D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

372000-36 EST
D25012
D25013
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
15
Joonis / Рисунок 1
Joonis / Рисунок 2
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
4
EESTI KEEL
PROFESSIONAALSED SDS PLUS®-i
LÖÖKPUURTRELLID
D25012, D25013
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe kindlama
partneri professionaalsetele elektritööriistade
kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
D25012
D25013
V
230
230
1
1
W
650
650
0-1550
Tüüp
Tarbitav võimsus
Kiirus tühikäigul
min-1
0-1550
Koormusega kiirus
min-1
0-1130
0-1240
lööki/min
0-4150
0-4550
Lööki minutis
Löögienergia
Löökpuurimine
J
2,4
2,4
Meiseldamine
J
2,4
2,4
Maksimaalne
puurimisraadius terases/
puidus/betoonis
mm
Meisli asendid
Puurimisjõudlus pehmes
tellises
mm
Tööriistahoidik
Krae diameeter
Kaal
13/30/22
13/30/22
–
41
50
50
SDS Plus®
SDS Plus®
mm
43
43
kg
2,3
2,3
LPA (helirõhk)
dB(A)
86
89
KPA (helirõhk määramatus)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (helivõimsus)
dB(A)
97
100
KPA (helivõimsus määramatus)
dB(A)
3,1
3,3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine
Vibratsiooni kiirgus
väärtus ah,D =
Hälve K =
Betooni puurimine
Vibratsiooni kiirgus
väärtus ah,HD =
Hälve K =
Meiseldamine
Vibratsiooni kiirgus
väärtus ah,Cheq =
Hälve K =
Tagasiköögita kruvimine
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah =
Hälve K =
m/s²
m/s²
3,0
1,5
3,0
1,5
m/s²
m/s²
11
1,7
11
1,7
m/s²
m/s²
–
–
9,5
1,7
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise korral.
Kuid kui tööriista kasutatakse erinevate
tööde jaoks, erinevate lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võivad vibratsiooni mõjuväärtused
olla erinevad. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel tuleb
arvesse võtta ka aega, mil tööriist on
väljalülitatud või pöörleb vabakäigul ning
tööd ei tee. See võib märkimisväärselt
vähendada kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad ohutusmeetmed,
mis on vajalikud kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni tagajärgede eest:
elektritööriistade ja tarvikute hooldus,
käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
Kaitsmed:
230 V tööriist, 10 amprit, peatoide
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis kui seda ei väldita, lõppeb
surma või raskete kehavigastustega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita
võib see lõppeda surma või tõsise
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
5
EESTI KEEL
MÄRKUS. Viirab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui seda
ei väldita,, võib see põhjustada varalist
kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25012, D25013
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/
EÜ (alates 29. detsember 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-6.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTi allpool asuval aadressil või
viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Tehnika ning tootearenduse asepresident
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
27.07.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
HOIATUS! Lugege kõiki hoiatusi ja
juhendeid. Kui ei järgita kõiki hoiatusi
ja juhiseid, võib see lõppeda elektrišoki,
tulekahju ja/või tõsise vigastusega.
JÄTKE ALLES KÕIK HOIATUSED JA
INTRUKTSIOONID
6
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖKOHA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad võivad
põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule.
Ärge kunagi muutke pistikut mis
tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
EESTI KEEL
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kandke alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask,
libisemiskindlad jalanõud, kiiver või
kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt
võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f) Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui tehtava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
Löökpuurtrellide täiendavad
ohutuseeskirjad
•
•
•
•
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriista komplekti kuuluvaid
lisakäepidemeid.
Kontrolli kadumine võib põhjustada vigastusi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või
keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
7
EESTI KEEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid.
Löökprotseduurid põhjustavad osakeste
lendamist. Lendavad osakesed võivad
põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
Tolmu tekitatavate tööde ajal kandke
tolmumaski või respiraatorit. Enamike
tööde teostamise ajal osutuda vajalikuks
kõrvaklappide kandmine.
Hoidke tööriista alati tugevalt käes.
Ärge üritage käitada seda tööriista ilma, et
hoiaksite seda kahe käega. Külgkäepideme
kasutamine on alati soovitatav. Seadme
käitamine ühe käega põhjustab kontrolli
kaotamise tööriista üle. Materjali läbistamine
või kõvade materjalide, nagu sarrusmetalli,
töötlemine võib olla samuti ohtlik. Enne
käitamist pingutage külgkäepidet.
Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Löökprotseduuridest tulenev vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
Ärge teritage ise terasid. Meislit võib teritada
ainult selleks volitatud spetsialist. Valesti
teritatud meisel võib põhjustada vigastusi.
Seadme käitamisel või terade vahetamisel
kandke kindaid. Tööriista ligipääsetavad
metallosad ja terad muutuvad käitamise ajal
eriti kuumaks. Väikesed materjaliosakesed
võivad kahjustada paljaid käsi.
Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tera on täielikult peatunud.
Liikuvad terad võivad põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage kinnijäänud osakeste
lahtilöömiseks haamrit. Metalliosakesed
või materjali killud võivad liikumisel tekitada
vigastusi.
Vähesel määral kulunud meisleid on
võimalik teritada.
Hoidke toitejuhe eemal pöörlevast terast.
Ärge mässige toitejuhet ümber mõne oma
kehaosa. Elektrijuhe, mis on mässitud ümber
pöörleva tera võib põhjustada vigastusi ja
kontrolli kaotamist.
Muud riskid
Löökpuurtrellide kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida.
8
Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud
betooni ja/või kivimaterjalide töötlemisel
tekkiva tolmu sissehingamisest.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Kandke kõrvakaitsmeid.
Kandke kaitseprille.
ANDMETE KOODI POSITSIOON (JOON. 1)
Andmekood (k), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 professionaalne löökpuurtrell
1 Külgkäepide
1 Sügavuse reguleerimise varras
1 Varustuse kast (ainult K-seeria mudelid)
1 SDS Plus®-i padruni adapter (ainult C-seeria
mudelid)
1 Padrun (ainult C-seeria mudelid)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad
ei oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa ümber.
Tagajärjeks võib olla kahjustus või
kehavigastus.
a. Kiiruse päästiklüliti
b. Põhikäepide
c. Külgkäepide
EESTI KEEL
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Sügavusvarras
SDS Plus®-i padrun
Režiimivalimisnupp
Režiimilüliti
Vastusuunahoob
Lukustusnupp
Sügavusvarda vabastusnupp
KASUTUSOTSTARVE
Need professionaalsed löökpuurtrellid on
mõeldud professionaalseks puurimiseks,
löökpuurimiseks, kruvide keeramiseks ja
kergemateks purustustöödeks
ÄRGE KASUTAGE kasutage niisketes või
märgades tingimustes ega plahvatusohtlike
gaaside või vedelike läheduses.
Need löökpuurtrellid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafot (toodetud
vastavalt standarditele BS EN
61558 ja BS 4343), mille primaar- ja
sekundaarmähise vahel on maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni).
Minimaalne juhi ristlõike suurus on 1,5 mm2.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTUS
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Külgkäepide (joon. 1)
HOIATUS. Isikuvigastuste vältimiseks
kinnitage ja pingutage korrektselt
külgkäepide ALATI enne tööriista
käitamist. Kui seda ei tehta, võib
külgkäepide tööriista käitamise ajal
libiseda ja põhjustada kontrolli kaotamise
seadme üle. Maksimaalse kontrolli
tagamiseks tööriista üle hoidke seda kahe
käega.
Tarnimisel on külgkäepide juba löökpuurtrelli
külge kinnitatud. Külgkäepidet (c) saab
paigaldada nii vasaku- kui ka paremakäeliste
kasutajate tarbeks.
KÜLGKÄEPIDEME REGULEERIMINE
1. Vabastage külgkäepide (c) keerates seda
vastupäeva.
2. Pöörake külgmine käepide soovitud
asendisse.
3. Pingutage külgmist käepidet, pöörates seda
päripäeva.
POOLE VAHETAMINE
Paremakäelistele kasutajatele: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni
taha vasakule.
Vasakukäelistele kasutajatele: libistage
külgkäepideme klamber üle krae, padruni
taha paremale.
Vastusuuna hoob (joon. 1)
Vastusuuna hooba (h) kasutatakse löökpuurtrelli
pöörlemissuuna muutmiseks, et keerata
välja kinniteid või kinnijäänud otsikuid (ainult
puurimisfunktsioonil).
ETTEVAATUST. Vastusuunalise
pöörlemise sisselülitamisel olge valmis
tugevaks väändejõuks.
9
EESTI KEEL
Vastusuunalise pöörlemise sisselülitamiseks
lülitage seade välja, joondage vastusuunahoob
(h) kollase noolega, mis osutab tahapoole
(tööasendist vaadatuna).
Puurotsiku sisestamiseks lükake otsiku varras
19 mm (3/4“) ulatuses padrunisse. Vajutage
otsikule ja keerake seda seni, kuni see lukustub
oma kohale.
Otsikut hoitakse tugevalt omal kohal.
Pärisuunalise pöörlemise sisselülitamiseks
lülitage löökpuurtrell välja, joondage
vastusuunahoob (h) kollase noolega, mis osutab
ettepoole (tööasendist vaadatuna).
Puurotsiku vabastamiseks tõmmake padruni
varrukat (e) tahapoole ja eemaldage otsik.
Režiimilüliti (joon. 1, 2)
ETTEVAATUST: Enne režiimilüliti
kasutamist peab tööriist olema seiskunud,
vastasel juhul võib see kahjustada
seadet.
SDS Plus®-i otsik (joon. 1)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
1. Töörežiimi valimiseks vajutage
režiimivalikunuppu (F) ja keerake režiimilülitit
(g) nii, et kollane nool osutaks vastavale
sümbolile.
2. Vabastage režiimivalikunupp ja kontrollige,
et režiimilüliti on lukustatud oma kohale.
HOIATUS. Põletusoht. ALATI kandke
kindaid kui vahetate otsikuid.
Tööriista ligipääsetavad metallosad
ja terad muutuvad käitamise ajal eriti
kuumaks. Väikesed materjaliosakesed
võivad kahjustada paljaid käsi.
MÄRKUS. Režiimilüliti kollane nool
PEAB olema ühel joonel mõne sümboliga.
Asendite vahel ei ole märkimata tööasendeid.
HOIATUS. Ärge üritage pingutada
või vabastada puurotsikuid (või teisi
lisatarvikuid) haarates padruni esiosast ja
lülitades tööriista sisse.
See võib kahjustada padrunit ja
põhjustada isikuvigastusi.
PÖÖRDPUURIMISE REŽIIM
Kasutage pöördpuurimise režiimi
töötamisel puidu, metalli ja plastiga.
LÖÖKPUURIMISE REŽIIM
Kasutage seda režiimi kivimaterjalide
puurimisel.
Puurotsiku sisestamiseks lükake otsiku varras
19 mm (3/4“) ulatuses padrunisse. Vajutage
otsikule ja keerake seda seni, kuni see lukustub
oma kohale.
Otsikut hoitakse tugevalt omal kohal.
HAAMERREŽIIM (AINULT MUDEL
D25013)
Kergeks meiseldamiseks.
Puurotsiku vabastamiseks tõmmake padruni
varrukat (e) tahapoole ja eemaldage otsik.
SDS Plus® lisatarvikute sisestamine
ja eemaldamine (joon. 1)
Padruni ja adapteri paigaldamine
(müüakse eraldi)
HOIATUS. Lisatarvikute vahetamisel
kandke alati kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja lisatarvikud
võivad muutuda käitamise ajal eriti
kuumaks.
HOIATUS. Ärge üritage pingutada
või vabastada puurotsikuid (või teisi
lisatarvikuid) haarates padruni esiosast ja
lülitades tööriista sisse.
See võib kahjustada padrunit ja
põhjustada isikuvigastusi.
See tööriist kasutab SDS Plus®-i lisatarvikuid.
Soovitame kasutada ainult professionaalseks
kasutamiseks mõeldud lisatarvikuid.
10
1. Keerake padrun padruniadapteri
keermestatud otsa külge.
2. Sisestage ühendatud padrun ja adapter
tööriista külge nagu see oleks tavaline SDS
Plus®-i otsik/tera.
3. Padruni eemaldamine toimub nagu tavalise
SDS Plus®.i tera/otsiku eemaldamine.
HOIATUS. Löökpuurimisrežiimis ärge
kasutage kunagi tavalisi padruneid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
EESTI KEEL
Sügavusvarras (joon. 4)
SÜGAVUSVARDA REGULEERIMINE
1. Vajutage ja hoidke külgkäepidemel asuvat
sügavusvarda vabastusnuppu (j).
2. Seadistage sügavusvarras (d) nii, et varda
otsa ja puurotsiku vaheline kaugus võrduks
soovitud puurimissügavusega.
3. Vabastage nupp, et lukustada varras oma
asendisse.
Sügavusvardaga puurimisel lõpetage töö siis,
kui varda ots puudutab vastu materjali pinda.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
Tööriista pideva käitamise lõpetamiseks vajutage
ja vabastage kiirelt päästiklüliti.
Õige käte asend (joon. 3)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste ohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
käte asendit (nagu näidatud joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste ohu
vähendamiseks hoidke ALATI tööriistast
tugevalt kinni, et vältida selle äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel (b).
Ülekoormussidur
Päästiklüliti (joon. 1)
Kui puurotsik kiilub kinni, katkestab
ülekoormussidur spindli pöörlemise. Tulenevalt
selle tulemusena rakenduvatest jõududest,
hoidke tööriistast alati tugevalt kahe käega kinni
ja valige sobiv kehaasend.
Löökpuurtrelli käivitamiseks vajutage päästiklülitit
(a). Löökpuurtrelli peatamiseks vabastage lüliti.
Puurimistööriistad
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid ja
eeskirju.
MÄRKUS. Aukude puurimisel eelpuurimiseta
metalli, plasti, keraamikasse või keraamikasse
või kruvide keeramisel, kasutage madalat
kiirust. Kõrgemad kiirusseaded on mõeldud
kivimaterjalide puurimiseks, et saavutada
maksimaalne efektiivsus.
KIIRUSLÜLITI
Kiiruslüliti (a) võimaldab seadistada tööriista
kiirust. Mida rohkem on lüliti alla vajutatud, seda
suurem on puurimise kiirus.
LUKUSTUSNUPP
HOIATUS. Enne, kui eemaldate
pistiku toiteallikast, veenduge, et
lukustusmehhanism on vabastatud.
Kui seda ei tehta, käivitub löökpuurtrell
niipea, kui see ühendatakse vooluvõrku.
See võib põhjustada isikuvigastusi või
kahjustusi.
Lukustusnupp (i) on mõeldud kasutamiseks
siis, kui löökpuurtrell on statsionaarne,
paigaldatud puuralusele või seda kasutatakse
purustusöödeks.
Enne seadme käitamist veenduge alati,
et lukustusmehhanism on töökorras.
Pidevaks käitamiseks vajutage ja hoidke
päästiklülitit (a) all, seejärel vajutage
lukustusnuppu (i). Pärast seda vabastage
päästiklüliti ning seejärel lukustusnupp.
Tööriist jätkab töötamist.
Masin on mõeldud betooni, telliste ja kivi
löökpuurimiseks. Seda võib ka kasutada ilma
löökpuurimisega metall, puidu, keraamika ja plasti
puurimiseks.
Puurimine (joon. 2)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS. Isikuvigastuste vältimiseks
veenduge ALATi, töödetail on kinnitatud
või klammerdatud. Õhukese materjalide
puurimiseks kasutage töödetaili
toestamiseks puuklotsi.
HOIATUS. Isikuvigastuste vältimiseks
kinnitage ja pingutage korrektselt
külgkäepide ALATI enne tööriista
käitamist. Kui seda ei tehta, võib
külgkäepide tööriista käitamise ajal
libiseda ja põhjustada kontrolli kaotamise
seadme üle. Maksimaalse kontrolli
tagamiseks tööriista üle hoidke seda kahe
käega.
Vajutage režiimivalikunuppu (f) ja keerake
režiimilülitit (g) puurimissümbolile puurimiseks,
haamrisümbolile purustamiseks või löökpuurimise
sümbolile löökpuurimiseks.
11
EESTI KEEL
PUURIMINE
1. PUIDU puurimiseks kasutage tigupuuri,
liblikpuuri, spiraalpuuri või augusaagi.
METALLI puurimiseks kasutage kõrge
kiirusega spiraalpuuri või augusaagi. Metallile
puurimisel kasutage lõikemääret. V.a.
kui puurite malmi või messingit – sellistel
juhtudel peab kasutama kuivpuurimist.
KIVIMATERJALIDE puurimiseks kasutage
karbiidkattega puurimisotsikuid või kivipuure.
Ühtlane tolmu eraldumine viitab õigele
puurimiskiirusele.
2. Rakendage puurotsikule alati kerget
sirgjoonelist survet. Surve peab olema piisav, et
puur ei seiskuks ning mitte nii tugev, et seiskuks
mootori või puurotsik saaks kahjustada.
3. Hoidke tööriista kindlalt kahe käega, et
kontrollida puuri pöörlemist.
HOIATUS. Ülekoormuse korral või
puur seiskuda ning väänduda. Olge
valmis puuri seiskumiseks. Hoidke trelli
tugevalt mõlema käega, et olla valmis
väändumiseks ning, et vältida vigastusi.
4. Kui puur seiskub, on tavaliselt selle
põhjuseks ülekoormus või vale kasutamine.
VABASTAGE KOHESELT PÄÄSTIK,
eemaldage puuriotsik töödetaililt ning
tuvastage seiskumise põhjus. ÄRGE
KLÕPSIGE SEISKUNUD TRELLI
PÄÄSTIKUT SISSE JA VÄLJA – SEE VÕIB
TÖÖRIISTA KAHJUSTADA.
5. Selleks, et minimaliseerida trelli seiskumine ja
materjali läbistamise ohtu, vähendage trellile
avaldatavat survet ja läbistage töödetaili
viimane osa ettevaatlikult.
6. Kui tõmbate puuriotsikut avast välja, hoidke
mootor samal ajal töös. See aitab vältida
kinnikiilumist.
7. Kasutades muutkiirusega trelle, ei ole vaja
märkida puurimiskohta. Puurimist alustades
käitatakse seadet madalal kiirusel, kui ava
on juba nii sügav, et puudub puurotsiku avast
väljaviskamise oht, siis suurendage kiiruse
vajutades päästikut tugevamini.
METALLI PUURIMINE
Vajalik on SDS Plus®-i ümarvarre adapterpadrun.
Veenduge, et tööriist on puurimisrežiimis.
Alustage puurimist madalal kiirusel ja seejärel
tõstke kiirust ning avaldage tööriistale tugevat
survet. Ühtlane metalllaastude eraldumine viitab
õigele puurimiskiirusele. Metallile puurimisel
kasutage lõikemääret.
V.a. kui puurite malmi või messingit – sellistel
juhtudel peab kasutama kuivpuurimist.
12
MÄRKUS. Lihtsustamaks suurte avade
puurimiseks terasesse [7,9 mm kuni 12,7
mm (5/16“ kuni 1/2“)] , võib kasutada avade
eelpuurimist [4 mm kuni 4,8 mm (5/32“ kuni
3/16“)].
PUIDU PUURIMINE
Vajalik on SDS Plus®-i ümarvarre adapterpadrun.
Veenduge, et tööriist on puurimisrežiimis.
Alustage puurimist madalal kiirusel ja seejärel
tõstke kiirust ning avaldage tööriistale tugevat
survet. Puidu puurimiseks võib kasutada samu
tigupuure, mida kasutatakse metalli puurimiseks.
Kui puurotsikuid ei tõmmata puuritavast
avast regulaarselt välja ning ei puhastada
puidujääkidest, võivad need üle kuumeneda.
Suuremate avade puurimiseks kasutage
tigupuuri, liblikpuuri, spiraalpuuri või augusaagi.
Toestage töödetaili puutükiga.
Kruvide keeramine (joon. 1)
1. Seadke režiimivaliku lüliti (g) asendisse
pöördpuurimise asendisse.
2. Valige pöörlemissuund.
3. Sisestage spetsiaalne SDS Plus®-i kruvide
keeramise adapter, mida saab kasutada koos
kuuskant kruviotsikutega.
4. Sisestage sobiv kruviotsik. Kruvisoontega
kruvide keeramisel kasutage alati varrukaga
otsikut.
5. Vajutage õrnalt kiiruselülitit (a), et vältida kruvi
pea vigastamist. Tagurpidi pöörlemise (VK)
korral vähendatakse kiirust automaatselt, et
lihtsustada kruvi eemaldamist.
6. Kui kruvi on ühel tasandil töödetailiga,
vabastage kiiruselüliti, et vältida töödetaili
läbistamist kruvipeaga.
Löökpuurimine
1. Puurimisel kasutage piisavalt jõudu, et trell
ei hüpleks üleliigselt või puurotsik ei tõuseks
õhku. Liiga suur surve aeglustab puurimise
kiirust, põhjustab ülekuumenemist ja langetab
puurimisvõimsust.
2. Puurige sirgelt ja hoidke otsikut töö jaoks
sobiva nurga all. Puurimisel järge avaldage
puurotsikule külgsurvet, see ummistab puuri
sooned ja aeglustab puurimiskiirust.
3. Kui trelli kiirus hakkab sügavate aukude
puurimisel langema, tõmmake puurotsik
osaliselt august välja nii, et masin samal
ajal töötab; see aitab puhastada ava
puurimisjääkidest.
EESTI KEEL
4. Kivimaterjalide puurimiseks kasutage
karbiidkattega puurimisotsikuid või kivipuure.
Ühtlane tolmu eraldumine viitab õigele
puurimiskiirusele.
•
Purustamine ja
meiseldamine(D25013)
•
1. Selleks, et lülituda löökpuurimise režiimist
ümber meiseldamise režiimile, sisestage
kõigepealt SDS Plus® -i meisel ja veenduge,
et see oleks korralikult lukustatud.
2. Kui lülitute löökpuurimise režiimist ümber
meiseldamise režiimile, keerake meisel
sobivasse asendisse. Kui režiimi vahetamisel
on tunda takistust, keerake meislit natuke, et
spindlilukk rakenduks.
Mootoriharjad
HOIATUS.
• Vasar on mõeldud vaid kergemateks
meiseldamistöödeks.
• Suunalüliti peab meiseldamise ajal
olema pärisuunalises asendis.
HOIATUS.
• Ärge kasutage seda tööriista, et segada
või pumbata kergestisüttivaid või
plahvatusohtlikke vedelikke (bensiin,
alkohol jne).
• Ärge segage ega valage kokku
mittesüttivaid vedelikke.
Erinevat tüüpi SDS Plus®-i puuriterad ja adapterid
on saadaval lisavarustusena.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
HOOLDUS
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Viige
tööriist DEWALTi volitatud remonditöökotta
ligikaudu iga 40 töötunni järel. Kui probleemid
ilmnevad enne seda, võtke ühendust
DEWALTi volitatud remonditöökotta.
Kui süsinikharjakesed on kulunud, lülitub
tööriist automaatselt välja.
DEWALT kasutab keerulist harjakeste süsteemi,
kus harjakesed seiskavad puuri niipea, kui need
on kulunud. See ennetab mootori kahjustusi.
Uued harjakesed on saadaval DEWALTi volitatud
hoolduskeskuses. Kasutage ainult identseid varuosi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
SDS Plus®-i lisatarvikute kinnituste ümbrust peab
pidevalt määrima.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage tööriista
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale. Kõnealused
kemikaalid võivad nõrgendada tööriista
neis osades kasutatud materjale.
Kasutage vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid, peale
DEWALTi poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks võib
selle tootega kasutada ainult DEWALTi
soovitatud lisaseadmeid.
13
EESTI KEEL
Erinevat tüüpi SDS Plus®-i puuriterad ja meislid
on saadaval lisavarustusena.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS® ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ
D25012, D25013
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х.
об/мин
Число оборотов под
н агрузкой
об/мин
Кол-во ударов в минуту уд/мин
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
Долбление
Дж
Максимальный диаметр
сверления
металл/дерево/бетон
мм
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления
полой коронкой
в мягком кирпиче
мм
Патрон
Диаметр муфты патрона
мм
Вес
кг
LρA (звуковое давление) дБ(А)
КПА (погрешность звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KWA (погрешность акуст.
мощности)
дБ(А)
D25012
230
1
650
0–1550
D25013
230
1
650
0–1550
0–1130
0–4150
0–1240
0–4550
2.4
2.4
2.4
2.4
13/30/22 13/30/22
–
41
50
SDS Plus®
43
2.3
50
SDS Plus®
43
2.3
86
89
3.0
3.0
97
100
3.1
3.3
Суммарная вибрация (по трем осям) в соответствии
с EN 60745:
Сверление в металле
Вибрационное
воздействие, ah, D =
м/с2
3.0
3.0
Погрешность (K) =
м/с2
1.5
1.5
Сверление в бетоне
Вибрационное
воздействие, ah, HD =
м/с2
11
11
Погрешность K =
м/с2
1.7
1.7
Долбление
Вибрационное
воздействие, ah, Cheq =
м/с2
–
9.5
Погрешность K =
м/с2
–
1.7
Заворачивание без удара
Вибрационное
воздействие, ah
м/с2
≤ 2.5
≤ 2.5
Погрешность (K) =
м/с2
1.5
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным
видам применения инструмента. Однако, если инструмент применяется не
по основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от указанной величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к получению травмы легкой
или средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D25012, D25013
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/EEC (до 28 Декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
16
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению
пожара и/или получению тяжелой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
РУССКИЙ ЯЗЫК
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Используйте электрический кабель
в установленном режиме. Ни в коем
случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”, это
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.
Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при работе перфораторами
•
18
Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
•
•
•
•
•
•
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также “живыми”, что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом частицы материала разлетаются
во все стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием пыли надевайте защитную маску или респиратор.
При выполнении большинства операций
рекомендуется ношение противошумных
наушников.
При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его обеими
руками. Рекомендуется при каждой операции использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной рукой
может привести к потере контроля. Также
при долблении могут представлять опасность детали из материалов повышенной
твердости, такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом в течение длительного периода времени. Вибрация, производимая во время ударного
сверления, может причинить вред Вашим
рукам или ногам. Используйте перчатки
для лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации, устраивая частые перерывы в работе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать насадки. Ремонт долота должен
осуществляться авторизованным специалистом. Неправильно восстановленные
долота могут стать причиной получения
травмы.
Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические поверхности электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы незащищенных рук.
Никогда на кладите инструмент до полной остановки насадки. Вращающееся
долото может стать причиной получения
травмы.
Никогда не ударяйте молотком по заклиненным насадкам, пытаясь таким образом их освободить. Частицы обрабатываемого материала или металлическая
стружка могут отскочить и стать причиной
получения травмы.
Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
Держите электрический кабель подальше от вращающихся насадок. Не оборачивайте кабель вокруг какой-либо части
Вашего тела. Электрический кабель,
намотанный на быстро вращающееся
долото, может стать причиной получения
травмы и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании перфораторов:
− Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
− Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Используйте средства защиты органов
слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (k), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Например:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан (только K-модели)
1 переходник для патрона SDS Plus® (только
С-модели)
1 Патрон (только С-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Боковая рукоятка
d. Упор-ограничитель глубины сверления
e. Патрон SDS Plus®
f. Кнопка переключателя режимов работы
g. Переключатель режимов работы
h. Переключатель направления вращения
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
i.
j.
Кнопка блокировки пускового выключателя
Кнопка фиксатора упора-ограничителя
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме
по сверлению с ударом, заворачиванию саморезов и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи всегда
должны работать под наблюдением.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
(изготовленный в соответствии с BS
EN 61558 & BS 4343) с заземленным
экраном между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента
(см. раздел „Технические характеристики“).
20
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы,
выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением ремонта.
Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента
может привести к получению травмы.
Боковая рукоятка (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения травмы, ВСЕГДА управляйте инструментом с правильно установленной и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае во
время работы рукоятка будет двигаться, что повлечет за собой потерю контроля над операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте инструмент
обеими руками.
Данный перфоратор поставляется с уже установленной боковой рукояткой. Боковая рукоятка (с) может быть установлена так, чтобы
создать удобство для пользователей как
с правой, так и с левой рабочей рукой.
ДЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
1. Ослабьте боковую рукоятку (с), повернув
ее в направлении против часовой стрелки.
2. Поверните боковую рукоятку в желаемое
положение.
3. Затяните боковую рукоятку, поворачивая
ее в направлении по часовой стрелке.
ДЛЯ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
Для пользователей с правой рабочей рукой: передвиньте зажим боковой рукоятки
поверх патрона, располагая рукоятку
слева.
Для пользователей с левой рабочей рукой:
передвиньте зажим боковой рукоятки поверх патрона, располагая рукоятку справа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
П е р е к л юч а т е л ь н а п р а в л е н и я
вращения (Рис. 1)
Переключатель направления вращения (h)
используется для установки вращения назад
(реверса) при вывинчивании саморезов или
при извлечения заклинившего сверла (только
в режиме сверления).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке
реверса для извлечения заклинившего
сверла будьте готовы к резкому реактивному крутящему моменту.
Для установки реверса выключите инструмент
и передвиньте переключатель направления
вращения (h) напротив желтой стрелки, указывающей назад (стрелка видна при удерживании перфоратора в рабочем положении).
Для установки вращения вперед выключите
инструмент и передвиньте переключатель
направления вращения (h) напротив желтой
стрелки, указывающей вперед (стрелка видна
при удерживании перфоратора в рабочем
положении).
Переключатель режимов сверления
(Рис. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При активации
кнопки переключателя режимов работы
дождитесь полной остановки электроинструмента, в противном случае это
может привести к повреждению инструмента.
1. Для установки режима работы, нажмите на
кнопку переключателя режимов работы (f)
и вращайте переключатель режимов (g),
пока желтая стрелка не укажет на символ
заданного режима.
2. Отпустите кнопку переключателя и проверьте, что переключатель режимов зафиксирован на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Желтая стрелка на переключателе режимов ДОЛЖНА всегда указывать на
один из обозначенных символов. В промежутках между символами нет рабочих положений.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ
Режим сверления используется
для сверления в дереве, металле и
пластике.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ
Используйте данный режим для
сверления в кирпичной кладке.
РЕЖИМ ДОЛБЛЕНИЯ (ТОЛЬКО
D25013)
Для легких работ по долблению.
Замена принадлежностей SDS Plus®
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте перчатки при смене насадок. Открытые
металлические поверхности электроинструмента и насадки в процессе работы сильно нагреваются.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь закрепить
или ослабить сверло (или какую-либо
другую насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно включив инструмент. Это может привести
к повреждению патрона и получению
травмы.
Данный инструмент работает насадками SDS
Plus® ; мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
Вставьте хвостовик насадки в патрон на глубину приблизительно 19 мм (3/4”). Нажимайте
и поворачивайте насадку, чтобы хвостовик
вошел в шлицы. Насадка будет надежно зафиксирована в патроне.
Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (е) и выньте насадку.
Патрон SDS Plus® (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его
от электросети.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. При смене насадок ВСЕГДА надевайте перчатки. Открытые металлические поверхности электроинструмента и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь закрепить
или ослабить сверло (или какую-либо
другую насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно включив инструмент. Это может привести
к повреждению патрона и получению
травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вставьте хвостовик насадки в патрон на глубину приблизительно 19 мм (3/4”). Нажимайте
и поворачивайте насадку, чтобы хвостовик
вошел в шлицы. Насадка будет надежно зафиксирована в патроне.
Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (е) и выньте насадку.
Установка переходника и быстросъемного патрона (продаются раздельно)
1. Навинтите быстросъемный патрон на резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон и переходник в электроинструмент, как если бы
это была стандартная насадка SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте стандартные патроны
в режиме сверления с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Упор-ограничитель глубины сверления (Рис. 4)
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора
упора-ограничителя (j), расположенную на
боковой рукоятке.
2. Передвиньте упор-ограничитель (d); расстояние между концом ограничителя
и концом насадки равняется желаемой
глубине сверления.
3. Отпустите кнопку фиксатора. При сверлении с использованием упора-ограничителя
останавливайтесь, как только конец упора-ограничителя коснется обрабатываемого материала.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
22
Курковый пусковой выключатель
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Чтобы
выключить инструмент, отпустите пусковой
выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте низкую скорость
для высверливания отверстий без предварительного накернивания, а также при сверлении
металлов, пластиков, керамики или при заворачивании саморезов. Высокие скорости лучше всего подойдут для сверления в кирпичной
кладке, гарантируя максимальную производительность.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (а) позволяет контролировать
скорость во время работы. Чем сильнее нажим на курковый выключатель, тем выше скорость инструмента.
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ПУСКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: Перед отключением
вилки кабеля от электрической розетки
убедитесь, что блокировочный механизм дезактивирован. В противном
случае перфоратор немедленно начнет
работу при последующем подключении
его к электросети. Это может привести
к получению травмы или повреждению
инструмента.
Кнопка блокировки пускового выключателя (i)
используется только при хранении инструмента в выключенном состоянии на стенде или
при выполнении операций по долблению.
Каждый раз перед использованием инструмента проверяйте, что деблокирующий механизм
кнопки блокировки работает. Для продолжительных операций нажмите и удерживайте
курковый пусковой выключатель (а); нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя (i);
отпустите курковый выключатель, затем отпустите кнопку блокировки. Инструмент будет
продолжать работать.
Для останова инструмента, работающего
в непрерывном режиме, кратко нажмите
и отпустите курковый пусковой выключатель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство, приводящее в движение сверлильный шпиндель,
отключится при помощи предохранительной
муфты. Во избежание сильной отдачи, всегда
крепко держите инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
Насадки для сверления
Данный инструмент предназначен для сверления с ударом в бетоне, кирпиче и камне.
Он также подходит для сверления без удара
в дереве, металле, керамике и пластике.
Сверление (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА надежно
закрепляйте заготовку. При сверлении
тонких материалов, для предотвращения их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения травмы, ВСЕГДА управляйте инструментом с правильно установленной и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае во
время работы рукоятка будет двигаться, что повлечет за собой потерю кон-
троля над операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте инструмент
обеими руками.
Нажмите кнопку переключателя режимов работы (f) и поверните переключатель режимов (g)
на изображение сверла для обычного сверления, на изображение молотка для долбления
и на изображение молотка и сверла для сверления с ударом.
СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ УДАРА
1. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте
спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте высокоскоростные спиральные сверла из стали
или цифенборы. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки. При сверлении КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
используйте только сверла с твердосплавными напайками или сверла по кирпичу.
Плавный и равномерный выход отходов из
отверстия указывает на надлежащую скорость сверления.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком большим, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного закручивания
сверла перфоратор может остановиться. Всегда определяйте причину
останова. Крепко держите инструмент
обеими руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла и избежать получение травмы.
4. ОСТАНОВ ПЕРФОРАТОРА обычно
происходит в результате перегрузки
инструмента. СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките сверло
из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ И ВЫКЛЮЧАЯ
ПЕРФОРАТОР – ИНЧТРУМЕНТ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риск внезапного
останова инструмента или повреждения
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
обрабатываемого материала, уменьшите
давление на перфоратор и на одну треть
извлеките сверло из высверливаемого
отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет достаточно глубоким, чтобы сверло из него не
выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Вам потребуется переходник патрона для
насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком.
Убедитесь, что установлен режим обычного
сверления. Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно с этим оказывая плотное давление на перфоратор. Плавный и равномерный
выход металлической стружки из отверстия
указывает на надлежащую скорость сверления. При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большие отверстия в стали
(диаметром 7.9 мм - 12.7 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 4.8 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Вам потребуется переходник патрона для насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком. Убедитесь, что установлен режим обычного сверления. Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость и одновременно с этим оказывая плотное давление на
перфоратор. Делать отверстия в дереве можно с использованием сверл для металла. Эти
сверла могут перегреваться, поэтому нужно
как можно чаще очищать канавки сверла от
опилок. Для сверления крупных отверстий
используйте перьевые сверла, шнековые сверла или цифенборы. Под заготовки, способные
расколоться при сверлении, подкладывайте
деревянный брусок.
24
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (g)
в положение “сверление”.
2. Установите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник SDS
Plus®, предназначенный для использования с отверточными насадками с шестигранными хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов
со шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу выключателя с регулировкой скорости (а), чтобы
не допустить повреждения головки винта.
При включении реверса (вращение влево),
скорость вращения электроинструмента
автоматически снижается для легкого
вывертывания самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите клавишу выключателя с регулировкой скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Сверление с ударом
1. Во время сверления прикладывайте
к перфоратору ровно столько усилия, чтобы не дать инструменту или сверлу сильно
отскочить. Чрезмерное усилие приводит
к снижению скорости сверления, перегреву
и снижению частоты ударов.
2. Сверлите по прямой линии, держа сверло
под прямым углом к заготовке. В процессе
сверления не прикладывайте к сверлу
боковое давление, так как это приведет
к забиванию канавок сверла и снижению
скорости сверления.
3. Если в процессе высверливания глубоких
отверстий скорость ударного сверления
начинает падать, вытащите часть сверла
из отверстия при работающем инструменте, чтобы очистить отверстие от отходов.
4. При сверлении кирпичной кладки используйте сверла с твердосплавными напайками или сверла по кирпичу. Плавный
и равномерный выход отходов из отверстия указывает на надлежащую скорость
сверления.
Дробление и долбление (D25013)
1. Прежде чем переключать инструмент
с режима сверления на режим долбления,
сначала вставьте долото SDS Plus® и проверьте надежность его закрепления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. При переключении с режима ударного
сверления в режим долбления, поверните
долото для фиксации его в нужной позиции. Если при переключении режимов
Вы испытываете затруднение, немного
поверните долото, задействуя блокировку
шпинделя.
ВНИМАНИЕ:
• Данный инструмент предназначен
только для легкого долбления.
• При долблении переключатель направления вращения должен быть
установлен в положение вращения
вперед.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот электроинструмент для смешивания или подкачивания легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей (бензина,
спирта и пр.).
• Не смешивайте и не перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости, отмеченные соответствующим предупреждающим знаком.
Различные типы сверл SDS Plus® и адаптеров
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы,
выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания,
прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять
или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
•
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно каждые 40 часов эксплуатации, прове-
•
ряйте Ваш электроинструмент в авторизованном сервисном центре DEWALT.
В случае возникновения проблем до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Электроинструмент автоматически выключается в случае износа угольных щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент автоматически выключается в случае износа угольных щеток. Данная система предотвращает
серьезные повреждения электродвигателя.
Наборы новых щеток можно приобрести
в авторизованных сервисных центрах DEWALT.
Всегда используйте сменные детали, идентичные оригинальным.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Местное законодательство
может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
26
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DREHHAMMER 1
©
D25012K
DREHHAMMER 1
©
D25012K
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising