DE9116 | DeWalt DE9116 CHARGER Type 2 instruction manual

359203-39 BG
Превод на оригиналните инструкции
DE9116
DE9130
DE9216
2
1
A
3
DE9116
DE9130
2
1
3
2
DE9216
1
B
2
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
DE9116/DE9130/DE9216
Честито!
Вие избрахте продукт на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продуктите, както и иновативния подход, правят DEWALT един от най-надеждните партньори на
професионалните потребители.
Технически данни
Волтаж на ел. мрежа
VAC
(Само за Великобритания
и Ирландия)
V
Мощност
VDC
Ток на зареждане
нормален режим
A
режим на изравняване mA
режим на поддръжка
mA
Време на зареждане
2,4 Ah NiCd пакети
мин
2,0 Ah NiCd пакети
мин
1,3 Ah NiCd пакети
мин
3,0 Ah NiMH пакети
мин
2,6 Ah NiMH пакети
мин
Тегло
кг
Предпазители:
Eвропа
Великобритания и Ирландия
DE9116
230
DE9130
230
DE9216
230
230
7,2–18
230
7,2–18
230
7,2–18
2,8
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
70
60
30
90
75
0,4
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
230 V инструменти
230 V инструменти
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
10 Ампера, електрическа мрежа
3 Ампера, в контактите
доведе до минимални или средни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
с разбиране всички инструкции.
Неспазването на всички изброени
по-долу инструкции може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасността и работни инструкции
за зарядните устройства DE9116, DE9130
и DE9216.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. Напрежението по зарядните
клеми е 230 волта. Не докосвайте
с проводими предмети. Може да се
стигне до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
акумулаторни батерии на DEWALT.
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
4
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на акумулаторните батерии
на DEWALT. Всяка друга употреба може да
доведе до риск от пожар, късо съединение
или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Когато изключвате зарядното
устройство, направете го от щепсела,
а не чрез дърпане на кабела. Това ще
намали риска от повреда в щепсела или
кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да бъде настъпан,
повреден или опънат.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това
да доведе до прекалено вътрешно
загряване. Поставете зарядното
устройство далече от нагорещени уреди.
Зарядното устройство се охлажда чрез
отвори отгоре и отдолу на корпуса.
• Не използвайте зарядно устройство
с повреден кабел или щепсел — веднага
ги сменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• Изключете зарядното устройство
от електрическата мрежа преди да го
почистите. Това ще намали риска от
токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
• НИКОГА не правете опит да свързвате
2 зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Tози продукт не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умствени
възможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност. Никога не оставяйте сами деца да
си играят с този продукт.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа. Консултирайте се с таблицата в края
на това ръководство относно съвместимостта
на зарядните устройства или батерийните
пакети.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Заредете батерийния пакет само
в заредени устройства на DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйте във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. Никога и по никаква причина
не се опитвайте да отворите
батериен пакет. Ако батерийния
пакет е спукан или повреден,
не включвайте зарядното
устройство. Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено
или повредено по някакъв начин
(като прободено с пирон, ударено
с чук, настъпано). Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ-КАДМИЕВИ (NiCd)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИДНИ (NiMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
• При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
5
течност от бателийния пакет. Това не
означава повреда.
Горещ/студен пакет закъснение.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
Дефектна батерия.
Зарежда NiMH и NiCd батерийни
пакети.
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на калиев
хидроксид.)
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Капаче на батерия (фиг. А)
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, различни батерии може
да избухнат, което може да доведе до
нараняване и повреда.
Предоставено е капаче за батерията, за да
покрие контактите на свързания батериен пакет.
Без предпазното капаче, свободните метални
обекти могат да предизвикат късо съединение
в контактите, което да причини опасност от
пожар и да повреди батерийния пакет.
Не излагайте на вода.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
преди да поставите батерийния пакет
в зарядното устройство или в инструмента
(фиг. A1).
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента (фиг. А2).
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Не изгаряйте батерийният пакет.
Вижте техническите данни за времето
за зареждане.
ЕТИКЕТИ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
И БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кодът с датата, който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
основата на корпуса под табелката с данните.
Пример:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
2010 XX XX
Година на производство
Зарядни устройства
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
6
Внимателно прочетете всички инструкции за
безопасност преди да използвате зарядното
устройство.
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ
(ФИГ. В)
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта в зарядните
клеми. Не докосвайте с проводими
предмети. Опасност от токов
удар или късо съединение.
Когато зареждате батерията за първи път
или след продължително съхраняване
на инструмента, тя ще поеме само 80%
зареждане. След няколко цикъла на зареждане
и разреждане, батерията ще придобие пълен
капацитет. Винаги проверявайте електрическата
мрежа преди да зареждате батерията. Ако
електрическата мрежа функционира, но
батерията не се зарежда, занесете зарядното
устройство на упълномощен сервизен агент
на DEWALT. Когато зареждате, зарядното
устройство и батерията може да се загреят.
Това е нормално и не отбелязва наличието на
проблем.
ВНИМАНИЕ: Не зареждайте
батерията при температура на
околната среда по-ниска от 4 °C
или над 40 °C. Препоръчителна
температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
• За да заредите батерията (3), сложете я
в зарядното устройство (1) както е показано
и включете зарядното устройство
в електрическата мрежа. Уверете се,
че батерията е напълно поставена
в зарядното устройство. Червеният заряден
индикатор (2) ще присветне.
• Когато завършите със зареждането,
индикатора за зареждане ще спре да
примигва и ще се задържи включен. Сега
батерията е напълно заредена.
• Батерията може да се извади по всяко
време или да се остави във вклученото
зарядно устройство за неограничено време.
• Червеният индикатор за зареждането ще
присветва начесто, за да укаже проблем
при зареждането. Вкарайте отново
батерията или опитайте с нова. Ако новата
батерия също не се зарежда, занесете
зарядното си устройство за тестване от
упълномощен сервизен агента на DEWALT.
• Когато се включи към източник на енергия
като например генератор или източници,
преобразуващи DC към AC, червеният
индикатор за зареждане (2) може да
премигне два пъти, изключете и повторете.
Това указва температурен проблем
с източника на мощност. Зарядното
устройство автоматично ще се превключи
обратно на нормална работа.
DE9216 – ЕДНОВРЕМЕННО ЗАРЕЖДАНЕ НА
2 БАТЕРИИ
Това зарядно устройство е оборудвано
с 2 порта за зареждане на 2 батерии
едновременно.
• Следвайте инструкциите за зареждане,
както е описано по-горе.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
напълно заредени
горещо/студено, итложино
сменете батерийния пакет
проблем
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматично обновяване
Автоматичният режим на обновяване ще
изравни или балансира отделните клетки
в батерийния пакет при най-върховия си
капацитет. Батерийните пакети трябва да се
обновяват седмично или когато пакета вече не
осигурява същото количество работа.
За да възобновите своя батериен пакет,
сложете батерията в зарядното устройство,
както обикновено. Оставете батерийния пакет
поне за 8 часа в зарядното устройство.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЪЛБОК РАЗРЯД
Батерията е защитена срещу дълбок разряд,
когато се използва в инструмента.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
7
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ.
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години или
повече.
ВИД НА
БАТЕРИИТЕ
НАПРЕЖЕНИЕ
КЛЕТКА
КЛЕТКА
КАПАЦИТЕТ
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Зарядно устройство
1 Ръководство с инструкции
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. В)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не променяйте зарядното
устройство или някоя негова част.
Това може да доведе до лични
наранявания и щети.
1 Зарядно устройство
2 Индикатор за зареждане (червен)
3 Батериен пакет
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Зарядните устройства DE9116, DE9130
и DE9216 приемат батерии на DEWALT NiCd
и NiMH от следния списък.
8
ВИД НА
БАТЕРИИТЕ
НАПРЕЖЕНИЕ
КЛЕТКА
КЛЕТКА
КАПАЦИТЕТ
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
Електрическа безопасност
Уверете се, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
В случай на повреда във свързващата линия на
електрическата мрежа на това устройство, то
трябва да бъде подменено от производителя,
следпродажбено обслужване или подобни
квалифицирани и/или упълномощени лица.
Вашето зарядно устройство на DEWALT
е двойво изолирано в съответствие
с EN 60335; следователно не се изисква
заземителна жица.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако се изисква удължителен кабел, използвайте
одобрен такъв, който е подходящ за входящата
мощност на този инструмент (виж техническите
данни).
Минималния размер на проводника е 1,5 мм2.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
ПОДДРЪЖКА
Този продукт не може да се сервизира от
потребителя. В зарядното устройство няма
части, които могат да се сервизират от
потребителя. Необходимо е сервизирането
да се извършва от упълномощен сервизен
център, за да се избегнат повреди да статично
чувствителните вътрешни компоненти.
Вашето зарядно устройство на DEWALT
е създадено да работи дълъг период от време
с минимална поддръжка. Продължителната
ефективна работа зависи от правилната грижа
и редовното почистване.
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Изключете зарядното устройство,
преди да почистите корпуса с мека
кърпа.
• Пазете вентилационните отвори
чисти и редовно почиствайте
корпуса с мека кърпа.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00216495 - 11-09-2013
9
10
Download PDF

advertising