D25013K | DeWalt D25013K ROTARY HAMMER instruction manual

599333-84 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25012
D25013
Obrázok 1
Obrázok 2
2
Obrázok 3
Obrázok 4
3
ELEKTRICKÉ KLADIVÁ SDS PLUS® D25012, D25013
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Pracovné otáčky
Počet rázov
Energia úderu
Príklepové vŕtanie
Sekanie
Max. priemer otvoru
pri vŕtaní do kovu/
dreva/betónu
Polohy sekáča
Jadrové vŕtanie do
muriva
Držiak nástrojov
Priemer objímky
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
D25012
V 230
1
W 650
-1
min 0 – 1550
min-1 0 – 1130
min-1 0 – 4150
D25013
230
1
650
0 – 1550
0 – 1240
0 – 4550
J 2,4
J 2,4
mm 13 / 30 / 22
2,4
2,4
13 / 30 / 22
–
mm 50
41
50
SDS-Plus®
mm 43
kg 2,3
SDS-Plus®
43
2,3
dB(A) 86
dB(A) 3,0
89
3,0
dB(A) 97
dB(A) 3,1
100
3,3
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou, kedy
je náradie vypnuté alebo kedy je v chode,
ale nerobí žiadnu prácu. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne skrátiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu
Hodnota vibrácií
ah,D =
m/s²
3,0
3,0
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Vŕtanie do betónu
Hodnota vibrácií
ah,HD =
m/s²
11
11
Odchýlka K =
m/s²
1,7
1,7
Sekanie
Hodnota vibrácií
ah,Cheq =
m/s²
–
9,5
Odchýlka K =
m/s²
–
1,7
Skrutkovanie bez príklepu
Hodnota vibrácií ah =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v
prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN
60745 a môže sa použiť pre porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
4
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (akumulátorové
náradie).
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený.Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
ES Prehlásenie o zhode EÚ
NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
D25012, D25013
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EHS (do 28. decembra 28, 2009),
2006/42/ES (od 29. decembra 2009), EN
60745-1, EN 60745-2-6.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) N e d o t ý k a j t e s a u z e m n e n ý c h
povrchov, ako sú napr. potrubia,
radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla
s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami
náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu
produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
27. 7. 2009
VAROVANIE: Prečítajte si tento návod
na obsluhu, aby sa obmedzilo riziko
zranení.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
5
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie .
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Ú d r ž b a n á r a d i a . S k o n t r o l u j t e
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) R e z n é n á s t r o j e u d r ž u j t e o s t r é
a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými nožmi sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť k
vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu znižujú riziko
poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením k zdroju napätia
alebo pred vložením akumulátora,
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý. Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickému rozvodu,
ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v
neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
6
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
•
Ďalšie špeciálne bezpečnostné
pokyny pre vŕtacie kladivá
•
•
•
•
•
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväte.Pri
kontakte so „živým" vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a podopretie obrobku
k stabilnému povrchu používajte svorky
alebo iné praktické pomôcky. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše
telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
Noste bezpečnostné okuliare alebo inú
ochranu zraku.
Pri príklepovom i bežnom vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Letiace čiastočky
môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
Pri práci, počas ktorej sa práši, používajte
masku proti prachu alebo respirátor. Pre
väčšinu pracovných operácií sa môže
vyžadovovať tiež ochrana sluchu.
Stále držte náradie pevne oboma
rukami.
Nepokúšajte sa používať toto náradie,
ak ho nebudete držať oboma rukami.
Odporúčame Vám, aby ste stále používali
bočnú rukoväť. Obsluha tohto náradia iba
jednou rukou spôsobí stratu kontroly nad
náradím. Rovnako nebezpečný môže byť
i prieraz alebo stret s tvrdými materiálmi.
Pred použitím pevne dotiahnite bočnú
rukoväť.
Nepracujte s týmto náradím dlhodobo.
Vibrácie spôsobené funkciou príklepu môžou
byť pre Vaše ruky a paže nebezpečné.
Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie
utlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
•
•
•
•
Nerobte opravy sekáčov sami. Opravy
sekáča by mal vykonávať pracovník
autorizovaného servisu. Nesprávne
opravené sekáče môžu privodiť úraz.
Pri obsluhe náradia a pri výmene
pracovných nástrojov používajte
rukavice. Prístupné kovové časti náradia a
pracovné nástroje sa môžu pri práci zahriať
na veľmi vysokú teplotu. Malé čiastočky
odlietavajúceho materiálu môžu poraniť
nechránené ruky.
Nikdy neodkladajte náradie, pokiaľ
nedôjde k úplnému zastaveniu
pracovného nástroja. Pohybujúce sa
nástroje môžu spôsobiť zranenie.
Nepoužívajte na uvoľnenie zablokovaných
pracovných nástrojov údery kladiva.
Odlietavajúce úlomky kovu alebo materiálu
by mohli spôsobiť zranenie.
Mierne opotrebované sekáče môžu byť
znovu naostrené brúsením.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti pohybujúceho
sa pracovného nástroja. Neomotávajte
prívodný kábel okolo žiadnej časti Vášho
tela. Elektrický kábel navinutý na pracovný
nástroj môže spôsobiť zranenie alebo stratu
kontroly nad náradím.
Ostatné riziká
Pri práci s vŕtacími a kombinovanými kladivami
vznikajú nasledovné riziká:
-poranenia spôsobené dotykom rotujúcich
alebo horúcich častí náradia.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú
tieto riziká celkom vylúčiť.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom
a/alebo murivom.
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
7
Tieto kombinované kladivá sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Dátumový kód (k), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prácu pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v
sieti zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Obsah balenia
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Balenie obsahuje:
1 elektrické kombinované kladivo
1 bočnú rukoväť
1 nastaviteľný hĺbkový doraz
1 kufor (iba pre modely K)
1 adaptér skľučovadla SDS Plus®
(iba modely C)
1 skľučovadlo (iba modely C)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí
byť nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Popis (obr. 1)
Použitie predlžovacieho kábla
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným transformátorom
s uzemňovacou clonou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím
(podľa noriem BS EN 61558 a BS
4343).
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite len schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti.Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Vypínač s reguláciou otáčok
Hlavná rukoväť
Bočná rukoväť
Hĺbkový doraz
Skľučovadlo SDS-Plus®
Tlačidlo voľby režimu
Volič režimu
Páčka zmeny smeru chodu
Poistné tlačidlo
Tlačidlo na uvoľnenie hĺbkového dorazu
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie a
odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo vybratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavovaním, pred výmenou nástavcov
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je vypínač vo vypnutej polohe
(OFF). Pri náhodnom zapnutí náradia
môže dôjsť k zraneniu.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Tieto elektrické kombinované kladivá sú určené
na profesionálne vŕtanie a príklepové vŕtanie,
skrutkovanie a ľahké sekacie práce.
Bočná rukoväť (obr. 1)
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia VŽDY používajte náradie
s riadne namontovanou a bezpečne
8
1. Ak chcete zmeniť pracovný režim, stlačte
tlačidlo voliča režimu (f) a nastavte volič
režimu (g) tak, aby žltá šípka ukazovala na
zodpovedajúci symbol.
2. Uvoľnite tlačidlo a skontrolujte, či je volič
režimov zaistený v zvolenej polohe.
utiahnutou bočnou rukoväťou. Ak
nedodržíte tento pokyn, počas použitia
náradia môže dôjsť k uvoľneniu bočnej
rukoväte a k následnej strate kontroly
nad náradím. Pri práci držte náradie
oboma rukami, aby ste maximalizovali
jeho ovládateľnosť.
POZNÁMKA: Žltá šípka na voliči režimu
MUSÍ vždy ukazovať na jeden zo symbolov.
Žiadna poloha medzi jednotlivými symbolmi
nie je funkčná.
Toto kladivo sa dodáva s namontovanou bočnou
rukoväťou. Bočnú rukoväť (c) je možné nastaviť
tak, aby vyhovovala pravákom i ľavákom.
REŽIM VŔTANIE BEZ PRÍKLEPU
Používajte tento režim pri práci
s drevom, kovom a plastami.
NASTAVENIE BOČNEJ RUKOVÄTE
1. Uvoľnite bočnú rukoväť (c) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
2. Otočte bočnú rukoväť do požadovanej
polohy.
3. Pritiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
REŽIM PRÍKLEPOVÉ VŔTANIE
Používajte tento režim pri vŕtaní
do muriva.
REŽIM IBA SEKANIE (IBA MODEL
D25013)
Pre ľahké sekacie práce.
ZMENA STRÁN
Pre pravákov: Nasuňte upínaciu svorku
bočnej rukoväte na skľučovadlo tak, aby
bola rukoväť vľavo.
Pre ľavákov: Nasuňte upínaciu svorku
bočnej rukoväte na skľučovadlo tak, aby
bola rukoväť vpravo.
Vloženie a vybratie príslušenstva
SDS Plus® (obr. 1)
VAROVANIE: Pri výmene pracovného
príslušenstva vždy používajte rukavice.
Kovové časti na náradí a príslušenstve
môžu byť po práci veľmi horúce.
Páčka zmeny smeru chodu (obr. 1)
Páčka zmeny smeru chodu (h) sa používa pri
odstraňovaní montážnych prvkov alebo pri
uvoľnení zaseknutého vrtáku.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa utiahnuť
alebo uvoľniť vrtáky (alebo iné
pracovné nástroje) uchopením prednej
časti skľučovadla a zapnutím
náradia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
skľučovadla a k zraneniu obsluhy.
UPOZORNENIE: Ak meníte smer
chodu pri zaseknutí vrtáku, pripravte sa
na veľkú momentovú reakciu.
Ak chcete zmeniť smer chodu kladiva, zastavte
náradie a zarovnajte páčku (h) so žltou šípkou
smerujúcou dozadu (v situácii, keď držíte
náradie v pracovnej polohe).
Toto náradie používa príslušenstvo SDS
Plus®. Odporúčame Vám, aby ste používali iba
profesionálne príslušenstvo.
Pri vkladaní pracovného nástroja zasuňte
upínaciu stopku nástroja do skľučovadla do hĺbky
asi 19 mm. Zatlačte nástroj dovnútra a otáčajte
s ním, pokiaľ nedôjde k jeho riadnemu usadeniu
v príslušných drážkach.
Potom bude nástroj bezpečne zaistený.
Ak chcete zmeniť smer chodu kladiva opäť
na pravý chod, zastavte náradie a zarovnajte
páčku (h) so žltou šípkou smerujúcou dopredu
(v situácii, keď držíte náradie v pracovnej
polohe).
Ak chcete nástroj uvoľniť, stiahnite objímku
skľučovadla (e) smerom dozadu a vyberte
nástroj.
Volič režimu (obr. 2)
UPOZORNENIE: Pred použitím
tlačidla voliča režimu musí byť náradie
celkom zastavené, aby nedošlo k jeho
poškodeniu.
9
Skľučovadlo SDS Plus® (obr. 1)
Hĺbkový doraz (obr. 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.
NASTAVENIE HĹBKOVÉHO DORAZU
1. Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo
hĺbkového dorazu (j) na bočnej rukoväti.
2. Nastavte hĺbkový doraz (d) tak, aby
vzdialenosť medzi koncovou časťou dorazu
a koncovou časťou vrtáku zodpovedala
požadovanej hĺbke vŕtania.
3. Uvoľnite tlačidlo, aby došlo k zaisteniu
hĺbkového dorazu v požadovanej polohe.
Pri vŕtaní s hĺbkovým dorazom ukončite
vŕtanie, akonáhle sa doraz dostane do
kontaktu s povrchom materiálu.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Pri
výmene pracovných nástrojov VŽDY
používajte rukavice.
Prístupné kovové časti náradia
a pracovné nástroje sa môžu pri práci
zahriať na veľmi vysokú teplotu. Malé
čiastočky odlietavajúceho materiálu
môžu poraniť nechránené ruky.
OBSLUHA
Návod na obsluhu
VAROVANIE: Nepokúšajte sa utiahnuť
alebo uvoľniť vrtáky (alebo iné pracovné
nástroje) uchopením prednej časti
skľučovadla a zapnutím náradia.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu
skľučovadla a k zraneniu obsluhy.
VA R O VA N I E : V ž d y d o d r ž u j t e
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Hlavný vypínač (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a). Ak chcete náradie vypnúť, vypínač
uvoľnite.
Pri vkladaní pracovného nástroja zasuňte
upínaciu stopku nástroja do skľučovadla do hĺbky
asi 19 mm. Zatlačte nástroj dovnútra a otáčajte
s ním, pokiaľ nedôjde k jeho riadnemu usadeniu
v príslušných drážkach.
Potom bude nástroj bezpečne zaistený.
POZNÁMKA: Pri začatí vŕtania dier bez
strediaceho otvoru, pri vŕtaní do kovu, plastu
alebo keramiky a pri skrutkovaní používajte
nižšie otáčky. Vyššie otáčky sú vhodnejšie pri
vŕtaní do muriva z dôvodu zaistenia maximálnej
účinnosti.
Ak chcete nástroj uvoľniť, stiahnite objímku
skľučovadla (e) smerom dozadu a vyberte
nástroj.
NASTAVITEĽNÉ OTÁČKY
Hlavný vypínač s nastaviteľnými otáčkami (a)
umožňuje reguláciu otáčok. Čím viac je vypínač
stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného
nástroja.
Montáž adaptéra skľučovadla
a skľučovadla (predáva sa
samostatne)
1. Naskrutkujte skľučovadlo na závitovú časť
adaptéra skľučovadla.
2. Vložte zmontované skľučovadlo s adaptérom
do náradia, ako by šlo o štandardný nástroj
SDS Plus®.
3. Ak chcete skľučovadlo z náradia vybrať,
postupujte ako pri vyberaní štandardného
nástroja SDS Plus®.
POISTNÉ TLAČIDLO
VAROVANIE: Pred odpojením zástrčky
od sieťovej zásuvky sa uistite, či je
uvoľnený zaisťovací mechanizmus.
Ak sa nedodrží tento pokyn, pri
nasledujúcom pripojení zástrčky
prívodného kábla náradia do zásuvky
dôjde k okamžitému zapnutiu vŕtacieho
kladiva. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k
poškodeniu náradia.
VAROVANIE: Pri príklepovom vŕtaní
nikdy nepoužívajte štandardné
skľučovadlá.
Poistné tlačidlo (i) sa používa iba
v situáciách, kedy je kladivo namontované
v stojane v nehybnej polohe alebo pri sekaní.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
10
Pred každým použitím náradia sa uistite, či je
funkčný uvoľňovací mechanizmus poistného
tlačidla.
Ak chcete použiť nepretržitý chod náradia,
stlačte a držte hlavný vypínač (a), stlačte
poistné tlačidlo (i), uvoľnite vypínač a potom
uvoľnite poistné tlačidlo.
Náradie bude pracovať v nepretržitom režime.
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
VA R O VA N I E : Z d ô v o d u
zníženia rizika zranenia VŽDY
používajte náradie s riadne
namontovanou a bezpečne utiahnutou
bočnou rukoväťou. Ak nedodržíte tento
pokyn, počas použitia náradia môže
dôjsť k uvoľneniu bočnej rukoväte
a k následnej strate kontroly nad náradím.
Pri práci držte náradie oboma rukami, aby
ste maximalizovali jeho ovládateľnosť.
Ak chcete režim nepretržitého chodu náradia
ukončiť, rýchlo stlačte a uvoľnite hlavný
vypínač.
Správna poloha rúk (obr. 3)
Stlačte tlačidlo pre voľbu režimu (f) a nastavte
volič režimu (g) na symbol vrtáku, ak chcete
vŕtať, na symbol kladiva, ak chcete sekať alebo
na symboly vrtáku a kladiva, ak chcete vŕtať
s príklepom.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
VŔTANIE
1. Pre vŕtanie do DREVA používajte špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU
používajte špirálové vrtáky z rýchloreznej
ocele alebo vŕtacie korunky. Pri vŕtaní
do kovu používajte mazivo. Výnimkou je
liatina a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za
sucha. Pre vŕtanie do MURIVA používajte
vrtáky s karbidovými hrotmi alebo vrtáky do
muriva. Plynulé vŕtanie a rovnomerný odvod
nečistôt z vŕtanej diery signalizuje správnu
rýchlosť vŕtania.
2. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáku.
Používajte primerane veľký tlak, aby ste
zaistili dostatočný výkon vrtáku, ale netlačte
na vrták príliš, aby nedošlo k zastaveniu
motora náradia alebo k ohybu vrtáku.
3. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáku.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (b).
SPOJKA PROTI PREŤAŽENIU
Ak dôjde k zablokovaniu vrtáku, pohon hriadeľa
vŕtačky bude prerušený pomocou spojky proti
preťaženiu. V takej situácii vznikajú veľké
momentové reakcie, a preto vždy držte náradie
pevne oboma rukami a udržujte pevný postoj.
Vŕtacie náradie
Náradie je určené na príklepové vŕtanie do
betónu, tehál a kameňa. Je tiež vhodné
na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovov
a plastov.
Vŕtanie (obr. 2)
VAROVANIE: Preťaženie vŕtačky
môže spôsobiť jej spomalenie a náhle
stočenie. Pri práci vždy očakávajte, že
môže dôjsť k tejto situácii. Držte vŕtačku
pevne oboma rukami, aby ste mohli
regulovať skrútenie vrtáku a aby ste
zabránili spôsobeniu zranení.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.
4. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené preťažením alebo
nesprávným použitím. IHNEĎ UVOĽNITE
VYPÍNAČ, vytiahnite vrták z obrobku a určite
príčinu zastavenia vŕtačky. NEPOUŽÍVAJTE
OPAKOVANE HLAVNÝ VYPÍNAČ, ABY
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
11
Skrutkovanie (obr. 1)
STE SA POKÚSILI O UVOĽNENIE
ZABLOKOVANÉHO VRTÁKU – TÝMTO
SPÔSOBOM BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU NÁRADIA.
5. Ak chcete minimalizovať možnosť zaseknutia
vrtáku alebo prevŕtanie materiálu, znížte tlak
vyvíjaný na náradie a uľahčite priechod vrtáku
poslednou krátkou časťou vŕtanej diery.
6. Pri vyťahovaní vrtáku z vyvŕtaného otvoru
udržujte motor v otáčkach. Týmto spôsobom
zabránite zaseknutiu vrtáka.
7. Ak má vŕtačka k dispozícii reguláciu otáčok,
použitie prierazového vrtáku na označenie
bodu vŕtania nie je nutné. Pri zahájení
vŕtania použite nízke otáčky a hneď ako
bude vŕtaná diera dostatočne hlboká
a nebude už hroziť vykĺznutie vrtáku z diery,
stlačte viac hlavný vypínač.
1. Nastavte volič režimu (g) do polohy pre
„vŕtanie bez príklepu”.
2. Zvoľte si smer otáčania.
3. Použite špeciálny skrutkovací adaptér SDS
Plus® na použitie skrutkovacích nástavcov
s upínacím šesťhranom.
4. Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri práci so skrutkami s hlavou
s drážkou vždy používajte nástroje
s vyhľadávacou objímkou.
5. Vypínač s reguláciou otáčok (a) stlačte
opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hlavy
skrutky. Pri otáčaní smerom vzad (doľava)
je rýchlosť náradia automaticky znížená,
aby bolo uľahčené vyberanie skrutky.
6. Akonáhle bude skrutka zarovnaná
s povrchom obrobku, uvoľnite vypínač
s reguláciou otáčok, aby ste zabránili
prieniku hlavy skrutky do obrobku.
VŔTANIE DO KOVU
Pri tomto vŕtaní sa vyžaduje použitie adaptéra
skľučovadla zo systému SDS Plus® na systém
upínacej stopky s kruhovým prierazom.
Skontrolujte, či je zvolený režim iba pre vŕtanie.
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Plynulé vŕtanie
a rovnomerný odvod nečistôt z vŕtanej diery
signalizuje správnu rýchlosť vŕtania. Pri vŕtaní
do kovu používajte mazivo.
Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa môžu
vŕtať za sucha.
Vŕtanie s príklepom
1. Vŕtajte iba takou silou, aby ste zabránili
nadmernému kmitaniu vŕtačky alebo
„stúpaniu" vrtáku. Príliš veľká sila spôsobí
nižšie otáčky vrtáku, prehriatie vrtáku
a nižšiu rýchlosť vŕtania.
2. Vŕtajte priamo a udržujte vrták v kolmej
polohe vzhľadom na pracovnú plochu.
Počas vŕtania nevyvíjajte na vrták bočný
tlak, pretože by došlo k zaneseniu drážok
vrtáku a rýchlosť vŕtania by sa znížila.
3. Ak dochádza pri vŕtaní hlbokých otvorov
k poklesu rýchlosti vŕtania, nechajte náradie
v chode a vytiahnite vrták čiastočne
z otvoru, aby došlo k ľahšiemu odvodu
nečistôt z vŕtaného otvoru.
4. Pre vŕtanie do MURIVA používajte vrtáky
s karbidovými hrotmi alebo vrtáky do
muriva. Plynulé vŕtanie a rovnomerný odvod
nečistôt z vŕtanej diery signalizuje správnu
rýchlosť vŕtania.
POZNÁMKA: Veľké otvory v oceli (s priemerom
7,9 až 12,7 mm) môžu byť vyvŕtané ľahšie, ak
sa najskôr vyvŕta vodiaci otvor (s priemerom
4 až 4,8 mm).
VŔTANIE DO DREVA
Pri tomto vŕtaní sa vyžaduje použitie adaptéra
skľučovadla zo systému SDS Plus® na systém
upínacej stopky s kruhovým prierazom.
Skontrolujte, či je zvolen režim iba pre vŕtanie.
Začnite vŕtať s nízkymi otáčkami, postupne tieto
otáčky zvyšujte na maximálny výkon a súčasne
vyvíjajte stály tlak na náradie. Otvory do dreva
je možné vŕtať rovnakými špirálovými vrtákmi,
aké sa používajú pri vŕtaní do kovu. Pokiaľ tieto
pracovné nástroje nie sú často vyťahované
z vŕtanej diery, aby došlo k odstráneniu pilín
z drážok vrtáku, môžu sa prehrievať. Na vŕtanie
väčších otvorov používajte ploché vrtáky,
hadovité vrtáky a korunové vrtáky. Obrobky,
ktoré majú sklon k rozštiepeniu, by sa mali
podložiť dreveným hranolom.
Sekanie a osekávanie (D25013)
1. Ak chcete zmeniť príklepové vŕtanie na
sekanie, najskôr vložte do držiaku nástrojov
sekáč SDS Plus® a skontrolujte, či je riadne
zaistený.
2. Ak vykonáte zmenu na režim sekanie,
nastavte sekáč do požadovanej polohy.
Ak cítite pri vykonávaní zmeny pracovného
režimu odpor, otočte mierne sekáč, aby
došlo k zaisteniu hriadeľa.
12
VAROVANIE:
• Toto náradie je možné použiť iba na
ľahké sekacie práce.
• Pri sekaní musí byť prepínač chodu
v polohe pre pravý chod.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
VAROVANIE:
• Toto náradie nepoužívajte na miešanie
alebo čerpanie ľahko horľavých alebo
výbušných kvapalín (benzín, alkohol
a pod.).
• Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Príslušenstvo typu SDS Plus® sa musí pravidelne
mazať na jeho upínacej stopke.
Čistenie
Podľa potreby sa dodávajú rôzne typy vrtákov
a adaptérov SDS Plus®.
VAROVANIE: Akonáhle sa vo vetracích
drážkach a v ich blízkosti nahromadia
nečistoty a prach, ofúkajte kryt náradia
prúdom suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemické látky môžu oslabiť
materiály používané pri výrobe týchto
súčastí. Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Dbajte na to,
aby sa do náradia nikdy nedostala
žiadna kvapalina. Žiadne časti náradia
neponárajte do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv.Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Pri náhodnom zapnutí
náradia môže dôjsť k zraneniu.
•
•
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
užívateľ. Približne po 40 pracovných
hodinách zverte kontrolu náradia
a u t o r i z o v a n é m u s e r v i s u D E WA LT.
Ak dôjde k problému ešte pred týmto
časovým intervalom, zverte opravu náradia
autorizovanému servisu DEWALT.
Po opotrebovaní uhlíkov sa náradie
automaticky vypne.
Podľa potreby sa dodávajú rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Plus®.
Uhlíky motora
V náradí DEWALT sa používa zdokonalený
systém pre výmenu uhlíkov, ktorý automaticky
zastaví náradie, ak sú uhlíky nadmerne
opotrebované. Tento systém zabraňuje
vážnemu poškodeniu motora.
Nové sady uhlíkov získate v autorizovaných
servisoch DEWALT. Vždy používajte originálne
náhradné diely.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
13
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť D E WALT poskytuje službu
zberu a recyklácie výrobkov D E WALT
po skončení ich technickej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte
p r o s í m Va š e n á r a d i e a k é m u k o ľ v e k
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
D EWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
14
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240826- 11-07-2014
15
DREHHAMMER 1
©
D25012K
16
DREHHAMMER 1
©
D25012K
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising