D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

D25012
D25013
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
14
English (original instructions)
26
Español (traducido de las instrucciones originales)
36
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
60
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
72
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
84
Português (traduzido das instruções originais)
94
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
106
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
116
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
127
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
138
Copyright DEWALT
2
Figure 1
f
e
h
i
d
b
j
g
c
a
D25013
f
k
g
D25012
Figure 2
D25013
f
g
f
f
g
g
1
Figure 3
Figure 4
d
j
2
DANSK
KRAFTIGE SDS PLUS ® ROTERENDE HAMRE
D25012, D25013
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
V
Type
Effektforbrug
W
Tomgangshastighed
min-1
Omdrejningstal under
belastning
min-1
Slag pr. minut
BPM
Stødenergi (EPTA 05/2009)
Hammerboring
J
Mejsling
J
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
mm
Mejslingspositioner
Kerneboringskapacitet i
blød mursten
mm
Værktøjsholder
Kravediameter
mm
Vægt
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(usikkerhed lydtryk)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25012 D25013
230
230
1/10
1/10
650
650
0–1550 0–1550
0–1130
0–4150
0–1240
0–4550
1,8
1,8
1,8
1,8
89
3,0
100
3,3
m/s2
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
11
1,7
11
1,7
m/s² ≤ 2,5
m/s² 1,5
9,5
1,7
≤ 2,5
1,5
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Sikringer:
Europa
D25012 D25013
–
–
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
86
3,0
97
3,1
m/s²
m/s²
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
13/30/22 13/30/22
–
41
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Metalboring
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah,HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemissionsværdiah,Cheq=
Usikkerhed K =
Skruning uden slag
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
3
DANSK
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D25012, D25013
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
4
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
DANSK
f)
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
5
DANSK
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med
en strømførende ledning vil gøre blotlagte
metaldele på værktøjet strømførende og give
stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende
kontrol. Det kan også udgøre en fare at bryde
igennem eller støde på hårde materialer, såsom
en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange
pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
6
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af en
roterende hammer:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs vejledningen før brug.
Brug hørebeskyttelse.
Brug øjebeskyttelse.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (k), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
DANSK
Pakkens indhold
Elsikkerhed
Pakken indeholder:
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
1 Kraftigt roterende hammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdejusteringsstang
1 Kasse (kun K-modeller)
1 SDS Plus® patronadapter (kun C-modeller)
1 Patron (kun C-modeller)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Kontakt til udløsning af variabel hastighed
b. Hovedhåndtag
c. Sidehåndtag
d. Dybdestang
e. SDS Plus®-patron
f. Tilstandsvælgerknap
g. Funktionsvælger
h. Omskiftningshåndtag
i. Låsekontakt
j. Udløserknap til dybdestang
TILSIGTET BRUG
Disse kraftige koterende hamre er blevet fremstillet til
professionel boring og hammerboring, skruning og
let mejsling.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
De roterende hamre er professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALTs serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Et sidehåndtag leveres monteret med denne
roterende hammer. Sidehåndtaget (c) kan tilpasses
både højre- og venstrehåndsbrugere.
SÅDAN JUSTERES SIDEHÅNDTAGET
1. Løsn sidehåndtaget (c) ved at dreje det mod
uret.
2. Drej sidehåndtaget til den ønskede position.
3. Fastgør sidehåndtaget ved at dreje det med
uret.
7
DANSK
SÅDAN SKIFTES DER SIDE
For højrehåndede brugere: skub
sidehåndtagsklemmen over patronen, håndtag
til venstre.
For venstrehåndede brugere: skub
sidehåndtagsklemmen over patronen, håndtag
til højre.
Omskiftningshåndtag (fig. 1)
Omskiftningshåndtaget (h) anvendes til at
omskifte den roterende hammer til at udtage
fastgørelseselementer eller dele, der sidder fast, i
borfunktionen.
FORSIGTIG: Når der omskiftes for at
fjerne fastsiddende dele, skal du være
forberedt på et kraftigt moment.
For at omskifte den roterende hammer skal du
slukke for den og justere omskiftningshåndtaget (h)
med den gule pil, der peger bagud (vist, når boret
holdes i betjeningsposition).
For at anbringe håndtaget til betjening fremad skal
du slukke for den roterende hammer og justere
omskiftningshåndtaget (h) med den gule pil, der
peger fremad (når boret holdes i betjeningsposition).
Tilstandsvælger (fig. 1, 2)
BEMÆRK: Værktøjet skal være helt
standset, før tilstandsvælgeren aktiveres.
I modsat fald kan værktøjet blive
beskadiget.
1. For at vælge betjeningstilstand skal du
trykke på tilstandsvælgerknappen (f) og dreje
tilstandsvælgeren (g), således at den gule pil
peger på det tilsvarende symbol.
2. Slip tilstandsvælgerknappen og kontrollér, at
tilstandsvælgerkontakten er låst på plads.
BEMÆRK: Den gule pil på tilstandsvælgeren SKAL
flugte med ét af symbolerne. Der er ikke nogle
operative positioner mellem positionerne.
ROTERENDE BORINGSTILSTAND:
Brug roterende boringstilstand til træ,
metal og plastik.
HAMMERBORINGSTILSTAND
Isætning og udtagning af
SDS Plus®-tilbehør (fig. 1)
ADVARSEL: Anvend altid handsker,
når du skifter tilbehør. Det blotlagte
metaldele på værktøjet og tilbehøret kan
blive ekstremt varme under betjening.
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre
eller løsne bor (eller andet tilbehør)
ved at holde fast i den forreste del af
patronen og tænde for værktøjet. Det
kan medføre personskade samt skade
på patronen.
Dette værktøj anvender SDS Plus®-tilbehør. Vi
anbefaler, at du kun anvender professionelt tilbehør.
For at isætte boret, skal du isætte borskaftet ca. 19
mm (3/4") ind i patronen. Tryk på boret og drej det,
indtil det låses på plads. Boret sidder da fast.
For at udløse boret, skal du trække patronmuffen (e)
tilbage og fjerne boret.
SDS Plus®-patron (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL: Fare for forbrænding.
Anvend ALTID handsker, du du skifter
bor. Blotlagte metaldele på værktøjet og
delene kan blive ekstremt varme under
betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre
eller løsne bor (eller andet tilbehør)
ved at holde fast i den forreste del af
patronen og tænde for værktøjet. Det
kan medføre personskade samt skade
på patronen.
For at isætte boret, skal du isætte borskaftet ca.
19 mm (3/4") ind i patronen. Tryk på boret og drej
det, indtil det låses på plads. Boret sidder da fast.
For at udløse boret, skal du trække patronmuffen (e)
tilbage og fjerne boret.
Brug denne tilstand til murværksboring.
HAMMERTILSTAND (KUN D25013)
Til lettere mejsling.
Montering af patronadapter og
patron (sælges separat)
1. Skru en patron på den gevindskårne ende af
patronadapteren.
8
DANSK
2. Indsæt den forbundne patron og adapter i
værktøjet som var det et standard
SDS Plus®-bor.
3. For at fjerne patronen skal du gøre, som drejede
det sig om udtagning af et standard SDS Plus®bor.
ADVARSEL: Anvend
aldrig standardpatroner i
hammerboringstilstanden.
LÅSEKONTAKT
ADVARSEL: Sørg for at udløse
låsemekanismen, før stikket tages ud af
stikkontakten. Mangel på at gøre dette
kan forårsage, at hammerboret starter
med det samme, næste gang det
tilsluttes strømmen, og det kan medføre
personskade.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Låseknappen (i) skal kun anvendes, når den
roterende hammer står stille, er monteret på et
borstativ eller anvendes til flishugning.
Dybdestang (fig. 4)
Før værktøjet anvendes, skal du sørge for, at
låseknappens udløsermekanisme fungerer korrekt.
SÅDAN JUSTERES DYBDESTANGEN
1. Tryk på dybdestangens udløserkontakt (j) på
sidehåndtaget og hold den inde.
2. Flyt dybdestangen (d), således at afstanden
mellem enden af stangen og enden af boret
svarer til den ønskede boringsdybde.
3. Slip kontakten for at låse stangen i positionen.
Ved boring med dybdestangen skal du stoppe,
når enden af stangen når materialets overflade.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Udløserkontakt (fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at starte den
roterende hammer. Slip kontakten for at stoppe den
roterende hammer.
BEMÆRK: Anvend lave hastigheder for starthuller
uden af kørne ved boring i metal, plastik eller
keramik eller iskruning af skruer. Højere hastigheder
er bedre til boring i murværk for bedre effektivitet.
For vedvarende betjening skal du trykke på
udløserkontakten (a) og holde den inde; trykke på
låseknappen (i); slippe udløserkontakten og derefter
slippe låsekontakten. Værktøjet fortsætter med at
køre.
For at standse værktøjet i kontinuerlig betjening skal
du trykke på kontakten et øjeblik og derefter slippe
den.
Korrekt håndposition (fig. 1, 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (c) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (b).
Overbelastningskobling
Hvis boret sidder fast, afbryder
overbelastningskoblingen drevet til borspindlen. På
grund af den resulterende kraft skal du altid holde
godt fast på maskinen med begge hænder og med
en god holdning.
Boreværktøjer
Maskinen er tilsigtet hammerboring i beton, mur og
sten. Den er også egnet til boring uden slag i træ,
metal, keramik og plastik.
VARIABEL HASTIGHED
Udløserkontakten til variabel hastighed (a) giver
mulighed for hastighedskontrol. Jo mere der trykkes
på kontakten, jo højere borhastighed.
9
DANSK
Boring (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID sørge
for, at arbejdsemnet er godt fastankret
eller fastspændt. Hvis der bores i et
tyndt materiale, skal du anvende en
“støtteblok” i træ for at forhindre skade
på materialet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Tryk på tilstandsvælgerknappen (f) og drej
tilstandsvælgeren (g) til borsymbolet for
boring, til hammersymbolet for hamring eller til
hammerboingssymbolet for hammerboring.
BORING
1. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til metal skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand. Til MURVÆRK skal du anvende bor
med hårdmetalplade eller murbor. En jævn
strøm af støv indikerer korrekt borehastighed.
2. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrækkelig
hårdt til at boret bider, men tryk ikke så hårdt, at
motoren blokerer, eller boret afbøjes.
3. Hold værktøjet fast med begge hænder for at
kontrollere borets rotation.
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis
det er overbelastet og resultere i en
forvridning. Forvent altid standsningen.
Hold godt fast med begge hænder
for at kontrollere vridningen og undgå
personskade.
4. HVIS BORET STOPPER , skyldes det typisk,
at det er overbelastet. SLIP UDLØSEREN
OMGÅENDE, fjern boret fra arbejdet og
afgør årsagen til blokeringen. SLÅ IKKE
UDLØSEREN FRA OG TIL I ET FORSØG PÅ
AT STARTE EN BLOKERET BOREMASKINE
- DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.
10
5. For at minimere blokering eller
gennemtrængning af materialet, skal du
reducere trykket på boret og lette boret gennem
den sidste del af hullet.
6. Hold motoren i gang, mens boret trækket ud
af et boret hul. Det hjælper med at forhindre
klemning.
7. Med variabel hastighed er der ingen grund til at
kørne det punkt, der skal bores. Start hullet ved
lav hastighed og accelerer ved at trykke hårdere
på udløseren, når hullet er dybt nok til at bore,
uden at boret springer ud.
BORING I METAL
En SDS Plus® til patronadapter med rundt skaft er
nødvendig. Sørg for, at værktøjet er i boringstilstand.
Start boring med lav hastighed og øg, indtil du opnår
fuld hastighed ved at påføre et fast tryk på værktøjet.
En jævn strøm af metalspåner indikerer korrekt
borehastighed. Brug et smøremiddel ved boring i
metal. Undtagelserne er støbejern og messing, der
skal bores i tør tilstand.
BEMÆRK: Det er nemmere at lave store huller i stål
[7,9 mm til 12,7 mm (5/16" til 1/2")], hvis der først
bores et pilothul [4 mm til 4,8 mm (5/32" til 3/16")].
BORING I TRÆ
En SDS Plus® til patronadapter med rundt skaft er
nødvendig. Sørg for, at værktøjet er i boringstilstand.
Start boring med lav hastighed og øg, indtil du
opnår fuld hastighed ved at påføre et fast tryk på
værktøjet. Du kan anvende de samme stålbor
som til metal til at lave huller i træ. Disse bor kan
overophedes, medmindre de ofte trækkes ud for
at fjerne spåner fra rillerne. For større huller bør du
anvende spadebor, stenbor eller hulsave. Emner, der
kan splintre, bør støttes af en træblok.
Skrueboring (fig. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (g) til den roterende
boringsposition.
2. Vælg rotationsretning.
3. Indsæt den specielle SDS Plus®
iskruningsadapter til brug med sekskantede
skruetrækkerbor.
4. Isæt det ønskede skruetrækkerbor. Når der
iskrues kærvskruer, skal der altid anvendes bor
med en glideføler.
5. Tryk forsigtigt på den variable hastighedskontakt
(a) for at forhindre skade på skruehovedet. I
omvendt rotation (venstre) reduceres værktøjets
hastighed automatisk for nem skrueudtagning.
6. Når skruen flugter med arbejdsemnet, udløses
den variable hastighedskontakt for at forhindre
skruehovedet i at trænge ind i arbejdsemnet.
DANSK
Hammerboring
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
1. Når der bores, skal du anvende tilpas kraft på
hammeren for at forhindre den i at springe for
meget tilbage eller “løfte” boret. For megen
kraft kan nedsætte borehastigheden, forårsage
overopvarmning og sænke boreintensiteten.
2. Bor lige og hold boret på en lige vinkel på
emnet. Anvend ikke sidetryk på boret, når
du borer, da det vil forårsage blokering af
borspånerne og nedsænke borehastigheden.
3. Hvis hammerhastigheden begynder at falde,
når der bores dybe huller, skal du trække boret
halvvejs ud af hullet, mens værktøjet stadig
kører, for at fjerne snavs fra hullet.
4. Til murværk skal du anvende bor med
hårdmetalplade eller murbor. En jævn strøm af
støv indikerer korrekt borehastighed.
Mejsling (D25013)
1. For at kunne skifte fra borehamring til mejsling
skal SDS Plus® mejslen først sættes i og man
skal kontrollere om den er låst forsvarligt fast.
2. Når der skiftes fra borehammertypen til
mejseltypen skal mejslen drejes så den befinder
sig i rette position. Hvis der er modstand når der
skiftes type drejes mejslen let så den tager fat i
spindellåsen.
ADVARSEL:
• Hammeren er kun egnet til lettere
mejselearbejde.
• Fremad/ bagud kontakten skal
befinde sig i fremad positionen når der
mejsles.
• Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag værktøjet til en autoriseret DEWALTreparatør efter ca. 40 timers brug. Hvis der
opstår problemer før da, skal du kontakte en
autoriseret DEWALT-reparatør.
• Der slukkes automatisk for værktøjet, når
kulbørsterne er slidt.
Motorbørster
DEWALT anvender et avanceret børstesystem, der
automatisk standser boret, når børsterne er opbrugt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børstesamlinger er tilgængelige hos autoriserede
DEWALT-servicecentre. Anvend altid identiske
reservedele.
Smøring
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
Tilbehør og vedhæftelser skal smøres regelmæssigt
omkring SDS Plus®-udstyret.
ADVARSEL:
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Der findes forskellige typer af SDS Plus® bor og
adaptere som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af
hovedkabinettet med tør luft, så snart
der observeres ophobninger af snavs i
og omkring lufthullerne. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og en godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller skrappe kemikalier
til rengøring af værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de
anvendte materialer i disse dele. Brug
en klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen
del af værktøjet i væske.
11
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke kan
tilbydes af DEWALT, ikke er testet med
dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør sammen med dette værktøj
være forbundet med fare. For at
reducere risikoen for skader bør der kun
anvendes tilbehør, der er anbefalet af
DEWALT, sammen med dette produkt.
Forskellige typer SDS Plus®-bor og -mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
12
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
13
DEUTSCH
LEISTUNGSSTARKE SDS PLUS ® BOHRHÄMMER
D25012, D25013
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Netzspannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schläge pro Minute
Schlagenergie (EPTA 05/2009)
Schlagbohren
Meißeln
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Meißelpositionen
Max. Kernbohrleistung in
Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (Schalldruckpegelunsicherheit)
LWA (Schalldruckpegel)
KWA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
W
min-1
min-1
SpM
D25012
230
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
J
J
1,8
1,8
1,8
1,8
V
mm
13/30/22 13/30/22
–
41
mm
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
mm
kg
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
D25012 D25013
14
m/s² 3,0
m/s² 1,5
3,0
1,5
m/s² 11
m/s² 1,7
11
1,7
9,5
1,7
≤ 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Bohren in Metall
Schwingungsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
Bohren in Beton
Schwinungsemissionswert ah,HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Schwingungsemissionswert ah,Cheq =m/s² –
Messungenauigkeit K =
m/s² –
Schrauben ohne Schlag
Schwingungsemissionswert ah =
m/s² ≤ 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s² 1,5
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
DEUTSCH
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann..
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D25012, D25013
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
15
DEUTSCH
d)
e)
f)
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
16
e)
f)
g)
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
DEUTSCH
f)
g)
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen.
Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung,
indem Sie häufige Pausen einlegen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von
Meißeln sollte durch eine zugelassene Fachkraft
erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb
des Werkzeugs oder beim Wechseln der
Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb
extrem heiß werden. Kleine Stückchen von
abgebrochenem Material können bloße Hände
verletzen.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab,
solange der Einsatz nicht vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
verklemmte Einsätze, um sie zu lösen.
Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen
verursachen.
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen durch Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Teile des
Werkzeugs.
17
DEUTSCH
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz von
Sicherheitsvorrichtungen nicht vermeiden. Diese
sind:
– Gehörschäden.
– Gefahr des Quetschens der Finger beim
Austausch von Zubehörteilen.
– Gesundheitsgefahren durch Einatmen von
bei Arbeiten in Beton und/oder Mauerwerk
entwickelten Staubs.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Werkzeug
angebracht:
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Verstellbarer Drehzahl- und Auslöseschalter
b. Hauptgriff
c. Zusatzgriff
d. Tiefenanschlag
e. SDS Plus® -Spannfutter
f. Betriebsarten-Wahlknopf
g. Betriebsarten-Wahlschalter
h. Umsteuerhebel
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
i. Arretierknopf
j. Löseknopf für Tiefenanschlag
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Tragen Sie eine Schutzbrille.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (k) enthält das Herstelljahr und ist
in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Hochleistungs-Bohrhammer
1 Seitlicher Griff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer (nur K-Modelle)
1 SDS Plus® -Spannfutteradapter (nur C-Modelle)
1 Spannfutter (nur C-Modelle)
Diese Hochleistungs-Bohrhämmer sind konstruiert
für den professionellen Einsatz beim Bohren und
Schlagbohren, Schraubendrehen und leichten
Stemmarbeiten.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
1 Betriebsanleitung
Elektrische Sicherheit
1 Explosionszeichnung
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie, dass die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs
angegebenen Spannung entspricht.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
18
Ihr DEWALT Werkzeug ist gemäß
EN 60745 zweifach isoliert. Ein Erdleiter
ist deshalb nicht erforderlich.
DEUTSCH
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zusatzhandgriff (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu reduzieren, verwenden
Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem und sicher
festgeschraubtem seitlichen Griff.
Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass der seitliche Griff während
des Betriebs verrutscht, wodurch
die Kontrolle verloren geht. Für
bestmögliche Kontrolle halten Sie das
Werkzeug mit beiden Händen.
Dieser Bohrhammer ist mit einem montierten
seitlichen Griff ausgestattet. Der seitliche Zusatzgriff
(c) kann für Rechts- und Linkshänder angepasst
werden.
ANPASSUNG DES SEITLICHEN ZUSATZGRIFFS
1. Lösen Sie den seitlichen Zusatzgriff (c) durch
Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den seitlichen Zusatzgriff in die
gewünschte Position.
3. Ziehen Sie den seitlichen Zusatzgriff fest durch
Drehen im Uhrzeigersinn.
TAUSCHEN DER SEITEN
Für Rechtshänder: Schieben Sie die
Zusatzgriffklemme über das Spannfutter, Griff
links.
Für Linkshänder: Schieben Sie die
Zusatzgriffklemme über das Spannfutter, Griff
rechts.
Umsteuerhebel (Abb. 1)
Der Umsteuerhebel (h) wird verwendet, um den
Bohrhammer zum Herausdrehen von Schrauben
oder verklemmten Einsätzen in der Nur-BohrenFunktion umzusteuern.
VORSICHT: Seien Sie beim
Linksdrehen (rückwärts) für das Lösen
verklemmter Einsätze auf ein starkes
Gegendrehmoment vorbereitet.
Um die Drehrichtung des Bohrhammers
umzukehren, schalten Sie ihn aus und bringen
den Umsteuerhebel (h) in Übereinstimmung
mit dem nach hinten zeigenden gelben Pfeil (in
Betriebshaltung des Bohrers gesehen).
Um den Hebel in Rechtsdrehung (vorwärts) zu
stellen, schalten Sie den Bohrhammer aus und
bringen den Umsteuerhebel (h) in Übereinstimmung
mit dem nach vorne zeigenden gelben Pfeil (in
Betriebshaltung des Bohrers gesehen).
Betriebsarten-Wahlschalter
(Abb. 1, 2)
HINWEIS: Das Werkzeug muss
vollständig zum Stillstand gekommen
sein, bevor der BetriebsartenWahlschalter betätigt wird. Andernfalls
kann das Werkzeug beschädigt werden.
1. Um die Betriebsart zu wählen, drücken Sie den
Betriebsarten-Wahlknopf (f) und drehen den
Betriebsarten-Wahlschalter (g), bis der gelbe
Pfeil auf das entsprechende Symbol zeigt.
19
DEUTSCH
2. Lösen Sie den Betriebsarten-Wahlknopf
und überprüfen Sie, dass der BetriebsartenWahlschalter eingerastet ist.
HINWEIS: Der gelbe Pfeil am BetriebsartenWahlschalter MUSS immer auf eines der Symbole
zeigen. Zwischen den einzelnen Positionen gibt es
keine Betriebspositionen.
ROTATIONSBOHRBETRIEB
Verwenden Sie Rotationsbohren für Holz,
Metall und Kunststoffe.
SCHLAGBOHRBETRIEBSART
Verwenden Sie diese Betriebsart beim
Bohren in Mauerwerk.
NUR-SCHLAGEN-BETRIEBSART (NUR D25013)
Für leichte Stemmarbeiten.
Einsetzen und Entfernen von
SDS Plus® Zubehörteilen (Abb. 1)
WARNUNG: Tragen Sie beim
Auswechseln von Zubehörteilen immer
Handschuhe. Die exponierten Metallteile
am Werkzeug und an den Zubehörteilen
können beim Betrieb extrem heiß
werden.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Einsätze (oder anderes Zubehör)
festzuziehen oder zu lösen, indem
Sie das Spannfutter vorne fassen
und das Gerät einschalten. Dabei
können Schäden am Bohrfutter und
Verletzungen entstehen.
Dieses Werkzeug verwendet SDS Plus® Zubehör. Wir
empfehlen, nur Zubehörteile für den professionellen
Einsatz zu verwenden.
Um einen Einsatz einzusetzen, stecken Sie den
Schaft des Einsatzes ca. 19 mm (3/4") in das
Spannfutter. Drücken und drehen Sie den Einsatz,
bis er einrastet. Der Einsatz wird sicher gehalten.
Um den Einsatz zu lösen, ziehen Sie die
Spannfuttermanschette (e) zurück und entfernen den
Einsatz.
SDS Plus -Spannfutter (Abb. 1)
®
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie das
Werkzeug von der Stromversorgung,
bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Zubehörteile entfernen oder
anbringen.
20
WARNUNG: Verbrennungsgefahr.
Tragen Sie IMMER Handschuhe, wenn
Sie Einsätze austauschen. Zugängliche
Metallteile am Werkzeug und die
Einsätze können beim Betrieb extrem
heiß werden. Kleine Stückchen von
abgebrochenem Material können bloße
Hände verletzen.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Einsätze (oder anderes Zubehör)
festzuziehen oder zu lösen, indem
Sie das Spannfutter vorne fassen
und das Gerät einschalten. Dabei
können Schäden am Spannfutter und
Verletzungen entstehen.
Um einen Einsatz einzusetzen, stecken Sie den
Schaft des Einsatzes ca. 19 mm (3/4") in das
Spannfutter. Drücken und drehen Sie den Einsatz,
bis er einrastet. Der Einsatz wird sicher gehalten.
Um den Einsatz zu lösen, ziehen Sie die
Spannfuttermanschette (e) zurück und entfernen den
Einsatz.
Anbringen eines
Spannfutteradapters und
Spannfutters (separat erhältlich)
1. Schrauben Sie das Spannfutter auf das
Gewindeende des Spannfutteradapters.
2. Setzen Sie das angeschraubte Spannfutter und
den Adapter in das Werkzeug, als ob es ein
Standard-SDS Plus® Einsatz (Bit) wäre.
3. Um das Spannfutter zu entfernen, gehen Sie
wie beim Entfernen eines Standard-SDS Plus®
Einsatzes (Bits) vor.
WARNUNG: Verwenden Sie
niemals Standard-Spannfutter in der
Schlagbohr-Betriebsart.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Tiefenanschlag (Abb. 4)
EINSTELLEN DES TIEFENANSCHLAGS
1. Halten Sie den Löseknopf für den
Tiefenanschlag (j) am Seitengriff gedrückt.
2. Bewegen Sie den Tiefenanschlag (d), bis der
Abstand zwischen dem Ende der Stange und
dem Ende des Einsatzes der gewünschten
Bohrtiefe entspricht.
DEUTSCH
3. Lösen Sie den Knopf, um die Stange in der
Position zu arretieren. Beim Bohren mit dem
Tiefenanschlag beenden Sie den Bohrvorgang,
wenn die Stange die Materialoberfläche erreicht.
BETRIEB
Betriebsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Auslöseschalter (Abb. 1)
Um den Bohrhammer zu starten, drücken Sie
den Auslöseschalter (a). Um den Bohrhammer zu
stoppen, lassen Sie den Schalter los.
HINWEIS: Verwenden Sie niedrige Drehzahlen
beim Anbohren mit einem Bohrkörner, beim Bohren
in Metall, Kunststoffe oder Keramik, oder beim
Schraubendrehen. Höhere Drehzahlen sind besser
geeignet beim Bohren in Mauerwerk für maximale
Leistung.
DREHZAHLREGELUNG
Der Drehzahlregelschalter (a) ermöglicht
die Steuerung der Drehzahl. Je tiefer der
Auslöseschalter gedrückt wird, umso höher ist die
Drehzahl des Bohrers.
ARRETIERKNOPF
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass der Arretiermechanismus gelöst
ist, bevor Sie den Stecker aus der
Stromversorgung ziehen. Andernfalls
startet der Bohrhammer sofort,
wenn der Stecker wieder eingesteckt
wird. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
Der Arretierknopf (i) ist nur zu verwenden, wenn der
Bohrhammer stationär in einem Bohrständer oder
bei Stemmarbeiten betrieben wird.
Vor jeder Verwendung des Werkzeugs vergewissern
Sie sich, dass der Arretierknopf-Lösemechanismus
frei funktioniert.
Für Dauerbetrieb halten Sie den Auslöseschalter (a)
gedrückt; drücken Sie den Arretierknopf (i); lassen
Sie den Auslöseschalter los und lösen Sie dann den
Arretierknopf. Das Werkzeug läuft im Dauerbetrieb.
Um das Werkzeug bei Dauerbetrieb zu stoppen,
drücken Sie kurz auf den Auslöseschalter und lassen
ihn los.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 3)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (c) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (b) hält.
Überlastungskupplung
Wenn der Bohreinsatz sich verklemmt oder
festsitzt, wird der Antrieb der Bohrspindel durch
die Überlastungskupplung (Rutschkupplung)
unterbrochen. Wegen der dabei auftretenden Kräfte
halten Sie das Gerät immer fest mit beiden Händen
und achten Sie auf einen sicheren Stand.
Bohrwerkzeuge
Das Gerät ist bestimmt für das Bohrhämmern in
Beton, Ziegel und Stein. Es ist auch geeignet für das
Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Keramik und
Kunststoffe.
Bohren (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie das
Werkzeug von der Stromversorgung,
bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Zubehörteile entfernen oder
anbringen.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
vermindern, vergewissern Sie sich
IMMER, dass das Werkstück fest fixiert
oder eingespannt ist. Beim Bohren in
dünnes Material verwenden Sie ein
Unterlegholz, um eine Beschädigung
des Materials zu vermeiden.
21
DEUTSCH
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermindern, verwenden
Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem und sicher
festgeschraubtem seitlichen Griff.
Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass der seitliche Griff während
des Betriebs verrutscht, wodurch
die Kontrolle verloren geht. Für
bestmögliche Kontrolle halten Sie das
Werkzeug mit beiden Händen.
Drücken Sie den Betriebsarten-Wahlknopf (f)
und drehen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter
(g) auf das Bohrersymbol für Bohren, auf das
Hammersymbol für Hämmern oder auf das
Schlagbohrsymbol für Schlagbohren.
BOHRBETRIEB
1. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Maschinenbohrbits oder
Lochsägen. Bei METALL verwenden Sie
Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen
oder Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
sollten. Bei MAUERWERK verwenden Sie
Hartmetallbohrspitzen oder Mauerwerkbits. Ein
feines, gleichmäßiges Austreten von Staub weist
auf eine richtige Bohrleistung hin.
STARTEN - DIES KANN DEN BOHRER
BESCHÄDIGEN.
5. Um ein Festklemmen oder Durchbrechen des
Materials zu minimieren, verringern Sie den
Druck auf den Bohrer und entlasten Sie den
Bohreinsatz im letzten Stück des Loches.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
7. Bei Bohrern mit verstellbarer Drehzahl ist ein
Vorkörnen der Bohrstelle nicht erforderlich.
Verwenden Sie eine niedrige Drehzahl beim
Anbohren und steigern Sie die Drehzahl durch
festeren Druck auf den Auslöser, wenn das
Loch tief genug ist, um weiterzubohren, ohne
dass der Bohreinsatz herausspringt.
BOHREN IN METALL
Hierzu ist ein Adapter vom SDS Plus® -Bohrfutter
auf ein Rundschaftfutteradapter erforderlich.
Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug im
Nur-Bohren-Betrieb ist. Beginnen Sie das Bohren
mit niedriger Drehzahl und steigern Sie auf Volllast
durch festen Druck auf das Gerät. Ein feines,
gleichmäßiges Austreten Metallspänen weist auf eine
richtige Bohrleistung hin. Verwenden Sie Bohröl beim
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen und
Messing, die trocken gebohrt werden sollten.
2. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
HINWEIS: Große Löcher [7,9 mm bis 12,7 mm
(5/16" bis 1/2")] in Stahl gelingen besser, wenn ein
Führungsloch [4 mm bis 4,8 mm (5/32" bis 3/16")]
vorgebohrt wird.
3. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
Hierzu ist ein Adapter vom SDS Plus® -Bohrfutter
auf ein Rundschaftfutteradapter erforderlich.
Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug im NurBohren-Betrieb ist. Beginnen Sie das Bohren mit
niedriger Drehzahl und steigern Sie auf Volllast durch
festen Druck auf das Gerät. Löcher in Holz können
mit denselben Schlangenbohrern wie bei Metall
gebohrt werden. Diese Bohreinsätze können sich
zu stark erhitzen, wenn sie nicht oft herausgezogen
werden, um die Späne von der Gewindenut zu
entfernen. Bei größeren Löchern verwenden Sie
sogenannte Spatenbohrer, Maschinenbohrer oder
Lochsägen. Werkstücke, die zum Splittern neigen,
sollten mit einem Unterlegholz abgestützt werden.
WARNUNG: Der Bohrer kann bei
Überlastung festklemmen und eine
plötzliche Drehung verursachen. Sie
müssen immer mit einem Festklemmen
rechnen. Halten Sie den Bohrer mit
beiden Händen fest im Griff, um
die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren und Verletzungen zu
vermeiden.
4. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT,
ist meistens eine Überlastung die Ursache.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Festklemmen. SCHALTEN
SIE NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER
EIN UND AUS MIT DEM VERSUCH,
EINEN FESTKLEMMENDEN BOHRER ZU
22
BOHREN IN HOLZ
Schrauben (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (g) auf
die Rotationsbohr-Position.
2. Wählen Sie die Drehrichtung.
3. Setzen Sie den speziellen SDS Plus®
Schraubadapter für die Verwendung mit
Sechskant-Schraubbits ein.
DEUTSCH
4. Setzen Sie das geeignete Schraubbit ein. Wenn
Sie Schlitzkopfschrauben ein- oder ausdrehen,
verwenden Sie immer Bits mit Führungshülse.
5. Drücken Sie sanft auf den verstellbaren
Drehzahlregler (a), um eine Beschädigung
des Schraubenkopfes zu vermeiden. Bei
Rückwärtsdrehung (LH) ist die Drehzahl
des Werkzeugs zu leichteren Ausschrauben
automatisch verringert.
6. Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den verstellbaren Drehzahlregler
los, um zu verhindern, dass der Schraubenkopf
in das Werkstück eindringt.
Schlagbohrbetrieb
1. Üben Sie beim Bohren nur soviel Kraft auf
das Schlagwerk aus, dass es nicht zu sehr
springt oder den Bohreinsatz herauszieht. Zu
viel Kraft verringert die Bohrdrehzahl, führt zur
Überhitzung und geringerer Bohrleistung.
2. Bohren Sie gerade, mit dem Bit im rechten
Winkel zum Werkstück. Üben Sie keinen
seitlichen Druck beim Bohren aus, da
andernfalls das Bit sich zusetzt und die
Bohrdrehzahl verringert wird.
3. Wenn sich beim Bohren von tiefen Löchern
die Schlagzahl verringert, ziehen Sie das Bit
ein Stück aus dem Loch, während das Gerät
noch läuft, damit der Bohrstaub aus dem Loch
austreten kann.
4. Bei Mauerwerk verwenden Sie
Hartmetallbohrspitzen oder Mauerwerkbits. Ein
feines, gleichmäßiges Austreten von Staub weist
auf eine richtige Bohrleistung hin.
Meißeln (D25013)
1.
Bevor Sie von Hammerbohren auf Meißeln
umschalten, setzen Sie den SDS Plus®-Meißel
in die Werkzeugaufnahme ein und überprüfen
Sie, ob er verriegelt ist.
2. Wenn Sie von Hammerbohren auf Meißeln
umschalten, drehen Sie den Meißel in
die gewünschte Stellung. Falls Sie einen
Widerstand spüren, drehen Sie den Meißel ein
wenig, um die Spindelarretierung zu aktivieren.
WARNUNG:
• Der Bohrhammer eignet sich nur für
leichte Meißelarbeiten.
• Der Rechts-/Linkslaufschalter sollte für
Meißelarbeiten auf Rechtslauf gestellt
werden.
WARNUNG:
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht
zum Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
Mehrere SDS Plus®-Bohrer und -Adapter sind als
Zubehör erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein zufriedenstellender Betrieb hängt von der
geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
• Dieses Gerät kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Werkzeug zu einer
autorisierten DEWALT Kundendienstwerkstatt
nach ca. 40 Betriebsstunden. Wenn vor
Ablauf dieser Zeit Probleme auftreten,
wenden Sie sich an eine autorisierte DEWALT
Kundendienstwerkstatt.
• Das Werkzeug schaltet automatisch ab, wenn
die Kohlebürsten abgenutzt sind.
Kohlebürsten
DEWALT verwendet ein fortschrittliches
Bürstensystem, das den Bohrer automatisch
ausschaltet, wenn die Bürsten abgenutzt sind.
Dadurch wird ernsthafter Schaden am Motor
verhindert. Neue Bürstensätze sind bei autorisierten
DEWALT Kundendienststellen erhältlich. Verwenden
Sie nur identische Ersatzteile.
23
DEUTSCH
Umweltschutz
Schmierung
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Zubehörteile und Ansätze müssen regelmäßig rund
um den SDS Plus® Einsatz geschmiert werden.
Reinigung
WARNUNG: Immer, wenn Sie
Ansammlung von Schmutz an und
um die Lüftungsöffnungen bemerken,
blasen Sie mit trockener Luft Schmutz
und Staub aus dem Hauptgehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und zugelassene Staubschutzmasken
bei diesen Arbeiten.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Solche Chemikalien können das in
diesen Teilen verwendete Material weich
werden lassen. Verwenden Sie ein
nur mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Lassen Sie niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Optional stehen verschiedene Typen von SDS Plus®
Bohreinsätzen und Meißel zur Verfügung.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
24
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
25
EN GLI S H
HEAVY-DUTY SDS PLUS ® ROTARY HAMMERS
D25012, D25013
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
No-load speed
Load speed
Beats per minute
Impact energy ((EPTA 05/2009)
Hammerdrilling
Chiselling
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
Chisel positions
Core drilling capacity in
soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
W
min-1
min-1
BPM
D25012
230
230/115
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
230/115
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
J
J
1.8
1.8
1.8
1.8
V
V
mm
13/30/22 13/30/22
–
41
mm
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2.3
2.3
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3.0
97
3.1
89
3.0
100
3.3
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
D25012
D25013
Drilling into metal
Vibration emission
value ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
3.0
1.5
3.0
1.5
Drilling into concrete
Vibration emission
value ah,HD =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
11
1.7
11
1.7
26
Chiselling
Vibration emission
value ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
Screwdriving without impact
Vibration emission value ah = m/s²
Uncertainty K =
m/s²
–
–
9.5
1.7
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
ENGLISH
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D25012, D25013
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
27
EN GLI S H
b)
c)
d)
e)
f)
g)
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
28
e)
f)
g)
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will make exposed metal parts of the tool
“live” and shock the operator.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
ENGLISH
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Wear gloves when operating tool or
changing bits. Accessible metal parts on the
tool and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (k), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2013 XX XX
Year of Manufacture
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
Package Contents
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
1 Heavy-duty rotary hammer
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
The package contains:
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox (K models only)
1 SDS Plus® chuck adapter (C models only)
1 Chuck (C models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
– Impairment of hearing.
a. Variable speed trigger switch
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
b. Main handle
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
d. Depth rod
c. Side handle
e. SDS Plus® chuck
f. Mode selector button
g. Mode selector
29
EN GLI S H
h. Reversing lever
i. Lock-on button
j. Depth rod release button
INTENDED USE
These heavy-duty rotary hammers have been
designed for professional drilling and hammerdrilling,
screwdriving and light chipping
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These rotary hammers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer (manufactured according
BS EN 61558 & BS 4343) with an
earth screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
30
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Side Handle (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed and securely tightened. Failure
to do so may result in the side handle
slipping during tool operation and
subsequent loss of control. Hold tool
with both hands to maximize control.
A side handle comes assembled with this rotary
hammer. The side handle (c) can be fitted to suit
both right-hand and left-hand users.
TO ADJUST THE SIDE HANDLE
1. Loosen the side handle (c) by turning it
counterclockwise.
2. Rotate the side handle to the desired position.
3. Tighten the side handle by turning it clockwise.
TO CHANGE SIDES
For right-hand users: slide the side handle
clamp over the chuck, handle at the left.
For left-hand users: slide the side handle clamp
over the chuck, handle at the right.
Reversing Lever (fig. 1)
The reversing lever (h) is used to reverse the rotary
hammer for backing out fasteners or jammed bits in
the drill-only function.
CAUTION: When reversing to clear
jammed bits, be ready for strong
reactive torque.
ENGLISH
To reverse the rotary hammer, turn it off and align
the reversing lever (h) with the yellow arrow pointing
backward (viewed when holding drill in operating
position).
To position the lever for forward operation, turn the
rotary hammer off and align the reversing lever (h)
with the yellow arrow pointing forward (viewed when
holding drill in operating position).
Mode Selector (fig. 1, 2)
NOTICE: Tool must come to a
complete stop before activating the
mode selector button or damage to the
tool may result.
1. To select the operating mode, press mode
selector button (f) and turn the mode selector (g)
so the yellow arrow points to the corresponding
symbol.
2. Release the mode selector button and check
that the mode selector switch is locked in place.
NOTE: The yellow arrow on the mode selector
MUST be aligned with one of the symbols at all
times. There are no operable positions between the
positions.
ROTARY DRILLING MODE
Use rotary drilling mode for wood, metal,
and plastics.
SDS Plus® Chuck (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Burn Hazard. ALWAYS
wear gloves when changing bits.
Accessible metal parts on the tool
and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material
may damage bare hands.
WARNING: Do not attempt to tighten
or loosen drill bits (or any other
accessory) by gripping the front part
of the chuck and turning the tool on.
Damage to the chuck and personal
injury may occur.
To insert bit, insert shank of bit about 19 mm (3/4")
into chuck. Push and rotate bit until it locks in place.
The bit will be securely held.
To release bit, pull the chuck sleeve (e) back and
remove the bit.
Fitting a Chuck Adapter and Chuck
(Sold Separately)
HAMMERDRILL MODE
Use this mode for masonry drilling.
1. Screw a chuck onto the threaded end of the
chuck adapter.
HAMMER-ONLY MODE (D25013 ONLY)
For light chiseling.
Inserting and Removing SDS Plus
Accessories (fig. 1)
To release bit, pull the chuck sleeve (e) back and
remove the bit.
®
WARNING: Always wear gloves when
you change accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremly hot during
operation.
WARNING: Do not attempt to tighten
or loosen drill bits (or any other
accessory) by gripping the front part
of the chuck and turning the tool on.
Damage to the chuck and personal
injury may occur.
This tool uses SDS Plus® accessories We
recommend to use professional accessories only.
To insert bit, insert shank of bit about 19 mm (3/4")
into chuck. Push and rotate bit until it locks in place.
The bit will be securely held.
2. Insert the connected chuck and adapter in the
tool as though it were a standard SDS Plus® bit.
3. To remove the chuck, proceed as for removing
a standard SDS Plus® bit.
WARNING: Never use standard chucks
in the hammer drilling mode.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Depth Rod (fig. 4)
TO ADJUST THE DEPTH ROD
1. Push in and hold the depth rod release button (j)
on the side handle.
2. Move the depth rod (d) so the distance between
the end of the rod and the end of the bit equals
the desired drilling depth.
3. Release the button to lock rod into position.
When drilling with the depth rod, stop when end
of rod reaches surface of material.
31
EN GLI S H
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Trigger Switch (fig. 1)
To start the rotary hammer, depress the trigger
switch (a). To stop rotary hammer, release the
switch.
NOTE: Use lower speeds for starting holes without
a centerpunch, drilling in metal, plastics or ceramics,
or driving screws. Higher speeds are better for
drilling in masonry for maximum efficiency.
VARIABLE SPEED
The variable speed trigger switch (a) permits speed
control. The farther the trigger switch is depressed,
the higher the speed of the drill.
LOCK-ON BUTTON
WARNING: Be sure to release
the locking mechanism before
disconnecting the plug from the power
supply. Failure to do so will cause the
hammerdrill to start immediately the
next time it is plugged in. Damage or
personal injury could result.
The lock-on button (i) is for use only when the rotary
hammer is stationary, mounted in a drill press stand
or for chipping applications.
Before using the tool each time, be sure that the
lock-on button release mechanism is working freely.
For continuous operation, press and hold the trigger
switch (a); press the lock-on button (i); release the
trigger switch and then release the lock-on button.
The tool will continue to run.
To stop the tool in continuous operation, quickly
press and release the trigger switch.
Proper Hand Position (fig. 1, 3)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
32
Proper hand position requires one hand on the side
handle (c), with the other hand on the main handle
(b).
Overload Clutch
If the drill bit becomes jammed or caught, the drive
to the drill spindle is interrupted by the overload
clutch. Because of the forces that occur as a result,
always hold the machine securely with both hands
and take a firm stance.
Drilling Tools
The machine is intended for hammerdrilling in
concrete, brick and stone. It is also suitable for
drilling without impact in wood, metal, ceramic
and plastic.
Drilling (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed and securely tightened. Failure
to do so may result in the side handle
slipping during tool operation and
subsequent loss of control. Hold tool
with both hands to maximize control.
Depress mode selector button (f) and turn the mode
selector (g) to the drill bit symbol for drilling, to the
hammer symbol for hammering or to the hammerdrill
symbol for hammerdrilling.
DRILLING OPERATION
1. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry. For MASONRY, use carbidetipped bits or masonry bits. A smooth, even
flow of dust indicates the proper drilling rate.
ENGLISH
2. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
3. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
WARNING: Drill may stall if overloaded
causing a sudden twist. Always expect
the stall. Grip the drill firmly with both
hands to control the twisting action and
avoid injury.
4. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work,
and determine cause of stalling. DO NOT
CLICK TRIGGER OFF AND ON IN AN
ATTEMPT TO START A STALLED DRILL –
THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
5. To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
7. With variable speed drills there is no need to
center punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
DRILLING IN METAL
An SDS Plus® to round shank adapter chuck is
required. Ensure that tool is in drill-only mode. Start
drilling with slow speed and increase to full power
while applying firm pressure on the tool. A smooth
even flow of metal chips indicates the proper drilling
rate. Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
NOTE: Large [7.9 mm to 12.7 mm (5/16" to 1/2")]
holes in steel can be made easier if a pilot hole
[4 mm to 4.8 mm (5/32" to 3/16")] is drilled first.
DRILLING IN WOOD
An SDS Plus® to round shank adapter chuck is
required. Ensure that tool is in drill-only mode. Start
drilling with slow speed and increase to full power
while applying firm pressure on the tool. Holes in
wood can be made with the same twist drills used
for metal. These bits may overheat unless pulled out
frequently to clear chips from the flutes. For larger
holes, use spade bits, power auger bits, or hole
saws. Work that is apt to splinter should be backed
up with a block of wood.
Screwdriving (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (g) to the rotary
drilling position.
2. Select the direction of rotation.
3. Insert the special SDS Plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver bits.
4. Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
5. Gently press the variable speed switch (a) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
6. When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent
the screw head from penetrating into the
workpiece.
Hammerdrill Operation
1. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively
or “rising” off the bit. Too much force will cause
slower drilling speeds, overheating, and a lower
drilling rate.
2. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
3. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of
the hole with the tool still running to help clear
debris from the hole.
4. For masonry, use carbide-tipped bits or
masonry bits. A smooth even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
Chipping and Chiselling (D25013)
1. To switch from hammer drilling to chiselling, first
insert the SDS Plus® chisel and check if it is
properly locked.
2. When switching from hammer drilling mode to
chiselling mode, turn the chisel to the desired
position. If you find resistance during mode
change, turn the chisel slightly to engage the
spindle lock.
WARNING:
• The hammer is only for light chiselling
applications.
• The forward/reverse switch must be in
the forward position when chiselling
33
EN GLI S H
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Various types of SDS Plus® drill bits and adaptors
are available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
• The tool will automatically switch off when the
carbon brushes are worn.
Motor Brushes
DEWALT uses an advanced brush system which
automatically stops the drill when the brushes wear
out. This prevents serious damage to the motor.
New brush assemblies are available at authorised
DEWALT service centers. Always use identical
replacement parts.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
34
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
ENGLISH
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
35
ESPAÑOL
MARTILLOS ROTATIVOS DE GRAN CAPACIDAD
SDS PLUS ® D25012, D25013
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
D25012
Voltaje
V
230
Tipo
1/10
Potencia absorbida
W
650
Velocidad sin carga
min-1
0–1550
0–1130
Velocidad de carga
min-1
Pulsaciones por minuto
PPM
0–4150
Energía de impacto (EPTA 05/2009)
Perforación con martillo
J
1,8
Cincelado
J
1,8
Máxima capacidad de taladrado en
acero/madera/hormigón
mm
13/30/22
Posiciones del cincel
–
Capacidad de perforación con extracción
de testigos en ladrillo blando mm
50
Portaherramientas
SDS Plus®
Diámetro de la abrazadera
mm
43
Peso
kg
2,3
LpA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA(potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
1,8
1,8
Perforación en hormigón
Valor de la emisión
de vibración ah,HD =
Incertidumbre K =
Cincelado
Valor de la emisión
de vibración ah,Cheq =
Incertidumbre K =
Atornillado sin impacto
Valor de la emisión
de vibración ah=
Incertidumbre K =
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
36
m/s²
m/s²
D25012
D25013
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Perforación en metal
Valor de la emisión
de vibración ah,D =
Incertidumbre K =
11
1,7
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
50
SDS Plus®
43
2,3
86
11
1,7
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
13/30/22
41
dB(A)
m/s²
m/s²
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
ESPAÑOL
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D25012, D25013
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
27.07.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
37
ESPAÑOL
d)
e)
f)
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
38
f)
g)
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
ESPAÑOL
g)
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no están bien reparados pueden causar
lesiones.
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto con
un cable cargado, cargará las partes metálicas
expuestas de la herramienta y dará una
descarga eléctrica al operador.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría
de las aplicaciones.
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos rotativos:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
39
ESPAÑOL
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor disparador de velocidad variable
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
b. Empuñadura principal
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo
que se desprende al trabajar con hormigón o
mampostería.
d. Barra de profundidad
c. Empuñadura lateral
e. Portabrocas SDS Plus®
Marcas sobre la herramienta
f. Botón selector de modo
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
g. Selector de modo
h. Palanca de inversión
i. Botón de bloqueo
Antes de usarla, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
j. Botón de liberación de la barra de profundidad
USO PREVISTO
Estos martillos rotativos de gran capacidad han
sido diseñados para la perforación, perforación
con martillo, el atornillado y el desbastado ligero
profesionales.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (k), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo rotativo de gran capacidad
1 Empuñadura lateral
1 Barra de ajuste de profundidad
Estos martillos rotativos son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
1 Maletín (Sólo modelos K)
Seguridad eléctrica
1 Adaptador de portabrocas SDS Plus® (Sólo
modelos C)
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
1 Portabrocas (Sólo modelos C)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
40
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro esté dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
ESPAÑOL
Uso de un alargador
Palanca de inversión (fig. 1)
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
La palanca de inversión (h) se utiliza para invertir el
martillo rotativo para sacar hacia atrás los pernos
o las brocas atascadas en la función de sólo
taladrado.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Empuñadura lateral (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice
la herramienta con la empuñadura
lateral instalada adecuadamente y
bien apretada. De lo contrario, la
empuñadura lateral puede deslizarse
durante el funcionamiento de la
herramienta y ocasionar la pérdida de
control. Sostenga la herramienta con
ambas manos para maximizar el control.
Este martillo rotativo viene ensamblado con una
empuñadura lateral. La empuñadura lateral (c)
puede colocarse de forma que se adapte a los
usuarios diestros y zurdos.
PARA AJUSTAR LA EMPUÑADURA LATERAL
1. Afloje la empuñadura lateral (c) girando en
sentido antihorario.
ATENCIÓN: Cuando invierta la marcha
para sacar las brocas atascadas,
prepárese para un par motor fuerte
reactivo.
Para invertir el martillo rotativo, apáguelo y alinee
la palanca de inversión (h) con la flecha amarilla
apuntando hacia atrás (vista cuando se sujeta el
taladro en la posición de operación).
Para situar la palanca para operación hacia delante,
apague el martillo rotativo y alinee la palanca de
inversión (h) con la flecha amarilla que apunta hacia
delante (vista cuando se sujeta el taladro en la
posición de operación).
Selector de modo (fig. 1, 2)
AVISO: La herramienta debe pararse
por completo antes de activar el botón
selector de modo o puede producirse
daño a la herramienta.
1. Para seleccionar el modo de operación, apriete
el botón selector de modo (f) y gire el selector
de modo (g) de forma que la flecha amarilla
apunte al símbolo correspondiente.
2. Suelte el botón selector de modo y compruebe
que el selector de modo esté bloqueado en su
sitio.
NOTA: La flecha amarilla en el selector de modo
DEBE estar alineada todo el tiempo con uno de los
símbolos. No hay posiciones operables entre las
posiciones.
MODO DE PERFORACIÓN ROTATIVA
Use el modo de perforación rotativa para
madera, metal y plásticos.
MODO DE MARTILLO PERFORADOR
2. Gire la empuñadura lateral hasta la posición
deseada.
Use este modo para perforar
mampostería.
3. Apriete la empuñadura lateral girándola en
sentido horario.
MODO DE SÓLO MARTILLO (SÓLO D25013)
PARA CAMBIAR DE LADO
Para usuarios diestros: deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
portabrocas, con la empuñadura a la izquierda
Para usuarios zurdos: deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
portabrocas, con la empuñadura a la derecha.
Para cincelado ligero.
Introducir y sacar los accesorios
SDS Plus® (fig. 1)
ADVERTENCIA: Use siempre guantes
cuando cambie accesorios. Las partes
de metal expuestas en la herramienta
y los accesorios pueden calentarse
mucho durante el funcionamiento.
41
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: No intente apretar
o aflojar las brocas de taladro (ni
ningún otro accesorio) agarrando la
parte delantera del portabrocas y
encendiendo la herramienta. Puede
producirse daño al portabrocas y
lesiones personales.
Esta herramienta usa accesorios SDS Plus .
Recomendamos que se utilicen solamente
accesorios profesionales.
®
Para insertar una broca, introduzca el eje de la broca
aproximadamente 19 mm (3/4") en el portabrocas.
Empuje la broca y gírela hasta que se bloquee en su
sitio. La broca quedará bien sujeta.
2. Inserte el portabrocas y el adaptador
conectados en la herramienta como si fuera
una broca estándar SDS Plus®.
3. Para sacar el portabrocas, proceda como para
sacar la broca estándar SDS Plus®.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Barra de profundidad (fig. 4)
PARA AJUSTAR LA BARRA DE PROFUNDIDAD
Para soltar la broca, tire del eje del portabrocas (e)
hacia atrás y saque la broca.
1. Empuje y mantenga apretado el botón de
liberación de la barra de profundidad (j) en la
empuñadura lateral.
Portabrocas SDS Plus® (fig. 1)
2. Mueva la barra de profundidad (d) de manera
que la distancia entre el extremo de la barra y el
extremo de la broca sea igual a la profundidad
de taladrado deseada.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. Use SIEMPRE guantes
cuando cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta
y las brocas pueden ponerse
extremadamente calientes durante el
funcionamiento. Los trozos pequeños
de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
ADVERTENCIA: No intente apretar
o aflojar las brocas de taladro (ni
ningún otro accesorio) agarrando la
parte delantera del portabrocas y
encendiendo la herramienta. Puede
producirse daño al portabrocas y
lesiones personales.
Para insertar una broca, introduzca el eje de la broca
aproximadamente 19 mm (3/4") en el portabrocas.
Empuje la broca y gírela hasta que se bloquee en su
sitio. La broca quedará bien sujeta.
Para soltar la broca, tire del eje del portabrocas (e)
hacia atrás y saque la broca.
Colocación de un adaptador de
portabrocas y de un portabrocas
(Se venden por separado)
1. Atornille un portabrocas al extremo roscado del
adaptador del portabrocas.
42
3. Suelte el botón para bloquear la barra en
posición. Cuando taladre con la barra de
profundidad, pare cuando el extremo de la
barra llegue a la superficie del material.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Interruptor de puesta en marcha
(fig. 1)
Para poner en funcionamiento el martillo rotativo,
presione el interruptor de puesta en marcha (a). Para
parar el martillo rotativo, suelte el interruptor.
NOTA: Use velocidades más bajas para empezar
agujeros sin el punzón de perforar, para taladrar en
metales, plásticos o cerámica, o para clavar tornillos.
Las velocidades más altas son mejores para taladrar
mampostería con máxima eficiencia.
ESPAÑOL
VELOCIDAD VARIABLE
Herramientas de taladrado
El interruptor de velocidad variable (a) permite el
control de la velocidad. Cuanto más se apriete el
interruptor, mayor será la velocidad del taladro.
La máquina está prevista para la perforación con
martillo en hormigón, ladrillo y piedra. También
puede utilizarse para taladrar sin impacto en
madera, metal cerámica y plástico.
BOTÓN DE BLOQUEO
ADVERTENCIA: Asegúrese de soltar
el mecanismo de bloqueo antes de
desconectar el enchufe del suministro
eléctrico. El no hacerlo hará que el
martillo perforador se ponga en marcha
inmediatamente la siguiente vez que se
enchufe. Pueden producirse daños o
lesiones personales.
El botón de bloqueo (i) es sólo para ser utilizado
cuando el martillo rotativo está estacionario,
montado en un soporte de taladradora o para
aplicaciones de desbastado.
Antes de utilizar la herramienta cada vez, asegúrese
de que el mecanismo de liberación del botón de
bloqueo funcione bien.
Para un funcionamiento continuo, apriete y
mantenga apretado el interruptor de puesta en
marcha (a); apriete el botón de bloqueo (i); suelte
el interruptor de puesta en marcha y luego suelte
el botón de bloqueo. La herramienta seguirá
funcionando.
Para parar la herramienta en funcionamiento
continuo, apriete y suelte el interruptor rápidamente.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (c) y la
otra en la empuñadura principal (b).
Embrague de sobrecarga
Si la broca de taladro se atasca, el embrague
de sobrecarga interrumpe el impulso del eje del
taladro. Debido a las fuerzas que se producen como
consecuencia, sujete siempre la máquina bien con
ambas manos y mantenga una postura firme.
Taladrado (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesión personal,
compruebe SIEMPRE de que la pieza
de trabajo esté asegurada o sujeta
con abrazaderas firmemente. Si taladra
material fino, use un bloque de madera
de “respaldo” para evitar daño al
material.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice
la herramienta con la empuñadura
lateral instalada adecuadamente y
bien apretada. De lo contrario, la
empuñadura lateral puede deslizarse
durante el funcionamiento de la
herramienta y ocasionar la pérdida de
control. Sostenga la herramienta con
ambas manos para maximizar el control.
Presione el botón selector de modo (f) y gire el
selector de modo (g) hasta el símbolo de la broca
de taladro para taladrar, hasta el símbolo del
martillo para martillar o hasta el símbolo del martillo
perforador para perforar con martillo.
OPERACIÓN DE TALADRADO
1. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas de
taladro helicoidales de acero de alta velocidad o
brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son
hierro fundido y latón, que deben ser taladrados
en seco. Para MAMPOSTERÍA, utilice brocas
de punta de carburo o de mampostería. Un
flujo uniforme y suave de polvo indica el grado
de penetración adecuado.
2. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Ejerza suficiente presión para mantener
la broca del taladro calando, pero no empuje lo
suficientemente fuerte como para parar el motor
o desviar la broca.
43
ESPAÑOL
3. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro del
taladro.
ADVERTENCIA: El taladro puede
pararse si está sobrecargado y provocar
un giro repentino. Esté preparado
para una parada. Agarre el taladro
firmemente con ambas manos para
controlar la acción de giro y evitar
lesiones.
4. SI EL TALADRO SE PARA, normalmente
es porque se está sobrecargando. SUELTE
EL DISPARADOR INMEDIATAMENTE,
saque la broca del taladro de la pieza de
trabajo y determine la causa de la parada. NO
ENCIENDA Y APAGUE EL DISPARADOR
PARA INTENTAR PONER EN MARCHA UN
TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DAÑAR EL TALADRO.
5. Para minimizar que se pare la herramienta o
se rompa el material, reduzca la presión en el
taladro e introduzca la broca en la última parte
del agujero a menor velocidad.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca del agujero taladrado. Esto
ayudará a evitar que se bloquee.
7. Con taladros de velocidad variable no hay
necesidad de usar el punzón de perforar para el
punto que debe taladrarse. Use una velocidad
lenta para empezar el agujero y acelere
apretando el disparador más fuerte cuando el
agujero sea lo suficientemente profundo como
para taladrar sin que la broca salte.
TALADRADO EN METAL
Se necesita un SDS Plus® para redondear el
adaptador del portabrocas del eje. Asegúrese de
que la herramienta esté en modo de sólo taladrado.
Empiece a taladrar con velocidad lenta y aumente a
plena potencia mientras aplica presión firmemente
en la herramienta. Un flujo uniforme y suave de
astillas de metal indica el grado de penetración
adecuado. Use un lubricante de corte al taladrar
metales. Las excepciones son hierro fundido y latón,
que deben ser taladrados en seco.
NOTA: Pueden hacerse agujeros grandes [de
7,9 mm a 12,7 mm (de 5/16 de pulg. a 1/2 pulg.)]
en acero más fácilmente si se taladra primero un
agujero guía [de 4 mm a 4,8 mm (5/32 de pulg. a
3/16 de pulg.)] .
TALADRADO EN MADERA
Se necesita un SDS Plus® para redondear el
adaptador del portabrocas del eje. Asegúrese
de que la herramienta esté en modo de sólo
44
taladrado. Empiece a taladrar con velocidad lenta y
aumente a plena potencia mientras aplica presión
firmemente en la herramienta. Los agujeros en la
madera pueden hacerse con las mismas brocas
helicoidales que se utilizan para el metal. Estas
brocas pueden sobrecalentarse a menos que se
saquen frecuentemente para quitar las astillas
de las ranuras. Para agujeros más grandes, use
brocas de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. El trabajo que sea propenso a
desprender astillas debe respaldarse con un bloque
de madera.
Atornillado (fig. 1)
1. Fije el botón selector de modo (g) en la posición
“perforación rotativa”.
2. Seleccione la dirección de la rotación.
3. Introduzca el adaptador especial de atornillado
SDS Plus® para usarse con brocas hexagonales
de atornillador.
4. Introduzca la broca adecuada del atornillador.
Cuando clave tornillos de cabeza ranurada use
siempre brocas con un manguito con palpador.
5. Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (a) para evitar producir daño
a la cabeza del tornillo. En rotación inversa
(izquierda), la velocidad de la herramienta se
reduce automáticamente para sacar fácilmente
el tornillo.
6. Cuando el tornillo esté nivelado con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza de trabajo.
Funcionamiento del martillo percutor
1. Cuando taladre, ejerza fuerza suficiente sobre
el martillo para evitar que rebote de manera
excesiva o que se “levante” de la broca. Si
aplica demasiada fuerza ocasionará una menor
velocidad de taladrado, sobrecalentamiento y
un menor grado de penetración.
2. Taladre en forma derecha, manteniendo la
broca en un ángulo recto con respecto a la
pieza de trabajo. No ejerza presión lateral
sobre la broca cuando taladre, dado que esto
ocasionará obstrucciones en las ranuras de la
broca y una menor velocidad de taladrado.
3. Cuando taladre agujeros profundos, si la
velocidad del martillo comienza a disminuir,
retire la broca parcialmente del orificio con la
herramienta en funcionamiento para limpiar el
polvo del agujero.
ESPAÑOL
4. Para mampostería, utilice brocas de punta de
carburo o de mampostería. Un flujo uniforme y
suave de polvo indica el grado de penetración
adecuado.
Escodar y cincelar (D25013)
1. Para cambiar de la perforación de martillo al
cincelado, primero inserte el cincel SDS Plus® y
compruebe que está bien sujeto.
2. Al cambiar del modo de perforación de martillo
al de cincelado, gire el cincel hasta la posición
deseada. Si nota resistencia al cambiar de
modo, gire el cincel ligeramente para que
encaje con el cierre del eje.
ADVERTENCIA:
• El martillo sólo se utiliza para
aplicaciones de cincelado ligeras.
• El interruptor de avance/retroceso
debe estar en la posición de avance al
cincelar.
• Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después
de aproximadamente 40 horas de uso. Si
surgen problemas antes de este momento
contacte con un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT.
• La herramienta se apagará automáticamente
cuando los cepillos de carbono estén
desgastados.
Cepillos de motor
DEWALT utiliza un sistema avanzado de cepillos que
para automáticamente el taladro cuando los cepillos
están desgastados. Esto evita que se ocasione un
daño importante al motor. Pueden obtenerse nuevos
cepillos en los centros de servicio autorizados
de DEWALT. Utilice siempre piezas de repuesto
idénticas.
ADVERTENCIA:
• No utilice esta herramienta para
mezclar o bombear líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
Lubricación
• No mezclar o remover líquidos
inflamables.
Los accesorios utilizados deben lubricarse
periódicamente alrededor del accesorio SDS Plus®.
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Hay disponibles como opción varios tipos de brocas
y adaptadores SDS Plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que estén construidas esas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja parte alguna de la misma en
líquido.
45
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Se ofrecen como opción varios tipos de brocas y
cinceles SDS Plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
46
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
47
FRANÇAIS
MARTEAUX ROTATIFS INDUSTRIELS SDS PLUS ®
D25012, D25013
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
V
Type
Puissance absorbée
W
Vitesse à vide
min-1
Vitesse en charge
min-1
Battements par minute
BPM
Énergie d’impact (EPTA 05/2009)
Martelage-perforage
J
Ciselage
J
Plage de perçage maximum dans
l’acier/bois/béton
mm
Positions de burin
Capacité de trépanage dans
la brique tendre
mm
Porte-outil
Diamètre de bague
mm
Poids
kg
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
D25012
230
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
1,8
1,8
1,8
1,8
86
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
48
D25012
D25013
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
11
1,7
11
1,7
–
–
9,5
1,7
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
dB(A)
m/s²
m/s²
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
13/30/22 13/30/22
–
41
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées selon la norme EN 60745 :
Perçage du métal
Valeur d’émission
de vibration ah,D =
Incertitude K =
Perçage du béton
Valeur d’émission
de vibration ah,HD =
Incertitude K =
Ciselage
Valeur d’émission
de vibration ah,Cheq =
Incertitude K =
Vissage sans impact
Valeur d’émission
de vibration ah =
Incertitude K =
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
FRANÇAIS
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
D25012, D25013
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
27.07.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
49
FRANÇAIS
d)
e)
f)
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
50
e)
f)
g)
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
FRANÇAIS
f)
g)
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous
tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soimême. La remise à neuf de tout burin doit être
effectuée par un spécialiste agréé. Tout burin
remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les
parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant
l’utilisation. De petits débris de matériau
pourraient blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques
de dommages corporels et de la perte de
contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux rotatifs :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
51
FRANÇAIS
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail sur
béton et/ou maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Gâchette à vitesse variable
b. Poignée principale
c. Poignée latérale
d. Tige de profondeur
e. Mandrin SDS Plus®
f. Bouton sélecteur de mode
g. Sélecteur de mode
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter des lunettes de protection.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (k), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Marteau rotatif industriel
1 Poignée latérale
1 Tige de réglage de profondeur
1 Coffret (modèles K seulement)
1 Adaptateur à mandrin SDS Plus®
(modèle C seulement)
1 Mandrin (modèles C seulement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
52
h. Levier d’inversion
i. Bouton de verrouillage en position de marche
j. Bouton de dégagement de la tige de
profondeur
UTILISATION PRÉVUE
Ces marteaux rotatifs industriels ont été conçus pour
le perçage, le martelage, le vissage et le ciselage
léger professionnels.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces marteaux rotatifs sont des outils de
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifiez systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Cet outil DEWALT à double isolation est
conforme à la norme EN 60745, aussi
un branchement à la terre n’est pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement fabriqué à cet effet et
disponible auprès des services DEWALT.
FRANÇAIS
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
2. Faites tourner la poignée latérale sur la position
désirée.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
3. Resserrez la poignée latérale en la faisant
tourner vers la droite.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Poignée latérale (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
utiliser SYSTÉMATIQUEMENT l’outil
avec sa poignée latérale correctement
installée et fermement arrimée.
Tout manquement à cette directive
pourrait faire que la poignée latérale
glisse pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner la perte du contrôle de celui-ci.
Maintenir l’outil fermement à deux mains
pour un contrôle maximum.
Ce marteau rotatif est équipé d’usine d’une poignée
latérale. La poignée latérale (c) peut être installée
pour pouvoir servir à un droitier ou à un gaucher.
INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE
1. Desserrez la poignée latérale (c) en la faisant
tourner vers la gauche.
POUR CHANGER DE CÔTÉ
Pour les droitiers : insérez le dispositif de fixation
de la poignée latérale sur le mandrin, avec la
poignée à gauche.
Pour les gauchers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale sur le mandrin,
avec la poignée à droite.
LEVIER D’INVERSION (fig. 1)
Le levier d’inversion (h) est utilisé pour inverser la
direction du marteau rotatif pour retirer des attaches
ou des forets coincés en mode perçage seulement.
ATTENTION : Se protéger de tout
retour de couple au moment d’inverser
un foret coincé.
Pour inverser le marteau rotatif, arrêtez-le puis
alignez le levier d’inversion (h) sur la flèche jaune
pointé vers l’arrière (alors que l’on tient l’outil en
position de perçage).
Pour mettre le levier en marche avant, arrêtez le
marteau rotatif puis alignez le levier d’inversion (h)
sur la flèche jaune pointé vers l’avant (alors que l’on
tient l’outil en position de perçage).
Sélecteur de mode (fig. 1, 2)
AVIS : Pour prévenir tout dommage
matériel, attendre l’arrêt complet de
l’outil avant d’activer le bouton sélecteur
de mode.
1. Pour sélectionner le mode d’utilisation, appuyez
sur le bouton sélecteur de mode (f) puis tournez
le sélecteur de mode (g) pour ajuster la flèche
jaune sur le symbole désiré.
2. Libérez le bouton sélecteur de mode et vérifiez
que le sélecteur de mode est bien verrouillé en
place.
REMARQUE ; La flèche jaune sur le sélecteur de
mode DOIT constamment être alignée sur l’un des
symboles. Il n’existe aucune position d’utilisation
entre les symboles.
MODE PERÇAGE ROTATIF
Utilisez le mode perçage rotatif pour le
bois, le métal, et les plastiques.
MODE MARTEAU-PERFORATEUR
Utilisez ce mode pour percer la
maçonnerie.
53
FRANÇAIS
MODE MARTELAGE SEULEMENT (D25013
SEULEMENT)
Pour le ciselage léger.
Insertion et retrait d’accessoires
SDS Plus® (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Utiliser
systématiquement de gants pour
changer d’accessoires. Les parties
métalliques exposées sur l’outil
et l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : Ne pas essayer
de resserrer ou desserrer les mèches
(ou tout autre accessoire) en agrippant
la partie avant du mandrin tout en
mettant l’outil en marche. Cela pourrait
endommager le mandrin et poser des
risques de dommages corporels.
Cet outil utilise des accessoires SDS Plus®. Il
est recommandé d’utiliser exclusivement des
accessoires de professionnels.
Pour insérer une mèche, insérez la tige de mèche
sur environ 19 mm (3/4") dans le mandrin. Poussez
et faites tourner la mèche jusqu’à ce qu’elle se
verrouille en place. La mèche sera maintenue
fermement.
Pour insérer une mèche, insérez la tige de mèche
sur environ 19 mm (3/4") dans le mandrin. Poussez
et faites tourner la mèche jusqu’à ce qu’elle se
verrouille en place. La mèche sera maintenue
fermement.
Pour libérer la mèche, tirez le manchon (e) du
mandrin vers l’arrière puis retirez la mèche.
Installation de l’adaptateur de
mandrin et du mandrin
(vendus séparément)
1. Vissez le mandrin sur l’embout taraudé de
l’adaptateur de mandrin.
2. Insérez le dispositif mandrin/adaptateur sur
l’outil comme si c’était un accessoire standard
SDS Plus®.
3. Pour retirer le mandrin, suivez la même
procédure que pour retirer un accessoire
standard SDS Plus®.
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode
martelage-perforage.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Tige de profondeur (fig. 4)
POUR RÉGLER LA TIGE DE PROFONDEUR :
Pour libérer la mèche, tirez le manchon (e) du
mandrin vers l’arrière puis retirez la mèche.
1. Maintenez appuyé le bouton de dégagement (j)
de la tige de profondeur sur la poignée latérale.
Mandrin SDS Plus® (fig. 1)
2. Déplacez la tige de profondeur (d) de façon à
ce que la distance entre le bout de la tige et
l’embout de mèche soit égale à la profondeur
de perçage désirée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
Risques de brûlures. Utiliser
SYSTÉMATIQUEMENT des gants
pour changer la mèche. Les parties
métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes
lors de l’utilisation. De petits débris de
matériau pourraient aussi blesser les
mains nues.
AVERTISSEMENT : Ne pas essayer
de resserrer ou desserrer les mèches
(ou tout autre accessoire) en agrippant
la partie avant du mandrin tout en
mettant l’outil en marche. Cela pourrait
endommager le mandrin et poser des
risques de dommages corporels.
54
3. Relâchez le bouton pour verrouiller la tige en
position. Lorsque la tige de profondeur est
utilisée pour le perçage, arrêtez l’outil lorsque le
bout de la tige entre en contact avec la surface
du matériau.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
FRANÇAIS
Gâchette (fig. 1)
Limiteur de couple
Pour mettre le marteau rotatif en marche, appuyez
sur la gâchette (a). Pour arrêter le marteau rotatif,
relâchez la gâchette.
Si le foret venait à se coincer ou à s’enrayer, la
course de la broche sera interrompue par le limiteur
de couple. Pour contrer les forces en résultant,
maintenez systématiquement l’outil fermement à
deux mains avec les pieds bien ancrés au sol.
REMARQUE ; Utiliser une vitesse réduite pour
commencer un trou sans pointeau, pour percer le
métal, les plastiques ou la céramique, ou enfoncer
des vis. Les vitesses élevées sont recommandées
pour percer la maçonnerie avec un maximum
d’efficacité.
VITESSE VARIABLE
La gâchette à vitesse variable (a) permet de contrôler
la vitesse. Plus on appuie sur la gâchette, plus la
vitesse de la perceuse est grande.
BOUTON DE VERROUILLAGE EN POSITION DE MARCHE
AVERTISSEMENT : S’assurer de bien
relâcher le mécanisme de verrouillage
avant de débrancher la fiche du secteur.
Dans le cas contraire, le marteauperforateur démarrera immédiatement
lorsqu’il sera rebranché, et cela posera
des risques de dommages corporels ou
matériels.
Le bouton de verrouillage en position de marche (i)
est utilisé seulement lorsque le marteau rotatif est
fixe, monté sur un socle pour perceuse à colonne ou
pour des applications de burinage.
Avant chaque utilisation, assurez-vous que le
mécanisme de libération du bouton de verrouillage
en position de marche fonctionne correctement.
Pour un travail continu, maintenez la gâchette (a)
appuyée ; appuyez sur le bouton de verrouillage en
position de marche (i) ; relâchez la gâchette puis le
bouton de verrouillage en position de marche. L’outil
continuera de fonctionner,
Pour arrêter l’outil en mode continu, appuyez puis
relâchez rapidement la gâchette.
Position correcte des mains (fig. 1, 3)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (c), et l’autre sur la poignée
principale (b).
Outil de perçage
Cet outil a été conçu pour le martelage-perforage
du béton, de la brique et de la pierre. Il peut aussi
servir à percer sans percussion le bois, le métal, la
céramique et le plastique.
Perçage (fig. 2)
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
s’assurer SYSTÉMATIQUEMENT
que la pièce est ancrée ou arrimée
solidement. Pour percer des matériaux
fins, utiliser un morceau de bois « de
renfort » pour éviter de les endommager.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
utiliser SYSTÉMATIQUEMENT l’outil
avec sa poignée latérale correctement
installée et fermement arrimée.
Tout manquement à cette directive
pourrait faire que la poignée latérale
glisse pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner la perte du contrôle de celui-ci.
Maintenir l’outil fermement à deux mains
pour un contrôle maximum.
Appuyez sur le bouton sélecteur de mode (f) puis
tournez le sélecteur de mode (g) sur le symbole foret
pour le perçage, sur le symbole marteau pour le
martelage ou le symbole marteau-perforateur pour le
martelage à percussion.
PERÇAGE GÉNÉRAL
1. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec. Pour la MAÇONNERIE,
utilisez des mèches au carbure ou des mèches
à maçonnerie. Un jet fluide et régulier de débris
sera indicateur d’une vitesse adéquate.
55
FRANÇAIS
2. Appliquez systématiquement une certaine
pression sur la mèche tout en restant dans
l’alignement. Utilisez assez de pression pour
que le foret avance, mais sans pousser trop fort
pour éviter de bloquer le moteur ou dévier la
mèche.
3. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour
contrôler toute action de torsion de la perceuse.
AVERTISSEMENT : La perceuse
peut caler si on la force et causer une
torsion. S’attendre systématiquement
à un blocage. Maintenir fermement la
perceuse à deux mains pour contrôler
toute torsion et éviter tout risque de
dommages corporels.
4. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHEZ
ALORS LA GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT,
retirez le foret de la pièce puis déterminez quelle
est la cause du blocage. N’APPUYEZ PAS
RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
5. Pour minimiser tout blocage ou rupture du
matériau, réduisez la pression sur la perceuse
pour faciliter le passage de la mèche dans la
partie finale du trou.
6. Laissez le moteur en marche alors que vous
retirez la mèche du trou pour éviter tout
grippage.
7. Les pointeaux sont inutiles lorsqu’on utilise une
perceuse à vitesse variable. Utilisez une vitesse
réduite pour commencer un trou, puis accélérez
en appuyant plus fort sur la gâchette lorsque le
trou est assez profond pour que la mèche ne
ressorte pas.
PERÇAGE DU MÉTAL
Un adaptateur de mandrin à tige ronde SDS Plus®
est nécessaire. Assurez-vous que l’outil est en mode
perçage seulement. Commencez à percer lentement
puis augmentez la vitesse à son maximum en
appliquant une pression ferme sur l’outil. Un jet
fluide et régulier de débris métalliques sera indicateur
d’une vitesse adéquate. Utilisez un lubrifiant de
coupe pour percer les métaux, à l’exception de la
fonte et du laiton qui doivent être percés à sec.
REMARQUE : Les trous larges [de 7,9 mm à
12,7 mm (de 5/16" à 1/2")] dans l’acier peuvent être
facilités si l’on perce d’abord un trou pilote [4 mm à
4,8 mm (5/32" à 3/16")].
56
PERÇAGE DU BOIS
Un adaptateur de mandrin à tige ronde SDS Plus®
est nécessaire. Assurez-vous que l’outil est en mode
perçage seulement. Commencez à percer lentement
puis augmentez la vitesse à son maximum en
appliquant une pression ferme sur l’outil. Les trous
dans le bois peuvent être faits avec des mèches
hélicoïdales identiques à celles utilisées pour le
métal. Ces mèches peuvent surchauffer si on ne les
sort pas fréquemment pour éliminer les débris. Pour
des trous plus larges, utilisez : foret à trois pointes,
mèche torsadée ou emporte-pièce. Doublez les
pièces qui pourraient éclater avec un bloc de bois.
Vissage (fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (g) sur la position
« perçage rotatif ».
2. Sélectionnez la direction de rotation.
3. Insérez l’adaptateur à visser SDS Plus® pour
l’utiliser avec des embouts de tournevis
hexagonaux.
4. Insérez l’embout tournevis approprié. Pour
enfoncer des vis à tête fendue utilisez
systématiquement des embouts avec un
manchon de guidage.
5. Appuyez légèrement sur l’interrupteur à vitesse
variable (a) pour éviter d’endommager la tête de
vis. En rotation arrière (G), la vitesse de l’outil est
automatiquement réduite pour faciliter le retrait
de la vis.
6. Lorsque la vis est au raz de la pièce à travailler,
relâchez l’interrupteur à vitesse variable pour
éviter que la tête de vis ne pénètre dans la
pièce.
Martelage-perforage
1. Pour percer, utilisez juste assez de force
pour empêcher le marteau de tressauter
excessivement ou sortir du trou. Un excès de
force ralentira la vitesse de perçage, entraînera
surchauffe et réduira le rendement.
2. Percer droit devant vous, en maintenant la
mèche à un angle droit. N’exercez aucune
pression latérale sur la mèche pendant le
perçage, car cela encrasserait la mèche et
ralentirait la vitesse de perforation.
3. Pour percer des trous profonds, si le marteau
venait à perdre de la vitesse, sortez la mèche
partiellement du trou alors que l’outil continue
de tourner pour éliminer les débris du trou.
FRANÇAIS
4. Pour la maçonnerie, utilisez des mèches au
carbure ou des mèches à maçonnerie. Un jet
fluide et régulier de débris sera indicateur d’une
vitesse adéquate.
Burinage et rainurage (D25013)
1. Pour passer du mode de perçage avec
percussion au mode de burinage, introduire
d’abord un burin SDS Plus® et vérifier son
blocage.
2 Ensuite, il convient de tourner le burin dans la
position souhaitée. Si une résistance excessive
se produit durant le changement de mode,
tourner légèrement le burin pour engager le
blocage de la rotation.
AVERTISSEMENT :
• Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Rapportez l’outil chez un réparateur DEWALT
agréé après environ 40 heures d’utilisation. Pour
tout problème entre temps, veuillez contacter un
réparateur DEWALT agréé.
• L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque les
balais de charbon seront usés.
Balais de moteur
DEWALT utilise un système avant-garde de balais
qui arrêtera automatiquement le perçage lorsque les
balais seront usés. Ceci préviendra tout dommage
sérieux au moteur. Des modules de balais sont
disponibles dans les centres de réparation agréés
DEWALT. Utilisez systématiquement des pièces de
rechange d’origine.
• Cet outil convient uniquement pour
travaux de burinage légers.
• Pour travaux de burinage, le sélecteur
de rotation gauche/droite doit être en
position droite.
Lubrification
AVERTISSEMENT :
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables
ou explosifs tels que l’essene, l’alcool,
etc.
Les accessoires et pièces utilisés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de l’adaptateur SDS
Plus®.
• Ne pas malaxer ou agiter des
liquides inflammables marqués en
conséquence.
Plusieurs types d’embouts et d’adaptateurs de
vissage SDS Plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’un entretien
adéquat et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Entretien
AVERTISSEMENT : Éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. S’assurer qu’aucun
liquide ne pénètre dans l’outil ; ne jamais
immerger aucune partie de l’outil dans
un liquide.
57
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : Comme les
accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet
appareil pourrait comporter un danger.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires
DEWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
Différents types de mèches/forets et burins
SDS Plus® sont disponibles en option.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
58
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
59
ITALIANO
TASSELLATORI PROFESSIONALI SDS PLUS ®
D25012, D25013
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione del prodotto
fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli
utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
V
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Velocità a carico
min-1
Colpi per minuto
BPM
Energia di percussione (EPTA 05/2009)
Modalità trapano a percussione J
Modalità scalpello
J
Capacità massima di foratura di
acciaio/legno/calcestruzzo
mm
Posizioni scalpello
Capacità di foratura a corona
di mattone tenero
mm
Portautensile
Diametro collare
mm
Peso
kg
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
D25012
230
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
1,8
1,8
1,8
1,8
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
89
3,0
100
3,3
Valori totali di vibrazione (somma tre vettori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
D25012 D25013
60
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
86
3,0
97
3,1
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
11
1,7
11
1,7
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
≤ 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
13/30/22 13/30/22
–
41
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Foratura nel metallo
Livello vibrazione emessa ah,D =
Incertezza K =
Foratura nel calcestruzzo
Livello vibrazione emessa ah,HD =
Incertezza K =
Modalità scalpello
Valore di emissione
delle vibrazioni ah,Cheq =
Incertezza K =
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione
m/s² ≤ 2,5
delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s² 1,5
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
ITALIANO
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
D25012, D25013
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,
D-65510, Idstein, Germania
27.07.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
61
ITALIANO
e)
f)
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
62
g)
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
ITALIANO
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmette la tensione elettrica alle parti
metalliche esposte dell’apparato e trasmette la
scossa all’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature
adatte per sostenere e bloccare il pezzo
in lavorazione su un supporto stabile. Il
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro
il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista. Indossare una mascherina antipolvere
o un respiratore per operazioni che generano
polveri. La maggior parte delle applicazioni
richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale possono
staccarsi e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei
tassellatori:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante le lavorazioni
su calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale di istruzioni
prima dell’uso.
Indossare protezioni acustiche.
63
ITALIANO
Indossare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (k), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2013 XX XX
Anno di fabbricazion
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Tassellatore professionale
1 Impugnatura laterale
1 Bacchetta di regolazione della profondità
1 Valigetta (solo modelli K)
1 Adattatore per mandrino SDS Plus®
(solo modelli C)
UTILIZZO PREVISTO
Questi tassellatori professionali sono stati progettati
per eseguire professionalmente forature semplici
e a percussione, applicazioni di avvitatura e di
scheggiatura.
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi tassellatori sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
1 Mandrino (solo modelli C)
Sicurezza elettrica
1 Manuale d’istruzioni
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato da un valore di tensione unico. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
1 Disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
L’apparato DEWALT possiede il doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario
il collegamento a terra.
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso. Ciò
può causare danni o lesioni personali.
a. Interruttore di velocità variabile
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile presso il centro di assistenza
DEWALT.
CH
b. Impugnatura principale
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
c. Impugnatura laterale
d. Bacchetta di profondità
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
e. Mandrino SDS Plus®
f. Pulsante selettore modalità
g. Selettore di modalità
h. Levetta invertitore
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
i. Pulsante di blocco
Utilizzo di un cavo di prolunga
j. Pulsante di rilascio bacchetta di profondità
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
64
ITALIANO
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Impugnatura laterale (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’apparato con l’impugnatura laterale
installata correttamente e serrata
saldamente. In caso contrario
l’impugnatura laterale potrebbe scivolare
durante il funzionamento causando
la perdita di controllo dell’apparato.
Afferrare l’apparato con entrambe le
mani per aumentare il controllo.
Questo tassellatore viene consegnato con
l’impugnatura laterale già installata. L’impugnatura
laterale (c) può essere adattata per utilizzatori sia
destrimani che mancini.
REGOLARE L’IMPUGNATURA LATERALE
1. Allentare l’impugnatura laterale (c) ruotandola in
senso antiorario.
2. Orientare l’impugnatura laterale alla posizione
desiderata.
3. Serrare l’impugnatura laterale ruotandola in
senso orario.
CAMBIAMENTO DI LATO
Per utilizzatori destrimani: fare scorrere la
maniglia laterale di fermo inclinazione sul
mandrino, impugnare a sinistra.
Per utilizzatori mancini: fare scorrere la maniglia
laterale di fermo inclinazione sul mandrino,
impugnare a destra.
Levetta invertitore (fig. 1)
La levetta invertitore (h) viene utilizzata per invertire il
tassellatore per estrarre i puntali o le punte incastrate
nel materiale nella modalità trapano.
ATTENZIONE: quando si aziona
l’apparato in senso contrario per
rimuovere le punte incastrate, siate
pronti a una coppia reattiva forte.
Per azionare il tassellatore in senso contrario,
spegnerlo e allineare la levetta invertitore (h) con la
freccia di colore giallo rivolta indietro (intesa con il
trapano tenuto in posizione di funzionamento).
Per portare la levetta in posizione di rotazione
normale (avanzamento punta), spegnere il
tassellatore e allineare la levetta invertitore (h) con la
freccia di colore giallo rivolta in avanti (intesa con il
trapano tenuto in posizione di funzionamento).
Selettore di modalità (fig. 1, 2)
AVVISO: l’apparato deve
completamente arrestarsi prima che
venga attivato il selettore di modalità,
altrimenti si possono verificare danni
all’apparato.
1. Per scegliere la modalità di funzionamento,
premere il pulsante selettore di modalità (f) e
ruotare il selettore di modalità (g) in modo che la
freccia di colore giallo sia rivolta verso il simbolo
corrispondente.
2. Rilasciare il pulsante selettore di modalità e
verificare che l’interruttore selettore di modalità
sia bloccato nella sua posizione.
NOTA: la freccia di colore giallo situata sul selettore
di modalità DEVE essere sempre in linea con
uno dei simboli. Non esistono posizioni operative
intermedie.
MODALITÀ TRAPANO
Utilizzare la modalità trapano per materiali
quali legno, metallo o plastica.
MODALITÀ TRAPANO A PERCUSSIONE
Utilizzare questa modalità per forare sui
muri.
MODALITÀ MARTELLO
(SOLO MODELLO D25013 )
Per eseguire operazioni di scalpellatura.
Inserimento e rimozione degli
accessori SDS Plus® (fig. 1)
AVVERTENZA: Indossare sempre
i guanti quando si cambiano gli
accessori. Le superfici metalliche
esterne dell’apparato e degli accessori
possono diventare roventi durante il
funzionamento.
AVVERTENZA: Non cercare di serrare
o allentare le punte (o qualsiasi altro
accessorio) tenendo ferma la parte
anteriore del mandrino e girando
l’apparato. Potrebbero verificarsi danni
al mandrino e lesioni personali.
Questo apparato utilizza accessori SDS Plus® . Si
consiglia di utilizzare esclusivamente accessori per
uso professionale.
65
ITALIANO
Per montare la punta, inserire il codolo per circa
19 mm (3/4") nel mandrino. Premere e ruotare la
punta fino a fissarla al suo posto. La punta deve
essere tenuta saldamente.
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti
Per disimpegnare la punta, tirare indietro il manicotto
del mandrino (e) e rimuoverla.
REGOLARE LA BACCHETTA DI PROFONDITÀ
Mandrino SDS Plus (fig. 1)
®
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: Rischio di incendio.
Indossare SEMPRE i guanti quando si
cambiano le punte. Le parti in metallo
esposte dell’apparato e gli accessori
possono diventare roventi durante
il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato
possono provocare danni alle mani
nude.
AVVERTENZA: Non cercare di serrare
o allentare le punte (o qualsiasi altro
accessorio) tenendo ferma la parte
anteriore del mandrino e girando
l’apparato. Potrebbero verificarsi danni
al mandrino e lesioni personali.
Per montare la punta, inserire il codolo per circa 19
mm (3/4") nel mandrino. Premere e ruotare la punta
fino a fissarla al suo posto. La punta deve essere
tenuta saldamente.
Bacchetta di profondità (fig. 4)
1. Spingere e mantenere premuto il pulsante
di rilascio della bacchetta di profondità (j)
sull’impugnatura laterale.
2. Spostare la bacchetta di profondità (d) in modo
che la distanza tra la fine della bacchetta e la
fine della punta sia uguale alla profondità di
foratura desiderata.
3. Rilasciare il pulsante per bloccare la bacchetta
in posizione. Quando si fora con la bacchetta di
profondità, interrompere l’operazione quando la
punta di quest’ultima raggiunge la superficie del
materiale.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Interruttore a grilletto (fig. 1)
Per disimpegnare la punta, tirare indietro il manicotto
del mandrino (e) e rimuoverla.
Per accendere il tassellatore, premere l’interruttore
a grilletto (a). Per arrestare il tassellatore, rilasciare
l’interruttore.
Montaggio dell’adattatore del
mandrino e del mandrino (accessori
venduti separatamente)
NOTA: utilizzare una bassa velocità di rotazione per
iniziare un foro senza punta di centratura o quando
si praticano fori su metallo, plastica, o ceramica
oppure quando si usa il trapano come giraviti.
Velocità di rotazione più elevate sono indicate per
una maggiore efficienza di foratura del calcestruzzo.
1. Avvitare il mandrino sull’estremità filettata
dell’adattatore del mandrino.
2. Inserire il mandrino connesso all’adattatore
nell’apparato come se fosse una normale punta
SDS Plus®
3. Per rimuovere il mandrino, procedere allo stesso
modo della rimozione di una normale punta
SDS Plus® .
AVVERTENZA: Non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
66
VELOCITÀ VARIABILE
L’interruttore di velocità variabile (a) permette di
controllare la velocità. Maggiore è la pressione
esercitata sull’interruttore a grilletto, maggiore è la
velocità di rotazione del mandrino.
PULSANTE DI BLOCCO
AVVERTENZA: Assicurarsi che
il meccanismo di bloccaggio sia
disinserito prima di staccare la spina
dall’alimentazione elettrica. La mancata
ITALIANO
osservanza di questa precauzione
induce il tassellatore ad azionarsi
al prossimo utilizzo, non appena
quest’ultimo viene collegato alla presa
elettrica.
Il pulsante di blocco (i) va utilizzato solo quando il
tassellatore è fermo, montato su di un supporto o
per applicazioni di scalpellatura.
Ogni volta prima di utilizzare l’apparato, assicurarsi
che il pulsante di blocco del meccanismo di rilascio
funzioni liberamente.
Per un funzionamento continuo, mantenere premuto
l’interruttore a grilletto (a); premere il pulsante di
blocco (i); rilasciare l’interruttore a grilletto e poi il
pulsante di blocco. L’apparato continua a funzionare.
Per arrestare l’apparato quando è in funzionamento
continuo, premere e rilasciare brevemente
l’interruttore a grilletto.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 3)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (c),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (b).
Frizione di sovraccarico
Se la punta del trapano resta incastrata o
agganciata, la trasmissione all’alberino viene
interrotta dalla funzione di sovraccarico. Per poter
far fronte alle forze sviluppate in una situazione del
genere, mantenere l’apparato con entrambe le mani
saldamente e assumere una buona posizione di
lavoro.
Strumenti per la foratura
L’apparato è progettato per eseguire operazioni di
foratura a percussione di calcestruzzo, mattone
e pietra. È indicato anche per la foratura senza
percussione nel legno, metallo ceramica e plastica.
Foratura (fig. 2)
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali , assicurarsi
SEMPRE che il pezzo da lavorare sia
saldamente ancorato o bloccato. Se si
vuole forare un materiale sottile, utilizzare
un blocchetto di legno come riscontro,
per impedire di danneggiare il materiale.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’apparato con l’impugnatura laterale
installata correttamente e serrata
saldamente. In caso contrario
l’impugnatura laterale potrebbe scivolare
durante il funzionamento causando
la perdita di controllo dell’apparato.
Afferrare l’apparato con entrambe le
mani per aumentare il controllo.
Premere il pulsante selettore di modalità (f) e ruotare
il selettore di modalità (g) in direzione del simbolo
della punta del trapano per la foratura, in direzione
del simbolo del martello per la percussione o verso il
tassellatore per la foratura con percussione.
OPERAZIONI DI FORATURA
1. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che vanno forati a secco. Per
la foratura dei MURI utilizzare punte rivestite al
carburo o punte da muro. La fuoriuscita fluida
e costante del truciolo indica che si sta forando
alla velocità corretta.
2. Applicare sempre una pressione in linea
retta con la punta. Esercitare una pressione
sufficiente da permettere alla punta del trapano
di forare, ma non troppo energica per non far
andar il motore in stallo o deformare la punta.
3. Tenere saldamente con entrambe le mani
l’apparato per controllare l’azione rotante della
punta.
67
ITALIANO
AVVERTENZA: La punta può andare
in stallo a causa del sovraccarico e
provocare una rotazione improvvisa.
Prevedere sempre la possibilità di stallo.
Afferrare saldamente l’apparato con
entrambe le mani per controllare l’azione
rotante ed evitare eventuali lesioni.
4. SE LA PUNTA VA IN STALLO, la causa
è generalmente dovuta al sovraccarico.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, rimuovere la punta dal
foro e cercare la causa che ha provocato lo
stallo. NON PREMERE L’INTERRUTTORE
A GRILLETTO SU E GIÙ NEL TENTATIVO
DI AVVIARE IL TRAPANO IN STALLO - CIÒ
PUÒ DANNEGGIARE L’APPARATO.
5. Per ridurre al minimo lo stallo o la rottura del
materiale, ridurre la pressione sul trapano
e alleggerire la presa della punta nell’ultima
frazione del foro.
6. Mantenere il motore in funzione quando si
estrae la punta dal foro. Ciò aiuta a evitare che
la punta si incastri.
7. Con i trapani a velocità variabile non è
necessario usare una punta di centratura per
iniziare il foro. Basta azionare l’apparato a bassa
velocità quando si inizia il foro e aumentare
successivamente la velocità, facendo maggiore
pressione sull’interruttore, quando il foro è
abbastanza profondo da evitare il rischio che la
punta fuoriesca.
FORATURA NEL METALLO
Un adattatore per mandrino SDS Plus® è necessario
per ruotare il codolo. Assicurarsi che l’apparato
sia in modalità trapano. Iniziare a forare a bassa
velocità e aumentarla successivamente fino al
regime massimo, effettuando una pressione decisa
sull’apparato. La fuoriuscita fluida e costante del
truciolo indica che si sta forando alla velocità
corretta. Utilizzare un lubrificante da taglio quando si
forano metalli. Fanno eccezione la ghisa e l’ottone
che vanno forati a secco.
NOTA: i fori di grandi dimensioni [da 7,9 mm (5/16")
a 12,7 mm (1/2")] nell’acciaio possono essere resi
più agevoli dall’esecuzione preventiva di fori pilota
[da 4 mm (5/32") a 4,8 mm (3/16")].
FORATURA NEL LEGNO
Un adattatore per mandrino SDS Plus® è necessario
per ruotare il codolo. Assicurarsi che l’apparato
sia in modalità trapano. Iniziare a forare a bassa
velocità e aumentarla successivamente fino al
regime massimo, effettuando una pressione decisa
sull’apparato. I fori nel legno possono essere eseguiti
68
con le stesse punte elicoidali utilizzate per il metallo.
Questo tipo di punte può surriscaldarsi se non viene
estratto frequentemente per rimuovere il truciolo
dalle volute. Per i fori di grandi dimensioni, utilizzare
punte a lancia, a trivella o seghe a tazza. I materiali
che sono soggetti a rompersi devono essere
sostenuti da un blocchetto di riscontro in legno.
Avvitatura (fig. 1)
1. Porre il selettore di modalità (g) sulla posizione
trapano.
2. Scegliere il verso di rotazione.
3. Inserire lo speciale adattatore SDS Plus® per
avvitatura per poter utilizzare gli inserti giravite
esagonali.
4. Inserire l’inserto giravite appropriato. In presenza
di viti con testa a intaglio utilizzare sempre inserti
con guidavite.
5. Premere leggermente il pulsante della velocità
variabile (a) per evitare di danneggiare la
testa della vite. Nella rotazione inversa (verso
sinistro) la velocità dell’utensile viene ridotta
automaticamente per facilitare la rimozione della
vite.
6. Quando la vite arriva a filo della superficie del
materiale, rilasciare il pulsante della velocità
variabile per evitare che la testa della vite penetri
nel materiale.
Funzionamento del trapano a
percussione
1. Durante la foratura applicare sul trapano a
percussione una forza tale da evitare che
l’apparato rimbalzi eccessivamente o possa
saltare la punta. Una forza eccessiva provoca il
rallentamento del trapano, surriscaldamento e
una velocità ridotta.
2. Forare in modo dritto mantenendo la punta ad
angolo retto rispetto al foro. Durante la foratura
non premere lateralmente sulla punta poiché ciò
può ostruire le volute delle punte e quindi ridurre
la velocità.
3. Quando si eseguono grossi fori, se la velocità
dell’apparato diminuisce, spingere la punta
parzialmente fuori dal buco mentre l’apparato è
ancora in funzione per eliminare i residui.
4. Per la foratura dei muri utilizzare punte rivestite
al carburo o punte da muro. La fuoriuscita fluida
e costante di polvere indica che si sta forando
alla velocità corretta.
ITALIANO
Scheggiatura e scalpellatura
(D25013)
1. Per passare dalla funzione di foratura a
percussione a quella di scalpellatura, inserire
dapprima lo scalpello SDS Plus® e verificare che
sia correttamente fissato in posizione.
2. Nel passare dalla funzione di foratura a
percussione a quella di scalpellatura, ruotare lo
scalpello sulla posizione desiderata. Nel caso
in cui si avverta resistenza alla commutazione
della modalità operativa, ruotare lentamente lo
scalpello per inserire il blocco mandrino.
AVVERTENZA:
• La funzione di percussione
dell’elettroutensile dovrà essere
impiegata solamente per applicazioni
leggere di scalpellatura.
• Per le operazioni di scalpellatura,
spostare in avanti il commutatore
marcia avanti/indietro.
AVVERTENZA:
• Non impiegare il presente
elettroutensile per miscelare o
pompare fluidi altamente com-bustibili
o esplosivi (benzin, alcool, ecc.).
• Questo apparato non è riparabile
dall’utilizzatore. Portare l’apparato da un
riparatore autorizzato DEWALT dopo circa 40
ore di utilizzo. In presenza di inconvenienti prima
di questo periodo, contattare un riparatore
autorizzato DEWALT.
• L’apparato si spegne automaticamente quando
le spazzole di carbone sono consumate.
Spazzole del motore
DEWALT utilizza un sistema innovativo che arresta
automaticamente il trapano quando le spazzole
sono consumate. In questo modo si evitano gravi
danni al motore. Le nuove spazzole sono disponibili
presso i centri di assistenza autorizzati DEWALT.
Utilizzare sempre parti di ricambio identiche alla parti
da sostituire.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Gli accessori e gli attacchi utilizzati devono essere
lubrificati periodicamente attorno al codolo
dell’attacco SDS Plus®
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Dietro richiesta, sono disponibili vari tipi di punte
SDS Plus® e di adattatori.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Pulizia
AVVERTENZA: Soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria, in base allo
sporco visibile all’interno e intorno alle
prese d’aria di ventilazione. Quando si
esegue questa procedura indossare
occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: Non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
69
ITALIANO
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: Su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Pertanto, per ridurre il
rischio di lesioni, vanno utilizzati solo gli
accessori DEWALT previsti per questo
prodotto.
Sono disponibili come accessori vari tipi di punte e
scalpelli SDS Plus®
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
70
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
71
NEDERLANDS
SDS PLUS ® ROTERENDE KLOPBOREN VOOR ZWAAR
GEBRUIK D25012, D25013
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid zonder weerstand
Toerental
Slagen per minuut
Slagarbeid (EPTA 05/2009)
Klopboren
Beitelen
Maximaal boorbereik in
staal/hout/beton
Beitelposities
Capaciteit kernboren
in zacht steen
Gereedschapshouder
Kraagdiameter
Gewicht
LPA
KpA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid
geluidsvermogen)
W
min-1
min-1
SPM
D25012
230
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
J
J
1,8
1,8
1,8
1,8
V
mm
13/30/22 13/30/22
–
41
mm
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3,0
97
89
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
D25012 D25013
Boren in metaal
Vibratieemissiewaarde ah,D =
Onzekerheid K =
Boren in beton
Vibratieemissiewaarde ah,HD =
Onzekerheid K =
72
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
11
1,7
11
1,7
Beitelen
Vibratieemissie waarde ah,Cheq =
Onzekerheid K =
Schroeven zonder weerstand
Vibratieemissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
–
–
9,5
1,7
m/s2
m/s
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
NEDERLANDS
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25012, D25013
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.07.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
73
NEDERLANDS
e)
f)
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
74
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
NEDERLANDS
g)
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
roterende hamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
75
NEDERLANDS
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
c. Zijhandgreep
d. Dieptestaafje
e. SDS Plus® boorklauw
Markering op het gereedschap
f. Moduskeuzeknop
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
g. Moduskeuze
h. Hendel voor achteruit
i. Knop om vast te zetten
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (k), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Roterende klopboor voor zwaar gebruik
1 Zijhandgreep
1 Staafje voor diepteaanpassing
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
j. Vrijgaveknop dieptestaafje
GEBRUIKSDOEL
Deze roterende klopboren voor zwaar gebruik zijn
ontworpen voor professioneel boren en klopboren,
schroeven draaien, en lichte bikwerkzaamheden.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze roterende klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
1 SDS Plus® boorklauw adapter
(uitsluitend C-modellen)
Elektrische veiligheid
1 Boorklauw (uitsluitend C-modellen)
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Variabele snelheidsschakelaar
b. Hoofdhandgreep
76
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
NEDERLANDS
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijgreep (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijgreep correct is geïnstalleerd en
stevig is vastgemaakt. Als u dit nalaat
kan het ertoe leiden dat de zijgreep
wegglijdt tijdens de bediening van het
gereedschap en u de controle erover
verliest. Houd het gereedschap met
beide handen vast om zoveel controle te
houden.
Een zijgreep is meegeleverd en gemonteerd aan
deze roterende klopboor. De zijgreep (c) kan worden
aangebracht om zowel voor rechtshandige als
linkshandige gebruikers te dienen.
DE ZIJGREEP AANPASSEN
1. Maak de zijgreep (c) los door deze tegen de
klok in te draaien.
2. Draai de zijgreep in de gewenste positie.
3. Maak de zijgreep vast door deze met de klok
mee te draaien.
WISSELEN VAN ZIJDE
Voor rechtshandige gebruikers: schuif de klem
van de zijgreep over de boorklauw, greep aan
de linkerzijde.
Voor linkshandige gebruikers: schuif de klem
van de zijgreep over de boorklauw, greep aan
de rechterzijde.
Hendel voor achteruit (fig. 1)
De hendel voor achteruit (h) wordt gebruikt om
de roterende klopboor achteruit te schakelen, om
bevestigingen of vastgelopen boorstukken terug te
trekken in de functie ‘alleen boren’.
VOORZICHTIG: Wees als u
vastgelopen boorstukken terug trekt
alert op een sterk reagerende torsie.
Om de roterende klopboor in de achteruitstand
te zetten, schakelt u deze uit en richt de hendel
voor achteruit (h) op de gele pijl die naar achteren
wijst (bekeken vanaf de positie als u de boor voor
bediening vasthoudt).
Om de hendel in de vooruit stand te zetten, schakelt
u de roterende klopboor uit en richt de hendel
voor achteruit (h) op de gele pijl die naar voren
wijst (bekeken vanaf de positie als u de boor voor
bediening vasthoudt).
Moduskeuze (fig. 1, 2)
OPMERKING: Gereedschap dient
volledig tot stilstand te komen, voordat
u de moduskeuzeknop gebruikt. Anders
kan schade aan het gereedschap
optreden.
1. Om de bedieningsmodus te kiezen drukt
u de moduskeuzeknop (f) in en draait u de
moduskeuze (g) zodat de gele pijl naar het
overeenkomstige symbool wijst.
2. Laat de moduskeuzeknop terug en controleer of
de moduskeuzeschakelaar op zijn plaats zit.
OPMERKING: De gele pijl op de moduskeuze
MOET te allen tijde op één lijn staan met een van de
symbolen. Er zijn geen bedienbare posities tussen
de standen.
MODUS ROTEREND BOREN
Gebruik de modus roterend boren voor
hout, metaal, en plastic.
MODUS KLOPBOREN
Gebruik deze modus voor het boren in
metselwerk.
MODUS UITSLUITEND BIKKEN (UITSLUITEND
D25013)
Voor lichte bikwerkzaamheden.
SDS Plus® accessoires insteken en
verwijderen (fig. 1)
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u accessoires
verwisselt. De blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap en de
accessoire kunnen extreem heet worden
tijdens het gebruik.
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boorstukken (of andere accessoires)
vast of los te draaien door de voorkant
van de boorklauw vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorklauw en persoonlijk letsel
veroorzaken.
77
NEDERLANDS
Dit gereedschap gebruikt SDS Plus® accessoires.
Wij bevelen aan om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
Om een boorstuk in te steken, steekt u de steel
van het boorstuk ongeveer 19mm (3/4") in de
boorklauw. Druk en draai het boorstuk totdat het op
zijn plaats vastzit. Het boorstuk zit stevig vast.
Om het boorstuk los te maken, trekt u aan de kraag
van de boorklauw (e) naar achteren en verwijdert u
het boorstuk.
SDS Plus® boorklauw (fig. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Draag ALTIJD
handschoenen als u boorstukken
verwisselt. De metalen delen waartoe
u toegang hebt op het gereedschap
en de boorstukken kunnen tijdens de
bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote
handen beschadigen.
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boorstukken (of andere accessoires)
vast of los te draaien door de voorkant
van de boorklauw vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorklauw en persoonlijk letsel
veroorzaken.
Om een boorstuk in te steken, steekt u de steel
van het boorstuk ongeveer 19mm (3/4") in de
boorklauw. Druk en draai het boorstuk totdat het op
zijn plaats vastzit. Het boorstuk zit stevig vast.
Om het boorstuk los te maken, trekt u aan de kraag
van de boorklauw (e) naar achteren en verwijdert u
het boorstuk.
De boorhouder adapter en
boorhouder bevestigen
(wordt apart verkocht)
1. Schroef een boorhouder op het uiteinde met
schroefdraad van de boorhouder adapter.
2. Steek de aangesloten boorhouder en adapter in
het gereedschap alsof het een standaard SDS
Plus® boorstuk is.
78
3. Om de boorhouder te verwijderen gaat u
te werk zoals bij het verwijderen van een
standaard SDS Plus® boorstuk.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard boorhouders in de
klopboormodus.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Dieptestaafje (fig. 4)
HET DIEPTESTAAFJE AANPASSEN
1. Druk de vrijgaveknop voor het dieptestaafje (j)
op de zijgreep in en houd deze ingedrukt.
2. Beweeg het dieptestaafje (d) zodat de afstand
tussen het uiteinde van het staafje en het
uiteinde van het boorstuk overeenkomen met
de gewenste boordiepte.
3. Laat de knop los om het staafje op positie vast
te zetten. Als u met het dieptestaafje boort,
stopt u als het uiteinde van het staafje het
oppervlak van het materiaal bereikt.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Drukschakelaar (fig. 1)
Om de roterende klopboor te starten, drukt u de
drukschakelaar (a) in. Om de roterende klopboor,
laat u de schakelaar los.
OPMERKING: Gebruik lagere snelheden bij het
beginnen van een boorgat zonder centreerpunt,
bij het boren in metaal, plastic, of keramiek, of het
indraaien van schroeven. Hogere snelheden zijn
beter geschikt voor het boren in metselwerk voor
maximale efficiëntie.
VARIABELE SNELHEID
De drukschakelaar variabele snelheid (a) maakt
snelheidscontrole mogelijk. Hoe dieper de
drukschakelaar wordt ingedrukt, hoe hoger de
snelheid van de boor.
NEDERLANDS
KNOP OM VAST TE ZETTEN
WAARSCHUWING: Zorg ervoor
dat u het vergrendelingmechanisme
losmaakt voordat u de stekker uit de
stroomvoorziening haalt. Als u dit niet
doet, begint de klopboor onmiddellijke
te starten als u de volgende keer de
stekker in het stopcontact steekt. Dit
kan leiden tot schade of persoonlijk
letsel.
De vergrendelingknop (i) is uitsluitend bedoeld voor
gebruik als de roterende klopboor stationair draait, is
bevestigd in boorstand, of voor bikwerkzaamheden.
Zorg er voordat u het apparaat gebruikt iedere keer
voor dat het vergrendelingknop vrijgavemechanisme
vrij kan bewegen.
Voor continue bediening drukt u de drukschakelaar
(a) in en houdt u deze ingedrukt; druk op de
vergrendelingknop (i); laat de drukschakelaar los
en laat vervolgens de vergrendelingknop los. Het
gereedschap blijft draaien.
Om te stoppen met continue bediening, drukt u de
drukschakelaar kort in en laat u deze weer los.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 3)
Boren (fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Zorg er om
het risico op persoonlijk letsel
te verminderen ALTIJD voor dat
het werkstuk stevig vastgemaakt of
vastgeklemd is. Als u door dun materiaal
boort, dient u een houten steunblok te
gebruiken om schade aan het materiaal
te voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijgreep correct is geïnstalleerd en
stevig is vastgemaakt. Als u dit nalaat
kan het ertoe leiden dat de zijgreep
wegglijdt tijdens de bediening van het
gereedschap en u de controle erover
verliest. Houd het gereedschap met
beide handen vast om zoveel controle te
houden.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Druk de modekeuzeknop (f) in en draai de
modekeuze (g) naar het boorstuksymbool voor
boren, naar het hamersymbool voor bikken, of naar
het klopboorsymbool voor klopboren.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
BOORBEDIENING
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (c), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (b) vasthoudt.
Koppelbegrenzer
Als het boorstuk vastloopt of vastzit, wordt de
aandrijving naar de booras onderbroken door de
koppelbegrenzer. Vanwege de krachten die daarbij
vrijkomen, dient u de machine altijd stevig met beide
handen vast te houden terwijl u stevig staat.
Boorgereedschap
De machine is bedoeld voor het klopboren in beton,
baksteen en steen. Ze is ook geschikt voor het
boren zonder weerstand in hout, metaal, keramiek
en plastic.
1. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als
u metaal boort. De uitzonderingen hierop
zijn gietijzer en koper, die droog dienen te
worden geboord. Bij METSELWERK gebruikt
u hardmetalen boorstukken of boorstukken
voor metselwerk. Een gelijkmatige hoeveelheid
stof die vrijkomt, geeft aan dat u de juiste
boorsnelheid gebruikt.
2. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de
boor. Gebruik voldoende druk om de boor
verder te laten boren, maar druk niet zo hard
dat de motor vastloopt of de boor doorbuigt.
3. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om het wegdraaien van de boor te
voorkomen.
79
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Boor kan
blokkeren indien overbelast, wat een
plotselinge draaiing veroorzaakt. Wees
altijd bedacht op blokkade. Pak de
boor stevig met beide handen vast om
de draaiactie te beheersen en letsel te
voorkomen.
4. ALS DE BOOR VASTLOOPT, komt dit
meestal omdat hij overbelast wordt. LAAT DE
TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, verwijder
de boor uit het werkstuk en stel de reden van
het vastlopen vast. KLIK DE TREKKER NIET
UIT EN AAN IN EEN POGING OM EEN
VASTGELOPEN BOOR OP TE STARTEN DIT KAN DE BOOR BESCHADIGEN.
5. Om het gevaar van vastlopen of door het
materiaal te breken te verlagen, vermindert u
de druk op de boor en laat u de boor langzaam
door het laatste deel van het gat boren.
6. Houd de motor draaiende als u de boor uit
een geboord gat trekt. Dit helpt vastzitten te
voorkomen.
7. Bij boren met variabele snelheid is het niet nodig
een voorboring uit te voeren. Gebruik een lage
snelheid om te beginnen met het boorgat en
voer de snelheid op door de trekker steviger
in te drukken als het gat diep genoeg is om te
boren zonder dat de boor eruit kan schieten.
IN METAAL BOREN
Hiervoor is een SDS Plus® boorklauw adapter
nodig om de steel rond te maken. Zorg ervoor dat
het gereedschap zich in de modus ‘alleen boren’
bevindt. Begin op lage snelheid te boren en verhoog
naar volledige snelheid terwijl u stevige druk op het
gereedschap uitoefent. Een gelijkmatige hoeveelheid
metaalsplinters die vrijkomt, geeft aan dat u de juiste
boorsnelheid gebruikt. Gebruik een smeermiddel als
u metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn gietijzer
en koper, die droog dienen te worden geboord.
OPMERKING: Grote [7, 9 mm tot 12,7 mm (5/16"
tot 1/2")] gaten in staal kunnen gemakkelijker
worden gemaakt als eerst een proefgat [4 mm tot
4,8 mm (5/32" to 3/16")] wordt geboord.
IN HOUT BOREN
Hiervoor is een SDS Plus® boorklauw adapter
nodig om de steel rond te maken. Zorg ervoor dat
het gereedschap zich in de modus ‘alleen boren’
bevindt. Begin op lage snelheid te boren en verhoog
naar volledige snelheid terwijl u stevige druk op het
gereedschap uitoefent. Gaten in hout kunt u boren
met dezelfde spiraalboren die voor metaal worden
gebruikt. Deze boren kunnen oververhit raken tenzij
ze regelmatig uit het boorgat worden getrokken
80
om houtsplinters te verwijderen. Voor grotere gaten
gebruikt u steekboren, grondboren of zaagboren.
Een werkstuk dat zeer waarschijnlijk splinters geeft,
dient met een stuk hout te worden ondersteund.
In- en uitdraaien van schroeven
(fig. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (g) op boren.
2. Kies de gewenste draairichting.
3. Breng de speciale SDS Plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan.
4. Plaats de juiste schroevendraaierstift. Gebruik
voor sleufschroeven speciale schroefbits met
geleidehuls.
5. Druk de schakelaar (a) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
6. Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
Bediening klopboren
1. Oefen bij het boren precies voldoende
kracht op de klopboor uit om te voorkomen
dat hij excessief heen en weer trilt of het
boorstuk “optilt”. Teveel druk zorgt voor lagere
boorsnelheden, oververhitting en een lagere
boorratio.
2. Boor recht, houd het boorstuk in een rechte
hoek ten opzichte van het werkstuk. Oefen
geen zijdelingse druk op het boorstuk uit tijdens
het boren, omdat dit ervoor zorgt dat de boor
vastloopt en een lagere boorsnelheid wordt
verkregen.
3. Als u diepe gaten boort en de klopboorsnelheid
afneemt, haalt u de boor gedeeltelijk uit het gat
terwijl het gereedschap nog aan staat om puin
uit het gat te verwijderen.
4. Bij metselwerk gebruikt u hardmetalen
boorstukken of boorstukken voor metselwerk.
Een gelijkmatige hoeveelheid stof die vrijkomt,
geeft aan dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
Hak- en beitelwerk (D25013)
1. Voordat u overschakelt van hamerboren op
beitelen, brengt u eerst de SDS Plus® beitel aan
en controleert of deze stevig vastzit.
2. Draai bij het overschakelen van hamerboren
naar beitelen de beitel in de gewenste stand.
Als dit moeilijk gaat, draai de beitel dan iets om
de draaistop te activeren.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING:
• De boorhamer is alleen geschikt voor
licht hak- en beitelwerk.
• De L/R-schakelaar moet bij hakbeitelwerk op draairichting rechtsom
staan.
Smering
WAARSCHUWING:
Accessoires en aanvullende onderdelen moeten
regelmatig worden gesmeerd rondom de SDS Plus®
bevestiging.
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of roeren van licht
ontvlambare vloeistoffen.
Als toebehoren zijn diverse types SDS Plus®-boren
en -adapters verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren, hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
• Er kan geen onderhoud door de gebruiker
aan dit product worden uitgevoerd. Breng
het gereedschap bij een erkende DEWALT
reparateur na ongeveer 40 gebruiksuren. Als
zich voor die tijd problemen voordoen, neem
dan contact op met een erkende DEWALT
reparateur.
• Het gereedschap gaat automatisch uit als de
koolstofborstels zijn versleten.
Motorborstels
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Optioneel zijn diverse types SDS Plus® boorstukken
en beitels leverbaar.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
DEWALT maakt gebruik van een geavanceerd
borstelsysteem dat de boor automatisch stopt als
de borstels zijn versleten. Dit voorkomt ernstige
schade aan de motor. Nieuwe borstels zijn leverbaar
bij de erkende DEWALT servicecentra. Gebruik altijd
identieke vervangende onderdelen.
81
NEDERLANDS
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
82
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
83
NORSK
KRAFTIG SDS PLUS ® ROTERENDE BORHAMMERE
D25012, D25013
Skruing uten slag
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Hastighet med belastning
Slag per minutt
Boreeffekt (EPTA 05/2009)
Hammerboring
Meisling
Maksimum boreområde i
stål/tre/betong
Meislingsposisjoner
Kjerneboreytelse i
myk murstein
Verktøyholder
Kragediameter
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
V
W
min-1
min-1
BPM
D25012 D25013
230
230
1/10
1/10
650
650
0–1550 0–1550
0–1130 0–1240
0–4150 0–4550
J
J
mm
mm
mm
kg
1,8
1,8
86
3,0
97
3,1
89
3,0
100
3,3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
D25012 D25013
Boring i metall
Verdi vibrasjonsutslipp ah,D =
Usikkerhet K =
Boring i betong
Verdi vibrasjonsutslipp ah,HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ah,Cheq =
Usikkerhet K =
84
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s
m/s2
11
1,7
11
1,7
m/s2
m/s2
–
–
9,5
1,7
2
≤ 2,5
1,5
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
13/30/22 13/30/22
–
41
(støytrykknivå)
dB(A)
(usikkerhet støytrykknivå) dB(A)
(lydeffekt)
dB(A)
(lydeffekt, usikkerhet)
dB(A)
≤ 2,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
1,8
1,8
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
m/s2
m/s2
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
NORSK
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D25012, D25013
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
85
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
86
e)
f)
g)
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
NORSK
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk hørselsvern.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (k), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Eksempel:
• Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
overhalt meisel kan føre til personskader.
Pakkens innhold
• Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan
skade hendene dine.
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
roterende hammere:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakken inneholder:
1 Kraftig roterende borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejusteringsstang
1 Settboks (bare K-modeller)
1 SDS Plus® chuck adapter (kun C-modeller)
1 Chuck (bare C-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Utløserbryter for variabel hastighet
b. Hovedhåndtak
c. Sidehåndtak
d. Dybdestang
– Hørselsskader.
e. SDS Plus® chuck
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
g. Modusvelger
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken
før bruk.
f. Modusvelgerknapp
h. Revers-spak
i. Låseknapp
j. Utløserknapp dybdestang
TILTENKT BRUK
Disse kraftige roterende borhammerne er
konstruert for profesjonell boring og hammerboring,
skrutrekking og lett oppflising
87
NORSK
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse roterende borhammerne er elektrisk verktøy
for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Denne roterende borhammeren leveres med et
sidehåndtak montert. Sidehåndtaket (c) kan festes
både for venstre- og høyrehendte brukere.
JUSTERE SIDEHÅNDTAKET
1. Løsne sidehåndtaket (c) ved å vri det mot
urviseren.
2. Drei sidehåndtaket til ønsket posisjon.
3. Stram til sidehåndtaket ved å vri det med
urviseren.
SKIFTE SIDE
For høyrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over chucken, med
håndtaket mot venstre.
For venstrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over chucken, med
håndtaket mot høyre.
Revers-spak (fig. 1)
Revers-spaken (h) brukes for å reversere den
roterende borhammeren for å trekke ut fester eller
bits som har kjørt seg fast i kun boring-funksjonen.
FORSIKTIG: Når du bruker revers for
å fjerne bits som har kjørt seg fast, må
du være oppmerksom på en kraftig
reverserende momentreaksjon.
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
For å reversere den roterende borhammeren, må
du slå den av og stille inn revers-spaken (h) med
den gule pilen bakover (sett når du holder drillen i
boreposisjon).
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
For å sette spaken i drift framover, må du slå av den
roterende borhammeren og stille inn revers-spaken
(h) med den gule pilen framover (sett når du holder
drillen i boreposisjon).
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert og tilstrekkelig strammet til.
Hvis ikke, kan sidehåndtaket slippe når
verktøyet er i bruk, og føre til at man
mister kontrollen. Hold verktøyet med
begge hender for maksimal kontroll.
88
Modusvelger (fig. 1, 2)
MERK: Verktøyet må være fullstendig
i ro før modusvelgerknappen aktiveres,
da det ellers er fare for skader på
verktøyet.
1. For å velge driftsmodus, trykker du på
modusvelgerknappen (f) og vrir modusvelgeren
(g) slik at den gule pilen peker på det
korresponderende symbolet.
2. Frigjør modusvelgerknappen og kontroller at
modusvelgerknappen er låst på plass.
MERK: Den gule pilen på modusvelgeren MÅ
hele tiden peke på ett av symbolene. Det er ingen
driftsposisjoner mellom posisjonene.
ROTERENDE BORINSTILLING
Bruk rotasjonsboring for tre, metall, og
plast.
NORSK
MODUS HAMMERBORING
Bruk denne modusen ved boring i
murverk.
MODUS KUN HAMRING (KUN D25013)
Til lett meisling.
Innsetting og fjerning av SDS Plus®
tilbehør (fig. 1)
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når
du skifter tilbehør. De eksponerte
metalldelene på verktøyet og tilbehøret
kan bli ekstremt varmt under drift.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
til eller løsne drillbitser (eller annet
utstyr) ved å ta tak i den fremre delen
av chucken og slå på verktøyet. Dette
kan føre til personskade og skader på
chucken.
Dette verktøyet bruker SDS Plus® tilbehøret. Vi
anbefaler å bruke kun profesjonelt tilbehør.
For å sette inn en bits føres skaftet på en bits ca. 19
mm (3/4") inn i chucken. Skyv og drei bitsen til den
låses i posisjon. Nå sitter bitsen godt fast.
For å løsne bitsen, trekk chuckkragen (e) bakover og
ta ut bitsen.
SDS Plus® chuck (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk
ALLTID hansker når du skifter bits. De
eksponerte metalldelene på verktøyet og
tilbehøret kan bli ekstremt varme under
drift. Små materialbiter som faller av kan
skade ubeskyttede hender.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
til eller løsne drillbitser (eller annet
utstyr) ved å ta tak i den fremre delen
av chucken og slå på verktøyet. Dette
kan føre til personskade og skader på
chucken.
For å sette inn en bits føres skaftet på en bits ca.
19 mm (3/4") inn i chucken. Skyv og drei bitsen til
den låses i posisjon. Nå sitter bitsen godt fast.
Innsetting av chuckadapter og
chuck (selges separat)
1. Skru en chuck på den gjengede enden av
chuckadapteren.
2. Før inn den sammenkoblede chucken og
adapteren i verktøyet, som om det var en
standard SDS Plus®-bits.
3. For å fjerne chucken, går du fram som om du
skal fjerne en standard SDS Plus®-bits.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Dybdestang (fig. 4)
JUSTERE DYBDESTANGEN
1. Skyv inn og hold utløserknappen til
dybdestangen (j) på sidehåndtaket.
2. Beveg dybdestangen (d) slik at avstanden
mellom enden av stangen og enden av bitsen
tilsvarer ønsket boredybde.
3. Slipp opp knappen for å låse stangen i posisjon.
Under boring med dybdestangen må du
stanse når enden på stangen når overflaten på
materialet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Utløserbryter (fig. 1)
For å starte den roterende borhammeren, klem
på utløserbryteren (a). For å stoppe den roterende
borhammeren, slipp bryteren.
MERK: Bruk lav hastighet for starthull uten
senterutstansing, boring i metall, plast eller keramikk
eller ved skruing. Høye hastigheter er bedre ved
boring i murverk for maksimal effekt.
For å løsne bitsen, trekk chuckkragen (e) bakover og
ta ut bitsen.
89
NORSK
VARIABEL HASTIGHET
Utløserbryter for variabel hastighet (a) muliggjør
hastighetskontroll. Jo lengre inn utløserbryteren
trykkes, jo høyere hastighet har drillen.
LÅSEKNAPP
ADVARSEL: Sørg for å slippe
opp låsemekanismen før du kobler
fra strøtilførselen. Dersom du ikke
gjør dette, vil borhammeren starte
umiddelbart neste gang den kobles til.
Dette kan føre til materielle skader eller
personskader.
Låseknappen (i) må kun brukes når den roterende
borhammeren er en stasjonær, montert i en et
borestativ, eller under meisling.
Før all bruk av verktøyet må du kontrollere at
utløsermekanismen for låseknappen fungerer.
For kontinuerlig bruk, trykk og hold inne
utløserbryteren (a); trykk inn låseknappen (i); slipp
opp utløserbryteren og deretter låseknappen.
Verktøyet vil fortsette å gå.
For å stanse verktøyet i kontinuerlig drift trykker du
kort på utløserbryteren og slipper den opp igjen.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (c), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (b).
Overbelastningsklutsj
Hvis drillen kjører seg fast, brytes drevet til
borspindelen av overbelastningsklutsjen. På grunn
av de kreftene som oppstår, må maskinen alltid
holdes godt fast med begge hender, og sørg for at
du står støtt.
Boreverktøy
Maskinen er konstruert for borhamring i betong,
murstein og stein. Den er også egnet til å bore uten
slag i tre, metall keramikk og plast.
90
Boring (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID sørge
for at arbeidsstykket er forankret eller
godt fastklemt. Ved boring av tynne
materialer, må du bruke en treblokk bak
for å unngå skader på materialet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert og tilstrekkelig strammet til.
Hvis ikke, kan sidehåndtaket slippe når
verktøyet er i bruk, og føre til at man
mister kontrollen. Hold verktøyet med
begge hender for maksimal kontroll.
Trykk inn modusvelgerknappen (f) og drei
modusvelgeren (g) til drillbitssymbolet for
boring, til hammersymbolet for hamring eller til
borhamringssymbolet for borhamring.
BRUK AV DRILLEN
1. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor
eller hullsag. For METALL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
Ved bruk i MURVERK, må du bruke bits med
karbid-tupp eller murbor. En rolig, jevn flyt med
metallspon tyder på at borehastigheten er
korrekt.
2. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok
trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt
at motoren stopper eller bitsen bøyes.
3. Hold verktøyet godt fast med begge hender for
å kontrollere torsjonskraften til drillen.
ADVARSEL: Drillen kan stanse ved
overbelastning og føre til en plutselig
vridning. Forvent alltid en stans. Hold
verktøyet godt fast med begge hender
for å kontrollere torsjonskraften til drillen
og unngå personskader.
4. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis
fordi den er overbelastet. SLIPP UTLØSEREN
UMIDDELBART, fjern drillbitsen fra
arbeidsstykket, og fastslå årsaken til at den
stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN AV OG
NORSK
PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE EN DRILL
SOM HAR KJØRT SEG FAST – DETTE KAN
SKADE DRILLEN.
5. For å minimere fastkjøring eller gjennombrudd
gjennom materialet, må du redusere trykket på
drillen og føre bitsen forsiktig gjennom den siste
delen av hullet.
6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen
tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å
forhindre fastsetting.
7. For driller med variabel hastighet er det ikke
nødvendig med en senterutstansing i det
punktet som skal bores. Bruk lav hastighet i
begynnelsen av hullet og øk hastigheten ved
å trykke bryteren hardere inn når hullet er dypt
nok til å bore uten at boret hopper ut.
BORING I METALL
Det er nødvendig med en SDS Plus® for rundskaftet
chuckadapter. Sørg for at verktøyet er i modus
kun boring. Begynn å bore med lav hastighet og
øk til full hastighet mens du trykker verktøyet hardt
ned. En rolig, jevn flyt med metallspon tyder på
at borehastigheten er korrekt. Bruk skjærevæske
når du borer i metall. Unntakene er støpejern og
messing, som skal bores tørt.
MERK: Store [7,9 mm til 12,7 mm (5/16" til 1/2")]
hull i stål er enklere å lage hvis du først borer et
styrehull [4 mm til 4,8 mm (5/32" til 3/16")].
BORING I TRE
Det er nødvendig med en SDS Plus® for rundskaftet
chuckadapter. Sørg for at verktøyet er i modus
kun boring. Begynn å bore med lav hastighet og
øk til full hastighet mens du trykker verktøyet hardt
ned. Hull i tre kan lages ved å bruke det samme
spiralboret som ved boring i metall. Disse bitsene
kan bli overopphetede hvis de ikke tas ofte ut for
å fjerne spon fra hullet. For større hull, bruk flatbor,
power-spiralbor eller hullsag. Hvis det er sannsynlig
at arbeidsstykket kan flise seg opp, må det støttes
opp med en treblokk.
Skrutrekking (fig. 1)
1. Still modusvelgerbryteren (g) til rotasjonsboringposisjonen.
2. Velg rotasjonsretning.
3. Før inn den spesielle SDS Plus®
skrutrekkingsadapteren for bruk med
sekskantede skrutrekkerbits.
4. Sett inn den egnede skrutrekkerbitsen. Når du
kjører skruer med spor, må du alltid bruke bits
med en føringskrage.
5. Trykk forsiktig på bryteren for variabel hastighet
(a) for å forhindre skade på skruehodet. I
revers (venstrerotasjon), reduseres automatisk
hastigheten på verktøyet for enkel fjerning av
skruer.
6. Når skruen er plan med arbeidsstykket, må
du frigjøre bryteren for variabel hastighet for å
unngå at skruehodet penetrerer arbeidsstykket.
Borhammerdrift
1. Ved boring skal du bruke akkurat tilstrekkelig
med kraft på hammeren for å unngå at den
hopper for mye eller ”reiser seg” fra bitsen.
For stor kraft vil gi lavere borehastigheter,
overoppheting og en lavere borhastighet.
2. Bor med biten i korrekt vinkel mot arbeidet. Ikke
utøv sidetrykk på biten når du borer, da dette
vil føre til tilstopping av bitspon samt lavere
borehastigheter.
3. Ved boring av dype hull og hvis
hammerhastigheten slakker opp, må du
trekke biten delvis ut av hullet mens verktøyet
fremdeles kjører, for å fjerne spon fra hullet.
4. Ved bruk i murverk, må du bruke bits med
karbid-tupp eller murbor. En rolig, jevn flyt med
metallspon tyder på at borehastigheten er
korrekt.
Hakking og meisling (D25013)
1. Før man går over fra slagboring til meisling, må
man sette i SDS Plus® meiselen og kontrollere
om den er skikkelig fastlåst.
2. Når man skal gå over fra slagboring, vris
meiselen ønsket stilling. Hvis du føler motstand
ved skifting av anvendelse, vrir du litt på
meiselen slik at festesystemet låses.
ADVARSEL:
• Borhammeren er kun for lettere
meislingsarbeider.
• Bryteren for høyre/venstregang må stå
på høyregang ved meisling.
ADVARSEL:
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Forskjellige typer SDS Plus® borbits og skaft kan fås
som ekstratilbehør.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr
91
NORSK
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
• Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter ca. 40 timers bruk. Hvis
det oppstår problemer før dette, ta kontakt med
en autorisert DEWALT-reparatør.
• Verktøyet vil automatisk slå seg av når
karbonbørstene er slitt.
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes til dette produktet.
Ulike typer SDS Plus® -bor og meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Motorbørster
DEWALT bruker et avansert børstesystem som
stanser drillen automatisk når børstene er utslitt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børster er tilgjengelig hos godkjente DEWALT
servicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres
rundt SDS Plus®-utstyret.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av hovedhuset med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
92
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
93
PORTUGUÊS
MARTELOS ROTATIVOS PROFISSIONAIS SDS PLUS ®
D25012/D25013
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
V
Tipo
Alimentação
W
Velocidade em vazio
min-1
Velocidade com carga
min-1
Batimentos por minuto
BPM
Energia de impacto (EPTA 05/2009)
Perfuração com percussão J
Cinzelagem
J
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira/betão
mm
Posições do cinzel
Capacidade de abertura de orifícios em
tijolos pouco cozidos
mm
Suporte de acessórios
Diâmetro do anel de fixação
mm
Peso
kg
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
D25012
230
1/10
650
0–1550
0–1130
0–4150
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
0–4550
1,8
1,8
1,8
1,8
Perfuração de betão
Valor de emissão
de vibrações ah,HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de emissão
de vibrações ah,Cheq =
K de variabilidade =
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão
de vibrações ah =
K de variabilidade =
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
94
m/s²
m/s²
D25012
D25013
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Perfuração de metal
Valor de emissão
de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
11
1,7
ATENÇÃO: O nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
2,3
2,3
86
11
1,7
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
13/30/22 13/30/22
–
41
dB(A)
m/s²
m/s²
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
PORTUGUÊS
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: Indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: Indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais..
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D25012, D25013
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-6.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
27.07.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
95
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
96
f)
g)
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
PORTUGUÊS
f)
g)
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. Os trabalhos
com percussão originam a projecção de
detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma
máscara contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras. Poderá ser necessária uma
protecção auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Além
disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza,
tais como barras de reforço, poderá também
ser perigoso. Aperte o punho lateral com
segurança antes de utilizar a ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas
mãos se não estiver a usar luvas.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um
cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do
controlo da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos rotativos:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
97
PORTUGUÊS
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Perigos de saúde causados por respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: Nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Gatilho de velocidade variável
b. Punho principal
c. Punho lateral
d. Haste de ajuste da profundidade
Leia o manual de instruções
antes de utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (k), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
e. Mandril SDS Plus®
f. Botão do selector de modo
g. Selector de modo
h. Alavanca de inversão da rotação
i. Botão de bloqueio
j. Botão de libertação da haste de ajuste da
profundidade
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes martelos rotativos foram concebidos para
trabalhos profissionais de perfuração rotativa e com
percussão, aparafusamento e cinzelagem.
NÃO utilize estas ferramentas em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Conteúdo da embalagem
Estes martelos rotativos são ferramentas eléctricas
profissionais.
A embalagem contém:
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
1 Martelo rotativo profissional
1 Punho lateral
1 Haste de ajuste da profundidade
1 Caixa de arrumação/transporte (apenas nos
modelos K)
1 Adaptador de mandril SDS Plus®
(apenas nos modelos C)
1 Mandril (apenas nos modelos C)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
98
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
PORTUGUÊS
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado e apertado
com segurança. Caso contrário,
o punho lateral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do respectivo controlo. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
Este martelo rotativo é fornecido com um punho
lateral instalado. O punho lateral (c) pode ser
ajustado tanto para utilizadores dextros como
canhotos.
AJUSTAR O PUNHO LATERAL
1. Desaperte o punho lateral (c) girando-o para a
esquerda.
2. Rode o punho lateral para a posição
pretendida.
3. Aperte o punho lateral girando-o para a direita.
INSTALAR O PUNHO DO LADO OPOSTO DA FERRAMENTA
Utilizadores dextros: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o mandril com o punho
para a esquerda.
Utilizadores canhotos: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o mandril com o punho
para a direita.
Alavanca de inversão da rotação
(fig. 1)
A alavanca de inversão da rotação (h) é utilizada
para inverter a rotação do martelo rotativo, de
forma a desaparafusar parafusos ou retirar brocas
encravadas no modo de perfuração rotativa.
CUIDADO: Ao inverter a rotação para
retirar brocas encravadas, prepare-se
para uma reacção forte por parte da
ferramenta.
Para inverter a rotação do martelo rotativo,
desligue-o e alinhe a alavanca de inversão da
rotação (h) com a seta amarela a apontar para trás
(ao segurar o martelo na posição de funcionamento
normal).
Para seleccionar a rotação padrão (para a frente),
desligue o martelo rotativo e alinhe a alavanca
de inversão da rotação (h) com a seta amarela
a apontar para a frente (ao segurar o martelo na
posição de funcionamento normal).
Selector de modo (fig. 1, 2)
AVISO: Tem de deixar a ferramenta
parar completamente antes de activar
o botão do selector de modo. Caso
contrário, poderá danificá-la.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento,
prima o botão do selector de modo (f) e rode
o selector de modo (g) de forma a que a seta
amarela fique a apontar para o símbolo do
modo pretendido.
2. Liberte o botão do selector de modo e verifique
se o selector ficou bloqueado na posição
seleccionada.
NOTA: A seta amarela do selector de modo
TEM de estar sempre alinhada com um dos
símbolos. Não existem posições de funcionamento
intermédias.
MODO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA
Utilize o modo de perfuração rotativa para
perfurar madeira, metal e plástico.
MODO DE PERFURAÇÃO COM PERCUSSÃO
Utilize este modo para perfurar alvenaria.
99
PORTUGUÊS
MODO DE PERCUSSÃO (APENAS NO D25013)
Para trabalhos de cinzelagem.
Inserir e retirar acessórios SDS
Plus® (fig. 1)
ATENÇÃO: Use sempre luvas ao
substituir acessórios. As peças de
metal expostas da ferramenta e dos
acessórios podem ficar extremamente
quentes durante a utilização da
ferramenta.
ATENÇÃO: Não aperte nem desaperte
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando a parte dianteira do mandril e
ligando a ferramenta. Tal poderá resultar
em danos no mandril e ferimentos.
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS Plus®.
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
Para instalar uma broca, insira a respectiva haste
cerca de 19 mm (3/4") dentro do mandril. Empurre
e rode a broca até esta ficar bloqueada. A broca irá
então estar fixa com segurança.
Para libertar a broca, puxe a manga do mandril (e) e
retire a broca.
Mandril SDS Plus® (fig. 1)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: Risco de queimadura.
Use SEMPRE luvas ao substituir
brocas. As peças de metal exteriores
e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante
a utilização da mesma. Além disso,
é possível que sejam projectados
pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as
suas mãos se não estiver a usar luvas.
ATENÇÃO: Não aperte nem desaperte
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando a parte dianteira do mandril e
ligando a ferramenta. Tal poderá resultar
em danos no mandril e ferimentos.
Para instalar uma broca, insira a respectiva haste
cerca de 19 mm (3/4") dentro do mandril. Empurre
e rode a broca até esta ficar bloqueada. A broca irá
então estar fixa com segurança.
100
Para libertar a broca, puxe a manga do mandril (e) e
retire a broca.
Instalar um adaptador de mandril e
um mandril (vendidos em separado)
1. Enrosque um mandril na extremidade roscada
do adaptador de mandril.
2. Insira o mandril enroscado no adaptador na
ferramenta como se se tratasse de uma broca
SDS Plus® padrão.
3. Para retirar o mandril, aplique o procedimento
utilizado para retirar uma broca SDS Plus®
padrão.
ATENÇÃO: Nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Haste de ajuste da profundidade
(fig. 4)
REGULAR A HASTE DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE
1. Mantenha premido o botão de libertação da
haste de ajuste da profundidade (j) no punho
lateral.
2. Faça deslizar a haste de ajuste da profundidade
(d) de forma a que a distância entre a
extremidade da haste e a extremidade da
broca seja igual à profundidade de perfuração
pretendida.
3. Liberte o botão para bloquear a haste. Ao
efectuar perfurações com a haste de ajuste
da profundidade, pare de perfurar quando a
extremidade da haste tocar na superfície do
material.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: Cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
PORTUGUÊS
Gatilho (fig. 1)
Limitador de binário
Para ligar o martelo rotativo, prima o gatilho (a). Para
o desligar, liberte o gatilho.
Se uma broca ficar encravada ou presa, a força
transmitida ao veio da ferramenta é interrompida
pelo limitador de binário. Devido à resistência que
se verifica como resultado desta ocorrência, segure
sempre a ferramenta com segurança com ambas as
mãos e apoie bem os pés.
NOTA: Utilize velocidades mais baixas para iniciar
a perfuração de orifícios sem os marcar com um
ponteiro, perfurar metal, plástico ou cerâmica, ou
aparafusar parafusos. As velocidades mais altas
são melhores para perfurar alvenaria com a maior
eficácia possível.
VELOCIDADE VARIÁVEL
O gatilho de velocidade variável (a) permite controlar
a velocidade do martelo. Quanto mais premir o
gatilho, maior será a velocidade da ferramenta.
Ferramentas de perfuração
A ferramenta destina-se a ser utilizada em trabalhos
de perfuração com percussão em betão, tijolo
e pedra. Além disso, é também adequada para
trabalhos de perfuração sem impacto em madeira,
metal, cerâmica e plástico.
BOTÃO DE BLOQUEIO
ATENÇÃO: Certifique-se de libertar
o mecanismo de bloqueio antes
de desligar a ficha da tomada de
electricidade. Caso contrário, o martelo
rotativo irá arrancar imediatamente da
próxima vez que ligar a respectiva ficha
à tomada, o que poderá resultar em
danos ou ferimentos.
O botão de bloqueio (i) destina-se a ser utilizado
apenas quando o martelo rotativo estiver parado ou
for montado num suporte de furadora, ou então em
trabalhos de cinzelagem.
Antes de utilizar a ferramenta, certifique-se sempre
de que o mecanismo de libertação do botão de
bloqueio está a funcionar correctamente.
Para manter a ferramenta a funcionar de forma
contínua, mantenha premido o gatilho (a), prima o
botão de bloqueio (i), liberte o gatilho e, em seguida,
liberte o botão de bloqueio. A ferramenta irá então
continuar a funcionar.
Para parar o funcionamento contínuo da ferramenta,
prima o gatilho rapidamente e liberte-o.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 3)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (c) com uma mão e o punho principal
(b) com a outra.
Perfurar (fig. 2)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se SEMPRE de
que a peça de trabalho está ancorada
ou fixa com grampos com firmeza.
Ao perfurar materiais finos, utilize um
bloco de apoio de madeira para evitar
danificar esses materiais.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado e apertado
com segurança. Caso contrário,
o punho lateral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do respectivo controlo. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
Prima o botão do selector de modo (f) e rode o
selector de modo (g) para o símbolo da broca
para efectuar trabalhos de perfuração rotativa,
para o símbolo do martelo para efectuar trabalhos
de percussão ou para o símbolo do martelo e da
broca para efectuar trabalhos de perfuração com
percussão.
PERFURAÇÃO ROTATIVA
1. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais de aço
101
PORTUGUÊS
rápido (HSS). Utilize um lubrificante de corte
ao perfurar metais. As excepções são o
ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco. Ao perfurar ALVENARIA,
utilize brocas com ponta de carboneto ou
brocas específicas para alvenaria. Um fluxo
contínuo e uniforme de partículas indica uma
velocidade de perfuração apropriada.
2. Aplique sempre pressão numa linha recta
em relação à broca. Empregue uma pressão
suficiente para manter a broca a perfurar, mas
não empurre a ferramenta com demasiada
força, dado que tal poderá fazer o motor
encontrar resistência e perder velocidade ou
desviar a broca.
3. Segure a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos para controlar a força de torção da
mesma.
ATENÇÃO: A ferramenta pode
começar a encontrar resistência se for
submetida a um esforço excessivo,
causando uma reacção súbita por parte
da mesma. Esteja sempre preparado
para esta ocorrência. Segure a
ferramenta com firmeza com ambas as
mãos para controlar a respectiva força
de torção e evitar ferimentos.
4. SE A FERRAMENTA ENCONTRAR
RESISTÊNCIA E COMEÇAR A PERDER
VELOCIDADE, tal deve-se normalmente
ao facto de estar a ser submetida a um
esforço excessivo. LIBERTE O GATILHO
IMEDIATAMENTE, retire a broca do orifício
perfurado e determine a causa da resistência
à perfuração. NÃO PRIMA E LIBERTE O
GATILHO NUMA TENTATIVA DE VOLTAR
A FAZER ARRANCAR UMA FERRAMENTA
QUE ENCONTROU RESISTÊNCIA E
COMEÇOU A PERDER VELOCIDADE –
ISTO PODE DANIFICAR A FERRAMENTA.
5. Para minimizar a resistência do material
perfurado ou as situações de atravessamento
repentino do mesmo, reduza a pressão na
ferramenta e perfure lentamente a parte final do
orifício.
6. Mantenha o motor a funcionar ao puxar a broca
para fora de um orifício perfurado. Isto irá ajudar
a evitar encravamentos.
7. Com as ferramentas de velocidade variável,
não há necessidade de marcar os orifícios
com um ponteiro. Utilize uma velocidade baixa
para iniciar a perfuração do orifício e acelere
premindo o gatilho com mais força quando o
102
orifício for suficientemente profundo para ser
perfurado sem que a broca salte para fora do
mesmo.
PERFURAR METAL
É necessário utilizar um adaptador de mandril de
haste SDS Plus® para haste redonda. Certifique-se
de que a ferramenta está no modo de perfuração
rotativa. Comece a perfurar com uma velocidade
baixa e aumente gradualmente para a velocidade
máxima enquanto pressiona a ferramenta com
firmeza. Um fluxo contínuo e uniforme de limalhas
indica uma velocidade de perfuração apropriada.
Utilize um lubrificante de corte ao perfurar metais. As
excepções são o ferro fundido e o latão, os quais
devem ser perfurados a seco.
NOTA: Será mais fácil perfurar orifícios grandes
(de 7,9 a 12,7 mm [de 5/16 a 1/2"]) em aço se for
perfurado um orifício-piloto (de 4 a 4,8 mm [de 5/32
a 3/16"]) primeiro.
PERFURAR MADEIRA
É necessário utilizar um adaptador de mandril de
haste SDS Plus® para haste redonda. Certifique-se
de que a ferramenta está no modo de perfuração
rotativa. Comece a perfurar com uma velocidade
baixa e aumente gradualmente para a velocidade
máxima enquanto pressiona a ferramenta com
firmeza. Os orifícios em madeira podem ser
perfurados com as mesmas brocas helicoidais
utilizadas para perfurar metal. No entanto, tenha
em conta que estas brocas poderão sobreaquecer
se não forem retiradas com frequência para se
limpar as aparas das estrias. Para perfurar orifícios
maiores, utilize brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. As peças de trabalho com
tendência a rachar deverão ser apoiadas com um
bloco de madeira.
Apertar e desapertar parafusos
(fig. 1)
1. Coloque o selector de modo (g) na posição de
“perfuração rotativa”.
2. Seleccione a direcção da rotação.
3. Insira o adaptador para apertar e desapertar
parafusos SDS Plus® especial para utilização
com cabeças de chave de parafusos
sextavadas.
4. Insira a cabeça de chave de parafusos
apropriada. Ao apertar e desapertar parafusos
com cabeça de fenda simples, utilize sempre
cabeças de chave de parafusos com uma
manga de alinhamento.
PORTUGUÊS
5. Prima suavemente o gatilho de velocidade
variável (a) para evitar danificar a cabeça do
parafuso. Na rotação para trás, a velocidade da
ferramenta é reduzida automaticamente para
proporcionar uma remoção fácil do parafuso.
6. Quando o parafuso ficar ao nível da peça de
trabalho, solte o gatilho de velocidade variável
para evitar que a cabeça do parafuso penetre
na peça.
Perfuração com percussão
1. Ao perfurar com percussão, exerça sobre o
martelo apenas a força necessária para evitar
que este salte excessivamente ou que a broca
saia do orifício. Aplicar demasiada força irá
resultar em velocidades de perfuração mais
lentas e no sobreaquecimento da ferramenta.
2. Perfure a direito, mantendo a broca num
ângulo recto em relação ao item a perfurar.
Não exerça qualquer pressão lateral sobre a
broca ao perfurar, uma vez que isto irá resultar
na obstrução das estrias da mesma e numa
velocidade de perfuração mais lenta.
3. Ao perfurar orifícios profundos, se a velocidade
do martelo começar a diminuir, puxe a broca
parcialmente para fora do orifício com a
ferramenta a funcionar para retirar os detritos
do mesmo.
4. Ao perfurar alvenaria, utilize brocas com ponta
de carboneto ou brocas específicas para
alvenaria. Um fluxo contínuo e uniforme de
partículas indica uma velocidade de perfuração
apropriada.
Operação de cinzelamento e de
demolição (D25013)
1. Para mudar do modo de martelo pneumático
para o modo de cinzelar, insira primeiro o cinzel
SDS Plus® e verifique se está devidamente
travado.
2. Ao mudar do modo de martelo pneumático
para o modo de cinzelar, rode o cinzel para
a posição desejada. Se encontrar resistência
durante o modo de mudança, rode ligeiramente
o cinzel para engatar o fecho do eixo.
AVISO:
• O martelo destina-se apenas a
aplicações leves de cinzelamento.
AVISO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
A pedido, são disponíveis vários tipos de brocas
SDS Plus® e de adaptadores.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
• Esta ferramenta não é passível de ser
reparada pelo utilizador. Leve-a a um agente
de reparação autorizado da DEWALT após
aproximadamente 40 horas de utilização. Se
ocorrer algum problema antes, contacte um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
• A ferramenta irá desligar-se automaticamente
quando as escovas de carbono ficarem gastas.
Escovas do motor
A DEWALT utiliza um sistema de escovas avançado
que pára automaticamente a ferramenta quando as
escovas ficam gastas. Isto evita danos graves no
motor. Poderá adquirir novos conjuntos de escovas
através dos centros de assistência autorizados
da DEWALT. Utilize sempre peças sobresselentes
idênticas às originais.
• O interruptor de avanço/inversão tem
de estar na posição de avanço ao
cinzelar.
103
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
No entanto, os acessórios e dispositivos
complementares utilizados têm de ser lubrificados
regularmente à volta do suporte de acessórios SDS
Plus®.
Limpeza
ATENÇÃO: Retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: Nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca permita a entrada de
qualquer líquido na ferramenta. Da
mesma forma, nunca submirja qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Encontram-se disponíveis vários tipos de brocas e
cinzéis SDS Plus® em opção.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados
104
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
105
SUOMI
RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT SDS PLUS ®
ISKUPORAKONEET D25012 JA D25013
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virran tulo
Kuormittamaton nopeus
Nopeus kuormitettuna:
Iskuja minuutissa
Iskuenergia (EPTA 05/2009)
Iskuporaaminen
Talttaaminen
Suurin porauskapasiteetti
teräkseen/puuhun/betoniin
Taltta-asennot
Poraamiskapasiteetti
pehmeään tiileen
Osan pidike
Istukan halkaisija
Paino
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
V
D25012
230
1/10
650
0–1550
0-1130
W
min-1
min-1
Iskua/
minuutti 0–4150
J
J
1,8
1,8
D25013
230
1/10
650
0–1550
0–1240
106
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
1,8
1,8
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
mm
50
50
SDS Plus® SDS Plus®
mm
43
43
kg
2,3
2,3
86
3,0
97
3,1
89
3,0
100
3,3
D25012
D25013
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
11
1,7
11
1,7
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
≤ 2,5
1,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
mm 13/30/22 13/30/22
–
41
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
≤ 2,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
0–4550
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Poraaminen metalliin
Tärinän päästöarvo ah,D =
Vaihtelu K =
Poraaminen betoniin
Tärinän päästöarvo ah,HD =
Vaihtelu K =
Talttaaminen
Tärinän päästöarvo ah,Cheq=
Vaihtelu K =
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinän päästöarvo ah =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
SUOMI
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D25012, D25013
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava
varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
27.07.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
107
SUOMI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
108
e)
f)
g)
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne
voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos
aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä
kuulonsuojaimia.
SUOMI
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi
työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun
ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille.
Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto
voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan
menetyksen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (k) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu iskuporakone
1 Sivukahva
1 Syvyyssäätötanko
1 Sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1 SDS Plus® -istukkasovitin (vain C-mallit)
1 Istukka (vain C-mallit)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus [kuva 1]
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Nopeudensäätökytkin
b. Pääkahva
– Kuulon heikkeneminen.
c. Sivukahva
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
d. Syvyystulkki
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
e. SDS Plus® -istukka
f. Tilanvalintapainike
g. Tilan valitsin
h. Peruutusvipu
i. Lukituspainike
j. Syvyystulkin vapautuspainike
109
SUOMI
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattimaiseen
poraamiseen ja iskuporaamiseen, ruuvaamiseen ja
kevyeeseen lastuamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu
ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
jolloin menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmista kahvoista hallinnan
varmistamiseksi.
Tämän iskuporakoneen mukana toimitetaan
sivukahva. Sivukahva (c) voidaan asentaa sekä
oikea- että vasenkätisille sopivaksi.
SIVUKAHVAN SÄÄTÄMINEN
1. Löysennä sivukahva (c) kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon.
3. Kiristä sivukahva kääntämällä sitä myötäpäivään.
VAIHTAMINEN TOISELLE PUOLELLE
Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä sivukahvan
kiinnike istukan yli kahvan ollessa vasemmalla.
Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä sivukahvan
kiinnike istukan yli kahvan ollessa oikealla.
Sähköturvallisuus
Peruutusvipu (kuva 1)
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Peruutusvipua (h) käytetään iskuporakoneen
toimintasuunnan vaihtamiseksi irrotettaessa
kiinnittimiä tai jumiutunut terä vain porattaessa.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohtoa ei tarvita.
VAROITUS: Kun irrotat jumiutunutta
terää, valmistaudu voimakasta vääntöä
varten.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Voit muuttaa iskuporakoneen toimintasuunnan
sammuttamalla sen ja kääntämällä peruutusvivun (h)
keltaisen nuolen taaksepäin.
Jatkojohdon käyttäminen
Voit palauttaa iskuporakoneen toimintasuunnan
normaaliksi sammuttamalla sen ja kääntämällä
peruutusvivun (h) keltaisen nuolen eteenpäin.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivukahva (kuva 1)
VAROITUS: Käytä työkalua AINA siten,
että sivukahva on paikallaan ja kiristetty
oikein. Muutoin sivukahva voi irrota,
110
Tilanvalitsin (kuva 1, 2)
HUOMAUTUS: Työkalu on pysäytettävä
ennen tilanvalintapainikkeen käyttämistä.
Muutoin työkalu voi vaurioitua.
1. Voit valita toimintatilan painamalla
tilanvalintapainiketta (f) ja kääntämällä
tilanvalitsimen (g) siten, että keltainen nuoli
osoittaa haluamaasi symbolia.
2. Vapauta tilanvalintapainike ja tarkista, että
tilanvalintakytkin on lukkiutunut paikalleen.
HUOMAUTUS: Tilanvalitsimen keltainen nuolen ON
OSOITETTAVA aina jotakin symbolia. Symbolien
välissä ei ole toimintatiloja.
PORAAMISTILA
Käytä poraamistilaa metallille, muoville ja
puulle.
ISKUPORAUSTILA
Käytä tätä tilaa porattaessa tiileen.
SUOMI
PELKKÄ ISKUPORAUSTILA (VAIN D25013)
Kevyeen talttaamiseen.
SDS Plus® -varusteiden asettaminen
paikalleen ja irrottaminen (kuva 1)
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä
vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja
varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti.
VAROITUS: Älä yritä kiristää tai irrottaa
poranterää (tai muuta varustetta)
tarttumalla istukan etuosaan ja
käynnistämällä pora. Muutoin voi
aiheutua henkilövahinko tai istukka voi
vaurioitua.
Tässä työkalussa käytetään SDS Plus® -varusteita.
On suositeltavaa käyttää vain ammattilaiskäyttöön
tarkoitettuja varusteita.
Voit asettaa poranterän paikalleen työntämällä sen
varren istukkaan noin 19 mm:n (3/4") syvyydelle.
Työnnä ja käännä terää, kunnes se lukittuu
paikalleen. Tällöin terä on tiukasti paikallaan.
Voit vapauttaa terän vetämällä istukan holkkia (e)
taaksepäin ja irrottamalla terän.
SDS Plus® -istukka (kuva 1)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Palovamman vaara.
KÄYTÄ AINA suojakäsineitä
vaihtaessasi teriä. Työkalun ja
varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt
materiaali voi vahingoittaa paljaita käsiä.
VAROITUS: Älä yritä kiristää tai irrottaa
poranterää (tai muuta varustetta)
tarttumalla istukan etuosaan ja
käynnistämällä pora. Muutoin voi
aiheutua henkilövahinko tai istukka voi
vaurioitua.
Voit asettaa poranterän paikalleen työntämällä sen
varren istukkaan noin 19 mm:n (3/4") syvyydelle.
Työnnä ja käännä terää, kunnes se lukittuu
paikalleen. Tällöin terä on tiukasti paikallaan.
Voit vapauttaa terän vetämällä istukan holkkia (e)
taaksepäin ja irrottamalla terän.
Istukan sovittimen ja istukan
kiinnittäminen (hankittava erikseen)
1. Ruuvaa istukka sen sovittimen kierteiseen
päähän.
2. Asenna toisiinsa yhdistetty istukka ja sen sovitin
työkaluun samalla tavalla kuin tavallinen SDS
Plus® -terä.
3. Voit irrottaa istukan samalla tavalla kuin tavallisen
SDS Plus® -terän.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Syvyystulkki (kuva 4)
SYVYYSTULKIN SÄÄTÄMINEN
1. Pidä sivukahvan syvyystulkín vapautuspainiketta
(j) painettuna.
2. Siirrä syvyystulkkia (d), jotta sen pään ja terän
kärjen etäisyys vastaa haluttua poraussyvyyttä.
3. Lukitse syvyystulkki paikalleen vapauttamalla
painike. Kun käytät syvyystulkkia poraamisen
aikana, lopeta poraaminen, kun syvyystulkin pää
osuu porattavan materiaalin pintaan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Liipasinkytkin (kuva 1)
Käynnistä iskuporakone painamalla liipaisinkytkintä
(a). Pysäytä iskuporakone vapauttamalla kytkin.
HUOMAUTUS: Käytä vähäisempää nopeutta, kun
aloitat uuden reiän poraamisen, poraat metallia,
keramiikkaa tai muovia tai ruuvaat ruuvia. Suuret
nopeudet soveltuvat parhaiten tiileen poraamiseen
mahdollisimman tehokkaasti.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS
Voit säätää nopeutta nopeudensäätimen (a) avulla.
Mitä syvemmälle sitä painetaan, sitä suuremmaksi
poran nopeus nousee.
111
SUOMI
LUKITUSPAINIKE
VAROITUS: Irrota lukitusmekanismi
ennen pistokkeen irrottamista
pistorasiasta. Muutoin iskuporakone
käynnistyy, kun pistoke työnnetään
pistorasiaan. Tällöin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Lukituspainiketta (i) käytetään vain, kun
iskuporakone pysyy paikallaan, on kiinnitettynä
poraamistelineeseen tai taltattaessa.
Varmista ennen työkalun käyttämistä, että
lukituspainikkeen vapautusmekanismi toimii vapaasti.
Työkalu toimii jatkuvasti, kun pidät liipaisinkytkintä
(a) painettuna, painat lukituspainiketta (i), vapautat
liipaisinkytkimen ja vapautat lukituspainikkeen.
Työkalu toimii tällöin jatkuvasti.
Voit lopettaa jatkuvan toiminnan painamalla
liipaisinkytkintä lyhyesti ja vapauttamalla sen.
Käsien oikea asento (kuva 1, 3)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (c) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (b).
Ylikuormituskytkin
Jos poranterä tarttuu tai jää kiinni, ylikuormituskytkin
katkaisee poran toiminnan. Tällöin syntyy suuri
voima. Pitele työkalua aina tiukasti molemmin käsin
ja varmista, että jalansija on tukeva.
Poraamistyökalut
Tämä kone on tarkoitettu iskuporaamiseen betoniin,
tiileen ja kiveen. Sen avulla voi myös porata metalliin,
muoviin, keramiikkaan ja puuhun käyttämättä
iskuporaamista.
Poraaminen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
112
VAROITUS: Voit vähentää
henkilövahingon vaaraa
varmistamalla AINA, että työstettävä
kappale on kiinnitetty tiukasti paikalleen.
Jos poraat ohutta kappaletta, aseta sen
taakse puinen tuki, jotta ohut materiaali
ei vaurioidu.
VAROITUS: Käytä työkalua AINA siten,
että sivukahva on paikallaan ja kiristetty
oikein. Muutoin sivukahva voi irrota,
jolloin menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmista kahvoista hallinnan
varmistamiseksi.
Paina tilanvalintapainiketta (f) ja käännä tilanvalitsin
(g) porateräsymbolin kohdalle, jos haluat porata,
vasarasymbolin kohdalle, jos haluat käyttää
iskutoimintoa tai iskuporaamisen symbolin kohdalle,
jos haluat iskuporata.
PORAAMINEN
1. Voit PORATA PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
metallia suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
METALLIA porattaessa. Poikkeuksia ovat
valurauta ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
Jos poraat TIILEEN, käytä karbidikärkisiä
tai tiiliporanteriä. Nopeus on oikea, kun
porattavasta reiästä tulee pölyä tasaisena
virtana.
2. Paina terää aina suoraan. Paina riittävästi, jotta
terä puree, mutta älä paina liikaa. Muutoin
moottori pysähtyy tai terä vioittuu.
3. Pitele työkalua tiukasti molemmin käsin, jotta se
pysyy vakaana.
VAROITUS: Pora voi jäädä jumiin,
jos sitä ylikuormitetaan. Varaudu
tällöin aiheutuvaan suureen voimaan.
Pitele työkalua tiukasti molemmin
käsin, jotta se pysyy vakaana ja vältät
onnettomuudet.
4. JOS PORA PYSÄHTYY, syynä on yleensä
ylikuormitus. VAPAUTA LIIPAISIN HETI,
irrota terä porattavasta kohteesta ja selvitä
pysähtymisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
PYSÄHTYNYTTÄ PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA. TÄMÄ VOI VAURIOITTAA
PORAA.
5. Voit vähentää pysähtymistä tai hallitsematonta
painumista terän mennessä kappaleen
läpi vähentämällä painamista poraamisen
loppuvaiheessa.
SUOMI
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terän ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa estämään
jumiutumista.
7. Reikää ei tarvitse aloittaa naskalilla käytettäessä
poraa, jonka nopeutta voi säätää. Käytä
poraamisen alussa vähäistä nopeutta. Lisää
nopeutta puristamalla liipaisinta kovempaa, kun
reikä on riittävän syvä, jotta terä pysyy siinä.
METALLIN PORAAMINEN
Tällöin tarvitaan pyöreä SDS Plus® -istukkasovitin.
Varmista, että työkalu on vain poraaminen -tilassa.
Aloita poraaminen vähäisellä nopeudella. Lisää
tehoa ja paina työkalua tukevasti. Nopeus on oikea,
kun porattavasta reiästä irtoaa metallia tasaisena
virtana. Käytä voiteluainetta metallia porattaessa.
Poikkeuksia ovat valurauta ja pronssi. Niitä porataan
kuivana.
HUOMAUTUS: Teräkseen voi porata suuria reikiä
[7,9 mm–12,7 mm (5/16"–1/2")] helpommin, jos
ensin porataan pienempi reikä [4 mm–4,8 mm
(5/32"–3/16")].
PUUN PORAAMINEN
Tällöin tarvitaan pyöreä SDS Plus® -istukkasovitin.
Varmista, että työkalu on vain poraaminen -tilassa.
Aloita poraaminen vähäisellä nopeudella. Lisää tehoa
ja paina työkalua tukevasti. Puuta voidaan porata
samojen kierreterien avulla kuin metallia. Nämä terät
voivat ylikuumentua, jos niitä ei vedetä säännöllisin
väliajoin ulos lastujen poistamiseksi uurteista. Voit
porata suurempia reikiä lusikkaterien, kouruterien
tai reikäsahojen avulla. Jos porattava kappale voi
haljeta, sen tukena on käytettävä puukappaletta.
Iskuporaaminen
1. Käytä vain riittävästi voimaa, jotta työkalu ei
kimpoa irti porattavasta kohteesta. Jos käytät
liikaa voimaa, poraaminen hidastuu tai työkalu
ylikuumenee.
2. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa
porattavaan pintaan nähden. Älä kohdista
terään sivusuuntaista voimaa. Muutoin terän
uurteet tukkeutuvat ja poraaminen hidastuu.
3. Jos poraan syviä reikiä ja nopeus hidastuu, vedä
terää hieman ulos reiästä ja anna sen pyöriä.
Tällöin reiästä poistuu porausjätettä.
4. Jos poraat tiileen, käytä karbidikärkisiä
tai tiiliporanteriä. Nopeus on oikea, kun
porattavasta reiästä tulee pölyä tasaisena
virtana.
Talttaus ja piikkaus (D25013)
1. Kun lopetat iskuporauksen ja aloitat
piikkauksen, asenna poravasaraan ensin SDS
Plus®-piikkaustaltta ja varmista, että se lukittuu
kunnolla.
2. Kun vaihdat iskuporaustoiminnon piikkaukseen,
käännä taltta haluamaasi asentoon. Jos
toiminnon vaihto ei käy sujuvasti, vaan tunnet
vastuksen, käännä talttaa hieman, niin karalukko
lukittuu.
VAROITUS:
• Poravasara on tarkoitettu ainoastaan
pieniin, kevyihin piikkaustöihin.
• Kytkimen «eteen-/taaksepäin» on
oltava piikkauksen aikana asennossa
«eteenpäin.
Ruuvinvääntäminen (kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (g), kunnes se on
poraamisen asennossa.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
2. Valitse pyörimissuunta.
3. Asenna erityinen SDS Plus®-ruuvaussovitin,
jota käytetään yhdessä kahdeksankulmaisten
ruuvausterien kanssa.
4. Kiinnitä tarvittava ruuvausterä paikalleen. Jos
ruuvaat uritetulla kannalla varustettuja ruuveja,
aseta aina muhvi paikalleen.
5. Paina nopeudensäädintä (a) varovaisesti,
jotta ruuvin kanta ei vaurioidu. Ruuvattaessa
vastapäivään työkalun nopeutta hidastetaan
automaattisesti, jotta ruuvi on helppo irrottaa.
6. Kun ruuvin kanta on pinnan tasolla, lopeta
ruuvaaminen, jotta ruuvin kanta ei tunkeudu
pinnan sisään.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä SDS Plus®
poranteriä ja sovittimia.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
HUOLTO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
113
SUOMI
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie
tämä työkalu valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon huollettavaksi noin 40
käyttötunnin jälkeen. Jos tätä ennen ilmenee
ongelmia, ota yhteys valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon.
• Tästä työkalusta katkeaa virta automaattisesti,
kun hiiliharjat ovat kuluneet.
Moottorin harjat
DEWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä
pysäyttää poran automaattisesti, kun harjat ovat
kuluneet. Tämä suojaa moottoria. Voit ostaa uudet
harjat valtuutetusta DEWALT-huoltokeskuksesta.
Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Lisävarusteet on voideltava säännöllisesti SDS Plus®kiinnityskohdan ympäriltä.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
114
Lisävarusteet
VAROITUS:Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Erilaisia SDS Plus®-poranteriä ja -talttoja on
saatavana lisävarusteina.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
115
SVENSKA
SLITSTARKA SDS PLUS ® ROTERANDE HAMMARE
D25012, D25013
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
D25012 D25013
Spänning
V
230
230
Typ
1/10
1/10
Strömförsörjning
W
650
650
Frigångshastighet
min-1 0–1550
0–1550
Belastningshastighet
min-1 0–1130
0–1240
Slag per minut
BPM 0–4150
0–4550
Slagenergi (EPTA 05/2009)
Slagborrning
J
1,8
1,8
Mejsling
J
1,8
1,8
Maximal borrningsräckvidd i
stål/trä/betong
mm 13/30/22 13/30/22
Mejselpositioner
–
41
Kärnborrningsförmåga i
mjukt tegel
mm
50
50
Verktygshållare
SDS Plus® SDS Plus®
Diameter på inställningsreglaget mm
43
43
Vikt
kg
2,3
2,3
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(akustisk effekt)
(akustisk effekt, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3,0
97
3,1
89
3,0
100
3,3
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
D25012 D25013
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah,D = m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah,D = m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
Mejsling
Vibration, emissionsvärde ah,Cheq = m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
116
3,0
1,5
3,0
1,5
11
1,7
11
1,7
–
–
9,5
1,7
Skruvdrivning utan slag
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s² ≤ 2,5
m/s² 1,5
≤ 2,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SVENSKA
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D25012, D25013
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
27.07.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
117
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
118
e)
f)
g)
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta
tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
SVENSKA
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av roterande hammare:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (k), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Slitstark roterande hammare
1 Sidohandtag
1 Djupjusteringsstav
1 Satsbox (endast K-modellerna)
1 SDS Plus® chuckadapter (endast C-modellerna)
1 Chuck (endast C-modellerna)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Avtryckaromkopplare för varierbar hastighet
b. Huvudhandtag
– Hörselnedsättning.
c. Sidohandtag
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
d. Djupstav
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
e. SDS Plus® chuck
f. Knapp för lägesväljare
g. Lägesväljare
h. Spak för bakåtgående
119
SVENSKA
i. Låsningsknapp
j. Lösgöringsknapp för djupstaven
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa slitstarka roterande hammare har konstruerats
för yrkesmässig borrning och slagborrning,
skruvdragning och lätt flisning
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa roterande hammare är yrkesmässiga
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerat i
enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
120
Sidohandtag (Fig. 1)
VARNING: För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat och säkert åtdraget.
Underlåtenhet att göra detta kan
resultera i att sidohandtaget halkar
under arbete med verktyget med
påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
Ett sidohandtag medföljer hopmonterat med
denna roterande hammare. Sidohandtaget (c)
kan monteras för att passa både högerhänta och
vänsterhänta användare.
FÖR ATT JUSTERA SIDOHANDTAGET
1. Lossa sidohandtaget (c) genom att vrida det
moturs.
2. Vrid sidohandtaget till det önskade läget.
3. Dra åt sidohandtaget genom att vrida det
medurs.
FÖR ATT BYTA SIDOR
För högerhänta användare: dra sidohandtagets
klämma över chucken, handtaget på vänster
sida.
För vänsterhänta användare: dra
sidohandtagets klämma över chucken,
handtaget på höger sida.
Spak för bakåtgående (fig. 1)
Spaken för bakåtgående (h) används för att kasta
om den roterande hammaren för att backa ut
fästanordningar eller fastnade borrspetsar, endast i
borrningsläget.
SE UPP! När du backar för att få loss
borrspetsar som har fastnat, var beredd
på starkt reaktivt vridmoment.
För att kasta om den roterande hammaren, stäng av
den och sätt reverseringsspaken (h) mittför den gula
pilen som pekar bakåt (som den ses när du håller
borren i arbetsläge).
För att placera spaken för framåtdrift, stäng av den
roterande hammaren och sätt reverseringsspaken
(h) mittför den gula pilen som pekar framåt (som den
ses när du håller borren i arbetsläge).
Lägesväljare (fig. 1, 2)
OBSERVERA: Verktyget måste ha
stannat fullständigt innan du aktiverar
lägesväljar-knappen, annars kan skada
på verktyget uppkomma.
SVENSKA
1. För att välja detta arbetsläge, tryck på
lägesväljar-knappen (f) och vrid lägesväljaren
(g) till dess den gula pilen pekar på den
motsvarande symbolen.
2. Släpp loss lägesväljar-knappen och kontrollera
att lägesväljarens omkopplare är låst i detta
läge.
OBS: Den gula pilen på lägesväljaren MÅSTE
alltid vara mittför en av symbolerna. Det finns inga
användbara lägen mellan dessa lägen.
ROTERANDE BORRNINGSLÄGE
Använd läget för roterande borrning för
trä, metall och plast.
SLAGBORRNINGSLÄGE
Använd detta läge för borrning i murverk.
LÄGET FÖR HAMMARE (ENDAST MODELL
D25013)
För lätt mejsling.
Insättning och Borttagning av SDS
Plus®-tillbehör (fig. 1)
VARNING: Bär alltid handskar när du
byter tillbehör. De blottade metalldelarna
på verktyget och tillbehöret kan bli
extremt heta under arbetet.
VARNING: Försök inte att dra åt eller
lossa borrspetsar (eller något annat
tillbehör) genom att greppa chuckens
framdel och starta verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
Detta verktyg använder SDS Plus®-tillbehör.
Vi rekommenderar uteslutande användning av
professionella tillbehör.
För att sätta in en borrspets, sätt in skaftet på en
borrspets ungefär 19 mm (3/4") i chucken. Skjut
och vrid borrspetsen till dess den låser på plats.
Borrspetsen kommer att hållas ordentligt.
För att lossa borrspetsen, dra chuckhylsan (e) bakåt
och ta bort borrspetsen.
SDS Plus® Chuck (fig. 1)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: Fara för brännskada. Bär
ALLTID handskar när du byter ut
borrspetsar. De åtkomliga metalldelarna
på verktyget och borrspetsarna kan bli
extremt heta under arbetet. Små bitar
av avbrutet material kan skada blottade
händer.
VARNING: Försök inte att dra åt eller
lossa borrspetsar (eller något annat
tillbehör) genom att greppa chuckens
framdel och starta verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
För att sätta in en borrspets, sätt in skaftet på en
borrspets ungefär 19 mm (3/4") i chucken. Skjut
och vrid borrspetsen till dess den låser på plats.
Borrspetsen kommer att hållas ordentligt.
För att lossa borrspetsen, dra chuckhylsan (e) bakåt
och ta bort borrspetsen.
Istukan sovittimen ja istukan
kiinnittäminen (hankittava erikseen)
1. Ruuvaa istukka sen sovittimen kierteiseen
päähän.
2. Asenna toisiinsa yhdistetty istukka ja sen sovitin
työkaluun samalla tavalla kuin tavallinen SDS
Plus® -terä.
3. Voit irrottaa istukan samalla tavalla kuin tavallisen
SDS Plus® -terän.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Djupstav (fig. 4)
FÖR ATT JUSTERA DJUPSTAVEN
1. Tryck in och håll djupstavens lösgöringsknapp (j)
på sidohandtaget.
2. Flytta djupstaven (d) så att avståndet mellan
änden på staven och änden på borrspetsen blir
samma som det önskade borrningsdjupet.
3. Släpp knappen för att låsa staven på plats. Vid
borrning med en djupstav, stoppa när stavens
ände når materialets yta.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
121
SVENSKA
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Triggeromkopplare (fig. 1)
För att starta den roterande hammaren, tryck in
triggeromkopplaren (a). För att stoppa hammaren,
släpp omkopplaren.
OBS: Använd lägre hastigheter för att påbörja hål
utan ett hålslag för centrering, borrning i metall, plast
eller keramik, eller för att driva in skruvar. Högre
hastigheter är bättre för att borra i murverk, för
maximal effektivitet.
VARIERBAR HASTIGHET
Triggeromkopplaren för varierbar hastighet (a) tillåter
hastighetskontroll. Ju längre ner triggeromkopplaren
trycks ner, desto högre blir borrens hastighet.
LÅSNINGSKNAPP (ENDAST D25013)
VARNING: Se till att lossa
låsmekanismen innan du tar bort
kontakten från strömförsörjningen.
Underlåtenhet att göra detta kommer att
göra att slagborrmaskinen omedelbart
startar nästa gång den kopplas in.
Skada eller personskada skulle kunna
uppstå.
Låsningsknappen (i) ska bara användas när den
roterande hammaren är i vila, monterad i ett
borrpress-stativ eller vid flisningstillämpningar.
Varje gång, innan du använder verktyget, se till att
låsningsknappens lösgöringsmekanism arbetar fritt.
För kontinuerlig drift, tryck och håll ner
avtryckaromkopplaren (a), tryck in låsningsknappen
(i), släpp avtryckaromkopplaren och släpp därefter
låsningsknappen. Verktyget kommer att fortsätta att
gå.
För att stoppa verktyget i kontinuerlig drift, tryck
snabbt och släpp sedan avtryckaromkopplaren.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 3)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
122
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (b).
Överlastkoppling
Om borrspetsen fastnar eller fångas in, kopplas
driften till borrens drivaxel ifrån av överlastkopplingen.
På grund av de krafter som uppstår som resultat,
håll alltid maskinen ordentligt med bägge händer och
stå stadigt.
Borrningsverktyg
Maskinen är avsedd för slagborrning i betong, tegel
och sten. Den är också lämplig för borrning utan
slag i trä, metall, keramik och plast.
Borrning (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken
för personskada, se ALLTID till att
arbetsstycket är ordentligt förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
använd ett träblock som “stöd” för att
förebygga skada på materialet.
VARNING: För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat och säkert åtdraget.
Underlåtenhet att göra detta kan
resultera i att sidohandtaget halkar
under arbete med verktyget med
påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
Tryck ned lägesväljarens knapp (f) och vrid
lägesväljaren (g) till borrspets-symbolen för borrning,
till hammar-symbolen för hammarslagning eller till
slagborrmaskin-symbolen för slagborrning.
BORRNINGSANVÄNDNING
1. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
vid borrning i metaller. Undantagen är
gjutjärn och mässing, som bör borras torra.
För MURVERK, använd borrspetsar med
karbidspets eller borrspetsar avsedda för
murverk. Ett jämnt flöde av damm är tecken på
korrekt borrningshastighet.
SVENSKA
2. Applicera alltid trycket i en rak linje med
borrspetsen. Använd tillräckligt tryck för att
bibehålla borrspetsens bett, men tryck inte så
hårt att motorn överstegras eller borrspetsen
böjs.
3. Håll verktyget i ett stadigt grepp med bägge
händer för att kontrollera borrens vridande
verkan.
VARNING: Borren kan komma att
överstegras om den överbelastas, vilket
orsakar en plötslig vridning. Förvänta dig
alltid överstegringen. Håll verktyget i ett
stadigt grepp med bägge händer för att
kontrollera denna vridande verkan, och
undvika personskada.
4. OM BORREN ÖVERSTEGRAS, beror det
vanligtvis på att den överbelastas. SLÄPP
OMEDELBART AVTRYCKAREN, ta
bort borrspetsen från arbetet, och fastställ
anledningen till överstegringen. KLICKA INTE
PÅ OCH AV PÅ AVTRYCKAREN FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN ÖVERSTEGRAD
BORR — DETTA KAN SKADA BORREN.
5. För att minimera överstegring eller bryta igenom
materialet, minska trycket på borren och för
borrspetsen lätt genom den sista lilla biten av
hålet.
6. Håll motor gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta bidrar till att
förebygga att den fastnar.
7. För borrar med varierbar hastighet behöver man
inte slå hål för centrering på den punkt som ska
borras. Använd en låg hastighet för att påbörja
hålet, och öka hastigheten genom att trycka
hårdare på avtryckaren när hålet är tillräckligt
djupt för att borra utan att borrspetsen hoppar
ut.
BORRA I METALL
En SDS Plus® chuckadapter till ett runt skaft
behövs. Se till att verktyget är i enbart borrningsläge.
Börja borra med låg hastighet, och öka till full
effekt samtidigt som du applicerar ett fast tryck
på verktyget. Ett jämnt flöde av metallflisor är
tecken på korrekt borrningshastighet. Använd
ett skärningssmörjmedel vid borrning i metaller.
Undantagen är gjutjärn och mässing, som bör
borras torra.
OBS: Stora hål [7,9 mm till 12,7 mm (5/16" till 1/2")]
i stål kan göras lättare om ett pilothål [4 mm till 4,8
mm (5/32" till 3/16")] borras först.
BORRA I TRÄ
En SDS Plus® chuckadapter till ett runt skaft
behövs. Se till att verktyget är i enbart borrningsläge.
Börja borra med låg hastighet, och öka till full
effekt samtidigt som du applicerar ett fast tryck
på verktyget. Hål i trä kan göras med samma
spiralborrar som används för metall. Dessa
borrspetsar kan överhettas såvida de inte dras ut
ofta för att rensa bort flisor från skären. För större
hål, använd flatborrar, eldrivna navarspetsar eller
hålsågar. Arbete som kan skapa splitter bör stödjas
med en träkloss.
Skruvdragning (fig. 1)
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (g) på läget
för ”roterande borrning”.
2. Välj rotationsriktningen.
3. Sätt in den speciella SDS Plus®
skruvdragningadaptern för användning med
sexkantiga skruvmejselspetsar.
4. Sätt in den tillämpliga borrspetsen för
skruvmejsel. Vid indrivning av skruvar med
skårade huvuden, använd alltid borrspetsar med
centreringshylsa.
5. Tryck försiktigt på omkopplaren för varierbar
hastighet (a) för att förebygga skada på
skruvhuvudet. I backläges (vänster)-rotation blir
verktygets hastighet automatiskt minskad för lätt
borttagning av skruven.
6. När skruven ligger an mot arbetsstycket, släpp
omkopplaren för varierbar hastighet för att
förhindra att skruven går in i arbetsstycket.
Slagborrmaskinens användning
1. När du borrar, använd bara tillräcklig kraft
på hammaren så att den inte studsar för
mycket eller ”lyfter” sig från borrspetsen. För
mycket kraft kommer att orsaka långsammare
borrningshastigheter, överhettning och
långsammare borrning.
2. Borra rakt, håll borrspetsen i rät vinkel mot
arbetet. Utsätt inte borrspetsen för tryck under
borrningen, då detta kommer att ge upphov
till igentäppning av borrspetsens skär och
långsammare borrningshastighet.
3. När du borrar djupa hål och hammarens
hastighet börjar avta, dra ut borrspetsen delvis
från hålet med verktyget fortfarande gående, för
att hjälpa till att få bort skräp från hålet.
4. För murverk, använd borrspetsar med
karbidspets eller borrspetsar avsedda för
murverk. Ett mjukt, jämnt flöde av damm är
tecken på korrekt borrningshastighet.
123
SVENSKA
Mejsling och skärning (D25013)
1. För omkoppling från slagborrning till mejsling
måste först en SDS Plus®-mejsel sättas in.
Kontrollera att den är ordentligt spärrad.
2. Vrid mejseln till önskad position när du kopplar
om från slagborrningsläge till mejslingsläge. Om
du känner motstånd i omkopplaren bör mejseln
vridas något så att spindellåset kommer i läge.
Motorborstar
DEWALT använder ett avancerat system med
borstar som automatiskt stannar borren när
borstarna slits ut. Detta förebygger allvarlig skada
på motorn. Nya borstuppsättningar finns tillgängliga
hos behöriga DEWALT servicecentra. Använd alltid
identiska utbytesdelar.
VARNING:
• Hammaren är endast avsedd för lätta
mejslingsarbeten.
• Riktningsväljaren måste stå i
framåtläge vid mejsling
VARNING:
• Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Diverse typer SDS Plus® borr och skaft finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
• Denna maskin kan inte servas av användaren.
Ta verktyget till ett behörigt reparationsombud
för DEWALT efter ungefär 40 timmars
användning. Om problem uppstår före denna
tid, kontakta ett behörigt reparationsombud för
DEWALT.
• Verktyget kommer automatiskt att stängas av
när kolborstarna är nedslitna.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
De tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet rundsmörjas runt SDS Plus®passningen.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Diverse typer av SDS Plus®-borrspetsar och mejslar
finns att tillgå som tillbehör.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
124
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
125
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
126
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET TİPİ SDS PLUS ® DÖNER
KIRICI DELİCİLER D25012, D25013
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
D25012
D25013
Voltaj
V
230
230
Tip
1/10
1/10
Giriş gücü
W
650
650
Yüksüz hız
dev/dak 0–1.550
0–1.550
Yük hızı
dev/dak 0–1.130
0–1.240
Darbe/dakika
BPM 0–4.150
0–4.550
Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Darbeli delme
J
1,8
1,8
Keskileme
J
1,8
1,8
Çelik/tahta/betonda
azami delme
kapasitesi
mm 13/30/22 13/30/22
Keski pozisyonları
–
41
Yumuşak tuğlada
karot alma kapasitesi mm
50
50
Uç yuvası
SDS Plus® SDS Plus®
Bilezik çapı
mm
43
43
Ağırlık
kg
2,3
2,3
LpA (ses basıncı)
KpA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı)
EN 60745’e göre belirlenmiştir:
D25012 D25013
Metal delme
Titreşim emisyon
değeri ah,D =
m/s2
3,0
3,0
Belirsizlik değeri K = m/s2
1,5
1,5
Beton delme
Titreşim emisyon
değeri ah,HD =
Belirsizlik değeri K =
Keskileme
Titreşim emisyonu
değeri ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K =
Darbesiz vidalama
Titreşim emisyon
değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
11
1,7
11
1,7
m/s2
m/s2
–
–
9,5
1,7
m/s2
m/s2
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
127
TÜRKÇE
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D25012, D25013
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6,
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
27.07.2009
128
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
TÜRKÇE
e)
f)
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g)
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
129
TÜRKÇE
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Alet elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan parçacıklar
kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum
aygıtı takın. Uygulamaların çoğu için koruyucu
kulaklık gerekebilir.
• Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
• Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
130
• Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan
metal parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak ellere
zarar verebilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı - delici kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve
güvenlik donanımlarının kullanılmasına rağmen
kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir.
Bunlar arasında:
– Işitme kaybı.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Koruyucu kulaklık kullanın.
Koruyucu gözlük kullanın.
TARIH KODU KONUMU [ŞEKIL (FIG.) 1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (k) gövdeye
basılıdır.
TÜRKÇE
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Ağır hizmet tipi döner kırıcı delici
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayarlama çubuğu
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
1 SDS Plus® mandren adaptörü
(sadece C modelleri)
1 Mandren (sadece C modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama [şekil 1]
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hızlı tetik düğmesi
b. Ana tutamak
c. Yan tutamak
d. Derinlik çubuğu
e. SDS Plus® mandren
f. Mod seçici düğmesi
g. Mod seçici
h. Yön değiştirme kolu
i. Kilitleme düğmesi
j. Derinlik çubuğu bırakma düğmesi
KULLANIM ALANI
Bu ağır hizmet tipi döner kırıcı deliciler profesyonel
delme ve darbeli delme, vidalama ve hafif yontma
maksadıyla tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu döner kırıcı deliciler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu yüzden
topraklama hattı gerektirmez.
Elektrik kablosu hasar görürse kablo, yetkili
DEWALT servisinden temin edebileceğiniz özel
olarak hazırlanmış kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yan Tutamak (şekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış ve iyice sıkılmış durumda
kullanın. Aksi durum aletin çalışması
sırasında yan tutamağın kaymasına
ve dolayısıyla kontrol kaybına neden
olabilir. En üst seviyede kontrol
sağlamak için aleti her iki elinizle tutun.
131
TÜRKÇE
Bu döner kırıcı delici, yan tutamak monte edilmiş
halde gelir. Yan tutamak (c) sağ elini ya da sol elini
kullanan kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde
takılabilir.
YAN TUTAMAĞI AYARLAMAK IÇIN
1. Yan tutamağı (c) saatin aksi yönünde çevirerek
gevşetin.
2. Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün.
3. Yan tutamağı saat yönünde çevirerek sıkın.
TARAF DEĞIŞTIRMEK IÇIN
Sağ elini kullanan kullanıcılar için: tutamak
solda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
Sol elini kullanan kullanıcılar için: tutamak
sağda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
mandrenin üzerinden geçirin.
Yön Değiştirme Kolu (şekil 1)
Sadece delme fonksiyonunda bağlantı elemanlarını
veya sıkışan uçları çıkarmak için döner kırıcı
delicinin dönüş yönünü değiştirmek amacıyla yön
değiştirme kolu (h) kullanılır.
DİKKAT: Sıkışan uçları çıkarmak için
yön değiştirirken güçlü tepki torkuna
karşı hazırlıklı olun.
Döner kırıcı delicinin dönüş yönünü değiştirmek
için döner kırıcı deliciyi kapatın ve yön değiştirme
kolunu (h) geri doğru bakan (matkabı çalışma
pozisyonunda tutarken bakıldığında) sarı okla aynı
hizaya getirin.
Kolu ileri yönde çalışma pozisyonuna almak için
döner kırıcı deliciyi kapatın ve yön değiştirme
kolunu (h) ileri doğru bakan (matkabı çalışma
pozisyonunda tutarken bakıldığında) sarı okla aynı
hizaya getirin.
Mod Seçici (şekil 1, 2)
IKAZ: Mod seçici düğmesini
kullanmadan önce alet tam olarak
durmalıdır aksi takdirde alet hasar
görebilir.
1. Çalışma modunu seçmek için mod seçici
düğmesine (f) basın ve sarı ok ilgili simgeyi
gösterene dek mod seçiciyi (g) döndürün.
2. Mod seçici düğmesini bırakın ve mod seçici
anahtarının yerine sabitlendiğini kontrol edin.
NOT: Mod seçicinin üzerindeki sarı ok DAİMA
simgelerden biri ile aynı hizada olmalıdır.
132
Pozisyonlar arasında kullanılabilen pozisyon
yoktur.
DÖNER DELME MODU
Ahşap, metal ve plastik için döner delme
modunu kullanın.
DARBELI DELME MODU
Beton delmek için bu modu kullanın.
SADECE KIRMA MODU (SADECE
D25013)
Hafif keskileme için.
SDS Plus® Aksesuarlarının
Takılıp Çıkarılması (şekil 1)
UYARI: Aksesuar değiştirirken
daima eldiven giyin. Alet ve aksesuar
üzerindeki açıkta olan metal parçalar
çalışma sırasında oldukça sıcak
olabilirler.
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap uçlarını (veya
başka aksesuarları) sıkmaya veya
gevşetmeye çalışmayın. Mandren
hasarına ve yaralanmaya neden
olabilir.
Bu alet SDS Plus® aksesuarlar kullanır. Sadece
profesyonel aksesuarlar kullanmanızı tavsiye
ederiz.
Matkap ucunu takmak için uç sapını mandrene
yaklaşık 19 mm (3/4") sokun. Uca bastırın
ve yerine sabitlenene dek döndürün. Uç
sabitlenecektir.
Ucu çıkarmak için mandren manşonunu (e) geriye
çekerek ucu çıkarın.
SDS Plus® Mandren (şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Matkap uçlarını
değiştirirken DAİMA eldiven giyin.
Alet üzerindeki açıkta olan metal
parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak
ellere zarar verebilir.
TÜRKÇE
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap uçlarını (veya
başka aksesuarları) sıkmaya veya
gevşetmeye çalışmayın. Mandren
hasarına ve yaralanmaya neden
olabilir.
Matkap ucunu takmak için uç sapını mandrene
yaklaşık 19 mm (3/4") sokun. Uca bastırın
ve yerine sabitlenene dek döndürün. Uç
sabitlenecektir.
Ucu çıkarmak için mandren manşonunu (e) geriye
çekerek ucu çıkarın.
Mandren Adaptörü ve
Mandrenin Takılması
(Ayrı Olarak Satılır)
1. Mandreni mandren adaptörünün dişli ucuna
vidalayın.
2. Bağlı mandren ve adaptörü, standart SDS
Plus® uçmuş gibi alete takın.
3. Mandren, standart SDS Plus® uçla aynı
şekilde çıkarılır.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için
satıcınıza başvurun.
Derinlik Çubuğu (şekil 4)
DERINLIK ÇUBUĞUNU AYARLAMAK IÇIN
1. Yan tutamağın üzerindeki derinlik çubuğu
bırakma düğmesini (j) içeri bastırarak o şekilde
tutun.
2. Çubuğun ucu ile matkap ucunun ucu arasında
mesafe istenilen delme derinliği ile aynı olana
dek derinlik çubuğunu (d) taşıyın.
3. Çubuğu o pozisyonda sabitlemek için düğmeyi
bırakın. Derinlik çubuğunu kullanarak delme
işlemi yaparken çubuğun ucu malzemenin
yüzeyine ulaştığında durun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Tetik Düğmesi (şekil 1)
Döner kırıcı deliciyi çalıştırmak için tetik düğmesine
(a) basın. Döner kırıcı deliciyi durdurmak için
düğmeyi bırakın.
NOT: Merkezinde oyuk bulunmayan delikleri
delmeye başlarken, metal, plastikleri veya
seramikleri delerken veya vidalama yaparken
düşük hızları kullanın. Yüksek hızlar, maksimum
verim sağlamak amacıyla beton delerken daha
kullanışlıdır.
DEĞIŞKEN HIZ
Değişken hızlı tetik düğmesi (a) hız kontrolü sağlar.
Tetiğe ne kadar çok basarsanız matkabın hızı o
kadar yüksek olur.
KILITLEME DÜĞMESI
UYARI: Fişi prizden çekmeden önce
mutlaka kilitleme mekanizmasını
açın. Aksi takdirde kırıcı delici, bir
dahaki sefere fişi prize takar takmaz
çalışmaya başlar. Yaralanmaya veya
hasara neden olabilir.
Kilitleme düğmesi (i) sadece döner kırıcı delici
sabitken, matkap tezgahına monteli durumdayken
veya keskileme işlemleri için kullanılmak içindir.
Aleti kullanmadan önce her defasında kilitleme
düğmesi bırakma mekanizmasının düzgün
çalıştığını kontrol edin.
Kesintisiz çalışma için tetik düğmesine (a) basarak
basılı tutun, kilitleme düğmesine (i) basın, tetik
düğmesini bırakın ve ardından kilitleme düğmesini
bırakın. Alet çalışmaya devam edecektir.
Aletin kesintisiz çalışmasını durdurmak için tetik
düğmesine kısaca basın ve bırakın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 3)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
133
TÜRKÇE
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (c) ve
diğer elin ana tutamakta (b) olmasını gerektirir.
Aşırı Yük Kavraması
Matkap ucu sıkışır veya tutukluk yaparsa matkap
mili tahriki, aşırı yük kavraması tarafından kesilir.
Bunun sonucu olarak ortaya çıkan güçlerden
dolayı aleti her iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun sağlam olmasına dikkat edin.
Delme Aletleri
Alet, beton, briket ve taş üzerinde darbeli delme
işlemi yapmak için tasarlanmıştır. Ahşap, metal,
seramik ve plastik üzerinde darbesiz delme
işlemleri için de uygundur.
Delme (şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA iş parçasının sıkıca
sabitlendiğinden emin olun. İnce
malzemeleri delerken malzemeye
hasar vermemek için ahşap “arka” blok
kullanın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış ve iyice sıkılmış durumda
kullanın. Aksi durum aletin çalışması
sırasında yan tutamağın kaymasına
ve dolayısıyla kontrol kaybına neden
olabilir. En üst seviyede kontrol
sağlamak için aleti her iki elinizle tutun.
Mod seçici düğmesine (f) basın ve mod seçiciyi (g)
delme için matkap ucu simgesine, kırma için çekiç
simgesine veya darbeli delme için darbeli delme
simgesine çevirin.
DELME İŞLEMI
1. AHŞAP için matkap ucu, elektrikli burgu
ucu veya delik testeresi kullanın. METAL
için yüksek hızlı çelik matkap ucu veya delik
testeresi kullanın. Metalleri delerken kesim
yağı kullanın. Kuru olarak delinmesi gereken
istisnalar dökme demir ve pirinçtir. BETON
için karbür matkap ucu veya beton matkap
ucu kullanın. Düzgün, düzenli toz akışı uygun
delme hızına işaret eder.
134
2. Uç ile daima düz bir hatta basınç uygulayın.
Matkap ucunun delmeye devam etmesi için
yeterli basınç kullanın ancak motorun tutukluk
yapması veya ucun sapmasını engellemek için
aşırı güç kullanmayın.
3. Matkabın dönüş hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
UYARI: Aşırı yükleme yapılırsa matkap
tutukluk yaparak ani burkulmaya
neden olabilir. Aletin tutukluk
yapabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.
Burkulma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmaları önlemek için matkabı
her iki elinizle sıkıca tutun.
4. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmesidir.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu
parçadan çekin ve tutukluk yapmasının
nedenini belirleyin. SIKIŞMIŞ DURUMDAKİ
MATKABI DÖNDÜRMEK İÇİN TETİĞİ
BIRAKIP YENİDEN BASMAYIN - BU İŞLEM
MATKABA HASAR VEREBİLİR.
5. Tutukluk yapmasını veya malzemenin
parçalanmasını en alt seviyeye indirmek için
matkap üzerindeki basıncı azaltın ve deliğin
son noktasında uca uygulanan basıncı azaltın.
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalışır durumda muhafaza edin. Bu işlem
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
7. Değişken hızlı matkaplarla delinecek noktada
merkezi oyuk açmaya gerek yoktur. Deliği
başlatmak için düşük bir hız kullanın ve
delik, matkap ucu dışarı kaçmayacak kadar
derinleştiğinde tetiği daha fazla çekerek
hızlanın.
METAL DELME
Yuvarlak saplı uçlar için SDS Plus® mandren
adaptörü gerekir. Aletin sadece delme modunda
olduğunu kontrol edin. Delmeye düşük hızla
başlayın ve alete sıkı basınç uygularken tam
güce çıkın. Düzgün, eşit metal talaşı akışı uygun
delme hızını gösterir. Metalleri delerken kesim yağı
kullanın. Kuru olarak delinmesi gereken istisnalar
dökme demir ve pirinçtir.
NOT: Çeliğe açılacak büyük [7,9 mm ila
12,7 mm (5/16" ila 1/2")] delikler, önce bir kılavuz
delik [4 mm ila 4,8 mm (5/32" ila 3/16")] açılması
durumunda daha kolay yapılabilir.
TÜRKÇE
AHŞAP DELME
Yuvarlak saplı uçlar için SDS Plus® mandren
adaptörü gerekir. Aletin sadece delme modunda
olduğunu kontrol edin. Delmeye düşük hızla
başlayın ve alete sıkı basınç uygularken tam
güce çıkın. Ahşaba açılacak delikler için metal
delmede kullanılan aynı matkap uçları kullanılabilir.
Oluklardan talaşları temizlemek için sık sık dışarı
çıkarılmamaları durumunda bu uçlar aşırı ısınabilir.
Daha büyük delikler için yassı matkap ucu,
elektrikli burgu ucu veya delik testeresi kullanın.
Parçalanmaya meyilli parçalar bir ahşap bloğu ile
desteklenmelidir.
Parça koparma ve şekil verme
(D25013)
1. Darbeli delmeden şekil vermeye geçmek için,
ilk önce SDS Plus® keskisini takın ve uygun
olarak kilitlendiğini kontrol edin.
2. Darbeli delme modundan şekil verme moduna
geçerken, keskiyi istenen konuma çevirin. Mod
değiştirme sırasında dirençle karşılaşırsanız,
milli kilide oturması için keskiyi hafifçe çevirin.
UYARI:
• Darbe, yalnızca hafif parça koparma
uygulamaları içindir.
Vidalama (şek. 1)
• İleri/geri anahtarı, şekil verirken ileri
konumda olmalıdır (ters yönde, ünite
tam gücüne ulaşmaz).
1. Mod seçme düğmesini (g) döner delme
pozisyonuna çevirin.
2. Dönüş yönünü seçin.
UYARI:
3. Altı köşe tornavida uçlarıyla kullanmak için
özel SDS Plus® vidalama adaptörünü takın.
• Bu aleti, yanıcı veya patlayıcı
sıvıları (benzin, alkol, vb.) kolayca
karıştırmak ve pompalamak için
kullanmayın.
4. Uygun tornavida ucu takın. Düz yarıklı vidaları
vidalarken daima yarık bulma aparatlı uçlar
kullanın.
5. Vida başının hasar görmesini engellemek için
değişken hız düğmesine (a) hafifçe basın. Ters
(sol) dönüşte, vidayı kolayca çıkarmanız için
aletin hızı otomatik olarak düşer.
6. Vidanın başı iş parçasına gömülü durumdaysa
vida başının iş parçasına girmesini engellemek
için değişken hız düğmesini bırakın.
Darbeli Delme İşlemi
1. Delme işlemi yaparken matkabın aşırı
zıplamasını veya ucun “kalkmasını”
engellemek için yeteri kadar güç kullanın. Çok
fazla güç delme hızında yavaşlamaya, aşırı
ısınmaya ve düşük delme oranına yol açar.
2. Matkap ucunu delinecek yüzeye dik tutarak
düz bir şekilde delin. Matkap ucunun
yivlerinde tıkanmaya neden olarak delme
hızında yavaşlamaya yol açacağından delme
işlemi sırasında matkap ucuna yan basınç
uygulamayın.
3. Derin delikler açarken matkap hızı düşmeye
başlarsa delikte biriken döküntülerin
temizlenmesine yardımcı olmak için alet
çalışmaya devam ederken matkap ucunu
delikten bir miktar dışarı çekin.
4. Duvar için karbür matkap ucu veya beton
matkap ucu kullanın. Düzgün, düzenli toz akışı
uygun delme hızına işaret eder.
• Etikette belirtilen alev alıcı sıvıları
karıştırmayın veya çalkalamayın.
Çeşitli SDS Plus® matkap uçları ve adaptörleri
türleri seçenek olarak mevcuttur.
Uygun aksesuvarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım
gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
• Bu makineye kullanıcı tarafından servis
yapılamaz. Yaklaşık 40 saat kullanım sonunda
aleti yetkili DEWALT servisine götürün. Bu
süreden önce sorunla karşılaşırsanız yetkili
DEWALT servisine başvurun.
135
TÜRKÇE
• Karbon fırçalar eskidiğinde alet otomatik olarak
kapanır.
Motor Fırçaları
DEWALT, fırçalar aşındığında matkabı otomatik
olarak durduran bir ileri fırça sistemi kullanır. Bu
sayede motorun ciddi hasar görmesi engellenir.
Yeni fırça kompleleri yetkili DEWALT servis
merkezlerinden temin edilebilir. Daima orijinal
yedek parça kullanın.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
Kullanılan aksesuarlar ve takımların, SDS Plus®
donanımının etrafına gelen kısımları düzenli olarak
yağlanmalıdır.
Temizlik
UYARI: Havalandırma deliklerinin
içinde veya etrafında pislik
görüldüğünde aletin gövdesindeki pislik
ve tozu kuru hava ile temizleyin. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı kulak
koruyucu ve toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
kısımlarını temizlemek için asla
solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda
kullanılan malzemeyi zayıflatabilir.
Sadece su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içini
asla sıvı girmesine izin vermeyin; aletin
hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar
haricindeki aksesuarlar bu ürünle test
edilmediklerinden, bu tür aksesuarların
bu aletle kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
136
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için
satıcınıza başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
137
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΣΦΥΡΕΣ SDS PLUS ® D25012, D25013
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους
χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D25012 D25013
Τάση
V
230
230
Τύπος
1/10
1/10
Ισχύς εισόδου
W
650
650
Ταχύτητα χωρίς φορτίο min-1 0–1.550 0–1.550
Ταχύτητα φορτίου
min-1 0–1.130 0–1.240
Κρούσεις ανά λεπτό BPM 0–4.150 0–4.550
Ενέργεια κρούσης
Χρήση (EPTA 05/2009)
σφυροτρύπανου
J
1,8
1,8
Σμίλευμα
J
1,8
1,8
Μέγιστο εύρος διάτρησης
σεχάλυβα/ξύλο/
σκυρόδεμα
mm 13/30/22 13/30/22
Θέσεις σμίλης
–
41
Ικανότητα πυρηνοληψίας
σε μαλακό τούβλο
mm
50
50
Εργαλειοδέτης
SDS Plus® SDS Plus®
Διάμετρος κολάρου
mm
43
43
Βάρος
kg
2,3
2,3
LPA (ηχητική πίεση)
KpA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
86
89
dB(A)
dB(A)
3,0
97
3,0
100
dB(A)
3,1
3,3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό
άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
D25012 D25013
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
138
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,0
1,5
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah,HD =
Αβεβαιότητα K =
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah,Cheq =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
11
1,7
11
1,7
m/s2
m/s2
–
–
9,5
1,7
m/s2
m/s2
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D25012, D25013
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
27.07.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
139
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ)
Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
140
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα
αυτιά για τις περισσότερες εφαρμογές.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
141
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό.
Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του εξαρτήματος.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIGURE) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (k), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2013 XX XX
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
1 Περιστροφική σφύρα υψηλής απόδοσης
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα
ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να
προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και απώλεια
ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση περιστροφικών σφυριών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
142
Έτος κατασκευής
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πλευρική λαβή
1 Ράβδος ρύθμισης βάθους
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 προσαρμογέας σφιγκτήρα SDS Plus® (μόνο
μοντέλα C)
1 Σφιγκτήρας (μόνο μοντέλα C)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιγραφή [εικ. 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης μεταβολής
ταχύτητας
b. Κύρια λαβή
c. Πλευρική λαβή
d. Ράβδος βάθους
e. Σφιγκτήρας SDS Plus®
f. Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
g. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
h. Μοχλός αντιστροφής
i. Κουμπί σύνδεσης
j. Κουμπί απελευθέρωσης ράβδου βάθους
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι υψηλής απόδοσης περιστροφικές σφύρες
σχεδιάστηκαν για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου, βιδώματος
και ελαφριές εργασίες αποκοπής.
ΜΗΝ τις χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι περιστροφικές σφύρες είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
αφού έχετε τοποθετήσει και συσφίξει
με ασφάλεια την πλευρική λαβή. Η μη
τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να
οδηγήσει σε ολίσθηση της πλευρικής
λαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του εργαλείου και απώλεια ελέγχου. Για
βέλτιστο έλεγχο, κρατάτε το εργαλείο
και με τα δύο χέρια.
Η παρούσα περιστροφική σφύρα συνοδεύεται από
μια πλευρική λαβή. Η πλευρική λαβή (c) μπορεί
να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ταιριάζει τόσο σε
δεξιόχειρες όσο και σε αριστερόχειρες χρήστες.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (c)
περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα.
143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση.
3. Συσφίξτε την πλευρική λαβή περιστρέφοντάς
την δεξιόστροφα.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΡΑΣ
Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα
της πλευρικής λαβής επάνω από το
σφιγκτήρα, με τη λαβή στα αριστερά.
Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από το
σφιγκτήρα, με τη λαβή στα δεξιά.
Μοχλός αντιστροφής (εικ. 1)
Ο μοχλός αντιστροφής (h) χρησιμοποιείται για
την αντιστροφή της κίνησης της περιστροφικής
σφύρας για την αφαίρεση βυσμάτων στερέωσης
ή θραυσμένων τρυπανιών στη λειτουργία μόνο
διάτρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εκτελείτε αντιστροφή
κίνησης για την εξαγωγή θραυσμένων
τρυπανιών, να αναμένετε ισχυρή ροπή
αντίδρασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κίτρινο βέλος του επιλογέα
τρόπου λειτουργίας ΠΡΕΠΕΙ να είναι συνεχώς
ευθυγραμμισμένο προς ένα από τα σύμβολα.
Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες θέσεις, εκτός από τις
ενδεδειγμένες, στις οποίες να είναι δυνατός ο
χειρισμός.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
περιστροφικής διάτρησης για ξύλο,
μέταλλο και πλαστικά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για
εργασίες διάτρησης τοιχοποιίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ D25013)
Για ελαφριές εργασίες αποκοπής.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
εξαρτημάτων SDS Plus®
(εικ. 1)
Για να εκτελέσετε αντιστροφή της κίνησης της
περιστροφικής σφύρας, θέστε το εργαλείο
εκτός λειτουργίας και ευθυγραμμίστε τον μοχλό
αντιστροφής (h) με το κίτρινο βέλος που δείχνει
προς τα πίσω (όπως φαίνεται όταν κρατάτε το
δράπανο στη θέση λειτουργίας).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε πάντοτε
γάντια όταν αλλάζετε εξαρτήματα. Τα
εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα του
εργαλείου και των εξαρτημάτων μπορεί
να θερμανθούν υπερβολικά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.
Για να τοποθετήσετε τον μοχλό σε θέση λειτουργίας
προς τα εμπρός, θέστε την περιστροφική σφύρα
εκτός λειτουργίας και ευθυγραμμίστε τον μοχλό
αντιστροφής (h) με το κίτρινο βέλος που δείχνει
προς τα εμπρός (όπως φαίνεται όταν κρατάτε το
δράπανο στη θέση λειτουργίας).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε ή να χαλαρώσετε
τρυπάνια δράπανου (ή άλλα τυχόν
εξαρτήματα) κρατώντας το μπροστινό
τμήμα του σφιγκτήρα και θέτοντας το
εργαλείο σε λειτουργία. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο σφιγκτήρα και
προσωπικός τραυματισμός.
Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
(εικ. 1, 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο πρέπει
να σταματήσει εντελώς προτού
ενεργοποιήσετε το κουμπί επιλογής
τρόπου λειτουργίας. Σε διαφορετική
περίπτωση, θα συμβεί βλάβη στο
εργαλείο.
1. Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας, πιέστε το
κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (f) και
περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας
(g) έτσι ώστε το κίτρινο βέλος να δείχνει προς
το αντίστοιχο σύμβολο.
2. Απελευθερώστε το κουμπί επιλογής τρόπου
λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
επιλογέα τρόπου λειτουργίας έχει ασφαλίσει
στη θέση του.
144
Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί μόνο εξαρτήματα
SDS Plus®. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο
επαγγελματικά εξαρτήματα.
Για να εισαγάγετε ένα τρυπάνι, εισάγετε το
στέλεχος του τρυπανιού κατά περίπου
19 mm (3/4") εντός του σφιγκτήρα. Πιέστε και
περιστρέψτε το τρυπάνι έως ότου ασφαλίσει στη
θέση του. Το τρυπάνι θα συγκρατείται με ασφάλεια.
Για να απελευθερώσετε το τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα πίσω το περίβλημα του σφιγκτήρα (e) και
αφαιρέστε το τρυπάνι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σφιγκτήρας SDS Plus® (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Να φοράτε ΠΑΝΤΟΤΕ
γάντια όταν αλλάζετε τρυπάνια. Τα
προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί
να θερμανθούν υπερβολικά κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας. Μικρά
τεμάχια θραυσμένου υλικού μπορεί να
τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε ή να χαλαρώσετε
τρυπάνια δράπανου (ή άλλα τυχόν
εξαρτήματα) κρατώντας το μπροστινό
τμήμα του σφιγκτήρα και θέτοντας το
εργαλείο σε λειτουργία. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο σφιγκτήρα και
προσωπικός τραυματισμός.
Για να εισαγάγετε ένα τρυπάνι, εισάγετε το
στέλεχος του τρυπανιού κατά περίπου
19 mm (3/4") εντός του σφιγκτήρα. Πιέστε και
περιστρέψτε το τρυπάνι έως ότου ασφαλίσει στη
θέση του. Το τρυπάνι θα συγκρατείται με ασφάλεια.
Για να απελευθερώσετε το τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα πίσω το περίβλημα του σφιγκτήρα (e) και
αφαιρέστε το τρυπάνι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Ράβδος βάθους (εικ. 4)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
απελευθέρωσης της ράβδου βάθους (j) στην
πλευρική λαβή.
2. Μετακινήστε τη ράβδο βάθους (d) έτσι ώστε
η απόσταση ανάμεσα στο άκρο της ράβδου
και το άκρο του τρυπανιού να είναι ίση με το
επιθυμητό βάθος διάτρησης.
3. Απελευθερώστε το κουμπί για να ασφαλίσει η
ράβδος στη θέση της. Κατά τη διάτρηση με τη
ράβδο βάθους, να σταματάτε όταν το άκρο της
ράβδου προσεγγίζει την επιφάνεια του υλικού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Διακόπτης ενεργοποίησης
Τοποθέτηση του σφιγκτήρα και (εικ. 1)
του προσαρμογέα του
Για να θέσετε σε λειτουργία την περιστροφική
σφύρα, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης (a). Για
(Πωλείται ξεχωριστά)
1. Βιδώστε το σφιγκτήρα στο άκρο με το
σπείρωμα του προσαρμογέα του σφιγκτήρα.
2. Εισάγετε τον συνδεδεμένο σφιγκτήρα και τον
προσαρμογέα στο εργαλείο, σαν να επρόκειτο
για ένα τυπικό τρυπάνι SDS Plus®.
3. Για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα, προχωρήστε
όπως στην αφαίρεση ενός τυπικού τρυπανιού
SDS Plus®.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε χαμηλότερες
ταχύτητες για να ξεκινήσετε τη δημιουργία
οπών χωρίς διάτρηση στο κέντρο, για διάτρηση
μετάλλου, πλαστικών ή κεραμικών και για
τοποθέτηση κοχλιών. Οι υψηλότερες ταχύτητες
είναι καλύτερες σε διάτρηση τοιχοποιίας για άριστα
αποτελέσματα.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ο διακόπτης ενεργοποίησης μεταβολής ταχύτητας
(a) επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας. Όσο
περισσότερο πιέζεται η σκανδάλη, τόσο υψηλότερη
είναι η ταχύτητα του δράπανου.
145
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να
απελευθερώσετε το μηχανισμό
ασφάλισης προτού αποσυνδέσετε
το βύσμα από την τροφοδοσία. Η
παράλειψη αυτής της ενέργειας θα
έχει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση του
σφυροτρύπανου αμέσως μόλις αυτό
συνδεθεί στην πρίζα, προκαλώντας
ενδεχομένως βλάβη στο εργαλείο ή
προσωπικό τραυματισμό.
Το κουμπί σύνδεσης (i) πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνον όταν η περιστροφική σφύρα είναι σταθερή,
στερεωμένη επάνω σε πάγκο δράπανου ή για
εφαρμογές αποκοπής.
Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο μηχανισμός
απελευθέρωσης του κουμπιού σύνδεσης λειτουργεί
χωρίς να εμφανίζει εμπλοκές.
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη ενεργοποίησης (a), πιέστε
το κουμπί σύνδεσης (i), απελευθερώστε το
διακόπτη ενεργοποίησης και στη συνέχεια, αφήστε
το κουμπί σύνδεσης. Το εργαλείο θα συνεχίσει να
λειτουργεί.
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενόσω βρίσκεται
σε συνεχή λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη
ενεργοποίησης και έπειτα αφήστε τον.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (c) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (b).
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή ή φραγή στο τρυπάνι
του δράπανου, η κίνηση του άξονα του δράπαναου
διακόπτεται από τον διακόπτη υπερφόρτωσης.
Λόγω των δυνάμεων που προκύπτουν εξ αυτού,
να κρατάτε πάντοτε το εργαλείο με ασφάλεια και με
τα δύο χέρια και να διατηρείτε σταθερή στάση.
146
Εργαλεία διάτρησης
Το μηχάνημα προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές
σφυροτρύπανου σε σκυρόδεμα, τούβλο και
πέτρα. Είναι επίσης κατάλληλο για διάτρηση
χωρίς κρουστικό σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικά και
πλαστικά.
Διάτρηση (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να
βεβαιώνεστε ΠΑΝΤΟΤΕ ότι το υπό
κατεργασία τεμάχιο έχει αγκυρωθεί
ή στερεωθεί με ασφάλεια. Εάν η
διάτρηση πραγματοποιείται σε λεπτό
υλικό, χρησιμοποιήστε ένα τεμάχιο
ξύλου για υποστήριξη, προκειμένου
να αποτρέψετε την καταστροφή του
υλικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
αφού έχετε τοποθετήσει και συσφίξει
με ασφάλεια την πλευρική λαβή. Η μη
τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να
οδηγήσει σε ολίσθηση της πλευρικής
λαβής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του εργαλείου και απώλεια ελέγχου. Για
βέλτιστο έλεγχο, κρατάτε το εργαλείο
και με τα δύο χέρια.
Πιέστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
(f) και περιστρέψτε τον επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (g) στο σύμβολο τρυπανιού δράπανου
για διάτρηση, στο σύμβολο της σφύρας για
σφυρηλάτηση ή στο σύμβολο σφυροτρύπανου για
χρήση σε εφαρμογές σφυροτρύπανου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
1. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος,
στα οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ
είναι στεγνά. Για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, χρησιμοποιείτε
τρυπάνια από καρβίδιο ή τρυπάνια
τοιχοποιίας. Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή
σκόνης υποδεικνύει ότι έχετε επιλέξει τον
κατάλληλο ρυθμό διάτρησης.
2. Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία
γραμμή με το τρυπάνι. Να εφαρμόζετε
επαρκή πίεση για να διατηρείτε το τρυπάνι
του δράπανου σε σωστή θέση, αλλά μην το
ωθείτε υπερβολικά ώστε να σβήσει απότομα ο
κινητήρας ή να παρεκκλίνει το τρυπάνι.
3. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο
χέρια, προκειμένου να ελέγχετε την ενέργεια
περιστροφής του δράπανου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δράπανο
μπορεί να σταματήσει απότομα
σε περίπτωση υπερφόρτωσης,
προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντοτε προετοιμασμένοι για
την περίπτωση απότομης διακοπής.
Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και
με τα δύο χέρια, προκειμένου να
ελέγχετε την ενέργεια περιστροφής
του δράπανου και να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμούς.
4. ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ οφείλεται συνήθως
σε υπερφόρτωση του εργαλείου.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αφαιρέστε
το τρυπάνι του δράπανου από τη θέση
εργασίας και εντοπίστε την αιτία της απότομης
διακοπής. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ
ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
5. Για να ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο να
σβήσει ο κινητήρας κατά τη διάνοιξη του
υλικού, ελαττώνετε προοδευτικά την πίεση
στο δράπανο και κινήστε αργά το τρυπάνι στο
τελευταίο τμήμα της οπής.
Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα για να
αρχίσετε τη δημιουργία της οπής και
επιταχύνετε συμπιέζοντας τη σκανδάλη
περισσότερο όταν η οπή έχει αρκετό βάθος για
να γίνει η διάτρηση χωρίς το τρυπάνι να φύγει
από τη θέση του.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ
Απαιτείται προσαρμογέας σφιγκτήρα SDS Plus® σε
στρογγυλό στέλεχος. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο
είναι σε λειτουργία μόνο διάτρησης. Ξεκινήστε
τη διάτρηση με χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σε
πλήρη ισχύ, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζετε σταθερή
πίεση στο εργαλείο. Η ομαλή και ομοιόμορφη
ροή ροκανιδιών μετάλλων υποδεικνύει ότι έχετε
επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό διάτρησης. Κατά τη
διάτρηση σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό
κοπής. Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος,
στα οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οπές μεγάλου μεγέθους [από
7,9 mm έως 12,7 mm (5/16" έως 1/2")] σε χάλυβα
πραγματοποιούνται ευκολότερα εάν κάνετε πρώτα
τη διάτρηση μιας οπής - οδηγού [από 4 mm έως
4,8 μμ (5/32" έως 3/16"].
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ
Απαιτείται προσαρμογέας σφιγκτήρα SDS Plus® σε
στρογγυλό στέλεχος. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο
είναι σε λειτουργία μόνο διάτρησης. Ξεκινήστε
τη διάτρηση με χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σε
πλήρη ισχύ, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζετε σταθερή
πίεση στο εργαλείο. Οι οπές σε ξύλο μπορούν
να διανοιχτούν με τα ίδια τρυπάνια με σπείρωμα,
τα οποία χρησιμοποιούνται και στο μέταλλο. Τα
τρυπάνια μπορεί να υπερθερμανθούν, εκτός και αν
εξάγονται συχνά για να καθαρίζονται οι αυλακώσεις
από τα ροκανίδια. Για οπές μεγάλου μεγέθους,
χρησιμοποιήστε τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Τα υπό κατεργασία αντικείμενα που μπορεί να
θρυμματιστούν πρέπει να υποστηρίζονται με ένα
τεμάχιο ξύλου.
Βίδωμα (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (g) στη θέση περιστροφικής
διάτρησης.
6. Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία ενόσω
τραβάτε το τρυπάνι έξω από την οπή που
διανοίξατε. Έτσι, βοηθάτε στην αποτροπή
εμπλοκών.
2. Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
7. Στα δράπανα με δυνατότητα μεταβολής
ταχύτητας δεν χρειάζεται να γίνει διάτρηση
στο κέντρο του αντίστοιχου σημείου.
4. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι κατσαβιδιού.
Όταν βιδώνετε βίδες με κεφαλή με υποδοχή,
3. Τοποθετήστε τον ειδικό προσαρμογέα
βιδώματος SDS Plus® για χρήση με εξαγωνικά
τρυπάνια κατσαβιδιού.
147
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χρησιμοποιείτε πάντοτε τρυπάνια με
ολισθαίνοντα ψηλαφητή.
5. Πιέστε προσεκτικά το διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας (a) για να αποτρέψετε βλάβη στην
κεφαλή της βίδας. Στην περιστροφική κίνηση
προς τα πίσω (αριστερόστροφα) η ταχύτητα
του εργαλείου ελαττώνεται αυτόματα για την
εύκολη αφαίρεση της βίδας.
6. Όταν η βίδα έχει εισέλθει στο υπό κατεργασία
αντικείμενο, απελευθερώστε τον διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας για να αποτρέψετε τη
διείσδυση της κεφαλής της βίδας στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
Λειτουργία χρήσης
σφυροτρύπανου
1. Κατά τη διάτρηση, χρησιμοποιείτε επαρκή
δύναμη στη σφύρα για να αποτρέπεται η
υπερβολική αναπήδηση ή η εξαγωγή εκτός
του τρυπανιού. Η υπερβολική δύναμη θα
ελαττώσει την ταχύτητα διάτρησης, θα
προκαλέσει υπερθέρμανση και θα έχει ως
αποτέλεσμα χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
2. Να πραγματοποιείτε τη διάτρηση ίσια,
διατηρώντας το δράπανο υπό ορθή γωνία ως
προς το υπό κατεργασία αντικείμενο. Κατά
τη διάτρηση, μην εξασκείτε πλευρική πίεση
στο δράπανο επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
προκληθεί έμφραξη από τα ροκανίδια και θα
ελαττωθεί ο ρυθμός διάτρησης.
3. Κατά τη διάτρηση οπών μεγάλου βάθους,
εάν η ταχύτητα της σφύρας αρχίσει να
ελαττώνεται, τραβήξτε το τρυπάνι έτσι ώστε να
βγει μερικώς προς τα έξω ενόσω το εργαλείο
είναι ακόμη σε λειτουργίας, για να βοηθήσετε
στον καθαρισμό των υπολειμμάτων από την
οπή.
4. Για τοιχοποιία, χρησιμοποιείτε τρυπάνια από
καρβίδιο ή τρυπάνια τοιχοποιίας. Η ομαλή και
ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδεικνύει ότι έχετε
επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό διάτρησης.
Αποκοπή και σμίλευμα
(D25013)
1. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία
σφυροτρύπανου στη λειτουργία σμιλεύματος,
τοποθετήστε καταρχήν τη σμίλη SDS Plus® και
ελέγξτε εάν έχει ασφαλίσει σωστά.
2. Όταν μεταβαίνετε από τη λειτουργία
σφυροτρύπανου στη λειτουργία σμιλεύματος,
περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
148
Εάν αντιμετωπίσετε αντίσταση κατά την
αλλαγή τρόπου λειτουργίας, περιστρέψτε
ελαφρώς τη σμίλη για να ενεργοποιηθεί η
ασφάλεια του άξονα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η σφύρα προορίζεται μόνο για ελαφριές
εργασίες σμιλεύματος.
• Ο διακόπτης περιστροφής προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω, πρέπει να
βρίσκεται στη θέση περιστροφής προς
τα εμπρός κατά τη διάρκεια εργασιών
σμιλεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο
για την ανάμιξη ή την εύκολη άντληση
καυσίμων ή εκρηκτικών υγρών (βενζίνη,
οινόπνευμα κ.λπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε εύφλεκτα
υγρά που φέρουν ανάλογη σήμανση.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και προσαρμογείς SDS Plus®.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
• Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT μετά από περίπου 40
ώρες χρήσης. Εάν εμφανιστούν προβλήματα
πριν από την παρέλευση των 40 ωρών,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
• Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
οι ψήκτρες άνθρακα φθαρούν.
Ψήκτρες κινητήρα
Η DEWALT χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα
ψηκτρών, το οποίο σταματάει αυτόματα το
δράπανο όταν φθαρούν οι ψήκτρες. Κατ΄ αυτόν
τον τρόπο, αποτρέπεται η ζημιά στον κινητήρα.
Καινούριες μονάδες ψηκτρών διατίθενται από
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της DEWALT.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε πανομοιότυπα
ανταλλακτικά.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα
πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από το
σύστημα SDS Plus®.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση
τυχόν τέτοιων αξεσουάρ με το εργαλείο
αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
αξεσουάρ που συνιστώνται από την
DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
149
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
150
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
151
152
153
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N274645
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
06/13
Download PDF

advertising