje s
sprednje strani. Tako sprostite vpenjalno glavo,
nato jo lahko odstranite z roko.
NAMESTITEV VPENJALNE GLAVE S KLJUČEM
(SLIKA 3)
Privijajte vpenjalno glavo z roko, dokler se ne
ustavi. Vstavite krajši konec šest-robega ključa
in ga udarjajte z mehkim kladivom proti desni.
SLOVENŠČINA
Vpenjalna glava brez ključa
(slika 1. 4-6)
DWD012S, DWD014S
Vrtalnika DWD012S in DWD014S sta za večjo
praktičnost opremljena z vpenjalno glavo brez
ključa (d).
VSTAVLJANJE SVEDROV ALI DRUGEGA
PRIPOMOČKA
1. Primite zadnjo polovico vpenjalne glave z
eno roko in z drugo roko obrnite sprednjo
polovico proti levi, kot je prikazano na sliki 4.
Vpenjalno glavo obračajte toliko časa, dokler
ni odprta dovolj, da lahko vanjo vstavite želen
pripomoček.
2. Sveder ali drug pripomoček vstavite približno
19 mm globoko v vpenjalno glavo in jo
dobro privijte, tako, da držite zadnjo polovico
vpenjalne glave in vrtite prednjo polovico proti
desni. Ko je vpenjalna glava že skoraj privita,
slišite zvok, podoben kliku. Po 4–6 klikih je
vpenjalna glava ustrezno privita.
3. Pripomoček sprostite, tako da ponovite korak
1 zgoraj.
OPOZORILO: Ne poskušajte privijati
ali odvijati vrtalnih svedrov (ali
kateregakoli drugega pripomočka),
tako da držite sprednji del vpenjalne
glave in vključite orodje. Tako lahko
povzročite telesne poškodbe sebi in
okvaro vpenjalne glave.
Sprožilno stikalo (slika 1)
Za zagon vrtalnika pritisnite na sprožilno stikalo; za
ustavitev vrtalnika sprostite sprožilno stikalo.
OPOMBA: Uporabljajte nižje hitrosti za začetek
vrtanja lukenj brez točkala, vrtanja v kovino ali
plastiko ali keramiko ali privijanja vijakov. Višje
hitrosti so ustreznejše za vrtanje v les in v lesene
plošče ter pri uporabi abrazivnega in polirnega
orodja.
SPREMENLJIVA HITROST
Sprožilno stikalo za spremenljivo hitrost (a)
omogoča nadzor hitrosti - čim dlje pritisnete stikalo,
tem višja je hitrost vrtalnika.
Za neprekinjeno delovanje pritisnite in držite
pritisnjeno stikalo za spremenljivo hitrost,
premaknite na gumb za vklop zapore (b), nato
sprostite stikalo.
Za ustavitev neprekinjenega delovanja kratko
pritisnite na stikalo in ga sprostite. Po končanem
delu in pred izklopom iz vira napajanja vedno
izključite orodje.
Regulator hitrosti (sl. 1)
DWD012S, DWD014, DWD014S
Za zmanjšanje hitrosti zavrtite regulator za hitrost
(g) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca. Za
zvišanje hitrosti zavrtite regulator v smeri gibanja
urinega kazalca.
Pravilni položaj rok (sl. 7)
ODSTRANITEV VPENJALNE GLAVE BREZ
KLJUČA (SLIKA 5)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb VEDNO
pravilno držite orodje, kot kaže
ilustracija 7.
Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega konca šestrobega ključa (ni priložen). S pomočjo mehkega
kladiva ali kosa lesa udarite po daljšem koncu proti
levi. Tako sprostite vpenjalno glavo, nato jo lahko
odvijete z roko.
NAMESTITEV VPENJALNE GLAVE BREZ
KLJUČA (SLIKA 6)
Privijajte vpenjalno glavo z roko, dokler se ne
ustavi. Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega
konca šest-robega ključa (ni priložen) in z mehkim
kladivom udarjajte po daljšem koncu proti levi.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok je, ko je ena roka pod ohišjem
in druga roka na glavnem držalu (h).
Vrtanje
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
11
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb mora
biti obdelovanec VEDNO zasidran ali
trdno pritrjen s sponko. Če vrtate tanek
material, uporabite leseno “podložno”
ploščo in tako preprečite poškodbe
materiala.
1. Uporabljajte samo ostre vrtalne svedre.
Za LES uporabite nastavitev nizke hitrosti
in spiralne vrtalne svedre, lopataste svedre,
svedre za električne vrtalne stroje ali svedre
za luknje. Za KOVINO uporabljajte nastavitev
visoke hitrosti in jeklene spiralne svedre ali
svedre za luknje.
2. Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji
s svedrom. Uporabite dovolj pritiska, da sveder
vrta, vendar ne pritiskajte premočno, tako da
bi se motor zaustavil ali sveder upognil.
3. Z obema rokama trdno držite orodje in tako
nadzirajte spiralno vrtenje svedra. Če model
orodja ni opremljen s stranskim ročajem, držite
vrtalnik z eno roko na ročaju in z drugo na
akumulatorju.
PREVIDNO: Vrtalnik se lahko zaustavi,
če zaradi preobremenitve pride do
nenadnega zasuka. Vedno delajte
v pričakovanju zaustavitve. Z rokama
čvrsto držite vrtalnik in nadzorujte
vrtenje oz. morebiten zasuk orodja in
preprečite telesne poškodbe.
4. ČE SE VRTALNIK ZAUSTAVI, je vzrok
v večini primerov v preobremenitvi ali
nepravilni uporabi. NEMUDOMA SPROSTITE
STIKALO, odmaknite sveder iz vrtine in
določite vzrok zaustavitve. NE VKLJUČUJTE/
IZKLJUČUJTE SPROŽILNEGA STIKALA,
DA BI TAKO PONOVNO ZAGNALI
USTAVLJENI VRTALNIK – TAKO LAHKO
POŠKODUJETE VRTALNIK.
5. Za zmanjšanje nevarnosti zaustavitve ali
preboja skozi material zmanjšajte pritisk na
vrtalnik in počasi potiskajte sveder skozi zadnji
del luknje.
VRTANJE V KOVINO
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na polno
moč med vzpostavljanjem pritiska na orodje.
Enakomeren gladek tok kovinskih ostružkov
označuje pravilno hitrost in moč vrtanja. Pri vrtanju
kovin uporabljajte mazivo za vrtanje. Izjemi sta lito
železo in medenina, ki ju morate vrtati suha.
OPOMBA: Velike [5/16" (8 mm) do 1/2" (13 mm)]
luknje v jeklo lažje izvrtate, če najprej izvrtate
pilotno luknjo [5/32" (4 mm) do 3/16" (5 mm)].
VRTANJE V LES
Začnite vrtati z nizko hitrostjo in zvišujte na polno
moč med vzpostavljanjem pritiska na orodje.
Luknje v les lahko izvrtate z istimi spiralnimi svedri,
kot jih uporabljate za kovino. Ti svedri se lahko
pregrejejo, če jih pogosto ne izvlečete in odstranite
ostružke iz žlebov. Obdelovanec, ki se lahko
razkolje, podprite s kosom lesa.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite orodje
in ga izklopite iz vira napajanja,
preden namestite ali odstranite pribor
ali preden izberete in zamenjate
nastavitve ter pred popravili. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Ščetke motorja
DEWALT uporablja izpopolnjeni sistem ščetk, ki
samodejno ustavi vrtalnik, ko se ščetke obrabijo.
To preprečuje okvare in poškodbe motorja. Novi
kompleti ščetk so na voljo v pooblaščenih servisnih
centrih DEWALT. Vedno uporabljajte originalne
nadomestne dele.
6. Motor naj še naprej deluje, medtem ko
izvlečete sveder iz izvrtane luknje. Tako boste
preprečili, da bi se sveder zagozdil.
7. Pri vrtalnikih s spremenljivimi hitrostmi ni
potrebno namestiti točkala na mesto vrtanja.
Uporabite nizko hitrost za začetek vrtanja
luknje in nato pospešujte s stiskanjem sprožila
čedalje močneje, ko je vrtina že dovolj globoka
za vrtanje brez nevarnosti, da bi sveder
izskočil.
12
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
SLOVENŠČINA
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte
samo pripomočke, ki jih priporoča
DEWALT.
PREVIDNO: Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb uporabljajte pripomočke le
v velikostih, navedenih v tehničnih
podatkih.
Glede uporabe ustreznega pripomočka se
posvetujte s pooblaščenim trgovcem.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
13
HRVATSKI
POVRATNA BUŠILICA S REGULACIJOM BRZINE
DWD010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maksimalni raspon bušenja
čelik/drvo
Moment
Veličina navoja zatezne glave
Kapacitet zatezne glave
Masa
V
W
/min
DWD010
220–240
380
0–3600
DWD012S
230
380
0–2600
DWD014
230
550
0–2800
DWD014S
230
550
0–2800
mm
Nm
UNF
mm
kg
6,5/15
3,9
3/8" x 24
6,5
1,16
10/20
5,2
1/2" x 20
10
1,2
10/25
7,9
1/2" x 20
10
1,3
10/25
7,9
1/2" x 20
10
1,3
81
3
92
3
81
3
92
3
82
3
92
2,9
82
3
92
2,9
8,5
1,5
8,5
1,5
LPA (zvučni tlak)
dB(A)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka) dB(A)
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
KWA (nesigurnost zvučne snage) dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
9,0
1,5
7,5
1,5
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim u
dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
14
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
Velika Britanija i Irska
230 V za alate,
10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera, mreža
HRVATSKI
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u
odjeljku "tehnički podaci", projektirani u skladu sa
sljedećim propisima:
98/37/EC (do 28. prosinca 2009.), 2006/42/EC (od
29. prosinca 2009.), 2004/108/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, EN
60745-1, EN 60745-2-1.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda, DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.2009.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE
ZA BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite u
eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno,
rizik od strujnog udara je povećan.
15
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
predviđen za otvorene prostore. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore
smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u
isključenom položaju. Nošenje električnog
alata tako da je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu
odjeću, nakit ili dugu kosu.
16
g)
Ako je omogućeno priključivanje uređaja za
izvlačenje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju
rizik od nehotičnog pokretanja električnog
alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
osobama koje nisu upoznate s alatom ili
ovim uputama da rade s njim. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite ima
li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknutih dijelova ili drugih okolnosti koje
mogu utjecati na rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata
za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
HRVATSKI
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušilice
•
•
•
•
•
•
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati električni
udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Tijekom bušenja komadići
materijala mogu se odlomiti i poletjeti. Leteći
komadići mogu izazvati trajno oštećenje
vida.
Nastavci i alati zagrijavaju se tijekom rada.
Prilikom dodirivanja nosite zaštitne rukavice.
Ruke održavajte čistima te pazite da ne
budu masne. Preporučuje se uporaba
gumenih rukavica. Time ćete omogućiti
bolje kontroliranje alata.
Stalno prisutni rizici
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA (CRTEŽ 1)
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 bušilica
1 ključ za glavu (DWD010, DWD014)
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež 1)
Tljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe bušilice:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili
vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Tipka za blokiranje
c. Poluga preklopnika naprijed/natrag
– Oštećenje sluha.
d. Zatezna glava
– Rizik od priklještenja prstiju prilikom izmjene
pribora.
e. Štitnik kabela
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u drvu.
g. Birač brzine (DWD012S, DWD014,
DWD014S)
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih letećim
česticama.
h. Glavni rukohvat
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
f. Kabelski komplet
i. Položaj šifre datuma
NAMJENA
Ove povratne bušilice s regulacijom brzine za
zahtjevne radove projektirane su za profesionalno
bušenje.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove bušilice za zahtjevne radove su profesionalni
električni alati.
17
HRVATSKI
NEMOJTE dopustiti djeci da upotrebljavaju ovaj
alat. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat opremljen je
dvostrukom izolacijom u skladu
s dokumentom EN 60745, stoga žica
uzemljenja nije potrebna.
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Poluga preklopnika naprijed/
natrag (crtež 1)
Poluga preklopnika naprijed/natrag (c) koristi se
za izvlačenje nastavaka iz tijesnih otvora i za
uklanjanje vijaka. Smještena je iznad prekidača.
Da biste obrnuli smjer vrtnje motora, PRVO
otpustite prekidač, a zatim polugu pritisnite udesno
(gledano iz smjera držanja bušilice u radnom
položaju).
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Nakon svakog rada u suprotnom smjeru, polugu
vratite u prednji položaj.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
DWD010, DWD014
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2. U slučaju
upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno
odmotajte. također pogledajte donju tablicu.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I
PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili izvođenja popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
18
Glava s ključem (crteži 1, 2, 3)
Modeli DWD010 i DWD014 sadrže glavu s ključem
(d).
UMETANJE NASTAVKA ZA BUŠENJE ILI
DRUGOG PRIBORA
1. Čeljusti glave otvorite zakretanjem prstena
rukom i umetanjem osovine nastavka za
približno 19 mm (3/4") u glavu. Prsten glave
pritegnite rukom.
2. Zatezni ključ glave postavite u svaki od tri
otvora i pritegnite okretanjem u smjeru kazaljki
na satu. Izuzetno je važno pritegnuti glavu
korištenjem sva tri otvora.
Da biste oslobodili nastavak, ključ postavite u
samo jedan otvori i okrenite u smjeru suprotnom
od kazaljki na satu, a glavu zatim olabavite rukom.
UKLANJANJE GLAVE S KLJUČEM (CRTEŽ 2)
Glavu pritegnite oko kraćeg kraka šesterokutnog
ključa. Mekanim čekićem snažno udarite po ključu
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, gledajući
s prednje strane alata. Time će se glava olabaviti
dovoljno da je možete ukloniti rukom.
POSTAVLJANJE GLAVE S KLJUČEM (CRTEŽ 3)
Glavu uvijte rukom što je više moguće. U glavu
umetnite kraći krak šesterokutnog ključa i udarite
ga mekanim čekićem u smjeru kazaljki na satu.
Samozatezna glava (sl. 1, 4-6)
DWD012S, DWD014S
Modeli DWD012S i DWD014S sadrže
samozateznu glavu (d) koja pruža veću
praktičnost.
HRVATSKI
UMETANJE NASTAVKA ZA BUŠENJE ILI
DRUGOG PRIBORA
1. Stražnju polovicu glave uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu, kako je prikazano na crtežu 4.
Zakrećite toliko da se glava dovoljno otvori za
prihvaćanje željenog nastavka.
2. Nastavak ili drugi pribor umetnite približno
19 mm (3/4") u glavu i čvrsto pritegnite tako
da jednom rukom pridržavate stražnju polovicu
glave, a drugom rukom zakrećete prednju
polovicu u smjeru kazaljki na satu. Kad je
glava gotovo pritegnuta, začut ćete "klik".
Nakon 4-6 "klikova" glava je čvrsto pritegnuta
oko nastavka.
3. Da biste oslobodili nastavak, ponovite gornji
korak 1.
UPOZORENJE: Nastavke za bušenje
ili bilo koji drugi pribor ne pokušavajte
pritezati uključivanjem alata dok
pridržavate prednji dio glave. Može
doći do oštećenja glave ili ozljeda.
UKLANJANJE SAMOZATEZNE GLAVE (CRTEŽ 5)
Glavu pritegnite oko kraćeg kraka šesterokutnog
ključa (nije isporučen). Mekanim čekićem ili
komadom drva udarite po duljem kraku ključa u
smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Time će se
glava olabaviti dovoljno da je možete odviti rukom.
POSTAVLJANJE SAMOZATEZNE GLAVE
(CRTEŽ 6)
Glavu uvijte rukom što je više moguće. U glavu
pritegnite kraći krak šesterokutnog ključa (nije
isporučen) i mekanim čekićem udarite po duljem
kraku u smjeru kazaljki na satu.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
Okidač (sl. 1)
Da biste uključili bušilicu pritisnite prekidač,
a otpustite ga da biste je isključili.
NAPOMENA: Primijenite manje brzine za
započinjanje otvora koji nisu označeni točkalom,
kod bušenja u metalu, plastici ili keramici ili kod
rada a vijcima. Veće brzine pogodnije su za
bušenje drva i slojevitih ploča, te za korištenje
brusnih i polirajućih dodataka.
REGULACIJA BRZINE
Prekidač s regulacijom brzine (a) omogućuje
kontrolu brzine - jačim pritiskom povećava se
brzina svrdla.
Za neprestani rad pritisnite i držite pritisnutim
prekidač s regulacijom brzine, pomaknite tipku
za blokiranje (b) prema gore, a zatim otpustite
prekidač.
Da biste zaustavili neprestani rad, nakratko
pritisnite i otpustite prekidač. Alat uvijek isključite
po završetku rada i prije isključivanja utikača iz
utičnice napajanja.
Birač brzine (crtež 1)
DWD012S, DWD014, DWD014S
Da biste smanjili brzinu, birač brzine zakrenite (g)
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Da biste
povećali brzinu, birač brzine zakrenite u smjeru
kazaljki na satu.
Pravilan položaj ruku (crtež 7)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku,
kako je prikazano na crtežu 7.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da je jedna ruka
ispod kućišta, dok drugom rukom držite glavni
rukohvat (h).
Bušenje
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, UVIJEK
provjerite je li radni materijal čvrsto
učvršćen ili pritegnut. Ako bušite tanke
materijale, ispod materijala podmetnite
komad drveta kako biste spriječili
oštećivanje radnog materijala.
1. Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke za
bušenje. Za DRVO upotrijebite niske postavke
brzine i spiralna svrdla, svrdla za drvo,
spiralna svrdla ili svrdla za otvore. Za METAL
upotrijebite niske postavke brzine i čelična
spiralna svrdla ili svrdla za otvore.
19
HRVATSKI
2. Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska
kako bi nastavak mogao bušiti, ali ne pritišćite
prejako kako ne biste zaustavili motor ili
pomaknuli nastavak.
3. Alat čvrsto pridržavajte s obje ruke, kako
biste mogli kontrolirati zakretanje bušilice.
Ako vaš model nije opremljen bočnim
rukohvatom, bušilicu pridržavajte držeći
jednom rukom za rukohvat a drugom za
akumulator.
OPREZ: Bušilica se može isključiti
u slučaju preopterećenja, što može
izazvati iznenadno uvijanje. Budite
uvijek pripravni na gašenje motora.
Bušilicu čvrsto pridržavajte kako biste
kontrolirali uvijanje i izbjegli ozljede.
4. AKO SE MOTOR ISKLJUČI, uobičajeni razlog
je preopterećivanje ili nepravilna upotreba.
ODMAH PUSTITE PREKIDAČ, nastavak
za bušenje uklonite s radnog materijala i
ustanovite uzrok gašenja. NE PRITIŠĆITE
PREKIDAČ UZASTOPNO U POKUŠAJU DA
POKRENETE UGAŠENU BUŠILICU - TIME
JE MOŽETE OŠTETITI.
5. Da biste smanjili mogućnost gašenja motora ili
probijanja radnog materijala, smanjite pritisak
na bušilicu i nastavak za bušenje lagano
pustite kroz završni dio otvora.
6. Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz otvora. Na taj se način sprječava
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica s promjenjivom brzinom nema
potrebe za označavanje mjesta bušenja
pomoću točkala. Upotrijebite malu brzinu
kako biste započeli bušenje otvora, a zatim
jačim pritiskom prekidača ubrzavajte kad
otvor postane dovoljno dubok da nastavak za
bušenje ne može izletjeti.
alat. Otvori u drvu mogu se izrađivati korištenjem
uvijenih svrdla za metal. Ti se nastavci mogu
pregrijati ako se često ne izvlače iz radnog
materijala i ne čiste ostaci piljevine iz utora. Radni
materijal koji je podložan cijepanju potrebno je
podložiti komadom drva.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili izvođenja popravka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju. Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Četkice motora
DEWALT koristi napredan sustav četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu kad se četkice
istroše. Time se sprječava ozbiljno oštećivanje
motora. Novi sklopovi četki dostupni su
u ovlaštenim DEWALT servisnim centrima. Uvijek
upotrebljavajte identične zamjenske dijelove.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
BUŠENJE U METALU
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska na
alat. Neprekinuto i ujednačeno istjecanje metalne
strugotine iz otvora je naznaka pravilne brzine
bušenja. Kod bušenja metala upotrijebite tekućinu
za bušenje. Izuzeci su lijevano željezo i mjed, koji
se moraju bušiti suhim načinom.
NAPOMENA: Izrada velikih otvora u čeliku
[8 do 13 mm (5/16" to 1/2")] može se olakšati
prethodnim bušenjem uvodnog otvora [4 do 5 mm
(5/32" do 3/16")].
BUŠENJE U DRVU
Bušenje započnite malom brzinom i povećavajte
do pune snage uz primjenu čvrstog pritiska na
20
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka koristite odobrenu zaštitu za
oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
HRVATSKI
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor koji
nije u ponudi tvrtke DEWALT,
nije ispitan s ovim proizvodom,
upotreba takvog pribora uz ovaj alat
može biti opasna. Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, uz ovaj bi se
proizvod smio upotrebljavati isključivo
dodatni pribor preporučen od tvrtke
DEWALT.
OPREZ: Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pribor se smije koristiti
isključivo u najvećim vrijednostima
prikazanim u Tehničkim podacima.
Od svog lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon što su dostigli kraj svog
životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svog
lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
22
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
BUŠILICA SA REGULACIJOM BRZINE
DWD010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
brzina u praznom hodu
Maksimalni kapacitet bušenja
u čelik/drvo
Obrtni moment
Veličina navoja na
vretenu stezne glave
Maks. kapacitet
stezne glave
Težina
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
V
W
/min
DWD010
220–240
380
0–3600
DWD012S
230
380
0–2600
DWD014
230
550
0–2800
DWD014S
230
550
0–2800
mm
Nm
6,5/15
3,9
10/20
5,2
10/25
7,9
10/25
7,9
UNF
3/8" x 24
1/2" x 20
1/2" x 20
1/2" x 20
mm
kg
6,5
1,16
10
1,2
10
1,3
10
1,3
dB(A)
81
81
82
82
dB(A)
dB(A)
3
92
3
92
3
92
3
92
dB(A)
3
3
2,9
2,9
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
9,0
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija
se može razlikovati. To može značajno
povećati nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
7,5
1,5
8,5
1,5
8,5
1,5
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
23
SRPSKI
Osigurači:
Evropa
UK i Irska
230 V alati 10 ampera, mrežni
230 V alati 13 A, mrežni
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ projektovani u skladu sa:
98/37/EC (do 28. decembra 2009.), 2006/42/EC
(od 29. decembra 2009.), 2004/108/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN
61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Za više informacija kontaktirajte DEWALT na
sledećoj adresi ili ih potražite na poleđini uputstva
za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
24
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.03.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva
Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost
od električnog udara ako je vaše telo
uzemljeno.
SRPSKI
c)
d)
e)
f)
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom
može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je
ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice
udaljite od pokretnih delova. Široka odeća,
nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u
pokretne delove.
g)
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može
da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa
oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
25
SRPSKI
Dodatna specifična
bezbednosna pravila
za bušilice
•
•
•
•
•
•
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da rezni pribor dodirne
skrivene vodove ili preseče sopstveni
kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni
kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u
telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Nosite zaštitne naočare ili druga sredstva
za zaštitu očiju. Operacije bušenja mogu
dovesti do razletanja opiljaka. Leteći opiljci
mogu prouzrokovati trajno oštećenje oka.
Bitovi i alati se jako zagrevaju tokom rada.
Nosite rukavice kada ih dodirujete.
Drške održavajte tako da budu čiste, bez
masti i ulja. Preporučuje se korišćenje
gumenih rukavica. To će omogućiti bolju
kontrolu nad alatom.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na kućištu.
Primer:
2009 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 bušilica
1 ključ za steznu glavu (DWD010, DWD014)
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
Preostale opasnosti
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
bušilica:
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri obradi drveta.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulator brzine
b. Dugme za blokadu u uključenom položaju
c. Poluga za hod napred/nazad
d. Stezna glava
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
e. Štitnik kabla
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
g. Brojčanik (DWD012S, DWD014, DWD014S)
f. Komplet kablova
h. Glavna drška
i. Pozicija datumske šifre
NAMENA
Ove robusne V.S.R. bušilice projektovane su za
profesionalno bušenje.
26
SRPSKI
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove robusne bušilice su profesionalni električni
alati.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Poluga za promenu smera
napred/nazad (sl. 1)
Poluga za promenu smera napred/nazad (c)
koristi se za izvlačenje burgija iz uzanih otvora
i uklanjanje zavrtnjeva. Ona se nalazi iznad
prekidača za uključivanje i isključivanje.
Da biste promenili smer motora unazad, PRVO
otpustite prekidač za uključivanje i isključivanje,
a zatim gurnite polugu na desno (gledano u smeru
rada kad se bušilica drži).
Posle bilo kakvih operacija promene smera
unazad, vratite polugu u položaj "napred".
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Stezna glava sa ključem
(sl. 1, 2, 3)
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
DWD010, DWD014
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5
mm2. Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl. Pogledajte i tabelu u nastavku.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
DWD010 i DWD014 imaju steznu glavu sa ključem
(d).
DA BISTE UMETNULI BURGIJU ILI DRUGI
PRIBOR
1. Otvorite čeljusti stezne glave okretanjem
regulatora rukom i umetnite osovinu burgije
oko 19 mm (3/4") u steznu glavu. Ponovo
rukom pritegnite prihvat stezne glave.
2. Ključ za steznu glavu stavite u sve tri rupe
i pritegnite u smeru kretanja kazaljke na satu.
Bitno je da se stezna glava pritegne u sve tri
rupe.
Da biste oslobodili burgiju, steznu glavu okrećite
suprotno smeru kazaljke na satu u samo jednoj
rupi, a zatim steznu glavu otpustite ručno.
UKLANJANJE STEZNE GLAVE SA KLJUČEM
(SL. 2)
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa. Koristeći mekani čekić, jako
udarite ključ suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu gledano sa prednje strane alata. To će
olabaviti steznu glavu tako da se može ukloniti
rukom.
NAMEŠTANJE STEZNE GLAVE SA KLJUČEM
(SL. 3)
Steznu glavu navrtite ručno dok je to moguće.
Umetnite kraći kraj šestostranog ključa i udarite ga
mekanim čekićem u smeru kretanja kazaljke na
satu.
27
SRPSKI
Stezna glava bez ključa
(sl. 1, 4-6)
Prekidač za uključivanje
i isključivanje (sl. 1)
DWD012S, DWD014S
Da biste započeli bušenje, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje; da zaustavite bušilicu,
pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
DWD012S i DWD014S imaju steznu glavu bez
ključa (d) koja je zgodnija za rad.
DA BISTE UMETNULI BURGIJU ILI DRUGI
PRIBOR
1. Uhvatite zadnju polovinu stezne glave jednom
rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu gledano sa zadnje strane stezne
glave, kao što je pokazano na slici 4. Okrećite
dovoljno tako da se stezna glava otvori
dovoljno za prijem željenog pribora.
2. Umetnite burgiju ili drugi pribor oko 19 mm
(3/4") u steznu glavu i učvrstite je tako što ćete
držati zadnju polovinu stezne glave a prednji
deo okretati u smeru kretanja kazaljke na satu.
Kada je stezna glava skoro pritegnuta, čućete
"klik". Posle 4–6 "klikova", stezna glava je
bezbedno pritegnuta oko pribora.
3. Da biste oslobodili pribor, ponovite korak 1 koji
je opisan gore.
UPOZORENJE: Ne pokušavajte da
pritegnete burgije (ili drugi pribor)
držeći prednji deo stezne glave i
okretanjem alata. Može doći do
oštećenja stezne glave i telesne
povrede.
UKLANJANJE STEZNE GLAVE BEZ KLJUČA
(SL. 5)
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa (nije isporučen). Koristeći
mekani čekić ili komadić drveta, udarite druži kraj
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu. To će
olabaviti steznu glavu tako da se može odvrteti
rukom.
NAMEŠTANJE STEZNE GLAVE BEZ KLJUČA
(SL. 6)
Steznu glavu navrtite ručno dok je to moguće.
Steznu glavu pritegnite oko kraćeg kraja
šestostranog ključa (nije isporučen) i mekanim
čekićem udarite njegov duži kraj u smeru kretanja
kazaljke na satu.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa o
bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
28
NAPOMENA: Koristite manje brzine na početku
bušenja rupe bez prethodnog obeležavanja, za
bušenje u metalu, plastici ili keramici, ili pri uvrtanju
zavrtnjeva. Veće brzine su pogodnije za bušenje
drveta i kompozitnih ploča i korišćenje abrazivnih
i polirajućih pribora.
PROMENLJIVA BRZINA
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine (a) omogućava kontrolu brzine — što se
prekidač za uključivanje i isključivanje više pritisne,
brzina bušilice je veća.
Za neprekidan rad, pritisnite i držite pritisnut
prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine, pomerite dugme za zaključavanje (b)
naviše, a zatim pustite prekidač.
Da biste zaustavili neprekidan rad, pritisnite kratko
prekidač i pustite. Uvek isključite alat kad završite
rad i pre nego što ga isključite iz struje.
Brojčanik (sl. 1)
DWD012S, DWD014, DWD014S
Da biste smanjili brzinu, brojčanik (g) okrećite
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu. Da biste
povećali brzinu, okrećite brojčanik u smeru kretanja
kazaljke na satu.
Pravilan položaj ruke (sl. 7)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici 7.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednu ruku treba
staviti ispod kućišta, a drugu na glavnu dršku (h).
Bušenje
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, UVEK se
pobrinite za to da radni komad bude
učvršćen ili čvrsto stegnut. Ako se
buši tanak materijal, koristite drvene
„podloge“ radi sprečavanja oštećenja
materijala.
1. Koristite samo oštre burgije. Za DRVO koristite
malu brzinu i spiralne burgije, ravne burgije,
forstner burgije ili burgije za eksere. Za METAL
koristite malu brzinu i čelične spiralne burgije ili
burgije za bušenje rupa.
2. Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije. Koristite dovoljan pritisak za rad
burgije, ali ne gurajte prejako da se motor ne
bi blokirao ili da ne bi došlo do savijanja bita.
3. Alat držite čvrsto obema rukama radi kontrole
izvijanja bušilice. Ako model nije opremljen
bočnom drškom, jednom rukom uhvatite
bušilicu za njenu dršku, a drugu držite na
bateriji.
OPREZ: Bušilica se može blokirati
ako se preoptereti, što izaziva do
naglog izvijanja. Uvek budite spremni
na blokiranje. Alat držite čvrsto radi
kontrole izvijanja bušilice i izbegavanja
povreda.
4. AKO SE BUŠILICA BLOKIRA, razlog
je obično preopterećenje ili nepravilna
upotreba. ODMAH PUSTITE PREKIDAČ ZA
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE, uklonite
burgiju sa radnog komada i utvrdite uzrok
blokiranja. NEMOJTE DA PRITISKATE
I PUŠTATE PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE KAKO BISTE POKUŠALI
DA POKRENETE BLOKIRANU BUŠILICU –
TO MOŽE DA OŠTETI BUŠILICU.
5. Da bi se smanjilo blokiranje ili probijanje
materijala, smanjite pritisak na bušilici i lagano
vodite burgiju kroz zadnji deo rupe.
6. Pustite da motor radi prilikom izvlačenja
burgije iz izbušene rupe. To će sprečiti
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica sa promenljivom brzinom nema
potrebe obeležavati mesto koje treba bušiti.
Koristite malu brzinu na početku bušenja
rupe, a zatim ubrzavajte jačim pritiskanjem
prekidača za uključivanje i isključivanje kada
je rupa dovoljno duboka za bušenje bez
iskakanja.
BUŠENJE U METALU
Počnite bušenje sa malom brzinom i povećavajte
je do maksimuma primenjujući čvrst pritisak na
alat. Ravnomeran i neprekinut tok metalnih opiljaka
ukazuje na pravilnu brzinu bušenja. Prilikom
bušenja metala koristite mazivo za rezanje.
Izuzetak su liveno gvožđe i mesing, koje treba
bušiti na suvo.
NAPOMENA: Velike [5/16" (8 mm) do 1/2"
(13 mm)] rupe u čeliku se lakše prave ako se
najpre izbuši uvodna rupa [5/32" (4 mm) do 3/16"
(5 mm)].
BUŠENJE U DRVETU
Počnite bušenje sa malom brzinom i povećavajte
je do maksimuma primenjujući čvrst pritisak na
alat. Rupe u drvetu se mogu napraviti sa istim
spiralnim burgijama koje se koriste za metal. Te
burgije se mogu pregrejati ako se češće ne izvlače
da bi se očistili opiljci iz žlebova. Ispod radnih
komada koji su skloni cepanju treba podmetnuti
komad drveta.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Četkice motora
DEWALT koristi napredni sistem četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu ako se četkice
istroše. Time se sprečava teško oštećenje
motora. Novi sklopovi četkica se mogu nabaviti
u ovlašćenim DEWALT servisnim centrima. Uvek
koristite identične rezervne delove.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
29
SRPSKI
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
OPREZ: Da biste smanjili opasnost od
povreda, treba koristiti samo pribor čija
veličina ne prelazi maksimalne veličine
navedene u Tehničkim podacima.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
30
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
ДВОНАСОЧНА ДУПЧАЛКА СО ПРОМЕНЛИВА
БРЗИНА DWD010, DWD012S, DWD014, DWD014S
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT . Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците
на професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Влезна моќност
Брзина без оптоварување
Максимален капацитет
на дупчење
челик/дрво
Обртен момент
Големина на навој
на вретено на футер
Максимален капацитет
на футер
Тежина
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување
на звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување
на звучна моќност)
V
W
/min
DWD010
220–240
380
0–3600
DWD012S
230
380
0–2600
DWD014
230
550
0–2800
DWD014S
230
550
0–2800
mm
Nm
6,5/15
3,9
10/20
5,2
10/25
7,9
10/25
7,9
UNF
3/8" x 24
1/2" x 20
1/2" x 20
1/2" x 20
mm
kg
6,5
1,16
10
1,2
10
1,3
10
1,3
dB(A)
81
81
82
82
dB(A)
dB(A)
3
92
3
92
3
92
3
92
dB(A)
3
3
2,9
2,9
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
9,0
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
7,5
1,5
8,5
1,5
8,5
1,5
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
31
МАКЕДОНСКИ
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
алатки од 230V
осигурувач од 10 ампери
на електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
230 V алатки
13 ампери, приклучок
за струја
ЕЗ - Декларација за
сообразност
DWD0010, DWD012S, DWD014, DWD014S
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се дизајнирани во
склад со:
98/37/EC (до 28.12.2009 година), 2006/42/EC
(од 29.12.2009 година), 2004/108/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
32
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.03.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите мерки за безбедност
и упатства Непридржување
кон мерките за безбедност
и упатствата може да доведе
до електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА
ЗА ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
МАКЕДОНСКИ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и
темни места се причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте
приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници
ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба
ѓ)
го намалува ризикот од електричен
удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание
на дрога, алкохол или лекови. Еден
момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да
ја приклучите алатката на извор на
струја или на батериски пакет, или
пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
33
МАКЕДОНСКИ
е)
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето на правот
може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ
НА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни
безбедносни мерки го намалуваат
ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција и
со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е) Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл. во
34
склад со овие упатства, имајќи ги
предвид работните услови и работата
која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни посебни
безбедносни правила
за дупчалки
•
•
•
•
•
•
Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која додатокот за сечење може да
дојде во допир со скриени жици или со
сопствениот кабел. Додаток за сечење
што се допира на гола жица може да ги
наелектризира изложените метални
делови од електричната алатка и да му
нанесе електричен удар на ракувачот.
Користете стеги или друг практичен
начин за зацврснување и поддршка на
работниот материјал врз стабилна
платформа. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или
со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Носете заштитни очила или друг вид
на заштита за очите. Дупчењето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Додатоците и алатките се загреваат
за време на работењето. Носете
ракавици кога ги допирате.
Рачките одржувајте ги суви, чисти
и без масло и маснотија. Се
препорачува да се користат гумени
ракавици. Ова ќе овозможи подобра
контрола врз алатката.
МАКЕДОНСКИ
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
дупчалки:
- Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови на
алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
• Одвојте време темелно да го прочитате
и разберете ова упатство пред да
започнете со работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
– Ослабување на слух.
- Ризик од приклештување на прстите кога
се менуваат додатоци.
- Опасности по здравје предизвикани од
вдишување на правта која се создава при
работа со бетон или градежен материјал.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА 1)
Шифрата на датумот, која исто така ја вклучува
и годината на производство, е испечатена на
куќиштето.
На пример:
2009 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Дупчалка
1 Клуч за футерот (DWD010, DWD014)
1 Упатство за употреба
1 Шема на расклопување
а. Прекинувач-чкрапало за менување брзина
b. Копче за блокирање
c. Рачка за менување на насоката на работа
d. Футер
e. Штитник за кабелот
f. Комплет кабли
g. Избирач на брзина (DWD012S, DWD014,
DWD014S)
h. Главна рачка
i. Место за шифрата на датумот
НАМЕНА
Овие висококвалитетни двонасочни дупчалки
со променлива брзина се наменети за
професионално дупчење.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие издржливи дупчалки се професионални
електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
35
МАКЕДОНСКИ
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци).
Минималниот напречен пресек на проводникот
е 1,5 mm2. Секогаш целосно одмотајте го
кабелот кога употребувате продолжен кабел
од макара. Исто така погледнете во долната
табела.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И
ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката и
извадете го приклучокот од
изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
36
Рачка за менување на
насоката на работа (скица 1)
Рачката за менување на насоката на работа (c)
се употребува за извлекување на додатоци за
дупчење од тесни дупки и за отстранување на
завртки. Таа се наоѓа над прекинувачот.
За да ја промените насоката на работа на
моторот, ПРВО отпуштете го прекинувачот
па потоа гурнете ја рачката на десна страна
(гледано кога се држи дупчалката во положба
за работа).
По завршување на работата во спротивна
насока, вратете ја рачката во положба за
работа на напред.
Футер со клуч (скици 1, 2 и 3)
DWD010, DWD014
Моделите DWD010 и DWD014 имаат футер со
клуч (d).
ЗА ДА ВМЕТНЕТЕ ДОДАТОК ЗА ДУПЧЕЊЕ
ИЛИ БИЛО КАКОВ ДРУГ ДОДАТОК
1. Отворете ја челуста на футерот рачно
и вметнете ја дршката на додатокот
околу 19 mm (3/4 инчи) во футерот. Рачно
стегнете го прстенот на футерот.
2. Поставете го клучот за футерот во секоја од
трите дупки и затегнете вртејќи во насока
на стрелките на часовникот. Важно е да се
затегне футерот низ сите три дупки.
За да го отпуштите додатокот, завртете го
футерот спротивно од насоката на стрелките на
часовникот низ само една дупка, а потоа рачно
разлабавете го футерот.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФУТЕРОТ СО КЛУЧ
(СКИЦА 2)
Затегнете го футерот околу пократкиот крак на
шестоаголен (Аленов) клуч. Ударете го клучот
цврсто со мек чекан во спротивна насока од
стрелките на часовникот, гледано од предниот
дел на алатката. Ова ќе го разлабави футерот
за да може рачно да се отстрани.
МОНТИРАЊЕ НА ФУТЕРОТ СО КЛУЧ (СКИЦА 3)
Навртете го рачно футерот колку што
е можно повеќе. Вметнете го пократкиот крак на
шестоаголен (Аленов) клуч и удрете го со мек
чекан во насока на стрелките на часовникот.
МАКЕДОНСКИ
Брзостезен футер (скици 1,
4-6)
DWD012S, DWD014S
Моделите DWD012S и DWD014S имаат
брзостезен футер (d) за поголема удобност во
работењето.
ЗА ДА ВМЕТНЕТЕ ДОДАТОК ЗА ДУПЧЕЊЕ
ИЛИ БИЛО КАКОВ ДРУГ ДОДАТОК
1. Фатете ја задната половина од футерот
со едната рака и употребете ја другата
рака за да ја свртите предната половина
во спротивна насока од стрелките на
часвникот, како што е прикажано на слика
4. Ротирајте го до толку додека футерот
не се отвори доволно за да го прими
посакуваниот додаток.
2. Вметнете го додатокот околу 19 mm (3/4
инчи) во футерот и цврсто затегнете го
така што ќе ја држите задната половина од
футерот и ќе ја вртите предната половина
во насока на стрелките на часовникот.
Кога футерот ќе биде скоро затегнат, ќе
слушнете звук на кликнување. После 4-6
кликнувања, футерот е цврсто затегнат
околу додатокот.
3. За да го ослободите додатокот, повторете
го чекорот 1 што е наведен горе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не се
обидувајте да прицврстите
додатоци за дупчење (или било
какви други додатоци) така што
ќе го фатите предниот дел
од футерот и ќе ја вклучите
алатката. Може да дојде до
оштетување на футерот и до
повреда.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БРЗОСТЕЗЕН ФУТЕР
(СКИЦА 5)
Затегнете го футерот околу пократкиот крак
на шестоаголен клуч (не се испорачува со
алатката). Со употреба на мек чекан или парче
дрво, ударете го подолгиот крак во спротивна
насока од стрелките на часовникот. Ова ќе го
разлабави футерот за да може рачно да се
одврти.
МОНТИРАЊЕ НА БРЗОСТЕЗЕН ФУТЕР
(СКИЦА 6)
Навртете го рачно футерот колку што е можно
повеќе. Затегнете го футерот околу пократкиот
крак на шестоаголен клуч (не се испорачува
со алатката) и удрете го подолгиот крак со мек
чекан во насока на стрелките на часовникот.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
за безбедна употреба и
соодветните правила.
Прекинувач (скица 1)
За да ја вклучите дупчалката, притиснете го
прекинувачот; за да ја исклучите дупчалката,
отпуштете го прекинувачот.
НАПОМЕНА: Употребувајте помали брзини на
работа кога започнувате дупки без употреба
на шило, кога дупчите во метал или пластика,
кога навртувате завртки или кога дупчите во
керамика. Поголемите брзини се подобри за
дупчење дрво и фурнир и кога се употребуваат
додатоци за шмирглање и полирање.
ПРОМЕНЛИВА БРЗИНА
Прекинувачот за менување на брзината (а)
овозможува контрола на брзината - колку
повеќе е притиснат, толку е поголема брзината
на дупчалката.
За непрекинато работење, притиснете
и задржете го прекинувачот за менување на
брзината, поместете го копчето за блокирање
(b) нагоре, а потоа отпуштете го прекинувачот.
За да го исклучите непрекинатото работење,
бргу притиснете и отпуштете го прекинувачот.
Секогаш исклучувајте ја алатката кога работата
е завршена, а пред исклучувањето од струја.
Избирач на брзина (скица 1)
DWD012S, DWD014, DWD014S
За да ја намалите брзината, завртете го
избирачот на брзина (g) во спротивна насока
од стрелките на часовникот. За да ја зголемите
брзината, завртете го избирачот во насока на
стрелките на часовникот.
Правилна положба на рацете
(скица 7)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ употребувајте
ја правилната позиција на рацете
која што е прикажана на скицата 7.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
37
МАКЕДОНСКИ
Правилна положба на рацете значи едната
рака да биде под куќиштето, а другата рака на
главната рачка (h).
Дупчење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
5. За да го сведете на минимум бројот на
блокирања или пробивања низ материјалот,
намалете го притисокот врз дупчалката
и полека издупчете го последниот дел на
дупката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ осигурајте предметот
на обработка да биде фиксиран или
цврсто стегнат. Доколку дупчите
тенок материјал, употребувајте
дрвена плоча како подлога за
да спречите оштетување на
материјалот.
7. При употреба на дупчалки со променлива
брзина не постои потреба да се подготви
со шило местото кое ќе се дупчи.
Употребете мала брзина да ја започнете
дупката; зголемете ја брзината со посилно
притискање на прекинувачот кога дупката
ќе биде доволно длабока да може да се
дупчи без додатокот да излета од неа.
1. Употребувајте само остри додатоци за
дупчење. За ДРВО, употребувајте го
подесувањето со мала брзина и спирални,
плочести, сврдлести или убодни додатоци
за дупчење. За МЕТАЛ, употребувајте го
подесувањето со мала брзина и челични
спирални додатоци за дупчење или пили
за дупки.
2. Секогаш нанесувајте притисок во правец
на додатокот за дупчење. Употребувајте
доволно притисок за додатокот да дупчи,
но немојте да гурате многу силно за да не
го блокирате моторот или да го искривите
додатокот.
3. Држете ја алатката цврсто со двете раце за
да го контролирате вртечкото движење на
дупчалката. Доколку моделот не е опремен
со странична рачка, фатете ја дупчалката
со една рака за рачката а со другата рака
за батерискиот пакет.
ВНИМАНИЕ: Дупчалката може да
се блокира доколку се преоптовари,
предизвикувајќи ненадејно вртење.
Секогаш очекувајте блокирање.
Фатете ја дупчалката цврсто за
да го контролирате вртечкото
движење и да избегнете повреда.
4. ДОКОЛКУ ДУПЧАЛКАТА ЗАПОЧНЕ ДА
СЕ БЛОКИРА, тоа е вообичаено затоа
што е преоптоварена или се употребува
неправилно. ВЕДНАШ ОТПУШТЕТЕ ГО
ПРЕКИНУВАЧОТ, извадете го додатокот за
дупчење од предметот на обработка
и утврдете ја причината за блокирањето.
38
НЕ ГО ПРИТИСКАЈТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ
ЗА ДА ЈА ВКЛУЧУВАТЕ И ИСКЛУЧУВАТЕ
БЛОКИРАНАТА ДУПЧАЛКАТА ВО ОБИД
ДА ЈА АКТИВИРАТЕ – ОВА МОЖЕ ДА ЈА
ОШТЕТИ ДУПЧАЛКАТА.
6. Оставете го моторот вклучен кога го
извлекувате додатокот од дупката. Ова ќе
помогне да се спречи заглавување.
ДУПЧЕЊЕ ВО МЕТАЛ
Започнете да дупчите со мала брзина
па зголемете до полна сила нанесувајќи
постојан притисок врз алатката. Непрекинат
и рамномерен ток на метални парчиња ја
покажува правилната брзина на дупчење.
Кога дупчите метали, употребувајте маст за
подмачкување при сечење. Исклучоци се
леаното железо и месингот кои треба да се
дупчат на суво.
НАПОМЕНА: Големи [5/16" (8 mm) до 1/2"
(13 mm)] дупки во челик може да се направат
полесно ако најпрво се издупчи водечка дупка
[5/32" (4 mm) до 3/16" (5 mm)].
ДУПЧЕЊЕ ВО ДРВО
Започнете да дупчите со мала брзина па
зголемете до полна сила нанесувајќи постојан
притисок врз алатката. Дупки во дрво можат
да се прават со истите спирални додатоци за
дупчење кои се употребуваат за метал. Овие
додатоци можат да се прегреат доколку не се
извлекуваат често за да се исчистат парчињата
од спиралните жлебови. Под предмет на
обработка што може да се расцепи треба да се
постави подлога од дрво.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката и
извадете го приклучокот од
изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Моторни четкички
DEWALT употребува напреден систем за
четкички кој автоматски ја запира дупчалката
кога четкичките ќе се истрошат. Ова спречува
сериозни оштетувања на моторот. Нови комплети
на четкички се достапни во овластените сервисни
центри на DEWALT. Секогаш употребувајте
идентични резервни делови.
Подмачкување
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
ВНИМАНИЕ: За да го намалите
ризикот од повреди, додатоците
што се употребуваат не смеат да
бидат поголеми од максималните
големини кои се наведени во
одделот Технички податоци.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање и
рециклирање на DEWALT производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За
ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
39
МАКЕДОНСКИ
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
zst00216535 - 10-09-2013
40
41
42
Download PDF

advertising