AST22XC | Black&Decker AST22XC DRILL instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-16 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
AST22XC
CD71RE
CD71CRE
2
SLOVENČINA
Použitie
Vaša vŕtačka Black & Decker je určená na vŕtanie do
dreva, kovov, plastov a muriva. Toto náradie je určené
len na použitie v domácnosti.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie akéhokoľvek z nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami
(bez kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú k nehodám.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektickým náradím držte deti a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy ak ýmkoľ vek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní
náradia od elektrickej siete za neho neťahajte.
Prívodný kábel držte mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých
častí. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s náradím vonku, používajte predlžovací kábel vhodný na použitie vo vonkajšom
g.
4.
a.
b.
c.
3
prostredí. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia z neho vždy odstráňte
nastavovacie kľúče alebo prípravky. Kľúč zanechaný v rotujúcich častiach náradia môže spôsobiť
poranenie osôb.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie takéhoto zariadenia môže znížiť
riziká týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním servisu alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
a / alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom,
aby s náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné
náhradné diely. Tak bude zaistená bezpečná
prevádzka elektrického náradia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám a určení
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC
na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a vŕtačky s príklepom
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte s vodičom pod prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha tak
utrpí zásah elektrickým prúdom.
Obrobok si k pevnej podložke upnite pomocou
svoriek či iným vhodným spôsobom. Držanie
obrobku rukou alebo jeho pritisnutie k telu zapríčiní,
že obrobok nebude stabilne uchytený a to môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov si zistite polohu skrytých elektrických vedení a potrubí.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode na
použitie, môže mať za následok riziko poranenia
osôb alebo škody na majetku.
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu
musí byť obsluha oboznámená s týmto návodom na požitie.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí sa
tento z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobcom alebo v autorizovanom servisnom stredisku
Black & Decker.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Poistné tlačidlo
3. Tlačidlo pre pravý / ľavý chod
4. Volič režimu vŕtania
5. Skľučovadlo
6. Hĺbkový doraz
7. Bočná rukoväť
4
♦
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Použitie
Upevnenie bočnej rukoväti a hĺbkového dorazu
(obr. A a F)
♦
Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, kým nebudete môcť bočnú rukoväť (7)
nasunúť na prednú časť náradia, ako na uvedenom
obrázku.
♦
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
♦
Zasuňte hĺbkový doraz (6) do otvoru podľa obrázku.
♦
Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie.
♦
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere pohybu hodinových ručičiek.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do muriva, podláh alebo
stropov skontrolujte polohu skrytých elektrických
vedení a potrubí.
Voľba smeru otáčania (obr. E)
Na vŕtanie používajte pravý chod (v smere pohybu
hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač
chodu (3) smerom doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač chodu
smerom doprava.
Uchytenie vrtáku alebo skrutkovacieho nástavca
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. B)
♦
Roztvorte skľučovadlo tak, že jednou rukou budete
otáčať prednou časťou (8) a druhou rukou budete
pridŕžať zadnú časť (9).
♦
Do skľučovadla zasuňte driek nástavca (10) a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
Voľba pracovného režimu
♦
Pre vŕtanie do muriva prepnete volič režimu vŕtania
(4) do polohy .
♦
Pri vŕtaní do ostatných materiálov nastavte volič
Skľučovadlo na kľúčik (obr. C)
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (11) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Vložte nástroj (10) do skľučovadla.
♦
Kľúč skľučovadla (12) vložte do ľubovoľného otvoru
(13) na bočnej strane skľučovadla a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ho dotiahnite.
režimu vŕtania do polohy označenej symbolom .
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
♦
Uvoľnite bočnú rukoväť (7) otočením proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
♦
Nastavte hĺbkový doraz (6) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi hrotom vrtáka a prednou časťou hĺbkového
dorazu.
♦
Dotiahnite bočnú rukoväť otáčaním držadla v smere pohybu hodinových ručičiek.
Vybratie a nasadenie skľučovadla (obr. D )
♦
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
♦
Odskrutkujte v smere pohybu hodinových ručičiek
prídržnú skrutku skľučovadla umiestnenú vnútri.
♦
Do skľučovadla upnite imbusový kľúč a udrite
doňho kladivom tak, ako je znázornené na obrázku.
♦
Imbusový kľúč vyberte.
♦
Vyskrutkujte skľučovadlo otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
♦
Skľučovadlo nasadíte späť tak, že ho naskrutkujete
na hriadeľ a zaistíte prídržnou skrutkou.
Zapnutie a vypnutie
♦
Naradie zapnete stlačením vypínača s reguláciou
otáčok (1). Otáčky náradia závisia na intenzite
stlačenia tohto vypínača. Všeobecne používajte
nižšie otáčky pre väčšie priemery vrtákov a vyššie
otáčky pre menšie priemery.
♦
Pre plynulý chod stisnite zaisťovacie tlačidlo
(2) a uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok. Táto
funkcia je k dispozícii iba pri plných otáčkach. Táto
funkcia nepracuje v ľavom chode.
♦
Náradie vypnete uvoľnením vypínača s reguláciou otáčok. Ak chcete vypnúť náradie pracujúce
v nepretržitom režime, stlačte ešte raz vypínač
s reguláciou otáčok a uvoľnite ho.
Zvyškové riziká
Ďalšie riziká môžu nastať pri inom spôsobe použitia
náradia, než bol uvedený v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vznikať v dôsledku
nesprávneho použitia, dlhodobého používania atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo
pohyblivými dielmi náradia.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Spoločnosť Black & Decker a spoločnosť Piranha konštruuje príslušenstvo na vysokej kvalitatívnej úrovni a je
navrhnuté tak, aby zvýšilo výkonnosť Vášho náradia.
S týmto príslušenstvom dosiahnete s Vaším náradím
najlepšie výsledky.
5
Technické údaje
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia
závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer vŕtania
Oceľ/betón
Drevo
Hmotnosť
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradie vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
♦
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo (ak je súčasťou
náradia) a poklepaním odstráňte prach z vnútornej
časti náradia.
AST22XC TYP 1
CD71RE TYP 1
CD71CRE TYP 1
VAC 230
W 710
min -1 0-2800
mm 13
mm 20
kg 1,9
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 96,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 107,5 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Ochrana životného prostredia
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 24,9 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, vŕtanie do kovu (ah, D)
3,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Triedenie odpadu. Toto zariadenie nesmie byť
vyhodené do bežného domového odpadu.
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte podľa
platných pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
10
AST22XC, CD71RE, CD71CRE
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po
ukončení ich životnosti. Ak chcete využiť túto službu,
dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistí ich recykláciu
a ekologické spracovanie.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
04-03-2010
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je
uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
6
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či
výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie
Vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Neboli vykonávané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky Black & Decker sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále prehľad
o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk
7
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00134859 - 02-09-2010
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising