DW770 | DeWalt DW770 MITRE SAW instruction manual

www.
.eu
DW770
DW771
DW777
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
14
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
40
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
49
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
67
Português (traduzido das instruções originais)
75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
84
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
92
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
100
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
109
Copyright DEWALT
2
Figure 1
q
a
d
b
dd
q
c
e
kk
f
s
i
g
DW771
cc
y
j
p
k
l
ff
o
h
m
n
Figure 2
r
x
w
z
dd
bb
aa
kk
y
a5
v
ee
v
t
ff
u
v
1
Figure 3
hh
Figure 4
ii
kk
jj
ll
ii
oo
nn
mm
mm
Figure 5
Figure 6
pp
nn
rr
qq
Figure 7
Figure 8
bb
aa
z
b
Figure 9
ss
gg
h
e
f
g
2
Figure 10
q
Figure 11
q
Figure 12
e
v v
uu
tt
n
Figure 13
Figure 14
n
yy
i
p
m
o
ww
l
Figure 16
Figure 15
h
a3
ee
t
p
xx
3
Figure 17
Figure 18
a3
t
h
ee
xx
Figure 19
Figure 20
a4
a2
u
a1
a2
Figure 21
4
Figure 22
zz
Figure 24
Figure 23
Figure 25
1
kk
Figure 26
2
Figure 27
3
5
DAN S K
DW770, DW771, DW777 GERINGSAV
Tillykke!
Definitioner: Sikkerhedsråd
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, grundig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
Angiver en overhængende farlig situation, der hvis den ikke
undgås, resulterer i døden eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der hvis den ikke undgås, kan resultere i
døden eller alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der hvis
den ikke undgås, muligvis kan resultere i mindre eller
moderate kvæstelser.
Tekniske data
DW770
Spænding
V
230
Type
1
Effektforbrug
W
1600
Klingediameter
mm
216
Klingeboring
mm
30
Maks, klingehastighed
min-1
6300
Gering (yderpositioner)
venstre og højre 50°
Affasning (yderpositioner)
venstre
48°
Kombineret gering
affasning
45°
gering
45°
Kapaciteter
afkortning 90°
mm
60 x 270
gering 45°
mm
60 x 190
gering 48°
mm
60 x 180
affasning 45°
mm
48 x 270
affasning 48°
mm
45 x 270
Samlede mål
mm
460 x
560 x 430
Vægt
kg
14,0
DW771
230
2
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
50°
48
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 43
15,0
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere i
produktskade.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Scharfe Kanten
EF-Overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW770, DW771, DW777
LPA (lydtryk)
KPA (lydtryk usikkerhed)
LWA (lydstyrke)
KWA (lydstyrke usikkerhed)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 61029:
Vibrationsemissionværdi ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,5
2,1
1,5
Vibrationsemissionsnieauet der er angivet på dette vejledningsark er
målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet
i EN 61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et
andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet for tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans
Zmax på 0,25 ohm ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på
brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
6
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL! Ved brug af eldrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske
risikoen for brand, elektrisk stød og personskader inklusive
de følgende.
Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette produkt, og
gem instruktionerne.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsregler
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
Rodede områder og bænke inviterer til skader.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet i fugtige eller
våde omgivelser. Hold arbejdsområdet godt oplyst (250 - 300 lux).
Brug ikke værktøjet, hvor der er r isiko for at forårsage brand eller
eksplosion, dvs. i nærheden af brændbare væsker og gasser.
DANSK
3. Beskyt mod elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f.eks. rør,
radiatorer, kedler og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, ved produktion af
metalspåner osv.), kan elsikkerheden forbedres ved at indsætte en
isolerende omformer eller en fejlstrømsafbryder.
4. Hold andre personer på afstand.
Lad ikke personer, særligt børn, der ikke er involveret i arbejdet,
berøre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem på afstand
af arbejdsområdet.
5. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert
aflåst sted, der er uden for børns rækkevidde.
6. Tving ikke værktøjet.
Det udfører arbejdet bedre og sikrere ved den hastighed, det er
beregnet til.
7. Brug det rigtige værktøj.
Tving ikke småt værktøj til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug for
eksempel ikke rundsave til at skære rafter eller stammer.
8. Bær korrekt påklædning.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker, da det kan sidde
fast i bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs
arbejde. Bær beskyttende hårbeklædning til at dække langt hår.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet danner støv eller flyvende partikler. Hvis disse partikler kan
være meget varme, skal du også bære et varmeresistent forklæde.
Bær altid høreværn. Bær altid en sikkerhedshjelm.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og
opsamlingsudstyr, skal du sørge for at det er tilsluttet og anvendes
korrekt.
11. Misbrug ikke ledningen.
Træk aldrig i ledningen for at afbryde den fra stikkontakten.
Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter. Bær
aldrig værktøjet i ledningen.
12. Fastgør arbejdet.
Brug klemmer eller skruetvinge til at holde arbejdet fast. Det er
sikrere end at bruge hånden, og det frigør begge hænder til at
betjene værktøjet.
13. Ræk ikke for langt.
Bevar altid fodfæste og balance.
14. Vedligehold værktøj omhyggeligt.
Hold skæreværktøj skarpt og rent for bedre og mere sikker ydelse.
Følg instruktionerne for smøring og skift af tilbehør. Efterse værktøjet
regelmæssigt, og få det repareret af et autoriseret værksted, hvis
det er beskadiget. Hold håndtag og kontakter tørre, rene og fri fra
olie og fedt.
15. Træk stikket ud på værktøjet.
Afbryd strømforsyningen til værktøjet, når det ikke er i brug, før
service og ved udskiftning af tilbehør som f.eks. klinger, bits og
fræsere.
16. Fjern nøgler og skiftenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere, om nøgler og skiftenøgler er
fjernet fra værktøjet, inden det tages i brug.
17. Undgå utilsigtet start.
Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for, at
værktøjet er i stillingen ìoffî, før stikket sættes i.
18. Brug forlængerledninger til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen før brug, og udskift den, hvis den er
beskadiget. Brug kun forlængerledninger beregnet til udendørs
brug og tilsvarende mærket ved udendørs brug af værktøjet.
19. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet, hvis du
er træt eller påvirket af narkotika eller alkohol.
20. Kontrollér for beskadigede dele.
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og strømledningen før brug for at
afgøre, om det vil fungere korrekt og udføre den tilsigtede funktion.
Kontrollér om bevægelige dele er justeret eller binder, defekte
dele, montering og andre forhold, der kan påvirke funktionen. En
skærm eller anden beskadiget del skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret servicecenter, med mindre andet er angivet i
denne vejledning. Få defekte afbryde re udskiftet af et autoriseret
servicecenter. Brug ikke værktøjet, hvis afbryderen ikke tænder og
slukker det. Forsøg aldrig at udføre reparationer selv.
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr, eller
udførelse af andre operationer med dette værktøj end
anbefalet i denne vejledning, kan medføre risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette eldrevne værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler.
Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med brug
af originale reservedele. Ellers kan det medføre betragtelig fare for
brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsave
• Maskinen er udstyret med en speciel strømforsyningsledning, der
kun må udskiftes af producenten eller et autoriseret værksted.
• Anvend ikke saven til at skære i andre materialer end dem, der
anbefales af producenten.
• Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller hvis
beskyttelsesskærmene ikke virker, eller ikke er korrekt vedligeholdte.
• Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af
smigskæringer.
• Hold gulvområdet rundt om maskinen ryddeligt, godt vedligeholdt
og fri for løse materialer, fx skår og afskårne dele.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Brug korrekt slebne savklinger. Overhold den maksimale hastighed,
der er afmærket på savklingen.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er
stramme, før der arbejdes med værktøjet.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
• Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at
presse et værktøj eller andre midler imod klingen; der kan opstå
alvorlige ulykker.
• Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen.
Ukorrekt anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en
savklinge.
• Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
• Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning.
• Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end
anbefalet. For korrekt vurdering af klinger, se de tekniske data.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder
EN 847-1.
• Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
• Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
• Brug kun savklinger hvor den afmærkede hastighed mindst svarer
til den hastighed, der er afmærket på saven.
• Anvend aldrig din sav uden savsnitpladen.
• Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for
kontakten.
• Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
• Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
• Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet,
når armen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
der trykkes på hovedlåsens udløsergreb (b).
7
DAN S K
• Hæv aldrig klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der
er slukket for saven. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved
af- eller påmontering af savklinger eller ved eftersyn af saven.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er
rene og fri for skår.
• Udskift savsnitpladen hvis den er slidt.
• Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du udfører noget
vedligeholdelsesarbejde eller udskifter klingen.
• Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning
af træ, særligt eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
• Når den er udstyret med laser, er det ikke tilladt at skifte
mellem forskellige lasertyper. Reparationer må kun udføres af
laserproducenten eller et autoriseret værksted.
Læs brugsvejledningen før brug.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ.
Overvej altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
Bær høreværn.
-– arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer
mere støv end træ);
Brug øjeværn.
-– savklingens skarphed;
Bærepunkt
-– ret indstilling af savklingen;
-– støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede.
• Vær venligst opmærksom på de følgende faktorer, som har
indflydelse på udsættelse
for støj:
DATOKODEPOSITION (FIG. 2)
Datokoden (A5), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
-– brug savklinger, der er designet til at reducere støjudstråling;
-– brug kun godt slebne savklinger;
• Der skal udføres vedligeholdelse af maskinen med jævne
mellemrum;
• Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning;
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og
drift af maskinen;
• Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet
som angivet i denne manual.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele
af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og
savhovedet ikke er i hvileposition.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 150 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 60 mm gange bredde 270 mm gange længde 500 mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE7023. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen
og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat
fremføringskraft.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en
bænk ved hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i
længden.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
-– skader forårsaget af berøring af de roterende dele
På trods af overholdelse af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
– Risiko for kvæstelse ved udskiftning af ubeskyttede savklinger.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
8
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Delvist samlet maskine
2 Sekskantnøgle 4/6 mm
1 216 mm TCT-savklinge
1 Skruetvinge
2 Støvudsugningsporte (valgfrit for DW770)
1 Betjeningsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for skader på værktøj, dele og tilbehør, der kan være
opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 9)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
ADVARSEL: Modificer aldrig elværktøjet eller dele heraf.
Det kan medføre materiel- eller personskade.
Tænd/sluk-kontakt
Hovedlåsens frigøringsgreb
Bærehåndtag
Fast øverste skærm
Udvendig flange
Klingebolt
Nederste klingeskærm
Savklinge
Låsegreb til glideanslag
Fast bord
Savsnitplade
Geringarm
Geringlås
Drejebord/geringarm
Geringskala
Glideanslag
q.
r.
s.
t.
u.
Støvudsugningsport (valgfrit for DW770)
Tværlås
Hovedets låsekrog
Klemmehåndtag til affasning
Affasningsskala
DANSK
v.
w.
x.
y.
Bænkmonteringshuller
Låseknap
Tværbjælker
Savhoved
z. Sekskantnøgler
aa. Kabelklemme
bb. Kabel
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
Hastighedskontrolhjul (kun DW771)
Hul til hængelås
Friløbsknap
Bærehåndtag (venstre og højre)
Indvendig flange
kk. Skruetvinge
VALGFRIT TILBEHØR (FIG. 3–6)
hh. Bordendeplade
ii. Støttestyreskinner
jj. Materialestøtteplade
ll. Drejestop
mm. Justerbar fod 760 mm (maks. højde)
nn. Stativ
oo. Længdestop for korte arbejdsemner (til brug med
styreskinner [ii])
pp. Rullebord
qq. Støvudsugningsslanger
rr. Trevejsforbindelse
TILSIGTET ANVENDELSE
Din DEWALT tværsnit geringsav er blevet designet til professionel
skæring af træ, træprodukter og plastik. Den udfører let, præcis og
sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter
216 mm klinge med hårdtmetalskær.
MÅ IKKEanvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de
tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de
er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Værktøjet er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029, derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Ved udskiftning af ledningen må værktøjet kun repareres af en
autoriseret servicemontør eller en uddannet elektriker.
Følgende ledninger er obligatoriske:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW777 / DW771: H07RN-F, 2x1,0 mm²
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug
(se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Udpakning
Motoren og skærmene er allerede monteret på basen.
Kabelklemme (fig. 7)
Sæt kablet (bb) i kabelklemmen (aa). Giv nok kabel til at savhovedet kan
bevæge sig, og stram derefter klemmen ved hjælp af skruen.
Bænkmontering (fig. 2)
1. Der er huller (v) i alle fire fødder for at muliggøre bænkmontering.
Hullerne er beregnet til at passe til forskellige boltstørrelser. Brug
et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge dem begge. Monter
altid saven stabilt for at undgå, at den bevæger sig.
For at gøre den nemmere at tage af, kan værktøjet monteres på et
stykke 12,5 mm eller tykkere krydsfiner, som derefter kan spændes
fast på arbejdsunderlaget eller flyttes til andre arbejdssteder og
spændes fast igen.
2. Sørg ved montering af saven på et stykke krydsfiner for, at
monteringsskruerne ikke stikker ud på træets underside.
Krydsfineren skal sidde plant på arbejdsunderlaget. Ved
fastspænding af saven på en arbejdsflade, må den kun spændes
fast i de spændefremspring, hvor monteringsskruehullerne er
placeret. Fastspænding på andre steder forhindrer korrekt betjening
af saven.
3. Sørg for, at monteringsfladen ikke er skæv eller ujævn på andre
måder for at undgå binding og unøjagtigheder. Hvis saven vipper
på overfladen, placeres et tyndt materialestykke under en savfod,
indtil saven står stabilt på monteringsfladen.
Montering af savklingen (fig. 1, 8–10)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger,
der er specificerede under tekniske data; kat.nr.: DT4320
foreslås.
1. Indsæt 6 mm sekskantnøgle (z) ind i den modsatte placering af
klingeakslen og hold den (fig. 8).
2. Løsn klingebolten (f) ved at dreje i urets retning. Fjern klingebolten (f)
og den udvendige flange (e).
3. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen (b) for at
løfte den nederste klingeskærm (g) og fjern savklingen (h).
4. Monter den nye savklinge på ansatsen på den indvendige flange
(gg), og sørg for, at tænderne på klingens nederste kant peger mod
anslaget (væk fra operatøren).
5. Sæt den udvendige flange (e) på plads, og sørg for at
positionsøsknerne (ss) aktiveres korrekt, en på hver side af
motorakslen.
6. Stram klingebolt (f) ved at dreje den mod uret, mens du holder 6
mm sekskantnøglen (z) med den anden hånd (fig. 10).
JUSTERINGER
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
9
DAN S K
Geringsaven er nøjagtigt justeret fra fabrikken. Hvis rejustering er
påkrævet på grund af forsendelse, håndtering eller andre årsager, skal
nedenstående trin følges for at justere saven. Når de er foretaget, bør
disse justeringer forblive nøjagtige.
Justering af tværskinnerne for konstant
skæredybde (fig. 1, 2, 11, 12)
Klingen skal køre med konstant skæredybde i hele bordets længde og
må ikke berøre det faste bord ved åbningens bagende eller drejearmens
forside. For at opnå dette skal tværarmene være nøjagtig parallelle med
bordet, når savhovedet er trykket helt ned.
1. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen (b) (fig. 1).
2. Tryk savhovedet helt til den bagerste position, og mål højden fra
drejebordet (n) til underkanten af den udvendige flange (e) (fig. 11).
3. Drej savhovedets tværlås (r) (fig. 2).
4. Hold savhovedet helt nede, og træk hovedet til enden af sin bane.
5. Mål højden angivet i figur 11 igen. Værdierne skal være identiske.
6. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet (fig.12):
a. Løsn låsemøtrikken (tt) i beslaget (uu) under den øverste
støvudsugningsport (q), og juster skruen (v v) som påkrævet, og
gå frem i små trin.
b. Stram låsemøtrikken (tt).
ADVARSEL: Kontrollér altid, at klingen ikke berører bordet
i åbningens bagende eller den drejearmens forside i 90°
lodret og 45° affasningsposition. Tænd ikke maskinen, før
det er kontrolleret!
Justering af anslaget (fig. 13)
Drej glideanslagets låsegreb (i) mod urets retning for at løsne det. Skub
glideanslaget (p) til en position, hvor klingen ikke skærer i det, stram
derefter anslagets låsegreb ved at dreje i urets retning.
Kontrol og justering af klingen til anslaget
(fig. 2, 14, 15)
1. Løsn geringlåsen (m).
2. Placer tommelfingeren på geringarmen (l) og tryk på geringlåsen (m)
for at frigøre drejebordet/geringarmen (n).
3. Drej geringarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringposition.
4. Træk hovedet ned og lås det fast i denne position ved hjælp af
låseknappen (w).
5. Kontrollér, at de to 0° markeringer (ww) på geringskalaen (o) netop
er synlige.
6. Læg en vinkel (xx) mod venstre side af anslaget (p) og klingen (h).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
7. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Løsn skruerne (yy) og flyt skala/geringarmsmodulet til venstre
eller højre, indtil klingen er i 90° til anslaget målt med vinklen
(fig. 14).
b. Stram skruerne (yy) igen.
Kontrol og justering af klingen til bordet
(fig. 16–19)
1. Løsn klemmehåndtaget til affasning (t) (fig. 16).
2. Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram
klemmegrebet til affasning.
3. Sæt en fast vinkel (xx) på bordet og op mod klingen (h) (fig. 17).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
4. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Løsn klemmegrebet til affasning (t) og drej stopskruen til justering
af lodret position (zz) ind eller ud, indtil klingen er i 90° til bordet
målt med vinklen.
b. Hvis affasningsmarkøren (a1) ikke viser nul på affasningsskalaen
(u), løsnes skruerne (a2), der holder skalaen fast, og skalaen
flyttes som påkrævet.
10
Kontrol og justering af affasningsvinklen
(fig. 1, 18, 19)
Affasningsfriløbet gør det muligt at indstille den maksimale
affasningsvinkel til 45° eller 48°.
• Venstre = 45°
• Højre = 48°
1. Sørg for, at friløbsgrebet (a3) er placeret i venstre position.
2. Løsn klemmegrebet til affasning (t) og flyt savhovedet til venstre.
3. Dette er 45° affasningspositionen.
4. Hvis justering er påkrævet, drejes stopskruen (a4) ind eller ud som
nødvendigt, indtil markøren (a1) viser 45°.
ADVARSEL: Styrerillerne kan blive tilstoppet med
savsmuld. Brug en pind eller svag trykluft til at rense
styrerillerne.
Før brugen
ADVARSEL:
• Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte klinger.
Værktøjets maksimale rotationshastighed må ikke
overskride savklingens.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
• Lad klingen skære frit. Brug ikke tvang.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der skæres.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selvom denne sav kan save træ og mange
ikkejernholdige materialer, gælder denne driftsvejledning
kun savning af træ. De samme retningslinjer gælder for
de øvrige materialer. Denne sav må ikke anvendes til at
skære jernholdige (jern og stål) materialer eller murværk!
Brug ikke slibeskiver!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Maskinen må ikke
anvendes, hvis savsnitåbningen er bredere end 10 mm.
• Hvis arbejdsemnet placeres på et stykke træ, øges
kapaciteten til 300 mm.
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og
gældende lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations
1974” samt senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges,
så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring
maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
Tænde og slukke (fig. 1)
Der er et hul (dd) i tænd/sluk-kontakten (a) til at låse værktøjet med en
hængelås.
1. Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte værktøjet.
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
HASTIGHEDSKONTROLHJUL (KUN DW771)
Hastighedskontrolhjulet (cc) kan anvendes til forudindstilling af det
ønskede hastighedsområde.
Drej hastighedskontrolhjulet (cc) til det ønskede område, der er indikeret
med et tal (1–5).
DANSK
• Brug høje hastigheder til at save bløde materialer som f.eks. træ.
Skærekvalitet
• Brug lave hastigheder til at save hårdt træ.
Hvor glat et snit bliver afhænger af et antal faktorer, f.eks. det materiale
der saves. Når der er behov for de glatteste snit til kantprofiler og
andet præcisionsarbejde kan en skarp (60-tands karbid) klinge og en
langsommere, jævn skærehastighed give de ønskede resultater.
Krops- og håndstilling
Rigtig placering af krop og hænder ved betjening af geringsaven gør
savningen lettere, nøjagtigere og sikrere.
ADVARSEL:
• Placer aldrig hænderne i nærheden af skæreområdet.
• Placer ikke hænderne nærmere klingen end 150 mm.
• Hold arbejdsemnet fast mod bordet og anslaget under
skærearbejdet. Hold dine hænder på plads, indtil
kontakten er sluppet, og klingen er stoppet helt.
• Foretag altid tørkørsler (uden strøm) før afsluttende snit,
så du kan kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne.
• Hold begge fødder solidt på gulvet, og hav god balance.
• Følg savarmen, når du flytter den til venstre og højre, og
stå en smule til savklingens side.
Grundlæggende savsnit
LODRET LIGE AFKORTNING (FIG. 1, 20)
BEMÆRK: Brug 216 mm savklinger med 30 mm
opspændingshuller til at opnå den ønskede skærekapacitet.
1. Løsn geringlåsen (m) og løft den derefter op.
2. Slå geringlåsen (m) til i 0° positionen og spænd geringlåsen.
ADVARSEL: Sørg for, at materialet ikke vandrer, mens
der saves. Spænd det ordentligt fast. Lad altid klingen
standse helt, før armen løftes. Hvis der stikker små
træfibre ud på bagsiden at arbejdsemnet, sættes et stykke
afdækningstape på træet, hvor snittet skal foretages. Sav
igennem tapen og fjern den forsigtigt, når du er færdig.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. 3, 25–27)
ADVARSEL: Brug altid en materialeklemme.
De bedste resultater fås ved brug af skruetvingen (kk), der er fremstillet
til brug med saven.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen (kk) skal vende
imod geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen
er helt indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil
holderen ikke være sikret.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
4. Tag fat i bærehåndtaget (c), og tryk på hovedlåsens frigøringsgreb
(b) for at frigøre hovedet. Tryk på udløserkontakten (a) for at starte
motoren. Det anbefales at starte snittet tæt på anslaget.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR
DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
5. Tryk hovedet ned for at lade klingen skære gennem tømmeret og
trænge ned i savsnitpladen (k) af plastic.
Kombineret gering (fig. 23, 24)
• Nedenstående diagram kan hjælpe med at vælge de rigtige geringog fasindstillinger for almindelige kombinerede geringsnit.
• Diagrammet anvendes ved at vælge den ønskede vinkel “A”
(fig. 24) for opgaven og finde vinklen på den rigtige bue i tabellen.
Følg diagrammet lige ned fra dette punkt for at finde den rigtige
fasvinkel og på tværs for at finde den rigtige geringvinkel.
Affasningsvinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Affasninger op til
45° kan skæres med geringarmen indstillet mellem nul og en maksimal
geringposition på 45° til højre eller venstre.
1. Løsn klemmegrebet til affasning (t) og indstil den ønskede fas.
2. Indstil friløbsknappen (ee) om nødvendigt.
3. Hold hovedet fast og lad det ikke falde.
75
20
25
30
40
45
65
40
50
55
60
40
35
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
70
85
80
15
35
45
35
40
6-SIDET
6 SIDEDKASSE
BOX
30
30
70
35
30
65
25
55
60
25
50
65
45
20
35
50
15
15
25
35
88-SIDET
SIDED BOX
KASSE
15
30
40
10
20
40
60
20
25
45
AFFASNINGSSNIT (FIG. 18, 22)
10
55
ADVARSEL: Ved gering af enden på et stykke træ med lille
afskæring placeres træet, så afskæringen er på den side at
klingen, der har den største vinkel til anslaget, dvs.:
venstre gering, afskæring til højre
højre gering, afskæring til venstre
5
75
4. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
THIS MITER
ANGLE ON SAW
INDSTILSET
DENNE
GERINGVINKEL
PÅ SAVEN
3. Sørg altid for, at geringlåsegrebet er stramt låst fast, før der skæres.
0
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
VINKEL
FOROF
KASSENS
SIDE(ANGLE"A")
(VINKEL “A”)
ANGLE
SIDE OF BOX
2. Geringlåsen går automatisk i indgreb ved 0°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° og 50° til venstre og højre. Hvis en mellemliggende vinkel
ønskes, holdes hovedet fast og låses ved at fastgøre geringlåsen.
45
70
1. Klem geringlåsen (m) sammen. Flyt armen til venstre eller højre til
den ønskede vinkel.
85
LODRET GERINGAFKORTNING (FIG. 1, 21)
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit,
skal du kontrollere, at affasningsklemmegrebet og
geringklemmegrebet er strammet ordentligt. De skal
strammes efter ændringer i fas eller gering.
80
ADVARSEL:
• For nogle typer af plasticprofiler tilrådes det at følge
sekvensen i omvendt rækkefølge.
• Den nederste klingeskærm er designet til at lukke hurtigt,
når grebet (b) frigøres. Hvis den ikke lukker inden for 1
sekund, skal saven til service hos en autoriseret DEWALTreparatør.
75
7. Slip kontakten, når snittet er afsluttet, og vent på at savklingen står
helt stille, før hovedet føres tilbage til den øverste hvileposition.
Dette snit er en kombination af gering og affasning. Denne snittype
anvendes til at lave rammer eller kasser med skrå sider som vist i
figur 23.
85
6. Når hovedet er trykket held ned, trækkes det langsomt på tværs
for at afslutte snittet.
80
3. Placer træet, der skal skæres, mod anslaget (p).
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
INDSTIL
DENNE
FASVINKEL
SET
THIS BEVEL
ANGLE PÅ
ON SAVEN
SAW
4. Stram klemmegrebet til affasning (t) hårdt.
5. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
1. Indstil saven til de anbefalede vinkler og foretag nogle prøvesnit.
2. Prøv at sætte de savede stykker sammen.
Eksempel: For at lave en firesidet kasse med udvendige vinkler
på 25° (vinkel “A”) (fig. 24), skal den øverste højre bue anvendes.
11
DAN S K
Find 25° på bueskalaen. Følg den vandrette krydsende linje til en
af siderne for at finde geringvinklen, der skal indstilles på saven
(23°). Følg på samme måde den lodrette krydsende linje op eller
ned for at få den fasvinkel, der skal indstilles på saven. (40°). Prøv
altid skærene på nogle overskydende stykker træ for at verificere
indstillingerne på saven.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt
pleje af værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Overskrid aldrig grænserne for kombineret
gering på 45° fas med 45° venstre eller højre gering.
Støtte til korte og lange emner (fig. 3, 4)
SAVNING AF KORT MATERIALE
Det tilrådes at anvende længdestop (oo) for korte arbejdsemner, både
til savning af serier og til korte enkelte arbejdsemner i forskellig længde.
Længdestoppet kan kun anvendes sammen med et par styreskinner (ii),
der er ekstraudstyr.
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes
med en ny, skarp klinge.
SAVNING AF STORT MATERIALE
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal lange arbejdsemner altid understøttes.
Figur 3 viser den ideelle konfiguration til savning af lange arbejdsemner,
når saven bruges fritstående (alle genstande fås som ekstraudstyr).
Disse genstande (undtagen stativet og skruetvingen) er påkrævet både
på fødnings- og udføringssiden:
– Stativ (nn) (leveres med monteringsvejledning).
– Styreskinner (500 eller 1.000 mm) (ii).
– Fødder (mm) til at støtte styreskinnerne. Brug ikke fødderne til at
støtte maskinen! Føddernes højde kan justeres.
– Materialestøtteplader (jj).
– Bordendeplade (hh) til at støtte skinnerne (også ved arbejde på
en eksisterende bænk).
– Skruetvinge (kk).
– Drejestop (ll).
1. Placer saven på stativet, og monter styreskinnerne.
2. Skru materialestøttepladerne (jj) solidt fast på styreskinnerne (ii).
3. Skruetvingen (kk) fungerer nu som længdestop.
4. Monter bordendepladerne (hh).
5. Monter drejestoppet (ll) på den bagerste skinne.
6. Brug drejestoppet (ll) til at justere længden for mellemlange og
lange arbejdsemner. Det kan justeres i siden eller drejes væk, når
det ikke er i brug.
Smøring
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt.
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern
de fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs uden af hovedkabinettet
med tør luft, så snart der observeres ophobninger af snavs
i og omkring lufthullerne. Bær godkendte beskyttelsesbriller
og en godkendt støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe
kemikalier til rengøring af værktøjets ikkemetalliske dele.
Disse kemikalier kan svække de anvendte materialerne i
disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal bordoverfladen rengøres regelmæssigt.
Støvudsugning (fig. 1, 6)
ADVARSEL: Tilslut hvis det er muligt en
støvudsugningsenhed, der er designet i overensstemmelse
med de gældende regler om støvemission.
Tilslut en støvudsugningsenhed designet i overensstemmelse med de
gældende regler. Lufthastigheden for eksternt tilsluttede systemer skal
være 20m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal måles i forbindelsesslangen
ved tilslutningspunktet, mens værktøjet er tilsluttet men ikke tændt.
Der fås et separat støvsæt som ekstraudstyr (DE7777).
1. Monter støvudsugningsslangerne (qq) til portene (q). Den længste
slange til den øverste port.
2. Slut slangerne til trevejsforbindelsen (rr).
Transport (fig. 1)
ADVARSEL: For at bære geringsaven på praktisk
vis er soklen udstyret med to fordybninger (ff). Brug
aldrig beskyttelsesskærme til at løfte eller transportere
geringsaven.
1. Ved transport af saven skal fas- og geringpositionerne indstilles
til 0°.
2. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen (b) (fig. 1).
3. Tryk hovedet ned, og tryk på låseknappen (w) (fig. 2).
4. Bring saven i hvileposition og tryk på tværlåsen (r).
12
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal støvopsamlingssystemet rengøres regelmæssigt.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke tilbydes af DEWALT, ikke
er testet med dette produkt, kan brug af sådant tilbehør
sammen med dette værktøj være forbundet med fare. For
at reducere risikoen for skader bør kun tilbehør anbefalet af
DEWALT anvendes sammen med dette produkt.
Brug af rullebordet (fig. 3–5)
Rullebordet (pp) gør det meget nemt at håndtere store og lange
stykker træ (fig. 5). Det kan enten tilsluttes på venstre eller højre side af
maskinen. Rullebordet kan kun bruges sammen med stativet (fig. 3), der
er ekstraudstyr.
ADVARSEL: Monter rullebordet ved at følge
instruktionerne, der fulgte med ved levering af stativet.
• Erstat de korte støttebjælker, der fulgte med stativet med de
uregelmæssige skinner fra bordet, på den side bordet skal
anvendes.
• Følg alle instruktioner, der fulgte med rullebordet.
DANSK
SORTIMENT AF TILGÆNGELIGE SAVKLINGER (ANBEFALEDE KLINGER)
Klingetype
Klingedimensioner
GARANTI
Brug
(diameter x boring x antal tænder)
216x30x24
Til generel anvendelse,
længdesavning og
afkortning af træ og
plastic
DT4286-serien 40
216x30x80
TCG til brug til aluminium
DT4320-serien 60
216x30x48
ATB til finsavning af
bearbejdet og naturligt
træ
DT4350-serien 60
216x30x60
TCG til ekstra fin savning
af bearbejdet og naturligt
træ
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
DT4222-serien 40
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte
dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte
formål, må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af
udslidte DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en
enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller dine lovbefalede
rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker dem
på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne
af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit DEWALT
værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du berettiget til en
gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele, medmindre de
var fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede
materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning af alle defekte
dele eller gratis udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på dit nærmeste autoriserede
DEWALT serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit
DEWALT kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.com.
13
D EU T S C H
DW770, DW771, DW777 KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DW770
DW771
Spannung
V
230
230
Typ
1
2
Aufnahmeleistung
W
1600 1550/1400
Sägeblattdurchmesser
mm
216
216
Aufnahmebohrung Sägeblatt
mm
30
30
Max. Sägeblattdrehzahl
min-1
6300 2600-5200
Gehrung
(Maximaleinstellungen)
links und rechts 50°
50°
Schrägschnitt (Maximaleinstellungen) links
48°
48°
Doppelgehrungsschnitt
Schrägschnitt 45°
45°
Gehrungsschnitt 45°
45°
Leistungskennzahlen
Gerader Schnitt 90°
mm
60 x 270 60 x 270
Gehrungsschnitt 45°
mm
60 x 190 60 x 190
Gehrungsschnitt 48°
mm
60 x 180 60 x 180
Schrägschnitt 45°
mm
48 x 270 48 x 270
Schrägschnitt 48°
mm
45 x 270 45 x 270
Gesamtabmessungen
mm
460 x
460 x
560 x 430 560 x 430
Gewicht
kg
14,0
15,0
LPA
KPA
LWA
KWA
(Schalldruckpegel)
(Schalldruckpegelunsicherheit)
(Schallleistungspegel)
(Schallleistungspegel-Unsicherheit)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
91
3
102
3,2
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Unsicherheit K =
m/s²
1,5
1,5
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
14
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
93
3
104
3,9
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Skarpe kanter
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW770, DW771, DW777
2,1
1,5
WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel
steht für die Hauptverwendung des Werkzeugs. Wird
das Werkzeug für andere Anwendungen, mit anderem
Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt, kann die
Schwingungsemission abweichen. Dies kann zu einer
erheblichen Erhöhung des Expositionsgrades über den
gesamten Arbeitszeitraum führen.
Eine Einschätzung der Schwingungsexposition sollte
auch die Zeiten berücksichtigen, in denen das Gerät
ausgeschaltet ist oder wenn es zwar in Betrieb, aber nicht
im Einsatz im eigentlichen Sinne ist. Dies kann zu einer
erheblichen Minderung des Expositionsgrades über den
gesamten Arbeitszeitraum führen.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Anwender vor den Auswirkungen von Schwingungen
fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation von Arbeitsabläufen.
230 V Werkzeuge
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
50°
48°
45°
45°
Die in diesem Informationsblatt angegebene Schwingungsemission
wurde mittels eines standardisierten Prüfverfahrens gemäß EN 61029
gemessen und kann zum Vergleich verschiedener Werkzeuge
verwendet werden. Sie kann für eine vorläufige Expositionsbewertung
verwendet werden.
Absicherung
Europa
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Systemimpedanz Zmax von 0,25 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
10 A Stromversorgung
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG und
2011/65 EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT
ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Sicherheitsanweisungen
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu
beachten, um die Gefahren von Brand, Stromunfall und
Körperschäden zu beachten, sowie die nachher Folgenden.
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Gebrauch
nehmen, und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
DEUTSCH
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM
KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Überladene Arbeitsbereiche und Werkbänke begünstigen Unfälle.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches
(250 - 300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Stellen, an
denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor Stromunfall
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z. B.
Rohre, Heizkörper, Kochplatten und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entwicklung
von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie nicht zu dass Unbeteiligte, insbesondere Kinder, das
Werkzeug oder das Verlängerungskabel berühren und halten Sie sie
vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge sicher auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen
Räumen und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
6. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Das Werkzeug wird bessere und sicherere Arbeitsergebnisse
erzielen, wenn es zweckgemäß belastet wird.
7. Verwenden Sie das geeignete Werkzeug.
Überlasten Sie keine schwachen Werkzeuge oder Zubehörteile
mit Aufgaben für leistungsstärkere Werkzeuge. Verwenden Sie
Werkzeuge nicht für ungeeignete Zwecke. Verwenden Sie z. B.
keine Kreissägen zum Schneiden von Ästen oder Holzklötzen.
8. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von
sich bewegenden Teilen erfasst werden können. Rutschfestes
Schuhwerk wird bei Außenarbeiten empfohlen. Tragen Sie bei
langen Haaren eine Haarschutzbedeckung.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstungen:
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Gesichts- oder
Staubschutzmaske, wenn bei der Arbeit Staub oder herumfliegende
Teilchen entstehen. Falls diese Teilchen sehr heiß sein können,
tragen Sie auch eine hitzebeständige Schürze. Tragen Sie immer
einen Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Spanabsaugung an.
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Spänen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen
sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig.
Zerren Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu
ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Fixieren Sie das Werkstück.
Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock zur
Fixierung des Werkstücks. Es wird damit sicherer als mit der Hand
gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeugs mit beiden
Händen.
13. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um bessere und
sicherere Ergebnisse zu erzielen. Befolgen Sie die Vorschriften
zur Schmierung und zum Zubehöraustausch. Überprüfen Sie die
Werkzeuge regelmäßig. Lassen Sie Defekte durch eine autorisierte
Kundendienststelle reparieren. Halten Sie Handgriffe und Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
15. Trennen Sie die Werkzeuge vom Stromnetz.
Wenn Sie die Geräte nicht benutzen, und wenn Sie Zubehör wie
Sägeblätter, Stifte und Schneiden wechseln, trennen Sie vor der
Wartung die Werkzeuge vom Stromnetz.
16. Entfernen Sie Justier- und Werkzeugschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor Inbetriebnahme des
Werkzeugs zu prüfen, ob alle Justier- und Werkzeugschlüssel vom
Gerät entfernt sind.
17. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten.
Wenn Sie das Gerät tragen, nehmen Sie den Finger vom Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an das Stromnetz anschließen.
18. Verwenden Sie für Außenarbeiten geeignete
Verlängerungskabel.
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und
tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät
im Freien verwenden, nehmen Sie nur Verlängerungskabel, die sich
für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet
sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Verwenden Sie Ihre
praktische Vernunft. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol
stehen.
20. Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme Gerät und Netzkabel sorgfältig,
um sicher zu sein, dass es ordnungsgemäß funktionieren und
die angestrebte Leistung erbringen wird. Überprüfen Sie die
Ausrichtung der beweglichen Teile, deren Befestigung, dass
keine Teile, Schutzvorrichtungen und Befestigungen beschädigt
sind und dass keine anderen Umstände den einwandfreien
Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Beschädigte
Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten ordnungsgemäß
durch eine autorisierte Kundendienststelle repariert oder
ausgetauscht werden, sofern in diesen Anweisungen nichts
anderes angegeben ist. Lassen Sie defekte Schalter durch eine
autorisierte Kundendienststelle ersetzen. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Versuchen Sie nie, selbst das Werkzeug zu reparieren.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in diesen
Anweisungen empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile
oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zur Gefahr von Körperschäden führen.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug durch qualifizierte Personen
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug erfüllt die geltenden Sicherheitsvorschriften.
Reparaturen sollten nur durch qualifizierte Personen und mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da andernfalls erhebliche
Gefahren für den Benutzer entstehen können.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Gehrungssägen
• Diese Maschine ist mit einer speziell konfigurierten Netzleitung
ausgerüstet, die nur vom Hersteller oder einer autorisierten
Reparaturwerkstatt erneuert werden darf.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Werkstoffen,
die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
• Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen
angebracht sind, funktionieren und sich in einem einwandfreien
Wartungszustand befinden.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Neigungsschnitten, dass der Arm sicher befestigt ist.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum eben, aufgeräumt
und frei von losem Material, wie beispielsweise Späne und
Schnittreste.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
15
D EU T S C H
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes
gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen
verursacht werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden
verursachen.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren
Durchmesser als empfohlen. Angaben über die richtigen
Sägeblätter sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten
Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich auf die
Lärmexposition auswirken:
-– verwenden Sie speziell konstruierte, Lärm mindernde
Sägeblätter;
-– verwenden Sie nur richtig geschärfte Sägeblätter;
• Die Maschine muss regelmäßig gewartet werden;
• Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung;
• Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in geeigneter Weise in der
Verwendung, Justierung und im Betrieb dieses Gerätes geschult
sind;
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in
dieser Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft
und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 60 mm, Breite 270 mm, Länge 500 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. DE7023. Klemmen Sie das Werkstück
immer gut fest.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren angegebene Drehzahl
mindestens so hoch ist wie die auf der Säge angegebene Drehzahl.
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie
den Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine
stabil steht.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Die Sägeblattabdeckung geht automatisch nach oben, wenn der
Arm abgesenkt wird. Sie senkt sich auf das Sägeblatt, wenn der
Lösehebel (b) der Kopfarretierung gedrückt wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die
Säge ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn
Sägeblätter ausgewechselt werden und wenn der Zustand der
Säge geprüft werden soll.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der
Ruhestellung befindet.
• Bei Ausstattung mit Laser ist ein Austausch durch einen anderen
Lasertyp nicht gestattet. Lassen Sie einen Laser nur vom Hersteller
oder von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine
Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer Faktoren, die zu
Staubentwicklung führen können, z.B.:
-– Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen
mehr Staub als Holz);
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler
Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen
Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und
stellen Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie
die Maschine ein und starten Sie einen neuen Sägevorgang mit
reduzierter Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine
an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar
verbunden:
– Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restgefahren trotz
Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Diese sind:
– Gehörschäden.
– Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim
Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDF.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Beim Sägen von Holz ist keine Absaugvorrichtung angebracht
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
-– Schärfe des Sägeblatts;
-– Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
-– Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s.
Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben,
Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtet sind.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragpunkt
16
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 2)
OPTIONALES ZUBEHÖR (ABB. 3–6)
Der Datumscode (A5), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
hh. Tischendplatte
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
ii. Führungsschienen der Haltevorrichtung
jj. Werkstück-Haltevorrichtungsplatte
ll. Schwenkbare Begrenzung
mm. Verstellbarer Fuß 760 mm (max. Höhe)
Packungsinhalt
nn. Unterstellbock
Die Packung enthält:
oo. Längenanschlag für kurze Werkstücke (mit den Führungsschienen
[ii] zu verwenden)
1 Teilmontiertes Gerät
2 Inbusschlüssel 4/6 mm
1 TCT Sägeblatt 216 mm
1 Werkstückspannvorrichtung
pp. Rollentisch
qq. Spanabsaugrohre
rr. Dreiwegeanschluss
2 Spanabsaugmündungen (optional für DW770)
VERWENDUNGSZWECK
1 Bedienungshandbuch
Ihre DEWALT Kapp- und Gehrungssäge wurde für das professionelle
Schneiden von Holz, Holzprodukten und Kunststoffen entwickelt.
Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte und
Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher durch.
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2, 9)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein/Aus-Schalter
b. Lösehebel für die Kopfarretierung
c. Tragegriff
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 216 mm mit Hartmetallschneide
vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend
ihres vorgesehenen Zwecks.
d. Feste obere Schutzabdeckung
e. Außenflansch
f. Spannschraube
g. Untere Sägeblattabdeckung
h. Sägeblatt
i. Feststellknopf für beweglichen Werkstückanschlag
j. Fester Tisch
k. Tischeinlage
l. Gehrungsarm
m. Gehrungsarretierung
n. Drehteller/Gehrungsarm
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des
Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen
Sie deshalb, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Werkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert. Ein
Erdleiter ist deshalb nicht erforderlich.
o. Gehrungswinkelskala
p. Beweglicher Werkstückanschlag
q. Spanabsaugmündung (optional für DW770)
r. Traversenarretierung
s. Hebel für die Kopfarretierung
t. Neigungsklemmengriff
u. Neigungsgradskala
v. Löcher für die Werkbankmontage
w. Arretierungsknopf
Ist das Kabel auszutauschen, darf das Werkzeug ausschließlich durch
eine autorisierte Kundendienststelle oder einen qualifizierten Elektriker
repariert werden.
Folgende Kabel sind vorgeschrieben:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm2
DW777 / DW771: H07RN-F, 2x1,0 mm2
CH
x. Traversen
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
y. Sägekopf
z. Inbusschlüssel
aa. Kabelklemme
bb. Kabel
cc. Drehzahl-Wählknopf (nur DW771)
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
dd. Bohrung für Vorhängeschloss
Verwendung eines Verlängerungskabels
ee. Umgehungsknopf
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1,5
mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
ff. Tragegriff (links und rechts)
gg. Innenflansch
kk. Werkstückspannvorrichtung
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
17
D EU T S C H
ZUSAMMENBAU
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
Auspacken
Motor und Schutzabdeckungen sind bereits auf der Basis montiert.
Kabelklemme (Abb. 7)
Stecken Sie das Kabel (bb) durch die Kabelklemme (aa). Geben
Sie ausreichend Kabellänge vor, damit der Sägekopf sich hin- und
herbewegen kann, und ziehen Sie die Klemme mit der Schraube fest.
Montage auf der Werkbank (Abb. 2)
1. Alle vier Füße sind zur leichten Montage auf der Werkbank
mit Löchern (v) versehen. Die Löcher können Schrauben in
unterschiedlichen Größen aufnehmen. Verwenden Sie nur
eine Variante der Löcher. Es ist nicht nötig, beide Varianten zu
verwenden. Fixieren Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend,
damit sie sich nicht bewegen kann.
Um den Transport Ihrer Säge zu erleichtern, können Sie sie an einer
mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Diese
Platte können Sie dann leicht an der Werkbank festspannen und
wieder abnehmen, um sie andernorts zu befestigen.
2. Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte muss auf der
Auflageplatte der Werkbank bündig aufliegen. Bei Befestigung der
Säge auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur
an den Spannstellen, wo sich die Befestigungslöcher befinden,
festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer anderen
Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
3. Um Verklemmen und Ungenauigkeit zu vermeiden, stellen Sie
sicher, dass die Montagefläche nicht verformt oder sonst wie
uneben ist. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine
dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf
der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. 1, 8–10)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie
nur Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.:
DT4320 wird empfohlen.
1. Stecken Sie den 6 mm Inbusschlüssel (z) auf die andere Seite der
Sägeblattwelle und halten Sie ihn fest (Abb. 8).
2. Lösen Sie die Spannschraube (f) durch Drehen im Uhrzeigersinn.
Entfernen Sie die Spannschraube (f) und den Außenflansch (e).
3. Drücken Sie den Lösehebel (b) für die Arretierung der unteren
Schutzabdeckung/Kopfarretierung, heben Sie die untere
Schutzabdeckung (g) an und entfernen Sie das Sägeblatt (h).
4. Montieren Sie das neue Sägeblatt auf dem inneren Bund, der
sich am inneren Sägeblattflansch (gg) befindet. Sorgen Sie
dafür, dass die Zähne am unteren Blattrand in Richtung des
Werkstückanschlags (vom Benutzer weg) zeigen.
5. Setzen Sie den Außenflansch (e) wieder ein und vergewissern
Sie sich, dass je einer der Stummel (ss) an jeder Seite der
Sägeblattwelle richtig einrastet.
6. Ziehen Sie die Spannschraube (f) durch Drehen entgegen dem
Uhrzeigersinn fest und halten Sie dabei mit der anderen Hand den
6 mm Inbusschlüssel (z) fest (Abb. 10).
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
Einstellen der Traversen für konstante Schnitttiefe
(Abb. 1, 2, 11, 12)
Das Sägeblatt muss sich in einer konstanten Schnitttiefe über die
gesamte Länge des Tisches bewegen und darf die feste Platte am
Ende des Schlitzes oder an der Vorderseite des Dreharms berühren.
Zu diesem Zweck müssen die Traversen genau parallel zum Tisch
verlaufen, wenn der Sägekopf vollständig heruntergedrückt ist.
1. Drücken Sie den Lösehebel (b) für die untere Schutzabdeckung/
Kopfarretierung (Abb. 1).
2. Drücken Sie den Sägekopf ganz nach hinten und messen Sie die
Höhe vom Drehteller (n) bis zur Unterseite des Außenflansches (e)
(Abb. 11).
3. Drehen Sie die Traversenarretierungsschraube (r) (Abb. 2).
4. Halten Sie den Sägekopf vollständig gedrückt und ziehen Sie ihn
bis ans Ende seiner Bahn.
5. Messen Sie die in Abbildung 11 angegebene Höhe erneut. Beide
Werte sollten übereinstimmen.
6. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor (Abb. 12):
a. Lösen Sie die Sicherungsmutter (tt) am Halter (uu) unter der
oberen Spanabsaugmündung (q) und justieren Sie die Schraube
(v v) in kleinen Schritten, bis das Ziel erreicht ist.
b. Ziehen Sie die Sicherungsmutter (tt) fest.
WARNUNG: Prüfen Sie immer, dass das Sägeblatt nicht
die Platte hinter dem Schlitz oder vorne am Dreharm bei
den Stellungen 90° senkrecht und 45° Neigung berührt.
Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie das nicht
kontrolliert haben.
Einstellen des Anschlags (Abb. 13)
Lösen Sie den Arretierknopf (i) durch Drehen entgegen dem
Uhrzeigersinn. Verschieben Sie den Werkstückanschlag (p) so,
dass das Sägeblatt ihn nicht berührt. Drehen Sie dann den
Anschlagarretierungsknopf entgegen dem Uhrzeigersinn fest.
Prüfen und Justieren des Sägeblatts mit dem
Anschlag (Abb. 2, 14, 15)
1. Lösen Sie die Gehrungsarretierung (m).
2. Legen Sie Ihren Daumen auf den Gehrungsarm (l) und drücken Sie
die Gehrungsarretierung (m), um den Drehteller/Gehrungsarm (n) zu
lösen.
3. Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält.
4. Ziehen Sie den Sägekopf herunter und stellen Sie ihn in dieser
Position mit dem Arretierknopf (w) fest.
5. Prüfen Sie, dass die beiden 0°-Markierungen (ww) auf der
Gehrungsskala (o) knapp sichtbar sind.
6. Legen Sie ein Winkelmaß (xx) an die linke Seite des Anschlags (p)
und an das Sägeblatt (h).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
7. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
18
DEUTSCH
a. Lockern Sie die Schrauben (yy) und bewegen Sie die Skala/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit
dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt
und dem Anschlag 90° beträgt (Abb. 14).
b. Drehen Sie die Schrauben (yy) wieder fest.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen
Sägeblatt und Drehteller (Abb. 16–19)
1. Lockern Sie den Neigungsarretierungshebel (t) (Abb. 16).
2. Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass
er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsarretierungshebel
wieder an.
3. Legen Sie ein Winkelmaß (xx) auf den Tisch und senkrecht an das
Sägeblatt (h) (Abb. 17).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
4. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel (t) und drehen Sie die
Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (zz) hinein bzw.
heraus, bis sich das Blatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit
dem Winkelmaß gemessen wird.
b. Falls der Neigungszeiger (a1) nicht null auf der Neigungsskala
(u) anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (a2) der Skala und
verschieben Sie die Skala entsprechend.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels
(Abb. 1, 18, 19)
Die Neigungsumgehung ermöglicht es, den Neigungswinkel falls
erforderlich bei 45° oder 48° einzustellen.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Prüfen Sie, dass der Umgehungsknopf (a3) in der linken Position
ist.
2. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel (t) und verschieben Sie
den Sägekopf nach links.
3. Dies ist die Position, bei der die Neigung 45° beträgt.
4. Wenn eine Justierung erforderlich ist, drehen Sie die
Anschlagschraube (a4) rein oder raus, bis der Zeiger (a1) 45°
anzeigt.
WARNUNG: Die Führungsrillen können durch Sägemehl
verstopft sein. Verwenden Sie ein Stäbchen oder niedrigen
Luftdruck, um die Führungsrillen zu reinigen.
Vor Inbetriebnahme
WARNUNG:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden
Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die
höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher sein
als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf
das Sägeblatt aus. Überlasten Sie die Säge nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Festspannknöpfe und
–hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere NE-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf
das Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten
auch für andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser
Säge keine eisenhaltigen Werkstoffe (Eisen und Stahl),
Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine
Schleifscheiben!
• Verwenden Sie immer die Tischeinlage. Verwenden Sie
die Säge nicht, wenn der Schlitz breiter ist als 10 mm.
• Wenn Sie das Werkstück auf ein Stück Holz legen, erhöht
sich die Leistung auf 300 mm.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf
die „Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran
anschließenden Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend
Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Im Ein-Aus-Schalter (a) befindet sich eine Bohrung (dd), in die ein
Vorhängeschloss eingesetzt werden kann, um das Werkzeug zu
sichern.
1. Drücken Sie zum Einschalten den Ein-Aus-Schalter (a).
2. Lassen Sie zum Stoppen den Schalter los.
DREHZAHLREGLER (NUR DW771)
Mit dem Drehzahlregler (cc) kann der gewünschte Drehzahlbereich
vorgewählt werden.
Drehen Sie den Drehzahlregler (cc) in den gewünschten, durch Zahlen
(1–5) gekennzeichneten Bereich.
• Verwenden Sie hohe Drehzahlen für das Sägen von weichen
Werkstoffen wie beispielsweise Holz.
• Verwenden Sie niedrige Drehzahlen für das Sägen Hartholz.
Haltung des Körpers und der Hände
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
WARNUNG:
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des
Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen
Sicherheitsabstand zum Sägeblatt von mindestens
150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen
die Werkbank und den Anschlag. Behalten Sie Ihre
Hände in sicherem Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die
Auslösetaste losgelassen haben und das Sägeblatt zum
völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit ausgeschalteter
Säge), bevor Sie mit dem eingeschalteten Gerät arbeiten,
sodass Sie die Bahn des Sägeblattes überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Bleiben Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden und
halten Sie sich im Gleichgewicht.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links
und rechts. Stehen Sie dabei ein wenig seitlich des
Sägeblattes.
19
D EU T S C H
Grundschnitte
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material
während des Schneidens nicht kriecht: Spannen Sie
es sorgfältig fest. Lassen Sie das Sägeblatt immer zum
Stillstand kommen, bevor Sie den Sägearm hochziehen.
Falls dennoch an der Hinterseite des Werkstücks kleine
Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie ein Stück
Kreppband über das Holz, wo es geschnitten werden soll.
Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen Sie es nach
dem Schneiden.
GERADER VERTIKALER SCHNITT (ABB. 1, 20)
HINWEIS: Verwenden Sie 216 mm Sägeblätter mit 30 mm
Aufnahmebohrung, um die gewünschten Sägeleistungen zu
erhalten.
1. Lösen Sie die Gehrungsarretierung (m) und heben Sie sie an.
2. Stellen Sie die Gehrungsarretierung (m) auf die 0°-Position und
ziehen Sie den Gehrungshebel an.
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie
z. B. vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten
sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung
eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen,
gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
65
35
40
45
40
50
55
60
40
30
QUADRATISCHER
SQUARE BOX
KASTEN
70
75
25
35
45
35
40
SECHSSEITIGER
6 SIDED BOX
KASTEN
30
30
35
30
25
60
25
55
20
50
25
20
45
Schnittqualität
20
15
35
15
25
35
ACHTSEITIGER
8 SIDED BOX
KASTEN
15
30
40
10
20
40
45
5. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.
15
65
4. Ziehen Sie den Neigungsarretierungshebel (t) fest an.
10
55
3. Halten Sie den Sägekopf fest und lassen sie ihn nicht fallen.
5
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
DIESEN
NEIGUNGSWINKEL
AN
SET THIS
BEVEL ANGLE ON SAW
DER SÄGE EINSTELLEN
20
40
45
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
2. Falls nötig, stellen Sie den Umgehungsknopf (ee) ein.
0
WINKEL DER KASTENSEITE (WINKEL „A“)
1. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel (t) und stellen Sie die
Neigung auf den gewünschten Wert ein.
45
50
Die Neigungswinkel können zwischen 0° und 48° links eingestellt
werden. Neigungswinkel bis 45° können gesägt werden, wenn der
Gehrungsarm zwischen null und maximal 45° Gehrungswinkel rechts
oder links eingestellt ist.
75
SCHRÄGSCHNITTE (ABB. 18, 22)
70
WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines
Holzstücks mit wenig Abschnitt durchgeführt, legen Sie das
Holz so, dass sich der Abschnitt an der Seite mit einem
größeren Winkel zum Sägeblatt befindet, also:
linke Gehrung, Abschnitt rechts
rechte Gehrung, Abschnitt links
WARNUNG: Falls der Schnittwinkel für jeden
Schnitt verschieden ist, vergewissern Sie sich,
dass der Neigungsarretierungsknopf und der
Gehrungsarretierungsknopf fest angezogen sind. Diese
Knöpfe müssen nach jeder Änderung der Neigung oder
Gehrung angezogen werden.
• Die hier gegebene Tabelle soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für übliche Doppelgehrungsschnitte zu
wählen.
• Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten
Winkel „A“ (Abb. 24) für Ihre Aufgabe. Von diesem Punkt folgen
Sie der Zeichnung abwärts, um den richtigen Neigungswinkel
zu finden. Folgen Sie dann einer geraden Linie, um den richtigen
Gehrungswinkel zu finden.
65
4. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.
Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Gehrungs- und
Schrägschnitt. Mit dieser Schnittweise werden Rahmen oder Kästen mit
schrägen Seiten, wie in Abb. 23 gezeigt, hergestellt.
60
3. Vor dem Schnitt vergewissern Sie sich immer, dass der
Gehrungsarretierungshebel fest angezogen ist.
Doppelgehrungsschnitte (Abb. 23, 24)
85
2. Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch sowohl links als
auch rechts bei 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° und 50° ein. Für
Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie die
Gehrungsarretierung an.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des
Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE
IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR
SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE
DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN
SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER
SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
80
1. Drücken Sie die Gehrungsarretierung (m). Bewegen Sie den Arm
nach links oder nach rechts zum benötigten Winkel.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder
unten einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf,
um die Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
70
VERTIKALER GEHRUNGSSCHNITT (ABB. 1, 21)
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
85
WARNUNG:
• Für bestimmte Arten von Kunststoffprofilen empfiehlt es
sich, in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
• Die untere Schutzabdeckung ist so konstruiert, dass sie
sich schnell schließt, wenn der Hebel (b) losgelassen
wird. Schließt sie sich nicht innerhalb von 1 Sekunde,
lassen Sie die Säge durch einen autorisierten DEWALT
Kundendienstmitarbeiter warten.
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die
Schraubklemme (kk) muss zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen.
Stellen Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig
in das Unterteil der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille
sichtbar ist, ist der Schraubstock nicht sicher.
80
7. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Auslösetaste los und
warten, bis das Sägeblatt vollständig stillsteht, bevor Sie den Kopf
in die obere Ruhelage zurückstellen.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
85
6. Wenn der Sägekopf vollständig heruntergedrückt ist, ziehen Sie ihn
langsam, um den Schnitt auszuführen.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Werkstückklemme (kk), die für
den Gebrauch mit Ihrer Säge hergestellt wurde.
80
5. Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um mit dem Sägeblatt
durch das Holz und in die Kunststoff-Tischeinlage (k) zu schneiden.
WARNUNG: Verwenden Sie immer eine Materialklemme.
75
4. Halten Sie den Haltegriff (c) und drücken Sie den Lösehebel (b) für
die Sägekopfarretierung, um den Sägekopf zu entsperren. Drücken
Sie auf den Auslöseschalter (a), um den Motor zu starten. Es
empfiehlt sich, den Schnitt in der Nähe des Werkstückanschlags zu
beginnen.
Fixieren des Werkstücks (Abb. 3, 25–27)
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER
SET THIS
MITER
ANGLE ON SAW
SÄGE
EINSTELLEN
3. Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (p).
DEUTSCH
1. Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgegebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
2. Setzen Sie die gesägten Teile zusammen.
Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenecken
herzustellen (Winkel „A“) (Abb. 24), verwenden Sie den Bogen
oben rechts. Sie finden 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie
der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um die
Gehrungswinkeleinstellung (23°) der Säge zu finden. Folgen
Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten,
um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu finden.
Machen Sie immer einige Probeschnitte mit Holzabfall, um die
Sägeeinstellungen zu überprüfen.
WARNUNG: Überschreiten Sie niemals die
Doppelgehrungsgrenzen von 45° Neigung bei 45° linker
oder rechter Gehrung.
Haltevorrichtung für kurze und lange Werkstücke
(Abb. 3, 4)
1. Passen Sie die Staubabsaugrohre (qq) den Mündungen (q) an. Der
längere Schlauch an die obere Mündung.
2. Schließen Sie die Schläuche an den Dreiwegeanschluss (rr) an.
Transport (Abb. 1)
WARNUNG: Für den Transport der Gehrungssäge sind
im Fuß zwei Griffmulden (ff) vorgesehen. Heben oder
transportieren Sie die Gehrungssäge nicht, indem Sie sie an
den Schutzvorrichtungen festhalten.
1. Für den Transport stellen Sie die Neigungs- und
Gehrungspositionen auf 0°.
2. Drücken Sie den Lösehebel (b) für die untere Schutzabdeckung/
Kopfarretierung (Abb. 1).
3. Drücken Sie den Sägekopf herunter und drücken Sie den
Feststellknopf (w) (Abb. 2).
4. Bringen Sie das Sägeblatt in die Ruheposition und drücken Sie die
Traversenfeststellung (r).
SCHNEIDEN VON KURZEN WERKSTÜCKEN
WARTUNG
Es empfiehlt sich, die Längenbegrenzung (oo) bei kurzen Werkstücken
sowohl beim Stapelsägen als auch bei kurzen Einzelstücken in
verschiedenen Längen zu verwenden. Die Längenbegrenzung kann
nur in Verbindung mit einem Paar optionaler Führungsschienen (ii)
verwendet werden.
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
SCHNEIDEN VON LANGEN WERKSTÜCKEN
WARNUNG: Verwenden Sie bei langen Werkstücken
immer eine Haltevorrichtung, um die Verletzungsgefahr
zu mindern.
Abbildung 3 zeigt die ideale Aufstellung für das Sägen langer
Werkstücke, wenn die Säge freistehend verwendet wird (alle Elemente
sind optional erhältlich).
Diese Elemente (mit Ausnahme der Unterstellböcke und der
Werkstückeinspannung) werden sowohl an der eingehenden wie
an der ausgehenden Seite benötigt:
– Unterstellbock (nn) (wird mit Aufbauanleitung geliefert).
– Führungsschienen (500 oder 1.000 mm) (ii).
– Ständer (mm), um die Führungsschienen zu halten. Verwenden
Sie diese Ständer nicht, um das Gerät darauf zu legen. Die
Ständer sind höhenverstellbar.
– Werkstückhalteplatten (jj).
– Tischendplatte (hh), um die Schienen zu halten (auch für
Arbeiten an einer vorhandenen Werkbank).
– Werkstückspannvorrichtung (kk).
– Schwenkbarer Anschlag (ll).
1. Legen Sie Ihre Säge auf den Unterstellbock und passen Sie die
Führungsschienen an.
2. Schrauben Sie die Materialhalteplatten (jj) an die Führungsschienen
(ii) fest an.
3. Die Materialspannvorrichtung (kk) fungiert jetzt als
Längenbegrenzung.
4. Installieren Sie die Tischendplatten (hh).
5. Installieren Sie den schwenkbaren Anschlag (ll) an der hinteren
Schiene.
6. Verwenden Sie den schwenkbaren Anschlag (ll), um die Länge
mittlerer und großer Werkstücke anzupassen. Sie kann seitlich
justiert oder weggeschwenkt werden, wenn sie nicht benötigt wird.
Staubabsaugung (Abb. 1, 6)
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht. Die Luftgeschwindigkeit
extern angeschlossener Systeme muss bei 20m/s +/- 2 m/s liegen. Die
Geschwindigkeit ist am Verbindungsrohr an der Verbindungsstelle mit
angeschlossenem, aber nicht laufenden Gerät, zu messen.
Optional ist ein separates Staubsystem erhältlich (DE7777).
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das Sägeblatt abgenutzt ist, ersetzen
Sie es durch ein scharfes Sägeblatt.
Schmierung
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das
Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass
weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren
Sie das Sägeblatt wieder.
WARNUNG: Immer, wenn Sie Ansammlung von Schmutz
an und um die Lüftungsöffnungen bemerken, blasen Sie mit
trockener Luft Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse.
Tragen Sie anerkannten Augenschutz und anerkannte
Staubschutzmasken bei diesen Arbeiten.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs. Solche Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material weich
werden lassen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Lassen Sie niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern,
reinigen Sie regelmäßig die Tischfläche.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern,
reinigen Sie regelmäßig das Staubabsaugesystem.
21
D EU T S C H
Optionales Zubehör
GARANTIE
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör mit diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
Verwendung des Rollentisches
(Abb. 3–5)
Der Rollentisch (pp) erleichtert sehr den Umgang mit großen und langen
Werkstücken (Abb. 5). Er kann sowohl links als auch rechts vom Gerät
angebracht werden. Für den Rollentisch ist der optionale Unterstellbock
erforderlich (Abb. 3).
WARNUNG: Bauen Sie den Rollentisch gemäß den mit
dem Unterstellbock gelieferten Anweisungen auf.
• Tauschen Sie die mit dem Unterstellbock mitgelieferten kurzen
Haltebarren durch die unregelmäßigen Schienen des Tisches an
der Seite, an der Sie den Tisch verwenden.
• Beachten Sie alle mit dem Rollentisch mitgelieferten Anweisungen.
BEREICHE LIEFERBARER SÄGEBLÄTTER (EMPFOHLENE SÄGEBLÄTTER)
Sägeblatttyp
Sägeblattabmessungen
Verwendung
(Durchmesser x Bohrung x Anzahl Zähne)
DT4222 Serien 40
216x30x24
Allgemeine Zwecke, Ablängen und
gerades Schneiden von Holz und
Kunststoffen
DT4286 Serien 40
216x30x80
TCG für Aluminiumbearbeitung
DT4320 Serien 60
216x30x48
ATB für Feinsägen von künstlichem
und natürlichem Holz
DT4350 Serien 60
216x30x60
TCG für Extra-Feinsägen von
künstlichem und natürlichem Holz
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen
mit normalem Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient
hat, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie
dieses Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten
und Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie
dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling
von ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem
Service Gebrauch machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen
wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen
Sie sich bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in
dieser Anleitung angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu
Servicerichtlinien und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
22
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig
eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLI SH
DW770, DW771, DW777 CROSS-CUT MITRE SAW
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DW770
DW771
DW777
Voltage
V
230
230
230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115
230/115
230/115
Type
1
2
2
Power input
W
1600
1550/1400
1800/1600
Blade diameter
mm
216
216
216
Blade bore
mm
30
30
30
Max. blade speed
min-1
6300
2600-5200
6300
Mitre (max. positions) left and right 50°
50°
50°
Bevel (max. positions)
left
48°
48°
48°
Compound mitre
bevel
45°
45°
45°
mitre
45°
45°
45°
Capacities
cross-cut 90°
mm
60 x 270
60 x 270
60 x 270
mitre 45°
mm
60 x 190
60 x 190
60 x 190
mitre 48°
mm
60 x 180
60 x 180
60 x 180
bevel 45°
mm
48 x 270
48 x 270
48 x 270
bevel 48°
mm
45 x 270
45 x 270
45 x 270
Overall dimensions
mm 460 x 560 x 430 460 x 560 x 430 460 x 560 x 430
Weight
kg
14.0
15.0
15.0
LPA (sound pressure)
dB(A)
93
91
93
KPA (sound pressure
uncertainty)
dB(A)
3
3
3
LWA (acoustic power)
dB(A)
104
102
104
KWA (acoustic power
uncertainty)
dB(A)
3.9
3.2
3.9
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
2.1
2.1
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Denotes sharp edges.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW770, DW771, DW777
DEWALT declares that these products described under Technical Data
are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
2.1
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure level
over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply
system with maximum permissible system impedance Zmax of
0.25 Ohm at the interface point (power service box) of user’s supply.
These products also comply with Directive 2004/108/EC and 2011/65/
EU. For more information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and personal injury including the
following.
Read all these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
23
EN GL I S H
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or
wet conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do
not use the tool where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g., in the presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from
the work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked
up securely, out of reach of children.
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not
use circular saws to cut tree limbs or logs.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the
tool by its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
24
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may
present a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• The machine is provided with a special configured power supply
cord which can only be replaced by the manufacturer or its
authorised service agent.
• Do not use the saw to cut other materials than those
recommended by the manufacturer.
• Do not operate the machine without guards in position, or if guards
do not function or are not maintained properly.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Keep the floor area around the machine level, well-maintained and
free of loose materials, e.g., chips and cut-offs.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed
mark on the saw blade.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is
connected to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a
tool or other means against the blade; serious accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough
material.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical
data. Use only the blades specified in this manual, complying with
EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive or diamond discs.
• Use only saw blades where the marked speed is at least equal to
the speed marked on the saw.
ENGLI SH
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
• Before each cut ensure that the machine is stable.
– Impairment of hearing.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
saw blade.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm
is brought down; it will lower over the blade when head lock up
release lever (b) is pushed.
• Never raise the blade guard manually unless the saw is switched
off. The guard can be raised by hand when installing or removing
saw blades or for inspection of the saw.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of
chips.
• Replace the kerf plate when worn.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
– Risk of injury when changing the unprotected saw blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increases the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
• Never perform any cleaning or maintenance work when the
machine is still running and the head is not in the rest position.
Read instruction manual before use.
• When fitted with laser, no exchange with different type of
laser permitted. Repairs shall only be carried out by the laser
manufacturer or an authorized agent.
Wear ear protection.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
Wear eye protection.
-– type of material to be machined (chip board produces more
dust than wood);
-– sharpness of the saw blade;
Carrying point
-– correct adjustment of the saw blade,
-– dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
DATE CODE POSITION (FIG. 2)
The Date Code (A5), which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2012 XX XX
-– use saw blades designed to reduce the emitted noise;
Year of Manufacture
-– use only well sharpened saw blades;
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
Package Contents
• Provide adequate general or localized lighting;
The package contains:
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment
and operation of the machine;
1 Partly assembled machine
• Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the
purpose as stated in this manual.
1 216 mm TCT saw blade
2 Hex key 4/6 mm
1 Material clamp
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the machine is running and the saw
head is not in the rest position
2 Dust extraction nozzles (optional for DW770)
• Never cut workpieces shorter than 150 mm.
1 Exploded drawing
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
– Height 60 mm by width 270 mm by length 500 mm
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE7023. Always clamp the workpiece safely.
• In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
Description (fig. 1, 2, 9)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
a. On/off switch
b. Guard lock up release lever
c. Carrying handle
d. Fixed upper guard
e. Outer flange
• Never cut light alloy, especially magnesium.
f. Blade bolt
• Whenever the situation allows, mount the machine to a bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
g. Lower blade guard
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
– injuries caused by touching the rotating parts
h. Saw blade
i. Sliding fence lock knob
j. Fixed table
k. kerf plate
25
EN GL I S H
m. Mitre latch
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an
authorized service agent or by qualified electrician.
n. Rotating table/mitre arm
The following cords are mandatory:
l. Mitre arm
o. Mitre scale
DW770:
H07RN-F, 2x1.0 mm²
p. Sliding fence
DW770 LX:
H05RR-F, 2x1.5 mm²
q. Dust extraction nozzle (optional for DW770)
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1.0 mm²
r. Traverse lock
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
t. Bevel clamp handle
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
u. Bevel scale
If a new mains plug needs to be fitted:
s. Guard lock up hook
v. Bench mounting holes
• Safely dispose of the old plug.
w. Lock down button
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
x. Traverse bars
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
y. Saw head
z. Hex keys
aa. Cable clamp
bb. Cable
cc. Speed control dial (DW771 only)
dd. Padlock hole
ee. Override button
ff. Carrying handle (left and right)
gg. Inner flange
kk. Material clamp
OPTIONAL ACCESSORITES (FIG. 3–6)
hh. Table end plate
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
• The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the cable clamp is correctly
and securely fitted to the sheath of the cable.
Using an Extension Cable
jj. Material support plate
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension
cable suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
ll. Swivelling stop
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ii. Support guide rails
mm. Adjustable stand 760 mm (max. height)
nn. Legstand
oo. Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [ii])
pp. Roller table
qq. Dust extraction tubes
rr. Three-way connector
INTENDED USE
Your DEWALT Cross-Cut Mitre Saw has been designed for professional
cutting wood, wood products and plastics. It performs the sawing
operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and
safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 216 mm
carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other
than intended.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack
of experience, knowledge or skills unless they are supervised by
a person responsible for their safety. Children should never be left
alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
26
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
Unpacking
The motor and guards are already assembled onto the base.
Cable Clamp (fig. 7)
Insert the cable (bb) into the cable clamp (aa). Allow enough cable for
the saw head to travel, then tighten the clamp by means of the screw.
Bench Mounting (fig. 2)
1. Holes (v) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different
sizes of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both.
Bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length is suggested.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance
the portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or
thicker plywood which can then be clamped to your work support
or moved to other job sites and reclamped..
2. When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that
the mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping
the saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses
where the mounting screw holes are located. Clamping at any
other point will interfere with the proper operation of the saw.
3. To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is
not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface,
place a thin piece of material under one saw foot until the saw is
firm on the mounting surface.
ENGLI SH
Mounting the Saw Blade (fig. 1, 8–10)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence
(fig. 2, 14, 15)
1. Slacken the mitre latch (m).
2. Place your thumb on the mitre arm (l) and squeeze the mitre latch
(m) to release the rotating table/mitre arm (n).
3. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
4. Pull down the head and lock it in this position using the lock down
button (w).
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in
the described way only. Only use saw blades as specified
under Technical Data; Cat.no.: DT4320 is suggested.
5. Check that the two 0° markings (ww) on the mitre scale (o) are just
visible.
1. Insert the 6 mm hex key (z) into the opposite location of the blade
shaft and hold it (fig. 8).
2. Loosen the blade bolt (f) by turning clockwise. Remove the blade
bolt (f) and the outer flange (e).
3. Press the lower guard lock up release lever (b) to raise the lower
blade guard (g) and remove the saw blade (h).
4. Install the new saw blade onto the shoulder provided on the inner
flange (gg) making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing towards the fence (away from the operator).
5. Replace the outer flange (e), making sure that the location lugs (ss)
are engaged correctly, one on each side of the motor shaft.
6. Tighten the blade bolt (f) by turning anti-clockwise while holding the
6 mm hex key (z) engaged with your other hand (fig. 10).
ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment
due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
steps below to adjust your saw. Once made, these adjustments should
remain accurate.
Adjusting the Traverse Bars for Constant Cutting
Depth (fig. 1, 2, 11, 12)
The blade must run at a constant cutting depth along the full length of
the table and must not touch the fixed table at the rear of the slot or at
the front of the rotating arm. To achieve this, the traverse arms must be
perfectly parallel to the table when the saw head is fully depressed.
1. Press the lower guard lock up release lever (b) (fig. 1).
2. Press the saw head fully to the rear position and measure the
height from the rotating table (n) to the bottom of the outer flange
(e) (fig. 11).
3. Turn the saw head traverse lock (r) (fig. 2).
4. Keeping the saw head fully depressed, pull the head to the end of
its travel.
5. Measure the height indicated in figure 11 again. Both values should
be identical.
6. If adjustment is required, proceed as follows (fig.12):
a. Loosen the locknut (tt) in the bracket (uu) under the upper dust
extraction nozzle (q) and adjust the screw (v v) as required,
proceeding in small steps.
b. Tighten the locknut (tt).
WARNING: Always check that the blade does not touch
the table at the rear of the slot or at the front of the rotating
arm at 90° vertical and 45° bevel positions. Do not switch
on before having checked this!
6. Place a square (xx) against the left side of the fence (p) and
blade (h).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
7. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the screws (yy) and move the scale/mitre arm assembly
left or right until the blade is at 90° to the fence as measured
with the square (fig. 14).
b. Retighten the screws (yy).
Checking and Adjusting the Blade to the Table
(fig. 16–19)
1. Loosen the bevel clamp handle (t) (fig. 16).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and
tighten the bevel clamp handle.
3. Place a set square (xx) on the table and up against the blade (h)
(fig. 17).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the bevel clamp handle (t) and turn the vertical position
adjustment stop screw (zz) in or out until the blade is at 90° to
the table as measured with the square.
b. If the bevel pointer (a1) does not indicate zero on the bevel scale
(u), loosen the screws (a2) that secure the scale and move the
scale as necessary.
Checking and Adjusting the Bevel Angle
(fig. 1, 18, 19)
The bevel override allows the max. bevel angle to be set at 45° or 48°
as required.
• Left = 45°
• Right = 48°
1. Make sure the override knob (a3) is located in the left position.
2. Loosen the bevel clamp handle (t) and move the saw head to the
left.
3. This is the 45° bevel position.
4. If adjustment is required, turn the stopscrew (a4) in or out as
necessary until the pointer (a1) indicates 45°.
WARNING: The guide grooves can become clogged with
sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear the
guide grooves.
Prior to Operation
WARNING:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively
worn blades.The maximum rotation speed of the tool
must not exceed that of thesaw blade.
Adjusting the Fence (fig. 13)
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
Turn the sliding fence lock knob (i) anti-clockwise to loosen. Move the
sliding fence (p) to a position that avoids the blade cuts it,then tighten
the fence lock knob by turning clockwise.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
27
EN GL I S H
• Although this saw will cut wood and many nonferrous
materials,these operating instructions refer to the cutting
of wood only. The sameguide-lines apply to the other
materials. Do not cut ferrous (iron and steel) materials or
masonry with this saw! Do not use any abrasive discs!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the
machine if the kerf slot is wider than 10 mm.
• Placing the workpiece on a piece of wood will increase
the capacities to 300 mm.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of increased vibration, make sure the environment is
not too cold, the machine and accessory are well maintained and the
workpiece size is suitable for this machine.
Switching On and Off (fig. 1)
A hole (dd) is provided in the on/off switch (a) for insertion of a padlock
to lock the tool.
1. To run the tool, press the on/off switch (a).
2. To stop the tool, release the switch.
SPEED CONTROL DIAL (DW771 ONLY)
The speed control dial (cc) can be used for advance setting of the
required range of speed.
Turn the speed control dial (cc) to the desired range, which is indicated
by a number (1–5).
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood.
• Use low speeds for sawing hardwood.
Body and Hand Position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre
saw will make cutting easier, more accurate and safer.
WARNING:
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence
when cutting. Keep your hands in position until the
switch has been released and the blade has completely
stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish
cuts so that you can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper
balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and
stand slightly to the side of the saw blade.
Basic Saw Cuts
VERTICAL STRAIGHT CROSS CUT (FIG. 1, 20)
NOTE: Use 216 mm saw blades with 30 mm arbor holes to
obtain the desired cutting capacities.
1. Slacken the mitre latch (m) and subsequently lift it up.
2. Engage the mitre latch (m) at the 0° position and fasten the mitre
latch.
3. Place the wood to be cut against the fence (p).
4. Take hold of the carrying handle (c) and press the guard lock up
release lever (b) to release the guard. Press the trigger switch (a) to
start the motor. It is recommended to start the cut near the fence.
5. Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (k).
6. When the head is fully depressed, slowly pull it across to complete
the cut.
7. After completing the cut, release the switch and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to
its upper rest position.
WARNING:
• For some types of plastic profiles, it is advisable to follow
the sequence in reverse order.
• The lower blade guard is designed to close quickly
when the lever (b) is released. If it does not close within
1 second, have the saw serviced by an authorized
DEWALT repair agent.
VERTICAL MITRE CROSS-CUT (FIG. 1, 21)
1. Squeeze the mitre latch (m). Move the arm left or right to the
required angle.
2. The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 31.62°,
45° and 50° both left and right. If any intermediate angle is required
hold the head firmly and lock by fastening the mitre latch.
3. Always ensure that the mitre lock lever is locked tightly before
cutting.
4. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood
with a small off-cut, position the wood to ensure that the
off-cut is to the side of the blade with the greater angle to
the fence, i.e.:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left
BEVEL CROSS-CUTS (FIG. 18, 22)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45°
can be cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45°
mitre position right or left.
1. Loosen the bevel clamp handle (t) and set the bevel as desired.
2. Set the override button (ee) if required.
3. Hold the head firmly and do not allow it to fall.
4. Tighten the bevel clamp handle (t) firmly.
5. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Quality of Cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, i.e.
the material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding
andother precision work, a sharp (60-tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade
come to a full stop before raising the arm. If small fibres of
wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece
of masking tape on the wood where the cut will be made.
Saw through the tape and carefully remove tape when
finished.
Clamping the Workpiece (fig. 3, 25–27)
WARNING: Always use a material clamp.
For best results use the material clamp (kk) made for use with your saw.
TO INSTALL CLAMP
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp (kk) should be
facing toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on
the clamp rod is fully inserted into the base of the mitre saw. If the
groove is visible, the clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
28
ENGLI SH
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Compound Mitre (fig. 23, 24)
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut,
check that the bevel clamp handle and the mitre clamping
knob are securely tightened. These must be tightened after
making any changes in bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts.
• To use the chart, select the desired angle “A” (fig. 24) of your
project and locate that angle on the appropriate arc in the chart.
From that point follow the chart straight down to find the correct
bevel angle and straight across to find the correct mitre angle.
5
10
15
20
25
30
35
40
65
40
50
35
45
35
40
6 SIDED BOX
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
8 SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
55
60
40
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
– Material support plates (jj).
– Table end plate (hh) for supporting the rails (also when working
on an existing bench).
30
35
40
– Swivelling stop (ll).
1. Place your saw on the legstand and fit the guide rails.
2. Firmly screw the material support plates (jj) to the guide rails (ii).
3. The material clamp (kk) now functions as a length stop.
4. Install the table end plates (hh).
5. Install the swivelling stop (ll) to the rear rail.
6. Use the swivelling stop (ll) to adjust the length of medium and long
workpieces. It can be adjusted sideways or swung out of the way
when not in use.
Dust Extraction (fig. 1, 6)
45
SQUARE BOX
70
75
80
85
0
– Stands (mm) to support the guide rails. Do not use the stands to
support the machine! The height of the stands is adjustable.
– Material clamp (kk).
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. This is the type
of cut used to make frames or boxes with slanting sides like the one
shown in figure 23.
45
– Guide rails (500 or 1,000 mm) (ii).
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the
relevant regulations. The air velocity of externally connected systems
shall be 20m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in the connection
tube at the point of connection, with the tool connected but not
running.
A separate dust kit is available as an option (DE7777).
1. Fit the dust extraction tubes (qq) to the nozzles (q); the longer hose
to upper nozzle.
2. Connect the hoses to the three-way connector (rr).
Transporting (fig. 1)
WARNING: In order to conveniently carry the mitre saw,
the base is provided with two hand indentations (ff). Never
use guards to lift or transport the mitre saw.
1. To transport the saw, set the bevel and mitre positions to 0°.
1. Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
2. Press the lower guard lock up release lever (b) (fig.1).
2. Practice fitting the cut pieces together.
3. Press the head down and press the lock down button (w) (fig. 2).
Example: To make a four-sided box with 25° exterior angles
(angle “A”) (fig. 24), use the upper right arc. Find 25° on the arc
scale. Follow the horizontal intersecting line to either side to get
the mitre angle setting on the saw (23°). Likewise follow the vertical
intersecting line to the top or bottom to get the bevel angle setting
on the saw (40°). Always try cuts on a few scrap pieces of wood
to verify the settings on the saw.
WARNING: Never exceed the compound mitre limits of
45° bevel with 45° left or right mitre.
Support for Short and Long Pieces (fig. 3, 4)
CUTTING SHORT MATERIAL
It is advisable to use the length stop (oo) for short workpieces both for
batch sawing and for short individual workpieces of different lengths.
The length stop can only be used in conjunction with a pair of optional
guide rails (ii).
4. Bring the saw blade to rest position and press the traverse lock (r).
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: If the saw blade is worn replace it with a
new sharp blade.
CUTTING LARGE MATERIAL
WARNING: To reduce the risk of injury, always support
long workpieces.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Figure 3 shows the ideal configuration for sawing long workpieces when
the saw is used free-standing (all items available as an option).
These items (except the legstand and the material clamp) are required
both on the infeed and the outfeed side:
– Legstand (nn) (supplied with mounting instructions).
29
EN GL I S H
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower
blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will
operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the saw blade. Remove the
jammed parts and reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this product.
Using the Roller Table (fig. 3–5)
The roller table (pp) makes the handling of large and long pieces of
wood very easy (fig. 5). It can be connected either to the left or to the
right of the machine. The roller table requires the use of the optional
legstand (fig. 3).
WARNING: Assemble the roller table following the
instructions supplied with the legstand.
• Replace the short support bars provided with the legstand with the
irregular rails from the table on the side the table is to be used.
• Follow all instructions provided with the roller table.
RANGE OF SAW BLADES AVAILABLE (RECOMMENDED BLADES)
Type of blade
Blade dimensions
(diameter x bore x no. of teeth)
DT4222 series 40
216x30x24
DT4286 series 40
DT4320 series 60
216x30x80
216x30x48
DT4350 series 60
216x30x60
Usage
For general purpose,
ripping and cross-cutting
of wood and plastics
TCG for use with aluminum
ATB for fine cutting of
manmade and natural
wood
TCG for extra fine cutting
of manmade and natural
wood
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
30
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers an
outstanding guarantee for professional users of the product.
This guarantee statement is in addition to and in no way
prejudices your contractual rights as a professional user or
your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to the point of purchase, for
a full refund or exchange. The product must have been subject
to fair wear and tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and spare
parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts free
of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge
provided that:
•
•
•
•
•
The product has not been misused;
The product has been subject to fair wear and tear;
Repairs have not been attempted by unauthorised persons;
Proof of purchase is produced;
The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
E SPAÑOL
DW770, DW771, DW777 SIERRA INGLETADORA DE CORTE TRANSVERSAL
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y
un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
Datos técnicos
DW770
DW771
DW777
Voltaje
V
230
230
230
Tipo
1
2
2
Potencia absorbida
W
1600
1550/1400 1800/1600
Diámetro de la hoja
mm
216
216
216
Diámetro interior de la hoja
mm
30
30
30
Velocidad máxima de la hoja
min-1
6300
2600-5200
6300
Inglete (posiciones máximas) izquierda y derecha 50°
50°
50°
Bisel (posiciones máximas)
izquierda
48°
48°
48°
Inglete compuesto
bisel
45°
45°
45°
inglete
45°
45°
45°
Capacidades
corte transversal 90°
mm
60 x 270 60 x 270
60 x 270
inglete 45°
mm
60 x 190 60 x 190
60 x 190
inglete 48°
mm
60 x 180 60 x 180
60 x 180
bisel 45°
mm
48 x 270 48 x 270
48 x 270
bisel 48°
mm
45 x 270 45 x 270
45 x 270
Dimensiones generales
mm
460 x
460 x
460 x
560 x 430 560 x 430 560 x 430
Peso
kg
14,0
15,0
15,0
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre
de presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre
de potencia acústica)
dB(A)
93
91
93
dB(A)
dB(A)
3
104
3
102
3
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes)
determinados de acuerdo con la norma EN 61029:
Valor de emisión de vibraciónah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información
se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar de
exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en funcionamiento pero
no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger
al operador de los efectos de la vibración tales como:
mantener la herramienta y los accesorios, mantener las
manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0,25 Ohm
en el punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar
a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de
la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones siguientes describen el nivel de gravedad de cada
palabra indicadora. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de
no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca
o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Bordes afilados.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW770, DW771, DW777
DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/CE
y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.01.2010
31
ESPAÑO L
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA! Cuando use herramientas eléctricas
deben siempre observarse precauciones de seguridad
básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesión corporal, incluidas las siguientes.
Lea todas las instrucciones antes de intentar manejar este producto y
consérvelas.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
Reglas de seguridad generales
1. Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2. Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo
esté bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta
donde exista riesgo de incendio o explosión, p.ej. en la proximidad
de líquidos o gases inflamables.
3. Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y frigoríficos). Cuando
use la herramienta en condiciones extremas (p.ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la
seguridad eléctrica intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4. Mantenga alejadas a otras personas.
No permita que otras personas, especialmente niños, que no estén
implicadas en el trabajo, toquen la herramienta o el cable alargador
y manténgalos alejados del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar
seco, cerrado bien y fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo
con sus características técnicas.
7. Use la herramienta adecuada.
No utilice herramientas de baja potencia para ejecutar trabajos
pesados. No utilice las herramientas para aplicaciones no previstas;
por ejemplo no utilice sierras circulares para cortar ramas de
árboles o troncos.
8. Vístase debidamente.
No lleve ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas móviles. Se recomienda el uso de calzado antideslizante
cuando trabaje en exteriores. Para sujetar el pelo largo, use un
accesorio protector.
9. Use un equipo protector.
Utilice siempre gafas protectoras. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas
partículas están a una temperatura considerablemente caliente,
utilice también un delantal de trabajo resistente al calor. Lleve
puesta siempre la protección auditiva. Lleve un casco protector en
todo momento.
10. Conecte el equipo de extracción de polvo.
Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente.
11. No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja
el cable de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas. No
transporte nunca la herramienta sujetándola por el cable.
12. Sujete bien la pieza de trabajo.
Siempre que sea posible, utilice abrazaderas o un tornillo de banco
para sujetar la pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos para manejar la
herramienta.
13. No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
32
14. Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas para cortar afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las instrucciones para
lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione las herramientas
periódicamente y si están dañadas llévelas a un centro de
servicio autorizado para que las repare. Mantenga los mangos e
interruptores secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la fuente de alimentación cuando
no esté utilizándolas y antes de realizar reparaciones o cambiar
accesorios como hojas, brocas y cuchillas.
16. Saque las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste y las llaves
inglesas se hayan sacado de la herramienta antes de utilizarla.
17. Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
No transporte la herramienta con un dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta esté en posición de “apagado”
(“off”) antes de enchufarla.
18. Use cables alargadores para exteriores.
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos
antes de utilizarlo. Al utilizar la herramienta en exteriores, utilice
exclusivamente cables alargadores diseñados para uso en
exteriores.
19. Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No
maneje la herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de
medicamentos o alcohol.
20. Compruebe que no haya piezas dañadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente la herramienta y
el cable de corriente para determinar si funcionará bien y realizará
la función para la que está prevista. Compruebe la alineación
y fijación de las piezas móviles, las piezas rotas, el montaje y
cualquier otro condicionante que pueda afectar el funcionamiento
correcto de la herramienta. Un protector u otra pieza que estén
dañadas deben ser reparadas adecuadamente o cambiadas por
un centro de servicio técnico autorizado a menos que se indique
de otro modo en este manual de instrucciones. Los interruptores
defectuosos deben ser cambiados por un centro de servicio
autorizado. No utilice la herramienta si no puede encenderse y
apagarse con el interruptor. Jamás intente repararla usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de otros accesorios, adaptadores
o la propia utilización de la herramienta de cualquier
forma que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a los
usuarios.
21. Su herramienta deber ser reparada por una persona
cualificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente
por personas cualificadas que utilicen piezas de repuesto
originales; de lo contrario puede ocasionarse un daño considerable
al usuario.
Normas adicionales de seguridad para las sierras
de ingletes
• La máquina se suministra con un cable de alimentación
especialmente configurado que tan sólo puede ser sustituido por el
fabricante o su agente de reparación autorizado.
• No utilice la sierra para cortar otros materiales distintos a los
aconsejados por el fabricante.
• No opere la máquina sin las protecciones en su lugar, si no
funcionan o cuando no se hayan mantenido adecuadamente.
• Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice
cortes biselados.
• Mantenga la zona del suelo que rodea la máquina bien mantenida
y libre de materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
• Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
• Utilice cuchillas de sierra correctamente afiladas. Observe la marca
de máxima velocidad en la cuchilla de la sierra.
E SPAÑOL
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
• El mantenimiento de la máquina deberá realizarse periódicamente;
• No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la
sierra esté conectada a la alimentación eléctrica.
• Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria
para utilizar, ajustar y operar la máquina;
• No intente detener nunca una máquina en movimiento
rápidamente, obstruyendo una herramienta u otros medios frente a
la cuchilla, ya podrá dar lugar a accidentes graves.
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son
adecuados para el uso indicado en el presente manual.
• Dótese de una iluminación general o localizada adecuada;
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede provocar daños.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza
de trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté
funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición
de parada.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de
una sierra o un material duro.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada
adecuadamente antes de usarla.
• Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado.
Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte las Datos
técnico. Utilice solo las hojas que se mencionan en este manual,
que cumplen con la EN 847-1.
• Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente
diseñadas para reducir el ruido.
• No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 60 mm de alto por 270 mm de ancho por 500 mm de largo
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE7023. Fije siempre
la pieza de trabajo con seguridad.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Utilice sólo cuchillas de sierra cuya velocidad indicada sea como
mínimo equivalente a la velocidad indicada en la sierra.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo
a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
• No utilice nunca su sierra sin el plato de separación.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Eleve la cuchilla de la ranura de la pieza de trabajo antes de soltar
el interruptor.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
• No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
• Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está
estable.
• No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
• La protección de la cuchilla de su sierra se elevará
automáticamente cuando baje el brazo; se ubicará por debajo de
la cuchilla cuando se pulse la palanca de liberación (b) del bloqueo
del cabezal.
• No levante nunca la protección de la cuchilla manualmente a
menos que la sierra esté apagada. La protección podrá levantarse
manualmente cuando instale o retire cuchillas de sierra o cuando
inspeccione la sierra.
• Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del
motor carecen de astillas.
• Sustituya el plato de separación cuando esté gastado.
• Desconecte la máquina de la red antes de llevar a cabo cualquier
operación de mantenimiento o cuando cambie la cuchilla.
• No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado
en la posición de descanso.
• Cuando se ajuste a un láser, no está autorizado realizar cambios
por un tipo de láser distinto. Las reparaciones tan sólo deberán ser
realizadas por el fabricante del láser o un agente autorizado.
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen
en la exposición del polvo como:
-– el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip
producen mucho más polvo que la madera);
-– el afilado de la cuchilla de la sierra;
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
– daños provocados por el contacto con las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la
cuchilla de sierra giratoria.
– Riesgo de daños al cambiar la cuchilla de sierra sin protección.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
– Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo emitido
al cortar madera, especialmente el polvo de haya, roble y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
-– corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra,
-– extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior
a los 20 m/s.
Póngase protección para los ojos.
Compruebe que el extractor local, así como las campanas,
deflectores y tolvas están correctamente ajustados.
Punto de traslado
• Por favor, tenga en cuenta de los siguientes factores que incluyen
en la exposición
ante el ruido:
-– utilice cuchillas de sierra diseñadas para reducir las emisiones
de ruido;
-– utilice sólo cuchillas de sierra afiladas;
33
ESPAÑO L
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 2)
El Código de fecha (A5), que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
ACCESORIOS OPCIONALES (FIGS. 3–6)
hh. Placa de tope de la mesa
ii. Raíles guía de apoyo
jj. Placa de soporte del material
ll. Tope de pivotación
mm. Soporte regulable de 760 mm (altura máx.)
Contenido del embalaje
nn. Borriquete
El paquete contiene:
1 Sierra parcialmente montada
oo. Tope de longitud para materiales cortos (debe usarse con los raíles
guía [ii])
2 Llave hexagonal de 4/6 mm
pp. Mesa de rodillo
1 Hoja de sierra TCT de 216 mm
qq. Tubos de extracción de polvo
1 Mordaza para el material
rr. Conector triple
2 boquillas extractoras de polvo (opcional para DW770)
USO PREVISTO
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Su sierra de ingletes de corte transversal DEWALT ha sido diseñada
para un corte profesional de madera, productos de madera y plásticos.
Realiza las operaciones de corte cruzado, biselado e inglesado de
forma fácil, precisa y segura.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de diámetro
de 216 mm con broca de carburo.
1 Dibujo despiezado
Descripción (figs. 1, 2, 9)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían derivarse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de marcha/parada
b. Palanca desbloqueadora del cabezal
c. Asa de transporte
d. Protector superior fijo
e. Pestaña externa
f. Tornillo de la hoja
g. Protector inferior de la hoja
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos
a los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén
supervisadas por una persona que se haga responsable de su
seguridad. No deberá dejar nunca que los niños jueguen solos con
este producto.
h. Hoja de la sierra
i. Pomo de bloqueo de la guía corredera
j. Tabla fijada
k. Placa de corte
l. Brazo del inglete
m. Enganche del inglete
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento conforme a la norma
EN 61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
n. Tabla giratoria/brazo del inglete
o. Escala de inglete
p. Guía corredera
q. Boquilla extractora de polvo (opcional para DW770)
r. Bloqueador transversal
s. Gancho de bloqueo del cabezal
t. Mango de sujeción del bisel
Si es necesario sustituir el cable, la reparación debe realizarla
exclusivamente un agente de servicio autorizado o un electricista
cualificado.
Los siguientes cables son obligatorios:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm
u. Escala de bisel
Uso de un alargador
v. Orificios para montaje en el banco
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
w. Botón de bloqueo
x. Barras transversales
y. Cabezal de la sierra
z. Llaves hexagonales
aa. Abrazadera para el cable
bb. Cable
cc. Regulador de velocidad (DW771 sólo)
dd. Agujero para candado
ee. Botón de anulación
ff. Asa de transporte (izquierda y derecha)
gg. Pestaña interna
kk. Mordaza para el material
34
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
E SPAÑOL
Desembalaje
El motor y los protectores ya están montados sobre la base.
Abrazadera para el cable (fig. 7)
Inserte el cable (bb) en su abrazadera (aa). Deje una longitud de cable
suficiente como para que el cabezal de la sierra haga su recorrido y a
continuación apriete la abrazadera con el tornillo.
Montaje sobre banco (fig. 2)
1. En las cuatro patas hay orificios (v) para facilitar el montaje sobre
un banco. Hay orificios para tornillos de diversos tamaños. Utilice
uno de los orificios; no es necesario utilizar ambos. Monte siempre
la sierra con firmeza para que no se mueva.
A fin de facilitar el transporte, la herramienta puede montarse sobre
una pieza de madera contrachapada de al menos 12,5 mm de
grosor, que se puede sujetar al soporte de trabajo que usted utilice
o se puede trasladar a otros emplazamientos y volver a montarla.
2. Cuando monte la sierra sobre una pieza de madera
contrachapada, compruebe que los tornillos de montaje no
sobresalgan de la parte inferior de la madera.
Es imprescindible que la madera contrachapada quede bien
nivelada sobre el soporte de trabajo. Al montar la sierra en
cualquier superficie de trabajo, sujétela únicamente por los
salientes donde están situados los orificios para los tornillos de
montaje. Sujetarla por cualquier otro punto podría impedir el buen
funcionamiento de la sierra.
3. Para evitar trabazones e imprecisiones, compruebe que la
superficie de montaje no esté combada ni tenga irregularidades. Si
la sierra traquetea sobre la superficie, use un pedazo de material
para calzar una de las patas de la sierra hasta que quede firme
sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (figs. 1, 8–10)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden resultar peligrosos.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra
se vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente.
Utilice exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en
el apartado de Datos técnicos, nº de categoría: DT4320
aconsejada.
1. Introduzca la llave hexagonal de 6 mm (z) en la ubicación opuesta
del eje de la cuchilla y sosténgala (fig. 8).
2. Gire el tornillo de la hoja (f) en sentido horario para aflojarlo. Retire
el tornillo de la hoja (f) y la pestaña externa (e).
3. Apriete el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal (b)
para levantar el protector inferior de la hoja (g) y extraer la hoja de
la sierra (h).
4. Coloque la nueva hoja de sierra en el saliente que proporciona la
pestaña interna (gg), comprobando que los dientes del filo inferior
de la hoja estén apuntando hacia la guía corredera (en dirección
opuesta al operador).
5. Restituya la pestaña externa (e) comprobando que los salientes
de colocación (ss) estén bien encastrados, uno a cada lado de la
varilla del motor.
6. Apriete el perno de la cuchilla (f) girando en sentido contrario al de
las agujas del reloj mientras sostiene la llave hexagonal de 6 mm (z)
con su otra mano (fig. 10).
AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera
preciso volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a
continuación. Una vez realizados estos ajustes deberá mantenerse su
precisión.
Ajuste de las barras transversales para obtener
una profundidad de corte constante
(figs. 1, 2, 11, 12)
La hoja debe girar con una profundidad de corte constante en toda
la mesa y no debe tocar la mesa fijada que hay en la parte posterior
de la ranura o en la parte anterior del brazo rotatorio. Para lograrlo, los
brazos transversales deben quedar perfectamente paralelos a la mesa
cuando el cabezal de la sierra haya sido bajado hasta el fondo.
1. Baje el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal (b)
(fig. 1).
2. Baje por completo el cabezal de la sierra hasta la posición posterior
y mida la altura entre la mesa rotatoria (n) y la base de la pestaña
externa (e) (fig. 11).
3. Gire el bloqueador transversal del cabezal (r) (fig. 2).
4. Manteniendo el cabezal de la sierra bajado a fondo, tire del cabezal
hasta que no recorra más.
5. Mida de nuevo la altura que se indica en la figura 11. Ambos
valores deben ser idénticos.
6. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo (fig. 12):
a. Afloje la tuerca de bloqueo (tt) que hay en la abrazadera (uu)
situada bajo la boquilla superior de extracción de polvo (q) y
ajuste el tornillo (v v) lo que haga falta, yendo poco a poco.
b. Apriete la tuerca de bloqueo (tt).
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que la hoja no
toque la mesa en la parte posterior de la ranura ni la parte
anterior del brazo rotatorio en las posiciones de vertical a
90° y de biselado a 45°. ¡No ponga en marcha la sierra
antes de haber hecho esta comprobación!
Ajuste de la guía (fig. 13)
Gire el pomo de bloqueo de la guía corredera (i) en sentido antihorario
para aflojarlo. Mueva la guía corredera (p) a una posición que evite que
la hoja la corte, y después apriete el pomo mencionado girándolo en
sentido horario.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía
(figs. 2, 14, 15)
1. Afloje el enganche del inglete (m).
2. Ponga el pulgar sobre el brazo del inglete (l) y apriete el enganche
(m) para desbloquear la mesa rotatoria/brazo del inglete (n).
3. Balancee el brazo del inglete hasta que el enganche lo sitúe en la
posición del inglete de 0°.
4. Baje el cabezal y bloquéelo en esta posición mediante el botón de
bloqueo en posición inferior (w).
5. Compruebe que las dos marcas de 0° (ww) que figuran en la
escala del inglete (o) se vean apenas.
6. Ponga una escuadra (xx) contra el lado izquierdo de la guía (p) y la
hoja (h).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
7. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje los tornillos (yy) y desplace a derecha o izquierda el
conjunto de escala/brazo del inglete hasta que la hoja esté
situada en un ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la
escuadra (fig. 14).
b. Vuelva a apretar los tornillos (yy).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa
(figs. 16–19)
1. Afloje el mango de sujeción del bisel (t) (fig. 16).
2. Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que
esté completamente vertical y apriete el mango de sujeción del
bisel.
35
ESPAÑO L
3. Coloque una escuadra (xx) sobre la mesa y apoyada contra la hoja
(h) (fig. 17).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
4. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje el mango de sujeción del bisel (t) y gire el tornillo de tope
de ajuste de posición vertical (zz) hacia dentro o hacia afuera
hasta que la hoja quede a 90° respecto de la mesa según la
medición con la escuadra.
b. Si el indicador del bisel (a1) no es igual a 0 en la escala del bisel
(u), afloje los tornillos (a2) que sujetan la escala y muévala lo que
haga falta.
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado
(figs. 1, 18, 19)
La anulación del bisel permite fijar el ángulo máximo de biselado en 45°
o 48° según se requiera.
• Izquierda = 45°
• Derecha = 48°
1. Compruebe que el pomo de anulación (a3) esté en la posición
izquierda.
2. Afloje el mango de sujeción del bisel (t) y mueva el cabezal de la
sierra hacia la izquierda.
3. Esta es la posición de biselado de 45°.
4. Si hace falta un ajuste, gire el tornillo de tope (a4) hacia dentro o
hacia fuera según sea necesario hasta que el indicador (a1)
señale 45°.
ADVERTENCIA: El serrín puede llegar a obstruir las
acanaladuras de la guía. Para limpiarlas utilice una varilla o
aire a baja presión.
Antes de usar la máquina
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda
a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad
adecuadas. Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el
operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo
sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea
adecuada para esta máquina.
Encender y apagar la sierra (fig. 1)
En el interruptor de encendido/apagado (a) hay un orificio (dd) que
permite pasar un candado con el cual bloquear la herramienta.
1. Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
encendido/apagado (a).
2. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
REGULADOR DE VELOCIDAD (SÓLO EN LA DW771)
El regulador de velocidad (cc) puede usarse para preajustar el nivel de
velocidad deseado.
Gire el regulador de velocidad (cc) hasta el intervalo deseado, que se
indica con un número (1–5).
• Use velocidades altas para serrar materiales blandos como la
madera.
• Use velocidades bajas para serrar maderas duras.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, el cuerpo y las
manos deben colocase debidamente al utilizar la sierra ingletadora.
ADVERTENCIA:
ADVERTENCIA:
• No ponga nunca las manos cerca de la zona de corte.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas
demasiado desgastadas. La velocidad máxima de
rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la
hoja de la sierra.
• No ponga las manos a menos de 150 mm de la hoja.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su
velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y
bloqueos estén bien apretados.
• Fije la pieza de trabajo.
• Aunque esta sierra puede cortar madera y muchos
materiales no ferrosos, estas instrucciones de
funcionamiento se refieren únicamente al corte de
madera. Con otros materiales se aplican las mismas
indicaciones. ¡No utilice esta sierra para cortar materiales
ferrosos (hierro y acero) ni mampostería! ¡No utilice discos
abrasivos de ningún tipo!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No use la máquina
si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
• Colocando la pieza de trabajo sobre un trozo de madera
se aumenta la capacidad a 300 mm.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
36
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de
Trabajos en Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
• Al cortar la pieza de trabajo, sujétela bien a la mesa y
a la guía. Mantenga las manos en su lugar hasta que
haya soltado el interruptor y la hoja se haya detenido por
completo.
• Realice siempre pruebas “en seco” (sin electricidad)
antes de hacer los cortes definitivos, de forma que pueda
comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y
mantenga el equilibrio adecuado.
• Conforme desplace el brazo de la sierra a izquierda y
derecha, sígalo y colóquese ligeramente a un lado de la
hoja de la sierra.
Cortes de sierra básicos
CORTE RECTO VERTICAL (FIG. 1, 20)
NOTA: Para lograr las capacidades de cortes deseadas, utilice
hojas de 216 mm y diámetro interior de 30 mm.
1. Afloje el enganche del inglete (m) y a continuación levántelo.
2. Fije el enganche del inglete (m) en la posición de 0° y apriételo.
3. Coloque contra la guía (p) la madera que va a cortar.
4. Sujete el asa de transporte (c) y apriete la palanca de desbloqueo
del cabezal (b) para soltarlo. Apriete el gatillo interruptor (a) para
poner en marcha el motor. Se recomienda comenzar el corte cerca
de la guía.
5. Baje el cabezal para que la hoja corte la madera y penetre en la
placa plástica de corte (k).
6. Cuando el cabezal esté bajado por completo, tire lentamente de él
para terminar el corte.
7. Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y espere a que la
hoja de la sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal
en su posición elevada de reposo.
E SPAÑOL
La limpieza de un corte depende de distintas variables como, por
ejemplo, el material que se corta. Si desea obtener cortes de la mayor
limpieza para molduras y otros trabajos de precisión, con una hoja bien
afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte uniforme y
más lenta obtendrá los resultados que desea.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no resbale
durante el corte; sujételo bien con mordazas. Deje siempre
que la hoja se detenga por completo antes de levantar
el brazo. Si aún quedan pequeñas astillas en la parte
posterior de la pieza de trabajo, coloque un trozo de cinta
adhesiva en el lugar de la madera donde vaya a realizar
el corte. Sierre a través de la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. 3, 25–27)
ADVERTENCIA: Utilice siempre una sujeción del material.
Para obtener resultados óptimos utilice la mordaza de material (kk)
creada para usarse con la sierra.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación (kk)
deberá orientarse hacia la parte trasera de la sierra de ingletes.
Compruebe que la hendidura sobre la varilla de fijación está
completamente introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la
hendidura está visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza
la pieza de trabajo.
5
15
75
80
10
20
25
30
35
40
45
CAJA
CUADRADA
SQUARE
BOX
65
70
0
85
45
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6
6CAJA
SIDEDDE
BOX
30
35
LADOS
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
20
70
85
55
60
25
30
8 CAJA
SIDED DE
BOX8
10
15
20
15
5
10
20
25
LADOS
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Calidad de corte
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte
a otro, compruebe que el mango de sujeción del bisel y
el pomo de sujeción del inglete estén bien apretados. Es
imprescindible apretarlos después de efectuar cualquier
cambio en el bisel o en el inglete.
• La gráfica que aparece a continuación le ayudará a seleccionar
los valores adecuados de biselado y de ingletado para los cortes
normales de inglete compuesto.
• Para utilizar la gráfica, seleccione el ángulo deseado “A” (fig. 24)
de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la gráfica. A
partir de ahí, trace una recta hacia abajo para hallar el ángulo de
biselado correcto y otra recta horizontal para encontrar el ángulo
de ingletado correcto.
ÁNGULO DEL LATERAL DE LA
CAJA (ÁNGULO “A”)
CORTES TRANSVERSALES BISELADOS (FIGS. 18, 22)
Los ángulos de biselado pueden fijarse entre 0° y 48° para la izquierda.
Con el brazo del inglete colocado entre cero y una posición máxima del
inglete de 45° a la derecha o a la izquierda se pueden obtener biseles
de hasta 45°.
1. Afloje el mango de sujeción del bisel (t) y ajuste el bisel como
desee.
2. Use el botón de anulación (ee) si es preciso.
3. Agarre con firmeza el cabezal y no lo deje caer.
4. Apriete bien el mango de sujeción del bisel (t).
5. Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
Este corte es una combinación de corte a inglete y biselado. Es el tipo
de corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados
como el que aparece en la figura 23.
80
ADVERTENCIA: Cuando corte a inglete el extremo de un
trozo de madera que deje un recorte pequeño, coloque la
madera de modo que el recorte quede situado en el lado
de la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía; es
decir,
inglete izquierdo, recorte a la derecha;
e inglete derecho, recorte a la izquierda.
Inglete compuesto (figs. 23, 24)
75
CORTE VERTICAL A INGLETE (FIG. 1, 21)
1. Apriete el enganche del inglete (m). Mueva el brazo a la izquierda o
a la derecha hasta el ángulo deseado.
2. El enganche del inglete se situará automáticamente a 0°, 15°,
22,5°, 31,62°, 45° y 50° tanto a la izquierda como a la derecha.
Si desea algún ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza y
bloquéelo apretando el enganche del inglete.
3. Antes de cortar, compruebe siempre que la palanca de bloqueo del
inglete esté bien apretada.
4. Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
FIJE ESTESET
ÁNGULO
INGLETADO
LA SIERRA
THIS MITER
ANGLE ONEN
SAW
ADVERTENCIA:
• Para algunos tipos de perfiles de plástico es aconsejable
seguir esos pasos en orden inverso.
• El protector inferior de la hoja está pensado para cerrarse
rápidamente cuando se suelta la palanca (b). Si no se
cierra en 1 segundo, acuda a un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT para que le revisen la sierra.
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
FIJE ESTE
ÁNGULO
DE BISELADO
SET THIS
BEVEL ANGLE
ON SAW
EN LA SIERRA
1. Configure la ingletadora en los ángulos indicados y realice algunos
cortes de prueba.
2. Pruebe a acoplar las piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de cuatro lados con ángulos
externos (ángulo “A”) de 25° (fig. 24) utilice el arco superior
derecho. Busque 25° en la escala del arco. Siga la recta horizontal
de intersección hacia alguno de los lados para obtener el valor del
ángulo de ingletado de la sierra (23°). Del mismo modo, siga la
recta de intersección vertical hacia arriba o hacia abajo para hallar
el ángulo de biselado al que debe configurarse la sierra (40°). Para
comprobar las configuraciones de la sierra, realice siempre cortes
de prueba con desechos de madera.
ADVERTENCIA: Nunca supere el límite de inglete
compuesto de 45° de biselado y 45° de ingletado izquierdo
o derecho.
Soporte para piezas cortas y largas (fig. 3, 4)
CORTE DE MATERIAL CORTO
Tanto para el corte de lotes como para las piezas individuales de
trabajo pequeñas de diferentes longitudes, es recomendable usar el
tope de longitud (oo). El tope de longitud sólo se puede usar junto con
un par de raíles guía opcionales (ii).
CORTE DE MATERIAL LARGO
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apoye siempre las piezas de trabajo largas.
37
ESPAÑO L
En la figura 3 se muestra la configuración ideal para el corte de piezas
de trabajo largas cuando la sierra se usa como elemento libre (todos los
artículos están a la venta como opción).
Esos artículos (excepto el borriquete y las mordazas para el material) se
necesitan tanto en el lado de entrada como en el de salida:
– Borriquete (nn) (se suministra con instrucciones de montaje).
– Raíles guía (500 o 1000 mm) (ii).
– Patas (mm) para sostener los raíles guía. ¡No use las patas para
sostener la máquina! La altura de las patas es ajustable.
– Placas de soporte del material (jj)
– Placa de tope de la mesa (hh) para soportar los raíles (también
para cuando se trabaja en un banco preexistente).
– Mordaza para el material (kk).
– Tope de pivotación (ll).
1. Ponga la sierra sobre el borriquete y acople los raíles guía.
2. Atornille con firmeza las placas de soporte del material (jj) a los
raíles guía (ii).
3. La mordaza para el material (kk) actúa ahora como tope de
longitud.
4. Instale las placas de tope de la mesa (hh).
5. Instale el tope de pivotación (ll) en el raíl trasero.
6. Use el tope de pivotación (ll) para ajustar la longitud de las piezas
de trabajo medianas y largas. Puede ajustarse de lado o retirarse
cuando no se use.
Extracción de polvo (figs. 1, 6)
ADVERTENCIA: Siempre que sea posible, conecte un
extractor de polvo diseñado según las normas aplicables
sobre emisión de polvo.
Conecte un dispositivo de recogida de polvo diseñado según las
normas aplicables. La velocidad del aire de los sistemas conectados
por vía externa debe ser de 20 m/s +/- 2 m/s. La velocidad debe
medirse en el punto de conexión del tubo conector, con la herramienta
conectada pero sin estar en marcha.
Se dispone opcionalmente de un juego aparte para manejo del polvo
(DE7777).
1. Acople los tubos de extracción de polvo (qq) a las boquillas (q); el
manguito más largo a la boquilla superior.
2. Conecte los manguitos al conector triple (rr).
Transporte (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para que se pueda transportar con
comodidad la sierra ingletadora, la base cuenta con
dos muescas para las manos (ff). No utilice nunca los
protectores para levantar o transportar la sierra de ingletes.
1. Para transportar la sierra, fije las posiciones de biselado e ingletado
a 0°.
2. Baje el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal (b)
(fig. 1)
3. Baje el cabezal y apriete el botón de bloqueo del cabezal bajado
(w) (fig. 2).
4. Lleve la hoja de la sierra a su posición de descanso y oprima el
bloqueo transversal (r).
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
38
ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra está desgastada,
sustitúyala con una nueva.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas esas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja parte alguna de la misma en líquido.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente la parte superior de la mesa
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente el sistema de recogida de polvo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
a los suministrados por DEWALT no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Uso de la mesa de rodillo (figs. 3–5)
La mesa de rodillo (pp) hace que la manipulación de piezas grandes
y largas de madera sea muy sencilla (fig. 5). Puede conectarse al lado
derecho o izquierdo de la máquina, y requiere el empleo del borriquete
opcional (fig. 3).
ADVERTENCIA: Monte la mesa de rodillo según las
instrucciones que se proporcionan con el borriquete.
• Sustituya las barritas de apoyo que vienen con el borriquete con
los raíles irregulares de la mesa del lado en que ésta se vaya a
usar.
• Siga todas las instrucciones que se proporcionan con la mesa de
rodillo.
E SPAÑOL
TIPOS DE HOJAS DE SIERRA DISPONIBLES (HOJAS RECOMENDADAS)
Tipo de hoja
Dimensiones de la hoja
Uso
(diámetro × diámetro interno × núm. de dientes)
Serie DT4222 40
216×30×24
Para uso general, despedazado
y corte transversal de madera y
plásticos
Serie DT4286 40
216×30×80
TCG para corte de aluminio
Serie DT4320 60
216×30×48
ATB para cortes precisos de
maderas naturales y procesadas
Serie DT4350 60
216×30×60
TCG para cortes ultraprecisos de
maderas naturales y procesadas
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con
la basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya
no le vale, no lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una
recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este
servicio, devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado,
que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano
puede ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Alternativamente, puede encontrar una
lista con la dirección de los servicios técnicos DEWALT autorizados y
detalles sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y
ofrece una excepcional garantía para los usuarios profesionales
del producto. Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional y a sus
derechos legales como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos. La garantía es
válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento
de su producto DEWALT, sólo tiene que devolverlo al punto de
compra en un plazo de 30 días y le propondremos un cambio
por una herramienta más adecuada. En producto deberá estar
completo, tal y como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las piezas de repuesto
y accesorios, a menos que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para
su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se
llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano
de obra. Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución de
todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la unidad gratuitamente,
siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase en
contacto con su oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
39
FR A NÇ A I S
SCIE TRONÇONNEUSE À ONGLET DW770, DW771, DW777
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DEWALT le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
DW770
Tension
V
230
Type
1
Puissance absorbée
W
1600
Diamètre de lame
mm
216
Alésage
mm
30
Vitesse maximale de lame
min-1
6300
Onglet (positions max.) gauche et droite 50°
Inclinaison (position max.) gauche
48°
Coupes composées
inclinaison
45°
onglet
45°
Capacités
coupe transversale à 90° mm
60 x 270
à onglet 45°
mm
60 x 190
à onglet 48°
mm
60 x 180
chanfrein 45°
mm
48 x 270
chanfrein 48°
mm
45 x 270
Dimensions générales
mm
460 x
560 x 430
Poids
kg
14
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
DW771
230
2
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
dB(A)
93
91
93
dB(A)
dB(A)
3
104
3
102
3
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un
système d’alimentation ayant une impédance maximum de système
admissible Zmax de 0,25 Ohm au point d’interface point (coffret de
branchement d’alimentation) de l’alimentation de l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence cidessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système au point
d’interface.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
avertissement. Veuillez lire soigneusement ce manuel et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Bords tranchants.
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de tri-axialité) déterminées selon la
norme EN 61029 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations présenté dans cette fiche technique a
été mesuré conformément au test standardisé proposé par EN 61029
et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut être utilisé
pour effectuer une étude d’impact du degré d’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
indiqué s’applique aux principales utilisations de l’outil.
Cependant si l’outil est utilisé pour d’autres applications,
avec différents accessoires ou s’il est mal entretenu, le taux
d’émission de vibrations peut différer. Cela pourrait accroître
sensiblement le degré d’exposition au cours d’une certaine
période de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
aussi prendre en compte la durée totale de fonctionnement
de l’outil sans qu’il effectue pour autant aucun travail. Cela
pourrait réduire sensiblement le degré d’exposition au cours
d’une certaine durée de travail.
Identifier des mesures de sécurité additionnelles pour
protéger l’opérateur contre les effets des vibrations
comme : entretenir l’outil et ses accessoires, garder les
mains chaudes, organiser le travail.
Fusibles
Europe
40
Outils 230 V
10 ampères, secteur
DW770, DW771, DW777
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Caractéristiques techniques sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de
cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.01.2010
FRANÇAI S
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Pendant l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de base doivent être prises
pour réduire tout risque d’incendie, de choc électrique et
de dommage corporel, y compris les suivantes.
Lire et conserver ces directives avant toute utilisation de ce produit.
CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE
Consignes de sécurité – généralités
1. Conserver les lieux de travail propres et bien rangés.
Le désordre augmente les risques d’accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans un
environnement humide ou détrempé. Maintenir les lieux de travail
bien éclairés (250 à 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe des
risques d’incendie ou d’explosion comme en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
3. Attention aux décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre
comme tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques ou réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (ex : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée par l’utilisation d’un transformateur d’isolement ou d’un
disjoncteur différentiel (FI).
4. Tenir toute tierce personne à l’écart.
Ne laisser aucune personne étrangère au travail en cours,
particulièrement les enfants, toucher à l’outil ou à sa rallonge, et les
maintenir à l’écart des lieux de travail.
5. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit sec, fermé à clé,
et hors de portée des enfants.
6. Ne pas forcer l’outil.
Il effectuera ainsi un meilleur travail, de façon plus sûre et au régime
voulu.
7. Utiliser l’outil adéquat.
Ne pas utiliser des outils de faible calibre pour effectuer des travaux
destinés à des outils industriels. Ne pas utiliser les outils à des
fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Par exemple ne pas
utiliser de scie circulaire pour couper branches ou troncs.
8. Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux, Ils pourraient se
prendre dans les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des
chaussures antidérapantes en extérieur. Couvrir ou attacher les
cheveux longs.
9. Utiliser l’équipement de protection adéquat.
Porter systématiquement des lunettes de protection. Utiliser un
masque anti-poussières lors de travaux produisant poussières
ou particules volantes. Si ces particules s’avèrent brûlantes,
porter également un tablier de protection résistant à la chaleur.
Porter systématiquement une protection auditive. Porter
systématiquement un casque de protection.
10. Brancher tout dispositif d’extraction de poussière.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système d’extraction et
d’aspiration de la poussière est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement.
11. Protéger le câble d’alimentation.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Protéger le
câble de la chaleur, de l’huile et de toute arrête vive. Ne jamais
transporter l’outil par son câble.
12. Sécuriser les travaux.
Utiliser chaque fois que possible un dispositif de serrage ou un étau
pour stabiliser la pièce à travailler. C’est plus sûr que de le faire
manuellement et cela permet d’avoir les mains libres pour utiliser
l’outil.
13. Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence.
14. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir tout outil de coupe bien affûté et propre pour accroître
sécurité et performances. Observer toute instruction relative à la
lubrification et au changement d’accessoire. Inspecter les outils
périodiquement et, en cas de dommages, les faire réparer par
un centre de réparation agréé. Maintenir les poignées propres et
sèches, exemptes d’huile ou de graisse.
15. Débrancher les outils.
Débrancher l’outil du secteur après utilisation, avant de procéder
à tout entretien ou de changer tout accessoire (comme les lames,
mèches, ou fraises)
16. Retirer toute clé de réglage.
Avant toute utilisation de l’outil, vérifier systématiquement que toute
clé ou tout outil de réglage a bien été retiré.
17. Éviter tout démarrage accidentel.
Ne jamais transporter un outil en ayant le doigt sur l’interrupteur.
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
18. Utiliser des rallonges conçues pour l’extérieur.
Avant toute utilisation, vérifier toute rallonge et les remplacer en cas
de dommage. En cas d’utilisation à l’extérieur, utiliser uniquement
des rallonges prévues à cet effet et portant l’inscription adéquate.
19. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas
utiliser l’outil en cas de fatigue ou sous l’influence de drogues ou
d’alcool.
20. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement l’outil (et ses câbles
principaux) pour déterminer s’il marchera correctement et remplira
la fonction pour laquelle il a été conçu. Vérifier les pièces mobiles
afin de s’assurer qu’elles sont bien alignées et qu’elles ne restent
pas coincées ; vérifier également les pièces pour s’assurer qu’il
n’y a ni bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. Tout dispositif de protection ou autre
pièce endommagé doit être réparé correctement ou remplacé
par un centre de réparation agréé sauf indication contraire incluse
dans ce manuel. Faire remplacer tout interrupteur défectueux
par un centre de réparation agréé. Ne pas utiliser un outil dont
l’interrupteur est défectueux. Ne jamais essayer de le réparer soimême.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement, ou la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel peut comporter des risques
de dommages corporels.
21. Faire réparer l’outil par du personnel qualifié.
Cet outil électrique est conforme aux normes en vigueur. Toute
réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des
pièces d’origine. Dans le cas contraire, l’utilisateur sera soumis à
des risques considérables.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
scies à onglet
• La machine est dotée d’un cordon d’alimentation spécialement
configuré qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou un
agent de service agréé.
• N’utilisez pas la scie pour couper des matériaux différents de ceux
recommandés par le fabricant.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si les carters de protection
ne sont pas en place, s’ils ne fonctionnent pas ou ne sont pas
maintenus correctement.
• Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de
coupes en biseau.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre
de tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez la
vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de
blocage sont bien serrés avant toute utilisation.
41
FR A NÇ A I S
• Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie
est raccordée au secteur.
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont
adaptées au but indiqué dans ce manuel.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent se produire.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce
de la zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête
de la scie n’est pas en position de repos
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout
accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des
dommages.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 150 mm.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de
scie ou le matériel rugueux.
• Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct.
• N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles
que ceux recommandés. Référez-vous aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames. Utilisez
uniquement les lames indiquées dans ce manuel, conformes à la
norme EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues
pour réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
• Utilisez uniquement des lames de scie où la vitesse indiquée est au
moins égale à la vitesse indiquée sur la scie.
• Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
• Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
• Avant chaque coupe, assurez-vous que la machine est stable.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter
une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 60 mm x largeur 270 mm x longueur 500 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une
table additionnelle adaptée, par ex. DE7023. Serrez toujours
solidement les pièces.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d’alimentation.
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la machine
défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force
d’avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous
tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une
force d’avance réduite.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Risques résiduels
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
• Le carter de protection s’ouvre automatiquement quand le bras est
abaissé et se referme automatiquement sur la lame quand le levier
de déverrouillage de la tête (b) est enfoncé.
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
• Ne jamais lever le carter de protection quand la scie est sous
tension. Le carter de protection peut être levé manuellement lors
de l’installation ou le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de
la scie.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont
libres de copeaux.
• Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil
est en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position
d’arrêt.
• Lors de l’équipement d’un laser, ne pas remplacer le laser par un
type différent de celui autorisé. Les réparations ne doivent être
effectuées que par le fabricant du laser ou un agent agréé.
• Raccordez la scie à un dispositif d’aspiration des poussières
lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l’exposition à la poussière, par exemple :
– blessures causés par le contact avec les parties pivotantes
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque d’accident causé par les parties sans protection de la lame
de scie pivotante.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame de scie sans
protection.
– Risque de se coincer les doigts lors de l’ouverture des carter de
protection.
– Risques pour la santé causés par la respiration de la poussière
causée lors du sciage du bois, notamment le chêne, le hêtre et les
panneaux de fibre.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d’évacuation sales
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
-– type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent
plus de poussière que le bois) ;
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
-– ajustement de la lame de scie ;
-– ajustement correct de la lame de scie ;
Porter un dispositif de protection auditive.
-– extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à
20 m/s.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les
déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
• Veillez prendre note des facteurs suivants qui influencent
l’exposition
au bruit :
-– utilisez des lames de scie conçues pour réduit le bruit émis ;
-– utilisez uniquement des lames de scie bien affûtées ;
• L’entretien de la machine doit être effectué périodiquement ;
• Veillez à ce que l’aire de travail soit bien éclairée ;
• Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation,
à l’ajustement et à l’utilisation de l’appareil ;
42
Point de transport
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 2)
La date codée de fabrication (A5), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
FRANÇAI S
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie partiellement assemblée
2 Clé hexagonale 4/6 mm
1 Lame de scie TCT de 216 mm
oo. Butée de longueur pour pièces courtes (à utiliser avec les
rails de guidage [ii])
pp. Table à rouleaux
qq. Tubes à poussière
rr. Raccord triple
1 Fixation de matériau
UTILISATION PRÉVUE
2 Buses d’extraction de poussière (option pour DW770)
Votre scie à onglet à coupe transversale DEWALT a été conçue
pour une découpe professionnelle du bois, des produits du bois et
des plastiques. Elle va vous permettre de réaliser des opérations de
découpe croisée, en biseau et des coupes d’onglet facilement, avec
précision et en toute sécurité.
1 Manuel de l’utilisateur
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre ce manuel
avant toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2, 9)
AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier l’appareil
électrique ou aucun de ses composants. Il y a risque de
dommages corporels et matériels.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure de
216 mm de diamètre nominal.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT ! N’utilisez pas la machine pour
d’autres applications que celles prévues.
a. Interrupteur Marche/Arrêt
b. Levier de déverrouillage de la tête
c. Poignée de transport
d. Carter fixe supérieur
e. Bride externe
f. Boulon de lame
g. Carter de lame inférieur
h. Lame
i. Verrou de guide coulissant
j. Plateau fixe
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou
d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Ce moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension
unique. Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
k. Insert
Cet outil à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
l. Bras d’onglet
m. Verrou d’onglet
n. Plateau tournant/bras d’onglet
o. Graduation d’onglet
p. Guide coulissant
Si le câble doit être remplacé, le faire changer par un réparateur agréé
ou un électricien qualifié.
L’utilisation des câbles suivants est obligatoire :
DW770:
H07RN-F, 2x1 mm²
q. Buse d’extraction de poussière (option pour DW770)
r. Verrouillage de chariot
s. Crochet de verrouillage de la tête
DW777 / DW771 :
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
t. Manette de serrage de chanfrein
u. Graduation de chanfrein
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
v. Orifices de montage sur établi
w. Bouton de serrage
x. Barres de chariot
y. Tête de scie
z. Clés hexagonales
aa. Bride de câble
bb. Câble
cc. Variateur de vitesse (DW771 uniquement)
dd. Orifice de cadenas
ee. Bouton de dépassement
ff. Poignée de transport (gauche et droite)
gg. Bride Interne
kk. Fixation de matériau
ACCESSOIRES EN OPTION (FIG. 3–6)
hh. Plaque de bout de plateau
ii. Rails de guidage
jj. Plaque de support de matériau
ll. Butée orientable
mm. Socle réglable 760 mm (hauteur max.)
nn. Pied
H07RN-F, 2x1 mm²
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se
reporter à la section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale
de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble
sur toute sa longueu
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage
Le moteur et les carters de protection sont assemblés d’usine sur la
base.
43
FR A NÇ A I S
Bride de câble (fig. 7)
Insérez le câble (bb) dans la bride de câble (aa). Laissez assez de jeu
pour que la tête de scie se déplace librement, puis resserrez la bride à
l’aide de sa vis.
Installation sur établi (fig. 2)
1. Des trous (v) ont été prévus sur les quatre pieds pour faciliter
l’installation sur un établi. Ces trous peuvent recevoir différentes
tailles de boulons. Optez pour l’une des dimensions proposées,
l’utilisation des deux est superflue. Arrimez solidement la scie pour
en prévenir tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche
en contreplaqué de 12,5 mm ou plus qui pourra être par la suite
arrimée à votre support de travail ou transportée sur d’autres lieux
de travail puis arrimée.
2. Lors de l’installation de votre scie sur contreplaqué, assurez-vous
que les vis de montage ne dépassent pas de la surface du bois.
Le contreplaqué doit être posé bien à plat sur l’établi. Pour fixer
la scie à toute surface de travail, utilisez seulement les saillies de
fixation au niveau des trous de vis. Le fait d’utiliser tout autre point
pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la scie.
3. Pour prévenir tout grippage ou imprécision, assurez-vous que la
surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placez une cale sous l’un de ses pieds pour la stabiliser.
Installation de la lame (fig. 1, 8 à 10)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
1. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter (b) (fig. 1).
2. Repoussez à fond la tête de scie en position arrière puis mesurez
la hauteur du plateau tournant (n) à la partie inférieure de la bride
externe (e) (fig. 11).
3. Desserrer le verrouillage de chariot de la tête de scie (r) (fig. 2).
4. En maintenant la tête de scie pleinement enfoncée, tirez la tête
complètement vers l’arrière.
5. Mesurez à nouveau la hauteur indiquée en figure 11. Les deux
valeurs doivent être identiques.
6. Si un réglage s’avère nécessaire, procédez comme suit (fig. 12) :
a. Dévissez le contre-écrou (tt) du dispositif de fixation (uu) sous la
buse d’extraction de poussière supérieure (q) et réglez la vis (v v)
comme requis en progressant lentement.
b. Revissez le contre-écrou (tt)
AVERTISSEMENT : vérifier systématiquement que la lame
ne touche pas l’établi à l’arrière de la fente ou à l’avant du
bras rotatif en positions de chanfrein 45° et verticale à 90°.
Ne pas mettre l’outil en marche sans avoir effectué cette
vérification.
Réglage du guide (fig. 13)
Desserrez le verrou de guide coulissant (i) vers la gauche. Déplacez le
guide coulissant (p) pour qu’il ne soit pas sur le chemin de la lame, puis
resserrez le verrou de guide en le vissant vers la droite.
Vérification et ajustage de la lame avec le guide
(fig. 2, 14, 15)
1. Desserrez le verrou d’onglet (m).
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très
acérées et peuvent être dangereuses.
2. Appuyez avec le pouce sur le bras d’onglet (l) et tirez le verrou
d’onglet (m) pour libérer le plateau tournant/bras d’onglet (n).
AVERTISSEMENT ! notez que la lame de la scie doit
être remplacée uniquement selon la procédure décrite.
N’utilisez que les lames de scies spécifiées dans la
Caractéristiques techniques (le modèle DT4320 est
conseillé)
3. Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°.
1. Insérez la clé hexagonale de 6 mm (z) dans l’emplacement opposé
de la lame de scie et maintenez-la (fig. 8).
2. Desserrez le boulon de lame (f) en tournant vers la droite. Retirez le
boulon de lame (f) et la bride externe (e).
3. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter inférieur (b)
pour relever le carter de lame inférieur (g) et retirez la lame (h).
4. Installez la nouvelle lame sur l’épaulement prévu sur la bride Interne
(gg) en vous assurant que les dents sur les bords inférieurs de la
lame sont orientées vers le guide (côté opposé à l’opérateur).
5. Replacez la bride externe (e), en vous assurant que les fixations (ss)
sont installées correctement de chaque côté de l’axe du moteur.
6. Serrez le boulon de lame (f) en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et en maintenant la clé hexagonale de 6 mm
(z) engagée avec votre autre main (fig. 10).
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Votre scie à onglet à été parfaitement réglée en usine. Si, suite au
transport, à la manutention ou pour toute autre raison un réglage
s’imposait, suivre la procédure ci-après. Une fois ces réglages effectués,
la précision devrait perdurer.
Réglage des barres de chariot pour une
profondeur de coupe constante (fig. 1, 2, 11, 12)
La lame doit fonctionner à une profondeur de coupe constante sur
l’ensemble de la longueur d’établi et ne peut entrer en contact avec
44
l’établi à l’arrière de la fente ou à l’avant du bras rotatif. Dans ce but,
les barres de chariot doivent rester parfaitement parallèles à l’établi
lorsqu’on appuie à fond sur la tête de scie.
4. Rabattez la tête et verrouillez-la dans cette position à l’aide du
bouton de serrage (w).
5. Vérifiez que les deux marquages 0° (ww) sur la graduation d’onglet
(o) sont à peine visibles.
6. Appliquez une équerre (xx) contre le côté gauche du guide (p) et la
lame (h).
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents
en contact avec l’équerre.
7. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Dévissez les vis (yy) puis déplacez l’ensemble échelle/bras
d’onglet vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se
trouve à 90° du guide comme déterminé par l’équerre (fig. 14).
b. Revissez les vis (yy).
Vérification et ajustage de la lame avec l’établi
(fig. 16–19)
1. Desserrez la manette de serrage de chanfrein (t) (fig. 16).
2. Poussez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle
est totalement verticale puis resserrez la manette de serrage de
chanfrein.
3. Appliquez une équerre (xx) contre le plateau et une autre contre la
lame (h) (fig. 17).
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents
en contact avec l’équerre.
4. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Desserrez la manette de serrage de chanfrein (t) puis tournez la
vis de butée de réglage vertical (zz) vers la droite ou la gauche
jusqu’à ce que la lame soit à 90° du plateau comme déterminé
par l’équerre.
FRANÇAI S
b. Si l’index de chanfrein (a1) ne pointe pas sur le zéro de la
graduation de chanfrein (u), dévissez les vis (a2) qui arriment
l’échelle puis déplacez-la selon les besoins.
Vérification et ajustage de l’angle de chanfrein
(fig. 1, 18, 19)
Le dépassement de chanfrein permet à l’angle maximum de chanfrein
d’être ajusté à 45° ou 48° selon les besoins.
• Gauche = 45°
• Droit = 48°
1. Assurez-vous que le bouton de dépassement (a3) est bien sur la
position gauche.
2. Desserrez la manette de serrage de chanfrein (t) et déplacez la tête
de scie vers la gauche.
3. Cela correspond à la position de chanfrein 45°.
4. Si un réglage s’avère nécessaire, tournez la vis de butée (a4) vers la
gauche ou la droite jusqu’à ce que l’index (a1) indique 45°.
AVERTISSEMENT : Il peut arriver que les rainures du
carter soient encrassées. Utiliser un bâtonnet ou de l’air
comprimé à basse pression pour les nettoyer.
Avant toute utilisation
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que la machine et l’accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (fig. 1)
Un orifice (dd) est prévu dans l’interrupteur marche/arrêt (a) pour y
insérer un cadenas et verrouiller l’outil.
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur l’interrupteur marche/
arrêt (a).
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
VARIATEUR DE VITESSE (DW771 SEULEMENT)
Le variateur de vitesse (cc) permet de prérégler la vitesse sur la plage
de vitesse désirée.
Tournez le variateur de vitesse (cc) sur la plage désirée, indiquée par un
nombre (1–5).
• Utilisez des vitesses élevées pour scier des matériaux tendres
comme le bois.
• Utilisez des vitesses faibles pour scier les bois durs.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilitera le travail avec la
scie à onglet et assurera précision et sécurité.
AVERTISSEMENT :
AVERTISSEMENT :
• Installer la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser de
lames excessivement émoussées. La vitesse de rotation
maximale de l’outil ne peut excéder celle de la lame de
scie.
• Ne jamais approcher les mains des zones de coupes.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame puisse couper librement. Ne pas
forcer l’outil.
• Veiller à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tout bouton de verrouillage ou manette de
serrage est bien serré.
• Arrimer bien la pièce à travailler.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux
matériaux non ferreux, les instructions d’utilisation
suivantes se rapportent uniquement à la coupe du
bois. Les mêmes directives sont applicables à d’autres
matériaux. Ne pas découper des matériaux ferreux (à
base de fer et d’acier) ou de maçonnerie avec cette scie !
Ne pas utiliser de disques abrasifs !
• Utiliser systématiquement l’insert. Ne pas utiliser l’appareil
si la largeur du trait de scie de l’insert est supérieure à
10 mm.
• Le fait d’installer la pièce à travailler sur un morceau de
bois augmentera les capacités de sciage de 300 mm.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• Ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la
lame.
• Maintenir la pièce près du plateau et du guide pendant
la coupe. Conserver les mains dans la même position
jusqu’à ce que l’interrupteur soit relâché et la lame
complètement arrêtée.
• Faire systématiquement un essai (hors secteur) avant
d’effectuer la coupe finale pour vérifier la trajectoire de la
lame.
• Ne pas entrecroiser les mains.
• Maintenir son équilibre et les deux pieds fermement au
sol.
• Alors que le bras de scie se déplace vers la droite ou
la gauche, accompagner le mouvement en se tenant
légèrement sur le côté par rapport à la lame.
Coupes de base
COUPE DROITE VERTICALE (FIG. 1, 20)
REMARQUE : Employer une lame de scie de 216 mm avec un
alésage de 30 mm pour obtenir les capacités de sciage désirées.
1. Libérez et soulevez le verrou d’onglet (m).
2. Engagez le verrou d’onglet (m) en position 0° puis refermez-le.
3. Disposez le bois à couper contre le guide (p).
4. Attrapez la poignée de transport (c) et appuyez sur le levier de
déverrouillage de la tête (b) pour libérer la tête. Appuyez sur
l’interrupteur à gâchette (a) pour mettre le moteur en marche. Il est
recommandé de commencer la coupe près du guide.
5. Abaissez la tête pour permettre à la lame de couper le bois et de
pénétrer dans l’insert de plastique (k).
6. Lorsque la tête est complètement abaissée, tirez-la lentement pour
terminer la coupe.
7. Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur puis attendez
que la lame s’arrête complètement avant de ramener la tête dans
sa position de repos.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
AVERTISSEMENT :
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une
position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité.
L’emplacement de la machine doit être choisi afin que l’opérateur
possède une bonne vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre
autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans
restrictions.
• Le carter de lame inférieur a été conçu pour se refermer
rapidement lorsque le levier (b) est relâché. S’il ne se
referme pas en moins d’une seconde, faire réparer la scie
par un centre de réparation agréé DEWALT.
• Il est conseillé de suivre la séquence en sens inverse pour
certains types de plastiques.
45
FR A NÇ A I S
COUPE TRANSVERSALE VERTICALE D’ONGLET (FIG. 1, 21)
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe
à l’autre, vérifier que la manette de serrage de chanfrein
et le bouton de verrouillage d’onglet sont bien serrés.
Ces derniers doivent être resserrés après tout ajustement
d’inclinaison ou d’onglet.
1. Poussez sur le verrou d’onglet (m). Déplacez le bras vers la gauche
ou la droite pour obtenir l’angle désiré.
2. Réglez le bouton de dépassement (ee) si nécessaire.
3. Maintenez fermement la tête pour lui éviter de tomber.
4. Resserrez fermement la manette de serrage de chanfrein (t).
5. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs
comme le type de matériau à découper. Lorsque des coupes de qualité
supérieure sont requises pour des travaux de moulurage ou autres
travaux de précision, une lame affûtée (lame carbure 60 dents) et une
vitesse plus lente et régulière produiront les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : S’assurer que le matériau ne
glisse pas pendant la coupe, l’arrimer solidement en
place. Attendre systématiquement que la lame s’arrête
complètement avant de lever le bras de scie. Si de petites
fibres de bois sont visibles à l’arrière de la pièce à travailler,
appliquer un morceau de ruban adhésif là où la coupe sera
effectuée. Scier au travers du ruban puis, une fois terminé,
le retirer avec soin.
Blocage de la pièce à travailler (fig. 3, 25–27)
75
30
35
40
45
BOITEBOX
SQUARE
70
85
80
25
65
CARREE
50
55
60
40
45
35
40
6
6BOÎTE
SIDED À
BOX
30
35
CÔTÉS
70
75
85
30
30
65
25
55
60
25
50
25
65
45
20
35
50
45
15
15
25
35
À8
8 BOÎTE
SIDED BOX
15
30
40
10
20
40
60
70
20
30
10
15
20
15
5
10
20
25
CÔTÉS
10
5
5
10
5
5
0
Qualité de coupe
20
55
1. Desserrez la manette de serrage de chanfrein (t) puis ajustez le
chanfrein comme désiré.
15
35
80
L’angle de chanfrein peut être réglé de 0° à 48° à gauche. Les
chanfreins jusqu’à 45° peuvent être découpés avec le bras d’onglet
réglé entre zéro et une position maximale d’onglet à 45°, à droite
comme à gauche.
10
40
75
COUPES INCLINÉES (FIG. 18, 22)
5
85
onglet droit, découpe sur la gauche
0
5
10
15
20
25
30
35
RÉGLER
SUR
CETON
ANGLE
SET LA
THISSCIE
BEVEL
ANGLE
SAW
D’INCLINAISON
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
onglet gauche, découpe sur la droite
45
ANGLE DU CÔTÉ DE LA BOÎTE (ANGLE « A »)
AVERTISSEMENT : pour couper à l’onglet l’extrémité
d’un morceau de bois en effectuant une petite découpe,
disposer le bois de façon à ce que la découpe soit sur le
côté de la lame créant le plus grand angle avec le guide,
ex :
• Pour utiliser ce tableau, sélectionnez l’angle «A» (fig. 24) requis pour
votre projet puis situez cet angle sur la courbe correspondante du
tableau. À partir de là, la ligne verticale sur le tableau déterminera
l’angle d’inclinaison correct et la ligne horizontale déterminera
l’angle d’onglet.
80
3. Assurez-vous systématiquement que le levier de verrouillage
d’onglet est bien verrouillé avant de couper.
4. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
• Le tableau ci-après vous aidera à choisir l’inclinaison et le réglage
d’onglet adéquats pour la plupart des coupes d’onglet composées.
RÉGLER LA
SUR CET
ANGLE
D’ONGLET
SETSCIE
THIS MITER
ANGLE
ON SAW
2. Le verrou d’onglet s’implantera automatiquement à 0°, 15°, 22.5°,
31,62°, 45° et 50° à droite et à gauche. Si un angle intermédiaire
est désiré, maintenez fermement la tête puis refermez le verrou
d’onglet.
45
1. Ajustez alors la scie aux angles prescrits puis effectuez quelques
coupes d’essai.
2. Faites aussi des essais au niveau de l’assemblage des pièces.
Exemple : Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25°
d’angle externe (angle « A ») (fig. 24), utilisez la courbe supérieure
droite. Trouvez 25° sur la courbe. Suivez la ligne d’intersection
horizontale vers la gauche ou la droite pour déterminer le réglage
d’onglet à effectuer sur la scie (23°). De la même façon, suivez
la verticale vers le haut ou le bas pour obtenir le réglage d’angle
d’inclinaison sur la scie (40°). Faites systématiquement des essais
sur des chutes de bois pour vérifier le réglage de la scie.
AVERTISSEMENT : Ne jamais excéder les limites d’onglet
composé de 45° d’inclinaison pour un onglet gauche ou
droit de 45°.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un étau.
Support pour pièces courtes ou longues (fig. 3, 4)
Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez la fixation de matériau (kk)
conçue à cet usage.
INSTALLER DE LA BRIDE
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride (kk) doit être
face à l’arrière de la scie à onglets. S’assurer que la rainure sur la
tige de serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets.
Si la rainure est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis
utiliser le bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le
biseautage. TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS
ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE
VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA
BRIDE N’OBSTRUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES
GUIDES.
Coupes composées (fig. 23, 24)
Cette coupe est la combinaison d’un onglet et d’une inclinaison. C’est
le type de coupe utilisé pour réaliser des cadres ou des boîtes à face
inclinée comme illustré en figure 23.
46
COUPE DE PIÈCES COURTES
Il est conseillé d’utiliser la butée de longueur (oo) pour des pièces
courtes pour à la fois couper en série ou pour couper des pièces
individuelles à différentes longueurs. La butée de longueur peut
seulement être utilisée avec une paire de rails de guidage (en option) (ii).
COUPE DE PIÈCES LONGUES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, soutenir systématiquement les pièces
longues.
La figure 3 illustre la configuration idéale pour scier des pièces longues
lorsque la scie est utilisée par elle-même (les divers éléments sont en
option).
Ces éléments (sauf les pieds et la fixation de matériau) sont requis à la
fois du côté entrée et du côté sortie.
– Pieds (nn) (fourni avec un guide d’assemblage).
– Rails de guidage (500 ou 1,000 mm) (ii).
– Socles (mm) pour supporter les rails de guidage. Ne pas utiliser
les socles pour supporter la machine ! La hauteur des socles est
réglable.
FRANÇAI S
– Plaques de support de matériau (jj)
– Plaque de bout de plateau (hh) pour supporter les rails (aussi
pour travailler sur un établi existant).
– Fixation de matériau (kk)
Entretien
– Butée orientable (ll).
Avant l’utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage
pour déterminer s’ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les
copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas
provoquer le blocage de l’une des fonctions.
1. Disposez votre scie sur les pieds puis installez les rails de guidage.
2. Vissez fermement les plaques de support de matériau (jj) sur les
rails de guidage (ii).
3. La fixation de matériau (kk) servira à présent de butée de longueur.
4. Installez les plaques de bout de plateau (hh).
5. Installez la butée orientable (ll) sur le rail arrière.
6. Utilisez la butée orientable (ll) pour ajuster la longueur de pièces
moyennes ou longues. Elle peut être ajustée latéralement ou mise
de côté lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Dépoussiérage (fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connecter
un aspirateur à poussières conçu conformément aux
normes en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Connectez un aspirateur à poussières conçu conformément
aux normes en vigueur. La vitesse de l’air du système connecté
extérieurement doit être de 20m/s +/- 2 m/s. La vélocité doit être
mesurée dans le tube de raccord au point de connexion avec l’outil
connecté mais pas en marche.
Un kit poussière est disponible en option (DE7777).
1. Insérez les tubes à poussières (qq) sur les buses (q), le tube le plus
long sur la buse supérieure.
2. Connectez les tubes au raccord triple (rr).
Transport (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour transporter facilement la scie à
onglet, la base a été conçue avec deux indentations pour
les mains (ff). N’utilisez jamais les carters pour soulever ou
transporter la scie à onglet.
1. Pour transporter la scie, réglez la position de chanfrein et d’onglet
sur 0°.
2. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter (b) (fig. 1).
3. Abaissez la tête puis appuyez sur le bouton de serrage (w) (fig. 2).
4. Ramenez la lame de scie en position de repos puis appuyez sur le
verrouillage de chariot (r).
MAINTENANCE
Cet outil électrique DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum d’entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant
de l’outil dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : remplacer toute lame émoussée par
une lame neuve affûtée.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l’alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie. Retirez
les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. S’assurer
qu’aucun liquide ne pénètre dans l’outil ; ne jamais
immerger aucune partie de l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, nettoyer régulièrement votre établi.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, nettoyer régulièrement le système de
dépoussiérage.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux proposés par DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait comporter
un danger. Pour réduire tout risque de dommage corporel,
seuls des accessoires DEWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
Utilisation de la table à rouleaux (fig. 3–5)
La table à rouleaux (pp) permet de faciliter la coupe de pièces de bois
larges et longues (fig. 5). Elle peut être raccordée à la droite ou à la
gauche de la machine. La table à rouleaux requiert l’utilisation de pieds
(en option) (fig. 3).
AVERTISSEMENT : monter la table à rouleaux en suivant
les instructions fournies avec les pieds.
• Remplacez le support de barres courtes fournies avec les pieds par
les rails irréguliers de la table sur le côté où la table va être utilisée.
• Suivez toutes les instructions fournies avec la table à rouleaux.
MODÈLES DE LAMES DE SCIE DISPONIBLES (LAMES RECOMMANDÉES)
Type de lame
Dimensions
Utilisation
(diamètre x alésage x nb. de dents)
Séries DT4222 40
216x30x24
Utilisation générale,
coupe en long et
tronçonnage du bois
et des plastiques
Séries DT4286 40
216x30x80
TCG à utiliser avec
l’aluminium
Séries DT4320 40
216x30x48
ATB pour la coupe
de précision de
bois naturels ou
synthétiques
Séries DT4350 40
216x30x60
TCG pour la coupe
ultra précise de
bois naturels ou
synthétiques.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
47
FR A NÇ A I S
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos
ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous
n’en avez plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.
Préparez-le pour la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés
permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à réduire la demande
en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour
les produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une
déchetterie municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service,
veuillez rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée
dans ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs
autorisés DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les
accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ; • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre
service après-vente, sont à votre disposition sur notre site
Internet : www.2helpU.com.
48
I TALI ANO
TRONCATRICI RADIALI DW770, DW771, DW777
Congratulazioni!
Per aver scelto una macchina utensile DEWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali
Definizioni: Istruzioni di sicurezza
Dati tecnici
Tensione
V
Tipo
Potenza assorbita
W
Diametro lama
mm
Foro lama
mm
Velocità massima lama
min-1
Taglio diagonale
(posizione massima)
sinistra e destra
Taglio inclinato (posizione massima) sinistra
Taglio composto
inclinazione
angolazione
Capacità
trasversale 90°
mm
angolazione 45°
mm
angolazione 48°
mm
inclinazione 45°
mm
inclinazione 48°
mm
Dimensioni esterne
mm
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(livello sonoro)
(incertezza del livello sonoro)
(potenza acustica)
(incertezza della potenza acustica)
DW770 DW771 DW777
230
230
230
1
2
2
1600 1550/1400 1800/1600
216
216
216
30
30
30
6300 2600-5200 6300
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
14,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
Valori totali vibrazione (somma tre vettori assiali) calcolati secondo la EN 61029:
Livello vibrazione emessa ah:
ah =
m/s2
2,1
2,1
2,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Il livello di vibrazioni emesse fornito in questa scheda è stato misurato
secondo lo standard definito nella EN 61029 e va utilizzato per
confrontare un utensile con un altro. Va utilizzato per una stima
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di vibrazione emessa dichiarato
vale per le attività principali dell’utensile. Quando l’utensile
viene utilizzato per differenti attività, con accessori diversi o
ha avuto scarsa manutenzione, la vibrazione emessa può
differire. Questo potrebbe produrre un aumento significativo
del livello di esposizione nell’intervallo lavorativo totale.
Per una stima del livello di esposizione alle vibrazioni si deve
anche tener conto delle volte in cui l’utensile è spento o
quando è in movimento ma non compie lavoro. Questo
riduce significativamente il livello di esposizione nell’intervallo
lavorativo totale.
Identificare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere
l’operatore dagli effetti delle vibrazioni, come: manutenere
correttamente l’utensile e gli accessori; avere le mani calde;
organizzare i lavori.
Fusibili
Europa
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l’utente può rivolgersi all’azienda di energia elettrica
pubblica per l’impedenza del sistema al punto di interfaccia.
apparati 230 V
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato
da ogni parola di segnalazione. Vi invitiamo a leggere attentamente il
manuale, prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Bordi affilati.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW770, DW771, DW777
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/CE e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2010
Norme di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di apparati elettrici
adottare sempre le precauzioni più elementari per ridurre i
rischi di incendio, scossa elettrica, lesioni personali, inclusi
quelli seguenti.
Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare ad azionare questo prodotto e
conservare questo manuale.
10 Ampere, di rete
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un
sistema di corrente elettrica con impedenza massima del sistema
consentita Zmax di 0,25 Ohm al punto dell’interfaccia (scatola di
alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
49
ITALI A NO
CONSERVARE IL MANUALE PER LE CONSULTAZIONI SUCCESSIVE
Norme generali di sicurezza
1. Mantenere l’area di lavoro pulita.
Ambienti e ban chi di lavoro in disordine favoriscono incidenti.
2. Valutare l’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non utilizzare l’utensile in
ambienti umidi. Illuminare bene l’area di lavoro (250 - 300 Lux).
Non utilizzare l’utensile quando c’è rischio di causare incendi o
esplosioni, per esempio in presenza di liquidi e gas infiammabili
3. Proteggersi da scosse elettriche.
Evitare il contatto con superfici collegate con la terra (per esempio
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi). Durante l’impiego in
condizioni estreme (per esempio elevata umidità, produzione di
sfridi metallici, ecc.) la sicurezza elettrica viene aumentata inserendo
un trasformatore di isolamento o un interruttore salvavita (FI).
4. Tenere a distanza altre persone.
Non far toccare a chi non è necessario, specialmente ai bambini,
l’utensile o il cavo di prolunga e allontanarli dall’area di lavoro.
5. Custodia degli utensili dopo l’uso.
Gli utensili vanno conservati in luogo ben asciutto e protetti
efficacemente, fuori portata di bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lavora meglio e con maggior sicurezza se viene utilizzato nei limiti
per cui è stato progettato.
7. Utilizzare l’utensile adatto.
Non forzare i piccoli utensili a eseguire lavori adatti a utensili più
robusti. Non utilizzate utensili per applicazioni non previste, per
esempio non usare seghe circolari per tagliare i rami degli alberi o
per travi.
8. Indossare vestiario adeguato .
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. perché possono restare
impigliati nelle parti in movimento. Per lavori in esterno sono
raccomandate scarpe antiscivolo. Raccogliere i capelli lunghi con
una copertura.
9. Utilizzare equipaggiamenti di protezione.
Indossare sempre occhiali di sicurezza. Mettere una mascherina
antipolvere se con il lavoro viene creata polvere o particelle volatili.
Se le particelle fossero molto calde, indossare anche un grembiule
resistente al calore. Indossare sempre protezioni acustiche . Portare
sempre un casco di sicurezza .
10. Collegare l’attrezzatura per l’estrazione delle polveri.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura di
estrazione e raccolta, assicurarsi che queste siano collegate e
utilizzate correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non strattonare mai il cavo per staccarlo dalla presa.
Riparare il cavo da calore, olio e bordi taglienti. Non trasportare mai
l’utensile tenendolo per il cavo.
12. Lavorare in sicurezza.
Quando possibile, utilizzare pinze o morsetti per tener fermo il
pezzo. Questo è più sicuro, e libera entrambe le mani per azionare
l’utensile.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre una buona stabilità al suolo ed equilibrio.
14. Conservare con cura gli utensili.
Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio per ottenere prestazioni
migliori e più sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e per la
sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente l’utensile;
se è danneggiato, far riparare presso un centro assistenza
autorizzato. Tenere asciutte le maniglie e gli interruttori, puliti e
senza olio e grasso.
15. Disconnettere l’utensile.
Quando non è usato, prima dell’assistenza e quando si
sostituiscono accessori come lame, punte, taglierini, disconnettere
l’utensile dall’alimentazione.
16. Togliere le chiavi e altri utensili per la regolazione.
50
Abituarsi a controllare che chiavi e altri utensili siano tolti
dall’utensile prima di azionarlo.
17. Evitare avviamenti non desiderati.
Non trasportare l’utensile con il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’utensile sia in posizione “spento” prima di attaccarlo alla corrente.
18. Cavi di prolunga per uso esterno.
Prima dell’utilizzo, ispezionare il cavo di prolunga e sostituirlo se
danneggiato. Quando si lavora con l’utensile in esterni, utilizzare
unicamente cavi di prolunga per esterni idonei , e contrassegnati
adeguatamente.
19. Mantenersi vigili.
Osservare quel che si sta facendo. Utilizzare il buon senso. Non
azionare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’influenza di droghe o
alcol.
20. Controllare se ci sono parti danneggiate.
Prima dell’utilizzo, controllare attentamente l’utensile e il cavo di
rete per verificare che funzionino correttamente e che eseguano
le funzioni dovute. Verificare l’allineamento delle parti mobili e la
loro tenuta, la rottura di componenti, il montaggio e ogni altra
condizione che può influire sul funzionamento. Una protezione
o un’altro componente danneggiato dovrebbe essere riparato
adeguatamente o sostituito presso un centro assistenza
autorizzato, laddove non diversamente indicato nel manuale.
Far sostituire gli interruttori difettosi presso un centro assistenza
autorizzato. Non cercare mai di far riparazioni da sé. Non cercare
mai di far riparazioni da sé.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio o di
aggiunta, o l’esecuzione di qualsiasi operazione con questo
utensile in modo diverso da quanto raccomandato nelle
istruzioni, comporta rischio di lesioni personali.
21. Far riparare l’utensile da personale qualificato.
Questo apparato elettrico è conforme alle relative norme di
sicurezza. Le riparazioni dovrebbero essere eseguite solo da
personale qualificato ed utilizzare parti di ricambio originali;
agire diversamente da ciò comporta pericoli considerevoli per
l’utilizzatore.
Regole di sicurezza aggiuntive per troncatrici
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente
configurato dal produttore o dall’agente autorizzato alla
manutenzione.
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli
indicati dal produttore.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le
protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la corretta
manutenzione delle protezioni.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea
e priva di materiali di scarto quali trucioli o schegge.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare il contrassegno
della massima velocità sulla lama.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro
oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti
gravi.
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare
un supporto o indossare guanti.
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
I TALI ANO
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello
consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità
di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo manuale,
conformi alla norma EN 847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata è
almeno pari alla velocità indicata sulla sega.
• Non usare mai la troncatrice senza la tavola da taglio.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di
rilasciare l’interruttore.
• Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la
macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere
la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza
di alimentazione ridotta.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni
con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
Rischi residui
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero
motore.
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle troncatrici:
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il
braccio viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando viene
premuta la leva (b) di rilascio del blocco della testa.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
• Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o rimozione delle lame o per
l’ispezione della sega.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del
motore siano pulite e prive di schegge.
• Sostituire la tavola da taglio ove usurata.
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
– Menomazioni uditive.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi
durante il taglio del legno, specialmente di quercia, faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno
• Se si utilizza un laser, non è consentito sostituirlo con laser di altro
tipo. Fare riparare il laser solamente dal produttore del laser o da
un agente autorizzato all’assistenza.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori
che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
-– il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
-– l’affilatura della lama;
Utilizzare protezioni acustiche.
-– la regolazione corretta della lama,
-– dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s.
Utilizzare protezioni oculari.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini
siano regolati correttamente.
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione
al rumore:
-– utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
-– utilizzare solo lame ben affilate;
• la manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli
regolari;
Punto di trasporto
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 2)
Il codice data (A5), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
• fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
• accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso,
la regolazione e il funzionamento della macchina;
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
• Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano
adatti allo scopo indicato nel presente manuale.
1 Macchina montata parzialmente
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall’area di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della
sega non si trova nella posizione di riposo
1 Lama TCT 216 mm
2 Chiave esagonale 4/6 mm
1 Morsetto per materiali
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
2 bocchette per estrazione polveri (opzionale per DW770)
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
1 Manuale di istruzione
– Altezza 60 mm per larghezza 270 mm per lunghezza 500 mm
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto, es. DE7023. Fissare sempre il pezzo da
lavorare in modo sicuro.
1 Disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli accessori
che possono essere avvenuti durante il trasporto.
51
ITALI A NO
• Concedersi il tempo per leggere interamente e comprendere
questo manuale, prima di utilizzare il prodotto
Descrizione (fig. 1, 2, 9)
AVVERTENZA: non modificare mai l’apparato elettrico o
alcune parti di esso. Si potrebbero causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Leva sblocco della testa
c. Maniglia di trasporto
d. Protezione fissa superiore
e. Flangia esterna
f. Bullone della lama
g. Protezione lama inferiore
h. Lama
NON consentire a bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso
di questo apparato da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi
diversi da quelli a cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali
ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non
abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con
questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per una sola tensione
di alimentazione. Controllare sempre che l’alimentazione sia
corrispondente alla tensione scritta sulla targhetta.
i. Manopola blocco della battuta scorrevole
L’utensile è dotato di doppio isolamento, secondo la EN
61029, perciò il cavo di terra non è necessario.
j. Tavolo fisso
k. Piastra scanalata
l. Braccio girevole per il taglio diagonale
m. Blocco del braccio girevole
n. Braccio del tavolo girevole per il taglio diagonale
o. Piano dell’angolazione
Se occorre sostituire il cavo elettrico, l’utensile deve essere riparato
presso un centro di assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
I seguenti cavi elettrici sono obbligatori:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
p. Battuta scorrevole
q. Bocchetta estrazione polveri (opzionale per DW770)
r. Perno di arresto trasversale
DW777 / DW771:
CH
s. Gancio di blocco della testa
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
t. Leva blocco inclinazione
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
u. Scala dell’inclinazione
v. Fori di fissaggio al banco
w. Tasto di blocco alla posizione inferiore
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
x. Barre trasversali
y. Testa della sega
Utilizzo di un cavo di prolunga
cc. Manopola comando velocità (solo DW771)
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
dd. Foro per lucchetto
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
z. Chiavi esagonali
aa Morsetto passacavo
ee. Pulsante di esclusione
ff. Maniglie di trasporto (sinistra e destra)
gg. Flangia interna
kk. Morsetto per materiali
ACCESSORI OPZIONALI (FIG. 3–6)
hh. Piastra terminale
ii. Binari guida del supporto
jj. Piastra di supporto materiali
ll. Fermo ribaltabile
mm. Piede regolabile 760 mm (altezza massima)
MONTAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
Apertura dell’imballo
Il motore e le protezioni sono già assemblate sulla base.
nn. Piedistallo
Morsetto passacavo (fig. 7)
oo. Fermo scorrevole per pezzi corti (da utilizzare con i binari guida [ii])
Inserire il cavo (bb) dentro al morsetto passacavo (aa). Lasciare cavo
sufficiente per la corsa della testa della sega, poi stringere il morsetto
per mezzo della vite.
pp. Tavolo a rulli
qq. Tubi di estrazione polveri
rr. Convogliatore a tre vie
USO PREVISTO
La troncatrice DEWALT per tagli trasversali è stata progettata per il taglio
professionale di legno, prodotti in legno e plastica. Esegue le operazioni
di segatura di taglio trasversale, smussatura e taglio a quartabuono in
modo semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal
diametro nominale di 216 mm e punta in metallo duro.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
52
Montaggio al banco (fig. 2)
1. Tutti e quattro i piedini sono dotati di fori (v) per facilitare il fissaggio
al banco. I fori permettono di accogliere bulloni di differenti
dimensioni. Utilizzare uno o l’altro dei fori, non è necessario usarli
tutti. Montare sempre saldamente la sega per evitare movimenti.
Per migliorare la portabilità, l’utensile può essere montato su un
piano di compensato da 12,5 mm o maggiore, che può essere
poi assicurato al supporto di lavoro o spostato su un altro sito e
rimontato.
2. Quando si monta la sega su un pezzo di compensato, assicurarsi
che le viti di montaggio non sporgano da sotto il fondo del legno.
Il compensato deve stare in piano sul supporto di lavoro. Quando si
I TALI ANO
monta la sega su qualsiasi superficie di lavoro, assicurarla su perni
di montaggio in corrispondenza dei fori per le viti di montaggio.
Montare su ogni altro punto diverso interferisce con il corretto
funzionamento della sega.
3. Per evitare limitazioni e imprecisioni, assicurarsi che la superficie
di montaggio non sia deformata o altrimenti irregolare. Se la sega
traballa sulla superficie, inserire pezzi sottili di materiale sotto uno
dei piedi fino a renderla stabile.
Montaggio della lama (fig. 1, 8–10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di allestimento,
o quando si eseguono riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un
avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto
affilati e sono pericolosi.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega
deve essere sostituita solamente nel modo descritto.
Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati
Tecnici; Cat. N.: si consiglia la DT4320
a. Allentare il controdado (tt) della ganascia (uu) sotto alla
bocchetta di estrazione superiore delle polveri (q) e regolare la
vite (v v) secondo necessità, in piccoli passi.
b. Serrare il controdado (tt).
AVVERTENZA: controllare sempre che la lama non tocchi
il tavolo al retro della scanalatura o di fronte al braccio
girevole nelle posizioni a 90° verticale e a 45° di inclinazione.
Non accendere prima di averlo verificato!
Regolazione della battuta (fig. 13)
Girare la manopola di blocco della battuta scorrevole (i) in senso
antiorario per allentarla. Muovere la battuta scorrevole (p) in una
posizione in cui non possa essere tagliata dalla lama, poi stringere la
manopola di blocco girando in senso orario.
Verifica e regolazione della lama rispetto alla
battuta (fig. 2, 14, 15)
1. Allentare il blocco dell’angolazione (m).
2. Mettere il pollice sul braccio girevole (l) e spingere il blocco
dell’angolazione (m) per rilasciare il braccio e il tavolo girevole (n).
3. Ruotare il braccio girevole fino a quando il perno si colloca nella
posizione angolata a 0°.
1. Inserire la chiave esagonale da 6 mm (z) sul lato opposto dell’albero
della lama e tenerla in posizione (fig. 8).
4. Tirar giù la testa e bloccarla in questa posizione utilizzando il tasto
di blocco alla posizione inferiore (w).
2. Allentare il bullone della lama (f) girandolo in senso orario.
Rimuovere il bullone della lama (f) e la flangia esterna (e).
5. Verificare che i due riferimenti 0° (ww) sul piano dell’angolazione (o)
siano appena visibili.
3. Premere la leva sblocco della testa e della protezione inferiore (b)
per sollevare la protezione inferiore della lama (g) e rimuovere la
lama (h).
6. Mettere una squadretta (xx) contro il lato sinistro della battuta (p) e
della lama (h).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama
con la squadretta.
4. Installare la nuova lama sul supporto fornito dalla flangia interna (gg)
assicurandosi che i denti al bordo inferiore della lama siano puntati
verso la battuta (dalla parte opposta dell’operatore)
5. Rimettere la flangia esterna (e), assicurandosi che le alette di
posizionamento (ss) siano inserite correttamente, una per ciascun
lato dell’albero motore.
6. Serrare il bullone della lama (f) ruotandolo in senso anti-orario
mentre si tiene la chiave esagonale da 6 mm (z) inserita con l’altra
mano (fig. 10).
REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
La troncatrice radiale è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se a
causa del trasporto, della manipolazione o per qualche altra ragione è
necessaria una regolazione, seguire i passi seguenti. Una volta eseguite,
queste regolazioni dovrebbero mantenersi esatte.
Regolazione delle barre trasversali per una
profondità di taglio costante (fig. 1, 2, 11, 12)
La lama deve girare ad un profondità di taglio costante lungo l’intera
lunghezza del tavolo e non deve toccare il tavolo fisso al retro della
scanalatura o di fronte al braccio girevole. Per ottenere ciò, le barre
trasversali devono essere perfettamente parallele al tavolo quando la
testa della sega è abbassata completamente.
1. Premere la leva sblocco della testa e della protezione inferiore (b)
(fig 1).
2. Spingere completamente la testa della sega fino alla posizione
posteriore e misurare l’altezza dalla tavola girevole (n) al bordo
inferiore della flangia esterna (e) (fig. 11).
3. Sollevare il perno di arresto trasversale (r) della testa (fig. 2).
4. Mantenendo la testa abbassata completamente, trascinarla a fine
corsa.
5. Misurare di nuovo l’altezza indicata nella figura 11 . I due valori
dovrebbero essere identici.
6. Se necessaria una regolazione, procedere come segue (fig. 12):
7. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Allentare le viti (yy) e muovere il gruppo piano dell’angolazionebraccio girevole a sinistra o a destra finché la lama è a 90°
rispetto alla battuta, come misurato con la squadretta (fig. 14).
b. Stringere di nuovo le viti (yy).
Verifica e regolazione della lama rispetto al tavolo
(fig. 16–19)
1. Allentare la leva blocco inclinazione (t) (fig. 16).
2. Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia
pienamente verticale e stringere la leva blocco inclinazione.
3. Appoggiare una squadretta (xx) sul tavolo e affiancarla contro la
lama (h) (fig. 17).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama
con la squadretta.
4. Se necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. allentare la leva blocco inclinazione (t) e girare la vite di fermo di
regolazione della posizione verticale (zz) in dentro o in fuori fin
quando la lama è a 90°, come misurato con la squadretta.
b. Se l’indice di inclinazione (a1) non punta sullo zero della scala
di inclinazione (u), allentare le viti (a2) che assicurano la scala e
muovere la scala e riallinearla.
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione
(fig 1, 18, 19)
L’esclusione dell’inclinazione consente di portare il massimo angolo di
inclinazione a 45° o 48°, in base alle necessità.
• Sinistra = 45°
• Destra = 48°
1. Assicurarsi che la levetta di esclusione (a3) sia posta in posizione
sinistra.
2. Allentare la leva blocco inclinazione (t) e muovere la testa della sega
a sinistra.
3. Questa è la posizione inclinata a 45°.
4. Se è necessaria una regolazione, girare la vite di fermo (a4) in
dentro o in fuori, fino a quando l’indice (a1) punta su 45°.
53
ITALI A NO
AVVERTENZA: la gola della guida potrebbe ostruirsi con la
segatura. Utilizzare un bastoncino o aria a bassa pressione
per pulirla.
Prima di cominciare
AVVERTENZA:
• Installare la lama più adatta. Non utilizzare lame
eccessivamente consumate. La massima velocità di
rotazione dell’utensile non deve superare quella della
lama.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare la lama libera di tagliare. Non forzare.
• Far arrivare il motore alla massima velocità prima di
iniziare a tagliare.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei
morsetti siano strette.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Anche se la sega taglia il legno e molti materiali non
ferrosi, queste istruzioni si riferiscono solo al taglio del
legno. Le stesse linee guida si applicano agli altri materiali.
Non tagliare materiali ferrosi (ferro ed acciaio) o laterizi con
questa sega! Non utilizzare dischi abrasivi.
• Assicurarsi di utilizzare la piastra scanalata. Non azionare
la macchina se il solco della scanalatura è più largo di
10 mm.
• Collocando il pezzo da tagliare su un pezzo di legno si
incrementa la capacità fino a 300 mm.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking
machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
L’interruttore di accensione (a) è provvisto di un foro (dd) per
l’inserimento di un lucchetto che blocchi l’utensile.
1. Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso / spento (a).
2. Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
MANOPOLA DI CONTROLLO VELOCITÀ (SOLO DW771)
La manopola di controllo velocità (cc) si usa per impostare in anticipo
l’intervallo di velocità richiesto.
Ruotare la manopola (cc) sull’intervallo richiesto, indicato da un numero
(1–5).
• Utilizzare le alte velocità per materiali morbidi come il legno
• Utilizzare le basse velocità per legno duro
54
Posizione del corpo e delle mani
Una corretta posizione del corpo e delle mani mentre si aziona la
troncatrice radiale rende il taglio più semplice, più preciso e più sicuro.
AVVERTENZA:
• Non avvicinare mai le mani alla zona di taglio.
• Collocare le mani a non meno di 150 mm dalla lama.
• Trattenere il pezzo saldamente a contatto con il tavolo e
con la battuta mentre si taglia. Tenere le mani in posizione
fino a quando sia stato rilasciato l’interruttore e la lama sia
completamente ferma.
• Eseguire sempre delle prove a vuoto (senza accendere)
prima di terminare Il taglio, In modo da verificare Il
percorso della lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere i piedi ben appoggiati a terra e mantenere un
corretto equilibrio.
• Mentre si muove il braccio della sega a sinistra e a destra,
seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
Tagli di base della troncatrice
TAGLIO A TRONCARE VERTICALE DRITTO (FIG. 1, 20)
NOTA: utilizzare lame da 216 mm con foro per albero da 30 mm
per ottenere le capacità di taglio desiderate.
1. Allentare il blocco dell’angolazione (m) e successivamente
sollevarlo.
2. Inserire il blocco dell’angolazione (m) nella posizione 0° e stringere il
blocco.
3. Posizionare il legno da tagliare contro la battuta (p).
4. Impugnare la maniglia di trasporto (c) e premere la leva sblocco
della testa (b) per rilasciare la testa. Premere l’interruttore di
accensione (a) per avviare il motore. Si raccomanda di iniziare a
tagliare dalla parte vicino alla battuta.
5. Abbassare la testa per consentire alla lama di tagliare attraverso il
legno e penetrare nella piastra scanalata di plastica (k).
6. Quando la testa è completamente abbassata, tirare lentamente
verso l’altra parte per completare il taglio.
7. Dopo il completamento del taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare
che la lama giunga a fermarsi completamente prima di far tornare la
testa alla sua posizione di riposo superiore
AVVERTENZA:
• Per alcuni tipi di profili in plastica, è consigliabile seguire la
sequenza alla rovescia.
• La protezione della lama inferiore è progettata per
chiudersi rapidamente quando la leva (b) viene rilasciata.
Se non si chiude entro 1 secondo, far revisionare la sega
da un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
TAGLIO A TRONCARE VERTICALE IN DIAGONALE (FIG. 1, 21)
1. Spingere sul blocco dell’angolazione (m). Muovere il braccio a
sinistra o a destra per portarlo all’angolo richiesto.
2. Il blocco dell’angolazione scatta automaticamente a 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° and 50° sia a sinistra che a destra. Se è richiesto
un angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccare
stringendo il blocco dell’angolazione.
3. Assicurarsi sempre che la leva di blocco dell’angolazione sia stretta
fortemente prima del taglio.
4. Procedere come per un taglio verticale dritto.
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale un pezzo
di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno
in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con
l’angolo più grande rivolto verso la battuta, per esempio:
taglio diagonale a sinistra, fuori taglio verso destra
taglio diagonale a destra, fuori taglio verso sinistra
I TALI ANO
TAGLIO A TRONCARE INCLINATO (FIG. 18, 22)
La uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, per
esempio il tipo di materiale da tagliare. Quando sono richiesti tagli
estremamente lisci, per sagomature o altri lavori di precisione, una lama
affilata (60 denti al carburo) ed una velocità di taglio ancora più lenta
producono i risultati desiderati.
AVVERTENZA: assicurarsi che il materiale non scivoli
durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione. Fare
sempre arrestare completamente la lama prima di sollevare
il braccio. Se piccole fibre di legno sporgono fuori sul retro
del pezzo da tagliare, incollare una striscia di nastro adesivo
sul legno, nella zona di taglio. Segare attraverso il nastro e
rimuoverlo delicatamente dopo che si è finito.
75
30
65
70
85
80
25
35
40
45
SCATOLA
A
SQUARE BOX
QUATTRO LATI
55
60
40
50
45
35
40
A
6SCATOLA
SIDED BOX
30
35
75
6 LATI
70
30
65
80
85
30
25
55
60
25
50
45
70
20
65
20
25
55
35
45
15
20
40
50
Qualità del taglio
20
60
5. Procedere come per un taglio verticale dritto.
15
35
85
4. Stringere forte la leva blocco inclinazione (t).
10
40
80
3. Tenere saldamente la testa per non farla cadere.
5
75
2. Agire sul pulsante di esclusione (ee) se necessario.
0
IMPOSTARE
QUESTO ANGOLO DI
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
DIAGONALE SULLA SEGA
1. Allentare la leva blocco inclinazione (t) e regolare l’inclinazione come
desiderato.
45
15
25
35
10
15
30
40
30
8 SCATOLA
SIDED BOXA
10
15
20
15
5
10
20
25
8 LATI
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ANGOLO DEL
LATO
DELLA
(ANGOLO “A”)
ANGLE
OF SIDE
OFSCATOLA
BOX (ANGLE"A")
L’angolo di inclinazione può essere regolato da 0° a 48° verso sinistra.
Si possono eseguire tagli con inclinazioni fino a 45° e con il braccio
girevole posto tra zero e un massimo di 45°della posizione angolare, a
destra o a sinistra.
45
IMPOSTARE
QUESTO
ANGOLO
SET THIS BEVEL
ANGLE
ON SAW
DI INCLINAZIONE SULLA SEGA
1. Impostare la sega con i predetti angoli ed eseguire alcuni tagli di
prova.
2. Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati con angoli esterni
da 25° (angolo “A”), utilizzare l’arco superiore destro. Individuare
25° sulla scala dell’arco. Seguire la linea di intersezione orizzontale
con ciascuno dei lati per ricavare l’angolo di angolazione da
impostare sulla sega (23°). Allo stesso modo, seguire la linea di
intersezione verticale fino alla sommità o alla base per ricavare
l’angolo di inclinazione da impostare sulla sega (40°). Provare
sempre i tagli con alcuni pezzi di legno di scarto, per verificare la
regolazione della sega.
Come tenere fermo il pezzo da tagliare
(fig. 3, 25–27)
AVVERTENZA: utilizzare sempre un fermo per il materiale.
Per i migliori risultati, utilizzare il morsetto (kk), costruito proprio per
questa sega.
PER MONTARE IL MORSETTO
AVVERTENZA: non superare mai nel taglio in diagonale
composto i limiti di 45° inclinazione e di 45° di angolazione
sinistra o destra.
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto (kk) deve essere
rivolto verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura
sull’asta di bloccaggio sia completamente inserita nella base della
troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
Supporto per pezzi corti e lunghi (fig. 3, 4)
2. Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
TAGLIO DI MATERIALI CORTI
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
E’ consigliabile utilizzare il fermo scorrevole (oo) per i pezzi corti, sia per
taglio a lotti che per pezzi singoli corti di diversa lunghezza. Il fermo
scorrevole viene utilizzato in congiunzione con una coppia di binari
guida (ii) opzionali.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante
il taglio obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE
SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI
POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA
LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON
L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Taglio in diagonale composto (fig. 23, 24)
Questo taglio è una combinazione di un taglio in diagonale e uno
inclinato. E’ il tipo di taglio utilizzato per costruire cornici o scatole con
lati obliqui come quella mostrata in figura 23.
TAGLIO DI MATERIALI GRANDI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, utilizzare
sempre un sostegno per i pezzi lunghi.
La Figura 3 mostra la configurazione ideale per tagliare pezzi lunghi
quando la sega viene usata senza supporto (tutti gli articoli sono
disponibili come opzioni).
Questi articoli (ad eccezione del piedistallo e del morsetto) sono
necessari sia per il lato di ingresso che per il lato di uscita.
– Piedistallo (nn) (fornito con istruzioni di montaggio).
AVVERTENZA: se l’angolo di taglio cambia da taglio
a taglio, verificare che la leva blocco inclinazione e
la manopola di blocco dell’angolazione siano stretti
fortemente. Devono essere stretti dopo aver fatto ogni
modifica in inclinazione o in angolazione.
– Binari guida (500 or 1,000 mm) (ii).
• Il grafico seguente aiuterà nella scelta della regolazione
dell’inclinazione e dell’angolazione corretta per i comuni tagli in
diagonale composti.
• Per utilizzare il grafico, scegliere l’angolo desiderato “A” (fig. 24) del
proprio progetto e individuare tale angolo sull’arco appropriato del
grafico Da quel punto, scendere in linea retta sul grafico fino ad
incontrare l’angolo di inclinazione corretto , e spostarsi lateralmente
per trovare la diagonale dell’angolo corretto .
1.
2.
3.
4.
5.
– Piedini (mm) per sorreggere i binari guida. Non utilizzare i piedini
per sostenere la macchina! L’altezza dei piedini è regolabile.
– Piastre di sostegno per materiali (jj).
– Piastre terminali (hh) per sostenere i binari (anche quando si
lavora con un banco già esistente).
– Morsetto per materiali (kk).
– Fermo ribaltabile (ll)
Poggiare la sega sul piedistallo e inserire i binari guida.
Avvitare bene le piastre di sostegno per materiali (jj) ai binari
guida (ii).
Il morsetto per materiali (kk) ora funziona da arresto scorrevole.
Installare le piastre terminali (hh).
Installare il fermo ribaltabile (ll) sul binario posteriore.
55
ITALI A NO
6. Utilizzare il fermo ribaltabile (ll) per regolare la lunghezza dei pezzi da
lavorare medi e lunghi. Può essere posto di fianco o ribaltato sotto
al piano quando non si usa.
Aspirazione delle polveri (fig. 1, 6)
AVVERTENZA: laddove possibile, collegare un dispositivo
di aspirazione delle polveri progettato secondo le norme
relative all’emissione di polveri.
Collegare un dispositivo di raccolta delle polveri progettato secondo le
norme relative. La velocità dell’aria dei sistemi collegati esternamente
dovrebbe essere 20m/s +/- 2 m/s. La velocità va misurata nel tubo di
collegamento al punto di innesto, con l’utensile collegato ma non in
movimento.
Un kit per polveri autonomo è disponibile come optional (DE7777).
1. Innestare i tubi di estrazione (qq) delle polveri alle bocchette (q); il
tubo più lungo alla bocchetta superiore.
2. Collegare i tubi al convogliatore a tre vie (rr).
Trasporto (fig. 1)
AVVERTENZA: per trasportare convenientemente la
troncatrice radiale,, la base è dotata di due incavi per
l’impugnatura (ff). Non utilizzare mai le protezioni per
sollevare o trasportare la sega per tagli obliqui.
1. Per trasportare la sega, porre le posizioni di inclinazione e di
angolazione a 0°.
2. Premere la leva sblocco della testa/protezione inferiore (b) (fig 1).
3. Premere giù la testa e premere il tasto di blocco alla posizione
inferiore (w) (fig. 2).
4. Portare la lama alla posizione di riposo e premere il perno di arresto
trasversale (r)
MANUTENZIONE
L’apparato DEWALT è stato progettato per lavorare a lungo con una
minima manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da
una cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di allestimento,
o quando si eseguono riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un
avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: se la lama è consumata sostituirla con una
nuova lama affilata.
Lubrificazione
L’apparato non richiede lubrificazione aggiuntiva.
Pulizia
Prima dell’uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il
portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per
verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano
incastrati tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina
dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione
Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e
riassemblare la lama della sega.
56
AVVERTENZA: soffiare via il pulviscolo dall’alloggiamento
con aria, con frequenza legata a quanto sporco si vede
raccogliersi dentro e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Portare occhiali di protezione e mascherine antipolvere
omologati quando si esegue questa procedura.
AVVERTENZA: Non usare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’utensile. Questi prodotti indeboliscono i materiali
utilizzati per questi componenti. Utilizzare un panno
inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare alcun liquido all’interno dell’utensile, né
immergere mai qualsiasi parte dell’utensile dentro un
liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire
con regolarità il ripiano del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire
con regolarità il sistema di raccolta delle polveri.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da
DEWALT non sono stati sperimentati con questo prodotto,
l’utilizzo di tali accessori potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di infortuni, dovrebbero essere utilizzati solo
gli accessori DEWALT raccomandati.
Utilizzo del tavolo a rulli (fig. 3–5)
Il tavolo a rulli (pp) agevola molto la lavorazione di pezzi di legno larghi
e lunghi (fig. 5). Va connesso alla macchina sia a sinistra che a destra. Il
tavolo a rulli richiede l’uso del piedistallo opzionale (fig. 3).
AVVERTENZA: montare il tavolo a rulli seguendo le
istruzioni fornite con il piedistallo.
• Sostituire le barre di supporto corte fornite con il piedistallo con i
binari asimmetrici provenienti dal lato del tavolo che va utilizzato.
• Seguire tutte le istruzioni fornite con il tavolo a rulli.
LAME DISPONIBILI (RACCOMANDATE)
Tipo di lama
Dimensioni lama
Utilizzo
(diametro x foro x n° denti)
serie DT4222 40
216x30x24
Per uso generale, taglio lungovena e
a troncare di legno e plastica
serie DT4222 40
216x30x24
TCG da usare con alluminio
serie DT4320 60
216x30x48
ATB per tagli fini di manufatti e legno
naturale
serie DT4320 60
216x30x48
TCG per tagli ultrafini di manufatti e
legno naturale
Consultare il proprio fornitore per altre informazioni sugli accessori più
adatti.
I TALI ANO
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto
per la raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi
permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire l’inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici
può avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure
presso il rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a
un tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del
cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La garanzia è valida sui
territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del
suo apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito
presso un riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di
manodopera. Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a
meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto
DEWALT si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei
materiali o nella costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a nostra discrezione,
la sostituzione gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
57
N ED E R L A ND S
DW770, DW771, DW777 DIAGONALE VERSTEKZAAG
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot één
van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professionele
gereedschapsautomaten.
Technische gegevens
Voltage
V
Type
Vermogen
W
Zaagbladdiameter
mm
Zaagbladboorgat
mm
Max. zaagbladsnelheid
min-1
Verstekzaag (max. posities) links en rechts
Schuine hoek (max. posities)
links
Samengestelde verstekzaag schuine hoek
verstekzaag
Capaciteiten
diagonaal 90º
mm
verstekzaag 45º
mm
verstekzaag 48º
mm
schuine hoek 45º
mm
schuine hoek 48º
mm
Totale afmeting
mm
Gewicht
LPA
KPA
LWA
KWA
kg
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen
onzekerheid)
DW770
230
1
1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
DW771
DW777
230
230
2
2
1550/1400 1800/1600
216
216
30
30
2600-5200
6300
50°
50°
48°
48°
45°
45°
45°
45°
60 x 270 60 x 270
60 x 190 60 x 190
60 x 180 60 x 180
48 x 270 48 x 270
45 x 270 45 x 270
460 x
460 x
560 x 430 560 x 430
14,0
15,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
91
3
102
93
3
104
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Het vibratie emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven,
is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap
met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator
te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warmen, organisatie van werkpatronen.
58
230 V gereedschappen
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt
aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste
voldoet. Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen
naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau
voor ieder signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b.
zorgvuldig door en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets
aan wordt gedaan, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat,
als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 61029:
Vibratie emissiewaarde ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Zekeringen
Europa
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestane
systeemimpedantie Zmax van
0,25 Ω op het interfacepunt (elektriciteitskast) van de voorziening van de
gebruiker.
10 Ampère, hoofdstroom
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgeva.
Scherpe randen.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW770, DW771, DW777
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op
met DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.01.2010
N EDERLANDS
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap dienen basis voorzorgsmaatregelen altijd
te worden aangehouden om het gevaar op brand, een
elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. Dit
betreft onder meer de volgende maatregelen.
Lees al deze instructies door voordat u begint het product te gebruiken
en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM ER DINGEN
IN OP TE ZOEKEN
Algemene veiligheidsregels
1. Houd het werkgebied schoon.
Rommelige omgevingen en werkbanken zorgen voor letsel.
2. Let op de werkomgeving.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden. Zorg
dat de werkruimte goed verlicht is (250 - 300 Lux). Gebruik
het gereedschap niet als het risico bestaat dat brand of een
explosie wordt veroorzaakt, bv. in de aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3. Wees bedacht op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes (bv. buizen,
radiatoren, fornuizen of ijskasten). Als u het gereedschap onder
extreme omstandigheden gebruikt (bv. hoge luchtvochtigheid, als
metaalslijpsel wordt gemaakt, enz.) kan de elektrische veiligheid
worden verbeterd door een isolerende transformator te gebruiken
of een (FI) aardingslekkage stroomonderbreker.
4. Houd andere personen uit de buurt.
Laat geen personen, vooral geen kinderen, bij het werk betrokken
raken, het gereedschap of het verlengsnoer aanraken, en houd hen
uit het werkgebied.
5. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient het op een droge en
veilig afgesloten plaats te worden bewaard, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het levert betere en veiligere prestaties als u het voor het doel
gebruikt waarvoor het is bedoeld.
7. Gebruik het juiste gereedschap.
Probeer niet met klein gereedschap werkzaamheden uit te voeren
die een zwaar gereedschap nodig hebben. Gebruik gereedschap
niet voor zaken waarvoor het niet is bedoeld; gebruik bijvoorbeeld
geen cirkelzagen om takken of boomstammen te zagen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sierraden, omdat deze door
de bewegende onderdelen kunnen worden gegrepen. Antislip
schoeisel wordt aanbevolen als u buitenshuis werkt. Draag
beschermende hoofdafdekking om lang haar te omsluiten.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Gebruik een gezichts- of
stofmasker als de werkomstandigheden stof of rondvliegende
deeltjes veroorzaken. Als deze deeltjes behoorlijk heet kunnen
zijn, dient u ook een hittebestendig schort te dragen. Draag altijd
oorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit stofverwijderende apparatuur aan.
Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of stofverzamelapparatuur, zorg er dan voor dat
deze correct worden aangesloten en gebruikt.
11. Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Beveilig de werkzaamheden.
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk op zijn plaats te
houden. Dit is veiliger dan uw hand gebruiken en het maakt beide
handen vrij om het gereedschap te bedienen.
13. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
14. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg de instructies voor het smeren en verwisselen van
accessoires op. Controleer het gereedschap regelmatig en zorg, als
het beschadigd is, dat het door een erkende servicemonteur wordt
gerepareerd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon, en
vrij van olie en vet.
15. Sluit het gereedschap af.
Sluit het gereedschap correct af van de stroomvoorziening als
het niet in gebruik is, voordat u het onderhoudt, of wanneer
u accessoires zoals zaagbladen, boorijzers en snijwerktuigen
verwisselt.
16. Verwijder aanpassingsleutels en moersleutels.
Leer uzelf aan om te controleren dat aanpassingsleutels en
moersleutels zijn verwijderd van het gereedschap voordat u het
gereedschap bedient.
17. Vermijd onbedoeld starten.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap in de “uit” stand staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
18. Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
Controleer voor het gebruik het verlengsnoer en vervang dit indien
het is beschadigd. Als het gereedschap buitenshuis wordt gebruikt,
dient u uitsluitend een verlengsnoer voor buitenshuis te gebruiken
dat dienovereenkomstig is gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezond verstand.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent of onder de
invloed van drugs of alcohol.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer het gereedschap en het stroomsnoer voordat u het
gebruikt zorgvuldig, om te bepalen dat het correct zal werken
en de bedoelde functie zal uitvoeren. Controleer de uitlijning van
bewegende onderdelen, verbindende of bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen, bevestiging en alle andere omstandigheden
die de bediening kunnen beïnvloeden. Een beveiliging of ander
onderdeel dat beschadigd is, dient correct te worden gerepareerd
of vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij dit anders
wordt aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg dat defecte
schakelaars door een erkend servicecentrum worden vervangen.
Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit
kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig accessoire
of bevestiging of bediening van enige handeling met dit
gereedschap dat anders is dan wordt aanbevolen in deze
gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk letsel
opleveren.
21. Zorg dat uw gereedschap door een erkend iemand wordt
gerepareerd.
Dit elektrische gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsregels. Reparaties dienen uitsluitend door erkende
vaklieden te worden uitgevoerd met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan dit tot een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker leiden.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen
• De machine is voorzien van een speciaal geconfigureerd netsnoer
dat alleen door de fabrikant of een officiële servicemonteur kan
worden vervangen.
• Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen dan die
de fabrikant aanbeveelt.
• Gebruik de machines niet zonder dat de beschermkappen op hun
plaats zitten, of als de beschermkappen niet werken of niet goed
zijn onderhouden.
• Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
• Houd vloeroppervlak rond de machine vlak, opgeruimd en vrij van
losse materialen, zoals zaagsel en spaanders.
59
N ED E R L A ND S
• Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
aan lawaai:
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het merkteken
van de maximumsnelheid op het zaagblad.
-– gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai
maken;
• Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en
klemhandgrepen vastzitten voordat u een bedieningshandeling
start.
• Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad
wanneer de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
• Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een
stuk gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te
houden; er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
-– gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen;
• De machine moet regelmatig worden onderhouden;
• Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting;
• Het is belangrijk dat de gebruiker voldoende getraind is in het
gebruik, de aanpassing en de bediening van de machine;
• Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor
het doel dat in deze handleiding wordt vermeld.
• Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire
gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit
het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in
rustpositie staat.
• Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een
zaagblad of ruw materiaal hanteert.
• Zaag nooit werkstukken korten dan 150 mm.
• Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
• Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait.
– Hoogte 60 mm bij breedte 270 mm bij lengte 500 mm
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan
wordt aanbevolen. Raadpleeg de technische gegevens voor
de juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen de zaagbladen
die worden opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan
EN 847-1.
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. DE7023. Klem het werkstuk
altijd stevig vast.
• U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen
die minder lawaai maken.
• Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
• Werk alleen met zaagbladen waarvan de vermelde snelheid ten
minste gelijk is aan de snelheid die op de zaag staat vermeld.
• Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
• Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
• Zorg er voor iedere zaagsnede voor dat de machine stabiel is.
• Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
• De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog
gaan wanneer de arm zakt, de kap zal over het zaagblad zakken
wanneer u op de hoofdontgrendelingshendel duwt.
• Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de
zaag niet is uitgeschakeld. U kunt de beschermkap met de hand
omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of verwijdert of
als u de zaag wilt inspecteren.
• Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon
zijn en dat er geen spaanders in zitten.
• Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is.
• Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerk uitgevoerd of het zaagblad verwisselt.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit
wanneer de machine nog loopt en de kop niet in de ruststand
staat.
• Wanneer de machine is uitgerust met een laser, is het monteren
van een andere laser niet toegestaan. Reparaties mogen alleen
worden uitgevoerd door de fabrikant van de laser of door een
officiële reparateur.
• Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de
blootstelling aan stof, zoals:
-– type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
-– scherpte van het zaagblad;
-– juiste afstelling van het zaagblad,
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet
u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een
werkbank met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte
van 80 mm.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van zagen:
– verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende delen
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de
veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde risico’s kunnen niet
worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico’s van ongelukken die worden veroorzaakt door de onbedekte
gedeelten van het draaiende zaagblad.
– Risico van letsel bij het verwisselen van het onbeschermde
zaagblad.
– Risico van het knellen van de vingers bij het openen van de
beschermkappen.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen
van stof dat ontstaat bij het zagen van hout, vooral eikenhout,
beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
-– stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en
kokers goed zijn afgesteld.
• Houd rekening met de volgende factoren die van invloed zijn bij de
blootstelling
60
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
N EDERLANDS
OPTIONELE ACCESSOIRES [FIG. 3–6]
Draagpunt
hh. Tafeleinde plaat
POSITIE DATUMCODE [FIG. 2]
ii. Ondersteunende geleidende rails
De datumcode (A5), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
jj. Plaat voor materiaalondersteuning
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk geassembleerde machine
2 Inbussleutel 4/6 mm
ll. Draaistop
mm. Verstelbare standaard 760 mm (max. hoogte)
nn. Pootstandaard
oo. Lengtestop voor korte werkstukken (te gebruiken met geleidende
rails [ii])
pp. Roltafel
qq. Stofverwijderingsbuizen
rr. Driewegs connector
1 216 mm TCT zaagblad
BEDOELD GEBRUIK
1 Materiaalklem
Uw DEWALT Afkort-verstekzaag is ontworpen voor professionele
zaagwerkzaamheden van hout, houtproducten en kunststoffen. De zaag
voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en verstekzagen
gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
2 Stofafscheidingsstukken (als optie verkrijgbaar voor DW770)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving [fig. 1, 2, 9]
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Hoofdvergrendeling vrijgavehendel
c. Draaghendel
d. Vaste bovenste bescherming
e. Buitenflens
f. Zaagbladbout
g. Onderste zaagbladbescherming
h. Zaagblad
i. Vergrendelingknop schuifafscheiding
j. Vaste tafel
k. Zaagplaat
l. Verstekarm
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 216 mm.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht
is vereist als onervaren operators dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis
of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje.
Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming
met EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
n. Roterende tafel/verstekarm
Als het stroomsnoer vervangen dient te worden, dient dit uitsluitend te
worden gedaan door een geautoriseerde servicemedewerker of een
erkende elektricien.
o. Verstekschaal
De volgende kabels zijn verplicht:
m. Verstekslot
p. Schuifafscheiding
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
q. Stofverwijderingsbuis (als optie verkrijgbaar voor DW770)
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
r. Bewegingsvergrendeling
s. Hoofdvergrendeling omhoog
Een verlengsnoer gebruiken
v. Bevestigingsgaten voor werkbank
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit
gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
w. Knop vergrendeling omlaag
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
x. Bewegingsbalken
ASSEMBLAGE
t. Schuine klemhendel
u. Schuine schaal
y. Zaagkop
z. Inbussleutels
aa. Kabelklem
cc. Draaiknop snelheidsbeheer (alleen DW771)
dd. Gat voor hangslot
ee. Knop ‘negeren’
ff. Draaghendel (links en rechts)
gg. Binnenflens
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken
De motor en beschermingen zijn al op de basis geassembleerd.
kk. Materiaalklem
61
N ED E R L A ND S
Kabelklem [fig. 7]
Steek de kabel (bb) in de kabelklem (aa). Zorg dat er voldoende speling
is zodat de zaagkop kan bewegen, en maak vervolgens de klem vast
met een schroef.
Het monteren op de werkbank [fig. 2]
1. Er is in gaten (v) voorzien in alle vier de poten om het mogelijk te
maken het apparaat op een werkbank te bevestigen. De gaten
zijn geschikt voor het bevestigen met verschillende soorten
bouten. Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide gaten
te gebruiken. Bevestig uw zaag altijd stevig om bewegen te
voorkomen.
Om de draagbaarheid te verhogen kan het gereedschap
worden bevestigd op een 12,5 mm dik stuk multiplex die aan
uw werkondersteuning kan worden geklemd of naar andere
werkplaatsen kan worden gebracht en weer kan worden
vastgeklemd.
2. Als u de zaag op multiplex bevestigt, zorg er dan voor dat de
bevestigingsschroeven niet uitsteken aan de onderkant van het
hout.
Het multiplex dient vlak op de werkondersteuning te staan. Als u
de zaag op een werkoppervlak vastklemt, klem dan alleen vast op
de klemknoppen waar de gaten voor de bevestigingsschroef zich
bevinden. Het vastklemmen op een ander punt belemmert het
correct functioneren van de zaag.
3. Om binding en onjuistheid te voorkomen zorgt u ervoor dat het
bevestigingsoppervlak niet kromgetrokken of anderszins oneffen
is. Als de zaag op het oppervlak wiebelt, plaats u een dun stuk
materiaal onder één zaagvoet totdat de zaag stevig op het
bevestigingsoppervlak staat.
Het zaagblad bevestigen [fig. 1, 8–10]
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of
wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat
de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik
alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4320 te
gebruiken.
1. Steek de 6 mm inbussleutel (z) in de positie tegenover de zaagas
en houd de sleutel vast (afb. 8).
2. Maak de zaagbladbout (f) los door deze met de klok mee te
draaien. Verwijder de zaagbladbout (f) en de buitenflens (e).
3. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling
vrijgavehendel (b) om de onderste bladbescherming (g) op te tillen
en verwijder het zaagblad (h).
4. Plaats het nieuwe zaagblad in de houder op de binnenflens (gg)
waarbij u ervoor zorgt dat de zaagtanden aan de onderrand van
het blad naar het hek gericht zijn (weg van de operator).
5. Plaats de buitenflens (e) weer, waarbij u ervoor zorgt dat de
verbindingslippen (ss) juist staan, één aan iedere kant van de
motorkast.
6. Draai de bout van het zaagblad (f) vast door de bout naar links
te draaien terwijl u de 6 mm inbussleutel (z) met uw andere hand
vasthoudt (afb. 10).
AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
62
Uw verstekzaag is in de fabriek correct ingesteld. Als aanpassing als
gevolg van het transport en de opslag of een andere reden nodig is,
volgt u de onderstaande stappen om uw zaag aan te passen. Als deze
eenmaal gemaakt zijn, dienen deze aanpassingen juist te zijn.
De verschuivingbalken aanpassen voor constante
snijdiepte (fig. 1, 2, 11, 12)
Het zaagblad dient te functioneren met een constante snijdiepte over de
gehele lengte van de tafel, en mag de vaste tafel aan de achterkant van
de gleuf of aan de voorkant van de roterende arm niet raken. Om dit
te bereiken moeten de verschuivingarmen perfect parallel aan de tafel
staan als de zaagkop volledig wordt losgelaten.
1. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling
vrijgavehendel (b) [fig. 1].
2. Druk de zaagkop volledig naar achteren en meet de hoogte van de
roterende tafel (n) tot de onderkant van de buitenflens (e) [fig. 11].
3. Draai het verschuivingslot van de zaagkop (r) [fig. 2].
4. Houd de zaagkop volledig vrij, trek de kop naar het einde van het
loopveld.
5. Meet de hoogte zoals weergegeven in figuur 11 nogmaals. Beide
waarden dienen identiek te zijn.
6. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk [fig. 12]:
a. Maak de borgmoer (tt) in de steun (uu) onder de bovenste
stofverzamelingsbuis (q) los en pas de schroef (v v) naar
behoefte aan, waarbij u in kleine stappen te werk gaat.
b. Maak de borgmoer (tt) vast.
WAARSCHUWING: Controleer altijd of het zaagblad de
tafel aan de achterkant van de gleuf of aan de voorkant van
de roterende arm niet raakt in 90º verticale en 45º schuine
posities. Schakel het apparaat niet aan voordat u dit heeft
gecontroleerd!
De afscheiding aanpassen [fig. 13]
Draai de vergrendelingknop van de schuifafscheiding (i) tegen de klok
in om deze los te draaien. Beweeg de schuifafscheiding (p) naar een
positie die voorkomt dat het zaagblad het snijdt, en maak vervolgens de
vergrendelingknop van de afscheiding vast door deze met de klok mee
te draaien.
Het zaagblad controleren en aan de afscheiding
aanpassen [fig. 2, 14, 15]
1. Maak het veerslot (m) van de verstekzaag los.
2. Plaats uw duim op de verstekzaagarm (l) en druk het veerslot van
de verstekzaag (m) in om de roterende tafel/verstekzaagarm (n) vrij
te geven.
3. Draai de verstekzaagarm totdat het veerslot het in de 0º
verstekzaagpositie plaatst.
4. Trek de kop naar beneden en maak hem in deze positie vast met
behulp van de knop vergrendeling omlaag (w).
5. Controleer dat de twee 0º markeringen (ww) op de
verstekzaagschaal (o) nét zichtbaar zijn.
6. Plaats een tekenhaak (xx) tegen de linkerzijde van de afscheiding
(p) en het zaagblad (h).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden
niet aan met de tekenhaak.
7. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Maak de schroeven (yy) los en beweeg de schaal/
verstekzaagarm assemblage naar links of rechts, totdat het
zaagblad 90º ten opzichte van de afscheiding staat, zoals
gemeten met de tekenhaak [fig. 14].
b. Maak de schroeven (yy) weer vast.
Het zaagblad controleren en aan de tafel
aanpassen [fig. 16–19]
1. Maak de schuine klemhendel (t) los [fig. 16].
2. Druk de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij volledig
verticaal staat, en maak de schuine klemhendel vast.
N EDERLANDS
3. Plaats een ingestelde tekenhaak (xx) op de tafel en omhoog tegen
het zaagblad (h) [fig. 17].
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet
aan met de tekenhaak.
4. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het
werkstuk.
a. Maak de schuine klemhendel (t) los en draai de stopschroef
voor verticale positieaanpassing (zz) naar binnen of naar buiten
totdat het zaagblad op 90º ten opzichte van de tafel staat, zoals
gemeten met de tekenhaak.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires
goed zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is
voor deze machine.
b. Als de schuine aanwijzer (a1) niet nul (0) op de schuine schaal (u)
aangeeft, maakt u de schroeven (a2) los die de schaal beveiligen
en beweegt u de schaal naar behoefte.
Aan en uit schakelen [fig. 1]
De schuine hoek controleren en aanpassen
[fig. 1, 18, 19]
De schuine negering maakt het mogelijk de max. schuine hoek naar
wens in te stellen op 45º of 48º.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Zorg ervoor dat de negeerknop (a3) zich in de linkerpositie bevindt.
2. Maak de schuine klemhendel (t) los en beweeg de zaagkop naar
links.
3. Dit is de 45º schuine positie.
4. Als aanpassing nodig is, draait u de stopschroef (a4) naar binnen
of naar buiten zoveel als nodig is totdat de aanwijzer (a1) 45º
aangeeft.
WAARSCHUWING: De geleidegroeven kunnen met
zaagsel verstopt raken. Gebruik een stokje of een lage druk
luchtspuit om de geleidegroeven vrij te maken.
Voor de bediening
WAARSCHUWING:
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen zeer
versleten zaagbladen. De maximum draaisnelheid van het
gereedschap mag dat van het zaagblad niet overstijgen.
• Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
• Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u
zaagt.
Er is een gat (dd) in de aan/uit schakelaar (a) waarin een hangslot kan
worden gestoken om het gereedschap af te sluiten.
1. Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit schakelaar
(a) in.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
DRAAIKNOP SNELHEIDSBEHEER (ALLEEN DW771)
De draaiknop snelheidsbeheer (cc) kan worden gebruikt voor de
geavanceerde instelling van het benodigde snelheidsbereik.
Draai de draaiknop snelheidsbeheer (cc) tot het gewenste bereik, dat
wordt aangegeven met een getal (1–5).
• Gebruik hoge snelheden voor het zagen van zachte materialen
zoals hout.
• Gebruik lage snelheden voor het zagen van hardhout.
Positie van lichaam en handen
Het correct positioneren van uw lichaam en handen bij het bedienen
van de verstekzaag maakt het snijden makkelijker, preciezer, en veiliger.
WAARSCHUWING:
• Plaats uw handen nooit in de buurt van het snijgebied.
• Plaats uw handen niet dichter dan 150 mm van het
zaagblad.
• Houd het werkstuk stevig tegen de tafel en de afscheiding
gedrukt tijdens het zagen. Houd uw handen in positie
totdat de schakelaar is losgelaten en het zaagblad volledig
gestopt is.
• Maak altijd een proefloop (zonder stroom) voordat u
zaagt, zodat u de loop van het zaagblad kunt controleren.
• Kruis uw handen niet.
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en
klemhendels vast zitten.
• Houd beide voeten stevig op de vloer en blijf in balans
staan.
• Beveilig het werkstuk.
• Volg de zaagarm terwijl u deze naar links en rechts
beweegt, en ga enigszins aan de zijkant van het zaagblad
staan.
• Hoewel deze zaag houd en veel niet-ijzerhoudende
materialen snijdt, hebben deze bedieningsinstructies
uitsluitend betrekking op het zagen van hout. Dezelfde
richtlijnen zijn op de andere materialen van toepassing.
Snijd geen ijzerhoudende (ijzer en staal) materialen of
metselwerk met deze zaag! Gebruik geen schuurschijven!
• Zorg ervoor dat u de snijplaat gebruikt. Bedien de
machine niet als de snijsleuf breder dan 10 mm is.
• Als u het werkstuk op een stuk hout plaatst, wordt de
capaciteit verhoogd tot 300 mm.
Basis zaagsneden
VERTICALE RECHTE SNEDE [FIG. 1, 20]
OPMERKING: Gebruik 216 mm zaagbladen met 30 mm
cilindergaten om de gewenste snijdcapaciteiten te krijgen.
1. Maak het veerslot van de verstekzaag (m) los en til dit vervolgens
op.
BEDIENING
2. Zet het veerslot van de verstekzaag (m) in de 0º positie en maak
het veerslot van de verstekzaag vast.
Gebruiksaanwijzing
3. Plaats het hout dat dient te worden gezaagd tegen de
afscheiding (p)
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en
van toepassing zijnde voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de
“woodworking machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften
voor apparatuur 1974) en alle hieropvolgende wijzigingen.
4. Pak de draaghendel (c) vast en druk op de hoofdvergrendeling
vrijgavehendel (b) om de kop vrij te laten komen. Druk op de aan/
uit schakelaar (a) om de motor te starten. Het wordt aanbevolen
om de snede bij de afscheiding te beginnen.
5. Laat de kop vrijkomen om het zaagblad in staat te stellen door het
hout te snijden en de plastic snijplaat (k) in te gaan.
6. Als de kop volledig vrij is, trekt u deze langzaam langs om de
snede af te maken.
7. Nadat de snede compleet is, laat u de schakelaar los en wacht u
totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen, voordat u de
kop naar zijn bovenste rustpositie beweegt.
63
N ED E R L A ND S
De snede is een combinatie van een verstekzaagsnede en een schuine
snede. Dit is het type snede dat wordt gebruikt om frames of dozen te
maken met schuine hoeken zoals afgebeeld in [figuur 23].
WAARSCHUWING: Als de snijhoek per snede verschilt,
controleert u dat de schuine klemhendel en de verstekzaag
klemknop stevig vastzitten. Deze moeten worden
vastgemaakt na het doorvoeren van wijzigingen van de
schuine of verstekzaagsnede.
1. Maak het veerslot (m) van de verstekzaag los. Beweeg de arm naar
links of rechts in de gewenste hoek.
3. Houd de kop stevig vast en zorg dat deze niet valt.
4. Maak de schuine klemhendel (t) stevig vast.
5. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
Kwaliteit van de snede
Het gemak van iedere snede hangt af van een aantal variabelen, d.w.z.
het materiaal dat wordt gesneden. Als de gemakkelijkste sneden
gewenst zijn voor het profileren van een ander precisiewerk, zorgen
een scherp (60-tands hardmetalen) zaagblad en een langzamere,
gelijkmatige snijratio voor het gewenste resultaat.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het materiaal niet
wegkruipt tijdens het snijden; klem het stevig op zijn plaats.
Laat het zaagblad altijd eerst volledig tot stilstand komen
voordat u de arm optilt. Als nog steeds kleine splinters
hout uit de achterkant van het werkstuk steken, plakt u een
stuk markeringstape op het hout waar de snede gemaakt
dient te worden. Zaag door het tape en verwijder het tape
voorzichtig als u klaar bent.
Het werkstuk vastklemmen [fig. 3, 25–27]
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een materiaalklem.
75
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
SQUARE DOOS
BOX
65
70
85
80
20
40
50
55
60
40
35
45
35
6-KANTIGE
DOOS
6 SIDED BOX
30
40
30
70
35
30
65
25
55
60
25
50
45
20
65
20
25
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
50
2. Stel de knop ‘negeren’ (ee) in indien nodig.
15
60
1. Maak de schuine klemhendel (t) los en stel de schuine hoek in naar
wens.
10
55
Schuine hoeken kunnen worden ingesteld tussen 0º en 48º aan de
linkerkant. Schuine sneden tot 45º kunnen worden gesneden als de
verstekzaagarm is ingesteld tussen nul en een maximum van 45º
verstekzaagpositie rechts of links.
5
75
SCHUINE SNEDES [FIG. 18, 22]
0
30
8-KANTIGE
8 SIDED
BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
DOOS
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1. Stel uw zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak een paar
proefsneden.
2. Kijk ter controle of de gesneden stukken aan elkaar passen.
Voorbeeld: Om een vierzijdige doos met 25º buitenhoeken (hoek
“A”) [fig. 24] te maken gebruikt u de lijn rechts bovenin. Zoek 25º
op de lijnschaal. Volg de horizontale kruislijn naar beide zijden om
de versteekzaag hoekinstelling op de zaag (23º) te vinden. Op
dezelfde manier volgt u de verticale kruislijn naar de bovenkant
of onderkant om de schuine hoekinstelling van de zaag (40º) te
vinden. Probeer sneden altijd uit op een paar stukken afvalhout om
de instellingen op de zaag te verifiëren.
WAARSCHUWING: Overschrijd de samengestelde
verstekzaaggrenzen van 45º schuine hoek met 45º
verstekzaaghoek links of rechts nooit.
Ondersteunen van korte en lange stukken
[fig. 3, 4]
KLEM PLAATSEN
KORT MATERIAAL SNIJDEN
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk
door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat
bij het schuin afzagen. PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT
(ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET
64
45
THIS BEVEL
ANGLE
ONZAAG
SAW IN
STEL DEZE SET
SCHUINE
HOEK
OP DE
Voor de beste resultaten gebruikt u de materiaalklem (kk) die speciaal
gemaakt is voor gebruik bij uw zaag.
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem (kk)
moet naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat
de groef volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken.
Als de groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
5
5
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
linker verstekzaag, afsnijden naar rechts
rechter verstekzaag, afsnijden naar links
45
HOEK VAN ZIJKANT VAN DE DOOS (HOEK “A”)
WAARSCHUWING: Als u het einde van een stuk hout met
een kleine snede verstekzaagt, plaatst u het hout zo dat u
ervoor zorgt dat de snede aan de zijkant van het zaagblad
plaatsvindt met de grotere hoek naar de afscheiding, d.w.z.:
85
4. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
• Om de tabel te gebruiken kiest u de gewenste hoek “A” [fig. 24]
van uw project en zoekt u de hoek op de gewenste lijn in de tabel.
Vanaf dat punt volgt u de tabel helemaal naar beneden om de
juiste schuine hoek te vinden, en helemaal omhoog om de juiste
verstekzaaghoek te vinden.
85
3. Zorg er altijd voor dat de vergrendelinghendel van de verstekzaag
stevig vast zit voordat u gaat zagen.
• De onderstaande tabel helpt u bij de keuze van de juiste schuine
en verstekzaaginstellingen voor gebruikelijke samengestelde
verstekzaagsneden.
STEL DEZESET
VERSTEKZAAGHOEK
DE ZAAG IN
THIS MITER ANGLE ONOP
SAW
2. Het veerslot van de verstekzaag lokaliseert zowel links als
rechts automatisch 0º;15º; 22,5º; 31,62º; 45º en 50º. Als een
tussenliggende hoek gewenst is, houdt u de kop stevig ingedrukt
en vergrendelt u deze door het veerslot van de verstekzaag vast te
maken.
70
VERTICALE VERSTEKZAAG SNEDE [FIG. 1, 21]
Samengestelde verstekzaag (fig. 23, 24)
80
• De onderste zaagbladbescherming is ontworpen om snel
te sluiten als de hendel (b) wordt losgelaten. Als deze niet
binnen 1 seconde dicht gaat, dient u de zaag door een
erkende DeWALT reparateur te laten onderhouden.
75
• Bij sommige types plastic profielen wordt het aanbevolen
om de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER
DAT DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE
BESCHERMKAP VERHINDERT.
80
WAARSCHUWING:
Het wordt aanbevolen de lengtestop (oo) te gebruiken voor korte
werkstukken, zowel voor het zagen van schuine hoeken als voor korte
individuele werkstukken van verschillende lengtes. De lengtestop kan
uitsluitend worden gebruikt samen met een paar optionele geleidende
rails (ii).
LANG MATERIAAL SNIJDEN
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen dient u lange werkstukken altijd te
ondersteunen.
N EDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of
wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat
de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Figuur 3 laat de ideale opstelling voor het zagen van lange werkstukken
zien als de zaag vrijstaand wordt gebruikt (alle items zijn optioneel
leverbaar).
Deze items (behalve de pootstandaard en de materiaalklem) zijn zowel
aan de invoer als de uitvoerkant nodig:
– Pootstandaard (nn) (geleverd met opstellingsinstructies).
– Geleidende rails (500 of 1.000 mm) (ii).
WAARSCHUWING: Als het zaagblad versleten is, dient u
dit voor een nieuw, scherp zaagblad te vervangen.
– Standaarden (mm) om de geleidende rails te ondersteunen.
Gebruik de standaarden niet om de machine te ondersteunen!
De hoogte van de standaarden is instelbaar.
– Materiaal ondersteuningsplaten (jj)
– Tafeleinde plaat (hh) voor het ondersteunen van de rails (ook
wanneer u werkt aan een bestaande werkbank).
Smering
– Materiaalklem (kk).
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende smering nodig.
– Draaistop (ll).
1. Plaats u zaag op de pootstandaard en breng de geleidende rails
aan.
2. Schroef de materiaal ondersteuningsplaten (jj) stevig vast aan de
geleidende rails (ii).
3. De materiaalklem (kk) functioneert nu als een lengtestop.
4. Installeer de tafeleinde platen (hh).
5. Installeer de draaistop (ll) op de achterste rails.
6. Gebruik de draaistop (ll) om de lengte van middelgrote en lange
werkstukken aan te passen. Deze kan zijdelings worden ingesteld,
of worden weggedraaid als hij niet in gebruik is.
Stofverwijdering [fig. 1, 6]
WAARSCHUWING: Sluit indien mogelijk een
stofverwijderingsapparaat aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de desbetreffende regelgeving
omtrent stofemissie.
Sluit een stofverwijderingsapparaat aan dat is ontworpen in
overeenstemming met de desbetreffende regelgeving. De luchtsnelheid
van extern aangesloten systemen dient 20m/s +/- 2m/s te zijn. De
snelheid dient te worden gemeten in de verbindingsbuis op het
verbindingspunt, waarbij het gereedschap is aangesloten maar niet
draait.
Een losse stofkit is optioneel leverbaar (DE7777).
1. Bevestig de stofverwijderingsbuizen (qq) op de buizen (q); de
langere slang aan de bovenste buis.
2. Sluit de slangen op de driewegs connector (rr) aan.
Transporteren [fig. 1]
WAARSCHUWING: Om de verstekzaag gemakkelijk te
dragen is de basis voorzien van twee handgrepen (ff). Til of
draag de verstekzaag nooit aan de beschermkappen.
1. Om de zaag te transporteren stelt u de schuine hoek en
verstekzaagposities op 0º.
2. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling
vrijgavehendel (b) [fig. 1].
3. Druk de kop naar beneden en druk op de knop vergrendeling
omlaag (w) [fig. 2].
4. Breng het zaagblad in de rustpositie en druk op de
bewegingsvergrendeling (r).
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en
ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren.
Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet
kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in
het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil
zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig
onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u de bovenkant van de tafel
regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u het stofverzamelingssysteem
regelmatig schoon.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
De roltafel gebruiken [fig. 3–5]
De roltafel (pp) maakt het omgaan met grote en lange houtstukken
zeer gemakkelijk [fig. 5]. Deze kan ofwel aan de linkerzijde ofwel aan de
rechterzijde van de machine worden aangesloten. De roltafel vereist het
gebruik van de optionele pootstandaard [fig. 3].
WAARSCHUWING: Zet de roltafel in elkaar met behulp
van de instructies die bij de pootstandaard worden
meegeleverd.
• Vervang de korte ondersteuningsbalken die bij de pootstandaard
worden meegeleverd voor de irreguliere rails van de tafel aan de
kant van de tafel die dient te worden gebruikt.
• Volg alle instructies op die bij de roltafel zijn meegeleverd.
65
N ED E R L A ND S
LEVERBAAR BEREIK VAN ZAAGBLADEN (AANBEVOLEN ZAAGBLADEN)
Type zaagblad
Zaagbladafmetingen
GARANTIE
Gebruik
(diameter x gat x aantal tanden)
DT4222 serie 40
216x30x24
Voor algemeen gebruik, snijden en
dwarssneden van hout en plastic
DT4286 serie 40
216x30x80
TCG voor gebruik met aluminium
DT4320 serie 60
216x30x48
ATB voor fijnsnijden van door de
mens gemaakt en natuurlijk hout
DT4350 serie 60
216x30x60
TCG voor extra fijnsnijden van door
de mens gemaakt en natuurlijk hout
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen
moet worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet
bij het huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling voor
elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper wanneer u
een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage
van DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben
bereikt. Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem voor ons zal
inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs
en alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie
vinden op www.2helpU.com.
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate
zijn versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw
aankoop, hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum.
U dient een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en reserveonderdelen,
tenzij deze defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het
gebruik van verkeerde materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop, garandeert
DEWALT alle defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op
voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze aftersales-service zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
66
NORSK
DW770, DW771, DW777 KRYSS-GJÆRINGSSAG
Gratulerer!
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling
og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Tekniske data
DW770
Spenning
V
230
Type
1
Inngangseffekt
W
1600
Blad-diameter
mm
216
Borehull blad
mm
30
Maks. bladhastighet
min-1
6300
Gjæring (maks.-posisjoner) venstre og høyre 50°
Fasing (maks.-posisjoner)
venstre
48°
Sammen satt gjæring
fasing
45°
gjæring
45°
Kapasitet
Kryss-saging 90°
mm
60 x 270
gjæring 45°
mm
60 x 190
gjæring 48°
mm
60 x 180
fasing 45°
mm
48 x 270
fasing 48°
mm
45 x 270
Generelle mål
mm
460 x
560 x 430
Vekt
kg
14,0
DW771
230
2
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Skarpe kanter.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW770, DW771, DW777
LPA
KPA
LWA
KWA
(støytrykknivå)
(usikkerhet, støytrykknivå)
(akustisk effekt)
(usikkerhet, akustisk effekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske
data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
2,1
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller
er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere
arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy.
Dette for å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade, inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på
disse instruksjonene.
10 Ampere, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på
0,25 Ohm i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
67
NORSK
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker vil fremme personskader.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller
våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux). Ikke
bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake brann eller
eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet brukes under ekstreme
forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av metallspon
osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en
skilletransformator eller en (FI) skillebryter for jordfeil.
4. Hold uvedkommende personer borte.
Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn,
komme i kontakt med verktøyet eller forlengelseskabelen, og hold
dem borte fra arbeidsområdet.
5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og
låses sikkert, utenfor barns rekkevidde.
6. Ikke bruk kraft på verktøyet.
Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt hastighet.
7. Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke
bruk verktøy til andre formål en de er ment til; for eksempel skal ikke
sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller trekubber.
18. Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk.
Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen og bytte den
hvis den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du kun
bruke forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk og merket
tilsvarende.
19. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis
du er trøtt eller er påvirket av narkotika eller alkohol.
20. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge
for at det vil fungere korrekt og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller
at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige deler sitter fast,
om deler eller montering er ødelagt, eller andre forhold som kan
påvirke bruken. En beskyttelse eller en annen del som er ødelagt,
må repareres ordentlig eller byttes ut av godkjent serviceperson,
med mindre annet er indikert i denne instruksjonshåndboken. Få
godkjent serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere. Ikke bruk
verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller på. Prøv aldri å utføre
reparasjoner på egen hånd.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller
utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de
som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til
fare for personskade.
21. Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet.
Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler.
Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert person som bruker
originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare for
brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
8. Bruk egnet antrekk.
Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget
opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid
utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
• Verktøyet er utstyrt med en spesielt utformet strømkabel som kun
skal skiftes ut av produsenten eller en autorisert serviceagent.
9. Bruk verneutstyr.
• Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom
beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet
genererer støv eller kaster ut spon. Dersom disse delene kan være
svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle. Bruk
hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden.
10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.
11. Ikke bruk ledningen feil.
Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold
ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet
etter ledningen.
12. Sikre arbeidet.
Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast
arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn å bruke hendene, og
det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet.
13. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
14. Vedlikehold verktøyet.
Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk.
Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør. Kontroller
verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du få det reparert
av godkjent serviceverksted. Hold håndtak og brytere tørre, rene og
uten olje og smørefett.
15. Koble fra verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av
tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bits og kniver, må verktøyet kobles
fra strømtilførselen.
• Ikke bruk sagen for å sage andre materialer enn de som er anbefalt
av leverandøren.
• Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel
kutt.
• Hold gulvområdet rundt verktøyet jevnt, godt vedlikeholdt og fritt for
løse materialer, f.eks. spon og rester.
• Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
• Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks
hastighet på bladet.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før
bruk.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
• Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å
stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
• Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr.
Feil bruk av tilleggsutstyr kan forårsake skade.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt
materiale..
• Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning.
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er
i samsvar med EN 847-1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er
fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
17. Unngå utilsiktet oppstart.
Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet
står i stillingen ”off” (av) før du setter i støpslet.
• Bruk aldri sagen uten kappeskiven.
• Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende
eller mer enn hastigheten markert på sagen.
• Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Før kapping, pass på at maskinen står støtt
68
NORSK
• Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
– Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelse.
• Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned;
den senkes ned over bladet når hodelåsens utløser (b) trykkes inn.
– Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik,
bøk og MDF.
• Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd
av. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner
sagblader for inspeksjon av sagen.
• Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for
spon.
• Skift ut kappeskiven dersom den er slitt.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du
skifter blad.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører
og hodet ikke er i hvilestillingen.
Bruk hørselvern.
• Dersom den er utstyrt med laser er det ikke tillatt å skifte ut
med en annen type laser. Reparasjoner skal kun utføres av
laserprodusenten eller en autorisert reparatør.
Bruk vernebriller.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid
hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
Bærepunkt
-– type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv
enn treverk);
-– skarpheten av sagbladet;
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
-– korrekt justering av sagbladet;
Datokoden (A5), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
huset.
-– støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er
korrekt justert.
• Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker
belastningen
fra støy:
-– bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling;
-– bruk kun godt skjerpede sagblader;
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
• Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig;
2 Sekskantnøkkel 4/6 mm
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning;
1 216 mm TCT sagblad
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk,
justering og operasjon av verktøyet;
2 Støvavtrekksdyser (ekstrautstyr for DW770)
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for
bruken, som angitt i denne håndboken.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i
hvilestilling
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
1 Materialklemme
1 Instruksjonshåndbok
1 ”Eksplosjons”-tegning
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 9)
– Høyde 60 mm, bredde 270 mm, lengde 500 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE7023. Arbeidsstykket må alltid klemmes
godt fast.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå
at andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp
av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
– skader som følge av å berøre roterende deler
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av
sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er:
– Hørselsskader.
– Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.
– Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
På/av-bryter
Utløserspak
Bærehåndtak
Fast øvre beskyttelse
Ytre flens
Bladbolt
Nedre bladbeskyttelse
Sagblad
Glidebeskyttelse, låseknapp
Fast bord
Sagsnittplate
Gjæringsarm
Gjæringslås
Roterende bord/gjæringsarm
Gjæringsskala
Glidebeskyttelse
q.
r.
s.
t.
Støvavtrekksdyse (ekstrautstyr for DW770)
Tverrlås
Utløserkrok
Fasings-klemspak
69
NORSK
u.
v.
w.
x.
y.
Fasingsskala
Benkmonteringshuller
Nedlåsingsknapp
Tverrstenger
Saghode
z. Sekskantnøkkel
aa. Kabelklemme
bb. Kabel
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
kk.
Hastighetsstyringsskala (kun DW771)
Hengelåsfeste
Overstyringsknapp
Bærehåndtak (venstre og høyre)
Indre flens
Materialklemme
TILLEGGSUTSTYR (FIG. 3–6)
q.
hh.
ii.
jj.
ll.
mm.
nn.
oo.
Støvavtrekksdyse
Bordendeplate
Støtte-føringsskinner
Materialstøtteplate
Svingstopp
Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde)
Fotstativ
Lengdestopp for korte arbeidsstykker (for bruk med
føringsskinner [ii])
pp. Rullebord
qq. Støvavtrekksrør
rr. Treveiskobling
TILTENKT BRUK
Din DEWALT tverrkutt gjæringssag er designet for profesjonell saging av
treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig
og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på
216 mm, karbidtannet blad.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare
væsker eller gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel
på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029; det
trengs derfor ikke noen jordledning.
Ved utskifting av ledninger må verktøyet bare repareres av en autorisert
serviceagent eller av en kvalifisert elektriker.
Følgende ledninger er påbudt:
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm²
DW777 / DW771: H07RN-F, 2x1,0 mm²
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Pakke ut
Motoren og beskyttelsene er allerede montert på sokkelen.
Kabelklemme (fig. 7)
Sett kabelen (bb) inn i kabelklemmen (aa). La det være nok kabel til at
saghodet kan bevege seg, trekk så til klemmen med skruen.
Benkmontasje (fig. 2)
1. Det er hull (v) i alle fire føttene for å forenkle benkmontering. Hullene
er tilpasset forskjellige boltestørrelser. Bruk ett av hullene, det er
ikke nødvendig å bruke begge. Monter alltid sagen stødig, slik at
du unngår at den beveger seg.
For å gjøre den enklere å flytte, kan verktøyet monteres til et stykke
finér med tykkelse 12,5 mm eller mer, som så kan klemmes til
arbeidsunderlaget eller flyttes til andre arbeidssteder og klemmes
fast på nytt.
2. Når du monter sagen på et finérstykke, forsikre deg om at
monteringsskruene ikke stikker fram på undersiden av treet.
Finéren må sitte plant på arbeidsunderlaget. Når du klemmer fast
sagen på et arbeidsunderlag, klem kun fast klembossene hvor
hullene for monteringsskruene er plassert. Fastklemming på et
annet sted vil virke inn på sagens korrekt funksjon.
3. For å forhindre fastklemming og unøyaktighet, forsikre deg om at
monteringsoverflaten ikke er skakk eller ujevn på annen måte. Hvis
sagen rugger på overflaten, legg tynt materiale under en sagfot til
sagen står stødig på monteringsoverflaten.
Montere sagbladet (fig. 1, 8–10)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data; kat. nr.: DT4323 anbefales
1. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel (z) i motsatt posisjon av bladskaftet
og hold den (fig. 8).
2. Løsne bladbolten (f) ved å vri med urviseren. Ta ut bladbolten (f) og
den ytre flensen (e).
3. Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken (b) for å løfte nedre
bladbeskyttelse (g) og ta av sagbladet (h).
4. Installer det nye sagbladet på skulderen til den indre flensen (gg),
forsikre deg om at tennene til nedre kant av bladet peker mot
beskyttelsesgitteret (bort fra operatøren).
5. Sett på plass ytre flens (e), forsikre deg om at plasseringsklakkene
(ss) er i korrekt inngrep, én på hver side av motorakslingen.
6. Stram til bladbolten (f) ved å skru mot klokka mens du holder 6 mm
sekskantnøkkelen (z) på plass med andre hånden (fig. 10).
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller n¨r du foretar
reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er
stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Din gjæringssag ble justert nøyaktig fra fabrikken. Hvis man må justere
på grunn av forsendelse eller håndtering eller av andre grunner, følg
trinnene nedenfor for å justere sagen din. Når man har utført disse
justeringene, skal de holde seg nøyaktige.
70
NORSK
Justere tverrstengene for konstant sagedybde
(fig. 1, 2, 11, 12)
Bladet må gå i en konstant sagedybde langs hele lengden av bordet,
og skal ikke berøre det faste bordet på baksiden av sporet eller mot
framsiden av den roterende armen. For å oppnå dette må tverrarmene
være helt parallelle med bordet når saghodet er trykket helt ned.
1. Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken (b) (fig. 1).
2. Trykk saghodet helt til bakre posisjon og mål høyden fra det
roterende bordet (n) til bunnen av den ytre flensen (e) (fig. 11).
3. Vri saghodets tverrlås (r) (fig. 2).
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av bevegelsen.
5. Mål høyden angitt i figur 11 på nytt. Begge verdier skal være
identiske.
6. hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger (fig.12):
a. Løsne låsemutteren (tt) i braketten (uu) under øvre
støvavtrekksdyse (q) og juster skruen (v v) etter behov, gå fram i
små trinn.
b. Trekk til låsemutteren (tt).
• Venstre = 45°
• Høyre = 48°
1. Forsikre deg om at overstyringsknappen (a3) er plassert i venstre
posisjon.
2. Løsne fasings-klemspaken (t) og beveg saghodet mot venstre.
3. Dette er 45° fasingsposisjon.
4. Hvis det er nødvendig med justeringer, vri stoppeskruen (a4) inn
eller ut etter behov til viseren (a1) indikerer 45°.
ADVARSEL: Føringssporene kan bli tilstoppet med sagflis.
Bruk en pinne eller trykkluft med lavt trykk til å rengjøre
føringssporene.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer passende sagblad. Bruk ikke blader som er svært
slitte.Maksimum rotasjonshastighet til verktøyet må ikke
overskride den til sagbladet.
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
ADVARSEL: Sjekk alltid at bladet ikke berører bordet
bakerst i sporet eller foran på den roterende armen ved
posisjonene 90° vertikal og 45° fasing. Slå ikke på før du
har sjekket dette!
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
• Forsikre deg om at alle låseknapper og klemspaker er
trukket til.
Justere beskyttelsesgitteret (fig. 13)
• Fest arbeidsstykket.
Vri skyvebeskyttelsesgitterets knapp (i) mot urviseren for å løsne.
Beveg skyvebeskyttelsesgitteret (p) til en posisjon slik at man unngår at
bladet kutter den, trekk så til beskyttelsesgitterets knapp ved å vri med
urviseren.
• Selv om denne sagen kan sage tre og mange ikkeferrøse
materialer, gjelder denne bruksanvisningen kun saging av
tre. Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Sag
ikke ferrøse materialer (jern og stål) eller murverk med
denne sagen! Ikke bruk slipeskiver!
Sjekke og justere bladet i forhold til
beskyttelsesgitteret (fig. 2, 14, 15)
• Forsikre deg om at du bruker sagsnittplaten. Bruk ikke
maskinen hvis sagsnittsporet er bredere enn 10 mm.
• Hvis man plasserer arbeidsstykket på et trestykke, økes
kapasiteten til 300 mm.
1. Slakk gjæringslåsen (m).
2. Plasser tommelen på gjæringsarmen (l) og press gjæringslåsen (m)
for å løsne det roterende bordet / gjæringsarmen (n).
3. Sving gjæringsarmen til låset står i posisjonen for 0° gjæring.
4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av
nedlåsingsknappen (w).
5. Sjekk at de to 0° merkene (ww) på gjæringsskalaen (o) akkurat er
synlige.
6. Plasser en vinkel (xx) mot venstre side av beskyttelsesgitteret (p) og
bladet (h).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
7. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Løsne skruene (yy) og beveg skala/gjæringsarmenheten til høyre eller venstre til bladet er i 90° i forhold til
beskyttelsesgitteret, målt med vinkelen (fig. 14).
b. Trekk til skruene (yy) igjen.
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet
(fig. 16–19)
1. Løsne fasings-klemspaken (t) (fig. 16).
2. Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt
vertikalt, og trekk til fasings-klemspaken.
3. Plasser en fast vinkel (xx) på bordet og opp mot bladet (h) (fig. 17).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
4. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Løsne fasings-klemspaken (t) og vri den vertikale
posisjonsjusterings-stoppskruen (zz) inn eller ut til bladet står i
90° med bordet målt med vinkelen.
b. Hvis fasingsviseren (a1) ikke indikerer null på fasingsskalaen (u),
løsne skruene (a2) som fester skalaen og beveg den etter behov.
Sjekke og justere fasingsvinkel (fig. 1, 18, 19)
Fasingsoverstyringen tillater at maks. fasingsvinkel settes til 45° eller 48°
etter behov.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene
ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at
arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (fig. 1)
Det er ett hull (dd) i på/av-bryteren (a) for å kunne sette inn et hengelås
på verktøyet.
1. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
HASTIGHETSSTYRINGSSKALA (KUN DW771)
Hastighetsstyringsskalaen (cc) kan brukes for forhåndsinnstilling av
nødvendig hastighetsområde.
Vri hastighetsstyringsskalaen (cc) til ønsket område, som indikeres av et
tall (1–5).
• Bruk høye hastigheter for saging av myke materialer som tre.
• Bruk lave hastigheter for saging av hardtre.
71
NORSK
Posisjon til kropp og hender
Sagekvalitet
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil
gjøre sagingen enklere, mer nøyaktig og sikrere.
Renheten til et sagkutt avhenger av mange variabler, dvs. materialet
som sages. Når man trenger rene sagkutt for modellering og annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt (60-tanns karbid) blad og sakte, jevn
sagehastighet gi de ønskede resultatene.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene i nærheten av sageområdet.
ADVARSEL: Forsikre deg om at materialet ikke kryper
mens du dager; klem det godt fast. La alltid bladet stoppe
helt før du hever armen. Hvis små trefibre splittes ut på
baksiden av arbeidsstykket, sett på litt maskeringstape på
treet der hvor sagkuttet skal utføres. Sag gjennom tapen og
fjern tapen forsiktig når du er ferdig.
• Plasser ikke hendene nærmere bladet enn 150 mm.
• Hold arbeidsstykket fast på bordet og beskyttelsesgitteret
ved saging. Hold hendene på plass til bryteren er sluppet
og bladet har stoppet helt.
• Utfør alltid tørrkjøringer (uten motorkraft) før endelig
saging, slik at du kan sjekke bladets bane.
• Kryss ikke hendene.
Klemme fast arbeidsstykket (fig. 3, 25–27)
ADVARSEL: Bruk alltid en materialholder.
• Hold begge føttene trygt plassert på gulvet og sørg for
god balanse.
• Når du beveger sagarmen mot venstre og høyre, følg
etter og stå litt til side for bladet.
Grunnleggende sagsnitt
VERTIKALT RETT TVERRSAGING (FIG. 1, 20)
MERK: Bruk 216 mm sagblader med 30 mm spindelhull for å
oppnå ønsket sagekapasitet.
For best mulige resultater brukes materialklemmen (kk) som er laget for
bruk sammen med sagen.
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen (kk) skal peke
bakover mot bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på
festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom
sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
1. Slakk gjæringslåsen (m) og løft den deretter opp.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
2. Sett inn gjæringslåsen (m) i posisjonen 0° og fest gjæringslåsen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
3. Plasser treet som skal sages mot beskyttelsesgitteret (p).
4. Ta tak i bærehåndtaket (c) og trykk utløserspaken (b) for å løsne
hodet. Trykk utløserbryteren (a) for å starte motoren. Det anbefales
å starte kuttet nært beskyttelsesgitteret.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK
AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE
KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
5. Trykk ned hodet og la bladet sage gjennom treverket og entrer
sagsnittplaten (k) i plast.
Sammensatt gjærsaging (fig. 23, 24)
6. Når hodet er trykket helt ned, trekk det sakte på tvers for å utføre
sagkuttet.
Dette sagkuttet er en kombinasjon av et gjærings- og fasingssagkutt.
Dette er den typen kutt som brukes til å lage rammer eller bokser med
skrå sider som den som er vist i figur 23.
venstre gjærsaging, avskjær mot høyre
høyre gjærsaging, avskjær mot venstre
FASINGS-TVERRSAGING (FIG. 18, 22)
Fasingsvinkler kan settes fra 0° til 48° mot venstre. Fasinger opp til 45°
kan skjæres med gjæringsarmen satt mellom null og maksimum 45°
gjæringsposisjon mot høyre eller venstre.
1. Løsne fasingsklemmespaken (t) og still inn fasingen etter ønske.
75
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
70
85
80
15
35
45
35
40
6 6SIDET
SIDEDBOKS
BOX
30
35
70
75
30
30
65
25
55
60
25
50
45
20
65
20
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
ADVARSEL: Når man gjærsager enden av et trestykke
med lite avskjær, plasser treet for å sikre at avskjæret
er på den siden av bladet med størst vinkel mot
beskyttelsesgitteret, dvs.:
10
55
4. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
5
70
3. Forsikre deg alltid om at gjæringslåsspaken er skikkelig låst før
saging.
0
30
8 SIDET
8 SIDED
BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
BOKS
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
VINKELANGLE
PÅ SIDEN
TILOF
BOKSEN
(VINKEL ”A”)
OF SIDE
BOX (ANGLE"A")
2. Gjæringslåsen vil låse automatisk ved 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
og 50° både mot venstre og høyre. Hvis noen mellomliggende
vikler er nødvendig, hold hodet fast og lås ved å feste
gjæringslåsen.
45
85
1. Press inn gjæringslåsen (m). Beveg armen mot venstre eller høyre til
ønsket vinkel.
80
VERTIKALT GJÆRINGSTVERRSAGING (FIG. 21)
75
• Den nedre bladbeskyttelsen er konstruert for å lukke raskt
når spaken (b) slippes. Hvis den ikke lukker i løpet av 1
sekund, lever sagen til service hos en autorisert DEWALT
reparasjonsagent.
85
• For noen typer plastprofiler anbefales det å følge
sekvensen i motsatt rekkefølge.
80
ADVARSEL:
ADVARSEL: Hvis sagvinkelen varierer fra sagkutt
til sagkutt, sjekk at fasingsklemmespaken og
gjæringsklemmeknotten er godt festet. Disse må trekkes til
etter å ha utført endringer i fasing eller gjæring.
• Diagrammet under vil hjelpe deg til å velge korrekte fasings- og
gjæringsinnstillinger for sammensatt gjærsaging.
• For å bruke diagrammet, velg ønsket vinkel ”A” (fig. 24) til ditt
prosjekt og lokaliser denne vinkelen på korrekt bue i diagrammet.
Fra dette punktet følger du diagrammet rett ned for å finne korrekt
fasingsvinkel og på tvers for å finne korrekt gjæringsvinkel.
STILL INN
GJÆRINGSVINKELEN
PÅ
SETDENNE
THIS MITER
ANGLE ON SAW
SAGEN
7. Etter å ha fullført sagkuttet, løsne bryteren og vent til sagbladet
stopper helt før du returnerer hodet til øvre hvilestilling.
25
30
35
40
45
STILL INN
DENNE
FASINGSVINKELEN
SET THIS
BEVEL
ANGLE ON SAW
PÅ SAGEN
2. Sett overstyringsknappen (ee) om nødvendig.
1. Still inn sagen til foreskrevne vinkler og foreta noen prøvesaginger.
3. Hold fast hodet og la det ikke falle ned.
2. Prøv og sette sammen de sagde stykkene.
4. Trekk fasingsklemmespaken (t) godt til.
5. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
72
NORSK
Eksempel: For å lage en firesidet boks med 25° utvendige vinkler
(vinkel ”A”) (fig. 24), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen.
Følg den horisontalt skjærende linjen til en av sidene for å finne
gjæringsvinkelinnstillingen på sagen (23°). Følg på samme
måte den vertikalt skjærende linjen til topp eller bunn for å få
fasingsvinkelinnstillingen til sagen (40°). Forsøk alltid sagkuttene på
noen trerester for å sjekke innstillingen av sagen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Overskrid aldri grensene for sammensatt
gjæring på 45° fasing med 45° venstre eller høyre gjæring.
Støtte for korte og lange stykker (fig. 3, 4)
SAGE KORTE MATERIALER
Det anbefales å bruke lengdestopperen (oo) for korte arbeidsstykker
både for saging av serier og for korte individuelle arbeidsstykker av
forskjellige lengder. Lengdestopperen kan kun brukes sammen med et
par med ekstra føringsskinner (ii).
ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift det med et nytt
skarpt blad.
SAGE STORE MATERIALER
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader, støtt
alltid opp lange arbeidsstykker.
Figur 3 viser ideell konfigurering for saging av lange arbeidsstykker når
sagen brukes frittstående (alle artikler leveres som tilleggsutstyr).
Disse artiklene (unntatt fotstativet og materialklemmen) er nødvendige
både på innmatings- og utmatingssiden:
– Fotstativ (nn) (leveres med monteringsinstruksjoner).
– Føringsskinner (500 eller 1000 mm) (ii).
– Stativer (mm) for å støtte føringsskinnene. Bruk ikke stativene til
å støtte opp maskinen! høyden til stativene er justerbar.
– Materialstøtteplater (jj).
– Bordendeplate (hh) for støtting av skinnene (også når man
arbeider på en eksisterende benk).
– Materialklemme (kk).
– Svingstopp (ll).
1. Plasser sagen din på fotstativet og monter føringsskinnene.
2. Skru materialstøtteplatene (jj) godt fast til føringsskinnene (ii).
3. Materialklemmen (kk) fungerer nå en lengdestopper.
4. Installer bordendeplatene (hh).
5. Installer svingstopp (ll) til bakre skinne.
6. Bruk svingstoppen (ll) til å justere lengden til middels og lange
arbeidsstykker. Den kan justeres sideveis eller svinges ut av veien
når den ikke brukes.
Støvavtrekk (fig. 1, 6)
ADVARSEL: Når det er mulig kobler man til en
støvavtrekksenhet konstruert i samsvar med gjeldende
bestemmelser for støvavgivelse.
Tilkobling av støvoppsamlingsenhet konstruert i samsvar med gjeldende
bestemmelser. Lufthastigheten til eksternt tilkoblete systemer skal
være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret på
tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet, men ikke i drift.
Et separat støvsett leveres som ekstrautstyr (DE7777).
1. Monter støvavtrekksrørene (qq) til dysene (q); den lengste slangen
til øvre dyse.
2. Koble til slangene til treveiskoblingen (rr).
Transport (fig. 1)
ADVARSEL: For å enkelt kunne bære gjærsagen, er
sokkelen utstyrt med to håndforsenkinger (ff). Bruk aldri
beskyttelsen for å løfte eller transportere gjæringssagen.
1.
2.
3.
4.
For å transportere sagen, sett fasings- og gjæringsposisjoner til 0°.
Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken (b) (fig. 1).
Press ned hodet og press nedlåsingsknappen (w) (fig. 2).
Sett sagbladet i hvilestilling og press tverrlåset (r).
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr
luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør bordoverflaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWalt kan våre farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren
for skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWalt
brukes til dette produktet.
Bruke rullebordet (fig. 3–5)
Rullebordet (pp) gjør håndteringen av store og lange trestykker svært lett
(fig. 5). Det kan kobles til enten på venstre eller høyre side av maskinen.
Rullebordet krever at det brukes ekstra fotstativ (fig. 3).
ADVARSEL: Monter rullebordet i henhold til instruksjonen
som følger med fotstativet.
• Erstatt de korte støttestengene som følger med fotstativet med de
uregelmessige skinner fra bordet på den siden bordet skal brukes.
• Følg alle instruksjonene som følger med rullebordet.
73
NORSK
UTVALG AV SAGBLADER SOM ER TILGJENGELIGE (ANBEFALTE BLADER)
Type blad
Bladdimensjoner
GARANTI
Bruk
(diameter x boring x antall tenner)
DT4222 serien 40
216x30x24
For generelt bruk, kløyving og
tverrsaging av tre og plast
DT4286 serien 40
216x30x80
TCG for bruk med aluminium
DT4320 serien 60
216x30x48
ATB for finsaging av fabrikkert og
naturlig treverk
DT4350 serien 60
216x30x60
TCG for ekstra fin saging av
fabrikkert og naturlig treverk
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke
lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer
gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning
og etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling
av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr
en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter
som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som
privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det
Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy,
kan du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du
kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha
blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALTverktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT
reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av materialeller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt
skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALTprodukter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert
servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med
nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne
brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på
Internett på www.2helpU.com.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller
kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og
informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under:
www.2helpU.com.
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.
74
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DE CORTE TRANSVERSAL DW770, DW771, DW777
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger
o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como:
efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos aquecidas e organizar padrões
de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência,
um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande
espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Fusíveis
Europa
Dados técnicos
DW770
230
1
1600
216
Voltagem
V
Tipo
Alimentação
W
Diâmetro da lâmina
mm
Diâmetro do orifício de
encaixe da lâmina
mm
30
6300
Velocidade máxima da lâmina min-1
Corte em esquadria
(ângulo máximo)
para a esquerda
e para a direita 50°
Corte em bisel
(ângulo máximo)
para a esquerda 48°
Esquadria composta
corte em bisel 45°
corte em esquadria 45°
Capacidade
corte transversal a 90°
mm
60 x 270
corte em esquadria a 45° mm
60 x 190
corte em esquadria a 48° mm
60 x 180
corte em bisel a 45°
mm
48 x 270
corte em bisel a 48°
mm
45 x 270
Dimensões globais
mm
460 x
560 x 430
Peso
kg
14,0
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência acústica)
KWA (variabilidade da
potência acústica)
DW771
230
2
1550/1400
216
DW777
230
2
1800/1600
216
30
2600-5200
30
6300
Ferramentas de 230 V10 amperes, alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,25 Ohm no ponto de ligação (caixa de serviço
de alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um
sistema de alimentação que preencha o requisito indicado acima.
Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto de
ligação.
Definições: directrizes de segurança
50°
50°
48°
45°
45°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em
morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
dB(A)
93
91
93
Indica risco de incêndio.
dB(A)
dB(A)
3
104
3
102
3
104
Arestas afiadas.
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com
a norma EN 61029:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Variabilidade K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar uma ferramenta
com outra. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes ou com acessórios diferentes, ou não receber
uma manutenção adequada, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações
durante o período de trabalho total.
A estimativa do nível de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de vezes que a ferramenta
é desligada e os momentos em que está ligada, mas
não está efectivamente a funcionar. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações
durante o período de trabalho total.
DW770, DW771, DW777
A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1 e EN 61029-2-9.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE e 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.01.2010
75
PO RT UGUÊ S
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve
seguir sempre as precauções básicas de segurança para
reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos,
incluindo as precauções indicadas em seguida.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este produto e
guarde-as num local seguro.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
Regras de segurança gerais
1. Mantenha a área de trabalho limpa e organizada.
As áreas e as bancadas de trabalho desorganizadas potenciam a
ocorrência de ferimentos.
2. Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições de água ou humidade. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (luminosidade de 250 a 300 lux). Não utilize a
ferramenta onde exista um risco de causar um incêndio ou uma
explosão, como, por exemplo, na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
3. Proteja-se contra choques eléctricos.
Evite o contacto do corpo com superfícies e equipamentos ligados
à terra (por exemplo, tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos).
Ao utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo, com
elevada humidade, quando estiverem a ser produzidas limalhas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada usando um
transformador de isolamento ou um disjuntor com ligação à terra.
4. Mantenha as outras pessoas afastadas.
Não permita que outras pessoas, especialmente crianças, não
envolvidas no trabalho toquem na ferramenta ou na extensão e
mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser
guardadas num local seco e fechadas com segurança, fora do
alcance de crianças.
6. Não utilize a ferramenta de forma forçada.
Esta irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se
for utilizada da forma e à velocidade para a qual foi concebida.
7. Utilize a ferramenta mais adequada para o trabalho.
Não utilize ferramentas pequenas de forma forçada para fazer o
trabalho de uma ferramenta maior. Não utilize as ferramentas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram concebidas;
por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou
troncos de árvore.
8. Utilize vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias, dado que estas podem ficar
presas nas peças móveis. Recomenda-se a utilização de calçado
antiderrapante ao trabalhar no exterior. Utilize uma protecção para
o cabelo que permita prender o cabelo comprido.
9. Utilize equipamento de protecção.
Utilize sempre óculos de protecção. Utilize uma máscara contra o
pó se o trabalho realizado produzir partículas. Se estas partículas
puderem estar consideravelmente quentes, use também um
avental de protecção resistente ao calor. Utilize sempre protecções
para os ouvidos. Utilize sempre um capacete de protecção.
10. Ligue um equipamento de extracção de partículas.
Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de equipamento de
extracção e recolha de partículas, certifique-se de que estes são
ligados e utilizados adequadamente.
11. Não aplique força excessiva sobre o cabo.
Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada. Mantenha o
cabo afastado do calor, de substâncias oleosas e de extremidades
aguçadas. Nunca transporte a ferramenta segurando-a pelo
respectivo cabo.
12. Fixe a peça a trabalhar.
Sempre que possível, utilize grampos ou um torno para fixar a
peça a trabalhar. Este procedimento é mais seguro do que utilizar
a sua mão e liberta ambas as mãos para usar a ferramenta.
76
13. Não se estique demasiado ao trabalhar uma peça.
Mantenha sempre um apoio e um equilíbrio adequados.
14. Efectue uma manutenção cuidadosa das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas de forma
a obter um desempenho mais eficiente e seguro. Siga as
instruções para lubrificar e substituir os acessórios. Inspeccione
as ferramentas periodicamente e, caso estejam danificadas,
mande-as reparar através de um centro de assistência autorizado.
Mantenha as pegas e os botões secos, limpos e isentos de óleo e
gordura.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, antes de uma acção de
manutenção e ao substituir acessórios, tais como lâminas, brocas
e mandris, desligue as ferramentas da fonte de alimentação.
16. Retire as chaves de ajuste.
Ganhe o hábito de verificar se as chaves de ajuste foram retiradas
da ferramenta antes de a utilizar.
17. Evite ligar a ferramenta de forma não intencional.
Não transporte a ferramenta com um dedo no gatilho de
activação. Certifique-se de que a ferramenta se encontra na
posição “off” (desligada) antes de a ligar à tomada.
18. Utilize extensões adequadas para exteriores.
Antes de qualquer utilização, inspeccione a extensão e, caso esta
esteja danificada, substitua-a. Quando a ferramenta for utilizada no
exterior, use apenas extensões especificamente concebidas para
uma utilização no exterior.
19. Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o senso comum. Não
utilize a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de
drogas ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente a
ferramenta e o cabo de alimentação para determinar se a
ferramenta irá funcionar adequadamente e realizar a função para
a qual foi concebida. Verifique o alinhamento e a lubrificação das
peças móveis, se existem danos em qualquer peça, a montagem
da máquina e quaisquer outras condições que possam afectar o
funcionamento da ferramenta. Uma protecção ou outra peça que
se encontre danificada deverá ser reparada adequadamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a menos que
este manual de instruções indique outro procedimento. Todos os
botões defeituosos deverão ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o gatilho de
activação não a ligar e desligar. Nunca tente efectuar qualquer
reparação por si mesmo.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou
dispositivo complementar ou qualquer utilização desta
ferramenta que seja diferente do que é recomendado neste
manual de instruções poderá representar um risco de
ferimentos.
21. Mande reparar a sua ferramenta por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica encontra-se em conformidade com
as normas de segurança aplicáveis. As reparações deverão ser
exclusivamente efectuadas por técnicos qualificados utilizando
peças sobresselentes originais. Caso contrário, tal poderá resultar
num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria
• A máquina inclui um cabo de alimentação com uma configuração
especial, que só pode ser substituído pelo fabricante ou pelo seu
agente de assistência autorizado.
• Não utilize a serra para cortar materiais diferentes dos
recomendados pelo fabricante.
• Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente
posicionados, se não estiverem a funcionar ou se não tiveram uma
manutenção adequada.
• Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando
realizar cortes de biselamento.
• Mantenha a área em torno da máquina em bom estado e sem
materiais soltos, isto é, aparas e pedaços de material.
PORTUGUÊS
• Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
• Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha em atenção
a marca de velocidade na lâmina da serra.
-– utilize lâminas de serra concebidas para reduzir o ruído
produzido;
-– utilize apenas lâminas de serra bem afiadas;
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de
fixação estão fixos antes de iniciar qualquer operação.
• A manutenção da máquina deve ser realizada periodicamente;
• Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
• Certifique-se de que o operador tem formação adequada sobre a
utilização, ajuste e funcionamento da máquina;
• Nunca tente parar a máquina rapidamente, inserindo uma
ferramenta ou qualquer outro meio para parar a lâmina; se o fizer,
pode ocorrer um acidente grave.
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são
adequados para o fim a que se destina, tal como indicado neste
manual.
• Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer
acessório.
O uso incorrecto de um acessório pode causar danos.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de
trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver em
funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição de
repouso
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de
serra ou material áspero.
• Certifique-se de que a lâmina da serra está montada
correctamente antes de a utilizar.
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
• Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Consulte os dados técnicos para obter a
classificação da lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas
neste manual e em conformidade com a norma 847-1.
• Disponha de uma adequada iluminação geral ou localizada;
• Nunca corte peças com menos de 150 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 60 mm de peso por 270 mm de largura por 500 mm de
comprimento
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada, por exemplo o modelo DE7023. Fixe
sempre a peça de trabalho em segurança.
• Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Não utilize lâminas de serra com rachas ou danificadas.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
• Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada
seja, pelo menos, igual à indicada na serra.
• Nunca utilize a serra sem a placa de corte.
• Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o
interruptor.
• Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
• Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo
do motor.
• O resguardo da lâmina na serra levanta automaticamente quando
o braço é baixado; baixa sobre a lâmina quando a alavanca de
libertação de bloqueio da cabeça (b) é empurrada.
• Nunca levante o resguardo da lâmina, a menos que a serra esteja
desligada. O resguardo pode ser levantado com a mão durante a
colocação ou remoção das lâminas de serra ou a inspecção da
serra.
• Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor
estão limpas e sem aparas.
• Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de realizar qualquer
trabalho de manutenção ou mudar a lâmina.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção
quando a máquina estiver em funcionamento e se a cabeça não
estiver na posição de repouso.
• Se estiver equipada com laser, não é permitido substituir por outro
tipo de laser. As reparações devem ser realizadas pelo fabricante
do laser ou por um agente autorizado.
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
-– tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
-– lâmina da serra afiada;
-– regule o ajuste da lâmina da serra;
-– a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser
inferior a 20 m/s.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da
fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que
a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e
inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa
bancada, utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das serras:
– ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de acidentes causados por partes descobertas da lâmina da
serra em rotação.
– Risco de ferimento ao mudar a lâmina da serra sem protecção.
– Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
– Perigos de saúde provocados pela inalação de poeiras produzidas
durante o corte de madeira, especialmente carvalho, faia e placas
de fibra de densidade média.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de
madeira
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão
sujos
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores
e calhas estão devidamente regulados.
• Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
Use uma protecção ocular.
Ponto de transporte
77
PO RT UGUÊ S
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 2)
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (FIG. 3–6)
O Código de data (A5), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
hh. Placa de extremidade de mesa
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
ii. Carris de guia de suporte
jj. Placa de suporte de material
ll. Travão giratório
mm. Suporte ajustável de 760 mm (altura máxima)
Conteúdo da embalagem
nn. Pernas de apoio
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
oo. Travão de comprimento para peças curtas (a ser utilizado com os
carris de guia [ii])
2 Chave hexagonal de 4/6 mm
pp. Mesa rolante
1 Lâmina de serra TCT de 216 mm
qq. Tubagens de extracção de partículas
1 Grampo de materiais
2 Bocais de extracção de partículas
(opcional para o modelo DW770)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de qualquer utilização.
Descrição (fig. 1, 2, 9)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou
qualquer dos seus componentes. Tal poderá resultar em
danos ou ferimentos.
a. Gatilho para ligar/desligar
b. Alavanca de desbloqueio da cabeça
c. Pega de transporte
d. Protecção superior fixa
e. Encaixe exterior
f. Parafuso de fixação da lâmina
g. Protecção inferior da lâmina
h. Lâmina de serra
i. Manípulo de bloqueio da guia deslizante
j. Mesa fixa
k. Placa de corte
l. Braço de esquadria
m. Bloqueio de esquadria
n. Braço de esquadria/mesa rotativa
o. Escala de esquadria
p. Guia deslizante
q. Bocal de extracção de partículas (opcional para o modelo DW770)
r. Bloqueio transversal
s. Gancho de bloqueio da cabeça
t. Pega de fixação de bisel
rr. Conector de três vias
USO PRETENDIDO
A sua Serra de esquadria de corte transversal DEWALT foi concebida
para o corte profissional de madeira, derivados da madeira e plásticos.
Efectua as operações de serragem de corte transversal, biselamento e
em esquadria de maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 216 mm de diâmetro nominal.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de
gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas
por utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela
sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este
produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a potência da fonte de alimentação corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta possui isolamento duplo, em conformidade
com a norma EN 61029; por conseguinte, não é necessária
nenhuma ligação à terra.
No caso de o cabo ter de ser substituído, a ferramenta apenas deve
ser reparada por um técnico de assistência autorizado ou por um
electricista qualificado.
É obrigatória a utilização dos seguintes cabos:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
DW777/DW771:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
u. Escala de bisel
Utilizar uma extensão
v. Orifícios de montagem em bancada
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada
com 3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta
ferramenta (consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
w. Botão de bloqueio inferior
x. Barras transversais
y. Cabeça da serra
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
z. Chaves hexagonais
aa. Grampo do cabo
bb. Cabo
cc. Selector de controlo da velocidade
(Apenas para o modelo DW771)
dd. Orifício para cadeado
ee. Botão de ajuste manual
ff. Pegas de transporte (esquerda e direita)
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
gg. Encaixe interior
Desembalar a ferramenta
kk. Grampo de materiais
O motor e as protecções já se encontram montados na base.
78
PORTUGUÊS
Grampo do cabo (fig. 7)
Insira o cabo (bb) no respectivo grampo (aa). Dê uma folga suficiente ao
cabo para a cabeça da serra se movimentar e, em seguida, aperte o
grampo com o parafuso.
Montar a ferramenta numa bancada (fig. 2)
1. Foram fornecidos orifícios (v) em todos os quatro pés para
facilitar a montagem da ferramenta numa bancada. Os orifícios
fornecidos são compatíveis com vários tamanhos de parafusos.
Utilize qualquer um dos orifícios; não é necessário utilizar ambos.
Monte sempre a sua serra com segurança para evitar que esta se
movimente quando a estiver a utilizar.
Para melhorar a portabilidade da ferramenta, esta pode ser
montada num pedaço de contraplacado com 12,5 mm de
espessura (ou mais), o qual pode então ser fixado com um grampo
no seu suporte de trabalho ou transportado para outras áreas de
trabalho e fixado onde quiser.
2. Ao fixar a sua serra num pedaço de contraplacado, certifique-se
de que os parafusos de montagem não sobressaem na parte
inferior do contraplacado.
O contraplacado deve ficar ao mesmo nível do suporte de
trabalho. Ao fixar a serra com um grampo em qualquer superfície
de trabalho, aplique o grampo apenas nas saliências de fixação
onde se localizam os orifícios dos parafusos de montagem. A
fixação em qualquer outro ponto irá interferir com o funcionamento
correcto da serra.
3. Para evitar a colagem das peças e cortes imprecisos, certifiquese de que a superfície de montagem não está distorcida ou
desnivelada. Se a serra baloiçar na superfície, coloque um calço
fino por baixo de um dos pés da serra até a serra ficar firme na
superfície de montagem.
Montar a lâmina de serra (fig. 1, 8–10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize
apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4320.
1. Insira a chave hexagonal de 6 mm (z) no local oposto ao do eixo
da lâmina e fixe-a (fig. 8).
2. Desaperte o parafuso de fixação da lâmina (f), rondando-o para
a direita. Retire o parafuso de fixação da lâmina (f) e o encaixe
exterior (e).
3. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior
(b) para levantar a protecção inferior da lâmina (g) e retirar a lâmina
de serra (h).
4. Insira a nova lâmina de serra no suporte do encaixe interior (gg),
certificando-se de que os dentes na extremidade inferior da lâmina
estão a apontar para a guia (na direcção oposta do utilizador).
5. Volte a colocar o encaixe exterior (e), certificando-se de que os
suportes (ss) em cada lado do veio do motor estão encaixados
correctamente.
6. Aperte o parafuso da lâmina (f) rodando-o para a esquerda, ao
mesmo tempo que fixa com a outra mão a chave hexagonal de 6
mm (z) (fig. 10).
AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
A sua serra de esquadria foi ajustada com precisão na fábrica. Se for
necessário efectuar qualquer reajuste como resultado do transporte
ou manuseamento da ferramenta, ou por qualquer outra razão, siga
os passos indicados abaixo para ajustar a sua serra. Após a sua
realização, estes ajustes deverão permanecer precisos.
Ajustar as barras transversais para uma
profundidade de corte constante (fig. 1, 2, 11, 12)
A lâmina deve empregar uma profundidade de corte constante ao
longo do comprimento total da mesa e não deve tocar na mesa fixa
na traseira da ranhura ou na dianteira do braço rotativo. Para tal, os
braços transversais devem estar perfeitamente paralelos em relação à
mesa quando a cabeça da serra estiver totalmente para baixo.
1. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior
(b) (fig. 1).
2. Empurre a cabeça da serra totalmente para a posição traseira e
meça a altura a partir da mesa rotativa (n) até à parte inferior do
encaixe exterior (e) (fig. 11).
3. Rode o bloqueio transversal da cabeça da serra (r) (fig. 2).
4. Mantendo a cabeça da serra totalmente para baixo, puxe a cabeça
até ao fim do seu percurso.
5. Meça novamente a altura indicada na figura 11. Ambos os valores
deverão ser idênticos.
6. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma (fig.12):
a. Desaperte a porca de bloqueio (tt) no suporte (uu) por baixo
do bocal de extracção de partículas superior (q) e ajuste o
parafuso (v v) de acordo com o necessário, aplicando pequenos
incrementos.
b. Aperte a porca de bloqueio (tt).
ATENÇÃO: verifique sempre se a lâmina não toca na
mesa na traseira da ranhura ou na dianteira do braço
rotativo nas posições de 90° verticais e de 45° de bisel.
Não ligue a ferramenta antes de efectuar esta verificação!
Ajustar a guia (fig. 13)
Rode o manípulo de bloqueio da guia deslizante (i) para a esquerda
para libertar a guia. Desloque a guia deslizante (p) para uma posição
que evite que a lâmina a corte e, em seguida, aperte o manípulo de
bloqueio da guia rodando-o para a direita.
Verificar e ajustar a lâmina à guia (fig. 2, 14, 15)
1. Desaperte o bloqueio de esquadria (m).
2. Coloque o seu polegar no braço de esquadria (l) e aperte o
bloqueio de esquadria (m) para libertar a mesa rotativa/o braço de
esquadria (n).
3. Rode o braço de esquadria até este ficar fixo na posição de
esquadria de 0°.
4. Puxe a cabeça para baixo e bloqueie-a utilizando o botão de
bloqueio inferior (w).
5. Verifique se as duas marcas de 0° (ww) na escala de esquadria (o)
estão visíveis.
6. Encoste um esquadro (xx) ao lado esquerdo da guia (p) e da
lâmina (h).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
7. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
a. Desaperte os parafusos (yy) e desloque o conjunto da escala/
braço de esquadria para a esquerda ou para a direita até a
lâmina ficar a 90° em relação à guia, tal como medido com o
esquadro (fig. 14).
b. Volte a apertar os parafusos (yy).
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (fig. 16–19)
1. Desaperte a pega de fixação de bisel (t) (fig. 16).
2. Empurre a cabeça da serra para a direita de forma a assegurar que
esta se encontra totalmente na vertical e aperte a pega de fixação
de bisel.
79
PO RT UGUÊ S
3. Coloque um esquadro (xx) na mesa e encoste-o à lâmina (h)
(fig. 17).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
4. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
a. Desaperte a pega de fixação de bisel (t) e rode o parafuso
de bloqueio de ajuste da posição vertical (zz) para dentro ou
para fora até a lâmina ficar a 90° em relação à mesa, tal como
medido com o esquadro.
b. Se o apontador de bisel (a1) não indicar zero na escala de bisel
(u), desaperte os parafusos (a2) que fixam a escala e desloque-a
de acordo com o necessário.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel (fig. 1, 18, 19)
O ajuste manual de bisel permite configurar o ângulo máximo de bisel
em 45° ou 48°, de acordo com o pretendido.
• Para a esquerda = 45°
1.
2.
3.
4.
• Para a direita = 48°
Certifique-se de que o manípulo de ajuste manual (a3) se encontra
na posição esquerda.
Desaperte a pega de fixação de bisel (t) e desloque a cabeça da
serra para a esquerda.
Esta é a posição de bisel de 45°.
Se for necessário efectuar algum ajuste, rode o parafuso de
bloqueio (a4) para dentro ou para fora, de acordo com o
necessário, até o apontador (a1) indicar 45°.
ATENÇÃO: as saliências da guia podem ficar obstruídas
com serradura. Utilize um pequeno pau ou ar comprimido
a baixa pressão para as limpar.
Antes de qualquer utilização
ATENÇÃO:
• Instale a lâmina de serra adequada. Não utilize lâminas
demasiado gastas. A velocidade de rotação máxima da
ferramenta não deve exceder a da lâmina de serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de
forma forçada.
• Deixe o motor alcançar a sua velocidade total antes de
cortar.
• Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e
pegas de fixação estão bem apertados.
• Fixe a peça a trabalhar.
• Embora esta serra consiga cortar madeira e muitos
materiais não ferrosos, estas instruções de utilização
referem-se apenas ao corte de madeira. Aplicam-se
as mesmas directrizes aos outros materiais. Não corte
materiais ferrosos (ferro e aço) ou alvenaria com esta
serra! Não utilize quaisquer discos abrasivos!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize
a máquina se a ranhura de corte for mais larga do que
10 mm.
• Colocar a peça a trabalhar sobre um pedaço de madeira
irá aumentar a capacidade de corte em 300 mm.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as
suas condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da
mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo
a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em
redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios
possuem manutenção adequada e que o tamanho da peça de
trabalho é adequado para esta máquina.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
É fornecido um orifício (dd) no gatilho para ligar/desligar (a) para a
inserção de um cadeado, de forma a bloquear a ferramenta.
1. Para activar a ferramenta, prima o gatilho para ligar/desligar (a).
2. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
SELECTOR DE CONTROLO DA VELOCIDADE (APENAS PARA A DW771)
O selector de controlo da velocidade (cc) pode ser utilizado para a
configuração avançada do intervalo de velocidade pretendido.
Rode o selector de controlo da velocidade (cc) para o intervalo
pretendido, o qual é indicado por um número (1–5).
• Utilize altas velocidades para serrar materiais moles, tais como
madeira normal.
• Utilize velocidades baixas para serrar madeira dura.
Posição do corpo e das mãos
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas mãos ao utilizar a
serra de esquadria irá tornar o corte mais fácil, preciso e seguro.
ATENÇÃO:
• Nunca coloque as suas mãos perto da área de corte.
• Não coloque as suas mãos a uma distância inferior a 150
mm da lâmina.
• Fixe a peça a trabalhar com segurança à mesa e à guia
ao cortar. Mantenha as suas mãos na posição de corte
até a lâmina parar completamente após soltar o gatilho.
• Faça sempre uma simulação de corte (sem alimentação)
antes de finalizar o corte, de forma a poder verificar o
percurso da lâmina.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha ambos os pés bem assentes no chão e um
equilíbrio correcto.
• À medida que deslocar o braço da serra para a esquerda
e para a direita, siga-o e coloque-se ligeiramente ao lado
da lâmina de serra.
Cortes de serra básicos
CORTE TRANSVERSAL DIREITO NA VERTICAL (FIG. 1, 20)
NOTA: utilize lâminas de serra de 216 mm com orifícios de
encaixe de 30 mm para obter a capacidade de corte pretendida.
1. Desaperte o bloqueio de esquadria (m) e, em seguida, levante-o.
2. Coloque o bloqueio de esquadria (m) na posição de 0° e aperte-o.
3. Encoste a madeira a ser cortada à guia (p).
FUNCIONAMENTO
4. Segure a pega de transporte (c) e empurre a alavanca de
desbloqueio da cabeça (b) para libertar a cabeça. Prima o gatilho
(a) para ligar o motor. Recomenda-se que inicie o corte perto da
guia.
Instruções de utilização
5. Empurre a cabeça para fazer a lâmina cortar a madeira e entrar na
placa de corte de plástico (k).
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos
de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas
posteriores.
80
6. Quando a cabeça estiver totalmente para baixo, puxe-a lentamente
para completar o corte.
7. Após completar o corte, solte o gatilho e espere que a lâmina de
serra pare completamente antes de voltar a colocar a cabeça na
sua posição de descanso superior.
ATENÇÃO:
• Para alguns tipos de perfil de plástico, é aconselhável
seguir esta sequência na ordem inversa.
PORTUGUÊS
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria com um em
bisel. É o tipo de corte utilizado para fazer molduras ou caixas com
lados oblíquos, tal como apresentado na figura 23.
ATENÇÃO: se o ângulo de corte variar de corte para
corte, verifique se a pega de fixação de bisel e o manípulo
de fixação de esquadria estão bem apertados. Estes têm
de ser apertados após efectuar quaisquer alterações nos
ângulos de bisel ou de esquadria.
3. Certifique-se sempre de que a alavanca de bloqueio de esquadria
está bem fixa antes de cortar.
Qualidade do corte
A lisura de qualquer corte depende de várias variáveis, incluindo o
material a ser cortado. Quando forem pretendidos cortes muito lisos
para moldes e outros trabalhos de precisão, os melhores resultados
serão obtidos com uma lâmina afiada (de carboneto, com 60 dentes) e
uma velocidade de corte uniforme e mais lenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que o material não foge ao
cortá-lo; fixe-o com segurança utilizando um grampo. Deixe
sempre a lâmina parar completamente antes de levantar
o braço. Se continuar a haver pequenas fibras de madeira
na traseira da peça trabalhada, cole um pouco de fita de
pintura na zona da madeira onde o corte irá ser efectuado.
Serre através da fita e retire-a cuidadosamente quando
terminar o corte.
Fixar a peça a trabalhar com um grampo
(fig. 3, 25–27)
ATENÇÃO: Utilize sempre um sistema de fixação do
material.
Para obter os melhores resultados, utilize o grampo de materiais (kk)
concebido para ser utilizado com a sua serra. Sempre que possível, fixe
a peça a trabalhar com um grampo.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo (kk) deve estar virado
para a parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o
entalhe no grampo está totalmente inserido na base da serra de
esquadria. Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está
fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
85
75
25
30
35
40
45
CAIXA,
4 LADOS
SQUARE
BOX
65
50
55
60
40
45
35
CAIXA6 DE
6 LADOS
SIDED
BOX
40
30
35
70
75
30
30
65
25
55
60
25
50
20
45
20
25
55
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
50
5. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito
na vertical.
20
35
70
4. Aperte a pega de fixação de bisel (t) com firmeza.
15
65
3. Segure a cabeça com firmeza para que esta não caia.
10
60
2. Utilize o botão de ajuste manual (ee), caso seja necessário.
5
40
CONFIGURE ESTE ÂNGULO DE
NA SERRA
SETESQUADRIA
THIS MITER ANGLE
ON SAW
1. Desaperte a pega de fixação de bisel (t) e configure o ângulo de
bisel de acordo com o pretendido.
0
30
DE 8
8 CAIXA
SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
LADOS
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ÂNGULO
DE LATERAL DA CAIXA (ÂNGULO “A”)
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Podem ser configurados ângulos em bisel de 0° a 48° para a esquerda.
Podem ser efectuados cortes em bisel até 45° com o braço de
esquadria configurado numa posição de esquadria entre zero e 45°
para a direita ou para a esquerda.
45
70
CORTES TRANSVERSAIS EM BISEL (FIG. 18, 22)
85
ATENÇÃO: ao cortar em esquadria a extremidade de uma
peça de madeira com uma pequena sobra, posicione a
madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado da
lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja:
esquadria esquerda, sobra à direita
esquadria direita, sobra à esquerda
• A tabela abaixo irá ajudá-lo a seleccionar as configurações de
esquadria e bisel adequadas para cortes comuns de esquadria
composta.
• Para utilizar a tabela, seleccione o ângulo “A” (fig. 24) do seu
projecto e localize esse ângulo no arco adequado na tabela. A
partir daí, siga a tabela directamente para baixo para encontrar o
ângulo de bisel correcto e para os lados para encontrar o ângulo
de esquadria correcto.
85
4. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito
na vertical.
80
2. O bloqueio de esquadria irá posicionar-se automaticamente nos
0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° e 50°, tanto para a esquerda como
para a direita. Se for pretendido algum ângulo intermédio, segure
a cabeça com firmeza e bloqueie-a apertando o bloqueio de
esquadria.
Esquadria composta (fig. 23, 24)
80
1. Aperte o bloqueio de esquadria (m). Desloque o braço para a
esquerda ou para a direita, de acordo com o ângulo pretendido.
80
CORTE TRANSVERSAL EM ESQUADRIA NA VERTICAL (FIG. 1, 21)
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado
direito da base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À
CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR
A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO
NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS
RESGUARDOS.
75
• A protecção inferior da lâmina foi concebida para se
fechar rapidamente quando a alavanca (b) é libertada. Se
a protecção não se fechar dentro de 1 segundo, mande
verificar a serra por um agente de reparação autorizado
da DEWALT.
45
SET
THISÂNGULO
BEVEL ANGLE
ON SAW
CONFIGURE
ESTE
DE BISEL
NA SERRA
1. Configure a sua serra de acordo com os ângulos indicados e
efectue alguns cortes de teste.
2. Pratique encaixar as peças de corte umas nas outras.
Exemplo: para construir uma caixa de quatro lados com ângulos
exteriores de 25° (ângulo “A”) (fig. 24), utilize o arco superior
direito. Encontre o ângulo de 25° na escala em arco. Siga a
linha de intersecção horizontal para qualquer um dos lados para
obter a configuração do ângulo de esquadria da serra (23°). Da
mesma forma, siga a linha de intersecção vertical para cima ou
para baixo para obter a configuração do ângulo de bisel da serra
(40°). Experimente sempre efectuar cortes em algumas sobras
de madeira para verificar se as configurações da serra estão
correctas.
ATENÇÃO: nunca exceda os limites de esquadria
composta de bisel de 45° com esquadria de 45° para a
esquerda ou para a direita.
Suporte para peças curtas e longas (fig. 3, 4)
CORTAR MATERIAL CURTO
É aconselhável utilizar o travão de comprimento (oo) com as peças
curtas, tanto para serrar em série como para serrar peças curtas
individuais de vários tamanhos. O travão de comprimento apenas pode
ser utilizado em conjunto com um par de carris de guia opcionais (ii).
CORTAR MATERIAL DE GRANDE DIMENSÃO
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, apoie
sempre as peças longas.
81
PO RT UGUÊ S
A figura 3 apresenta a configuração ideal para serrar peças longas
quando a serra é utilizada de forma independente (todos os itens estão
disponíveis em opção).
Estes itens (excepto as pernas de apoio e o grampo de materiais) são
necessários tanto do lado de alimentação como do lado de finalização:
– Pernas de apoio (nn) (acessório fornecido com instruções de
montagem).
– Carris de guia (500 ou 1.000 mm) (ii).
– Suportes para (mm) apoiar os carris de guia. Não utilize os
suportes para apoiar a máquina! A altura dos suportes é
ajustável.
– Placas de suporte de materiais (jj).
– Placa de extremidade de mesa (hh) para suportar os carris
(também ao trabalhar numa bancada existente).
– Grampo de materiais (kk).
– Travão giratório (ll).
1. Coloque a sua serra sobre as pernas de apoio e instale os carris
de guia.
2. Aparafuse com firmeza as placas de suporte de materiais (jj) aos
carris de guia (ii).
3. O grampo de materiais (kk) funciona agora como um travão de
comprimento.
4. Instale as placas de extremidade de mesa (hh).
5. Instale o travão giratório (ll) no carril traseiro.
6. Utilize o travão giratório (ll) para ajustar o comprimento de peças
médias e longas. O travão pode ser ajustado na lateral ou rodado
para fora do caminho quando não estiver a ser utilizado.
Extracção de partículas (fig. 1, 6)
ATENÇÃO: sempre que possível, ligue um dispositivo
de extracção de partículas concebido em conformidade
com os regulamentos aplicáveis em relação à emissão de
partículas.
Ligue um dispositivo de recolha de partículas concebido em
conformidade com os regulamentos aplicáveis. A velocidade do ar
de sistemas ligados externamente deverá ser de 20 m/s +/- 2 m/s. A
velocidade deverá ser medida no ponto de ligação do tubo de ligação,
com a ferramenta ligada, mas sem estar a funcionar.
Encontra-se disponível em opção um kit de recolha de partículas
separado (DE7777).
1. Encaixe os tubos de extracção de partículas (qq) nos bocais (q); a
mangueira mais comprida deverá ser encaixada no bocal superior.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: se a lâmina de serra estiver gasta, substitua-a
por uma nova lâmina afiada.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior,
a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção
de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de
que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a
bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina
da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação
e siga as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da
serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação
e à volta das mesmas. Utilize uma protecção aprovada
para os olhos e uma máscara aprovada contra o pó ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos
abrasivos para limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os
materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido na ferramenta; nunca
submirja qualquer peça da ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente a superfície da mesa.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente o sistema de recolha de partículas.
2. Ligue as mangueiras ao conector de três vias (rr).
Transportar a ferramenta (fig. 1)
ATENÇÃO: a base é fornecida com duas pegas (ff) para
transportar a serra de esquadria de forma prática. Nunca
utilize protecções para levantar ou transportar a serra de
esquadria.
1. Para transportar a serra, configure as posições de bisel e esquadria
para 0°.
2. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior
(b) (fig.1).
3. Empurre a cabeça para baixo e prima o botão de bloqueio inferior
(w) (fig. 2).
4. Coloque a lâmina de serra na posição de descanso e prima o
bloqueio transversal (r).
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção mínima.
Uma utilização continuamente satisfatória depende de um cuidado
adequado com a ferramenta e de uma limpeza regular.
82
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Utilizar a mesa rolante (fig. 3–5)
A mesa rolante (pp) torna muito fácil o manuseamento de peças de
madeira grandes e longas (fig. 5). Esta mesa pode ser encaixada do
lado esquerdo ou direito da máquina. A mesa rolante requer a utilização
das pernas de apoio opcionais (fig. 3).
ATENÇÃO: monte a mesa rolante seguindo as instruções
fornecidas com as pernas de apoio.
• Substitua as barras de suporte curtas fornecidas com as pernas
de apoio pelos carris irregulares da mesa no lado em que a mesa
irá ser utilizada.
• Siga todas as instruções fornecidas com a mesa rolante.
PORTUGUÊS
GAMA DE LÂMINAS DE SERRA DISPONÍVEIS (LÂMINAS RECOMENDADAS)
Tipo de lâmina
Dimensões da lâmina
GARANTIA
Utilização
(diâmetro da lâmina x diâmetro do encaixe x n.º de dentes)
Série DT4222 40
216 x 30 x 24
Para a serração ao comprido e
o corte transversal de madeira e
plástico
Série DT4286 40
216 x 30 x 80
TCG para utilização com alumínio
Série DT4320 60
216 x 30 x 48
ATB para o corte preciso de
madeira natural e artificial
Série DT4350 60
216 x 30 x 60
TCG para o corte extra preciso de
madeira natural e artificial
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser
eliminado com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já
não tiver utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize
este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens
permite que os materiais sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a
prevenir a poluição ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva
de produtos eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através
do revendedor do novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de
produtos DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil.
Para tirar partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro
de Assistência Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em
nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como tal,
oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de garantia complementa
os seus direitos contratuais enquanto utilizador profissional ou os
seus direitos legais enquanto utilizador privado não profissional,
não os prejudicando, seja de que forma for. A garantia é
válida nos Estados-membros da União Europeia e nos paísesmembros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho da
sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor no
prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva embalagem e
todos os componentes originais, para obter um reembolso total
ou trocá-la por outra ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo necessário apresentar
uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de assistência
gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente num agente de
reparação autorizado da DEWALT. Será necessário apresentar
uma prova de compra. Inclui mão-de-obra. O serviço inclui
a mãode- obra, mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se tenham avariado ao
abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na
morada indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet
uma lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do nosso serviço
pós-venda no site: www.2helpU.com.
83
S UO M I
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW770, DW771, DW777
Onnittelut!
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita työssään sähkötyökaluja käyttäville.
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena
on hengenmenetys tai vakava vamma.
Tekniset tiedot
DW770
Jännite
V
230
Tyyppi
1
Virransyöttö
W
1600
Terän halkaisija
mm
216
Terän aukko
mm
30
Terän suurin nopeus
min-1
6300
Suurimmat jiirikulmat vasemmalle/oikealle 50°
Suurimmat viistekulmat
vasemmalle
48°
Yhdistetty jiiraus
viiste
45°
jiiri
45°
Kapasiteetit
katkaisu 90°
mm
60 x 270
jiiri 45°
mm
60 x 190
jiiri 48°
mm
60 x 180
viiste 45°
mm
48 x 270
viiste 48°
mm
45 x 270
Kokonaismitat
mm
460 x
560 x 430
Paino
kg
14,0
DW771
230
2
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DW777
230
2
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli
vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai
keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Terävät reunat.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW770, DW771, DW777
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaine, vaihtelu)
(akustinen theo)
(akustinen teho, vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
2,1
2,1
2,1
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta..
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 61029-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa
työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty
erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja
sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua
henkilövahinko.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
230 V
10 ampeerin sulake
Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,25 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä
sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
84
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
SUOM I
Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua paperia kosteassa
tai märässä ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla kirkas
vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä työkalua, jos on
olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden tai kaasujen vuoksi.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia,
jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa
olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai jos syntyy
metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen
avulla.
4. Pidä muut ihmiset kaukana.
Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai
jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla.
5. Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten
ulottuvilta.
6. Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen
käyttötarkoituksen mukaisesti.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin.
Käytä työkaluja vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä
esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen.
8. Pukeudu oikein.
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona
työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita.
Suojaa pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta
kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös
kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina kuulonsuojaimia.
Käytä aina kypärää.
10. Yhdistä laite pölynkeräimeen.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä.
11. Älä vaurioita sähköjohtoa.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä
kanna työkalua sen johdosta.
12. Kiinnitä työstettävä kappale.
Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos
mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen
kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat työkalun
käsittelemiseen.
13. Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
14. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Se parantaa turvallisuutta ja
tehokkuutta. Noudata ohjeita, kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen
tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne vaurioituvat, vie
ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Pidä kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta.
15. Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen
vaihdetaan esimerkiksi terä.
16. Irrota säätöavaimet ja vääntimet.
Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet
ja vääntimet on poistettu.
17. Vältä työkalun käynnistymistä vahingossa.
Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä. Varmista ennen
pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu
virta.
18. Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut,
vaihda se virheettömään. Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa.
19. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen
varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa
huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota. Vaihdata
vaurioituneet katkaisijat valtuutetussa huoltokeskuksessa. Älä käytä
työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä tehdä korjauksia itse.
VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään
muuhun tarkoitukseen, on olemassa henkilövahingon vaara.
21. Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten
vaatimukset. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset
käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu
huomattavaan vaaraan.
Kulmasahojen lisäturvasääntöjä
• Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto, jonka vain valmistaja tai
valtuutettu korjaamo saa vaihtaa.
• Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin valmistajan
suosittelemia.
• Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset
eivät toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein.
• Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat
viistoleikkauksia.
• Pidä lattia-alue koneen ympärillä tasaisena, puhtaana ja vapaana
materiaaleista esim. lastuista ja muista leikkuujätteistä.
• Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään merkitty
enimmäisnopeus.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
• Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
• Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje.
Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai
karkeaa materiaalia.
• Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai
pienempi. Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista.
Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin
mukaisesti.
• Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
• Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään
yhtä suuri kuin sahaan merkitty nopeus.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä.
• Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen
vapauttamista.
• Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
• Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
• Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan
alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun lukituksen vapautusvipua (b)
työnnetään.
85
S UO M I
• Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei
ole sammutettu. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä
asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat
ja lastuttomat.
• Vaihda kulunut uurroslevy.
• Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai
kun vaihdat terää.
• Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on
käynnissä ja teräosa ei ole lepoasennossa.
– Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
• Jos koneeseen on asennettu laser, sitä ei saa vaihtaa toisen
tyyppiseen laseriin. Vain laserin valmistaja tai valtuutettu korjaamo
saa suorittaa korjaukset.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
• Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
Käytä suojalaseja.
-– työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
-– sahanterän terävyys;
Kantokohta
-– sahanterän oikea säätö;
-– pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut
on asennettu oikein.
• Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle
altistumiseen:
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 2]
Päivämääräkoodi (A5) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
-– käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
Valmistusvuosi
-– käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä;
• koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti;
Pakkauksen sisältö
• Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus;
1 Osittain koottu työkalu
• Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan;
2 Kuusiokulma-avain 4/6 mm
• Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa
osoitetun tarkoituksen mukaisia.
1 216 mm:n TCT-sahanterä
1 Materiaalin kiinnike
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei
ole lepoasennossa.
2 pölynkeräyssuutinta (valinnainen malliin DW770)
• Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
– Korkeus 60 mm x leveys 270 mm x pituus 500 mm
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
Kuvaus [kuva 1, 2, 9]
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla ,
esim. DE7023. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä.
Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti.
Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä
syöttövoimalla.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja,
joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Pään lukitus- ja vapautusvipu
c. Kantokahva
d. Kiinteä ylempi suojus
e. Ulompi laippa
f. Terän pultti
g. Alempi terän suojus
h. Sahanterä
i. Liukuvan esteen lukituspainike
j. Kiinteä pöytä
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön:
– työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
k. Aluslevy
l. Jiirivarsi
m. Jiirisalpa
n. Kääntyvä pöytä / jiirivarsi
o. Jiiriasteikko
p. Liukuva este
– Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama
onnettomuusriski.
q. Pölynkeräyssuutin (valinnainen malliin DW770)
– Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama
onnettomuusriski.
s. Pään lukituskoukku
– Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
t. Viistokiinnikkeen kahva
86
r. Poikkisuuntainen lukko
SUOM I
u. Viistoasteikko
KOKOAMINEN
v. Aukot penkkiin kiinnittämiseksi
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
w. Alaslukituspainike
x. Poikkisuuntaiset tangot
y. Sahauspää
z. Kuusiokulma-avaimet
aa. Johdon kiinnike
Purkaminen pakkauksesta
bb. Johto
cc. Nopeudensäädin (vain malli DW771)
Moottori ja suojukset on asennettu valmiiksi.
dd. Lukitusaukko
Johdon kiinnike [kuva 7]
ee. Ohituspainike
Aseta johto (bb) pitimeen (aa). Johdossa pitää olla löysää niin paljon,
että sahan pää voi liikkua. Kiristä kiinnike ruuvilla.
ff. Kantokahva (vasen ja oikea)
gg. Sisempi laippa
Kiinnittäminen penkkiin [kuva 2]
kk. Materiaalin kiinnike
1. Kaikissa neljässä jalassa on aukot (v), jotta työkalu voidaan kiinnittää
penkkiin. Niissä voidaan käyttää eri kokoisia pultteja. Kiinnityksessä
ei tarvitse käyttää molempia aukkoja. Toinen riittää. Kiinnitä saha
aina tukevasti, jotta se ei pääse liikkumaan.
LISÄVARUSTEET [KUVA 3–6]
hh. Pöydän päätylevy
ii. Tukiohjaimen kiskot
Voit helpottaa sahan siirtämistä kiinnittämällä sen vähintään
12,5 mm:n vanerilevyyn, joka voidaan kiinnittää työskentelypaikalle
tai siirtää muualle.
jj. Materiaalin tukilevy
ll. Kääntyvä pysäytin
mm. Säädettävä teline, suurin korkeus 760 mm
nn. Jalkatuki
oo. Pysäytin lyhyitä työstettäviä kappaleita varten (käytetään yhdessä
ohjauskiskojen kanssa [ii])
pp. Telapöytä
2. Jos kiinnität sahan vanerilevyyn, varmista, että kiinnitysruuvit eivät
työnny levyn pohjan läpi.
Vanerilevyn on oltava tukevalla alustalla. Jos kiinnität sahan
alustaan, kiinnitä vain kiinnikkeistä, joissa on paikat kiinnitysruuveille.
Kiinnittäminen muista paikoista häiritsee sahan toimintaa.
3. Jos kiinnityspinta on vino tai epätasainen, aiheutuu epätarkkuutta.
Jos saha keinuu ollessaan kiinnitettynä, aseta sahan jalan alle ohut
levy.
qq. Pölynkeräysputket
rr. Kolmisuuntainen liitin
Sahanterän kiinnittäminen [kuva 1, 8–10]
KÄYTTÖTARKOITUS
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
DEWALT DW716 -poikkileikkauskulmasaha on suunniteltu
ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se
suorittaa poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti,
täsmällisesti ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan
216 mm:n karbiditerän kanssa.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne
voivat olla vaarallisia.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
vain kuvatulla tavalla. Käytä vain Teknisissä tiedoissa
määritettyjä sahan teriä; luettelonro: DT4320.
Nämä kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä työkalu on kaksoiseristetty EN 61029 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
1. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain (z) teräakselin päinvastaiseen
paikkaan ja pidä sitä paikallaan (kuva 8).
2. Löysennä terän pultti (f) kääntämällä myötäpäivään. Poista terän
pultti (f) ja ulompi laippa (e).
3. Paina alemman suojuksen ja pään lukituksen vapautusvipua (b).
Nosta sahan alempi suojus (g) ja irrota sahanterä (h).
4. Asenna uusi sahanterä sisemmän laipan (gg) olakkeeseen.
Varmista, että terän alaosan hampaat osoittavat estettä kohden eli
käyttäjästä poispäin.
5. Vaihda ulompi laippa (e). Varmista, että sijaintikorvakkeet (ss) ovat
oikein paikoillaan eli yksi moottorin akselin molemmin puolin.
6. Kiristä terän pultti (f) kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla
6 mm:n kuusiokulma-avainta (z) toisella kädelläsi (kuva 10).
SÄÄDÖT
Jos virtajohto on vaihdettava, teetä työ valtuutetussa huoltokorjaamossa
tai sähköasentajalla.
Seuraavia sähköjohtoja on käytettävä:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm2
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten
pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Jiirisaha on säädetty tehtaalla tarkasti. Jos se on säädettävä uudelleen
kuljetuksen tai käsittelyn aikana aiheutuneen muutoksen vuoksi, toimi
seuraavasti. Kun nämä säädöt on tehty, ne pysyvät tarkkoina.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
87
S UO M I
Poikittaistankojen säätäminen sahaussyvyyden
pitämiseksi vakiona [kuvat 1, 2, 11, 12]
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen
[kuva 1, 18, 19]
Terän sahaussyvyyden on pysyttävä vakiona koko pituudelta. Terä ei
saa koskettaa paikan takaosan kiinteää pöytää tai kääntyvän varren
etuosaa. Siksi poikkisuuntaisten tankojen on oltava täysin samassa
suunnassa pöydän kanssa, kun sahan pää on painettu täysin pohjaan.
Viistoamisen ohitus auttaa säätämään suurimmaksi viistoamiskulmaksi
45 tai 48 astetta.
• Vasemmalle = 45 astetta
• Oikealle = 48 astetta
1. Varmista, että ohitusnuppi (a3) on vasemmalla.
2. Löysennä viistokiinnityskahva (t) ja siirrä sahauspäätä vasemmalle.
3. Tämä on 45 asteen viistoamisasento.
4. Jos säätämistä tarvitaan, käännä pysäytysruuvia (a4) sisään- tai
ulospäin, kunnes osoitin (a1) osoittaa 45 astetta.
1. Paina alemman suojuksen / sahauspään lukituksen vapautusvipua
(b) [kuva 1].
2. Paina sahauspää täysin taka-asentoon. Mittaa korkeus kääntyvän
pöydän (n) pohjata ulompaan laippaan (e) [kuva 11].
3. Käännä sahauspään poikittaista lukitusta (r) [kuva 2].
4. Pidä sahauspää painettuna alas. Vedä pää sen kulkureitin loppuun
saakka.
5. Mittaa kuvassa 11 esitetty korkeus uudelleen. Arvojen tulee olla
samat.
6. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti [kuva12]:
VAROITUS: Sahanpuru voi tukkia ohjausurat. Puhdista ne
tikulla tai paineilmalla.
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
a. Irrota lukkomutteri (tt) kiinnikkeestä (uu) ylemmän
pölynkeräyssuuttimen (q) alta. Tee tarvittavat säädöt ruuvin (v v)
avulla vähän kerrallaan.
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kulunutta
terää. Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle
sallittua suurinta nopeutta.
b. Kiristä lukkomutteri (tt).
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa uran
takaosan pöytää eikä kääntyvän varren etuosaa 90 asteen
pystysuorassa kulmassa eikä 45 asteen viistosijainnissa. Älä
käynnistä sahaa, ennen kuin tämä on tarkastettu!
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
sahaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
Esteen säätäminen [kuva 13]
• Kiinnitä työstettävä kappale.
Löysennä liukuvan esteen lukitusnuppi (i) kääntämällä sitä vastapäivään.
Siirrä liukuva este (p) paikkaan, jossa terä ei osu siihen. Kiristä esteen
lukitusnuppi kääntämällä myötäpäivään.
• Vaikka tämän sahan avulla voidaan sahata puuta ja monia
rautaa sisältämättömiä metalleja, näissä käyttöohjeissa
opastetaan vain puun sahaaminen. Samat ohjeet
koskevat muita materiaaleja. Älä sahaa tällä sahalla rautaa
sisältäviä materiaaleja tai tiiliä. Älä käytä hankauslevyjä.
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa
esteeseen [kuva 2, 14, 15]
1. Löysennä jiirisalpa (m).
• Muista käyttää aluslevyä. Älä käytä konetta, jos aluslevy
on 10 mm leveämpi.
2. Aseta peukalosi jiirivarrelle (l) ja purista jiirin salpaa (m) pyörivän
pöydän ja jiirivarren (n) vapauttamiseksi.
• Työstettävän kappaleen kiinnittäminen puupalaan lisää
kapasiteettia 300 mm.
3. Käännä jiirivartta, kunnes salpa on jiiriasennossa 0 astetta.
4. Vedä pää alas ja lukitse se paikalleen lukituspainikkeen (w) avulla.
5. Tarkista, että jiiriasteikolla (o) näkyy kaksi 0 asteen merkkiä (ww).
6. Aseta suorakulma (xx) esteen vasenta laitaa (p) ja terää (h) vasten.
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
7. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Löysennä ruuvit (yy) ja siirrä asteikkoa / jiirivartta vasemmalle
tai oikealle, kunnes terä on 90 asteen kulmassa suorakulmalla
mitattuna [kuva 14].
b. Kiristä ruuvit (yy) uudelleen.
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa
pöytään [kuva 16–19]
1. Löysennä viistokiinnityskahva (t) [kuva 16].
2. Paina sahauspäätä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa.
Kiristä viistokiinnityskahva.
3. Aseta suorakulma (xx) pöydälle ja terää (h) vasten [kuva 17].
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
4. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Löysennä viistokiinnityskahva (t) ja käännä pystysuunnan
säätämisen pysäytysruuvia (zz) sisään- tai ulospäin, kunnes terä
on 90 asteen kulmassa pöytään nähden suorakulmalla mitattuna
b. Jos viistoamisen osoitin (a1) ei ole viistoamisasteikolla (u)
nollakohdassa, irrota asteikon kiinnitysruuvit (a2) ja siirrä
asteikkoa tarvittavalla tavalla.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät
muutokset.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja
vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on
hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä
lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja
työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Käynnistäminen ja sammuttaminen [kuva 1]
Katkaisimessa (a) on aukko (dd) lukon kiinnittämistä eli työkalun
lukitsemista varten.
1. Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta (a).
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
NOPEUDENSÄÄDIN (VAIN DW771)
Voit käyttää erilaisia nopeuksia nopeudensäätimen (cc) avulla.
Käännä nopeudensäädin (cc) haluamallesi alueelle. Ne on merkitty
numeroilla (1–5).
88
SUOM I
• Sahaa puun kaltaisia pehmeitä materiaaleja suurilla nopeuksilla.
Sahausjäljen laatu
• Sahaa kovaa puuta alhaisilla nopeuksilla.
Sahausjäljen tasaisuus vaihtelee monien tekijöiden vuoksi, esimerkiksi
sahattavan materiaalin. Terävä 60 hampaan karbiditerä ja hitaampi
sahausnopeus tuottavat tasaisempaa jälkeä.
Kehon ja käsien asento
Kun käytät jiirisahaa, kehon ja käsien oikea asento tekee sahaamisesta
helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.
VAROITUS: Varmista, että sahattava kappale ei pääse
liikkumaan. Kiinnitä se tiukasti paikoilleen. Anna terän
pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos
työstettävän kappaleen takaosasta tulee pieniä puunsälöjä,
kiinnitä sahauskohtaan suojausteippiä. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi lopuksi.
VAROITUS:
• Älä vie käsiä sahausalueen lähelle.
• Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs terää.
• Pitele sahattavaa kappaletta tiukasti kiinni pöydässä ja
esteessä. Pidä kätesi tässä asennossa, kunnes katkaisin
on vapautettu ja terä on pysähtynyt kokonaan.
• Tee aina harjoittelusahauksia kytkemättä sahaan virtaa
ennen lopullista sahaamista, jotta näet terän kulkureitin.
• Älä anna terän kulkea ristiin käsiesi kanssa.
• Pidä molemmat jalat tiukasti kiinni lattiassa ja säilytä
tasapaino.
• Kun sahausvarsi liikkuu vasemmalle ja oikealla, seuraa sitä
ja seiso hieman sahanterän vieressä.
Työstettävän kappaleen kiinnittäminen |
[kuva 3, 25–27]
VAROITUS: Käytä aina materiaalin lukitsinta.
Saat parhaat tulokset käyttämällä sahan omaa kiinnikettä (kk).
TO INSTALL CLAMP
Perustason sahaaminen
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen (kk) on
oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on
asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike
ei ole tiukasti kiinni.
PYSTYSUUNTAINEN SUORA SAHAAMINEN [KUVA 1 JA 20]
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
HUOMAA: Sahaaminen sujuu parhaiten, jos käytät 216 mm:n
sahanteriä, joissa on 30 mm:n aukot.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
45
0
5
85
PYSTYSUUNTAINEN JIIRISAHAAMINEN [KUVA 1, 21].
VIISTOSAHAAMINEN [KUVA 18, 22].
Viistoamiskulma voi olla 0–48 astetta vasemmalle. Viistoaminen
45 asteeseen saakka voidaan tehdä jiirivarren ollessa oikealla tai
vasemmalla alueella 0–45 astetta.
1. Löysennä viistokiinnityskahva (t) ja säädä haluamasi
viistoamiskulma.
2. Käytä tarvittaessa ohituspainiketta (ee).
3. Tartu päähän tiukasti. Älä anna sen pudota.
4. Kiristä viistokiinnityskahva (t) tiukasti.
5. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
35
40
45
NELIÖN
MUOTOINEN
LAATIKKO
50
55
60
40
35
45
35
6-KYLKINEN
RASIA
6 SIDED BOX
85
30
40
30
35
30
65
25
55
60
25
50
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
20
25
45
85
VAROITUS: Jos jiirisahaat pienen puupalan päätä, aseta
pala siten, että sahaus tulee terän sivulle ja suurempi kulma
jää estettä vasten esimerkiksi näin:
vasen jiirisahaus, sahaus oikealle
oikea jiirisahaus, sahaus vasemmalle
30
SQUARE BOX
40
ASETA
SAHAAN
SET THIS
MITERTÄMÄ
ANGLEJIIRIKULMA
ON SAW
4. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
25
30
88-KYLKINEN
SIDED BOX
RASIA
10
15
20
15
5
10
20
25
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
3. Varmista ennen sahaamista, että jiirilukkovipu on lukittu tiukasti.
20
RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA)
2. Jiirisalvan sijainniksi tulee automaattisesti 0, 15, 22,5, 31,62, 45 ja
50 astetta vasemmalla ja oikealla. Jos haluat käyttää jotain muuta
kulmaa, tartu päähän tiukasti ja lukitse kiinnittämällä jiirisalpa.
15
65
1. Purista jiirisalpaa (m). Siirrä vartta vasemmalle haluamaasi kulmaan.
10
75
• Alempi teränsuojus sulkeutuu nopeasti, kun vipu (b)
vapautetaan. Jos se ei sulkeudu 1 sekunnin kuluessa,
vie saha huollettavaksi valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon.
70
• Joitakin muoviprofiileja sahattaessa on suositeltavaa tehdä
toimet päinvastaisessa järjestyksessä.
75
VAROITUS:
70
7. Kun sahaus on valmis, vapauta katkaisin. Odota terän pysähtymistä
kokonaan ja palauta pää ylempään lepoasentoon.
VAROITUS: Jos sahaamiskulma vaihtelee, tarkista, että
viistokiinnityskahva ja jiirikiinnitysnuppi on kiristetty tiukasti.
Ne on kiristettävä, jos viistoamis- tai jiiriasetuksiin on tehty
muutoksia.
• Alla näkyvässä kaaviossa esitetään oikeat viistoamis- ja jiiriasetukset
tavallisimpia yhdistelmäsahauksia varten.
• Valitse haluamasi kulma (A) [kuva 24] ja paikanna kaaviosta
sitä vastaava kaari. Löydät oikean viistoamiskulman siirtymällä
kaaviossa suoraan alaspäin ja oikean jiirikulman siirtymällä
vaakasuunnassa.
65
6. Kun pää on painunut täysin alas, vedä sitä hitaasti ja tee sahaus.
Tällainen sahaaminen on jiiri- ja viistosahaamisen yhdistelmä. Sitä
käytetään esimerkiksi tehtäessä kehyksiä tai kuvassa 23 näkyvän
kaltaisia laatikoita, joissa on kaltevat sivut.
80
5. Vapauta pää, jotta terä työntyy puuhun. Aseta muovinen aluslevy (k)
paikoilleen.
Yhdistetty jiiraus [kuva 23–24]
70
4. Tartu kantokahvaan (c) ja vapauta pää painamalla pään lukituksen
vapautusvipua (b). Käynnistä moottori painamalla katkaisinta (a). On
suositeltavaa aloittaa sahaaminen esteen läheltä.
80
3. Aseta sahattava kappale estettä (p) vasten.
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA)
ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN
REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
80
2. Kiinnitä jiirisalpa (m) asentoon 0 astetta ja kiinnitä jiirisalpa.
75
1. Löysennä jiirisalpa (m) ja nosta ylös.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL
ON SAW
ASETA SAHAAN
TÄMÄANGLE
VIISTOAMISKULMA
89
S UO M I
1. Säädä nämä kulmat sahaan ja tee muutama koesahaus.
2. Harjoittele sahattujen kappaleiden yhdistämistä toisiinsa.
Esimerkki: Voit tehdä nelisivuisen rasian, jonka ulkokulmat ovat
25 astetta (A-kulma) [kuva 24)], käyttämällä oikean yläkulman
kaarta. Paikanna kaariasteikosta 25 astetta. Saat sahan jiirikulmaasetuksen (23 astetta) seuraamalla riviä toiselle puolelle. Saat sahan
viistoamisasetuksen (40 astetta) siirtymällä ylös tai alas. Tee aina
muutama koesahaus sahan asetusten tarkistamiseksi.
3. Paina pää alas ja paina lukituspainiketta (w) [kuva 2].
4. Vie sahanterä lepoasentoon ja paina poikkisuuntaista lukkoa (r).
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein,
kun sitä hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen terävään
terään.
VAROITUS: Yhdistelmäsahattaessa viistoamiskulma ei saa
ylittää 45 astetta eikä oikea tai vasen jiirikulma 45 astetta.
Lyhyiden ja pitkien kappaleiden tukemnen
[kuva 3, 4]
LYHYIDEN KAPPALEIDEN SAHAAMINEN
Sahattaessa lyhyitä kappaleita sarjatyönä tai lyhyitä eripituisia kappaleita
on suositeltavaa käyttää pituuspysäytintä (oo). Pituuspysäytintä voidaan
käyttää lisävarusteena hankittavan ohjauskiskoparin (ii) kanssa.
SUURIEN KAPPALEIDEN SAHAAMINEN
VAROITUS: Tue pitkät työstettävät kappaleen vamman
vaaran vähentämiseksi.
Kuvassa 3 näkyy ihanteellinen ratkaisu sahattaessa pitkiä kappaleita
sahan seistessä vapaasti. Kaikki varusteet ovat lisävarusteita.
Niitä tarvitaan sisäänmeno- ja ulostulopuolella jalkatukea ja
materiaalikiinnikettä lukuun ottamatta.
– Jalkatuki (nn) (sisältää asennusohjeet
– Ohjauskiskot (500 tai 1 000 mm) (ii).
– Telineet (mm) ohjauskiskojen tukemiseksi. Älä tue laitetta näiden
telineiden avulla! Telineiden korkeus on säädettävissä.
– Materiaalin tukilevyt (jj)
– Pöydän päätylevy (hh) kiskojen tukemiseksi (työskenneltäessä
nykyisellä penkillä).
– Materiaalin kiinnike (kk)
– Kääntyvä pysäytin (ll)
1. Aseta saha jalkatuelle ja kiinnitä ohjauskiskot.
2. Ruuvaa materiaalin tukilevyt (jj) ohjauskiskoihin (ii) tiukasti.
3. Materiaalin kiinnike (kk) toimii nyt pituuspysäyttimenä.
4. Asenna pöydän päätylevyt (hh).
5. Asenna kääntyvä pysäytin (ll) takakiskoon.
6. Säädä keskipitkien ja pitkien työstettävien kappaleiden pituus
kääntyvä pysäyttimen (ll) avulla. Sitä voidaan säätää sivusuunnassa.
Jos sitä ei tarvita, se voidaan kääntää sivuun.
Voitelu
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat
oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus
annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä
uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista työkalun muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti vamman
vaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti
vamman vaaran v‚hent‚miseksi.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1, 6]
VAROITUS: Yhdistä sahaan määräykset täyttävä
pölynpoistolaite, jos mahdollista.
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite. Ulkoisen
järjestelmän ilmavirran nopeuden täytyy olla 20 m/s +/- 2 m/s. Nopeus
mitataan liitosputken liitoskohdasta, kun työkalu on yhdistetty mutta ei
käynnissä.
Lisävarusteena on saatavana erityinen pölynpoistosarja (DE7777).
1. Kiinnitä pölynpoistoputket (qq) suuttimiin (q). Pidempi letku tulee
ylempään suuttimeen.
2. Yhdistä letkut kolmisuuntaiseen liittimeen (rr).
Kuljettaminen [kuva 1]
VAROITUS: Voit kantaa jiirisahaa kätevästi, sillä sen
jalustassa on kaksi tarttumakohtaa (ff). Älä koskaan nosta tai
kuljeta jiirisahaa sen suojista kiinni pitäen.
1. Aseta viistoamis- ja jiirikulmaksi 0 astetta ennen sahan kuljettamista.
2. Paina alemman suojuksen / sahauspään lukituksen vapautusvipua
(b) [kuva 1].
90
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Telapöydän käyttäminen [kuva 3–5]
Telapöytä (pp) helpottaa pitkien ja suurien puukappaleiden käsittelemistä
[kuva 5]. Se voidaan yhdistää koneen vasempaan tai oikeaan päähän.
Telapöytä edellyttää lisävarusteena hankittavan jalkatuen käyttämistä
[kuva 3].
VAROITUS: Kokoa telapöytä jalkatuen mukana toimitettuja
ohjeita noudattaen.
• Korvaa jalkatuen mukana toimitetut lyhyet tukitangot pöydän
epäsäännöllisillä kiskoilla sillä puolella, jolla pöytää käytetään.
• Noudata kaikkia telapöydän mukana toimitettuja ohjeita.
SUOM I
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SAHANTERÄT (TERÄSUOSITUS)
Terän tyyppi
Terän mitat
TAKUU
Käyttö
(halkaisija x aukko x hampaiden määrä)
DT4222-sarja 40
216 x 30 x 24
Yleiskäyttöinen, puun ja muovin
sahaaminen
DT4286-sarja 40
216 x 30 x 80
TCG, alumiinin sahaaminen
DT4320-sarja 40
216 x 30 x 48
ATB, hienosahaaminen keinotekoinen
ja luonnollinen puu
DT4350-sarja 60
216 x 30 x 60
TCG, keinotekoisen ja luonnollisen
puun erittäin hieno sahaaminen
Saat lisätietoja
jälleenmyyjältäsi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
Ympäristön suojeleminen
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen
maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta
valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et
tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote
lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan
toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään
ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen
ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää
tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla
myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
91
S V EN S K A
DW770, DW771, DW777 KAP- OCH GERINGSSÅG
Gratulera!
Definitioner: Riktlinjer för säkerhet
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Genom vår långa erfarenhet,
noggranna produktutveckling och innovationsförmåga är DEWALT en av
de mest pålitliga leverantörerna av motordrivna verktyg.
Nedanstående definitioner anger hur allvarligt respektive signalord
är. Läs igenom manualen och var särskilt uppmärksam på de här
symbolerna.
FARA: Betecknar en inneboende
riskfylld situation som, om den inte förhindras, leder till
dödsfall eller svåra personskador.
Tekniska data
Spänning
Typ
Inmatningsström
Klingans diameter
Hålet i klingan
Max klinghastighet
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Sammansatt gering
V
W
mm
mm
min-1
vänster och höger
vänster
lutning
gering
Kapacitet
kapning 90°
gering 45°
gering 48°
lutning 45°
lutning 48°
Generella dimensioner
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck osäkerhet)
(ljudeffekt)
(ljudeffekt osäkerhet)
DW770
230
1
1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
DW771
DW777
230
230
2
2
1550/1400 1800/1600
216
216
30
30
2600-5200 6300
50°
50°
48°
48°
45°
45°
45°
45°
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
14,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x
560 x 430
15,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3,9
91
3
102
3,2
93
3
104
3,9
Vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bedömts enligt EN 61029:
Vibrationsemission ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
2,1
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Den vibrationsnivå som specificeras i det här informationsbladet har
mätts genom ett standardiserat test enligt EN 61209 och används
för att jämföra olika verktyg. Värdet kan användas som underlag för
en preliminär bedömning av hur mycket vibrationer som användaren
utsätts för.
VARNING: Den vibrationsnivå som anges stämmer bara
om verktyget används för standardtillämpningar. Om
verktyget används för andra syften, med andra tillbehör
eller om det inte har fått tillräcklig service kan den faktiska
vibrationsnivån avvika från specifikationen. Detta kan medför
att exponeringsnivån stiger avsevärt under arbetets gång.
När du bedömer vibrationsnivån bör du även ta hänsyn
till hur många gånger som verktyget slås av eller när
det är igång utan att användas. Detta kan medföra att
exponeringsnivån stiger avsevärt under arbetets gång.
Vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
användaren från vibrationer, t.ex.: serva verktyget och
tillbehören, håll händerna varma, organisera arbetsmönster.
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 A, nätström
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans
på Zmax 0,25 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem
som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga
elleveratören efter systemimpedansen vid anslutningspunkten.
92
VARNING: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till
dödsfall eller svåra personskador.
OBSERVERA: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till
mindre eller måttliga personskador.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Betecknar risk för elchocker
Betecknar brandrisk
Vassa kanter
EG-konformitetsförklaring
MASKINDIREKTIV
DW770, DW771, DW777
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska
data uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DEWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! När elektriska verktyg används ska alltid
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska
risken för eldsvåda, elchocker och personskador, inkl.
nedanstående.
Läs alla anvisningar innan du börjar använda den här produkten. Spara
anvisningarna.
SVENSKA
DEN HÄR MANUALEN SKA SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll din arbetsplats ren.
Stökiga arbetsplatser och arbetsbänkar ökar olycksrisken.
2. Gör en bedömning av arbetsmiljön.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta miljöer. Arbetsplatsen ska vara väl upplyst (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget om det kan orsaka eldsvåda eller explosioner,
t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.
3. Skydd mot elchocker.
Undvik kroppskontakt med jordade komponenter (t.ex. rör,
element, spisar och kylskåp). Om verktyget används under extrema
förhållanden (t.ex. i hög luftfuktighet, om arbetet skapar järnfilsspån
osv.) kan elsäkerheten förbättras om en isolerande transformator
eller en (FI) jordfels- och överspänningsskydd.
4. Låt inga andra personer uppehålla sig på arbetsplatsen.
Låt inga personer, framförallt inte barn, som inte deltar i arbetet
hålla i verktyget eller förlängningssladden och låt dem inte upphålla
sig på arbetsplatsen.
5. Verktyg som inte används ska läggas undan för förvaring.
Verktyg som inte används ska förvaras på en torr plats och låsas in
utom räckhåll för barn.
6. Tvinga inte verktyget.
Verktyget kommer i så fall gå bättre, säkrare och enligt
specifikationen.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte små verktyg att utföra ett arbete som egentligen kräver
ett kraftigare verktyg. Använd inte verktyget för andra syften än det
är konstruerat för; t.ex. cirkelsågar får inte användas för kapning av
kvistar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst sittande kläder eller smycken, eftersom de kan fastna
i rörliga maskindelar. Använd halkfria skor vid utomhusarbeten.
Använd hårskydd för att samla upp långt hår.
9. Bär skyddsutrustning.
Skyddsglasögon ska alltid bäras. Om verktyget används i arbeten
som river upp damm eller flygande partiklar, ska ansiktsmask
eller munskydd bäras. Om partiklarna är heta ska även ett
värmetåligt förkläde användas. Hörselskydd måste alltid användas.
Skyddshjälm ska alltid bäras.
10. Koppla in utrustning för dammuppsamling.
Om utrustning för dammuppsamling används måste du kontrollera
att den är korrekt inkopplad och används på korrekt sätt.
11. Slit inte i sladden.
Ryck aldrig ut sladden ur uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller vassa kanter. Verktyget får aldrig bäras i sladden.
12. Sätt fast arbetsstycket.
Om möjligt ska arbetsstycket spännas fast med klämmor eller
skruvtvingar. Det är säkrare än att hålla fast arbetsstycket med
händerna och du kan använda bägge händerna.
13. Sträck inte dig inte för långt.
Ha bra stöd för fötterna och balans när du arbetar.
14. Serva verktyget på ett noggrant sätt.
Skärverktyg ska hållas vassa och rena för att de ska kunna
användas på ett bra och säkert sätt. Följ anvisningarna för
smörjning och byte av tillbehör. Inspektera verktygen regelbundet
och låt en auktoriserad serviceverkstad reparera eventuella skador.
Handtag och strömbrytare ska hållas torra, rena och fria från olja
och fett.
15. Frånkoppling av verktyg.
Dra alltid ur strömsladden när verktyget inte används, t.ex. när
det ska servas eller när du ska byta tillbehör (sågblad, bits eller
sågklinga).
16. Avmontering av justeringsnycklar och nycklar.
Ha för vana att kontrollera att inga justeringsnycklar eller
skruvnycklar sitter kvar i verktyget innan du startar det.
17. Förhindra att verktyget startar av olyckshändelse.
Håll inte ett finger mot strömbrytaren när du bär verktyget.
Kontrollera att strömbrytaren står på ”från” innan du sätter i
kontakten.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Kontrollera först att förlängnings Om verktyget används utomhus
får endast förlängningssladdar som är märkta för utomhusbruk
användas.
19. Var uppmärksam.
Var koncentrerad medan du arbetar. Använd sunt förnuft. Arbeta
inte med verktyget när du är trött eller om du är påverkad av
medicin eller alkohol.
20. Kontrollera om någon del av verktyget är skadad.
Innan du startar verktyget måste du noggrant kontrollera om
verktyget och strömsladden är felfria och kommer att kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt. Kontrollera hur de rörliga
delarna är riktade, om de sitter fast, om det finns trasiga delar,
hur de är monterade och andra omständigheter som kan påverka
driften. En spärr eller annan del som är skadad ska repareras eller
bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om inget annat anges
i bruksanvisningen. Låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut
defekta strömbrytare. Verktyget får inte användas om det inte går
att slå på/stänga av strömbrytaren. Försök aldrig utföra reparationer
på egen hand.
VARNING! Om du använder andra tillbehör eller tillsatser
eller använder det här verktyget på annat sätt än det som
rekommenderas i den här bruksanvisningen finns risk för
personskador.
21. Låt en kvalificerad reparatör reparera verktyget.
Det här elektriska verktyget uppfyller relevanta säkerhetskrav.
Reparationer får endast utföras av kvalificerade reparatörer och
endast originaldelar får användas. I annat fall kan användaren
utsättas för stor fara.
Ytterligare säkerhetsregler för geringssågar
• Maskinen levereras med en speciell konfigurerad strömsladd
som endast kan ersättas av tillverkaren eller dess auktoriserade
serviceombud.
• Använd inte sågen för att såga andra material än de som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om
skydden inte fungerar eller inte underhållits korrekt.
• Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
• Håll golvområdet runt maskinnivån väl underhållen och fri från löst
material såsom spån och kapade bitar.
• Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
• Använd korrekt skarpslipade sågklingor. Observera den maximala
hastigheten som är märkt på sågklingan.
• Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till
den elektriska strömkällan.
• Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att
pressa ett verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor
kan ske oavsiktligt på detta sätt.
• Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen.
Felaktig användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
• Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
• Se till att klingan roterar i korrekt riktning.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. För korrekt klingklassificering se tekniska data.
Använd endast klingor som specificeras i denna manual som
uppfyller EN 847-1.
• Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande
klingor.
• Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd inte några slip- eller diamantskivor.
93
S V EN S K A
• Använd endast sågklingor där den markerade hastigheten är minst
lika med den hastighet som är markerad sågen.
• Använd aldrig sågen utan sågplattan.
• Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren
släpps.
• Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
Dolda risker
Följande risker risker följer med användning av sågar:
– skador kan uppstår vid kontakt med rörliga delar
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa är:
• Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
– Hörselnedsättning.
• Klingskyddet på dig såg kommer automatiskt att lyftas när
armen förs ned, det kommer att sänkas över klingan när
huvudupplåsningsspaken (b) trycks ned.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande
sågklingan.
• Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida inte sågen är avstängd.
Skyddet kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av
klingor eller för inspektion av sågen.
– Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
• Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria
från spån.
– Risk för skador vid byte av den oskyddade sågklingan.
– Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer vid
sågning av trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Byt sågplattan när den är sliten.
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä
• Koppla från maskinen från elnätet innan något underhållsarbete
utförs eller när klingan byts.
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
• Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i viloläge.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
• När den är utrustad med laser är byte ske till typ av laser inte
tillåten. Reparationer skall endast utföras av lasertillverkaren eller ett
auktoriserat ombud.
Läs instruktionshandbok före användning.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar utsattheten för damm såsom:
Bär öronskydd.
-– typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor
producerar med damm än trä);
Bär ögonskydd.
-– sågklingas skärpa;
Bärpunkt
-– korrekt inställning av sågbladet,
-– dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och
glidbanor är korrekt inställda.
• Var uppmärksam på följande faktorer som påverkar exponeringen
för buller:
DATUMKODPLACERING [FIG. 2]
Datumkoden (A5), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
Exempel:
-– använd sågklingor som konstruerats för att minska bullernivån;
2012 XX XX
-– använd endast väl slipade sågklingor;
• Maskinunderhåll skall genomföras regelbundet;
• Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning;
• Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användningen,
inställningar och hantering av maskinen;
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Delvis ihopmonterat verktyg
• Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte
som anges i denna manual.
2 Sexkantsnyckel 4/6 mm
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
1 Klämma för arbetsmaterial
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
1 Bruksanvisning
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
1 Sprängskiss
• Kontrollera om verktyget, delarna eller tillbehören har skador som
kan ha uppkommit genom transport.
• Ta dig tid till att noggrant läsa igenom och förstå den här manualen
innan du använder utrustningen.
– Höjd 60 mm med bredden 270 mm och längden 500 mm
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE7023. Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen
och koppla bort den från strömkällan.
1 216 mm TCT-klinga
2 Dammunstycken (tillval för DW770)
Beskrivning [fig. 1, 2, 9]
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från
strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan
köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med
minskad matarkraft.
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa.
94
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
VARNING: Modifiera aldrig det maskindrivna redskapet
eller någon del av det. Detta kan orsaka materiella skador
eller personskador.
Till-/från-strömbrytare
Frikopplingsspak
Bärhandtag
Fast övre skydd
Ytterfläns
Klingbult
Undre klingskydd
Sågklinga
Låsvred till anslaget
Stationärt bord
SVENSKA
k.
l.
m.
n.
o.
p.
geringsskiva
Sågarm
Spärr
Roterbart bord/sågarm
Geringsskala
Rörligt anslag
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
Utblåsmunstycke (tillval för DW770)
Spärr till såghuvudet
Hake till såghuvudet
Handtag för vinkelspärr
Vinkelskala
Hål för bänkmontering
Låsknapp
Spärrstänger
Såghuvud
Sexkantsnycklar
Kabelklämma
Kabel
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
kk.
Vred för hastighetsinställning (tillval för DW770)
Hål för hänglås
Kontrollknapp
Bärhandtag (vänster och höger)
Innerfläns
Klämma för arbetsmaterial
VALFRIA TILLBEHÖR (FIG. 3–6)
hh. Ändplatta
ii. Styrskenor
jj. Stödplatta för arbetsmaterialet
ll. Svängbart stopp
mm. Justerbart stativ 760 mm (max. höjd)
nn. Stödben
oo. Stopp i längdriktning för korta arbetsstycken (ska användas
tillsammans med styrskenor [ii])
pp. Rullbord
qq. Utsugsrör
rr. Trevägskoppling
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DEWALT kapande geringssåg har konstruerats för professionell
sågning av trä, träprodukter och plast. Den utför sågoperationer såsom
kapning, snedsågning och geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell
bladdiameter på 216 mm med karbidbladspets.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när
oerfarna handhavare använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad
som avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under
uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall
aldrig lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Elmotorn är endast konstruerad för en typ av spänning. Kontrollera alltid
att strömförsörjningen överensstämmer med spänningen på märkplåten.
Verktyget är dubbelisolerat enligt EN 61029; därför behövs
ingen jordkabel.
Om sladden behöver bytas måste den repareras av en auktoriserad
serviceverkstad eller en kvalificerad elektriker.
Följande sladdar behövs:
DW770:
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm2
H07RN-F, 2x1,0 mm2
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden
är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
IHOPSÄTTNING
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
Uppackning
Motorn och skydden är redan monterade på plattan.
Kabelklämma (fig. 7)
För in kabeln (bb) i kabelklämman (aa). För in tillräckligt med kabel till
såghuvudet och fäst därefter klämman med skruven.
Bänkmontering (fig. 2)
1. Alla fötter är försedda med hål (v) för att underlätta bänkmontering.
Hålen finns för att du ska kunna använda bultar av olika storlek.
Använd endera hålet; du behöver inte använda bägge. Dra alltid åt
monteringsskruvarna så att sågen inte kan röra sig.
För att göra det lättare att flytta verktyget kan du montera det på en
bit plywood (12,5 mm tjockt eller mer) som du kan spänna fast på
arbetsbänken eller flyttas till andra arbetsplatser och spännas fast
igen.
2. När du monterar sågen på en bit plywood måste se till att
monteringsskruvarna inte sticker ut på undersidan av träet.
Plywoodskivan måste sitta tätt mot arbetsbänken. När du spänner
fast sågen på ett arbetsstycke ska endast klackarna där hålen
för monteringsskruvarna sitter spännas fast. Om du spänner fast
någon annan del av sågen kommer den inte fungera på korrekt
sätt.
3. För att förhindra att sågen fastnar eller skär snett får underlaget inte
vara skevt eller ojämnt. Om sågen står ostadigt på arbetsstycket
ska du lägga någonting tunt under en sågfot tills den står stadigt
på monteringsytan.
Montering av sågbladet (fig. 1, 8–10)
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör, innan du
justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står
på FRÅN. Om verktyget startar av misstag kan detta leda till
personskador.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast
kan bytas såsom beskrivits. Använd endast blad som
specificeras under tekniska data; kat.nr.: DT4320 föreslås
1. För in den 6 mm sexkantsnyckeln (z) på motsatt sida av klingaxeln
och håll kvar (fig. 8).
2. Lossa klingbulten (f) och skruva den medurs. Ta loss klingbulten (f)
och den yttre flänsen (e).
3. Tryck ned frikopplingsspaken för undre skyddet/såghuvudet (b) för
att höja undre klingskyddet (g) och ta loss sågbladet (h).
4. Montera den nya sågklingan på klacken på innerflänsen (gg) och
kontrollera att tänderna pekar mot anslaget (bort från operatören).
5. Byt ut ytterflänsen (e) och kontrollera att monteringsskårorna (ss)
låses fast korrekt, på vardera sida om motoraxeln.
95
S V EN S K A
6. Dra åt klingbulten (f) genom att vrida den moturs medan 6 mm
sexkantsnyckeln (z) hålls fast med den andra handen (fig. 10).
JUSTERING
VARNING: För att minska risken för
personskador ska veRKTYGET STÄNGAS AV
OCH STRÖMFÖRSÖRJNINGEN KOPPLAS FRÅN
INNAN DU INSTALLERAR ELLER TAR LOSS
TILLBEHÖR, INNAN DU JUSTERAR ELLER
ÄNDRAR KONFIGURATIONEN ELLER NÄR DU
UTFÖR REPARATIONSARBETEN. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
Geringssågen är korrekt installerad på fabriken. Om du är tvungen att
justera sågen efter transport eller hantering eller av andra orsaker ska
du gå tillväga på nedanstående sätt. När du har utfört de här stegen
bör inställningen förbli korrekt.
Justering av spärrstänger för konstant skärdjup
(fig. 1, 2, 11, 12)
Bladet måste ha konstant skärdjup längs hela bordet och får inte ha
kontakt med det stationära bordet på baksidan av skåran eller på
framsidan av den roterande armen. Därför måste spärrstängerna vara
helt parallella med bordet när såghuvudet är helt nedtryckt.
1. Tryck ned frikopplingshandtaget för undre skyddet/såghuvudet (b)
(fig. 1).
2. Tryck såghuvudet helt bakåt och mät höjden mellan det roterbara
bordet (n) och undersidan av ytterflänsen (e) (fig. 11).
3. Vrid spärren till såghuvudet (r) (fig. 2).
4. Håll såghuvudet helt nedtryckt och för såghuvudet till slutet av
sågbanan.
5. Mät den höjd som anges i figur 11 igen. Båda värdena bör vara
identiska.
6. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående (fig 12):
a. Lossa låsmuttern (tt) i fästet (uu) under övre utsugsmunstycket
för damm (q) och justera skruven (v v) efter behov med korta
drag.
b. Dra åt låsmuttern (tt).
VARNING: Kontrollera alltid att klingan inte har kontakt
med bordet vid baksidan av skåran eller framdelen av den
roterande armen vid sågvinklarna 90° vertikal och 45°
lutning. Slå inte på sågen förrän du har kontrollerat detta!
Justering av anslaget (fig. 13)
Lossa låsvredet till anslaget (i) genom att vrida det moturs. Flytta
anslaget (p) till en position där klingan inte har kontakt med det och dra
åt låsvredet till anslaget genom att vrida det medurs.
Kontrollera och justera klingan i förhållande till
anslaget (fig. 2, 14, 15)
1. Lossa på spärren (m).
2. Sätt tummen på sågarmen (l) och pressa samman spärren (m) för
att frikoppla det roterbara bordet/sågarmen (n).
3. Sväng sågarmen tills spärren får den att fastna i läget 0°.
4. Dra ned såghuvudet och lås det på plats med hjälp av låsknappen
(w).
5. Kontrollera att 0°-markeringarna (ww) på geringsskalan (o) bara är
synliga.
6. Sätt en kloss (xx) mot vänster sida av anslaget (p) och klingan (h).
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med klossen.
7. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående:
a. Lossa skruvarna (yy) och flytta skalan/sågarmen åt vänster
eller höger till klingan är 90° i förhållande anslaget med klossen
(fig. 14).
b. Dra åt skruvarna igen (yy).
96
Kontrollera och justera klingan i förhållande till
bordet (fig. 16–19)
1. Lossa handtaget till vinkelspärren (t) (fig. 16).
2. Tryck såghuvudet åt höger för att kontrollera att det är helt vertikalt
och dra åt handtaget till vinkelspärren.
3. Lägg en justeringskloss (xx) på bordet och tryck mot klingan (h)
(fig. 17).
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med klossen.
4. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående:
a. Lossa handtaget till vinkelspärren (t) och skruva stoppskruven för
vertikal justering (zz) in eller ut tills klingan är 90° i förhållande till
bordet (mätt med klossen).
b. Om vinkelmarkören (a1) inte visar noll på skalan (u) ska du lossa
skruvarna (a2) som håller fast skalan och flytta den vid behov.
Kontrollera och justera sågvinkeln (fig. 1, 18, 19)
Sågvinkeln kan sättas till 45° eller 48° efter behov.
• Vänster = 45°
• Höger = 48°
1. Kontrollera att override-vredet (a3) sitter till vänster.
2. Lossa handtaget till vinkelspärren (t) och flytta såghuvudet till
vänster.
3. Detta är 45° sågvinkel.
4. Om det är nödvändigt att justera sågvinkeln skruvar du ut eller in
stoppskruven (a4) tills markören (a1) visar 45°.
VARNING: I räfflorna kan sågspån ansamlas. Använd en
pinne eller tryckluft med lågt tryck för att rengöra dem.
Innan du använder sågen
VARNING:
• Montera en sågklinga av passande storlek. Använd
inte utslitna klingor. Sågens rotationshastighet får inte
överstiga specifikationen på sågklingan.
• Såga aldrig i för små arbetsstycken.
• Låt klingan arbeta själv. Tryck inte klingan för hårt mot
arbetsstycket.
• Låt motorn komma upp i fullt varvtal innan du börjar såga.
• Kontrollera att alla låsvred och spännhandtag är åtdragna.
• Spänn fast arbetsstycket.
• Sågen kan användas för att såga i trä och många typer
av icke-järnhaltiga material. Dessa bruksanvisningar
beskriver dock endast sågning i trä. Riktlinjerna gäller
även för övriga material. Använd inte den här sågen för att
såga i järnhaltiga (järn och stål) material eller tegelstenar!
Använd aldrig någon form av slipskivor!
• Geringsskivan ska alltid användas. Verktyget får inte
användas om sågspåret i geringsskivan är bredare än
10 mm.
• Om du lägger arbetsstycket på en träbit ökar kapaciteten
till 300 mm.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande
regler.
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking
machinesregulations 1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner
från 1974) och eventuella senare ändringar
SVENSKA
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt
och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan
hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Starta och stoppa sågen (fig. 1)
Du kan sätta i ett hänglås i hålet (dd) i till-/från-omkopplaren (a).
1. Tryck på till-/från-omkopplaren (a) för att starta sågen.
2. Släpp omkopplaren för att stoppa verktyget.
HASTIGHETSREGLAGE (BARA PÅ DW771)
Hastighetsreglaget (cc) används för finjustering av hastigheten.
Vrid hastighetsreglaget (cc) till önskat hastighetssteg (1–5).
• Vid sågning i mjuka material, t.ex. trä, ska du välja en hög
hastighetsinställning.
• Vid sågning i lövträd ska du välja en låg hastighetsinställning.
Kropps- och handposition
Om din kropp och dina händer har rätt arbetsställning kommer sågen
gå lättare, mer exakt och säkrare.
VARNING:
• Sätt aldrig dina händer i närheten av klingan.
• Dina händer får aldrig vara närmare än 150 mm från
klingan.
• Håll arbetsstycket tätt mot bordet och anslaget när du
sågar. Håll kvar dina händer i detta läge tills omkopplaren
har släppts och klingan är helt stillastående.
• Måtta alltid med sågen (utan att sågen är tillkopplad)
innan du sågar för att du ska kunna kontrollera klingans
placering.
• Korsa aldrig händerna.
• Stå stadigt med bägge fötterna på golvet och ha god
balans.
• När du för sågarmen åt vänster och höger ska du följa
med med kroppen och stå vid sidan om klingan.
2. Geringsspärren stannar automatiskt på 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45°
och 50° både åt vänster och höger. Om du måste såga i en annan
vinkel än ovannämnda, placerar du såghuvudet i önskat läge och
låser det med geringsspärren.
3. Kontrollera alltid att spaken till geringsspärren är åtdragen innan du
börjar såga.
4. Fortsätt på samma sätt som vid vertikal rak kapning.
VARNING: När du geringssågar änden av arbetsstycket
ska den del som ska skäras av sitta vid sidan om klingan
med den större vinkeln mot anslaget (dvs.:
vid vänstergering ska den del som ska sågas av
vara till höger
vid högergering ska den del som ska sågas av
vara till vänster
VINKLAD KAPNING (FIG. 18, 22)
Kapningsvinklarna kan sättas till mellan 0° och 48° till vänster.
Sågarmen kan ställas in på mellan noll och 45° åt höger eller vänster.
1. Lossa handtaget till vinkelspärren (t) och ställ in önskad sågvinkel.
2. Ställ in override-knappen (ee) vid behov.
3. Håll fast såghuvudet för att det inte ska sjunka.
4. Dra åt handtaget till vinkelspärren (t).
5. Fortsätt på samma sätt som vid vertikal rak kapning.
Kvalitet i sågningen
Ett sågsnitts jämnhet beror på ett antal olika variabler, dvs. vilket material
som ska sågas. För lister och andra precisionsarbeten rekommenderas
en vass (60 tandad, karbidstål) klinga och en låg, jämn hastighet.
VARNING: Se till att arbetsstycket inte glider medan
du sågar; spänn fast arbetsstycket. Låt klingan stanna
helt innan du lyfter sågarmen. Om små träfibrer fläks
upp på baksidan av arbetsstycket ska du fästa en bit
maskeringstejp där snittet ska göras. Såga genom tejpen
och ta försiktigt bort tejpen när du är klar.
Fastspänning av arbetsstycket (fig. 3, 25–27)
VARNING: Använd alltid en materialfästbygel.
Grundläggande kapning
Bäst resultat uppnår du om du använder materialklämman (kk) till
sågen. Om möjligt ska arbetsstycket spännas mot anslaget.
VERTIKAL RAK KAPNING (FIG. 1, 20)
OBS: Använd 216 mm sågklinga med 30 mm spindelhål för att
uppnå önskat skärdjup.
1. Lossa spärren (m) samtidigt som du lyfter den.
2. Sätt tillbaka spärren (m) vid 0° position och sätt fast spärren.
3. Tryck arbetsstycket mot anslaget (p).
4. Ta tag i bärhandtaget (c) och tryck ned frikopplingsspaken till
såghuvudet (b) för att frikoppla huvudet. Tryck på startknappen (a)
för att starta motorn. Du rekommenderas att du börjar såga nära
anslaget.
5. Tryck ned såghuvudet för att klingan ska såga igenom träet och
komma in i geringsskivan (k).
6. När såghuvudet är nedtryckt för du det långsamt längs hela snittet.
7. Efter att snittet är klart släpper du knappen och låter sågklingan
vara helt stillastående innan såghuvudet återgår till sin övre
viloställning.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
VARNING:
• För vissa typer av plastprofiler rekommenderas du utföra
dessa steg i omvänd ordning.
• Det undre klingskyddet är utformat för att stängas
omedelbart när spaken (b) släpps upp. Om skyddet
inte stängs inom en sekund ska du låta en auktoriserad
DEWALT-reparatör serva sågen.
VERTIKAL GERINGSKAPNING (FIG. 1, 21)
1. Tryck ihop spärren (m). Flytta armen åt vänster eller höger till
önskad vinkel.
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman (kk) måste vara riktad
mot baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången
är helt isatt i basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är
klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd
sedan fininställningsratten föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
NOTERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning. GÖR
ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG.
SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER
SKYDDEN.
Kombinerad gering (fig. 23, 24)
Det här snittet är en kombination av gering och vinklat snitt. Den
här typen av snitt används vid tillverkning av ramar eller ramar med
snedställda sidor (se figur 23).
VARNING: Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt måste
du kontrollera att handtaget till vinkelspärren och vredet till
geringsklämman är åtdragna. Handtaget och vrdet måste
vara åtdragna när du har gjort ändringar av såg- eller
geringsvinkeln.
• Diagrammet nedan hjälper dig att välja rätt inställningar för lutning
och gering för vanliga typer av kombinerad gering.
• Välj önskad vinkel “A“ (fig. 24) för projektet och lokalisera den
vinkeln på båglinjen i diagrammet. Följ denna punkt rakt ned och
läs av lutningsvinkeln och följ punkten åt sidan för att hitta rätt
geringsvinkel.
97
S V EN S K A
5
10
75
80
20
25
30
35
40
45
FYRKANTIG
LÅDA
SQUARE
BOX
65
40
35
45
35
40
SEXSIDIG
6 SIDEDLÅDA
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
30
ÅTTASIDIG
8 SIDED
BOX
LÅDA
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
VINKEL PÅ SIDAN AV LÅDAN (VINKEL ”A”)
STÄLL IN DEN HÄR GERINGSVINKELN
SET THIS MITER
ANGLE ON SAW
PÅ SÅGEN
15
70
0
85
45
45
STÄLL IN DEN
SETHÄR
THIS LUTNINGSVINKELN
BEVEL ANGLE ON SAWPÅ SÅGEN
1. Ställ in sågen på önskade vinklar och gör några snitt på prov i en
bräda.
2. Testa att passa ihop delarna.
Exempel: Om du vill göra en fyrsidig låda med 25° yttre vinklar
(vinkel “A”) (fig. 24) ska du använda bågen uppe till höger.
Lokalisera 25° på bågskalan. Följ den horisontella linjen från
skärningspunkten till endera sidan av diagrammet för att läsa av
vinkelinställningen för sågen (23°). Följ på motsvarande sätt den
vertikala linjen från skärningspunkten uppåt eller nedåt för att läsa
av lutningsvinkeln för sågen (40°). Testa alltid att såga i några
spillbitar för att testa att såginställningarna är korrekta.
VARNING: Överskrid aldrig gränserna för sammansatt
gering för 45° lutning med 45° vänster- eller högerställd
geringsvinkel.
Stöd för korta och långa arbetsstycken (fig. 3, 4)
SÅGNING I KORTA ARBETSSTYCKEN
Vid sågning av flera korta arbetsstycken och enskilda, korta
arbetsstycken av olika längd rekommenderas att du använder ett
längdstopp (oo). Längdstoppet kan bara användas tillsammans med
styrskenor (ii).
Dammuppsamling (fig. 1, 6)
VARNING: Om möjligt ska du koppla in en
dammuppsamlare som följer föreskrifterna för
dammbildning.
Anslut en dammuppsamlare som överensstämmer med relevanta
föreskrifter. Lufthastigheten i externa system ska vara 20 m/s +/- 2
m/s. Hastigheten ska mätas i anslutningsröret vid kopplingspunkten.
Verktyget ska vara anslutet, men inte startat.
Ett separat dammuppsamlingskit finns som tillval (DE7777).
1. Koppla in dammutsugsrören (qq) i munstyckena (q); den längre
slangen ska anslutas till det övre munstycket.
2. Anslut slangarna till trevägskopplingen (rr).
Transport (fig. 1)
VARNING: Huvudsektionen av sågen är försedd med två
försänkta bärhandtag (ff) för att den ska kunna bäras på
ett bekvämt sätt. Använd aldrig skydden för att lyfta eller
transportera geringssågen.
1. När sågen transporteras ska lutnings- och geringsvinklarna sättas
till 0°.
2. Tryck ned frikopplingshandtaget för undre skyddet/såghuvudet (b)
(fig. 1).
3. Tryck ned såghuvudet och tryck in låsknappen (w) (fig. 2).
4. Sätt sågklingan till viloläge och tryck ned spärren för såghuvudet (r).
UNDERHÂLL
Ditt DEWALT verktyg har konstruerats för att kunna användas under
långa perioder med minimalt underhåll. För att verktyget ska fungera
på ett tillfredsställande sätt måste du rengöra det noggrant och
regelbundet.
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
VARNING: Om sågklingan är utsliten ska du ersätta den
med en ny.
SÅGNING AV LÅNGA ARBETSSTYCKEN
VARNING: För att minska risken för personskador ska
långa arbetsstycken alltid stöttas upp.
Figur 3 visar en idealisk konfiguration vid sågning av långa
arbetsstycken om sågen används ensam (alla komponenter finns som
tillval).
De här komponenterna (med undantag för stödbenen och
materialklämman) behövs både på in- och utmatningssidan:
– Stödbenen (nn) (monterinsanvisningar medföljer).
– Styrskenor (500 eller 1 000 mm) (ii).
– Stativ (mm) för att stötta upp styrskenorna. Använd inte stativ för
att stötta upp sågen! Stativet kan höjdjusteras.
– Stödplatta för arbetsmaterialet (jj).
– Ändplatta (hh) som stöd för skenorna (även om du arbetar på
bänk).
– Materialklämma (kk).
– Svängbart stopp (ll).
1. Sätt sågen på stödbenen och montera styrskenorna.
2. Skruva på stödplattorna för arbetsstycket (jj) på styrskenorna (ii).
3. Materialklämman (kk) fungerar nu som längdstopp.
4. Montera ändplattorna (hh).
5. Montera det svängbara stoppet (ll) på bakre skenan.
6. Använd det svängbara stoppet (ll) för att justera längden för
medellånga och långa arbetsstycken. Det kan justeras i sidled eller
föras åt sidan när du inte behöver det.
98
Smörjning
Verktyget kräver ingen tilläggssmörjning.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås av smuts och damm i apparathuset
med torr tryckluft. Detta ska göras så snart du upptäcker
dammansamlingar i och runt lufthålen. Bär godkända
skyddsglasögon och munskydd innan du gör detta.
SVENSKA
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
rengöringskemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna av verktyget. Sådana kemikalier försvagar materialet
i komponenterna. Använd en duk som har fuktats med
vatten och mild tvål. Låt aldrig vätska tränga in i enheten
och sänk aldrig ned någon del av enheten i vätska.
VARNING: För att minska skaderisken ska du
regelbundet rengöra arbetsbänken.
VARNING: För att minska skaderisken ska du
regelbundet rengöra uppsamlingssystemet för damm.
VARNING: Eftersom tillbehör från andra leverantörer än
DEWALT inte har testats tillsammans med produkten,
kan det vara farligt att använda dylika. För att minska
skaderisken bör endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas tillsammans med den här produkten.
Användning av rullbordet (fig. 3–5)
Rullbordet (pp) gör det lätt att hantera stora och långa trästycken (fig. 5).
Det kan antingen anslutas till maskinen från vänster eller höger. När
rullbordet är anslutet måste de extra stödbenen användas (fig. 3).
VARNING: Se anvisningarna till stödbenen när du monterar
rullbordet.
• Byt ut de korta stödstängerna som sitter i stödbenen med de
oregelbundna skenorna.
• Följ alla instruktionerna till rullbordet.
TILLGÄNGLIGA SÅGKLINGOR (REKOMMENDERADE KLINGOR)
Klingans dimensioner
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till
och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i
egenskap av enskild icke-professionell användare. Garantin är
giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i Europeiska
unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Tillvalstillbehör
Typ av klinga
GARANTI
Användning
(diameter x hål x antal tänder)
DT4222-serien 40
216x30x24
För vanliga tillämpningar, sågning
och kapning av trä och plast
DT4286-serien 40
216x30x80
TCG för användning med aluminum
DT4320-serien 60
216x30x48
ATB för finsågning av
maskintillverkad och naturligt trä
DT4350-serien 60
216x30x60
TCG för extrafin sågning av
fabricerat och naturligt trä
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om vilka tillbehör
som passar.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte
kastas bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till
inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på inköpet
måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för
garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut alla
felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter
ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud i
DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på den
adress som anges i denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller
du inte längre har användning för den. Lämna den här produkten till
separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter
från hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du
köper en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av
DEWALT produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd.
För att utnyttja den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns
genom att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns
i den här bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter
försäljning och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
99
TÜRKÇE
DW770, DW771, DW777 GÖNYE KESME TESTERESI
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün
geliştirme ve yenilik DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
Giriş gücü
DW770
DW771
DW777
230
230
230
1
2
2
W
1600
Bıçak çapı
mm
216
216
Bıçak göbek çapı
mm
30
30
30
Azami bıçak hızı
dev/dak
6300
2600-5200
6300
Gönye (azami pozisyonlar)
Meyil (azami pozisyonlar)
Birleşik gönye
1550/1400 1800/1600
216
sol ve sağ
50°
50°
50°
sol
48°
48°
48°
meyil
45°
45°
45°
gönye
45°
45°
45°
Kapasiteler
NOT: Bu cihaz, kullanıcı bağlantı noktasında (elektrik bağlantı kutusu)
izin verilen en fazla sistem empedansı Zmax 0.25 Ohm olan bir güç
kaynağı sistemi ile bağlantı amaçlıdır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir
güç sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı,
arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden
öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
düz kesim 90°
mm
60 x 270
60 x 270 60 x 270
gönye 45°
mm
60 x 190
60 x 190 60 x 190
gönye 48°
mm
60 x 180
60 x 180 60 x 180
meyil 45°
mm
48 x 270
48 x 270 48 x 270
meyil 48°
mm
45 x 270
45 x 270 45 x 270
Elektrik çarpması riskini belirtir.
mm
460x
560x430
460x
460x
560x430 560x430
Yangın riskini belirtir.
kg
14,0
Toplam boyutlar
Ağırlık
15,0
15,0
Keskin kenarlar
LpA (ses basıncı)
dB(A)
93
91
KpA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
LWA (akustik güç)
dB(A)
104
102
104
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
3,9
3,2
3,9
93
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 61029’a göre
belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
2,1
1,5
2,1
2,1
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon seviyesi EN 61029’da
verilen standart deneye göre ölçülmüştür ve aletler arasında
karşılaştırma yapmak için kullanılabilir. Maruz kalınan titreşimin ön
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon seviyesi aletin
ana uygulama alanları için geçerlidir. Ancak alet farklı
uygulamalarda farklı aksesuarlarla kullanır ya da bakımı
gerektiği gibi yapılmazsa titreşim emisyonu değişebilir. Bu
durumda toplam çalışma süresi dahilinde maruz kalınan
titreşim seviyesi önemli ölçüde artabilir.
Maruz kalınan titreşim seviyesi tahmini yapılırken aletin
kapalı kaldığı süreler ile çalıştığı halde iş yapılmayan
süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durumda toplam
çalışma süresi dahilinde maruz kalınan titreşim seviyesi
önemli ölçüde azalabilir.
Kullanıcıyı titreşimin etkilerine karşı korumak için ilave
güvenlik önlemleri belirleyin örneğin: aleti ve aksesuarları
düzgün muhafaza edilmesi, ellerin sıcak tutulması,
çalışma tür ve biçimlerinin teşkili.
Sigortalar
Avrupa
100
230 V aletler
10 Amper, şebeke
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DW770, DW771, DW777
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1 ve EN 61029-2-9.
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata
geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.01.2010
TÜRKÇE
Güvenlik talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangın,
elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için,
aşağıdakiler dahil temel güvenlik kurallarına uyun.
Aleti kullanmadan önce bu talimatların tümünü dikkatlice okuyun ve
bu talimatları saklayın.
BU KULLANIM KILAVUZUNU ILERDE BAŞVURMAK ÜZERE
SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya davetiye çıkarır.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin.
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak ortamlarda
kullanmayın. Çalışma alanınızı iyi ışıklandırın (250 - 300 Lüks).
Aleti yangın ve patlama olasılığı olan yerlerde kullanmayın
örneğin yanıcı sıvı ve gazların bulunduğu yerlerde.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının (örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolapları). Aleti olağanüstü şartlarda
kullanırken (örneğin yüksek miktarda nem varsa, maden
talaşı üretiliyorsa) izolasyon trafosu veya kaçak akım rölesi
yerleştirilerek elektrik emniyeti arttırılabilinir.
4. Alakasız kişileri alete yaklaştırmayın.
İş ile ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların, alete ve uzatma
kablosuna dokunmalarına müsaade etmeyin ve bu kişileri
çalışma alanına yaklaştırmayın.
5. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde muhafaza edilmeli ve
çocukların ulaşamayacağı şekilde kilit altına alınmalıdır.
6. Aleti zorlamayın.
Kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde daha iyi ve daha
güvenli bir iş çıkaracaktır.
7. Doğru aleti kullanın.
Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler
kullanarak yapmaya çalışmayın. Aleti kullanım amacı dışında
kullanmayın; ağaç dallarını veya kütükleri kesmek için daire
testere kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalara takılabileceğinden dolayı bol giysiler giymeyin,
takı takmayın. Dışarıda çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi
tavsiye edilmektedir. Saçınız uzunsa koruyucu başlık takın.
9. Koruyucu ekipman kullanın.
Daima emniyet gözlüğü kullanın. İşlemin toz veya fırlayan
parçacık yaratması halinde, yüz veya toz maskesi kullanın. Eğer
bu parçacıklar çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın. Her
zaman kulak koruyucu takın. Her zaman baret giyin.
10. Toz çekme ekipmanı bağlayın.
Toz çekme ve toplama ekipmanı bağlantısı için aygıtlar
sağlanmışsa bu aygıtların bağlandığını ve düzgün kullanıldığını
kontrol edin.
11. Kabloyu amacına uygun kullanın.
Fişten tutarak prizden çıkarın, bu amaçla kablo bedenini
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ ve keskin uçlardan uzak tutun.
Aleti asla kablosundan tutarak taşımayın.
12. İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
Parçayı sabitlemek için mümkünse işkence veya mengene
kullanın. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest
kalmış olur.
13. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman muhafaza edin.
14. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için kesme aletlerini keskin
ve temiz tutun. Yağlama ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Aletlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve arızalıysa yetkili
servise tamir ettirin. Kolları ve düğmeleri kuru, temiz ve yağ ya da
gresten uzak tutun.
15. Aletin fişini prizden çekin.
Kullanımda değilken, bakım öncesi ve bıçak, uç, keski gibi
aksesuarları değiştirirken aleti güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın.
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtarı ve
aparatının bulunmadığını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin.
17. Aletin yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
Aleti taşırken parmağınızın açma/kapama düğmesinde
olmamasına dikkat edin. Prize takmadan önce aletin “kapalı”
konumda olduğunu kontrol edin.
18. Dış mekan uzatma kabloları kullanın.
Kullanmadan önce uzatma kablolarını gözden geçirin ve hasar
görmüşse değiştirin. Alet dışarıda kullanıldığında, daima dışarıda
kullanım için özel yapılmış ve böyle olduğunu gösteren etiket
taşıyan uzatma kabloları kullanın.
19. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Yorgun veya
sarhoşken aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Kullanmadan önce aletin düzgün çalışacağını ve kullanım
amacına uygun iş çıkaracağını teyit etmek için aleti ve elektrik
kablosunu kontrol edin. Hareketli parçaların ayarsız olup
olmadığı veya tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup
olmadığını, montaj elemanlarını ve çalışmasını etkileyebilecek
diğer durumları kontrol edin. Hasarlı siper veya diğer parçalar
bu kullanım kılavuzunda aksi belirtilmediği takdirde yetkili servis
tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Arızalı düğmeleri
yetkili servise değiştirtin. Açma/kapama düğmesi aleti açıp
kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Asla kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayın.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin
dışında aksesuar veya parçaların kullanılması ya da
aletin kullanım amacı dışında kullanılması yaralanma riski
doğurabilir.
21. Aletinizi kalifiye bir elemana tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Tamir
işlemleri sadece kalifiye kişiler tarafından orijinal yedek parça
kullanılarak yapılmalıdır aksi takdirde kullanıcı tehlike altında
kalacaktır.
Gönye Testereler için Ek Güvenlik
Kuralları
• Makine ile birlikte bir de yalnızca üretici veya yetkili servisi
tarafından değiştirilebilecek, özel olarak yapılandırılmış bir elektrik
kablosu gelir.
• Testereyi üreticinin önerdiği malzemeler dışındaki malzemeleri
kesmek için kullanmayın.
• Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya
bakımları düzgün yapılmamışsa kullanmayın.
• Açılı kesim yaparken kolun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin
olun.
• Makine çevresindeki zemin düz, bakımlı ve malzeme
parçalarından arındırılmış (örn. talaş ve kırpıntı) olmalıdır.
• Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
• Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağı
üzerindeki maksimum hız işaretini göz önünde bulundurun.
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının
ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
• Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
• Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir
alet veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; ciddi
kazalar meydana gelebilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna
başvurun.
Yanlış aksesuar kullanımı hasara neden olabilir.
• Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu
kullanın veya eldiven takın.
101
TÜRKÇE
• Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden
emin olun.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun.
• Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın.
Uygun bıçak sınıfı için teknik verilere bakın. Yalnızca bu
kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı
dikkate alın.
• YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
• Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
• İşaretli olan hız; değerlendirme bıçağında işaretli olan hıza en
azından eşit olduğunda yalnızca testere bıçaklarını kullanın.
• Testerenizi asla kesim plakası olmadan kullanmayın.
• Svici bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki
kesikten çıkarın.
• Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
• Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
• Testere üzerindeki bıçak siperi kol aşağı indirildiğinde otomatik
olarak yükselir; kafa kilit kolu (b) itildiğinde bıçak üzerine iner.
• Testere kapanana kadar bıçak siperini elle kaldırmayın. Siper,
testere bıçakları takılırken veya sökülürken ya da testerenin
incelenmesi için elle kaldırılabilir.
• Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan
arındırılmış olduğundan emin olun.
• Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin.
• Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı
değiştirirken makineyi şebekeden ayırın.
• Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken
asla temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
• Lazer takılıyken, farklı tipte lazer değişimine izin verilmez. Onarım
yalnızca lazer üreticisi veya yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.
• Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı
takın. Toza maruz kalmayı etkileyen etmenleri daima göz önünde
bulundurun. Bu etmenler:
-– makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha
fazla toz üretir);
-– testere bıçağının keskinliği;
-– testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması,
-– 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama
elemanı.
Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların
doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
• Aşağıdaki faktörler gürültüye maruz kalmayı
etkiler:
-– yayılan gürültüyü azaltan bıçaklar kullanın;
-– yalnızca iyice bilenmiş testere bıçakları kullanın;
• Makine bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır;
• Yeterli miktarda genel veya yerel ışıklandırma sağlayın;
• Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması
konusunda yeterli eğitime sahip olduğundan emin olun;
• Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda belirtilen
amaçlara uygun olduğundan emin olun.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya
çalışmayın.
• 150 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 60 mm en 270 mm boy 500 mm
– Daha uzun parçaların, örneğin DE7023 gibi uygun ek tabla ile
desteklenmesi gerekir. Üzerinde çalışılan parçayı her zaman
güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp
güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
102
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve
daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini
başlatın.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın doğasında vardır:
– dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
– Korumasız testere bıçağını değiştirirken yaralanma riski.
– Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
– Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF keserken ortaya çıkan
tozun solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz emme sisteminin bağlı olmaması
– Tıkalı egzoz filtrelerinin neden olduğu yetersiz toz emme
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Taşıma noktası
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (A5) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Paket içeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kısmen monte edilmiş makine
2 Altıgen anahtar 4/6 mm
1 216 mm TCT testere bıçağı
1 Malzeme işkencesi
2 Toz çekme memeleri (DW770 için isteğe bağlıdır)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
TÜRKÇE
Açıklama (şek. 1, 2, 9)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Kafa kilidi boşa alma kolu
c. Taşıma kolu
d. Sabit üst siper
e. Dış flanş
f. Bıçak cıvatası
g. Alt bıçak siperi
h. Testere bıçağı
i. Kayan dayama mesnedi tespit vidası
j. Sabit tabla
k. Kesme kanalı plakası
l. Gönye kolu
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında
kullanmayın.
•
Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel
kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız
bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman
güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
Aletiniz EN 61029 standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu yüzden topraklama hattı gerektirmez.
m. Gönye mandalı
n. Döner tabla/gönye kolu
o. Gönye skalası
Güç kablosunun değiştirilmesi durumunda alet sadece yetkili servis
acentesi veya kalifiye elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
p. Kayan dayama mesnedi
Aşağıdaki kabloların kullanılması zorunludur:
q. Toz çekme memesi (DW770 için isteğe bağlıdır)
DW770:
H07RN-F, 2x1,0 mm2
r. Travers kilidi
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2x1,0 mm22
s. Kafa kilidi kancası
t. Meyil sıkıştırma kolu
u. Meyil skalası
v. Tezgah bağlama delikleri
w. Aşağı kilitleme düğmesi
x. Travers çubukları
y. Testere kafası
z. Altıgen anahtar
aa. Kablo kelepçesi
bb. Kablo
cc. Hız kontrol kadranı (yalnızca DW771)
dd. Asma kilit deliği
ee. Aşma düğmesi
ff. Taşıma kolu (sol ve sağ)
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
MONTAJ
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Paketinden çıkarma
gg. İç flanş
Motor ve siperler tabana monteli durumdadır.
kk. Malzeme işkencesi
Kablo kelepçesi (şek. 7)
OPSIYONEL AKSESUARLAR (ŞEK. 3–6)
hh. Tabla nihayet plakası
ii. Destek kılavuz rayları
jj. Malzeme destek plakası
ll. Döner tahdit
mm. Ayarlanabilir sehpa 760 mm (azami yükseklik)
nn. Ayaklı sehpa
oo. Kısa iş parçaları için uzunluk tahdidi (kılavuz raylarıyla [ii]
kullanılacaktır)
pp. Makaralı tezgah
qq. Toz çekme boruları
rr. Üç yollu konnektör
KULLANIM AMACI
DEWALT Çapraz Kesim Gönye Testere profesyonel ahşap, ahşap
ürünleri ve plastik kesimi için tasarlanmıştır. Çapraz kesim, eğik
kesim ve gönyeli kesim işlemlerini basit, doğru ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 216 mm bıçak çapına sahip bir bıçakla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kabloyu (bb) kablo kelepçesinden (aa) geçirin. Testere kafasının
hareketi için yeteri kadar kablo bıraktıktan sonra tornavida ile
kelepçeyi sıkın.
Tezgaha bağlama (şek. 2)
1. Tezgaha bağlamada kullanılmak üzere dört ayakta da delikler
(v) mevcuttur. Bu deliklerde farklı ebatta cıvatalar kullanılabilir.
Deliklerden birini kullanın; her ikisini de kullanmaya gerek yoktur.
Hareket etmesini engellemek için testerenizi daima sıkıca
bağlayın.
Taşınabilirliği artırmak için alet 12,5 mm veya daha kalın bir
kontrplağa bağlanabilir daha sonra bu kontrplağı çalışma
tezgahına bağlayabilir veya başka bir yere taşıyarak yeniden
bağlayabilirsiniz.
2. Testereyi yukarıda anlatıldığı şekilde kontrplağa bağlarken, tespit
cıvatalarının kontrplağın altından çıkmamasına dikkat edin.
Kontrplak, çalışma tezgahının üzerine düz bir şekilde oturmalıdır.
Testereyi, herhangi bir çalışma tezgahına bağlarken, mengeneleri
sadece, tespit deliklerinin bulunduğu sıkıştırma göbeklerine
yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin dışındaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
103
TÜRKÇE
3. Testere bıçağının kesilen malzemede sıkışması ya da kesim
hatalarının önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin çarpık
veya eğri büğrü olmamasına dikkat edin. Testere tezgah üzerinde
oynuyorsa, testere ayağının altına ince bir malzeme yerleştirerek
testerenin tezgah yüzeyi üzerinde sabit durmasını sağlayın.
Testere bıçağının takılması (şek. 1, 8–10)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik
Veriler bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın;
Kat.no.: DT4320 önerilir.
1. 6mm altıgen anahtarı (z) bıçak milinin aksi yönünde takın ve öyle
tutun (şekil. 8).
2. Saat yönünde çevirerek bıçak cıvatasını (f) sökün. Bıçak
cıvatasını (f) ve dış flanşı (e) çıkarın.
3. Alt bıçak siperini (g) kaldırmak için alt siper/kafa kilidi boşa alma
koluna (b) bastırın ve testere bıçağını (h) çıkarın.
4. Bıçağın alt kenarındaki dişlerin dayama mesnedini gösterdiğini
(kullanıcının aksi yönü) kontrol ederek yeni testere bıçağını iç
flanşın (gg) üzerinde bulunan tespit parçasına takın.
5. Motor milinin her iki tarafında bulunan tespit tırnaklarının (ss)
düzgün oturduğunu kontrol ederek dış flanşı (e) yerleştirin.
6. Bir elinizle 6mm altıgen anahtarı (z) tutarken diğer elinizle bıçak
somununu (f) saat yönü tersi istikametinde çevirerek sıkın
(şekil 10).
AYARLAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
deitirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynaından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Gönye kesme testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu
ayarın nakliyat ve taşıma ya da başka bir nedenle yeniden yapılması
gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Bu
ayarlar bir kez yapıldıktan sonra doğru kalacaktır.
Sabit kesme derinliği için travers
çubuklarının ayarlanması (şek. 1, 2, 11, 12)
Bıçak tabla boyunca sabit kesme derinliğinde çalışmalı ve kanalın
arka kısmındaki ya da dönen kolun ön tarafındaki sabit tablaya
dokunmamalıdır. Bunu sağlamak için testere kafası tam olarak
bastırıldığında travers kolları tablaya tamamen paralel olmalıdır.
1. Alt siper/kafa kilidi boşa alma koluna (b) bastırın (şek. 1).
2. Testere kafasını arka pozisyona komple bastırın ve döner tabla
(n) ile dış flanşın alt kısmı (e) arasındaki mesafeyi ölçün (şek. 11).
UYARI: 90° dikey ve 45° meyil pozisyonlarında döner
kolun ön kısmında ve kanalın arka kısmında bıçağın
tablaya dokunmadığını her zaman kontrol edin. Bunu
kontrol etmeden önce aleti açmayın!
Dayama mesnedinin ayarlanması
(şek. 13)
Gevşetmek için kayan dayama mesnedi tespit vidasını (i) saatin aksi
yönüne çevirin. Kayan dayama mesnedini (p) bıçağın kesemeyeceği
bir pozisyona getirin ve ardından dayama mesnedi tespit vidasını saat
yönünde çevirerek sıkın.
Bıçağın dayama mesnedine göre kontrol
edilmesi ve ayarlanması
(şek. 2, 14, 15)
1. Gönye mandalını (m) gevşetin.
2. Başparmağınızı gönye koluna (l) yerleştirin ve döner tabla/gönye
kolunu (n) serbest bırakmak için gönye mandalını (m) sıkın.
3. Mandal gönye kolunu 0° gönye pozisyonuna getirene kadar
gönye kolunu çevirin.
4. Kafayı aşağı çekin ve aşağı kilitleme düğmesini (w) kullanarak bu
pozisyonda sabitleyin.
5. Gönye skalası (o) üzerindeki 0° işaretlerinin (ww) görülebildiğini
kontrol edin.
6. Dayama mesnedi (p) ve bıçağın (h) soluna bir gönye (xx)
yerleştirin.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
7. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Vidaları (yy) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde dayama
mesnedi ile bıçak arasında 90° olana dek skala/gönye kolu
aksamını sola veya sağa kaydırın (şek. 14).
b. Vidaları (yy) yeniden sıkın.
Bıçağın tablaya göre kontrol edilmesi ve
ayarlanması (şek. 16–19)
1. Meyil sıkıştırma kolunu (t) gevşetin (şek. 16)
2. Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafası sağa bastırın
ve meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
3. Tabla ve bıçak (h) arasına dik konumda bir gönye (xx) yerleştirin
(şek. 17).
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
4. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Meyil sıkıştırma kolunu (t) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde
bıçak ile tabla arasında 90° olana dek dikey pozisyon
ayarlama tahdit vidalasını (zz) sağa veya sola çevirin.
b. Meyil göstergesi (a1) meyil skalası (u) üzerinde sıfırı
göstermiyorsa, skalayı sabitleyen vidaları (a2) gevşetin ve
skalayı gerektiği gibi kaydırın.
3. Testere kafası travers kilidini (r) çevirin (şek. 2)
Meyil açısının kontrol edilmesi ve
ayarlanması (şek. 1, 18, 19)
4. Testere kafasını komple bastırılmış tutarak kafayı gidebileceği
son noktaya kadar çekin.
Meyil aşma, azami meyil açısının gerektiği şekilde 45° veya 48°’ye
ayarlanmasına imkan verir.
5. Şekil 11’de gösterilen yüksekliği yeniden ölçün. Bu iki değer aynı
olmalıdır.
6. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin (şek. 2):
a. Üst toz çekme memesinin (q) altında bulunan dirsekteki
(uu) kilitleme somununu (tt) gevşetin ve vidayı (v v) küçük
adımlarla gerektiği kadar ayarlayın.
b. Kilitleme somununu (tt) sıkın.
104
• Sol = 45°
• Sağ = 48°
1. Aşma düğmesinin (a3) sol pozisyonda olduğunu kontrol edin.
2. Meyil sıkıştırma kolunu (t) gevşetin ve testere kafasını sola
kaydırın.
3. Bu 45° meyil pozisyonudur.
TÜRKÇE
4. Ayarlama gerekirse gösterge (a1) 45°’yi gösterene dek gerektiği
şekilde tahdit vidasını (a4) sağa veya sola çevirin.
UYARI: Kılavuz kanalları testere tozuyla tıkanabilir.
Kılavuz kanallarını temizleme için bir çıta veya düşük
basınçlı hava kullanın.
Çalıştırmadan önce
UYARI:
• Uygun testere bıçağı takın. Oldukça aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağının
azami dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza
ulaşmasını bekleyin.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
• Bu testere kereste ve demir içermeyen malzemeleri
kesmesine rağmen bu kullanma kılavuzunda sadece
kereste kesiminden bahsedilmiştir. Aynı kullanma
kılavuzu diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu testere
ile demir veya çelik ihtiva eden malzemeler için çimento
bazlı malzemeleri kesmeyin. Hiçbir aşındırıcı disk
kullanmayın!
• Mutlaka kesme kanalı plakası kullanın. Kesme kanalı
genişliği 10 mm’den fazlaysa makineyi çalıştırmayın.
• İş parçasının bir kereste parçası üzerine yerleştirilmesi
kapasiteleri 300 mm’ye çıkaracaktır.
ÇALIŞTIRMA
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler
1974” ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye
edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından
ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Açma kapama (şek. 1)
Aleti kilitlemek için asma kilit takmak amacıyla açma/kapama düğmesi
(a) üzerinde bir delik (dd) bulunmaktadır.
1. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (a) basın.
2. Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
HIZ KONTROL KADRANI (SADECE DW771)
Hız kontrol kadranı (cc) istenen gelişmiş hız aralığı ayarı için
kullanılabilir.
Beden ve el pozisyonu
Gönye kesme testeresini kullanırken beden ve ellerinizin doğru
pozisyonda olması kesim işini daha kolay, daha hassas ve güvenli
yapacaktır.
UYARI:
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştırmayın.
• Kesim sırasında parçayı tablaya ve dayama mesnedine
sıkıca bastırın. Ellerinizin pozisyonunu, açma/kapama
düğmesi bırakılana ve bıçak tamamen durana kadar
değiştirmeyin.
• Bıçağın hareket yolunu kontrol etmek için asıl kesimden
önce daima (makine kapalıyken) deneme yapın.
• Ellerinizi çapraz tutmayın.
• Her iki ayağınızla yere sağlam basın ve dengenizi
muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken,
hareketi takip eden ve testere bıçağının hafif sağında/
solunda durun.
Temel kesimler
DIKEY DÜZ KESIM (ŞEK. 1, 20)
NOT: İstenilen kesme performansını elde etmek için 30 mm
göbek çapına sahip 216 mm testere bıçakları kullanın.
1. Gönye mandalını (m) gevşetin ve ardından yukarı kaldırın.
2. Gönye mandalını (m) 0 pozisyonuna getirin ve gönye mandalını
sabitleyin.
3. Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine (p) dayayın.
4. Taşıma kolundan (c) tutun ve kafayı boşa almak için kafa kilidi
boşa alma koluna (b) bastırın. Motoru çalıştırmak için açma/
kapama düğmesine (a) basın. Kesmeye dayama mesnedi
yakınından başlamanız tavsiye edilir.
5. Bıçağın kereste boyunca kesmesi ve plastik kesme kanalı
plakasına (k) girmesini sağlamak için kafayı bastırın.
6. Kafa komple bastırıldığında kesme işlemini tamamlamak için
yavaşça yukarı çekin.
7. Kesme işlemini tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini
bırakın ve kafayı üst bekleme pozisyonuna getirmeden önce
testere bıçağının tamamen durmasını bekleyin.
UYARI:
• Bazı plastik profil türleri için sıranın tersinden gidilmesi
tavsiye edilir.
• Alt bıçak siperi, kol (b) bırakıldığında çabucak kapanmak
üzere tasarlanmıştır. 1 saniye içinde kapanmıyorsa
testereyi yetkili DEWALT tamir acentesine gösterin.
GÖNYELI KESME (ŞEK. 1, 21)
1. Gönye mandalını (m) sıkın. Kolu sağa/sola istenen açıya getirin.
2. Gönye mandalı otomatik olarak solda ve sağda 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° ve 50°’de duracaktır. Ara açı isteniyorsa kafayı sıkıca
turun ve gönye mandalını sabitleyerek kilitleyin.
3. Kesim işleminden önce gönye tespit kolunun sıkıca sabitlendiğini
kontrol edin.
4. Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan
bir iş parçasının ucunu gönyeli keserken iş parçasını
kesildikten sonra atılacak kısım bıçağa oranla dayama
mesnedi ile daha büyük açı yapacak şekilde yerleştirin
yani:
sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa
sağa gönyeli kesim, atılacak kısım sola
Hız kontrol kadranını (cc) 1–5 arası numara ile gösterilen istenilen
aralığa çevirin.
• Kereste gibi yumuşak malzemeleri kesmek için yüksek hızları
kullanın.
• Sert keresteleri kesmek için düşük hızları kullanın.
105
TÜRKÇE
Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi
değişkene bağlıdır. Kalıp çıkarma ve hassaslık gerektiren diğer işler
için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli karpit) bıçak ve
yavaş, düzenli bir kesim hızı istenilen sonuçları sağlayacaktır.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında hareket
etmemesine dikkat edin; parçayı sıkıca bağlayın. Testere
kolunu kaldırmadan önce daima bıçağın tamamen
durmasını bekleyin. Kesilen parçanın arka kısmında hala
küçük çaplı kırılmalar oluyorsa, kesilecek ahşabın üzerine
bir bant yapıştırın. Kesimi bandın üzerinden yaptıktan
sonra, bandı dikkatli bir şekilde çıkartın.
Kesilecek parçanın bağlanması
(şek. 3, 25–27)
UYARI: Daima, bir malzeme kelepçesi kullanın.
En iyi sonuçları almak için, bu testereyle kullanılmak üzere tasarlanan
mengeneyi (kk) kullanın.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe (kk) gönye
testerenin arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki
oluğun gönye testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin
olun. Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi
gevşetin, ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için
ince ayar düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin.
BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ
BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ)
GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN
HAREKETİNE MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Birleşik gönye (şek. 23, 24)
Bu kesimde gönyeli ve meyilli kesim birlikte yapılır. Bu kesim türü,
şekil 23’te gösterildiği gibi eğimli kenarları olan çerçeve ve kutuların
yapımında kullanılmaktadır.
UYARI: Kesim açısının, kesimden kesime değişmesi
halinde, meyil sıkıştırma kolu ve gönye sıkıştırma
düğmesinin iyice sıkıştırıldığını kontrol edin. Bu kol
ve düğme, gönye ya da meyil değiştirildikten sonra
sıkıştırılmalıdır.
75
80
30
35
40
45
KARE
KUTUBOX
SQUARE
65
50
55
60
40
45
40
6 KENARLI
6 SIDEDKUTU
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
45
15
15
30
40
15
25
35
30
KENARLI
88SIDED
BOX
10
20
40
60
20
70
85
55
60
25
50
Kesim kalitesi
25
35
80
5. Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.
20
35
75
4. Meyil sıkıştırma kolunu (t) iyice sıkın.
15
40
TESTEREYİ BU GÖNYE AÇISINA
SET THISAYARLAYIN
MITER ANGLE ON SAW
3. Kafayı sıkıca tutun ve düşmesine müsaade etmeyin.
10
KUTU
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
2. Gerektiği takdirde aşma düğmesini (ee) ayarlayın.
5
KUTUNUN KENAR AÇISI (“A” AÇISI)
1. Meyil sıkıştırma kolunu (t) gevşetin ve meyli istediğiniz gibi
ayarlayın.
0
85
45
Meyil açıları 0° ile 48° arasında sola ayarlanabilir. 45°’ye kadar
olan meyiller gönye kolu sıfır ile azami 45° arasında sağ/sol gönye
pozisyonuna ayarlanarak kesilebilir.
70
MEYILLI KESME (ŞEK. 18, 22)
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BEVEL
ANGLE AYARLAYIN
ON SAW
TESTEREYİSET
BUTHIS
MEYİL
AÇISINA
1. Testerenizi bu açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi yapın.
2. Kesilen parçaları birleştirmeyi deneyin.
Örnek: 25° dış açılı (açı “A”) (şek. 24) 4 kenarlı bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullanın. Eğri ölçeği
üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açısını (23°) bulmak için
eğriyi kesen yatay çizgiyi takip edin. Aynı şekilde testerenin meyil
açısı ayarını (40°) bulmak için eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarıya
ya da aşağıya doğru takip edin. Testere ayarlarını denemek için
birkaç hurda ahşap parçası üzerinde kesim yapın.
UYARI: Birleşik gönye kesiminde 45° meyil ve 45° sol
veya sağ gönye sınır değerlerini asla geçmeyin.
Kısa ve uzun parçaların desteklenmesi
(şek. 3, 4)
KISA MALZEMELERIN KESILMESI
Hem toplu kesim hem de farklı uzunlukları olan münferit iş
parçalarının kesilmesi için kısa iş parçalarında uzunluk tahdidinin (oo)
kullanılması tavsiye edilmektedir. Uzunluk tahdidi sadece opsiyonel
bir çift kılavuz rayı (ii) ile birlikte kullanılabilir.
UZUN MALZEMELERIN KESILMESI
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, uzun iş
parçalarını daima destekleyin.
Şekil 3’te testere kendi başına kullanıldığında uzun iş parçalarını
kesmek için ideal yapılandırma gösterilmektedir (tüm parçalar isteğe
bağlıdır).
Bu parçalar (ayaklı sehpa ve işkence hariç) hem kesilecek parçanın
girdiği hem de çıktığı tarafta gerekmektedir:
– Ayaklı sehpa (nn) (montaj talimatları ile gelir).
– Kılavuz rayları (500 veya 1000 mm) (ii).
– Kılavuz raylarını destekleme sehpaları (mm). Makineyi
desteklemek için bu sehpaları kullanmayın! Sehpaların
yüksekliği ayarlanabilir.
– Malzeme destek plakaları (jj).
• Aşağıdaki tablo, en çok kullanılan birleşik gönyeli kesimler için
uygun meyil ve gönye ayarlarını seçmede size yardımcı olacaktır.
– Rayları desteklemek için (aynı zamanda mevcut tezgahta
çalışırken) tabla nihayet plakası (hh).
• Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A” (şek. 24) açısını
seçin ve bu açıyı tablodaki uygun eğri üzerinde bulun. Bu
noktadan tabloyu aşağıya doğru takip ederek doğru meyil açısını
bulun ve yana doğru takip ederek doğru gönye açısını bulun.
– Döner tahdit (ll).
– Malzeme işkencesi (kk).
1. Testerenizi ayaklı sehpanın üzerine yerleştirin ve kılavuz rayları
bağlayın.
2. Malzeme destek plakalarını (jj) kılavuz raylara (ii) sıkıca vidalayın.
3. Malzeme işkencesi (kk) artık uzunluk tahdidi işlevini görür.
4. Tabla nihayet plakasını (hh) takın.
5. Döner tahdidi (ll) arka raya takın.
106
TÜRKÇE
6. Orta veya uzun iş parçalarının uzunluğunu ayarlamak için döner
tahdidi (ll) kullanın. Yana doğru ayarlanabilir ve kullanımda
değilken dışarı döndürülebilir.
Toz çekme (şek. 1, 6)
UYARI: Mümkün olduğu ölçüde toz emisyonuna ilişkin
ilgili düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir toz
çekme aygıtı bağlayın.
İlgili düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir toz çekme aygıtı
bağlayın. Haricen bağlanan sistemlerin hava hızı 20m/s +/- 2 m/s
olmalıdır. Hız, alet bağlı fakat çalışmazken bağlantı noktasındaki
bağlantı hortumunda ölçülmelidir.
Ayrı bir toz seti (DE7777) isteğe bağlı olarak temin edilebilir.
1. Toz çekme hortumlarını (qq) memelere (q) bağlayın; uzun hortum
üst memeye bağlanacaktır.
2. Hortumları üç yollu konnektöre (rr) bağlayın.
Taşıma (şek. 1)
UYARI: Gönye kesme testeresini kolayca taşıyabilmeniz
için, tabanda iki adet el cebi (ff) bulunmaktadır. Mitre
testereyi kaldırmak veya taşımak için asla koruyucuları
kullanmayın.
1. Testereyi taşımak için meyil ve gönye pozisyonlarını 0°’ye
ayarlayın.
2. Alt siper/kafa kilidi boşa alma koluna (b) bastırın (şek. 1).
3. Kafayı aşağı bastırın ve aşağı kilitleme düğmesine (w) basın
(şek. 2).
4. Testere bıçağını bekleme pozisyonuna getirin ve travers kilidine
(r) basın.
UYARI: Aletin metalik olmayan kısımlarını temizlemek
için asla solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda kullanılan
malzemeyi zayıflatabilir. Sadece su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; aletin hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tabla üstünü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar haricindeki
aksesuarlar aletle test edilmediklerinden, bu tür
aksesuarların bu lazerle kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Makaralı tezgahın kullanılması (şek. 3–5)
Makaralı tezgah (pp) büyük ve uzun kereste parçalarının kesilmesini
oldukça kolaylaştırmaktadır (şek. 5). Makinenin soluna ya da
sağına bağlanabilmektedir. Makaralı tezgah opsiyonel ayaklı sehpa
kullanımını gerektirmektedir (şek. 3).
UYARI: Ayaklı sehpa ile verilen talimatları izleyerek
makaralı tezgahı birleştirin.
• Ayaklı sehpa ile verilen kısa destek çubuklarını tablanın standart
olmayan rayları ile kullanılacak tablanın yan tarafına yerleştirin.
• Makaralı tezgah ile verilen tüm talimatları takip edin.
MEVCUT TESTERE BIÇAĞI YELPAZESI (ÖNERILEN BIÇAKLAR)
Bıçak türü
Bıçak ebadı
Kullanım yeri
(çap x göbek çapı x diş sayısı)
BAKIM
DT4222 serisi 40
216x30x24
Genel amaçlı, ahşap ve
plastik kesimi
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım gerektirecek şekilde uzun
yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağı aşınırsa yeni testere bıçağı ile
değiştirin.
DT4286 serisi 40
216x30x80
TCG alüminyumla kullanmak
için
DT4320 serisi 60
216x30x48
Suni ve doğal ahşabın ince
kesimi için ATB
DT4350 serisi 60
216x30x60
Suni ve doğal ahşabın çok
ince kesimi için TCG
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
Temizlik
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak
siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz
toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar,
toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların
fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere
bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç
kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinin içinde veya etrafında
pislik görüldüğünde aletin gövdesindeki pislik ve tozu
kuru hava ile temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı
kulak koruyucu ve toz maskesi takın.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya
da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel atıklardan
ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata
geçerek size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
107
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir ilave
niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel olmayan, özel
bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal haklara hiçbir şekilde
zarar vermez. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı sizi
tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya gerekirse tamir
edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün içerisinde
gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın alma
tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere ürününüz
DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan tamir edilir
veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden itibaren
12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak
tüm kusurlu parçaların yenilenmesini veya -kendi insiyatifine
bağlı olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT kataloğunda
yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT ofisine
başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
108
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
DW770, DW771, DW777 Γωνιακό πριόνι εγκάρσιας κοπής
Συγχαρητήρια!
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Ασφάλειες
DW770
DW771
DW777
V
230
230
230
2
2
W
1600
mm
216
216
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας mm
30
30
30
6300
2600-5200
6300
50°
50°
Τάση
1
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Διάμετρος λεπίδας
Μέγιστη ταχύτητα λεπίδας
Λοξοτομή
(μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία
(μέγιστες θέσεις)
Σύνθετη γωνιακή κοπή
min-1
αριστερά και δεξιά 50°
1550/1400 1800/1600
216
αριστερά
48°
48°
48°
Φαλτσογωνία
45°
45°
45°
Λοξοτομή
45°
45°
45°
Ικανότητες
Εγκάρσια κοπή 90°
mm
60 x 270
60 x 270
60 x 270
Λοξοτομή 45°
mm
60 x 190
60 x 190
60 x 190
Λοξοτομή 48°
mm
60 x 180
60 x 180
60 x 180
Φαλτσογωνία 45°
mm
48 x 270
48 x 270
48 x 270
Φαλτσογωνία 48°
mm
45 x 270
45 x 270
45 x 270
Συνολικές διαστάσεις
mm
460 x
460 x
560 x 430 560 x 430
460 x
560 x 43
Βάρος
kg
14,0
15,0
15,0
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
93
91
93
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
3
LWA (ακουστική ισχύς)
dB(A)
104
102
104
KWA (αβεβαιότητα
ακουστικής ισχύος)
dB(A)
3,9
3,2
3,9
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0,25 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο
υπηρεσίας παροχής ρεύματος ρεύματος) της τροφοδοσίας του
χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος
στο σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029:
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Αιχμηρές πλευρές
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
2,1
2,1
2,1
m/s²
1,5
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί αλλά χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW770, DW771, DW777
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ και 2011/65/EE. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
109
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.01.2010
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες προφυλάξεις.
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε
το προϊόν αυτό και διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
1. Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας.
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμών.
2. Λάβετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας. Φροντίστε για τον καλό φωτισμό
του χώρου εργασίας (250 - 300 Lux). Μην χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία). Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλή
υγρασία, παραγωγή γρεζιών μετάλλου κ.λπ.), η ηλεκτρική
ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί εάν εισάγετε έναν μετασχηματιστή
απομόνωσης ή έναν αυτόματο διακόπτη για την περίπτωση
απωλειών γείωσης (FI).
4. Κρατήστε μακριά τρίτα άτομα.
Μην αφήσετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν
σχέση με την εργασία, να αγγίξουν το εργαλείο ή την προέκταση
και κρατήστε τα μακριά από το χώρο εργασίας.
5. Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να
αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και να κλειδώνονται με ασφάλεια,
μακριά από μέρος που μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
6. Μην ζορίζετε το εργαλείο.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
7. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε με μικρά εργαλεία εργασίες που
προορίζονται να γίνουν από εργαλεία υψηλής απόδοσης. Μην
χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο προορίζονται. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε
κυκλικά πριόνια για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. Να είστε ντυμένοι κατάλληλα.
Μην φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα, επειδή μπορεί να
μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς
χώρους, συνιστάται να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα. Να
φοράτε κάλυμμα για τα κεφάλι προκειμένου να μαζέψετε τα μακριά
μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
110
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
μάσκα προσώπου ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη, εάν από
τις εργασίες πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη ή αιωρούμενα
σωματίδια. Εάν τα σωματίδια αυτά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα
θερμά, να φοράτε επίσης και θερμομονωτική ποδιά. Να φοράτε
πάντοτε ωτασπίδες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό
κράνος.
10. Να συνδέετε το σύστημα αφαίρεσης σκόνης.
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων αφαίρεσης
και συλλογής σκόνης, φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι
συνδεδεμένα και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Ποτέ μην τραβάτε βίαια το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα,
λάδι και αιχμηρές ακμές. Ποτέ μην μεταφέρετε το εργαλείο
κρατώντας το από το καλώδιό του.
12. Στερεώνετε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
Όταν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για
να στερεώσετε το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε. Είναι
ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας και επιπλέον,
με τον τρόπο αυτό μένουν ελεύθερα και τα δύο χέρια για το
χειρισμό του εργαλείου.
13. Μην σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
14. Συντηρείτε τα εργαλεία με επιμέλεια.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά, για μεγαλύτερη
απόδοση και ασφάλεια. Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τη λίπανση
και την αλλαγή εξαρτημάτων. Επιθεωρείτε τακτικά τα εργαλεία σας
και αν διαπιστώσετε ζημιές, φροντίστε για την επιδιόρθωσή τους
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διατηρείτε τις λαβές και τους
διακόπτες στεγνούς, καθαρούς και χωρίς λάδι ή γράσο.
15. Αποσυνδέετε τα εργαλεία.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την τροφοδοσία, όταν δεν
χρησιμοποιούνται, πριν από το σέρβις και κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων όπως λεπίδες, δαγκάνες και εργαλεία κοπής.
16. Αφαιρείτε από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του.
Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε εάν έχουν αφαιρεθεί από το
εργαλείο τυχόν κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του,
προτού το θέσετε σε λειτουργία.
17. Φροντίστε για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης.
Μην μεταφέρετε το εργαλείο έχοντας το χέρι σας επάνω
στο διακόπτη. Προτού τοποθετήσετε το καλώδιο στην
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη θέση «off”
(Απενεργοποίηση).
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για εξωτερικούς
χώρους.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο προέκτασης και
αντικαταστήστε το σε περίπτωση φθοράς. Όταν το καλώδιο
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους και έχουν ανάλογη σήμανση.
19. Να είστε σε εγρήγορση.
Προσέχετε την εργασία σας. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος ή υπό
την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
20. Ελέγχετε για κατεστραμμένα τμήματα.
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για να διαπιστώσετε
εάν λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή
τους, εάν υπάρχουν τυχόν σπασμένα τμήματα, την τοποθέτηση
και τυχόν άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του εργαλείου. Προφυλακτήρες ή άλλα τμήματα
με τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται κατάλληλα ή να
αντικαθίστανται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν
υποδεικνύεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Φροντίζετε για την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
διακοπτών από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off (Απενεργοποίηση). Ποτέ μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνος σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή πρόσθετου εξαρτήματος ή η εκτέλεση
με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε λειτουργίας που δεν
προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να
ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
21. Φροντίζετε για την επισκευή του εργαλείου σας από
ειδικευμένο άτομο.
Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανόνες
ασφαλείας. Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
φαλτσοπρίονα
• Το μηχάνημα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του για
σέρβις.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόβετε άλλα υλικά από αυτά
που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες
στη θέση τους ή αν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν
συντηρούνται σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν
εκτελείτε λοξές κοπές.
• Διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα
επίπεδη, σε καλή κατάσταση και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά
όπως πριονίδια και υπολείμματα κοπής.
• Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
• Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε το
μέγιστο αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού.
• Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα
κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
• Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα
που είναι σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο
ώστε να σταματήσει η λεπίδα. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά
ατυχήματα.
• Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
• Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
εγκατασταθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου
από τη συνιστώμενη. Για τα σωστή διαβάθμιση της λεπίδας
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τις
λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε
συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν
υποστεί ζημιά.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή
διαμαντοδίσκο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού όπου η ταχύτητα που
αναφέρεται πάνω στη λεπίδα είναι τουλάχιστον ίση με την
ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στο πριόνι.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς την πλάκα
πριονισμού.
• Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν
την απελευθέρωση του διακόπτη.
• Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.
• Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε
τον άξονα του μοτέρ.
• Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί
αυτόματα όταν κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από
τη λεπίδα όταν πιεστεί ο μοχλός (b) απελευθέρωσης ασφάλισης
κεφαλής.
• Ποτέ μην ανυψώνετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι,
εκτός αν το πριόνι είναι απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας
μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε
λεπίδες πριονιού ή για έλεγχο του πριονιού.
• Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι
καθαρά και απαλλαγμένα από πριονίδια.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν φθαρεί.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο ρεύματος πριν
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη
λεπίδα.
• Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν
είναι στη θέση ηρεμίας.
• Όταν η συσκευή διαθέτει λέιζερ, δεν επιτρέπεται αντικατάστασή
του με διαφορετικό τύπο λέιζερ. Επισκευές πρέπει να
διενεργούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής
σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που
επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
-– τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
-– αν είναι κοφτερή η λεπίδα πριονιού
-– τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού,
-– σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνση σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα
και αγωγοί.
• Λαμβάνετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση στο θόρυβο:
-– χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού σχεδιασμένες να μειώνουν
τον εκπεμπόμενο θόρυβο;
-– χρησιμοποιείτε μόνο καλά τροχισμένες λεπίδες πριονιού;
• Θα πρέπει να διενεργείται τακτικά συντήρηση του μηχανήματος;
• Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό;
• Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για
τη χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος;
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι
κατάλληλοι για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το
μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
150 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 60 mm επί πλάτος 270 mm επί μήκος 500 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
DE7023. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο
τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το
μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
111
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
• Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πριονιών:
– τραυματισμοί λόγω επαφής με κινούμενα μέρη
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι
δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. 1, 2, 9]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
b. Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλειας κεφαλής
c. Λαβή μεταφοράς
d. Σταθερό επάνω προστατευτικό
e. Εξωτερική φλάντζα
f. Μπουλόνι λεπίδας
g. Κάτω προστατευτικό λεπίδας
h. Λεπίδα πριονιού
– Βλάβη της ακοής.
i. Κομβίο ασφάλισης ολισθαίνοντος οδηγού
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της
περιστρεφόμενης λεπίδας πριονιού.
j. Σταθερή έδρα
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση της μη
προστατευόμενης λεπίδας πριονιού.
k. Πλάκα κοπής
l. Βραχίονας λοξοτομής
– Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προφυλακτήρων.
m. Ασφάλεια λοξοτομής
– Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης
που παράγεται κατά την κοπή ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξυάς και
MDF.
o. Κλίμακα λοξοτομής
Οι παράγοντες που ακολουθούν αυξάνουν των κίνδυνο
αναπνευστικών προβλημάτων:
n. Περιστρεφόμενη έδρα/ βραχίονας λοξοτομής
p. Ολισθαίνων οδηγός
q. Ακροφύσιο εξαγωγής σκόνης (προαιρ. για DW770)
r. Εγκάρσια ασφάλεια
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο
s. Άγκιστρο ασφάλειας κεφαλής
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
u. Κλίμακα φαλτσογωνίας
t. Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
v. Οπές στερέωσης σε πάγκο
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
w. Κουμπί ασφάλισης κάτω
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
x. Εγκάρσιες ράβδοι
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
y. Κεφαλή πριονιού
z. Κλειδιά Άλεν
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
aa. Σφιγκτήρας καλωδίου
bb. Καλώδιο
cc. Καντράν ελέγχου ταχύτητας (DW771 μόνο)
dd. Οπή λουκέτου
ee. Κουμπί επιλογέα
Σημείο μεταφοράς
ff. Λαβή μεταφοράς (αριστερά και δεξιά)
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] 2)
gg. Εσωτερική φλάντζα
kk. Σφιγκτήρας υλικού
Ο κωδικός ημερομηνίας (A5), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ [ΕΙΚ. 3–6]
Παράδειγμα:
hh. Έδρα και πλάκα
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
ii. Ράγες-οδηγοί στήριξης
jj. Πλάκα στήριξης υλικού
ll. Αναστολέας περιστροφής
mm.Ρυθμιζόμενη βάση 760 mm (μέγιστο ύψος)
1 Μερικώς συναρμολογημένο μηχάνημα
nn. Βάση με πόδια
2 Κλειδί Άλεν 4/6 mm
oo. Αναστολέας μήκους για υπό κατεργασία τεμάχια μικρού ύψους
(για χρήση με ράγες-οδηγούς [ii])
1 Λεπίδα πριονιού TCT 216 mm
1 Σφιγκτήρας υλικού
2 Ακροφύσια εξαγωγής σκόνης (προαιρ. για DW770)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
112
pp. Μετακινούμενη έδρα
qq. Σωλήνες εξαγωγής σκόνης
rr. Συνδετήρας τριών δρόμων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το φαλτσοπρίονό σας εγκάρσιας κοπής DEWALT έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών. Εκτελεί
εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξοτομής και φαλτσοκοπής με ακρίβεια
και ασφάλεια.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής
διαμέτρου 216 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
Να μη χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία
εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
Μην αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά
επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου, η επισκευή του εργαλείου
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από
αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Τα παρακάτω καλώδια είναι υποχρεωτικά:
DW770:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
DW777 / DW771:
H07RN-F, 2 x 1,0 mm²
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του
εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
με σύσφιξη επάνω στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να
μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου
με σύσφιξη.
2. Όταν τοποθετείτε το πριόνι σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, βεβαιωθείτε
ότι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω επιφάνεια του
ξύλου.
Το κόντρα πλακέ πρέπει να στερεώνεται επίπεδα στη βάση
εργασίας. Κατά τη στερέωση με σύσφιξη σε οποιαδήποτε
επιφάνεια εργασίας, συσφίξτε μόνο τις προεξοχές σύσφιξης στις
οποίες βρίσκονται οι οπές των βιδών στερέωσης. Η σύσφιξη
σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θα έχει επιπτώσεις στη σωστή
λειτουργία του πριονιού.
3. Για την αποφυγή εμπλοκών και ανακριβειών, φροντίστε
η επιφάνεια στερέωσης να μην είναι παραμορφωμένη ή
ανομοιόμορφη κατά άλλο τρόπο. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται
επάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο
υλικού κάτω από το ένα πόδι του πριονιού έως ότου το πριόνι
σταθεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού
[εικ. 1, 8–10]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας
λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η
λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον
περιγραφόμενο τρόπο. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες
πριονιού που προβλέπονται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4320.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
1. Εισάγετε το κλειδί Άλεν 6 mm (z) στην αντίθετη θέση του άξονα
της λεπίδας και συγκρατήστε τον (εικ. 8).
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
2. Χαλαρώστε το μπουλόνι της λεπίδας (f) περιστρέφοντάς το
δεξιόστροφα. Αφαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας (f) και την
εξωτερική φλάντζα (e).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Άνοιγμα της συσκευασίας
Ο κινητήρας και τα προστατευτικά έχουν ήδη συναρμολογηθεί επάνω
στη βάση.
Σφιγκτήρας καλωδίου [εικ. 7]
Εισάγετε το καλώδιο (bb) στο σφιγκτήρα καλωδίου (aa). Αφήστε
αρκετό καλώδιο προκειμένου να μπορεί να μετακινείται η κεφαλή του
πριονιού και στη συνέχεια, συσφίξτε το σφιγκτήρα μέσω της βίδας.
Στερέωση σε πάγκο [εικ. 2]
1. Οι οπές (v) παρέχονται για τέσσερα πόδια προκειμένου να
διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Οι οπές μπορούν
να δεχτούν διάφορα μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε
οποιαδήποτε από τις οπές. Δεν είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθούν όλες. Πάντοτε να στερεώνετε σταθερά το
πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του.
Για διευκόλυνση της δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο
μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5
mm ή μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί
3. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/
κλειδώματος κεφαλής (b) για να ανυψωθεί το κάτω
προστατευτικό της λεπίδας (g) και αφαιρέστε τη λεπίδα του
πριονιού (h).
4. Τοποθετήστε την καινούρια λεπίδα στο σώμα στήριξης που
βρίσκεται επάνω στην εσωτερική φλάντζα (gg), φροντίζοντας
η οδόντωση της κάτω ακμής της λεπίδας να βλέπει προς τον
οδηγό (μακριά από το χειριστή).
5. Αντικαταστήστε την εξωτερική φλάντζα (e), φροντίζοντας να
συνδεθούν σωστά οι ωτίδες θέσης (ss), μία σε κάθε πλευρά του
άξονα του κινητήρα.
6. Σφίξτε το μπουλόνι (f) της λεπίδας περιστρέφοντας αντίθετα με τη
φορά των δεικτών του ρολογιού, ενώ συγκρατείτε το κλειδί Άλεν 6
mm (z) με το άλλο σας χέρι (εικ. 10).
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το γωνιακό σας πριόνι ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Εάν
χρειαστεί εκ νέου ρύθμιση, λόγω μεταφοράς και διακίνησης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
113
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
τη ρύθμιση του πριονιού σας. Μετά την πραγματοποίησή τους, οι
ρυθμίσεις αυτές πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Ρύθμιση των εγκάρσιων ράβδων για
σταθερό βάθος κοπής
[εικ. 1, 2, 11, 12]
Η λεπίδα πρέπει να κινείται σε σταθερό βάθος κοπής σε όλο το μήκος
της έδρας και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το πίσω μέρος της
υποδοχής ή με το μπροστινό μέρος του περιστρεφόμενου βραχίονα.
Για να γίνει αυτό, οι εγκάρσιοι βραχίονες πρέπει να είναι τέλεια
παράλληλες προς την έδρα όταν η κεφαλή του πριονιού είναι εντελώς
πιεσμένη προς τα κάτω.
1. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/
κλειδώματος κεφαλής (b) [εικ. 1].
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού εντελώς στην πίσω θέση και
μετρήστε το ύψος από την περιστρεφόμενη έδρα (n) έως το κάτω
μέρος της εξωτερικής φλάντζας (e) [εικ. 11].
3. Περιστρέψτε την εγκάρσια ασφάλεια της κεφαλής του πριονιού (r)
[εικ. 2].
4. Κρατώντας την κεφαλή του πριονιού εντελώς πιεσμένη, τραβήξτε
την κεφαλή έως το τέρμα της πορείας της.
5. Μετρήστε πάλι το ύψος που υποδεικνύεται στο σχήμα 11. Οι δύο
τιμές πρέπει να είναι όμοιες.
6. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία
[εικ. 12]:
a. Χαλαρώστε το αντιπερικόχλιο (tt) στο βραχίονα (uu) κάτω από
το άνω ακροφύσιο εξαγωγής σκόνης (q) και ρυθμίστε τη βίδα
(v v) όπως απαιτείται, προχωρώντας με μικρά βήματα.
b. Συσφίξτε το αντιπερικόχλιο (tt).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η λεπίδα
δεν έρχεται σε επαφή με την έδρα στο πίσω μέρος της
υποδοχής ή στο μπροστινό μέρος του περιστρεφόμενου
βραχίονα στην κατακόρυφη θέση 90° και στη θέση
φαλτσογωνίας 45°. Μην ενεργοποιείτε το εργαλείο εάν δεν
πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο!
Ρύθμιση του οδηγού [εικ. 13]
Περιστρέψτε αριστερόστροφα το κομβίο ασφάλισης του ολισθαίνοντος
οδηγού (i) για να το χαλαρώσετε. Μετακινήστε τον ολισθαίνοντα
οδηγό (p) σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η κοπή από τη
λεπίδα και στη συνέχεια, συσφίξτε το κομβίο ασφάλισης του οδηγού
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον
οδηγό [εικ. 2, 14, 15]
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής (m).
2. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο βραχίονα λοξοτομής (l) και
συμπιέστε την ασφάλεια λοξοτομής (m) για να απελευθερωθεί η
περιστρεφόμενη έδρα/ ο βραχίονας λοξοτομής (n).
3. Περιστρέψτε το βραχίονα λοξοτομής έως ότου η ασφάλεια θέσει
το βραχίονα στη θέση λοξοτομής 0°.
4. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή και κλειδώστε την στη θέση
αυτή χρησιμοποιώντας κουμπί ασφάλισης κάτω (w).
5. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις 0° (ww) στην κλίμακα λοξοτομής
(o) είναι ορατές.
6. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (xx) στην αριστερή πλευρά
του οδηγού (p) και της λεπίδας (h).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης
της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
7. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Χαλαρώστε τις βίδες (yy) και μετακινήστε προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά το συγκρότημα της κλίμακας/ του βραχίονα
λοξοτομής, έως ότου η λεπίδα σχηματίσει γωνία 90° με τον
οδηγό, μετρημένη με το ορθογωνιόμετρο [εικ. 14].
b. Συσφίξτε πάλι τις βίδες (yy).
114
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στην
έδρα [εικ. 16–19]
1. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (t) [Εικ. 16].
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να
διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς κατακόρυφη και συσφίξτε τη λαβή
του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
3. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (xx) στην έδρα και επάνω και
απέναντι από τη λεπίδα (h) [εικ. 17].
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης
της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
4. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (t) και
περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία ρύθμισης κατακόρυφης
θέσης (zz) προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως ότου η λεπίδα
βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με το
ορθογωνιόμετρο.
b. Εάν ο δείκτης φαλτσογωνίας (a1) δεν δείχνει μηδέν στην
κλίμακα γωνιακής κοπής (u), χαλαρώστε τις βίδες (a2) που
ασφαλίζουν την κλίμακα και μετακινήστε την ανάλογα.
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας πλάγιας
κοπής [εικ. 1, 18, 19]
Ο επιλογέας φαλτσογωνίας επιτρέπει τον ορισμό της μέγιστης γωνίας
πλάγιας κοπής σε 45° ή 48° ανάλογα με τις απαιτήσεις.
• Αριστερά = 45°
• Δεξιά = 48°
1. Βεβαιωθείτε ότι το κομβίο του επιλογέα (a3) βρίσκεται στην
αριστερή θέση.
2. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (t) και
μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά.
3. Αυτή είναι η θέση γωνιακής κοπής 45°.
4. Εάν χρειαστεί ρύθμιση, περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία (a4)
προς τα μέσα ή προς τα έξω, όπως απαιτείται έως ότου ο δείκτης
(a1) εμφανίσει 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εσοχές του οδηγού μπορεί να
φράξουν από τα πριονίδια. Χρησιμοποιήστε μια βέργα ή
αέρα υπό χαμηλή πίεση για τον καθαρισμό των εσοχών
του οδηγού.
Πριν τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μην
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Η
μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει
να υπερβεί την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του
πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μην ζορίζετε το
εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας
προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και
των λαβών των σφιγκτήρων.
• Στερεώστε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
• Παρόλο που με το παρόν πριόνι είναι δυνατή η κοπή
ξύλου και άλλων μη σιδηρούχων υλικών, αυτές οι
οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται μόνο στην κοπή
ξύλου. Οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν
και για τα υπόλοιπα υλικά. Μην κόβετε με αυτό το
πριόνι σιδηρούχα μέταλλα (σίδηρο ή χάλυβα) ή υλικά
τοιχοποιίας! Μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους!
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλάκα κοπής.
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν η υποδοχή κοπής
είναι μεγαλύτερη από 10 mm.
• Η τοποθέτηση ενός τεμαχίου ξύλου θα αυξήσει το όριο
σε 300 mm.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς
μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
[εικ. 1]
Στο διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a) υπάρχει μια οπή
(dd) για τοποθέτηση λουκέτου προκειμένου να κλειδωθεί το εργαλείο.
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a).
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
ΚΑΝΤΡΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ DW771)
Το καντράν ελέγχου ταχύτητας (cc) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκ
των προτέρων ρύθμιση του απαιτούμενου εύρους ταχύτητας.
Περιστρέψτε το καντράν ελέγχου ταχύτητας (cc) στο επιθυμητό εύρος,
που υποδεικνύεται από έναν αριθμό (1–5).
• Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για πριόνισμα μαλακών
υλικών, όπως το ξύλο.
• Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για πριόνισμα σκληρού ξύλου.
Θέση του σώματος και των χεριών
Η κατάλληλη θέση του σώματος και των χεριών σας κατά το χειρισμό
του γωνιακού πριονιού θα διευκολύνει την κοπή και θα αυξήσει το
επίπεδο ακρίβειας και ασφάλειας της όλης διαδικασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή
κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη
από 150 mm από τη λεπίδα.
• Στερεώστε σφιχτά το υπό κατεργασία αντικείμενο
στην έδρα και τον οδηγό κατά τη διάρκεια της κοπής.
Κρατήστε τα χέρια σας στη θέση τους έως ότου
απελευθερωθεί ο διακόπτης και σταματήσει εντελώς η
λεπίδα.
• Εκτελείτε πάντοτε περάσματα (χωρίς ρεύμα) προτού
ολοκληρώσετε τις κοπές, ούτως ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε τη διαδρομή της λεπίδας.
• Μην διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Να κρατάτε και τα δύο πόδια σταθερά στο δάπεδο και
διατηρείτε την ισορροπία σας.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα του πριονιού προς
τα αριστερά και προς τα δεξιά, ακολουθήστε τον και
σταθείτε ελάχιστα προς την πλευρά της λεπίδας του
πριονιού.
Βασικές εργασίες κοπής
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ [ΕΙΚ. 1, 20]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού των 216 mm με
οπές άξονα των 30 mm, προκειμένου να επιτύχετε το επιθυμητό
επίπεδο κοπής.
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής (m) και στη συνέχεια,
ανυψώστε την.
2. Τοποθετήστε την ασφάλεια λοξοτομής (m) και στη θέση 0° και
ασφαλίστε την.
3. Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό (p).
4. Συγκρατήστε τη λαβή μεταφοράς (c) και πιέστε το μοχλό
απελευθέρωσης κλειδώματος κεφαλής (b) για να ελευθερωθεί η
κεφαλή. Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης (a) για να εκκινήσει ο
κινητήρας. Συνιστάται να ξεκινήσετε την κοπή κοντά στον οδηγό.
5. Συμπιέστε την κεφαλή για να αφήσετε τη λεπίδα να κόψει το ξύλο
και να εισέλθει στην πλαστική πλάκα κοπής (k).
6. Ενόσω η κεφαλή είναι εντελώς πιεσμένη, τραβήξτε την αργά κατά
πλάτος για να ολοκληρωθεί η κοπή.
7. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής και προτού επιστρέψετε
την κεφαλή στην άνω θέση ηρεμίας, αφήστε το διακόπτη και
περιμένετε έως ότου η λεπίδα του πριονιού ακινητοποιηθεί
εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Για ορισμένους τύπους πλαστικών προφίλ, συνιστάται να
ακολουθείτε τη διαδικασία με ανάποδη σειρά.
• Το κάτω προστατευτικό λεπίδας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε
να κλείνει γρήγορα όταν απελευθερωθεί ο μοχλός (b).
Εάν δεν κλείσει εντός 1 δευτερολέπτου, φροντίστε για
την επιδιόρθωση του πριονιού από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις της DEWALT.
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΞΟΤΟΜΗ [ΕΙΚ. 1, 21]
1. Συμπιέστε την ασφάλεια λοξοτομής (m). Μετακινήστε το βραχίονα
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία.
2. Η ασφάλεια λοξοτομής θα πάρει αυτόματα θέση στις γωνίες 0°,
15°, 22,5°, 31,62°, 45° και 50°, αριστερά και δεξιά. Εάν απαιτείται
κάποια ενδιάμεση τιμή γωνίας, κρατήστε σταθερά την κεφαλή και
ασφαλίστε με την ασφάλεια λοξοτομής.
3. Πριν από την κοπή, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο μοχλός
ασφάλισης λοξοτομής έχει ασφαλίσει.
4. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν λοξοτέμνετε το άκρο ενός
τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα αποκοπής, τοποθετήστε το
ξύλο έτσι ώστε το τμήμα αποκοπής να βρίσκεται πλευρά
της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό,
δηλαδή:
αριστερή λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα δεξιά
δεξιά λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα αριστερά
ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΚΟΠΕΣ ΜΕ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ [ΕΙΚ. 18, 22]
Οι γωνίες πλάγιας κοπής μπορούν να οριστούν από 0° έως 48° προς
τα αριστερά. Οι φαλτσογωνίες έως και 45° μπορούν να κοπούν με
το βραχίονα λοξοτομής ορισμένο σε θέση από μηδέν έως τη μέγιστη
θέση λοξοτομής 45° δεξιά ή αριστερά.
1. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (t) και ορίστε
τη φαλτσογωνία κατά την επιλογή σας.
2. Ρυθμίστε το κουμπί επιλογέα (ee), εάν χρειάζεται.
3. Κρατήστε την κεφαλή σταθερά και μην την αφήσετε να πέσει.
4. Συσφίξτε καλά τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (t).
5. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
115
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Ποιότητα κοπής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη
σύσφιξης του υλικού.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το σφιγκτήρα υλικού
(kk) που διατίθεται για χρήση με το πριόνι σας.
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας (kk)
θα πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου.
Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί
πλήρως στη βάση του φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η
αυλάκωση, ο σφιγκτήρας δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του
φαλτσοπρίονου.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω
ή κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης
για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης
όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ
ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Σύνθετη γωνιακή κοπή [εικ. 23, 24]
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός κοπής με λοξοτομή και φαλτσογωνία.
Είναι ο τύπος της κοπής που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
κορνιζών ή κιβωτίων με κεκλιμένες πλευρές, όπως στο σχήμα 23.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η γωνία κοπής διαφέρει
από κοπή σε κοπή, ελέγξτε τη σύσφιξη της λαβής του
σφιγκτήρα φαλτσογωνίας και του κομβίου σύσφιξης
λοξοτομής. Αυτά τα δύο πρέπει να συσφίγγονται μετά
από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στη
φαλτσογωνία ή τη λοξοτομή.
• Τα διάγραμμα που εμφανίζεται παρακάτω θα σας βοηθήσει
στην επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων φαλτσογωνίας και
λοξοτομής για συνηθισμένες εργασίες σύνθετης γωνιακής κοπής.
• Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή
γωνία A [εικ. 24] για το έργο σας και εντοπίστε αυτή τη γωνία
στο κατάλληλο τόξο του διαγράμματος. Από αυτό το σημείο,
ακολουθήστε το διάγραμμα ακριβώς προς τα κάτω για να βρείτε
τη σωστή γωνία πλάγιας κοπής και ακριβώς απέναντι για να
βρείτε τη σωστή γωνία λοξοτομής.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
35
45
35
ΕΞΑΠΛΕΥΡΟ
6
SIDED BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
75
40
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
20
80
85
55
60
25
75
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ
SET THISΣΤΟ
MITER
ANGLE ON SAW
ΠΡΙΟΝΙ
55
60
40
35
TETPAΠΛΕΥΡΟ
SQUARE BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
70
75
80
85
0
8ΟΚΤΑΠΛΕΥΡΟ
SIDED BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
5
15
25
35
10
15
30
40
30
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Στερέωση με σύσφιξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου [εικ. 3, 25–27]
45
ΓΩΝΙΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ «A”)
Η ομαλότητα κάθε κοπής εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους,
όπως π.χ. το υλικό προς κοπή. Όταν απαιτείται ομαλή κοπή για
κατασκευή μητρών και άλλων εργασιών ακριβείας, η αιχμηρή λεπίδα
(με 60 δόντια από καρβίδιο) και ο αργός, σταθερός ρυθμός κοπής θα
εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν
ολισθαίνει κατά την κοπή. Συσφίξτε το με ασφάλεια στη
θέση του. Αφήνετε πάντοτε τη λεπίδα να σταματήσει
εντελώς προτού ανυψώσετε το βραχίονα. Εάν μικρές
ίνες ξύλου διαχωρίζονται από το πίσω μέρος του υπό
κατεργασία τεμαχίου, κολλήστε ένα τμήμα ταινίας κάλυψης
επάνω στο ξύλο, στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η
κοπή. Πριονίστε ακολουθώντας την ταινία και αφαιρέστε
την προσεκτικά μόλις τελειώσετε.
25
30
35
40
45
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΚΟΠΗΣ
SET THIS
BEVEL ANGLE
ONΣΤΟ
SAWΠΡΙΟΝΙ
1. Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προαναφερθείσες τιμές γωνίας και
πραγματοποιήστε λίγες δοκιμαστικές κοπές.
2. Δοκιμάστε να συνδέσετε τα τεμάχια που κόψατε.
Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα τετράπλευρο κιβώτιο
με εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία “A”) [εικ. 24], χρησιμοποιήστε
το επάνω δεξιά τόξο. Εντοπίστε την τιμή 25° στην κλίμακα του
τόξου. Ακολουθήστε την οριζόντια τέμνουσα γραμμή, προς
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, για να βρείτε τη ρύθμιση
της γωνίας λοξοτομής στο πριόνι (23°). Ομοίως, ακολουθήστε
την κατακόρυφη τέμνουσα γραμμή, προς τα επάνω ή προς τα
κάτω, για να βρείτε τη ρύθμιση της γωνίας πλάγιας κοπής στο
πριόνι (40°). Πάντοτε να εκτελείτε μερικές δοκιμαστικές κοπές
σε άχρηστα τεμάχια ξύλου για να επαληθεύετε τις ρυθμίσεις στο
πριόνι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια της
σύνθετης γωνιακής κοπής που είναι φαλτσογωνία 45° με
λοξοτομή 45° αριστερά ή δεξιά.
Υποστήριγμα για τεμάχια μικρού και
μεγάλου μήκους [εικ. 3, 4]
ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αναστολέας μήκους (oo) για υπό
κατεργασία τεμάχια μικρών διαστάσεων, τόσο για ομαδικό πριόνισμα
όσο και ξεχωριστά τεμάχια μικρού μήκους με διαφορετικές διαστάσεις.
Ο αναστολέας μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό
με ένα προαιρετικό ζεύγος από ράγες-οδηγούς (ii).
ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, πάντοτε να στηρίζετε τα υπό κατεργασία
τεμάχια μεγάλου μήκους.
Στην εικόνα 3 εμφανίζεται η ιδανική διαμόρφωση για το πριόνισμα
τεμαχίων μεγάλου μήκους, όταν το πριόνι στέκεται ελεύθερα (όλα τα
στοιχεία διατίθενται ως προαιρετικά).
Τα στοιχεία αυτά (εκτός τη βάση με πόδια και το σφιγκτήρα υλικού)
απαιτούνται τόσο στην πλευρά εισόδου όσο και στην πλευρά εξόδου
του υλικού:
– Βάση με πόδια (nn) (παρέχεται μαζί με οδηγίες
συναρμολόγησης).
– Ράγες οδηγού (500 ή 1.000 mm) (ii).
– Βάσεις (mm) για τη στήριξη των ραγών-οδηγούς. Μην
χρησιμοποιείτε τις βάσεις για να στηρίζετε το μηχάνημα! Το
ύψος των βάσεων είναι ρυθμιζόμενο.
– Πλάκες στήριξης υλικού (jj).
– Πλάκα άκρου έδρας (hh) για τη στήριξη των ραγών (επίσης και
κατά την εργασία σε υπάρχοντα πάγκο).
116
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
– Σφιγκτήρας υλικού (kk).
– Αναστολέας περιστροφής (ll).
1. Τοποθετήστε το πριόνι στη βάση με πόδια και τοποθετήστε τις
ράγες-οδηγούς.
Λίπανση
2. Βιδώστε σφιχτά τις πλάκες στήριξης υλικού (jj) στις ράγεςοδηγούς (ii).
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
3. Ο σφιγκτήρας υλικού (kk) λειτουργεί τώρα ως αναστολέας
μήκους.
4. Εγκαταστήστε τις πλάκες τέλους έδρας (hh).
5. Εγκαταστήστε τον αναστολέα περιστροφής (ll) στην πίσω ράγα.
6. Χρησιμοποιήστε τον αναστολέα περιστροφής (ll) για να ρυθμίσετε
το μήκος των υπό κατεργασία τεμαχίων με μέτριο ή μεγάλο
μήκος. Ο αναστολέας μπορεί να ρυθμιστεί και προς τις δύο
πλευρές ή να αφαιρεθεί όταν δεν χρησιμοποιείται.
Εξαγωγή σκόνης [εικ. 1, 6]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφόσον είναι δυνατό, συνδέετε
σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή
σκόνης.
Συνδέστε ένα σύστημα συλλογής σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η ταχύτητα του αέρα
εξωτερικά συνδεδεμένων συστημάτων πρέπει να είναι 20 m/s +/- 2
m/s. Η ταχύτητα μετριέται στο σημείο σύνδεσης του συνδετικού
αγωγού, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.
Υπάρχει διαθέσιμο ως προαιρετική επιλογή ξεχωριστό σετ για τη
σκόνη (DE7777).
1. Τοποθετήστε τους αγωγούς εξαγωγής σκόνης (qq) στα
ακροφύσια (q). Ο αγωγός μεγαλύτερου μήκους συνδέεται στο
επάνω ακροφύσιο.
2. Συνδέστε τους αγωγούς στο συνδετήρα τριών δρόμων (rr).
Μεταφορά [εικ. 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την εύκολη μεταφορά του
γωνιακού πριονιού, η βάση παρέχεται με δύο εσοχές
για τα χέρια (ff). Ποτέ μην ανυψώσετε ή μεταφέρετε το
φαλτσοπρίονο χρησιμοποιώντας τους προφυλακτήρες.
1. Για να μεταφέρετε το πριόνι, ρυθμίστε τις θέσεις φαλτσογωνίας
και λοξοτομής σε 0°.
2. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/
κλειδώματος κεφαλής (b) [εικ. 1].
3. Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω και πιέστε το κουμπί ασφάλισης
κάτω (w) [εικ. 2].
4. Μετακινήστε τη λεπίδα του πριονιού στη θέση ηρεμίας και πιέστε
την εγκάρσια ασφάλεια (r).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα του πριονιού φθαρεί,
αντικαταστήστε την με μια καινούρια αιχμηρή λεπίδα.
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες
ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι
χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα
των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μην βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά την επάνω επιφάνεια
της έδρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
αξεσουάρ με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την
DEWALT.
Χρήση της μετακινούμενης έδρας
[εικ. 3–5]
Η μετακινούμενη έδρα (pp) διευκολύνει ιδιαίτερα το χειρισμό τεμαχίων
ξύλου με μεγάλες διαστάσεις και μεγάλο μήκος [εικ. 5]. Μπορεί
να συνδεθεί είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά του μηχανήματος. Η
μετακινούμενη έδρα απαιτεί τη χρήση της προαιρετικής βάσης με
πόδια [εικ. 3].
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συναρμολογήστε τη μετακινούμενη
έδρα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση
με πόδια.
• Αντικαταστήστε τις ράβδους στήριξης μικρού μήκους, οι οποίες
παρέχονται με τη βάση με πόδια, με τις ακανόνιστες ράγες της
έδρας στην πλευρά όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η έδρα.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με τη
μετακινούμενη έδρα.
117
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΓΚΑΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ
ΛΕΠΙΔΕΣ)
Τύπος λεπίδας
Διαστάσεις λεπίδας
Χρήση
(διάμετρος x εσωτερική διάμετρος x αρ. δοντιών)
DT4222 Σειρά 40
216 x 30 x 24
Για γενική χρήση, σχίσιμο
και εγκάρσια κοπή ξύλου
και πλαστικών
DT4286 Σειρά 40
216 x 30 x 80
TCG για χρήση με
αλουμίνιο
DT4320 Σειρά 60
216 x 30 x 48
ATB για λεπτή κοπή
τεχνητού και φυσικού
ξύλου
DT4350 Σειρά 60
216 x 30 x 60
TCG για εξαιρετικά
λεπτή κοπή τεχνητού και
φυσικού ξύλου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT
χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το
απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το
προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών
βοηθά στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος και
μειώνει τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα
συλλογής απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε
ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου
ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με
το τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.
com.
118
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός
της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα
αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς
χρέωση ή – κατ’ επιλογή μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα
χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
119
120
121
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Danmark
Deutschland
Ελλάς
España
France
Schweiz
Suisse
Svizzera
Ireland
Italia
Nederlands
Norge
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
Türkiye
United
Kingdom
Middle East
Africa
N161491
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ:
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Service:
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Φαξ:
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
DEWALT
Tel:
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD Fax:
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
30 210 8981-616
30 210 8981-616
30 210 8983-570
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
www.dewalt.gr
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
02/12
Download PDF

advertising