DWD010 | DeWalt DWD010 DRILL instruction manual

588888-57 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWD010
DWD014
DWD014S
Obrázek 1
2
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
d
Obrázek 5
Obrázek 6
3
Obrázek 7
h
4
VRTAČKA S REGULACÍ OTÁČEK
A ZPĚTNÝM CHODEM
DWD010, DWD014, DWD014S
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Maximální průměr vrtáku
ocel/dřevo
Moment
Velikost závitu
hřídele sklíčidla
Maximální kapacita
sklíčidla
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (akustický výkon odchylka)
W
/min
DWD010
220–240
1
380
0–3600
DWD014
230
1
550
0–2800
DWD014S
230
1
550
0–2800
mm
Nm
6,5/15
3,9
10/25
7,9
10/25
7,9
UNF
3/8" x 24
1/2" x 20
1/2" x 20
mm
kg
6,5
1,16
10
1,3
10
1,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
81
3
92
3
82
3
92
2.9
82
3
92
2.9
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
9,0
1,5
8,5
1,5
8,5
1,5
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
5
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené pojmy popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě
DWD0010, DWD014, DWD014S
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 98/37/EC (do
28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince
2009), 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu si
přečtěte návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovním stole a nedostatek světla v jeho
okolí může vést ke způsobení nehody.
b) S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
b)
c)
d)
e)
f)
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky
ze zásuvky. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím ve venkovním
prostředí používejte prodlužovací kabely
určené pro venkovní použití. Použití
kabelu určeného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového
chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte
a s elektrickým nářadím pracujte vždy
s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s tímto nářadím může
přivodit vážné zranění.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba
a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d)
e)
f)
g)
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj.To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Je-li nářadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte tyto funkce a ujistěte se,
zda jsou správně používány. Použití
takových zařízení může snížit rizika týkající
se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro vaši práci správný typ elektrického
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od
elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah dětí a zabraňte
nepovolaným osobám, které nejsou
obeznámeny s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
7
f)
g)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Používání elektrického
nářadí k jiným než určeným aplikacím může
vést ke způsobení rizikových situací.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
vrtačky
•
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu.Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také “živé” a obsluha tak
utrpí zásah elektrickým proudem.
Obrobek si k pevné podložce upněte
pomocí svorek či jiným vhodným
způsobem. Přichycení obrobku rukou nebo
opření obrobku o tělo je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky.
Během použití dochází k velkému zahřátí
vrtáků i vrtaček. Proto používejte při práci
rukavice.
Dbejte na to, aby byly rukojeti nářadí
suché, čisté a aby nebyly znečištěny
olejem nebo mazivem. Doporučujeme
vám používat gumové rukavice. Tak bude
umožněna lepší ovladatelnost nářadí.
Jiná nebezpečí
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
8
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Mezi
tato rizika patří:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí se nacházejí následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1)
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vrtačka
1 Klíč sklíčidla (DWD010, DWD014)
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
a. Spínač s regulací otáček
b. Zajišťovací tlačítko
c. Přepínač chodu vpřed/vzad
d. Sklíčidlo
e. Chránič napájecího kabelu
f. Napájecí kabel
g. Otočný regulátor otáček (DWD012S,
DWD014, DWD014S)
h. Hlavní rukojeť
i. UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto robustní vrtačky V.S.R. (s proměnnou
rychlostí a reverzním chodem) jsou určeny
k profesionálnímu vrtání.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění před montáží
nebo demontáží příslušenství,
před seřízením nebo nastavením
pily nebo před prováděním jejich
oprav,vypněte nářadí a odpojte jej od
zdroje napájecího napětí. Ujistěte se,
zda je spouštěč v poloze VYPNUTO.
Náhodné spuštění může způsobit
zranění.
Přepínač chodu vpřed/vzad
(obr. 1)
Přepínač chodu vpřed/vzad (c) se používá
k vytažení vrtáku z těsných otvorů a k odvrtávání
šroubků. Je umístěn nad spouští.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Zpětný chod otáček nastavíte tak, že NEJPRVE
uvolníte spoušť a poté přesunete přepínací páčku
vpravo (z pohledu obsluhy s uchopenou vrtačkou
v provozní poloze).
Tyto výkonné vrtačky jsou profesionálním
elektrickým nářadím.
Po ukončení prací se zpětným chodem vraťte
přepínač do polohy chodu vpřed.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
Sklíčidlo s upínáním násady
pomocí klíče (obr. 1, 2, 3)
Elektrická bezpečnost
DWD010, DWD014
Elektrický motor je určen pro provoz pouze pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku nářadí.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; z tohoto důvodu není nutná
ochrana uzemněním.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro
příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou
délku kabelu. Viz také níže uvedená tabulka.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
Modely DWD010 a DWD014 jsou vybaveny
sklíčidlem s upínáním násady pomocí klíče (d).
VLOŽENÍ VRTÁKU NEBO JINÉHO PRACOVNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Otáčením objímky rukou rozevřete čelisti
sklíčidla a do něj zasuňte násadu vrtáku
průměru okolo 19 mm (3/4"). Rukou objímku
sklíčidla dotáhněte.
2. Do každého ze tří otvorů vložte klíč a sklíčidlo
ve směru chodu hodinových ručiček
dotáhněte. Je důležité sklíčidlo dotáhnout
klíčem ve všech třech otvorech.
Násadu vyjmete tak, že klíčem zasunutým pouze
v jednom z otvorů sklíčidlo otáčením proti směru
chodu hodinových ručiček povolíte a poté jej
uvolníte rukou.
SEJMUTÍ SKLÍČIDLA S UPÍNÁNÍM NÁSADY
POMOCÍ KLÍČE (OBR. 2)
Do sklíčidla upněte kratší konec šestihranného
imbusového klíče. Pomocí měkkého kladiva ostře
udeřte proti směru chodu hodinových ručiček
z pohledu na vrtačku ze přední strany. Tím dojde
k povolení sklíčidla a bude je možné vyšroubovat
rukou.
9
MONTÁŽ SKLÍČIDLA S UPÍNÁNÍM NÁSADY
POMOCÍ KLÍČE (OBR. 3)
konec ostře udeřte ve směru chodu hodinových
ručiček.
Sklíčidlo našroubujte na hřídel rukou, co nejvíce
to půjde. Do sklíčidla upněte kratší konec
šestihranného imbusového klíče a pomocí
měkkého kladiva na něj ostře udeřte ve směru
chodu hodinových ručiček.
PROVOZ
Rychloupínací sklíčidlo (obr. 1,
4–6)
DWD014S
Modely DWD014S je pro vyšší pohodlí vybaven
rychloupínacím sklíčidlem (d).
VLOŽENÍ VRTÁKU NEBO JINÉHO PRACOVNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Uchopte jednou rukou zadní část objímky
sklíčidla a druhou ruku použijte k otáčení
přední poloviny sklíčidla proti směru chodu
hodinových ručiček, jak je zobrazeno na
obrázku 4. Otáčejte objímkou tak dlouho,
aby mohlo dojít k upnutí požadovaného
pracovního příslušenství.
2. Do sklíčidla zasuňte násadu vrtáku průměru
okolo 19 mm (3/4") a uchopením rukou za
zadní polovinu objímky sklíčidla s otáčením
přední poloviny ve směru hodinových ručiček
sklíčidlo dotáhněte. Poté, co je sklíčidlo
téměř dotaženo, uslyšíte cvaknutí. Po
4–6 cvaknutích je násada ve sklíčidle pevně
dotažena.
3. Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit,
opakujte výše uvedený krok 1.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se
přitahovat vrtáky (nebo jiné
příslušenství) uchopením přední části
sklíčidla a otáčením nářadí. Mohlo
by dojít k poškození sklíčidla nebo
k zranění.
DEMONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 5)
Do sklíčidla upněte kratší konec šestihranného
imbusového klíče (není součástí dodávky). Pomocí
měkkého kladiva nebo kousku dřeva ostře udeřte
na delší část klíče proti směru chodu hodinových
ručiček. Tím dojde k povolení sklíčidla a bude je
možné vyšroubovat rukou.
MONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 6)
Sklíčidlo našroubujte na hřídel rukou, co nejvíce
to půjde. Do sklíčidla upněte kratší konec
šestihranného imbusového klíče (není součástí
dodávky) a pomocí měkkého kladiva na delší
10
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Spoušť (obr. 1)
Vrtačku uvedete do chodu stiskem spouště;
vrtačku zastavíte uvolněním stisku spouště.
POZNÁMKA: Při zahájení vrtání děr bez
středicího otvoru, při vrtání do kovu, plastu nebo
keramiky a při šroubování šroubů používejte
nižší otáčky. Vyšší otáčky jsou vhodné k vrtání
dřeva a vícevrstvých desek a při použití brusných
a leštících násad.
NASTAVITELNÉ OTÁČKY
Spínač s regulací otáček (a) umožňuje ovládat
rychlost otáčení—čím více je spoušť stlačena, tím
jsou otáčky vyšší.
Chcete-li pracovat v režimu nepřetržitého chodu,
stlačte a podržte spínač s regulací otáček,
stiskněte zajišťovací tlačítko (b) a spínač s regulací
otáček uvolněte.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého
chodu, krátce stiskněte spínač a uvolněte jej. Po
ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
Otočný regulátor otáček
(obr. 1)
DWD014, DWD014S
Otáčky snížíte otočením regulátoru otáček (g)
proti směru chodu hodinových ručiček. Otočením
regulátoru ve směru chodu hodinových ručiček
otáčky zvýšíte.
Správná poloha rukou (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jak je uvedeno
na obrázku 7.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku pod krytem nářadí a druhou ruku na hlavní
rukojeti (h).
Vrtání
VAROVÁNÍ: Před prováděním
jakéhokoliv nastavení nebo
před nasazováním / snímáním
příslušenství nebo přídavných
zařízení, vypněte nářadí a odpojte
akumulátor, abyste snížili riziko
vážného úrazu.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
1. Používejte pouze nabroušené vrtáky. Pro
vrtání DŘEVA používejte nízké otáčky
a spirálové vrtáky, ploché vrtáky, hadovité
vrtáky nebo korunkové vrtáky. Pro vrtání
KOVU používejte nízké otáčky a ocelové
spirálové vrtáky nebo korunkové vrtáky.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno
vrtání vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku. Není
model vybaven boční rukojetí, držte nářadí
jednou rukou za rukojeť a druhou rukou za
akumulátor.
UPOZORNĚNÍ: Způsobí-li přetížení
náhlý krut, může dojít k zastavení
vrtačky. Při práci vždy očekávejte, že
může dojít k zastavení vrtačky. Držte
vrtačku pevně, abyste mohli reagovat
na tuto situaci a abyste zabránili
způsobení zranění.
4. DOJDE-LI K ZASEKNUTÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. IHNED UVOLNĚTE
SPOUŠŤ, vytáhněte vrták z obrobku
a určete příčinu zastavení. NEZAPÍNEJTE
A NEVYPÍNEJTE SPOUŠŤ, ABYSTE
SE POKUSILI SPUSTIT ZASTAVENOU
VRTAČKU — TAK BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
tlak na vrtačku a nechejte vrták jednoduše
proniknout poslední částí vrtaného otvoru.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
tyto otáčky zvyšujte.
VRTÁNÍ KOVU
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto
otáčky zvyšujte na maximální výkon a současně
vyvíjejte stálý tlak na nářadí. Plynulost vrtání
a rovnoměrný odvod kovových pilin z vrtané díry
signalizuje správnou rychlost vrtání. Při vrtání
do kovu používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho.
POZNÁMKA: Velké díry v oceli (8 až 13 mm)
mohou být vyvrtány snáze, jsou-li nejdříve vyvrtány
vodicí otvory (4 až 5 mm).
VRTÁNÍ DŘEVA
Zahajte vrtání s nízkými otáčkami, postupně tyto
otáčky zvyšujte na maximální výkon a současně
vyvíjejte stálý tlak na nářadí. Otvory do dřeva
lze vrtat stejnými spirálovými vrtáky, jaké
jsou používány při vrtání do kovu. Tyto vrtací
násady se mohou přehřívat, pokud nebudou
často vytahovány a nebudou ze žlábků vrtáků
odstraněny štěpiny. Obrobky, které mají sklon
k rozštípnutí, by měly být podloženy dřevěným
hranolem.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo nastavením pily nebo
před prováděním jejich oprav,vypněte
nářadí a odpojte jej od zdroje
napájecího napětí. Ujistěte se, zda je
spoušť v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit zranění.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky
nebo porušení materiálu při provrtání, snižte
11
Uhlíky motoru
V nářadí DEWALT je používán zdokonalený
systém pro výměnu uhlíků, který automaticky
zastaví nářadí, jsou-li uhlíky nadměrně
opotřebovány. Tento systém zabraňuje vážnému
poškození motoru. Nové sady uhlíků získáte
v autorizovaných servisech DEWALT. Vždy
používejte originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru pomocí
suchého stlačeného vzduchu, jakmile
se vám bude zdát, že se nečistoty
nahromadily kolem větracích otvorů.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou plastové
části nářadí poškodit. Používejte
pouze tkaninu navlhčenou ve vodě
a mýdlovém roztoku.Zabraňte
proniknutí jakékoli kapaliny do vnitřních
částí nářadí. Žádné části nářadí
neponořujte do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení vzniku
úrazu by mělo být používáno
pouze příslušenství ve velikostech
nepřesahujících maximální hodnoty
uvedené v technických datech.
12
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti.Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241734 - 25-07-2014
13
TYP.
DWD010 - DWD012 - DWD012S - DWD014 DWD014S - DWD015 - DWD016 - DWD016S
800
25
1
11
3
12
101
102
11
6
5
5
104
103
1
4
3
23
23
17
23 26
23
19
18
23
23
3
DWD016S
23
22
22
20
21
24
E15687 / NO31853
14
WWW.2helpU.com
21 - 05 - 09
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising