KC460LN | Black&Decker KC460LN SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

402011-47 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KC460LN
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de înşurubat compactă
Black & Decker a fost concepută pentru aplicaţii de
înşurubare şi pentru operaţii de găurire în lemn, metal
şi materiale plastice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi burghiele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuat din baterie
poate cauza iritaţii sau arsuri.
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de înşurubat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de
alimentare. Atingerea unui cablu sub tensiune de
către accesoriul de înşurubat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării uneltelor cu percuţie. Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de efectuarea înşurubărilor în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi
ţevilor.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
4
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
♦
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
♦
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦
Nu desfaceţi încărcătorul.
♦
Nu perforaţi încărcătorul.
♦
Aparatul/unealta/acumulatorul trebuie să fie
poziţionat(ă) într-o zonă bine ventilată în timpul
încărcării.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorii
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta.
♦
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera
riscul de vătămare şi incendiu.
♦
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
♦
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza
vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În
cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În
cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi
medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
apă curată şi consultaţi medicul.
Transformator de izolare intrinsec. Reţeaua
principală de alimentare este separată electric
de ieşirea transformatorului.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Unitatea trebuie să fie deconectată de la
reţeaua principală de alimentare şi dusă la un
centru de service autorizat pentru a fi reparată.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Descriere
1.
2.
3.
4.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Întrerupător de pornire/oprire
Cursor înainte/înapoi
Suport accesoriu
Indicator luminos LED
Fig. A
5.
6.
5
Încărcător
Ştecher încărcător
Asamblare
♦
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă (fig. B)
♦
Această unealtă foloseşte capete de şurubelniţă şi
burghie cu tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“).
♦
Pentru a monta un accesoriu, introduceţi tija acestuia în suportul de accesorii (3).
♦
Pentru a scoate un accesoriu, trageţi tija acestuia
din suportul de accesorii (3).
♦
♦
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată
cel puţin 9 de ore.
♦
Încărcarea bateriei (fig. C)
♦
Introduceţi ştecherul încărcătorului (6) în priza de
conectare (7).
♦
Băgaţi încărcătorul (5) în priză.
♦
Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
12 ore.
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare
şi se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este
normal şi nu indică o problemă.
Dimensiune
şurub
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte. Pentru slăbirea
şuruburilor sau pentru eliberarea unui burghiu blocat,
folosiţi direcţia înapoi.
♦
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înainte.
♦
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înapoi.
♦
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
♦
Gaură de
degajare
Nr. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
3,6 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Găurire/înşurubare
♦
Gaură de
Gaură de
ghidare ø
ghidare ø
(lemn moale) (lemn tare)
Găurirea
♦
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
♦
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi gradul de apăsare
pe unealtă.
♦
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
♦
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de
execuţie.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. D)
♦
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
Utilizaţi dispozitivul de blocare a arborelui pentru
a slăbi şuruburile foarte strânse sau pentru a strânge bine şuruburile.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Atunci când înşurubaţi în lemn, se recomandă
efectuarea unei găuri de ghidare, cu o adâncime
egală cu lungimea şurubului. O găură de ghidare
dirijează şurubul şi preîntâmpină aşchierea sau
deformarea lemnului. Pentru dimensiunea optimă
a găurii de ghidare, consultaţi tabelul de mai jos.
Atunci când înşurubaţi în lemn de esenţă tare,
efectuaţi, de asemenea, o gaură de degajare,
cu o adâncime egală cu jumătate din lungimea
şurubului. Pentru dimensiunea optimă a găurii de
degajare, consultaţi tabelul de mai jos.
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Această unealtă utilizează capete de şurubelniţă cu
tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“). Accesoriile Piranha
Super-lok sunt concepute pentru a fi utilizate împreună
cu această unealtă.
Indicator luminos LED
Întreţinerea
Indicatorul luminos cu LED (4) este activat automat
la apăsarea declanşatorului. LED-ul se va aprinde,
de asemenea, atunci când se apasă declanşatorul şi
când cursorul înainte/înapoi (2) se află în poziţie blocată
(poziţia centrală).
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare,fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubarea
♦
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tip
şi dimensiuni corecte.
6
Avertisment! Înainte de a efectua orice fel de operaţiune de întreţinere asupra uneltei, opriţi şi scoateţi
unealta din priză sau îndepărtaţi bateria dacă unealta
dumneavoastră este dotată cu una separată. Dacă bateria este încărcată, descărcaţi-o complet. Deconectaţi
încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul
(acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuitate.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Specificaţii tehnice
KC460LN
Protejarea mediului înconjurător
Tensiune
Vc.c. 3,6
Viteză în gol
min -1 180
Moment de torsiune maxim
Nm 7,7
Cuplu maxim de strângere
Nm 3,2
Suport accesoriu
mm 6,35 (1/4“)
Greutate
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Acumulator
Tensiune
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
V 3,6
Tip acumulatori
Li-Ion
Putere acumulator
1,1
Încărcător
Tensiune de intrare
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Vc.a. 230
h 12
kg 0,13
Declaraţia de conformitate
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
KC460LN H1
Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: 98/37/EC (până la data de 28/12/2009), 2006/42/
EC (din 29/12/2009), EN 60745
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L pA) 58,9 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A), Putere sonoră (LWA) 69,9 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745: Găurirea în metal
(ah, D) 0,979 m/s2, incertitudine (K) 1,5 m/s2, Înşurubarea
fără percuţie(ah, S) 0,247 m/s2, incertitudine(K) 1,5 m/s2
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
service autorizat contactând biroul local Black & Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
15-10-2009
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
♦
♦
kg 0,4
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
7
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de service autorizat contactând biroul
local Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst001878444 - 06-09-2012
8
9
10
Download PDF

advertising