DE9116 | DeWalt DE9116 CHARGER Type 2 instruction manual

511888-34 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE9116
DE9130
DE9216
2
1
A
3
DE9116
DE9130
2
1
3
2
DE9216
1
B
2
NABÍJAČKA
DE9116/DE9130/DE9216
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(Veľká Británia a Írsko)
Výstupné napätie
Nabíjací prúd
normálny režim
vyrovnávací režim
udržiavací režim
Doba nabíjania
Akumulátory 2,4 Ah NiCd
Akumulátory 2,0 Ah NiCd
Akumulátory 1,3 Ah NiCd
Akumulátory 3,0 Ah NiMH
Akumulátory 2,6 Ah NiMH
Hmotnosť
Poistky:
Európa
Veľká Británia a Írsko
VAC
V
VDC
DE9116
230
230
7,2–18
DE9130
230
230
7,2–18
DE9216
230
230
7,2–18
A
mA
mA
2,8
150
63
5,0
150
63
2,8
150
63
min
min
min
min
min
kg
70
60
30
90
75
0,4
35
30
15
–
40
0,5
70
60
30
90
75
0,4
Náradie 230 V
Náradie 230 V
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu prípade, že sa
tomu nezabráni.
10 A v napájacej sieti
3 A v zástrčke prívodného kábla
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte
si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
3
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre obsluhu nabíjačiek DE9116, DE9130
a DE9126.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať
vodivými predmetmi. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
4
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by
spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty vo
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou — zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by nemali byť ponechané bez dohľadu, aby sa
s týmto výrobkom nehrali.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora. Porovnajte informácie
uvedené v tabuľke na konci tohto návodu, aby ste
sa uistili o kompatibilite nabíjačiek a akumulátorov.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo
do iných kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy sa nepokúšajte akumulátory
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom. Poškodený akumulátor by mal
byť vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátory rozoberať. Ak je obal
akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Poškodený
akumulátor by mal byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NiCd ALEBO (NiMH)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora.
To nie je známkou poruchy.
Avšak pokiaľ je vonkajšie tesnenie porušené:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám dostane
na pokožku, oplachujte si zasiahnuté
miesto niekoľko minút mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
Krytka akumulátora (obr. A)
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento kryt,
odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat
kontaktov akumulátora, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia ochranný kryt odoberte
(obr. A1).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty ochranný
kryt (obr. A2).
5
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory nespaľujte.
ŠTÍTKY NA NABÍJAČKE A AKUMULÁTORE
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý tiež obsahuje rok výroby,
je vytlačený na spodnom kryte pod štítkom
s technickými údajmi.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Nabíjanie akumulátora.
Nabíjačky
Akumulátor nabitý.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Chybný akumulátor.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Používajte iba akumulátory DEWALT.
Iné typy akumulátorov môžu prasknúť
a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie zariadenia.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
6
Pred použitím nabíjačky zaistite, aby si obsluha
prečítala všetky bezpečnostné pokyny.
NABÍJANIE AKUMULÁTORA (OBR. B)
NEBEZPEČENSTVO: Riziko
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať
vodivými predmetmi. Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom alebo
smrteľného úrazu.
Ak nabíjate akumulátor po prvý raz alebo po
dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho nabitiu
zhruba na 80% celkovej kapacity. Plnú kapacitu
dosiahne akumulátor až po niekoľkých cykloch
nabitia a vybitia. Pred nabíjaním akumulátora
vždy skontrolujte funkčnosť elektrickej siete.
Ak je elektrická sieť funkčná, ale k nabíjaniu
akumulátora nedocháza, zverte opravu nabíjačky
autorizovanému servisu DEWALT. Pri nabíjaní
môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky
i akumulátora. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
UPOZORNENIE: Nenabíjajte
akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 4 °C alebo presiahne
40 °C. Odporučená teplota prostredia
pre nabíjanie je 24 °C.
• Ak chcete akumulátor (3) nabiť, vložte ho do
nabíjačky (1) spôsobom znázorneným na
obrázku a zapnite nabíjačku. Uistite sa, či
je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
Červený indikátor nabíjania (2) začne blikať.
• Zhruba po jednej hodine prestane indikátor
blikať a zostane svietiť. Potom je akumulátor
celkom nabitý.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
• Akumulátor sa môže z nabíjačky kedykoľvek
vybrať alebo sa môže ľubovoľne dlhú dobu
ponechať v nabíjačke.
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
• Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte
do nabíjačky alebo skúste použiť iný
akumulátor. Ak sa nedá nabiť i vymenený
akumulátor, zverte kontrolu a opravu nabíjačky
autorizovanému servisu DEWALT.
• Ak je nabíjačka pripojená k zdrojom, ako
sú generátory alebo zdroje, ktoré menia
jednosmerné napätie na striedavé, červený
indikátor nabíjania (2) môže dvakrát bliknúť,
zhasnúť a znovu tento proces opakovať.
Týmto spôsobom sa indikuje dočasný
problém s napájacím zdrojom. Nabíjačka
sa automaticky prepojí späť do normálnej
prevádzky.
DE9216 – SÚČASNÉ NABÍJANIE 2 AKUMULÁTOROV
Táto nabíjačka je vybavená 2 portami pre
nabíjanie 2 akumulátorov súčasne.
• Dodržujte pokyny pre nabíjanie uvedené
vyššie.
OCHRANA PRED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj nabíjačku
nepoškodí. Pri splnení týchto podmienok je
možné skladovať dlhšie ako 5 rokov.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Nabíjačku
Priebeh nabíjania
1 Návod na obsluhu
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
odloženie nabíjania - zahriaty/
studený akumulátor
výmena akumulátora
porucha
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo vykonávať raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Popis (obr. B)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy nabíjačky ani jej súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jej
poškodeniu.
1 Nabíjačka
2 Indikátor nabíjania (červený)
3 Akumulátor
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša nabíjačka DE9116, DE9130 a DE9216
umožňuje nabíjať akumulátory DEWALT NiCd
a NiMH nasledujúcich modelov.
Ak chcete obnoviť nabitie akumulátora, vložte ho
do nabíjačky ako obvykle. Akumulátor ponechajte
v nabíjačke aspoň 8 hodín.
7
TYP AKUMULÁTORA
NAPÄTIE
ČLÁNOK
KAPACITA
ČLÁNKU
DE9057
7,2
NiCd
1,3 Ah
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
DE9062
9,6
NiCd
1,3 Ah
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
DE9074
12,0
NiCd
1,3 Ah
Použitie predlžovacieho kábla
DE9094
14,4
NiCd
1,3 Ah
DE9098
18,0
NiCd
1,3 Ah
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje).
DE9061
9,6
NiCd
2,0 Ah
DE9071
12,0
NiCd
2,0 Ah
DE9091
14,4
NiCd
2,0 Ah
ÚDRŽBA
DE9095
18,0
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12,0
NiCd
2,4 Ah
DE9092
14,4
NiCd
2,4 Ah
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si mohol
používateľ opraviť sám. Vnútri zariadenia nie sú
žiadne diely určené na servis. Nechajte vykonávať
servisné úkony v autorizovanom servise, aby sa
zabránilo poškodeniu vnútorných komponentov,
ktoré sú citlivé na pôsobenie statickej elektriny.
DE9096
18,0
NiCd
2,4 Ah
DE9084
7,2
NiMH
2,0 Ah
DE9501
12,0
NiMH
2,6 Ah
DE9502
14,4
NiMH
2,6 Ah
DE9503
18,0
NiMH
2,6 Ah
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia v elektrickej sieti.
V prípade poškodenia prívodných napájacích
káblov tejto nabíjačky musia byť tieto vymenené
výrobcom, pracovníkmi popredajného servisu
alebo inú osobou s príslušnou kvalifikáciou alebo
autorizáciou.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
8
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla.
Vaša nabíjačka DEWALT bola skonštruovaná tak,
aby pracovala čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Čistenie
VAROVANIE:
• Pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte nabíjačku od siete.
• Udržujte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt pravidelne čistite
mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný v bežnom
komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi
alebo do miestnej zberne. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
zst00241235- 17-07-2014
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising