KC460LN | Black&Decker KC460LN SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

359202-46 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KC460LN
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
д.
Вашият Black & Decker компактен гайковерт е създаден за завинтване/отвинтване и за пробиване в дърво,
метал и пластмаси. Този инструмент е предназначен
за употреба само от потребителя.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
3.
a.
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Да се държат децата и околните настрана по
време на работа с електрически инструмент.
Разсейванията могат да ви принудят да загубите
контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
д.
е.
ж.
4.
a.
3
При работа с електрически инструменти на
открито да се използва удължителен кабел,
подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не може да се избегне работата с електрически инструмент във влажно място, да
се използва защитено от устройство за остатъчен ток (УОТ) захранване. Използването на
ДТЗ намалява риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте здрав разум, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателят е в позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да повдигнете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръст на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателят
е в позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
Не се присягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите, свързани
с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не претоварвайте електроинструментите.
Ползвайте подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият електроин-
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
a.
б.
в.
г.
с вода. Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
струмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
6.
a.
Сервизиране
Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от
квалифицирано лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за отвертки
и ударни гайковерти
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо
за един тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Употребата на
всякакви други акумулаторни батерии може да
създаде риск от нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един терминал
до друг. Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте
♦
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция,
при която затягането може да засегне скрито
окабеляване или собствения си кабел. Контакта на крепежни елементи с "жив" кабел може
да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може
да получи токов удар.
При употреба на ударният гаечен ключ носете
защита за ушите. Излагането на шум може да
причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания
детайл към стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го
прави нестабилно и може да доведе до загуба
на контрол.
Преди да вкарате крепежни елементи в стени,
подове или тавани, проверете за окабеляване
и тръби.
Tози инструмент не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени въэможности, или
с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек, отговорен
за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Употребата на принадлежност или приставка,
или извършването на всякаква друга операция
с този инструмент, различни от препоръчваните
в това ръководство с инструкции, може да представлява риск от лично нараняване и/или щета
на собственост.
Безопасност на другите
♦
4
Tози инструмент не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени физи-
♦
Етикети по инструментите
чески, сензорни или умствени възможности, или
с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек, отговорен
за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължително използване на един инструмент. Когато
използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни
паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не излагайте батерията на нагряване.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата
може да надвиши 40°C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с уреда/инструмента зарядно устройство.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".
♦
Не повреждайте/деформирайте батерийния
пакет с пробиване или удар, понеже това може
да доведе до риск от нараняване или пожар.
♦
Не зареждайте повредени батерии.
♦
При екстремни условия може да се появи изтичане от батериите. Когато забележите течност
по батериите, внимателно изтрийте течността
с помощта на кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
♦
В случай на контакт с кожата или очите, следвайте инструкциите по-долу.
Предупреждение! Течността от батерията може да
причини нараняване или повреда на имущество.
В случай на контакт с кожата, веднага изплакнете
с вода. Ако има зачервяване, болка или се появи
дразнене, потърсете лекарска помощ. В случай на
контакт с очите, изплакнете внимателно с чиста вода
и потърсете лекарска помощ.
Вибрация
Декларираните стойности за емисии на вибрации,
посочени в техническите данни и декларацията за
съответствие, са измерени в съответствие със стандартния метод за изпитване, осигурен от EN 60745
и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Декларираната стойност за емисии на
вибрации може да се използва също така и за предварителна оценка на излагане на въздействието им.
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на табелката.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Предупреждение! Никога не опитвайте да сменяте
редовния щепсел за захранването на зарядното
устройство.
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦
Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не отваряйте зарядното устройство.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
5
♦
♦
Не си правете експерименти със зарядното
устройство.
При зареждане, уреда/инструмента/батерията
трябва да са поставени на проветриво място.
♦
Зареждане на батерията (Фиг. С)
♦
Вкарайте щепсела на зарядното устройство (6)
в контакта на устройството (7).
♦
Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (5).
♦
Иставете инструмента включен към зарядното
устройство за 12 часа.
Зарядното устройство може да забръмчи и загрее
по време на зареждането; това е нормално и не
показва проблем.
Зарядното устройство е предназначено само
за работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Обезопасен разделителен трансформатор.
Захранването от електрическата мрежа
е електрически отделено от мощността на
трансформатора.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C.
Зарядното устройство се изключва автоматично, ако температурата на околната
среда стане твърде висока. В резултат на
това зарядното устройство ще бъде неизползваемо. Уредът трябва да се изключи
от електрическата мрежа и да се занесе
в оторизиран сервизен център за поправка.
Избор на посоката на въртене (фиг. D)
За пробиване и затягане на винтове, използвайте
въртене напред. За разхлабване на винтове или сваляне на заседнали бургии използвайте въртене назад.
♦
За да изберете въртене напред, натиснете плъзгача за напред/назад (2) на позиция напред.
♦
За да изберете въртене назад, натиснете плъзгача за напред/назад (2) на позиция назад.
♦
За да заключите инструмента, поставете плъзгача за напред/назад в централна позиция.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване.
Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на
табелката.
♦
♦
Пробиване/завинтване
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Предупреждение! Никога не опитвайте да
сменяте редовния щепсел за захранването на
зарядното устройство.
♦
♦
♦
Диодната светлина (4) се активирана автоматично,
с натискането на пускателното копче. Диодната
светлина ще светне и когато пускателното копче е натиснато и плъзгача за напред/назад (2) е в заключена
позиция (централна позиция).
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Плъзгач за напред/назад
Държач за накрайник
Диодна светлина
Фиг. A
5.
6.
Избирайте въртене напред или наза с помощта
на плъзгача за напред/назад (2).
За да включите инструмента, натиснете ключа
за включване и изключване (1).
За да изключите инструмента, освободете ключа
за включване и изключване (1).
Диодна светлина
Характеристики
1.
2.
3.
4.
Заредете батерията за най-малко 9 часа преди
първата употреба.
Съвети за оптимална употреба
Зарядно устройство
Щепсел на зарядното устройство
Завинтване
Винаги използвайте правилният тип и размер
♦
аксесоар за завинтване/отвинтване.
♦
Ако винтовете се затягат трудно, опитайте се да
приложите малко количество препарат за миене
на чинии или сапун, за да смажете.
♦
Използвайте заключването на шпиндела, за да
разхлабите прекалено затегнати винтове или за
по-здраво затягане на винтове.
♦
Винаги дръжте инструмента и отверката в права
линия с винта.
♦
Когато завинтвате в дърво, препоръчително е да
пробиете пилотна дупка с дълбочина равна на
дължината на винта. Пилотната дупка ще води
винта и предпазва дървото от нацепване и обез-
Монтаж
Монтаж и сваляне на бургия или
отверка (фиг. B)
Този инструмент използва аксесоари за завинтване
и пробиване с 6,35 мм (1/4”) шестостенна дръжка.
♦
За да поставите аксесоар, вкарайте дръжката
в държача (3).
♦
За да свалите аксесоар, издърпайте аксесоара
от държача (3).
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
6
♦
формяне. За оптимален размер на пилотната
дупка, вижте таблицата по-долу.
Когато завинтвате в твърдо дърво, препоръчително е да пробиете начална дупка с дълбочина
равна на половината от дължината на винта. За
оптимален размер на дупката клирънс, вижте
таблицата по-долу.
Размер на
винта
Пилотна
дупка ø
(меко
дърво)
Пилотна
дупка ø
(твърдо
дърво)
Дупка
клирънс
No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм
2,5 мм
3,6 мм
No. 8 (4 мм)
2,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
No. 10 (5 мм) 3,0 мм
3,5 мм
5,0 мм
♦
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте,
за да махнете прахта от вътрешността (когато
е монтиран).
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Пробиване
♦
Винаги прилагайте леко налягане в права линия
с бургията.
♦
Точно преди върха на бургията да пробие от
другата страна на детайла, намалете натиска на
инструмента.
♦
Използвайте дървено блокче за подпора на
детайл, който може да се разцепи.
♦
Направете ударно вдлъбнатина в центъра на
дупката за пробиване, за да подобрите точността.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти от
домакинството, в общинските сметища за отпадъчни
продукти или от търговците на дребно при покупка
на нов продукт.
Допълнителни приспособления
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията
на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти
за високо качество с цел да повишат ефективността
на работа на вашия инструмент. Чрез използването на
тези допълнителни приспособления вие ще получите
най-доброто от работата с вашия инструмент.
Можете да проверите местонахождението на вашия
най-близък оторизиран ремонтен агент като се
обърнете към офиса на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Алтернативно, на разположение е списък на оторизирани ремонтни агенти
на Black & Decker и пълни подробности за нашата
след продажбена услуга и адреси за контакт на адрес
в Интернет: www.2helpU.com.
Tози инструмент използва отверки с 1/4” (6,35 мм)
шестостенна дръжка. Piranha Super-lok аксесоарите
са създадени за употреба с този инструмент.
Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от
редовното му почистване. Вашето зарядно не изисква
никаква поддръжка, освен редовно почистване.
Батерии
В края на техния живот, изхвърлете батериите с грижа за околната среда:
Предупреждение! Преди извършване поддръжка на
инструмента, изключете инструмента от електрическата мрежа или извадете батерията от инструмента,
ако същата е отделно от инструмента. Ако батерията
е вградена, напълно я изпразнете. Изключете зарядното устройство преди почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент и зарядното устройство,
като използвате мека четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте
абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
♦
♦
♦
♦
7
Внимавайте да не направите късо съединение
с изводите на батериите.
Не изгаряйте батериите, понеже това може да
доведе до наранявания или експлозия.
Напълно изтощете батерията, след това я свалете от инструмента.
Батериите се рециклират. Поставете батериите
в подходяща опаковка, за да сте сигурни, че
клемите няма да предизвикат късо съединение.
Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен
агент или до местната станция за рециклаж.
Технически данни
Волтаж
Vdc
Скорост при ненатовареност мин-1
Момент на въртене при
затруднена работа
Nm
Максимален момент на въртене Nm
Държач на аксесоар
мм
Тегло
кг
Батерия
Волтаж
Тип на батерията
Капацитет
Зарядно устройство
Входящ волтаж
Изходящ волтаж
Ток
Приблизително време
за зареждане
Тегло
KC460LN (H2)
3,6
180
Ray Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21/11/2014
7,7
3,2
6,35 (1/4")
0,4
Гаранция
Black & Decker е уверена в качеството на изделията
си и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
V 3,6
Li-Ion
Ah 1,5
905450XX
Vac 230
Vdc 9
mA 100
Ако изделие на Black & Decker дефектира поради
погрешни материали, изработка или недостиг на
съответствие в рамките на 24 месеца от датата на
закупуване, Black & Decker гарантира, че ще смени
дефектните части, ремонтира изделията, подложени
на износване и амортизация, или замени такива
изделия, за да осигури минимално неудобство на
клиентите, освен ако:
♦
Изделието е използвано за търговски и професионални цели или отдаване под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба
или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети,
вещества или злополуки;
♦
Правени са опити за ремонт от лица, различни от
упълномощени агенти по ремонта или сервизния
персонал на Black & Decker.
ч 16
кг 0,4
Ниво на звуково налягане в съответствие
с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 58,9 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A), Звукова мощност (LWA) 69,9 dB(A),
колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Пробиване в метал (ah, D) 0,979 м/с2, колебание
(K) 1,5 м/с2, завинтване без удар (ah, S) 0,247 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката, която
да представите на търговеца или сервизния агент.
Можете да проверите местонахождението на вашия
най-близък оторизиран ремонтен агент като се
обърнете към офиса на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Алтернативно, на
разположение е списък на оторизирани ремонтни
агенти на Black & Decker и пълни подробности за
нашата след продажбена услуга и адреси за контакт на адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
KC460LN
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани
в „технически данни“, са в съответствие с: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
вашето ново изделие на Black & Decker и да сте
в течение на нови изделия и специални оферти.
Повече информация за марката Black & Decker
и нашите продукти е на разположение на
www.blackanddecker.co.uk.
За повече информация се обърнете към Black & Decker
на адреса по-долу, или вижте гърба на това ръководство.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
zst00256888 - 19-12-2014
8
Download PDF

advertising