D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

371000-26 LV
D25012
D25013
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
15
Attēls / Рисунок 1
Attēls / Рисунок 2
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
4
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES PERFORATORS AR SDS
PLUS® SPĪĻPATRONU
D25012, D25013
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Ātrums ar noslodzi
Sitieni minūtē
Trieciena enerģija
Triecienurbšana
Kalšana
Maksimālais urbšanas
dziļums tēraudā/koksnē/
betonā
Kalta pozīcijas
Serdeņa urbšanas dziļums
mīkstā ķieģelī
Instrumenta turētājs
Uzmavas diametrs
Svars
W
min-1
min-1
BPM
D25012
230
1
650
0-1550
0-1130
0-4150
D25013
230
1
650
0-1550
0-1240
0-4550
J
J
2,4
2,4
2,4
2,4
mm
mm
13/30/22
–
50
13/30/22
41
50
mm
kg
SDS Plus®
43
2,3
SDS Plus®
43
2,3
V
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3,0
97
3,1
89
3,0
100
3,3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Urbšana metālā
Vibrāciju emisijas
vērtība ah,D =
m/s²
3,0
3,0
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Urbšana betonā
Vibrāciju emisijas
vērtība ah,HD =
m/s²
11
11
Neprecizitāte K =
m/s²
1,7
1,7
Kalšana
Vibrāciju emisijas
vērtība ah,Cheq =
m/s²
–
9,5
Neprecizitāte K =
m/s²
–
1,7
Skrūvēšana bez triecienrežīma
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
m/s²
≤ 2,5 ≤ 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības līmenis
visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem vērā
arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts
vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos
var ievērojami samazināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu
un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas
būtu siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avots
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
5
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja
to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D25012, D25013
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
98/37/EEK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK
(no 2009. g. 29. dec.), LVS EN 60745-1, LVS EN
60745-2-6.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/
EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510 Idšteina, Vācija
27.07.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
6
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja
netiek ievēroti brīdinājumi un noteikumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota.
Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā
var rasties negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f)
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA
EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu.
Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz
labāk un drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē
neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav
kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus.
Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
7
LATVIEŠU
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības noteikumi
perforatoriem
Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā.
Zaudējot kontroli pār instrumentu, var gūt
ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja notiks saskare ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās
strāvas trieciena risku.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus.
Triecienurbšanas darba laikā lido skaidas.
Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ja darba laikā rodas putekļi, valkājiet putekļu
masku vai respiratoru. Veicot praktiski jebkuru
darbu, jāvalkā ausu aizsarglīdzekļi.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu.
Šo instrumentu drīkst darbināt, tikai
turot to ar abām rokām. Ieteicams vienmēr
izmantot sānu rokturi. Ja darba laikā to
turēsiet tikai ar vienu roku, zaudēsiet tā
kontroli. Bīstamas situācijas var rasties
arī, caurkaļot cietus materiālus, piemēram,
armatūras stieņus, vai instrumentam
pret tādiem atduroties. Pirms darba cieši
piestipriniet sānu rokturi.
•
•
•
•
•
8
•
•
•
Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
Papildpiederumus nedrīkst labot pašu
spēkiem. Kalts ir jāsalabo kvalificētam
speciālistam. Nepareizi salaboti kalti var
izraisīt ievainojumus.
Ekspluatējot instrumentu vai mainot
uzgaļus, vienmēr jāvalkā cimdi.
Instrumenta un uzgaļu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti karstas. Sīkas
materiāla atlūzas var ievainot kailas rokas.
Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz uzgalis nav pilnībā pārstājis darboties.
Rotējoši uzgaļi var izraisīt ievainojumus.
Iestrēgušus uzgaļus nedrīkst dauzīt ar
āmuru, lai tos atbrīvotu. Tādējādi var
atdalīties metāla vai materiāla skaidas un
ievainot jūs.
Mazliet nodilušus uzgaļus drīkst uzasināt
ar slīpēšanas palīdzību.
Rūpējieties, lai vads neatrastos rotējošā
uzgaļa tuvumā. Strāvas vadu nedrīkst
aptīt apkārt ķermenim. Ja elektrības vads
ir aptinies apkārt rotējošajam uzgalim, varat
gūt ievainojumus un zaudēt kontroli pār
instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu un/
vai mūri.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Valkājiet ausu aizsargus
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Valkājiet acu aizsargus.
Elektrodrošība
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.) 1)
Datuma kods (k), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lielas noslodzes perforators
1 sānu rokturis
1 dziļuma regulēšanas stienis
1 piederumu kārba (tikai modeļiem ar „K” burtu)
1 SDS Plus® spīļpatronas adapters (tikai
modeļiem ar „C” burtu)
1 spīļpatrona (tikai modeļiem ar „C” burtu)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša pārveidotāja
palīdzību (kas ražots saskaņā ar BS EN
61558 un BS 4343), un starp primāro
un sekundāro tinumu jābūt iezemētam
ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai
tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt
vai var gūt ievainojumus.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
regulējama ātruma slēdzis
galvenais rokturis
sānu rokturis
dziļuma stienis
SDS Plus® spīļpatrona
režīma izvēles slēdža poga
režīma izvēles slēdzis
virzienmaiņas svira
bloķēšanas poga
dziļuma stieņa atbrīvošanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis lielas noslodzes perforators ir paredzēts
profesionāliem perforēšanas, triecienurbšanas,
skrūvēšanas un nelieliem atšķelšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
izliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis perforators ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
MONTĀŽA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas
vai arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Sānu rokturis (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojuma
risku, instrumentu drīkst darbināt TIKAI
TAD, ja tā sānu rokturis ir pareizi uzstādīts
un cieši pievilkts. Ja šādi nerīkosieties,
sānu rokturis darba laikā var izslīdēt,
un rezultātā jūs zaudēsiet kontroli pār
instrumentu. Lai maksimāli kontrolētu
instrumentu, turiet to abām rokām.
9
LATVIEŠU
Šim perforatoram jau ir piestiprināts sānu rokturis.
Sānu rokturi (c) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
SĀNU ROKTURA REGULĒŠANA
1. Atskrūvējiet sānu rokturi (c), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
2. Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.
3. Pievelciet sānu rokturi, griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
SĀNU ROKTURA UZSTĀDĪŠANA OTRĀ PUSĒ
Ja esat labrocis: virziet sānu roktura skavu
pāri spīļpatronai (rokturis – uz kreiso pusi).
Ja esat kreilis: virziet sānu roktura skavu pāri
spīļpatronai (rokturis – uz labo pusi).
Virzienmaiņas svira (1. att.)
Ar virzienmaiņas sviru (h) maina perforatora
darbības virzienu, lai atpakaļgaitā izvilktu
stiprinājumus vai iestrēgušus uzgaļus, aktivizējot
tikai urbšanas funkciju.
UZMANĪBU! Mainot darbības virzienu,
lai izvilktu iestrēgušu uzgali, esiet gatavs
spēcīgam griezes momentam.
Lai mainītu perforatora virzienu uz atpakaļgaitu,
izslēdziet perforatoru un savietojiet virzienmaiņas
sviru (h) ar dzelteno bultiņu, kas vērsta atpakaļ
(skatoties uz instrumentu, kas tiek turēts darba
pozīcijā).
Lai ar sviru iestatītu turpgaitas virzienu, izslēdziet
perforatoru un savietojiet virzienmaiņas sviru
(h) ar dzelteno bultiņu, kas vērsta uz priekšu
(skatoties uz instrumentu, kas tiek turēts darba
pozīcijā).
Režīma izvēles slēdzis (1, 2 att.)
UZMANĪBU! Pirms režīma izvēles slēdža
pogas aktivizēšanas instrumentam ir
pilnībā jāpārstāj darboties, citādi to var
sabojāt.
1. Lai izvēlētos darbības režīmu, nospiediet
režīma izvēles slēdža pogu (f) un pagrieziet
režīma izvēles slēdzi (g), līdz dzeltenā bultiņa
ir vērsta pret attiecīgo simbolu.
2. Atlaidiet režīma izvēles slēdža pogu un
pārbaudiet, vai režīma izvēles slēdzis ir
nofiksēts vietā.
10
PIEZĪME. Dzeltenajai bultiņai uz režīma izvēles
slēdža
JĀBŪT vērstai pret kādu no simboliem. Starp
simboliem nav neviena darbības režīma.
PERFORĒŠANAS REŽĪMS
Perforēšanas režīms paredzēts
koksnei, metālam un plastmasai.
TRIECIENURBŠANAS REŽĪMS
Triecienurbšanas režīms paredzēts
mūrim.
PARASTAS KALŠANAS REŽĪMS
(TIKAI D25013)
Šis režīms paredzēts nelieliem
atšķelšanas darbiem.
SDS Plus® piederumu ievietošana
un izņemšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nomainot
papildpiederumus, obligāti jāvalkā cimdi.
Instrumenta un papildpiederumu atklātās
metāla detaļas darba laikā var kļūt ļoti
karstas.
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus (vai citus
piederumus) nedrīkst piestiprināt vai
atbrīvot, satverot spīļpatronas priekšējo
daļu un ieslēdzot instrumentu.
Pretējā gadījumā var sabojāt spīļpatronu
un gūt ievainojumus.
Šim instrumentam ir paredzēti SDS Plus®
piederumi. Ieteicams izmantot tikai profesionālai
lietošanai paredzētus piederumus.
Lai ievietotu uzgali, vispirms ievietojiet spīļpatronā
aptuveni 19 mm (3/4 collas) no uzgaļa kāta.
Piespiediet un grieziet uzgali, līdz tas nofiksējas.
Uzgalis ir droši nostiprināts vietā.
Lai izņemtu uzgali, pavelciet spīļpatronas uzmavu
(e) atpakaļ un izņemiet uzgali.
SDS Plus® spīļpatrona (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
VIENMĒR valkājiet cimdus, ja maināt
uzgaļus.
Instrumenta un uzgaļu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti karstas.
LATVIEŠU
Sīkas materiāla atlūzas var ievainot kailas
rokas.
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus (vai citus
piederumus) nedrīkst piestiprināt vai
atbrīvot, satverot spīļpatronas priekšējo
daļu un ieslēdzot instrumentu.
Pretējā gadījumā var sabojāt spīļpatronu
un gūt ievainojumus.
Lai ievietotu uzgali, vispirms ievietojiet spīļpatronā
aptuveni 19 mm (3/4 collas) no uzgaļa kāta.
Piespiediet un grieziet uzgali, līdz tas nofiksējas.
Uzgalis ir droši nostiprināts vietā.
Lai izņemtu uzgali, pavelciet spīļpatronas uzmavu
(e) atpakaļ un izņemiet uzgali.
Spīļpatronas adaptera un
spīļpatronas (jāiegādājas atsevišķi)
ievietošana
1. Uzskrūvējiet spīļpatronu uz adaptera vītņotā
gala.
2. Ievietojiet salikto spīļpatronu un adapteru
instrumentā tāpat kā standarta SDS Plus®
uzgali.
3. Izņemiet spīļpatronu no adaptera tāpat kā
standarta SDS Plus® uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Standarta spīļpatronas
nedrīkst izmantot triecienurbšanas
režīmā.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Dziļuma stienis (4. att.)
DZIĻUMA STIEŅA REGULĒŠANA
1. Nospiediet un turiet nospiestu dziļuma stieņa
atlaišanas pogu (j), kas atrodas roktura sānā.
2. Pārvietojiet dziļuma stieni (d) tā, lai attālums
starp tā galu un uzgaļa galu būtu vienāds ar
vajadzīgo dziļumu.
3. Atbrīvojiet pogu, lai nofiksētu stieni pozīcijā.
Urbjot ar dziļuma stieni, apstājieties, kad
stieņa gals sasniedz materiāla virsmu.
EKSPLUATĀCIJA
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
Slēdža mēlīte (1. att.)
Lai iedarbinātu perforatoru, nospiediet slēdža
mēlīti (a). Lai apturētu perforatoru, atlaidiet mēlīti.
PIEZĪME. Iesākot urbt bez iepriekšēja ierobījuma,
urbjot metālā, plastmasā vai keramikā vai arī
skrūvējot skrūves, vispirms to dariet ar mazāku
ātrumu. Lielāks ātrums ir paredzēts urbšanai
mūrī, lai darbu paveiktu pēc iespējas kvalitatīvāk.
REGULĒJAMS ĀTRUMS
Ar regulējama ātruma slēdzi (a) var regulēt
ātrumu. Jo tālāk nospiesta slēdža mēlīte, jo
lielāks urbšanas ātrums.
BLOĶĒŠANAS POGA
BRĪDINĀJUMS! Pirms kontaktdakšas
atvienošanas no elektrobarošanas
avota jāatbrīvo bloķēšanas mehānisms.
Ja tas netiek izdarīts, perforators sāk
uzreiz darboties, tiklīdz to atkal pievieno
kontaktligzdai. Šajā gadījumā var sabojāt
perforatoru vai gūt ievainojumus.
Bloķēšanas pogu (i) drīkst aktivizēt tikai tad, ja
perforators ir nekustīgā stāvoklī, uzstādīts uz
urbja statīva vai ar to tiek veikti atšķelšanas darbi.
Ikreiz pirms instrumenta ekspluatācijas
pārbaudiet, vai bloķēšanas pogas atlaišanas
mehānisms ir atbrīvots.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
un turiet nospiestu slēdža mēlīti (a); nospiediet
bloķēšanas pogu (i); atlaidiet slēdža mēlīti un tad
atlaidiet bloķēšanas pogu.
Instruments turpina darboties.
Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
apturētu, īsi nospiediet slēdža mēlīti un tad to
atlaidiet.
Pareizs roku novietojums (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet roku
pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet
ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai
reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz spala (c), bet otru — uz galvenā roktura
(b).
11
LATVIEŠU
Pārslodzes sajūgs
Ja uzgalis ir iestrēdzis vai iespiests materiālā,
pārslodzes sajūgs pārtrauc vārpstas piedziņu.
Tā kā šajā gadījumā rodas liels spēks, kas uz
jums var iedarboties, cieši ar abām rokām turiet
instrumentu un nostājieties stabili.
Urbšanas piederumi
Instruments paredzēts betona, ķieģeļu, un
akmeņu triecienurbšanai. Tas ir arī piemērots
parastai urbšanai koksnē, metālā, keramikā un
plastmasā.
Urbšana (2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, VIENMĒR cieši
nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Urbjot plānā materiālā, palieciet zem
tā koka gabalu, lai nesabojātu urbjamo
materiālu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, instrumentu drīkst
darbināt TIKAI TAD, ja tā sānu rokturis ir
pareizi uzstādīts un cieši pievilkts. Ja šādi
nerīkosieties, sānu rokturis darba laikā
var izslīdēt, un rezultātā jūs zaudēsiet
kontroli pār instrumentu. Lai maksimāli
kontrolētu instrumentu, turiet to abām
rokām.
Nospiediet režīma izvēles slēdža pogu (f) un
pagrieziet izvēles slēdzi (g) pret urbja simbolu, lai
izmantotu urbšanas funkciju, pret āmura simbolu,
lai izmantotu perforēšanas funkciju, vai pret urbja
un āmura simbolu, lai izmantotu triecienurbšanas
funkciju.
URBŠANAS FUNKCIJA
1. Urbjot KOKSNĒ, jāizmanto spirālurbja,
pīķveida, mehāniskā urbja uzgalis vai
arī cilindriskais zāģveida uzgalis. Urbjot
METĀLĀ, jāizmanto lielātruma spirālurbja
tērauda uzgalis vai arī cilindriskais zāģveida
uzgalis. Urbjot metālā, izmantojiet griešanas
smērvielu. Izņēmums ir čuguns un misiņš,
kuri jāurbj bez smērvielas. Urbjot MŪRĪ,
jāizmanto ar karbīdu stiegrots vai mūra
urbšanas uzgalis. Par pareizu urbšanas
12
ātrumu liecina vienmērīga skaidu izvadīšana
no urbjamā cauruma.
2. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet urbi, lai tā
uzgalis varētu ieurbties, taču nespiediet pārāk
spēcīgi, lai dzinējs neiestrēgtu un uzgalis
nesaliektos.
3. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām, lai
novaldītu instrumentu un tas negrieztos ap
savu asi.
BRĪDINĀJUMS! Instruments var iestrēgt,
ja tam rodas pārslodze negaidītas vērpes
dēļ. Vienmēr paredziet iestrēgšanas
iespējamību. Cieši abām rokām turiet
instrumentu, lai kontrolētu vērpes spēku
un negūtu ievainojumus.
4. JA INSTRUMENTS IESTRĒGST, tas
parasti nozīmē, ka tam radusies pārslodze.
NEKAVĒJOTIES ATLAIDIET SLĒDŽA
MĒLĪTI, izņemiet urbja uzgali no materiāla un
nosakiet iestrēgšanas cēloni. IESTRĒGUŠU
INSTRUMENTU NEDRĪKST MĒĢINĀT
IEDARBINĀT, IESLĒDZOT UN IZSLĒDZOT
SLĒDZI, JO TĀDĀ VEIDĀ VAR SABOJĀT
INSTRUMENTU.
5. Lai minimizētu iestrēgšanas vai metāla
salaušanas iespējamību, instruments
jālieto ar mazāku spēku un uzgalis jāvirza
uzmanīgāk cauri pēdējai materiāla kārtiņai.
6. Velkot urbjmašīnas uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam ir joprojām jādarbojas.
Tādējādi iespējams novērst iestrēgšanu.
7. Urbjot ar regulējama ātruma urbjmašīnām,
urbjamā cauruma vieta nav vispirms jāierobo.
Sāciet cauruma urbšanu ar mazu ātrumu
un, kad uzgalis jau ieurbies pietiekami dziļi,
lai vairs neizslīdētu ārā, pamazām palieliniet
ātrumu, spiežot spēcīgāk uz slēdža mēlītes.
URBŠANA METĀLĀ
Jālieto tāds SDS Plus®, kas paredzēts apaļa
kāta spīļpatronas adapteram. Pārbaudiet, vai
instrumentam aktivizēts tikai urbšanas režīmš.
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Par pareizu urbšanas
ātrumu liecina vienmērīga metāla skaidu
izvadīšana no urbjamā cauruma. Urbjot metālā,
izmantojiet griešanas smērvielu.
Izņēmums ir čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez
smērvielas.
PIEZĪME. Lielus caurumus [7,9–12,7 mm (5/16–
1/2 collas)] tēraudā var vieglāk izurbt, ja vispirms
tiek izurbts priekšcaurums [4–4,8 mm (5/32–3/16
collas)].
LATVIEŠU
URBŠANA KOKSNĒ
Jālieto tāds SDS Plus®, kas paredzēts apaļa
kāta spīļpatronas adapteram. Pārbaudiet, vai
instrumentam aktivizēts tikai urbšanas režīmš.
Sāciet urbšanu ar mazu ātrumu, to pakāpeniski
palielinot līdz maksimālajam, vienlaikus stingri
spiežot uz instrumenta. Lai izurbtu caurumus
koksnē, var izmantot tos pašus sprirālurbja
uzgaļus, ko izmanto metālam. Šie uzgaļi var
pārkarst, tomēr to var novērst, regulāri izvelkot
uzgali ārā no cauruma, lai no tā iztīrītu skaidas.
Urbjot lielākus caurumus, jāizmanto spirālurbja,
pīķveida, mehāniskā urbja uzgalis vai arī
cilindriskais zāģveida uzgalis. Ja materiāls mēdz
šķelties, tas ir jāatbalsta ar koka bluķi.
Skrūvēšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (g) pozīcijā
„perforēšana”.
2. Izvēlieties rotācijas virzienu.
3. ievietojiet īpašo SDS Plus® skrūvēšanas
adapteru, kas paredzēts lietošanai kopā ar
sešstūra skrūvgriežu uzgaļiem.
4. Ievietojiet atbilstošu skrūvgrieža uzgali.
Skrūvējot rievas uzgaļa skrūves, vienmēr
lietojiet uzgaļus ar virzošo uzmavu.
5. Uzmanīgi nospiediet regulējamā ātruma
slēdzi (a), lai nesabojātu skrūves galviņu.
Pretējā virziena rotācijas gadījumā (pa kreisi)
instrumenta ātrums automātiski samazinās,
lai skrūvi varētu vieglāk izņemt.
6. Kad skrūve ir novietota vienā līmenī
ar apstrādājamo materiālu, atlaidiet
regulējamā ātruma slēdzi, lai skrūves galviņa
neiespiestos materiālā.
Triecienurbšana
1. Spiediet uz instrumenta tikai tik daudz, lai tas
triecienurbšanas laikā nelēkātu vai tā uzgalis
nenovirzītos no urbjamā cauruma. Spiežot
pārāk spēcīgi, urbšanas ātrums samazinās,
instruments pārkarst un urbšanas darbs ir
nekvalitatīvi paveikts.
2. Urbiet precīzā taisnvirzienā, turot uzgali
pareizā leņķī pret materiālu. Urbšanas laikā
nespiediet uz uzgali no sāniem, jo pretējā
gadījumā uzgalis iestrēgs urbjamajā caurumā
un urbšanas ātrums mazināsies.
3. Ja, urbjot dziļus caurumus, triecienurbšanas
ātrums sāk mazināties, pavelciet uzgali
mazliet ārā no cauruma, instrumentam
joprojām darbojoties, lai no cauruma iztīrītu
skaidas.
4. Urbjot mūrī, jāizmanto ar karbīdu stiegrots vai
mūra urbšanas uzgalis. Par pareizu urbšanas
ātrumu liecina vienmērīga skaidu izvadīšana
no urbjamā cauruma.
Atšķelšana un kalšana (D25013)
1. Lai pārslēgtu no triecienurbšanas režīma uz
kalšanas režīmu, ievietojiet SDS Plus® kaltu
un pārbaudiet, vai tas ir pienācīgi nofiksēts.
2. Pārslēdzot no triecienurbšanas režīma uz
kalšanas režīmu, pagrieziet kaltu vēlamajā
pozīcijā. Ja, pārslēdzot režīmus, sajūtat
pretestību, nedaudz pagrieziet kaltu, lai
nofiksētu vārpstas bloķētāju.
BRĪDINĀJUMS!
• Kalšanas režīms paredzēts tikai
nelieliem kalšanas darbiem.
• Kalšanas laikā turpgaitas/atpakaļgaitas
svirai jāatrodas turpgaitas pozīcijā.
Brīdinājums!
• Šo instrumentu nedrīkst izmantot viegli
uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu
šķidrumu (benzīna, spirta, u.c.)
maisīšanai vai sūknēšanai.
• Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir šāds
marķējums.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS Plus® urbja uzgaļi un kalti.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas
vai arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
•
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 40 stundu
ilga ekspluatācijas laika nogādājiet savu
13
LATVIEŠU
•
instrumentu pilnvarotai DEWALT remonta
darbnīcai. Ja problēmas rodas pirms šī laika,
sazinieties ar pilnvarotu DEWALT remonta
darbnīcu.
Ja ogles sukas būs nodilušas, instruments
automātiski izslēgsies.
Dzinēja sukas
DEWALT instrumentos tiek izmantota moderna
suku sistēma, kas automātiski aptur urbjmašīnas
darbību, kad sukas ir nolietotas. Tādējādi dzinējs
netiek sabojāts.
Jaunas sukas un piederumi pieejami pilnvarotos
DEWALT apkopes centros. Vienmēr izmantojiet
tikai identiskas rezerves daļas.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Visu izmantoto piederumu un papildierīču SDS
Plus® savienojuma vieta ir regulāri jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību, valkājiet
atzītu acu aizsargaprīkojumu un putekļu
masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt šo
detaļu materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā,
nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
14
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS Plus® urbja uzgaļi un kalti.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav
vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОРЫ SDS PLUS® ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ
D25012, D25013
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты
DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х.
об/мин
Число оборотов под
н агрузкой
об/мин
Кол-во ударов в минуту уд/мин
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
Долбление
Дж
Максимальный диаметр
сверления
металл/дерево/бетон
мм
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления
полой коронкой
в мягком кирпиче
мм
Патрон
Диаметр муфты патрона
мм
Вес
кг
LρA (звуковое давление) дБ(А)
КПА (погрешность звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KWA (погрешность акуст.
мощности)
дБ(А)
D25012
230
1
650
0–1550
D25013
230
1
650
0–1550
0–1130
0–4150
0–1240
0–4550
2.4
2.4
2.4
2.4
13/30/22 13/30/22
–
41
50
SDS Plus®
43
2.3
50
SDS Plus®
43
2.3
86
89
3.0
3.0
97
100
3.1
3.3
Суммарная вибрация (по трем осям) в соответствии
с EN 60745:
Сверление в металле
Вибрационное
воздействие, ah, D =
м/с2
3.0
3.0
Погрешность (K) =
м/с2
1.5
1.5
Сверление в бетоне
Вибрационное
воздействие, ah, HD =
м/с2
11
11
Погрешность K =
м/с2
1.7
1.7
Долбление
Вибрационное
воздействие, ah, Cheq =
м/с2
–
9.5
Погрешность K =
м/с2
–
1.7
Заворачивание без удара
Вибрационное
воздействие, ah
м/с2
≤ 2.5
≤ 2.5
Погрешность (K) =
м/с2
1.5
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным
видам применения инструмента. Однако, если инструмент применяется не
по основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от указанной величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к получению травмы легкой
или средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D25012, D25013
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/EEC (до 28 Декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
16
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению
пожара и/или получению тяжелой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
РУССКИЙ ЯЗЫК
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d) Используйте электрический кабель
в установленном режиме. Ни в коем
случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”, это
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.
Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при работе перфораторами
•
18
Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
•
•
•
•
•
•
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите электроинструмент за изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
также “живыми”, что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой деталью.
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом частицы материала разлетаются
во все стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием пыли надевайте защитную маску или респиратор.
При выполнении большинства операций
рекомендуется ношение противошумных
наушников.
При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его обеими
руками. Рекомендуется при каждой операции использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной рукой
может привести к потере контроля. Также
при долблении могут представлять опасность детали из материалов повышенной
твердости, такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом в течение длительного периода времени. Вибрация, производимая во время ударного
сверления, может причинить вред Вашим
рукам или ногам. Используйте перчатки
для лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации, устраивая частые перерывы в работе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать насадки. Ремонт долота должен
осуществляться авторизованным специалистом. Неправильно восстановленные
долота могут стать причиной получения
травмы.
Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические поверхности электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы незащищенных рук.
Никогда на кладите инструмент до полной остановки насадки. Вращающееся
долото может стать причиной получения
травмы.
Никогда не ударяйте молотком по заклиненным насадкам, пытаясь таким образом их освободить. Частицы обрабатываемого материала или металлическая
стружка могут отскочить и стать причиной
получения травмы.
Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
Держите электрический кабель подальше от вращающихся насадок. Не оборачивайте кабель вокруг какой-либо части
Вашего тела. Электрический кабель,
намотанный на быстро вращающееся
долото, может стать причиной получения
травмы и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании перфораторов:
− Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
− Ухудшение слуха.
− Риск защемления пальцев при смене насадок.
− Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Используйте средства защиты органов
слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (k), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Например:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан (только K-модели)
1 переходник для патрона SDS Plus® (только
С-модели)
1 Патрон (только С-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
b. Основная рукоятка
c. Боковая рукоятка
d. Упор-ограничитель глубины сверления
e. Патрон SDS Plus®
f. Кнопка переключателя режимов работы
g. Переключатель режимов работы
h. Переключатель направления вращения
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
i.
j.
Кнопка блокировки пускового выключателя
Кнопка фиксатора упора-ограничителя
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме
по сверлению с ударом, заворачиванию саморезов и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи всегда
должны работать под наблюдением.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
(изготовленный в соответствии с BS
EN 61558 & BS 4343) с заземленным
экраном между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента
(см. раздел „Технические характеристики“).
20
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы,
выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания, прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять настройки,
а также перед проведением ремонта.
Убедитесь, что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента
может привести к получению травмы.
Боковая рукоятка (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения травмы, ВСЕГДА управляйте инструментом с правильно установленной и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае во
время работы рукоятка будет двигаться, что повлечет за собой потерю контроля над операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте инструмент
обеими руками.
Данный перфоратор поставляется с уже установленной боковой рукояткой. Боковая рукоятка (с) может быть установлена так, чтобы
создать удобство для пользователей как
с правой, так и с левой рабочей рукой.
ДЛЯ ПЕРЕУСТАНОВКИ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
1. Ослабьте боковую рукоятку (с), повернув
ее в направлении против часовой стрелки.
2. Поверните боковую рукоятку в желаемое
положение.
3. Затяните боковую рукоятку, поворачивая
ее в направлении по часовой стрелке.
ДЛЯ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
Для пользователей с правой рабочей рукой: передвиньте зажим боковой рукоятки
поверх патрона, располагая рукоятку
слева.
Для пользователей с левой рабочей рукой:
передвиньте зажим боковой рукоятки поверх патрона, располагая рукоятку справа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
П е р е к л юч а т е л ь н а п р а в л е н и я
вращения (Рис. 1)
Переключатель направления вращения (h)
используется для установки вращения назад
(реверса) при вывинчивании саморезов или
при извлечения заклинившего сверла (только
в режиме сверления).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке
реверса для извлечения заклинившего
сверла будьте готовы к резкому реактивному крутящему моменту.
Для установки реверса выключите инструмент
и передвиньте переключатель направления
вращения (h) напротив желтой стрелки, указывающей назад (стрелка видна при удерживании перфоратора в рабочем положении).
Для установки вращения вперед выключите
инструмент и передвиньте переключатель
направления вращения (h) напротив желтой
стрелки, указывающей вперед (стрелка видна
при удерживании перфоратора в рабочем
положении).
Переключатель режимов сверления
(Рис. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При активации
кнопки переключателя режимов работы
дождитесь полной остановки электроинструмента, в противном случае это
может привести к повреждению инструмента.
1. Для установки режима работы, нажмите на
кнопку переключателя режимов работы (f)
и вращайте переключатель режимов (g),
пока желтая стрелка не укажет на символ
заданного режима.
2. Отпустите кнопку переключателя и проверьте, что переключатель режимов зафиксирован на месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Желтая стрелка на переключателе режимов ДОЛЖНА всегда указывать на
один из обозначенных символов. В промежутках между символами нет рабочих положений.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ
Режим сверления используется
для сверления в дереве, металле и
пластике.
РЕЖИМ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ
Используйте данный режим для
сверления в кирпичной кладке.
РЕЖИМ ДОЛБЛЕНИЯ (ТОЛЬКО
D25013)
Для легких работ по долблению.
Замена принадлежностей SDS Plus®
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте перчатки при смене насадок. Открытые
металлические поверхности электроинструмента и насадки в процессе работы сильно нагреваются.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь закрепить
или ослабить сверло (или какую-либо
другую насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно включив инструмент. Это может привести
к повреждению патрона и получению
травмы.
Данный инструмент работает насадками SDS
Plus® ; мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
Вставьте хвостовик насадки в патрон на глубину приблизительно 19 мм (3/4”). Нажимайте
и поворачивайте насадку, чтобы хвостовик
вошел в шлицы. Насадка будет надежно зафиксирована в патроне.
Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (е) и выньте насадку.
Патрон SDS Plus® (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его
от электросети.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. При смене насадок ВСЕГДА надевайте перчатки. Открытые металлические поверхности электроинструмента и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь закрепить
или ослабить сверло (или какую-либо
другую насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно включив инструмент. Это может привести
к повреждению патрона и получению
травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вставьте хвостовик насадки в патрон на глубину приблизительно 19 мм (3/4”). Нажимайте
и поворачивайте насадку, чтобы хвостовик
вошел в шлицы. Насадка будет надежно зафиксирована в патроне.
Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (е) и выньте насадку.
Установка переходника и быстросъемного патрона (продаются раздельно)
1. Навинтите быстросъемный патрон на резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон и переходник в электроинструмент, как если бы
это была стандартная насадка SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте стандартные патроны
в режиме сверления с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Упор-ограничитель глубины сверления (Рис. 4)
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора
упора-ограничителя (j), расположенную на
боковой рукоятке.
2. Передвиньте упор-ограничитель (d); расстояние между концом ограничителя
и концом насадки равняется желаемой
глубине сверления.
3. Отпустите кнопку фиксатора. При сверлении с использованием упора-ограничителя
останавливайтесь, как только конец упора-ограничителя коснется обрабатываемого материала.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
22
Курковый пусковой выключатель
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Чтобы
выключить инструмент, отпустите пусковой
выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте низкую скорость
для высверливания отверстий без предварительного накернивания, а также при сверлении
металлов, пластиков, керамики или при заворачивании саморезов. Высокие скорости лучше всего подойдут для сверления в кирпичной
кладке, гарантируя максимальную производительность.
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (а) позволяет контролировать
скорость во время работы. Чем сильнее нажим на курковый выключатель, тем выше скорость инструмента.
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ПУСКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: Перед отключением
вилки кабеля от электрической розетки
убедитесь, что блокировочный механизм дезактивирован. В противном
случае перфоратор немедленно начнет
работу при последующем подключении
его к электросети. Это может привести
к получению травмы или повреждению
инструмента.
Кнопка блокировки пускового выключателя (i)
используется только при хранении инструмента в выключенном состоянии на стенде или
при выполнении операций по долблению.
Каждый раз перед использованием инструмента проверяйте, что деблокирующий механизм
кнопки блокировки работает. Для продолжительных операций нажмите и удерживайте
курковый пусковой выключатель (а); нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя (i);
отпустите курковый выключатель, затем отпустите кнопку блокировки. Инструмент будет
продолжать работать.
Для останова инструмента, работающего
в непрерывном режиме, кратко нажмите
и отпустите курковый пусковой выключатель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную рукоятку (b).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство, приводящее в движение сверлильный шпиндель,
отключится при помощи предохранительной
муфты. Во избежание сильной отдачи, всегда
крепко держите инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
Насадки для сверления
Данный инструмент предназначен для сверления с ударом в бетоне, кирпиче и камне.
Он также подходит для сверления без удара
в дереве, металле, керамике и пластике.
Сверление (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА надежно
закрепляйте заготовку. При сверлении
тонких материалов, для предотвращения их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения травмы, ВСЕГДА управляйте инструментом с правильно установленной и надежно затянутой боковой
рукояткой. В противном случае во
время работы рукоятка будет двигаться, что повлечет за собой потерю кон-
троля над операцией. Для увеличения
контроля, удерживайте инструмент
обеими руками.
Нажмите кнопку переключателя режимов работы (f) и поверните переключатель режимов (g)
на изображение сверла для обычного сверления, на изображение молотка для долбления
и на изображение молотка и сверла для сверления с ударом.
СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ УДАРА
1. Для сверления в ДЕРЕВЕ используйте
спиральные сверла, перьевые сверла,
шнековые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте высокоскоростные спиральные сверла из стали
или цифенборы. При сверлении металлов
используйте смазочно-охлаждающую
жидкость. Исключение составляют чугун
и медь, которые нужно сверлить без смазки. При сверлении КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
используйте только сверла с твердосплавными напайками или сверла по кирпичу.
Плавный и равномерный выход отходов из
отверстия указывает на надлежащую скорость сверления.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно быть
достаточным для равномерного врезания
сверла, но не слишком большим, чтобы не
вызвать останов двигателя или отклонение
сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими руками, чтобы контролировать вращательное
действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного закручивания
сверла перфоратор может остановиться. Всегда определяйте причину
останова. Крепко держите инструмент
обеими руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла и избежать получение травмы.
4. ОСТАНОВ ПЕРФОРАТОРА обычно
происходит в результате перегрузки
инструмента. СРАЗУ ЖЕ ОТПУСТИТЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките сверло
из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ДВИГАТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ И ВЫКЛЮЧАЯ
ПЕРФОРАТОР – ИНЧТРУМЕНТ МОЖЕТ
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риск внезапного
останова инструмента или повреждения
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
обрабатываемого материала, уменьшите
давление на перфоратор и на одну треть
извлеките сверло из высверливаемого
отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет достаточно глубоким, чтобы сверло из него не
выскочило.
СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ
Вам потребуется переходник патрона для
насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком.
Убедитесь, что установлен режим обычного
сверления. Начните сверление на низкой скорости, постепенно увеличивая скорость и одновременно с этим оказывая плотное давление на перфоратор. Плавный и равномерный
выход металлической стружки из отверстия
указывает на надлежащую скорость сверления. При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость. Исключение составляют чугун и медь, которые нужно
сверлить без смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большие отверстия в стали
(диаметром 7.9 мм - 12.7 мм) легче выполнить,
если предварительно просверлить пилотное
отверстие (диаметром 4 мм – 4.8 мм).
СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ
Вам потребуется переходник патрона для насадок SDS Plus® с круглым хвостовиком. Убедитесь, что установлен режим обычного сверления. Начните сверление на низкой скорости,
постепенно увеличивая скорость и одновременно с этим оказывая плотное давление на
перфоратор. Делать отверстия в дереве можно с использованием сверл для металла. Эти
сверла могут перегреваться, поэтому нужно
как можно чаще очищать канавки сверла от
опилок. Для сверления крупных отверстий
используйте перьевые сверла, шнековые сверла или цифенборы. Под заготовки, способные
расколоться при сверлении, подкладывайте
деревянный брусок.
24
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (g)
в положение “сверление”.
2. Установите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник SDS
Plus®, предназначенный для использования с отверточными насадками с шестигранными хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов
со шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу выключателя с регулировкой скорости (а), чтобы
не допустить повреждения головки винта.
При включении реверса (вращение влево),
скорость вращения электроинструмента
автоматически снижается для легкого
вывертывания самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите клавишу выключателя с регулировкой скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Сверление с ударом
1. Во время сверления прикладывайте
к перфоратору ровно столько усилия, чтобы не дать инструменту или сверлу сильно
отскочить. Чрезмерное усилие приводит
к снижению скорости сверления, перегреву
и снижению частоты ударов.
2. Сверлите по прямой линии, держа сверло
под прямым углом к заготовке. В процессе
сверления не прикладывайте к сверлу
боковое давление, так как это приведет
к забиванию канавок сверла и снижению
скорости сверления.
3. Если в процессе высверливания глубоких
отверстий скорость ударного сверления
начинает падать, вытащите часть сверла
из отверстия при работающем инструменте, чтобы очистить отверстие от отходов.
4. При сверлении кирпичной кладки используйте сверла с твердосплавными напайками или сверла по кирпичу. Плавный
и равномерный выход отходов из отверстия указывает на надлежащую скорость
сверления.
Дробление и долбление (D25013)
1. Прежде чем переключать инструмент
с режима сверления на режим долбления,
сначала вставьте долото SDS Plus® и проверьте надежность его закрепления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. При переключении с режима ударного
сверления в режим долбления, поверните
долото для фиксации его в нужной позиции. Если при переключении режимов
Вы испытываете затруднение, немного
поверните долото, задействуя блокировку
шпинделя.
ВНИМАНИЕ:
• Данный инструмент предназначен
только для легкого долбления.
• При долблении переключатель направления вращения должен быть
установлен в положение вращения
вперед.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот электроинструмент для смешивания или подкачивания легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей (бензина,
спирта и пр.).
• Не смешивайте и не перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости, отмеченные соответствующим предупреждающим знаком.
Различные типы сверл SDS Plus® и адаптеров
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы,
выключите инструмент и отсоедините его от источника электропитания,
прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять
или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель находится
в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
•
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно каждые 40 часов эксплуатации, прове-
•
ряйте Ваш электроинструмент в авторизованном сервисном центре DEWALT.
В случае возникновения проблем до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Электроинструмент автоматически выключается в случае износа угольных щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент автоматически выключается в случае износа угольных щеток. Данная система предотвращает
серьезные повреждения электродвигателя.
Наборы новых щеток можно приобрести
в авторизованных сервисных центрах DEWALT.
Всегда используйте сменные детали, идентичные оригинальным.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Местное законодательство
может обеспечить сбор старых
электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов,
или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
26
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DREHHAMMER 1
©
D25012K
DREHHAMMER 1
©
D25012K
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising