KC460LN | Black&Decker KC460LN SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

371000 - 15 LV
www.blackanddecker.eu
KC460LN
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker kompaktais skrūvgriezis ir paredzēts skrūvēšanas darbiem, kā arī urbšanai koksnē,
metālā un plastmasā. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
4
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netu-
LATVIEŠU
viniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums,
kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
skrūvgriežiem un triecienskrūvgriežiem
♦
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja stiprinājumi saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu, kā rezultātā operators var gūt elektriskās
strāvas triecienu.
Strādājot ar triecienskrūvgriežiem, valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektācijā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādāja5
LATVIEŠU
mo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
♦
♦
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
6
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības noteikumi
akumulatoriem un lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to
sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties
akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt,
ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi
notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums
nenokļūtu uz ādas.
LATVIEŠU
♦
Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk
minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var izraisīt
ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst
uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja
rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet
medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet
medicīnisku palīdzību.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
♦ Instruments uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā vietā.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Pievienojiet drošu izolējošu pārveidotāju.
Barošanas avots ir elektriski atdalīts no
pārveidotāja izejas.
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā
temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs. Lādētājs
jāatvieno no barošanas avota un jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
♦
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet
lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
uzgaļa turētājs
gaismas diode
A. att.
5. lādētājs
6. lādētāja kontaktdakša
Salikšana
Urbja vai skrūvgrieža uzgaļa uzstādīšana un
noņemšana (B. att.)
Šim instrumentam ir piemēroti skrūvgrieža un urbja
uzgaļi ar 6,35 mm (1/4 collas) sešstūru kātu.
♦ Lai uzstādītu uzgali, ievietojiet uzgaļa turētājā
(3) uzgaļa vārpstu.
♦ Lai izņemtu uzgali, izvelciet no uzgaļa turētāja
(3) uzgaļa vārpstu.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Pirms akumulatora izmantošanas pirmo reizi,
tas jāuzlādē vismaz 9 stundas.
Akumulatora nomaiņa (C. att.)
♦ Ievietojiet lādētāja savienotājā (7) lādētāja
kontaktdakšu (6).
♦ Pievienojiet lādētāju (5) barošanas avotam.
♦ Instruments jāatstāj pievienots lādētājam
12 stundas.
Uzlādes laikā lādētājs var dunēt un sakarst; tā ir
normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru
nedrīkst lādēt.
Rotācijas virziena izvēle (D. att.)
Urbšanai un pieskrūvēšanai ir paredzēta turpgaitas
rotācija. Skrūvju atskrūvēšanai un iestrēguša urbja
uzgaļa izvilkšanai paredzēta atpakaļgaitas rotācija.
♦ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2) turpgaitas
pozīcijā.
♦ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (2) atpakaļgaitas pozīcijā.
♦ Nofiksējiet instrumentu, iestatot turpgaitas/
atpakaļgaitas bīdni (2) vidējā pozīcijā.
7
LATVIEŠU
Urbšana un skrūvēšana
♦ Ar turpgaitas/atpakaļgaitas bīdņa (2) palīdzību
uzstādiet turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
Piederumi
Gaismas diode
Nospiežot mēlīti, automātiski iedegas gaismas
diode (4). Gaismas diode iedegas arī tad, ja tiek
nospiesta mēlīte un turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
(2) ir atbloķētā (vidējā) pozīcijā.
Šim instrumentam ir piemēroti skrūvgrieža uzgaļi
ar 6,35 mm (1/4 collas) sešstūru kātu. Piranha
Super-lok piederumi ir īpaši paredzēti lietošanai ar
šo instrumentu.
Ieteikumi optimālai darbībai
Skrūvēšana
♦ Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
♦ Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
♦ Lietojiet vārpstas bloķētāju, lai atskrūvētu ļoti
ciešas skrūves vai tās cieši pievilktu.
♦ Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi.
♦ Skrūvējot koksnē, ieteicams vispirms izurbt
priekšurbumu, kura dziļums atbilst skrūves
garumam. Tādējādi skrūve tiek ieskrūvēta paredzētajā vietā un koksne netiek sašķelta vai
deformēta. Vajadzīgos priekšurbumu izmērus
skatiet turpmākajā tabulā.
♦ Skrūvējot cietkoksnē, vispirms izurbiet arī
gabarītplatuma urbumu, kura dziļums atbilst
pusei no skrūves garuma. Vajadzīgos gabarītplatuma urbumu izmērus skatiet turpmākajā
tabulā.
Skrūves
izmērs
Priekšurbums ø
(mīkstā
koksne)
Priekšurbums ø
(cietkoksne)
Gabarītplatuma urbums
No. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
No. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
No. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Urbšana
♦ Urbja uzgalis viegli jāspiež precīzi taisnā
virzienā pret materiālu.
♦ Tieši pirms urbja uzgaļa izurbšanās apstrādājamā materiāla otrā pusē samaziniet spiedienu uz instrumenta.
♦ Ja apstrādājamais materiāls varētu saplaisāt,
atbalstiet to ar koka bluķi.
♦ Ar punktsiša palīdzību veiciet ierobījumu vietā, kur jāveic urbums, lai tas būtu precīzāks.
8
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. Black & Decker un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas. Šim lādētājam nav
jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas elektroinstruments ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota vai, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators, tas ir jāizņem. Iebūvēta akumulatora
gadījumā to pilnībā izlādējiet. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
♦ Regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un
viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos
putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu sa-
LATVIEŠU
vākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Kad to kalpošanas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
♦
♦
♦
♦
neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var izraisīt
ievainojumus vai eksplodēt;
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta;
akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Ievietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā, lai
to spailēs nevarētu rasties īssavienojums.
Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes
punktā.
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Lielas pretestības
griezes moments
Maks. griezes moments
Uzgaļa turētājs
Svars
Akumulators
Spriegums
Akumulatoru veids
Jauda
VDC
min-1
KC460LN (H1)
3,6
180
Nm
Nm
mm
kg
7,7
3,2
6,35 (1/4)
0,4
V
3,6
litija jonu
1,1/1,3
Ah
Lādētājs
Ieejas spriegums
Izejas spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Svars
VAC
VDC
mA
h
kg
905450XX
230
9
100
12
0,4
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 58,9 dB(A), neprecizitāte
(K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 69,9 dB(A), neprecizitāte (K)
3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
rurbšana metālā (ah, D) 0,979 m/s2, neprecizitāte
(K) 1,5 m/s2
skrūvēšana bez trieciena (ah, S) 0,247 m/s2,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KC460LN
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15-08-2012
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш аккумуляторный винтоверт Black & Decker
предназначен для заворачивания винтов,
шурупов и сверления отверстий в древесине,
металле и пластмассе. Данный инструмент
предназначен только для применения в условиях домашнего использования.
b.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по э кс п л уа т а ц и и . Н е с о б л ю де н и е
всех перечисленных ниже инструкций
и правил безопасности может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
„Электроинструмент“ во всех приведенных ниже
указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и его плохое
освещение могут привести к несчастному
случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
10
c.
d.
e.
f.
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
Исполь зуйте элек трический кабель
в установленном режиме. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте с лучайного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
“выключено”. Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение “включено”. Это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумулятором другого типа.
c.
d.
e.
f.
g.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите неиспользуемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если жидкость все же попала на кожу, промойте
ее проточной водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской
помощью. Вытекающая из аккумулятора
жидкость вызывает раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры
безопасности при работе
с электроинструментами
♦
♦
♦
♦
Безопасность окружающих
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе винтовертами
и ударными гайковертами.
♦
♦
♦
12
Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе в местах, где крепежная деталь может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт крепежной
детали с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
“живыми”, что создает опасность поражения
электрическим током.
При работе ударными гайковертами всегда надевайте противошумные наушники.
Воздействие шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инс трумент у. Потеря контроля на д
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем начать заворачивание винтов
и шурупов в стенах, полах или потолках,
проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за
их безопасность лица. Не позволяйте детям
играть с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
♦
Данное устройство не предназначено для
использования людьми (включая детей)
с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или
не имеющих необходимого опыта и знаний,
кроме как под присмотром и с помощью
человека, умеющего обращаться с данным
устройством и отвечающего за безопасность.
Cледите за тем, чтобы дети не играли с данным устрйоством.
Остаточные риски
Помимо те рисков, что указаны в технике безопасности при использовании инструмента
могут возникнуть дополнительные остаточные
риски. Это может произойти при неправильной
эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. Сюда относятся:
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
Травмы, вызванные прикосновением
к вращающимся/движущимся деталям.
Травмы, которые можно получить при
замене деталей, ножей или аксессуаров.
Травмы, которые происходят при продолжительном использовании инструментом. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени, регулярно делайте перерывы
в работе.
Ухудшение слуха.
Нанесение вреда здоровью в результате
вдыхания пыли, которая образуется при
использовании Вашего инструмента (например:- при работе с деревом, особенно
с дубом, березой и МДФ.)
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные меры
безопасности при работе
с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
влаги.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки электроинструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела „Защита окружающей среды“.
♦ Не повредите/не деформируйте аккумуляторную батарею путем прокалывания или
удара, поскольку это может создать риск
получения травмы и возникновения пожара.
♦ Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуляторы.
♦ В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит). Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе,
осторожно вытрите ее тканью. Избегайте
контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или в глаза
следуйте нижеизложенным инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить
оборудование. Если жидкость попала на кожу,
сразу же смойте ее водой. Если появится покраснение, боль или раздражения, немедленно
обратитесь за медицинской помощью. При
попадании электролита в глаза, немедленно
смойте его водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на
табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Другие аккумуляторы могут взорваться, что приведет
к получению травмы или повреж дению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦ Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
♦ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не касайтесь токопроводящими предметами
контактов зарядного устройства.
♦ Зарядка инструмента/аккумулятора должна
производится в хорошо проветриваемом
месте.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Бесперебойный разделительный трансформатор. Питающая сеть электрически
изолирована от выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически
выключается при высокой температуре
окружающей среды. Зарядное устройство становится неработоспособным.
Отсоедините зарядное устройств от
электросети и отремонтируйте в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети.
14
♦
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь
заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Держатель насадок
4. Светодиодная подсветка
Рис. А
5. Штепсельная вилка зарядного устройства
6. Штекер зарядного устройства
Сборка
Установка и снятие сверла или отверточной
насадки (Рис. В)
Для данного электроинструмента подходят отверточные насадки и сверла с шестигранным
хвостовиком 6,35 мм (1/4“).
♦ Для установки насадки, вставьте ее в держатель (3).
♦ Для снятия насадки, потяните за нее и извлеките из держателя (3).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
♦ Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор
в течение не менее 9 часов.
Зарядка аккумулятора (Рис. С)
♦ Вставьте штекер зарядного устройства (6)
в предназначенное для него гнездо (7).
♦ Вставьте штепсельную вилку зарядного
устройства (5) в розетку электросети.
♦ Оставьте инструмент подключенным к зарядному устройству в течение 17 часов.
В процессе зарядки зарядное устройство может
слегка гудеть и нагреваться. Это нормально
и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор, если температура окружающей среды ниже10 °С и выше
40 °С.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выбор направления вращения (Рис. D)
Для сверления и заворачивания шурупов используйте вращение вперед. Для вывинчивания
шурупов или извлечения заклинившего сверла
используйте обратное вращение.
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель реверса (2) вперед.
♦ Для установки обратного вращения сдвиньте переключатель реверса (2) назад.
♦ Для блокировки электроинструмента, установите переключатель реверса в среднее
положение.
Сверление/Заворачивание шурупов и винтов
♦ Нажав на кнопку переключателя реверса (2),
выберите нужное направление вращения.
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового включателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового включателя (1).
Светодиодная подсветка
При нажатии на клавишу автоматически загорается светодиодная подсветка (4). Подсветка
также загорится при каждом нажатии на клавишу и при установке переключателя реверса (2)
в положение блокировки (среднее положение).
Советы по оптимальному
использованию
Заворачивание шурупов и винтов
♦ Всегда используйте насадку соответствующего типа и размера.
♦ Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество
моющего средства или мыла в качестве
смазки.
♦ Используйте блокировку шпинделя для
заворачивания с усилием винтов или отвинчивания их, в случае сильной затяжки.
♦ Всегда держите электроинструмент и отверточную насадку на одной оси с шурупом.
♦ При заворачивании в древесину, просверлите направляющее отверстие на глубину,
равную длине шурупа. Направляющее отверстие точно направляет шуруп и предотвращает раскол и деформацию древесины.
Оптимальный диаметр отверстия указан
в приведенной ниже таблице.
♦ При заворачивании в древесину твердых пород, просверлите направляющее отверстие
на глубину, равную половине длины шурупа.
Оптимальный диаметр рассверливаемого
отверстия указан в приведенной ниже таблице.
Размер шурупа
Диаметр
направляющего отв-я
(мягкая
древесина)
Диаметр
направляющего отв-я
(твердая
древесина)
Диаметр
рассверливаемого
отверстия
No. 6 (3,5 мм)
2,0 мм
2,5 мм
3,6 мм
No. 8 (4 мм)
2,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
No. 10 (5 мм)
3,0 мм
3,5 мм
5,0 мм
Сверление
♦ Всегда слегка надавливайте на электроинструмент в направлении оси сверла.
♦ Уменьшайте давление на электроинструмент непосредственно перед тем, как
сверло выйдет с другой стороны обрабатываемой детали.
♦ Используйте деревянные бруски в качестве
подложки для хрупких заготовок, которые
могут расщепиться при сверлении.
♦ Для достижения максимальной точности
сверления отмечайте центр отверстия при
помощи кернера.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых
Вами принадлежностей. Принадлежности
Black & Decker и Piranha изготовлены по самым
высоким стандартами качества и гарантируют
высокую эффективность при работе с Вашим
электроинструментом. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Данный инструмент использует отверточные
насадки с шестигранными хвостовиками диаметром 6,35 мм (1/4”). Принадлежности Piranha
Super-Lok специально разработаны для использования с данным инструментом.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного периода времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы инструмента и его надежность увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке. Ваше зарядное устройство не требует
технического обслуживания, только подлежит
регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию выключайте инструмент и вынимайте вилку кабеля из штепсельной розетки или, если с инструментом
используется съемный аккумулятор, вынимайте
из него аккумулятор. Если аккумулятор встро15
РУССКИЙ ЯЗЫК
енный, полностью разрядите его. Отключайте
зарядное устройство перед чисткой.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента и зарядного
устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и удаляйте из
него всю накопившуюся пыль и грязь (если
таковые имеются).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Аккумуляторы
По окончанию срока службы утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может
послужить причиной взрыва.
Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
Аккумуляторы подлежат переработке. Поместите аккумулятор в соответствующую
упаковку так, чтобы не допустить короткого
замыкания его контактов. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
KC460LN (H1)
Напряжение питания
В пост. тока 3,6
Число оборотов х.х.
об/мин. 180
Тяжелый опрокидывающий
момент
Нм 7,7
Макс. крутящий момент
Нм 3,2
Диаметр держателя
насадок
мм 6,35 (1/4”)
Вес
кг 0,4
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Аккумулятор
Напряжение питания
Тип аккумулятора
Емкость
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Зарядное устройство
Входное напряжение
Вперем. тока
Выходное напряжение
Впост. тока
Ток
mA
Приблизительное
время зарядки
ч
Вес
кг
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com.
16
В
Ач
3,6
Li-Ion
1,1/1,3
905450XX
230
9
100
12
0,4
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 58,9 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 69,9 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) 0,979 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Заворачивание без удара (ah, S) 0,247 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KC460LN H1
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Black & Decker по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент
отдела мирового
проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15-08-2012
zst00197828 - 25-02-2013
17
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
19
20
21
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising