DE9116 | DeWalt DE9116 CHARGER Type 2 instruction manual

www.
.eu
DE9116
DE9117
DE9130
DE9216
2
Dansk
2
Deutsch
9
English (original)
17
Español
24
Français
31
Italiano
38
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
Türkçe
80
Ελληνικά
88
2
1
A
3
3
DE9116
DE9130
2
1
1
2
DE9117
4
3
DE9216
2
1
B
1
DANSK
OPLADER
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring, indgående produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere.
Tekniske data
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min.
min.
min.
min.
min.
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
230 V værktøjer
10 ampere, lysnet
Netspænding
(kun UK & Irland)
Effekt
Ladningsstrøm
normal indstilling
udligningsindstilling
udligningsindstilling
Opladningstid
2,4 Ah NiCd pakker
2,0 Ah NiCd pakker
1,3 Ah NiCd pakker
3,0 Ah NiMH pakker
2,6 Ah NiMH pakker
Vægt
Sikringer:
Europa
Definitioner:
Sikkerhedsretningslinjer
det en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
Angiver risiko for elektrisk stød.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
2
Angiver brandfare.
EC-konformitetserklæring
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT erklærer, at disse produkter, som er
beskrevet under “tekniske data” er konstrueret i
overensstemmelse med: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
DANSK
Denne enhed må ikke tages i brug, før det er
blevet etableret, at det elektriske værktøj, som skal
forbindes til denne enhed, er i overensstemmelse
med 98/37/EC (identificeret ved CE-mærkningen på
det elektriske værktøj).
For yderligere oplysninger, kontakt DEWALT
på følgende adresse eller henvis til bagerst i
vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
23.08.2007
ADVARSEL! Læs og forstå alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af nedenstående instruktioner kan føre
til risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner for DE9116, DE9117,
DE9130 og DE9216 batteriopladere.
• Læs alle instruktioner samt alle advarsler
og sikkerhedsanvisninger på opladeren,
batteripakken og produktet, som anvender
batteripakken, før opladeren tages i brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. 230 volt er tilstædeværende
ved opladningsterminaler. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød eller eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Risiko for forbrænding. For
at undgå fare for personskade må der
kun anvendes DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer batterier risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan de
fritliggende opladerkontakter inde i
opladeren blive kortsluttet af udefra
kommende materialer. Udefra
kommende materialer, som kan
lede strøm såsom f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie eller ophobede
metalpartikler, skal holdes i sikker
afstand fra opladerens hulrum. Tag altid
opladeren ud af strømstikket, når der
ikke er en batteripakke i hulrummet.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• FORSØG ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist i
denne vejledning. Opladeren og batteripakken
er specifikt designet, så de fungerer som en
enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare eller fare for elektrisk
stød og eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren kobles fra ledningsnettet. Herved
reduceres risikoen for at beskadige stik og
ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen så den ikke
trædes på, rykkes i eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledning kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placer aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan
blokere ventilationshullerne og føre til
overophedning. Placer ikke opladeren i
umiddelbar nærhed af andre varmekilder.
Opladeren ventileres gennem åbninger i
toppen og bunden af huset.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift ledning og stik
straks.
3
DANSK
• Opladeren må ikke bruges, hvis den har
været udsat for stød, er blevet tabt eller på
anden måde er beskadiget. Apparatet skal
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Tag den til et
autoriseret servicecenter, når service eller
reparation er påkrævet. Ukorrekt samling kan
medføre brandfare eller fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Tag opladeren ud af strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• FORSØG aldrig at sammenkoble to opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere
på standard 230V husholdingsstrøm.
Forsøg ikke at anvende den med en anden
spænding. Dette gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg for at inkludere katalognummer og spænding
ved bestilling af batteripakker til udskiftning.
Se diagrammet i slutningen af vejledningen for
kompatibilitet af opladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke helt opladet i kartonen. Læs
nedenstående sikkerhedsinstruktioner inden brug
af batteripakken og opladeren. Følg derefter de
beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteriet i
en eksplosionsfarlig atmosfære f.eks. i
nærheden af brændbare væsker, gasser
eller støv. Isætning eller fjernelse af batteriet fra
opladeren kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakken i DEWALT opladere.
• Opladere må IKKE sprøjtes med, eller
nedsænkes i vand eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (såsom
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Forsøg aldrig at åbne batteripakken
af nogen grund. Hvis batteripakkens
kasse er revnet eller beskadiget, må
du ikke indsætte den i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
4
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken af nogen grund. Hvis
batteripakkens kasse er revnet eller
beskadiget, må du ikke indsætte den
i opladeren. Batteripakken må ikke
knuses, tabes eller beskadiges. Brug
ikke en batteripakke eller oplader, som
har været udsat for et hårdt stød, været
tabt, kørt over eller på anden vis er
blevet beskadiget (dvs. gennemstukket
med et søm, slået med en hammer,
trådt på). Beskadigede batteripakker
skal returneres til servicecenteret til
genbrug.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug
anbring værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke udgør
en fare for snubling eller fald. Visse
værktøjer med større batteripakker kan
stå opret på batteripakken, men kan let
væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk notat:
Væsken er en 25-35% opløsning
af kaliumhydroxid.)
Batterihætte (fig. A)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden
den beskyttende hætte på plads er der risiko for
at løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. A1).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet. (fig. A2).
DANSK
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakken må ikke sendes til
forbrænding.
MÆRKATER PÅ OPLADER OG BATTERIPAKKE
Ud over de piktogrammer der anvendes i denne
vejledning viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugervejledningen før brug.
Opladeren køler af (DE9117)
Se tekniske data for oplysninger om
opladningstid.
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Batteri oplader.
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetbunden under
klassificeringsetiketten!
Batteri opladet
Eksempel:
2008 XX XX
Fremstillingsår
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Opladere
Batteri defekt.
Sørg for at læse alle sikkerhedsanvisningerne før
opladeren tages i brug.
OPLADNING AF BATTERIPAKKEN (FIG. B)
Oplader NiMH og NiCd batteripakker.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Bruges kun med DEWALT batteripakker.
Andre typer risikerer at sprænges,
hvilket kan forårsage person- eller
ejendomsskade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekte ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Batteripakken skal bortskaffes på en
miljøforsvarlig måde.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. 230 volt er tilstedeværende ved
opladningsterminaler. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Fare for elektrisk stød og
mulig livsfare.
Når batteripakken oplades for første gang eller
efter langvarig opbevaring kan den kun oplades
80%. Efter en række op- og afladningscyklusser
vil batteripakken nå fuld kapacitet. Kontroller altid
netspændingen før batteripakken oplades. Hvis
netspændingen fungerer, men batteripakken ikke
oplader, skal opladeren bringes til et autoriseret
DEWALT reparationsværksted. Under opladningen
kan opladeren og batteripakken føles varme at røre
ved. Det er helt normalt og betyder ikke, at der er et
problem.
FORSIGTIG: Undlad at oplade
batteripakken, når den omgivende
temperatur er < 4 °C eller > 40 °C.
Den anbefalede opladetemperatur:
ca. 24 °C.
• Oplad batteripakken (4) ved at sætte den i
opladeren (1) som vist, og tilslut opladeren til
strøm. Sørg for, at batteripakken sidder rigtigt
i opladeren. Den røde opladeindikator (2) vil
blinke.
5
DANSK
• Opladeindikatoren holder op med at blinke
og forbliver tændt, når opladning er fuldført.
Batteripakken er nu fuldt opladet.
• Batteripakken kan fjernes når som helst eller
kan blive siddende i opladeren permanent.
• Den røde opladeindikator blinker hurtigt, hvis
der er problemer med opladningen. Indsæt
batteripakken igen, eller forsøg med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakke heller
ikke kan oplades, skal opladeren afprøves på et
autoriseret DEWALT reparationsværksted.
• Den røde opladeindikator (2) vil muligvis blinke
to gange, slukke og derefter gentage dette, når
den tilkobles en strømkilde såsom generatorer
eller kilder, som konverterer jævnstrøm til
vekselstrøm. Dette angiver et midlertidigt
problem med strømkilden. Opladeren går
automatisk tilbage til normal drift.
DE9216 - OPLADER 2 BATTERIPAKKER SAMTIDIG
Denne oplader har 2 porte til opladning af
2 batteripakker på samme tid.
• Følg opladningsinstruktionerne som beskrevet
ovenfor.
hvor opladningen indstilles indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
BESKYTTELSE MOD FULD AFLADNING
Batteripakken er beskyttet mod fuld afladning under
anvendelse med værktøjet.
Anbefalinger til opbevaring
1. Batteripakker opbevares bedst tørt og køligt
uden direkte sollys eller ekstrem varme eller
kulde.
2. Både batteripakke og oplader tåler
længerevarende opbevaring. Under passende
forhold kan de opbevares i 5 år eller længere.
Indhold
Pakken indeholder:
1 Oplader
1 Brugervejledning
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
Beskrivelse (fig. B)
Opladningsproces
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
det elektriske værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
Se batteriets opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
helt opladet
varm/kold batteriforsinkelse
udskift batteriet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1 Oplader
2 Opladeindikator (rød)
3 Batteripakke
4 Temperaturindikator (gul) (DE9117)
TILTÆNKT BRUG
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren detekterer en batteripakke, der er
for varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
6
DE9116, DE9117, DE9130 og DE9216 opladere
accepterer DEWALT NiCd og NiMH batterier på
følgende liste.
BATTERITYPE SPÆNDING CELLE CELLEKAPACITET
DE9057
DE9062
DE9074
DE9094
DE9098
7,2
9,6
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
DE9061
DE9071
DE9091
DE9095
9,6
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
DANSK
DE9075
DE9092
DE9096
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
2,4 Ah
2,4 Ah
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
Rengøring
ADVARSEL:
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer
(inklusive børn) med mindskede sanseevner eller
mentale færdigheder, eller som ikke har erfaring og/
eller mangler det nødvendige kendskab dertil eller
viden derom med mindre de overvåges af en person
med ansvar for deres sikkerhed. Efterlad aldrig børn
alene for at lege med produktet.
• Træk opladerens stik ud inden huset
rengøres med en blød klud.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
er fri for blokeringer og rengør huset
regelmæssigt med en blød klud.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Elektrisk sikkerhed
Sørg også for, at opladerens spænding svarer til
netspændingen.
Hvis enhedens netkabel bliver beskadiget, skal
det udskiftes af fabrikanten, eftersalgsservice
eller tilsvarende kvalificerede og/eller autoriserede
personer.
Denne DEWALT oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Ingen jordledning er derfor nødvendig.
Brug af forlængerledning
Hvis der er behov for en forlængerledning, skal
der anvendes en godkendt forlængerledning, som
er egnet til værktøjets indgangsstrøm (se tekniske
data).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Når der
bruges en ledningstromle skal ledningen altid rulles
helt ud.
VEDLIGEHOLDELSE
Produktet må ikke vedligeholdes af brugeren.
Opladeren har ingen dele, hvorpå brugeren kan
foretage service. Vedligeholdelse skal foretages af et
autoriseret serviceværksted for at undgå skade på
indvendige komponenter, som er følsomme over for
statisk elektricitet.
DEWALT opladeren er beregnet til langvarig brug
med minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og
regelmæssig rengøring.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service, kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der indsamler dem på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor dit nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
7
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE UDEN RISIKO TILFREDSHEDSGARANTI •
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
genoplades, når det ikke afgiver tilstrækkelig
effekt ved opgaver, der før var lette at udføre. Ved
afslutningen af batteriets rimelige levetid, bortskaf det
på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet, og tag
den derpå ud af værktøjet.
• NiCd- og NiMH-celler kan sendes til genbrug.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for 30
dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Der skal fremvises
gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service til dit DEWALT værktøj inden for 12
måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALT serviceværksted.
Der skal fremvises gyldig kvittering. Omfatter
arbejdsløn og reservedele til elektrisk værktøj.
Tilbehør ikke inkluderet.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt går i stykker
på grund af fejlbehæftede materialer eller
arbejdsudførelse inden for 12 måneder efter
købsdatoen, garanterer vi, at alle defekte dele
eller produktet som helhed, hvilket besluttes af
os, erstattes vederlagsfrit, forudsat at:
• Produktet er ikke misbrugt.
• Ingen uautoriserede personer har
repareret dette produkt.
• Bevis på købsdato er fremvist. Denne
garanti tilbydes som en ekstra service
og ydes foruden de af loven fastsatte
rettigheder for forbrugere.
Nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted findes ved at benytte
telefonnummeret på bagsiden af denne
vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALTserviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
8
DEUTSCH
LADEGERÄT
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem der verlässlichsten Partner professioneller
Anwender.
Technische Daten
Netzspannung
(nur GB und Irland)
Leistung
Ladestrom
Normaler Modus
Ausgleichsmodus
Erhaltungsmodus
Ladezeit
2,4 Ah NiCd Akkus
2,0 Ah NiCd Akkus
1,3 Ah NiCd Akkus
3,0 Ah NiMH Akkus
2,6 Ah NiMH Akkus
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
Min.
Min.
Min.
Min.
Min.
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
Gewicht
FI-Schalter:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
EG-Konformitätserklärung
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
Sachschäden führen kann.
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte
gemäß folgenden Richtlinien und Normen
konstruiert wurden: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
9
DEUTSCH
Vor Inbetriebnahme dieses Gerätes muss bestätigt
werden, dass das daran anzuschließende
Elektrowerkzeug die Anforderungen der 98/37/
EC-Richtlinie erfüllt (das Elektrowerkzeug muss das
CE-Kennzeichen tragen)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der unten angeführten Adresse oder
beziehen sich auf die Rückseite dieses Handbuchs.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
23.08.2007
WARNUNG! Alle Anweisungen
müssen gelesen und verstanden
werden. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DE9116,
DE9117, DE9130 und DE9216.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
10
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
DEUTSCH
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Die kompatiblen Ladegeräte und Akkus
sind in der Tabelle am Ende dieses Handbuchs
aufgeführt.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN.
• Batterien niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, einen Akku zu öffnen.
Wenn das Akkugehäuse Risse oder
Beschädigungen aufweist, darf es nicht
in das Ladegerät gestellt werden. Dies
kann einen elektrischen Schlag oder
tödlichen Stromunfall zur Folge haben.
Beschädigte Akkus sollten zwecks
Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, einen
Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gestellt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn diese mit einem
Nagel durchlöchert wurden, wenn mit
dem Hammer draufgeschlagen oder
draufgetreten wurde). Beschädigte
Akkus sollten zwecks Recycling zur
Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
11
DEUTSCH
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
(Hinweis für den Arzt: Bei der Flüssigkeit
handelt es sich um eine 25-35%ige Lösung
aus Kaliumhydroxid.)
Akku ist geladen.
Temperaturverzögerung.
Akku ist defekt.
Lädt NiMH und NiCd Akkus.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Akkuschutzkappe (Abb. A)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät oder in das Werkzeug
stecken (Abb. A1).
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 - 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (Abb. A2).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig sitzt, bevor
Sie einen abgenommenen Akku lagern
oder transportieren.
SCHILDER AM LADEGERÄT UND AM AKKU
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
12
NiMH, NiCd+ und Li-Ion-Akkus.
Ladegerät kühlt ab (DE9117)
Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen.
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Akku wird geladen.
Der Datumscode, der auch das Baujahr enthält, ist
auf den Gehäuseboden unter dem LeistungsdatenTypenschild eingedruckt!
DEUTSCH
Beispiel:
2008 XX XX
Baujahr
Ladegeräte
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Ladegerätes
alle Sicherheitsanweisungen durch.
LADEN DES AKKUS (ABB. B)
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegerätes liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80 % der
Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren
Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku die volle
Kapazität. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus
die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die
Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht
geladen wird, sollten Sie Ihr Ladegerät in einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt prüfen lassen. Beim
Laden können sich Ladegerät und Akku erwärmen.
Das ist normal und deutet nicht auf ein mögliches
Problem hin.
VORSICHT: Laden Sie den Akku nicht
bei einer Umgebungstemperatur von
unter 4 °C oder über 40 °C. Empfohlene
Ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Um den Akku (4) zu laden, stecken Sie
ihn wie auf der Abbildung gezeigt in das
Ladegerät (1) und stecken Sie das Ladegerät
ein. Vergewissern Sie sich, dass der Akku
vollständig im Ladegerät sitzt. Die rote
Ladekontrollleuchte (2) muss blinken.
• Am Ende der Aufladung schaltet die
Ladekontrollleuchte vom Blink- in den
Dauerbetrieb. Der Akku ist nun vollständig
geladen.
• Der Akku kann jederzeit herausgenommen
oder im angeschlossenen Ladegerät gelassen
werden.
• Wenn die rote Ladekontrolllampe sehr schnell
blinkt, liegt ein Ladungsproblem vor. In
diesem Fall den Akku herausnehmen und neu
einsetzen, oder einen neuen Akku einsetzen.
Wenn sich auch der neue Akku nicht auflädt,
muss das Ladegerät von einer autorisierten
DEWALT Kundendienststelle repariert werden.
• Wenn das Gerät in einen Generator oder
in andere Stromquellen, die Gleichstrom zu
Wechselstrom wandeln, eingesteckt ist, blinken
die roten Ladekontrolllampen (2) zusammen mit
jeweils zwei schnellen Blinkzeichen, gefolgt von
einer Pause. Diese Blinkzeichen weisen auf ein
Problem in der Stromquelle hin. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch in den normalen
Betriebsmodus.
DE9216 – ZWEI AKKUS GLEICHZEITIG AUFLADEN
Dieses Ladegerät ist mit zwei Anschlüssen
ausgestattet, damit zwei Akkus gleichzeitig
aufgeladen werden können.
• Befolgen Sie die oben aufgeführten
Ladeanweisungen.
Aufladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
SCHUTZ VOR TIEFENTLADUNG
Während der Verwendung im Werkzeug ist der Akku
gegen eine Tiefentladung geschützt.
Lagerungsempfehlungen
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl, trocken und vor
direkter Sonneneinwirkung und übermäßiger
Hitze oder Kälte geschützt.
13
DEUTSCH
2. Eine langfristige Einlagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät in keiner Weise. Unter den
richtigen Bedingungen können sie 5 Jahre und
länger gelagert werden.
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
Lieferumfang
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
Die Packung enthält:
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
1 Ladegerät
1 Bedienungsanleitung
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Dieses Produkt darf von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw.
ohne jegliche Erfahrung und/oder Vorwissen oder
Fertigkeiten nur dann verwendet werden, wenn eine
angemessen Aufsicht durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist. Kinder niemals
unbeaufsichtigt lassen, um zu vermeiden, dass diese
nicht mit dem Produkt spielen.
Elektrische Sicherheit
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung
des Ladegerätes mit der des Stromnetzes
übereinstimmt.
1 Ladegerät
2 Ladekontrollleuchte (rot)
3 Akku
4 Temperaturkontrolleuchte (gelb) (DE9117)
VERWENDUNGSZWECK
Falls das Netzkabel dieser Einheit beschädigt ist,
muss es vom Hersteller, einem After-Sales-Service
oder ähnlichen qualifizierten und/oder autorisierten
Personen ausgewechselt werden.
Die Ladegeräte DE9116, DE9117, DE9130 und
DE9216 können die in der nachfolgenden Liste
aufgeführten DEWALT NiCd- und NiMH-Akkus
aufnehmen.
14
AKKU-
Dieses DEWALT-Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 60335 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
AKKUTYP
SPANNUNG
AKKU
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
WARTUNG
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
Dieses Produkt ist nicht vom Benutzer wartbar.
Außerdem gibt es keine vom Benutzer wartbaren
Teile im Inneren des Ladegerätes. Das Ladegerät
KAPAZITÄT
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
CH
Verlängerungskabel
Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird,
verwenden Sie ein für den Leistungseingang dieses
Werkzeugs zugelassenes Kabel (siehe technische
Daten).
Der Mindestquerschnitt des Leiters ist 1,5 mm2. Bei
Verwendung einer Kabelrolle muss das Kabel immer
vollständig abgewickelt werden.
DEUTSCH
darf nur von einer autorisierten Kundendienststelle
gewartet werden, um eine Beschädigung
der empfindlichen Innenkomponenten durch
elektrostatische Entladung zu vermeiden.
Ihr DEWALT-Ladegerät wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Ladegerätes voraus.
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Reinigung
WARNUNG:
• Reinigen Sie das Gehäuse des
Ladegerätes mit einem weichen Tuch.
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des
Ladegerätes aus der Steckdose.
• Achten Sie darauf, dass die
Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd- und NiMH-Akkus sind wiederverwertbar.
Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem
Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen Akkus
im Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
15
DEUTSCH
GARANTIE
• RISIKOLOSE_30-TAGE
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden
sind, können Sie es unter Vorlage des
Originalkaufbeleges ohne Weiteres innerhalb
von 30 Tagen bei der Verkaufsstelle im
Originallieferumfang zurückgeben und erhalten
eine Rückerstattung des Kaufpreises.
• 1 JAHR KOSTENLOSER_SERVICEVERTRAG •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach
dem Kauf werden Wartungs- oder
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTElektrowerkzeug unter Vorlage des
Originalkaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Dies
umfasst Arbeits- und Ersatzteilkosten für
Elektrowerkzeuge. Zubehör ist nicht enthalten.
• 1 JAHR GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt innerhalb von
12 Monaten ab dem Kaufdatum aufgrund
von Material- oder Verarbeitungsfehlern
unbrauchbar wird, garantieren wir den
kostenlosen Ersatz aller schadhaften
Teile oder nach unserem Ermessen den
kostenlosen Ersatz des Gerätes unter
folgenden Voraussetzungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
eingesetzt.
• Reparaturversuche wurden nicht von
unbefugten Personen durchgeführt.
• Der Originalkaufbeleg wird vorlegt. Diese
Garantie gilt zusätzlich zu den Ihnen als
Verbraucher zustehenden gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen.
Die Adresse der nächstgelegenen DEWALTKundendienstwerkstatt erfahren Sie unter
der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite dieser Anleitungen. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
16
ENGLISH
CHARGER
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Congratulations!
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional users.
Technical data
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Output
Charge current
normal mode
equalise mode
maintenance mode
Charging time
2.4 Ah NiCd packs
2.0 Ah NiCd packs
1.3 Ah NiCd packs
3.0 Ah NiMH packs
2.6 Ah NiMH packs
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7.2–18
DE9117
230
230
7.2–18
DE9130
230
230
7.2–18
DE9216
230
230/115
7.2–18
A
mA
mA
2.8
150
63
8.3
150
63
5.0
150
63
2.8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0.4
30
15
15
50
35
0.9
35
30
15
–
40
0.5
70
60
30
90
75
0.4
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
EC-Declaration of Conformity
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT declares that these products described
under “technical data” have been designed in
compliance with: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
This unit must not be put into service until it was
established that the power tool to be connected to
this unit is in compliance with 98/37/EC (identified by
the CE-marking on the power tool).
For more information, please contact DEWALT at the
following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
17
EN GLI S H
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.08.2007
WARNING! Read and understand
all instructions. Failure to follow all
instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious
personal injury.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for the DE9116, DE9117, DE9130
and DE9216 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
18
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk of
damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire, electric
shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
ENGLISH
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage. Consult the
chart at the end of this manual for compatibility of
chargers and battery packs.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Electrocution hazard. Never
attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is
cracked or damaged, do not insert into
charger. Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs
should be returned to service center for
recycling.
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do
not insert into charger. Do not crush,
drop or damage battery pack. Do not
use a battery pack or charger that has
received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Damaged battery packs
should be returned to service center
for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
Battery Cap (fig. A)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (Fig. A1).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (Fig. A2).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
LABELS ON CHARGER AND BATTERY PACK
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
Battery charging.
Battery charged.
19
EN GLI S H
Chargers
Hot/cold pack delay.
Battery defective.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack.
Charger cooling (DE9117)
See technical data for charging time.
DATE CODE POSITION
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing base below
the rating label!
CHARGING THE BATTERY PACK (FIG. B)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
When charging the battery pack for the first time, or
after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity. Always
check the mains prior to charging the battery pack.
If the mains is functioning but the battery pack does
not charge, take your charger to an authorized
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate a
problem.
CAUTION: Do not charge the battery
pack at ambient temperatures < 4 °C
or > 40 °C. Recommended charging
temperature: approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (4), insert it into the
charger (1) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in
the charger. The red charging indicator (2) will
blink.
• When finished charging, the charging indicator
will stop blinking and remain on. The battery
pack is now fully charged.
• The battery pack can be removed at any time
or left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the
battery pack or try a new one. If the new pack
also refuses to charge, have your charger tested
by an authorized DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to
AC, the red charging indicator (2) may blink
twice, switch off and repeat. This indicates a
temporary problem of the power source. The
charger will automatically switch back to normal
operation.
DE9216 - CHARGING 2 BATTERY PACKS SIMULTANEOUSLY
Example:
2008 XX XX
Year of Manufacture
20
Be sure to read all safety instructions before using
your charger.
This charger is equipped with 2 ports to charge
2 battery packs at the same time.
• Follow the charging instructions as described
above.
ENGLISH
Charging Process
1 Charger
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
2 Charging indicator (red)
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
3 Battery pack
4 Temperature indicator (yellow) (DE9117)
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
8 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
INTENDED USE
The DE9116, DE9117, DE9130 and DE9216
chargers accept the DEWALT NiCd and NiMH
batteries in the following list.
BATTERY
TYPE
VOLTAGE
CELL
CELL
CAPACITY
DE9057
7.2
NiCd
1.3 Ah
DE9062
9.6
NiCd
1.3 Ah
DE9074
12.0
NiCd
1.3 Ah
DE9094
14.4
NiCd
1.3 Ah
DE9098
18.0
NiCd
1.3 Ah
DE9061
9.6
NiCd
2.0 Ah
DE9071
12.0
NiCd
2.0 Ah
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
DE9091
14.4
NiCd
2.0 Ah
DE9095
18.0
NiCd
2.0 Ah
DE9075
12.0
NiCd
2.4 Ah
DEEP DISCHARGE PROTECTION
DE9092
14.4
NiCd
2.4 Ah
The battery pack is protected against deep
discharging when it is used in the tool.
DE9096
18.0
NiCd
2.4 Ah
Storage Recommendations
DE9084
7.2
NiMH
2.0 Ah
DE9501
12.0
NiMH
2.6 Ah
DE9502
14.4
NiMH
2.6 Ah
DE9503
18.0
NiMH
2.6 Ah
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for 5 years or more.
1 Instruction manual
This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities, or for lack of
experience and/or for want of knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible
for their safety. Children should never be left alone to
play with this product.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Electrical Safety
Package Contents
The package contains:
1 Charger
Description (fig. B)
Make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
21
EN GLI S H
In case the mains connection line of this unit
should be damaged, it must be replaced by the
manufacturer, after-sales service or similar qualified
and/or authorized persons.
Your DEWALT charger is double insulated in
accordance with EN 60335; therefore no
earth wire is required.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
DANGER:
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 3 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live
(L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
1
2
4
The minimum conductor size is 1.5 mm2. When
using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5
Voltage Amperes
230 0 – 2.0
2.1 – 3.4
3.5 – 5.0
5.1 – 7.0
7.1 – 12.0
12.1 – 20.0
15
25
30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10 10
15
15 15 15
20
20 20 20
45
60
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
–
MAINTENANCE
This product is not user serviceable. There are no
user serviceable parts inside the charger. Servicing
at an authorized service center is required to avoid
damage to static sensitive internal components.
Your DEWALT charger has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper care and regular cleaning.
Cleaning
WARNING:
• Unplug the charger before cleaning the
housing with a soft cloth.
3
• Keep the ventilation slots clear and
regularly clean the housing with a soft
cloth
WARNING: Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data).
22
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
ENGLISH
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with
the performance of your DEWALT tool,
simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full
refund or exchange. Proof of purchase must
be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
• Proof of purchase date is produced. This
guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
23
ESPAÑOL
CARGADOR
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
¡Enhorabuena!
Ha elegido un producto DEWALT. Años de experiencia, innovación y un desarrollo exhaustivo de productos
hacen de DEWALT una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas de uso profesional.
Datos técnicos
Voltaje de red
(Reino Unido e Irlanda solamente)
Salida
Corriente de carga
Modo normal
Modo ecualizar
Modo de mantenimiento
Tiempo de carga
Paquetes NiCd 2,4 Ah
Paquetes NiCd 2 Ah
Paquetes NiCd 1,3 Ah
Paquetes NiMH 3 Ah
Paquetes NiMH 2,6 Ah
Peso
Fusibles:
Europa
VCA
V
VCC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: Normas de seguridad
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
Indica riesgo de incendio.
24
PELIGRO: Indica una situación de
peligro inminente que, si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
Declaración de conformidad de CE
ADVERTENCIA: Indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” han sido diseñados de acuerdo
con las normas: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo de
alerta de seguridad indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar daños materiales.
Esta unidad no se debe utilizar hasta establecer que
la herramienta eléctrica que se conectará a la misma
cumple con 98/37/EC (según la etiqueta de CE de
la herramienta eléctrica).
ESPAÑOL
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
23.08.2007
¡ADVERTENCIA! Lea y entienda
todas las instrucciones. El
incumplimiento de todas las
instrucciones enumeradas a
continuación puede provocar
descargas eléctricas, incendios
y/o lesiones graves.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones de
funcionamiento y seguridad importantes acerca
de los cargadores de baterías DE9116, DE9117,
DE9130 y DE9216.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230 V.
No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
coloque solo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use una extensión a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
25
ESPAÑOL
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún daño.
Llévelo a un taller de reparación autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
paquetes de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. Consulte el gráfico al final del manual para
conocer la compatibilidad entre los cargadores y los
paquetes de baterías.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías solo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
26
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Nunca intente abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la caja
del paquete de baterías está agrietada o
dañada, no la introduzca en el cargador.
Puede haber riesgo de descarga o de
electrocución. Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ADVERTENCIA: Nunca intente abrir el
paquete de baterías por ningún motivo.
Si la caja del paquete de baterías está
agrietada o dañada, no la introduzca
en el cargador. No aplaste, deje caer ni
dañe el paquete de baterías. No utilice
un paquete de baterías o un cargador
que haya recibido un golpe fuerte, se
haya caído, esté agotado o dañado de
alguna forma (por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado con un martillo,
pisado). Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones o caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso
o temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica
una falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con
jabón y agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en
contacto con sus ojos, lávelos con agua
limpia durante 10 minutos como mínimo
y obtenga atención médica inmediata.
(Nota médica: El líquido es una solución
de hidróxido de potasio al 25%-35%).
ESPAÑOL
Capuchón de la batería (fig. A)
No lo exponga al agua.
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
Cambie inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue solo a una temperatura de entre
4 °C y 40 °C.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. A1).
Deseche el paquete de baterías con
debida diligencia respecto del medio
ambiente.
2. Coloque el capuchón protector en los contactos
inmediatamente después de quitar el paquete
de baterías del cargador o la herramienta
(fig. A2).
No incinere el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté colocado, antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Enfriamiento cargador (DE9117)
ETIQUETAS DEL CARGADOR Y EL PAQUETE DE BATERÍAS
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
Antes de usar, lea el manual de
instrucciones.
El Código de fecha, que incluye además el año de
fabricación, está impreso en la base de la cubierta
debajo de la etiqueta de valores nominales.
Ejemplo:
La batería se está cargando.
2008 XX XX
Año de fabricación
La batería está cargada.
Cargadores
Retraso por paquete caliente/frío
Batería defectuosa.
Carga paquetes de baterías NiMH y
NiCd.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Use solo paquetes de baterías DEWALT;
cualquier otro paquete puede estallar y
provocar lesiones personales y daños
materiales.
Antes de usar el cargador, lea atentamente todas las
instrucciones de seguridad.
CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS (FIG. B)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230 V.
No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
Cuando se cargue el paquete de baterías por
primera vez, o después de un almacenamiento
largo, solo aceptará un 80% de carga. El paquete
de baterías alcanzará toda su capacidad tras varios
ciclos de carga y descarga. Antes de cargarlo,
compruebe siempre el suministro de la red. Si en la
red hay corriente, pero el paquete de baterías no se
carga, lleve el cargador a un agente de reparaciones
DEWALT autorizado. Mientras se carga, el cargador
y el paquete de baterías estarán calientes al tacto.
27
ESPAÑOL
Esta condición es normal y no indica ningún
problema.
ATENCIÓN: No cargue el paquete de
baterías a una temperatura ambiente
inferior a 4 °C o superior a 40 °C. La
temperatura de carga recomendada es
aproximadamente 24 °C.
• Para cargar el paquete de baterías (4),
introdúzcalo en el cargador (1) según se
muestra y enchufe el cargador. Asegúrese
de que esté perfectamente colocado en
el cargador. El indicador rojo de carga (2)
parpadeará.
• Cuando finalice la carga, el indicador de carga
dejará de parpadear y permanecerá encendido.
El paquete de baterías ya está completamente
cargado.
• Podrá sacarlo en cualquier momento o dejarlo
conectado en el cargador indefinidamente.
• El indicador de carga rojo parpadea
rápidamente para indicar un problema en la
carga. Inserte de nuevo el paquete de baterías
o inténtelo con uno nuevo. Si el paquete
nuevo tampoco se carga, solicite a un agente
autorizado de reparación DEWALT que examine
el cargador.
• Cuando se enchufa en fuentes de energía
como generadores o fuentes que convierten
CC en CA, el indicador de carga rojo (2) puede
parpadear dos veces, apagarse y repetir el
proceso. Esto indica que existe un problema
temporal con la fuente de energía. El cargador
cambiará automáticamente a su funcionamiento
normal.
DE9216: CARGA DE 2 PAQUETES DE BATERÍAS
SIMULTÁNEAMENTE
Este cargador viene con 2 puertos para cargar
2 paquetes de baterías al mismo tiempo.
• Siga las instrucciones de carga según la
descripción anterior.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
28
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí 8 horas
como mínimo.
Retraso por paquete caliente/frío
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcance
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
PROTECCIÓN CONTRA LAS DESCARGAS PROFUNDAS
El paquete de baterías está protegido contra
las descargas profundas cuando se utiliza en la
herramienta.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso de
frío o calor.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará el paquete de baterías ni el cargador.
En condiciones adecuadas, se pueden guardar
durante 5 años o más.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. B)
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Pueden producirse lesiones
personales o daños.
1 Cargador
2 Indicador de carga (rojo)
ESPAÑOL
3 Paquete de baterías
Uso de un cable prolongador
4 Indicador de temperatura (amarillo) (DE9117)
Si hace falta un cable prolongador, use uno
homologado para la entrada de potencia de la
herramienta (consulte los datos técnicos).
USO PREVISTO
Los cargadores DE9116, DE9117, DE9130 y
DE9216 son compatibles con las baterías NiCd y
NiMH DEWALT que se enumeran a continuación.
TIPO DE
BATERÍA
DE9057
DE9062
DE9074
DE9094
DE9098
VOLTAJE
CELDA
7,2
9,6
12
14,4
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
CAPACIDAD
DE LA CELDA
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
DE9061
DE9071
DE9091
DE9095
9,6
12
14,4
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
2 Ah
2 Ah
2 Ah
2 Ah
DE9075
DE9092
DE9096
12
14,4
18
NiCd
NiCd
NiCd
2,4 Ah
2,4 Ah
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2 Ah
DE9501
DE9502
12
14,4
NiMH
NiMH
2,6 Ah
2,6 Ah
DE9503
18
NiMH
2,6 Ah
La dimensión mínima del conductor es 1,5 mm2.
Cuando use una bobina de cable, desenrolle
completamente el cable.
Mantenimiento
El mantenimiento de este producto no puede ser
realizado por el usuario. Dentro del cargador no
hay piezas a las que el usuario pueda hacerles
mantenimiento. Para evitar que se dañen los
elementos internos sensibles a la electricidad
estática es necesario llevarlo a revisar a un taller
autorizado.
Su cargador DEWALT ha sido diseñado para
funcionar durante un largo período con un
mantenimiento mínimo. El funcionamiento continuo
y satisfactorio depende del cuidado adecuado del
producto y de una limpieza periódica.
Limpieza
ADVERTENCIA:
• Antes de limpiar la cubierta con un
paño suave, desenchufe el cargador.
• Mantenga despejadas las ranuras
de ventilación y limpie la cubierta
periódicamente con un paño suave.
Este producto no está diseñado para que lo
utilicen personas (niños incluidos) con capacidades
mentales, sensoriales o físicas disminuidas, o que
carecen de la experiencia, el conocimiento o la
habilidad para utilizarlo, a menos que las supervise
una persona responsable por su seguridad. No deje
a los niños jugar con este producto sin supervisión.
Protección del medio ambiente
Seguridad eléctrica
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
Asegúrese también de que el voltaje del cargador
coincida con el de la red.
En caso de que esta unidad tenga dañada la línea
de conexión a la red, quien deberá reemplazarla
es el fabricante, el servicio postventa o similares
personas autorizadas.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo tanto no se necesita un
cable de descarga a tierra
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
29
ESPAÑOL
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las celdas de NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a un centro de
reciclaje local. Los paquetes de baterías
recogidos se reciclarán o eliminarán de modo
adecuado.
GARANTÍA
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS
SIN RIESGO •
Si no queda completamente satisfecho con
las prestaciones de su herramienta DEWALT,
devuélvala dentro de los 30 días, completa
tal como la compró, al punto de compra y le
devolveremos su dinero o se la cambiaremos.
Debe aportar la prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATUITO
POR 1 AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT, dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha de compra, este se
realizará sin cargo en un servicio técnico
autorizado DEWALT. Debe aportar la prueba
de compra. Incluye la mano de obra y las
piezas de repuesto de la herramienta. Los
accesorios están excluidos.
• GARANTÍA TOTAL DE 1 AÑO •
Si su producto DEWALT se avería debido
a algún fallo de materiales o de fabricación
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de compra, le garantizamos el cambio sin
cargo de todas las piezas defectuosas o,
a nuestro exclusivo criterio, el cambio de la
herramienta sin cargo, en el supuesto de que:
• No se haya sometido al producto a uso
indebido.
• No se haya intentado realizar
reparaciones por personas no
autorizadas.
• Se requiere la prueba de compra. Esta
garantía se ofrece como ventaja extra y
de forma adicional a los derechos legales
de los consumidores.
Para localizar su servicio técnico autorizado
DEWALT más próximo, use el número de
teléfono indicado en la parte posterior de este
manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios
técnicos DEWALT autorizados y detalles
sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
30
FRANÇAIS
CHARGEUR
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expérience, un développement de produits fondé sur une
recherche approfondie et une innovation constante font de DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour
les professionnels utilisateurs d’outils électriques.
Caractéristiques techniques
Tension de secteur
(Royaume-Uni et
Irlande uniquement)
Sortie
Courant de charge
mode normal
mode égalisateur
mode entretien
Temps de chargement
Blocs-piles 2,4 Ah NiCd
Blocs-piles 2,0 Ah NiCd
Blocs-piles 1,3 Ah NiCd
Blocs-piles 3,0 Ah NiMH
Blocs-piles 2,6 Ah NiMH
Poids
Fusibles :
Europe
VCA
DE9116
230
DE9117
230
DE9130
230
DE9216
230
V
VCC
230
7,2–18
230
7,2–18
230
7,2–18
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles..
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : Indique une
potentiellement dangereuse qui, si elle
n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : Utilisé sans le symbole
d’alerte de sécurité, indique une
situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT déclare que les produits décrits dans les
« caractéristiques techniques » ont été mis au point
en conformité avec les normes : 89/336/EEC,
2006/95/EC, EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1,
EN 50014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
31
FRANÇAIS
Ce produit ne doit pas être mis en service avant
de s’assurer que l’outil électrique qui doit lui être
connecté est conforme à la Directive 98/37/CE
(identifiée par le marquage CE sur l’outil électrique).
Pour de plus amples informations, adressez-vous à
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou reportez-vous au
dos de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
23.08.2007
AVERTISSEMENT ! Lisez et
comprenez toutes les directives.
Le non-respect des directives
indiquées ci-dessous peut causer une
électrocution, un incendie et/ou des
blessures graves.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ATTENTION : Risque de brûlure. Afin
de réduire le risque de blessure, chargez
uniquement des batteries rechargeables
DEWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et provoquer des
blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
ATTENTION : Dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de la
prise secteur lorsqu’aucun bloc-piles
n’est inséré dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
Instructions de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité
et d’utilisation pour les chargeurs de batterie
DE9116, DE9117, DE9130 et DE9216.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution évitera d’endommager la fiche et le
cordon électriques.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
directives et tous avertissements indiqués sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : Risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement N’effectuez
aucun test avec des objets
conducteurs. Un choc électrique
ou une électrocution peut en résulter.
AVERTISSEMENT : Risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
32
• Assurez-vous que le cordon est placé en
lieu sûr de manière à ce que personne ne
marche ou ne trébuche dessus et à ce qu’il
ne soit pas endommagé ou soumis à une
tension.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, ni
ne placez ce dernier sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
FRANÇAIS
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il
a reçu un choc violent, s’il est tombé ou a
été endommagé de quelque manière que
ce soit. Apportez le chargeur à un centre de
réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Retirer le bloc-piles ne réduira pas le
risque.
• Ne tentez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant domestique standard 230 V.
N’utilisez pas une tension supérieure pour
le chargeur. Cette directive ne concerne pas le
chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES DIRECTIVES
Directives de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Pour commander un bloc-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue
et la tension. Consultez le tableau figurant à la
dernière page du présent manuel pour connaître la
compatibilité des chargeurs et des blocs-piles.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les directives de sécurité
ci-dessous. Suivez les consignes de chargement
décrites.
LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES.
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
une pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les bloc-piles uniquement au moyen
des chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez-le PAS dans l’eau ou tout autre
liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil et le
bloc-piles à un endroit où la température
peut atteindre ou excéder 40 ˚C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
DANGER : Risque d’électrocution.
N’essayez jamais d’ouvrir un blocpiles, quelle qu’en soit la raison. Si
le boîtier du bloc-piles est fissuré ou
endommagé, ne l’insérez pas dans le
chargeur. Un choc électrique ou une
électrocution est possible. Les blocspiles endommagés doivent être envoyés
au centre de réparation pour être
recyclés.
AVERTISSEMENT : N’essayez jamais
d’ouvrir un bloc-piles, qu’elle qu’en soit
la raison. Si le boîtier du bloc-piles est
fissuré ou endommagé, ne l’insérez pas
dans le chargeur. N’écrasez pas, ne
faites pas tomber, et n’endommagez
pas le bloc-piles. N’utilisez pas un blocpiles ou un chargeur qui a reçu un coup
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque manière que
ce soit (c.-à-d. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, sur lequel on a
marché). Les blocs-piles endommagés
doivent être envoyés au centre de
réparation pour être recyclés.
ATTENTION : Lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risque pas de tomber
ou de faire trébucher. Certains outils
qui ont de grands blocs-piles peuvent
tenir debout sur le bloc-piles mais ils
risquent d’être facilement renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCd) OU LE NICKEL MÉTAL
HYDRURE (NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
33
FRANÇAIS
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Chargement des blocs-piles NiMH et
NiCd.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
N’effectuez aucun test avec des objets
conducteurs.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec
des blocs-piles DEWALT. Tout autre
bloc-piles risque d’exploser et de causer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Cache protecteur (fig. A)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques peuvent court-circuiter les contacts,
ce qui peut présenter un risque d’incendie et peut
endommager le bloc-piles.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Remplacez immédiatement les cordons
défectueux.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur
ou l’outil (fig. A1).
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. A2).
Mettre le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
AVERTISSEMENT : Vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
N’incinérez pas le bloc-piles.
ÉTIQUETTES FIGURANT SUR LE CHARGEUR ET
LE BLOC-PILES
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Laisser refroidir (DE9117)
Consulter les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Lisez la notice avant utilisation.
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Le code date, qui comprend également l’année de
fabrication, est imprimé sur la base du boîtier sous
l’étiquette nominale !
Exemple :
2008 XX XX
Chargement différé, chaud/froid.
Année de fabrication
Bloc-piles défectueux.
Chargeurs
Lisez toutes les directives de sécurité avant d’utiliser
le chargeur.
34
FRANÇAIS
CHARGEMENT DU BLOC-PILES (FIG. B)
DANGER : Risque d’électrocution
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement N’effectuez
aucun test avec des objets
conducteurs. Risque de choc électrique
ou d’électrocution
Lorsque vous chargez le bloc-piles pour la première
fois ou après une longue période de non utilisation,
il ne se chargera qu’à 80 % de sa capacité. Après
plusieurs cycles de charge et de décharge, votre
bloc-piles atteindra sa capacité totale. Vérifiez
toujours la tension secteur avant de procéder au
chargement. Si la tension secteur est opérationnelle
mais le bloc-piles ne se charge pas, apportez votre
chargeur à un réparateur agréé DEWALT. En cours
de charge, le chargeur et le bloc-piles risquent de
devenir chauds au toucher. C’est une condition tout
à fait normale qui n’indique pas un défaut.
ATTENTION : Ne chargez pas le blocpiles à des températures ambiantes
inférieures à 4 °C ou supérieures
à 40 °C. Température de charge
recommandée : environ 24 °C.
• Pour charger le bloc-piles (i), insérez-le dans le
chargeur (l) comme indiqué, puis branchez le
chargeur. Assurez-vous que le bloc-piles est
parfaitement installé dans le chargeur. Le témoin
de charge rouge (h) clignote.
• Quand le chargement du bloc-piles est terminé,
le témoin de charge s’arrête de clignoter et
reste allumé. Cela indique que le bloc-piles est
entièrement chargé.
• Vous pouvez retirer à tout moment le bloc-piles
ou le laisser sur le chargeur branché pour une
durée indéterminée.
• Le témoin de charge rouge clignote rapidement
pour indiquer un problème de charge. Remettez
le bloc-piles en place ou remplacez-le par un
autre. Si le nouveau bloc-piles ne se charge
pas non plus, apportez votre chargeur à un
réparateur agréé DEWALT pour vérification.
• Lors d’un branchement dans des sources
d’alimentation comme des générateurs ou des
sources qui convertissent la tension CC en
tension AC, il arrive que le témoin de charge
rouge (2) clignote deux fois, s’éteigne, et
recommence à fonctionner. Ceci indique un
problème provisoire de la source d’alimentation.
Le chargeur revient automatiquement en mode
opérationnel normal.
• Suivez les directives de chargement décrites
ci-dessus.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Le bloc-piles
doit être régénéré chaque semaine ou lorsqu’il ne
fournit plus la même quantité de travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 8 heures dans le chargeur.
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop
chaude ou trop froide, le chargement différé est
automatiquement lancé et le chargement est
suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne alors
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
PROTECTION CONTRE LA DÉCHARGE COMPLÈTE
Le bloc-piles est protégé contre la décharge
complète lorsqu’il est utilisé dans l’outil.
Conseils pour le rangement
1. Il est vivement conseillé de ranger le bloc-piles
dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons
du soleil et d’une chaleur ou d’un froid excessif.
2. Une conservation prolongée n’affecte pas le
bloc-piles ou le chargeur. Dans de bonnes
conditions, ils peuvent être conservés pendant
5 ans ou plus.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 chargeur
DE9216 - CHARGEMENT SIMULTANÉ DE 2 BLOCS-PILES
1 manuel de l’utilisateur
Ce chargeur est muni de 2 ports pour charger
2 blocs-piles en même temps.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
35
FRANÇAIS
Description (fig. B)
AVERTISSEMENT : Ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces,
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
1 chargeur
supervisées par une personne qui est responsable
de leur sécurité. Les enfants ne doivent jamais être
laissés sans surveillance car ils risquent de jouer
avec ce produit.
Sécurité électrique
Vérifiez également que la tension de votre chargeur
correspond à la tension secteur.
2 témoin de charge (rouge)
3 bloc-piles
4 Voyant indicateur de la température (jaune)
(DE9117)
Si le cordon de connexion secteur est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant, le service aprèsvente, ou des agents qualifiés et/ou agréés.
Votre chargeur DEWALT à une double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
UTILISATION PRÉVUE
Les chargeurs DE9116, DE9117, DE9130 et
DE9216 sont compatibles avec les piles DEWALT
NiCd et NiMH indiquées dans la liste suivante.
TYPE DE
PILE
TENSION
CELLULE
CAPACITÉ DE
LA CELLULE
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14, 4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14, 4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14, 4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14, 4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (y compris des enfants) dont les
aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont
diminuées, ou qui manquent d’expérience et/ou
qui ne possèdent pas les connaissances ou les
compétences requises, à moins qu’elles ne soient
36
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge
homologuée adaptée pour la puissance absorbée
de cet outil (voir les caractéristiques techniques).
La taille minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
Lorsque vous utilisez un enrouleur de câble,
déroulez toujours complètement le câble.
ENTRETIEN
Ce produit n’est pas réparable par l’utilisateur. Il n’y
a pas de pièces réparables par l’utilisateur dans le
chargeur. Toute réparation doit être confiée un centre
de réparation agréé afin d’éviter d’endommager les
pièces internes statiques sensibles.
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de nombreuses
années repose sur un entretien soigneux et un
nettoyage régulier.
Nettoyage
AVERTISSEMENT :
• Débranchez le chargeur avant de
nettoyer son boîtier avec un chiffon
doux.
FRANÇAIS
• Laissez les fentes d’aération dégagées
et nettoyez régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
• Les cellules NiCd et NiMH sont recyclables.
Apportez-les à votre revendeur ou à un centre
de recyclage local, où elles seront recyclées ou
éliminées correctement.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT
SATISFACTION GARANTIE •
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des tâches réalisées aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
Si la performance de votre outil DEWALT
ne vous donne pas entière satisfaction, il
vous suffit de le retourner dans les 30 jours
suivants son achat sur le lieu d’achat pour
un remboursement intégral ou un échange.
Munissez-vous de votre preuve d’achat.
• UN AN D’ENTRETIEN GRATUIT •
Si votre outil DEWALT nécessite une
révision ou une réparation dans les 12 mois
suivant son achat, celle-ci sera prise en
charge gratuitement auprès d’un réparateur
DEWALT autorisé. Munissez-vous de votre
preuve d’achat. Ce service comprend la
main d’œuvre et les pièces pour les outils
électriques, à l’exclusion des accessoires.
• UN AN DE GARANTIE •
Si votre produit DEWALT présente un défaut
de matériaux ou de fabrication dans les
12 mois suivant son achat, nous garantissons
le remplacement sans frais de toutes les
pièces défectueuses ou, à notre discrétion, le
remplacement sans frais de l’unité entière, à
condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• aucune personne non autorisée n’ait
tenté de réparer le produit ;
• la preuve d’achat portant la date
d’acquisition soit fournie. Cette garantie
est offerte en supplément et s’ajoute aux
droits légaux du consommateur.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur
autorisé près de chez vous, sélectionnez
le numéro approprié au dos de ce manuel
de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet
à l’adresse : www.2helpU.com.
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
37
ITALIANO
CARICABATTERIA
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Congratulazioni!
Avete scelto un prodotto DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti e innovazioni dei prodotti
rendono DEWALT uno tra i partner più affidabili per operatori professionali.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione
(solo Regno Unito e Irlanda)
Tensione di uscita
Corrente di carica
modalità normale
modalità di equalizzazione
modalità di mantenimento
Tempo di carica
Blocchi al NiCd da 2,4 Ah
Blocchi al NiCd da 2,0 Ah
Blocchi al NiCd da 1,3 Ah
Blocchi al NiMH da 3,0 Ah
Blocchi al NiMH da 2,6 Ah
Peso
Fusibili:
Europa
Vc.a.
V
V c.c.
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
Strumenti a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
Segnala rischio di incendi.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: utilizzato senza il
simbolo di allarme sicurezza indica una
situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, potrebbe
risultare in danni alla proprietà.
38
Dichiarazione di conformità CE
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT dichiara che i prodotti descritti sotto
la dicitura “Dati tecnici” sono stati costruiti in
conformità alle norme: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Questa unità non deve essere messa in servizio
finché non viene stabilito che l’elettroutensile ad
essa collegato sia conforme alla direttiva 98/37/CE
(identificata dal marchio CE sull’elettroutensile).
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
ITALIANO
La responsabilità della compilazione della scheda
tecnica è stata affidata al sottoscritto, il quale rende
questa dichiarazione a nome di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.08.2007
AVVERTENZA! Leggere ed
accertarsi di aver compreso tutte le
istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene importanti istruzioni sulla sicurezza
e per l’uso dei caricabatteria DE9116, DE9117,
DE9130 e DE9216.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali di carica.
Non testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse elettriche.
Non permettere la penetrazione di liquidi nel
caricabatteria. Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per ridurre
il rischio di lesioni, ricaricare solo batterie
ricaricabili DEWALT. Altri tipi di batterie
potrebbero esplodere, provocando lesioni e
danni.
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatteria possono essere
cortocircuitati da oggetti esterni. Gli oggetti
esterni di natura conduttiva, tra cui pagliette
di ferro, carta in alluminio o accumuli di
particelle metalliche, devono essere tenuti
lontani dai vani del caricabatteria. Scollegare
sempre il caricabatteria dall’alimentazione
quando il blocco batteria non è inserito nel
vano. Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
a usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria né posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la
spina o il cavo è danneggiato; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha subito
urti violenti, è caduto o è stato danneggiato
in altro modo. Consegnarlo a un centro
assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo a un centro
39
ITALIANO
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme
2 caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per
funzionare con l’alimentazione della
rete elettrica domestica a 230 V. Non
provare ad usarlo con un’altra tensione
di alimentazione. Questo non vale per i
caricabatteria per autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione. Vedere la tabella alla fine di questo
manuale per la compatibilità tra caricabatteria e
blocchi batteria.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare strumento
e blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare
i 40 ˚C (105 °F) (come in capannoni o
edifici in metallo durante l’estate).
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Non tentare mai di aprire il blocco
batteria, per nessun motivo. Se
l’involucro del blocco batteria è
incrinato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatteria. Diversamente è possibile
subire scosse elettriche o folgorazioni.
40
Consegnare i blocchi batteria
danneggiati ai centri di assistenza per il
loro riciclaggio.
AVVERTENZA: non tentare mai di
aprire un blocco batteria, per nessun
motivo. Se l’involucro del blocco
batteria è incrinato o danneggiato,
non inserirlo nel caricabatteria. Non
schiacciare, far cadere o danneggiare
il blocco batteria. Non usare un blocco
batteria o un caricabatteria che hanno
subito urti violenti, sono caduti, sono
stati schiacciati o sono stati in qualsiasi
modo danneggiati (ad es. bucati con
un chiodo, colpiti con un martello,
calpestati). Consegnare i blocchi batteria
danneggiati ai centri di assistenza per il
loro riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non si usa lo
strumento, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare incespicare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado di restare dritti
se posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
Calotta della batteria (fig. A)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
ITALIANO
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria
o nello strumento (fig. A1).
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria
dal caricabatteria (fig. A2).
Non incenerire il blocco batteria.
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta protettiva della
batteria prima di conservare o
trasportare un blocco batteria
non in uso.
Raffredamento caricabatterie (DE9117)
Per il tempo di carica, vedere i dati
tecnici.
ETICHETTE SU CARICABATTERIA E BLOCCO BATTERIA
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
Il Codice della Data, che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla base di protezione
sotto la targhetta!
Esempio:
2008 XX XX
Batteria in carica.
Batteria carica.
Anno di fabbricazione
Caricabatteria
Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di
utilizzare il caricabatteria.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Batteria difettosa.
Ricarica blocchi batteria al NiMH e NiCd.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batterie danneggiati.
Utilizzare solo blocchi batteria DEWALT;
gli altri possono esplodere, provocando
lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
CARICA DEL BLOCCO BATTERIA (FIG. B)
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori.
Pericolo di scosse elettriche o
folgorazioni.
Quando si carica il blocco batteria per la prima
volta, o dopo un lungo periodo di inutilizzo, la
carica massima accettata è pari all’80%. Dopo
diversi cicli di carica e scarica, il blocco batteria
raggiunge la massima capacità. Verificare sempre
l’alimentazione prima di caricare il blocco batteria.
Se l’alimentazione è attiva ma il blocco batteria
non si carica, consegnare il caricabatteria ad un
centro di assistenza autorizzato DEWALT. Durante la
ricarica, il caricabatteria e il blocco batteria possono
riscaldarsi. È una situazione normale, che non indica
la presenza di un problema.
ATTENZIONE: non caricare il blocco
batteria a temperature ambiente inferiori
a 4 °C o superiori a 40 °C Temperatura
di carica consigliata: circa 24 °C.
• Per caricare il blocco batteria (4), inserirlo
nel caricabatteria (1) come mostrato, quindi
inserire la spina del caricabatteria. Verificare
41
ITALIANO
il corretto inserimento del blocco batteria
nel caricabatteria. La spia di carica rossa (2)
lampeggerà.
• Al termine della carica, la spia smetterà di
lampeggiare e rimarrà accesa. Il blocco batteria
è completamente carico.
• Il blocco batteria può essere rimosso in
qualunque momento, oppure può essere
lasciato permanentemente nel caricabatteria.
• La spia di carica rossa lampeggia rapidamente
per indicare un problema di carica. Inserire
nuovamente il blocco batteria o provare con
uno nuovo. Se anche il nuovo blocco non si
carica, far controllare il caricabatteria da un
tecnico autorizzato DEWALT.
• Quando il caricabatteria è collegato a sorgenti
di alimentazione come generatori o convertitori
c.c.-c.a., la spia di carica rossa (2) può
lampeggiare due volte, spegnersi e ricominciare.
Ciò indica un problema temporaneo di
alimentazione. Il caricabatteria tornerà
automaticamente alla sua funzionalità normale.
DE9216 - CARICA CONTEMPORANEA DI 2 BLOCCHI
BATTERIA
Questo caricabatteria è dotato di 2 prese per
caricare 2 blocchi batteria contemporaneamente.
• Seguire le istruzioni di carica sopra descritte.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
PROTEZIONE DALLA SCARICA COMPLETA
Il blocco batteria è protetto dalla scarica completa
quando è utilizzato con lo strumento.
Istruzioni per la conservazione
1. Il luogo migliore per conservare le batterie è
fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del
sole e da temperature estreme.
2. Una conservazione prolungata non danneggerà
il blocco batteria o il caricabatteria. Nelle
condizioni appropriate, essi possono essere
conservati per 5 o più anni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Caricabatteria
Procedimento di carica
1 Manuale di istruzioni
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Descrizione (figura B)
AVVERTENZA: MAI alterare
l’elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o lesioni.
1 Caricabatteria
2 Spia di carica (rossa)
Rinnovamento automatico
3 Blocco batteria
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
4 TIndicatore termico (giallo) (DE9117)
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 8 ore.
42
ITALIANO
UTILIZZO PREVISTO
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessario il
filo di terra.
I caricabatteria DE9116, DE9117, DE9130 eDE9216
accettano le batterie DEWALT al NiCd e NiMH
elencate nella lista seguente.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
TIPO DI
BATTERIA
TENSIONE
CELLA
CAPACITÀ
CELLA
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
MANUTENZIONE
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
Questo prodotto non è riparabile dall’utente.
All’interno del caricabatteria non ci sono parti
riparabili dall’utente. Per evitare danni ai componenti
interni sensibili all’elettricità statica, l’assistenza
deve essere effettuata da un centro assistenza
autorizzato.
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Questo prodotto non è destinato all’uso da parte di
persone (inclusi bambini) di ridotte capacità fisiche,
sensorie o mentali, o che manchino di esperienza
e/o delle necessarie conoscenze o capacità, a meno
che ciò non avvenga sotto il controllo di una persona
responsabile della loro sicurezza. Non lasciare mai i
bambini da soli a giocare con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Verificare inoltre che la tensione del caricabatteria
corrisponda a quella della rete elettrica.
In caso di danni al cavetto di alimentazione di questa
unità, questo deve essere sostituito dal produttore,
dal servizio di assistenza o da persone qualificate
e/o autorizzate.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga,
questa dovrà essere di tipo omologato, e adatta
alla tensione di ingresso dello strumento (vedere le
caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è di 1,5 mm2.
Quando si utilizza un molinello per cavi, svolgere
sempre completamente il cavo.
Questo caricabatteria DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione e dalla pulizia
periodica.
Pulizia
AVVERTENZA:
• staccare il caricabatteria dai
collegamenti elettrici prima di pulire
l’involucro con un panno morbido.
• evitare l’ostruzione delle fessure per
la ventilazione e pulire regolarmente
l’involucro con un panno morbido.
43
ITALIANO
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzatiDEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
GARANZIA
• GARANZIA DI SODDISFAZIONE
30 GIORNI SENZA RISCHI •
Se non si è del tutto soddisfatti delle
prestazioni dello strumento DEWALT, è
possibile restituirlo al luogo di acquisto
entro 30 giorni, completo come all’acquisto,
per ottenere un rimborso completo o una
sostituzione. È necessario mostrare una prova
di acquisto.
• CONTRATTO DI ASSISTENZA GRATUITA
PER UN ANNO •
Nei 12 mesi successivi all’acquisto, la
manutenzione e la riparazione dello strumento
DEWALT vengono eseguite gratuitamente da
agenti per le riparazioni autorizzati DEWALT.
È necessario mostrare una prova di acquisto.
Sono comprese la manodopera e le parti
di ricambio degli elettroutensili. Accessori
esclusi.
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se il prodotto DEWALT risulta difettoso a
causa dei materiali o della manodopera, è
garantita la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose o, a discrezione dell’azienda, la
sostituzione gratuita dell’unità per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti
condizioni:
• Il prodotto non è stato utilizzato in modo
scorretto.
• Non sono state tentate riparazioni da
parte di persone non autorizzate.
• È stata fornita una prova d’acquisto.
Questa garanzia è offerta in aggiunta ai
diritti garantiti ai consumatori.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle al NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al rivenditore o a un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
44
Per conoscere l’ubicazione dell’agente per
le riparazioni DEWALT autorizzato di zona,
telefonare al numero indicato sulla copertina
posteriore del manuale. In alternativa, un
elenco degli agenti per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
NEDERLANDS
LADER
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Gefeliciteerd!
U hebt een werktuig van DEWALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie heeft DEWALT zich ontwikkeld tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van
professionele elektrische werktuigen.
Technische gegevens
Netspanning
(alleen Verenigd Koninkrijk
& Ierland)
Capaciteit
Laadstroom
normale modus
egaliseermodus
onderhoudmodus
Oplaadtijd
2,4 Ah NiCd accu’s
2,0 Ah NiCd accu’s
1,3 Ah NiCd accu’s
3,0 Ah NiMH accu’s
2,6 Ah NiMH accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
VAC
DE9116
230
DE9117
230
DE9130
230
DE9216
230
V
VDC
230
7,2–18
230
7,2–18
230
7,2–18
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
230 V-gereedschap
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven de
risicograad voor ieder signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels..
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
schade aan eigendommen.
10 ampère, stroomnet
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT verklaart dat deze onder “technische
gegevens” beschreven producten werden
ontworpen in overeenstemming met: 89/336/EEC,
2006/95/EC, EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1,
EN 50014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3..
Dit artikel mag niet gebruikt worden totdat bepaald
is dat het elektrische gereedschap dat met dit artikel
zal worden verbonden in overeenstemming is met
98/37/EC (herkenbaar door de CE-aantekening op
het elektrische gereedschap).
45
NEDERLANDS
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
23.08.2007
WAARSCHUWING! Lees en begrijp
alle instructies. Het niet naleven
van alle onderstaande instructies kan
elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
gebruiksinstructies voor de DE9116, DE9117,
DE9130 en DE9216 acculaders.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de lader
en de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er
staat 230 volt op de laadpunten. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
lader binnendringt. Dit kan leiden tot
elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere types batterijen kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
46
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder
maar niet beperkt tot staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Deze laders zijn niet bestemd voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare batterijen. Bij andere toepassingen
bestaat het risico op brand, elektrische
schokken of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop
kan stappen of erover kan struikelen,
of het snoer op een andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
onvermijdelijk is. Gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brand, elektrische
schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatiesleuven
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen.
Houd de lader verwijderd van alle mogelijke
warmtebronnen. De lader wordt geventileerd
door sleuven aan de bovenkant en de
onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is — vervang in dat geval
direct het snoer en/of de stekker.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend onderhoudscentrum.
NEDERLANDS
• Haal de lader niet uit elkaar, breng het
naar een erkend onderhoudscentrum als
onderhoud of reparatie vereist is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden tot
brand-, schok- of elektrocutiegevaar.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• Probeer NOOIT om 2 laders te verbinden.
• De lader is ontworpen voor gebruik op
standaard 230V huishoudelijke elektrische
stroom. Gebruik het niet bij andere voltages.
Dit is niet van toepassing op de autolader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
Als u vervangende accusets bestelt moet u het
catalogusnummer en de voltage vermelden.
Raadpleeg de tabel aan het eind van deze
handleiding voor de compatibiliteit van laders en
accusets.
De accuset is niet volledig opgeladen als hij uit de
doos komt. Lees de veiligheidsinstructies hieronder
voordat u de accuset en de lader gebruikt. Volg dan
de aangegeven oplaadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• U mag de accu niet opladen of gebruiken in
een explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Door de accu in de lader te zetten of deze eruit
te halen kan het stof of de gassen in brand
vliegen.
• Laad de accusets alleen op in DEWALT laders.
• NIET bespatten of onderdompelen in water of
andere vloeistoffen.
• Het werktuig en de accuset mogen niet
bewaard of gebruikt worden op plekken
waar de temperatuur 40˚ C of meer
kan bereiken (zoals schuren of metalen
gebouwen in de zomer).
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Probeer
nooit een accu te openen om wat
voor reden dan ook. Steek de accu
niet in de lader als het omhulsel van
de accu gebarsten of beschadigd is.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie. Beschadigde accusets
moeten naar het onderhoudscentrum
gebracht worden voor recyclage.
WAARSCHUWING: Probeer nooit een
accu te openen om wat voor reden dan
ook. Steek de accu niet in de lader als
het omhulsel van de accu gebarsten of
beschadigd is. U mag de accuset niet
indeuken, laten vallen of beschadigen.
U mag een accuset of lader niet
gebruiken als deze een heftige klap heeft
ontvangen, is gevallen, overreden of
op enige manier is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, of iemand heeft erop
gestaan). Beschadigde accusets
moeten naar het onderhoudscentrum
gebracht worden voor recyclage.
VOORZICHTIG: Als het werktuig
niet gebruikt wordt moet hij op zijn
kant gelegd worden op een stabiel
oppervlak waar het geen gevaar
zal opleveren dat iemand erover
struikelt of valt. Sommige werktuigen
met grote accusets kunnen rechtop
staan bovenop de accuset maar ze
kunnen gemakkelijk omgegooid worden.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
Accudop (afb. A)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat een brandrisico geeft en schade aan
de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat
u de accuset in de lader of het werktuig plaatst
(Afb. A1).
47
NEDERLANDS
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (Afb. A2).
Verbrand de accuset niet.
VOORZICHTIG: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
Oplader koelt af (DE9117)
LABELS OP LADER EN ACCU
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, geven de labels op zowel de lader
als de accu de volgende pictogrammen weer:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Raadpleeg technische informatie voor de
laadtijd.
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat onder op de behuizing onder het typeplaatje!
Voorbeeld:
2008 XX XX
Accu wordt geladen.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
Accu beschadigd.
Laad NiMH en NiCd accu’s op.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken met accusets van
DEWALT; anderen kunnen openbarsten
en tot lichamelijk letsel en schade leiden.
Niet blootstellen aan water.
Vervang beschadigde snoeren
onmiddellijk.
48
Fabricagejaar
Laders
Lees alle veiligheidsinstructies goed door voordat u
uw lader gebruikt.
DE ACCU OPLADEN (AFB. B.)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er
staat 230 volt op de laadpunten. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico op elektrische schok of
elektrocutie.
Als de accuset voor de eerste keer of na langdurige
opslag wordt opgeladen, zal deze slechts voor 80%
opladen. Na een aantal ladings- en ontladingscycli
zal de accu de volle capaciteit bereiken. Controleer
altijd de netspanning voordat u de accu oplaadt. Als
de netspanning werkt maar de accu niet oplaadt,
breng uw lader dan naar een erkende hersteller van
DEWALT. Tijdens het opladen kunnen de lader en de
accu warm aanvoelen. Dit is volkomen normaal en
wijst niet op een probleem.
VOORZICHTIG: Laad de accu niet
op in een omgevingstemperatuur
van < 4 °C of > 40 °C. Aanbevolen
laadtemperatuur: ongeveer 24 °C.
• Om de accu (4) op te laden, zet u deze in de
lader (1) zoals weergegeven en sluit u de lader
aan. Zorg ervoor dat de accu volledig vastzit in
de lader. De rode laadindicator (2) zal knipperen.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
• Als het opladen klaar is, zal de laadindicator niet
langer knipperen en aanblijven. De accu is nu
volledig opgeladen.
Neem het milieu in acht bij het weggooien
van de accu.
• De accuset kan op elk moment verwijderd
worden of voor onbepaalde tijd in de
aangesloten lader gelaten worden.
NEDERLANDS
• De rode oplaadindicator knippert snel om
aan te geven dat er een oplaadprobleem is.
Verwijder de accuset en zet hem er opnieuw
in, of probeer een nieuwe accu. Als de nieuwe
accuset evenmin opgeladen kan worden, laat
uw lader dan testen door een goedgekeurde
DEWALT hersteller.
• Als de accu is aangesloten op stroombronnen
zoals generators of bronnen die DC naar
AC omzetten dan kan de rode laadindicator
(2) twee keer knipperen, uitschakelen en
het proces herhalen. Dit wijst op een tijdelijk
probleem met de stroombron. De lader schakelt
automatisch terug naar de normale laadstand.
DE9216 - 2 ACCUSETS TEGELIJK OPLADEN
Deze lader heeft 2 openingen om 2 accusets tegelijk
op te laden.
• Volg de laadinstructies zoals hierboven
beschreven.
Oplaadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor het
oplaadstadium van de accuset.
Oplaadstadium
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
in evenwicht brengen op het piekvermogen van
de accu. De accuset dient wekelijks bijgeladen
te worden, of wanneer de accu niet langer de
gebruikelijke capaciteit levert.
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 8 uur in de lader.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
BESCHERMING TEGEN VOLLEDIGE ONTLADING
Wanneer de accuset zich in het werktuig bevindt, is
deze beschermd tegen volledige ontlading.
Aanbevelingen voor opslag
1. Accu en lader kunnen het beste opgeborgen
worden op een koele, droge plek. Vermijd direct
zonlicht en extreme hitte of kou.
2. Langdurige opslag is niet nadelig voor
de accuset of lader. Onder de geschikte
omstandigheden kunnen ze minimaal vijf jaar
bewaard worden.
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Lader
1 Gebruiksaanwijzing
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en te
begrijpen.
Beschrijving (afb. B)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
1 Lader
2 Laadindicator (rood)
3 Accuset
4 Temperatuurindicatie (geel) (DE9117)
BEOOGD GEBRUIK
De DE9116, DE9117, DE9130 en DE9216 laders
accepteren de DEWALT NiCd en NiMH batterijen in
de onderstaande lijst.
ACCUTYPE
DE9057
DE9062
DE9074
DE9094
DE9098
VOLTAGE
7,2
9,6
12,0
14,4
18,0
CEL
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
CELCAPACITEIT
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
1,3 Ah
DE9061
DE9071
DE9091
DE9095
9,6
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
DE9075
DE9092
DE9096
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
2,4 Ah
2,4 Ah
2,4 Ah
49
NEDERLANDS
ACCUTYPE
DE9084
VOLTAGE
7,2
CEL
NiMH
CELCAPACITEIT
2,0 Ah
DE9501
DE9502
DE9503
12,0
14,4
18,0
NiMH
NiMH
NiMH
2,6 Ah
2,6 Ah
2,6 Ah
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
mensen (waaronder kinderen) die lijden aan
verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vaardigheden, of lijden aan gebrek aan ervaring of
gebrek aan kennis of vaardigheden tenzij ze worden
begeleid door iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen gelaten
worden zodat ze met dit product kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Als het elektriciteitssnoer van dit artikel beschadigd
raakt, moet het vervangen worden door de fabrikant,
klantenservice of soortgelijke bevoegde en/of
gemachtigde personen.
Uw lader van DEWALT is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, maak dan gebruik
van een goedgekeurd verlengsnoer, geschikt voor
de stroominvoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens).
Reinigen
WAARSCHUWING!
• Koppel de lader los alvorens de
behuizing schoon te maken met een
zachte doek.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met
een zachte doek
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
ONDERHOUD
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
Dit product kan niet door de gebruiker worden
onderhouden. De lader bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een
bevoegd onderhoudscentrum, om schade aan
gevoelige interne onderdelen te voorkomen.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
De minimale geleidermaat is 1,5 mm2. Rol bij gebruik
van een haspel de kabel altijd volledig af.
50
NEDERLANDS
GARANTIE
Herlaadbare accuset
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en haal hem dan
uit het werktuig.
• NiCd- en NiMH-cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op correcte manier
weggegooid.
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden
dan ook, niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen
terug naar het erkend DEWALT verkooppunt
waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een
nieuw toestel of het aankoopbedrag wordt
terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.
51
NORSK
LADER
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
Hovedspenning
(bare Storbritannia & Irland)
Ytelse
Ladespenning
normal modus
utjevningsmodus
vedlikeholdsmodus
Ladetid
2,4 Ah NiCd pakker
2,0 Ah NiCd pakker
1,3 Ah NiCd pakker
3,0 Ah NiMH pakker
2,6 Ah NiMH pakker
Vekt
Sikringer
Europa
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Angir fare for elektrisk støt.
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
Angir brannfare.
FARE: Angir en truende farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette brukes uten
sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det
en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås, kan føre til materiell
skade.
52
Samsvarserklæring for EU
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet
under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med
89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 60335, 2002/95/EC,
EN 55014-1, EN 50014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Denne enheten må ikke settes i drift før det er
klart at elektroverktøyet som skal kobles til denne
enheten er i samsvar med 98/37/EC (identifisert av
CE-merking på elektroverktøyet)
NORSK
Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med
DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp
bakerst i brukerhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
23.08.2007
ADVARSEL! Les og sørg for å forstå
alle anvisninger. Unnlatelse av å følge
alle anvisninger nedenfor kan føre til
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets og
drifts anvisninger for DE9116, DE9117, DE9130
og DE9216 batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
bare lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn dem som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett lampen eller laderen for regn eller
snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
53
NORSK
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE ANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 ˚C (105 °F)
(slik som i skjul eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
Prøv aldri å åpne en batteripakke,
uansett grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller skadet bør
den ikke settes inn i laderen. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
bør returneres til et servicesenter for
resirkulering.
ADVARSEL: Prøv aldri å åpne en
batteripakke, uansett grunn. Hvis
batteripakkens beholder er sprukket
eller skadet bør den ikke settes inn i
laderen. Ikke knus, mist eller skade
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har fått et skarpt støt,
blitt mistet, kjørt over eller skadet på
noen måte (m.a.o. stukket med en
spiker, slått med en hammer, tråkket på).
Skadede batteripakker bør returneres til
et servicesenter for resirkulering.
54
FORSIKTIG: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid).
Batterihette (fig. A.)
Batterihetten dekker og beskytter kontaktene når
batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter
på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene.
Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av batterihetten før du setter batteripakken i
laderen eller verktøy (fig. A1).
2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang
du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet
(fig. A2).
ADVARSEL: Påse at batterihetten sitter
på før du bærer en løs batteripakke eller
legger den til oppbevaring.
MERKER PÅ LADER OG BATTERIPAKKE
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
NORSK
Batteriet er ladet.
Eksempel:
2008 XX XX
Produksjonsår
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Ladere
Defekt batteri.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal bare brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med
en gang.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken
skal kasseres.
Brenn ikke batteripakken.
Laderen kjøler av (DE9117)
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
PLASSERING AV DATOKODE
Datokode, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på beholderens base under
klassifiseringsetiketten!
Sørg for å ha lest alle sikkerhetsinstruksjonene før du
bruker laderen.
LADE BATTERIPAKKEN (FIG. B.)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Fare for elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
Når batteripakken lades for første gang eller etter
lengre tids oppbevaring, kan den bare lades
80 %. Etter flere ladings- og utladingssykluser kan
batteripakken lades fullt. Sjekk alltid strømtilførselen
før du lader batteripakken. Hvis strømtilførselen
fungerer, men batteripakken ikke lades, skal du
ta batteripakken med til et autorisert DEWALT
servicesenter. Laderen og batteripakken kan bli
varme å ta på under lading. Dette er normalt og er
ikke et tegn på feil.
FORSIKTIG: Lad ikke batteripakken
hvis omgivelsestemperaturen er lavere
enn 4 °C eller høyere enn 40 °C.
Anbefalt ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Lad batteripakken (4) ved å sette den i laderen
(1) som vist og sette støpselet til laderen i
stikkontakten. Påse at batteripakken sitter riktig i
laderen. Den røde ladeindikatoren (2) blinker.
• Når ladingen er fullført, vil ladeindikatoren
stoppe og blinke, og forbli på. Batteripakken er
nå fullt ladet.
• Batteripakken kan tas ut når som helst eller bli
stående i den tilkoblede laderen på ubestemt
tid.
• De røde ladelampene blinker raskt for å angi
at det har oppstått et ladeproblem. Sett i
batteripakken eller prøv med en ny. Hvis den
nye pakken heller ikke kan lades, skal laderen
testes av et autorisert reparasjonssenter for
DEWALT.
• Når den er plugget inn i strømkilder slik
som generatorer eller kilder som konverterer
likestrøm til vekselstrøm, kan den røde
ladeindikatoren (2) blinke to ganger. Slå
av og forsøk en gang til. Dette tyder på at
det foreligger et midlertidig problem med
strømkilden. Laderen vil automatisk gå tilbake til
normal drift.
55
NORSK
DE9216 - LADE 2 BATTERIPAKKER SAMTIDIG
Denne laderen er utstyrt med 2 porter for lading.
2 batteripakker samtidig.
• Følg ladeinstruksjonene som beskrevet ovenfor.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. B)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
Ladeprosessen
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
1 Lader
2 Ladeindikator (rød)
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
3 Batteripakke
4 Temperaturindikator (gul) (DE9117)
TILTENKT BRUK
DE9116, DE9117, DE9130 og DE9216 ladere
aksepterer DEWALT NiCd oh NiMH batterier i den
følgende listen.
BATTERITYPE SPENNING CELLE CELLEKAPASITET
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
DE9071
DE9091
DE9095
9,6
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
NiCd
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
DE9075
DE9092
DE9096
12,0
14,4
18,0
NiCd
NiCd
NiCd
2,4 Ah
2,4 Ah
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
DE9502
DE9503
12,0
14,4
18,0
NiMH
NiMH
NiMH
2,6 Ah
2,6 Ah
2,6 Ah
BESKYTTELSE MOT FOR MYE UTLADING
Batteripakken er beskyttet mot for mye utlading når
den brukes i verktøyet.
Anbefalinger ved oppbevaring
1. Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og
uten direkte sollys og for lave eller for varme
temperaturer.
2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for
batteripakken eller laderen. Disse kan, under
riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Lader
1 Brukerhåndbok
56
Dette produktet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) som lider av svekket fysisk, sensorisk
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og/eller
kunnskaper eller evner om ikke de er overvåket av
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri være alene for å leke med dette produktet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med
nettspenningen.
NORSK
I tilfelle at strømtilkoblingen i denne enheten
er skadet, må den skiftes ut av produsenten,
kundeservice, eller lignende kvalifiserte og/eller
autoriserte personer.
DETTE DEWALT-verktøyet er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335. Det er derfor ikke
påkrevd med jordledning.
Å bruke skjøteledning
Hvis du må bruke skjøteledning, skal du bruke
en godkjent skjøteledning som er beregnet på
inngangseffekten i dette verktøyet (se tekniske
spesifikasjoner).
Minste lederstørrelse er 1,5 mm2. Hvis du bruker
ledningsspole, skal du alltid vikle ledningen helt ut.
VEDLIKEHOLD
Dette produktet trenger ikke service av bruker.
Det er ingen deler på innsiden av laderen som
behøver service av bruker. Service av et autorisert
servicesenter er krevd for å unngå skade på statisk
følsomme interne komponenter.
Elektriske verktøy fra DEWALT er fremstilt for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
drift avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
ADVARSEL!
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før du rengjør utsiden med
en myk klut.
• Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert, og rengjør utsiden regelmessig
med en myk klut.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• NiCd- og NiMH-celler kan gjenvinnes. Ta
dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
57
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.
58
PORTUGUÊS
CARREGADOR
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Parabéns!
Optou por um produto DEWALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e um espírito inovador tornam a DEWALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem da alimentação de rede
(Apenas Reino Unido e Irlanda)
Saída
Corrente para carregamento
modo normal
modo de equalização
modo de manutenção
Tempo de carregamento
baterias 2.4 Ah NiCd
baterias 2.0 Ah NiCd
baterias 1.3 Ah NiCd
baterias 3.0 Ah NiMH
baterias 2.6 Ah NiMH
Peso
Fusíveis:
Europa
VCA
V
VCD
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
Ferramentas de 230 V
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas..
CUIDADO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
10 amperes, alimentação de rede
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
A DEWALT declara que estes produtos descritos
em “dados técnicos” foram concebidos em
conformidade com a norma: 89/336/EEC,
2006/95/EC, EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1,
EN 50014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Esta unidade não deverá ser utilizada antes de
se certificar que a ferramenta eléctrica à qual a
unidade se encontrará ligada cumpre as indicações
da directriz 98/37/CE (situação identificada pelo
logotipo CE na ferramenta eléctrica).
59
PORTUGUÊS
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
na morada que se segue ou consulte o verso do
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
23.08.2007
AVISO! Leia e compreenda todas as
instruções. O não cumprimento das
instruções enumeradas em seguida
poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de segurança
importantes aplicáveis a todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções importantes relativamente à
segurança e funcionamento dos carregadores de
baterias DE9116, DE9117, DE9130 e DE9216.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
utilizarem a bateria.
PERIGO: perigo de electrocussão.
Os terminais de carga apresentam
uma corrente de 230 volts. Não
manipular usando objectos condutores.
Existe o risco de choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
60
CUIDADO: sob determinadas
condições, estando o carregador
ligado à alimentação eléctrica, os
contactos de carga expostos na parte
interior do carregador podem sofrer
um curto-circuito, provocado por
material estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• NÃO tente carregar a bateria com quaisquer
carregadores diferentes dos especificados
neste manual. A carregador e a bateria foram
especialmente concebidos para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores não devem ser utilizados
para fins diferentes do carregamento das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma, reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo está disposto
de forma que não possa ser pisado, causar
tropeções ou estar sujeito a qualquer tipo
de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão, a não ser em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador, nem coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado mediante
aberturas que se encontram na parte superior e
na parte inferior da caixa.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
PORTUGUÊS
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se se
encontrar danificado de alguma forma. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não tente desmontar o carregador; leve-o a
um centro de assistência autorizado sempre
que for necessário proceder a reparações
ou manutenção. Uma montagem incorrecta
pode causar risco de choque eléctrico,
electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com base na corrente eléctrica padrão
de 230V presente em qualquer domicílio.
Não tente colocá-lo a funcionar com base
numa voltagem distinta. Isto não se aplica ao
carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de segurança
importantes aplicáveis a
todas as baterias
Quando encomendar baterias de substituição, não
se esqueça de indicar o número de catálogo e a
voltagem. Consulte o quadro no fim deste manual
para verificar a compatibilidade entre carregadores
e baterias.
A bateria não se encontra carregada na totalidade
quando retirada da embalagem. Antes de começar
a usar a bateria e o carregador, leia as instruções
de segurança abaixo indicadas. De seguida, siga os
passos indicados para proceder ao carregamento.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
• Não carregue nem utilize as baterias
em ambientes explosivos, tais como na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. O acto de inserir ou remover a
bateria do carregador pode resultar na ignição
da poeira ou dos fumos inflamáveis.
• Carregue as unidades de bateria somente nos
carregadores DEWALT.
40˚ C (105° F) (tais como barracões
exteriores ou construções metálicas
durante o período de Verão).
PERIGO: perigo de electrocussão.
Nunca tente abrir a bateria, seja qual
for o motivo. Se a caixa protectora
da bateria se encontrar rachada ou
danificada, não deverá colocar a bateria
no carregador. Existe o risco de choque
eléctrico ou electrocussão. Baterias
danificadas deverão ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: nunca tente abrir uma
bateria, seja qual for o motivo. Se a
caixa protectora da bateria se encontrar
rachada ou danificada, não deverá
colocar a bateria no carregador. Não
esmague, danifique ou deixe cair a
bateria. Não use uma bateria nem um
carregador que tenham sofrido uma
pancada forte, uma queda, tenham sido
pisados por um veículo ou danificados
de alguma forma (exemplos: perfurados
por um prego, atingidos com um
martelo, espezinhados). Baterias
danificadas deverão ser devolvidas ao
centro de assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não estiver a
ser usada, coloque a ferramenta,
deitada, numa superfície estável
onde não incorra em perigo de
tropeçar ou de provocar uma
queda. Algumas ferramentas com
baterias de maior dimensão conseguem
suster-se em pé sobre as unidades
de bateria mas podem ser facilmente
derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
• NÃO salpique nem mergulhe dentro de água
nem de outros líquidos.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
• Não guarde nem use a ferramenta e a
unidade de bateria em locais onde a
temperatura possa atingir ou exceder
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
61
PORTUGUÊS
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
Utilize a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Tampa da bateria (fig. A)
Não expor ao contacto com água.
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
Substitua imediatamente os cabos
danificados.
O carregamento deverá ocorrer apenas a
uma temperatura entre os 4 °C e 40 °C.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador ou na
ferramenta (fig. A1).
Elimine a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. A2).
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa de protecção está colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Não proceder à incineração da bateria.
ETIQUETAS NO CARREGADOR E NA BATERIA
Arrefecimento carregador (DE9117)
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Consulte os dados técnicos quanto aos
tempos de carregamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
O código da data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na base do invólucro por
baixo da etiqueta da classificação!
Exemplo:
2008 XX XX
Ano de fabrico
Bateria carregada.
Carregadores
Retardamento de bateria quente/fria.
Assegure-se de que leu todas as instruções de
segurança antes de utilizar o carregador.
CARREGAR A BATERIA (FIG. B.)
Bateria com defeito.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Não manipule usando objectos
condutores.
Não carregar baterias danificadas.
62
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
corrente de 230 volts. Não manipular
usando objectos condutores.
Perigo de choque eléctrico ou
electrocussão.
Ao carregar a bateria pela primeira vez, ou após
uma inactividade prolongada, esta irá aceitar apenas
80% da carga. Após diversos ciclos de carga e
descarga, a bateria irá alcançar a capacidade
plena. Antes de carregar a bateria, verifique sempre
a alimentação da rede. Se a alimentação da rede
estiver a funcionar, mas a bateria não carregar, leve
PORTUGUÊS
o carregador a um centro de assistência técnica
autorizado da DEWALT. Durante o processo de
carregamento, o carregador e a bateria podem
aquecer. Isto é normal e não representa qualquer
problema.
CUIDADO: não carregue a bateria a
temperaturas ambientes < 4 °C ou > 40
°C. A temperatura recomendada para
este processo é de aproximadamente
24 °C.
• Para carregar a bateria (4), insira-a no
carregador (1) conforme ilustrado e ligue o
carregador à tomada. Certifique-se de que a
bateria está bem encaixada no carregador. O
indicador vermelho de carga (2) irá piscar.
• Quando terminar o carregamento, o indicador
de carga deixará de piscar e permanecerá
aceso. A bateria encontra-se agora
completamente carregada.
• A bateria pode ser retirada a qualquer momento
ou pode permanecer com o carregador ligado
indefinidamente.
• Os indicadores vermelhos de carga piscam
rapidamente para indicar um problema no
carregamento. Volte a inserir a bateria ou
experimente uma nova. Se a nova bateria
também não carregar, solicite um teste
do carregador por parte de um centro de
assistência técnica autorizado da DEWALT.
• Quando ligado a fontes de alimentação, tais
como geradores ou fontes que convertam CD
para CA, o indicador vermelho de carga (2)
poderá piscar duas vezes, desligar-se e voltar a
repetir. Isto indica um problema temporário na
fonte de alimentação. O carregador regressará
automaticamente ao funcionamento normal.
DE9216 - CARREGAR 2 UNIDADES DE BATERIA EM
SIMULTÂNEO
Este carregador está equipado com 2 portos para
carregar 2 unidades de bateria ao mesmo tempo.
• Siga as instruções de carregamento descritas
acima.
Recarregamento automático
O modo de recarregamento automático irá nivelar
ou equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar
durante, pelo menos, 8 horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo o carregamento até a bateria ter
alcançado uma temperatura correcta. Em seguida,
o carregador comuta automaticamente para o modo
de carregamento. Esta função assegura uma vida
útil prolongada da bateria.
PROTECÇÃO CONTRA DESCARGA PROFUNDA
A bateria está protegida contra a descarga profunda
quando é utilizada na ferramenta.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento é um local
fresco, seco, longe da luz directa do sol e calor
ou frio excessivos.
2. O armazenamento a longo prazo não danificará
a bateria nem o carregador. Nas condições
adequadas, estes componentes podem ser
armazenados durante um prazo igual ou
superior a 5 anos.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Carregador
1 Manual de instruções
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. B)
Processo de carga
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
1 Carregador
– – – –– –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
2 Indicador de carga (vermelho)
3 Bateria
4 Indicator de temperatura (amarelo) (DE9117)
63
PORTUGUÊS
FINALIDADE
Os carregadores DE9116, DE9117, DE9130 e
DE9216 aceitam as baterias DEWALT de NiCd e
NiMH da seguinte lista.
TIPO DE
BATERIA
VOLTA-GEM
CÉLULA
CAPACIDADE
DA CÉLULA
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14, 4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14, 4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
O seu carregador DEWALT tem
isolamento duplo em conformidade com
a norma EN 60335; como tal, não é
necessário um fio terra.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário um cabo de extensão, utilize
um que seja aprovado e adequado à entrada de
alimentação eléctrica desta ferramenta (consulte os
dados técnicos).
O tamanho mínimo dos condutores é de 1,5 mm2.
Quando utilizar uma bobina de cabo, desenrole
sempre o cabo na totalidade.
MANUTENÇÃO
Este produto não se destina a ser usado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram de
capacidades diminuídas a nível físico, sensorial ou
mental, ou que não tenham experiência suficiente e/
ou conhecimentos e aptidões apropriados, excepto
quando supervisionados por alguém responsável
pela respectiva segurança. Este produto não deverá
estar à mão de crianças nem estas devem brincar
com ele sem supervisão.
As tarefas de manutenção deste produto não
podem ser efectuadas pelo utilizador. Não existem
partes passíveis de manutenção pelo utilizador no
interior do carregador. É necessário mandar realizar
a manutenção num centro de assistência, para
não danificar os componentes internos sensíveis à
electricidade estática.
Esta ferramenta DEWALT foi concebida para o
servir durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. Um funcionamento satisfatório e longo
depende de cuidados adequados e de uma limpeza
regular.
Limpeza
ATENÇÃO:
• Desligue o carregador antes de limpar a
caixa com um pano macio.
• Mantenha as aberturas de ventilação
livres e limpe regularmente a caixa com
um pano macio.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Segurança eléctrica
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
No caso de o cabo de ligação da alimentação à
rede desta unidade ficar danificado, deverá ser
substituído pelo fabricante, pelo serviço do pósvenda ou por pessoas igualmente qualificadas e/ou
autorizadas.
64
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
PORTUGUÊS
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
GARANTIA
• 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT nos 12
meses após a sua compra, estes serviços
serão prestados gratuitamente num
Centro de Assistência Técnica autorizado
DEWALT. Deverá ser feita prova de compra.
Este serviço inclui mão-de-obra e peças
sobressalentes para ferramentas eléctricas.
Exclui acessórios.
• UM ANO DE GARANTIA COMPLETA •
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de NiCd e NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu revendedor ou ao centro de
reciclagem local. As baterias serão recicladas
ou eliminadas adequadamente.
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses após a data de compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos ou, se preferir,
substituímos a unidade sem encargos, desde
que:
• o produto não tenha sido utilizado de
forma indevida;
• não tenham sido efectuadas eventuais
reparações por pessoal não autorizado;
• seja apresentada prova de compra. Esta
garantia é concedida como um benefício
adicional e é um acréscimo aos direitos
legais dos consumidores.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira utilizar
o número de telefone aplicável, que poderá
encontrar no verso deste manual. Como
alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.
com.
65
SUOMI
LATURI
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-tuotteen. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DEWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
Verkkojännite
(vain Yhdistynyt
kuningaskunta ja Irlanti)
Antoteho
Latausvirta
normaalitila
tasaustila
ylläpitotila
Latausaika
2,4 Ah NiCd-akku
2,0 Ah NiCd-akku
1,3 Ah NiCd-akku
3,0 Ah NiMH-akku
2,6 Ah NiMH-akku
Paino
Varokkeet:
Eurooppa
VAC
DE9116
230
DE9117
230
DE9130
230
DE9216
230
V
VDC
230
7,2–18
230
7,2–18
230
7,2–18
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
70
60
30
90
75
30
15
15
50
35
35
30
15
–
40
70
60
30
90
75
kg
0,4
0,9
0,5
0,4
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: turvallisuusohjeet
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma..
HUOMIO: Merkintä ilman
varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
66
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DEWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset
tiedot” kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien
dokumenttien mukaisesti: 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin
on varmistettu, että laitteeseen yhdistettävä
voimatyökalu on standardin 98/37/EY mukainen
(tarkista, että työkalussa on CE-merkintä).
SUOMI
Lisätietoja saat DEWALTilta alla olevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin
puolesta.
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
23.08.2007
VAROITUS! Lue kaikki ohjeet siten,
että ymmärrät niiden sisällön.
Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo
ja/tai vakava vamma.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja
sisältää tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka
koskevat akkulatureita DE9116, DE9117, DE9130
ja DE9216.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi – tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto niin, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on
vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova
isku tai jos se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä
sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
67
SUOMI
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus
tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 °C:seen
(105 °F) tai sitä korkeammaksi (kuten
ulkovajoissa tai metallisissa rakennuksissa
kesällä).
VAARA: tappavan sähköiskun
vaara. Älä koskaan yritä avata akkua
mistään syystä. Älä liitä säröytynyttä
tai vaurioitunutta akkua laturiin.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan. Vaurioituneet akut on
vietävä huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi.
68
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
Akun kansi (kuva A)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, aiheuttaa tulipalovaaran ja vaurioittaa akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva A1).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva A2).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
VAROITUS: Älä koskaan yritä
avata akkua mistään syystä. Älä liitä
säröytynyttä tai vaurioitunutta akkua
laturiin. Älä murskaa, pudota tai
vahingoita akkua. Älä käytä akkua tai
laturia, johon on kohdistunut kova isku,
joka on pudonnut, jonka päälle on
ajettu tai joka on muutoin vaurioitunut
(esimerkiksi lävistetty naulalla, lyöty
vasaralla tai astuttu päälle). Vaurioituneet
akut on vietävä huoltoliikkeeseen
kierrätettäviksi.
LATURIN JA AKKUPAKKAUKSEN KUVAKKEET
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
Akku on latautunut.
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Liian kuuman/kylmän akkuyksikön
latausviive
SUOMI
AKKUYKSIKÖN LATAAMINEN (KUVA B)
Akku on viallinen.
Lataamassa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkuja.
Muut voivat räjähtää ja aiheuttaa
henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan lämpötilassa
4 °C - 40 °C.
Noudata akkupakkauksen hävittämisessä
ympäristön kannalta asianmukaista
huolellisuutta.
Älä hävitä akkuja polttamalla.
Laturi on jäähtynyt (DE9117)
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päivämääräkoodi, johon sisältyy myös
valmistusvuosi,on painettu laitteen kuoreen tuoteetiketin alle!
Esimerkki:
2008 XX XX
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
Kun akku ladataan ensimmäisen kerran
tai pitkän varastoinnin jälkeen, se latautuu
vain 80-prosenttisesti. Akku saavuttaa
täyden varauksensa vasta useiden lataus- ja
purkauskertojen jälkeen. Tarkista aina verkkojännite
ennen akun lataamista. Jos verkkojännite toimii,
mutta akku ei lataudu, vie laturi valtuutetulle
DEWALT-korjaajalle. Laturi ja akku voivat lämmetä
latauksen aikana. Tämä on täysin normaalia eikä
aiheuta ongelmia.
HUOMIO: Älä lataa akkua, kun lämpötila
on alle 4 °C tai yli 40 °C. Suositeltava
latauslämpötila on noin 24 °C.
• Kun lataat akkua (4), aseta se laturiin (1) kuvan
mukaisesti ja työnnä pistoke laturiin. Varmista,
että akku on oikein paikoillaan laturissa.
Punaisen latausmerkkivalon (2) tulee vilkkua.
• Kun lataaminen on päättynyt, latauksen
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Akku on nyt täyteen ladattu.
• Akku voidaan poistaa milloin tahansa tai jättää
laturiin rajoittamattomaksi ajaksi.
• Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti, jos
latauksessa esiintyy ongelmia. Pane akku tällöin
uudelleen paikalleen tai kokeile uutta akkua. Jos
uusi akkukaan ei lataudu, vie laturi testattavaksi
valtuutettuun DEWALT-korjausliikkeeseen.
• Jos akku kytketään esimerkiksi generaattoriin
tai tehonlähteeseen, joka muuntaa tasavirran
vaihtovirraksi, punainen latausmerkkivalo (2)
saattaa vilkahtaa kahdesti, kytkeytyä pois ja
toistua. Tämä tarkoittaa sitä, että virtalähteessä
on tilapäinen ongelma. Laturi kytkeytyy
automaattisesti takaisin normaalitoiminnolle.
DE9216 - KAHDEN AKUN SAMANAIKAINEN LATAAMINEN
Tässä laturissa on kaksi latausliitintä kahden akun
samanaikaiseen lataukseen.
• Noudata edellä annettuja latausohjeita.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
valmistusvuosi
Laturit
Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laturin käyttöä.
69
SUOMI
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
3 akku
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
4 Lämpötilan ilmaisin (keltainen) (DE9117)
KÄYTTÖTARKOITUS
DE9116-, DE9117, DE9130- ja DE9216latureilla voidaan ladata seuraavassa luettelossa
mainittuja DEWALT-nikkelikadmium- (NiCd) ja
-nikkelimetallihydridiakkuja (NiMH).
AKKUTYYPPI
JÄNNITE
KENNO
KENNON
KAPASITEETTI
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
SYVÄPURKAUSSUOJA
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
Akku on suojattu syväpurkautumista vastaan, kun
sitä käytetään työkalussa.
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka,
joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja
liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä.
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia.
Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida
vähintään viideksi vuodeksi.
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi
tunniksi.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
Varastointisuositukset
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 laturi
1 ohjekirja
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva B)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkötyökaluun tai mihinkään sen
osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
1 laturi
2 latausmerkkivalo (punainen)
70
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön (ml. lapset), joilla on normaalia heikommat
psyykkiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai joilta
puuttuu kokemusta ja/tai tietoja ja taitoja, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa
käyttöä. Lapsia ei saa koskaan jättää leikkimään
yksin tällä tuotteella.
Sähköturvallisuus
Tarkista, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
Mikäli verkkojohto vioittuu, se on vaihdatettava
uuteen valmistajalla, myynnin jälkeisestä huollosta
vastaavalla liikkeellä tai vastaavantasoisella pätevällä
ja/tai valtuutetulla henkilöllä.
SUOMI
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335:n mukaisesti; siksi siinä
ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jatkojohdon käyttö
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä
hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu tämän
työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KUNNOSSAPITO
Käyttäjä ei saa huoltaa tätä laitetta itse. Laturissa
ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa itse. Laite on
huollatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä, jotta sen
staattiselle sähkölle herkät sisäiset komponentit eivät
vaurioidu.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
DEWALT-laite on suunniteltu siten, että se toimii
pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii
jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä huolletaan
oikein ja kun se puhdistetaan säännöllisesti.
Uudelleen ladattava akku
Puhdistus
VAROITUS:
• Irrota laturi virtalähteestä, ennen kuin
puhdistat sen ulkopinnan pehmeällä
kankaalla.
• Pidä ilma-aukot puhtaina ja puhdista
ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla.
Ympäristön suojeleminen
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminnallinen elinkaari on lopussa, se tulee hävittää
ympäristö huomioon ottaen:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
työkalusta.
• NiCd- ja NiMH-kennot ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
71
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia 12
kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai
harkintamme mukaan vaihdamme laitteen
uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
72
SVENSKA
LADDARE
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT produkt. Flera års erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en mycket pålitlig partner för professionella verktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
(Enbart Storbritannien och Irland)
Uteffekt
Laddningsspänning
normalt läge
balanseringsläge
underhållsläge
Laddningstid
2,4 Ah NiCd-paket
2,0 Ah NiCd-paket
1,3 Ah NiCd-paket
3,0 Ah NiMH-paket
2,6 Ah NiMH-paket
Vikt
Säkringar:
Europa
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
230 V verktyg
10 Ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Anger risk för elektrisk stöt.
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för
vart och ett av signalorden. Läs bruksanvisningen
och notera dessa symboler.
Anger brandfara.
FARA! Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte
undviks, kommer att resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
EU-deklaration om överensstämmelse
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada..
DEWALT intygar att dessa produkter, som beskrivs
under ”tekniska data”, har konstruerats i enlighet
med: 89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 60335,
2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Denna enhet får inte tas i användning innan det
bekräftats att det elverktyg som skall kopplas
till enheten är tillverkat i enlighet med 98/37/EC
(identifieras genom EU-märkningen på elverktyget).
73
SVENSKA
För mer information, vänligen kontakta DEWALT
på följande adress, eller se baksidan av
bruksanviningen.
Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen hos
teknisk data och gör denna deklaration på DEWALTs
vägnar.
OBSERVER: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
2007-08-23
• Den här laddaren är inte menad att
användas för något annat ändamål än att
ladda laddningsbara batterier från DEWALT.
All annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
VARNING! Läs och se till att du
förstår alla instruktioner. Underlåtelse
att följa alla nedanstående instruktioner
kan resultera i elektrisk stöt, brand och/
eller allvarlig personskada.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
• Se till att sladden ligger så att den inte
trampas på, snavas över eller på annat sätt
utsätts för skada eller påfrestning.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA: Den
här bruksanvisningen innehåller viktiga säkerhetsoch användningsinstruktioner för batteriladdarna
DE9116, DE9117, DE9130 och DE9216.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
FARA: Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt.
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
74
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
kontakt – byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
SVENSKA
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Risken minskas inte genom att ta ut
batteripaketet.
skadats (t.ex. genomborrats av en spik,
slagits med en hammare, trampats på).
Skadade batteripaket skall returneras till
ett servicecenter för återvinning.
• FÖRSÖK ALDRIG koppla ihop två laddare.
OBSERVER: När verktyget inte
används, skall det placeras liggande
på sidan, på stabilt underlag, på
ett ställe där det inte kan snavas
över eller falla ner. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men kan lätt vältas.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket. Se tabellen i slutet
av den här bruksanvisningen för överensstämmelse
mellan laddare och batteripaket.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet
av lättantändliga vätskor, gaser eller
damm. Damm och ångor kan antändas när
batteripaketet sätts i eller tas ut ur laddaren.
• Ladda batteripaket enbart i DEWALT-laddare.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
• Stänk eller sänk INTE ner batteripaketet i
vatten eller andra vätskor.
Batterilock (bild A)
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 °C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
FARA: Risk för död med elektrisk
ström. Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Det kan
orsaka elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till ett servicecenter för
återvinning.
VARNING: Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Låt inte
batteripaketet krossas, tappas i golvet
eller skadas. Använd inte ett batteripaket
som har fått en kraftig stöt, har tappats
i golvet, körts över eller på annat sätt
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren
eller verktyget (Bild A1).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (Bild A2).
VARNING: Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
ETIKETTER PÅ LADDARE OCH BATTERIPAKET
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
75
SVENSKA
Batteri laddas.
Exempel:
2008 XX XX
Tillverkningsår
Batteri laddat.
Varmt/kallt paket fördröjning.
Problem med laddningen eller för kallt.
Laddar NiMH- och NiCd-batteripaket.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Kasta bort batteripaket på ett miljövänligt
sätt.
Bränn inte batteripaket.
Laddaren svalar (DE9117)
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på verktygsbasen nedanför
klassificeringsetiketten!
76
Laddare
Se till att läsa alla säkerhetsföreskrifter innan du
använder din laddare.
LADDNING AV BATTERIPAKETET (BILD B)
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
Då batteripaketet laddas för första gången,
eller efter en längre tids förvaring, kommer det
enbart att kunna laddas till 80 procent. Efter flera
omgångar av laddning och urladdning kommer
batteripaketet att uppnå full kapacitet. Kontrollera
alltid huvudströmmen före laddning av batteripaket.
Om huvudströmmen fungerar men batteripaketet
inte laddas skall du ta din laddare till en auktoriserad
DEWALT-reparatör. Under laddningen kan laddaren
och batteripaketet komma att bli varma. Det är helt
normalt och tyder inte på något problem.
OBSERVER: Ladda inte batteripaketet
i temperaturer som är < 4 °C
eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: omkring 24 °C.
• Ladda batteripaketet (4) genom att sätta in det i
laddaren (1) så som visas och ansluta laddaren
till elnätet. Försäkra dig om att batteripaketet
sitter helt och hållet i laddaren. Den röda
laddningssignalen (2) kommer att blinka.
• När laddningen slutförts kommer
laddningssignalen att sluta blinka och förbli
tänd. Batteripaketet är nu fullt laddat.
• Batteripaketet kan tas ut när som hels eller
lämnas kvar i den el-anslutna laddaren hur länge
som helst.
• Den röda laddningssignalen blinkar snabbt
för att visa på problem med laddningen. Sätt
i batteripaketet på nytt eller försök med ett
annat. Om det nya batteripaketet inte heller
kan laddas, bör du få din laddare testad av en
auktoriserad DEWALT-reparatör.
• När laddaren kopplas till strömkällor så som
generatorer eller strömkällor som omvandlar
likström till växelström, kan det hända att den
röda laddningssignalen (2) blinkar två gånger,
släcks och upprepar de två blinkningarna. Det
här visar på tillfälligt problem med strömkällan.
Laddaren kommer automatiskt att ställa om sig
till normal funktion.
SVENSKA
DE9216 - ATT LADDA TVÅ BATTERIPAKET SAMTIDIGT
Den här laddaren är försedd med två uttag för att
kunna ladda två batteripaket samtidigt.
• Följ laddningsinstruktionerna nedan.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild B)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
byt ut batteripaketet
problem
1 Laddare
2 Laddningssignal (röd)
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
3 Batteripaket
4 Temperaturindikator (gul) (DE9117)
AVSEDD ANVÄNDNING
Laddarna DE9116, DE9117, DE9130 och DE9216
accepterar DEWALT NiCd- och NiMH-batterierna i
följande lista.
BATTERITYP
SPÄNNING
CELL
CELLKAPACITET
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
Fördröjning för varmt/kallt paket
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
SKYDD MOT DJUP URLADDNING.
Batteripaketet är skyddat mot djup urladdning då
det används i verktyget.
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 8 timmar.
Förvaringsrekommendationer
1. Det är bäst att förvara batteripaketen på en sval
och torr plats utom räckhåll för direkt solljus och
stark hetta eller köld.
2. Långvarig förvaring kommer inte att skada
batteripaket eller laddaren. Under lämpliga
förhållanden kan de förvaras i 5 år eller mer.
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Laddare
1 Bruksanvisning
Den har produkten är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sinneseller mental-förmåga, eller brist på erfarenhet och/
eller kunskap och färdighet, utom under övervakning
av person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn
skall aldrig lämnas ensamma att leka med denna
produkt.
77
SVENSKA
Elsäkerhet
Försäkra dig om att laddarens spänning motsvarar
spänningen i elnätet.
Om elsladden i den här enheten skadas, måste
den bytas ut av tillverkaren, efterförsäljningsservice
eller liknande kvalificerade och/eller auktoriserade
personer.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad i
enlighet med EN 60335. Det behövs därför
ingen jordad sladd.
Användning av förlängningssladd
Om det behövs en förlängningssladd skall du
använda en godkänd förlängningssladd som är
lämpad för elintaget hos det här verktyget (se
tekniska upplysningar).
Minimal ledarstorlek är 1,5 mm2. Rulla alltid ut
sladden fullständigt då du använder en kabelrulle.
UNDERHÅLL
Den här produkten kan inte repareras av
användaren. Det finns inga delar inuti laddaren
som kan repareras av användaren. Service hos en
auktoriserad reparatör krävs för att undvika skador
på inre komponenter som är känsliga för statisk
elektricitet.
Din DEWALT-laddare har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
underhåll och regelbunden rengöring.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart batteripaket
Rengöring
VARNING:
• Koppla ur laddaren före rengöring av
huset med en mjuk trasa.
• Håll ventilationsöppningarna fria och
rengör huset regelbundet med en mjuk
trasa.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
78
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• NiCd- och NiMH-celler är återvinningsbara.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med
prestationen hos ditt DEWALT verktyg, kan du
helt enkelt lämna tillbaka det till inköpsstället
inom 30 dagar, komplett så som det inköpts
och få pengarna tillbaka eller utbyte av
produkten. Inköpsbevis krävs.
• ETT ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Om du behöver översyn eller preparation
av ditt DEWALT verktyg under de 12 första
månaderna efter inköpet, kommer det att
utföras gratis hos en auktoriserad DEWALT
reparatör. Inköpsbevis krävs. Detta inkluderar
arbetskostnader och reservdelar för elverktyg.
Tillbehör är inte inkluderade.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din DEWALT produkt blir funktionsoduglig
på grund av defekt material eller tillverkning
inom de första 12 månaderna efter inköpet,
garanterar vi att byta ut alla defekta delar utan
betalning eller, om det enligt vår omdöme
är lämpligt, ersätta produkten utan avgift,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts på olämpligt
sätt.
• Inga reparationsförsök av icke
auktoriserade personer har utförts.
• Inköpsbevis kan visas. Denna garanti
erbjuds som en extra förmån och är
utöver lagstadgade konsumenträttigheter.
Använd lämpligt telefonnummer längst
bak i denna bruksanvisning för att hitta din
närmaste auktoriserade DEWALT reparatör.
Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer och fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning,
på Internet på www.2helpU.com.
79
TÜRKÇE
ŞARJ CİHAZI
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Tebrikler!
Bir DEWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ı profesyonel
kullanıcılar için en güvenilir ortaklardan birisi kılmaktadır.
Teknik veriler
Ana şebeke voltajı
(Sadece İngiltere ve İrlanda)
Çıkış
Şarj akımı
normal mod
eşitleme modu
bakım modu
Şarj süresi
2,4 Ah NiCd paketleri
2,0 Ah NiCd paketleri
1,3 Ah NiCd paketleri
3,0 Ah NiMH paketleri
2,6 Ah NiMH paketleri
Ağırlık
Sigortalar
Avrupa
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9117
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2.8
150
63
8,3
150
63
5.0
150
63
2.8
150
63
dak
dak
dak
dak
dak
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
Yangın riskini belirtir.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
80
EC-Uygunluk Bildirimi
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 89/336/EEC, 2006/95/EC,
EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1, EN 50014-2,
EN 61000-3-2 ve EN 61000-3-3 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi
olmaksızın kullanılırsa, engellenmemesi
halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Bu ünite, bu üniteye bağlanacak elektrikli aletin
98/37/EC normuna uygun olduğu tespit edilene
kadar (elektrikli alet üzerindeki CE işareti ile tespit
edilir) kullanılmaya başlanmamalıdır.
TÜRKÇE
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanyaa
•
23.08.2007
UYARI! Tüm talimatları okuyun ve
anlayın. Aşağıda açıklanan bütün
talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
•
•
Tüm Pil Şarj Cihazları için
Önemli Güvenlik Talimatları
•
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ: Bu kılavuz,
DE9116, DE9117, DE9130 ve DE9216 pil şarj
cihazlarına ilişkin önemli güvenlik ve işletim
talimatları içermektedir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, şarj cihazı, pil
takımı ve pil takımını kullanan ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
•
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının şarj cihazının
içine girmesine izin vermeyin. Elektrik
çarpmasına yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
•
•
•
•
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
etme kontakları, yabancı maddelerle kısa
devre yapabilir. Çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik parçacıklardan
oluşan herhangi bir takviye gibi iletken
niteliği olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuva
içinde pil takımı olmadığında, daima
şarj cihazının güç kaynağı bağlantısını
kesin. Temizlemeye kalkışmadan önce
şarj cihazını prizden çıkarın.
Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Herhangi başka
kullanım, yangın, elektrik şoku veya elektrikle
ölüm riskine yol açabilir.
Bu şarj cihazları, DEWALT şarj edilebilir
pilleri şarj etmek dışında başka kullanımlar
için tasarlanmamıştır. Herhangi başka
kullanım, yangın, elektrik şoku veya elektrikle
ölüm riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmur veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak, takılıp
düşülmeyecek şekilde konumlandırıldığından
emin olun, aksi takdirde hasar veya gerilime
maruz kalınabilir.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan bir
uzatma kablosunun kullanılması, yangın, elektrik
çarpması veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir nesne
yerleştirmeyin veya şarj cihazını, havalandırma
yuvalarını bloke edebilecek ve aşırı iç
ısınmaya yol açabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzakta konumlandırın. Şarj cihazı
mahfazanın üst ve alt tarafında bulunan yuvalar
yoluyla hava almaktadır.
Şarj cihazını hasar görmüş bir kablo veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şiddetli bir esinti almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde hasar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
81
TÜRKÇE
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis veya
onarım işlemi gerekli olduğunda yetkili servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizliğe kalkışmadan önce şarj
cihazını prizden çıkarın. Bu, elektrik şoku
riskini azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmayacaktır.
• ASLA 2 şarj cihazını birbirine bağlamayı
denemeyin.
• Şarj cihazı standart 230V ev içi elektrik
kuvvetinde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka voltaj seviyesinde kullanmaya
çalışmayın. Bu durum araç şarj cihazı için
geçerli değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
Tüm Pil Takımları için Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek parça olarak pil takımlarını sipariş ederken,
katalog numarasını ve voltajı belirtmeyi unutmayın.
Şarj cihazları ve pil takımlarının uyumlu olup
olmadığına bakmak için bu kılavuzun sonunda yer
alan tabloyu kullanın.
Pil takımı kartondan çıktığında tam olarak dolu
değildir. Pil takımı ve şarj cihazını kullanmadan
önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyunuz.
Daha sonra açıklanan şarj etme prosedürlerini takip
ediniz.
TÜM TALIMATLARI OKUYUNUZ
• DPilleri, yanıcı sıvılar, gazlar veya toz
gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
kullanmayın veya şarj etmeyin. Pilin şarj
cihazına takılması veya buradan çıkarılması toz
veya dumanın alev almasına sebep olabilir.
• Pil takımlarını sadece DEWALT şarj
cihazlarında şarj ediniz.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLIKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Hiçbir zaman herhangi bir nedenle pil
takımını açmaya çalışmayın. Kasası
çatlamış veya hasarlı pil takımını şarj
cihazına takmayın. Elektrik şoku veya
82
elektrikle ölümle sonuçlanabilir. Hasarlı
pil takımları, geri dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade edilmelidir.
UYARI: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle pil takımını açmaya çalışmayın.
Kasası çatlamış veya hasarlı pil takımını
şarj cihazına takmayın. Pil takımını
kırmayın, düşürmeyin ve buna zarar
vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş,
ezilmiş veya herhangi bir şekilde hasar
görmüş (çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
almış, üzerine basılmış) pil takımını
veya şarj cihazını kullanmayın. Hasarlı
pil takımları, geri dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade edilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük pil
takımları bulunan bazı aletler, pil takımı
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL
GÜVENLIK TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş
olsa bile pil takımını ateşe atmayın. Pil takımı
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında, pil
takımı hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika boyunca
yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
Pil Başlığı (şek. A)
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu pil başlığı temin edilmiştir.
Koruyucu başlığın yerinde olmaması halinde, gevşek
metal nesneler bu parçalara kısa devre yaparak,
yangın tehlikesine yol açabilir ve pil takımına zarar
verebilir.
TÜRKÇE
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını
çıkarın (şek. A1).
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şek. A2).
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj edin.
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Pil takımını yakarak imha etmeyin.
ŞARJ CIHAZI VE PIL TAKIMI ÜZERINDEKI
ETIKETLER
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Şarj adaptör soğukuyor (DE9117)
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu.
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Üretim tarihini de içeren Tarih Kodu, derece
etiketinin altındaki yatak tabanına basılmıştır!
Örnek:
2008 XX XX
İmalat Yılı
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
Şarj sorunu veya çok soğuk.
Şarj Cihazları
Şarj cihazınızı kullanmadan önce tüm emniyet
talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
PIL TAKIMININ ŞARJ EDILMESI (ŞEK. B)
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil takımlarını
şarj eder.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj terminallerinde 230 volt vardır.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
Pil takımını ilk kez veya uzun süreli saklamanın
ardından şarj ederken, cihaz yalnızca % 80
oranında şarjı kabul edecektir. Birkaç şarj ve deşarj
döngüsünden sonra, pil takımı tam kapasite ile
çalışmaya başlayacaktır. Pil takımını şarj etmeden
önce her zaman şebekeyi kontrol edin. Şebekede
herhangi bir sorun yoksa fakat pil takımı şarj
olmuyorsa, şarj cihazınızı bir yetkili DEWALT
servisine götürün. Şarj esnasında şarj cihazı ve pil
takımı biraz ısınabilir. Bu normal bir durumdur ve
sorun olduğu anlamına gelmez.
83
TÜRKÇE
DİKKAT: Pil takımını < 4 °C veya >
40 °C ortam sıcaklıklarında şarj
etmeyin. Tavsiye edilen şarj etme
sıcaklığı: yaklaşık 24 °C.
• Pil takımını (4) şarj etmek için, gösterildiği
şekilde şarj cihazına (1) takın ve şarj cihazını
da prize takın. Pil takımının şarj cihazına tam
olarak oturmasına dikkat edin. Kırmızı şarj
göstergesi (2) yanıp sönecektir.
• Şarj işlemi bittiğinde, şarj göstergesi yanıp
sönmeyi bırakacak ve sürekli açık kalacaktır. Pil
takımı artık tamamen doludur.
• Pil takımı herhangi bir zamanda çıkarılabilir ya
da süresiz olarak şarj cihazında bırakılabilir.
• Kırmızı şarj göstergesinin hızlı bir şekilde yanıp
sönmesi bir şarj sorunu olduğunu gösterir. Pil
takımını yeniden takın ya da yeni bir pil takımı
deneyin. Yeni pil takımı şarj olmazsa, yetkili bir
DEWALT onarım acentesine şarj cihazınızı test
ettirin.
• Jeneratörler veya doğru akımı alternatif akıma
çeviren kaynaklar gibi güç kaynaklarına
takıldığında, kırmızı şarj göstergesi (2) iki kere
yanıp sönebilir, kapanabilir ve tekrarlayabilir. Bu
durum geçici bir güç kaynağı sorununu gösterir.
Şarj cihazı otomatik olarak normal çalışmaya
geçecektir.
DE9216 - AYNI ANDA 2 PIL TAKIMINI ŞARJ
EDER
Bu şarj cihazında aynı anda 2 pil takımını şarj etmek
için 2 yuva vardır.
• Yukarıda açıklanan şarj talimatlarını
uygulayınız.
Şarj işlemi
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
pil takımını değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları haftada
bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş çıkarmadığı
zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını en
az 8 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur. Şarj
cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj moduna
geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü sağlamaktadır.
DERIN DEŞARJ KORUMASI
Pil takımı alet içinde kullanıldığında derin deşarja
karşı korunmaktadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir.
2. Uzun süreli saklama, pil takımı ya da şarj
cihazına zarar vermez. Uygun şartlar altında
5 yıl ya da daha fazla süreyle saklanabilirler.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Şarj cihazı
1 Talimat kılavuzu
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şek. B)
UYARI: Elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını hiçbir zaman
değiştirmeyin. Hasara veya kişisel
yaralanmaya sebep olabilir.
1 Şarj Cihazı
2 Şarj göstergesi (kırmızı)
3 Pil takımı
4 Scaklk göstergesi (sar) (DE9117)
84
TÜRKÇE
KULLANIM ALANI
DE9116, DE9117, DE9130 ve DE9216 şarj cihazları
aşağıdaki listede yer alan DEWALT NiCd ve NiMH
pilleri kabul eder.
PIL TÜRÜ
HÜCRE
VOLTAJ HÜCRE
KAPASITESI
DEWALT şarj cihazınız EN 60335 normuna
uygun olarak iki kez izole edilmiştir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek yoktur.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin güç girişine
uygun olan bir onaylanmış uzatma kablosu kullanın
(teknik verilere bakınız).
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
BAKIM
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
Bu ürünün bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Şarj cihazı içinde kullanıcı tarafından bakımı
yapılabilecek parça yoktur. Statiğe duyarlı iç
bileşenlerin hasar görmesini önlemek için yetkili bir
servis merkezinde bakım yapılması gerekmektedir.
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
Minimum yalıtkan madde boyutu 1,5 mm2’dir. Bir
kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
DEWALT şarj cihazınız uzun süre boyunca minimum
bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun
süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
Temizleme
UYARI:
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Bu ürün, güvenlikten sorumlu bir kişinin denetimi
altında olmadıkça, fiziksel, duyusal veya ruhsal
yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanıma veya deneyim kazanmak ve/veya bilgi
veya beceri elde etmek amacıyla kullanıma uygun
değildir. Çocuklar bu ürünle oynamak için kesinlikle
yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Şarj cihazınızın voltajının ana şebeke voltajı ile aynı
olmasına dikkat edin.
Bu ünitenin ana şebeke bağlantı hattının hasarlı
olması halinde, üretici, satış sonrası servis veya
benzer kalifiye ve/veya yetkili kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
• Karterin yumuşak bir bezle
silinmesinden önce şarj cihazını
prizden çıkarın.
• Havalandırma yuvalarını temiz tutun
ve karteri yumuşak bir bezle düzenli
olarak temizleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa,
normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı
toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
85
TÜRKÇE
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin
evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık
sahalarında toplanması veya yeni bir ürün aldığınızda
satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için,
lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
– Ürünün satın alındığı şekliyle teslimi;
– Fatura ve garanti kartının ibrazı;
– Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
– Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Şarj edilebilir pil takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının teknik
ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna
dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH hücreleri yeniden
değerlendirilebilir özelliktedir. Bunları satıcınıza
veya bir yerel geri dönüşüm istasyonuna
götürün. Toplanan pil takımları uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha edilecektir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS
KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren bir
yıl süreyle ücretsiz servis desteğine sahiptir.
Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti
koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir.
• BİR YIL GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın
alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara da uyulması
koşuluna bağlı olarak, tüm kusurlu parçaların
yenilenmesini veya -kendi inisiyatifine bağlı
olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini
garanti eder:
– Ürün hatalı kullanılmamışsa;
– Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamışsa;
– Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamışsa;
86
TÜRKÇE
– Satın alma belgesi (fatura) ve garanti
kartı ibraz edilmişse. Bu garanti fazladan
bir avantaj olarak sunulmaktadır ve
tüketicilerin yasal haklarına ilavedir.
En yakındaki DEWALT yetkili tamir
acentesinin yerini öğrenmek için, bu kılavuzun
arkasındaki uygun telefon numarasını
kullanınız. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları şu
internet adresinde mevcuttur: www.2helpU.
com.
87
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση ηλεκτροδότησης
(Μόνο για το Ηνωμένο
Βασίλειο & Ιρλανδία)
Έξοδος
Ένταση ρεύματος φόρτισης
κανονική λειτουργία
λειτουργία εξισορρόπησης
λειτουργία συντήρησης
Χρόνος φόρτισης
Πακέτα 2,4 Ah NiCd
Πακέτα 2,0 Ah NiCd
Πακέτα 1,3 Ah NiCd
Πακέτα 3,0 Ah NiMH
Πακέτα 2,6 Ah NiMH
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
VAC
DE9116
230
DE9117
230
DE9130
230
DE9216
230
V
VDC
230
7,2–18
230
7,2–18
230
7,2–18
230/115
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
8,3
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
λεπτά
λεπτά
λεπτά
λεπτά
λεπτά
kg
70
60
30
90
75
0,4
30
15
15
50
35
0,9
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
230 V για εργαλεία
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή
μέσης σοβαρότητας τραυματισμό.
88
10 Amperes, ένταση
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας,
καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
επιφέρει ζημία σε περιουσιακά
στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
∆ήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της ΕΕ
DE9116/DE9117/DE9130/DE9216
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα
προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα
«τεχνικά δεδομένα» έχουν σχεδιαστεί σε
συμμόρφωση με το εξής πρότυπο: 89/336/EEC,
2006/95/EC, EN 60335, 2002/95/EC, EN 55014-1,
EN 50014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Η παρούσα μονάδα δεν πρέπει να τεθεί σε
λειτουργία έως ότου επιβεβαιωθεί ότι το
ηλεκτρικό εργαλείο που πρόκειται να συνδεθεί
σ’ αυτή τη μονάδα συμμορφώνεται με το
πρότυπο 98/37/EC (όπως αναγνωρίζεται από την
ένδειξη CE στο ηλεκτρικό εργαλείο).
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με την εταιρεία DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση, ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος
για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και
πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους
της εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
23.08.2007
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! ∆ιαβάστε
και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
Η μη τήρηση των οδηγιών που
περιγράφονται παρακάτω μπορεί να
επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ: ο παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για
την ασφάλεια και λειτουργία των φορτιστών
μπαταριών DE9116, DE9117, DE9130 και
DE9216.
• Πριν τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, το πακέτο
μπαταρίας και το προϊόν που χρησιμοποιεί
το πακέτο μπαταρίας.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Υφίσταται τάση 230
volts στους ακροδέκτες φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που
είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμών, φορτίζετε
μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να
εκραγούν προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες,
με το φωτιστικό εργασίας
/ φορτιστή συνδεμένο στην
παροχή ηλεκτροδότησης, οι
εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή μπορεί
να βραχυκυκλώσουν από την
ύπαρξη ξένου υλικού. Τα ξένα
υλικά που μπορεί να είναι - αν
και όχι αποκλειστικά - αγωγοί
ηλεκτρικού ρεύματος, όπως
άχυρο σιδήρου, αλουμινόχαρτο
ή οποιαδήποτε συσσώρευση
μεταλλικών σωματιδίων, θα πρέπει
να διατηρούνται μακριά από τις
υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
90
ηλεκτροδότησης όταν δεν υπάρχει
πακέτο μπαταρίας στην υποδοχή
φόρτισης. Αποσυνδέετε το φορτιστή
πριν επιχειρήσετε τον καθαρισμό
του.
ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση του
πακέτου μπαταρίας με οποιουσδήποτε
άλλους φορτιστές εκτός απ’ αυτούς που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταρίας είναι ειδικά
σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή
χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι
από το ίδιο το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
τυχόν ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
βρίσκεται σε θέση όπου δεν μπορεί να το
πατήσετε, να σκοντάψετε σ’ αυτό ή να
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φωτιστικό εργασίας /
φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να καλύψει τις γρίλιες
εξαερισμού και να προκαλέσει εσωτερική
υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή
σε θέση μακριά απ’ οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται μέσω
εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά — αντικαταστήστε τα αμέσως.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση
της μπαταρίας δεν θα μειώσει αυτό τον
κίνδυνο.
• ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ να συνδέσετε
μεταξύ τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για να
λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει
για τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλα τα πακέτα μπαταριών
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε
στην παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου
και την τάση λειτουργίας. Συμβουλευτείτε
τον πίνακα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου
για συμβατότητα φορτιστών και πακέτων
μπαταριών.
Το πακέτο μπαταρίας δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το αποσυσκευάζετε. Πριν
τη χρήση του πακέτου μπαταριών και του
φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες
ασφαλείας. Κατόπιν, ακολουθήστε τις
περιγραφόμενες διαδικασίες φόρτισης.
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή εμβυθίζετε σε νερό ή
άλλα υγρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τα πακέτα μπαταριών σε
τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φτάσει ή να υπερβεί τους 40° C (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε ένα πακέτο
μπαταρίας για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν μια θήκη πακέτου
μπαταρίας έχε σπάσει ή υποστεί
άλλη ζημιά, μην την εισάγετε στο
φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Πακέτα μπαταριών
που έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο κέντρο
συντήρησης για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε το
πακέτο μπαταρίας για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν μια θήκη πακέτου
μπαταρίας έχε σπάσει ή υποστεί
άλλη ζημιά, μην την εισάγετε στο
φορτιστή. Μην σπάτε, ρίχνετε κάτω
ή προκαλείτε ζημιά σε πακέτα
μπαταριών. Μην χρησιμοποιείτε
πακέτο μπαταρίας ή φορτιστή που
έχει υποστεί σε απότομο χτύπημα,
έχει πέσει, έχει πατηθεί από όχημα
ή άτομα, ή έχει υποστεί ζημιά με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ.
έχει διατρηθεί με καρφί, έχει
χτυπηθεί με σφυρί, ή έχει πατηθεί
από οποιοδήποτε άτομο). Πακέτα
μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να επιστρέφονται
στο κέντρο συντήρησης για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια
όπου δεν θα αποτελέσει
παράγοντα κινδύνου πτώσεις ή
σκουντουφλήματος. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα
μπαταριών μπορούν να
τοποθετηθούν ώστε να στέκονται
“όρθια”, αλλά μπορεί επίσης και να
ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω
κι αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να
εκραγεί, εάν εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας,
ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό
για μερικά λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως
με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10
λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25-35% υδροξειδίου
του καλίου.)
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. A)
∆ιατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας
για κάλυμμα των ακροδεκτών σε μπαταρία
που έχει αποσυνδεθεί. Χωρίς το προστατευτικό
καπάκι στη θέση του, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς
και ζημιά στο πακέτο μπαταρίας.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι
μπαταρίας πριν τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταρίας στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. A1).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
πάνω από τις επαφές αμέσως μετά την
αφαίρεση του πακέτου μπαταρίας από το
φορτιστή ή το εργαλείο (εικ. A2).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι στη θέση του
πριν αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε
οποιοδήποτε αποσυνδεμένο πακέτο
μπαταρίας.
91
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται
σ’ αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή
και το πακέτο μπαταρίας έχουν τις ακόλουθες
ενδείξεις:
Απορρίψτε το πακέτο μπαταριών
φροντίζοντας για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε το πακέτο
μπαταρίας.
∆ιαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν τη
χρήση.
∫Ú˘ÒÛÂÈ Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ (DE9117)
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
∆είτε τα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, που συμπεριλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
στη βάση του περιβλήματος κάτω από την
πινακίδα αποτιμήσεων!
Παράδειγμα:
Πρόβλημα φόρτισης ή πολύ ψυχρή.
2008 XX XX
Έτος κατασκευής
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH
και NiCd.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού
Μη φορτίζετε πακέτα μπαταριών που
έχουν υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο πακέτα
μπαταριών της DEWALT, καθώς
διαφορετικά πακέτα μπορεί να
υποστούν διάρρηξη, προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
Μην εκθέτετε σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια.
Φορτίστε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4°C έως 40°C.
92
Φορτιστές
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες
ασφαλείας πριν τη χρήση του φορτιστή σας.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
(ΕΙΚ. B)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Υφίσταται τάση
230 volts στους ακροδέκτες φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που
είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Όταν φορτίζετε το πακέτο μπαταρίας για
πρώτη φορά ή μετά από παρατεταμένη περίοδο
αποθήκευσης, θα αποδεχτεί μόνο 80% φόρτισης.
Μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και
αποφόρτισης, το πακέτο μπαταρίας θα φθάσει
στην πλήρη χωρητικότητά του. Ελέγχετε πάντα
την πρίζα ηλεκτροδότησης πριν τη φόρτιση του
πακέτου μπαταρίας. Εάν η πρίζα λειτουργεί,
αλλά το πακέτο μπαταρίας δεν φορτίζει,
προσκομίστε το φορτιστή σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DEWALT. Κατά
τη διάρκεια της φόρτισης, ο φορτιστής και το
πακέτο μπαταρίας μπορεί να έχουν θερμανθεί.
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί
ένδειξη προβλήματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φορτίζετε το
πακέτο μπαταρίας σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος < 4 °C ή > 40 °C.
Η συνιστώμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι περίπου 24 °C.
• Για τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών
(4), εισάγετε το φορτιστή (1) όπως
φαίνεται στην εικόνα και συνδέστε το
φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
μπαταριών είναι σωστά τοποθετημένο
στο φορτιστή. Θα αναβοσβήνει η κόκκινη
ένδειξη φόρτισης (2).
• Όταν τελειώσει η φόρτιση, ο δείκτης
φόρτισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει
και παραμένει αναμμένος. Το πακέτο
μπαταριών είναι τώρα πλήρως φορτισμένο.
• Το πακέτο μπαταριών μπορεί να αφαιρεθεί
σε οποιαδήποτε στιγμή ή να αφεθεί για
απεριόριστο χρόνο στο φορτιστή.
• Η κόκκινη ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει
γρήγορα όταν υφίσταται πρόβλημα
φόρτισης. Επανεισάγετε το πακέτο
μπαταριών ή δοκιμάστε ένα καινούργιο.
Εάν το νέο πακέτο μπαταριών δεν
φορτίζεται, προσκομίστε το φορτιστή
σας για δοκιμή σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DEWALT.
• Όταν συνδέετε σε πηγές
ηλεκτροδότησης όπως γεννήτριες ή
πηγές που μετασχηματίζουν συνεχές σε
εναλλασσόμενο ρεύμα (DC σε ACE), η
κόκκινη ένδειξης (2) μπορεί να αναβοσβήσει
δύο φορές, να σβήσει τελείως και μετά να
ξαναρχίσει. Αυτό καθορίζει προσωρινό
πρόβλημα της πηγής ηλεκτροδότησης. Ο
φορτιστής θα αλλάξει και πάλι σε κανονική
λειτουργία.
DE9216 - ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 2
ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αυτός ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με
2 θύρες φόρτισης για την ταυτόχρονη φόρτιση
2 πακέτων μπαταριών.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες φόρτισης όπως
περιγράφεται παραπάνω.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις
ανεξάρτητες κυψέλες του πακέτου μπαταριών
στη μέγιστη χωρητικότητά τους. Τα πακέτα
μπαταριών πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που το πακέτο δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Για ανανέωση του πακέτου μπαταριών,
τοποθετήστε τη μπαταρία στο φορτιστή ως
συνήθως. Αφήστε το πακέτο μπαταριών στο
φορτιστή για τουλάχιστον 8 ώρες.
Καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει ένα πακέτο
μπαταριών που είναι πολύ θερμό ή πολύ ψυχρό,
θα ενεργοποιήσει αυτόματα μια καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου, καθυστερώντας
έτσι τη φόρτιση έως ότου η μπαταρία φτάσει
στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο φορτιστής
θα αλλάξει τότε αυτόματα λειτουργία, σε
λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία
εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής για τη
μπαταρία.
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ
Το πακέτο μπαταριών είναι προστατευμένο
κατά μεγάλης έκτασης αποφόρτισης όταν
χρησιμοποιείται στο εργαλείο.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι
δροσερό και ξηρό, μακριά από απ’ ευθείας
έκθεση σε ηλιακό φως και υπερβολική
θερμότητα ή ψύξη.
2. Η μακρόχρονη αποθήκευση δεν θα βλάψει
το πακέτο μπαταριών ή το φορτιστή. Κάτω
από τις κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να
αποθηκευτούν για 5 ή περισσότερα χρόνια.
93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Η συσκευασία περιέχει:
1 Φορτιστή
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. B)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
1 Φορτιστής
2 ∆είκτης φόρτισης (κόκκινος)
3 Πακέτο μπαταρίας
4 EÓ‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (ΛÙÚÈÓË) (DE9117)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι φορτιστές DE9116, DE9117, DE9130 και
DE9216 δέχονται τις μπαταρίες NiCd και NiMH
της DEWALT που αναφέρονται στον παρακάτω
κατάλογο.
ΤΥΠΟΣ
ΤΑΣΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΥΨΕΛΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (VOLTS)
ΚΥΨΕΛΗΣ
94
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
που πάσχουν από περιορισμό των σωματικών
ή πνευματικών ικανοτήτων τους, ή έχουν
περιορισμένη συναίσθηση του περιβάλλοντος,
ή από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη
εμπειρία ή και την απαιτούμενη γνώση ή
ικανότητες, εκτός εάν επιτηρούνται από
πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. ∆εν
πρέπει ποτέ να αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση
να παίζουν μ’ αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι η τάση στο φορτιστή
σας αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας
ηλεκτροδότησής σας.
Στην περίπτωση που ο αγωγός (καλώδιο)
ηλεκτροδότησης αυτής της μονάδα υποστεί
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση (after-sales service), ή παρόμοια
πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα ή
πιστοποιημένα.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
Χρήση καλωδίου επέκτασης
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
Iάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο
επέκτασης, κατάλληλο για τις προδιαγραφές
ισχύος αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά
δεδομένα).
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι 1,5 mm2.
Όταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, να
ξετυλίγετε πάντα το καρούλι τελείως.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συντηρηθεί ή
επισκευαστεί από το χρήστη. ∆εν υπάρχουν
εξαρτήματα εντός του φορτιστή που μπορεί
να συντηρηθούν ή επισκευαστούν από το
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χρήστη. Απαιτείται επισκευή ή συντήρηση σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης για την
αποφυγή ζημιάς σε εσωτερικά εξαρτήματα που
είναι ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισμό.
Ο φορτιστής της DEWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται
από την κατάλληλη φροντίδα του και τον
τακτικό καθαρισμό του.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή πριν τον
καθαρισμό του περιβλήματος με
μαλακό πανί.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε
αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε
το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων
στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
• ∆ιατηρείτε καθαρές τις εγκοπές
εξαερισμού και καθαρίζετε τακτικά
το περίβλημα με καθαρό πανί.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Επαναφορτιζόμενο πακέτο
μπαταρίας
Το πακέτο μπαταρίας μεγάλης διάρκειας
λειτουργίας πρέπει να επαναφορτίζεται όταν
αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ
για εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνταν
εύκολα στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής του, απορρίψτε το με τρόπο που
σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό κέντρο
ανακύκλωσης. Τα πακέτα μπαταριών που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ •
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος (η) με την
απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλά
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, στην ίδια
κατάσταση που το είχατε αγοράσει, στο
κατάστημα απ’ όπου το αγοράσατε, για να
λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας
ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή επισκευή του
εργαλείου DEWALT που αγοράσατε εντός
12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς,
αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης
της DEWALT Πρέπει να προσκομίσετε
απόδειξη αγοράς. Το συμβόλαιο αυτό
καλύπτει το κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών για ηλεκτρικά εργαλεία.
Εξαιρούνται τα παρελκόμενα.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT που αγοράσατε
παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωματικών
υλικών ή εργασίας σε διάστημα 12
μηνών από την ημερομηνία αγοράς του,
εγγυώμαστε τη δωρεάν αντικατάσταση
όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων,
ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Το προϊόν δεν έχει υποστεί
κακομεταχείριση.
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Έχει προσκομιστεί απόδειξη της
ημερομηνίας αγοράς. Η παρούσα
εγγύηση προσφέρεται ως πρόσθετη
παροχή και είναι επιπλέον των νομικών
δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Για τη διεύθυνση του κοντινότερου σε σας
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
της DEWALT, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος του παρόντος
εγχειριδίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.2helpU.com.
96
97
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N024410
12/08
Download PDF

advertising