DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

DE9135
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
8
English (original instructions)
14
Español (traducido de las instrucciones originales)
20
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
26
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
32
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
38
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
44
Português (traduzido das instruções originais)
50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
73
Figure 1
Figure 2
A
B
1
DANSK
DE9135 OPLADER
Tillykke!
Angiver brandfare
Du har valgt en DEWALT oplader. De mange års
erfaringer i forbindelse med produktudvikling og
innovation gør DEWALT til én af de mest pålidelige
partnere med henblik på professionelle brugere af
værktøjsmaskiner.
Tekniske data
Spænding
Effekt
Batteritype
Opladningsstrøm
nominel modus
udligningsmodus
vedligeholdelsesmodus
Opladningstid
1,3 Ah batterier
2,0 Ah batterier
2,6 Ah batterier
3,0 Ah batterier
Vægt
Sikringer
Europa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
2
ADVARSEL! Læs og forstå alle
anvisninger. Hvis ikke anvisningerne
anført nedenfor følges, kan det føre til
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM DISSE ANVISNINGER
Vigtige sikkerhedsanvisninger for
alle batteriopladere
GEM DISSE ANVISNINGER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og brugsanvisninger
for DE9135 batteriopladeren.
• Læs alle anvisninger og advarselsmærkninger
på opladeren, batteriet og det produkt som
anvender batteriet, inden opladeren anvendes.
FARE: Fare for livsfarligt
elektrisk stød. 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Det
kan forårsage elektrisk stød, muligvis
livsfarligt.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Brandrisiko For at mindske
risikoen for personskade må der kun
oplades originale DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer batterier risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materialeskade.
FORSIGTIG: Under visse forhold,
med opladeren forbundet til
strømforsyningen, kan fremmedlegemer
få de ubeskyttede opladningskontakter
inden i opladeren til at kortslutte.
Fremmedlegemer af en strømførende
natur som for eksempel, men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller enhver form for ophobning af
metalpartikler bør holdes væk fra hulrum
i opladeren. Fjern altid opladeren fra
strømforsyningen, når ikke der er et
batteri i hulrummet. Træk opladerstikket
ud, inden der udføres rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteriet med
andre opladere end dem, der er vist i denne
vejledning. Opladeren og batteriet er specifikt
konstrueret til at fungere sammen.
DANSK
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød,
eventuelt livsfarligt.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen ved
frakobling af opladeren. Det vil mindske
risikoen for beskadigelse af stik og ledning.
• Sørg for, at ledningen anbringes, så den ikke
bliver trådt på, snublet over eller på anden
måde udsat for beskadigelse eller overlast.
• Forlængerledninger bør ikke anvendes,
medmindre det er strengt nødvendigt.
Anvendelse af forkerte forlængerledninger kan
medføre brandfare samt fare for elektrisk stød,
muligvis livsfarligt.
• Placer aldrig nogen genstande oven på
opladeren, og placer aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og medføre intern
overophedning. Placer opladeren væk fra
andre varmekilder. Opladeren luftkøles gennem
ventilationshullerne i toppen og bunden af
kabinettet.
• Anvend ikke opladeren, hvis ledning eller stik
er beskadiget — udskift dem øjeblikkeligt.
• Anvend ikke opladeren, hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Indlever
den til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad; indlever den til et
autoriseret serviceværksted, hvis der er
behov for service eller reparation. Forkert
samling kan medføre brandfare eller fare for
elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
• Træk opladeren ud af stikkontakten, inden
der udføres nogen form for rengøring. Det
mindsker risikoen for elektrisk stød. Fjernelse
af batteriet vil ikke mindske denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at anvende
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende den med anden form for
spænding. Dette gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE ANVISNINGER
Vigtige sikkerhedsanvisninger for
alle batterier
Sørg for at angive katalognummer og spænding
ved bestilling af udskiftningsbatterier. Henvis til
diagrammet i slutningen af denne vejledning for
kompatibilitet af opladere og batterier.
Batteriet er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Inden batteriet og opladeren anvendes,
læs nedenstående sikkerhedsanvisninger. Følg
dernæst de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE ANVISNINGER
• Oplad og anvend ikke batteriet i
sprængfarlige atmosfærer som for eksempel
i nærheden af brandfarlige væsker, gasser
eller støv. Indsættelse eller fjernelse af batteriet
fra opladeren kan antænde støvet eller
dampene.
• Oplad kun batterierne i DEWALT opladere.
• BØR IKKE stænkes med eller nedsænkes i
vand eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteriet på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F)
(som for eksempel udendørs skure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Fare for elektrisk stød,
muligvis livsfarligt. Forsøg aldrig under
nogen omstændigheder at åbne
batteriet. Indsæt ikke i opladeren, hvis
batteriboksen er revnet eller beskadiget.
Det kan medføre elektrisk stød, eventuelt
livsfarligt. Beskadigede batterier bør
returneres til servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig under
nogen omstændigheder at åbne
batteriet. Indsæt ikke i opladeren, hvis
batteriboksen er revnet eller beskadiget.
Undlad at knuse, tabe eller beskadige
batteriet. Anvend ikke et batteri eller
en oplader, som har været udsat for
et hårdt stød, er blevet tabt, kørt over
eller på anden vis beskadiget (dvs.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer, trådt på). Beskadigede
batterier bør returneres til
servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Når værktøjet ikke er
i brug, lægges det til side på en
stabil flade, hvor det ikke vil udgøre
en fare for snublen eller fald. Nogle
værktøjer med store batterier kan stå
opret på batteriet, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteriet, selv hvis det er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteriet kan
eksplodere i en brand.
• Et lille væskeudslip fra battericellerne kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Det angiver ikke svigt.
3
DANSK
Men hvis den ydre forsegling er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden,
vaskes denne omgående med sæbe og
vand i flere minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skylles
disse med rent vand i mindst 10 minutter, og
lægehjælp kontaktes øjeblikkeligt. (Lægelig
note: Væsken er en 25-35 % opløsning af
kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR LITHIUM ION
(LI ION)
• Brænd ikke batteriet, selv hvis det er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteriet kan
eksplodere i en brand. Der dannes giftige
dampe og materialer ved afbrænding af
lithium-ion batterier.
• Hvis batteriindholdet kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, skyl vand over det åbne øje i
15 minutter eller indtil irritationen hører op. Hvis
det er nødvendigt at søge lægehjælp, oplyses
det, at batterielektrolytten består af en blanding
af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage irritation af luftvejene. Sørg for
frisk luft. Søg lægehjælp, hvis symptomerne
fortsætter.
ADVARSEL: Brandfare. Batterivæske
kan være brandfarlig, hvis den udsættes
for gnister eller flammer.
Batterihætte (fig. 2)
En beskyttende batterihætte følger med til
dækning af kontakterne på et udtaget batteri.
Uden den beskyttende hætte på plads kan løse
metalgenstande kortslutte kontakterne og forårsage
brandfare og beskadige batteriet.
opladeren og batteriet følgende statiske fremstillinger
i billedform:
Læs brugsvejledningen inden brug.
Batteri under opladning.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Varm/kold batteriforsinkelse.
Undersøg aldrig med strømførende
genstande.
Oplad ikke beskadigede batterier.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
Udsæt den ikke for vand.
Udskift defekte ledninger med det
samme.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
1. Fjern den beskyttende batterihætte, inden
batteriet sættes i opladeren
eller værktøjet (fig. 2A).
Kassér batteriet på en miljøansvarlig
måde.
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter, at batteriet er taget ud af opladeren
eller værktøjet (fig. 2B).
Afbrænd ikke NiMH, NiCd+ og Li Ion
batterier.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden et udtaget batteri opbevares eller
bæres.
Oplader NiMH og NiCd batterier
Oplader Li-Ion batterier.
Etiketter på oplader og batteri
Ud over de statiske fremstillinger i billedform, der
anvendes i denne vejledning, viser etiketterne på
4
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
DANSK
Pakkens indhold
Automatisk opfriskning
Pakken indeholder:
Den automatiske opfriskningsmodus udligner eller
afbalancerer de enkelte celler i batteriet i forhold til
dets maksimale ydeevne. Batterier bør friskes op
ugentligt, eller når batteriet ikke længere leverer
samme arbejdsmængde.
1 Batterioplader
1 Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på opladeren,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetbunden under
klassificeringsetiketten!
Eksempel:
2014 XX XX
Varm/kold batteriforsinkelse
Når opladeren mærker et batteri, der er for
varmt eller for koldt, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteriforsinkelse, som indstiller
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk til
opladningsmodus. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
BESKYTTELSE MOD FULD AFLADNING
Batteriet er beskyttet mod fuld afladning, når det
anvendes i værktøjet.
Fremstillingsår
Opladere
Sørg for at læse alle sikkerhedsanvisningerne, inden
opladeren tages i brug.
Opladningsprocedure (fig. 1)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg
aldrig med strømførende genstande.
Fare for elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
1. Sæt opladeren i en passende stikkontakt inden
indsættelse af batteri.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
Opladningsproces
Se batteriets opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
helt opladet
varm/kold batteriforsinkelse
udskift batteriet
problem
For at friske et batteri op, indsæt det i opladeren
som normalt. Lad batteriet blive i opladeren i mindst
8 timer.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Anbefalinger til opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er et, som er køligt
og tørt væk fra direkte sollys og overdreven
varme eller kulde.
2. Langvarig opbevaring vil ikke skade hverken
batteri eller oplader. Under passende forhold
kan de opbevares i mindst 5 år.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Foretag aldrig ændringer
på opladeren eller nogen af dens
dele. Det kan medføre materiale- eller
personskade.
TILTÆNKT BRUG
DE9135 opladeren accepterer 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH eller Li-Ion batterier. Disse opladere kræver
ingen justering og er konstrueret til yderst nem
betjening.
BØR IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brandfarlige væsker eller gasser.
LAD IKKE børn komme i kontakt med opladeren.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne operatører
anvender denne oplader.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer og/eller viden, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene for at lege med dette produkt.
5
DANSK
Elektrisk sikkerhed
Sørg for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis enhedens netkabel bliver beskadiget, skal
det udskiftes af fabrikanten, eftersalgsservice
eller tilsvarende kvalificerede og/eller autoriserede
personer.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
VEDLIGEHOLDELSE
Produktet kan ikke repareres af bruger. Der er ingen
reparérbare dele inden i opladeren. Vedligeholdelse
skal foretages af et autoriseret serviceværksted for
at undgå skade på indvendige komponenter, som er
følsomme over for statisk elektricitet.
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Din DEWALT oplader er konstrueret til anvendelse i
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af korrekt pasning og
regelmæssig rengøring.
Genopladelig batteripakke
Rengøring
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
6
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
FØLGENDE BATTERIER ER KOMPATIBLE MED DENNE
OPLADER:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DANSK
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
7
DEUTSCH
DE9135 LADEGERÄT
Glückwunsch!
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Sie haben sich für ein Ladegerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen EWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen
Technische Daten
Spannung
Leistung
Akkutyp
Ladestrom
nominal
Ladungsausgleich
Rückstrom
Ladezeit
1,3 Ah-Akkus
2,0 Ah- Akkus
2,6 Ah-Akkus
3,0 Ah-Akkus
Gewicht
FI-Schalter
Europa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2 – 18
NiCd, NiMH, Li-Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
230 V Werkzeuge 10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Die nachfolgenden Definitionen beschreiben die
Relevanz der einzelnen Warnhinweiswörter. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese
Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
wird.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
8
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG! Alle Anweisungen
müssen gelesen und verstanden
werden. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DE9135.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die auf
dem Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug
angebracht sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegerätes liegen 230
Volt an. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen Stromschlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
könnten bersten und Körperverletzungen
und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die ungeschützten Kontakte
im Ladegerät durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitende
Fremdmaterialien, wie z. B. Stahlwolle,
Aluminiumfolie oder die Ansammlung
von Metallpartikeln, sollten von
den Aufnehmern des Ladegerätes
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku in
DEUTSCH
der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Versuchen Sie NICHT den Akku in
anderen, außer den in diesem Handbuch
beschriebenen, Ladegeräten aufzuladen.
Das Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur dann
verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Die Verwendung eines
ungeeigneten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahren, Stromschlägen oder Tod durch
Elektroschock führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Ziehen Sie vor Reinigen des Ladegeräts den
Stecker heraus. Dadurch wird das Risiko
eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230 V Haushaltsstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Die kompatiblen Ladegeräte und Akkus
sind in der Tabelle am Ende dieses Handbuchs
aufgeführt.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Versuchen Sie niemals aus irgendeinem
Grund, den Akku zu öffnen. Wenn
das Akkugehäuse Risse oder
Beschädigungen aufweist, darf es nicht
in das Ladegerät gestellt werden. Dies
kann einen elektrischen Schlag oder
tödlichen Stromunfall zur Folge haben.
9
DEUTSCH
Beschädigte Akkus sollten zwecks
Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
aus irgendeinem Grund, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf es
nicht in das Ladegerät gestellt werden.
Den Akku nicht quetschen, fallen
lassen oder beschädigen. Verwenden
Sie niemals einen Akku oder ein
Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonstwie beschädigt
wurden (z. B. wenn diese mit einem
Nagel durchlöchert wurden, wenn mit
dem Hammer draufgeschlagen oder
draufgetreten wurde). Beschädigte
Akkus sollten zwecks Recycling zur
Kundendienststelle gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht benutzt wird, legen Sie es
seitlich auf eine stabile Fläche, wo
es keine Stolper- oder Sturzgefahr
verursachen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Das deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die äußere Dichtung
beschädigt ist:
a. und die Akkuflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, spülen Sie die Haut
sofort mehrere Minuten lang mit Wasser
und Seife ab.
b. und die Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt,
spülen Sie diese mindestens 10 Minuten
lang mit klarem Wasser aus und suchen Sie
sofort einen Arzt auf. (Hinweis für den Arzt:
Bei der Flüssigkeit handelt es sich um eine
25-35%ige Lösung aus Kaliumhydroxid.)
10
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Akkuflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls Akkuflüssigkeit ins
Auge gelangt, waschen Sie das geöffnete
Auge für mindestens 15 Minuten mit
Wasser aus oder bis die Reizung aufhört.
Falls ein Arzt hinzugezogen werden muss,
geben Sie folgende Informationen an: die
Akkumulatorsäure besteht aus einer Mischung
aus flüssigen organischen Karbonaten und
Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder Flammen
ausgesetzt wird.
Akkuschutzkappe [abb. (fig.) 2]
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe könnten lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu Brandgefahr sowie einer
Beschädigung des Akkus führt.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie
den Akku in das Ladegerät oder Werkzeug
einsetzen (abb. 2A).
2. Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (abb. 2B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Schilder am Ladegerät und Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
DEUTSCH
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Ladegerät, die Teile oder
Zubehör auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Akku ist defekt.
Der Datumscode, der auch das Baujahr enthält, ist
auf den Gehäuseboden unter dem LeistungsdatenTypenschild eingedruckt!
Temperaturverzögerung.
Beispiel:
2014 XX XX
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Baujahr
Ladegeräte
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Ladegerätes
alle Sicherheitsanweisungen durch.
Ladevorgang (abb. 1)
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegerätes liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die
rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt ununterbrochen
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Nachdem die Ladung abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
gelassen werden.
Aufladevorgang
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1 Ladegerät
1 Betriebsanleitung
11
DEUTSCH
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku zur Spitzenleistung
ausgeglichen oder ins Gleichgewicht gebracht.
Die Akkus sollten wöchentlich oder immer wenn
der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung liefert,
ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich
in das Ladegerät eingesetzt. Lassen Sie den Akku
dann mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der
Akku eine geeignete Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch auf AkkuLadebetrieb. Dieses Funktionsmerkmal gewährleistet
die maximale Lebensdauer des Akkus.
SCHUTZ VOR TIEFENTLADUNG
Während der Verwendung im Werkzeug ist der Akku
gegen eine Tiefentladung geschützt.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden. Lassen Sie nicht
zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.
Elektrische Sicherheit
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung
des Ladegerätes mit der Ihres Stromnetzes
übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter
Falls das Netzkabel dieser Einheit beschädigt ist,
muss es vom Hersteller, einem After-Sales-Service
oder ähnlichen qualifizierten und/oder autorisierten
Personen ausgewechselt werden.
CH
Lagerungsempfehlungen
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl, trocken und vor
direkter Sonneneinwirkung und übermäßiger
Hitze oder Kälte geschützt.
2. Eine langfristige Einlagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät in keiner Weise. Unter den
richtigen Bedingungen können sie 5 Jahre und
länger gelagert werden.
Gerätebeschreibung (abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Ladegerät oder seinen
Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
VERWENDUNGSZWECK
Das DE9135 Ladegerät nimmt NiCd-, NiMH- oder
Lithiumionen-Akkus von 7,2 - 18 V auf. Diese
Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Verwenden Sie das Werkzeugin NICHT bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Ladegerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Ladegerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
12
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
WARTUNG
Dieses Produkt ist nicht vom Benutzer wartbar.
Außerdem gibt es keine vom Benutzer wartbaren
Teile im Inneren des Ladegerätes. Die Wartung einer
autorisierten Kundendienststelle ist erforderlich, um
eine Beschädigung der gegen Statik empfindlichen
Innenkomponenten zu vermeiden.
DEUTSCH
Ihr DEWALT-Ladegerät wurde für eine
lange Lebensdauer und einem minimalen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Ladegerätes voraus.
Reinigung
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
FOLGENDE AKKUS SIND MIT DEM LADEGERÄT
KOMPATIBEL:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
13
EN GLI S H
DE9135 CHARGER
Denotes risk of fire.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT charger. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Output
Battery type
Charging current
nominal mode
equalise mode
maintenance mode
Charging time
1.3 Ah packs
2.0 Ah packs
2.6 Ah packs
3.0 Ah packs
Weight
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
VAC
VDC
DE9135
230
7.2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0.62
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
14
WARNING! Read and understand
all instructions. Failure to follow all
instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious
personal injury.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9135 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
ENGLISH
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk of
damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire, electric
shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage. Consult the
chart at the end of this manual for compatibility of
chargers and battery packs.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Electrocution hazard. Never
attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is
cracked or damaged, do not insert into
charger. Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs
should be returned to service center for
recycling.
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do
not insert into charger. Do not crush,
drop or damage battery pack. Do not
use a battery pack or charger that has
received a sharp blow, been dropped,
run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer,
stepped on). Damaged
battery packs should be returned to
service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
15
EN GLI S H
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(LI ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT charger
may make them burst or lead to other
dangerous situations.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 2A).
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li Ion.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 2B).
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
16
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
ENGLISH
Package Contents
Automatic Refresh
The package contains:
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
1 Battery charger
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
• Check for damage to the charger, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
8 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing base below
the rating label!
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Example:
DEEP DISCHARGE PROTECTION
DATE CODE POSITION
2014 XX XX
Year of Manufacture
Storage Recommendations
Chargers
Be sure to read all safety instructions before using
your charger.
Charging Procedure (fig. 1)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
The battery pack is protected against deep
discharging when it is used in the tool.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for 5 years or more.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the charger
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
INTENDED USE
Your DE9135 charger accepts 7.2 – 18V NiCd,
NiMH or Li Ion batteries. These chargers require
no adjustment and are designed to be as easy as
possible to operate.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT let children come into contact with the
charger. Supervision is required when inexperienced
operators use this charger.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities, or for lack
of experience and/or for want of knowledge or
skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should
never be left alone to play with this product.
17
EN GLI S H
Electrical Safety
Make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335;
therefore no earth wire is required.
In case the mains connection line of this unit
should be damaged, it must be replaced by the
manufacturer, after-sales service or similar qualified
and/or authorised persons.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
MAINTENANCE
This product is not user serviceable. There are no
user serviceable parts inside the charger. Servicing
at an authorized service center is required to avoid
damage to static sensitive internal components.
Your DEWALT charger has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper care and regular cleaning.
Cleaning
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
18
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd, NiMH and Li Ion cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
THE FOLLOWING BATTERIES ARE COMPATIBLE WITH THIS
CHARGER:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
2.0 Ah
19
ESPAÑOL
CARGADOR DE9135
Indica riesgo de incendio.
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por un cargador DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Potencia
Tipo de batería
Corriente de carga
modo nominal
modo de balance
modo de mantenimiento
Tiempo de carga
paquetes 1,3 Ah
paquetes 2,0 Ah
paquetes 2,6 Ah
paquetes 3,0 Ah
Peso
Fusibles
Europa
VCA
VCC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Litio-Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Herramientas de 230 V 10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
20
¡ADVERTENCIA! Lea y entienda
todas las instrucciones. El
incumplimiento de todas las
instrucciones enumeradas a
continuación puede provocar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad y
funcionamiento del cargador de baterías DE9135.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con
objetos conductores. Puede haber
riesgo de descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga.
No permita que ningún líquido entre en
el cargador. Podría provocar descargas
eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemaduras.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
coloque sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
ESPAÑOL
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los paquetes
de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. Consulte el gráfico al final del manual para
conocer la compatibilidad entre los cargadores y los
paquetes de baterías.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• No opere el cargador con el cable o enchufe
dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún daño.
Llévelo a un taller de reparación autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Nunca intente abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la caja
del paquete de baterías está agrietada o
dañada, no la introduzca en el cargador.
Puede haber riesgo de descarga o de
electrocución. Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ADVERTENCIA: Nunca intente abrir el
paquete de baterías por ningún motivo.
Si la caja del paquete de baterías está
agrietada o dañada, no la introduzca
en el cargador. No aplaste, deje caer ni
dañe el paquete de baterías. No utilice
un paquete de baterías o un cargador
que haya recibido un golpe fuerte, se
haya caído, esté agotado o dañado de
21
ESPAÑOL
alguna forma (por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado con un martillo,
pisado). Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse al centro de
mantenimiento para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones ni caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávela inmediatamente con jabón
y agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (LI ION)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávela inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua sobre los ojos abiertos durante
15 minutos o hasta que cese la irritación. Si
se necesita atención médica, el electrolito de
la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
22
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 2)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 2A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 2B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete
de baterías suelto.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete
de baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usar, lea el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.objects.
ESPAÑOL
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
Cargadores
Antes de usar el cargador, lea atentamente todas las
instrucciones de seguridad.
Procedimiento de carga (fig. 1)
PELIGRO Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230 V.
No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
1. Enchufe el cargador en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Cargador de batería
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si el cargador, las piezas o los
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que incluye además el año de
fabricación, está impreso en la base de la cubierta
debajo de la etiqueta de valores nominales.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 8 horas como mínimo.
Retraso por paquete caliente/frío
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
23
ESPAÑOL
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
PROTECCIÓN CONTRA LAS DESCARGAS PROFUNDAS
El paquete de baterías está protegido contra
las descargas profundas cuando se utiliza en la
herramienta.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso de
frío o calor.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará el paquete de baterías ni el cargador.
En condiciones adecuadas, se pueden guardar
durante 5 años o más.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere el
cargador ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
USO PREVISTO
El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd,
NiMH o Litio-Ion de 7,2 – 18 V. Estos cargadores
no requieren ningún ajuste y están diseñados para
funcionar del modo más sencillo posible.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
NO permita que los niños toquen el cargador. El
uso de este cargador por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
Asegúrese también de que el voltaje del cargador
coincida con el de la red.
24
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma EN
60335; por lo que no se necesita
un conductor de tierra.
En caso de que esta unidad tenga dañada la línea
de conexión a la red, quien deberá reemplazarla
es el fabricante, el servicio postventa o similares
personas autorizadas.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento de este producto no puede ser
realizado por el usuario. Dentro del cargador no
hay piezas a las que el usuario pueda hacerles
mantenimiento. Para evitar que se dañen los
elementos internos sensibles a la electricidad
estática es necesario llevarlo a revisar a un taller
autorizado.
Su cargador DEWALT ha sido diseñado para
funcionar durante un largo período con un
mantenimiento mínimo. El funcionamiento continuo
y satisfactorio depende del cuidado adecuado del
producto y de una limpieza periódica.
Limpieza
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
ESPAÑOL
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
LAS SIGUIENTES BATERÍAS SON COMPAITBLES CON ESTE
CARGADOR:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
25
FRANÇAIS
CHARGEUR DE9135
Félicitations !
Indique un risque d’incendie.
Vous avez choisi un chargeur DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Caractéristiques techniques
Tension
Sortie
Type de pile
Courant de charge
mode nominal
mode égaliseur
mode de maintenance
Temps de charge
Blocs-piles de 1,3 Ah
Blocs-piles de 2,0 Ah
Blocs-piles de 2,6 Ah
Blocs-piles de 3,0 Ah
Poids
Fusibles
Europe
VCA
VCC
DE9135
230
7,2 à 18
NiCd, NiMH, Li-Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
26
AVERTISSEMENT ! Lisez et
comprenez toutes les consignes.
Le non-respect de l’ensemble des
consignes indiquées ci-dessous peut
causer un choc électrique, un incendie
et/ou des blessures graves.
CONSERVEZ CES CONSIGNES.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour le chargeur de batterie DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure. Afin de
réduire le risque de blessure, chargez
uniquement des batteries rechargeables
DEWALT. Les autres types de batteries
peuvent exploser et provoquer des
blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
FRANÇAIS
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas ce risque.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette
consigne ne concerne pas le chargeur
véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue
et la tension. Consultez le tableau figurant à la
dernière page du présent manuel pour connaître la
compatibilité des chargeurs et des blocs-piles.
• Assurez-vous que le cordon est placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : risque d’électrocution.
N’essayez jamais d’ouvrir un blocpiles, quelle qu’en soit la raison. Si
le boîtier du bloc-piles est fissuré ou
endommagé, ne l’insérez pas dans le
chargeur. Un choc électrique ou une
électrocution peut en résulter. Les
blocs-piles endommagés doivent être
envoyés au centre de réparation pour
être recyclés.
27
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : n’essayez jamais
d’ouvrir un bloc-piles, quelle qu’en soit
la raison. Si le boîtier du bloc-piles est
fissuré ou endommagé, ne l’insérez
pas dans le chargeur. N’écrasez pas,
ne faites pas tomber et n’endommagez
pas le bloc-piles. N’utilisez pas un blocpiles ou un chargeur qui a reçu un coup
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque manière que
ce soit (c.-à-d. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, sur lequel on a
marché). Les blocs-piles endommagés
doivent être envoyés au centre de
réparation pour être recyclés.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risquera pas de faire
tomber ou trébucher quelqu’un.
Certains outils qui ont de grands blocspiles peuvent tenir debout sur le blocpiles mais ils risquent d’être facilement
renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU CADMIUM-NICKEL (NiCd) OU
AU NICKEL MÉTAL HYDRURE (NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que le liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale: le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR
LES BLOCS-PILES AU LITHIUM-ION (LI-ION)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
28
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : risque de brûlure.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Cache protecteur (fig. 2)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques peuvent court-circuiter les contacts,
ce qui peut présenter un risque d’incendie et peut
endommager le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur ou l’outil (fig. 2A).
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 2B).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter
un bloc-piles détaché.
Étiquettes figurant sur le chargeur
et le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
FRANÇAIS
N’effectuez aucun test avec des objets
conducteurs.
Exemple :
2014 XX XX
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Année de fabrication
Chargeurs
Lisez toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser
le chargeur.
Processus de charge
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
1. Branchez le chargeur sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charge les blocs-piles NiMH et NiCd.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
Processus de charge (fig. 1)
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1 Chargeur de batterie
Régénération automatique
1 Notice d’instructions
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité
de travail.
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que le chargeur et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 8 heures dans le chargeur.
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Chargement différé, chaud/froid
Le code date, qui comprend également l’année de
fabrication, est imprimé sur la base du boîtier sous
l’étiquette nominale !
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
29
FRANÇAIS
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
Si le cordon de connexion secteur est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant, le service aprèsvente, ou des agents qualifiés et/ou agréés.
CH
PROTECTION CONTRE LA DÉCHARGE COMPLÈTE
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Le bloc-piles est protégé contre la décharge
complète lorsqu’il est utilisé dans l’outil.
Conseils pour le rangement
1. Il est vivement conseillé de ranger le bloc-piles
dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons
directs du soleil et d’une chaleur ou d’un froid
excessifs.
2. Une période de rangement prolongée n’affecte
pas le bloc-piles ou le chargeur. Dans de
bonnes conditions, ils peuvent être rangés
pendant 5 ans ou plus.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
le chargeur ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
UTILISATION PRÉVUE
Votre chargeur DE9135 accepte les blocs-piles
NiCd, NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V. Ces chargeurs
ne nécessitent aucun réglage et sont conçus pour
être d’une utilisation aussi facile que possible.
NE les utilisez PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
NE PAS laisser le chargeur à la portée des enfants.
Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
et/ou de connaissances et d’aptitudes sauf si
ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne
jamais laisser les enfants seuls jouer avec ce
produit.
Sécurité électrique
Vérifiez également que la tension de votre chargeur
correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
30
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ENTRETIEN
Ce produit n’est pas réparable par l’utilisateur.
Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur
dans le chargeur. Toute réparation doit être confiée
à un centre de réparation agréé afin d’éviter
d’endommager les pièces internes statiques
sensibles.
Votre chargeur DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de nombreuses
années repose sur un entretien soigneux et un
nettoyage régulier.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
FRANÇAIS
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
LES BATTERIES SUIVANTES SONT COMPATIBLES AVEC CE
CHARGEUR :
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
31
ITALIANO
CARICABATTERIA DE9135
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un caricabatterie
DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e
l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner più affidabili per gli
utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati tecnici
Tensione
Uscita
Tipo di batteria
Corrente di carica
modalità nominale
modalità di equalizzazione
modalità di manutenzione
Tempo di carica
batterie da 1,3 Ah
batterie da 2,0 Ah
batterie da 2,6 Ah
batterie da 3,0 Ah
Peso
Fusibili
Europa
VCA
VCC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li-Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
32
Segnala rischio di incendi.
AVVERTENZA! Leggere ed
accertarsi di aver compreso tutte le
istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: il presente
manuale contiene importanti istruzioni per l’uso e la
sicurezza del caricabatteria DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certi casi, mentre
il caricabatteria è collegato alla rete
di alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
ITALIANO
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
a usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo
può provocare il pericolo di incendi, scosse
elettriche o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica
e al cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare,
o comunque essere altrimenti soggetto
a danni o sollecitazioni.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la
spina o il cavo è danneggiato; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha subito
urti violenti, è caduto o è stato danneggiato
in altro modo. Consegnarlo a un centro
assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria e consegnarlo a un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa
prima di cercare di pulirlo con qualunque
metodo. In questo modo si riduce il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme
2 caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Importanti istruzioni di sicurezza
per tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione. Vedere la tabella alla fine di questo
manuale per la compatibilità tra caricabatteria e
blocchi batteria.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare
il blocco batteria e il caricabatteria, leggere le
istruzioni di sicurezza che seguono. Quindi,
seguire il procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare l’utensile
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare
i 40 ˚C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Non tentare mai di aprire il blocco
batteria, per nessun motivo. Se
l’involucro del blocco batteria è
incrinato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatteria. Pericolo di scosse
elettriche o folgorazioni. Consegnare i
blocchi batteria danneggiati ai centri di
assistenza per il loro riciclaggio.
AVVERTENZA: non tentare mai di
aprire un blocco batteria, per nessun
motivo. Se l’involucro del blocco
batteria è incrinato o danneggiato,
non inserirlo nel caricabatteria. Non
schiacciare, far cadere o danneggiare
33
ITALIANO
il blocco batteria. Non usare un blocco
batteria o un caricabatteria che hanno
subito urti violenti, sono caduti, sono
stati schiacciati o sono stati in qualsiasi
modo danneggiati (ad es. bucati con
un chiodo, colpiti con un martello,
calpestati). Consegnare i blocchi batteria
danneggiati ai centri di assistenza per il
loro riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non si usa
l’utensile, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare incespicare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado di restare dritti
se posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto e
a. il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%.)
• Il contenuto [Alan I can’t format] delle
celle della batteria aperte può provocare
irritazione alle vie respiratorie. Fornire aria
fresca. Se i sintomi persistono, consultare un
medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Calotta della batteria (fig. 2)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria
nel caricabatteria o nell’utensile (fig. 2A).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria (fig. 2B).
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
A IONI DI LITIO (LI-ION)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria viene a
contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua
per 15 minuti o finché l’irritazione non cessa.
Se è necessario l’intervento di un medico,
l’elettrolita della batteria è composto di una
mistura di carbonati organici liquidi e sali di litio
34
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batteria danneggiati.
ITALIANO
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento
di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un
caricabatteria DEWALT potrebbero
causare un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non esporre all’acqua.
Caricabatteria
Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di
utilizzare il caricabatteria.
Procedura di carica (fig. 1)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
1. Connettere il caricabatteria in una presa della
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Carica blocchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1 Caricabatteria
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni al caricabatteria, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente
o non appena non garantiscono più lo stesso livello
di funzionamento.
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 8 ore.
Il Codice della Data, che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla base di protezione
sotto la targhetta!
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
35
ITALIANO
quindi automaticamente alla modalità di carica
della batteria. Questa funzionalità garantisce la
massima vita utile della batteria.
PROTEZIONE DALLA SCARICA COMPLETA
Il blocco batteria è protetto dalla scarica completa
quando è utilizzato con l’utensile.
In caso di danni al cavetto di alimentazione di questa
unità, questo deve essere sostituito dal produttore,
dal servizio di assistenza o da persone qualificate
e/o autorizzate.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Istruzioni per la conservazione
1. Il luogo migliore per conservare le batterie è
fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del
sole o da temperature estremamente calde o
fredde.
2. Una conservazione prolungata non danneggerà
il blocco batteria o il caricabatteria. Nelle
condizioni appropriate, essi possono essere
conservati per 5 o più anni.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: Non modificare mai
il caricatore o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
UTILIZZO PREVISTO
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con
batterie 7,2 – 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion. Questi
caricabatterie non richiedono regolazioni e sono
progettati affinché il loro uso sia il più facile possibile.
NON utilizzare in condizioni di umidità o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con il caricabatteria. L’uso di questo caricabatteria
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
a giocare con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Verificare che la tensione del caricabatteria
corrisponda a quella della rete elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato
di doppio isolamento secondo
la norma EN 60335; pertanto non
è necessaria la messa a terra.
36
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MANUTENZIONE
Questo prodotto non è riparabile dall’utente.
All’interno del caricabatteria non ci sono parti
riparabili dall’utente. Per evitare danni ai componenti
interni sensibili all’elettricità statica, l’assistenza
deve essere effettuata da un centro assistenza
autorizzato.
Questo caricabatteria DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione e dalla pulizia
periodica.
Pulizia
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
ITALIANO
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
LE SEGUENTI BATTERIE SONO COMPATIBILI CON QUESTO
CARICABATTERIA:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
37
NEDERLANDS
LADER DE9135
Gefeliciteerd!
Wijst op brandgevaar.
U hebt gekozen voor een DEWALT-lader. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste
partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Uitvoer
Accutype
Laadstroom
nominale modus
gelijkmakingsmodus
onderhoudsmodus
Laadtijd
1.3 Ah-sets
2.0 Ah-sets
2.6 Ah-sets
3.0 Ah-sets
Gewicht
Zekeringen
Europa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
230V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
38
WAARSCHUWING! U dient eerst alle
instructies te lezen en te begrijpen.
Het niet naleven van alle onderstaande
instructies kan elektrische schokken,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de DE9135-acculader.
• Lees voor gebruik van de lader eerst alle
instructies en waarschuwingen op de lader, de
accuset en op het product waarin de accuset
wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op de laadterminals.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen. Dit kan leiden tot
elektrische schokken of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
lader binnendringt. Dit kan leiden tot
elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad om het risico op
letsel te beperken uitsluitend oplaadbare
accu’s van DEWALT op. Andere typen
accu’s kunnen barsten. Dit kan leiden
tot lichamelijk letsel en schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
NEDERLANDS
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Deze laders zijn alleen bedoeld voor het
opladen van oplaadbare accu’s van DEWALT.
Bij andere toepassingen bestaat risico op
brand, elektrische schokken of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging van stekker en snoer.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop
kan stappen of erover kan struikelen,
of het snoer op een andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatie-openingen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is – vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend service-adres.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend service-adres wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen 2 laders samen te verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard huishoudelijke
stroomvoorziening van 230 V. Probeer het
toestel niet te gebruiken met een andere
spanning. Dit geldt niet voor de lader van het
apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets.
Wanneer u vervangingsaccusets bestelt, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt. Raadpleeg de tabel achterin
deze handleiding voor de compatibiliteit van laders
en accusets.
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Voordat u de accuset
en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad geen accu en gebruik geen accu in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals in
de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen
of stof. Door de accu in de lader te plaatsen
of eruit te halen, kunnen stof of dampen
ontvlammen.
• Laad de accusets alleen in laders van DEWALT
op.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40 ˚C kan bereiken of overschrijden (zoals
buitenloodsen of metalen gebouwen in de
zomer).
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Probeer
nooit een accu te openen, om welke
reden dan ook. Als het omhulsel van
de accuset gebarsten of beschadigd
is, plaats deze dan niet in de lader. Dit
kan leiden tot elektrische schokken of
elektrocutie. Beschadigde accusets
moeten terugbezorgd worden aan de
klantendienst voor recycling.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
een accu te openen, om welke reden
dan ook. Als het omhulsel van de
accuset gebarsten of beschadigd is,
plaats deze dan niet in de lader. Gelieve
de accuset niet samen te drukken,
te laten vallen of te beschadigen.
Gebruik geen accuset of lader die een
zware klap heeft gekregen, gevallen is,
overreden is of beschadigd is op welke
manier dan ook (bv. doorboord met
een spijker, geraakt met een hamer,
platgetrapt). Beschadigde accusets
moeten terugbezorgd worden aan de
klantendienst voor recycling.
39
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Wanneer het
werktuig niet gebruikt wordt,
plaats het dan op zijn zijkant op
een stabiele ondergrond waar
niemand er over kan struikelen of
vallen. Sommige werktuigen met grote
accusets staan rechtop op de accuset,
waardoor deze makkelijk omver kan
vallen.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden aan
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de accuvloeistof raakt uw huid, was deze
dan onmiddellijk meerdere minuten met zeep
en water.
b. en de accuvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en roep
onmiddellijk medische hulp in. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(LI ION)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer accusets
van lithium-ion verbrand worden.
• Als de accu-inhoud in contact komt met de
huid, was deze dan onmiddellijk met zachte
zeep en water. Als er accuvloeistof in het oog
komt, spoelt u het open oog
15 minuten lang uit of totdat het niet langer
geïrriteerd is. Indien medische hulp noodzakelijk
is: de elektrolyt-accu is samengesteld uit een
mengeling van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen aanhouden,
roept u medische hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Accudop [afb. (fig.) 2]
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat u
de accuset in de lader of gereedschap plaatst
(afb. 2A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (afb. 2B).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accuset
oppakt of opbergt.
Labels op lader en accuset
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, staan de volgende pictogrammen
op de labels van de lader en de accuset:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
40
NEDERLANDS
Alleen opladen tussen 4°C en 40°C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de NiMH-, NiCd+- en
Li-Ion-accusets niet.
Laadt NiMH- en NiCd-accusets op.
Laadt Li-Ion-accusets op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Batterijlader
1 Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat onder op de behuizing onder het typeplaatje!
Voorbeeld:
2014 XX XX
Fabricagejaar
2. Plaats de accuset in de lader. Het rode (oplaad-)
lampje zal doorlopend knipperen om aan te
geven dat het oplaadproces begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
Oplaadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor het
oplaadstadium van de accuset.
Oplaadstadium
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 8 uur in de lader.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, start de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
BESCHERMING TEGEN VOLLEDIGE ONTLADING
Wanneer de accuset zich in het werktuig bevindt, is
deze beschermd tegen volledige ontlading
Laders
Lees alle veiligheidsinstructies goed door voordat u
uw lader gebruikt.
Laadprocedure (afb. 1)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico op elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader aan op een geschikt stopcontact
voordat u de accuset erin plaatst.
Aanbevelingen ten aanzien van
opslag
1. Accu en lader kunnen het beste opgeborgen
worden op een koele, droge plek. Vermijd direct
zonlicht en extreme hitte of kou.
2. Langdurige opslag is niet schadelijk voor
de accuset of lader. Onder de geschikte
omstandigheden kunnen ze minimaal vijf jaar
bewaard worden.
41
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Wijzig de lader in
geen geval en wijzig ook niet welk deel
dan ook daarvan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
BEOOGD GEBRUIK
De lader DE9135 werkt met NiCd-, NiMH- of Li-Ion
accu’s van 7.2 – 18 V. Deze laders vereisen geen
aanpassing en zijn ontworpen om zo eenvoudig
mogelijk mee te werken.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden
of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
LAAT NIET kinderen in contact met de lader
komen. Toezicht is vereist als onervaren operators
deze lader bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid Kinderen
mogen nooit alleen met dit product spelen.
Elektrische veiligheid
Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw lader van DEWALT is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60335; er is daarom geen
aardingsdraad nodig.
Als het elektriciteitssnoer van dit artikel beschadigd
raakt, moet het vervangen worden door de fabrikant,
klantenservice of soortgelijke bevoegde en/of
gemachtigde personen.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ONDERHOUD
Dit product kan niet door de gebruiker worden
onderhouden. Er zijn geen onderdelen in de lader
die door de gebruiker vervangen kunnen worden.
Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een
erkend onderhoudscentrum, om schade aan
gevoelige interne onderdelen te voorkomen.
Uw lader van DEWALT is ontworpen om gedurende
een lange periode te werken met een minimum
aan onderhoud. Een permanente goede werking is
afhankelijk van goed onderhoud en een regelmatige
reiniging van het gereedschap.
Reinigen
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
42
NEDERLANDS
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
DE VOLGENDE BATTERIJEN ZIJN COMPATIBEL MET DEZE
LADER:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
43
NORSK
DE9135 LADER
Gratulerer!
Du har valgt en DEWALT lader. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
Spenning
Effekt
Batteritype
Ladespennning
nominell modus
utjevningsmodus
vedlikeholdsmodus
Ladetid
1,3 Ah pakker
2,0 Ah pakker
2,6 Ah pakker
3,0 Ah pakker
Vekt
Sikringer
Europa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
44
Angir brannfare.
ADVARSEL! Les og sørg for å forstå
alle bruksanvisningene. Ved å unnlate
og følge alle anvisningene nedenfor kan
dette føre til elektrisk støt, brann og/eller
alvorlig personskade.
TA VARE PÅ DISSE BRUKSANVISNINGENE
Viktige sikkerhetsinstruksjoner som
gjelder alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhet- og
bruksanvisninger for DE9135-batteriladeren.
• Før batteriet og laderen brukes, les alle
bruksanvisningene og advarselsene på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230
volt er tilstede ved ladeterminalene. Bruk
ikke strømledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrisk støt.
ADVARSEL: Fare for elektrisk sjokk.
Ikke la væske trenge inn i laderen.
Elektrisk sjokk kan bli resultatet.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For å
redusere risikoen for skade, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
typer batterier kan eksplodere og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, hvis laderen er
plugget inn i kontakten, kan de
utsatte ladekontaktene inne i laderen
bli kortsluttet av fremmedlegemmer.
Strømledende fremmedlegemmer, som
bør holdes borte fra laderommene, kan
være, men er ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller oppbygging av
metallpartikler. Trekk alltid laderen ut av
kontakten når batteripakken ikke ligger
på plassen sin. Frakoble laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitte i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt laget for at de skal kunne brukes
sammen.
NORSK
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn oppladning av DEWALT oppladbare
batterier. All annen bruk kan resultere i at det
kan begynne å brenne, i elektrisk sjokk eller i
dødelig elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor i ledningen
når du kobler fra laderen. Dette vil redusere
risikoen for skade på støpselet og ledningen.
Sjekk tabellen, som finnes bak i denne manualen,
når det gjelder at ladere og batteripakker passer.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som beskrevet.
LES ALLE BRUKSANVISNINGENE
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skades eller overbelastes.
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning
kan resultere i brannrisiko, elektrisk sjokk eller
dødelig elektrisk støt.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Pass på at det verken settes gjenstander
oppå laderen eller at laderen ikke plasseres
på myke overflater, som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i at det blir
veldig varmt inne i laderen. Plasser laderen på
god avstand fra all varme. Laderen er ventilert
både gjennom slissene på toppen og i bunnen
av beholderen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen hvis den har fått et hardt
slag, blitt slått i bakken eller på andre
måter blitt skadet. Ta den til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrisk støt
eller brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
det gjøres forsøk på rengjøring. Dette vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk. Fjerning
av batteripakken vil ikke redusere denne
risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er laget til å brukes på samme
standard 230V elektrisk strøm, som også
brukes i en husholdning. Ikke prøv å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE BRUKSANVISNINGENE
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 ˚C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
Prøv aldri å åpne en batteripakke,
uansett grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller skadet bør
den ikke settes inn i laderen. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
bør returneres til et servicesenter for
resirkulering.
ADVARSEL: Prøv aldri å åpne en
batteripakke, uansett grunn. Hvis
batteripakkens beholder er sprukket eller
skadet bør den ikke settes inn i laderen.
Ikke knus, mist eller skad batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et skarpt støt, blitt mistet, kjørt
over eller skadet på noen måte (m.a.o.
stukket med en spiker, slått med en
hammer, tråkket på). Skadede
batteripakker bør returneres til et
servicesenter for resirkulering.
FORSIKTIG: Når verktøyet ikke er
i bruk må det legges på siden på
en stabil overflate, hvor det ikke vil
forårsake at en snubler eller faller
på det. Noen verktøyer, som inneholder
store batteripakker, kan stå rett opp og
ned på batteripakken, men de kan lett
falle ned.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
SÆRSKILTE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
Når du bestiller batteripakker ved utskiftning, pass
på at du inkluderer katalognummer og spenning.
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
45
NORSK
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturomstendigheter. Dette er ikke
et tegn på at noe er galt.
Imidlertid, hvis den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæske kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Hvis du får batterivæske i øynene dine bør
du skylle dem med rent vann i et minimum
av 10 minutter og så oppsøke medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid.)
SÆRSKILTE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(LI ION)
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
Defekt batteri.
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når litium ion
batteripakker er brent.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
• Hvis batteriinnholdet kommer i kontakt med
huden, vask den øyeblikkelig med mild
såpe og vann. Hvis batterivæske kommer
inn i øynene, skyll med vann i 15 minutter eller
til irritasjonen avtar. Hvis medisinsk tilsyn er
nødvendig, er batterielektrolytten sammensatt
av en blanding av flytende, organiske karbonater
og litiumsalter.
Lad ikke skadde batteripakker.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Få frisk luft.
Om symptomene vedvarer, oppsøk medisinsk
tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batteriveæske kan være brannfarlig hvis
den er utsatt for gnist eller flamme.
Batterihette (fig. 2)
En beskyttende batterihette dekker og
beskytter kontaktene når batteripakken er tatt
av. Hvis batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen
eller verktøyet (fig. 2A).
2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang
du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet
(fig. 2B).
ADVARSEL: Pass på at den
beskyttende batterihetten sitter på før
du bærer en løs batteripakke eller legger
den til oppbevaring.
46
Bruk ikke strømledende gjenstander.
Lad kun DEWALT batteripakker med de
angitte DEWALT laderne. Lading av andre
batteripakker enn de angitte DEWALT
batteriene med en DEWALT lader kan
føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes ut med en
gang.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
NORSK
Pakkens innhold
Automatisk balansering av
battericellene
Pakken inneholder:
1 Batterilader
1 Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Kontroller for skader på laderen, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
PLASSERING AV DATOKODE
Datokode, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på beholderens base under
klassifiseringsetiketten!
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene
i batteripakken slik at kapasiteten kan utnyttes
maksimalt. Batteripakker skal balanseres en gang i
uken eller når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk inn i lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
BESKYTTELSE MOT FOR MYE UTLADING
Ladere
Sørg for å ha lest alle sikkerhetsinstruksjonene før du
bruker laderen
Anbefalinger ved oppbevaring
Ladeprosedyre (fig. 1)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Bruk ikke strømledende gjenstander.
Fare for elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen inn i en passende kontakt før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Naar den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
3. Fullført lading indikeres ved at den røde lampen
lyser kontinuerlig PÅ. Pakken er helt ladet og
kan nå brukes eller etterlates i laderen.
Ladeprosessen
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
Batteripakken er beskyttet mot for mye utlading
når den brukes i verktøyet.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1. Det beste oppbevaringsstedet er et sted som er
kjølig og tørt og uten direkte sollys, samt at det
ikke er for lav eller for varm temperatur.
2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for
batteripakken eller laderen. Disse kan, under
riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modifiser aldri laderen eller
deler av den. Det kan føre til materielle
skader eller personskader.
TILTENKT BRUK
Din DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH eller Li Ion batterier. Disse laderne krever ingen
justeringer og er laget slik at de skal være så enkle
som mulig å bruke.
MÅ IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med laderen. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke
laderen.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
47
NORSK
skal aldri forlates alene slik at de kan leke med
produktet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med
nettspenningen.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem
på nytt. Gjenbruk av gjenvunne
materialer reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd at den brukes
med jordledning.
I tilfelle at strømtilkoblingen i denne enheten
er skadet, må den skiftes ut av produsenten,
kundeservice, eller lignende kvalifiserte og/eller
autoriserte personer.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
VEDLIKEHOLD
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Dette produktet trenger ikke service av bruker.
Det er ingen deler på innsiden av laderen som
behøver service av bruker. Service av et autorisert
servicesenter er påkrevd for å unngå skader på
statiske, følsomme, interne komponenter.
Elektriske verktøy fra DEWALT er fremstilt for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
bruk avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
48
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
FØLGENDE BATTERIER KAN LADES MED LADERE:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V
NiMH
2,0 Ah
DE9062
9,6 V
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6 V
NiCd
2,0 Ah
NORSK
DE9074
12 V
NiCd
1,3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2,6 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9092
14,4 V
NICd
2,4 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9140
14,4 V
Li-Ion
2,0 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1,3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2,0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2,4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2,6 Ah
DE9180
18 V
Li-Ion
2,0 Ah
DE9182
18 V
Li-Ion
2,0 Ah
49
PORTUGUÊS
CARREGADOR DE9135
Indica risco de choque eléctrico.
Parabéns!
Escolheu um carregador da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Tipo de bateria
Corrente de carregamento
modo nominal
modo de equalização
modo de manutenção
Tempo de carregamento
baterias de 1,3 Ah
baterias de 2,0 Ah
baterias de 2,6 Ah
baterias de 3,0 Ah
Peso
Fusíveis
Europa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
50
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO! Leia e compreenda
todas as instruções. O não
cumprimento das instruções
enumeradas em seguida poderá resultar
em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para o carregador de bateria DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO:Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
PORTUGUÊS
eléctrica quando nenhuma bateria
estiver no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador, puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma, reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe intenso, uma queda ou se tiver sofrido
qualquer outro dano. Leve o equipamento a
um centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma, reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• NUNCA tente ligar dois carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
padrão de 230V. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
Consulte o diagrama no fim deste manual para ver a
compatibilidade entre carregadores e baterias.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois, siga os procedimentos
de carga descritos.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos, como na presença
de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
A inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos carregadores
DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a ferramenta e a bateria
em locais em que a temperatura possa
atingir ou exceder 40˚ C (105° F) (tais como
armazéns exteriores ou edifícios de metal
no verão).
PERIGO: Perigo de electrocussão.
Nunca tente abrir uma bateria, seja qual
for o motivo. Se o invólucro da bateria
estiver rachado ou danificado, não o
insira no carregador. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência
para reciclagem.
ATENÇÃO: Nunca tente abrir uma
bateria, seja qual for o motivo. Se o
invólucro da bateria estiver rachado ou
danificado, não o insira no carregador.
Não esmague, deixe cair ou danifique
a bateria. Não use uma bateria ou
51
PORTUGUÊS
carregador que tenham recebido um
golpe acentuado, tenham caído, tenham
sido atropelados ou danificados de
qualquer modo (p. ex., perfurados com
um prego, batidos com um martelo,
pisados). As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL METAL
HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA OS IÕES
DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente a
área com um sabão suave e água. Em caso
de contacto do líquido da bateria com os olhos,
mantenha os olhos abertos sob água corrente
durante 15 minutos ou até a irritação cessar. Se
for necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
52
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável
se exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. 2)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador
ou na ferramenta (fig. 2A).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 2B).
ATENÇÃO: Certifique-se de que
a tampa de protecção da bateria
esteja colocada antes de guardar ou
transportar uma bateria quando não
estiver a ser utilizada.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/friay.
Não testar com objectos condutores.
Não carregar baterias danificadas.
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
PORTUGUÊS
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
A carga somente deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Carrega baterias Li-Ion.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
Carregadores
Leia todas as instruções de segurança antes de
utilizar o carregador.
Procedimento de carga (fig. 1)
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha irá
piscar continuamente indicando que o ciclo de
carga foi iniciado.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
Processo de carga
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– –– –– –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
1 Carregador da bateria
Recarga automática
1 Manual de instruções
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se o carregador, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código da data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na base do invólucro por
baixo da etiqueta da classificação!
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, oito horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
PROTECÇÃO CONTRA DESCARGA PROFUNDA
A bateria está protegida contra descarga profunda
quando é utilizada na ferramenta.
53
PORTUGUÊS
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento é um local
fresco, seco, longe da luz directa do sol e calor
ou frio excessivos.
2. O armazenamento a longo prazo não irá
danificar a bateria nem o carregador. Nas
condições adequadas, estes componentes
podem ser armazenados durante um prazo
igual ou superior a 5 anos.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique o
carregador nem qualquer peça
pertencente. Podem ocorrer danos
ou ferimentos.
FINALIDADE
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7,2 – 18 V. Estes carregadores não
necessitam de ajustes e foram concebidos para
serem operados de forma tão simples quanto
possível.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade, nem na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com o carregador. É necessária supervisão quando
este carregador for manuseado por utilizadores
inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta
de experiência e/ou conhecimentos, a menos
que estejam acompanhados de uma pessoa
que se responsabilize pela sua segurança. As
crianças nunca devem brincar sozinhas com
este produto.
Segurança eléctrica
Certifique-se de que a voltagem do seu carregador
corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
No caso de o cabo de ligação da alimentação à
rede desta unidade ficar danificado, deverá ser
substituído pelo fabricante, pelo serviço do pósvenda ou por pessoas igualmente qualificadas e/ou
autorizadas.
54
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MANUTENÇÃO
As tarefas de manutenção deste produto não
podem ser efectuadas pelo utilizador. Este
carregador não contém peças cuja manutenção
possa ser efectuada pelo utilizador. É necessário
mandar realizar a manutenção num centro de
assistência técnica autorizado, para não danificar
os componentes internos sensíveis à electricidade
estática.
Este carregador DEWALT foi concebido para o
servir durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. Um funcionamento satisfatório e longo
depende de cuidados adequados e de uma limpeza
regular.
Limpeza
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
PORTUGUÊS
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
AS SEGUINTES BATERIAS SÃO COMPATÍVEIS COM ESTE
CARREGADOR:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
55
SUOMI
DE9135-LATURI
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-laturin. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Teho
Akkutyyppi
Latausvirta
nimellistila
tasaustila
huoltotila
Latausaika
1,3 Ah -akut
2,0 Ah -akut
2,6 Ah -akut
3,0 Ah -akut
Paino
Varokkeet
Eurooppa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd,NiMH, Li-ioni
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
56
VAROITUS! Lue kaikki ohjeet siten,
että ymmärrät niiden sisällön.
Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo
ja/tai vakava vamma.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
DE9135-akkulaturia koskevia tärkeitä turvallisuus- ja
käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
SUOMI
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen
(105 °F) tai sitä korkeammaksi (kuten
ulkovajoissa tai metallisissa rakennuksissa
kesällä).
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke on
vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova
isku tai jos se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei vähennä
sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
VAARA: tappavan sähköiskun
vaara. Älä koskaan yritä avata akkua
mistään syystä. Älä liitä säröytynyttä
tai vaurioitunutta akkua laturiin.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan. Vaurioituneet akut on
vietävä huoltoliikkeeseen kierrätettäviksi.
VAROITUS: Älä koskaan yritä
avata akkua mistään syystä. Älä liitä
säröytynyttä tai vaurioitunutta akkua
laturiin. Älä murskaa, pudota tai
vahingoita akkua. Älä käytä akkua tai
laturia, johon on kohdistunut kova isku,
joka on pudonnut, jonka päälle on
ajettu tai joka on muutoin vaurioitunut
(esimerkiksi lävistetty naulalla, lyöty
vasaralla tai astuttu päälle). Vaurioituneet
akut on vietävä huoltoliikkeeseen
kierrätettäviksi.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA
NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT
ERITYISTURVAOHJEET.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus
tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akkunestettä joutuu ihollesi, pese ihokohtaa
välittömästi vedellä ja saippualla usean
minuutin ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
57
SUOMI
LITIUMIONIA KOSKEVAT ERITYISET TURVAOHJEET (LI ION)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä joutuu
silmiin, huuhtele avointa silmää vedellä
15 minuutin ajan tai niin kauan, että ärsytys
lakkaa. Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille
on kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avonaisten akkukennojen sisältö saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vie avattu
akku tuuletettuun tilaan. Jos oireet eivät poistu,
mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Akun kansi [kuva (fig.) 2]
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi, ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva 2A).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 2B).
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Akkulaturi
1 Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko laturissa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
58
Akku latautuu.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Akku on latautunut.
Päivämääräkoodi, johon sisältyy myös
valmistusvuosi,on painettu laitteen kuoreen tuoteetiketin alle!
SUOMI
Esimerkki:
SYVÄPURKAUSSUOJA
2014 XX XX
Akku on suojattu syväpurkautumista vastaan, kun
sitä käytetään työkalussa.
valmistusvuosi
Varastointisuositukset
Laturit
Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen laturin käyttöä.
Lataaminen (kuva 1)
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi sopivaan pistokkeeseen, ennen kuin
panet akun laturiin.
2. Työnnä akku laturiin. Punainen valo alkaa vilkkua
jatkuvasti osoittaen, että latausprosessi on
alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akku on latautunut täysin,
ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää laturiin.
2. Pitkä varastointi ei vahingoita akkua eikä laturia.
Oikeissa olosuhteissa ne voidaan varastoida
vähintään viideksi vuodeksi.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee laturiin tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n
NiCd-, NiMH- tai Li-ioniakkuja. Näitä latureita ei
tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu mahdollisimman
helppokäyttöisiksi.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
1. Paras varastointipaikka on viileä ja kuiva paikka,
joka on suojattu suoralta auringonvalolta ja
liialliselta kuumuudelta ja kylmyydeltä.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi
tunniksi.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
ÄLÄ anna lasten koskea laturiin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää laturia vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin leikkimään tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Tarkista, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti;
siksi siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Mikäli verkkojohto vioittuu, se on vaihdatettava
uuteen valmistajalla, myynnin jälkeisestä huollosta
vastaavalla liikkeellä tai vastaavantasoisella pätevällä
ja/tai valtuutetulla henkilöllä.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
59
SUOMI
KUNNOSSAPITO
Käyttäjä ei saa huoltaa tätä laitetta itse. Laturissa
ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa itse. Laite on
huollatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä, jotta sen
staattiselle sähkölle herkät sisäiset komponentit eivät
vaurioidu.
DEWALT-laite on suunniteltu siten, että se toimii
pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Laite toimii
jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä huolletaan
oikein ja kun se puhdistetaan säännöllisesti.
Puhdistus
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
60
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SEURAAVAT AKUT OVAT YHTEENSOPIVIA TÄMÄN
LATAUSLAITTEEN KANSSA.
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
SVENSKA
DE9135 LADDARE
Gratulerar!
Anger brandfara.
Du har valt en DEWALT laddare. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska upplysningar
Spänning
Uteffekt
Batterityp
Laddningsspänning
nominellt läge
utjämningsläge
underhållsläge
Laddningstid
1,3 Ah paket
2,0 Ah paket
2,6 Ah paket
3,0 Ah paket
Vikt
Säkringar
Europa
230 V verktyg
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte
undviks, kommer att resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
VARNING! Läs och se till att du
förstår alla instruktioner. Underlåtelse
att följa alla nedanstående instruktioner
kan resultera i elektrisk stöt, brand och/
eller allvarlig personskada.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9135 batteriladdare.
• Läs igenom alla instruktioner och varningar
på laddaren, batteripaketet och den produkt
som batteripaketet skall användas i innan du
använder laddaren.
FARA! Fara för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
OBSERVER: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
61
SVENSKA
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller död med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
kontakt – byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering
kan resultera i risk för elektrisk stöt, död med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Borttagning av batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230 V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket. Se tabellen i slutet
av den här bruksanvisningen för överensstämmelse
mellan laddare och batteripaket.
62
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan de
laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närheten av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller gaser.
• Ladda enbart batteripaketen i DEWALT-laddare.
• STÄNK INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa inte ner dem i vätska.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 ˚F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Risk för död med elektrisk
ström. Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Det kan
orsaka elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till ett servicecenter för
återvinning.
VARNING: Försök aldrig, av någon som
helst orsak, att öppna ett batteripaket.
Sätt inte i batteripaketet i laddaren om
höljet är sprucket eller skadat. Låt inte
batteripaketet krossas, tappas i golvet
eller skadas. Använd inte ett batteripaket
som har fått en kraftig stöt, har tappats
i golvet, körts över eller på annat sätt
skadats (t.ex. genomborrats av en spik,
slagits med en hammare, trampats på).
Skadade batteripaket skall returneras till
ett servicecenter för återvinning.
OBSERVER: När verktyget inte
används, skall det placeras liggande
på sidan, på stabilt underlag och på
ett ställe där det inte går att snava
över det eller där det kan falla ner.
Vissa verktyg med stora batteripaket kan
stå upprätt på batteripaketet men kan
lätt vältas.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänta. Batteripaketet
kan explodera i eld.
SVENSKA
• En liten vätskeläcka från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Om den yttre förseglingen går sönder:
a. Om du får batterivätska på huden, ska du
genast tvätta området med tvål och vatten
under flera minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen ska du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(LI ION)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga ångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt
med huden ska du omedelbart tvätta
området med mild tvål och vatten. Om du får
batterivätska i ögat ska du spola det öppna ögat
med vatten i minst 15 minuter eller tills irritation
upphör. Om du behöver söka medicinsk hjälp,
är batteriets elektrolyt sammansatt av en
blandning av vätskor av organiska karbonat
och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation i andningsorganen. Släpp in frisk luft.
Om symptomen kvarstår, sök medicinsk hjälp.
VARNING: Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om
den utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock [bild (fig.) 2]
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (Bild 2A).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (Bild 2B).
VARNING: Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Fördröjning för varmt\kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan
4 °C och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte NiMH, NiCd+ och Li-Ion
batteripaketen.
Laddar NiMH- och NiCd batteripaket.
Laddar Li-Ion-batteripaket.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
63
SVENSKA
Förpackningsinnehåll
Automatisk balansering
Förpackningen innehåller:
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
1 Batteriladdare
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera om det finns skador på laddare, på
delar eller tillbehör som kan tänkas ha uppstått
under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på verktygsbasen nedanför
klassificeringsetiketten!
Exempel:
2014 XX XX
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en fördröjning för varmt/kallt paket, som
kommer att stoppa laddningen tills batteriet har
uppnått lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
Batteripaketet är skyddat mot djup urladdning då
det används i verktyget.
Laddare
Se till att läsa alla säkerhetsföreskrifter innan du
använder din laddare.
Laddningsprocedur (bild 1)
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Anslut laddaren till ett lämpligt uttag innan du
sätter fast batteripaketet.
2. Sätt batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
3. När laddningen är avslutad kommer detta
att visas genom att den röda lampan LYSER
stadigt. Paketet är då fulladdat och kan
användas genast eller lämnas i laddaren.
Förvaringsrekommendationer
1. Det är bäst att förvara batteripaketen på en sval
och torr plats utom räckhåll för direkt solljus och
stark hetta eller köld.
2. Långvarig förvaring kommer inte att skada
batteripaket eller laddaren. Under lämpliga
förhållanden kan de förvaras i 5 år eller mer.
Beskrivning (bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig laddaren
eller någon del av den. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
AVSEDD ANVÄNDNING
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier. Dessa laddare behöver ingen
justering och är designade för att vara så lätta som
möjligt att använda.
Använd INTE i fuktiga miljöer, eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
LÅT INTE barn komma i kontakt med laddaren.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder denna laddare.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
64
Fördröjning för varmt/kallt paket
SKYDD MOT DJUP URLADDNING.
Tillverkningsår
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
byt ut batteripaketet
problem
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 8 timmar.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensam för att leka med denna produkt.
SVENSKA
Elsäkerhet
Försäkra dig om att laddarens spänning motsvarar
spänningen i elnätet.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad i
enlighet med standard EN 60335 och
därför behövs inte en jordad sladd.
Om elsladden i den här enheten skadas, måste
den bytas ut av tillverkaren, efterförsäljningsservice
eller liknande kvalificerade och/eller auktoriserade
personer.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
UNDERHÅLL
Den här produkten kan inte repareras av
användaren. Det finns inga delar inuti laddaren
som kan repareras av användaren. Service hos en
auktoriserad reparatör krävs för att undvika skador
på inre komponenter som är känsliga för statisk
elektricitet.
Din DEWALT-laddare har utformats för att fungera
under lång tid med mycket lite underhåll. Långvarig
och god funktion är beroende av lämpligt underhåll
och regelbunden rengöring.
Rengöring
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
FÖLJANDE BATTERIER ÄR KOMPATIBLA MED DENNA
LADDARE:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
65
SVENSKA
66
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-jon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9182
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-jon
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
2,0 Ah
TÜRKÇE
DE9135 ŞARJ CIHAZI
Tebrikler!
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Bir DEWALT şarj aleti seçtiniz. Uzun süreli
deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik
DEWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi
haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Veriler
Voltaj
Çıkış
Pil tipi
Şarj akımı
nominal modu
eşitleme modu
bakım modu
Şarj süresi
1.3 Ah piller
2.0 Ah piller
2.6 Ah piller
3.0 Ah piller
Ağırlık
Sigortalar
Avrupa
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li-İyon
A
mA
mA
3
100
0
dk
dk
dk
dk
kg
26
40
52
60
0,62
Yangın riskini belirtir.
UYARI! Tüm talimatları okuyun ve
anlayın. Aşağıda açıklanan bütün
talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ: Bu kılavuz,
DE9135 pil şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik
ve kullanma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için
şiddet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu
okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde
maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Şarj kutup başlarında 230 volt
elektrik vardır. İletken nesnelerle
temas etmeyin Elektrik şoku veya
elektrikle ölümle sonuçlanabilir.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının şarj cihazının
içine girmesine izin vermeyin.
Elektrik çarpmasına yol açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini
şarj edin. Diğer pil türleri, kişisel
yaralanma veya hasara yol açacak
şekilde infilak edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki
şarj etme kontakları, yabancı
maddelerle kısa devre yapabilir.
Çelik yünü, alüminyum folyo veya
metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken
niteliği olan yabancı maddeler, şarj
etme yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuva içinde pil takımı olmadığında,
67
TÜRKÇE
daima şarj cihazının güç kaynağı
bağlantısını kesin. Temizlemeye
kalkışmadan önce şarj cihazının
fişini prizden çekin.
• Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasar görmüş bir kablo
veya fişle çalıştırmayın — bunları derhal
değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir
servis merkezine götürün.
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm
veya yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku
68
riskini azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak
riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Şarj cihazları ve pil takımlarının uyumluluğu
için bu kılavuzun sonunda yer alan tabloya
başvurun.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz.
Pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj prosedürlerini
uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN.
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj
cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLIKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Hiçbir zaman herhangi bir nedenle
pil takımını açmaya çalışmayın.
Kasası çatlamış veya hasarlı pil
takımını şarj cihazına takmayın.
Elektrik şoku veya elektrikle ölümle
sonuçlanabilir. Hasarlı pil takımları,
geri dönüştürülmek üzere servis
merkezine iade edilmelidir.
UYARI: Hiçbir zaman herhangi
bir nedenle pil takımını açmaya
çalışmayın. Kasası çatlamış veya
TÜRKÇE
hasarlı pil takımını şarj cihazına
takmayın. Pil takımını kırmayın,
düşürmeyin ve buna zarar vermeyin.
Sert bir darbe almış, düşmüş,
ezilmiş veya herhangi bir şekilde
hasar görmüş (çiviyle delinmiş, çekiç
darbesi almış, üzerine basılmış)
pil takımını veya şarj cihazını
kullanmayın. Hasarlı pil takımları,
geri dönüştürülmek üzere servis
merkezine iade edilmelidir.
DIKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
pil takımları bulunan bazı aletler, pil
takımı üzerinde dik konumda durur
ancak kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON (LI-İYON) İÇIN ÖZEL
GÜVENLIK TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon pil takımları yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil Başlığı [şek. (fig.) 2]
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını
örtmek üzere bir koruyucu pil başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu başlığın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara
kısa devre yaparak, yangın tehlikesine yol
açabilir ve pil takımına zarar verebilir.
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını
veya aleti çıkarın (şek. 2A).
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten
çıkardıktan hemen sonra koruyucu başlığı
bağlantılı parçaların üzerine yerleştirin
(şek. 2B).
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave
olarak, şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan
etiketler aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
69
TÜRKÇE
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Akü şarj cihazı
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Şarj cihazı, parçalar ve aksesuarlarda
nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
TARIH KODU KONUMU
Üretim tarihini de içeren Tarih Kodu, derece
etiketinin altındaki yatak tabanına basılmıştır!
70
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Şarj Cihazları
Şarj cihazınızı kullanmadan önce tüm emniyet
talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Şarj Prosedürü (şek. 1)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt
elektrik vardır. İletken nesnelerle
temas etmeyin. Elektrik çarpması
veya elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını şarj cihazına takın. Kırmızı
(şarj oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmeye
başlaması, şarj işleminin başladığını
gösterir.
3. Şarjın tamamlanması, kırmızı ışığın sürekli
olarak AÇIK kalmasıyla belirtilecektir. Takım,
tamamen şarj olunca hemen kullanılabilir
veya şarj cihazında bırakılabilir.
Şarj işlemi
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
pil takımını değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını
en az 8 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya
çok soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik
olarak Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve
TÜRKÇE
pil takımı uygun sıcaklığa ulaşana kadar şarj
işlemini durdurur. Şarj cihazı bundan sonra
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum pil ömrü sağlamaktadır.
DERIN DEŞARJ KORUMASI
Pil takımı alet içinde kullanıldığında derin
deşarja karşı korunmaktadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru,
doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı sıcak
ve soğuk olmayan yerlerdir.
2. Uzun süreli saklama, pil takımı ya da şarj
cihazına zarar vermez. Uygun şartlar
altında 5 yıl ya da daha fazla süreyle
saklanabilirler.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Şarj cihazını veya herhangi
bir parçasını asla değiştirmeyin. Hasar
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
DE9135 şarj cihazınız, 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH veya Li-İyon pillere uygundur. Bu şarj
cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez ve
bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
NEMLI KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar ya da
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift
yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Bu ünitenin ana şebeke bağlantı hattının hasarlı
olması halinde, üretici, satış sonrası servis veya
benzer kalifiye ve/veya yetkili kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın
(Teknik verilere bakın). Minimum iletken ebadı
1 mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman
kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
BAKIM
Bu ürünün bakımı kullanıcı tarafından yapılmaz.
Şarj cihazı içinde kullanıcı tarafından bakımı
yapılabilecek parça yoktur. Statiğe duyarlı
iç bileşenlerin hasar görmesini önlemek için
yetkili bir servis merkezinde bakım yapılması
gerekmektedir.
DEWALT şarj cihazınız uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Çocukların şarj aletini ellemesine İZİN
VERMEYİN. Bu şarj aleti deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik emniyeti
Şarj cihazınızın voltajının ana şebeke voltajı ile
aynı olmasına dikkat edin.
Temizleme
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC
prizinden çekin. Bir bez veya
metalik olmayan yumuşak bir fırça
kullanılarak, şarj cihazının dışındaki
kir ve yağ çıkartılabilir. Su veya
başka bir temizleme solüsyonu
kullanmayın.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
71
TÜRKÇE
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması
ve paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini
azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak
belediyenin atık sahalarında toplanması veya
yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri
alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama
işlemi yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT tamir acentelerinin listesi
ve satış sonrası servis ve bağlantıların tam
ayrıntıları İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra,
çevre unsuruna dikkat ederek imha işlemi
yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin
ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha
edilecektir.
72
BU ŞARJ CİHAZIYLA AŞAĞIDAKİ PİLLER
UYUMLUDUR:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V
NiMH
2,0 Ah
DE9062
9,6 V
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6 V
NiCd
2,0 Ah
DE9074
12 V
NiCd
1,3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2,6 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9140
14,4 V
Li-İyon
2,0 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1,3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2,0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2,4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2,6 Ah
DE9180
18 V
Li-İyon
2,0 Ah
DE9182
18 V
Li-İyon
2,0 Ah
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DE9135
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα φορτιστή DEWALT. Η πολυετής
εμπειρία, καθώς και η σχολαστική ανάπτυξη του
προϊόντος και η καινοτομία κάνουν τη DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για
επαγγελματίες χρήστες ηλεκτρικών εργαλείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια
πρακτική που δεν έχει σχέση
με προσωπικό τραυματισμό και
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλική
ζημιά.
Τεχνικά δεδομένα
Υποδηλώνει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Τάση
Έξοδος
Τύπος μπαταρίας e
VAC
VDC
Ένταση φόρτισης
ονομαστική κατάσταση
κατάσταση εξισορρόπησης
κατάσταση συντήρησης
Χρόνος φόρτισης
πακέτα 1.3 Ah
πακέτα 2.0 Ah
πακέτα 2.6 Ah
πακέτα 3.0 Ah
Βάρος
Ασφάλειες:
Ευρώπη
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH,
Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
λεπτά
λεπτά
λεπτά
λεπτά
kg
26
40
52
60
0,62
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε και
κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
Η μη τήρηση των οδηγιών που
περιγράφονται παρακάτω μπορεί να
επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή
και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες
ασφαλείας και λειτουργίας για το φορτιστή
μπαταρίας DE9135.
• Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις
μπαταρίες και το προϊόν που χρησιμοποιεί
τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Οι ακροδέκτες
φόρτισης έχουν τάση 230 volt. Μην
αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί να
υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε
την εισροή οποιουδήποτε υγρού
εντός του φορτιστή. Ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
μέσης σοβαρότητας τραυματισμό.
73
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμών, φορτίζετε μόνο τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να
διατηρούνται μακριά από τις
υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
• ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία
είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι
από το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
τυχόν ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
• Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
74
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα
του περιβλήματος.
• Μη λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά – αντικαταστήστε τα αμέσως.
• Μη λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει
κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη
ζημιά. Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
• Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει
για το φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε
στην παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου
και την τάση λειτουργίας. Συμβουλευτείτε
τον πίνακα στο τέλος αυτού του εγχειριδίου
για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα
φορτιστών και πακέτων μπαταριών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή εμβυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τα πακέτα μπαταριών σε
τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί
να φτάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως σε εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά
κτίρια το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιχειρείτε
ποτέ να ανοίξετε μια μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν μια θήκη
μπαταρίας έχει σπάσει ή υποστεί
άλλη ζημιά, μην την εισάγετε στο
φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Μπαταρίες που
έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο κέντρο
συντήρησης για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρείτε
ποτέ να ανοίξετε τη μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν μια θήκη
μπαταρίας έχει σπάσει ή υποστεί
άλλη ζημιά, μην την τοποθετήσετε
στο φορτιστή. Μην σπάτε, ρίχνετε
κάτω ή προκαλείτε ζημιά στις
μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε
μια μπαταρία ή φορτιστή που έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει
πέσει, έχει πατηθεί από όχημα
ή άτομα ή έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
(π.χ. έχει διατρηθεί με καρφί,
έχει χτυπηθεί με σφυρί ή έχει
πατηθεί από οποιοδήποτε άτομο).
Κατεστραμμένες μπαταρίες που
έχουν υποστεί ζημιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο κέντρο
συντήρησης για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια,
από την οποία δεν κινδυνεύει
να αναποδογυρίσει ή να πέσει.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλες
μπαταρίες μπορούν να τοποθετηθούν
«όρθια» πάνω στις μπαταρίες, αλλά
ενδέχεται να ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NICD)
Η ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της
μπαταρίας έλθει σε επαφή με το δέρμα
σας, ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και
νερό για μερικά λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε
αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον
10 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25-35% υδροξειδίου
του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά
αέρια και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης
75
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
της μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα
υγρών οργανικών ανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Καπάκι της μπαταρίας
[εικ. (fig.) 2]
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για
την προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας
που δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε
αυτό το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά
μεταλλικά αντικείμενα θα μπορούσαν να
βραχυκυκλώσουν τις επαφές, προκαλώντας
κίνδυνο πυρκαγιάς και ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη
μπαταρία στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. 2A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
πάνω από τις επαφές αμέσως μετά την
αφαίρεση της μπαταρίας από το φορτιστή
ή το εργαλείο (εικ. 2B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο,
προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε
τη μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες
NiMH, NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή
και η μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης.
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν
από τη χρήση.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Φορτιστή μπαταριών
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
76
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται
στα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για ζημιά στο φορτιστή, στα
εξαρτήματα ή στα παρελκόμενα, που μπορεί
να προκλήθηκε κατά τη μεταφορά.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο
για να διαβάσετε προσεκτικά και να
κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, που συμπεριλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
στη βάση του περιβλήματος κάτω από την
πινακίδα αποτιμήσεων!
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις
ανεξάρτητες κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη
χωρητικότητά τους. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν έχει πια την ίδια απόδοση.
Φορτιστές
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
8 ώρες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες
ασφαλείας πριν από τη χρήση του φορτιστή
σας.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Διαδικασία φόρτισης (εικ. 1)
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που
είναι πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει
αυτόματα μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας, καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση,
έως ότου η μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη
θερμοκρασία. Ο φορτιστής θα αλλάξει τότε
αυτόματα λειτουργία, σε λειτουργία φόρτισης.
Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει τη μέγιστη
διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
Έτος κατασκευής
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Οι ακροδέκτες
φόρτισης έχουν τάση 230 volt. Μην
αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού. Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
πριν εισάγετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταρίας στο
φορτιστή. Θα αναβοσβήνει συνεχώς η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης), καθορίζοντας ότι
έχει αρχίσει ο κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει
ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν
παραμένει συνεχώς αναμμένη. Το πακέτο
έχει φορτιστεί πλήρως και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να παραμείνει
μέσα στο φορτιστή.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ
Η μπαταρία είναι προστατευμένη από
αποφόρτισης μεγάλης έκτασης, όταν
χρησιμοποιείται στο εργαλείο.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Ιδανικά, οι μπαταρίες πρέπει να
αποθηκεύονται σε δροσερό και ξηρό
μέρος, το οποίο δεν έρχεται σε άμεση
επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και δεν
είναι εκτεθειμένο σε υπερβολικά υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Η μακρόχρονη αποθήκευση δεν θα βλάψει
τις μπαταρίες ή το φορτιστή. Κάτω από
τις κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να
αποθηκευτούν για 5 ή περισσότερα έτη.
77
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το φορτιστή ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται μπαταρίες
NiCd, NiMH ή Li-Ion 7,2 – 18 V. Οι φορτιστές
αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και είναι
σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων
υγρών ή αερίων.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή
με το φορτιστή. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
φορτιστή τον χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων
παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες,
ή έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και
δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά
επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να
βρίσκονται πάντα υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με αυτό το
προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι η τάση στο φορτιστή σας
αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας
πρίζας.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Στην περίπτωση που ο αγωγός (καλώδιο)
ηλεκτροδότησης αυτής της μονάδα
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία
εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after-sales
service), ή παρόμοια πρόσωπα κατάλληλα
εξουσιοδοτημένα ή πιστοποιημένα.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του
φορτιστή σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά
78
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συντηρηθεί ή
επισκευαστεί από το χρήστη. Δεν υπάρχουν
εξαρτήματα εντός του φορτιστή που μπορεί
να συντηρηθούν ή επισκευαστούν από το
χρήστη. Απαιτείται επισκευή ή συντήρηση σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης για την
αποφυγή ζημιάς σε εσωτερικά εξαρτήματα που
είναι ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισμό.
Ο φορτιστής της DEWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται
από την κατάλληλη φροντίδα του και τον τακτικό
καθαρισμό του.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός
φορτιστή χρησιμοποιώντας ένα
πανί ή μια μαλακή, όχι μεταλλική
βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε διαλύματα καθαρισμού.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V
NiMH
2,0 Ah
DE9062
9,6 V
NiCd
1,3 Ah
DE9061
9,6 V
NiCd
2,0 Ah
DE9074
12 V
NiCd
1,3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2,0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2,4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2,6 Ah
DE9094
14,4 V
NiCd
1,3 Ah
DE9091
14,4 V
NiCd
2,0 Ah
DE9092
14,4 V
NiCd
2,4 Ah
DE9502
14,4 V
NiMH
2,6 Ah
DE9140
14,4 V
Li-Ion
2,0 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1,3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2,0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2,4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2,6 Ah
DE9180
18 V
Li-Ion
2,0 Ah
DE9182
18 V
Li-Ion
2,0 Ah
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας
πρέπει να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί
πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες,
οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα στο
παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας
ζωής της, απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται
το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
79
80
81
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N409733
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
09/14
Download PDF

advertising